/GK_1959_123.djvu

			»KR ETO\ V« 
iuż »ryje« 


\ \ 7 K \ TOWI CKIEJ Fabryce 
* * Sprzętu Górniczego zakon 
czeny został montaż pierwszej 
próbnej Aerii "Kretów" - re- 
welacyjnego urządzenia, przy 
pomocy klórrgo można prze- 
ciągnąć pod ziemią ro.':nego ro 
dzaju kable bez rozkopywania 
gruntu. Wynalazcą "Kreta" 
jest Wiktor Zienkiew icz. W o- 
pracowaniu obecnego modelu 
Urządzenia brali również u- 
dział naukowcy z Politechniki 
Gdańskiej. 
Próbna seria "Kretów" skla 
da się z 22 sztuk. Przeszły one 
pomyślnie próby fabryczne, o- 
becnie poddane zostaną pró- 
bom eksploatacyjnym. 


Proletariusz? ws7vstkich krajów \ac7cie sjp.' 


os 


rydunle 


A 
Cena 50 gr. 


ORGAN KOMITETU WOJEWÓDZKIEGO PZPR 


[nk V I I 


Poniedziałek, 25 maja 1959 r. 


Nr 123 (263) 


w 


Geneinie 


ERWA... 


GENfcWA. S..bota i niedziela były dniami przerwy 
w obradach genewskiej kun lerencji ministrów spraw 
zagranicznych. N astępne*. 11 z kolei, posiedzenie konfe- 
rencji rozpocznie się dziś o 15,30. Obradom przewodni- 
czyć będzie amerykański sekretarz stanu Herter. 


Podsumowując dwutygod- 
niowe obra-dy konferencji ge- 
newskiej należy stwiierdzić, 
że były cne pożyteczne, bo- 
wiem po pierwszym tygodniu, 
w którym obie strony przed- 
stawiły swe propozycje, w 
drugim doszło do konkretnej 
dyskusji, w czasie której obie 
strony wyjaśniły sobie sze- 


64 lata 


za kierownicą 


IS.letni Edmond -r. den- 
ty;-,i z Sele-Lei, Jest dzn_.:aneiri 
Klubu Motorowego tran.-u i nie- 
w;.-.pliwie nal larszvm w-: Fran. 
cli Icerrwcą r .ia on jazdy 
Juz od 1893 roku i rł I v a lajly 
bez ż. dneco wypadku, co le=t 
r-: ow cI "Iwym rekord -m. 
,!-..L CAF) 


Zakończył 
zjazd 


. 
SIę 


. 
pIsarzy 


radzieckich 


W s o n o T Ę zakoiirzvl >lę III 
Wszcchj.wlązki,wv Zjazd 
Pisarzy Radzieckich. W Jogo ob- 
radach wzięło udział pun.id >i"i 
delr(. aów ze wsjymk.cli republ.k 
i Rotci z 4J kr.iiów swLu.i 
Lejcstnicy obrad uriiwali'l re- 
zolucję. Reroliuja klim, u litera- 
tur.! railz.crk.i .izbrojnn-t w wy- 
piu'iowin.l nieliclę real,-mu se. 
cjili< T
-tung 


przujął 
polską delegację 
partyjna 
PEKIN. Przewodniczący 
Komitetu Centralnego Ko 
munistycznej Partii Chin, 
Mao Tse-tung przyjął w 
piątek po południu d -lcga 
cję Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej z. człon 
kicm Biura Politycncgo i 
sekretarzem KC PZPR. Je 
rzym Morawskim na cze- 
le. Man Tse-tung przepro- 
wadził z członkami delega 
cji serdeczną rozmowę. 
W sobotę 23 bm. delega 
rla Komitetu Centralnego 
P7PR. która przebywała 
w Chinach na zaprnsz. ?nic 
Komitetu Centralnego 
KPCH udała się w drogę 
powrotną. 
W czaM-e miesięcznego 
pebytn w Chinach, którego 
celem hy'o z?po»ranic się 
z doświadczeniami pracy 
KPfH. di legacja Komite- 
tu Tentrainego PZPR od- 
b Y ł a r n m i F i v v Z przywód - 
cami Komunistyczne! Par- 
ty rhirt I WeenwnJrn mi 
dzirłnczEml KPCłł W stoli 
IV Chińskiej Republiki T.u 
iłowej oraz w prowincjach 
i miastach, które zwiedzi- 
ła. 


Jan Domka i Piotr Marycha 
ujylosoiuali motocykle 
w konkursie 
PZU i "Głosu" 


W ubiegłą sobotę odbyło się 
losowanie premii w wielkim 
konkursie PZU i "Głosu". Pre 
mie te to dwa motocykle 
W FM. Kandydatami do uzy- 
skania premii było trzynastu 
sołtysów i trzynastu sekreta- 
rzy prezydiów gromadzkich 
rad narodowych, którzy w 
swoich powiatach uzyskali 
najlepsze wyniki w egzekwo- 


ZMARŁ 
I. F. Dulles 


W niedzielę, 24 bm. w połud- 
nie zmarł w szpitalu Walter 
Reed w Waszyngtonie b. ame- 
rykański sekretarz stanu John 
Foster Dulles. 
Jak wiadomo, chorował on 
na raka, a niedawno przeszedł 
ciężkie zapalenie pluc. Lekarze 
uważali ostatnio stan jego zdro 
wia za beznadziejny. 
.1. F. Dulles urodził się 25 lu- 
tego 1888 roku w Waszyngto- 
nie. Z wykształcenia był praw 
nikiem - studiował w Prlnce- 
town, na Sorbonie w Paryżu i 
na uniwersytecie Georga Wa- 
shingtona w Waszyngtonie. 
N a początku lat czterdzie- 
stych nazwisko Dullesa wymic 
niano wśród czołowych eksper- 
tów do spraw polityki zagra- 
nicznej partii reoublikańskicj. 
W roku 1951 podczas negocja- 
cji o traktat pokojowy z. Japo- 
nią był on doradcą prezydenta 
Trumana. 
Po objęciu władzy przez 
Eisenhowera w styczniu 1953 r. 
J. F. Dulles został powołany 
na stanowisko sekretarza sta- 
nu. 
Jako polityk 1 dyplomata 
Dulles odznaczał się dużą sta- 
nowczością i sztywnym trzyma 
niem się raz wytkniętej linii. 
Był nieprzejednanym wrogiem 
komunizmu. 


waniu należności za ubezpie- 
czenia. 
Przy losowaniu, cprócz 
członków komi-ji konkurso- 
wej ebecni byli zaproszeni sol 
tysi i sekretarze prezydiów 
gromadzkich rad z bliskich 
Koszalinowi miejscowości. Lo 
sowania dokonano w obecno- 
ści notariusza. 
Po dopełnieniu formalności 
malutka i milutka Małgorzat- 
ka Kraus ciągnęła losy. Oto 
wyrok losu: 
Premią w postaci motocy- 
kla nagrodzony zostaje sekre- 
tarz Prezydium Gromadzkiej 
Rady Narodowej w rolnicy po 
wiat człuchnwski Jan Dumka. 
Taką samą premię ntrzymu 
je seilys wsi D .ilewo w po- 
wlecz drawskim - Piotr Ma 
łycha. 
Po ogłoszeniu wyników lo- 
sowania próbowaliśmy połą- 
czyć się telefonicznie z wła- 
ścicielami mrtocykli, aby do- 
nieść im o tym radosnym 
fakcie. 
Niestety, nie mosAPmy roz- 
mawiać z nimi. Sekreter'. J rn 
Domka iest na urlopie. Dowie 
dzieliśmy sie, że ms ju? jeden 
motocykl, ale ba-dzo wvsłużo 
ny - ten więc będzie birdzo 
(-"'zydatrw tym bri-dziei, że 
gromadzka rada. w KTÓREJ ora 
cuie jest ardzo rozległa, ob ej 
muie trze wsie i trzy PGR-y. 
Gratuluiemy szczęśliwcom 
i wszystkim laureatom kon- 
kursu (łącznie na nagrody w 
tym konkursie, I nrzeznAczeno 
rk. 180 t"«. Z.l. zyczymy ao- 
brych y.-yników w przyszłych 
konkursach. 


(tk) 


26 


n o wy t h czytelni 


zyskało 


moj eiuództiuo! 


W ubiegły piątek,' - kulml- j- 
wództwie - narltąpilo otwar- nej wstęgi i zebrani znaleźli 
cie 26 czytelni yriejskich oraz się w pjzyjemnie urządzonej 
dw?ch miejskich. Tak więc wysiłkiem całej gromady czy 
dWIe gromady WMkażdym po- telni. 
wiecie woj. koszajńskiego po- Biblioteka w Tuchomiu 11- 
< .adają obecnie, prócz biblio- czy obecnie blisko 5 tysięcy to 
tek, nowe punkty) służące krze mów i ok. 600-- czytelników 
wieniu oświaty. . Rozwój biblioteki to zasług 
Warto powiedzieć, Iż dzię- jej kierowniczki ob. Dobke i 
ki pełn
m rozumieniu po- grona nauczycielskiego, którzy 
trzeby IstnIenIa- te&o rodzaiu z serce m JJraCRia naci rozwo., 
placówek przez l p zyaIa raa Jem KU ury. Ke ZUlt at y WIaac 
narodowych, nowo otwarte czy .było w czasie otwarcia. Młodzi 
Celnie wiejskie wyposażone zo harcerze - czjonkowie zespo- 
staly na miarę prawdziwych łu żywego słowa - recytowa- 
w.iejskich klubów prasy i książ li wiersze, fragmenty prozy, 
ki. opiewali harcerskie piosenki. 
W uroczystościach zwląza- Miłą uroczystość zakończono 
nych ich otwarciem, mają- odśpiewaniem przez gości i 
cych nIezwykle uroczysty prze młodzież "Plonie ognisko" 
bieg. udział wzi
li m. in, se- ' 
l kretarze komltetOw powlato- 
wvch -PZPR, .orzewodniczacv 
l prezyd10w pOWI
tOWYC1i raa 
narodo I ch oraz liczni dzia- 
l -rącze KuJturalno-oswlatoWl. 


(nad) 


Czytelnię otwarfo m. In. przy 
bibliotece w Tuchomiu pow. 
bytowski. Miłą uroczystość roz 


Braiuo 
CERAMICY! 


D OTRZYMALI słowa. W 
ubiegła niedzielę, która 
była dla nich "szkolna 
niedzielą" , stawili się Rremial 
nie do pracy 1 nie żałowali 
sił. Do pracy stawili się też 
w komplecie pracownicy wo 
jewódzkieqo zarządu, adnrni 
'tracja prszczególnych zakła- 
dów, działacit; związkowi. 


Przedstawiciel Minister- 
stwa Kultury i Sztuki - 
tou\ Stefan Bzdęga doko- 
nuje przecięcia testeoi w nn 
wej czytelni w Grzmiące 
- K> \ szczecinek). 


W notroottenrtej cziyjełnl tu Łiibotrlr (noic. Szczecinek 
odbyły się występy zespołów artystycznych. 
Na zdjęciu Jola Bykowska i Komełc Atielnicki noni«ujtl 
się grą na skrzYpcach. (Foto - E. Pelczar) 


KOŁOBRZEG 


bazą harcerskiego żeglarstwa 


PIERWSZA 
PO WYZWOLENIU 
KONFERENCJA 
INSTRUKTORÓW 
HARCERSKICH DRCZIN 
WODN\CH OBRADOWAŁA 
W KOŁOBRZEGU 


W cegielniach Wierzchow- 
skich zaczęto procę o godzi- 
nie 'czwartej nad ranem a za 
kończono w południe. Załoga 
stawiła się niemal w komple 
cie. Warto również dedać. że 
nasz apel nie trafił w próżnię. 
Dziatwa szkolna pamiętała o W 
oracujacych ceramikach, skla 
dała im wizyty, przyniosła 
kwiaty, drobne upominki. 
Również w zakładzie w Sta- 
rej Hucie k Bobolic praca 
przebiegała dośó sprawnie. I 
tutaj zanotowano wysoką fre 
kwencję. 


Jak ośwadrzy! dyrektor woje- 
wódzkiego Zjednneren'a Przemy 
sm Terenowego Materiałów Bu- 
dowlanych - Henryk Kruszyń- 
ski, reramiry koszalińscy nie za- 
mierzają poprzestać na tel "nie- 
dzieli szkolnej". Pragną oni do- 
starczyć y\szelk'rh materiałów 
budowlanych potrzebnych do wy 
budowania Jednej szkoły Tysiąc 
lecia. 


MODNE 


nie tylko 
dlatego 
że 


. 
WIe- 
deńskie 


Eleganckie 
modele letnie - > 
kreacje wiej eń 
skie. 


A 


"OT IV F 


.* a* 


DNIU wczorajszym 
inicjatywy Kwatery 
Głównej Harcerstwa 
odbyła się w Kolobrze 
gu pierwsza po wyzwo 
leniu harcerska konferencj a 
żeglarska, poświęcona omówić 
niu programu działania drużyn 
harcerskich i wychowania 
morskiego młodzieży. Przybyli 
na nią starzy druhowie, parnie 
tają:-y pierwsze zalążki ruchu 
wodniackiego w Polsce. Przy- 
byli młodzi drużynowi powsta 
tych niedawno drużju wod- 
nych. 
Wśród licznych gości obecni 
byli z-ca dowódcy Marynarki 
Wojennej komandor G. Grze- 
nia - Korzeniowski poseł na 
Sejm i sekretarz KW PZPR 
ze Szczecina tow. Wit Drapk-h, 
członek egzekutywy KW w Ko 


szałinie tow. M. Czerwiński o- 
raz wielu innych. 
U czestnicy konferencji otrzy 
mali telegramy; życzeniami 
owocnych obrad od: Izy Zarus 
kiej, żony pioniera polskiego 
żeglarstwa harcerskiego Mariu 
sza Zaruskiego, członka Biura 
Politycznego KC Stefana Jędry 
chowskiego. ministra żeglugi 
dr Stanisława Darskiego. do- 
wódcy i załogi przebywające- 
fo w morzu okrętu . . Iskra" I 
wielu innych sympatyków Ie 
rlarskith. 
Po obszernym i świetnie u- 
dokumenlowanym referacie 
hm. Witolda Bublewskiego wy 
wiązała się ciekawa dyskusja, 
w której omówiono szereg Isto- 
tnych dla rozwoju harcerstwa 
wodnego problemów. Wybrana 
komisja wnloskuwa opracuje 
odpowiednie postulaty I wnio- 
ski 1 przekaże je właściwym 
władzom. 


>AI> wo i. ł o n z K W 


i. on ? - Nad w J łódzMm 
piyeriągnęR .
roźt\e. yig'«ftYDri 
bnrje. pOł.1 zonl ' 
wyładowaniami atm os' orf; c lt 
ni mI. Naibardzie.i ue" n!a 1- 
powiaty l.tsk. liutno. Ra-Jta 
Mar. I I A>Iż. Ozólem ';>Ineęly 
r> buds nki gospodarskie I 
mieszkalne. 
Straty oblicza się na po. 
nad (00 tys zł. 


A 


TI. 


»SvrjT\LIUFŁ 


Faln« 


\ UMEKF: 


. 


Gl 


5 


wrn 


23 24 


HYGRAŁ.Ł 


Koócóu ka prernlotua 
961 II 


 


W KRAJU i 
i NA IWIEClE 


DBLEOACJA PARLAMENTU 
WIGIERSKIEGO 
W WIELKOPOLSCE 


POZNAŃ. 73 bm T»nO 
przysyła s W u i n w T do P»- 
s n u l i delegacja Zgromadze- 
ada Państwowego Węgierskiej 
Republiki Ludowej i wice- 
przewodniczącą Zgrrmadaenla 
Państwowego, sekretarzem Pa- 
triotycznego FrOztfu Ludawe. 
g* Wągier - Istranne Vas». 
W sosete parlamentarzyści 
węgierscy zwiedzili między 
in.: gaklidy H. Ceglelsklegc 
w peznan.o ' najwaz-iejsa* 
zabytki miasta. 


