/GK_1959_55.djvu

			PRNLRTNRIU.i7P WIZYSLKIRH' HMFFIW ŁACRCLP.«? >? 


Wydania 


A' 


C a a a SÓ rr 


, 
KOSZALINSKI 


ORGAN KOMITETU WOJEWÓDZKIEGO 


PZPR 


Kok 


VII. 


Piątek, 6 marca 1959 roku. 


Nr 55 (1995) 


NU EN I 


20 lutego br. flaga Republi- 
ki Gwinej skiej została po raz 
pierwszy podniesiona io sie- 
dzibie O N Z to Nowym Jorku. 
Flaga (czerwono-żólto-zielo- 
na) zajęła swe miejsce wśród 
SI flag innych państw 
członków ONZ. (Na zdjęciu 
druga z lewej). 


Fot.-CAF 


PRZED 
EM 


w 


POWIATACH 


Ziemi 


Kosztriińs 


le 


I ESZCZE tylko kilka dni 
dzieli. nas od rozpoczęcia 
III Zjazdu partii. Z niesłab- 
nącym zainteresowaniem bę- 
dziemy śledzić obrady i uchwa 
ły, które wytyczą drogę na- 
szego rozwoju gospodarczego 
i kulturalnego na parę nastejp 
nych lat. 
PRACA partii w okresie po- 
przedzającym Zjazd nabrała no 
wych rumieńców. NastąpU 
wzrost aktywności szeregowych 
calonkow partii wzrosła spo- 


III Plenum RO THZZ 


dokona.to 


dotychczasowej 


. 
l 


w 


Koszalin. 


analizy 


działalności 


wytyczy.to 


drogi 


do 


dalszej 


pracy 


. ODPÓR REWIZJONIZMOWI » POPULARYZACJA 
ZIEMI KOSZALIŃSKIEJ . AKTYWIZACJA WSI I MIA 


STECZEK 


\ \fcZORAJ w sali WDK 
w Koszalinie. odbyło się 
plenarne zebranie Rady O krę- 
gu TRZZ. W obradach ple- 
num udział wrzięll przedsta- 
wiciele obwodów i kó.... TRZZ 
województwa, przedstawiciel 
RN TRZZ dr»Pilichowski, se- 
kretarz KW P Z P R tow. 
T. Kaczmarek, wiceprzewodni 
czący Prez. WRN tow. Jan Ja- 
błoński. 
Na wstępie zebrani dokona- 
li wyboru prezesa RO TRZZ. 
powołując jednogłośnie na to 
stanowisko Jana Jabłońskie- 
go, po czym wiceprezes ob. 


(Dokończenie na str.- 2 pod: 
" TRZZ "). 


FFERCI N; 
W interesie 


pokoju 


. 
l 


bezpieczeństwa 


Europy 


NRF 


. 
m u s I 


zrezygnować 


z 


, 
roszczen 


do 


. 
zmiany 


. 
granicy 


z 


olskg 


P R Z Y W o D C A labourzy- 
stowski Bevan k omen tu 
jąc na łamach dziennika 
.Daily Herald" przebieg wi- 


4 
4 
4, 
4 
4 
4 
4 


4 


J Harcerze wałeccy posta-4 
nowili otoczyć stałą opte-J 
> ką aleję topolową otacza- 4 
f jącą jezioro Raduń oraj' 
I zasadzić około 2 tysiące * 
drzewek W' alejach i par-J 
· kOCh ' * 
l 


Wczoraj o godz. 14-tejM 
przedstawicielki kobiet Ko a 
szalina powitały na gra-A 
nicy w Świnoujściu przy-a 
bywającą do naszego mia- j 
. sta z okazji Międzynaro _ A 
f dowego Dnia Kobiet - def 
J legację kobiet z NRD. f 
* 4 
( Nad odsłoniętym przed i 
4 kilku dniami, w 14-t.ą rocr A 
i nicę wyzwolenia Miastka, 
Pomn ikiem Wdzięczności \ 
Armii Radzieckiej, ufundo) 
wanym przez tamtejsze 
społeczeństwo, objęła na- 
l tronat młodzież miasteckie 


go ZMS. Młodzi zobowią- 
1 zali się równocześnie d b a ć . 


4 o estetyczny wygląd i czys) 
r tość parku, w którym i 
wzniesiono pomnik. 


. 


zyty Macgiillana "W Moskwie 
podkreśla, iż premier brytyj 
ski był skrępowany w czasie 
rozmów z Chruszczowem, nie 
mógł bowiem wykroczyć poza 
granice uzgodnione z innymi 
mocarstwami zachodnimi. Jak 
się wydaje stwierdza na- 
stępnie Bevan - premier W. 
Brytanii przywiązywał w cza 
sie tych rozmów wielką wa- 
gę do konferencji ministrów 
spraw zagranicznych jako 
przygotowania do spotkania 
na najwyższym szczeblu. Z 
drugiej strony. Rosjanie nale- 
gali na szybkie zorganizowa- 
nie spotkania na szczycie, wy. 
chodząc z oczywistych przesła- 
nek, iż ważne problemy mo- 
gą być rozwiązane jedynie na 
najwyższym szczeblu. 
B S V s V ertnie aastępnle frag 
ment komunikatu radr.lrrko- 
brytrjskirgft. mówiący o mor 
Mwoiel disengagemrnt w okre- 
ślanej strefie Enropy przy 


, 


(Dokończenie na str. 2 pod: 
"BEYAN")' . 


?n a 
Sensarv. 


. 
KRADZIEZ 


tajnych 
dokumentów 


NIEZNANI sprawcy ukradli taj 
ne dokumenty należące do bry- 
tyjskiego towarzystwa "Engll-ih 
Eleclric". Dokumenty te. dotyczy- 
ły nowoczesnego myśliwca ponad 
dźwiękowego. produkowanogo 
przez zakłady tow tuzy stwa. Pa- 
piery zostały ukradzione z samo- 
chodu pozostawionego na chwilę 
na ulicy. Policja prowadzi ener- 
giczne śledztwo celem wkryetł 
sprawców kradzieży. 


. 


TURYSTYKA 


»P.ONIER 
MINĄt KSI Ż) C 
i krqży 
dookoia 


4« 


Sio i icr 


W NOCY z środy na czwartek 
c godzinie 23.24 sztuczny satelita 
..Pionier 4" minął w odległości 
.9 200 km Księżyc. Znajdował sie 
on wówczas 377.800 km od Ziemi. 
J ego szybkość któia zmniejszyła 
się wynosi w tym momencie 
· 240 kin na godzinę. 
Przedstawiciel ameryk.ińskiej 
agencji kosmicznej dr Stcwari 
powiedział że spadek prędkosri 
..Pioniera 4" jest rzeczą nalmal- 
na. Oświadczył on dalej że sate- 
lita będzie kiążyt po orbicie oko- 
łoslonecznel dotąd dopóki istnieć 
będzie wszechświat. 
W dtllu 17 marca .. Pionier 4" 
osiągnie tzw. peiihellum czyli naj 
bl.ższ.a odlegiołó od Słońca- 
14S.7SO.00s km. Znajdować sie on 
heciz.ie wówczas 2.S6S.M* km od 
Ziemi. 
C'z.as lednego okrążenia satelity 
dookoła Słońca wynosić będzie 
»»2 rłni. 
Gdy w · swartek rano a godz. 
8
34 satelita leciał nad Fnropą 
1 etał się słyacalny dla hrityj- 
(kiego radiotoleskofni w J odrell 
znajdował aię Jut o ek. 4M.SM km 
od Ziemi. 


Nad 


, . 
przepasclą. . . 
strona 3 


· Str. 4 - JAKI 
TAKI KRAM: 


PAN, 


· Str.« fi - METEORYT 
TUNGUSKI STAT- 
KIEM KOSMICZNYM 
MARSJAN? 


. 


toczna i gospodarcza inwencja 
mas bezpartyjnych popierają- 
cych politykę partii. a 
Jakie problemy nurtują po- 
wiatom e organizacje partyjne? 
Jakimi sprawami zajmują. się 
komitety powiatowe gromadz- 
kie i podstawowe organizacje 
partyjne w naszym wojewódz- 
twie? 


Telefonicznie przeprowadza- 
my krótkie wywiady z I sekre 
tarzam! kilku komitetów po 
wj,a
owych. , ,r-ł;',ą


.. dzi:f 
odbywają się egzekutywy KP. 
Dotarła już bowiem do powia 
tów analiza i ocena VI Woj e- 
wódzkiej Konferencji Partyj- 
nej dokonana przez egzekuty- 
wę KW w Koszalinie. 


BYTÓW 


Mówi Bytów. Przy telefo- 
nie I sekretarz KP P Z P R tow. 
Tadeusz Bobrówicz: 
- Z M zaplanowanych zebrań 
otwartych w gromadach i zakla 
dach pracy odbyło się juz po- 
nad 3t zebrań omawiamy na 
nich uchwały podjęte przez VI 
Wojewódzką Kiiiferrncję Par- 
tyjną i ciągle jesz.cze dyskutu- 
jemy nad wskaźnikami gospo- 
darczymi naszego powiatu. 
.Chcemy łeby kaziła wieś kaz 
dy chłop wiedział jak może pod 
niesie wydajno * * swoich pól I 
ląk. II-< epszyć hodowlę Itp. 
Jednocześnie. Jako delegat ns 
III Zjazd partl* otnluęujc. ?e- 
bran « środowiskowe. W nilare 


(Dokończenie na str 
"III ZJAZD"). 


2 pod 


MAKARjOS 
WRACA NA 


CYPR 


Arcybiskup Makarios udaje 
się na Cypr, odlatując samo- 
lotem z lotniska w Londynie. 
Fot.-CAF 


POLSKA 
ANTARKTVCZNA 
POWRÓCIŁA 


WYPRAWA 


DO 


KRAJU 


Na zdjęciu: nn pokładzie 
"M. Kalinina" polarnicy pol- 
scy: Sledziński i Ząbek. W 
środku radziecki zoolog W. 
Makuszak. 
CAF-fot. 


Uklejewski 


K 


3 


Nieprzejednane stanowisko 
NRF nie u.tatwia 


rządu 
uregulowania 


problemu niemieckiego 


VI INISTER 
1 v Ł nicznych 


zagra- 
- A 


N ota rządu 7»: < K do rządu NRF 


iW:dlł 


Gromyko wręczył ambasado- 
rowi. NRF w Moskwie H 
KrolIowi tekst noty rządu ra- 
dzieckiego w sprawie zawar- 
cia traktatu pokojowego z 


W 


KONGO 


FRANCUSKIM 


Na zdjęciu: żołnierze rewi- 
dują samochody w Brazza- 
filIe po rozruchach ludności 
murcirósktej. 


Fót.-CAF 


Kii 


Niemca\lli i likwidac_U .reżimu 
okupacyjnego w Ber-łlnle za- 


chodnfm. Nota radziecka jest 
odpowiedzią na noty rządu 
NRF z dnia 5 stycznia i 16 
lutego br. 
Rząd radziecki - głosi m 
in. tekst noty oświadcza, 
że nota rządu NRF z 16 lu- 
tego 1959 r. nie dała odpo- 
wiedzi na konkretne propozy- 
cje Związku Radzieckiego w 
sprawie traktatu pokojowego 
z Niemcami i zwołania w tym 
celu konferencji pokojowej z 
udziałem państw, uczestniczą- 
cych w wojnie z Niemcami 
jak również na propozycje 
dotyczące normalizacji sytua 
cji w Berlinie. 
NOTA podkreśla. 1« zawarcie 
traklitu pnkolowego r. Niemca- 
mi 1 normalizacja STtnacjł w 
Berlinie byłyby najlepszym spo 
(Dokończenie na str. 2 pod 
"NOTA"), " 


TITO 


. zakończył norlro A 


do krojóW' Azji 
I AFRYKI 


Piezydent Tito opuścił na po- 
kładzie sv.tr o jrchtu "Galeb" wy 
spę Rodos gdzie konferował z pre 
fi l e r e fi i ministrem spraw zagra- 
nicznych Grecji- Karamanli-em 
I AveroHem. Wczoraj rano Tito 
przybył do Salonik skąd uda się 
w drogę powrotna do kiaiu. koń- 
cząc len soofób. kilku ty godnm 
«ą iKKśroz po krajach Azji > 
Airyl u. 


III ZJAZD 
PZPR 


4 
4 
4 
i 
4 
4 


na 


antenie 


radiowej 


Biuro koordynacji pro- 
gramu krajowego Polskie- 
go Radia podaje terminy 
sprawozdań radiowyrh Z 
obrad III Zjazdu PIPKo 
Ił marcu w programie 1 
I fil oraz na fal ich »i>zy- 
slk ch rozgłośni P. R» 
O godz. Ił. M transmisja 
uroi z- i: ego otwarcia III 
Zjazdu. 
O godz. I7.eł referat I «e- 
kretarza K. C. PZPR WŁ 
Ooinułki. 
W dniach od 11 marra 
do -zakończenia Zjazdu 
codzienne sprawozdania 
dźwiękowe z obrad 111 
Zjazdu PZPR: 
- w programie I I HI 
po wiadomościach dzienni- 
ka wieczornego o god
i:Bi@ 
II.M. 
- w programie 11 erar. r 
na falach wszystkich roz 
glosni p. R. 0« godziny 
lt.łł. 


PrelDier 


Chruszczow 
przybędzie w sobotę 


do 


Berlina 


RADZIECKI premier N. Chruzz- 
czow rozpoczął w czwartek rano 
zwiedzanie Międzynarodowych Tar 
iDW w LiDSku. d Cht'uszczo udał 
clę na wSłeple o hall mleezezą- 
ce] obrabiarki produkcji NRD. 
Tłumy zwiedzających targi utwo- 
rzyć' szpaler przy wejściu do ha 
li sen: »cznie witając przywódcę 
i adzirckiego. 
W Berlinie podano do wiado- 
mości ze piemier radziecki przy- 
oedzle dn stoi Ir v NRD w sobotę. 
Uroczyste powitanie premiera 
Chruszczowa przez ludność mia- 
sta odbędzie aię w Alei Stalina. 


