/GK_1965_255.djvu

			-(

 
.
'-Y 
L 
Projekt p1anu 
na 1966 r. 


- prlł1kazany 
lKadz e M!n .'rów 


r 


. WARSZAWA (PAP) 
Komisja Phmowania przeka 
:uła Ra(b'c Ministrów projekt 
Nart'dow;,'jto Planu Gospoda r 
czego na 1966 r. Projekt Ia- 
wlera takie pOdstawowe zalo 
żenla planu na 1967" r. 
W ciągu najbliższych dni Ra 
da I\Lnis
rów otrz
'ma także 
z Minis(ers
wa Finansów pro- 
jekt budżetu panstwa na 
1966 r.. zawierający podsta- 
Wo\\{C liczby budżetowe na 
1967 r. Rada Ministrów na 
specjalnym posiedzeniu rozpa 
trzy i zatwierdzi oba doku- 
menty, a następnie przekaże 
je Sejrr.owi. W końcu br. bę- 
dą one przedmiotem debaty 
parlam
nLarnej. 
Bezpośrednio po zakończe- 
niu prac nad planem dwulet- 
nim, Komisja Planowania 
przystępuje do opracowania 
cstatecznej wersji projekt.u 
planu 5-1etnlego na lata 
1ge
1970. Przewiduje się, że 
prace te zostaną zakończone 
na początku przyszlego roku. 


Spotkanie tow3fzysza 
Władysława Gomułki 
z zesp
łem redakcyj nym i kDrespondentall 
"Chłooskiei Drogi" 


< f 


. WARSZAWA (PAP) i 
23 bm. I st'kretarz KC PZPR tow. Whufysław Gomułka 
spotkał się z czlonkami koleIlum I ponad 60-osobo""lt Cru- 
Pił 'er('n. wych korespondentów czafioplsma ..CHŁOPSKA 
DROCiA", które w tych dnlaeh obehodzl IwoJe 20-lecle. 
W spotkaniu uczestniczyli: nomicznemu, społ
znemu 
członek Biura Politycznego I kulturalnemu na wsI. 
sekretarz KC - tow. Zenon 
Klis7ko. zastępca członka Biu (Dokończenie na str. Z) 
ra Politycznego, min. rolnic- 
twa - Mieczysław JagieIski. PROI.
TAR1VSZE WSZVSTKICH KRAJ OW ŁĄCZCIE SIĘ! 
sekretarze KC: Artur Stare- 
wicz i Józef Tejchma. 
TrwajlIce ponad 5 godzin Cena &9 er 
spotkanie przekształciło się ... 
bezpośrednią, żywą rozmowę A 
o aktualnych problemach i 
perspektywach dalszego rozwo 
ju wsi I rolnictwa, o osiągnię 
ciach, jak też trodnościach I 
bolączkach, które przeszkadza 
ją szybszemu postępowi eko- 


. 


HASŁA PAlDllERNIKOWE 
KC KPZR 


DZIEIQ" ONZ 
. WARSZAWA 
24 bm. poJska I Innp kra
 
<"710nl'o'.Y
kle orlanl:zacjl 1'; a- 
rodów ZJ£,dnoc70nych ob"hn.- 
d:z!/y dnroczny Dzlefl ONZ. 
W br. data t
 wląte sit: z 20- 
-Ieclpm tPj Organizacji. 
. 
ZJAZD "EIFG"TOW 
ZSS ,,8POLEM" 


. WARSZAWA 
W S
ł\ ..UhannonIl NaTnd".. 
w
j W Wa"rsuwie trwa Krajo- 
wy Zjazd ZSS "Spolem" z u- 
dzlałrm 570 dł'It'lIIatóW z _ 
PCW"l?chnvch spóldzlelnl 5))0- 
tywc6w. w r1llgu 3-dnlowy<'łl 
rbrad Zjtl7<' ma o
nłł! dornbt'k 
ZSS "Społem" U Ubl4!''fle 3 la- 
ta I wytyczył! kieru., ki dziala- 
nla na najblltsze lata. 


w tdegr 1"lC ZIWIr 


KIJ
\V OOZ"-\ł-ZONY. 
,.zLOT" GWIAZD"" 
. MOSKWA 


I .pkrpt.rz KC KPZR - I.. 
Bre!!""l"""" «Iznaczyi pr..d<:zu 
uroc7ysl\?j .'kademll m:asln- 
-bohatera KIjów medalem 
"Zlotej Gwiazdy". 


REZOLUC.JA 
. AKRA 
Srefowle pafl,,
w I rZlld6w 
krajów afrykalukich, obrad'_I- 
jll<"y w Ak
ze. uchwalili rezo- 
luc
'1 w spr:!wle RN1pzji. Fe- 
zolucja Wyra!a gll:boibl<"- 
Iły kl'flea. Ma"c- 
wry - olmaezo- 
ne kryptonimem 
"Patd:zlemlko\\a 
Burz." ..L dowlo- 
dly w y . o k I e j 
"prawności boj"- 
wej u
7P
t"łc7"- 
cy<"h w nich od- 
dzlał6w. 
Na zdjt:clu - 
czoIKl, bl.Jrące u- 
dział w manew- 
rach. Idll d" na- 
tarcia. (CA") 


. "0.0 


:-.:..0<-: A,,: ... 
. 

.. 


. MOSKWA (PAP) 
kc KPZR opublikowal 112 hasel II okazji zbUłaJ
eJ Ilę 
48. rocznicy Wlelkicj SocJaUltyczneJ Rewolucji Paidzlernl 
kowej. 
Niech tyje Jedność I zwar 
tośc mh:dzynarodowego ruchu 
komunlstyczneCo oparta na 
marksizmie-leninizmie, Inter 
nacjonalizmie proletariackim, 
deklaracji I oświadczeniu na 
rad moskiewskich - Cios I Jed 
no z czołowych haseł. 
W inn
'ch hasłach KC KPZR 
wzywa narody świata do zc- ..PA7.D7.IERNI_ 
spolenia wysiłków w walce KOW.\ BURZ""''' 
przeciwko imperializmowi I 
koloniali7.mowi, o wyzwolenie 
narodowe. pokój, demokrację 
I socjalizm; nawołuje do wal- 
ki o połc.
enle kresu interwen 
ej! zbrojnej imperiali7-ffiU a- 
merykaf:skiego w Wietnamie. 
Hasła pot
piają plany utwo- 
rzenia wielostronnych sił nu- 
klenrn
'ch NATO. wzywają do 
walki przeciwko dopuszcze- 
niu odwetowców zachodnio- 
niemieckich do broni jądro- 
wej. 
Hasło poświęcone Polsce 
brzmi: Bnterskle pozdrowie- 
nia dla ludzi praey Polskiej 
Rzeczypospolitej I.udowej, bu 
duJąeyeh socjalizm! 
Niech bje wieczysta, nie- 
złomna przY.taiń I współpraea 
mi\,dzy narode.... rlddeeklm 
I narodem polskim! 


..,.... 


;.:
. ,: 
(: .. 


. ...... 
n ..',..
 ..:) 


.,.-,,-""  


- 
" 


I 23 bm. r lleokretarz KC PZPR - 
" tow, WI. Gomulka puyjllł bawlll- 
eello w naszym kraju mml8tra fi- 
nanSÓw lIlospodarki FrancJi - 
V. Gi..,arda d'Estainll, Podcu. 
spotkania ot>ecnl byli: minister 
handlu zallranlcmego W. Trłlmp- 
czyński oraz ambassd- r Francji w 
Warsuwle p. Charpe=,Uer. 
Na zdjl:clu: tow. WI. Gomu/ka 
wita SIl: 2. przybylym do -ł'łachu 
KC PZPR min:atrcm V. G.xard 
d'Eslalni. 


CA" Cum0l6rski 


Grałulacie 


. WARSZAWA 
W zwlllZku z 10. rocznIclI u- 
rodzLn przewodnlczlI<"cgo Rady 
Związku Rady 1';ajwyflneJ 
ZSRR, pr:zewod.nlc%ące;;o Ra- 
d%lecklej Grupy UnII Mll:dzy- 
parlamentarnej - Iwana W. 
Splrldonowa de-pea%e IIratula- 
cyjne na rl:ce ."Ienlzanła 
przesiali: manulek Sejmu - 
Cz. Wy
ch I przewodnlczllCY 
Polskiej Grupy UnII Mlo:d'zy- 
parlamentarnej - pOi, A. SLa- 
rewicz. 


Zakończenie 


,. , 
C\PIClPn 


Il'ielkich 


DEFILADA 
ARMII lAPRlY JAŹNIONYCH 
Erfurcie 


w 


. EFRURT (PAP) 
1'0 zakończen;u na tert'nle NRD wielkich 
1(':Ień Jedno- 
Itek 4. armII państw e7łonko ws;C:ieh Układu Warll
wlkle 
C. - 7.sRC. Polski, NRD I CSRS: odbyła .się w nIedzie- 
lę w Frlurel
 wi!'lka t1erilada ot1dualow, ktore (lczeslnl.,zy 
Iy w cwiezenlach, 
Na trył:lunie honorowej 
miE.j
ca zajĘ'li przedsLaw.cielc 
władz pRr' Y.in
 ch i pańc;two- 
wvch NrD z Walterem tTlbrl 
t'htcm na czrle o:-az WYźll1 ofi 
rerowle z krajów nlonkow- 


.4 


l 'rlCZJ$fI I - 
-lit .. 
rzetelnq 


s"lrh Ukladu Warszaw!lkleco. 
Przed rozpoczęciem defila- 
dy ""nło:dll krótkie przemó- 
wicnia: dowćdca naczelny po 
łączonych lI;ł zbrojnych Ukla 
du \\'anawsklego, man_alek 
ZSRR - Greczko oraz pierw 
I s1y !lekrf'tarz KC SED, pr_e- 
Sztandar zdoby t y ;

::
!

:r Ji:E

t:;::: 
kowal wszvstklm uczestmkom 
ćwiczeń, stwierdzając, iż W 
ł toku ich trwania wykRzali 
wy trwa q P rac ą wysoki po
io,:" wysz
olE'nia. 
Po wyrazemu uznama WIZY 
stkim jednostkom za osląanir: 
te wyniki, mówca poruszył 
nlpktlJre aspekty sytuacji mię 
dzynarodowej. Mówił on o a- 
gres
wnej wojnie USA w Wlet 
nami
 Poludniow)'m oraz o 
wYfiiłkach USA w kierunku 
zbrojnego zdławienia walk na 
rodowowyzwoleńczych. Mówił 
takte o ognisku nit'pokoju ja 
kie star-owią koła militaQ'sty 
CMe i odwetowe w Niemczech 
zachodnich. dlłżllce wszelkimi 
siłami do dysponowania bro- 
nią nuklearnlł. A
resywne 
działania sił imperiali:!'mu - 
powiedział marszałek - zmu 


. 
I 


Jt(.. (INF. WŁ.) 
W SOB01'Ę w sali WoJewód'Zkleco Domu Kultury w 
KouaUnlc odbyla się ur o('zystość przekazania lIa whts 
notić Iztandaru przechod nll"l'O minIlItra Ilłt'znoścl I Za- 
rzltdu Głównt'A"!) Zwlłł&ku Zaw odowe«o Pracowników 
c_- 
noiel Przedsiębiorstwu Upow..eebnlanl. Prasy I K!!illtikl 
Ruch" w KOI..llole. Kos.. Uńskl "Ruch", w elwu Z lał 
,'ny razy _ rzędu swyclęiył w qólnokrajowym w.póba- 
wodnle&wle pra.,y. 


Na uroczystoś
 t
 obok pra 
c:owników ..Ruchu'" I irh ro- 
dzin przybyli m. In.: sekre- 
tRrz KW PZPR tow. Zdzisia w 
Kanarf'k, dyrektor Centralne 
go Zarzlldu "Przedsiębiorstwa 
"Ruch" tow. Emil Ht'rb"t. se- 
kretarz ZG Zw. Zaw. Prac. 
ł'lłcznn
d tow. J. KomulbiBkl, 
dyr. depArtamentu Mlnil'lter- 
stwa La(,7.ności tow. Zonlk. wi 
cepT'zcwC'dl1irVlcy Prpz. WRN 
w KO)lzalinie ml1:r Klt'mens Cle 
ilak, przedstawiciele władz 


,..... 

';;,;,- 

 


. 


'-" 

 


I  


S 
14 


6 
18 


dod;łłkOIllQ H 


&oóc6" ka bandrrolI !Sii 


. 


wojewódzkich, ",,'oj!lka, przed- 
siĘ'biorstw "Ruch" ze Szczeci- 
na i Gdańska. 
Referat omawlajlłcy doro- 
bek zwyeięskiego przedsiębior 
litwa wyalosił dyrektor PliPiK 
,.Ruch" w Kosmooie, tow. 
Olkar Willa er. 
W ciągu dwóch lat UoAć e- 
a7.empiany gazet i czasopism 
rozpro
.adzonych prLez 
..Ruch" w województwie ko- 
szalinskim wzrosła o 21,1 proc. 
,.. całym kraju zaś wzrost wy 
nosi 13 proc. Obroty kO!luliń 
skielło przedsiębiorstwa WLro 
,.-ły o 49,6 proc., gdy tymc:z.a- 
sem w eałym kraju w zro "t 
lt'n wyniósł 30,9 pror. Prze!>z 
ło dwukrolr le (o 110 proc.) 
zwl
ksz
'ła si
 sieć "lłuchu" 
IN KO
7.aliń
lnem. gdy dla ':R- 
łego 
raju wskaźnik ten wyno 


- 
, 


26 


Na 2d!t:clu: w chw!11: po rotny- 
maniu s.tandarll. Od lewej dYI'pk- 
lony to')w tow. F.mil łI('rbBt J O
 
'kar WlIJnf'r. 


Fut, J. PlijUw Kieta. nich I Polnocn)ch. . 
W niedzielę we WrocławIu 
odbył się wielki festyn żak6w, 
połączony z otwarciem wysta- 
wy prac student6w Państwo- 
weJ Wrższcj Szkoły Sztuk 
Plastycznych oraz kiermaszem 
książkowym. 
W Hali Ludowej odbył sit: 
w tym samym dniu uroczysty 
koncert z udziałem piosenka 
rzy i studenckich zespoł6w 
artystycznych i muzy,cznych. 