W TRAKU NIE BĘDZUt 
STA RAZIE PARTII 
IOLITYCZNYCH 


LONDYN. - Jak donosi a- 
gezteja tuatera, premier Ira. 
ku generał Hassem oświadczył 
aa konferencji prasowej, łe 
kraj przeżywa obecnie okres 
przejściowy, w którym nale- 
ży nmkać wszystkiego, ea 
mogłoby przysporzyć Irudno, 
lei l > tego względu al* 
wskazane Jest aa razi* wskrze 
izanle partii politycznych. - 
Kaisera podkrellił. łe z praw 
aego punkta widzenia, partie 
polityczna w Iraku ni* Istnls. 
Ją ich działalność Boatała bo- 
wiem zawieszana aa mocy de. 
krętu wydanego przez Nurl *1 
Salda J* «zrz» W 1*14 roki 
który DI* zostaj dotychczas 
uchylony. 
Okres przejściowy. Jak za- 
pewnił Kaszta, będzie aiedla. 
gt 


PREMIER CHRUSZCZOW 
OTRZTMAL PISMO 
OD NAS SERA 


MOSKWA. Premier N. S. 
Chruszczow przyjął wcieraj 
ambasadora Zjednoczonej Re- 
publiki Arabskie! w ZSRR - 
Monammrda el Kouni aa Jego 
własną prośbę 
Kouni powrócił do Moskwy 
praed tygodniem. W caasle 
wczorajszera spotkani* miał 
on wręczyć premierowi Chru. 
srczowowl list od prezydenta 
ZRA - NaaslTA. 


LIST KIEROWNICTWA SED 
DO ZJAZDU PARTII 
SOCJALDEMOKRATYCZNEJ 
I ł W BERLIN IR ZACH. 


BERLIN. Kierownictwo 
Niemieckiej Socjalistycznej 
Partii Jedności Berlina wscho- 
dniego zwróciło się do prezy. 
diuna i wszystkich delegatów 
zjazdu Socjaldemokratycznej 
Partii Niemiec Berlina zacho- 
dniego z propozycją wspólne, 
go przedyskutowania dróg i 
środków walki · mili ta rytmem 
niemieckim. W liści* wska- 
zuje się, Ił podjęcia przez 
(J ard Soejalrtemokrritycznej 
Partii Berlina zachodniego u. 
Chwal w sprawie złagodzenia 
napięcia międzynarodowego I 
osiągnięcia porozumienia by- 
łoby zgodne z najływetniej. 
szyml Interesami mieszkańców 
Obu części Berlina. 


Z POBYTU POLSKICH 
OKRĘTÓW WOJENNYCH 
W DANII 


KOPENHAGA. Drugi 
dzień wizyty polskich okrę- 
tów wojennych w Kcpenh*. 
dze sobota 23 bm.. cpłynął 
pod znikłem rewizyt ' wycie- 
czek. 
Rano na ORP ..Groai" przy. 
byl S rewizyta komendtnt 
wojskowy Kopenhagi oraz 
szef Królewskiej M-irynarkl 
Duńskie] - wiceadmirał H. A. 
Nvholm. 
Przed południem dowódca 
zrtpotu polskich okrętów wo- 
jennych przylał -ewlzytę nad. 
burm'strza Kopenhagi - P. 8. 
Munke. 


Przeciw 


GŁOS KOSZALIŃSKI 


zbrojeniolD 


w 


NRF 


atomowym 
N ota rządu radzieckiego 


P IERWSZY zastępca mini- 
stra spraw zagranicznych 
ZSRR, w. Kuzniecow, wręczył 
w sobotę notę rządu radziec- 
kiego R. Davisowi, charge 
d'affaIres USA w Moskwie, 


Aresztowania 


stanowiącą odpowiedź na notę 
rządu USA 2 8 maja br. 
Rząd radziecki przypomina, 
ił posunięcia USA zmierzające 
do uzbrojenia w broń atomową 
i rakietową niektórych krajów 
- członków N A T a, a szcze- 
gólnie NRF, pociągają za sobą 
w najwyższej mierze niebezpIc 
czne konsekwencje dla sprawy 
pokoju i pozostają w sprzecz- 
ności z żądaniami stojącymi 
przed konferencją ministrów 
spraw zagranicznych 1 konfe- 
rencją na najwyższym szcze- 
blu. 
Rząd radziecki - stwierdza 
nota - ponownie wyraża na- 
dzieję. Iż rząd Stanów Zjedno- 
czonych wstrzyma sią od po 
sunięć prowadzących do zwlęk 
szenia napięcia międzynarodo- 
wego. Jest to szczególnie waż- 
ne w chwili obecnej, kiedy 
między naszymi państwami to 
czą się rozmowy, których ce- 
lem jest rozwiązanie najtrud- 
niejszych problemów między- 
narodowych winterasIe utrwa 
lenia pokoju i zapewnienia 
bezp ieczenstwa. 


w NRF trwają 
B aNN. Władze zachodnioniet 
miedkie aresztowały w piątek 
kilku dalszych opozycyjnych 
członków CDU. Tym samym It 
czba aresztowanych w akcji inl 
splrowanej przez Adenaueraj 
przekroczyła 20 osób. Jak po- 
daje agencja AD N, wszystkimi 
aresztowanym zarzuca sią UH 
prawianie działalności szpie- 
gowskiej na rzecz NRD. Jak; 
stwierdza agencja, akcja tal 
ma m. in. na celu odwrócenie! 
uwagi od ośrodka szpiegowi 
skiego, jakim Jest Berlin za 
chodnI, w chwili gdy aprawaj 
Berlina została umieszczona naj 
porządku dziennym konferen- 
cji generwsklej. G . d 
Adenauer korzysta również!» nlaZ O O s« 
z okazji, aby "uporządkować'" 
własną partią i pozbyć sią zl udostępnione 
niej niewygodnych ludzi. 
Obecna a
cja przeciwko ,.nie< T U R V S T O M 
wygodnym członkom CDU- 
pisze ADN - przypomina ży- 
wo tzw. "Aferę Vulkan", z roku 
1953. Władze zachodnIonIemIe- 
ckie aresztowały wówczas 40 
osób pod zarzutem utraymywa 
nla szkodliwych dis NRF sto- 
sunków z Niemiecką Republi- 
ką Demokratyczną. Nazwa a- 
fery pochodzi od nazwy stocz- 
ni , .Vulkan", której czołowi 
współpracownicy występowali 
za rozwojem handlu z NRD. 
* 


BERLIN. Rzecznik minister- 
stwa (praw zagranicznych NRD 
oświadczył w piątek, łe ładrn 
anołród aresztowanych przez wla 
dze zscbodnio-nlemleckle człon- 
ków. C D U nie ntrzvmywał kon- 
taktów z władzami N R D l ni* 
roołe być posadzony o działal- 
ność szpiegowska na rzecz t»fo 
państwa. 


Etzel 


czy 


BONN. Rozmowy w sprawi* 
wyboru nowego kanclerza fe- 
deralnego na miejsce ustępu- 
jącego Adenauera, który ma 
zostać wybrany prezydentem 
NRF wkroczyły w decydując* 
stadium. Kondora Adenauer 
spotkał się w piątek w swtj 
rezydencji w pałacu Schaum 
burg z popieranym praet wlę 
kszoeć CDU/CSU kandydaitem 
do urzędu kanclerza, 1ł1II1l- 
strem gospodarki - Erhar- 
dem i odbył * nim dłuższą ro 
zmowę. Szczegóły Krzarwwy 
nie zostały opublikowane. 


Na początku przyszłego ty- 
godnia kanclerz zamierza spo 
tkać sią z drugim kandyda- 
tem, ministrem finansów Et- 
zelem, który popisrany jest 
przez niego osobiści*. 
Przed spotkaniem ksncls- 


UROCZYSTOŚCI łl-LECIA 
HARCERSTWA NA POMORZU 
ZACHODNIM _ 
13 bm druhny I flrunawie 
Zachodnio-pomorskiej Chorą- 
gwi ZHP obchodzili tl-IecM 
powstania organizacji horcer. 
ski*J na tym terenia. 
W godzinach popołudnio- 
wych po Bzrzeclnl* uwijał? 
sie tysiące mlodzlesy w <, · <, · 
ryoh l nt el onych mundurkach. 
O godz. U uformowani w k»- 
lnmny, przimarar- rowall M * . 
cerze ullrsml miasta, a herol- 
// / / / / / / / /M1jiJi*cla°t*::.e;.*r
:: 


I SEKRETARZ KC SED WAL 
TER ULBRICHT PROPONU- 
JE ZAWARCIE PAKTU O 
NIEAGRESJI,MIĘDZY OBY- 
DWOMA PANSTWAMI NIE- 
MIECKIMI 


BERLIN. Na V Plenum Ko 
mitetu Csntralncgo SED 
pierwszy sekretarz KC SED 
Walter Ulbricht przedstawił 
nowe proposycje zmierzające 
do odprężeni* międzynarodo- 
wego w zrwtązku s obradują- 
cą obecnie konferencją mini- 
strów spraw zagranicznych w 


W tegorocznym sezonie na te 
renie byłej kwatery Hitlera 
pod Kętrzynem Polskie Towa- 
rzystwo Turystyczno-Krajo- 
znawcze uruchamia placówkę 
biura obsługi turystów. Przy by 
wająCe na teren "gniazda os" 
wycieczki będa mogły korzy- 
stać z usług stałych przewodni 
ków, specjalnie przeszkolonych 
do oprowadzania po zawiłym 
systemie bunkrów. Poza tym 
czynne tu będą punkty sprzeda 
ży napojów chłodzących, żyw- 
ności 1 pamiątek oraz strzeżo- 
ny parking. 
W dalszych planach przewi- 
duje się odbudową 1 przystoso- 
wanie jednego z bunkrów ns 
hotel, kawiarnię 1 garaże. 


Erhard? 


rza s Etzełem 1 Erhardem 
przewodniczący frakcji parta 
mentsmej CDU Heinrich Kro 
ne przeprowadził osobiście 
wstępne rozmowy z obu kan 
dydataml. Rozmowy miały cha 
raktet poufny 1 odbywały sią 
W prywatnych mieszkaniach 
obu ministrów. Panuje po- 
wszechne przekonania, te 
Krone dąży do rozwią- 
zanIa kompromisowego zgo- 
dnie z którym Erhard 
zostałby kanclerzem, a Etz*l 
wkettanclerteni NRF. Krone 
spodziewa aię, że w ten sposób 
uda alę zapewnić kontynuacją 
obecnej poliłykl Adenauer a. 


w 


Genetuie 


przerwa... 
(Dekenczenle m str. 1) 


spraw zagranicznych przypo- 
mina, Iż dyskusja w ciągu 
ostatnich divł konferencji to- 
czyła sią wokół konkretnych 
problemów. W centrum uwa- 
gi uczestników obrad znajdo 
wał sią projekt traktatu po- 
kojowego z Niemcami zgło- 
szony przez delegację radziec 
ką. 


0Ekaqe dane O ZSRR 


01001Dliosób 
ujzrosła 
ludność 
miejska 


MOSKWA. SpIS ludności, 
przeprowadzony w ZSRR w 
styczniu br., był piątym z kolei 
w historii i pierwszym po dru- 
giej wojnie światowej. Dla 
Estonii, Łotwy i Litwy był on 
pierwszym w okresie władzy 
radzieckiej. 
Jak wynika ze spisu, ludność 
miejska wzrosła w latach wła 
dzy radzieckiej prawie cztero- 
krotnie 1 wynosi obecnie 99,8 
miliona osób. Przed rewolucją 
na 100 osób przypadało 18 mie- 
szkańców miasta; obecnie - 
48. N ajwiększy odsetek lud- 
ności miejskiej - 86 - posia- 
dają obwody leningradzkI i sta 
liński. Wysoki procent ludnoś- 
ci miejskiej cechuje również 
obszary Dalekiego Wschodu, 
wschodniej Syberii 1 Północy. 
W obwodzie moskiewskim Jest 
78 procent ludności miejskiej. 
Taki asm procent posiadają 
obwody swierdłowski i Czela- 
biński. 
Ludność wiejska zmniejszyła 
się w ciągu ostatniego 20-le- 
cIa o 21 milionów. 
W ZSRR zawiera sią rocz- 
nie ponad 12 ślubów na 1(xx) 
mieszkańców 1 przeprowadza 
sią Jeden rozwód na 18 mał- 
żeństw. 
We Francji, Anglii, NRF i 
USA zawieranych jest każde- 
go roku 7-* ślubów na każde 
tysiąc mieszkańców. Rozwodzi 
sią zaś przeciętnie co czwarte 
małżeństwo. 


Krwawe 


dotychczasowa 
dalszY111 rozwoj e 111 
spółdzielczego 
UJ Koszalińskie111 


Nad 


. 
1 


handlu 


radzili 


pracą 


delegaci 


»Społem« 


Wczoraj obradował w Ko- 
szalinie Okręgowy Zjazd Zwią 
zku Spółdzielni Spożywców 
"Społem". Był on dziewią- 
tym z kolei zjazdem statuto- 
wym, na którym prawie 170 
dele atów i aktywistów sa- 
morządu, podsumowało ca- 
łokształt ubiegłorocznej dzia- 
łalności spółdzW czośeł spo- 
żywców naszego wojewódz- 
twa on z zatwierdziło opra- 
cowany przez Oddział Okrągo 
wy ZCS perspektywiczny plan 
rozwoju na lata 1959-65. 
16 istniejących w naszym 
województwie PS S-ów uzyska 
lo w roku ub. szereg poważ- 
nych rezultatów. Plany wy- 
konane zostały z dużymi nad 
wyżkami, wypracowano 30 
min zł czystego zysku, a dzię 
ki uruchomieniu nowych pun 
któw oraz podniesieniu jakoś 
cI usług, obroty wzrosły do 
blisko 900 min z1. 
W swoim treściwym i uar- 
gumentowonym konkretnymi 
faktami referacie dyrektor 
za ZSS - tow. Hieronim Sta 
szewski wskazał ponadto na 
wielkie zadania w latach 
1859-85. W tych latach PSS 
zamierzają uruchomić m. In. 
250 nowych sklepów, w tym 
a£ 150 preselekcyjnych i sa- 
moobsługowych, 38 zakładów 
gastronomicznych, 21 - prze 
twórstwa warzywnego i owo- 
cowego oraz kilkanaście du- 
żych piekarń I rozlewni wód 


. , 
ZaJSCla 


. 


na przedmieściu Rio de Janeiro 


NOWY JORK. - W piątek 
ran * na przedmieściu Rle de 
J anelre - Niterci, oddzielo- 
nym od stolicy Brazylii J-rnł 
lewą sstoką doszła do zajść, 
w których zginęły 4 osoby, a 
około 100 zostało rannych. 
W czwartek wieczorem z»- 
itrajkował personel promów, 
którymi codziennie Jeździ do 
prsey około 18 tysięcy mie- 
szkańców. Niterci. PrsewoinI 
ey sastrsjkowall, gdyż przed 
slęblorstwo nie wypłaciło im 
w całości podwyżki, na którą 
otrzymało od rsądu specjalne 
subsydia. 
W piątek rano prtsd przy 
stania promów zebrał się 
tłum. Doszło do utarczek z po 
licją. Demonstrowano prze- 
ciwko dyrekcji, której posta- 
wa spowodowała unleTUcho- 
mlende promu. Ktoś chciał 
podpalić przystań i promy. Po 
llcja wezwała na pomoc ma 
rynarzy, którzy otworzyli o- 
gień do tłumu. 
Ztjscla, w których straciły 
życie 4 osoby, a około 100 od 
niosło rany, trwały przeszło 
8 godziny. 
W południe odbyło się w 
RIo de Janeiro nadzywczajne 
posiedzenie rządu brazylijskie 
go. któremu przewodniczył 
prezydent Kubitschek. Rząd 
stwierdził, iż przedsiębior- 
stwo przewożnicze nie wypła 
clło robotnikom całości subsy 
dium przeznaczonego na pod- 
wyżkę, 1 wyznaczył specjalne 
go urzędnika do przeprowa- 
dzenia kontroli i roztoczenia 


Kur y 


b i j ą 


21 


. 
mln 


zł 


za 


nadzoru nad 
siąbiorstwa. 


dyrekcją przed 


NOWE ZARZĄDZENIA 
FIDELA CASTRO 


Koncerny będące wlatrlrle. 
laml plantacji trzciny cukro- 
wej, których akcjonariusze 
nie aą Ktibańcrykaml, stracą 
prawo dalszej egzystencji aa 
Kubie. Posiadaczem akcji nie 
mołe być równieł ładrn Ku. 
bnńrzyk zatrudniony przez 
obre koncerny Takie zarzą- 
dzenie wyilM obecnie pre. 
mler Kuby, Fidel Castro. 