LISI 
MACMILLANA 


z wyrazamI 
o od z ckowania 
dla ChruszczoW'a 


Po powrocie do W. Brytanii 
premier H. Macmillan wysto- 
sował do przewodniczącego 
Rady Ministrów ZSRR, Chru- 
szczowa list z wyrazami po- 
dziękowania za gościnność l 
uprzejmość okazaną jemu - i 
ministrowi spraw zagranicz- 
nych przez Nikitę Chruszczo- 
wa i innych członków rządu 
radzieckiego. 


WYSOKO eenię pisze Mac- 
millan wspanlalomy*lno * e i 
Jaką połwiecil pan nam swó] 
czas mimo żc Je t pan bardzo 
zajęty eraz rozmowy, które od- 
był pan z nami. Hąd/.t ia mg> 
mowy te okażą się rzeezsrwl* 
srie pożyteczne dla szerszych 
rokowań które nastąpią roko- 
wań dotyczaorh Sontesłyeh 
spraw wspólnie przez nas OIDa- 
wianych 


9 


marca 


wyrok 
w procesie 


Kocha 


S hm. po 4 miesiąearh I 13 
dniach zakończy I się proces Ert- 
rha Kocha. W dniu tym oskarżo- 
ny wygłaszał w dalszym c1ąjra 
swe "osIałnie słowo". 
Odpowiedzialność z.a zbrodnie 
i przestępsiwa popełnione na te- 
renach podległych Jego władny 
oskarżony uslłule arrustc na »S 
i policję twierdząc ze tam trso- 
ba szukać winnych. 


Raz po rae. Koch obarcza winą 
swych nie żyjących Już kompa- 
nów rządzących niegdyś III Rze- 
szą. Goerlnga nazywa "idiotą" 
którego nazwiska nie ohce wy- 
mieniać I twierdzi ze Goering 
chci.ł wysiedlić całą ludność Bla- 
Iostoccz,y7ny żeby atworzvć eobie 
tam park i tereny do polowań. 
Roaenbrrga czyni odpowiedrial-. 
rym za projekt wysiedleni. lud- 
rneel okręgu blatoetocklego na 
Ukrolnę. 


Ostatnie słowo eelrorżonego na- 
sz.ntkov.ane Jest efekciarskimi 
sformułowaniami poetyckimi prze 
nośniami i porównaniami. 


Na zakończenie awego przemó- 
wienia oskarżony prosił sad a 
sprawiedliwy wyrok i o uniewIn. 
men e go z art. 1 pkt. 1 dekretu 
z sierpnia 1i44 r o wymiarze ka- 
ry dla zbrodnlorzy hlUeroweao- 
laazyatow&kich. 


PN krótkie] naradzie sąd 
aił. że «yrnk w tym najdhiziervin 
IIOWOJENN\r\ proeesie ngraeeon r 
ZOATAOM. bas, O gad*. U, S tr. X i 


UCHWAŁY 


Rady 


Ministrów 


W dniu 5 bm. odbył-o się po 
siedzenie Rady :Ministrów. 
Przy udziale przedstawicieli 
Centralnej Rady Związków 
Zawodowych podjęta został-a 
wspólna uchwał-a Rady :Mini- 
strów i CRZZ o nadawaniu 
sztandarów przechodnich: Ra- 
dy :Ministrów, Centralnej Ra- 
dy Związków Zawodowych, 
sztandarów przechoclruch mi 
nistrów i zarządów gł-ównych 
związków zawodowych - za- 
ł-ogom, które uzyskał-y najlep- 
sze wyniki we współ-zawodnic 
twie pracy. U chwał-a ustala 
również wysokość premll dla 
zał-ogi, która zdobywa sztan- 
dar ortu sposób rozdział-u tej 
premii między czł-onków zał-o- 
gi- 


ZADA Ministrów podjęła 
uchwale w sprawie zadrzewie- 
nia kraju w okresie obchodów 
Tysiąclecia państwa polskiego. 
W myli tej uchwały w latach 
1MO-19CS na terenach państwo- 
wych ł nie Stanowiących włas- 
ności państwa zasadzonych zosta 
nie łącznie IM milionów drzew 
I SD milionów krzewów. 
Rozpatrzona projekt rozporzą- 
dzenia w sprawie wykonywinla 
kar aresztu orzeczonych przez 
kolegia karno - administracyjne 
przy prezydiach rad narodo- 
wych. 
Bada Ministrów podjęła ochwa 
łę w oprawie poprawy sianu 
mechanizacji pracy biurowej. 
Podjęta s ostała równie* 
o chwała zobowi.izuląca powiato- 
we miejskie I dzielnicowe rady 
narodowe do powoływania ople 
kunów społecznych. 


Rozmowy 
 negocjacja ll11 
między 
?Oiskq a U S A 


w 


, 
roszczen 


spraWIe 
Cna ns o W'ych 


WARSZAWA. (PAP). Am 
basador Stanów Zjednoczo- 
nych w Polsce J. Beam zł-ożył- 
wizytę wiceministrowi finan- 
sów J. Kole i odbyt rozmowę 
 sprawie wszczęcia negocja- 
i dotyczących roszczeń finan 
.owych między Polską a Sta- 
nami Zjednoczonymi. Objąć 
mają one m. in. zagadnienie 
roszczeń wynikł-ych z nacjona 
liz&cji lub innego przejęcia 
mienia amerykańskiego przez 
wł-adze polskie. 


Porozumienie w sprawie 
rozpoczęcia negocjacji obie 
strony zawarł-y w czerwcu 
1957 roku oraz potwierdził-y 
je lutym 1958 roku. 


Macmillan 


zaproszony 


do 


Kanady 


Adenauer 


odrzucają 


· GLOS KOSZALIŃSKI i 


Targi Lipskie 
gospodarczym "ren jez-vous" 


na 


którYID 


ludnie 


różnych 


krajów 


lepiej się wzajemnie poznają 


U7 CZORAJSZY dzień po 
" bytu premiera Chrusz 
czowa w Lipsku poświęcony 
był- zwiedzaniu targów. Punk 
tuakiie o godzinie 9 w towa- 
rzystwie I sekretarza KC SEX), 
wicepremiera Waltera UI- 
brichta, premiera Grotewohla 
l przewodniczącego Izby Ludo 
wej, dr Dieckmana przybył- 
on do hali, mieszczącej ekspo- 
na ty przemysł-u budowy ma 
szyn. Najnowsze osiągnięcia 
techniki w tej dziedzinie by- 
ł-y przedmiotem żywego zain- 
teresowania premiera radzie c 
kiego i to zarówno na stoi- 
skach NRD, jak l na stoiskach 
wystawców zachodnio-niemiec 
kich czy angielskich, którzy 
przyjechali do Lipska. 


Otoczony tłumem dziennika- 
rzy reporterów filmowców któ 
rzy w liczbie" kilkuset zjechali 
do Upskz głównie w związku 
z wizytą premiera radzieckiego 
Chruszczow udał się następnie 
na zwiedzanie pawilonu radziec 
kiego. 
Przy stoisku z najnosrnyml 
modelami samochodów radziec- 
kich byl. śmy świadkami zmia- 
ny ról. kiedy premier rządu ra- 
dzieckiego z gościa zamień 1 «- 
w gospodarza zapraszając towa 
rzyszących mu członków pan.i 
1 rządu NRD do znlec.a miejsc 
w budzącym duże zainteresowa- 
nie nowoczesną Unią samocho- 
dzie Zif. -111. Ka kierownicą za 
Jął miejsce premier Grotrwnhl. 
Samochód opuszczono przy sło- 
wach Ulbrlchta: Chcemy dalej 
Iść pieszo mimn. Ze Orotcwohl 
Jest dobrym kiefowłi
.. Kf\Wer 
filmowe 1 apara y o ogra Iczn 
po rac drugi poszły w nich w 
chwili kiedy piemier r*dz'rrkl 
wesz z -złonkaml partii I rządu 
NRD zajęli miejsca na podeś- 
cie sputnika wystawionego w 
halin pawllcmn radzieckiego. 
"Uwaga ruszamy na Kslętyc" 


Bad .crkt 
ZŁOTO 
2ąrlJiec 
przerzutom 
DULLESA 


wne 


ma 


raka 


. 


de 


Gaulle 


1 


propozycje 


ZSRK 


. 


i I i n 


snravvle 


VV 
w 


DNIU wczorajszym de- 
legacja zachodnio-nie- 
nueeka * kanclerzem Aden- 


auerem po zakończeniu roz- 
mów w Paryżu wrócił-a do 
 . 
, , doniesi
ń , pra
-!- 
rzecznlkow ULL 
2.;. tra
ie rozmów A- 
Ltlł:Ltl l Lt; Gaulle posta- 
nowili zaproponować Stanom 
Zjednoczonym i Wielkiej Bry- 
tanii, aby odpowiedź Zacho- 
du na notę radziecką z dnia 
2 marca został-a opracowana 
jak najwcześniej . Chodzi o to, 
by konferencja ministrów 
spraw zagranicznych odbył-a 
 Jak n js obeie.u..,. Obie stro- 
ny IDiał-y UJ przekona- 
nia, le W. istocie rze- 
czy rue nic nowe- 
go" . 


ADENAUER t de Gaulle wy- 
powiedzieli się w sposób zdecy- 
dowany przeciwko propozycjom 
radzieckim w sprawie Berlina 
Adenauer Jeszcze raz i 
naciskiem podkreślić mial 
swoje negatywne stanowi- 
sko wobec planu Rapackiego. 
Francja podtrzymuje sWe sta- 
nowisko gwaranta statusu Ber- 
lina. 
W kolach zbHzooych do ohu 
delegacji twierdzi się *e roz- 
mowy były "bardzo pożytecz- 
ne" toczyły fłę w "znakomi- 
tej atmosferze" 1 poglądy obu 
stron oosą bardzo zbUżone". 
W paryskich kolach politycz- 
nych przypuszcza się łe mo 
carstwa zachodnie pdpowledza 
na notę radzierką Je zcze w 
tym miesiącu a więc przed za- 
powiedzianą na początek kwiet- 
nia w Waszyngtonie konferen- 
cja NATO. 
Grupa robocza państw zacho- 
dnich ma słe zebrać w nadcho 
dzącym tygodniu w Pary ju by 
spracować odpowiedź Zachodu 


- oświadczył 
czow. 
Premier radziecki przed po- 
łudniem zwisdzal Jeszcze pawi- 
lon rhlnskl czechosłowacki i 
hinduski. Po południu gościł go 
pawilon zacliodnio-memiccki i 
inne pawilony państw kapitali- 
stycznych. Dziś spodziewany 
jest w pawilonie polskim. 


premier 


Chrusz- 


Wczoraj w poł-uJ nie z okazji 
pobytu premiera Chruszczowa 
odbył- się w Sali Kolumnowej 
nowego ratusza uroczysty o- 
biad z udział-em 300 osób. Pre 
mier Chruszczow w wygł-oszo- 
nym przemówieniu, dziękował- 
za serdeczne przyjęcie ze stro 
ny ludności i podkreślił- zna- 
czenie Targów Lipskich jako 
spotkania gospodarczego, na 
którym ludzie różnych krajów 
lepiej się wzajemnie poznają. 
EDWARD DYLAWERSKI 


E 


ssnhower 


Berlina 


XXVI HOKEJOWE 
MISTRZOSTWA ŚWIATA 
ROZPOCZĘTE 


N a sztucznych lodowiskach w 
Bratysławie. Brnie i Ostrawie roz 
poczęły się w czwartek XXVI 
hokejowe mistrzostwa świata na 
rok 1958. Uroczystość odbyła się 
rui stadionie zimowym w Brat y- 
sławie gdzie zebrało się ponad 
13 tys. widzów. 
Bezpośrednio po otwarciu ne 
teflę lodowa wjechały reprezen- 
tacje Czechosłowacji 1 Szwajcarii. 
Jak było do przewidzenia zwy- 
cięstwo odnieśli gospodarze tego 
rocznych mistrzostw 8:0 (3:0 2:0 
ł:O>. 
W Ostrawie w pierwszym me- 
czu eliminacyjnym grupy "C'" 
przeciwnik! m Włochów był ze- 
spół mistrza świata z 19S7 r. 
Szwecja. Spotkanie zakończyło 
się zdecydowanym zwycięstwem 
Szwedów - 11:0 (3:0 4:0. 4:0). 
W pierwszym meczu grupy .. B" 
W Brnie '.potkały się zespoły 
jSRR oraz NRD. Hokeiści ra- 
dzieccy odnieśli niesDodzcwanle 
niskie zwycięstwo - 6:1 (2:0 2: l. 
2:01. 
W godzinach wieczornych ho- 
keiści Kanady pokonali bez wy- 
siłku Polskę 9:0 (4:0 3:0 2:0). 
przy czym drużyna polska tylko 
przez pIelwsze lo minut stawiała 
zacięty opór. W pozoslalych spot 
kan[j.-h USA wygrały z" Norwe- 
gią 10:3 a Finlandia z NRF 3:3: 


. 
l 


sprawach 
NielDiec 


o 


s osunkagh 
Wizycie MacD1illana 


Zachód-Wschód 


 /SKR 
Dul 


oraz 


chorobie 


esu 


o P RA W A Berlina 1 Nie- 
/'o.. miec oraz stosunków 
między Zachodem i Wschodem 
w świetle ostatniej noty 
Związku Radzieckiego, ocena 
wizyty premiera brytyjskiego 
w ZSRR i w związku Z tym 
nowe propozycje brytyjskie, 
dotyczące genewskiej konferen 
CJI atomowej, wreszcie pro- 
blem kierownictwa Departa- 
mentu Stanu wobec choroby 
Dullesa oto gł-ówne teifia- 
ty konferencji prasowej. Ja- 
ka odbył-a się ostatnio u pre- 
zydenta U SA Eisenhowera. 