¥ KRAKOW (PAP) 
P RZEBYWAJĄCA w Krakowie ponad tłO-lIsobowa 
grupa zagranit'znych zw l
zltowc6w - ucze/;tników za 
konnoncgo w "'arszaw le VI Swill&owego Kongresu 
Zwi/ł",ków Zawodowych zwie dziła w niedzidę tercn byłe 
go obozu śmierci w Ośwlęci mlu. 


Związkowcy reprezentujący 
m. in. związki zawodowe 
ZSRR, Indii, Kuby, Afryki i 
AustraJii z3poznali się zhitle 
row
ką machiną śmierci w 
Brzezi nce, zwiedzl1i poszcze- 


g6lne ekspozycje na terenie 
Muzeum Oświ
cimskiego oraz 
obejrzeli dokumentalny film 
przedstawiający pierwsze 
chwile po wyzwoleniu tego o- 
bozu przez Armię Radziecką. 


.. PESYl\flZM W WASZYNGTONIE JI.. ATOMOWE DZIAł.A USA 
\'II POLUDNJOWYM WIFTNA MIE .. PLEI ME NADAL OKRĄ
ONE 


Sukcesy partyzanckich 
ataków 


nie przypuszcza się, t
 party- 
zanci wunocniU jeszcze sw 0- 
je siły walczące koło Piel 
Me.. 
Poza Plei Me, w południo- 
wym Wietnamie toczą się jesz 
cze walki w proWlincji Qua!1g 
Duc w pobliżu granicy z Kam 
bodź
 Oraz W prowincji Phu 
Jen. 


. NOWY JORK (pAp) 
Z Sajgonu donoszą o przy- 
byciu tam nowych posiłk6w 
wojskowych USA. Przerzuco- 
no tam 4 blItaliony cięż
dcj 
artylerii z ośmiocalow3-mi h.u 
bicami przysto!'owanymi r6w 
nież do wy
trzeliwania głowic 
nuklearnych. 


. WASZYNGTON (pAp) 
Jak donosi agencja Reutera 
- w kołach waszyngtońsklt'h 
uwab się, że perspektywy 
zawarcia pokoju w Wit'tnamie 
s
 nUde I oczekuJe się tam 
raezeJ trudnych I zacleklyclr 
walk. Wobec tej pesymistycz 
neJ oceny sytuacji, Stany Zjed 
noczone zamierzają w pełni 
wykorzystywać swój coraz to 
rosnący potencjał zbrojny, a 
jednocześnie wzmagać presję 
(jyplomatyczJną. Ataki z po. 
wietrza na cele w DHW majl 
być kontynuowane, a coraz 
więk<;za 1Ic7ba oddziałów b
- 
jowych nawiąl.ywać b
dzl
 
bezpośredni kontakt z party- 
zantami. 


AFRYKA niezadoy o!ona 
Z wizyty Wilsona w SJlisbury 


. AKRA 
Przywódcy qlepodlecłych kraJów afrrk:tń!iklt'h, uczestni- 
czący w posicdzeniu OrganizacJI Jt'dnosci Afnl(ańsklej w)- 
.rażają Jawn
 zt1ni('po
jenlc w związku z wtz)-tą bry tyj- 
.lIkleg"o premiera Wilsona w Salisbury, który udał 8ię tam 
w celu odbycia rozmów z rasislowskim rządt'm Smitha. 
W kuluarach mówi się, że traktują tę wi:!}tę jako kom- 
afryknńscy m
żowie stanu promisowy krok w kienmku 
osią
nięcia przez Wilsona po- 
rozumienia z rasistami w spra 
wie proklam8wania ..niepod- 
ległości" Rodezji Południowej 
w oparciu o konstyhJcję z 
1961 roku. Jak wiadomo, kon 
stytucja ta zapewnia panowa 
nie białej ludności, stanowią 
cej znikomą mniejszość, nad 
4-milionową ludnością murzyń 
silą kraju. 


Mimo apeli prezydenta Suk ar no 
nagonka przeciwko lewicy 


. 
rozszerza su
 


. P ARY2: LONDYN - NOWY JORK (P Al") 
W świetle olltatnlch licznych doniesień z Indone:r.JI, któ- 
re nadeszły be:i\poiircłlllio z Djakarty albo z Sjncapuru I 
Kunia Lumpur, w bm kraJu AzJi poludlliowo-wscbo(/.nieJ, 
wciąż Jeszcze nie widać perspektyw szybldego unormowa- 
nia Iyluaejl. Podczas 
dy prezydent Sukarn.. ze szczegól- 
nym nacisl.;jem }Jonawia apele o położ('ni.. I(resu wYS.:łPic 
nlom przeciwko KPI I różnym orgnnh:aejl)m pos
dzn"nym 
o sympatie do ..ruchu 30 września" - kampa.nla przeci",'ko 
lewicy nie tylko nie ultaJe. lcca rouzerza się na. dalsze o- 
kręgi kraju. . 
W sumaryrzneJ relacji z 0- Prezydium parlamentu In- 
statnich w
'darzeń indonezyj- donezyJskicgo ,,
ymczaso\\'o za 
skich AFP pisze, że ..zaostrza . _ 
konflikt mi<;,d
y komunislami wlesiło" mandaly tych po- 
i armią". Od ubiegłego piąt- sł6w, którzy reprezentują 
ku dochl'd7iło r:odobno w Dja ,.KPI i organizacje lIfi1iowa- 
karcie do now) ch starć na r..e", Z sekrctariatu frontu na 
tym tle. Tymc7escm na r6ż- 
nych wyspach Indonezji mno rodowego usunięto 37 ltomu- 
żą f;ię represje. nist6w. 


z 


Bonn 


. LONDYN (PAP) 
Wcdług doniesień agen- 
cji Reutera z Sajgonu, part y- 
",and nadal otacza.ją zwartym 
plprścieniem 6pe('jalny obós 
wojskowy w Plei Mp I dwu- 
krotnie zorganlzowaJi utlane 
zasadzki na posłłk[ wojskowe 
l'ópleszące z Pleiku na odslecs 
załodze obozu. Plen\'szą za- 
sadr.kt: na liczące kilka bata- 
IilH1ów oddziały wojsk rząd>!- 
wycb urządzili putyzancl gdy 
znaJdowały Ilę one w od ległoś 
ci około 15 kllomet.rów od obo 
zu. Było to .,a krót.ko przed 
wschodem słońca. 
Znane są jedynie fragmenta 
ryczne szczeg6ły tej akcji - 
pisze korespondent Reutera 
ale s&rata kilku samochod6w 
pancernych i ciężar6wek przez 
wojska rZi!dowe wskazuje, iż 
partyzanci najprawdopodob- 
niej zaminowali drogę, a na- 
stępnie otworzyli ogień z moź 
dzierzy. 
Po 3 I p6ł godzinncj walce 
partyzanci wycofali się i ko- 
.. PARY2: (PAP) . lumna wojsk spieszących z po 
Proces W?"toczony plsarzo- I mocą osaczonym zaczęła po_ 
wl francuI
(emu .
acquell La.u I woli posuwać się naprzód. W 
renta o :r.mc.sła" lel1i
 prez) - pewien czas potem partyzan- 
dt'nta . FrancJI, 
akonczYł IIlę ci ponownie zaatakowali od- 
,,"yroklem 8kazuJ
c)m autora. . . . 
Itslllżki pt. ..l\laurlac Sous al" 
.Z!ałY zdązaJące do PIel M
. 
GauUe" i Jc&"o wYdawcę na . y;n razem na pomoc wOJ- 
zaplaeenie grzywny w W1 3 0- skom rządowym prz
'były sa- 
kości 2 tYli. franków, Laurent mOlety.. . , 
jest znanym autorem powieści Sas.'I1o 
lel Me Jest nada, 
historycznych. Postawi
nie go 
k.
ą7.one..
 ostrzc::
alJe .z moź 
pr1.ez sąd za o<;t3.tnlo wydaną QLl.rzy p.zez: pCl,. L,12.antow: 
książkę spotkało się z prote- . Dow
C:ztwo USA 
 SaJgo- 
stem niekt6r
'ch pisarzy fran- me pomformowało, ze part y- 
cuskich. zanci zniszcz
'li koło Plei Me 
"W dniu 22 bm, ten sam try już piąty 
amolot. W Sajgo- 
bunał ,,)"dał ,,,yrok IIkazują- 
cy równiei za obrazę prezy- 
denta republiki, na 3 miesią- 
ce wlęzlt'nia z zawleszenicm 
I 5 tys. (ranków grzywny in 
neJ;"o pisarza francusldego An 
drc Figuerasa. f'lgueras Jest 
autor..m Itslążkl pt. "Le Icne- 
rai :&Iourra". 
. 


Dalsze echa 
wan2e:ickiego memorandum 


1\" EMORANDUM Kościoh Ewangelickiego ..O l'Iytuacjl 
lVI przesledkńcó", I 
t08unl(U naro(]u nlt'mie<:kiq:-o do je 
go wschr.dn((,h lIąsiadów" znajduje się nnycla nor- .. 
wu]der;u statku. Szwedzka jedno- nę1i przeciwko i'tiemu zarzut, 
___ wyeta & op....ji bu wic:ir.- że znał on tekst m"moran- 


:=";,t. nbl,*owlll te
uC1 dum p
d Jego opublikowa- 
ba torz." w.:Mtn
 II! bi6PJłJ!l:la l niem. Mmlster Schroeqer &a 
H 
I,", ,;" 
__pr7.eC
i. ' 


(Inf. wł.) 
Celem za"nczlltkowanpj 
Jlrzez ZHP w 1957 r. akeJl pn. 
,.Ofensywa zuchowa" Jelit roz 
IIlt'rzenle działalności I polep- 
Izenie pracy ,,"ychowaweł;Pj 
,,'śród dzieci od a do 11 lat. 
Drużyny zuchowe w naszym 
,woJewództwie mogą poszczy- 
cif się Jui bardzo dobrymi 
wynikamI. WJ'razem tego by- 
ły niedzielne uroczYlltośd w 
Kołobrzegu, podsumowujące 
III etap "ofenllYwy zucho- 
wej" . 
KosZll.liń!;ka Chora
iew ZHP 
ukończyła III etap jako pierw 
S'L8 w kraju. Drużyny zucho" 
we skupiają ponad 21 tys. 
d7jeci. Wi
kszość drufyn uzy 
fikała zaszczytn!! tytuły - dr:.! 
tyn mistrzowskich. HasłM1l 
III etapu bylo: ..Idziemy 
ro- 
madą I ławą". . BONN (PAP) 
W Kolobrzegu Instruktorzy 
zuchowi wojew6dztwa kosza- Po Pr"1lf'jśc!cw.yocłt trudono'iclacłt, 
lińskiego zainau g urowali roz- związanych z odmową Mikata ob- 
Jęcia pr7cz nlelo slanowiGka mi- 
poc%ęcie IV etapu, kt6rego ha ni
tra spraw wewnętrznyc:" kan- 
słem jest W'Czwanie: "R6wnaj clerz Erhard utworz)'1 o.stateczl11e 
my do najlepszych". Celem te nowy rząd zachoo'1lnnlemi..ckl. 
MInisterstwo spraw wf'wne
rz- 
ito ostatniego etapu jest prze- nych objąl dotychC7a50WY mini- 
de wszystkim pogł
bienie tre stE'r budowi1ictwa mies7kanloweJ(o 
ści i metod wychowawczej pra LlleC'ke (CDU), k'orego res:>rt 
C J w druż"'nach oraz (jb J '''c;e PrzE'jął z kolei Duch£r (FDP). Pa- 
J .. ni Schwarzhaupt (CDU), ktora \V 
działalnością zuchowi! dzieci popr7ednlej wersji mialI! nic 
Izk6ł wiejskich i niżej zorea- I wchoozlĆ w sltlad now";,o rzll.I:>, 
ni2JOwanych pozostaje naC:al mln!stre,n 7dro- 
. Wioli, a pr7pwr.h!C'!;qcy koml!"tu 
- W uroczystościach tych u. sorj.alnec n CDU/CSU - Katzel' .
a- 

zestniczyli: z-ca naczelnika nlll na czele mini.tentwa pracy. 
ZHP, M. Wardencki, kierow- 
nik Wy dz. Zuchów GK ZHP, 
E. Drobnik, kierownik Wydz. Rores p ond enC 1 'a luł
sn
 
Propagandy KW PZPR, tow. 
T. Dymek. 
Sztandary 10 hufc6w harce:- 
lkich, które ukończyły III ('- 
tap .,Ofensywy zuchowej", zo 
Itały udekorowane ..Honoro- 
wą Odznaką Ofensywy Zu- 
chowej" . (LL) 


Rada Kołcloła Ewangelic- 
kiego IItanęła w obronie swe 
go memorandum. Stwierdza 
ona, że plenva:r.e stanowiska 
zaJęte przt'z organizacje prw- 
lIiedleilcze Itannwią wyraz sze 
roko Itosowanej w NRF mp 
tod, odmawiania nlewyg()d- 
nym wypowiedziom moralnej 
I tac"owpJ kwalifikacJI. 
Cadą Koicioła Ewangelłc- 
kleR"o I5twier1łKa, te lytu3rJa 
wymaga od IIpołeczeństwa 
NRF ..z a:-runtu nowego l1&11t.. 

leo,1.a da w
ch
jch 
 


dów I wydlwntęela II: za"epte 
nja HI Rzeszy konll
kwel1cJI 
których ur.lknl!,ć lIię nie da". 
Kościół Ewangelicki stwicr 
dA, że dotychczasowe podsta 
wy pomyki wschodnieJ NRF 
..oku.ały sit: r.:ł wąskie szcze- 
gńlnie \vskutek jedr.nstror.nc 
go upierania IIlę rrzy pozy- 
eJar.h prawnyt'h I doprowadzi 
ły d) usztywnienia frontów 
zarówlI(' w politycp wewnę- 
trznp
 Jak I za.granlczn('J". 
..Konieczność podjęcia pr6- 
hy urzecZGwlenia dyskusji - 
stwierdza nada K()
cioła F.- 
wangelicld
l/:o ->. wstała w pel 
ni potwierdzona przez reak- 
cje m'rani2la::jl przc8ied
eń- 
czych na mt.morandwn". 


