/XXXII_367_2009.djvu

			Uchwała Nr XXXII/367/2009 
Rady Miejskiej w Koszalinie 
z dnia 19 marca 2009 roku 
w sprawie: 
uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Koszalina na lata 2009 
– 
2011” 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 
r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, 
poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 
116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 20 
06 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111), 
w 
związku z Uchwałą Nr XXII/400/2001 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 marca 
2001 r. w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Koszalina”, Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co 
następuje: 
§ 1. 
Uchwala się „Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Koszalina na la 
ta 2009 
– 
2011”, w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina. 
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Tomasz Czuczak Załącznik do Uchwały Nr XXXII/367/ 2009 
Rady Miejskiej w Koszalinie 
z dnia 19 marca 2009 r. 
Koszalinie 
z dnia 7 
lutego 
P 
P 
L 
L 
A 
A 
N 
N 
R 
R 
O 
O 
Z 
Z 
W 
W 
O 
O 
J 
J 
U 
U 
L 
L 
O 
O 
K 
K 
A 
A 
L 
L 
N 
N 
E 
E 
G 
G 
O 
O 
M 
M 
I 
I 
A 
A 
S 
S 
T 
T 
A 
A 
K 
K 
O 
O 
S 
S 
Z 
Z 
A 
A 
L 
L 
I 
I 
N 
N 
A 
A 
N 
N 
A 
A 
L 
L 
A 
A 
T 
T 
A 
A 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
9 
9 
- 
- 
2 
2 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
Urząd Miejski w Koszalinie 
Wydział Rozwoju i Współ 
pracy Zagranicznej 
Koszalin, marzec 2009 r. 2 
Spis treści: 
I. 
Wstęp 
– 
Zachowanie zasady programowania i spójności dokumentów 
4 
1. Nawiązanie do Strategii Rozwoju Koszalina i Planów Rozwoju Lokalnego Miasta Koszalina na lata 2005 
– 
2007 
2007 
– 
20 
09 oraz 2008 
- 
2010 
4 
2. 
Wprowadzenie do IV edycji Planu na lata 2009 
– 
2011 
18 
II. Obszar realizacji i założenia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Koszalina na lata 2009 
– 
2011 
22 
III. Stan rozwoju społeczno 
– 
gos 
podarczego Miasta Koszalina 
26 
1. 
Sytuacja społeczna 
26 
1.1. Uwarunkowania demograficzne 
26 
1.2. Wykształcenie ludności 
27 
1.3 Prognoza ludności do 2030 roku 
28 
1.4 Migracje 
29 
1.5. Rynek pracy 
32 
1.6. Przychody mieszkańców miasta Koszalina 
34 
1.7. Świadczenia społeczne 
37 
1.8. Edukacja 
40 
1.8.1 Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Miasto Koszalin 
40 
1.8.2 Szkolnictwo zawodowe 
44 
1.8.3 Szkolnictwo niepubliczne 
45 
1.8.4 Nagrody i wyróżnienia 
46 
1.9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
46 
1.10. Sport i rekreacja 
49 
1.11. Bezpieczeństwo Miasta i jego mieszkańców 
50 
1.12. Pełnomocni 
k Prezydenta ds. Uzależnień 
53 
1.13. Komenda Straży Miejskiej w Koszalinie 
53 
1.14. Bezpieczeństwo w szkołach 
54 
1.15. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
55 
1.16. Ochrona zdrowia 
56 
1.17 Stacja Pogotowia Ratunk 
owego w Koszalinie 
57 
2. Gospodarka 
59 
IV. Identyfikacja kluczowych problemów Miasta Koszalina 
76 
1. Analiza SWOT Miasta Koszalina 
76 
2 . Identyfikac 
ja kluczowych problemów Miasta Koszalina n 
a podstawie analizy sytuacji społeczno 
– 
gospodarczej 
80 
V. Prezentacja działań polegających na poprawie sytuacji Miasta Koszalina 
81 
1. Priorytety Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Koszalina na lata 2009 
– 
2011 
81 
2. Zadania P 
lanu Rozwoju Lokalnego (Zestawienie Programów i Projektów) na lata 2009 
- 
2011 
82 
3. Zestawienie projektów zgłoszonych do Planu Rozwoju Lokalnego według stopnia ważności dla rozwoju Miasta 
Koszalina 
84 
4. Powiązanie projektów z innymi dokum 
entami 
86 
5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 
- 
2013 
89 
VI. Programy i Projekty Planu Rozwoju Lokalnego 
92 
1. Program „Gospodarny Koszalin” 
92 
Projekty: 1.Efektywna promocja gosp 
odarcza Koszalina 
95 
2. Park Technologiczny 
97 
3. Koszaliński Fundusz Poręczeń Kredytowych 
100 
4. Prezentacje Gospodarcze 
102 
5. Koszaliński Fundusz Pożyczkowy 
104 
6. Koszaliński Inkubator Technologiczny 
106 
2. 
Program „Razem można więcej” 
108 
Projekty: 1. Uruchomienie lotniska cywilnego w Zegrzu Pomorskim k. Koszalina 
111 
2. Przeprawa przez Jezioro Jamno 
113 
3. Przystanek Koszalin 
– 
etap I 
114 
4. Poznaj regi 
on koszaliński 
115 
3. Program „Infrastruktura dla rozwoju” 
116 
Projekty: 1. Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno 
– 
Przemysłowej 
119 
2. Tereny inwestycyjne w Koszalinie 
121 
3. Budowa par 
kingu wielopoziomowego 
122 
4. System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin 
Pomorza Środkowego 
123 
4. Program „Mieszkajmy w Koszalinie” 
125 
Projekty: 1. Budownictwo mieszkaniowe w Koszalinie 
128 
2. Porządkowanie gospodarki wodno 
– 
ściekowej w Koszalinie 
129 
3. Efektywne zbywanie gminnego zasobu nieruchomości 
131 3 
4. Centrum Handlu Rolno 
- 
Hurto 
wego i Targowiskowego 
132 
5. Budowa schroniska dla zwierząt 
134 
6. Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Koszalinie 
135 
7. Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej rewitalizowanych obiektów zlokalizowanych 
136 
w Koszalinie 
8. Modernizacja instalacji do ograniczania emisji zanieczyszczeń pyłowych z MEC 
138 
5. Program „Koszalin sprawny komunikacyjnie” 
139 
Projekty: 1. Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu k 
omunikacyjnego Miasta 
142 
2. Usprawnienie komunikacyjne miasta Koszalina 
143 
3. Infrastruktura komunikacyjna miasta Koszalina 
145 
4. Cyfrowy system monitoringu wizyjnego w autobusach MZK Spółka z o.o. w Koszalinie 
146 
6. Program „Nowa edukacja” 
148 
Projekty: 1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawa bezpieczeństwa 
151 
2. Poprawa wyposażenia i bazy dydaktycznej koszalińskich szkół 
152 
3. Termomodernizacja budynków oświatowych 
w Gminie Miasto Koszalin 
153 
4. Budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów sportowych w placówkach oświatowych 
154 
5. Budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów dydaktycznych w placówkach oświatowych 
155 
7. Program „ 
Miasto równych szans” 
156 
Projekty: 1. Miejski Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną 
159 
2. „Koszaliński Program Integracji Społecznej 
– 
START” 
160 
3. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych 
163 
4. Koszalińs 
ki program wychodzenia z bezdomności i łagodzenia jej skutków 
166 
8. Program „Zdrowie dla wszystkich” 
169 
Projekty: 1. Edukacja zdrowotna 
172 
2. Poprawa warunków opieki na osobami terminalnie chorymi 
– 
Hospicjum 
173 
3. Pomoc zakładom opieki zdrowotnej w termomodernizacji oraz dostosowaniu pomieszczeń i urządzeń 
pod względem fachowym i sanitarnym 
174 
9. Program „Dla ciała i ducha” 
176 
Projekty: 1. Ścieżki rowerowe 
179 
2. Remont murów staromiejskich 
181 
3. Budowa hali widowiskowo 
– 
sportowej 
182 
4. Dostosowanie infrastruktury sportu i rekreacji do potrzeb społecznych 
184 
5. Dostos 
owanie obiektów kultury do potrzeb społecznych 
186 
6. Koszalińskie wydarzenia kulturalno 
– 
sportowe 
189 
7. Europejski Festiwal Filmowy INTEGRACJA Ty i Ja 
193 
8 Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki 
194 
9. Utworzenie Multicentrum 
195 
10. Prezentacje Kulturalne 
196 
11. Współpraca Miast Partnerskich w realizacji projektów 
197 
12. Wielofunkcyjny Kompleks Wodno 
– 
Rekreacyjny typu Aquapark 
199 
10. Program „Koszalin pię 
kny i zielony 
” 
200 
Projekty: 1. Pradolina Dzierżęcinki 
202 
2. Koszalińskie Planty 
203 
3. Góra Chełmska 
204 
4. Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego 
205 
5. 
Przebudowa Rynku Staromiejskiego 
206 
6. Staromiejska Trasa Turystyczna w Koszalinie cz. II 
207 
7. Ruchoma Galeria 
209 
11. Program „Ku Morzu” 
210 
Projekty: 1. Riwiera Koszalińska 
212 
2. Poc 
iąg do Mielna Koszalińskiego 
214 
12. Program „Bezpieczny i Inteligentny Koszalin” 
216 
Projekty: 1. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 
219 
2. „Inteligentny Koszalin 
– 
rozbudowa infrastruktury społeczeństwa info 
rmacyjnego 
e 
- 
koszalin 
– 
budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego 
221 
VII. Harmonogram Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Koszalina 
na lata 2009 
- 
2011 
223 
VIII. Oczekiwane wskaźniki realizacji Planu Rozw 
oju Lokalnego 
228 
IX. Zestawienie programów i projektów wg potencjalnych źródeł i możliwości uzyskania 
dofinansowania zewnętrznego 
233 
X. Zestawienie programów i projektów oraz przewidywane ( szacunkowe) koszty ich realiza 
cji 
235 4 
I. 
WSTĘP 
- 
Zachowanie zasady programowania i spójności 
dokumentów Miasta 
1. 
Nawiązanie do Strategii Rozwoju Koszalina i Planów Rozwoju Lokalnego 
Miasta Koszalina na lata: 2005 
- 
2007, 2007 
- 
2009 oraz 2008 
– 
2010. 
W 2001 roku Rada Miasta przyjęła Strategię Rozwoju Koszalina ( 
uchwała Nr 
XXII/400/2001 z dnia 29 marca 
2001r.) 
. Dokument Strategii zapoczątkował proces długookresowych zamierzeń samorządu miasta, określając 
podstawowe kierunki rozwoju i wieloletnie d 
ziałania strategiczne. 
Strategia zaprojektowała przyszły obraz miasta w perspektywie do 2015 roku. W oparciu o dokument 
„Strategii” kolejne władze samorządowe podejmują działania zmierzające do osiągania wyznaczonych w nim celów i 
kierunków rozwoju, bow 
iem dokument „Strategii” w systemie zarządzania miastem pełni rolę narzędzia: 
- 
koordynowania wszystkich działań ważnych dla rozwoju gminy; 
- 
kierowania procesami rozwoju należącymi do bezpośredniej kompetencji władzy lokalnej; 
- 
podstawy montażu finansowego n 
a przedsięwzięcia ważne dla rozwoju gminy, znajdujące swój 
wymiar w corocznie uchwalanych budżetach miasta 
Strategia spełnia nadrzędny charakter względem innych dokumentów planistycznych miasta. 
Opracowując strategię dla Koszalina przyjęto za 
łożenie, że zrealizowane zostaną cele określone w 
dokumentach rządowych i w strategii województwa zachodniopomorskiego, a mianowicie: 
• Koszalin będzie korzystał ze wsparcia z Budżetu państwa stosownie do przypisanej mu roli „ 
ośrodka 
równoważenia rozwoj 
u rangi krajowej 
” oraz w ramach realizowanych przez województwo 
zachodniopomorskie programów operacyjnych 
– 
stosownie do przypisanej mu roli „ 
drugiego bieguna 
wzrostu gospodarczego województwa”. 
Przy uwzględnieniu powyższego założenia oraz uznając pote 
ncjał miasta, jego rangę i pełnione funkcje 
ośrodka ponadlokalnego oraz niekwestionowanego lidera gospodarczego w środkowej części Pomorza 
– 
określono, iż miasto Koszalin ma szanse i predyspozycje aby stać się: 
„ 
Kluczowym ośrodkiem stałego i zrównoważ 
onego rozwoju 
w środkowej części Pomorza” 
Tak sformułowana wizja miasta zakładała, iż podstawowe znaczenie dla Koszalina będzie miało wypracowanie i 
wypromowanie nowego wizerunku miasta oraz zdynamizowanie rozwoju gospodarczego przy zachowaniu i ochronie 
walorów środowiska i krajobrazu. 
Dokonując wyboru celów strategicznych dla Koszalina opierano się na zagadnieniach stanowiących istotę 
rozwoju lub mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom, czy też likwidacji słabych stron miasta. 
Z tych powodów za p 
riorytetowe zadania Miasta uznano: 
 
wielofunkcyjny rozwój działalności gospodarczej, który zmniejszy bezrobocie oraz przyczyni się do rozwoju 
gospodarczego. 
 
zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i publicznego szczególnie w zakresie opieki społecznej, zdro 
wia, 
mieszkalnictwa, przestępczości i zapobiegania patologiom społecznym. 
 
rozwój szeroko rozumianej edukacji i oświaty wraz ze szkolnictwem wyższym 
– 
ukierunkowanych na 
nowoczesność i przyszłość. 
 
racjonalny rozwój zagospodarowania przestrzennego miast 
a z zachowaniem wartości przyrodniczych i 
kulturowych. 5 
Ukierunkowanie rozwoju miasta, wynikające z oczekiwań jego mieszkańców (po przeprowadzeniu szerokich 
konsultacji społecznych), w zestawieniu z jego szansami i możliwościami rozwoju oraz wytycznymi wyni 
kającymi ze 
strategii narodowej i dokumentów regionalnych (strategii wojewódzkiej), pozwoliło na zdefiniowanie celów strategicznych, 
za które uznano: 
1. 
Koszalin 
– 
centrum Pomorza Środkowego 
– 
dynamicznie rozwijający się ośrodek gospodarczy; 
2. 
Stworzenie mia 
sta akademickiego i ośrodka innowacyjno 
– 
wdrożeniowego; 
3. 
Stworzenie centrum kulturalno 
– 
sportowo 
– 
rekreacyjnego rangi krajowej; 
4. 
Koszalin 
– 
miasto o silnych związkach z morzem, ponadregionalny ośrodek obsługi ruchu 
turystycznego; 
5. 
Koszalin to inteligent 
ne miasto 
– 
przyjazne w sferze społecznej, przestrzennej i funkcjonalnej. 
6. 
Poprawy jakości życia w mieście, porównywalnej do standardów unijnych. 
Wymienione cele strategiczne wyznaczają główne kierunki działań, które zostały zaakceptowane i uznane 
przez 
kolejne władze samorządowe. Przyjęte cele wskazują generalne kierunki rozwoju Miasta. Ich realizacja 
uwarunkowana jest spełnieniem założeń określonych w celach pośrednich, uszczegółowionych w celach 
operacyjnych i programach operacyjnych. 
Jednakże, stra 
tegia zawiera cele długookresowe, których realizację należało uściślić poprzez przygotowanie 
konkretnych projektów realizacyjnych, w formie programów operacyjnych. Ustalono wówczas, że w celu realizacji 
zapisów „Strategii” opracowanych zostanie kilkanaście 
programów operacyjnych, przygotowanych przez 
poszczególne komórki organizacyjne Urzędu i przedkładane do akceptacji radnym Rady Miejskiej. 
Opracowano i uchwalone (w latach 2001 
- 
2004) zostały między innymi programy operacyjne, z zakresu 
edukacji i reor 
ganizacji szkolnictwa, wspierania przedsiębiorczości, ochrony zdrowia, rozwiązywania problemów 
społecznych, ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, bezpieczeństwa Miasta. 
Natomiast trudnym do zrealizowania okazało się wprowadzenie systemu monit 
orowania realizacji 
„Strategii Rozwoju Koszalina” 
– 
jako odrębnego programu realizacyjnego. Stworzenie odpowiedniego systemu 
– 
zawierającego procedury umożliwiające dostarczanie bieżących i systematycznych informacji o dokonujących 
się zmianach, procesach 
i osiągniętych wskaźnikach realizacyjnych 
– 
okazały się wręcz niemożliwe. 
Na szczeblu rozwoju lokalnego 
– 
system monitorowania sytuacji społeczno 
– 
gospodarczej 
odzwierciedlać musi efekty wdrożeń konkretnych programów i projektów. W jego ramach podejm 
owana jest 
obserwacja zmian w otoczeniu wywołanych przez każde z realizowanych przedsięwzięć. 
Po 1 maja 2004r. kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej pojawiły się szanse na korzystanie z 
pomocy w ramach regionalnej polityki strukturalnej, co spowodowa 
ło potrzebę dostosowania dokumentów 
programowych do nowych uwarunkowań oraz zachowania spójności dokumentów lokalnych z dokumentami 
wyższego rzędu. 
Wobec powyższego, przyjęto zasadę powiązania Strategii Rozwoju Koszalina z programami 
operacyjnymi 
– 
jakimi 
zostały Plany Rozwoju Lokalnego. Pozwalało to na połączenie wieloletniej perspektywy 
rozwoju, określonej w Strategii do 2015 roku z konkretnie podejmowanymi działaniami, określonymi w PRL. 
Zatem PRL jest planem operacyjnym do Strategii Rozwoju Koszalin 
a, stanowiąc jej zmodyfikowaną 
formę, wynikającą z konieczności zintegrowania systemu zarządzania miastem i dopasowania do: 
1. Wymogów wynikających z przystąpienia do Unii Europejskiej. 
2. Zmian społeczno 
– 
gospodarczych zachodzących w Koszalinie 6 
Plan Roz 
woju Lokalnego jest podstawowym dokumentem z zakresu rozwoju gospodarczego i 
społecznego oraz kluczowym elementem integrującym system zarządzania miastem, łączącym długofalowe cele 
strategiczne z działalnością operacyjną. 
Strategia zachowała swoje podstaw 
owe założenia, a więc kierunki rozwoju, misję i wizję Miasta oraz 
wszystkie cele strategiczne. Zmienione natomiast zostały priorytety oraz sposoby realizacji celów, które w opisie 
poszczególnych programów, przyjęły postać konkretnych, projektów niezbędnych 
przy ubieganiu się o 
dofinansowanie zewnętrzne. 
PRL został opracowany zgodnie z założeniami programów operacyjnych, ubiegających się o 
dofinansowanie, a w szczególności według założeń Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego (Rozporządzen 
ie Ministra Gospodarki i Pracy z dania 25.VIII.2004r 
– 
Dz.U.Nr 200, poz.2051). 
Pierwsza edycja Planu, przyjętego w styczniu 2005 roku (uchwała Nr XXII/331/2005) obejmowała okres 
2005 
– 
2007, następna uchwalona 26 października 2006r (uchwała Nr XXXVIII/595 
/06) lata 2007 
- 
2009. Trzecia 
edycja Planu na lata 2008 
- 
2010 przyjęta została 7 lutego 2008 r. (Uchwałą Nr XX/188/2008) Plan stanowi zestaw 
kilkunastu programów realizacyjnych oraz wielu konkretnych przedsięwzięć realizacyjnych 
– 
opisanych w formie 
„kart 
projektów”. 
Zarówno programy operacyjne jak również projekty 
- 
zawierają układ powiązań z innymi dokumentami 
strategicznymi regionu i kraju, wskazujące na konieczność koncentracji środków finansowych na najważniejszych 
dla rozwoju miasta projektach. 
Dob 
oru projektów do Planu dokonano w drodze konsultacji społecznych oraz w oparciu o ustalone 
kryteria oceny, określające związek poszczególnych projektów z priorytetami rozwoju oraz możliwościami 
prawnymi i finansowymi. Taka formuła funkcjonowania Planu będz 
ie obowiązywać także w przyszłości. Zasadą 
bowiem jest coroczna aktualizacja Planu. 
Zgodnie z przyjęta procedurą Plan Rozwoju Lokalnego zawiera zadania uwzględnione w Wieloletnim 
Planie Inwestycyjnym oraz Budżecie Miasta, a także konkretnych realizatorów 
- 
osoby odpowiedzialne za 
realizację programów i projektów, wyznaczonych w drodze zarządzenia wewnętrznego Prezydenta Miasta. 
W mechanizmie funkcjonowania PRL zmieniać się mogą corocznie priorytety, programy realizacyjne 
oraz lista projektów 
- 
które będą 
aktualizowane, w zależności od potrzeb i możliwości pozyskania dla ich realizacji 
funduszy finansowych. Taki jest bowiem układ funkcjonowania PRL aby uwzględniał pojawiające się możliwości 
uzyskania dofinansowania na konkretne przedsięwzięcia realizowane 
w mieście. 
Minęły ponad cztery lata od uchwalenia pierwszej edycji Planu Rozwoju Lokalnego. W tym okresie 
wykonano wiele zadań, takich jak: 
 