O 


NOCIE 


RADZIECKIEJ 


Pakt te nota radziecka wy- 
stosowana entatnlo do mo- 
earstw zachodnich przyjmuje 
pod pewnymi warunkami postu 
laty Zachodu w sprawir unrzrd 
niego awolania konferencji mI 
nistrów spraw zagranicznych 
poświeconej zagadnieniom nie- 
mieckim napawa EI*ent'4twera 
Ostrożnym optymizmem. Widzi 
on w tym "pozytywną 1 bu- 
dzącą nadzieje stronę noty ra- 
dzieckiej" oraz dowód więk- 
szej dzistat elastyczności stano 
wiska ZSRR. 


Co ale tyczy sprawy udziału 
P*akl I Czechosłowacji w pro- 
jektowanej konferencji mini- 
strów - to Eisenhower eiwlad 
czył te "za weze4nle Jeszcze 
na zajmowanie stanowiska w 
tej sprawie przes Zachód". 


O widokach konferencji na. 
'najwyższym srezeMu Risenho- 
wer mówił w sposób nader po- j 
wsclągllwy. 


ca do porządkn obrad ewen- 
tualnych spotkań zachodnich I 
wschodnich mętów stanu to 
prezydent U SA nic wykluczył 
dyskusji nad różnymi nronory 
cjaml dotyczącymi traktatu po- 
kojowego. 


Z wywodów Eisenhowera wy- 
nika łe Stany Zjednoczone 
"wraz sa swymi sojusznikami 
zachodnimi wciął jeszcze uwa- 
lają te właściwą drogą zjedno- 
czenia Niemiec aą "wolne wy- 
bory" . 


W związku » kwestią Berlina 
prezydent kategorycznie edrzu 
cii sugestie. Jakoby p«. rzebna 
była Jakai generalna mobillzą- 
eja w przewidywaniu "wojny 
o Berlin". Zapewniał on. te 
.brona USA Jest w chwili ab«- 
cnej supeiale zadowalająca. 


WOKÓŁ WIZYTY 


MACMILLANA 


W ZSRR 


Dość dużo mówił- Eisenho- 
wer o wizycie :Macmillana 
w Moskwie. 


Prezydent U SA wyraził- przy 
lym pogląd, że na premiera 
brytyjskiego wywierano przez 
dł-ugi czas przed Jego podróżą 
do Moskwy poważny na- 
cisk", nie precyzując jednak 
kto ten nacisk wvwlerał-. N a- 
tomiast on. Eisenhower, znaj 
duje się w innej sytuacji" i 
dlatego kwestia jego ewentual 
nego spotkania z premierem 
radzieckim przedstawia się od- 
miennie. 


STANOWISKO 
W SPRAWIE 
ZACHODNIEGO 


USA 


BERLINA 


Odpowiadając w toku konfe- 
rencji na Jedno z pytań pre- 
zydent Eisenhower ponowił 
wprawdzie swe wielokrotne 
oświadczenie te mocarstwa za- 
chodnie nie zrezygnują ze 
swych praw 1 obowiązków w 
Berlinie zachodnim «" e gdy 
zapytano go następnie czy za- 
tem rozmowy w sprawie Berli- 
na są wykluczone dod.i1 : 
"Nie mówiłem. Ze ale -ma 
mrejsea ną rozmowy. Co się ty- 
czy stanów Zjednoczonych tp 
są one zawsze gotowe do roko- 
wań. Powiedziałem Jedynie te 
nie cofniemy się ze swego sta- 
nowiska w stosunku do Berlina 
dopóty dogłnkl nie zostanie 
oslącnięte jakieś nowe rozwią- 
zanie" . 


KIEROWNICTWO 
DEPARTAMENTU 


STANU 


Prezydent opowiedział dzienni 
karzom o dodatnich skutkach 
kuracji sekretarza stanu Dulle- 
sa. Eisenhower nie wie Jak 
długo potrwa obecna sytuacja* 
w której Departamentem Stanu 
k'eruje tymczasowy zastępca; 
ale nie wspomniał równe. * czy 
I kiedy przewIdule powrót Dul- 
lesa. Jednocześnie prezydent 
wystąpił pr eeiwko spekul.i. 
rlom. jakoby pod nteob»rnos< 
Dullesa Maomlllan lub któryś 
Inny przywódca sojuszniczy 
mógł uzyskał w imieniu ZAcho 
du dominu'ilcy glos w spra- 
wach międzynarodowych". 


@l*i 


sobem przyspieszenia rozwiąza- 
nia problemu zjeilnnrreni.i Nie- 
miec zeodnle s uemc A m 1 na- 
rodowymi Niemców w Inte-esie 
P"koju i bezpieczeństwa naro- 
dów 


Wyrażając głębokie przekona- 
nie It obecnie więcej nu kie- 
dykolwiek n.leży przed* ęwziąć 
pilnie skuteczna środki celem 
zażegnania niebezpieczeństwa 
toku wydarzeń rząd radziecki 
ponawia swe propozycje zwo- 
łania spotkania szefów rządów 
na najwyższym szczeblu. Uwa- 
la on It podczas rozpatrywania 
na konfeuncji na szczycie pro- 
blemów traktatu pokojowego z 
Niemcami · Berlina zachodnie- 
go powinni być. obrc.i1 przed- 
stawiciele zarówno NRF Jak 1 
NRD. 


Rząd radziecki stwierdza ze 
nota rządu NRF z dnia 5 stycz- 
nia ISSS r. daje negatywną od- 
powiedł na pytanie czy rząd 
federalny popiera Ideę rokowań 
miedzy państwami w celu nor- 
malizacji sytuacji w Berlinie w 
nocie Dońskiej podkreśla się nie 
przejednane stanowisko rządu 
NRF wobec Jakichkolwiek 
zmian w obecne) sytuacji w Ber 
1 'nie w kierunku Jej normalIsa 
cji. 


Charakter 1 ton tej noty 
utwierdzają poelad It rząd fe- 
deralny chciałby do ostatnich 
granic rozpalić namiętności I za 
wszelką cenę przeszkodzić spo- 
kojnemu i rzeczowemu rozpa- 
trzeniu propozyclI rRdzIsckich w 
odniesieniu do Berlina. 
Upierając się przy utrzymanIn 
Istniejącej sytuacji w Berlinie 
stwierdza no'a radz eeki 
rząd NKF wykazał łe 1 tyra ra 
zem pozostał wierny swemu sta 
nowlskn polegającemu na bee- 
ape'aeyjrym negowaniu wszel- 
kich n.idarzajarych się mnżl. wo 
atwłenla nregulowania pro 
Memu o. em.ee kiego. 


Nr 55 (19S5) 


2>ok onezama 


ze str. 1 


TRZZ 


Majorek wygł-osił- referat o 
dotychczasowej dział-alności To 
warzystwa na naszym terenis 
i omówił- plany pracy na rok 
bieżący. 
Po referacie wywiązała się 
dyskusja w której zaliiało s'os 
kilkunastu przedstawicieli "Iow. 
li 00 zwoju Ziem Zachodnich or- 
ganizacji spolccznyit i nauko- 
wych i zak
adow pracy. 
Po omówieniu poważnych 0- 
siągulęi *akie KO Tll£Z zano- 
towała * czasie swej rocznej 
dz-aialno&ci. wyrażających się 
ni. In. w stale rozszerzającej 
się współpracy między miasta 
mI i województwami (np. Słupsk 
- t.ódz Katowice - Kołobrzeg 
Koszalin - Poinan) poważnych 
osiągnięciach komisji oswlaly 
i kul.ui y dyskutanci skoncen- 
trowali swą uwagę na kilku 
zagadnieniach ktorc Winny być 
uwzględnione w najbliższym o- 
kresie. 
N a czoło wysuwała się spra- 
wa udzielania odpowiedniego 
odporu propagandzie rewizjoni- 
stycznej przejawiającej się w 
różnych formach. Kontrakcją i 
naszej strony winna być w tym 
wypadku wszechstronna popula- 
ryzacja materiałów historycz- 
nych opracowywanych prztz 
polskich w tym 1 miejscowych 
naukowców. Wydaje się ko- 
nieczne zwiększenie dotacji na 
wszelkiego r8dz
p t badania 
naukowe 1 wy aw IC wa. 


Konieczne Jest także zachęca- 
nie poszczególnych ośrodków do 
opracowywania monografii po- 
wiatów I regionów 1 otaczanie 
opieką autorów tych prac. Nie- 
zależnie od tego wydaje się 
słuszne by prasa centralna 
kronika filmowa zainteresowa- 
ły się możliwościami rozwolu 
turystyki na Ziemi Koszaliń- 
skiej by popularyzować w szer- 
szym ńlt dotychczas zakresie 
Jej piękno zabytki historyczne 
ltd. 


. 


Dyskutanci podkreślali po- 
trzebę podniesgsnia wiedzy o 
ziemi rodzimej wśród miesz- 
kańców naszego województwa. 
Dotychczasowe doświadczenia 
w Zakresie wydawnictw regio- 
nalnych mogą jedynie napa- 
wać pesymizmem. Nieoczeki- 
wanie bowiem rodzą się trud- 
ności z uzyskaniem potrzebnej 
ilości papieru navwydanie po- 
szczególnych POZYCJI nauko- 
wych, popularno-naukowych I 
turystycznych. 
WIELE uwagi poświęcono Uk- 
tę sprawom ekoj.oimc£nyu) któ- 
rymi zając się winno Kawa 
rzyslwo. Wyniki komisji eko- 
nomicznej poza wspomnianą 
Już wsuo
pracą między p»szcz<:- 
gójlns mi miastami są niewiel- 
kie. Wskazując na przyczyny 
tego zjawiska starano się zna- 
leźć puwne środki zaradcze; m. 
In. powiązanie komisji z ludź- 
mi reprezentującymi potrzebną 
wiedzę przełamanie tkwiących 
tu 1 ówdzie oporów do współ- 
pracy z TRZZ, 'nakreślenie pla- 
nu pracy. Oczywiście podkre- 
ślano ze musi się on opierać na 
realnych przesłankach wiązać 
ze społecznym ruchem co gws- 
rgntujr właściwe ciekły pracy. 
Do realizacji perspektywicznego 
planu rozwoju naszego woje-I 
wództwa nileży wciągnąć cale! 
społeczeństwo właśnie poprzez 
TRZZ. 


li 
A GENCJA UPI donosi. Ze we 
wtorek gdy chory na raka 
Jelit sekretarz stanu U SA Dulles 
otrzymał dawkę promieniotwór- 
czego złota. Jego ciało s u t o się 
nieco radioaktywne. Mówiąc do- 
kładniej radioaktywne zlcb-191 
którą znajduje sie w Jamie brz.uez 
nej pacjenta I emituje promienie 
Beta 1 Gamma uczyniło dla oto- 
czenia organizm Dullesn źródłem 
szkodliwego promieniowania. 
Radioaktywne złoto wprowadzę 
no w postaci zawiesiny w cieczy 
którą wstrzyknięto do jamy 
brzusznej. Cząsteczki złota mają 
tam niszczyć wolne komórki ra- 
kowe oddidelajŁCe się od zaata- 
kowanej przez raka tkanki jelit. 
Zaaplikowanie złota-188 nie sta- 
nowi więc kuracji ma Jedynie 
zapobiec przerzutom. 
Zastosowanie radioaktywnego 
izotopu Jest dla Dullesa przykrą 
Premier Kanady piefenbaker koniecznością. Promieniowanie Be 
oświadczył w Izbie Gmin ze ta 1 Gamma niszczy komórki ra- 
rząd Kanady zaprosił premiera kowe ale w pewnym stopniu 
W. Brytanii Macmillana do sio. szkodzi takie komórkom zdro- 
tonią wizyty w Ottawie po za- wym Ponadto o ile promienie 
końcsenlu pohytu w Stanach Beta są w całości pochłonięte 
Zjednoczonych. Prasa kanadyj- przez olało chorego e tyle pro- 
ska podkreśla te Istnieje pra- mienie Gamma przenikają na 
wie 100 procent pewności *e zewnątrz. 
po zakończeniu wizyty w U SA Lekarze szpitala w którym le- 
*y DulIes. wyjaśnili It natężenie 
Macmillan odwiedzi Kanadę. promieniowania wokół chorego 
Rząd kanadyjski Jest oczywi- Test znikome i podkreślili te pre 
ście tywo zainteresowany w 0- zydent Eisenhower i Inne osoby 
trsymanla bezpośredniej r
i lejl mogą spotykać się z sekretarzem 
3 przebiegu wizyty Macmlllana stanu bez żadnego nlebezpleczefu 
w Związku Radzieckim. I stwa. 


Obok spraw propagandowo- 
wydawniczych i ekonomicz- 
nych w dyskusji sporo miej- 
sca zajęł-a sprawa czystości 
mi«ist i miasteczek, ich akty- 
wizacJI, kultury życia codzlen 
nego,. kultury osobistej. nasze- 
go społ-eczeństwa, dalej zagad- 
nienie budownictwa szkól Ty- 
siąclecia, przygotowania do 
obchodów 650. rocznicy zał-o- 
żenia Sł-upska l Szczecinka, 
przygotowania do obchodów 
Tysiąclecia. 