IlENRYK KOLLAT 

ł 


Nie
elpjeczna 
sytuacja 
w Dominikanie 
.. NOWY Jonk (PAP) 
Agencje amcr3'kańsklc w 
dOllipsieniat'h z Santo Domin 
go charakteryzuJą panuJącą 
tam sytuacJł:" Jako ..groiącą 
nlebc:o::piccznym w
'bu
hcm". 
Po niedawnym ostrzelaniu 
zwolenników ..ruchu 14 czerw 
ca" przez woj!'ka rządowe, w 
si refie kt6rą dawniej zajmo- 
wali powstańcy, rozpoczęto 
lam operację poszukiwania i 
rekwirowa>!'.Ja bron.i. Ale kon- 
stytucjonaliści nie chcą zos;tać 
zupełnie bezbronni wobec sta 
łych gr6żb ze strony elemen- 
t6w skrajnie prawicowych i 
broni nie" oddają. 
Walka między zwolennika- 
mi konstytucyjnej (o;:my rzą- 
d6w i przedstawicielami pra- 
wicy toczy się również w sa- 
mym rZEjdzie tymczasow
.m. 
Niektórzy cLlonkowie gabine- 
tu pn!z
-denta Garcia - Go- 
doy'a, nadal domagają 
ię, aby 
dow6dcy wojskowi, odpowie- 
dzialni za zbomb:>!"dowanie 
dzielnic mies
kalnych w pi
rw 
szych dniach wydarzeń kwi.t 
niowyCh, podali się do dymi- 
sji. Domaga si
 tego równie
 
znaczna część robC'tnik6w i 
rracownik6w umvsłowvch w 
Sr.nto Domingo. Dążąc do zd
" 
mlsJonowanla rcakcyjnych do 
wódców woj!'kowyrh, ogłosili 
oni strajk w tych dzielnieach 
miasta. które dawnieJ znąjdo 
waly się pod Iwntrolą sił 
kontrrewoluc' jllYch. \V związ 
ku s tym nlenynny Jest een- 
tnln,. urząd teleuaficzny, a 
w dql(ach stoJ/ł DlerQrJ.adowa- 

 . .!
LIi.j. 


Dzieło 
stale ży we 


¥ PRAGA (PAP) 
Po trzech dniach obrad 
za.I(
czyła lIię w Prad:r.e mię 
dzynarodowa konferencja, zor 
ganizowana przez redakeję 
czasopisma ..Problcmy połtoJu 
i socJalizmu", wspólnie z Ko 
mitetem Centralnym KPCz z 
okazji 30 rocznicy \'11 Kon- 
gresu l\lIędzynarodówkl Ko- 
munistycznej. 
Trzydniowa dyskusja wyka 
zala," iż tw6rczy i nowatorski 
charakter VII Kongresu Mię- 
uzvnarod6wki KomLlnistycznej 
kt6r.y po leninowsku uog61- 
nił 6wcze
ne doświadczenia 
ruchu robotniczego, niezwykle 
wzbogacił ideologię marksiz- 
mu-leninizmu. a jel/:o hasło 
Frontu Ludowego, zjednocze- 
n:a klasy robotniczej i wszyst 

. ich sił demokratycznych w 
waIee z imperializmem i nie- 
bezDiecze'1stwem wojny jest 

tale tywe, a w obecnym okre 

ie wzm3gaiącci się imperia- 
listvcz
ei aJ1;re<;ji 
 nabiera 
5zczeg6lnel!o 7nRc7.enla. 


DEFILADA 
zaprzyjaźnionych 
armii 


(DolC'o6czente ze Itr. 1) 
szają nas do stalego ,zwiększa 
nia czujności i gotovtoici bojo 
wej. Zbiorowa obrona kraj6w 
socjalistycznych uC1estniczą- 
cych w Układzie Warszaw- 
sldm stanowi nieprzezwycię 
żony mur dla wszystkich a- 
gresor6w. ' 
W. Ulbricht r6wnid podzlę 
kował w swym przem6wieniu 
uczestnikom ćwiczeń. PodzIę- 
kował także mieszl(ańcom o- 
kręgu erfurckiego za lIerdecz 
ne przyjc:cie zgotowane jed- 
ncstkom zaprzyjaźnionych ar 
mił.  


..,-- 


Rozpoczęły się 
przewozy 
cytrus6w 
¥ GDAŃSK (pAp) 
Do Portu Gdyńsldego zawi- 
nął kubański statl'k ..8ANE- 
RA", prz)'woiąc nt. In. 6;'0 ton 
graperru!tów. Jt:st to plerv.sza 
w tegorocznym sczol1lc Jesien 
nym dostawa o"oców cytruso 
wych dl) polskich portów. W 
&ym roku w slcdmiu kraJach: 
Grecji, HiszpanII. Włoszech, 
Turr.ii. Libanie, Izraelu I na 
I{uble - ..Rolimpex" I ..Spo- 
!t'm" zami1wiły bli"lko 24 ba. 
ton ('
.trusów, w tym ok. 1ł 
t).s. t3n cytryn I 9 tys. ton 
pomarańcz. Dostawy będą :r.re 
allzowallc jl'szt'7e przed koń- 
cpm br., przy clym naJwięk- 
sze Ich n:Jsllen1e pr:r.ypadnle 
w pierwszeJ dekadzie grud- 
nia. 
Wstępnie ustalono r6wnld 
nlan importu cytrus6w na rok 
przyszły. W por6wnaniu z do 
tYchczasow
'mi r07.miarami do 
';taw)' wzro
ną 2-krotnie i wy 
niosą ok.. 45 tys. ton. Po raz 
r'lprw!'zy nit" bE;dą one miały 
wyłącznie charaltteru sezono- 
wego_ Cytryny I pomarańcze 
bę
ą napł)'wać . ci
u cale- 
&0 I:oka,. " 


I - 


G lm !fr'- 2Sł f'I08!) 


NfEOGRAMCZONT 


RYNEK 7.BYTU W usA 
. 


Wkrótce 
wikt inowe żniwa 


Jut za kil'ka tygodn.! w oko 
licach Białogardu rozpoczną 
się ",,-jklinowe żniwa. Koszaliń 
skie Przedsi
bioorstwo Leśnej 
ProdukcH N;edrzewnej "Las" 
posiada tu plantacje, których 
łączny obsZ8l" wynosi 60 ha i 
w najbliższych latach zosta- 
nie zwiększony do 200 ha. u- 
prawiono już spore obszary 
ziemi, na których nowe plan. 
tRcje zostaalą założone WioS11ą 
przys'Z1e
o roku. Wkr6tce też 
rozpocmil" się w Białogardzie 
budowę nowego zakladu, wy- 
po34łżo.ne
 w specjalne urzą- 
dzenia do DUł'zenia, korowa- 
nia i tzw. wybarwiania wikloi- 
n
'. Z zagranicy sprowadzono 
mecha11iCZI1I\ korowaczkę o du 
żej wydajności. 
KOIIzaJińskl "Lal" zakłada plan- 
tacJe wikliny odmiany amerykan- 
ka. .Jftjt to gMunek wikll-ny 52111- 
chetn
J, sluŻłlC
' do wypIlItania 
różnego rod7..!1Jtł m"bld, k....zycz- 
kow I galant"r,1 07-dobn..'. Na t
- 

(J rodzaj u wyroby z wikliny Ist- 
nieJ" nl"OII:raniczony wprost ry- 
nek zbytu w USA. 
PowlC:k8zając pLantacje ..L..... 
Inunosywni" n:koli chałuPfukow. 
przy wyrobarh z wikliny 7.e zblo- 
rści, że zamierzenie jest 
roku? - z tllmi pyt.aniami tir żl 
zwrócilitmIl sit: do d1/rekto cym roku mamy osiąAnąć uóne, jednak mo' iwe do 
wzrost wydajności pracy o 11 wykana z
e: przyczyny i staramy się je e- 
l'l1OŚCI na obl«:kł..ach w sta- 
dnoczemll był,: to Jata clę
kle
 liminować. Oceniamy, że plan nIe. 
ym. Wiele u:-v agi po- 
pracy, ale me 
zbaWl0n
] rzecrowy zostanie w pełni wy twięC:I.mv doskOll.lłlemu or
- 
sukcesów. Uzyskame prawIł; konany, a nawet nie7JOacznle nizaC!l. prac! tr:
sportu, Jak 
4-krotne
0 W7EostU produkcji przekroczony. Plan przewldy- :z:6wmez 
eahzacJ1 planu rob6t 
rzeczoweJ I .3,5-krotne
0 wzro- wał oddanie do użytku w ea- 
nstaaacYJnych. .Te. wyspecja- 

tu prot!u

JI .og6łem do
odzi, łym województwie 8.345 Izb hzowane przedslębl
stwa '!l.u 
ze kOS1.8h
skle budownictwo, mieszkalnych. Oddamy okoła S'Zą 
ostoso
ać 
}e mozl!- 
a wr
.z z nl
 cała 
ospodarka 75 izb więcej. Szkolnl('two 0- WOŚCI do zWI
kszonych z:ł dan . 
rozwI.,a1y Się b;;rdzo i'l1t«:n- trzyma 184 izby lekcyjne w 19 . Na podst
:Wle a
tualneJ ał: a 
sYy.'me. Okrz
pł:lęte or
amza nowy('h szkołacb. W sumie 
o 1iz
 svtuacJI .st
lerdzamy.. ze 
cyj'nle przedsiębiorstwa budo- t!.Jwe b
dlł obiekty o łlłczneJ takie przedslęblors.twa, lak: 
wlane i specjalistyczne mają kubattirze 1.2 mln m sześć. KP
, SPB i K.PII powinny 
znac7JJ1ie lepgre w81I"unkl ..star Występują natomiast njedobo- 1!IW0je z
danla fma4'1BOWe bez- 
tu do nowych zadań, mz w ry w wykonaniu planu finan' 
ędnJe wykonać, a nawet 
1961 roku. Sowe
o. Po trzech kwartałach Je przekroczyć. Nł! te
 cel 
_ Plan roku bieżąccgo d.o pełneKo w"kona.nia planu 
rze7Z1Jczamy Odpl)Włed.na fun 
b1/Z najtrudniejsZ1/. Jak bu f.man"Owe
' brakowało 32 u;; d 


. J ! d ...J 
mln zł. Z sumy tei prawie po- T_le ,""up e prze ""ę- 
łowa przypada na dwa prze
- b!orstw, w których r
lizacja 
sięb:orstwa: Kołobneskle Z'idRń finansowych me pr
- 
Przedsoiębiorst"wo Budowlano. bleg
 zadowalająco, a da nich 
-Montażowe i Wp1eckie Przed !1alezą: .koło
rzeskie, W'8.łeckie 
siębiorstwo Budowlane. Oba I sz
z
meckle, wysuwamy 
 
przedsił;biorstwa od początku dał:ł le pełne
o wykorzystanła 
SW@ll:O i!l'tnieni a bor\"kai, sil" k,ażde
o dma prac
, bez- 
z trud'nościami kadrowymi. W 
 z
l<;dn
go zwlęk
zen1.,,! efek- 
dalszym cią/rU brakuie nam tY
OŚCI Pl'zerobow f In 811190- 
około 300 pracownik6w, w w.,. . 
Wakzu i KołobrZl"
u odczu- Apel Komitetu WoJeow6dzkle 
wamy to najbardziej dotkU' go. PZPR. do budowlanY
h. o 
wie. zwlększeme swych wys1łk6w 
. . w IV kwartale br. wstanie 
. - W ,a.kl sposób zamierza podjęty przez cał.v aktyw 
('le r
zwlqzllu1aĆ ten pro- przedsiębiorstw. Ostatni rok 
blem. n8fizej kos:zallńsk!
j pięcio- 
- Przede wm
tkim liczy- latki zo
anie uwłeńclX)llY 
my na dopływ absolwent6w z sukcesem. 
naszych s7-k6ł. Młodzież koń- 
cząca s:zkoły budowlane jest 
dobrze przygotowana do pra- 


Po 


maiDrze 


} 


ne wob
 los6w.bylych wycho 
wa.nków na.sz-v.ch !mkół. Na 
pod5ltawie szacunkowych da- 
nych, uzys'ka.nych ze szk6ł, pra 
rownicy Działu Sz.kolnidwa 
O
6lnok!;ztałcąceKo Kurato- 
rium przeprowadzili a.naJ.izę 
dotyczącą studiów I miejsca 
pracy te
roc2lnych absolwen. 
t6w. WynLkIa z niej, że około 
29 proc. mutur.zystów zostalo 
przyjętych na studia wYŻ!rze, 
ponad 35 P'!'oc. rozpOCzęło na. 
ukę w szkota-ch t'\Wu p6!wyż- 
S7
O i w szkołach pomatural 
nych. Przedmiotem zaintere' 
l!O'Wania władz oświatowych 
jest i J)07J06taoła grupa. N a po- 
c7..ątku września 
wierd7.0no, 
że około 300 osób (ponad 22 
proc.) pracuje; połowa -z ndch 
zoS'łała 5Ikierowana przez wy- 
działy zatrudnienia. Spośr6d 
po.nad 150 nie pracu.iącvch - 
tylko ok. 20 zarejestrowalo 
się w wydziałach zatrudnie- 
nia. 


nauka 
zawodu 


- 


kultUlry prez. J)OW. rad na. 
rodowych). Podolx1e kwalifi- 
kacje z uprawnieniami analo- 
gicznymi. jakie daje Studium 
Nauczycielskie, UZys.kllć mo
ą 
maturzyści w 2-letnim zaocz- 
nym Studił..11 Kulturaln()-Oś- 
wia.tow
'm orJ!r8l11i zowan v m 
nrzez Wydział Kultury P
ez. 
WRN. 
Zakład 
onalenia Zawo- 
dowe
 w Słupsku (Aleja Sien 
kiewicza 15) może zorganizo- 
wać dla nie pracujl\cych lub 
pracuiących rOMme kur!lY: te- 
1l""N'i'Zy.llI1:Y I kre4IM"
}d. WII!'un 
kiem ie
 Zl!:łO'l7enie się 30 
Co dzieje się z re!'ł'Ztą mło- chętnych na kaŻdy kurs. 
d1..ież
'? 
Warto r6wnież rozpatrzyć 
Wiadomo, że absolwent lIr:e propozycje dyrekcji UR ZM'S: 
um oli(olnokształcące
 mimo na rocznym (bezpła,tnym) kur- 
po!li-adall1el(o wyks7.ta1cenia sil" uzyskać moina kwalifika- 
śrpdniego je!l't osobą bez za- cje montJ!'ra 
paratów telewi- 
W'odu. Z kóniec2mo
ci podeimu zyjnych, lub na kursie 9-mie- 
je pracę biuralisty. -Banki. sięcmym (r6wnież bezpła- 
biura nadleśnictw. geesów, pol" tnym) zaw6d montera dla po- 

eer6w. rady narodowe - 0- trzeb łl\cz:noici. - 
to lidzie ZJ1l1leżll pracę teRo- Kursy z.o.c;tRną zor
anizowa- 
rOC7J11i maturz'śd. Być może ne. o ile ZIl;'tj<:!ą !li
 k;mdydaci. 
owi_lu z nich marL\'ło właśnie lna<'"Zej mbwiąc. o i'e absol. 
o :r.a'YJ'Odz.ie urzędnika. MUS7ą wend liceów oK61nokszlnlcą- 
s,bie jedl1flk zdać sprawę, ie c:vch oomyslą powll7.nie o tYm. 