uruchomienie Centrum Biznesu, 
 
budowę ulicy śródmiejskiej, 
 
usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta, 
 
prze 
budowę wielu ulic w mieście, 
 
obiekty sportowo 
- 
rekreacyjne (Sportowa Dolina, Park Linowy na Górze Chełmskiej, modernizacja Stadionu 
„Bałtyk) 
 
uruchomienie połączenia kolejowego Koszalin 
– 
Mielno 
Na realizację tych zadań ujętych w PRL miasto po 
zyskało w latach 2004 
– 
2008 blisko 40 milionów 
złotych dofinansowania zewnętrznego. 
Szczegółowe zestawienie ukazujące stan realizacji projektów ujętych w PRL na lata 2008 
– 
2010 znajduję się 
poniżej. 7 
Stan realizacji projektów ujętych w PRL na lata 
2008 
– 
2010 
Stan 
Program 
Liczba 
projektów 
Zrealizowano 
W trakcie 
realizacji 
Nie zrealizowano 
Gospodarny Koszalin 
8 
1 
3 
4 
Razem można więcej 
4 
0 
4 
0 
Infrastruktura dla rozwoju 
3 
0 
3 
0 
Mieszkajmy w Koszalinie 
4 
0 
4 
0 
Koszalin sprawny 
k 
omunikacyjnie 
4 
0 
4 
0 
Nowa edukacja 
5 
0 
5 
0 
Miast równych szans 
4 
2* 
2 
0 
Zdrowie dla wszystkich 
4 
1* 
2 
1 
Dla ciała i ducha 
8 
1* 
7 
0 
Koszalin piękny i zielony 
6 
0 
5 
1 
Ku morzu 
3 
1* 
1 
1 
Bezpieczny i inteligentny 
Koszalin 
4 
0 
4 
0 
Suma 
12 
57 
6 
44 
7 8 
Projekty zrealizowane 
(6) 
– 
w tym * zrealizowane 
– 
kontynuowane 
1. 
Partnerstwo miast drogą do 
gospodarcz 
e 
go sukcesu 
W dniach 29 
- 
30 marca zorganizowano w Koszalinie 
Po 
l 
sko 
- 
Niemieckie Forum Gospodarcze oraz Giełdę 
Koop 
e 
racyjna. W pro 
jekcie tym udział wzięło blisko 80 firm 
z K 
o 
szalina i niemie 
c 
kiej części Euroregionu Pomerania. 
2. 
Reaktywacja połączenia kolejowego 
Kosz 
a 
lin 
– 
Mielno* 
W dniu 18 lipca 2008 r. odbyło się uroczyste otwarcie linii 
kolejowej na trasie Koszalin 
- 
Mielno. W rez 
ultacie w 
prz 
e 
ciągu 44 dni z przewozów skorzystało 57.300 
pasażerów co w przeliczeniu wynosi 1.311 pasaż 
e 
rów na 
dobę 
– 
średnio 40 pasażerów w jednym sz 
y 
nobusie. 
3. 
Miejski Program Opieki nad Dzieckiem i 
Rodziną 
* 
W ramach projektu tworzy się system kompl 
eksowej 
p 
o 
mocy i wsparcia .W roku 2008 zrealizowano dzi 
a 
łania w 
zakresie: 
 
poprawy sytuacji rodzin zagrożonych dysfunkcją 
– 
(14.315 zasiłków celowych i okresowych ), 
 