WACHLARZ zagadnień porn- 
szonych na III plenum RO 
TKZZ, które znalazły odpowie- 
dnie odbicie w podjętej uchwa- 
le byl wie* bardzo szeroki. 
N arada wniosła wiele nowego 
do pożytecznej pracy RO TRZZ 
w Koszalinie i wytyczyła drogę 
dalszej pracy. 
N a zakończenie pragnę pod- 
kreślić entuzjazm działaczy 
TRZZ Ich troskę o sprawy 
naszej ziemi o sprawy naszego 
województwa. Ten niezwykły 
patriotyzm oraz pomoc władz 
każą wnosić tę uchwała I plan 
pracy zostaną zrealizowane z 
nawiązką. (Jt.) 


III 


Zj azd 


możliwości będę 
ła twić spra wy 
tych zebraniach. 


się starał 
poruszane 


za- 
na 


BIAŁOGARD 


Przy telefonie tow. Tadeuss 
Lipiński I sekretarz KP 
PZPR Bia.togard: 
- W marcu - zgodnie z na 
szymi planami pracy zapozna- 
j emy towarzyszy partyjnych 
i bezpartyjnych z zadaniami 
wysuniętymi przez konferen- 
cję powiatową i wojewódzką. 
Odbyliśmy Już szereg 'zebrań 
w gromadach, PGR-ach i zakia 


dach pracy. Dyskusje są bar- 
dzo żywe. W Łęcznle np. ze- 
brał-o się w świetlicy, odre- 
montowanej w czynie przed- 
zjazdowym, przeszł-o 150 osób. 
Po ciekawej dyskusji miej sco- 
wa szkoł-a dał-a występ arty- 
styczny. Drugim kierunkiem 
naszej aktualnej pracy jest 
ocena dział-alności rad narodo - 
wych oraz wyciągnięcie wnio- 
sków zmierzających do polep 
gżenia stylu pracy G RN . 


SŁUPSK 


Mówi tow. Wac.taw Czer- 
niec I sekretarz KP PZPR w 
S.tupsku. 
- Komitety gromadzkie zor- 
ganizowały Już w gromadach 
37 zebrań na których przeana- 
lizowano dotychczasową pracę 
w dziedzinie gospodaresej po- 
litycznej 1 wewnątrzpartyjnej. 
W dalszym ciągu obsługujemy 
otwarte zebrania POP w tere- 
nie. Akcentujemy sprawę me- 
lioracji. Nie zapominamy · po 
trzebach gospodarczych terenu. 


CZŁUCHÓW 


Tu Klonowski. Czł-uchów. 
Towarzyszu sekretarzu, 
jakie są obecnie gł-ówne pro- 
blemy nurtujące organizacje 
czł-uchowską? 
- ZAKOŃCZYLIŚMY omawia 
nie projektu statutu. W dal- 
szym ciągu omawiamy wskaź- 
niki rozwoju powiatu w opar- 
· clu o materiały konferencji po- 
wiatowej 1 wojewódzkiej. Dy- 
skusje pozwalają nam opraco- 
wać długofalowe zadania dla 
poszczególnych organizacji na 
wsi I zakładów pracy. Zorga- 
nizowaliśmy naradę sołtysów 
przewodniczących G RN I preze- 
sów G S na której omówiliśmy 
· prawy gospodarcze powiatu. 
Poza tym wale nasze ogłosiły 
powiatowy konkurs aa naj- 
czystszą wieś. 


SŁAWNO 


Przy telefonie I sekretarz 
KP S.tawno tow. Bronis.taw 
Seta. 
- W zakładach pracy robot- 
nicy aaciągają produkcyjne war 
ty zjazdowe. W wykonaniu zo- 
bowiązań przedzjazdowych przo- 
dują: Fabryka Pleców w Dar- 
łowie 1 Darlowaka Fabryka Sie 
cI. - Naturalnie w gromadach. 
PG R-ach 1 zakładach pracyod. 
bywają się otwarte zebrania 
na których omawia się uchwa- 
ły powiatowej 1 wojewódzkiej 
konferencji. We wsi Sławka w 
zebraniu wziął udział I sekre- 
tarz KW PZPR tow. M. BodaI- 
ski. N a tym zebraniu elilotpl 
stwierdzili że wskaźniki wzro- 
stu plonów 1 hodowli są realne 
1 możliwe do wykonania. 


SZCZECINEK 


Ze Szczecinka mówi I sekre 
tarz KP tow. Tadeusz Domka, 
Główną uwagę swracamy 
na podniesienie stylu pracy ko- 
mitetów gromadzkich PZPR. 
To pozwali nam na wykonania 
w przyszłości zadań politycz- 
nych 1 gospodarczych. Nasz 
czyn przedzjazdowy zamyka się 
sumą około Ił min złotych. 
Wartość dotychczas zrealizowa- 
nych zobowiązań wynosi ok. T 
milionów złotych. 


WAŁCZ 


Przy telefonie 
KP tow. Metody 


I sekretarz 
LlsleckL 


Zabezpieczamy wykonanie 
uchwal dotychczasowych konfe 
rencJI przez wysunięcie konkret 
nych żądań na wspólnych poale 
dzenlach komitetów gromadz- 
kich partu rad narodowych I 
komitetów ZSL. Naszą troską 
stalą się sprawa liczebnego 
wzrostu partii. Wczoraj na 
egzekutywie np. przyjęliśmy da 
partii znowu t kandydatów: 
3 z PG R i 3 z miasta. Dzisiaj 
Jest narada sekretarzy s mia- 
steczek. Główny temat: warty 
zjazdowe 1 realizacja zobowią- 
zań przodują cegielnie w Tuca 
nie 1 w Kotuniu które swe zo- 
bowiązania wykonały w 104 
Proc dająe państwu około 720 
tys. zł ponadplanowej produk- 
cji. 


Rozmawia.t: T. SOK. 


Bevon 


czym podkreśla te Jeśli itwisr- 
· dzenle to jest podyktowane po- 
ważnymi Intencjami tego ro- 
dzaju posunięcie mogłoby do- 
prowadzić do przełamania Im- 
pasu. 


równie* na 
w sprawia 


Bevan wskaznje 
propozycje polskie 
strefy bezatomowej. 
"ZA KAŻDYM razem gdy 
dyskutowałem z przywódcami 
radzieckimi nad zagadnieniami 
odprężenia międzynarodowego - 
pisze Bevan odnosiłem wra- 
żenie te za tródlo największe- 
go zagrożenia pokoju uważają 
ont remtlitaryzację Niemiec za- 
chodnich" . 


Bevan podkreśla następnie ta 
europejski system bezpleezcń- 
atwa uzgodniony ze Związkiem 
Radzieckim powinien oczywiście 
zawierać rezygnację NIemlee 
zachodnich z wszel"ic #mt 
i dotyczących 1 
· polską .w R 55 (19951. 


HI«WL 


CLGGCL 


na 


III 


V OŁOBRZESKĄ organ i 
zacje partyjną na 111 
4jeździe partii reprezento- 
wać będzie tow. JOZEF 
BAJSARO WtCZ prze- 
wodniczący Prezydium 
PRN. Postać kołobrzeskie- 
go delegata związana jest 


CPOŁDZIEIJłlA produk 
- ' cyjna u> Kłodzinie 
pow. Szczecinek. Niewiel- 
ka. Skupia 7 rodzin - li- 
czy 10 członkonc. Areał zie 
mi zaledwie 76 ha użyt 
ków rolnych, w tym po- 
nad SO ha ziemi ornej. 
Spółdzielnia powstała w 
1954 r. 'i gospodarzy bez 
przerwy do chwili obe- 
cnej, trzeba powiedzieć, 
że dobrze gospodarzy. 
Świadczy o tym elioełażby 
wydajność z ha. Wynosiła 
ona w ubiegłym roku prze 
cielnie: owies - 20 q, ży- 
to - 19 q z ha. A gleby 
sa tutaj przecież wcale -lie 
najlepsze. Spółdzielnia po- 
siada swojego " Ursusa ' 
wszystkie maszyny i narzę 
dzia rolniczie. Ułatwiają 
one pracę, umożliwiają 
osiąganie lepszych wyni- 
ków. . . 


- Dlaczego plir .rcie o spoI 
dzielni produkcyjnej a. nie. 
delegacie na III Zjazd jak 
gł-osi tytuł- rubryki - zapyta 
kto*. Rzeczywiście. Ale czyż 
można pisać o dział-alności 
tow. ALEKSANDRA KOTA W 
KI "dżinie delegata szczecinec- 
kiej organizacji partyjnej na 
Ul 7jazd PZPR. nie pisząc o 
spółdzielni produkcyjnej o Jej 
pracy osiągnięciach. Przecież 
IOW. Aleksander Kot jest en- 
tuzjastą zespoł-owej gospodar- 
ki na wsi nie od dzisiaj. Od 
rhwlli powstania w Kłodzinie 
spół-dzielni Jest on bez prze. 1- 
Jej przewodniezącsm. R o t - 
woj t umocnienie zespoł-owej 


.)y KLEGATFM sławneń- 
skiej organizacji par- 
tyjnej na III 4jazd jest 
tow. BRONISŁA W SETA. 
I sekretarz KP PZPR. Do 
pnrfii wstąpił oti zaraz po 
wyzwoleniu - w 1945 r. 
Wkrótce był już działa- 
czem partyjnym w peł- 
nym tego słowa znaczeniu. 
Zajmował szereg odpowie- 
d-i-Aiich stan Acisk. Był 
I sekretarzem KP w Star 
gardzie, Kołobrzegu, pra- 
cewnikiem KW w Kosza- 
linie. Od września 19
6 r. 
JLST I sekretarzem KP w 
Sinienie. 


Dtrte sprawy szczegół 
nie interesują obecnie 


Ziazd 


mocno i odbudowa i roz- 
budową miasta uzdro- 
wiska i portu. Niewątpli- 
wie dzięki staraniom i 
trosce tow. Bajsarowicza, 
odbudowa Kołobrzegu ru- 
szyła pomyślnie naprzód. 
Dzisiaj przed miastem i 
portem otwierają się szero 
ko możliwości. 
Ale nie tylko sprawamt 
miasta interesuje się prze 
wodniczący Prezydium 
PRN. Wiele problemów 
jest także do rozwiązania 
no kołobrzeskiej łosi: roz- 
wój rolnictwa, hodowli, 
walka z deficytami w 
PGR-ach. Tow. Bajsaro- 
wicz bierze osobiście 
udział w wielu zebraniach, 
spotkaniach z robotnicami 
ł chłopami, pomaga ic za- 
łatwianiu wielu bolączek. 
Do tepo dochodzi pracn 
partyjna. Jest członkiem 
KW PZPR w Koszalinie, 
członkiem KP PZPR i 
epzekutywy KP w Koło- 
brzegu. A to zobowiązuje 
zobowiązuje do czynnej 
działalności politycznej i 
gospodarczej, stałej więzi 
z mieszkańcami powiatu. 


. 
l 


. 


gospodarki w Kł-odzinie Jest 
m. in. poważną zasł-ugą tow. 
kota. 
Ale nie tylko praca w 
spółdzielni produkcyjnej 
absorbuje tow. Kota. Jest 
on także aktywistą partyj 
nyrn już od 1946 r. - (j. 
od chwili przyjazdu do 
Kcodztna. Bez przerwy 
powiada "sekretarzuje" 
w POP. 
Na ostatniej powiatowej 
konferencji partyjnej tow. 
Kot został wybrany człon- 
kiem Komitetu Powiatowe 
go PZPR w Szczecinku. 
(wn) 


k 


nasz aktyw partyjny l go- 
spodarczy - mówi tow. Se 
la Są to: rozwój gospodar 
czy powiatu w latach 1939 
-1965 oraz umocnienie 
wpływów partU szcze- 
gólnie na wsi. 
Plan rozwoju powiatu sa 
klada dalszy wzrost produk- 
cji przemysł-owej oraz wzrost 
»>daJno*el 7 ha cziererh 
podstawowych zbóż o Z o. 
Przewidujemy że średnia wy 
t1alnośc z ha w naszym po- 
wiecie wyniesie "W »ł»5 roku 
okoł-o IS ą - tr.n przekroczy 
Średnią wojewódzką. Ponadto 
przewiduje «e zagospodaro- 
wanie Polanowa. Wł-adze te- 
renowe leż nie zasypiają gru- 
szek w popiele. W poszczegol. 
nych gromad reh np. w Sleel- 
minle Damasłowie I w wielu 
Innych O RN wspólnie w ko- 
mitetami gromadzkimi PZPR 
t kolami Z S L opracowują lo- 
kalne programy plany rezwo 
.m gromady ezy miasta. Zwra- 
ca słe przy tym rtii *» tiwaer 
nie tvlko n« m:el«cowe pe- 
ł- ł- b y ale I wł-asne mnżliwa- 
śel 


Dużą role - mótH 
tow. Seta odgrywają: 
rOZWOj inicjaftytru snołecz 
nej, czyny produkcyjne i 
społeczne podejmowane dla 
uczczenia III 4jazdu par- 
ni. Na r-y< sprAAnAzajc 
się one w głównej mierze 
do naprawy dróg. remon- 
tów świetlic itp. Np. dro- 
ga do Zakrteuyi łiyła tuk 
błotnista, że trudno się by 
ł\f tam dostać. Chłopi zo- 
bowiązali się ją naprawić. 
W Pieńkoirie natomiast 