:M-sirzosrira bokserskie 


Kukier, 


gazowych. Obroty Ich madą 
wzrosnąć do półtora miliarda 
złotych. 
W oparciu o ciekawą kilku 
godzinną dyskusję. zjazd 
ZSS, prócz wyborów uzupeł- 
niających rady nadzorczej, po 
djął uchwałę, która wytycza 
główne zadania w rozwoju 
handlu spółdzielczego na tere 
nie naszego województwa. 


(ts. - nad) 


Wojewódzki 
sej111ik 
bibliotekarzy 


Dziesięć lat minęło od cza- 
su, kiedy na Ziemi Koszaliń- 
skiej zorganizowane zostały 
pierwsze wiejskie biblioteki pu 
bliczne. Z okazji tego jubileu- 
szu w sali Bałtyckiego Teatru 
Dramatycznego w Koszalinie 
odbył się w ubiegłą sobotę Wo- 
jewódzki Zjazd Bibliotekarzy. 
Zjazd ocenił dotychczasową 
pracę krzewicieli kultury i o- 
światy na wsi naszego woje- 
wództwa oraz wytyczył naj- 
ważniejsze zadania na najbliż 
azą przyszłość. 
Z dużym zainteresowaniem 
zebrani wysłuchali referatu wy 
głoszonego przez tow. Aleksan 
dra Majorka. 
Dyrektor Wojewódzkiej Bi- 
blioteki Publicznej zwrócił *v 
nim główną uwagę na rolę bi- 
bliotekarzy w podnoszeniu o- 
gólnego poziomu kultury na na 
szeJ wsI. 
Za poważny wkład pracy 
nad systematycznym rozwojem 
czytelnictwa, przeszło 30 bi- 
bliotekarzy otrzymało upomin 
kI i nagrody, ufundowane 
przez Ministerstwo Kultury 
i Sztuki, Prezydium WRN oraz 
związki zawodowe. Wśród na- 
grodzonych znaleźli sią tacy 
nie strudzeni pracownicy biblio 
tek jak: Jan Frankowski s Ko 
łobrzegu. Marla Piankowa ze 
Sławna, Maria Pilecka z Ko- 
szalina, Andrzej Paluch ze 
Słupska i wielu innych. 
Sobotni zjazd bibliotekarzy, 
poprzedzony został otwarciem 
w WD K interesującej wystawy 
"Koszaliński Szlak Morski". 
(nad) 


Europu 


Zawadzki 


. 
1 


Paździor 


*--- 


wygrali 


Mistrzostwa Europy w miKsia 
rozpoczęły sie w n"edzielę, 24 
bm. serią walk popołudniowych. 
Wśród 14 rozegranych spotkań 
l/II finału w trzech walczyli re- 
prezentanci Polski: Kukier, Za- 
wadzki l Paśdzlor. 
Mistrzoalwa zainaugurowała 
walka w wadto muszej między 
Kuklerem a Anglikiem Guslilo- 
wem. Polak rozegrtł tę walkę 
nadspodziewani* dobrze. Wysoki 
Szkot, startujący w barwach An 
glil, rorpocznl spotkanie z ani 
muaaem. 
odwrotną p
y
8-
zyst
jąc swoją 
skoczyć Pohil.łi(e. KWlftłNwaj)o zątl 
sck. praesred! do zdecydowanego 
ataku l w miarę upływu czasu 
zdobywał przewagę. Pierwszą 
rundę wygrał Polak. Drugie star- 
cie rozpoczęło sie od ataku Ku. 
kiera, który w 2 min. celnie tra- 
fił prawą rzucając Anglika na 


rekordy! 


eksport 


. . 
JaJ 


NI * można negować" korzy- 
ści dokonanej wymiany po- 
glądów podkreśla dzien- 
nik. Próby szeregu organów 
prasowych mocarstw -MChod- 
nich, a zwłaszcza prasy Nie- K 
Genewie. Ulbricht tapropono mieckiej Republiki Federal- E 
wal m. In., aby obydwa nań- nej przedstawienia sprawy w 
stwa niemieckie sswarly pakt czarnych kolorach 1 pisania 
o nieagresji. o "Impasie" są Jedynie de- 
"Uważamy - podkreślił sn monstracją pewnych kół nie 
w swym przemówieniu se by tyczących sobie sukcesów 
loby solowe, gdyby rnłędgy konferencji. 
obu państwami niemieckimi W związku t tym *.* kon- 
doszło de układu O wyrttett tynutYe "Prawda" A nie mo 
hle tlą iiiycia siły. gdyby pa gna pominąć rssaiyw iście n« 
stanowiono, ił obydwa państwa gatywnyeh stren obrad 
sobowiąłą się nie używa* si- newskich. Do nich w szcze- 
ły I rozwiązywać wszystkie gólności należy zaliczyć nie- 
problemy na drodze pokojo- obecność na konferencji 
wej, słowem, gdyby zawarły _ przedstawtoSeli Polski 1 Cze- 
pakt o nieagresji". > chosłowacjL 


Przemyśl jajczarskn-droblarskl, który od szeregu lat 
nie wykonywał zadań w skupie jaj i drobiu, io tym roku 
ma moiliujości odrobienia tnleotości. Od początku br. do 
21 bm. skup jaj wyniósł 1.280 min sztuk. Jest to cyfra 
dofpThczns nic notoiwmo. W zeszłym bowiem roku ku- 
piono to tiYm sflmym okresie tylko 925 min jaj, a w la- 
tach poprzednich jeszcze mniej. WSzYstko wskazuje więc 
na to, ie cel uchwały rządu w sprawie rozwoju drobiar- 
stwa to lotach 1958---00 został tu pełni osiągnięty. 
Pomyślne wyniki skupu pozwoliły również na snaesne 
zwitksztnłę eksportu jaj. Do 22 bm. przemysł jajczar- 
sko-droeiarskl wysłał za granicę pół miliarda jaj, prze- 
kraczając jut o SO min sztuk całoroczny plan eksportu. 
Jtat to rdwnitz rekordowa ilość. W ciągu bowiem całego 
ubiegłego rojeti wyekswrtowałHmy 4S7 min jaj, a była 
to największa transakcja dokonana w latach powojen- 
nych. Wedłuo wstępnych obliczeń, tecoroesny eksport 
zamknie się w granicach co najmniej 860 min sztuk. Po- 
winno to nam przynieść ok. 21.S min dolarów. 


uesrn. sęasta wynnryl Gushlowa 
I wydawało się, te polak wygrał 
Przez k. O. Przy · głoszeniu wy- 
ników podano, M Kukier zwyclę 
ły ł przez twe. 
Drugim Polakiem, który sta- 
nął na ringu był w wadzą ko- 
guciej Zawadzki. Naaa raprecin- 
tant wypadł słabo. Trema uaatyw 
nita mu mięśnie l nla był to ten 
lam zawodnik, którego formą po 


, , 


, - 


o»'wno na treningach w Wi- 
lle. Przea dwie rundy walka by- 
ła wyrównana. Dopiero w trze- 
cim starciu Zawadzki, dobn * na 
stawiony przez Stamma, prze- 
szedł do ataku, bijąc duło l cel 
nie. Ta runda zadecydowała o 
przyznaniu przes sędziów zwy- 
cięstwa nad Irlandczykiem Dun- 
ne atoaunklem głosów 1:1. 
Mistrz Europy w wadze lek- 
kiej Pałdzior miał sa przeciw- 
nika mistrza armii alianckiej I 
zeezłorocznego mistrza Włoch 
Muuw. silnia Bbudowany l umlę 
śniony VVłoch rozpoczął spotka- 
ni* od tywlołowych ataków. 
Parł stale do przodu, Macając 
się dosięgnąć pałdaiora kończą- 
cym ciosem. Polak byl Jednak 
bardzo czujny, celnie kontrowal 
chaotyczno ataki Wiocha l w ad- 
powleOnich momentach przecho- 
dził do kontrataków. Plcrwaae 
dwie randy Polak wygrał boz- 
ape U cyJ ala. Spotkania sakońoły- 
Się Jednogłośnym swjraif 
itweTA Paldziora. 


SenaMją pierwuago dnia mis- 
trzostw była zdecydowani porał 
ka mistrza olimpijskiego i Mał- 
aourna MI Taggarta · mała zna- 
nym zawodnikiem Z S RR Kokosa 


te!""* " z 


w 


I 


K 


I 


L 


I 


N 


y 


. 


. 


. 


1 


Zakłady prze 
mysłu wiktf- 
niarskiego w 
Solcu - Kujaw 
skim produkujq 
w szerokim 
,. asortymencie 
galanterię i me 
ble Z wikliny. 
CAF-Fot. Gili 


Przyjacielskie spotkanie 


W RAMACH " Tygodnia 
Ziem Zachodnich w Łód: 
kim Pałacu Sportowym 
odbył się wielki wiec - mani- 
festacja dokumentujqca jed- 
ność miodzie ty w sprawie gra 
nicy na Nysie Łuiyckiej. Odrze 
i Bałtyku. W wiecu wzięły 
również udział delegacje mło 
dzieży złotowskiej7 lu b uskiej7 
opolskiej7 Warmii i Mazur. 
Otwierajqc wiec przewodni- 
czący Prezydium Rady Narodo 
wej m. Łodzi mgr inż. Jerzy 
Lorens podkreślił prawa Pol- 
ski i narodu polskiego do pra- 
dawnych naszYch ziem leżq- 
cych na zachodniej i północnej 
rubieży kraju. Żywiołowq owa- 
cją powitała młodzież łódzka 
we;; ie i estradę delega ji 


Rośnie 
tele- i radio- 


ilość 


abonenłów 
* 3 2 MLN. APARATÓW 
LAMPOWYCH 
if WIEŚ CORAZ BARDZIEJ 
ZRADIOFOMZOWANA 
 NAJWIĘCEJ 
TELEWIDZÓW - 
W WARSZAWIE 
I KATOWICACH 
W Polsce mamy obecnie (wg 
danych na 31 marca br. ) 
4.660.325 radioabonentów, tj. 
o ponad 600 tys. więcej niż w 
grudniu 1957 r. Z liczby tej 
1,6 min. - to radioabonenci 
wiejscy, a reszta - miejscy. 
Przytłaczająca większość za 
rejestrowanych radioodbiorni- 
ków - to aparaty lampowe; 
jest ich 3,2 min., przy czym 
2.3 min. tych aparatów znaj 
duje się w mieście, na wieś 
przypada więc tylko 900 tys. 
aparatów lampowych. N ato- 
miast 1,5 min. aparatów radio 
fonii przewodowej, a więc po 
pularnych głośników, podzie- 
lonych jest dosyć równomier 
nie między miasto i wieś: tak 
na wsi jest 749 tys. głośni- 
ków, a w miastach - 679 tys. 
Pod względem ilości a D a - 
ratów lampowych przoduje bez 
apelacyjnie woj. katowickie, 
gdzie jest ich prawie 548 tys. 
N astępne co do ilości radioa- 
paratów jest woj. warszawskie 
- razem ze stolicą 399 tys. 
Najmniej natomiast tego typu 
aparatów posiada woj. biało- 
stockie - niewiele ponad 50 
tys. 
Sieć radiofonii przewodowej 
Jest najgęstsza w woj. war- 
szawskim, w którym jest pra 
wie 200 tys. głośników, w tym 
sama Warszawa posiada 52 tys. 
głośników. Najmniej Jest ich 
w woJ. koszalińskim - ponad 
Z8 tys. 1 azczecińsklm - 
28.798. 
Rośnie w bardzo szybkim 
tempie ikrść odbiorców proera 
mu telewizyjneso. W końcu 
marca zarejestrowanych było 
121.736 telewizorć»w, z czego 
107.915 w mieście i 13.821 na 
w:! . Najwięcej telewizorów ma 
woj. warszawski ,
1't wie 
tyS., W tym W Wd:\me - j) 
tys. Dalej idz'e wol. katowic 
kie 42 tys. Najmn'ej natemiast, 
Jest w woj. koszalińskim 
Wśród wcaiadających telewi- 
zory, T>IZC1u1e wieś katowic- 
ka - 5 789 aparatów, warszaw 
eVa - 3.254. wrocławska - 
1.471. 


Ziem Zachodnich ubranej w 
przepiękne regionalne stroje. 
Wiec był wielką nt*nifestac;q 
dokumentującą jedność mło- 
dzieży w sprawie nienaruszal- 
ności granicy na Odrze i Ny- 
sie Łużyckiej. 
W drugim dniu delegacje 
wspólnym autokarem udały się 
do kilkunastu miejscowości w 
województwie łódzkim. Naj- 
bardziej ufru -aliło się nam w 
pamięci spotkanie Z mlodzieiq 
szkolną w Pabianicach. Po o- 
ficjalnych przemówieniach de 
legaci zostali otoczeni przez 
grupy tamtejszej młodzieżY. 
Kontakty zostały nawiqzane 
błyskawicznie. Jedni wymienia 
li adresy, inni śpiewali skocz- 
ne ludowe melodie, gwar i ra- 
dosny nastrój ogarnqł teszyst- 
kich. Spotkanie planowane na 
pół godziny trwało przeszło 
trzY. W Bełchatowie młodzież 
urządziła nam piękne przYjęcie 
w ogrodzie. Niezatarte wspom 
nienia pozostawiły spotkania 
Z młodzieżq starego Piotrkowa 
Trybunalskieg0 7 robotniczego 
Mińska Mazowieckieg0 7 Rawy 
Mazowieckiej7 Skierniewic i Lo 
wicza. Podziwialiśmy piękno 
Spały7 przepych zamku Radzi- 
wiłłów w Nieborowie i serdccz 
ną gościnność naszYch mło- 
dych przYjaciół Z fabryk lódz- 
1 kich. 


j 


TĘ SERDECZNOŚĆ 7 Z jaką 
, witała nas młodzież, jest 
trudno komuś przekazać7 tam 
trzeba było po prostu być. 
WSzYscy przekonaliśmy się, ie 
młodzież z Pabianic czy ze Zło 
fowa, Skierniewic, czY Z Opola 
jednakowo kocha każdy zakq 
tek naszego kraju 7 łącząc się 
w jednolitym pragnieniu utrzy 
mania granicy pokoju na Odrze 
i Nysie Łużyckiej. 
Należałoby pomyśleć o tym 7 
aby zaprosić do nas delegacje 
młodzieżY Z województw cen- 
tralnych. Okolice sq u nas bar- 
dzo piękne i tamtejsza mło- 
dzież na pewno pokochałaby 
gorqco naszq krajeńskq 2iemię. 