 pracM\'11ikami niewykwali- ?
 oprócz m"tllrV nie1h
ne w 
fik
ymi. PrZYlIJtowa,niem żvoiu je$t Pł'z
'gotowani
 7.J1WO 
:z:awodow)'m 
II kb dowe. (beli) 


R OZPOCZĘTY nie- 
dawno w Związku 
Młodzieży Socjali- 
stycznej nowy rok szkole 
niowy przyni6sł zmiany 
form szkolenia. ,V naszym 
wojew6dztwie pojawiły się 
- na miejsce wieczoro- 
wych szk6ł aktywu - klu 
by myśli politycznej I stu 
dia polityczno-organizacyJ 
ne. Czym kierowali sit;: ini 
cjatorzy tych zmian? 
Przede wszystkim - zr6ż 
nicowaniem środowisk, w 


Szkolenie 
w ZMS 


kt6rych działały WSA I i II 
stopnia. Dość ujednolicony 
program nie mógł zaspo- 
koić zainteresowań, spro- 
stać wymaganiom słucha- 
czy ze szkół, instytucji, fa 
bryk. 
W zgodzie z zamierze- 
niem organizator6w, kluby 
myśli politycznpj majl\ cha 
rakter wszechnicowy. Bę- 
dą powoływane przy szko- 
łach. większych zakładach 
pracy, w środowiskach ma 
łomiastec7kowych. Podsta- 
wowe zadanie' - to kształ- 
cenie aktywu. W szkołach 
- tematyka zajęe b
dzie 
wiązana z programem 
,.Szkolnei Olimpiady Wie- 
dzy o Polsce i Swiecie 
Wsp6łczesnym". Zajęcia 
dla młodzieży pracującej 
będą łącz
'ć się z zagadnie 
niami zakladu pracy, z o- 
mawianiem podstawowych 
zasad ekonomiki. funkcjo 
nowania i zarządzania za- 
kładem pracy. 
Dotychczas na uboczu po 
zostawała grupa młodzie. 


t.y dojef.dżająceJ. Orlanlza 
cjil. tegorocznych' zajęć nie 
pomija tej grupy mlodzieży 
J:'rzewidując dla niej odpo 
wiednie formy pracy (np. 
spotkanie .; bibliotekarzem 
zakładowym. pogadanki 
przez radiowęzły). 
Kluby myśli polityczne} 
mają r6wnież drugą płasz 
czyznę dzialania: ksztalce- 
nia aktywu funkeyjnego 
ZMS: z kół, zarząd6w za- 
kładowvch. szkoln\"ch. miej 
skich. Powiatowych. Tutaj 
aktyw będzie podnosić "0- 
ziom swej wiedzy politycz 
nE'j, wvmieniać doświadtze 
nia. zapoznawać się z naj- 
l
pszyml wzorami działal- 
ności. wreszcie - uczyć 

i" 'ak oddziaływa
 na mło .
 
d7ież ze swelto Arodowiska, I 
jRk organi.lOwać imprezy" 
zajęcia. 


- 


. . 
InaczeJ 


Wyższa forma szkolenia 
- to studia polityczno-or-. 
J1;anizacyjne. czyli ddwne 
WSA JT stopnia. Ich zada- 
niem jest przy@!otowanie 
d6 praktycznej działalności 
organizacyjJ1ej. Na studia 
uczęszczać b(dą -- 9łedlug 
specjalizacji - przewodni 
czący k6ł, aktyw ekono- 
miczny, aktyw sportowo-tu 
rystyczny I organizatorzy 
oboz6w, działacze kulturai 
no-oświatowi I działacze, 
interesujący się zagadnie- 
niami morskimI. Studia 
działają przy zarządach po 
willtowych ZMS. 
Zarząd Wojew6dzkl ZMS 
organizuje r6wnie! dla ak 
tvwu kr6tkoterminowe se. 
minaJ:"ia I kursy, obozy 
szkoleniowe. 


(mrt)  


:J 
i !1.'1 '1 
"ł f \ -- 

'1 'I 
, . .. " 
'ł 'I 

 
 .. , 
, .. 


.'  P l f ł fL1 
. P i' f, I .t 
'nl Jfh 
, .,1.' > > 
f 'I. ._, ' 


"'n._ 
 
'., 


o,iedlu 


ftolEmawta': 
Władysław Łucult 


Bloki mfellz7calne tli Ko,za UniI! n4 
toa IV - pobudowane przez KPB. 


Tot. EIiZ4 Pelr:zarotN 


- 
cenzurowanym 


Suszarnictlvo znów na 


. ..
.. ." :. 


S EZON produkcyjny w 
pegeerowskich suszar- 
niach zielonek w na- 
S
YTf.1 wOjew6dztwie zakończy 
SIę JUŻ za kilkanaście dni. O. 
g6łem do 10 patdziernika su- 
I szarnie wyprodukowały 10.2 
tys. ton suszu, prawie 60 
proc. więcej niż w roku u- 
biegł"m, ale wciąż je<;zcze o 
4,8 tys. ton mniej, niż plano 
wano. Nie ulega też wątpliwo 
ści. że w ciągu Jd!kunastu dni 
ogromne zaległości w żadnym 
przypadku nie zostaną nadro 
bione. 
Stan ten trudno tłumaczyć 
przyczynami obiektywnym!. 
Rok dla produkcji suszu b"ł 
wyjątkowo sprzyjający. Tra- 
wy na łąkach, koniczyny, wy 
ki ozime i inne zielonki obro 
dziły bardzo obficie i surowC3 
powinno być pod dostatkiem. 
Niestety, w wielu suszarniach 
brakowało go. W pegeerach 
Kędrzyno w pow. kołobrze- 
skim, Ujazd w pow. biało- 
gardzkim i Pieszcz w pow. sła 
wieńskim nie zorganlz:>wano 
należycie tzw. zielonej taśmy 
celem zapewnienia suszar! 
niom r6wnomiernego dopływu 
surowca od maja. Za mało za 

iano wyki ozimej, a przy 
tym do sprz
tu tej rośliny 
przystąpiono zbyt póżno. Nie 
zadano sobie również trudu, 
by dowozić surowiec z in- 
nych gospodarstw, gdzie by- 
ło g'() dosyć. W rewltacie 
suszarnie w Kędrzynie, U- 
jeżdz.ie i Pieszczu zrealizują 
plan roczny zaledwie w 50 
proc. W Bart()
zkowie w pow. 
złotowskim nie zbudowilno na 
('Zas dr6g doja7oowych na po- 
la. 'Wskutek CUl'O dow6z zlę 
lonek do 1
zam1 był bar. 


dzo utrudniony, a np. w lip- 
cu, w okresie częgtych opa. 
d6w de!nCzu. wręcz niemoż- 
liwy! Podobnie nie zbudowa 
no dr6g dojazdowych na łąkl 
w g08podarstWlie Wolinia w 
pow. słupskim. W PGR Wilko 
wo w pow. słups.kim nadal 
problemem są melioracje. Go 
spodarstwo posiada ponad 
2300 ha łąk, ale dotąd zago 
spodarowano zaledwie 1000 


cji pasz przemyslowyr:łi, na 
kt6re, po podwyżce cen zb6! 
zapotrzebowanie na wsi znaC"Z 
nie wzrosło. 
Dyskutowana jest sprawa 
powołania w naszym woje- 
wództwie specjalnego. bezpo. 
średnio podległego Minister- 
stwu Rolnictwa inspektoratu 
do spraw pegeer6w, dysponu- 
jących suszarniami. Zakłada 
sie, że nowo wrganizowany 


Ponad 4 tysiące ton 
za mało! 


ha. Z dwóch ogromnych ag- 
regalów suszarniczych w Wił 
kowie w zasadzie eksploato- 
wano tylko jeden. 
W przyszłym roku rozpocz 
n" produkcję nowe liuszarnle, 
zbudowane w pegeerach Nasu 
towo w pow. białogardzkim. 
R6żewo w pow. wałeckim i 
Klemcewo w pow. iwidwiń. 
skim, zaś w 1967 roku jesz- 
cze trzy Dastępne, w pege- 
erach Suliszewo w pow. draw 
skim, Rz
cino w pow. świdwiń 
skim oraz Marcinkowice w 
pow. wałeckim. Łącznie w 
1967 roku dysponować będzie 
my 15 suszarniami o zdolno 
ści produkcyjnej ponad 25 
tys. ton suszu rocznie. Urz
 
dzenia do suszarni sprowa- 
dzamy z zagranicy, z reguły 
są to urz"dz.enla drogie i nie 
wolno dopuszczat, by nie by. 
ły w pełni wykorzystywane. 
Tym hardl;iej pruCle:Z. że pla 
ny produkcji suszu podporzłjd 
kowan. s, planom produk- 


Inspektorat nie dc;puśd do 
zdarzających .się dotąd zanied 
bań. Wydaje się jednak, że 
zorganizowanie nowej jednost 
ki administracyjnej niewie. 
le pomoże jeśli suszarnictwo 
zielonek - nowa i ważna dzie 
dzina przemysłu rolnego w wo 
jew6dztwie - nie b
dzie trak 
towane z należną jej rang" 
przez miejscowe ogniwa wła 
dzy. Od lat przecież wiado- 
mo, że inwestycje melioracyj 
ne, zwłaszcza w Kombinacie 
ł..
karskim PGR Gł6wczyce, 
w dolinie rzeki Leby w pow. 
słup
kim, realiwwane są w 
żółwim tempie, że podobnie 
bardzo wolno przebiega budo- 
wa dr6g dojazdowych. Warto 
przy tym podkreślić. że drogi 
dojazdowe Da łąkach w doli- 
nie Leby w woj. gdclńskim 
buduje wyspecjalizowane 
pr

iębiorstwo, gdy tymcza 
sem w woj. koszalińskim za 
daniem tym obarczono przed 
s1
blorstwo budownictwa 
 


W1adll,ła- 


C O ROKU 
ta w pr
iet absolwencf tel!hników 
l1aszym wojewódz' elwnamic7JJ1ych. 
twie licz.
a abso1- Zapewn
enie młodzieży, legi 
wentów bce6w og61 tymującej sie świadect.wem 
noksa;talcących. W dojrzałości szk01y og6lnokszta1 
i ft h _ 11, r ś oku 1961 np.. było cl\cej. możliwości zdobycia 
'" " za 
 
oku ble
cym zawodu jest konieczne. Z u. 
- 1292. Chocla,: 
az W1
cej działem przedstawicieli Wydz. 

yc!'1 K
hrnan podeJmu Kultu.ry Prez. WRN, Zakła- 

 studia wY:DSZl": procent przy du Doskonalenia Zawodowego 
Jęty<:h na wYZSl.e uczelnie ł .' 
ab!l'Olwellotów liceów og6lno- w S .uPsku 1 Umwersytetu !łl?- 
kształcących m,a.leje bolnlc7.e
.o ZMS w K,?sz.ahme 
. odby1a Się w Kuratorium na- 
Z IIIttysfakcJlI odn.ofo
1ie. rada, której celem było usta- 
my, że Kuratorium Olcręgu lertie z jakich możliwości zdo 
SzJro1ne
 nie oorostaje obojet bYOia zawodu skorzystać mo- 
g, maturz"ści. Oka'Zuje si
, 
Ze możliwości tych jest kilka. 
Osoby, kt6re pragnęłyby pra 
rować jRko in.'!truktwzy kul- 
turalno-oświatowi w klubach 
J. świetlicach wiejskich, mOKą 
wstąpić na rozpoczynający gic: 
2 listopa1a 8-miesięczny kurs 
w Uniwersytecie Ludowym w 
Radawnicy (Z,I(ło!lzen.ia J)!'zyj- 
muje Wydział Kulturv Prez. 
WRN w Koszalinie i wydziały 


niczego nie dysponuJ.et' od- 
powiednim sprzętem. W rezul 
tacie po jednej stronie neki, 
w woj. gdańskim praca wre 
nawet nocami. te!"eny Sil oiwie 
tlone, piach na drogi dowożlI 
wywrotki, gdy tymczasem po 
drugiej stronie rzeki, w woj. 
koszalińskim, pracuje się w 
prymitywnych warunkach a 
piasek dowaq chłopskie fur- 
manki, i ewentualnie trakto- 
ry k6łek rolniczych. 
Trudno też Itwierdzl
, by 
problemom suszarnictwa WY4 
5'tarczająco wiele uwagi poś- 
więcalfi dyrekcja WZ PGR w 
Koszalinie I dyrekcje poucze 
K61nych inspektoratów PGR. 
Do PiesZC7.8, K
drz,.na, U.laz- 
do i innych suszarni moin!l 
było w odpowiednim eusie 
posłać komisje, by zbadały 
jak przygotowywane jest za- 
plecze surowcowe. N!e;edno- 
krot:nie przecież wvchodt.iło 
!la jaw w latach u"bległych, 
ze tchnącym urzędowym opl)' 
mizmem sprawo
aniom, nie 
zawsze można dawać wiarę. 
I jeszC7Je Jedna IIPrllW&, 
którą sygnalizujemy nie pier 
wn,y raz. Suszarnie, jak wia 
domo, produkuj II susz tylko 
kilka mIesięcy w roku, Idy 
tymczasem prze.mysł P3SWWY 
odbiera dostawy sukce'lywnie 
przez cały rot. W rezultacie 
magazyny w suszarniach S" 
zbyt małe. susz składa się w 
stodołach i w innych pomie- 
szczeniach, w wielu przypad- 
kach z konieczności układa sit 
go w kilkumetrov.-e warstwy; 
worki - ułowne w ck,ln1ch 
warstwach nie wytrzymuJ, 
ciśnienia I pękaj". Trzeba 
więc by Ministerstw. RolnIc 
twa I te sprawę wzitło pod 
uwa,e. 