Z DARZENIA, które będą tą z MHD - Art. Przemysło- 
przedmiotem niniejsze- w-ymi. 
go artykułu, spróbujemy 
pokazać Czytelnikom przed- Co na to klient? Ano, 
stawiając je od końca, aby kupił. Ano - przyczynił 
prześledzić następnie, jakie wal n i e 
ł . ł - t d o w > t a I t a zapaSU 
przyczyny z ozy y Się na o, .., W ,. ł ' , 
- - k . . t ł '. t k . b fi W I - plsywa, co prawda, 
IZ onlec jes wasnie a I. 
Koniec ów. a ściślej mówiąc swoje uwagi 
bilans rocznej działalności ko c z e ń 
Szalińskiego MHD - Art. Prze 
myślowymi zamyka się po 
pierwsze niewykonaniem M H D Art. Przemysłowymi estetyczn.e wykonane. Znowu 
planu za rok 1958, po drugie nie miała bowiem chęci ani - klient się kłania... 
- s powodowa 


przepaścfa 


M NÓSTWA błędów popeł- 
nionych przez przedsię- 
biorstwo można było uniknąć, 
gdyby organizacja pracy w \ T A TO pytanie starano się 
administracji M H D nie była odpowiedzieć na posiedzę 
tak skandaliczna, jak miało &iu Prezyomm MRN wobec 
to miejsce. ności tow Środki dyrekto- 
Brak współpracy pomiędzy ra naczelnego MHD - Art. 
działem handlowym a księgo- Przemysłmyymi oraz instruk- 
wością spowodował gromadzę- tera KM PZPR. tow. Kasprzy- 
nie olbrzymich zapasów po- ka. 
nadnormatywnych, przy pomi Po szczegółowej analizie sY; 
:aniu finansowego zabezpie- tuacji. po dyskusji petnej 
nia prawidłowej pracy przed- - *PW polemicznych, postano 
siębiorstw Brak współpracy wiono dac dyrekcji przedsie- 
N N C Ł O P między działem handlowym a biorstwa Jeszcze jedną szan 
,YVJAICŁ A kierownikami sklepów zmu- sę: trzymiesięczny ckres cza- 
sza! niejednokrotnie tych na oprpcowanie projektów 
ostatnich do czynienia zaku- i wniosków, mających na celu 
r \ 'iV qłilf
łJIYy kliRD't Zz "Wy- Pów na własną rękę. Przy polepszenie organizacyjnej i 
O Iśwfec
anego 5 L
ganutym wsz-stkim - według 0- l a ł.>Db
@ j ....snr zaNad)bowie 
handlowego "klient nasz świadczenia głównego księgo- miasta poświęcili tej spr.w e 
pan" a faktycznie do niedaw wego ob. Z. Sobieraja - W wiele uwagi I zadeklarowali 
, , . . d . b . t . . b ł wszechstronną pomoc. Niemniej 
na w handlu postac jak naj- prze Się lors wie nie y o re J d k t t . 
e na - na poprawę sv uar. I 
bardziej podrzędna, zaczyna "w w pełnym zakresie do w przedsiębiorstwie był-o prze- 
przepychać się na bardziej po kumentalnyri od 1955 r. Tyb rież daleko wiccej czasu które- 
czesne miejsce. Stworzono ku A w tych warunkach mogło go ni.e otrafio
o wykorzystać: 
.. Co więcej w ciągu roku 19S5 
temu szereg niezbędnych wa- «Jłi

JI,TT.posia przedsiębiorstwa. Bowem wyżej 
ie*o prawo. Handel ma więc ° ali.. d I pJ\p.o\Vieflnle \tralił\ka
re nrz.vtocz.one cyfry i dine. świad 
d ., . lb k ., h " czace o przydatności i umie- 
W'a wYjscla: a o zaspo OIC . t ,. h ... d . d . d . I 
. Ję nosclac .. u Zl o powie zla- 
wvmaganu. klIenta, albo - » · osob zatrudnionych ogó- nych za przeds"eh.orstwo. nie 
gromadzić buble i ponosić Ipm w przedsiębiorstwie zale- wystawiał-a im dobrego Awiadec 
awie 63 o«oby posiadają śred- twa I m» dAia - niestety - 
gwarancji polepszenia pracy. 
nie wykształcenie, 7 osob do- Zapytujemy towarzys
y z 
Prezydium MRN. Woj. Zied- 
noczenia Przedsiębiorstw Han 
dl owych oraz KM PZPR - 
czy ów trzymiesięczny okres, 
przy obecnej katastrofalnej 


niem "W roku 
1958 mank na 
sumę 473 tys. 
zł, po trzecie- 
ulokowaniem 
około 10 milio- 
nów złotych (w 
tym część zaku 
#óW' z lat po- 
przednich) w to 
warach nader 
mało atrakcyj- 
nych, czyli tzw. 
"bublach" . 


alB a anas s a H a ss anI 


i 


Pierwsze dwa miesiące nowe- 
go Itj * roku charakteryzują się 
również niewykonaniem planów 
miesięcznych a także ujawnie- 
niem mank na sumę (Jak do- 
tychczas stwierdzono) 43 tys. 
zł-otych. Z cytr rocznego bilan- 
su przedsiębiorstwa - co s. wier 
dzono na posiedzeniu Prezy- 
dium MRN - wynika ił przed 
siębiorstwo M H D - Art. Prze- 
mysł-owymi w Koszalinie Jest w 
tej chwili "polbankrutem finan 
· owym" a skoro stan rzeczy 
w dalszym ciągu nie ulegnie 
zmianie to... 


Zresztą, na razie nie uprze 
dzajmy faktów. Wypada chy 
ba zastanowić się nad przyczy 
nami owych - powiedzmy so 
bie szczerze opłakanych 
skutków. Przyczyny te zapew 
ne okażą się pouczające nie 
tylko dla "bohatera'" niniej- 
szego artykułu. 


N 110 NT 
LYIICIIL 


MITYCZNA 


straty. 


Koszalióskl MHD przygotował- 
dla klienta artykuł-y niekiedy 
wręcz.. rewelacyjne: zaoferował- 
mu np. okręciki bursz.ynowe 
dla ozdoby mieszkań a "W cenę 
od li t do MM zł za sz ukę. Pod 
konec pał-dziermka usnował- na 
klon.ć go do kupna koł-owrot- 
ków wędkarskich w cenie S.« 
zł- za sztukę zgromadził- rybar 
kie żtlki nylonowe za ogólną 
sume 44 Iys. zl. Kostiumy wio- 
senne damskie uparł- się sprze- 
dawać późną Jesienią. Nikogo 
przy tym nie zabolał-a gł-owa 
że kosnumy te - nota bene - 
na wiosnę mogą Już być nie- 
modne. 


Ale - jak się wydaje- 
pojęcia takłe Jak "moda" i 
"estetyka przedmiotów' co- 
dziennego użytku" zdają się 
być w pogardzie u naszych 
handlowców, nie tylko żresz 


postanowiono we własnym 
zakresie wyremontować 
świetlicę, a w Boleszowie 
rolnicy zwiecli JUZ 
oczywiście w ramach czy- 
nu - ceolę i wapno na bu 
dowę wiejskiej szkoły. 
Nie pozostają w tyle za- 
kłady produkcyjne. Przy- 
kład daje tutaj nasze 
"przemysłowe zagłębie" 
Darłowo. Realizac.ia 2.,obQ- 
wązan zaróg Ił-kC rtecow 
i Maszyn, "Kutra ' F-kI 
Sieci czy też spółdzielń' 
pracy im. L. W oriyńskiepti 
daje ponadplanową pro- 
dukcję, daje społeczeństwu 
nowe ułnrfości ma terialne, 
- Równolegle z tym O.-w * 
nie ożywił-a sie prsea we- 
wnątrzpartyjna wzrosł-a dv. 
scypłina partyjna wyraznie 
widać wzrost wnlywos 1 parti:. 
Świadczą o tym choeiażbr 
nrTirle-fa cle .ł__#l* u--1-7*" 
rzł-onfców. W o»-rc«1 ioien 
iywn-ł pracy pntedzlnAfiiwej 


- eł-ówn.e w miesiącach rru- 
dniu ub. roku oraz styczniu 
lutvm br. prjyle.t.inT do 
pa-(ił- w nasi*. 111 puwiec-e wi* 
er.: niż w cał-ym ts.7 roku 
I tS miesiącach roku ubleąle 
gs rapem wulrtych. Z tymi 0- 
· isenieeisml persehodz.my n- 
m Tlaed n a m i partii. 


znaczy - nie wystarczą do pra- 
widł-owego kształ-towania polity- 
ki zakupów do prawidłowej 
znajomości t analizy potrzeb 
nie rynku. Nie ma rady na tym 
się trzeba się z n a ć . 
Niestęty,. na tym odcinku '" 
I n Ł J Y«jez I.««Y t li k me u J 
M 1 H l « .. . 
mono nic a przynajmniej pra 


do książek ży- wie mc. . .. , 
? ta*V";« tCinn™AA 
J ., l . ł t s K J . o 
- zazalen, ecz czyni o .po'k» -r lepów MIID alega 
TIPMZ(ftłL D vDe c r :1' e ją artyliuły niemodne I n.e- 


Nad 


Niewątpliwie 
na złej pracy 
przedsiębior- 
stwa mocno za 
ciążył fakt, że 
do lipca ub. r. 
podstawowa or 
ganizacja par- 
tyjna praktycz 
e nie wykazy 
wała żadnej 
działalności, zas 
iektórzy człon 
owi e partii 


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJZ 


(obecnie 


wy- 


zwyczaju 
książek. 


zaglądać 


do owych dawali zły przykład. Dopiero 
po zainteresowaniu się tą 
sprawą przez KM PZPR i po 
wtórnej weryfikacji organiza- 
cja partyjna zajęła należne 
lej miejsce w przedsiębior- 
stwie. 


G D Y 


NIE 


W I E 


LEWICA... 


C o 


DALEJ? 


KSZiaiCa się zaocznie na 
Ezych uczelniach. reszta zas 
Prseow-n:ków posiada wy- 
k _ _. _1 p - I. rwi s ta wn we c-z-e A - 
ksztalce-nu po aSia wowe LŁ 
stcltroć niepeł-ne" 
N ad ta ostatnią sprawa, 1raro
\\r 
zatAtr

E_ĘcH()):Ilallrlf' Q; ru 
e T, 
w' 
pracy w handlowym przedsię- 
biorstwe nrzym NIE da się za- 
stąp.ć. Bo same dobre chęci - 
choć I to niewątpliwie dużo 


b

ed
"\Ynf,,
a"daY 
przyniesie w efekcie, zamiast 


szych 
strat? 


ciężkich 


tj Sięcy złotych 


A. 


MAJKOWSKA 


. 
'L 8« 


«8 «« 


I . I' I 


Juz 7 bm. 


rozsłrzygn*ęc*e 


KONKURSU 


NA 


MM (LEPSZA, 


G\jI;IKI; SUS:\ \Ą 
I AK Już inform?waliśmy, w ubiegłym mie iącti WO- 
JKWOllj.Jil OSRODEK Pi;OP\OAXDY PARTYJ- 
NEJ wspólnie z RFDAKCJA ooOł.OSP KOSZALIŃ- 
SKIEGO'" i WOJEWÓDZKIM DOMEM KCllIRY ogło- 
sili konkurs na wykonanie nsjlepszej ga. etki ściennej, 
;ą' .ai*ej tematycznie z przygo-rowaniami do III Zjaz- 
zw 
du PZPR. 


Detycliczas wpłynęli 
około 2?0 prsc. W myśl re 
gulaminu konkursowego v 
dniach od 15 do 28 lutego 
br. odbyły się eliminacje 
powiatowe, na których ko 
misje konkursowe zakwali 


"kowały na 'lepsze gazetki 
icienne do eliminacji wo- 
jewódzkich po 5 z każ- 
dego powiatu. 


W tych dniach wyłonio- 
na została wojewódzka ko 
misja konkursowa w skła 


łaoJbUrn1 


ROZMEWIA 


z I sekret, rzem 


KW 


\ >a >li 


tow. 


M. HIMLIILSKIM 


W OSTATNIM 10 nume 
rze " Tygodnika Za 
chodniego " sprawy morza 
i Wybrzeża nadal znajdu- 
ją się na pierwszym pla- 
nie. Przynosi on wyw>iad 
tygodnia z I sekretarzem 
KW PZPR w Koszalini. 
tow. MIECZYSŁAWEM 
BODALSKIM, polemik 
Czesława Wojewódki z Bo 
lesławem Sadajem w spra 
wie morskiego wychowa- 
nia społeczeństwa, ocAr.ę 
pracy szczecińskiej Filhar 
monll im. Mieczysława 
Karłowicza itd. 


W Poznaniu rozgorzał 
spór dwóch obozów 
"tradycjonalistów" i 
"współczesnych" wokół in- 
scenizacji "Wesela" - Wy 
spiańskiego w Teatrze Pol 
skim. "Tygodnik Zacho- 
dni" jako pierwszy z pra- 
sy poznańskie' zamieszcza 
recenzję z "Wesela", któ- 
rego realizatorami są ar- 
tyści tej miary co Potwo- 
rowski, Szeligowski i Byr 
ski. 