ograniczenia przemocy w rodzinie (odbyło się 45 spotkań 
grup wsparcia dla ofiar przemocy w 
rodzinie. 
Zrealizow 
a 
ne zostały m.in. następujące progr 
a 
my: 
„Starszy Brat 
– 
Starsza Siostra”, „Razem pokonamy 
słabość”, Nie odlatuj czyli wszystko o narkomanii”, 
„Usłyszmy drugiego 
- 
ko 
n 
wersacje”, Razem przeciw 
przemocy”, „Programy kore 
k 
cyjno 
– 
edukacyjna d 
la 
sprawców przemocy”. 
- 
zapewni 
e 
nie opieki socjalnej i 
poradni 
c 
two. 
4. 
Klub Integracji Społecznej* 
W ramach działalności KIS przeprowadzono m.in.: 
indyw 
i 
dualne doradztwo zaw 
o 
dowe, indywidualne 
doradztwo psychologiczne oraz wars 
z 
taty aktywizacji 
zawodowe 
j. Wsparciem KIS objęto 100 osób. 
5. 
Edukacja zdrowotna* 
W ramach poprawy stanu zdrowia mieszkańców K 
o 
szalina 
w 2008 roku realizowano m.in. takie m programy jak: 
„Pr 
o 
filaktyka wad p 
o 
stawy u dzieci w wieku 5 
- 
7 lat”, „ 
„Program edukacji uczniów w zakresie 
antykoncepcji” 
„Program szczepień ochro 
n 
nych przeciwko grypie dla osób 
z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia”, 
„Profilakt 
y 
ka próchnicy zębów u uczniów szkół 
podstawowych w kl 
a 
sach I 
– 
VI”. 
6. 
Koszalińskie wydarzenia kulturalno 
– 
spo 
r 
towe* 
Zr 
ealizowano wszystkie przedsięwzięcia zaplan 
o 
wane na 
rok 2008 .Są to 
- 
m.in. 
VIII Międzynarodowy konkurs dla 
dzieci i mł 
o 
dzieży „Muzealne spotkanie z fotografią” 
(30laureatów, 222 fotografie, 155 autorów prac, 41 
uczes 
t 
ników pleneru), 
- 
42. Międzynarodowy F 
estiwal 
Muzyki O 
r 
ganowej (23 koncerty, 8.919 sł 
u 
chaczy), 
- 
27. 
Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” (8 
filmów w konkursie pełnometrażowym, 52 filmy w 
konkursie krótk 
o 
metrażowym, 5 debiutów zagranicznych 
18.888 widzów, 8 imprez towarzyszą 
cych oraz 9 
koncertów), 
- 
VII Międzyn 
a 
rodowy Festiwal zespołowej 9 
Muzyki Akordeonowej ( 11 zespołów amatorskich, 1 zespół 
zawodowy i 2 sol 
i 
stów), 
- 
XIX Międzynarodowy festiwal 
Szachowy im. Józefa K 
o 
chana (150 uczestników z 5 
państw), 
- 
Międzynarodowy Turniej 
K 
o 
szykówki. 
Projekty w trakcie realizacji 
(44): 
1. 
Promocja atrakcyjności inwestycyjnej 
Opracowana jest zawartość port 
a 
lu 
www.inwestujwkoszalinie.pl, który skierowany jest do 
p 
o 
tencja 
l 
nych inwestorów zewnętrznych. W obecnej edycji 
PRL projekt będzie 
realizowany pod nazwą „Efektywna 
promocja gospodarcza” 
2. 
Inkubator Technologiczny 
Planowany projekt którego efektem będzie utworzenie 
Ink 
u 
batora Technologicznego będzie realizow 
a 
ny od 2009 
roku pod nową nazwą „Park Technologiczny”. Park 
technologic 
z 
ny 
utworzony zostanie w celu dokonywania 
przepływu wi 
e 
dzy i technologii pomiędzy potencjałem 
naukowym PK, a młodymi przedsiębiorcami 
– 
w większości 
studentami, a 
b 
solwentami i pracownikami akademickimi tej 
uczelni. Plan 
u 
je się ,że realizatorem projektu będzi 
e 
Podmiot Zarządz 
a 
jący (spółka kapitałowa), którego 
głó 
w 
nymi udziałowcami zostaną Politechnika K 
o 
szalińska i 
Miasto Koszalin. Projekt realizowany będzie przy 
wykorzystaniu majątku Politechniki Koszalińskiej (Po 
zmodernizowaniu, adaptacji i wyposażeniu budy 
nków 
Politechniki Koszalińskiej przy ul. Racławickiej i ul. 
Partyzantów). Projekt realizowany będzie w oparciu o firmę 
REC, która zajmie się m.in. promocja Parku 
Technologicznego w Koszalinie wśród partnerów 
biznesowych i pomoc w pozyskiwaniu kolejnych fir 
m z 
branży wysokich technologii 
3. 
Koszaliński Fundusz Poręczeń 
Kredyt 
o 
wych 
W projekcie założono, że uruchomienie Koszalińskiego 
Funduszu Poręczeń Kredytowych realizowane będzie w 
dwóch etapach. W pierwszym zgodnie z założeniami 
podp 
i 
sana została w dniu 
17 marca 2008 roku przez 
Fundację CIP umowa o współpracy z Zachodniopomorskim 
Regiona 
l 
nym Funduszem Poręczeń Kred 
y 
towych Spółka z 
o.o. Szczecinie w ramach której zagwarantowano 
przedsiębio 
r 
com uzyskuj 
ą 
cym wsparcie finansowe z 
Fundacji możliwość korzystan 
ia z por 
ę 
czeń kredytowych 
ww. Funduszu 10 
4. 
Uruchomienie lotniska cywilnego w Zegrzu 
Pom. k. Koszalina 
W styczniu 2008 roku Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 
P 
o 
morza Środkowego wszczęło postępowanie o udzieleniu 
zamówienia publicznego na „Wykonanie prac 
p 
rzedproje 
k 
towych, studyjno 
– 
koncepcyjne i analiz 
przedinwestycy 
j 
nych dotyczących uruch 
o 
mienia lotniska 
użytku publicznego w Zegrzu Pomorskim wraz z wnioskiem 
o pozyskanie śro 
d 
ków z UE”. Wybrana podczas dial 
o 
gu 
konkurencyjnego Firma Ove Arup & Partners In 
ternational 
Limited zobowi 
ą 
zana jest do wykonania: 
•Studium wykonalności uruchomienia i funkcjon 
o 
wania 
lotniska na nie krócej niż 30 lat, 
•Planu generalnego lotniska na 30 lat, 
•Raportu oddziaływania na środowisko 
•Wniosku aplikacyjnego o wsparcie unijne 
w ramach 
Regi 
o 
nalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodni 
o 
pomorskiego na lata 2007 
– 
2013. 
Wskazane dokumenty zostaną przygotowane przez ww. 
firmę ekspercką w terminie do 18 marca 2009 r. 
5. 
Przeprawa przez Jezioro Jamno 
W ramach realizacji proj 
ektu podjęto w 2008 roku działania 
maj 
ą 
ce na celu zabezpieczenie infrastruktury nabrzeża. 
Zakupiona została działka w miejscowości Jamno, 
wykon 
a 
no barymetrie trasy przeprawy oraz drogę 
dojazdową. Opr 
a 
cowana została dokumentacja 
geotechniczna oraz inwe 
ntaryzacja przyrodnicza działek. 
Wykonano program funkcjonalno 
- 
użytkowy, 
przeprowadzono monit 
o 
ring stanu siedlisk cennych 
gatunków ptaków i roślin w obrębie prz 
e 
prawy w obrębie 
przeprawy. Ponadto wykonany został pr 
o 
jekt techniczny 
przeprawy przez Jezioro J 
amno 
. Projekt będzie realizowany 
w oparciu o łodzie, na które przewidziane są środki w 
budżecie Miasta na 2009r. w kwocie 2 
000 tys. zł 
6. 
Przystanek Koszalin 
Została podpisana umowa z SARP Koszalin dotycząca 
zo 
r 
ganizowania konkursu na opracowanie koncep 
cji 
progr 
a 
mowo 
- 
prz 
e 
strzennej zagospodarowania terenu 
dworców PKP i PKS wraz z obszarem przyległym. W 2009 
roku planuje się ogłoszenie przetargu . 
7. 
Poznaj region koszaliński. 
Projekt zakłada rozpropagowanie atrakcji turystycznych 
miasta i regionu prz 
y udziale miast 
partnerskich jako 
partnerów w projekcie. Ukazanie miasta jako atrakcji 
turystycznej poprzez wykorzystanie elementów 
Staromiejskiej Trasy Turystycznej oraz Szlaku Gotyku 
Ceglanego miało zostać wzbogacone atrakcjami 
turystycznymi regionu ja 
k np. wioskami 
tematycznymi, Ogrodami Tematycznymi Hortulus w 
Dobrzycy czy Rezerwatem Archeologicznym Kamienne 
Kręgi w Lesie Grzybnickim koło Koszalina. 
Projekt nie został zrealizowany ze względu 
na fakt, że 
mimo wcześniejszych zapowiedzi, środki na dofi 
nansowanie 
projektu planowane do pozyskania 
z 
Funduszu Małych 
Projektów w Euroregionie 
Pomerania nie zostały 
uruchomione w roku 2008. Uruchomienie środków w 
ramach INTERREG IV A wg wstępnych zapowiedzi 
Euroregionu 
Pomerania planowane jest na I półrocz 
e 
bieżącego roku. 11 
8 
Uzbrojenie Strefy zorganizowanej 
Działa 
l 
ności Inwestycyjno 
– 
Przemysłowej 
w K 
o 
szalinie 
Zakończony został III etap uzbrojenia 
- 
sieci wodno 
– 
k 
a 
nalizacyjne; przekazano plac budowy dla realizacji dróg. 
Sieć wodociągowa o łącznej długoś 
ci 2.124 mb, kolektor 
sanitarny o dł. 819,5 mb, kanalizacja deszcz 
o 
wa o łącznej 
dł. 815 mb. 
9. 
Tereny inwestycyjne w Koszalinie 
W ramach poprawy infrastruktury technicznej w mieście, 
podniesienia dostępności i atrakcyjności Koszalina dla 
p 
o 
tencjalnych i 
nwestorów w 2008 roku na terenach 
inwest 
y 
cyjnych 
- 
Rejon ul. Szczecińskiej 
- 
uzyskano 
pozwolenie na budowę kanalizacji, ul. Lniana 
– 
Różana 
- 
trakcie real 
i 
zacji. 
10 
Budowa parkingu wielopoziomowego 
- 
Realizator projektu Koszalińska Spółdzielnia 
Mie 
szkani 
o 
wa „Przylesie” w Koszalinie jest w trakcie 
poszukiw 
a 
nia źródeł finansowania pr 
o 
jektu . 
11. 
Budownictwo mieszkaniowe w Koszalinie 
W ramach tworzenia dogodnych warunków życia i r 
o 
zwoju 
mieszkańców realizowano w 2008 roku budowę mies 
z 
kań 
socjalnych 
– 
budynek przy ul. Batalionów Chło 
p 
skich 62 
- 
24 lokale mieszkalne, kubatura 4.090,21 m3 p 
o 
wierzchnia 
zabudowy 316 m2, powierzchnia użytkowa 1.158,89 m2; 
Ul. Przemysłowa 
– 
48 mieszkań, Budowa mieszkań 
czy 
n 
szowych na osiedlu Unii Europejskiej z 
a 
kończono 
z 
adanie A 
– 
96 mieszkań. 
12. 
Porządkowanie gospodarki wodno 
– 
ści 
e 
kowej 
W ramach projektu w 2008 r. realizowano budowę 
kanaliz 
a 
cji sanitarnej w ul. Władysława IV 
– 
Warski 
e 
go 
– 
362 mb 
13. 
Efektywne zbywanie gminnego zasobu 
nieruchomości 
Realizując projek 
t 
- 
w 2008 roku zawarto 39 umów w 
fo 
r 
mie aktu notarialnego, uzyskując łączny dochód ze 
sprz 
e 
daży 
- 
8 164 370,0 zł. 
14. 
Targowa Dolina 
Rozpoczęcie realizacji projektu „Targowa dolina” 
przew 
i 
dziane w harmonogramie na rok 2009, w nowej 
edycji PRL projek 
t ten został poszerzony i funkcjonuje pod 
nazwą 
Centrum Handlu Rolno 
- 
Hurtowego i 
Targowiskowego 
15. 
Przebudowa ulic w centrum zabytkowym 
miasta Koszalina 
Przebudowa ulic: Zawiszy Czarnego, Dąbrówki, Ks. 
An 
a 
stazji, Marii Ludwiki oraz Bogusława II 
- 
w trak 
cie 
realizacji przekazano teren budowy. W nowej edycji PRL 
projekt ten będzie realizowany w ramach projektu 
Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina 
16. 
Usprawnienie układu komunikacyjnego 
miasta Koszalina 
W ramach budowy i przebudowy dróg 
stanowiących 
z 
e 
wnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta 
wyk 
o 
nano: 
– 
skrzyżowanie ulic 4 
- 
go Marca 
– 
Gnieźnieńska (przedłużenie lewoskrętów), ul. Sybiraków 
wraz z uzbroj 
e 
niem wodno kanalizacyjnym. 
A także wykonano inne remonty: Przebudowa ul. Lut 
yków, 
Prz 
e 
budowa skrzyżowania ulic Jana Pawła II 
– 
Staszica, 
Ul. Batalionów Chłopskich ze skrzyżowaniem ulic Młyńska 
– 
Pi 
a 
stowska, 
17. 
Infrastruktura komunikacyjna miasta 
K 
o 
szalina 
W celu rozwoju infrastruktury technicznej oraz 
uporządk 
o 
wanie struktury pr 
zestrzennej miasta 12 
zrealizowane zostały następujące zadania: Osiedle Unie 
Europejskiej 
– 
zako 
ń 
czono trzy odcinki jezdni o 
nawierzchni z kostki b 
e 
tonowej 
– 
łącznie 2555,46 m2, 
chodniki łącznie 
– 
1973,78 m2, oświetlenie 
- 
13 słupów 
oświetleniowych. Dojazd 
do mies 
z 
kań socjalnych ul. 
Syrenki 
– 
Bohaterów Warszawy wjazd i droga dojazdowa 
794,30 m2, 14 miejsc postoj 
o 
wych oraz chodnik z polbruku 
– 
230,40 m2, ul. Kamienia 
r 
ska 
– 
jezdnia ze zjazdami i 
pa 
r 
kingami o łącznej powietrzni 4.095 m2, chodnik z 
miejscami na d 
robny handel i stan 
o 
wiskami pod ławki 
łącznej powierzchni 2.340 m2, nawierzchnie grunt 
o 
wą 375 
m2, wodociąg 166 mb, kanaliz 
a 
cja sanitarna z 
przepompownią ścieków 
– 
848,5 mb, kanalizacja 
des 
z 
czowa z zespołem podczyszczającym 
- 
1.071 mb, 
oświetl 
e 
nie uliczne 
– 
18 latarni. 
18. 
Cyfrowy system monitoringu wizyjnego w 
autobusach MZK Spółka z o.o. w Koszalinie 
Przygotowania została dokumentacja projektu, aktualnie 
MZK oczekuje na akceptację wniosku o dof 
i 
nansowanie 
19. 
Wyrównywanie szans edukacyjnych i 
p 
o 
prawa bez 
pieczeństwa 
W ramach realizacji projektu Gmina Miasto Koszalin 
w 
y 
płaciła stypendia szkolne dla uczniów pochodzących z 
r 
o 
dzin o na 
j 
niższych dochodach (dochód poniżej 351 zł na 
osobę w rodzinie), stypendia dla uczniów pochodz 
ą 
cych z 
rodzin byłych pracownikó 
w państwowych gosp 
o 
darstw 
rolnych oraz udzieliła pomocy uczniom w postaci 
dofina 
n 
sowania zakupu podręczników. Ponadto w szkołach 
pr 
o 
wadzonych przez Gminę Miasto Koszalin organizowane 
były zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, sfinansowana 
z 
o 
stała nauka pływani 
a. 12 placówkach oświatowych 
otrz 
y 
mało monit 
o 
ring. 
20. 
Poprawa wyposażenia bazy dydaktycznej 
koszalińskich szkół 
Projekt polega na poprawie wyposażenia bazy 
dydaktyc 
z 
nej koszalińskich szkół, poprzez zakup nowych 
środków dyda 
k 
tycznych, za wyjątkiem komput 
erów. W 
2008 roku projekt objął szkoły podstawowe. 
21. 
Termomodernizacja budynków 
oświat 
o 
wych w gminie m. Koszalin 
W ramach kompleksowej termomodernizacji obiektów 
szkolnych w roku 2008 mimo braku dofinansowania 
z 
e 
wnętrznego wydatkowano środki własne n 
a działania 
te 
r 
momodernizacyjne w koszalińskich szkołach, które 
obe 
j 
mowały m.in. takie prace jak wymiana st 
o 
larki 
okiennej i drzwiowej , ocieplenie ścian, wymianę luksferów. 
22. 
Budowa nowych i modernizacja 
istniej 
ą 
cych obiektów sportowych w 
placówkac 
h oświatowych 
W celu poprawy stanu infrastruktury sportowej 
koszali 
ń 
skich szkół i placówek oświaty w 2008 roku 
rozpoczęto budowę nowego boiska spo 
r 
towego w Zespole 
Szkół nr 13, a także w ramach Programu „Orlik 2012” dwa 
b 
o 
iska w Szkole Podstawowej nr 10 i 
Szkole Podstawowej 
nr 17. 
23. 
Budowa nowych i modernizacja 
istniej 
ą 
cych obiektów dydaktycznych w 
placó 
w 
kach oświatowych 
Ze względu na ograniczone środki finansowe, w 2008 roku 
zaplanowano wyłącznie bieżące prace modern 
i 
zacyjne w 
obiektach dydaktycznych k 
oszalińskich placówek 
oświat 
o 
wych 
24. 
Wyrównanie szans osób 
niepełnospra 
w 
nych 
W ramach realizacji projektu w 2008 roku zakupiono 439 
urządzenia, z których skorzystało 396 osób 
niepełn 
o 
sprawnych. Natomiast z informacji zawodowej 13 
PUP sk 
o 
rzystało łącznie 
50 osób niepełnosprawnych . 
Ponadto 27 osób w tym kobiety 13 i mężczyźni 14, 
ukończyło ku 
r 
sy i szkol 
e 
nia. 
25. 
Koszaliński program wychodzenia z 
be 
z 
domności i łagodzenia jej skutków 
Realizując kompleksowy system rozwiązywania problemu 
bezdomności od 
1 kwietnia 2008 roku Towarzystwo 
Pom 
o 
cy im. św. Brata Alberta w Koszalinie prowadzi 
placó 
w 
kę w skład której wchodzi schronisko dla kobiet, 
kobiet z dzie 
ć 
mi i mężczyzn oraz noclegownia dla kobiet i 
mę 
ż 
czyzn. W 2008 roku 15 osób opuściło placówkę, (7 
osób 
znalazło stancję, 2 otrzymały miejsce w Domu 
P 
o 
mocy Społecznej 6 osób otrzymało przydział na 
mieszkania). W ramach p 
o 
mocy rzeczowej w 2008 roku 
dostarczono podopieczn 
y 
m produkty żywnościowe 
pochodzące z zapasów Unii Eur 
o 
pejskiej. Zabezpieczono 
potrzeby 
bytowe osób bezdo 
m 
nych w formie pomocy 
fina 
n 
sowej z MOPS. 
26. 
Poprawa warunków opieki nad osobami 
terminalnie chorymi 
– 
Hospicjum 
Kontynuowano w 2008 roku roboty budowlane i drogowe 
(materiały w formie darowizny), elektryczność, sieci 
ciep 
l 
ne, sanitarn 
e i kanalizacy 
j 
ne. 
27. 
Pomoc zakładom opieki zdrowotnej w 
d 
o 
stosowaniu pomieszczeń i urządzeń pod 
względem fach 
o 
wym i sanitarnym 
- 
W roku 2008 w ramach realizacji projektu wykonano: 
w 
y 
mianę grzejników typu „FAVIER” w przychodni przy ul. 
Monte Cassino 13,w 
ymiany podłóg (na wykładziny PCV) w 
budynkach przy ul. Monte Cassino 13 oraz ul. Świętego 
Wo 
j 
ciecha 1 i ul. Kolejowej 7. 
28. 
Ścieżki rowerowe 
W roku 2008 zlecono przygotowanie dokumentacji 
pr 
o 
jektowej budowy ścieżek rowerowych na ulicach 
Lechi 
c 
kiej 
i Gnieźnieńskiej 
– 
komplet dokumentacji 
powinien być g 
o 
towy na p 
o 
czątku roku 2009. 
W trakcie opracowania jest również dokumentacja 
proje 
k 
towa bud 
o 
wy ścieżki rowerowej na ul. Wojska 
Polskiego. 
Natomiast Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza 
Środkowego z 
łożyło wniosek oraz otrzymało 
dofinans 
o 
wanie r 
e 
alizację projektu pn. „Pomorze 
Środkowe, Wyspa Bor 
n 
holm, Skania 
- 
warto nas 
odwiedzić". Głównym celem projektu jest utworzenie 
transgranicznego, tem 
a 
tycznego szlaku rower 
o 
wego, o 
nazwie "Wikingowie oraz Słowia 
nie 
- 
w poszukiwaniu 
wspólnego dziedzictwa", łączącego poł 
u 
dniową Skanę 
(Szewcja), Bornholm (Dania) oraz Pomorze Środk 
o 
we. 
Aktualnie Stowarzyszenie przygotowuje wniosek do 
dof 
i 
nansowania /WFOŚiZW/ projektu pt. „Rowerowe 
mi 
a 
sto” zakładającego m.in. przeprow 
adzenie kampanii 
sp 
o 
łecznej promującej zdrowy tryb życia, przeprowadzenie 
cyklu szk 
o 
leń w szkołach oraz ust 
a 
wienie tam stojaków 
rowerowych wraz z systemem monit 
o 
ringu. W tym roku 
opracowane ma zostać Studium, co stanowić będzie 
podstawę do realizacji pro 
jektu. 
29. 
Remont murów staromiejskich 
Prowadzono prace remontowe murów mające na celu 
zatrzymanie degradacji obiektu oraz doprowadzenie 
m 
u 
rów do należ 
y 
tego porządku. 14 
30. 
Budowa hali widowiskowo 
– 
sportowej 
W maju 2008 roku wykonany został przez firm 
ę 
„Archim 
e 
dia Architekci & Inżynierowie” projekt hali 
widow 
i 
skowo 
– 
sportowej na 3000 widzów. Z uwagi na 
konieczność wsk 
a 
zania jednego beneficjenta środków z 
RPO WZ Mi 
a 
sto wspólnie z Politechnika postanowiło 
utworzyć spółkę a 
k 
cyjną, z czego Miasto Koszali 
n i 
Politechnika Koszali 
ń 
ska obejmą w niej po 50 % akcji. 24 
września 2008 r. 24 pa 
ź 
dziernika Rada Miejska w 
y 
raziła 
zgodę na utworzenie wspólnie z PK spółki maj 
ą 
cej 
wybudować i eksploatować halę 
– 
„Hala Koszalin spółka 
akcyjna”. Natomiast 12 styc 
z 
nia 200 
9 roku podpisane 
zostały dwie um 
o 
wy dotyczące planów budowy hali 
sportowo 
– 
widowisk 
o 
wej (umowa o dofinansowanie 
zadania między PK a Marszałkiem Woj 
e 
wództwa). 
Ustalono w nich, że Liderem prze 
d 
sięwzięcia będzie 
Politechnika Koszalińska tj. będzie ona pilot 
ować 
inwestycję, przygotuje wniosek o wsparcie uni 
j 
ne. 
Niezależnie od tego Miasto i Politechniką podejmą st 
a 
rania 
o pozyskanie środków również w Ministerstwie Sportu 
oraz Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy 
ż 
szego. 
31. 
Dostosowanie infrastruktury s 
portu i 
r 
e 
kreacji do potrzeb społecznych 
W roku 2008 przeprowadzono modernizację stadionu 
Ba 
ł 
tyk, modernizację i remonty obiektów ZOS oraz remont 
hali „Gwa 
r 
dia”. 
32. 
Dostosowanie obiektów kultury do potrzeb 
społecznych 
W 2008 roku zakończono modernizacj 
ę budynku BTD. W 
r 
a 
mach modernizacji obiektów kultury zakończony został 
również remont elewacji budynku oraz budowa siedziby 
działu archeologii .Otwarto ponadto wystawę stałą „Od 
baroku do sec 
e 
sji”, 
33. 
Filharmonia Koszalińska im. Stanisława 
Moniuszki 
P 
rojekt ujęty został w Indykatywnym Planie Inwestycy 
j 
nym 
jako jedna z kluczowych inwestycji Koszalina. W 2008 roku 
ogłoszony został przetarg na opracowanie dokument 
a 
cji 
projektowej Sali koncertowej Filha 
r 
monii 
34. 
Doposażenie Sali konferencyjno 
– 
kinowej 
w sprzęt audiowizualny KBP 
Trwają przygotowania związane z pozyskaniem śro 
d 
ków 
na realizacje projektu. Projekt ten został wpisany w PRL 
na lata 2009 
- 
2011 w ramach innego projektu co umożliwi 
pozyskanie środków na realizacje tego zadania. 
35. 
Pradolina 
Dzieżęcinki 
Rozpoczęcie realizacji projektu „Pradolina Dzierżęcinki” 
przewidziane w harmon 
o 
gramie na rok 2009. 
36. 
Koszalińskie Planty 
W ramach przewidzianej na 2008 rok Rewitalizacji Parku 
Książąt Pomorskich „A” i „B” wykonane zostało bagrowanie 
stawu 
. Natomiast w trakcie opracowania jest koncepcja 
zagospodarowania parku. 
37. 
Góra Chełmska 
Ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego 
uchwalonego w marcu objęto ok. 99 ha w przeznacz 
e 
niu na 
cele rekreacyjno 
– 
wypoczynkowe. Aktualnie 
Miasto 
Kosz 
a 
lin poszukuje inwestora zainteresowanego 
zagospodarow 
a 
niem Góry Chełmskiej inwestycją 
rekreacyjną, sportową i gastronomiczną. 
38. 
Renowacja i konserwacja 
średniowiec 
z 
nych Katedr Pomorza 
Zachodniego 
Z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
G 
o 
spodar 
czego pozyskano około 13 mln zł na remont 4 
świ 
ą 
tyń w diecezji koszalińsko 
– 
kołobrzeskiej. Z czego na 
r 
e 
nowacje koszalińskiej Katedry przeznaczono ok 
o 
ło 4 mln 
zł. Według harmonogramu prace powinny rozpocząć się na 
początku roku 2009 a zakończyć w grudniu 
2010 r. 15 
39. 
Przebudowa Rynu Staromiejskiego 
Zakończone zostały prace wykopaliskowe na Rynku. 
O 
d 
słonięte z 
o 
stały pozostałości architektury murowanej 
dwóch ratuszy , odsłonięto podwaliny pomnika oraz 
poz 
o 
stałości drewnianego wodociągu, który doprowadzał 
wo 
dę z Góry Chełmskiej. Pozyskano także zespół 
zabytków r 
u 
chomych 
– 
monety z dawnej koszalińskiej 
mennicy, beczki drewniane służące jako drenaże met 
a 
lowe 
naczynia oraz fragmenty ceramiki pochodzące z różnego 
okresu (XV 
– 
XIX wiek). W roku 2009 ogłoszony ma z 
ostać 
konkurs na koncepcję programowo 
- 
przestrzenną 
40. 
Utworzenie i Modernizacja sieci połączeń 
komunikacyjnych między miejscowościami 
nadmorskimi 
– 
Riwiera Koszalińska 
Rozpoczęcie realizacji projektu przewidziane na 2009 r. 
41. 
Miejskie Centrum Zarzą 
dzania 
Kryzysow 
e 
go 
Rozpoczęcie realizacji projektu przewidziane jest na rok 
2009. Projekt nie mógł być realizowany w 2008 r. ze 
wzgl 
ę 
du na brak podstawy prawnej 
- 
brak dokumentów 
wyk 
o 
nawczych (rozporządzeń) do ustawy 
- 
Ustawa o 
Zarządz 
a 
niu Kryzysowym z dni 
a 26 kwietnia 2007r. 
– 
nakazująca tworzenie Centrum Zarządzania Kr 
y 
zysowego. 
42. 
S 
ystem monitoringu wizyjnego 
Realizacja projektu „uzależniona jest od zrealizowania 
pr 
o 
jektu „Rozbudowa infrastruktury społeczeństwa 
informacy 
j 
nego”. 
W oparciu sieć światłowo 
dową budowany 
będzie system monitoringu wizyjnego służący do 
przesyłania i 
n 
formacji i obrazu z k 
a 
mer. Projekt ten 
włączony został w nowej edycji PRL do projektu 
„Inteligentny Koszalin 
– 
rozbudowa infrastruktury 
społeczeństwa informacyjnego e 
- 
koszalin 
– 
bu 
dowa sieci 
teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego” 
43. 
Budowa zintegrowanego systemu 
inform 
a 
tycznego w UM 
Rozpoczęto prace nad wdrażaniem systemu do 
prowadz 
e 
nia spraw z zakresu gospodarki 
nieruchomościami, ew 
i 
dencją gruntów i budynków, 
planowa 
niem i zagospodar 
o 
waniem przestrzennym . 
Zakupiono serwery, komputery, licencje i oprogramowania. 
Rozpoczęto prace nad wdroż 
e 
niem systemu obiegu 
dokumentów. Obecność w sieci I 
n 
ternet realizowana jest 
poprzez strony internetowe: BIP z formularzami 
elektron 
icznymi, Koszalin.pl, strazmie 
j 
ska.koszalin.pl, 
eduk 
a 
cja.koszalin.pl. 
Projekt ten włączony został w nowej edycji PRL do projektu 
„Inteligentny Koszalin 
– 
rozbudowa infrastruktury 
społeczeństwa informacyjnego e 
- 
koszalin 
– 
budowa sieci 
teleinformatycznej i 
systemu monitoringu wizyjnego” 
44. 
Rozbudowa infrastruktury społeczeństwa 
informacyjnego (budowa sieci 
światłow 
o 
dowej) 
Prowadzone są prace związane z połączeniem budy 
n 
ków 
administracji publicznej, szkół, bibliotek itp. Zlecono 
wyk 
o 
nanie dokumentacji t 
echnicznej przyłączenia 
budynków do sieci teleinformatycznej UM w rejonie ul. 
Jedności i Pi 
a 
stowskiej. Ułożono rury HDPE w pasie 
drogowym skrzyż 
o 
wania ulic Młyńskiej, Batalionów 
Chło 
p 
skich i Piastowskiej oraz od budynków Forum do ul. 
Paderewskiego. 
Projekt 
ten włączony został w nowej edycji PRL do projektu 
„Inteligentny Koszalin 
– 
rozbudowa infrastruktury 
społeczeństwa informacyjnego e 
- 
koszalin 
– 
budowa sieci 
teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego” 16 
Projekty niezrealizowane 
(7) 
1. 
Regiona 
lny Park Specjalnej Strefy 
Ekon 
o 
micznej 
– 
Projekt zakładał utworzenie w Strefie Zorganizowanej 
Działalności Inwestycyjnej atrakcyjnych terenów 
inwestycyjnych o pow. do 100ha pn. Regionalny Park 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, który umożliwiłby 
prowadzeni 
e działalności gospodarczej przez inwestorów na 
preferencyjnych warunkach. 
W pierwszym kwartale 2007r. Ministerstwo Gospodarki 
ogłosiło możliwość składnia wniosków o ustanowienie 
Regionalnego Parku Specjalnej Strefy Ekonomicznej o 
powierzchni 100ha. (goto 
wych 
- 
preferencyjnych terenów pod 
inwestycje dla strategicznych inwestorów), i określiło 
wytyczne co do terenu pod Regionalny Park SSE, tj. zwarty 
obszar o powierzchni co najmniej 100 ha o charakterze 
green field lub z naniesieniami po zlikwidowanym 
przedsi 
ębiorstwie nadające się do wykorzystania, 
uregulowany stan prawny, tereny przeznaczone pod 
przemysł, ujęty w strategii rozwoju regionu, plan rozwoju 
proponowanego terenu (np. poprzez klaster Parku 
Technologicznego lub uruchomienie branży elektronicznej 
it 
p., oraz etapy zabudowy), 
Ministerstwo wyznaczyło termin składania kompletnych 
wniosków do 30 czerwca 2007r. 
Z uwagi na dokonywane zmiany w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego SZDI i brak informacji 
dotyczącej planów budowy uzbrojenia na p 
roponowanym 
terenie, Miasto nie złożyło kompletnego wniosku do 
Ministerstwa. 
Mając na uwadze możliwość ogłoszenia kolejnego naboru 
projekt ten był nadal wpisany w Plan Rozwoju Lokalnego 
Miasta Koszalina na lata 2008 
- 
2010, jednakże Ministerstwo 
nie ogłosiło 
kolejnego naboru na składanie wniosków o 
uruchomienie Regionalnego Parku SSE 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strefy 
Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej został 
uchwalony w dniu 24 września 2008r., (28 listopada 2008r. 
wszedł w życie), 
umożliwiając rozpoczęcie działań na rzecz 
poszerzenia Podstrefy „Koszalin” SSSE o przedmiotowe 
tereny. 
Ponadto budowa uzbrojenia na SZDI jest inwestycją ujętą w 
„Indykatywnym Planie Inwestycyjnym Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopom 
orskiego”, planowaną do dofinansowania w 
wysokości 20 mln. euro . 
Obecnie prowadzone są rozmowy z Pomorską Agencją 
Rozwoju Regionalnego w Słupsku jako Zarządzającym 
Podstrefą „Koszalin” Słupskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej w celu możliwości podjęcia d 
ziałań na rzecz 
złożenia wniosku do Ministra Gospodarki celem poszerzenia 
Podstrefy „Koszalin” SSE 
2. 
Sieć Lokalnych Centrów Wsparcia 
Prze 
d 
siębiorczości 
Projekt KARR zakładał wsparcie rozwoju 
przedsiębiorczości p 
o 
przez powstanie punktu obsługi 17 
przedsiębio 
rstw oraz str 
o 
ny internetowej a także poprzez 
powstanie regionalnej sieci obsługi przedsiębiorców, 
działającej w samorządach będ 
ą 
cych partnerami projektu 
(Lokalne Okienka Przedsiębio 
r 
czości). Ponieważ nadal 
brak jest ustawowych uregulowań dotyczących tzw. 
„okienek przedsiębiorczości” niemożliwa to jego 
realizację. 
3. 
Inkubator Technologii Informacyjnych i 
Telekomunikacyjnych 
Projekt, którego realizatorem miała być spółka KARR. 
z 
a 
kładał powstanie Inkubatora Technologii Informacyjnych 
i T 
e 
lekomunikacyjn 
ych , jako miejsca, które będzie pełniło 
istotną rolę w poprawie innowacyjności lokalnej 
przedsi 
ę 
biorczości w oparciu o pozyskane ( w 100%) 
środki z 
e 
wnętrzne. Jednak ustalone wytyczne do PO 
Innowacy 
j 
na gospodarka zakładają maksymalnie 45 
- 
50% 
dofinan 
sow 
a 
nia projektów dotyczących funkcjonowania 
inkubat 
o 
rów. W związku z tym momencie zgłaszania 
projektu do PRL z 
a 
kładane było 100 % dofinansowania. 
KARR nie jest w st 
a 
nie udźwignąć wkładu wł 
a 
snego do 
tego projektu. 
4. 
Monitorowanie gospodarki lokalnej 
Pro 
jekt KARR zakładał monitorowanie stanu gospodarki 
lokalnej w okresie co najmniej 3 lat . Wobec tego ,że 
Działanie pt. „Monitorowanie zmian gospodarczych” 
zostało, wbrew wcz 
e 
śniejszym zapowiedziom 
przeznaczone do realizacji w trybie syst 
e 
mowym( tzn, że 
mogą być realizowany tylko przez wskazanych 
beneficjentów), zatem KARR nie ma możliwości złożenia 
wniosku o dofinansowanie tego proje 
k 
tu 
5. 
Budowa szpitala w Koszalinie 
Rozmowy na temat budowy nowego szpitala w Koszalinie 
zostały rozpoczęte w 2000 r. Ze 
względu na trudną 
sytuacje prawną w ochronie zdrowia rozmowy na dłuższy 
czas musiały zostać zawieszone . Miasto przez siedem lat 
podejmowało szereg działań, w celu realizacji projektu. 
W wyniku rozmów przeprowadzonych w I kw. 2008 r. 
p 
o 
między Prezydentem 
Miasta Koszalina, a Marsza 
ł 
kiem 
Województwa Zachodniopomorskiego ustalono, że w 
pierwszym etapie realizacji projektu istnieje konieczność 
opracowania studium wykonalności dla planowanej 
inw 
e 
stycji. Projekt ten nie będzie realizowany w nowej 
edycji PRL g 
dyż organem założycielskim Szpitala 
Wojewódzkiego w Koszalinie jest Marszałek i do niego 
należy realizacja tego zadania. 
6. 
Etnograficzny Park Tematyczny w Kłosie 
W 2008 roku kontynuowane były prace nad uregulow 
a 
niem 
praw własności gruntów, na którym poł 
ożony b 
ę 
dzie Park, 
oraz trwały poszukiwania możliwości zdobycia pi 
e 
niędzy z 
funduszy. Ostatecznie w wyniku braku środków na 
realizację projekt ten nie może zostać ujęty w IV edycji 
PRL. 
7. 
Budowa portu jachtowo 
- 
rybackiego na 
mierzei mieleńskiej 
W 2008 
projekt został zgłoszony w ramach konsultacji 
społecznych i włączony do 
Strategii Rozwoju Sektora 
Tran 
s 
portu Województwa Zachodniopomo 
r 
skiego do roku 
2020. 
Ze względu na wysokie koszty inwestycji oraz fakt, iż 
realizacja projektu wykracza poza zasięg teryt 
orialny 
Gminy Miasto Koszalin projekt nie będzie ujęty w IV edycji 
PRL. 18 
2. Wprowadzenie do IV edycji Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2009 
- 
2011 
Aktualnie obowiązuje okres programowania, obejmujący lata 2007 
- 
2013, na który przewidziano gł 
ówny 
strumień unijnego zasilania finansowego na wyrównywanie różnic w poziomie rozwoju pomiędzy Polską 
a krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 
Z tego też powodu zostały opracowane nowe dokumenty programowe, unijne, na szczeblu kraju oraz 
województw. 
Na podstawie zapisów Strategicznych Wytycznych Wspólnoty każdy kraj członkowski, zgodnie 
z zasadą programowania przygotowuje Narodową Strategię Spójności (NSRO), programy operacyjne oraz układ 
wdrożeniowy środków. Opracowane zostały Narodowe Strategicz 
ne Ramy Odniesienia 2007 
- 
2013 (NSRO), 
które integrują główne priorytety UE z priorytetami polskimi. Dokument NSRO wspierający wzrost gospodarczy 
i zatrudnienie określa działania jakie Rząd Polski zamierza podjąć oraz system wdrażania funduszy unijnych, 
dostępnych w latach 2007 
– 
2013 dla Polski. Cele „Strategii” odpowiadają na wyzwania odnowionej Strategii 
Lizbońskiej. 
Łączna suma środków włączona w realizację działań rozwojowych, których głównym elementem będzie 
NSS, wyniesie łącznie ponad 107,9 mld e 
uro, w tym 85,4 mld środków UE. 
Narodowa Strategia będzie realizowana przy pomocy Programów Operacyjnych (PO), zarządzanych 
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnych programów Operacyjnych (RPO), zarządzanych 
przez samorządy poszczególnych 
województw. 
Dokumenty, które mają niezwykle istotne znaczenie przy ubieganiu się o finansowanie zadań naszego 
samorządu to: 
 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
- 
35,7% środków 
 