EDWARD GRYTA 


Nowoczesny 


poiustaje 


\ x 7 ROKU ubiegłym, gdy 
* * Związek Zawodowy Pra 
cowników Przemysłu Włó- 
kienniczego, Odzieżowego i 
Skórzanego obchodził jubile- 
usz 50-lecia swego istnienia 
powstał projekt wybudowa- 
nia ośrodka wczasów wod- 
nych dla związkowców. Opra 
cowania dokumentacji tech- 
nicznej podjęła silę Pracow- 
nia Projektów' Kosztoryso- 
wych w Warszawie. Ośrodek 
wczasów zlokalizowano w 
U stce korzystając z zawieza- 
pej współpracy między Lo- 
dzią a Słupskiem. W końcu 
ubiegłego roku przystąpiono 
do budowy ośrodka... 
Ośrodek wczasów noszący 
nazwę "Włókniarz", wybudo- 
wany zostanie kosztem 13 
min zl i pomieści w Jednym 
turnusie 260 esób -starszych 
i dzieci. Pieniądze ti pocho- 
dzą ze składek związkowców. 
Po wybudowaniu i oddaniu 
ośrodka dc eksploatacji, co 
nastąpi prawdopodobnie 1 
maja w przyszłym roku. ZG 
Związku poszczególne domki 
wczasowe sprzeda radom za- 


Na 


te11latu 


partujne 


W IES koszalińska. Do którego by powiatu zajrzeć - 
wszędzie widać owoce polityki rolnej partii: wzrost 
produkcji rolnej, efekty gospodarskiej działalności samo- 
rządnych chłopskich organizacji, troskę o wygląd zewnętrz- 
ny swojej zagrody, wsi. Można by mnożyć przykłady: 
wieś Hanki czy Kłębowiec w powiecie walerkim, Laski 
w powiecie drawskim, Parnowo czy Ceweiino w powiecie 
koszalińskim ltd. itp. W rozmowach rolnicy z uznaniem wy 
raźają się o polityce rolnej partii. 


Ktoś może jednak zapytać: 
- Czy w życiu dzisiejszej ko- 
szalińskiej wsi istnieje jakaś 
współzależność pomiędzy go- 
spodarczą i społeczną aktywi- 
zacją mas chłopskich, wynika- 
jącą z ducha nowej polityki roi 
nej, a sytuacją w wiejskich or 
ganizacjach partyjnych: pręż- 
nością organizacyjną, wzro- 
stem autorytetu, rozbudową 
szeregów partyjnych o dobrych 
i oddanych sprawie partii rolni 
ków? Pytanie słuszne i bardzo 
aktualne. Wiemy przecież z 
prasy, że w innych wojewódz- 
twach lubelskim, bydgo- 
skim, poznańskim - gdzie pod 
stawową gałęzią gospodarki na 
rodowej jest rolnictwo, w ostat 
nich miesiącach poważnie wzro 
sły szeregi wiejskich organiza- 
cji partyjnych. 


nas 


w koszaliń- 


- Au 
skim? 
Niestety - jak dotychczas, 
w woj. koszalińskim obserwu- 
jemy niedorozwój wielu orga- 
nizacji partyjnych na wsi, po- 
ważne niedomagania natury 
organizacyjnej, słaby wzrost 
szeregów partyjnych. Występu 
je u nas paradoksalne zjawi- 
sko: chłopi zadowoleni są z po 
lityki partii, lecz napływ ludzi 
z tego środowiska do partii jest 
niewielki. . . 


Nie tylko Barcino 
W SZYSCY jesteśmy zgodni, 
że w POP we wsi powin- 
ni znajdować się dobrzy rolni- 
cy, ludzie o zamiłowaniach spo 
łecznika, działacze rad narodo- 
wych, nauczyciele, agronomo- 
wie. Tak byśmy chcieli... A 
jak jest? 
W wykazach sprawozdaw- 
czych komitetów powiatowych 
znajdujemy wvrainy podział 
na POP robotnicze, PGR-ow- 
skie, wiejskie. Tych ostatnich 


chłopskie organizacje partyjne 
- mówi się nieraz. A oto nie- 
które notatki z terenu: 


SZYDŁOWO w powiecie wa. 
leckim. Duża wica: G S IK gospo- 
darzy organizacja partyjna li- 
czy 11 członków w tym ani Je. 
ilncKC chlipa. CzI.-nltewie tel 
p O P to miejscowi urzędnicy ro- 
botnicy GS Itp. W wykazach - 
POP w Szydłowie figuruje JakJ 
oi zanizarja wiejska. 


c;'''MIENirc w powiecie nra- 
sterkim - ponad 4S gospodarzy 
P O P - II członków w lym ani 
Jednego r.Mopa. Na pyt-«ilr. 
czym zajmuje się ta "chłopska" 
POP we wsi rekretarz u:e po. 
tr.-iftI odpowiedzieć. 
BARCINO, pow. Miastko. - Po- 
dobna s) tuacja. S rzlonków par- 
tii ani Jednego chłopa. 


Czy potrafią zarzucić pomost 
pomiędzy sobą a pozostałą czę- 
ścią wsi? Czy potrafią w prawi 
dłowy sposób oddziaływać na 
sąsiadów rolników? Czy potra- 


kaźdej okazji ile Im wejdzie 
Nie na władzę, ani też na par- 
tię. Ale na to, że w GS trudno 
coś kupić, że sprzedają czer- 
stwy chleb, że z tą regulacją 
gruntów sporo jest jeszcze ba- 
łaganu, że trzeba chodzić od 
Annasza do Kaifasza, żeby ku- 
pić trochę drzewa np. na naprą 
wę płotu. Dodają przy tym: - 
Jaka ta wasza partia - kierów 
niczą ma być. a wy tutaj nie 
potraficie pomoc w załatwie- 
niu takich drobnych siraw. . . 
A my partyjniacy co na to? 
Ano nic... 


Mężna teł Inaczej. Duże niera- 
dcnolenie wniosła np. w Kłcbow- 


FRO 


fią rozwinąć pracę polityczną 
wśród pracującego chłopstwa i 
przyjąć w szeregi partyjne do- 
brych, ofiarnych w pracy zawo 
dowej i soołecznej cieszących 
się zaufaniem we wsi, rolni- 
ków? Czy... 


Proszę mnie dobrze zrozumieć. 
Nic mam n.c przeciwko temu że 
w Wiejskiej PUP znajduje się 
przewodniczący Prez. URN pre. 
zen G S. nauczyciel. To J eit ra- 
czę) zjawisko pozytywne. 1'0 po- 
winno nawet przyczynie się .1« 
wzrostu autorytetu P O P w Śr9_ 
clnwi ku chlnpsk in. Obawiam się 
Jednak - opierając s.e chociaż- 
by o przykUd prjcy POP w Cu- 
niirucu - że tak nie Jest ze 
takie POP w k.órych brak chlo. 
pów smażą sie we własnym in- 
si" łe ich dzal-ilnorr ogranie*.i 
Się J edyn> do przeżuwania in- 
strukcji uchwal - a wszystko w 
o twarzą określony 
klimat we wsi. A to z kolei nie 


może .nie mieć wpływu na 
wzrost autorytetu PO P , na 
wzrosliszeregow partii na wsi. 


WACŁAW NOWAK 


8 


13 


czerwca 


DOROCZNY 
spis rotny 
w dniach od 8 do lS 
czerwca br. zostanie prze- 
prowadzony w całym kra- 
ju doroczny spis rolny we 
wszystkich gospodars
ach 
indywidualnych, spółdziel- 
niach produkcyjnych, PGR, 
u użytkowników zwierząt 
gospodarskich, nie posia- 
dających gospodars rol- 
nych. Ponadto spisane zo- 
-taną wszystkie grunty nie 
stanowiące gospodars
. 
Spis miny obejmuje cal 
kowitą powierzchnię z po 
działem na poszczególne 
użytki i rodzaje zasiewów 
oraz ilość I rodzaj zwie- 
rząt gospodarskich. 
W naszym województwie 
powołano wojewódzkie I 
powiatowe biura spisowe 
uraz zesonły spisowe w 
gromadach. 
Dane spisowe służą do 
celów statystycznych a na 
stepnIe stanowią pndsta 
we dla analiz ekonomłc*- 
nveh sytuacji w rolni- 
ctwie. W związku z tym 
należy zaapelować do rol- 
ników, by podawali najbar 
dziej prawdziwe dane. 
I. 


r.AnwiA 


«nrnFOt ontryyr 


(Z4PI. Staraniem wojewódzkie- 
go konserwatora przy Prezydium 
WRN w Opolu w lipcu : sierpniu 
br. prowadzone będa badania ar. 
checloglczne w woj opol.kim po. 
łączone a lustracją żv I-ov.nl l 
Innych odkrywek o charakterze 
gospodarczym lub przemysłowym 
oraz weryfikacją niektórych gro- 
dzisk - w 17 nowych miejsco- 
wo: ciach woj. opolskiego. 


NAJWIFKS7Y 
ZBIORNIKOWIEC 


Zbiornikowce budowane 0- 
brinie w stoczniach rileeo 
'wia ta maja coraz większa 
pojemność. StMkl takie c!;a- 
raly się najekonnmleznlrjsze 
w eksploatacji. Ostatnio steez- 
nie Japońskie wodowały naj- 
większy dots chrzas zbiorniko- 
wiec o pojemności 104 tys. ton. 
Szybkość jego będzie wynosić 
13 węzłów. Statek ten obsłu- 
giwać będzie porty Zatoki 
Perskiej. 


za 


i u;lata 


Sensacjq wystawy sztuki nowoczesnej w Paryżu fest 
rzeźba AURICOSTE pt. nPotwór Z Gcwandan" 
FOT-CAF STR. U 


o 


G 


Ł 


PRACOWNICY PO«7PKIWANI 
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" 
w SMOŁDZINIE zatrudni od zaraz 2 CZELADNIKÓW PIE- 
KARSKICH I 2 MASARSKICH. Wynagrodzenie według o- 
bowiązującej siatki plac. Zgłaszać się: GS Smołdzino, pow. 
Słupsk. K-873 
SŁUPSKIE ZAKŁADY SPRZĘTU OKRĘTOWEGp w Słup- 
sku, ul. Mickiewicza 42/44 zatrudnią od zaraz I SLUSĄRZY 
NARZĘDZIOWYCH w grupie IX uposażenia oraz 2 SLU- 
SARZY MASZYNOWYCH w grupie VIII. Reflektujemy tyl- 
ko na siły wysokokwalifikowana, K-860-0 


WPHS HURTOWNIA W KOSZALINIE, ul. Morska 13, za- 
trudni AKWIZYTORA. Wymagane średnie wykształcenie. 
Warunki płacy do uzgodnienia w Dyrekcji. K-86l 


PAKSTWOWE GOSPODARSTWO ROLNE WIESZYNO B-ta 
Słupsk zatrudni od sarast BRYGADZISTĘ OBOROWEGO 
z fachowym przeszkoleniem, S DOJARZY, 1 KOWALA, l-go 
STELMACHA oraz dwie rodziny do prac polowych. Mie- 
szkania rodzinne zapewnione. Wynagrodzenie wg UZP. 
K-874-0 


EKSPOZYTURA PKS W KOSZALINIE zatrudni z dniem 
1 czerwca br. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO. Wymagane 
wyższe wykształcenie ekonomiczne oraz 4 lata praktyki w 
zawodzie finansowo-ksiągowym, względnie średnie wykształ 
cenie i 7 l#t praktyki. Wynagrodzenie - 3.000 zł plus 
premia. Po okresie próbnym istnieje możliwość otrzymania 
mieszkania. K-873 


WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGO- 
WYCH W KOSZALINIE zatrudni od zaraz OPERATORA 
z uprawnieniami do prowadzenia walca samojezdnego o na- 
padzie spalinowym. K-879 


Zatrudnimy LEKARZA w miesiącu czerwcu br. w nadmor- 
skim ośrodku wypoczynkowym w Dźwirzynie pow. Koło- 
brzeg. Warunki do omówienia w Narodowym Banku Fal- 
skim Oddz. Woj. w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 42, pokój 215, 
W godz. 8-10 codzienni*. K-878 
ZARZĄD KOSZALIŃSKICH KOLEJOWYCH ZAKŁADÓW 
GASTRONOMI
ZNYCH W SŁUPSKU poszukuje kandyda- 
tów ną UCZNIOW: 3-letniej Zasadniczej Szkoły Gastrono- 
micznej szkolącej KUCHARZY, S;lefuiej Zasadniczej Szkoły 
Kelnerskiej szkolącej KELNEROW. Warunki przyjęcia: 
ukończone 15 lat i świadectwo ukończenia 7 klas 
na kelnerów będą przyjmowani wyłącznie chłopcy. Kandy- 
datom Po zdaniu egzaminu wstępnego przedsiębiorstwo za- 
pewnia stypendium orai pracę po zakończeniu nauki. Zglo-, 
sr.enla przyjmuje Zarząd Przedsiębiorstwa - Słupsk, Al. 
Wojska Polskiego nr 1 do dnia 10. VI. 58 r. 


K- 791-0 


KIEROWNIKA zakładu restauracyjnego W Szczecinku - 
posiadającego średnie wykształcanie i kllkulsuaia pcakłykę, 
w żywieniu zbiorowym zatrudni od zaraz Zarząd Koszaliń- 
skich Kolejowych Zakładów Gastronomicznych w Słupsku, 
Al. Wojska Polski ego nr 1. K-798-0 


Spółdzielnia Pracy Mrttlowo-Draewna "Zryw" w Barwicach 
ul. Pomorska nr 18 powiat Szczecinek, zatrudni od zaraz 
INŻYNIERA-metalowca na stanowisko KIEROWNIKA 
TECHNICZNEGO .oraz ZAOPATRZENIOWCA branży me- 
talowej. Podanie wraz z życiorysem należy przesłać na 
ad-res Spółdzielni. Warunki pracy, zależnie od kwalifikacji, 
4* emowienia. Poza t*m Spółdzielnia zatrudni: TOKARZY, 
SPAWACZY I ŚLUSARZY. Praca akordowa. 