. i'ch samochodów dźwigów 
wentylatorów itp. zabawek. 
MikrosilnIk MS-t wypuszczo- 
ny został- na rynek w dwóch 
wersjat h. Silniczek Już zł-ożo- 
ny nadający się do konstruo- 
wanych zab iwek. przeznaczony 
jest dla . .majsterklepkow" po- 
rzątkujtcych. Bardziej zaawan- 
sawanym służyć będzie mikrn- 
silnik w komplecie II czę.ri 
do zmontowania. 
Jak oceniają fachowcy ja- 
kość polskiego mlkrosiln-ka 
znajdulr się na poziomie tego 
typu urządzeń produkowanych 
w Japonii NRD Angin I NRF. 
Dom Trrhnirzno-Handlowy za- 
mierza wkrótce uruchomić pro- 
dukcję takich "bardzo mądrych" 
zabawek jak okręty I samocho- 
dy zdalnie kreowane falami 
radlowvml syrnsiami świetlny- 
mi lub akustycznymi. (AR) 


NA PLACU ZAMKOWYM 
W WARSZAWIE 


Zachodnia strona Placu Zam- 
kowego w Warszawie już na 
wiosnę bieżącego roku będzie 
r. ł-kow.cle zabudowana. Obec- 
nie trwają końcowe pr .ice przy 
kł-adzeniu dachów na kamienicz- 
kach między ul. Piwną a Pod- 
walem. 


dzie: T. Fiszbach - kie- 
rownik Wydziału Propa- 
gandy KW PZPR. W. Mar 
cinkiewicz WOPP, St. 
figiel - dziennikarz "Gl o 
su Koszalińskiego", J. Nie- 
s i o ł o w s k i artysta-plas- 
f-k. E. Zawadzki - kier. 
Wyclz. Kultury Prez. WRN. 
K. Kawecki - sekr. WK 
Z w. Zaw. Komisja po 
nadesłaniu wszystkich 
prac, przyzna głwne nagro 
dy za najlepiej wyko- 
nane gazetki. Posiedzenie 
· · 'jlWó-!-; · , komisji k->n 
kursowej odbędzie się w 
sobotę 7 bm. 
Przypominamy, że na 
uczestników konkursu cze 
kjją cenne nagrody: I war 
tości 3 tys. zł, II -- 2 tys 
zł. III - l 000 zł oraz fi 
wyróżnień po 500 zł. (st) STR. 4 . 


Ha MANOWCACH 


GŁOS KOSZALIŃSKI 


DYLETANCTWA I 


ZFEJ WOLI 


l A R Z Y S Ł O W I E "Jaki pan, przygotowano w ogóle kiszo- Produkty żywnościowe za 
taki kram", jest jakby nek dla bydł-a. Nie mial kto kupione do stoł-ówki przycho- 
#łJIrAiłt iH";ZY8tB
'?
.- IWoiilY'S1łłć n wan'e - bez satyry półrocznej. 
Występy kabaretu cieszą się n nu]arcio*c'a zwłaszcza włrdd mło 
dej publiczności. "Każde poko '''nie ma swoich rodz' ców" 
to tytuł pierwszego programu z Jak"m wystąpił hlalostoek' 
"Koliber" obecnie młodzi ar yicl wyst-iw.al-:I: ,;ryglnalny pro- 
gram pt "Czy aby człowiek oir Jest g:gan cm . 
Na zdlęelu: z programu "Cz - - aby człowiek n'e Jest Clzsri 
tern". Wykonawcy: Waldemar Zalewski i Waldemar Szejpak. 
CAF - fot. U chvmlah 


PAŃSTWOWE 
KLUCZ 


GOSPODAItSTWO ROLNE 
Z I M N E , pow. Walci 


OGłASZA 


PRZETARG 


BA 


WYKONANIE kapitalnego REMONTU 
W PGR Jastrówek. 


STUDNI 


W przetargu mogą brać udział- przedsiębiorstwa 
państwowe, spół-dzielcze I prywatne. 
Oferty należy skł-adać do dnia 15. I I I. 1959 ROKU. 
Bliższych informacji udziela P G R Zimne. 
Zastrzegamy sobie prawo wyboru oferenta. 
K-363-1 


ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
"OSIEDLE MŁODYCH", W W A R S Z A W I E 
CEGIELNIA STRAMNLCA, 
POOSTA CZERNINO, POW, KOŁOBRZEG 


OGłASZA 


PRZETARG 


l. NA BUDOWĘ SZOpy SUSZARNFANEJ, 
Z. REMONT SUSZARNI NADPlECOWEJ, 
S. REMONT MIESZKAŃ 1 INSTALACJI SLLY I ŚWIATŁS. 


Oferty mogą skł-adać przedsiębiorstwa państwowe, 
SPÓŁDZIELCZE i pry"Watne DO DNIA 9 MARCA 1959 R. GODS. 12 


PRZETARG ODBĘDZIE SIE W DNIU 10 MARCA 1959 R. O GODZ. 10, 
* W CEGIELNI STRAMNLCA, 


Zastrzega się wybór oferenta. 


G-453 


8ŁUPSKIE ZAKŁADY 
PIWOWARSKO SŁODOWNTCZE 
W Sł-upsku 


ogł-aszają 


PRZETAR 


Aur REMONT kotł-a paroweg o pO"W. 125 m* "W Browarze 
W Koszalinie, przy ul. Spół-dzielczej 8. 


Remont dotyczy robót 
z kamienia 
Informacji z zakresu 
SZPS "W Stupsku, 
od 


kotlarskich, czyszczenia 


kotł-a 


1 remontu armatury. 
robót udziela Dział- 
ul. Kilińskiego 26, 
godz. 7 do 15. 


Techniczny 
codziennie 


OTWARCIE OFERT NZSTĄPL DNIA 12 M = -« NWN ROKU. 
K-36S 


ram. .. 


nowych I... stoł-ówka nigdy ioh 
nie widział-a. Jakimś "tajem- 
niczym'* sposobem znajdował-y 
nę one w spiżarniach kierów 
rika Pa ttke i księgowej Pa- 
welskiej.. . Prywatną dział-kę 
księgowej uprawiali robotni- 
cy PGR. 
Przykł-ad idzie z góry. Dy- 
scyplina rozluźniał-a się coraz 
bardziej. Trwał- ogólny zamęt 
- niektórym robotnikom wy- 
pł-acano niesł-usznie dniówki, 
powoli, lecz stale spadał-a wy 
aajność pracy. 


Kilku robotników poszł-o w 
ślady kierownictwa i również 
zaczęł-o kraść. 


ŚWINIE ZJADŁY PLONY 


PRAKTORZYSTA PGR Su 
chowo tow. ZybaU. ko- 
sząc w ubiegł-ym roku owies, 
cieszył- się w myśli obliczając, 
że zbiory powinny przynieść 
okoł-o 11 q z ha. Czyżby się 
wiec pomylił-? 
Chyba nie. Nleomłócom- owies 
złożono w otwartej stodoła. 
"Mldcily" go tu świnie księgo- 
wej pawelskl,\i= kt t dr d wbr
w 
układówl Kb owem I o owa a 
aż I tw'n. Na zwrócona lej 
uwagę '''awelska odpowiedziała 
że łwlń ze stodoły nie zabie- 
rze bo nie ma ich czym kar- 
m i e - a poza tym dwa tuczni- 
ki to Już prawie natWwowa bo 
ona Je zakontraktowała... 
Sw'nkl szarych robnfn'ków 
POR oimlLlone przykładem 
swej "arystokracji" tuczni- 
ków samej pani księgowej 
tłumnie ruszyły na darmową 
wyżerkę w stodole. 


CZARY Z UDOJEM 


JLT LISTOPADZIE ub. roku 
'» 41 krów dał-o tylko 
?73S litry mleka, 2 czego de 
mleczarni trafił-y jedynie 873 
litry. Gdzie reszta? Ano,' Jak 
to w Suchowie "rozeszł-a 
się"... Nieraz widziano tonę 
magazyniera J uzkika 1 inne 
osoby, noszące wiadrami mle- 
ko do domu. 


W grudniu sytuacja pogor- 
szył-a gię. U dojono tylko 1744 
litry. 
Ale przebrała się miarka. Kie- 
rownik pattke został zwolnio- 
ny na Jego miejsce przyssrdl 
ob. Starczewski. Nowy klerow- 
rrik post inowll przeprowadzić 
próbny udój. "Pańsk'e oko ko- 


nia tuczy". W obecnotcl klerów 
nlka uzyskano udój wyższy o 
IM proc. od udoju z dnia po- 
przedniego! Czary czy cot 


KONTROLE 
PANA INSPEKTORA 
r/ ASTANAWIAJĄCE łe ta 
ka sytuacja mogł-a tak 
cł-ugo Istnieć w gospodarstwie, 
które kontrolował- osobiście 
sam kierownik Inspektoratu 
PG R w Drawsku, ob. Siliński. 
J ak tego bał-aganu i wprost 
kł-ujących w oczy nadużyć nie 
mogli dostrzec podwł-adni Si- 
lińskiemu rewidenci Inspekto 
ratu? PG R Suchowo iest nie- 
duże ! ludzie wszystko wie- 
dzą: '>!- - też dali na to odpo- 
wiedź. Otóż oan inspektor Si- 
liński DO kilka razy w tygod- 
niu przyieżdżał- "kontrolo- 
wać" nie PG R, a zupeł-nie in- 
ne rzeczy... 


Rewidenci Inspek*oratn bali 
się wykazać matactwa księgo- 
wej obawiając się represji ze 
stron- wszechwładnego pani In 
apektora. T« słodką Idyllę bru- 
talnie przerwali robotnicy z au- 
chowa. 


TRUDNA DROGA 
POPRAWY 


M IE wszyscy robotnicy 
lA PGR Suchowo byli ze- 
psuci zg-.ibnym przykł-adem 
kierownictwa. Zwoł-ano zebra 
nie zał-ogi wybrano nowa ra- 
dę zakł-adową oraz samorząd 
robotniczy, w skł-ad którego 
weszli ludzie cieszący się za- 
ufaniem zał-ogi, nie obawia- 
jący się walki z zasiedział-ą 
kliką. 


Sprawa Burhowa zajęła alę 
egzekutywa Komitetu powiato- 
wego partii. Wyjazdowe posie- 
dzenie egzekutywy dokonało w 
Suchowie przełomu. Usunięto z 
partii ludzi nie goonyrh miana 
członka PZPR BII'ńsk 
chirurgowi Sapltala 


I' . AND. d r - 
Miejskiego w Koszalinie Bolesła- 
wowi Nagajowl. panu dr. Stani- 
sławowi Laskowskiemu ordyna- 
torowi oddziału wewnętrznego za 
przeprowadzoną operację i tro- 
skliwą opiekę nad chorymi miły 
I serrteeiny stosunek do chorych 
składa serdeczne noAzlękowa- 
nie - Andrzei Stefaftcznk. (Q - «7 , 


NAUKA 


KURS na podwyższenie kwallfiki 
ClI II l I kategorii rozpoczyna 
TKWP Słupsk dnls s m.irca 1851 
roku o rodzinie IS w sali MPR-B 
Przy nI. Frontu Nnrodowreo 2S. 
nndalVowe zao'sy oraz informa- 
cji udziela sekre ł ariat t T KW- w 
F-npzliu przy u.s arzynsl
1ego 
10. K-3CO-S 


KURS samochodowo-motocyklo- 
wy prowadzi TKWP. Znplsy 
przyjmuje sekretariat. Koszalin 
ul. Armii Czerwonej t od g do 
»-teJ. . K-lI3-S 


KORESPONDENCYJNE 
hsiegonoiri stenografii 
Lód* I skrytka Ul. 


lekcje 
Języków. 


Gp-423- S Nr 54 (ltoi)mwmmmmmmmmmmimmmmmmimmmmmm **mMmMwammm
-- *mMmmmiMm GLOS KOSZALIŃSKI E A S A _ E - - A M . i . . . . . . 1__ M . . . _ « . _ . M . . 


I& Z& EFI 


PIĄTEK 
Felicyty 


w - pogotowie milicyjne. 
0* - (tret polarna. 
06 - telegraf. 


DWIUBIW 


i 
J 


Apteka nr 
Cląstwa teL 


re przy 
22*5 


«L Zwy 


PMLLO 


ADRIA - Wydawnictwo RI- 
Cordi (wiotki doxw. od I. la). 
Seanae o gods. 13. 17-50 I 20. 
MUZA - Ostatni akt (prod. 
austriackiej dosw. od I. 1*1 
Seanse o (Odr. 17.30 1 SO. 
ZACISZE Stracone złu- 
dzenia (angoo dozw. od lat Ił). 
Seanae o godz. 17.30 I 30. 
WDK' - Stracone złudzenia 
(prod. ang. dozw. od lat 101. 
Sean-e o godz. 10.30 I 21. 
DRUH Paryski listonosz 
(prod. franc dozw. od L 12). 
Seans o godz. 17. 