J. IMIU. str. ł 

-----
 
ZAKŁAD USŁUGOWY PHD .,JUBILER" 
, W Koszalinie 
mieczczący się 
PRZY UL, ZWYCIĘSTWA NR 41 (SKLEP) 
przqlRluje 
do wykonania wszelltle prace 
weh odzące w zakres grawerstwa 


, 


'- 


QWAKANTUJE SZYBKĄ I FACHOWĄ OBSł,UGĘ. 
K-2ł64-0 

_ .. ..u.....rQ8 

 1 = 1 = l ====:: 1 === 1S!!!!5!!1 

 'i115:i!i5: l. 
m ZARODOWA FERMA ZWIERZĄT FUTERKOWYCH 
I 
. ..LAS" w CEec:h,niu _ III 
III p-ta SnveeJa koło WałcD 
TELEFON WALCZ 51 . 
1 _ , pnyJmuJe 
am6wl
nla na sprzcdał zwie
"t h04owta- In 
DYch po Importach nw gatunków i odmian: l1ł 
. U8Y SRF.BRZYSTE I PLATYNOWE . 
· . USY POI,ARNE III 
. NORKI STANDARD I TOPEZ I'I
SKI 
m Zamówienia naleły skladać do dnia 5 "Iłopada bl'. pod . 
_ adresem fermy. K-247l-G II' 
',
 1 ==== 1 =====. ==== I 5IE55 1!!Ii!EE:' 5iE!:::z:. =-iEE. 


OGUMlENlEI 


'\I 


. IZ5XZł - m .ałuaek 
;J' . 825X!O - do łrakcJl hnaeJ 


, 
, 


. traktorowe - róiDe 
o f e l' u J e przedsiębiorstwom. kM- 
kom rolniczym I osobom prywat- 
nym MIEJSKA SPOł.DZIELNIA 
ZAOPATRZENIA I ZBYTU 
..sAMOPOMOC CHŁOPSKA- 
SKLEP NR 17 
W IUłAKOWIB - NOWEJ BUCIE. CENTlłUM A. 
BL .. TELEFON '33-09. K-27I1/B 


"\ 


I 
.. . 
4-. 
. 
. 
, 
\ 


WOJJ:wonZK4 STACJA CHEMICZNO-aOLNlCZ4 w KOSZAI.INIJ:. 
UL. PARrTZ4Nrow 7ft przyJm I. do pracy w &enale na pow 
."'.....111 1 CIJuch6w J IN?VJOiIIl:ROW lub rECHHłKOW aOLNIII.OW. 
Warunki pracy I płacy do uqodnleaJa w blun. ShCJ.. II plortrn, 
pl)k6J łł. K-!UH 
K08Z4UN"KIB PRZJO:DSIĘ810RSrwo rR4NSPORrOWO.SPRZt;_ 
rowJ: IIvn<1WNlCrWA - D!'Z4 Nil 1 W KOSZ/\I.INIB, Ul., LII:. 
CHICK4 II, w.atrudal od ..rai KIIEROWCOW I, II lub III kat. prawa 
''''y DA p..Ja84" Ikrzynlow. I .amowyładowcze. Praca ako",owa. 
Dla IIOlktnyeh fachowc6w ..otllwCllo! w"lIOklcn aarobkOw. 8aczez6- 
Inw. _6wleale waruak6w pracy I placy w lieItIlbl. BalY rrans- 
por1ll w K_"nle, al. Lechicka 11. K-24"-1 
Sr.UP8KI ZAltL4D PRZEMVSLU MASZVNOWJl:OO l.U1'oIlCrw/\ 
W Sr.VP8I1.V, VI. 8ZCZlECINSKA J7 latradlal od ..raa w .uibl. 
r.montowej dlialu 'L mechalalka FREZERA or.. SLCS4lłZY MA. 
SZYNOWYCH. Rel1.ktu.lemy wytlIclnie DA pracownlk6" WYloke 
kwalifikowanych. Warunki pracy 1 placy do uzgodnienia w dzlal. 
klWlr SZPML. K-Zł30.' 


SŁUPSKI ZAKŁAD rRZEMY8ł.U MASZYNOWEGO LIIS- 
NICTWA W 5UJPSKU, zatrudni od zaraz 8LtJSARZY, TO- 
KARZY I SPAWACZY. Warunki płacy i pra<:y do uzgod- 
nienia 'fil dzialo kadr Zakładu. K-241H 
ZAKł.ADY PRZEMYSł.U ELEKTRONICZNEGO ..KA- 
7EL" W KOSZALINIE. latrudnllł TOIi:ARZY, FREZEROW. 
SZLIFIERZY, SLUSARZY NARZĘDZIOWYCH. WarunkI 
placy I pracy do om6wienia w dziale kadr ZPE ..Knel" w 
Koszalinie, ul. Morska 33/35. K-2421-ł 
WO.TF.WODZKIE PR7,EDAIĘBI0R8TWO TDtSTYLNO- 
-ODZIE1.0WE W ItOSZAUNIE, UL. NIEPODLEGł.O
CI 
M-TO. zatrudni od zaraz pra('ownłk6w: ! MAGAZYNIJI:- 
ROW - majątkowo odpowiedzialnych w Hurtowni Odzlrio- 
"eJ w Szczecinku, .raa w lIurtownl Tekstylno OdzldoweJ 
W Itftllaallnle. EKONOMISTĘ TRANSPORTU, Z PALACZY 
CENTRALNBGO OGRZEWANIA. :Warunki płacy I pracy 
. do u
odntenia w sekctt kadr. K-24?2-o 
&A&Z"P KPN ..CEN"I'RAI.A l'ł4SIENNA" zatrudni OLOWNEGQ 
ItSI
OOWJ:G() w Oddziale ..Ceatrall NulenoeJ" " Kołoltl"Se!tu 
I mlesłęezn)'WI up..atenlem 1.8" zl f. 1UI pnlystupJ.. premiA. Wy- 
mac_e .."lń wył..cznle w 
Dllłenniku Unędewym MI- 
l nłsłerlltw. O,""laty. 


z a UJ , a d a .,. , a, 
- 


że z dniem 1 X br. rozpoczęto ko
 tr 
 lację 
.IEDW AI..IÓW 
iff; 
OIWOWYCH " _ 
 

,\\.,r1 
na 1966 rok _
 


HODOWCĄ JEDWABNlKOW MORWOWYCH mot. zb8ta6 kaldy, kto J)lIIIlac1. w 
pobUżu krzewy lub dRew-. morwowe I pomlelzczenlt w Ilble mieszkalnej (pok6J 
o rozmi&rach CX3X3 m). Hodowla jt!dwabntk6w morwowych jest łatwa w prowa- 
dzeniu i nic wymaila nakładów pienię!nych. Wystarcz, usta wić W ,pokoju kilka p6- 
łek drewnianych (regał6w). 
Hodowl. iedwalmlk6w trwa II tywednl. a K)'Sk . lIo&1owll Ikład&JlłCeJ II
 . 20 .....- 
m6w 'I'cny - wyftosl ł do 5 ty.l
cy dotyeh. 
CHł,;TNYCR PRDSIMY O ZGłASZANIE SIĘ PISEMNE POD WY
E.J PODANYM 
ADRESEM. K-2486-0 


ItV..AC_VIt EII.ealua ..ubił do- 

 r.JMłraeyJny WFM numer 
EHO-SM, wydany w _.aallal.. 
Op-tl.1 
PA:RSTWOWY DOM SrEC.'AI.NY DI,A DZIECI W NO- 
WYCH BIELICACH, pow. KOSZALIN, :r.atrudni W ilOSpo- 
dar'!ltwie pomocniczym ! ROBOTNIKOW (małieństwo), Wa- 
runki pła
y I pracy jak w Ukla
io zbiorowym w rolnic- 
t
e. łC-2453 


ZAKł.AD ENERGETYCZNY 8ł.UPSK. _tl'\ldni natych- 
mlłlS't 3 MUlłARZY z terenu powiatu Slawno lub Bytów, 
Zgłoszenia przyjmuje Rejon Energetyczny w Sławnie. ul. 
Armii Czerwonej 36 lub w Bytowie. ul. Mickiewicza 11. 
K-2457 


REJONOWA SPOŁDZlELNIA OGRODNICZA W Sł.UPSKU 
OI'lu.. PRZETARG OGRANICZONY n. .przedał la"'! 
mochnd. cięiu'owe,-o ful'R'OJI marki bark_ nr silnika 
1961396/8, nr podwozia 212ł8, nośność 600 kg. Cena wywo- 
ławcza - 10000 zł. Pojazd e
lttdac motna w dni powszednie 
.. .ods. 9-13 w Słupsk., al. Wił. StWOIQ nr 13. Prze- 
t..... odbędEle Elę w dnia 5 IIsł4)pada 1966 r., . .041. lO, 
w biurze Spóldlił!lnl, Słupsk, al. Wita Stwosza nr 13. Bio- 
rłłcy ud&iał w pr;Aetargu obowiązani są wpłacić wadium 
'N wysokości 10 proc. ceny wywoławc:rej w kasie Sp6łdziel- 
ni najpóźniej w przeddzień przetargu. K-M62 
8ZC7.ECINECIUE :lAKł,ADY PRZF.MYSŁU TERENOWE- 
GO W S7.cZECINKU, UL. 
AMKOWA 15, oglaszaJIł PRZE- 
TARG NIEOGRANICZONr na wykonanie clewacJI I ro.. 
b-ł ....r.....klch w nanym ZakłRdzle w CzaplInku, al. Je- 
dorna nr 6. otwarde oleli aastlłpl w dniu 30 X 1965, o 
oaz. 
II. w Szcaeelnku, przy ul. Zamkowl"J 15. Zastrzegamy so- 
bie prawo dowolnego wyboru ofert!ntl'ł. K-2461 
NAJłODOWY BANK P()I.8KI ODDZIAŁ W CZŁUCHO\VIE 
Of\'łasD PRZETARG na wYkonanie robót związanych z ka- 
plłalnYDI remonłem budynku bankowego. Dokumentacja 
do wglądu codziennie w banku od godz. '8-15. W przetargu 
mag, bra
 udziAł przed!li
bior
twa państwl>we, sp6łdzielcze 
I prywatn
. Ofeny w sal.kowanych kopcl"ta.ch nalel, skla- 
..
 W Oddzl.le Naroc1o
o Banku PtJlsklego w Cslucho- 
wie, al. Dworcowa B, dfl dnia 31 X 1965 r. Otwar-clc ofert 
nułłłpl w dniu 2 XI 1965 r., o I'odz. 10. Zastnega się pra- 
wo wyboMl oferenta bez podania przyczyn. K-
4:J9 
I 
KURATORIUM OKRĘGU SZKOLNI1:GO PRE
YDlUM RA- 
ny NARODOWEJ M. ST. WA&8ItAWY oglasz. PRZE- 
rAKU lłublł
lny na wykonanie I'fJbót rcmbntowo-budow- 
Janyclł I losłałacyJnych "" podlt Iym Ośrodku KOloniJnó- 
-Wezaaowym w Mielnie. przy ni. Piastów łI. Zakres rob6t 
określaj, łlepe kosztorYly. które mDina otrlym&ć w Ośrod- 
ku Kolonijnym w Mielnie. 'J'tormln wykou.ni. robót ustal. 
ał. Da dsIeó SI kwldDI. 1968 r. W przetargu mog. brać 
ud.aI przedNębior!twa państwowe, sp6łdzielcze i prywatne 
uMBRni.. Kuratorium Okręgu Szkolnego zastrzega sobie 
prawo wył-ru ofercnta bez podania przyc
. Tlitrmln zło- 
tenl& ofept do dIIła 10 "I 1965 r., cod
. lO, pod adresem 
ltura_lam Okr«u Szkolnego Warszawa., Aleje Jerozollm- 
slde 32, pokóJ 29. Otwarcie ofert nasiąpi dnia 12 XI 1965 r.. 
I'od&. 11. pot powyłlZym adrellem. Gp-4953 
8KA.ltB0WY URZĄD KOMORNICZY W Zł,OTOWIE poda- 
Je do og61n
J wladomo6ci. że dnia 30 patdzlernlka 1965 r., 
o ,.ck. Ul, odbędzie się W lokalu Prezydium PRN, przy AL 
Pia8ła 3%, Iprudat s UcytaeJl .łedneco łelewi.ora marki ko- 
ral - ClBsacowanl"lO na !lUI1lę 0006 d. Telewizor ten zajęto 
na podst.wie tytułow wykonawczych Nr SI 63/65 I SI 116/65 
- celem U1'egulowania nałeiności na rzecz Skarbu Pań- 
.twa. ee.. W)'WWanla stanowi połowę ceny oszacowania. 
W prJ.ypedku niedojllda do skutku licytacji w podJl11ym 
wytej tenntn
, druga licytacja odbędzie siQ dnia 5 listo- 
pada 1986 ł:.. . godz. lO, w lokalu Prezydium PRN w 
Zlotowłe.. K-2460 


.
 


. 