K-85 1-0 


POM W KOMNINIE. POW. SŁUPSK p-t» Gardna Wielka 
zatrudni natychmiast MONTERA MASZYN ROLNICZYCH 
z kilkuletnią praktyka. Wynagrodzenie akordowe. Mieszka- 
nia zapewnione na miejscu. K-843-0 


DYREKCJA PRZEDSIĘBIORSTWA MHD ARTYKUŁAMI 
PRZEMYSŁOWYMI W SŁUPSKU zatrudni od zaraz 2 KlE 
RÓWNIKÓW sklepu branży obuwniczej w Słupsku i w 
Ustce. 1 KIEROWNIKA sklepu drogeryjnego, 1 PRACOW- 
NKA do działu handlowego (branżysta). 1 KIEROWNIKA 
zespołu sklepów w Ustce. 1 DZIERŻAWCĘ kiosku z pa- 
miątkami w Ustce, I KIEROWNIKA wypożyczalni sprzętu 
wodnego w Ustce. Warunki pracy i płacy do omówienia w 
kadrach. K-807-0 


UWAGA: WĘDKARZE! 
Od dnia 18 maja br. wędkowanie ns wodach użytko- 
wanych przez Państwowe Gospodarstwa Rybsekla 
podlega o grani cieniom wynikającym s 7 arządzenla 
nr 51 Ministra Rolnictwa s dnia 10. IV. 1858 r. okre- 
ślającego zasady I warunki, na Jakich może być wy- 
konywany sport wędkarski na tych Jeziorach. 
Zasadniczym warunkiem ł*«t posiadanie stosownego 
zezwolenia, które wydają bez ograniczeń w««ystklm 
swalm członkom koła Polskiego Związku Wę
rs
e- 
go, M pobraniem opłat na rzecz PG Rybaek łc . e- 
zwolenia opiewają na różne metody wędkowania 
a także okres ważności. 
Wydawane zezwolenia (wkładki DO legitymacji PZW) 
są ważne na terenie całego kraju na tych jeeteraeh. 
KIERA zostały udostępnione dla sportu wędkarskiego. 
WYKAZY Jesłer znajdują się w siedzibach Państwo- 
WYC H CŁSSAEDARSTW RYBAEFCLEH I kół PZW. K-889 


SŁUPSKIE ZAKŁADY WAPIENNO-FIASKOWE 
w Słupsku, ul. Grunwaldzką 8 - 1 O 


PRZETARG NIEOGRANICZONY 


ns ns tenujące roboty: 
BUDAWĄ PARK? nu BCUNEWEGA ORAZ prses remontowe 
BUDOWLANA i ELEKTRRR ns w budynku mieszkalnym I go- 
spodarczym. 
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy państwowi 
uspołecznieni i prywatni na całość albo poszczególne 
&resy lub elementy robót. 
Informacji udziela Dział Techn'czny. 
Składanie ofert do dnia 20 maja 1959 roku 
Otwarele ofert w dniu 1 czerwca 1959 r. o godz. lO-teJ. 
Zastrzega się dowolny wybór Oferenta. 
K -855-0 


GŁOS KOSZALIŃSKI 


o 


s 


z 


E 


PRZEPSIĘBIORSTWO SPRZĘTU I TRANSPORTU 
BUDOWNICTWA TERENOWEGO 
w Poznaniu, ul. Bałtycka 10, 


OGŁASZA 


PRZETARG 
na askup dwóch przyczep nlskopodwoalowych (podczol- 
gowych) o nośnośoi 20--85 ton oraj dwóch koparek 
pnedslębiernych s silnikiem spalinowym - pojemnośi. 
łyżki O;U - 0,75 m», 
W przetargu mogą brać udział przedslejblorsiw* 
państwowe, spółdzielcze oraz prywatne. 
Oferty należy składać do dnia 12 czerwca 1959 r. 
Otwarcie ofert nastąpi. w dniu IB. VI. 1959 R. o godz, 9. 
Dyrekcja sastrzega sobis prawe wyboru oferenta. 
K-871 


ZAKŁADY RYBNE W U S T C E 
ul. Słupska 11. 


OGŁASZAI) Ą 


PRZETARG 


NĄ NASTĘPUJĄCE PRACE: 
> Remont komina wędzarni. 
I Remont pleców wędzarniczych. 
Remont dachów budynków produkcyjnych. 
Rozbudowa budynku administracyjnego. 
Przebudowa okapów wędzarni oraz montaż wenty- 
latorów. 
Remont instalacji c o. 
Tynkowanie budynków produkcyjnych. 
Remont linii no oraz montaż transformatora. 
Prace wykonane będą z materiałów wykonawcy. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu t egerwcs lł69 r. 
W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa 
państwowe, spółdzielcze oraz prywatna. 
DyTejccja zastrzega sobie prawo wyboru oferenta. 
K-858 


POWIATOWY DOM KULTURY W DRAWSKU 
Ogłasza 


PRZETARG 


na urządzenie centraJnego ogrzewania W budynku PDK. 
Oferty należy kierować na adres: Paw. Dem Kultury 
Drawsko. 


Otwarcie ofert nastąpi W dniu 10 oserwes lł69 roku. 
K-877 


SŁUPSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU TERENOWEGO 
w Słupaku 


ogłaszają 


PR ETARG NIEOGRANICZONY 


ns kapitalny remont Instalacji e.«. przy ul. Kilińskiego 
40 oraz na odgremowanis S zakładów drzewnych według 
dokumentacji projektowo-kogztorysowej. 
Termin składania ofert w zalakowanych kopertach 
upływa z dniem SI maja 1959 r. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 czerwca 1959 roku 
o godz. 10-toJ w biuria Przedsiębiorstwa. 
W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa 
uspojecznione i prywatne. 
Zastrzega się prawo wyboru oferenta. 


K-857 


, ZARZĄD SPÓŁDZIELNI PRA,CY 
RYBOŁOWSTWA MORSKIEGO "ŁOSOS" W USTCE 
ogłasza 


PRZETARG 


na wykonanie robót kanalizacyjnych nawierzchniowych 
oraz wykonania świetlików dachowych na hali prze- 
twórstwa wstępnego na terenia portu Ustka. 
Bliższych Informacji w sprawia wykonania wyż. wym. 
robót udziela Dział Techniczny 1 Inwestycji Spółdzielni. 
W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa 
państwowe, spółdzielcze oraz osoby prywatne. 
Zastrzega się prawo wyboru oferenta. 
Termin składania ofert do dnia 4 eserwes 19*9 reku. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 czerwca 1 9 5 9 raku. 
K-876-0 


OKRĘGOWY ZARZĄD KIN W KOSZALINIE 
ogłasza 


PRZETARG 
na roboty remontowo-budowlane budynku kina "Neptun" 
w Durłówku, pow. Sławna. 
Ślepe kosztorysy otrzymać można w Dziale Inwest. Bu- 
dowl. OZK w Koszalinie, ul. Grunwaldzka 8-10 w godz. 
urzędowych od 7 - l5-tej, w soboty do godz, l3-teJ. 
W przetargu mogą wzdąć udział przedsiębiorstwa Pań- 
stwowa, spółdzielcze i prywatne 
Termin wykonania remontu do dnia 15 lipca 1959 r. 
Oferty należy składać w OZK w Koszalinie, ul. Grunr 
waldzka nr 8/10 w zalakowanych kopertach, de ekrzvnlrt 
przetargowej do dnia 8 czerwca JlBJ r., w którym to 
dniu e godzinie 10-teJ w siedsihie OZK nastąpi komie 
syjne otwarcie ofert. Oferenci przed rozpoczęciom ko- 
misyjnego otwarcia ofert winni wpłacić wadium prze- 
targowe w wysokości zł 5.000. Wszelkich informacji 
udzieli Dział Inwest. Budowi. OZK. 


K-884 


PZG8 "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŚWIDWlNIE 
ogłasza 


PRZETARG 


maszyn, narzędzi rolniczych I ciągników zgłoszonych 
w/g wykazu do sprzedaży w PGR Ląbrske, Rąbina, 
Mtlcp, N. Ludnoko, Gieszyno, Slenewicf, 
I przetarg w dniu 29. V . 1959 r. 
I I 8 . VI. " 
III , 19. VI. 


K882 


N 


A 


I 


· Nr 123 (263) 


KOSZALIŃSKA FABRYKĄ MEBLI W KOSZALINIE 
ul. Żwirki IWigury 8, tri. 651 - 652 


OGŁASZA 


PRZETARG 
na wykonanie następujących prac: 
1. Instalacji centralnego ogrzewani* I wentylacyjna- 
otrzewnej, 
2. tynkarskich 1 batenUrtkleh W piwnicach budynku 
administracyjnie. 
Materiały wykonawców. Terminy rozpoczęcie rebót 
10. VI. 59 r. Kosztorys ślepy robót ad 1- dp wglądu 
wdalale Gł. Mechaniką, z robót ad > o objętości 123 m' 
można zapoznać sią codziennie u Qł Mechanika od 
godz. 7 - l8-tej. 
W przetargu mogą brać udział, przedsiębiorstwa pań- 
stwowa, spółdzielcze i prywatne, 
Otwarcie ofert nastąpi: dla pr*fNR 1 - dni* · · VI. 59 R. 
a godz. lO-teJ, a dla prac NR 3 - dnia *. V I . 89 R. 
Dyrekcja Przedsiębiorstwa zastrzegą sobis prawo wy- 
boru oferenta, 


SPRZEDAŻ 


8PKZED.AM dom W wojewódz- 
twie poznańskim w dobrym sta- 
nic, nadający s)ą na urządzenie 
lokalu handlowego w dogpdnym 
punkcie. Oferty: Oddział "Głosu 
fcetzaljftzkiega" - S Z C Z E C I Ń S KA 


PILNIE sprzedani znetacykl mgr 
ki .. Ił". W>domQlć: Stupsk, ul. 
Zielona SIL. O - U S I 


s P R Z E D A M maszyny rzesplcze W 
komplecie. Wiadnmaic. - Bar- 
rInn. R O W . Miastko - Ani oni 
Sseazko. O-lISS 


p O M dwupiętrowy a piekarnią 
J pydgpszezy do sprzedania, 
głoszenia M. N owak, Bydgoszcz. 
niadeckich 43 i. G- U 51 


ZAMIANA 


ZAMIENIĘ domek Jednorodzin- 
ny w Darłowie - I pokoje z 
kuchnia (ogródek a możliwością 
hodowli) pa I pokoje z kuchnią 
w Słupaku. WladomośC: Słupsk, 
Mickiewicza SS m. I. 


O-USI-S 


ZAMIENIĘ pokój z kuchnią w 
Kołobrzegu aa podobne K 0- 
(zalinIe. Wiadomość: Kołobrzeg. 
J.l. Grochowska 12 za S, Maria 
Ualetko. Gp-lts* 


KAMIENIE pokoi, kucbnla. ła- 
sleaka w Koszalinie na wlieksze 
lub podobpe mieszkania w Bia- 
łogardzie. Wiadomość: telefon: 
J4 G-U33 


ZAMIENIĘ S pokoje a komfortem 
w Szczecinku na podobne w Ko- 
szalinie. Szczacinck, 21 Lutego 
SS m. I. G -ll« 


LOKALE 


P ANIENKA po atudlaeh pilnie 
poasukule pokoju sublokatorskie- 
go. Oferty: Biuro O głusze A. 
G-1147 


ZGUBY 


ZGUBIONO Świadectwo szkolne 
Terhnlkura rinamomego w Ko- 
.zaUiMe z rokp 1I54SS ng nazwi- 
sko Barbara Szmaro. G-IUJ 


MARIAN Hryniewiecki gam. Zlo- 
tów zgubił prawo Jaadv kat. II. 
legitymacje służbowa PKą oraz 
Inne dokumenty osobiste. 


G-114S 


ZGUBIONO legitymacje amzno- 
wą nr IT wydaną w lSM r. na 
nacwieke Adam ochenkowskl. 
Gp-IMS 
ZGUBIONO' legltymarIe szkol- 
na wydaną przez Llcaum Ogpl- 
noksc Ulrare w Słupsku na naz- 
wisko Bogdan Birulą. 


Gont 
ZG UBIONO srnwo Jazdy cIągni- 
kowe I motocyklowe oraz dnwo- 
«y rejestr. ES-31-4>. E-SI-M. 
E-31-B7 na naawlsko Koman Glo- 
»ow*U. G-1132 
:MARKOWSKI Aleksander, sarn. 
P G R Geliee zgubił kartę repa- 
triacyjną wydaną nrzez Pnrfct 
Repatriacyjny w BlaJeJ Fclł-s- 
WeJ. 0-1110 


ZGUBIONO prawo Jazdv kat. 
amatorskiej nr JlS7 z wkładką 
wydang przez WydT' sł Kr-mnnl- 
kagjl Prezydium MftN Gd* A *k 
na nazwisko Stanisław Fedoro- 
wicz. r"m. Koszalin, ul. Mlckie- 
Wicaa 7. G - UU 


ZAnrsjwa.Y 4»kumentv samocho- 
dowe - koncesjg. karta rejes'rą- 
evjna. prawo Ja/dy na nazwisko 
Wajerlan Wróbel - Kołobrzeg. 
Gp-iMS 
Z G U B lON O dwie Ifgltymaeie 
szkolne wydane przez Szkole 
Podstawową nr 2 w Słuriekii afl 
naawlakst Andrzej Czamerk 1 
Anna rzamockg. GP-UST 
WALDEMAR Adamczyk zgubił 
legitymacji szkolną wynapą 
przez 7M3dnJera Zawodową Szko 
łą w Białogardzie. G-llSS 
Z G U B lON O Świadectwo Szkoły 
Ocolnnksrtajrącel Stopnia "ire- 
alnego arzT CWMO w Słupsku 
I roku lMS/M ss-mestrp rzwanrgo 
g promnela do kl?sy dziesiątej 
na nazwisko J ozef Kesv nr. 
2s. XI I. 1*11 w Gnuacynie. pow. 
Szamotuły. G- IJSB 
DNIA tl. V. S* o godz. IS-teJ w 
Stupsku PI. Dąbrowskiego smi- 
blono teczkę skórzaną jasno-brą- 
· owa z dokumentami. Znalazca 
prosaoay Jast a oddanie do Od- 
działu Redakcji "Głosu Kosza- 
liaskiefo" w Słupsku, ul. if\t, 
dnałkowKkJsgo l (ga wynagre- 
· zrnieml · sobltoia lub poczu. 
G-IUI 


Z G U B lON O legitymaele szkolną 
wydana praec .s
ołg Podatawową 
'¥ 6-'US. 


XWON*J!' 


K-883 
UNIEW AŻNIENIA 


WPHS Hurtownia w Szczecinku 
unieważnia zgubioną w Drawsku 
?ierzątke o treści: Konwojent ni 
. filia Drawsko, Drawsko dnia.... 
K-S7I-I 


UNIEWAŻNIA się zgubioną pie- 
czątkę o treści: Słupskie Zakła- 
dy Wąpiappo-Plaskawa Przedsię- 
biorstwo PnAstwowe, Słupsk, ul. 
Grunwaldzka 1- I I K-to N B P 
fil u p«k nr fll-C-441 telefon nr 
2J-5I K-SSł 


PODZIĘKOWANIA 


SERDECZNI'. podziękowanie za 
szczęśliwie przeprowadzona ope- 
racją dr. Januszowi Karąśkiewi- 
ezow[ ordynatorowi Q4DZIĄLU U- 
rplogirznego, dr H. Leszczyńskie- 
mu I dr Łabie oraz za trpskllwą 
opiekę siostrom I salowym skła- 
da - Genowefa Szpakowska. 
G-lIłl 
pr STANISŁAWOWI GRANISZO- 
WI ordynatorowi Oddz. roloznI- 
czego Szpitala pow. w Sławnie, 
dr. Kazimierzowi Froncowi oraz 
całemu personelowi pomocnicze- 
mu, zą troskliwą l aerderzną ople 
kg w czasie choroby zony Geno- 
wefy Runge - serdeczne podzię- 
kowanie składają - mąż, dzieci 
i matka. G-1135 


SERDECZNE podziękowanie sktt 
dain tow. Teresie Sitkowej sekre 
tarzowi Prezydium M RN w BJa- 
łn?ardxl« za pomoc i opiekę. Ja- 
kiej udzieliła mi w moim wiel- 
kim nieszczęściu I chorqble, kie- 
dy zostałam opuszczoną przez 
mnich najbliższych - Stanisława 
?Zfrepańsk. i, Białogard, Dzier- 
eyAskiego 2. G-1112 
ZA OKAZANĄ pomoc I wzię- 
cie udziału w pogrzebie syna 
Edmunda SzczodrowsIsifgo, któ- 
ry zgmął tragiczna Smiercią w 
nurtach Slup! - składamy ser- 
deczne podziękowanie Dyrekcji, 
o PT, Radzie Zakładowej i wszy. 
<<»kim współpracownikom - Ro- 
dzice. G-llSS 


NAUKA 


KURSY motorowe na wszyst- 
kie kategoria prawa Jazdy pro- 
wadzi TKWP Stupsk, ul- Stariya- 
skiego II. 7gloszcnla grupowe na 
warunkach ulgowych. 