UW AGA. Repertuar kin po- 
dajemy aa podstawie komu- 
nikatu Centrali Wynajmu Fil- 
mów w Kossallsta 


o 


PROGRAM I 
na dzień 7 bm. (sobota) 
WIad.: 8.00. S.M. 7.00 i.00 
ii.es . le.oo, i9.oo. si.oo. 13.00. 
5.04 Muzyka. 0.2S Rozmaitości 
roln. 3.45 Skrzynka ubezpie- 
czeń obowiązk. PZU. 0.10 Mu- 
zyka. 7 Is Rozmaitości muz. 
T.4I Błękitna sztafeta. 0.10 ału- 
gyka. 8 45 Rad. kura nauki jęz. 
ros. 0.00 Aud. szkolna dla kI 
III l IV - " Uczmy się Opie- 
wać". 0.20 Muzyka operowa. 
10.00 "Antarktyda" - pogad 
10.10 - Koncert orko łódzkiej 
rozgt. PR. 11.00 Aud. zzkolna 
dla kI. VIII. 11.30 Rodzice l 
dz« po- 
gody. 
A rzecz ma się następu- 
jąco: jut przed kilkoma lo 
ty rozkopano zupełnie 
przyzwoity chodnik na tej 
ulicy. Brnąc po kostki u- 
bł-ocie, ludzie Uczuli na 
szybką naprawę nawierz- 
chni. Zamiast niej, docze- 
kali sle jednak... ponowne 
po rozkopania ulicy. Od 
rfeM - IFU ekiny . .rozbt/lrko- 
ieej" minęł-o sporo czasu. 
W ciągu lat rozgrzebywa- 
no nieszczęsny chodnik z 
, zadztu>lając-orzeVnlnret(o. W 
nIa er 
rialsivm riąru zdarza się. ie 
kierowano sa do ko' e«rium 
«ora 'vv. kł'ńre mogł-y być za- 
ł-atwione w drodze nBlnżoni A 
mandatu karnego lub udzie- 
lenia ustne" o upomnienia 
Poza tym takie niekiedy bra- 
ki w zawiadomieniach iak 
nieustalenie dokł-adnAn-o miej 
sca zp*r!eszkania lub pracy 
nbwinł-one.co przysp?rza' re- 
* łowi karno-orzeli-R.iACEMI' 
ern 
w' "le dnrWknwyrh. trudności 


I zn AW mą
fł8»8F'Jł1a »pA!\fó.. 
cle teor> SłW 
wpć rAry-kłoAy. że RR>'lic'« kle 
rui* do krł-«>"imn fVi dwa I 
trzy di>i'e»i<»nia *edns l to 
-tamą osobę za dokonane wy-=- 
k . łvm »Rmvm dnH 
roczenIa w 
l o tei spmei godzinie ZE 
np. jeśli w jednym a domów 
zanieczyszczono kari 'lzaci" . 
zawiadomienie o ukaranie 
sporządzone został-o na wszy- 


cosfairta/ac za kaidym ra- 
ztr % wzgórki l doł-ki, kfdre 
tuyróumyuHiIi liczni tam 
zazwyczaj przechodnie. 
J tera* chodnik jest ja- 
ko tako ti>yróu 'nani; . Ale 
to błoto, Drogi Redaktorze, 
bł-oto wprost niesamowite. 
Nic wiec dł-iuitiepo, te tak 
starsi, jak i dzieci masze- 
rują jezdnią, naratając sit 
na poważne niebemieczen 
s(ux> uzypadku samoehodo 
u>eoo 
Myślę, Panie Redakto- 
rze, że do nou»ych rozko- 
pów nie dopuszcza, jut 
wł-adze miejskie. które 
prrerł-ei wyka żula snoro 
troski O wygląd Koszalina 
I stan ulic oraz chodnł-- 
ków. 
Ale to nie roziolązuje 
srrau >y. Chodzi o jakikol- 
wiek, choćby naj skromniej 
tfy chodnik, wrecg chodni 
czek. a sorawa będzie za- 
łatwiona ku peł-nemu za- 
dowoleniu mleszknńców 
i>j ulicy. I kierowców chy 
ba również. ' 


CZYTELNIK 


. . . M . S A M N A A A N Z E A. Str. S. 


(HI) 


, 
mleC 


. 


stkich szeSCIU lokatorów, pod- 
czas gdy j eden zaledwie byl 
winien itp itd. 


Oddzielnego omówienia wy- 
maga kwestia szybszego i bar. 
dziej stanowczego egzekwo- 
wania grzywien nał-ożonych 
przez kolegium. Oto bowiem 
Jak wynika z dostępnych 
nam danych pewien pro- 
cent ogólnej sumy kar uległ- 
na skutek opieszał-ej, zbyt po- 
wolnej ściągalności, przedaw- 
nieniu. Ponadto tylko w ro- 
ku ubiegł-ym w Koszalinie nie 
ściągnięto nał-ożonych kar na 
sumę przekraczająca ISO tys 
zł-. Suma wysoka, ale bardziej 
a 'nrmuiricv jest moralny as- 
pekt tei sprawy Zważmy tyl- 
ko: wiele osób dopuścił-o się 
różnych wykroczeń, odnowie. 
duł-o rwzed koleo-jum, udowod- 
niono Im te wvkrnczf>n!a. ka- 
rząc f»rzvwnprni. Orzvwny nie 
ZOSłałv ścis«rniete. llkm-ZjRJ nie 
zapł-acili. Niewykonanie pra- 
wnmncnvrh orzeczeń stwarza 
'v4ród sorewcAw wvkr«yzeń 


itmnseprę demo-ąHzsrll. bez- 
karności I podobni * lok mał-o 
srruntowne. powierzchowne 
rozpatrywanie SDraw. rx>drv» 
wg 7 'ednei «troov dobre lm!" 
l autorytet kole-lum kamo- 
Trykającego, z. druiMej Z"* 
strony mIJa się ze swym 
społ-ecznym celeTYi. I to jest 
chyba najgroźniejsze (j. nad) 


, ,fn?rol"gafor" 


mu 


Miibitne 


plany 


kara może 
znaczenie wychowawcze? 
Władysław N. długoletni mie- braku dostatecznych podrtaiw 
szkaniec naszego m 'asu pcwne- przt. prowadzić postępowanie do- 
(j razu nic/gorzej sobie popił. wodowe do czego w takich sy- 
I wlasc. wIe na tym by ti» skoń- tuacjach jest zobowiązane uka 
czyło gdyby me (oki te będąc raI o władysława N. grzywną w 
w takim wialnie stanie zakłócił wysokotci 138 zl. By zai być w SPOŁECZNA STRONA 
spokój ublicz?y. Z.a. papel.mony porządku w protokole uza- 
czyn ktory miał mleJs
e wleczo- sadniającym orzekło tt ooobwi- SPRAW \' 
r
m przy. ul. 1 Ma
a s anąl niony przyznał się częściowo do 
plzsd obliczem k.«?leglum. Wła- winy". Obwiniony oczywiście 
dysław N. tw.crdzll ze ow zem odmówił uiszczenia grzywny. Me 
I
bi sobie wypić
. ze to we
ług przyznawał się do żadnej winy 
niego I ,na zdrowl dub.rz? ,działa która mo łab go obciążyć. Roz- 
I w ogole człowieka Jakos roz .g y t' 
wesela. Ale co do awantur to prawy nie pow orzono 
nie. "J eszcze ni nigdy się nie 
zhańbił" - przekonywał człon- M E JEDEN F AKT 
ków kolegium. Wobec udowad- 
niania mu f.i1uami Wladjslaw N. 
oiwladczył U zaszła w tym wy- 
padku pomyłka. Awanturował sie 
bowiem nie on lecz kolega któ- 
ry popijał z nim omawianego 
dnia. Kolegium więc zamiast z 


uruchamia 
własną 


. 


DRUKARNIĘ 


Sporo osiągnięć ma na 
swym koncie spół-dzielnia "In- 
troligator*. Jej zał-oga stale 
czyni starania o jak nallepszą 
obsł-ugę klien +ów, o rozszerze- 
nie usł-ug Obecnie ambicją 
zał-ogi jest posiadać wł-asny 
dział- drukarski. W tym celu 
na terenie cał-ego kraju wyszu 
kamo - gdzie indziej już nie- 
użytaczne - maszyny drukar 
skie i sprowadzono je do Ko- 
szalina. Przypuszczalnie jesz- 
cze w II pół-roczu br. po prze- 
prowadzeniu gruntownego re- 
montu dział- drukarski w spół- 
dzielni zostanie uruchomiony. 


(U) 


sądowa 


Za 
do 


nadu.tycia 
W" ętien a 


Przed Sądem Powiatowym 
w Koszalinie, rozpatrywana 
był-a oł-tatnlo sprswa o nad- 
użyciach w POR Młarzyno. 
Księgowy Franciszek Smoroń 
oakartony został o to, że na 
przestrzeni 8 miesięcy na pod- 
stawie wystawionych wł-asno- 
ręcznie czeków, przywł-aszczył- 
sobie 41 tys. zł-. Natomiast 
Józef Owczarski - kasjer te- 
go gospodarstwa przywł-aszczył- 
5 700 zł-. Obaj oskarżeni win- 
ni są ponadto umieszczenia 
na U ście zasił-ku rodzinnego 
osób, które nie pracował-y w 
gospodarstwie. Z tego tytuł-u 
podjęto bezpodstawnie 2 380 zł-- 
Franciszek Smoroń został 
skazany na 7 la t więzienia 
i utratę praw publicznych 
I obywatelskich na 5 lat. a 
Józef Owczarski na 3 lata wię 
zionia i utratę praw publicz- 
nych i obywatelskich na lat 3, 


8 no w.> eh auto- 
busów 
· A O 1 kwietnia 
większa często- 
tliwość kursów 


MKS usprawnia 
komunikację 


Wprost t Samka przyjecha- 
ł-o przedwczoraj 5 nowiutkich 
autobusów "San", które zasilą 
mocno juz sfatygowany tabor 
M K S w Koszalinie. Od wczo- 
raj nowe autobusy kursują 
juz po mieście. 
Przybycie 5 z ośmiu przy- 
znanych Koszalinowi na br. 
nowych autobusów umożliwi 
kierownictwu M K S wycofanie 
z eksploatacji najbardziej zni- 
wcionych autobusów i podda" 
nie ich kapitalnemu remontc 
wi, a ponadto znacznie u spraw 
ni komunikację. W opracowa- 
niu znajduje się bowiem no- 
wy rozkł-ad jazdy, uwzględnia 
jacy nie 8 autobusów, która 
kursują obecnie po mieście, 
tle 12. Wzrośnie też do 8 licz- 
ba autobusów "bis", kursują- 
cych w godzinach dużego na- 
silenia ruchu. 
Wydaje się. ie MKS będzie 
mogł-a wówczas zaspokoić naj- 
pilniejsze potrzeby miasta 
zakresie komunikacji i rozł-a- 
dować panujący obecnie Uok. 
Nowy rozkł-ad jazdy wej- 
dzie w życie prawdopodobnie 
l kwietnia br. OJ) 


BRUDY 
podwórku 


na 


"BAŁTYKU 


Restauracja "Bałtyk" wy- 
bija się, Jeśli Idzie np. o ja- 
kość, smak l urozmaicenie po- 
dawanych tam dań. ponad 
poziom pozostał-ych zakł-adów 
gastronomicznych. Alt, nieste 
ty. jak dowiedzieliśmy się, na 
podwórku tej restauracji, pa- 
nuje tei nie byle jaki bał-agan. 
Pokaźna sterta śmieci, kości, 
resztek gnijących warzyw, za- 
wala podwórko. Na kierow- 
nika "Bał-tyku" sporgądzono 
doniesienie do kolegium orze. 
kającego. Mamy jednak na- 
dzieję, że pracownicy ukł-a- 
du postarają się. aby podobne 
fakty nie miał-y więcej miej- 
sca, gdyż nie wpł-ywa to d 0- 
datnio na naprawdę dobrą 0- 
uinie zakł-adu. 


ttoO KoszsM 
Iiński - i 
Ajn Kmmitftu 
W'>z*w Teleloiiy* 
la - 414 iJWKi eiarlat 
cli »3S- Reaakior 
ny - «14 
Admimstraoin · Biuro Ogte» 
n/en RSW . P U M rtossalin 
ul.ca Alfreda li m u Se 
lon rc-ui 
Oouział * Słupsku ut Nie 
-ljIaIk<>\iakteg<> i. tal 
Oddział w Szuzeciiikm Plao 
uroinoaci fgmacn prc4- WRNł 
SM 
Oonziat w 
MIIIS?OAt 
diuIll MHNI. 
Wpłaty 
Ijoc/ -ową 
pocztowe i 
Tłoczono 


Rodak- 
- UCieda 
Centra- 
Rcoak- 
aaeial 


Kołobrzegu* «el 
i (gmach Prezy- 
tel. 711 
na prenumeratę 
przyjmują urzędy 
listonosze* 
KZCiaf. Koszalin 


ZNALEZIONO 


W Komendzie Miejskiej MO 
znajduje się znaleziony pł-aszcz: 
męski, granatowy, który moli 
na odebrać przy uL Jedno* 
ścl 5, pokój 33. ml miliony drzew pokładły ne · 
pokoirm korzeniami w kierun- 
ku mi
sca wybuchu A 
Wreszcie Kazancew rzuca* 
D PRZESZŁO .. . k . d t I że można było na ulicach miaal 
po... wie u fi e cząstki. nie os rzega ne ar g ument , któr y rzecz y wisc-J 
eaytae la«t;. 
I tajemnica meteorytu tun goł-ym okiem. daje wiele do myślenia. Po" 
g u.: kiego spędza sen z Hipotezę ich zdawał-o się po Hipoteza Kazancewa wywo - woł-uj e się mianowicie na o b _ . 
powiek licznym uczonym. Me - twierdząc odkrycie. jakiego lala burzliwą reakcję zwolen- liczenia torów statków no-j 
teor y t ten - tak naz y wa sip dokonano W' 1957 roku P rz y ników ..meteor y tu tun g uskie- kt h J 
'L w j e l r z n y c n óre wyc 0- 
E O do tsj pory - spadt wczes- badaniu próbek ziemi przy- go". "Marsjańską" hipotezę d . 
riym rankiem 30 czerwca 1908 .wiezionych przez Kulika z Kazancewa podtrzymał-y jed- '" * z u k l a 
mniej milion tf>n i podczas Puszczać z msteorytu tungu- ski zaznacza jednak, że na ko- I wreszcie jeden ciekawyj 
wybuchu roznad ł- sie na drob- skiego" . ' rzyść hipotezy Kazancewa argument Kazancewa. Poda-4 
K FlorenskI wspomina w przema W ....
1¥ j ( .. , . . . 
c nn lo wladomoscl wyniki A 
związku z tym o hipotezie tajdze i prawdopodobieństwo badań A. Monockowa - zna-a 
Aleksandra Kazancewa, zna tk<=r> ID7 :łi bolidu W' powietrzu. n e s o specjalisty W' dziedzinie i 
nego pisarza powieści nauko- W ojY\i15lik(j#włł
j ł\I
dUi#w 6 aerod ynamiki; ucznia znane-a 
wo fantastycznych, który w Moskwie książce "Gość z go konstruktora lotniczego a 
twierdzi, że meteoryt tungu- Kosmosu" Kazancew przy ta- Anionowa. Monockow prze- a A Q R T F A IŁ R O L 1 
ski był' statkiem kosmicznym cza dalsze argumenty na ko - studiował- sprawozdania 1 O O O a "O p U I I U U 
Marsjan. Z niewiadomych rzyść swej hipotezy ostatku świadków upadku meteorytu* RJG STARe LO 
przyczyn paliwo jądrowe eks- powietrznym Marsjan. tunguskiego (lot meteorytu oh-$ ł » r r - \ t - v A t ł f 
plodowalo, dlatego nie można Stwierdza on, ż e wielu serwowano n olb:ł:zymim te -, ZPi. W O D O A A F 
dziś znaleźć szczątków wehi- Ewenków (Tunguzów) zginę- rvtorium Syberii Srodkowej j p"A 
kubt. O OTY o o, ł'o w lJlęczarnia
h po wybu:- od jenisejska do Irkucka h> IWOJEWÓDZKLCH 
AU M h'IU......d opalenia organizmu chOclaz 6 ' , .
k 1PJ'.i
"* 
, %pał;
'8'm';,ysuną:f swa n.p'E- rh u meteorytu, skarżąc się na Bóllajtió)kO. Sf. s
rółJ(JWiłł r i " 
szy 
Japonią z relacjami świadków na Ciele nip posiadali SladOW dzi"W'llv meteoryt nad poszeze-Cskie "W naszym województwu 
łllł lłłGtteeo