PO Kapitał Ludzki 
- 
13,7% środków 
 
PO Konkurencyjn 
a Gospodarka 
- 
11,7% środków 
 
Regionalne Programy Operacyjne 
- 
26,8% środków 
w tym: Województwa Zachodniopomorskiego 
- 
5,23% tj. 
835,4 mln euro 
W zestawieniu wyżej wymienionych programów, szczególne miejsce zajmuje 
Regionalny Program 
Ope 
racyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 
- 
2013 
. 
RPO WZ jest średniookresowym dokumentem strategicznym, będącym instrumentem finansowym 
samorządu województwa w zakresie kreowania regionalnej polityki rozwoju. RPO WZ jest dokumentem, który w 
najbliższych siedmiu latach będzie wyznaczał cele i priorytety rozwojowe, w ramach których realizowane będą 
przedsięwzięcia rozwojowe jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, uczelni, 
przedsiębiorstw oraz innych instytucji i organizac 
ji publicznych i prywatnych. Beneficjentami RPO WZ mogą być: 
jst, agencje rozwoju regionalnego, stowarzyszenia, fundacje, kościoły, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, 
szkoły, spółki prawa handlowego i inne. 
Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Zachodniopomorskiego jest dokumentem spajającym 
całość przedsięwzięć i działań o charakterze rozwojowym realizowanych w województwie i wspieranych zarówno 
ze środków UE, jak i ze środków krajowych, w tym prywatnych. 
Realizacja Programu ma na celu wspiera 
nie rozwoju województwa, zmierzającego do zwiększenia jego 
konkurencyjności, spójności gospodarczej, terytorialnej, społecznej i wzrostu poziomu mieszkańców. 
RPO WZ dysponuje sześciokrotnie wyższą kwotą niż ta, która była dostępna na realizację 
Zintegrowa 
nego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w latach 2004 
- 
2006 (ZPORR). 19 
Absorpcja tych środków daje niepowtarzalną szansę na rozwój Miasta i całego regionu, ale taż stanowi 
ogromne wyzwanie dla władz samorządowych, z uwagi na konieczność zapewnienia 
funduszom strukturalnym 
współfinansowania z własnego budżetu. 
To także ogromna odpowiedzialność z powodu właściwego doboru priorytetów 
– 
które zapewniać będą 
realizację celów strategicznych, takich jak poprawa konkurencyjności gospodarki i przedsiębiorczo 
ści 
zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrostu spójności gospodarczej i społecznej, a w konsekwencji 
powodującej poprawę jakości i poziomu życia mieszkańców. 
Na realizację RPO WZ na lata 2007 
- 
2013 przyznana została 
kwota 835 437 
299 euro. 
Podz 
iał przydzielonej dla województwa kwoty na realizację poszczególnych 
priorytetów : 
Oś priorytetowa 
mln euro 
% 
O 
ś 
priorytetowa 1. 
Gospodarka 
– 
Innowacje 
– 
Technologie 
232,7 27,86% 
O 
ś 
priorytetowa 2. 
Rozwój infras 
truktury transportowej i energetycznej 
215,8 25,83% 
O 
ś 
priorytetowa 3. 
Rozwój społeczeństwa informacyjnego 
42,0 5,03% 
O 
ś 
priorytetowa 4. 
Infrastruktura ochrony środowiska 
61,3 7,34% 
O 
ś 
priorytetowa 5. 
Turys 
tyka, kultura i rewitalizacja 
74,9 8,97% 
O 
ś 
priorytetowa 6. 
Rozwój funkcji metropolitalnych 
116,8 13,98% 
O 
ś 
priorytetowa 7. 
Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia 
58,5 7,00% 
O 
ś 
priorytetowa 8 
. 
Pomoc techniczna 
33,4 4,00% 
------------------------------------------------- 
Ogółem na RPO 835,4 
100% 
Źródło: RPO WZ str.173 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 
– 
2013 został 
zaakceptowany przez Komisję Europejską (11 października 2007r.) oraz uchwalony przez Radę Ministró 
w 
- 
Uchwała nr 257 z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 
– 
2013 (MP Nr 85 poz.911). 
RPO WZ zawiera także zestaw projektów kluczowych 
– 
uj 
ętych w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym. 
Plan zawiera 24 różnorodnych zadań inwestycyjnych, z których sześć należy do Miasta Koszalina. Są to: 
Kluczowe inwestycje Koszalina 
– 
ujęte w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym 
Orientacyjny koszt całkowity 
– 
mln .euro 
1. Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno 
– 
Przemysłowej w Koszalinie 
- 
20 
2. Uruchomienie lotniska w Zegrzu Pomorskim k. Koszalina 
- 
18 
3. Budowa hali widowisko 
wo 
– 
sportowej w Koszalinie 
- 
13,8 20 
4. Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki w Koszalinie 
- 
6,7 
5. Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (SPZOZ Szpital Wojewódzki Koszalin) 
- 
14,8 
--------------------------- 
- 
Razem: 73,3 
Do umieszczenia w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym zgłoszone zostały również następujące projekty: 
1. Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego 
miasta Koszalina 
– 
I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BoWiD 
2. Park Technologiczny 
3. 
„Inteligentny Koszalin 
– 
rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e 
- 
koszalin 
– 
budowa sieci 
teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego” 
4. 
Wielofunkc 
yjny Kompleks Wodno 
– 
Rekreacyjny typu aquapark 
Ujęcie kluczowych inwestycji Miasta Koszalina w RPO WZ daje szanse na uzyskanie środków 
finansowych na ich realizację. 
Z analizy wymienionych dokumentów programowych wynika, że głównym przesłan 
iem wszystkich działań 
programowych jest dążenie do rozwoju i poprawy jakości życia poprzez poprawę konkurencyjności zarówno firm 
jak również całych organizmów miejskich. 
Konkurencyjność miast 
- 
to tworzenie warunków lepszych niż gdzie indziej. O atrakc 
yjności i 
konkurencyjności miast, decydują takie czynniki jak: 
 