. . . : 


DYREKCJA PAI'ilSTWOWEOO TECHNIKUII ROLNICZa- 
GO W ZLOTOWIE poszukuje t ROBOTNIKOW do praC)' 
w pocIJf1I'łym ....podarsłwle. w tym jedne«o z kwalifika- 
cjami 'do obIIlu«1 bydl.. (Dla rodziny mieszkanie sapeYł- 
nlone) oraz MECHANIKA z. Odpowiednimi kwalifikacjami. 
dojeżdżającego do pracy w gospoCla'l'stwie. K-2456. 
SŁUPSKIE FABRYKI MEBLI W "ł.UPSKIJ, UL GRO'M'- 
Gt:RA as, utrudnią od dnia 1 XI 1965 r. IN1;YNIOA 
MECHANIKA na 8tenowisko głównego technologa pro- 
dukcji metalowej w Zakłll.dzit' w Kępce, lub TECHNIKA 
MBCHANIKA a długolet.nim statcm pracy. Warunki prac)' 
i płacy do uzgodnienia w Dziale Kadr 1 Szkolenia SFM. 
K-248'7-e 
DYREKCJA PA
STWOWEGO OOSrOnAftTSWA ROI.- 
NECW W Wł;GlERSKU, POW. SLUPSK, ST. KOL. PO- 
T
GOWO ogł.... przetarl{ Da IPrzet'łai koni I irebaków 
w dnll1 18 palld.lenlAk. 19415 r. o I:'.)dzlnle Ul. W przeta!'R'U 
mo
, brat uchiał WS'ZYSoCY zainte'l"e!llOwani, J)O!lladnj,cy ZB- 
świadczenłc z Jre'ZY'dium gromadzkiej rady narodowej 
o konJe0300ści nabycia koni. K-2175 
DYIlRKCJA BUDOWY OSIEDLI ROBOT,NICZYCH W KO- 
8ZALlNIE. UL RACŁAWICKA 1/6, -łł"udDł INZYNIE- 
R()W '.UB TECHNIKOW na stanowiska inspektora nadzo- 
ru z praktyką o specjalności instal., wodno-kana1. 1 bu- 
dowilmych. 
arunki pracy i płacy do omówienia Da miej- 
IeU. 1C-246D 
OIIINNA ..OUJZII!UfIA .,8AMOPOMOC CHt.0P8KA" W 
RYMANłU, POW. KOł.oBRZEG. zatrudni od zaraz IUB- 
IlOWNIKA SKLEPU aADIO-Tl:LEWUYJNEGO. Wyma- 
Kane jest wykształcenie łrednie-techniczne. arar. SZEFA 
KUGBNI - wymagana jest przynajmniej jednoroczna prak- 
tyka. Warunld prac)' I płacy do om6wienia ba miejscu w 
GS Rymań. K-K55 
8ŁU
KI
 ZAKł..ADY 8P
TU OItRęroweoO W 
8ł.UPSKU. UL. MICIU£"'CZA U/Cło z,at.rudnha od zaraz 
TOKARZY do działu produkcji (praca akordowa), TOKA- 
RZA NARZĘDZIOWJIJGO. "RURRA NARZąDZIOWEGO 
I SZLIFfER7..A. N ARZĘDZ1OWEGO (praca dniówkowa). 
Wynagrodzenie do omówienia na ml
Jscu. Zgłoszenie przyj- 
muje d2łal kadr. K-2454-8 
IlEJONOWE P.
IJSIIU df
\'W O MBLI
..JNE W 
KOSZALINIE, UL. MłES7.KA I, NR 8-10. _rodni 6ł BO- 
BOTNIKOW DO ROBOT MRt.IOKACYJ'N'YCH. Wynllgro- 
dzenio i inne lwiadczerńa wg Układa zbiorowego pracy 
w tMldownktw'le. Praq lIkoniowa. K-2473-G 
PSS ..PIONłRR" w KOSZ.
LlNIE ........d .-
 
 kilku 
MURARZY, POMOCNłI
(JW MłJ1tABZIY on& BOIIe'I'NI- 
KOW NJ
YKWALIFIKOWArNWCII. zP ..,.... ]łn"jmuje 
dział SPl'1IIW pt'8Cown\czych P«*6!'" 214 w"Xo.MCw.e. UlI.. 
Polikiego Pałcblernika nr 31. . lt-:ł452-0 
KORZALI
SItJE PRZfl:DfIIJIBlOlUK"We PRODUKCJI _- 
TONÓW ..ZELGA1'.BE'J.- W.ItALISZU POII., zatrudni od 
zaraz KII:ROWNIKA SEKCJI ZBYTU - wykllzt.ałcenie 
wyuze ekonomiczne I 4 lata praktyki lub ire4nie ekono- 
micme i 7 iat praktyki, oraz STARSZEGO TECHNIKA 
NORMOWANIA - wykBatałcenie 6rednie technkzne i 3 la- 
ta praktyki lub ukończone kursy zawodowe i 10 lat prak- 
tyki. Wynagrodanie dQ uz.godnienia na miejscu. K-2468 
WYDZIAł. ROLNICTWA I Li:
NlCTWA PIlEZYDnTM PIlN 
W MIASTKU oclasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na 
wykonanie na.<;to:pując
ch rob6t: 
l) budowa hydroforni wraz . wypesałtnlem w W
 
Malej (roboty murowe i instalacyjne). wartość robót 
około 00 tys. zł. 
2) I'&zbudowa wodoelli}Cu w Bronowle (robaty Inst
}ne). 
wartość robót około 70 ty8. zł. 
I) odbudowa ILudnI. budowa hydrofon" I w04oełv. w 
Obłęta (roboły wl('rtnlcH. IDltalaeyJne I murowe). war- 
łoś' robeł około 18t ł
. .I. 
W przetar!(u mOR' brać udział p
lęblorstwa plll'iltwow'e. 
IIpółdzlclcze I psywatne. Oferty pisemne naldy -łMa6 w 
łuł. Wydllale do "Dla 30 paźdliernik. br. KombYJDe MWU'- 
ele lIfel1 DUł..pl W dniu 1 XI 1815 r. w blurae łuł. W,.4a1.. 
... ZaŃzep -ł, prawo. wyboru ofenn
 
_
!wUn1
 _ ,
! 
:-o.. __ 
 
..M.. 
JIIIIJIł'JI'o 


OB aa.o..-.. Chł"'" ,.. MI.I- I r>OTOGR/\P "IMzułcuJe pokoJu 
al. ..1- -.u
 płeo.tł.ld o .ub1okatorskle
 w MłuJll*II. o- 
&leki.: KIooMI; - . - Vał-ty, lerty, Redakcja ..OlosIl Slup.kle. 
Op..... 11:0" pod nr 4'''. Op-.'łS 


....8..DMO" ,....... oedeł_a 
IW 81aptrllu ___ _._blc>ole le- 
,łtymaell ar II .. ___ł-ko lre- 
- "ateJ. Op-4P1 
DYllJO:KCJ4 Ue_ 0Ir6'laok!lZtal- 
e4jcelto ar Ił w IM1.JtSllu ..łUla 
,--D"leBie 1"lt
JI nr 1712 u- 
cHaniey EUblety wilulz. Op-łU7 
KOLKO Rolaiew w Klęciale .1II1n- 
.. _lrabl.aJ. dOWOdU rIlJel'ra. 
eyJa.,o elllPJIuI D"UI C _ ar 
rej. II:P .101 t przyczepy Dr r.J. 
_-2O-fOI, wy"'" pnez l'reL PRN 
w Słupek.. Op-łI3G 
--- 
ZGURI0HO lełrł\yJaację IIłl1thMl'ą. 
wykle I ciekawe, 
ale tylxo w plerWS7Cj poJowie liry. 
Akc
e na LG
s:cu szyok
 przenosiły 
su: od :cd,1e, b:.,rnkl do drug!cJ. 
W:ęceJ z gry m.e!1 I!:ospoóarz". 
Gd) by napllst,..!1'Y J{or>lu:a "c:nJ
J 
strzelali, Lechia mrgla pon!esć je- 
szrze wyt.sz'l poratkr.. W drutyme 
gospbdarzy na wyrozll!cnie zaslu- 
tyl Ryb:1'kl oraz K'>rdlalik, a w 
Lechii p">dobal1 Ilę Mynuek i No- 
wllkowskl. 


Cracovia 
Poroń 
Victoria 
'j'horez 
Górnik Wlb. 
Raków 
Garbarnia 
Unia Ra.clbórz 
Lechia 
1Jranla Kochł. 
MZKS Gdynia 
łlutnik 
Stał 
Lech 
Start 
Motor 


20-10 
30-16 
17-8 
16-1! 
18-16 
13-11 
15-17 
21-14 
10--15 
15-18 
16-2Z 
17-2! 
16-19 
13-19 
6-15 
13-19 


17:7 
16:8 
15:9 
lł:IO 
14:10 
14:10 
13:11 
lZ:l2 
12:12 
11:13 
11:13 
10:14 
9:15 
9:15 
8:16 
7:17 


Mecz prowadzili Czechosło- 
wacy: Obtułowicz - jako sę- 
rlzia glówny oraz na liniach: 
Krnarek i Stopak. 
Szczecin jest szczęśliwym 
miastem dla polskich piłka" 
rzy. Na tym samym stadionie 
przed dwoma laty odnieśliś- 
my wysokie zwycięstwo nad 
Norwegią 9:0. Podobny los 
t:potkał w niedLielę Finów. 
'l'ym razem wy
t'lpili oni w 
nieco osłabionym s:"'ładzle, bez 
jednego z najlepszych swoich 
piłkarzy, Peltonena, jednak- 
że fakt ten nie może usprawit! 
'Ciliwić ich wysokiej porażki. 
Wierzyć się nie chciało, że ta 
drużyna mogla odnieść nad na 
mi zwycip,stwo w pienvszy:n 
meczu. Zdaniem obserwato- 
rów - glvwną przyczyną na- 
szej porażki w Helsinkach by 
ła nieporadnotć napastników, 
brak dynamiki, skutecznych 
Iitrzał6w, pomysłowości w ak 
cjach, zdeq dowania w sytu- 
acjach podbramkowych. Tv, 
co było wówczas słabością na 
lizych reprezentantów, w Szcze 
cinie stało się ich najgroźniej 
lizą' bronią. POlacy, zwłaszcza 
w. pi
rwszej polowie, 
rali z 
mesłychaną wprost pasją i am 
bicją. Od pierwszych minut 
:zepchnęll swoich przeciwni- 
ków do rozpaczliwej obrony, 
a bramka Naesmana bvłll bez 
przerwy .,bombardowaila". 
W naszym ataku pierwsze 
skrzypce grał Lubański. Jegi) 
powrót do reprezentacji b)"l 


J. 


POGOR - BAł.TYK O:Z 


Ładny sukces odnieśli piJ- 
karze koszalińskiego Bałtyku, 
którzy grając w osłabionym 
składzie bez swojego asa atu- 
towego - Gąsowskiego, który 
doznał w ubiegłą niedzielę 
kontuzji, pOkonali w Połczy 
nie, groźną drużynę Poioni 
2:0 (l :0). Obie bramki dla 
Bałtyku zdob)"ł Simonowkz. 
Goście odnieśli zaslutone 
zw)"cięstwo. Na wyróżnienie 
w drużynie Bałtyku zasługuje 
piątka ofens)"wna napastni- 
ków, która grala z pelotem, 
inicju.iąc kilka ładnych akcji. 
Zespół gospodarzy, kt6ry tef 
wy!!tąpił w osh
bion
'm skła- 
dzie, zagrał Doniżej swoich mo 
żliwoki. 


GWARDIA - GRANIT 1:4 


Drużyna Granitu przeJtI"ała 
na własnym boisku z kosza- 
linską Gwardią 1:4 (0:3). Bram 
ki dla Gwardii zdobyli: Bart 


. '.
 


Korab - Lechia 3:0 (2:0) 
Płomień - Gryf 2:0 (1 :0) 
GranU - G\urdla 1:4 (0:3) 
Darzbor - Orzeł 4:0 (2:0) 
Poroń - Bałtyk 0:2 (O:!} 
Curnl - Włókniarz 0:0 


ZWYC IĘSTWO 
piłkarzy ZSRR 
we Fra ncii... 


Lel(l(oatleci BIałogardu 
zdobywaiq Puchar Mjast 
Na stadionie bialogardzkieJ Iskry odbyły się zawody łek- 
koaUctycznc o Puchar IUiast organizowane tradycyJnie na 
zakończenic s
zonu. \V czasie tych zawodów uzyskano kli- 
ka dobrych wyników, co 'wladny o utrzymaniu formy 
prZf'Z czołówkę naszy('h lekkoatletów. W ogólnf'J punkta('Ji · T 
7,wycięiył nlAł,OGARO 102.5 pkt. przed Koszalinem 101,5 ...1 urcii w IObOl!ę pltkarze PJom:enla po- 
pkt. 3) "'ałcz - 97 pkt, 4) Szczecinek, - 91 pkt, 5) Ko- konali na wlasnym bOisku Gryfa 
lo b rze" - 61 P kt 6 ) Slu p sk - 57 P kt. nad Rumun . lq Słupsk 2:0 (1:0). Spotkanie stalo 
.. na dobrym poziomie. Zwycięstwo 
A t . k ' . ) S t k (I "" ł b wojskowych zasłutone. \V ogolnym 
o o w)"m l: wzwyz: l was e ....0 o rz
j w Ankarze rnzegrano mJf:dzy- przekl'oju meC7U Plomleil był ze- 
KOBIE'tY: 100 m: Boroń - 172 cm. 2) Janeczko (Szc7..e p3ń
twowe spotkanie piikar
kie z spol6n lepszym przcwyzslaJąc 
(Kos7alin) - 13,1 sek. 2) Li- cinek) - In, kula: l) Kacz 1'Yklu e:lmlnacji do puyulorocz-. przed wnika sZYbkMclą I ko"dy- 
sowska (Diałogard) - 13,2; marek (BiałoS?;ard) _ 13 , 24' , 2 ) nych mistrzostw ś\\lata międLY c'II, Zwycięstw" IIOBPOtlarzy moglo 
- TurcjI; I RamuJ1lój. Nlf!8P<'<1zi
wa- byt j
sz1'ze wytsze. BdYlJy napaat- 
200 m: l) Szmidt (Wałcz) - Witkiewicz (SzczecinEk) nie v,'ygrali Turcy _ 2:1 (l :0). nicy wYkorzysta\! w.zystkle dogo- 
26,9 sek. 2) Smyczyńska (Ko- 13.00; młot: 1) Kuchciak (Ko- 1 Bramki dla zwycięzców zg.16 wyrbtnif. Wszyscy plł- 
Szerszeoowlcz. 
Koszalm). - \\ zlątek 
Sławno) - 39,69, 2) cJą I Po
_tll£dl:ój. walczą w czwar-I ka:7e zajtrah 4mb:tn.ie. W 
ole 
13,3; d)"sk: 1) Slewruk (Blało- Mazur (BIałogard) - 3899' 0- tej grup,e ..hm,":!!")']ne'. 1'ro\\"a- Gryfa na wyrot.:Jlenle ZU/użYly 
gard) - 29,37; 2) Lenczyk 
zc
ep: 1) Wziątek (Sla\
no) _ d
1 PortugaliII. kt
'r
j do za'
rla 11!..'e deft"l1sywne. ktore "kutecznl.. 
(W I ) - 2 8 74 ' k I . M'a- 49 !I Q p.<'l"WSWllI!:n ml..
ca petrzebny Jest hkwll'owaly ill:rotne akcje naput- 
a cz ." u a. l " , 'edcn punkt. nlkow go.podarzy. 
z('k (Szcz
cmek) - 9,91; 2). 
Kisif-lewska (Wałcz) - 9,66; I ł.' . 
4