u JłW
1M

.OAop°dW"tM
. D
li _ 118 .wy
łim BB
i c

tąmhi S!lwi\-ił :tJ0NJłi


dlk
A W nadc

- 
ooszędi on do wniosku że oba k t ' .. r ... u u s z e o i on li o w n i u a KU. i e "W r . r ? ,ą - w Koszalinie 
te zjawiska ą do siebie bA. r _ o r z ':zapUS
IlI. się '" pobliże Doszedł on do wniosku 'że w _OJC d ,., ,a K i e u ",; O od wojewodz- 
tlzo podobn. Ponad IOW ludzi miejsca katastrofy W' poszukl- chwili Wy.buchu, rzek,o
y meJ--pkie>. W'
tmly nłłjl@łł
y&i 
widziało "W IBOS roku .".1eP >- waniu zaginionych stad teorvt leciał z szybkosclą s a - wa , c z? '* »?dzie O »- 
-łlu
_lL. 
jacą kule ognistą która w nóW'. Objawy ich choroby ży- moiotli "odrżutoweRo' przez' T!JnR...a.ł:ji walczył będzie o - 
chwile później zamieniła się w I 'Przez ff/I i. . en1 l J 
słup podpierający airbo na- W o przvi)ominaJą chorobę po- cały czas ostatniej razy lotu * Rzeaszowt
INi.lest'iYC1-ea - KO.- 
stępnie zas rozległ się grom pre"iienną. h a m o "Wał- W po"Wietrzu.' "alinie zobaczy
y,uN
EKpatroti 
I rozpoczął huragan który w To że oeałałv kikuty drzew 
Pra"Wdz.i"We meteoryty spada-J I L I " I A " A ! o 
promieniu 40> km zrywał da- w epicentrum katastroM - tIłm. 
chy wsalil ploty przttwrarsit gdzie Tn;srezenla po nny vc ja 30-«fl razy szybciej... J Trasa 3 KM dla Juniorów 1 
hiń>i i zwierzęta. F.-Ia powie- największe gdyby na ziemie Spór uczonych n pochodź?-*.* KM dla seniorów przebiegać 
trza obiegła dwukrotnie kulę rzeezywl»cie npadl l eksplodo- 
ziemska - zanotowali la m. łn. wał met-orvt jest - I;k p'"''''\EV 


ŁJ*** 


>UJ 11 re I lLIIII 


4ł ŁA RWUJACT SPOKÓJ a 
4 (JD CZASU do czasu w 4 
4 wielkich miastac - i 
4 amerykańskich przeprowa 4 
4 dza się próbne alarmy,) 
4 które w pewnym okresie 4 
"" wywoływały wzrost q,isterii i 
l wojennej. Ostatnio a£armq. 
flaki przeprowadzono w 
-\ Waszynptonie. Nie wywo-.t: 
\ łat on jednak żadnej re- J 
fikcji ze strony mieszkoń-J 
i toto miasta. Pewien dzień \ 
nikarz, który w czasie? 
- Atrwania alarmu przeproinnj 
I r"f/ł- wywiady z przechod- * 
j niami. otrzymał m. in. oń J 
I powiedź: "Cirtrdżę na to. a 
y fI zreszf1j nie M N M się a 
4 od Ae schronić, adyż nie f 
4 jestem .2 Waszyngtonu ' Ó 
LI Jak z lego widać, miesz 
4 kańcy USA niezbyt wierzą *) 
4*0 możlitrsość ,
niespodzie-Ł 
4 wanego ataku' i 
4 
4 PROPOZYCJE 


, 


r 
niedair e o zamachu 4 
" f APYTA na. fmat d- 
r ant1 1{f- onoco, ;
den. z 
· mieszkańców tego I(raJu 
- nawiązał do znanych nry-t 
I dgrzeń we Francji, stwier- 4 
4 dzając: ,
Przeżyliśmy rów-' 
4 nież swój 13 maja. Była \ 
4 to rewolucja przeprawa-' 
4 dzona przez pułkownika" I 
4 Trzeba bowiem wiedzieć, 
F że książę "Rainier jest puł-' 
F ł-roimiktem karabinierów 
4 Monaco. 
4 AQV rQD..orci,':, t£g£J t t - . 
» noy JUrupore ł
O p - j 
F R-jw-tania zostały zachowa- 
4 ne. toarto powiedzieć, i A 
\ w przeciwieństwie do de A 
J «7a«lle'a, książę Rainier A 
J nie grzeszy wysokim wzrof 
; . T em. 


JAK 


ZKOBIC 


KARIER 


j J}ISMO armii bIjyf jyj- 4 
A skiej ,
Army Quater- 4 
I ly" proponuje interesujący 4 
J spesob przezwijeIĘŻENIN ' 
Vrudnoścl w zakresie wer-4 
CHOWANIA oehotnikóie d o ' 
4 wojska. Rzuca unu m i a n o - ' 
4 wicie hasło: ,
Zaciągnijcie 
4 się do armii, ably zostc" 
F prezydentem lub premie- . 
, rem". W celu uzasadnię- A 
, nia TEPO hasła pismo pubha 
kvje biografis Churchilla, 4 
DE Gaul!e'a, Eisenhowera,a 
. franco, Husselna, Nassera 4 
\ i Ayub Khana. 4 
J Okazuje się, że żołnierze 4 
A noszą w plecaku nie TWŁKO A 
A buł-awę marszał-kowsko;, * 
A ale r-5umież karierę poił 4 
A tyczną. Mat. * 


t 


ALEKSANDRA 


. 


I 


i Nr 55 (1995) i 


Przew. Prez. K KXF M. Kwiecień 
, 
1V PfUP.6J\JI 
kontaktów zagranicznych 
Po trzydniowym pobycie 
w Niemieckiej Republice 
Demokra tycznej powrócił- 
przewodniczący Prezydium 
WKKF w Koszalinie tow. 
M. Kwiecień. Wraz z prze- 
wodniczącymi WKKP-uw w 
Gdańsku i Szczecinie ucze- 
stniczył- on w konferencji 
mające! na celu nawiąza- 
nie kontaktów sportowych 
z sąsiednimi okręgami 
NRD. Ze strony niemiec- 
kiej w rozmowach brali 
IHIjIHI prze"Wodnieząey 


wł-adz sportowych okrę- 
gów: Schwerłn, Kostock I 
N eucbrandenburg. Spotka- 
nie odbył-o się w tym ostat 
nim mieście. 


Program kontaktów mię- 
dzynarodowych jest boga- 
ty. Koszalin będzie współ-- 
pracował- z mł-odym okrę- 
giem NRD - Sehwerinem. 
Rostock i Neucbranden- 
burg mają już zawarte 
umowy z Gdańskiem i 
Szczecinem i mogą u nas 


M""r 


W'lłrrtrwe 


meteorytu tunguskiego. \ '"'e · .'"i "«J »ita. start 
.. . f. i 1 meta znajdować sie bertą 
pozostaje otwarł-y. ale dz.ien "r 7" ul. Matejki. Początek za. 
odkrycia ieĘo tajemnicy jest wndow o gO(fz. Ii.lg. ostatni 
. 1 1 nhyba bliski 4natrol zamelrluie si<;na ME- 
l u _ "rzenlu wyniKow oubędzle Się 
J. ZI.OflEN" . d I ' l 
wręczenie yp omow na- 
("ARG UMENTY") RiifoVoi(a) GODZ. H.30. Po . 


F 


V\T KOS7WMNIE i Słiw-kn 
B* zakończona 


"41 


Akc: A 


i 


4 


Kto 


podejlTIie 
e? 


11 ZYZBY jakie* smutne 
wydarzenie? Nie. 
Niech nas nie wprowadzą 
w bł-ąd poważne, ale prze- 
cież nie smutne miny tych 
mł-odych obywateli widocz 
n>rh na zdjęciu. 
Rzecz działa się w re- 
dakcyjnym klubie. Z oka- 


nyeh W' akcji KLAS, drużyn 
harcerskich. 
Był- powód do świętowa- 
nia. W "Akcji B" ak- 
Cji zbierania opakowań 
szklanych na rzecz budo- 
wy szkół Tysiąclecia mło- 
dzież szkół- koszalińskich 
pokazał-a "lwi pazur". Do 


F #> 


ahrje. a na twarzarh maluje 
aię puwaga I duma. ja chwili; 
z rąk naczelnego redaktoia 
"Ciosu** Iow. Wojciecha Po- 
ms-kało otrzymują dyplomy 
uznania. Jest to jednocześnie 
· kazja do serdecznej poga- 
wędki którą z mikrofonem w 
ręce podsłuchuje reporterka 
polskiego Radia. 
Później Jest trorhę czasn n l 
posmakowanie ciastek którymi 
dziennikarze podejmują ma- 
luchów na wesołe piosenki Cu 
rej wodzą harcerze ze szkoły 
nr 1 którzy przezornie przy- 
nieśli akordeon:. 
r r o e 7 v s t o s ć zbliża się ku 
koóenwi. Jedna r. uczenn c 
odczytuje apel. który wyrażą 
myśl wszystkich dzieci. Wzy- 
wamy wszystkich uczniów 
województwa koszafósklego 
do podjęcia AkeJI B. Zbieraj- 
cie bntelkl I przeznaczajcie 
dochód z Ich sprzedaży na 
bndowę szkół. 
Młodzież słupska już 
przeprowadził-a tego rodzą 
Ju akcję w swoim mieście. 
Chociaż nie ma jeszcze ofi 
cjalnych wyników, to jed- 


;>. 


zji zakończenia .Akcji B" 
odbył-a się tu mał-a uro- 
czystość, na którą przybyli 
przedstawiciele Kura to- 
rium, Inspektoratu Oświa- 
ty, kierownictw 87.koł, 
ŻHP l delegaci wyróżnio- 


społ-ecznej kiesy wpł-ynęł-o 
ponad 25 tysięcy zł-otych 
za 26 tysięcy opakowań 
zebranych przez dzieci w 
ciągu kilku dni! 


nrirrl słuchają włęe z prze- 
jęciem słów podsumowujących 


nak już teraz można po- 
wiedzieć, że i ona spisał-a 
się dzielnic. Na pewno nie 
zebrał-a mniej niż 30 tysię- 
cy butelek. 


Teraz więc kolej na ucz 


wyitjFić jedynie "przy o- 
kazji". Np. ciężarowcy 
N cucbrandenburga rozegra 
ją u nas mecz międzyokrę 
tow v w drodze powrolr. tj 
z Gdr .nska. Podobnie pię- 
ściarze Kostocku, przyjadą 
do Koszalina - po meczu 
zo Szczecinem. 


W siatkówce czeka nas 
spotkanie juniorów Kosza- 
lin Schwrrin. Kolarze 
Schwei ina (5 zawodni- 
ków) wezmą udział- w na- 
szym tradycyjnym już f 
ścigu dookoł-a Ziemi Koszt) 
lińskiej Ponadto zobaczy* 
my pił-karzy i lekkoatletów 
Schwerina. Z bokserów te* 
go okręgu zrezygnowaliś- 
my. Vt iadomo - wł-aśnie 
ten okręg ma I-ligowv ze- 
spól (Traktor) l... najwię- 
cej tytuł-ów mistrzów w 
kraju. 


Pił-karze Traktora Scliwo 
RIN grają w II lidze NRD. 
Zobaczymy ich w dniach 
19, 22 i 2li lipca br. na bo- 
iskach Szczecinka, Sł-upska 
i Koszalina. Nasi pił-karze 
pojadą do Srhwerin 26 
czerwca a w dwa dni pó* 
niej wystąpią w Nrucbran 
denburgu. 
22 lipca. obok PIŁKAR7T. 
zobaczymy NA hnisku ko- 
sza I insi. im również lekko- 
atletów Traktora. W sumie 
więc - tegoroczne Impre- 
zy sportowe z okazji Świę- 
ta Odrodzenia. 15 roczni- 
cy Polski Ludnwej zapo- 
wiadają się nadzwyczaj in 
teresująco. ,n 
N a rewanż lekkoa tleci 
koszalińscy pojadą we 
wrześniu. 
Sn zakończenie warto 
podkreślić. żc Schwrrin 
jest okręgiem rolniczym, o 
charakterze podobnym do 
Koszalińskiego. Można więc 
mice nadzieję, żc oba mł-o- 
de okręgi, dla wspólnych 
korzyści. będą zgodnie 
współ-pracował-y na niwie 
sportowej. 


(Ł) 


nlów miast powiatowych, 
szkół- wiejskich. 


Czy 
wicę 
dzież 
ską? 


podejmą oni 
rzucona przez 
koszalińską i 


ręka- 
mł-o - 
sł-u p-