Jakość życia, 
 
Jakość siły roboczej, 
 
Innowacyjność, 
 
Zdolność do wykorzystania nowych technologii, 
 
Potencjał instytucjonalny, 
 
Konkurencyjność gospodarki, 
 
Marka miasta i produkty miasta, 
 
Potencj 
ał finansowy, 
 
Sprawność systemu zarządzania, 
 
Zdolność realizacji strategii rozwoju. 
Tak pojmowanym wyzwaniom oraz uwzględniając założenia wszystkich dokumentów programowych została 
opracowana kolejna edycja Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Koszalina na lata 
2008 
– 
2010. 
Podstawą do określenia priorytetów i działań PRL są cele zapisane w Strategii Rozwoju Miasta Koszalina do 
2015 r., Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2020 r., oraz wszystkie założenia 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo 
jewództwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 
- 
2013. 
Jednakże założenia programowo strategiczne należało przetransponować przez wnioski z analizy sytuacji 
społeczno 
– 
gospodarczej miasta oraz słabych i mocnych stron Miasta, szans i zagrożeń jego rozwoju, a 
także 
wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych 
– 
które w szczególności pozwoliły na usystematyzowanie 
priorytetów rozwojowych. 21 
Udział, w procesie tworzenia dokumentu różnorodnych partnerów społecznych i konsultantów (Zespoły 
Robocze, Zespół Międ 
zyresortowy, Rada Gospodarcza) powoduje, że Plan Rozwoju Lokalnego jest 
wypracowany w drodze współpracy środowisk społecznych zainteresowanych i odpowiedzialnych za rozwój 
miasta. 
Pierwsza edycja Planu na lata 2005 
– 
2007 
– 
przygotowanego przez ekspertów z 
ewnętrznych 
– 
Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin w Szczecinie 
– 
dała możliwość zdobycia doświadczenia i 
wskazówki do dalszych działań. Kolejne edycje Planu wykonywane są we własnym zakresie, przez komórki 
organizacyjne Miasta. 
Plan Rozwoju Lokaln 
ego jest bowiem podstawowym narzędziem zintegrowanego systemu zarządzania 
miastem, wymagającym współdziałania z partnerami lokalnymi i regionalnymi, a przypisanie personalnej 
odpowiedzialności za realizację poszczególnych programów (przez koordynatorów) i 
projektów (przez liderów) 
- 
czyni to narządzie bardziej skutecznym. 
Zgodnie bowiem z przyjętą metodologią, aktualizacja Planu przebiega w czterech fazach 
Faza 
I 
która została wykonana na 
podstawie analizy zgromadzonych danych i informacji o 
brazujących stan 
i perspektywy rozwoju lokalnego. 
Faza II 
- 
zapoznanie się z sytuacją wynikającą z „Oceny stanu”, zaznaczenie nowych trendów, procesów i 
zjawisk, wykonanie analizy SWOT 
– 
będących podstawą do identyfikacji kluczowych problemów oraz 
zdefi 
niowania nowych priorytetów rozwoju. 
Konsultacje społeczne 
– 
z Radą Gospodarczą, Rada Kultury i Radą Sportu jako środowiskiem opiniotwórczym 
– 
doradczym. 
Faza III 
– 
obejmuje zebranie propozycji projektów realizacyjnych, dokonanie oceny i selekcji oraz z 
godności 
projektów z przyjętymi priorytetami, wybór projektów. 
Faza IV 
- 
to prace redakcyjne końcowego dokumentu, konsultacje z komisjami Rady Miejskiej i przedłożenie 
projektu dokumentu na Sesji Rady Miejskiej. 
Końcowy dokument PRL przyjęty przez Ra 
dę Miejską stanowi podstawę realizowanych przez 
samorząd i miejskie jednostki organizacyjne 
– 
projektów 
– 
składających się na realizację Strategii 
Rozwoju Koszalina oraz dających możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej. 22 
II. Obszar realizacji i założenia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta 
Koszalina na lata 2009 
- 
2011 
Plan Rozwoju Lokalnego obejmuje przedsięwzięcia realizowane przy współfinansowaniu Funduszy 
Strukturalnych Unii Europejskiej na terenie Mias 
ta Koszalina. Dokument zawiera szczegółowe informacje na 
temat przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2009 
- 
2011. 
Plan Rozwoju Lokalnego nie ogranicza się w swych zapisach tylko do zadań realizowanych 
bezpośrednio przez Miasto Koszalin. Plan 
proponuje przede wszystkim zadania, które stanowią wyzwania dla 
całej społeczności lokalnej i wszystkich instytucji działających na rzecz rozwoju społeczno 
- 
gospodarczego. Taka 
zasada partnerstwa 
jest jedną z fundamentalnych zasad polityki strukturalnej Uni 
i Europejskiej. 
„Plan” posiada ścisłą korelację z kluczowymi opracowaniami regionalnymi (Strategia Rozwoju 
Województwa Zachodniopomorskiego do 2020r.), Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2007 
– 
2013 oraz lokalnymi S 
trategią Rozwoju Miasta Koszalina do 2015r, 
Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, a także wieloletnią prognozą finansową, z uwagi na konieczność 
przewidywania zabezpieczenia finansowego (zgodnie z 
zasadą dodatkowości 
– 
pomoc udzielana przez Unię 
Europejską jes 
t uzupełnieniem wkładu) 
Jednak w największym stopniu zadania Planu przystosowane są do uchwalonych nowych Programów 
Operacyjnych, opracowywanych zgodnie z wytycznymi wspólnoty i Narodowej Strategii Spójności 
- 
na podstawie 
których wyznaczeni beneficjenc 
i będą aplikować po fundusze strukturalne. 
Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem planistycznym, obejmującym swoim zakresem zgłoszone 
projekty, a najczęściej przywoływanym programami operacyjnymi są: 
 
RPO Województwa Zachodniopomorskiego 
 
PO 
- 
Infrast 
ruktura i Środowisko 
 
PO 
- 
Kapitał Ludzki 
 
PO 
- 
Konkurencyjna Gospodarka 
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Koszalina jest zbiorem konkretnych, realnych, niezbędnych dla rozwoju 
społeczności lokalnej działań, odzwierciedla faktyczne potrzeby, 
a jego realizacja leży we wspólnym interesie 
wszystkich mieszkańców gminy. 
Obecna aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2009 
- 
2011 jest kolejną próbą sporządzenia 
dokumentu zawierającego: 
 
zestaw najbardziej aktual 
nych danych (będących podstawą analizy społeczno 
– 
gospodarczej), 
 
identyfikację najważniejszych problemów miasta, 
 
wnikliwą analizę wszystkich dokumentów programowych, w tym RPO WZ 
– 
(Miasto aktywnie 
uczestniczyło w procesie konsultacji projektu dokumentu 
RPO WZ, poprzez starania i zabieganie o 
właściwe miejsce Koszalina w tym dokumencie, stosownie do potencjału Miasta oraz 
zabezpieczenia jego możliwości rozwojowych 
- 
co zostało uwzględnione w Indykatywnym Planie 
Inwestycyjnym zawierającym 5 kluczowych zada 
ń); 
 
priorytety rozwoju Miasta 
 
uporządkowany i spójny zestaw programów i projektów realizacyjnych zawierających podstawowe 
informacje niezbędne przy aplikowaniu o dofinansowanie zewnętrzne, 
Realizacja polityki regionalnej, zawartej w wytycznych ramowych 
wymaga takiego doboru priorytetów, 
które będą spójne z priorytetami wyższego rzędu, bowiem ich realizacja wpisywać się będzie w cele strategiczne 
i to one będą mieć największe szanse na uzyskanie dofinansowania. 23 
W naszym przypadku jest to o tyle łatwi 
ejsze, że priorytety miasta, przyjęto już w poprzednich wersjach 
Planu 
– 
są także priorytetami o znaczeniu regionalnym i wpisują się w realizację Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. 
Zatem najważniejsze dla rozwoju miast 
a projekty będą realizowane w oparciu 
o siedem priorytetów 
, 
które są podstawą przygotowania obecnej edycji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Koszalina. 
Są to: 
1. 
Dostępność (poprawa) komunikacyjna Miasta 
– 
zewnętrzna i wewnętrzna 
2. 
Poprawa infrastruktury zwi 
ązanej z rozwojem gospodarczym i jakością życia 
3. 
Tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost konkurencyjności lokalnych firm 
4. 
Nauka i edukacja jako czynnik jakościowego rozwoju społeczeństwa 
5. 
Partnerstwo i Współpraca 
6. 
Bezpieczeństwo i przeciwdziałanie wykluczeni 
u społecznemu 
7. 
Czas na kulturę i rekreację 
W ramach realizacji priorytetów rozwoju Miasta Koszalina będą podejmowane następujące działania: 
1. 
Dostępność (poprawa) komunikacyjna Miasta 
– 
zewnętrzna i wewnętrzna 
- 
Pierwszoplanową 
rangę nadano priorytetowi d 
otyczącemu poprawy dróg, zarówno wewnątrz miasta jak również dróg 
poprawiających komunikację zewnętrzną w ramach województwa, regionu, kraju, tranzytu 
międzynarodowego. Na inwestycje drogowe w mieście przeznacza się najwyższe wydatki budżetowe 
miasta od 
kilku lat. Natomiast, komunikacja zewnętrzna będzie realizowana przy udziale projektów z 
zakresu poprawy infrastruktury drogowej, usprawniających systemy transportowe, reaktywowania 
lotniska cywilnego w Zegrzu Pomorskim k. Koszalina, rozwoju transportu pu 
blicznego, w tym przewozów 
kolejowych, bezpieczeństwa ruchu drogowego, rewitalizacji dworca (PKP i PKS). Zabezpieczenie w puli 
wojewódzkiej (RPOWZ) największego udziału środków 
– 
25,8%, tj. 215,8 mln. euro, na realizację 
priorytetu z zakresu rozwoju infras 
truktury transportowej i energetycznej 
- 
stwarza ogromne szanse na 
znaczną poprawę sytuacji w tym zakresie. Miasto będzie aktywnie zabiegać o uwzględnienie potrzeb 
Koszalina w podziale środków zewnętrznych na inwestycje komunikacyjne. 
2. 
Poprawa infrastrukt 
ury związanej z rozwojem gospodarczym i jakością życia 
- 
Wykorzystanie 
nadmorskiego położenia dla rozwoju przedsiębiorczości i turystyki wymaga wyposażenia w odpowiednią 
infrastrukturę społeczną, przestrzenną i funkcjonalną, w tym z zakresu ochrony środowi 
ska, a także 
jakości i dostępności usług medycznych 
- 
infrastruktury ochrony zdrowia. W priorytecie tym 
przewidziane są też działania dotyczące racjonalizacji usług medycznych, w tym współdziałanie w celu 
kontynuowania budowy Szpitala, budowy Hospicjum, ur 
uchomienia zakładu pielęgnacyjno 
– 
opiekuńczego, dostosowanie infrastruktury społecznej do zmian demograficznych. W zakres tego 
priorytetu wchodzą działania odpowiadające Strategii Lizbońskiej, przypisującej miastom szczególną 
rolę 
– 
gdyż „jako centra skup 
iające instytucje biznesowe i edukacyjne, stanowią główne motory wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia oraz posiadają potencjał do pobudzania innowacyjnych zmian”. Miasta 
stanowią szczególne obszary wymagające wsparcia, ze względu na natężenie problemów zwi 
ązanych z 
komunikacją, degradacją środowiska naturalnego i zaniedbania terenów miejskich. Miasta mogą 
stanowić pola wzrostu, których wsparcie przyczynia się znacząco do rozwoju przyległych terenów i 
całego regionu w zrównoważony sposób”. Stąd odpowiedzia 
lność Koszalina 
– 
za całą strefę jego 
oddziaływania Koszaliński Obszar Węzłowy. W RPOWZ priorytet ten będzie realizowany w ramach 24 
działań przewidzianych dla kliku priorytetów, jak: Gospodarka 
– 
Innowacje 
– 
Technologie, Rozwój 
infrastruktury społecznej i o 
chrony zdrowia, z zakresu rewitalizacji i zagospodarowania obszarów 
problemowych. Dążenia Miasta do osiągania poziomu życia mieszkańców 
– 
porównywalnego do 
standardów unijnych. 
3. 
Tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost konkurencyjności lokalnych firm 
- 
wspie 
rającemu 
gospodarkę, a w szczególności w zakresie innowacyjności i nowoczesnych technologii, co pozwoli na 
uzyskanie konkurencyjności i wzmocnienia przedsiębiorstw do funkcjonowania w warunkach gospodarki 
rynkowej oraz wyjścia poza rynki lokalne (wzrost e 
ksportu). „Wspieranie przedsiębiorczości” 
– 
to także 
zwiększenie dostępności do kapitału, szkolenia i doradztwo, inwestycje, promocja innowacyjności, 
tworzenie stref intensywnej działalności gospodarczej. Realizacji tego priorytetu służą m.in. działania z 
zakresu utworzenia Parku Technologicznego. 
4. 
Nauka i edukacja jako czynnik jakościowego rozwoju społeczeństwa 
- 
obejmujące działania 
z zakresu infrastruktury społecznej i edukacyjnej (oświatowo 
– 
wychowawczej i sportowej), promującej 
model społeczeństwa op 
artego na wiedzy i permanentnego kształcenia. 
5. 
Partnerstwo i Współpraca 
Obejmujące realizację podstawowych zasad rozwoju regionalnego 
– 
zasady 
partnerstwa. Ścisła współpraca Miasta w ramach struktur organizacyjnych (Związku Miast Polskich, 
Związku Miast B 
ałtyckich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego, Euroregionu 
„Pomerania”, Stowarzyszenia „S 
- 
11”) odpowiednimi władzami wojewódzkimi, przedstawicielami 
środowisk społecznych i gospodarczych, a także miast partnerskich. Współpraca partnerska mię 
dzy 
sąsiednimi gminami umożliwiająca podejmowanie wspólnych inwestycji, jak np. reaktywowanie lotniska 
cywilnego w Zegrzu Pomorskim, przeprawa przez Jezioro Jamno, reaktywacji linii kolejowej Koszalin 
– 
Mielno, rewitalizacji dworca PKP, PKS. 
6. 
Bezpieczeństwo 
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
– 
obejmuje działania z zakresu 
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta oraz programów osłonowych dla najbiedniejszych, 
ochrony niepełnosprawnych, patologii społecznych, tworzenia warunków równych szans dla każ 
dego. 
Ważnym działaniem z tego zakresu będzie utworzenie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 
7. 
Czas na kulturę i rekreację 
– 
koncentruje działania na wykorzystaniu położenia i rozwoju turystyki, 
określonej w Strategii Województwa jako koło zamachowe 
rozwoju gospodarki. Połączenie walorów 
turystycznych z kulturowymi, wykorzystanie obiektów dziedzictwa kulturowo 
- 
historycznego oraz 
stworzenie odpowiedniej bazy rekreacyjnej będzie stanowić kompleksową ofertę dla mieszkańców 
i przyjezdnych. Wymaga to jed 
nak działań z zakresu rozbudowy i modernizacji infrastruktury 
turystycznej, marketingu regionu, regionalnych produktów turystycznych, wsparcia rozwoju kultury 
i dziedzictwa kulturowego. 
Projekt Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Koszalina na lata 2009 
– 
2011 obejmuje 
sześćdziesiąt 
jeden projektów 
przygotowanych przez Zespoły Robocze, reprezentowane przez komórki merytoryczne 
Urzędu Miejskiego oraz miejskie jednostki organizacyjne. 
Projekty zostały zgrupowane dla sprawnego zarządzania w 
12 progra 
mów 
, obejmujących kluczowe 
dla rozwoju Koszalina obszary: 
1. 
Gospodarny Koszalin 
2. 
Razem można więcej 
3. 
Infrastruktura dla rozwoju 
4. 
Mieszkajmy w Koszalinie 
5. 
Koszalin sprawny komunikacyjnie 
6. 
Nowa edukacja 
7. 
Miasto równych szans 
8. 
Zdrowie dla wszystkich 25 
9. 
Dla ciała i du 
cha 
10. 
Koszalin piękny i zielony 
11. 
Ku Morzu 
12. 
Bezpieczny i Inteligentny Koszalin 
W oparciu o priorytety oraz ocenę przygotowania projektów do realizacji dokonano doboru 61 projektów 
do Planu na lata 2009 
- 
2011. 
Łączna wartość projektów zakwalifikowanych 
do realizacji w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Miasta 
Koszalina na lata 2009 
- 
2011 wynosi 
około 
1.230 mln złotych 
. Jest to ogromna kwota, więc wykonanie 
większości projektów zależeć będzie od skuteczności zdobycia dofinansowania ze środków zewnętrznych 
. 26 
III. 
Stan rozwoju społeczno 
– 
gospodarczego Miasta Koszalina 
1. 
Sytuacja społeczna 
1.1 Uwarunkowania demograficzne 
Liczba ludności na koniec 2007 roku wynosiła 107.376 osoby i była niższa o 317 osób niż w końcu 
p 
oprzedniego roku. Na 1 km.2 przypadało 1.289 osoby i był to jeden z najwyższych wskaźników gęstości 
zaludnienia w województwie zachodniopomorskim (w Szczecinie przypada 1.356 osób na 1 km.2, a średnia dla 
województwa wynosi 74 osoby na 1km.2). 
Tabela nr 1 
Podstawowe wskaźniki demograficzne w latach 2000 
- 
2007 
Wyszczególnienie 
2000 r. 
2001r. 
2002r. 
2003r. 
2004r. 
2005r. 
2006r. 
2007 r. 
Liczba ludności 
(stan w dniu 31.XII) 
111.618 
111.301 
108.480 
107.877 
107.773 
107.886 
107. 
693 
107.376 
Ludność w wieku 
– 
w % 
przedprodukcyjnym (0 
- 
17 lat) 
produkcyjnym (18 
- 
59/64 lata) 
poprodukcyjnym (60/65 i więcej) 
20,6 
65,8 
13,6 
19,4 
66,6 
14,0 
18,8 
66,3 
14,9 
17,9 
66,8 
15,3 
17,3 
67,1 
15,5 
16,8 
67,4 
15,8 
16,3 
67,3 
16,4 
16,0 
66, 
9 
17,0 
Przyrost naturalny 
Urodzenia 
Zgony 
+17 
843 
826 
- 
8 
815 
823 
- 
19 
786 
805 
+6 
842 
836 
+38 
915 
877 
- 
60 
846 
906 
+1 
879 
878 
+11 
928 
917 
Saldo migracji ludności 
Napływ 
Odpływ 
- 
30 
1.243 
1.273 
- 
229 
1.013 
1.243 
+129 
1.563 
1.434 
- 
404 
1.20 
6 
1.610 
- 
222 
1.309 
1.531 
- 
263 
1.229 
1.492 
- 
305 
1.261 
1.566 
- 
415 
1.314 
1.729 
Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie 
W roku 2007 zmniejszała się liczba dzieci i młodzieży w wieku do 17 lat i stanowiła ona 16,0% ogółu 
ludności Koszalina. Liczba ta 
zmalała o 0,4% w stosunku do roku ubiegłego. Jednocześnie zaobserwowano 0,4 
% spadek udziału populacji w wieku produkcyjnym. Natomiast w stosunku do lat poprzednich wzrosła o 0.6 % 
liczba ludności w wieku poprodukcyjnym 
. 
Ludność w wieku produkcyjnym w ro 
ku 2007 stanowiła 66,9% ogółu (67,3% w 2006r.), natomiast 
ludność w wieku poprodukcyjnym 
– 
17,0% (wobec 16,4% w 2006r.). Są to tzw. ekonomiczne grupy wieku, 
których udział w 2007 roku, na tle kraju i regionu kształtował się następująco: 
w 
kraju w województwie 
w Koszalinie 
% 
% 
% 
Ludność w wieku przedprodukcyjnym 
19,6 
19,5 
16,0 
w wieku produkcyjnym 
64,4 
65,9 
66,9 27 
w wieku poprodukcyjnym 
16,0 
14,6 
17,0 
W 2007 roku zawarto w Koszalinie 679 związ 
ków małżeńskich, tj. o 51 (7%) więcej niż w poprzednim 
roku. Natomiast liczba rozwodów waha się w granicach 400 i podążając za tendencjami krajowymi z roku na rok 
wzrasta. 
W 2007 roku urodziło się 928 dzieci, tj. o 49 więcej niż w 2006r. Natomiast licz 
ba zgonów wyniosła 917 
osób i była wyższa od poziomu roku ubiegłego o 39 osób. 
Jak wynika z prognoz opublikowanych przez GUS do 2030 r. znacznie zmaleje liczba ludności Miasta, 
zmieni się też jej struktura. Zmaleje liczba ludności w w 
ieku przedprodukcyjnym i w wieku produkcyjnym, 
natomiast znacząco wzrośnie grupa ludności starszej (w wieku poprodukcyjnym). 
Można jednak założyć, iż przedstawiane przez GUS prognozy odnośnie spadku liczby ludności mogą 
się nie sprawdzić ponieważ nie uwz 
ględniają one występujących zjawisk społecznych i gospodarczych, tu 
głównie zjawiska reemigracji; planów poszerzenia granic miasta oraz tworzenia dogodnych warunków rozwoju 
gospodarczego, zachęcających młodych ludzi do pozostania w mieście. Wymienione c 
zynniki mogą wpłynąć na 
odwrócenie tendencji spadkowej liczby ludności miasta Koszalina. 
Jedną z przyczyn spadku liczby ludności jest utrzymujące się ujemne saldo migracji na pobyt stały 
(suma wewnętrznej i zagranicznej emigracji na pobyt stały) Rezultat 
em przemian demograficznych w Koszalinie 
jest wzrastający udział ludności „nieprodukcyjnej”, który wynosił: 
◘ w 2007 roku na 100 osób w wieku produkcyjnym 
– 
przypadało 
49,4 
osób w wieku nieprodukcyjnym, 
◘ 
w 2006 r. wskaźnik ten wynosił 
- 
48,6, 
◘ w 2005r 
. wskaźnik ten wynosił 
– 
48,3 
1.2. Wykształcenie ludności 
Pozytywnym zjawiskiem obserwowanym od kilku lat jest stały wzrost liczby osób legitymujących się 
wykształceniem ponadpodstawowym. Wzrost poziomu wykształcenia, związany z aspiracjami edukacyjny 
mi 
młodych ludzi. Według wyników spisu ludności z 2002 roku odsetek osób z wykształceniem ponadpodstawowym 
wśród ludności w wieku 13 lat i więcej wynosił ok. 65 %, zaś w 2005 roku 
– 
ponad 75%. Znacznie zwiększyła się 
liczba osób z wykształceniem podstawow 
ym, niepełnym podstawowym i bez wykształcenia szkolnego 
1 
. 
Jednocześnie zaobserwowano wzrost udziału liczby osób z wykształceniem wyższym; w 2002 r. 
– 
16,7%, a w 2005r. 
– 
21%. (wzrost o 4,3%). W okresie ostatnich siedmiu lat współczynnik solaryzacji 
2 
w 
szkolnictwie wyższym wzrósł czterokrotnie., z poziomu 12,9 w roku akademickim 1990/1991 do 51,1 w roku 
akademickim 2007/2008 
3 
. W roku akademickim 2007/2008 w szkołach wyższych wszystkich typów kształciło się 
1937,4 tys. studentów, tj. o 0,2% mniej niż w r 
oku ubiegłym. 
W Koszalinie, liczba studentów od 2001 r. zmniejszyła się. W latach 2000 
– 
2001 
w Koszalinie studiowało ponad 35 tys. studentów. Było to zjawisko bez precedensu w skali kraju, bowiem przy 
liczbie 107 tys. mieszkańców 
– 
kształciło się 35 ty 
sięcy studentów (32,7%) 
– 
co dawało podstawy do budowania 
„miasta akademickiego”. 
W roku akademickim 2008/2009 liczba studentów spadła do ok. 17 tysięcy. 
Największą uczelnią na Pomorzu Środkowym jest 
Politechnika Koszalińska 
– 
w której na trzech 
wydzia 
łach i w pięciu instytutach studiuje blisko 
11 tysięcy 
osób. 
1 
Uaktualnione dane 
odnoszące się do poziomu wykształcenia ludności dostępne będą dopiero po roku 2010k, w którym 
przeprowadzony zostanie kolejny spis powszechny. 
2 
Współczynnik solaryzacji 
– 
relacja liczby osób uczących się na danym poziomie kształcenia do liczby ludności 
w grupie 
wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania.. 
3 
Konferencja prasowa GUS z dnia 26.08.2008r Departament Badań Społecznych 
– 
notatka informacyjna. 28 
Kształci ona studentów głównie z miasta Koszalina i terenu województwa ale również przyjeżdżają tu 
młodzi z kraju i z zagranicy (Białorusi, Maroka, Portugalii). Studenci zagraniczni stanowią jed 
nak niewielki udział 
w ogólnej liczbie studiujących na Politechnice Koszalińskiej. 
Kolejną uczelnią jest 
Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna 
, która kształci na poziomie wyższych 
studiów zawodowych i uzupełniających magisterskich. Obecnie studiuje w niej 
1,5 tysiąca 
osób, na kierunkach: 
pedagogika, socjologia, administracja i pielęgniarstwo. 
W 
Zespole Kolegiów Nauczycielskich 
kształci się 250 studentów, na kierunkach: język polski 
z bibliotekoznawstwem, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz języ 
ki: angielski, niemiecki i francuski. 
W 
Koszalińskiej Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych 
kształci się 
ok. 1000 
studentów na kierunkach: 
pedagogika i administracja oraz na studiach podyplomowych. 
Poza wskazanymi uczelniami w Koszalinie znajduje się kil 
ka punktów wykładowych uczelni 
zewnętrznych: Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, UAM z Poznania, Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno 
- 
Ekonomicznej z Łodzi W punktach 
wykładowych na poziomie st 
udiów wyższych i podyplomowych studiuje ponad 
2,5 
tysiące studentów. Ogólna 
liczba studentów w punktach wykładowych wskazanych uczelni wzrosła o około 25 %. 
Potencjał naukowy oraz zainteresowanie zdobywaniem i podnoszeniem kwalifikacji naszego 
społeczeńs 
twa zostało zauważone 
– 
w „Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 
- 
2015” znajduje się zapis, iż 
„ 
ważnym elementem polityki regionalnej będzie … wzmocnienie potencjału akademickiego Koszalina” 
(str.65). 
1.3. Prognoza ludności do 2030 roku 
4 
Wyniki dł 
ugookresowej prognozy wskazują, że liczba ludności Koszalina zmniejszy się o blisko 20 
tysięcy osób 
– 
osiągając poziom 89 tysięcy. (Liczba ludności Polski zmniejszy się do 2020roku o 1 milion osób, 
a w następnej dekadzie 2020 
- 
2030 o kolejne 1,5 mln osó 
b). 
Zmianom ilościowym liczby ludności towarzyszą również zmiany w strukturze demograficznej. Malejąca 
liczba urodzeń, wzrost przeciętnego dalszego trwania życia (70,8 lat dla mężczyzn i 79,4 lat dla kobiet) 
5 
wzrastająca migracja zarobkowa oraz ujemne sald 
o migracji zagranicznych 
– 
powodują istotne zmiany 
w strukturze ludności, w której zmniejsza się udział dzieci i młodzieży na rzecz osób w wieku poprodukcyjnym. 
4 
Opracowana przez GUS w 2003r. na bazie wyników spisu ludności 2002 oraz przewidywa 
nych trendów w zakresie 
dzietności, umieralności, migracji wewnętrznych i zagranicznych. Założenie do Prognozy Ludności są wynikiem ustaleń 
ekspertów GUS, Rządowej Rady Ludnościowej i Komitetu Nauk Demograficznych PAN 
5 
Prognoza GUS str.127 29 
Wykres 1 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Prognozy lud 
ności do roku 2030 
– 
GUS, 2004 r. 
Na przestrzeni 23 lat (2007 
- 
2030) według prognoz GUS liczba ludności w wieku przed produkcyjnym 
zmaleje o 4,4 % natomiast znacznie wzrośnie udział ludności w wieku poprodukcyjnym 
– 
15,5%. 
1.4. Migracje 
Migracja 
nie jest zjawiskiem nowym w naszej historii, jednakże w ostatnich latach oceniana jako jedna z 
największych. 
Rozmiary migracji są poddawane jedynie próbom oszacowania, bowiem statystyka publiczna nie 
przewiduje monitorowania międzynarodowego przepływu lu 
dności. 
Zgodnie z terminologią przyjętą przez GUS 
– 
„ 
Emigracja, to dokonanie wymeldowania z pobytu stałego w 
związku z wyjazdem za granicę” . 
Dane te nie obejmują wyjazdów krótkookresowych, czy sezonowych 
wyjazdów do pracy (poniżej 2 miesięcy), które stan 
owią główny cel wyjazdów. 
Monitorowanie zmian w poziomie migracji stanowi poważne wyzwanie dla statystyki, z uwagi na 
ograniczony zakres dostępnych danych o przemieszczeniach ludności. Migracje jako efekt większej mobilności 
ludności, przemieszczeń czasowy 
ch po wejściu Polski do UE są trudne do oszacowania nawet przez 
demografów i służby statystyki publicznej. 
Począwszy od 2004 r. emigracja Polaków przybrała duże rozmiary, jednocześnie zmieniły się także 
kierunki wyjazdów, co jest związane z wejściem Pols 
ki do Unii Europejskiej oraz otwieraniem kolejnych rynków 
pracy. Dotychczasowe dane o rozmiarach emigracji zagranicznej Polaków dotyczyły przede wszystkim wyjazdów 
na stałe oraz w niewielkim zakresie informacji o wyjazdach czasowych, ale tylko takich jakie 
były 
udokumentowane w systemie ewidencji ludności. 
Po raz pierwszy w roku 2003, na podstawie wyników spisu ludności w 2002 r. upowszechnione zostały 
dane, które wskazywały na dużą liczbę Polaków przebywających czasowo za granicą. Za granicami kraju 
prze 
bywało wówczas 786 tyś. mieszkańców Polski a głównymi krajami emigracji były: Niemcy, Włochy Wielka 
Brytania czy Francja oraz poza Europa USA i Kanada 
6 
. 
6 
Konferencja 
prasowa z dnia 23 października 2007 r. Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych 
Zmiany w strukturze ludności w latach 2007 i 2030 
66,90% 
17,00% 
32,50% 
16,00% 
11,60% 
55,90% 
0,00% 
20,00% 
40,00% 
60,00% 
80,00% 
w wieku 
przedprodukcyjnym 
w wieku 
produkcyjnym 
w wieku 
poprodukcyjnym 
2007 
2030 30 
Po raz pierwszy od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej przedstawiony został przez GUS 
szacunek 
rozmiarów i kierunków emigracji zagranicznej Polaków. 
Według danych zaprezentowanych przez GUS szacuje się, że w końcu 2006 roku poza granicami Polski 
przebywało czasowo ok. 1950 tys. (około 1000 tys. w 2004 r. i 1450 tys. w 2005 r.) mieszkańców naszego 
kraju 
przy czym ponad 1600 tyś. w Europie. Zdecydowana większość emigrantów z Polski przebywała w krajach UE 
(ok. 1550 tyś.) przy czym liczba ta zwiększyła się o 380 tyś. w ciągu tylko jednego roku i prawie podwoiła się 
w ciągu naszego członkostwa w UE. 
Wśród krajów docelowych emigracji Polaków po wejściu Polski do Unii 
europejskiej zdecydowanie wyróżniają się Wielka Brytania oraz Niemcy przede wszystkim ze względu na skalę 
zjawiska. 
Szacuje się, że w końcu 
2006 
r. w 
Wielkiej Brytanii 
przebywało ok 
. 580 
tys 
. emigrantów z Polski, zaś 
w 
Niemczech 
ok. 
450 tys 
., kolejne miejsca zajmują: 
Irlandia 
– 
ok. 
120 
tys., 
Włochy 
– 
85 tys 
. oraz 
Niderlandy 
- 
ok. 
55 tys 
. Polaków 
7 
. 
Zdecydowanie większość (80 
- 
90%) polskich emigrantów, którzy wyjechali w okresie od maja 2 
004 roku do końca 
2006 roku przebywa za granica w celach zarobkowych. 
Wykonane badanie 
8 
rynku województwa w zakresie „zagraniczna migracja zarobkowa, struktura 
społeczno zawodowa oraz wpływ migracji na spadek bezrobocia, przyczyny i motywy zagranicznych m 
igracji 
zarobkowych ludności” 
– 
pozwoliły na przybliżenie rozmiarów tego zjawiska oraz wyciągnięcie z niego 
odpowiednich wniosków. 
Podstawowym celem badania było zdiagnozowanie przyczyn i motywów, jakimi kierują się osoby 
decydujące na podjęcie zagraniczne 
j migracji zarobkowej. 
Za główne przyczyny wyjazdu za granicę podawano: 
2007 r. 
 