100: 1) Koszalin - T5
,O, 2) Z 1.10Isk lekkoatletvcznVCl na św:ecie 
BI ałc
ard - 51,9, 3) 
 alcz - _ . 
52 O. 400 m: Brawer (Kos
alin) ,"
R_JNTrR nnt\;"'KI WynOWNAL wr rekorCl naleł...1 do AU.ltralJjkl 
. 1 ,,_b.ORD SWJATA K.lborn I wynOb.1 1() ł. 
- 62,8; oszczep: 1) Błas7..czyk ' 
(Walcz) - 35,39, 2) Miazek I I''>d P 711S 7.ł.Wodów lCk'kopUetycz_ .... 
(Szc7.ecinek) - 34.95, w dal: f1
.ch w m,:ejscowMcl Chunl!klnll Nil halowych za"'odach lek 
S . ( K s al" ) 27-let'11 spr.r:tN chlflskl - Che n koat!etvczn\'ch w Sao Paulo, 
. zerszenOWlcz. o 7 111 -:- Ch.l1-ciman przcb:egl dystanll amervkański tyczkarz Sen- 
5,20, 2) Kochal1czak (SzCzecl- lro m w czas:e 10.0. Wyn:k ten . k ł .:. 
nek) - 4,80, wzwvż: 1) Much- rowny ,.",t rekordowi świata. gren. po. on
 w
sot?SĆ 5.12. 
Ingo (Szczecinek) - 140, 2) Sę?ZlOWle me zahczyh mu jed 
Jacuk (Wałcz) - 135. :.:i

r.
R';;';
ATA n
i{ t(!go rezultatu, poniewa! 
MF2CZY2:NI: 101 m 1) Rudak t
czk-1 .
r7.e!'71a p"d poprze
z 
(Bia1.) - 11,4; 2) B"kalarski ś
ek:
:;7:tt': ra-:zl..
II
 k:. .
J'
PSZY t h:I
W:Vk V:YI1l
 
(Koszalin) - 11,5: 200 m: 1) Irina press \I&tanmvlla rek..rd n s eCle v: ej . on urencJl 
Marczvlc (Bialop.ard) - 21,3; świllta w ł>lcllU na 110 m pp:.. uzy- nalety do Fma NlkuU I W)'- 
2) Bpkplarski (Kosz.alin) sk UJąc czas 10,3 Sf'k. Dotychcz8l<"_ noc;1 5.10. 
23,3: 400 m: J) Rornpckl (Szcze 
cinek) - 51,4; 2) Wi£'r7.bicki 
(Koszelin) - 51,5; lOCO m: 
Bonik (Kołobrz...!!) - 2.43,9; 
2) Ra.iewicz (Koszalin) 
2.44,1: 3000 m: }) Gut (Wałcz) 
9.57,0; 2) Gołębiowski (Bia 
ło
ard) - 9.1'8,4; 47:100: l) 
(Koszalin) - 43.4; 2) (Biało- 

ard) - 45.4, 3) (Wałcz) - 
1 46,0, 110 ppl. }) Marczyk CBia 
ł(,"
Td) - 26,7: 2) NirC'7.'ł.i 
(Wałcz) - 26,7; w dal: 1) Wlaz 
I ło (s
up
k) - 6.11; 2) Kondra 
czuk (Koszalin) - 6.0!!; trój- 
skok: l) Jacewicz (Koszalin) 
- 14,06 (jest to nowy reltOrd 
okre
u kos7al:llskiEgO). 2) Sn- 
wickl (Białogard) 13,16, 


Lechia 
Korab 
Darzbór 
Płomlf'ń 
G",,'ardia 
BałtYk 
Pogoń 
Gryf 
Czarni 
Włókniarz 
GranU 
Orzeł 


17:5 32-8 
16:6 Z3-11 
16:6 
17 
14:8 Z3-16 
13:9 26-22 
U:IO 27-111 
11:11 19:17' 
9:13 13-23 
8:14 17-18 
7:15 16-30 
5:17 11-Z8 
4:18 10-34 


Piłkarska repre7ent.cja ZWl1l7ku 
Radz.ed;lego. ktora bawi we "ran. 
1"i, rozgrywa tam spotkan!a to- 
warzyskle z I-ligowymi 1;luban'U. 
M,,1'z, rozellrar::y W saint EUenne 
z drutyn'l o tej lIamc' nazw.e za- 
koń1'7yl sI<; 7'Nycię.stwem pI.tkarzy 
ZSRR 5:0 (3:0). 


PLOMIER - GRYF 2:11 


. 


& 


ł 


GRUPA POLUDSIOWA 


I.KS Sokół - Danbór II 2:1 
(1:0). 
Bylo to zaJl!I'le lpotkanle z 
19 września br. 


J1J:'\lIORZY 


Pols
a - Rurnun
a D: 1 


CZARNI - WLOKNIARZ 11:0 


Drawa 
Kotwica 
Olimp 
Lef'hla fi 
Iskra 
I.KS Sokól 
Darzbór II 
LZS Pomorzanin 


14:11 
9:5 
5:6 
'1:7 
6:8 
6:11 
5:9 
1:13 


Zł-ł 
17-l! 
18-11 
21-12 
10--16 
16-Z3 
12-18 
1%--3% 


Z duł
'm niezadowoleniem 
C'Jju;;zczaIi kibice stadion w 
SłLp!'ku po meczu Czarnych 

 Włókniarzem. W ciągu 90 
min
t gry żpdnej z drużyn nie 
udało się zdobyć ani jednego 
,!ola. 
Szczególnie 7awlodła druivna 
Czarnych. Mimo dużej prze- 
waJ{i w polu gospcdarze nie 
potraf;li jej wykaza
 strzało- 
wo. NIlpastnicy str7eJaU dużo 
lecz niecelni!!. GoŚr!e nnsta- 
wiali się na Ilrę d
fens"wną, 
chcąc wywieś\
 ze Słupska je- 
den punkt. Swoje załofenia 
t"ktvczne zreall;:;owali w 100 
proc. 


ROEegrane w niedzlt'lę w To 
runlu mic;dzypańslwowc spot 
k.tnle piłkarskie Jun:orów Pol 
ski I Rumunii zakoliczyło się 
przel'raną Polaków 0:1 (0:1). 
Bramkę strzl'liI w 7 mln. I.u- 
pulescu. Sędziowal Kcllcr 
(NRD). 
Polacy rozczarowall. W na 
IzeJ drużynie IZl'zerólnle raził 
brak zgrania. AkcJe ataku by 
ły nieskoordynowane, zbyt 
wolne, a obrona zbyt łatwo 
przepuszczała szyb1.ich Rumu 
nów pod bramkę lU
tysl(a. Go 
'cle b)'li bardzlt'.1 sprawni fl- 
sycznie I potrafili narzucić 
Polakom od
ow
adaJący im 
litył rl'Y.  


Czarni - MKS Cleillkl 0:3 
Bałtyk - Gwardia Z:ł 
l'JKS Sztorm - Bytovia prze 
łożono na termin p6źnle.lszy. 


T urniei strefowy 
w Słupsku 
- najlepszy 


MK S Cieśllk.l 
Gwardia 
Gry t 
Sława 
Czarni 
MKS 8dorm 
Korab 
8ytovla 
BaUyk 


13:1 
9:5 
8:6 
'11:4 
8:6 
7:5 
5:9 
Z:10 
11:14 


18--1 
!0--11 
2
lł 
'18--17 
14-17 
13-12 
13-!O 
4-Z3 
S-!S 


DARZBÓR - ORZEł, 4:0 


Roslan 


Gdyni 


z 


Górn!k - Sparła 
24 i 28 I:stopada 
w KPE 


PlIkarze Tlarzb"'Mt J!I')1c-mall wv- 
...."... na W'R
n)m bn!sku Cr"" 
Wa:('7 4:0 (2:0\. Prt'mld dla zwy- 
clę71'ów zdobyli: P'1laklewlcz _ 2. 
w tym jc'lnll z r7utu karneill:o oraz 
Rop1'k I Panc("\\/Icz. p erv..,.7a cz
tf 
meC7U by/a nJec'pkllwa. Oble "ru- 

v.,'Y IIralv na 7woJ
lon"ch nbr
 
tech. przy CZVnI w!pk"zą "'"""tł: 
d., liry wvlclł7vw.l' B","cle. W slod- 
me' m
n',cle ROł)('k z"ob"1 nrowa_ 
d7e"le d'a 1I!:0fI"C""H7V. \'V 211. ml- 
""C'(> st'CI....k J!...dvlbJe- 
mat:vc..n v l7ut kar.,,. pr7"clwkc 
Orłowi. Ppwr"T11 
7('k"t"'rem je- 
dp"ast1c1 bo'ł "i':tIc'pwIc7 Po prz4P- 
ł"\v'e ,rfl s!f!' n+",,".ł1q
 N'1n"CJtn!['v 
ne-7h"ru 1'o-ra.. r-P
'.' lI'akNWall 
"rllm"" T'r'PerlwnłkSl '" 50. mlnll- 
"I.. F,lakl_'rz 7r'1nbvł trZ"Clll 
hr;tml<-. " 'łV PI,. r"1"'ucl
 - Pan
- 
",'".. strzałem z 30 m U.ltallł wynik 
meczu" 


W Słupsku rozegrano strefo 
wy turniej klasyfikacyjny do 
mistrzostw Polski w tenisie 
stołow
'm z udziałcm 12 :ta- 
wcdników z czterech woje- 
wództw: 
dańskiego, ;'ydgus- 
kiego, szczecińskiego i kosza- 
lińskiego. Sukces odnieśli re- 
prezentanci województwa 
gdańskie
o, którzy zajęli 4 


pierwsze mleJsca. Zwycięfył 
ROIIlan przed Stępniem, Nie- 
dzialkow"k!m i Grubą (wszy 

cy Start Gdynia). Z naszych 
repre.:entantow Sierpiński 
(Bałtyk) zajął 10 miejsce, a 
pysu.ra (W....łJrzeże) b,'ł 11. 
W Słupsku zerganizowano 
takłt:' turnieJ tenlla Itołowe- 
ro dla kobiet. StartowalI) 8 za 
wodniczek z tf'rt'nu woJe wódz 
twa koszalió
kieco. Trzy 
pierwsze mlf'JIf'a w turnIeju 
Z8.ł4:h' rt'J!rezental'ltkl ..Mehlo 
Sil" SłuJ!sk. Zwyciężyła KA- 
DOW!i>KA przed W('raks" I 
Klube. 


SZ(rmie
 
Gryf triumfuje 
we wsz,stkiclI br08iacb 
W Słupsku zakończyły się 
wczoraj dwudniowe drużyno- 
we mistrzostwa okręgu w szer 
mierce. We wszystkich rod za 
jach broni zwyciężyły druży- 
ny slupsldego Gryfa. 
A oto kolejnoić miejsc w 
poszczeR
lnych broniach: flo- 
ret kobiet: l) Gryf I, 2) Bał- 
t::k, 3) Gryf II. Floret męż- 
czyzn: ł) Gryf uenion,y) 2' 
Gryf (młodzicy) 3) Bałtyk 
Szpada: 1) Gr)Of I, 2) Bałtyk. 
3) Gryf II. Szabla: l) Gryf, 
2) Bałtyk, 3) SKS Słupsk. 
Najlep
zym lizermierzem 
mistrzostw był reprezentant 
słupskiego Gryfa I fi-letni Ed 
ward P¥lkuło, który w e1lml 
nacjach nie poniósł ani jed- 
neJ poraikl. 


Kierownictwo Górnika 

abrze doszlo do porozu- 
mienia z kicrownictwem 
Sparty Prllł'a w sprawie 
tcrminów spoll..ali II run- 
dy Klubowel:"o PVcharu Eu 
ropy. Pierwszy mecz tych 
zespołów rozegrany zosta- 
nie w Pradze w śradę 24 
listopada, a rewanż na Sla 
dlonie S
Ił,;klm w niedzielę 
- 28 listopada. 


t 


O l.U?LOWY PUCIIAR GWARDII... 


OVE F
tłBIN dJ,iero c!llrll 


W Gd3ńsku odbył się w so- dził on PodlCC'kiego - 14 pkt., 
botę pierwszy mi
dzynarodo- H. 2:yt
 - 13 o:az Ove Fun- 
wy turniej zużlowy o pUl"har dina - 12 pkt. Pozostałe miej 
prezesa Fedcracji "Gwardia". sca ZDjrll: 5) Połukard - 11 
Startowało 8 żużlowców pkt, 6) -Tomicek - 9 pkt, 7) 
s7.w
dzkich z Ove Fundinem Sedermann - 7 pkt. 8) R. WCZORAJ, piłkarze III 11- 
Czechoslowak Tomicek oraz Wedin - 7 pkt. 9) S. Anders- 'I zakouczyil pierwlz. rundę 
Pola
y (M. Kaiser, Pcd 1 ecki, sen 6 pkt. 10-11) KUI)CZY1'1ski r:lzrr).Wf'k. .Już przed tyr od- 
II. 2yto), Polukl1rd, J. Tkocz, l Berliński - po 5 pkt. nlt'm tytuł mistrza Jesieni za- 
HOKEIŚCI Górnika MUrck
 KupczYllski, Bcrliilski I Fric- ...1 Pucn.'R ROW JJe\\olllła sobie IIZczeclnecka Le 
k li C V . 6 ' .2 (2 ' .1 dek. chla. W oShtt'ieJ kołeJce spot 
po o'n'! raco lę Zw y cl"zc.. został M. Kalser , 
2 l O) .. .. Na torze fużlowym IIybnika kań najwlt:ksze zalnterł'sowa 
: , 2: . który wygrał wszystkie bie g i, 
HOKEISf'I warszawskie j Le odbyl się 23 bm. przy świetle nie wywołał D1f't'z w l'stce. 
zdobywając 15 pkt. W.... p rze- Ó I d id 1 t d I . ł I d Y 
gil, którzy stracili w obec- "' reflektor w n yw Uli ny ur 
 z e zmierzy y s ę rużyn 
nych rozgrywkach ligowych niej o Puchar Rybnickiego przodowników tabeli: Lechia 
juf 5 pkt., poprawili swój bi- Okręgu Wę
lowe
o. Startowa z Kor.tbif'm. Był to mecz se- 
lans, wygrywając z zajmujq- Swjetne wyn
ki lo 13 zawodników. zonu. Zakończyl się on sukce- 
cym tr7.
cle miejsce w tabeli Po żaciętych pOjedynkal"h lem piłkarzy Korabia, którzy 
katcwickim Baildonem - 5:4 iiustraJ1Js!dch skocz
6w pierwsze miejsce i Puchar zdo pokonali lidera 3:0, DzlC;ki te- 
(2:2. 1 :0. 2:2) był Maj (ROW Rybnik) - mu zwyclę!lt\\ u portowcy z 
NA KATOWICKtM torka- Podczas zawodów lekkoatle 11 pkt. Dalsze miejsce zaJęU: nstkl obronili lIozyCX wiceli- 
de Podhale Nowy Targ poko tycznych w Melbourne dwaj 2) Tkacz (ROW) - 11 pkt. 3) dera tabelL 
Dało GKS 3:1 (0:0. 0:1, 3:0). Australijczycy Sm:azewell I Woryna (ROW) - 10 pkt, 4) SukcelY na obeycb bollk:\('h 
W TORUNIU tamtejs7Y Po- Pe('kham uzyskali bard/.O do Mlgoś (Stal Gorz6w) - 10 Ir:tn£ltowaly drużyny kOlzałiń- 
lItorzanin pokonał Polonię bre rezullaty, pn.ecb04
c....y pkt. 5) Pogorzelski (Stal GO-lzklt:' - C.wardla I Bałtyk. 'wy 
..:
...J.;a U:ł
 