K-162-1 
KURSY kroju I szycia prowa- 
dzi TKWP Słupsk, ul. Burzyń- 
skiego IS. K-SCS-ł 


KURSY dla sprzedawców skle. 
powypb, krojn I szycia, motoro- 
wa na wszystkie kajrgorle pra- 
wa Jazdy, maszynopisania, maga- 
zynierów, księgowości początko- 
wej i kwalifikacyjnej organizu- 
je TKWP Ośrodek Szkoleniowy 
W Miastku, ul. Dworcowa 22. Zgło 
szanta grupowe na warunkach 
ulgowych. K-Sf.7-1 


KI'RSY dla sprzedawców skle- 
powych, krpju I szycia, moto- 
rowe na wszystkie kategoria 
Prawa Jazdy. maszynopis ania, 
magazynierów, księgowości po- 
czątkowej i kwalifikacyjnej or- 
gapizuje TKWP Ośrodek Szkole- 
pipwv w Sławnie, ul. Armii 
Czerwonej S. K-SfS-1 


KOSZALIŃSKI Zakład Doskona- 
lenia Rzemiosła W Słupsku orga 
nizuje szkolenia rzemieślników 
wszystkich brani I, specjalności 
praz kurs kslęgowQSci, sprzedaw 
ców I l II stopnia, kroju I szy- 
cia Sla potrzeb domowych I ra- 
diotechniki. Koszt uczestniczenia 
na kursie wyniesie 2SS--S5S zł. 
Kaplsy przyjmuje sekretariat 
przy Al. Popławskiego II. Ł 
K-M>- 


RÓŻNE 


LODÓWKI, urządzenia chłodni, 
cze naprawia, uruchamia, 
konserwują - Czajka, Koszalin, 
Zwycięstwa 11. G-II34-S 
KIEROWCA samochodu ,.Sł*r 
2»" , klórv w dniu 2« kwietnia 
SS r. przewoził obuwie za sklepu 
w ust ca do sklepu w Słupsku 
przy ul. Woj ska Polskiego - 
proszony Jest a zgłoszenie aię 
w Słupsku przy ul. Laiewela 41/1. 
G-H4S 


APARATY dziewiarskie 2-płyi 
tovve całkowicie z UBctalui 
s automatycznym prowa- 
dzeniem wełny, gwarancją*: 
- wykonuję sojldnle oraZ"A 
Ipkonuję napraw wszelkie ( 
;0 rodzaju aparatów dzie- 
wiarskich. Mechanika Ąpa< 
. stów Dziewiarskich M. i 
t ty ser, Poznań, Słowackie' 
f o 7. K-ełgj · Nr 128 (263) 


GŁOS KOSZALIŃSKI 


"'SSAA -6WS>"'SIC8>,-6V
-6W
A V<SS/'S"łSI 


15 


PONIENNAŁBN 


Urbana 


Apteka dyżurna nr 21, Rynek 
ataromlejski s, MI. ST-M. 


AIIRIA - Dama z perłami 
(prod. NRF, dozw. od lat 1«). 
Seanse o godz. lC lI-M l "ii. 
WDK Złodziej (pred. 
radzieckiej). 
Seanse o godz. II I 21. 
O ( o dz. l u n - sewse dla 
członków DKF. 
M U ZA - cadet Rounelle 
(prod. francuskiej). 
Dod.: Spacerek staromiejski. 
seanse o godz. 17.M i za 
ZACISZE - W obronie mo. 
Jej miłości (prod. wiotkiej). 
Dod.: Tor. 
Seanse o godz. 17.30 I 20, 


UW AGA. Repertnar kin po- 
dajemy na podstawie komu- 
nikatu Centrali Wynajmu M l . 
mów w Koszalinie. 


(pADIO 


PROGRAM II 
na dzień 2t km. (wtorek) 


SM WIad. SD Muzyka. (B) 
Wlad t.3) Glmn. 7.10 Wiad. 
TM Muzyka. 81* H.Ad. kurs 
nuiikl jęz. r.ng. i.SO W. i o. &4.> 
Koncert solistów. 9 O» Msle 
zespoły roŁtywkowe. S3) Kon. 
cert symf. lID Reportaż.. lUD 
Gra polska kapela t\ nzler. 
trnowskiego. 113) Muzyka o 
perowa. J2OI. WIad. 1IW WIad. 
SI) Radz. melodie rozr. 111) 
Słuch, dla dzieci. JR) Kon. 
cert. 17.B Mu«.yk t lano ](JJ) 
Pleśni kompoz. we g lS 2B O 
probierniach młodz.ipzy. 
Muzyka l aktualności. 11ID 
WIad. :DIS Książki, które ns 
was czek? la.. 1815 Koncert. 
 Muzyka tan. :KB) Felie- 
ton. 2IID Z kraju ( ze twista. 
31 40 Bokserskie mistrzostwa 
F.uropy w Lucernie. 2IDl Roz- 
mowy o dziejach muzyki 
2H) Ostatnie wladomoicl. 


KOSZALIN 
SI) .. Sprawy koszillńsklego 
rolnictwa" w oprać. p. Siewy 
PlO "A teraz my..." - mie- 
sięcznik młodzieżowy pod red. 
I Kwaśniewskie!. lłD Maga- 
zyn koszaI'ńsklch aktualności 


31 


. 
11la@ 


50 fryzjerów 
na starcie o tytuł 
najlepszego 


Do zanotowania mamy Je- 
.zr Jeden przykład dobrze 
układającej sio współpracy 
miast. Z Inicjatywy poznania 
ków w naszym mieście odbę- 
dzie się konkurs fry
erski. 
Udział w nim weźmie 50 u- 
csestnlków · 5 miast a miano 
wicie: Poznania, Lodzi, Byd- 
rosscsy. Szczecina i Koszali - 
na, 


Impreza ta organizowana 
praes Wojewódzki Związek 
Spółdzielczości Pracy odbę- 
dzie sią SI maja w Klubie 0- 
fleerskua. Konkurs, oprAez 
propagandy nowych sposobów 
czesania, ma na oolu podnlo- 
sienie kwalifikacji pracowni- 
ków spółdzielń fry
erskich. 


(\Wf 


Dziś 


- Str. O. 


 -" 


'- 


'If_ 


Wojewódzka 
SKłADNICA 
, 
gości WYROBOW 
Tytoniowych informuje: 


Mielno 


wita 


pierwszych 


Więcej 
estradowe 


ławek i la11lp 
Wycieczki 


Koncerty 
UJ 11lorze 


\ \fSZYSTKO wskazuje na 
* * to, że w czasie nadcho- 
dzącego lata naj atrakcyjniej- 
szą , miejscowością wczasową 
na Srodkowym Wybrzeżu bę- 
dzie Mielno. Już prawie wszy- 
stkie pr>watne wolne pokoje 
zostały wynajęte przez letni- 
ków. W tym roku szczególnie 
upodobali sobie Mielno miesz- 
kańcy Warszawy, Krakowa i 
Łodzi. Nie z.abraknie tu jed1)-ak 
górników i hutników ze Slą- 
ska, poznaniaków, biełostcc- 
czan i wrocławian. W pensjo- 
natach FWP ne nadchodzące 


Uliczna 
abrakadabra 


Ul. Gnirtrclifzkn prowadzi 
od ttl. ZwycAtiwa do Młyń- 
skiej. Nier'n-eno części ulic 
Grtimcnldzklrj t Spółdzielczej 
mieniono Litl09 na nPodgro- 
dzie" i rozpoczęli! się tarapaty 
Z numeracją domów... 
VI. Podgrodzie zaczyna się 
od nr 23 dawnej Spółdzielczej 
i cięcmie się do nr 20 tejże 
Spółdzielczej. N astępnie ido, 
dotny dntcnrj ul. Gmntualrjz- 
"ciej od tir 7 do końca, tj. do 
Młyńskiej. 
Stad obecna tit. Podgrodzi 
md pocfioójne nvmtry domów 
- dwa razY jest nr 23 25 27 
i 25... 
Trzeba to *-ybfro wporzędko 
loać, botuiem w obecnym sta- 
nie rzeczY po ul. Podgrodzie 
błądzą ludzie i... listy. 


PIOTR 


ANDRZEJCZAK 
czYtelnik 


lato przygotowano 1200 miejsc. 
Pierwsi wczasowicze przyjadą 
juz w poniedziałek. Stałych by 
walców Mielna na pewno za- 
skoczą zmianr, które tu zaszły. 
W BFZKSIEZYCOWE wie- 
czory i noce nikt nie bę 
dzie spacerował mielneńską 
promenadą wśród egipskich 
ciemności. Rozproszy je kilka- 
dziesiąt lr.mp. Nie będzie tak- 
że kolejek przed... ławkami. 
Przybyło ich ponad trzydzieści. 
Również ogrodzono plic targo- 
wy, a ponadto ustpwiono na 
nim stoły, by gosposie nie URZĄ 
dz.aly STREGANÓW z ławek. 
Wszystko to rzeczy na pozór 
drobne, a»e Jednak ważne dla 
wczasowiczów oraz tak chętnie 
odwiedzających tę miejsco- 
wość mieszkańców naszego 
miasta. 


więcej zwolenników, w nowej 
kawiarni nad samym morzem 
bardzo często będą wystęoo- 
wali artyści estradowi i kaba- 
retowi. PnA_ATR) zrwoeto umo- 
wę z dyrekcją operetki w Po 
znaniu. Wydze Kultury Prez. 
WRN obiecał pomóc w zorgani- 
zowaniu zespołu muzycznego, 
kłóry w pogodne popołudnia bę 
dzie koncertował w nowej mu 
szli. Mljośnlcy sportów otrzy- 
mają korty tenisowe, a wodnia 
cy kilkadziesiąt kaj ak ów . 
Juk Informuje nai dyrektor 
ośrodka FWP w Mielnie p. Bo- 
rek, rozpoczęto także starania 
o zwiększenie ilości wycieczek 
statkami w morze. 


(Bum) 


Miłośników 
LITERATURY 


A LE NIE tylko takie zmia- zachęca11lY 
ny uprzyjemnią pobyt w 
Mielnie. Obok spacerów, które 
w pogodne wlecwry mają naj- 


To musisz 
zobaczyć 
Tak brzmi tytuł najbliższej 
Imprezy CSIT.dnweJ w Koasa 
linie z udziałem czołowych re 
prezentantów humoru I plosen 
ki: Jzdwltl PROI.IN*KIE.I, 
Marli NAMYSŁOWSKIEJ. C« 
zaregn oraz Mieczysława W A 
LEWSKIFGO (popularny iml 
tal nr Adolfa Dymszy). 
Poza tym wystani znany 
ws-vstMm s plvt 1 Pni kiego 
R-idia Ksvlm>r« TUREWICZ 
ze «weją orkiestrą. 
Wysten odbędzie alę w sali 
kina ..Mnae" 3t maja (niedzic 
lał n rodz. SD4r>J. 
PrrerlTjrzrdał biletów od 
dni* Jn-e/' hrr\. prowadzić b» 
dato ..ORBIS". 


Lista OSÓb poszukiwanych 
przez Polski Czerwony Krzyż 


KZADEIKO Helena - poszuku- 
je MZAHEJKO Marii. 
6ZTF.FAN Maria, ur. lJ2I r., c. 
JAzela. 
SZIKF AN Elżbieta, nr. i»: t r" 
e. Józefa. 
8Tj.MSI AWSKA . GAMONIA 
l'l'dokla a d. Karetnikowa. ur. 
1Ś22 r., e. Dymitra. 
STANISŁAWSKI Bnrvs. 
dZKWCZKNKO Taras, ur. 1m 
roku, s. Grzegorza. 
SIERF.NOCłlA Luba, ur. 1924 r., 
c. Mikołaj a 
H RA S Z l I. FWKZ Janina, ur. 
1*22 r.. Plork, c. Pietra. 
RANKIFWI CZ Wincenty - po- 
IZI!,UIP BIERIENIA Jana. 
S-».ll.r Fdward, nr. ISIS r., s. 
F .dwartls. 
SIE MIRR A TO W A Anna, ur. li', 
roku. r. Mikołaja. 
SZN'ITCFR Jakub. s. Maksyma 
- poszukuje rodziny. 
BTRIJNlio l'enryk. lat ok. 70, 
s. Karoli I Anny. 
STRI'XNO rohert, Ut ok. 80, 
.. Kłfoln I Anny. 
HTRl'NDO Irena, lat ok. 39, r. 
Ilen'łk- I Leokadii. 
ITKENTltWł Klawa, ur. 112* 
roku. e. wnsyla. 
WOWRIK Ka«nrzvna z «
o Kraw- 
czuk, r. Antnn'ego. 
WOIKOWKKA Halina, z «
o Po. 
nomarew. 1114 r., r Aleksan- 
dr* I Helen v . 
WISZNIEWSKA Leokadia, e. 
Enwerds. 
BIF.LICZKO Alolzy-Zenen. ur. 
19*4 r., woj. Poznań, s. Alehtan. 
I::IE i Hrl» "iv. 
ZARIRI AK Józef. 


JłUlł) " 
m osm 
''Gtósu 


urn 
. 
rJąqe 


7 ABOTKIN M'rhal. ur. 1MH r. 
S>O( HOWHZ, AłFl.sy, Uli 
roku. Warszawa, s. Marcina 
ZAWADZKI (ZAWARRKI) Leo- 
nid, s. Aleksego. 
ZACOROWSKI Józef, nr. Ini 
roku. s. Mikołaja. 


I WACIA Wszystkie 'nformarje 
n osnbarh poszukiwanych prosi- 
my klernwsc pod snresem: Z a- 
rząd Olówny polskiego Czerwo- 
neeo Krzyża - Biuro InformseJI 
I poszukiwań. Warszawa, ul. Mo- 
kotowska 14 


do korzystnej 
transakcji 
Jui od kilku tygodni nDom 
Kiioiki *' w Koszalinie przyj- 
muje przedpłatę na serię ksią 
tek "Biblioteki Poirszecłwej". 
Zachęccjęc czytelnlkdiu do pre 
numeraly informujemy rów- 
nocześnie, li seria "Biblioteki 
Powszechnej" zawierać będzie 
?O dziel literatury polskiej i 
śiciototeej 10 30 tomach wyda- 
nych specjalnie w estetycznej 
jednolitej szacie graficznej. 
Autorzy ich to m. tn,: T. Mann 
(n Buddenbrockowie '') E. M 
Remttrqiie (.. Czas tycia i śtn'er 
ci'') L. Feuchtwanier (n Goya '') 
J. P.eed (nDziesięć dni które 
trstrząsnęły światem'') L. Toł- 
stoj (nAnna Karenina '') D. Di 
derot (.. Kubuś fatałista i jego 
pan '') J. Conrad {n Tajfun i In- 
ne opowiadania";, Ł. Ara- 
gon (,.D:U)ONY Btizyl ?l'') B. 
Prus (nFaraon '') E. Orzeszko- 
wa (nPamiętnik Wacławy'') M 
Dąbrowska (nNoce l dnie'') p. 
Gojawiczyńska (

Dziewczęta z 
Nowolipek'') 1. Newerly (nSZu- 
hai'') J. Parandowski {nNiebo 
w płomieniach";, R. Bratny 
(n Kolumbowie ''). 
Cala seria "Biblioteki Pou>- 
seechnej" kosztuje 300 zl a 
przedpłata wliczana zresztą W 
tę sumę - 70 cI, Książki z tej 
serii dostarerane będą przes 
n Dom Książki" w czterech par- 
tiach w okresie od lipca do 
grudnia br. (n) 
..OUSSAAMM 


. ,. 
papIerOSOUj 
»Przepalono« W ubiegłY11l 
202 11liliony zł 
Papierosy z filtre11l 
prze11lysłu tytoniowego 


tfr Koszalinianie 
ilości 


Doprawdy nie do wiary. 
Szczegółowe obliczenia wyka- 
sują, że Ziemia Koszalińska 
zaczyna zdobywać sławę w kra 
ju nie tylko z uwagi na jej 
wybitnie rolniczy charakter, 
ale także z uwagi na bardzo 
duży popyt... wyrobów tyto- 
niowych. 
Okazuje się. iż przeciętny 
mieszkaniec Koszalina. Słup- 
ska, Białogardu. Kołobrzegu 
czy Wałcza pali znacznie wię- 
cej papierosów, aniżeli mięsa 
kanie c województw np. biało- 
stockiego, poznańskiego czy 
chociażby warszawskiego. 
Według informacji udzielo- 
nej przez, dyrektora Wojewódz 
klej Składnicy Wyrobów Tyło 
niowych w Szczecinku, p. Ste 
fana Dębskiego, w ciągu roku 
ubiegłego w województwie na 
ssym wypalono 1.191.681 tyaię 
cy Sztuk paoierosów oraz 407 
tys. sztuk cygar. Na paoierosv 
wydaliśmy wiec 201.682.741 zł, 


Gdzie się podziały 
pIZCŚwietIacze? 