Podniesienie standardu materialnego 
- 
73% 
 
Niesatysfakcjonująca praca lub jej brak 
- 
47% 
 
Nauka języka podniesienie kwalifikacji zawodowych 
- 
34% 
 
Cel turystyczny 
– 
poznanie nowego kraju 
- 
31% 
 
Zła sytuacja polityczna kraju 
- 
13% 
Korzyści związane z wyjazdem za granicę: 
2007 r. 
 
Korzyści finansowe/ polepszenie warunków życia 
- 
94% 
 
Poznanie nowej kultury/ zwiedzanie 
- 
35% 
 
Nauka języka i podnoszenie kwalifikacji 
- 
32% 
 
Polepszenie warunków pracy 
- 
4% 
Natomiast na pytanie jakie czynniki mogłyby wpłynąć na zmianę decyzji o wyjeździe za granicę 
– 
w 
zdecydowanej większości ponad 70 % podawano: poprawę warunków 
finansowych i polepszenie warunków 
pracy oraz poprawy sytuacji politycznej i gospodarczej w Polsce. 
Wyjeżdżający za granicę znajdują pracę za pośrednictwem: 
 
Pomocy znajomych / rodziny 
- 
75% 
 
Ogłoszeń prasowych 
- 
4% 
 
Biur pośrednictwa pracy 
- 
4% 
 
Internet 
- 
2% 
7 
Tamże, 
8 
Na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie badanie przeprowadzone przez Firmę Public Profits Sp. z o.o. ze 
środków Europejskiego Fund 
uszu Społecznego oraz budżetu państwa, w ramach ZPORR 
– 
Raport badawczy „Mapa 
Zachodniopomorskiego rynku pracy”. 31 
Zdecydowana większość emigrantów zamierza przebywać za granicą okresowo, a następnie planują wydatki i 
inwestycje w Polsce, na: 
2007 r. 
 
cele mieszkaniowe 
(zakup mieszkania, budowa, remont, wyposażenie mieszkania) 
- 
28% 
 
zakup samochodu 
- 
11% 
 
poprawę warunków życiowych 
- 
16% 
 
własną działalność gospodarcza 
- 
10% 
 
wykształcenie 
- 
12% 
 
inne (spłata długów, lokata, spłata kredytu, 
założenie rodziny) 
- 
23% 
Zarobki za granicą wynoszą średnio 6,4 tys. złotych 
Ogólnokrajowej fali emigracji poddali się także mieszkańcy naszego województwa i Miasta Koszalina. 
73% emigrantów z województwa zachodniopomorskiego przebywa za gra 
nicą powyżej 12 miesięcy, a tylko 27% 
od 2 do 12 m 
- 
cy. Wyjazdy zagraniczne z naszego województwa stanowią zaledwie 4% w skali kraju. Najwięcej 
ludzi emigruje w województw śląskiego 32% i opolskiego 18%. 
W przeciągu czterech lat 2004 
– 
2007 województwo za 
chodniopomorskie opuściło 3.715 osób, z czego 
35,2% stanowili mieszkańcy podregionu koszalińskiego. 
Migrujący z województwa zachodniopomorskiego, to: 
 
ludzie młodzi w wieku do 35 lat, najbardziej mobilni i niebojący się ryzyka 
 
wyjeżdżający do Niemiec, Ang 
lii, Irlandii, na średnio 8 m 
- 
cy ,( 14 % planuje wyjechać na stałe); 
 
o wyborze kraju decydują: łatwość znalezienia pracy oraz zarobki, łatwość dojazdu (Niemcy); 
 
wyjeżdżający z przyczyn finansowych, chcąc poprawić sytuację życiową własną i swojej rodziny; 
 