 
 
 
a.. .... -- \..:_

._ 
 .
 1l"lwaJllc w S"I
"W.ie l Fęł- 


Jaszcze trzy ko1e:ki 


a-, ł1sam 


Na 


lodo\vi ikach 
I ligi 


czynie. Trzecia drużyna kosza 
lili:;ka l'łoDlit'ń pokonała w I,) 
botę słupski Gryf. Nadalila 
bo IpisuJą się Czarni, którzy 
uzyskali na wlasnym boisku 
remis z Wlf.knlarzem. ..CZf'r- 
won" latarnią" tabeli jest dru 
łyna Orła, która przerrala w 
Sznf'cinku z Da.rzborem. 
Pierwsza runda zOltala za- 
kończona. łf'cZ pitkarze nie za 
wlelzlł butów na kołitach. De 
('yzJą WG 10 koar;allńsklego 
PZPN rczeR"rane jeszcze Eosta 
nlł trzy kolł'.łkl spolklui awan 
sem. Tak więc Iympatycy tut 
boi u będlł przez trzy tygod- 
nie emoclonowat się r071ryw 
kaml pllkusklml Jut na po- 
czet rund7 wlolenne,L 


TOTEK 


_r 


t. 5. 23. 
. 31. SI _ »o- 
DATH.OWA - Ił. = 


str. e 


GLOS Nr 255 (4081; 


SA 'URN" 
" 


wysokich obrotach 


na 


.. 
 


lJ. .. 
 . 


. .i/
 


Cokolwiek by nie m6wiono su", gdzie klient mołe £wobod 
r.a temat architektury Sp6ł- nie przebierać w towarac
l 
c.Zlelczego D,}mu Handlowego jak w ulęi:
ikach. 
,Saturn.', od pierwszych dlli O wiell:im zainteresowaniu 
l-.andlowej dział:1l!1ości 3tał si
 ko"'z!'linian nową 'pljicówkq 
en niezwykle potyteczną pla-' handlową d
wodzą jej obroty: 
cf-wką. lubianą przez koszali- od chwiii otw:łrcia, to je5t od 
nian. Esteci mogą wybr:?:ydz&ć. 28 wne;nla dl) 20 paździ('rnl- 
i l:! swym kształtem zepsuł ka obroty ,,8.turna" wynio..ły 
\.:ądź co bądź centralny frag- 8.7 mln zł. W pier....."zych 
men t miasta. Z czasem pr.:e- dniach prLekraczały pół mi- 
s
aną, a wh:ks7.oŚĆ mieszkań- liona zł. O
tatllio uaotabiliwwa 
cow i przyjezdnych będzie 
o ly się na ł-'Oziomie 400 tys. 1.1. 
traktowała ,jako plac6wkę z tym, że najwipksze nasile:- 
handlową, w ktl>rej za j
dnyl11 nie spn
Iadyslawa KOSOM'CZ, ur. w p'" 
",.,
Ie ski
rnle'\Vickim, be" s..alep,o 
ml.Jwa zamieszkania. By ta ,ma 
jat. 15 ra"y karana za krad£ie
e. 
W czerwcu br. zoslał:. z,,'olniona 
" ...Ięzienia w Gru4zb,dzu po ,>d- 
b}.clu 4 lat kary. Po pr"}-byriu na 
..Iośclnne ", .tęp}'" do KDszalina 
była Ju* poszukiwana przez pro. 
Jj pra- 
cy, wsp6łpracy z GR N, urgani 
zacji zebrań wiejskich, zespb- 
łu ludzi, z którymi wsp6łpra- 
cUją. Ankieta będzlc anon;mo 
. 22 BM. w KOA7allnle n...tąplly wa. 
dwa wypl'dkl drellowt'. plt'rwszy DruRa, podobna ankieta 1'0- 
.,a ul. ArmII Cz.e1"wonej, cdzJc ł t . d " ki I 
..mochOd cle:t
rNWY star naJe- zes ana Z05 amc O WICJS c l 
ehał na pn:ydrot.ne drzewo. Na I komitet6w F.TN. 
azczdcle kierowca Ad£m M. wy- (KK) 

edl z wypartku bt'z szwanku. 
Pr
'e
ynl! był<> nleprzestrzrganie I 
P!7"p
SOW ruchu drogowcllO. 
. DRUGI WYPADF.I< wyd:!lrzyl 
alI: na ul. Mat..jki, ,.drl.. 6-lem.la 
Irena 5. wpad'a pcd motocykl, 
prmolad'%ony przez Tadel:lr7a 1(. 
Dziewczynka dO'TT1ala oJt:ólnych C'- 
b
att'ń clala I "..tala przewieziona 
do ,zpltala. 
. WCZORA.J o Jt:ojoz. 7 w mle- 
s":kanlu przy ul. Dzł....').ń.kieJt:o 19 
wybuchł potar. ktOrcp;o przyczyn,! 
było pM:ostawl..nl.e nie wy1liczo- 
neto tt'lazka. Oglell zlLkwldawano 

. zarodku. 
. W SOBOTĘ "a pl"!1'>9two I 73- 
JdiJcanie spokoJu. pUbIinnego w 
m.."c'e w arMZcle ml\.cy
nym 
przeJ'lCJC:C'W'ały ezt
ry O9Iohy. WC70- 
raj - do .,hwill oc1d"" ania Jt:a7ely 
do ctruku - bvh IIwoch amato- 
rł..v nocleCu w 'JCM MO. 
. W NIEDZIELĘ kar.,dcl: pOl'o- 
t,.,......a w7.ywa.,,., w 40 w)'pad.kach 
r'r
wa.tnle do oaOb przeziębio- 
nych. 


Grzywna 
za n_ęczenie kota 


NIZSZc-Zp,SJ IW" ,,",""ADEK 

-LI:TNJEGO CHLOPCA 


Sa Dl. Bierut"' p("4 kola nadJd- 
d2ajljecgo samochodu cięuroweco 
tnk, JJrł.wa,:znnr.",o przez Kazirnie.. 
na L.. wpa.dl 7-letni Waldemar 
5., doznajac eię:tkich nbrat.có c:a- 
la I ,."tlatd*
ni.. stopy. Chlopca 
w stanie clętklm prze'.\.iezlono do 
upitala. Zmi:1łdżenie okazalo się 
t
k Clo!ne, te lel-.arze mIlsIeli do- 
knnal' 
ml'ut
dl noo:1. lo f) 


Pod kOC'liec lipca pru.d£tawiclel_ 
ka Tuwarzysiwa Oplek. n>ld Zw'e- 
rze:(&ml df' ",lc{Azja;. aie: o tym, t.e 
lV-lelnl mlt'87kanlee Koszalina _ 
Wloclzimi..rz G. zamęczyl w be- 
.tialskl sp'>5Ób kola. O {okcie- tym 
pawia kośt!lnla t trzymasz nad łóżkiem obrazek z Plerwnej 
KomunII? 
- Mike, bą.di ze mnlł w kontakcie. POltaram Ilę przez 
nallzyr.h ludzi jakoś nbezpieczyć Murpl}yego w Cllldad Tru- 
jlllo. l\Iotn7. łIIkie dzwonić wprost do biura. P,)dam twoje 
nazwisko zekrptarce, it'bv ląnyla mnie z tobą o każdej po- 
r'lie. NaJważnl('jflZe, t'Zy Murphy zwierzył lię komu.! z tych 
planów. Nic o tym nie wle!Jz? 
Harrlet powledzlal:t, te I'h).ba nie. \ 
Chyba! Za takle "chyba" oboje mogą zaplacl
. 
Mate nda się t('gO uniknąć, Fr:l.nk. 
..Moie" znaczy tyle lIamo co ,.chyba". 
Nle.llt)'l/łrm "'0 tej r.):rnlowie,NyłP.lpm Saroyana: Jelto opo- 
wIadania uspokajaly mnie, kiedy bylem zdenerwowany. 
O czwartej rano zadzwonił telefon. 


OSTATNIA NOC 


ł 


(72) 


.Jcsz('ze 
MI nocy. 
Zv.lo:.'ił fdp,. 
- G(1!Eie (). się pętasz, Fra.nk? 
- Od poludnia jutem w domu, w ocóle nie wychodziłem. 
- Przt'
let di:wlinllem do elt"bke! 
- Więc to ty byleś! Tak, kłoś dzwonił, ale odltlerlla mo- 
ja znajoma. Nie wiedzlalem. Mlke, że b ty, I dlateco ka- 
młem jeJ powiedzieć... 
- Frank. z froDiu domll1lkał.llkleco n_e wladomołel, nie- 
zbyi wesole. Muslllz coł p;łr&dztć. 
- Wykładaj kariy - powiedz lal Beesley. - Ryłem pewny, 
że taki zaprzysiężony wróC CłA zwróci się kledył .0 mnie 
I poprosi o I)omoc. 
=.I'rank, 
Iuehaj.." 
ZreladJnowalem mu zwler...1a Harrl('t, opowler'lzlałf'm 
o matrymonialnych planaf'h Murphyf'a'o. Powleddałem, te 
kazalem Harrlet milczeć na ten temat, jeJ I Mur"hyemu I 
wltrzymlć jeco podanie o unlewainlenie kontraktu. Co 
dalej? 
Rył zaskot'&oIJy, ałe odpowiedział bez namysłu: 
- Tyłko to, Mlke, nie więcej. Tylkn tyle. Ile powlecbla- 
1t'1i Harrle f . Natychmlalt pO jeJ przyjeździe mlJ'Ilsz się z nią 
zobaezyf. -'t'tell sprawa posunęla się daleJ. nli: ona ci mó- 
wiła. mUlliliz mllle skontakł.'wllć z Ilerrlf'ł. :l-łalt' flif'. te 
tym razem Z8łramy w otwarte karty z pułkownikiem Abbe- 
zem. 
- .JeleJl nie będzie za późno. 
- Na taklł &Tę nie mołe by
 za p6tRO. 1111 wlęeej fakłów, 
tym lepiej. 


raz polltczylem się s Bet>sleyem. B)'ła pierwsza 


1'ROONOZA POGODY 
I'IHM pT7t"W>dl1je na dzll: nad 
ranem mgły. W clą!!u dnIa za- 
r"mur
e umlarkowanf'. Tem
- 
ratura maksymalna ok. 13 _t. Wia- 
try lIł&be zmIenne, z przewagI! p6ł- 
:noenyeh. (al) 


Termin 
'I",.tllz.dll .Inler.neil 
Przldk.qrlsl..1 
przesunięty 
Termin Wojewód'liklej Kon- 
ff'rencjl PrzedltOncrellowe j 
NOT. kUra miała się plerwot 
nie odbyć w dniu 27 X br.. 
przesnnlęty zOltał na dzień 11 
XI 1986. Rozesiane zaprOllZe- 
Dl.. nie tracił ważnośeL 


na dzieli ZS bm. (ponled:z:lałPk) 
18.5& Wiad. 1'7.10 Dla młodych wi- 
dzów: Iilm z aerl! "Uwaga, pirs". 
17.30 Dla młodYl'h wIdzów: "Ma- 
1I1c7na palecZka". 17.
0 ReportlIt 
tlImowy. 18.05 Notatnik r
portt'ra. 
19.30 Co nowf'Ro w k!nachT 18.55 
TV MaRazyn Postl:PU Technlc:z:ne- 
lin. 19.30 D71f'nnlk. 19.110 Dobrann<:. 
?n.00 LrkciA Ję:z:. 11"1{. 2O.ZO Tu t _ 
TV: ..Kepl!a'1 2' KoeDenlck". Po 
teatrze ok. 22.00 Dzl
nn!k. 


(C. d. n.) 


, "" ---- -""-"-,--"

w
"
 
 "___,
 


,_'

_,
_____ _____,__ _
,'_,
_ 
: ..Gt.OS KOSZ.\I.I
SKI" - orcan Komitetu Wojewódzkieco Polskiej ZJednoczonej Partii Robotniczej. Redagu.le Kl)ll'glum Rcdakl'yjne - Koszalin, ul. Alfreda LampeCo 20. 
 
, TelefoDY: Cf'Dtrala - 20-34 I 20-35 (łąny !El" wlzYliklml dzlalilmll. Redaktor Naczelny - 26-93. I1z1al Par
YJno-Spoleczny - U-ID. Dzlal Rolny _ 43-53. D!Elal (t;konomiczno- , 
, .Morlkl - 43-53. Dzlal Kul&uralno-Oiwlatowy - Dzlal Mutacyjno-Reporterzkl - ł6-5l. 24-9:1. Dzlal ł.ą<'Znollcl z Czytelnikami - 32 30. "GłoI Słup!lkl" !!łlupsk, pl. Zwy('lęstwa 2 , 
. I plęiro. Telefon - 51-95. Biuro Ocłoneń RSW "PRASA" Koszalin, ul. Alfreda Lampeco 20. tel. 22-91. Wplaty na prenumeratę Iml('slęczna _ 12,:10 zł, kwartalna _ 37,50 Ił, , 
I ne ma - 150 Ił) pn yjmuJą urzędy pocziowe, IIstonoaae oraz oddziały delec.tury ..Ruch". 11oczono KZGrat. Kosza Un ul. Alfreda Lampeco 18. T-l. t 

 -"
---
 


 

.aA 
 --"-------
--,
-_


.
__.______.___,

 -