Tzw. oyoskopy, czyli mó- 
wiąc prościej prześwietlacze 
do jal nagle znikły z na Mych 
sklepów apożywczych. Czło- 
wiek więc kupuje j aj a "na 
ciemno" , wierząc na słowo 
ekspedientce, że jajka niedaw 
no były prześwietlane hurtem 
i są świeżutkie. Skutek jest 
taki, że pewnego dnia na fi 
Jąj tzw. eksportowych, zaku- 
pionych w "Delikatesach", 
dwa były nie ołerwszel świe- 
żość) , na 10 j aj zakupionych 
w nowym sklepie s
morbslu- 
:JJWVM: trzy nadawały się tyl 
ko do wyrj.ucenia (nawlrsem 
mówiąc "świetna" reklama 
nowego sklepu). I komu tu 
wierzyć? 
NaileDiej jednak - prze- 
świetlaczmm. Uprasza \ve prze- 
świetlanie sprzedawanych Jaj. 
(ax) 


Błękitnym 
Solidna praca daje rezultaty 
pasażerów & Roczny dochód 
30 milionów złotych 


a 


Chcesz dostać się np. do od- 
ległego Wałcza, Człuchowa czy 
nawet zabitej deskami wsi 
Pcim - proszę bardzo - auto- 
busem. Przez kilkanaście lat 
przyzwyczailiśmy się na dobre 
do autobusów. One nas wożą. 
Ze może nie zawszę na czas - 
to już inna sprawa, temat od- 
dzielnej informacji. 
Państwowa Komunikacja Sa 
mochodewe w Koszalinie pre- 
cuje coraz sprawniej, rzetel- 
niej i lepiej. Przykładem tego 
niech będzie fakt przeszerego- 
wania jej w roku ubiegłym z 
II do I klasy. Przykładem 
niech będzie i to. że w ciągu 
ub. roku autobusy 1 samochody 
towaraw* ekspozytury "zarobi 
ły" łącznie ponad SO rallianów 
złotych, w Związku s czym 
plan gospodarczy wykonany 
został z poważną nadwyżką. 
Ekspozytura w Koszalinie sta- 
ła się jedna z najlepszych w 
całym okrętu gdańskim. Nie 


autobusem. . . 


kto inny, lecz one właśnie po- 
siada przyzakładowe Techni- 
kum Samochodowe, w którym 
wiedze teoretyczną i praktyes 
ną zdobywa ponad 70 członków 
załogi. 
PKS nasz nie ma łatwego ży 
wota. Przewidziany do obsługi 
teren ywnosi, jak w rzadko 
której ekspozyturze w kraju 
- 11.894 km kw., co równa się 
około 35 proc. całego obszaru 
województwa. Załogi autobu- 
sów, obsługujących odległe te- 
reny, przebywają nieraz w te- 
renie 2 a nawet i 3 doby. To 
męczy. Męczy i na pewno w ja 
kiś sposób odbija się na wyni- 
kach pracy. Poza tym tabor sa 
mochodowy jest "nie pierwszej 
młodośel", psuje tię. wymaga 
częstych remontów. 
Analizując dotychczasową 
działalność ekspozytury trzeba 
szczerze stwierdzić, iż uczyniła 
ona bardzo wielki krok na- 
przód. Obsługuje regularnie 


2 min 
ponad 


już 85 linii na terenie naszego 
województwa. Autobusy docie 
rają do setek miejscowości. We 
dług informacji dyrektora tow. 
Wróblewskiego, samochody 
PKS-u przejechajy w roku 
ubiegłym 2.278 tys. km., prze- 
wiozły blisko 2 miliony osób 
1 350 tys. ton m»sy towarowej. 
PKS posiada obecnie już 174 
autobusy i samochody, z czego 
większość przypada na trans- 
port towarowy. 
Załnga PKS wespół z dyrek- 
cją zdają sobie sprawę z ważno 
ści dalszego rozwoju tej pla- 
c ów ki dla Koszalina 1 woje- 
wództwa. Opracowane i za- 
twierdzone ostatnio założenia 
rozwojowe na bieżącą sIedmIo- 
latkę potwierdzają to Jak n *j- 
pahiicj. tkspotytura koszaliń- 
ska chce znacznie lepiej, ani- 
żeli dotychczas, spełniać powie 
rzone jej zadania. 


o. NAD,} 


palą 


rekordowe 


roku 


, , 
nowosc 


na cygara - 378.663 zł, a na 
tytonie, przeważnie fajkowe - 
279.358 z1. Łącznie "przepaliliś 
my" w minionym roku prze- 
szło 202 min zl. Na tabakę - 
:ską do kichania - wydajemy 
-ocznie 60 tys. al. 
Pierwszy Kwartał wskazuje 
la to, że w roku bieżącym wo- 
jewództwo nasze jeszcze bar- 
dziej zwiększy ilości wyp ala- 
nego tytoniu. W pierwszym 
"twartaie bowiem sprzedane 
jui 288 min. papierosów. 74 tys. 
sztuk cygar i 328 kg tytoniu. 
Z dymem poszło 48 milionów 
złotych. 
Informujący o tych spra- 
wach p. Stefan Dębski powie- 
dział nam. Iż Polacy palą du- 
żo więcej nli Anglicy i Francu 
zi. Pod względem zużywania 
wyrobów tjtonlowych zajmuje 
my jedno z przodujących 
miejsc w Europie. Nasz roz- 
mówca powiedział również, że 
już w III kwartale br. pojawią 
się w sprzedaży nowe papiero 
sy z filtrem, który będzie sta- 
nowił jedną szóstą ich długo- 
ści. 


(nad) , 


Wojaże 
rzemieślników 


W jednym z numerów ..Rze- 
mieślnika" ukazsl się artykuł 
nawołujący rzemieślników do 
przyjazdu i osiedlania się na 
Ziemiach Zachodnich, a m. in. 
w nassym województwie. Jak 
ogólnie wiadomo. Koszalińskie 
bardzo potrzebuje rzemieślnl- 
kow-fachowców. Każdy dobry 
fachowiec winien być u nas 
- bez przesady zresztą- 
przyjmowany t otwartymi ra- 
mionami. Czasami Jednak w 
praktyce wygląda to zupełnie 
inaczej. 
Weźmy chociażby dla przy- 
kładu ob. Henryka Bohma, 
mistrza zduńskiego z Pozna- 
nia, który przybył do Koszali- 
na, hy zorientować się w moi 
liwościach otwarcia zakładu 
zduńskiego w naszym woje- 
wództwie. Nie snajae miasta, 
udał się do Prez. MRN Wydze 
Handlu i Przemysłu, gdzie po- 
informowano go. te otrsyma 
bez trudności kartę rzemieśl- 
niczą, a tym samym zezwole- 
nie na otwarcie zakładu. Infor 
macH o tym. gdzie JeM: potrzeb 
ny tego rodza>ooobr«e wy- 
padki powtórzą sie? NJrw->toll 
wie szyhke zniechęcimy do 
przy.lasdn na n a« teren na- 
prawdę potrzebnych fachtmr. 
eów. 


MS lAL 


M Str 2. 


MISTRZOST\;VA EUROPĘ 
U KOSZYKOWCE 


Polska 
51 :82 


GLOS 


Wielki dzień llllnduch kolarzu 


CSł 150 


dzieci i 


N asi koszykarze uczestni- 
czący w XI mistrzostwach 
Europy w Istambule rozegrali 
drugie, eliminacyjne spotka- 
nie. Drużyna Polski pr/.rurala 
x rzrrhoslowarja 51:82 f 15:42). 
Funkty dla Polski zdobyli: 
Wichowski - 9. Olszewski i 
Tawlak - po 8. Młynarczyk 
-- T. Dregirr i Przywarskł - 
pi. 6. Pstrokiniski - ł i Pi- 
skun - 3. Najwięcei punktów 
dla CSR ii7vskał Paumruk - 
?6. Tetiva I - 14 i Tnma- 
srk - 10. 


N asi reprezentanci 
beznadziejnie słabo. 
Mimo porażki z CSR panu- 
je Ojtólnic opinia, że Polacy 
w poniedziałkowym meczu 
wygrają z Hiszpanią 1 zakwa- 
lifikują się do puli finałowej. 
Wielką niespodziankę spra- 
wili koszykarze Belgii, zwy- 
ciężając renomowany z e s pół 
Bułgarii 79:77. 


zagrali 


Tń c- 
sr>o'kan,a- 
Iran pokimał 
a Wiochy wy- 
85:G5. 


W kolejnych 
limlnacyjnyrh 
Austrię 4 o : 4 2 . 
grały z NRD 


Sprnwozdanie 


z lllisirzostiu 
Europu 


W 


BOKSIE 


nn 


stronie 


2! 


w 


lidze 


III 


a 


Sukrcs 


zawiódł 


Kolejne spotkani-) piłka.,kle o 
mistrz osty o III ligi nie pizAnIo- 
sły większych emodi na ra >m 
terenie. Kibice drużyn okie-u 
koszalińskiego n.icli "u siebie" 


KOMUNIKAT 
»TOTKA« 


We wczorajszyrn ciągnieniu 
Toto-lotka wylosowano nastę 
pojące liczby: 5. 1 7, 2 O, 2 3, 3 2 , 
34 - 1 jako dodatkową - 29. 


GiinnasfiTznc 
m> 
lllistrzostwa 


MKS 


pT; 


\ 
1 


W dniu wczo- 
iajj .z\m w sali 
ko . . a l i ń s k i c e o 
, t ił Ił i n ii
)nPe g L k O (} d - 
były sie pierw 
.ze okręgowe 
mistrzostwa 
glmiiLstycz- ie 
fzteu czat 


A_" 


?, 


-P\ 


członkiń 


Szkol- 


nego Zwiąż.... 
Sprrtowegn. W 
zawodach s arto- 
w» ł v civa zespoły: koszalinskie- 
go Znicza słupskie! Paleatry. 
NpUeprze Rimnastyczki obydwu 
M K S rozegrały walkę o tytuły 
w kl? r r t c c Y i 10m a n l f a w o r y c i . N a s i 
kowk.irtr ne speszyli s.ę Jen n;.k przedmerziiwymi prognoza- 
w l r 0- . p - . c z ę l i m « . i v z w l r l k a a m b i c ja, o" i i; i i n uj a . c z . .. .. .. J .. 
s«-a prowadz.-n"e. Po trzi-eu nutach gry wynik brzmiał H.s 
c.Li ko.szalinian! 


.. . 
U CZeSI nIczYJ o 


» Głos U « , 


. 
I 


l 


F 


lKKF 


W niedzielę rano, Już o godz. 9-tIj na koszalińskim sta- 
dionie zaczęli się gromadzić pierwsi entuzjaści kolarstwa. 
Im było bliżej zapowiedzianej zbiórki, tym przed dumAtem 
sportowym na stadionie koszalińskiego Bałtyku robił się 
roraz większy tłak. W reszcie - pierwszy akt naszej wiel- 
kiej imprezy: Kolar.-kich M.vś:lgów Dziecięcych organizo- 
wanych przez redakcję "Głosu", TKKF i MKKF - spraw 
dzenie listy obecności i wręczenie barwnych numerów 
startowyeh. Wkrótce potem wielka grupa naj młodszych 
kolarzy Koszalina, Szczecinka. Drawska, Kołobrzegu i U- 
stronia przemaszerowuje na stadion. Tu, na widowni, zgro 
madziło się już ok. 3009 widzów. 


Dwazwy 
· S

pz
.:kich 


I W dniu wcz.otajszym w 
'. Słupsku cdbył się czwórmecz 
I piłki siatkowej o mistrzostwo 
I I I ligi. Wystąpiły w nim dru 
ż\-ny szczecińskie: AZS i Czer- 
ni oraz Czarni Słupsk i PTW Al 
Sławno. 
N aiieoicj wypadli siatkarze 
Czarnych ze Słupska, którzy 
wygrali dwa mecze: oba z dru 
żynsmi szczecińskimi, oba w 
identycznym stosunku 3: 1. 
Zespół PTWM Sławno wy- 
grał 3:1 z AZS Szczecin, prze 
grał natomiast z Czarnymi 
Szczecin - 2:3. 


OSTATNIEJ CHWILI 
LUCERNA 
.Tako ostatni i polskich za- 
wodników walczył Pietrzy- 
kowski. Pokonał on na pun- 
kty Stankowa (Bułgaria). 


z 


& 


Darzbór 


w 


Słupsku 


tylko 
Slli"sku. 


Odbył się 
niie.iscow; 


me cz. 
dfi ..> 


on w 
Cz.-ini 


Rościli sz:-i 
kanie to 


:a Arkonię, Sp ot 
-zylo się wyni- 
>'{inlctyrn 1:1 (O:A). 


I:.em 


nieic. 


V.' I polo v c, prajacy z wianem 
goście mi'li i"via£na przewagę. 
Pn,j.eio po 7 nie pól do gło- 
su drs7li g (: 'arze. ale Ich 
napastnicy n.e po.iatili uzyskać 
bi aAek. Ti r zenie jdobnio 
na orni as t Ai'- Dopici o ijul 
karny, egzekwo-.--; nv piz<.z M a- 
tnsz\iiskiei,<». n"'7yszedl gospoda- 


r om 


z 


pomocą- 


D u ż y 
odnieśli 
linku 
Bal,>k" 


sukces 
w Bar- 6 
p 111; al z e, 
k'OR7.y I 


pokonali lamlej 
!.7a dn>ż\nę Po 
goni w stosi."- 
ku 1:0. 7=iwiodł 


naiumiast, 
zwl i po 
biel erze 
Spa.tal' n 
szrze( iiieckl 
D.-rj.l 4r. I. 


ten pr7errał n:i-™-zek-. <.2:3 
je Swi'e ł Skoiv i. W sno- 
FÓb Dpi-zbór ..ustablIizo....-!.. sw o 
lą p07vujq w d o' e tab e . ska d 
b. tiu dno 1-edzie sie Jtii v.yv. in- 
fIowrć choćby o Jedno miejŁce 
w porę. 
Nie powiodło się również słtin 
ski emu Grvfoni. 


który 


stiaril 


oba 


pr7e- 


punkty 


w Szczecinie. 


piywniąc z tTmtejsz>mi Czarny- 
m i 0:2. VV Idpnivc7nym stosun- 
ku Osadni'* Mjślibuiz wyciął z 
Iną Goleniów. 