migrujący zamierzają powrócić i wydać lub zainwestować zarobione pieniądze na cele mieszkaniowe, 
zakup samochodu, komputera, sprzętu AGD, dalszą naukę. 
W kontekście zawartości omawianego Raportu WUP 
– 
brak jest badań dotyczących samego Miasta 
Koszalina. 
Podlega on tendencjom ogólnym. 
Biorąc pod uwagę dane, odnotowane przez statystykę publiczną 
- 
migracje wewnętrzne i zagraniczne 
w latach 2005 
– 
2007 w mieście Koszalinie przedstawiały się następująco: 
2005r. 
2006r. 
2007 r. 
Migracje na pobyt 
stały 
- 
zameldowania 
1.207 
1.202 
1.231 
- 
wymeldowania 
1.353 
1.318 
1.546 
- 
za granicę 
139 
248 
183 
Źródło: www.stst.gov.pl/bdr/dane 
Podane wyżej wielkości statystyczne nie obrazują jednak rzeczywistych r 
ozmiarów emigracji. Nie daje tej 
możliwości także prowadzona w mieście ewidencja ludności. 
Z ewidencji ludności wynika, że z Koszalina za granicę wyjechało: 
- 
w 2004 roku 
– 
306 
osób (w tym 52 osoby na emigrację stałą i 154 czasowa nieobecność za granicą) 
- 
w 2005 roku 
– 
379 
osób; 
- 
w 2006 roku 
– 
723 
osoby, z tego 363 osoby to emigracja stała; 
- 
w 2007 roku 
- 
315 
osób, z tego 196 na pobyt stały 
Ustalenie rzeczywistych rozmiarów migracji jest niezwykle trudne. Przedstawione dane opracowywano 
na podstawie 
różnorodnych źródeł informacji, zarówno administracyjnych jak i statystycznych. Mimo wielu analiz 32 
rozmiary emigracji ani czas jej trwania nie są do końca oszacowane. Jednakże zjawisko to, ze względu na jego 
skalę, musi być uwzględniane przy podejmowaniu dz 
iałań z zakresu rozwoju miasta. 
1.5. Rynek pracy 
Sytuacja na koszalińskim rynku pracy jest rezultatem zmian, jakie miały miejsce od początku 
transformacji. Wyraziły się one znacznym spadkiem zatrudnienia i pojawieniem się dużego bezrobocia 
o chara 
kterze długookresowym. Bezrobocie w Koszalinie rosło do końca 2003 roku, osiągając poziom 10,5 
tysiąca osób oraz prawie 21% wskaźnik bezrobocia (będący udziałem liczby bezrobotnych w ogólnej liczbie 
ludności czynnej zawodowo). 
Od 2004 roku bezrobocie zac 
zęło spadać 
– 
początkowo nieznacznie, zaledwie 0,1%, a w roku 2005 
zmalała liczba bezrobotnych o ponad 1 tysiąc osób oraz 2% stopa bezrobocia. Radykalne zmiany nastąpiły w 
roku 2006, w którym liczba bezrobotnych zmalała o prawie 2 tysiące, w 2007 r. o 1,8 
tys. osób, a do końca 
2008 r. o następne 1,5 tys. osób w stosunku do liczby bezrobotnych z 31 grudnia 2007 roku. 
Tabela nr 2 
Poziom bezrobocia w Mieście Koszalinie w okresie 2004 
– 
2008 
L.p. 
Wyszczególnienie 
2004 r. 
2005r. 
2006 
r. 
2007r. 
2008 r. 
1. 
Bezrobotni ogółem 
w tym: kobiety 
10.279 
5.381 
9.248 
5.063 
7.312 
4.144 
5.429 
3.272 
3.880 
2.048 
2. 
Bezrobotni z prawem do 
zasiłku 
% do ogółu bezrobotnych 
1.949 
19% 
1.676 
18,1% 
1.292 
17,7% 
9 
13 
16,8% 
591 
15,2% 
3. 
Bezrobotni w wieku mobilnym 
(18 
- 
44 lata) 
6.640 
5.535 
4.058 
2.086 
2.016 
4. 
Poziom wykształcenia 
bezrobotnych 
- 
wyższe 
- 
średnie i policealne 
- 
zasadnicze zawodowe 
- 
gimnazjalne i poniżej 
709 
3.247 
2.812 
3.511 
691 
2.974 
2.431 
3.152 
572 
2.464 
1.777 
2.499 
508 
1.789 
1.249 
1.883 
444 
1.269 
920 
1.247 
5. 
Stopa bezrobocia 
21,8% 
18,8% 
15,2% 
11,6 % 
8,1% 
Źródło: Dane PUP, Informacja o stanie bezrobocia w Mieśc 
ie Koszalinie. 
Przedstawione zestawienie wykazuje dokonujące się zmiany w liczbie bezrobotnych, malejącym udziale 
bezrobotnych otrzymujących zasiłki oraz malejącej liczbie bezrobotnych 
posiadających 
wykształcenie, a także 
znaczącego spodku wskaźn 
ika bezrobocia z 21,8% (w 2004r.) do 8,1% na koniec grudnia 2008 roku. Dla 33 
porównania stopa bezrobocia dla kraju wynosiła w tym samym czasie 9,3 % natomiast dla województwa 
zachodniopomorskiego 13,4 %. 
Podstawowe dane charakteryzujące bezrobocie w mieśc 
ie Koszalinie, na tle powiatu koszalińskiego 
- 
wg stanu 
na 31 grudnia 2008 r.: 
Powiat Miasto 
koszaliński Koszalin 
 
Liczba ludności 
- 
tys. osób 
64,4 
107,4 
(stan na 31.XII.2007) 
 
Liczba bezrobotnych ogółem 
4.225 
3.880 
% 
bezrobotnych od ogółu ludności 
6,5% 
3,6% 
 
Posiadający prawo do zasiłku 
1.036 
591 
% ogółu bezrobotnych 
24,3% 15,2% 
 
Liczba bezrobotnych do 25 roku życia 
760 
388 
% ogółu bezrobotnych 
17,9% 
10,0% 
 
Osoby długotrwale bezrobotne 
2.174 
2.100 
% ogółu bezrobotnych 
51,4% 
54,1% 
 
Powyżej 50 roku 
życia 
1.046 
1.391 
% ogółu bezrobotnych 
24,7% 
35,8% 
 
Stopa bezrobocia 
21,5% 
8,1% 
 
Oferty pracy w okresie I 
- 
XII. 2008r. 
1.710 
3.984 
 
Podjęcia pracy w okresie I 
- 
XII.2008r. 
3.485 
3.666 
Źródło: obliczen 
ia własne na podstawie danych PUP i WUS. 
Liczba bezrobotnych w mieście Koszalinie wynosi prawie 4 tysiące osób. W Koszalinie bezrobotni 
stanowią zaledwie 3,6 % ogółu ludności, a w powiecie prawie 6,5 %, bezrobotni z prawem do zasiłku w powiecie 
stanowią 
24,3%, a w Koszalinie 13,1% ogółu bezrobotnych. 
Najistotniejsza różnica dotyczy jednak stopy bezrobocia, która wynosi 8,1% w Koszalinie i 21,5% 
w powiecie. 
Na uwagę zasługuje duża liczba osób długotrwale bezrobotnych (pozostający bez zatrudnienie przez 
okres 12 miesięcy, w okresie ostatnich dwóch lat) 
– 
w Koszalinie na koniec 2008 roku było to ponad 
2,1 tysiąca osób, tj. 54,1% ogółu bezrobotnych (w powiecie udział ten wynosił 51,4%). Sytuacja ta ma ścisły 
związek z liczbą osób powyżej 50 roku życia, kt 
órych także w mieście jest więcej niż w powiecie ziemskim, 
stanowiąc odpowiednio 35,0% i 24,0% ogółu bezrobotnych. 
Natomiast optymistycznym akcentem jest liczba bezrobotnych w wieku do 25 lat, których udział 
w strukturze bezrobotnych jest znacznie mni 
ejszy i wynosi w Koszalinie około 
10,0%, 
a w powiecie koszalińskim 
– 
17,9%. 
Bezrobotni posiadający prawo do zasiłku stanowią w Koszalinie zaledwie 
15,2% 
ogólnej liczby 
zarejestrowanych bezrobotnych oraz 
24,3% 
w powiecie. 34 
Ponadto pozytywnym zjawiskiem j 
est wzrastająca liczba ofert pracy oraz liczba osób wyrejestrowujących 
się z ewidencji bezrobotnych 
- 
z powodu podjęcia pracy. Tylko w okresie I 
- 
IX .2008 r. lokalne firmy zgłosiły 
ponad 3 tys. ofert pracy, a około 2,8 tysiąca osób podjęło pracę (PUP Kos 
zalin 
– 
5.642 osób). Znaczący udział w 
tym zakresie przypada na firmy z Koszalina. 
Należy jednak zauważyć, że poszukiwanie przez pracodawców potrzebnych im pracowników, 
szczególnie tych z wysokimi kwalifikacjami prowadzone jest najczęściej przez samych p 
racodawców oraz 
poprzez prywatne agencje pośrednictwa pracy. Wówczas informacja o wolnym miejscu pracy nie dociera do 
urzędów pracy i nie została ujęta w statystykach. Z dostępnych analiz wynika, że oferty zgłaszane przez 
pracodawców do urzędów pracy stano 
wią jedynie około 40 % ich ogółu. 
W opracowanym na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie badaniu rynku 
– 
„Rankingu 
zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie zachodniopomorskim w 2007 roku 
9 
” 
– 
ustalono, że w 
skali województwa jest 
93 
zawody deficytowe. Wśród zawodów deficytowych są meteorolodzy, kierownicy 
wewnętrznych jednostek organizacyjnych, planiści produkcyjni kontrolerzy ruchu lotniczego i pokrewni. Natomiast 
wśród osób długotrwale bezrobotnych najliczniejszą grupę zawodową stan 
owią sprzedawcy , robotnicy 
pomocniczy w przemyśle przetwórczym, robotnicy gospodarczy. 
W Koszalinie, podobnie jak i w całej Polsce występuje zjawisko zatrudnienia w „szarej strefie” oraz 
poziom bezrobocia ukrytego. Szacunki wykonane dla kraju wskazują, 
że w szarej strefie może w Polsce 
znajdować zatrudnienie do 14% osób czynnych zawodowo i dla znacznej części z nich jest to stałe źródło 
dochodów. 
1.6. Przychody mieszkańców miasta Koszalina 
Tabela nr 3 
Przychody mieszkańców Miasta Koszalina 
I. 
Wyszczególnienie 
2000 r. 
2001r. 
2002r. 
2003r. 
2004r. 
2005r. 
2006r. 
2007r. 
Liczba mieszkańców 
(tys.) 
111,6 
111,3 
108,5 
107,9 
107,7 
107,9 
107,7 
107,4 
Liczba osób 
osiągających 
przychod 
y 
( 
podatnicy podatku 
dochodowego od osób 
fizycznych PIT) 
56.709 
59.698 
60.498 
59.145 
62.445 
63.018 
68.954 
69.599 
% ludności Miasta 
osiągającej przychody 
50,8% 
53,6% 
55,7% 
54,8% 
58,0% 
58,4% 
64,0% 
64,8% 
Źródło: obliczenia własn 
e z danych I Urzędu Skarbowego w Koszalinie 
Przedstawione zestawienie wykazuje, że od 2000 r. znacząco rośnie liczba mieszkańców miasta 
Koszalina osiągających przychody 
. 
W 2007r. osiągało dochody 64% ludności Koszalina, a od 2000 r. nastąpił 
wzrost o po 
nad 14%. 
9 
Raport zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2007 r. 35 
Główne źródła przychodów mieszkańców miasta stanowią wynagrodzenie ze stosunku pracy, renty i 
emerytury oraz działalność wykonywana osobiście. 
W 
2007 
roku mieszkańcy Koszalina osiągali przychody z następujących źródeł: 
 
Wynagrodzenie ze 
stosunku pracy 
- 
36.023 osoby 
 
Renty i emerytury 
- 
28.978 osób 
 
Działalność wykonywana osobiście 
- 
13.146 osób 
 
Prawa majątkowe (w tym autorskie) 
- 
1.734osób 
 
Kapitały pieniężne 
- 
1.032 osób 
 
Najem i dzierżawa 
- 
667 osob 
y 
 
Inne źródła 
- 
7.799 osób 
Na przestrzeni minionych lat, udział poszczególnych źródeł dochodów wykazywanych przez mieszkańców Miasta 
Koszalina przedstawiał się następująco: 
Tabela nr 4 
Źródła przychodów mieszkańców 
Koszalina w latach 2000 
– 
2007 
Wyszczególnienie 
2000r. 
2001r. 
2002r. 
2003r. 
2004r. 
2005r. 
2006r. 
2007 r. 
Liczba osób osiągających 
przychody (podatnicy PIT) 
56.709 
59.698 
60.498 
59.145 
62.445 
63.018 
68.954 
69.599 
z tego: 
1. Wynagrodze 
nie za pracę 
7.414 
36.021 
34.843 
34.579 
34.316 
34.506 
35.073 
36.023 
1.1. Przychody mln .zł. 
727,1 
775,5 
776,4 
784,7 
800,0 
835,3 
889,8 
997,3 
1.2.Średnia kwota 
wynagrodzenia 
– 
zł 
10 
. 
1.619 
1.794 
1.857 
1.891 
1.943 
2.017 
2.114 
2.307 
2. 
Rent 
y i emerytury 
24.295 
24.669 
25.136 
25.932 
28.597 
28.488 
28.861 
28.978 
2.1.Przychody mln. zł. 
258,0 
295,2 
312,6 
335,3 
367.6 
388,7 
422,8 
437,5 
2.2. Średnia kwota 
świadczenia 
– 
zł 
885 
997 
1.036 
1.077 
1.071 
1.137 
1.220 
1. 
258 
3. Działalność wykonywana 
osobiście 
11.417 
10.513 
10.679 
10.658 
11.951 
12.581 
12.566 
13.146 
4. Inne źródła 
(MOPS, PUP) 
8.137 
9.215 
10.023 
10.392 
11.133 
8.963 
8.288 
7.799 
10 
kwota przychodów : liczby pracujących (emerytów):12 m 
- 
cy = średnie wynagrodzenie lub 
świadczenie ZUS 36 
5. Najem i dzierżawa 
1.110 
1.174 
1.137 
901 
768 
738 
733 
667 
6. Prawa majątkowe 
(w tym autorskie) 
1.168 
1.242 
1.238 
1.341 
1.829 
1.678 
1.775 
1.754 
7. 
Kapitały pieniężne 
855 
1.144 
927 
683 
670 
746 
911 
1.032 
Źródło; Opracowanie własne na podstawie danych IUS w 
Koszalinie 
Z analizy danych wykazanych w powyższym zestawieniu wynika, że na przestrzeni minionych ośmiu lat, zarysowują 
się następujące tendencje oraz zjawiska i wnioski: 
 
Znacząco wzrosła liczba osób osiągających przychody 
- 
o 
12,9 tysiące osób 
; 
 
Od 2004 roku nastąpiło odwrócenie tendencji spadku liczby pracujących i zaczęła wzrastać liczba miejsc pracy 
oraz osób otrzymujących wynagrodzenie z pracy. Wzrasta udział pracujących na 1 tys. ludności Miasta, przy 
znaczącym spadku liczby bezrobotnych: 
Liczba pracujących Liczba bezrobotnych 
na 1 tys. mieszkańców 
2004r. 
318,3 
95,4 
2005r. 
319,8 
85,7 
2006r. 
325,7 
56,5 
2007r. 
335,4 
50,5 
 
Corocznie rośnie liczba emerytów i rencistów. Od 2000 r 
oku przybyło w mieście Koszalinie 4.683 osób, 
posiadających status emeryta lub rencisty; 
 
Maleje liczba osób korzystających z „tzw. innych źródeł” to jest zasiłków PUP, MOPS. W 2004r. z tej formy 
przychodu skorzystało 11,1 tys. osób, a w roku 2007, niec 
ałe 7,8 tysiąca osób. Jest to efekt zmian ustawy o 
udzielaniu świadczeń z pomocy społecznej oraz faktu, że zaledwie 16% bezrobotnych posiada prawo do 
zasiłku; 
 
Wzrasta liczba osób wykonujących działalność osobiście (umowy zlecenia, umowy o dzieło) 
– 
13. 
1tys. osób, o 
15% w stosunki do roku 2000 
 