A 


oto 


tLrirlka: 


Osadnik 
Cwardia 


My.l otrzymali upominki w po ' "iI 'n!-c,rr,ulciL tkflk
I!ł-.'ftlmi 
staci zabawek i gier, a ponadto stc'c'-,d' nie. rzYr'
510 gramki. 
wszyscy startujący _ toreb D'''- T graj. e Ie o ronne 
kl z cukierkami Ogółem 50 ko .}T. i
fll i sL-r}i znie i ter- 
.. , .ven!) J y Dram
rrz z onwo- 
proc. startujących otrzymało l ' k Id \ , . . b 
d.7Ciifm W o va.I nIe ez- 
nagrody. Duża w tym zasługa pieczne raldy litewskich pił- 
zwłaszcza koszalińskich przed- karzy. 
siębiorstw, które przyszły n?m Korzalinianie. którzy uzyska 


rekordolll 


z pomocą w finansowaniu tej 
Imprezy. 


A 


n'edzelnyeh 
3-kolowe: 1. 


eto 


uynikl 
rowerki 


wodów: 


rzyński, 2. R. rankouska, dziew- 
częta: rowerki m.-lc (100 mI 
C. Kapali, 2. E. RcsAik. rowerki 
m t o d z . e ż o w e 1200 i n) . 1 h e g - I. A- 
Rossa. 2. D. ZaI.on-k, Ilh.rg- E . 
t'h leher, 2. I. Trusjuoajska; 
rhlopcv: 100 ni - row.-rki m:ile: 
Zb. Kossa, 2. .. Brzękowski, 
200 m - 1*. RTo,lsn-.'cw.c-, 2. A. 
S.'vK'niIa; rowerki in,jdz eżowe: 
ZOO m - A. W roń s ; ; \ 2 . n. D Y t z - 
kouski, 400 in: I li eg - pzi- 
dzlewlcz 2. K. Siuuo.-ki. It b.rg 
- Z b. Z. e n r a u s k. 2. S. P"I-ITJ>Z- 
ko, CM in SI. Jsslrjębskl, 
2. K. Czurjel, rower* turystycz- 
n e : 2 O O 111 - I. J. G r z e s i k , 2. L>. 


za- 
tiul 


Kilka uda- 
nych kontrata - 
ków gości po- 
prawią wynik 
na ich korzyść 
ale nasi jurio 
rzy prowadzą 
niezmiennie 
rólnicr, 6 - 2 
pkt. Do przer- 
wy wynik 
brzmiał 28:27 
dla naszego zespołu. 


prOł? 
V 
Vv
rl 


Po zmianie boisk kos..aJi- 
nianie znowu z miejsca zaata 
kowali. Tym nj.em jednak 
riposta Litwinów była wprost 


O.-tćitni luusicp piłkami litPins!;i< li 


Koszalin 


- 


Spartak 1 :0 (1 :9) 


W dniu wczorajszym zakon 
czyli swoje tournee po Ziemi 
Koszalińskiej piłkarze mło- 
dzieżowej drużyny wileńsliiego 
Sparlaka. Swój ostatni mecz 
rozegrali oni na 
stadionie kosza 
lińskim. Ich 
przeciwnikiem 
była reprezen- 
tacja Koszali - 
na, złożona z za 
wodników I I I - 
ligowej Gwar- 
dii i A-klasowe 
go Płomieni.'. 
Mecz przyniósł 
zwycięstwo gospodarzom w sto 
sunku 1:0 (1:0). S rzelcem bram 
ki był Urbańczyl.. 


okręnu! 


Udany start białogardzkich 
II litJOWCÓW 


do 


ze 


nó" 


W dniach 23-!t bm. ni s:a- 
i_: nzl: n \\s,n A ki > L. i» }_euri
i. y c 7 n g dnb t.łiY.. 
.trrcstwn grup v północnej II li- 
gi. \\ Imprezie tej startowali in. 


Bałtyku 
& Remis 


Piast na czele 
klasy A 


To co ..przepowiedzieliśmy" 
dość pochopnie przej tygod- 
niem, stało się f
tem wczorai 
_ człuchowsie Iast wyszea-t 
na czoło tabeli. Piłkarze tej 
drużyny pokonali wczoraj w 
Wałczu tamtejszą Olimpię 2:1. 
Ponieważ Płomień pauzował, 
Piast wyprzedza obecnie kosza 
linian dwoma punktami. 
W Ustce miejscowy TKKS 
sprawił miłą niespodziankę 
swym kibicom. remisując z 
Drawą 0:0. W Świdwinie Re?a 
wygrała wysoko, bo ai 4:0 ze 
Sławą. 
Piłkarze kołobrzeskiej Kotwi 
cy odnieśli znowu zwycięstwo, 
wygrywając 2: 1 z białocardzk A 
I-krą. Wreszcie - w Połczy- 
nie tamtejsza Pogoń pokonała 
L echię Szczecinek w stosunku 
3:0. 


W dniu dzisiejszym znowu 
nie zamieszczamy tabeli roz- 
grywek. Ponieważ jednak z 
OZPN zasygnalizowano nam 
kolejne zmiany, spowodowane 
walkowerami, a nie otrzyma- 
liśmy jeszcze komunikatu, z pc 
daniem taheli musimy pocze- 
kać do jutrat 


In. lekkoatleci bi.<13gatdzkl?1 
I .. kry, k o tj. v z aj ę li U» IJ. I c z n e 
lijce.e miej-ee z wynikiem .!4.fi3lł 
pkt. Zwyciężył zr-sjnl Actcih- 


fk i e r o 


A A S 


tr.m 


pkl przed 
GdanA 


O K S Wybry-eie 
34 n""'"'< pkt. 
7 a wurinli 7 d r u ż y n y I s kry, 
ktiirej przekroczenie 30 tya pkt. 
Jest iu:: psważnym sukepAi-i:i. 
podczas tych zawód Gw cAiigncl 


wi«l» dnbryrh wvn'ków, 
w i aj ą c m. I n . aż. 6 n o w y c h 
do w okreęii! 
jMi:orami ich sr(: Sile w hieęu 
na 4110 m p p I. _ 3!' fi s ck. ( u i r r w - 
s7e mlejiceł, SjclI'er w I7i«e e 
inloiem 47.ni m (p . r'vwe 
m.ej«ee). Kujmi w hieiru na 131' 
m e t rów z p r j P s z k u i l ar. i i 4 42 S 


ustana- 


icker. 


m-n.. 


Ksrcniewicr 


w 


prlinrrin 
w rziirle 
oraz .t:ir1wI. 


k u l a 


14.01 m. 


sak 
ni 


oszczepem - 
ga IMariirek 
1.'3 O min. 


S6.' 


tv b'egu 


na jW> m - 


l'imatlto 
prawili 


reprezentanci Iskry po- 
szereę r-kordow zyrio- 


wvrh, zdnhywająr wiele ijoło- 
wyih mielsc. tik: MlynirrjJk 
w biegu na 100 ni zn.Jąl oierwvze 
mielce, wyrównuj?A reko-d o- 
k regli WMilkem 11,1 lek. Toeke 
zwyriężyl ni dystansie 20.1 ri 
w czas'e ?3 3 sek. Kruszyński bvi 


piervłvzv w 


blecrii 


n* 


nn 
7.i. 1ai 


m pni. 
irjerie 


1.- 2 


Tne': e 
hle*u 


sek., 
w 


ni'i-j«e» 


100 
h v l 
5'J 


ni 


m 
trze"! 
I srk.. 


11:1 sek.. 
w l),r g » 
K it.. A hvl 


W- nklem 


leli drugie 
13 Z7 m. 


rcnsdtn 


o b i e 


z aj ę i Y 


pierwsze 


sztafety 
miejsce. 


Iskry 


W dniu w-zorajszjm w ca- 
łym kraju o u u y w u l y się druży 
iu we . .awody lekkoatletyczne 
o wejście do l:gi. M. in. na 
starcie stanęli lekkoatleci bia- 
logardzkiej Jedności. N a uwa- 
gę zasługują 
przede wsz-.śt- 
kim dobre wy- 
niki młodziut- 
kich reprezen- 
tantów białc- 
gardzAiej s e k - 
cji LZS. 13-let- 
nia Sliwń ka Górnik Z. - Ruch 2:2, Gór 
skoczyła WZWyŻ nik R. - Cracovia O: O . " Wi- 
127 cm. 15-let- sła - I eeia 2:2. Gwardia - 
nia Zalewska Lerhia 1:0, Pogoń p Monia 
zwyciężyła w rzucie oszrzepem i Bytom 1:1, I K S Polonia 
z wynikiem 23,56 m. Zuger"W Bydgoszcz - 2:2. 
rzucie dyskiem (1.5 kg) osiąg- 
nął odległość 40.65 m, a mło- Górnik Zabrze 
dzik Rogala (dysk 1 kg) - Polonia Bytom 
4O.?5 m. Lerhia Gdaii.sk 
A oto zwycięzcy poszczegól- I K S Lńdż 
nych konkurencji: kobiety Gwardia W-wa 
l'iO m - Raspunda 11.5 I Lesia W-wa 
-e'.:., 200 m - Matczak - 31.2 Pol. Bydgoszcz 
sek.. 400 m - Kalupa - 1.14.0 Wisła Kraków 
min'., dysk Florkówna - Kuch Chorzów 
2P,02 m, wzwyż Pachucka - Górnik Radlin 
132 cm. w dal i. kula - Ma
- Pogoń Szczecin 
czak - 4 . 4 6 m l 10.53 m; mcz- Cracoyia 
czyżnl 110 m ppł. Markowski 
- 19,2 sek.. H] i 200 m - Mai 
czak - 12.0 i 24.5 sek., 1500 m 
- Walczak - 4.3H.0 min. 3000 
.m - Rcgala -0.16.4, dysk- 
Firewicz - 39.57 m. skok w 
dal - Strączyński - 6,28 m 


li prowadzenie w 37 min. gry 
nie potrafili sforsować skoma 
sowanei obrony Litwinów. Zna 
ni strzelcy Godula i Piętoń wy 
padli wczoraj b. słabo. Ich nie 
u-cane akcje ułatwiały poważ- 
nie zadanie obronie gości. 
Mecz był naprawdę Intere- 
sujący tylko w kilku momen- 
tach. Widzieliśmy wówczas do 
bre zagrania starego wygi Ga- 
nus; - ,au;kasa, zaskakujący 
strzał Vysockasa, wreszcie 
dobrze grająca obronę koszaliti 
ską. Gra toczyła się jednak 
przeważnie na środku boiska 
Na gościach, podobnie jak i 
na koszykarzach Zal. A lrlsa, wi 
dać już by ło zmęczenie. Cztery 
mecze w ciągu tygodnia, roz- 
grywane w różnych miejsco- 
wościach, musiały dać im się 
poważnie we znaki. 
Zawody prowadził p. Guda- 
le.vski. 


Lekkoatleci 
Jedności 


wnlczcf o Uljt? 


d I i 


GRUPA 


"POŁUDNIE" 


ni 


Szombierki - Walter 2 : 1 . 
Naprzód LecIa 1: O. Stal 
Preszów - Piast Gliwice 2 : 2 , 
Stal - Wawel 1: O. Stal Mie- 
lec - Unia Racibórz 1: 1. 


błyskawiczna. Wyrównanie 
notujemy już w 24 min. gry. 
Od tego momentu na boisku 
.'bserwujemy niezwykle za- 
cięta i ostrą walkę o każdy 
p u n k t . Prowadzenie zmienia 
się co chwila. Raz Zalgiris, raz 
Koszalin uzyskuje jednopun- 
ktową przewagę. W r e 3 z c i e go 
ście odskakują na trzy pun- 
kty. Wydawało się przez chwl 
lę, że i tym razem nasi goście 
l. Litewskiej SRR odniosą ko- 
lejny sukces. Ale koszalinia- 
nie nic załamali się. Wkrótce 
wyrównują i z kolei oni z
o[ 
bywają przewagę. w CIągU l 
ku minut rośnie ona do 7 pkt. 
 końcówce goście u s i ł uj ą 
za wszelką cenę prprawić wy 
. nik. Gra zaostrza się. 
N a szczęście sędziowie 
Krzemiński i Górecki 
którzy w pierwszej połowie 
prowadzili zawody zbyt tole 
rancyjnie, w tych decydują- 
c y c h momentach skoncentro- 
wali bardziej uwagę i potra- 
fili do końca utrzymać obie 
drużyny w ryzach. 
Ostatecznie k o s z F fI l n i a n d e 
wygrali w stosunku 62:57 co 
lest wielkim sukcesem żarów 
no młodych koszykarzy jak I 
orrwadzącego knszplińrkl ze 
spół trenera - B. Graczyka. 
Po meczu undnwani kosza 
linisnie wyści «kali s i ę serde- 
cznie, dltokowali trenerowi, 
oublicznośc! . 


Trener, który w reprezen- 
tacji juniorów miał paru za- 
wodników ze "swojej" druży 
ny MKS (Znicz). potrafił 
wykorzystać umiejętności ca 
lego zespołu i doprowadzić go 
do zwycięstwa. 
Mecz b y ł siybkl i bardzo e- 
mocjonujący. Wprawdzie go- 
ście byli nieco zmęczeni ty* 
Sodniowym tournee pj Ziemi 
Koszalińskiej i dlatego tez 
wypadli może nieco słabiej. 
Tym niemniej s u K c e s naszjch 
juniorów jest znaczny. 
Dla zwycięzców punkty zdo 
byli: Prz"bysz - 18. Karczew 
sIg 15. Żarnowski - 12. 
Ciechanowicz - 9, Świniarski 
- 5, oraz Subolltowicz, Adam 
czewski 1 Yogiel - po 1, zaś 
dla Zalgii sa: Błażis - 47, 
Kuz.ink.ivas - 12, Gribauskas 
10, Dirma - 9, Didżgalis 
5 oraz Bubilas i Kyedaras 
po 2. -ł > 


13:5 21:12 
12:6 17:7 
10:8 6: 4 
10:8 13:8 
10:8 12:8 
10:8 10:8 
9:9 12:10 
8: 10 10:13 
7:11 8:12 
7:11 4:8 
6:1% 8:14 
6:12 9:19 


GRUPA 


"POLNOC"* 


Pol. Warszawa - Zawisza 
O : O , Pol. Gdańsk - Śląsk Wro- 
cław 1:0. Warta Poznań - 
Odra Opole - O : O , Pomorzanin 
Olimpia 1:1. l.rch Poznań 
Piast X. Ruda 3: 1, CalUia 
Arkonia O: l . 


Stal Snsnnw iec 14:4 17:7 Odra Opole 15:3 19:6 
Stal Mielec 12:0 10:6 Arkonia Szczecin 14:4 17:7 
Wawel Kraków 11: 7 13:5 Lech Poznań 14:4 17:10 
Unia Racibórz 11:7 jg:9 Śląsk Wrocław 10: 10 13:11 
Unia Tarnów 11:5 7:4 Olimpia Poznań 10: 10 12:13 
Naprzód Lininy 10:8 10: 12 Calisia 8:10 9:9 
Piast Gliwice 9:9 11:16 Warta Poznań 8:10 7:9 
Stal Rzezów 9:9 g.jn Polonia Gdańsk 8:10 9:13 
Concordia 8:8 j o' .j o Zawisza Rytlg; 7:11 12:8 
Legia Krnsno 6: 12 8:15 Polonia W-wa 7:11 8:13 
Szombierki 5:13 11:15 Pomorzanin 5:13 11:24 
Walter Rzeszów 0:18 5:22 Piast N. Ruda, 4:14 8:19 


z i - 


w