Wzrastają kwoty przychodów zarówno z wynagrodzenia o pracę, jak również kwot rent i emerytur. Kwota 
średniego wynagrodzenia w 2007 r. wynosiła 2.307 zł. i wzrosła od 2000 r. o 688 zł, tj. o ponad 40 %. 
Natomiast ś 
rednie świadczenie z tytułu rent i emerytur wynosi 1.258 złotych (wzrost o 373 złote od 2000 roku); 37 
Wykres 2 
Wykres poziomu wynagrodzeń i świadczeń z tytułu rent i emerytur w latach 2000 
- 
2007 
Zarówno zestawi 
enie tabelaryczne jak również wykres graficzny wykazują że corocznie wzrastają 
dochody mieszkańców uzyskiwane ze świadczenia pracy zawodowej oraz otrzymywanych rent i emerytur. 
Średnie wynagrodzenie za pracę wzrosło od 2000 roku 
- 
od poziomu 1.619 zł do 2 
.307 zł. Za 2007r tj. o 688 zł. 
Natomiast kwota przeciętnego świadczenia otrzymywanego z ZUS (z tytułu rent lub emerytur) wzrosła z kwoty zł 
do. 1.258 tj 
. 
373 zł. 
Uzyskiwane świadczenia z tytułu pracy oraz ze źródeł ZUS wskazują na przestrzeni lat 2000 
- 
2 
007 stały wzrost. 
Dynamika wzrostu rent i emerytur, która w analizowanym okresie uzyskała wzrost o 
42,1% 
natomiast poziom 
płac z tytułu stosunku pracy 
- 
wzrósł od 2000 roku do 
2007 
roku 
- 
o 
42,5%. 
1.7. Świadczenia społeczne 
Pomoc społeczną realizuj 
ą instytucje polityki społecznej państwa, mające na celu umożliwienie osobom 
i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne 
uprawnienia, zasoby i możliwości 
11 
. 
11 
Strategia Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie polityki społecznej do roku 2015 
1258 
1220 
1137 
1071 
1077 
1036 
885 
997 
2307 
2114 
2017 
1891 
1943 
1857 
1794 
1619 
0 
500 
1000 
1500 
2000 
2500 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
swiadczenia emerytalno-rentowe 
wynagrodzenie 38 
Tabela nr 5 
Liczba rodzin objęt 
ych pomocą MOPS. 
Rok 
Liczba rodzin objętych pomocą 
społeczną 
Liczba osób w rodzinach 
2002r. 
3.925 
9.331 
2003r. 
4.092 
9.534 
2004r. 
3.864 
8.987 
2005r. 
3.912 
8.775 
2006r. 
3.780 
8.003 
2007r. 
3.179 
6.451 
Źródło: MOPS w Koszalinie 
. 
Tabela nr 6 
Typy realizowanych świadczeń przez MOPS. 
2005 
2006 
2007 
Typy świadczeń 
Liczba 
osób 
Liczba 
rodzin 
Liczba 
osób 
Liczba 
rodzin 
Liczba 
osób 
Liczba 
rodzin 
Pieniężne 
5 941 
3 912 
5 526 
3 780 
6 451 
3 179 
Rzeczowe 
5 
- 
13 
- 
- 
- 
Udzielenie 
schroni 
enia 
187 
- 
191 
- 
158 
147 
Praca socjalna 
- 
2 356 
- 
3 464 
7 892 
3 912 
Źródło: dane MOPS w Koszalinie 
– 
Sprawozdanie z działalności MOPS 
- 
u w Koszalinie za lata 2005 
- 
2007. 39 
W Koszalinie w roku 2007 r. na 107.376 mieszkańców pomocą społeczna objętych zostało 
3.179 rodzin 
tj. mniej o 16% niż w roku 2006. Najczęściej udzielaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej formą 
pomocy była praca socjalna (127% wzrost w stosunku do roku 2006)oraz świadczenia pieniężne. 
Tabela nr 7 
Dominujące powody przyznawania pomo 
cy społecznej 
Wyszczególnienie 
2006 rok 
2007 rok 
Powód trudnej sytuacji 
życiowej 
Liczba 
rodzin 
Liczba osób 
w rodzinach 
Liczba 
rodzin 
Liczba osób 
w rodzinach 
Bezrobocie 
2.405 
5.495 
1. 923 
4.228 
Ubóstwo 
1.902 
4.332 
1.985 
4.206 
Długotrwała ch 
oroba 
1.146 
2.115 
1.088 
1.853 
Niepełnosprawność 
958 
1.800 
902 
1.580 
Bezradność w sprawach 
opiekuńczo 
– 
wychowawczych i 
prowadzeniu gosp. domowego 
706 
2.251 
607 
1.970 
w tym: 
- 
rodziny niepełne 
- 
rodziny wielodzietne 
638 
89 
1.842 
520 
538 
95 
1.567 
536 
Sieroctwo 
3 
9 
4 
4 
Alkoholizm 
343 
411 
258 
320 
Bezdomność 
121 
137 
118 
136 
Potrzeba 
ochrony macierzyństwa 
63 
210 
73 
265 
Narkomania 
45 
61 
30 
39 
Trudności w przystosowaniu do 
życia po opuszczeniu ZK 
54 
70 
48 
56 
Zdarzenia losowe 
6 
10 
3 
6 
Sytuacja kryzysowa 
1 
3 
3 
5 
Źródło: MOPS w Koszalinie. 
Przedstawione zestawienie wykazuje, że głównymi powodami udzielania pomocy społecznej było 
w latach 2006 
- 
2007 bezrobocie, ubóstwo oraz problemy zdrowotne 
(długotrwała choroba i niepełnosprawność). 
Na drugim miejscu spośród powodów trudnej sytuacji życiowej uprawniającej do korzystania z pomocy 
społecznej jest „ubóstwo”. W mieście prawie 2 tysiące rodzin (ponad 4 tys. osób) spełnia kryteria żyjących 
w 
ubóstwie. W 2007 liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej ze względu na ubóstwo znów 
się zwiększyła (4%). Problemem tym zagrożone są przede wszystkim osoby wykluczone z rynku pracy na skutek 
bezrobocia. Liczba bezrobotnych posiadających pr 
awo do zasiłku od 2004 roku do 
końca roku 2007 
(tabela nr 2.) 40 
zmalała o połowę, do poziomu 
16,8% 
ogółu bezrobotnych, stąd konieczność dofinansowania tej grupy społecznej 
ze „świadczeń pomocy społecznej”. 
W tej sytuacji należy tworzyć różnorodne programy 
osłonowe, które przyczynia się do przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu. 
Pozytywnym zjawiskiem jest obserwowany spadek liczby rodzin objętych pomocą społeczną z uwagi na 
bezradność w sprawach opiekuńczo 
– 
wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domow 
ego (15%) czy 
problem alkoholizmu (25%). 
Wydatki na pomoc społeczną i politykę społeczną w budżecie miasta za 2007 rok stanowią ponad 15% 
wydatków ogółem i zajmują pod względem wielkości drugie miejsce (po wydatkach na oświatę) 
12 
. Na ogólną 
kwotę 42,4 
mln złotych wydatkowanych w ciągu 2007r. składają się wydatki na zadania własne 
– 
22,3 mln zł. 
i zadania zlecone 20,1 mln zł. 
Duża dynamika wydatków ogółem na pomoc społeczną w latach 2006 
- 
2007 spowodowana jest znaczącym 
wzrostem wydatków, na: 
 
Realizacj 
ę programu „Reintegracja zawodowa bezrobotnych kobiet w Koszalinie”; 
 
Dożywianie dzieci w szkołach i posiłki dla dorosłych; 
 
Utrzymanie osób w DPS; 
 
Dokończenie realizacji programu „Mieszkajmy w Koszalinie” w zakresie mieszkań chronionych; 
 
Wypłaty świadczeń: 
z tytułu urodzenia dziecka, pielęgnacyjnych, dodatków mieszkaniowych; 
 
Realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej; 
1.8. Edukacja 
1.8.1 Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Miasto Koszalin 
Gmina Miasto Koszalin jako jednostka sa 
morządu terytorialnego, zgodnie z ustawą o samorządzie 
gminnym, ustawą o samorządzie powiatowym oraz ustawą o systemie oświaty jest organem prowadzącym 
53 szkoły i placówki oświatowe. Samorząd jest odpowiedzialny za funkcjonowanie w mieście: 
 
13 szkół pods 
tawowych, w tym szkoły podstawowej specjalnej; 
 
11 gimnazjów, w tym gimnazjum specjalnego; 
 
4 liceów ogólnokształcących; 
 
5 liceów profilowanych; 
 
6 szkół zawodowych, w tym szkoły zawodowej specjalnej; 
 
Centrum Kształcenia Ustawicznego; 
 
Pałacu Młodzieży; 
 
Bursy 
Międzyszkolnej; 
 
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego; 
 
Miejskiej Poradni Psychologiczno 
- 
Pedagogicznej; 
 
Zespołu Obsługi Ekonomiczno 
- 
Administracyjnej Przedszkoli Miejskich; 
 
Specjalnego Ośrodka Szkolno 
- 
Wychowawczego; 
 
19 przedszkoli. 
12 
Budżet Miasta na 2007 rok, 41 
Tabela nr 8 
Wykaz s 
zkół prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin 
Typ szkoły 
dla młodzieży 
Typ szkoły 
dla dorosłych 
L.p. 
Nazwa 
SP 
G 
LO 
LP 
SZ 
G 
P 
1 
Szkoła Podstawowa nr 4 
im. Władimira Komarowa 
2 
Szkoła Podstawowa nr 6 
3 
Szkoła Podstawowa nr 7 
im. I Armi 
i Wojska Polskiego 
4 
Szkoła Podstawowa nr 9 
im. Mikołaja Kopernika 
5 
Szkoła Podstawowa nr 10 
im. Stefana Żeromskiego 
6 
Szkoła Podstawowa nr 13 
7 
Szkoła Podstawowa nr 17 
im. Orła Białego 
8 
Szkoła Podstawowa nr 18 
im. Jana Matejki 
9 
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 
im. Kornela Makuszyńskiego 
10 
Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka 
11 
Gimnazjum nr 6 im. Polskich 
Nauczycieli Tajnego Nauczania 
12 
Gimnazjum nr 7 
13 
Gimnazjum nr 
9 
im. Noblistów Polskich 
14 
Gimnazjum nr 11 
15 
Zespół Szkół Sportowych 
16 
Zespół Szkół nr 1 
im. Mikołaja Kopernika 
17 
Zespół Szkół nr 2 
im. Stanisława Lema 
18 
Zespół Szkół nr 3 
im. Cypriana Kamila Norwida 
19 
Zespół Szkół nr 7 
im. Bronisława Bukowskiego 
20 
Zespół Szkół nr 8 
im. Tadeusza Kościuszki 
21 
Zespół Szkół nr 9 
im. Romualda Traugutta 
22 
Zespół Szkół nr 10 
im. Bolesława Chrobrego 
23 
Zespół Szkół nr 11 
im. Księdza 
Jana Twardowskiego 
24 
Zespół Szkół nr 12 
25 
Zespół Szkół nr 13 
26 
I Liceum Ogólnokształcące 
im. Stanisława Dubois 
27 
II Liceum Ogólnokształcące 42 
im. Władysława Broniewskiego 
28 
Centrum Kształcenia Ustawicznego 
Znaczenie skrótów: 
SP 
- 
szkoła podstawowa, 
G 
- 
gimnazjum, 
LO 
- 
liceum ogólnokształcące, 
LP 
- 
liceum profilowane, 
SZ 
- 
szkoła zawodowa, 
P 
- 
szkoły ponadgimnazjalne 
Źródło: Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie 
Tabela nr 9 
Tabela nr 10 
S 
zczegółowy wykaz przedszkoli prowadzonych 
Szczegółowy wykaz placówek oświatowych 
przez Gminę Miasto Koszalin 
prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin 
Źródło: Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie 
Źródło: Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w 
Koszalinie 
L.p. 
Nazwa 
1 
Przedszkole nr 3 
2 
Przedszkole nr 7 
3 
Przedszkole nr 8 im. Janusza Korczaka 
4 
Przedszkole nr 9 
5 
Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka 
6 
Przedszkole nr 11 
7 
Przedszkole nr 12 
8 
Przedszkole nr 13 
9 
Przedszkole 
nr 14 
10 
Przedszkole nr 15 
11 
Przedszkole nr 16 
12 
Przedszkole nr 19 
13 
Przedszkole nr 20 
14 
Przedszkole nr 21 
15 
Przedszkole nr 22 
16 
Przedszkole nr 23 
17 
Przedszkole nr 34 
18 
Przedszkole nr 35 
19 
Przedszkole Integracyjne 
L.p. 
Nazwa 
1 
Specjaln 
y Ośrodek Szkolno 
- 
Wychowawczy 
2 
Miejska Poradnia Psychologiczno 
- 
Pedagogiczna 
3 
Bursa Międzyszkolna 
4 
Pałac Młodzieży 
5 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
6 
Zespół Obsługi Ekonomiczno 
- 
Administracyjnej Przedszkoli miejskich Ogółem w roku szkoln 
ym 2008/09 w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin uczy się 18,3 
tys. dzieci / uczniów i dorosłych, z tego do przedszkoli uczęszcza 2,4 tys. dzieci, do szkół podstawowych 
uczęszcza 5,1 tys. uczniów, do gimnazjów uczęszcza 3,3 tys. uczniów, nato 
miast w szkołach 
ponadgimnazjalnych uczy się 7,18 tys. młodzieży i dorosłych. W szkołach specjalnych w Koszalinie kształci się 
330 uczniów. 
W 2008 roku koszalińska oświata zatrudniała 1657 nauczycieli, 691 pracowników obsługi i administracji. 
Średnie wyn 
agrodzenie nauczycieli w 2008 roku wyniosło 4 044 zł. Szczegółowe dane dotyczące wysokości 
wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 
Miasto Koszalin w 2008 roku zawiera Tabela nr 11. 
Tabela nr 11 
Ś 
rednie wynagrodzenie nauczycieli w Gminie Miasto Koszalin w 2008 roku 
Nauczyciele 
Nauczyciele 
Wyszczególnienie 
L.p. 
stażyści 
kontraktowi 
mianowani 
dyplomowani 
razem 
Liczba zatrudnionych w przeliczeniu 
na pełne etaty 
- 
GMINA 
1 
36,12 
119,84 
234,05 
389,5 
8 
779,59 
Liczba zatrudnionych w przeliczeniu 
na pełne etaty 
- 
POWAT 
2 
35,69 
119,70 
213,26 
315,64 
684,29 
RAZEM: 
3 
71,81 
239,54 
447,31 
705,22 
1 463,88 
Wynagrodzenie osobowe 
pracowników 
- 
GMINA 
5 
704 230 
3 001 456 
7 966 281 
17 355 140 
29 027 107 
Wynagro 
dzenie osobowe 
pracowników 
- 
POWIAT 
6 
707 243 
2 939 878 
7 288 290 
14 915 007 
25 850 418 
RAZEM: 
3 
1 411 473 
5 941 334 
15 254 571 
32 270 147 
54 877 525 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
8 
61 299 
515 632 
1 098 753 
2 649 218 
4 324 902 
OGÓŁEM wynagrodzenia oso 
bowe 
pracowników 
9 
1 472 772 
6 456 966 
16 353 324 
34 919 365 
59 202 427 
Średnie wynagrodzenia w gminie 
Miasto Koszalin w 2008 roku 
10 
1 709 
2 246 
3 047 
4 126 
4 044 
Średnie wynagrodzenie określone 
w art. 30 ust. 3 i 4 KN na 2008 rok 
11 
1 701 
2 126 
2 977 
3 
827 
0 
Różnica (10 
- 
11) 
12 
8 
120 
70 
299 
0 
Źródło: opracowanie własne Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie 
Tym co pozytywnie oddziałuje na jakość koszalińskiej oświaty jest poziom jej finansowania przez Gminę 
Miasto Koszalin. Co roku nakłady n 
a oświatę stanowią znaczący udział w ogólnej kwocie wydatków samorządu. 
Szczegółowe zestawienie wydatków Miasta na edukację zawiera Tabela nr 12. Wartym podkreślenia jest fakt, że 
nakłady finansowe na edukację systematycznie rosną oraz zwiększa się też poz 
iom finansowania wydatków ze 
środków własnych Miasta. Pozwala to na stabilizację funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, poprzez 
zabezpieczenie ich potrzeb bieżących oraz inwestycyjnych. 
Tabela nr 12 
Wydatki na edukację z Budżetu Miasta Koszalina w l 
atach 2005 
- 
2009 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
Wydatki 
wykonane 
Wydatki 
wykonane 
Wydatki 
wykonane 
Wydatki 
wykonane 
Wydatki 
zaplanowane 
Wydatki ogółem 
104 915 916 
110 354 146 
119 733 732 
132 163 508 
147 308 720 44 
Wydatki operacyjne 
103 082 555 
107 918 618 
1 
15 889 156 
125 124 101 
131 643 720 
w tym: wydatki na 
wynagrodzenia na 
wydatki i pochodne 
79 901 571 
84 114 929 
90 542 547 
96 582 347 
102 809 870 
Wydatki majątkowe 
1 833 361 
2 435 528 
3 844 576 
7 039 407 
15 665 000 
Subwencja 
oświatowa 
69 055 625 
71 493 1 
15 
75 596 837 
84 266 609 
92 183 401 
Dotacje celowe oraz 
inne środki 
otrzymane na 
oświatę 
1 900 277 
2 899 887 
2 457 400 
1 682 578 
174 000 
Pozostałe środki 
z budżetu Miasta 
33 960 014 
35 961 144 
41 679 495 
46 214 321 
54 951 319 
Źródło: op 
racowanie własne Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie 
1.8.2 Szkolnictwo zawodowe 
Gmina Miasto Koszalin posiada szeroką ofertę edukacyjną dla uczniów chcących zdobyć zawód 
robotniczy lub na poziomie technika. Do wyboru mają blisko 30 zawodów 
. W ramach 6 szkół zawodowych w roku 
szkolnym 2008/09 zawód zdobywa łącznie 2,7 tys. uczniów. 
Dyrektorzy szkół na bieżąco monitorują rynek pracy i przygotowują ofertę edukacyjną szkół dostosowaną 
do realnych potrzeb uczniów. O zainteresowaniach uczniów ś 
wiadczy Tabela 13, zawierająca wykaz zawodów 
nauczanych w koszalińskich szkołach zawodowych oraz liczbę uczniów przyjętych na rok szkolny 2008/9. 
Tabela nr 13 
Wykaz zawodów nauczanych w szkołach zawodowych 
l.p. 
Nazwa szkoły 
Typ szkoły 
Zawód 
Liczba 
uczni 
ów 
przyjętych 
na rok 
szkolny 
2008/9 
Łącznie 
w szkole 
Technikum Ekonomiczne 
technik ekonomista 
62 
Technikum Handlowe 
technik handlowiec 
90 
technik organizacji usług 
gastronomicznyc 
h 
32 
Technikum Zawodowe 
technik hotelarstwa 
31 
1 
Zespół Szkół nr 1 im. 
Mikołaja Kopernika 
Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa 
kucharz małej gastronomii 
29 
244 
technik budownictwa 
56 
Technikum Budowlane 
technik ochrony 
środowiska 
20 
mo 
nter instalacji 
i urządzeń sanitarnych 
30 
2 
Zespół Szkół nr 7 im. 
Bronisława Bukowskiego 
Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa 
technolog robót 
wykończeniowych 
w budownictwie 
29 
135 
fryzjer 
32 
3 
Zespół Szkół nr 8 im. 
Tadeusza Kościuszki 
Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa 
sprzedawca 
64 
153 45 
klasa wielozawodowa: np. 
introligator, stolarz 
, 
krawiec, drukarz, tapicer, 
kamieniarz 
33 
mechanik 
- 
monter maszyn 
i urządzeń, operator 
obrabiarek skrawających 
24 
technik elektronik 
31 
Technikum Elektroniczne 
technik informatyk 
61 
Technikum 
Elektryczne 
technik elektryk 
23 
elektryk 
20 
4 
Zespół Szkół nr 9 im. 
Romualda Traugutta 
Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa 
monter elektronik 
20 
155 
Technikum Samochodowe 
technik mechanik: obsługa 
i naprawa pojazdów 
samochodowych 
49 
Technikum Mechani 
czne 
technik mechanik: 
techniczne zastosowanie 
komputerów 
25 
mechanik pojazdów 
samochodowych 
48 
blacharz samochodowy 
14 
5 
Zespół Szkół nr 10 im. 
Bolesława Chrobrego 
Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa 
elektromechanik pojazdów 
samochodowych 
29 
165 
kucharz małej gastronomii 
26 
6 
Zespół Szkół nr 12 
Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa (sp 
ecjalna) 
monter instalacji i urządzeń 
sanitarnych 
11 
37 
Źródło: opracowanie własne Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie 
1.8.3 Szkolnictwo niepubliczne 
Ważnym zadaniem wykonywanym przez Gminę Miasto Koszal 
in jest rejestrowanie oraz dotowanie 69 
przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie Miasta Koszalina. Według stanu na 
dzień 31 grudnia 2008 roku Gmina Miasto Koszalina przekazała łącznie 7 
738 tys. zł z tytułu dotacji dla 
przeds 
zkoli, szkół i placówek oświatowych. Tabela nr 14 zawiera podział dotacji w zależności od typu placówek 
oraz średnią liczbę dzieci / uczniów / słuchaczy korzystających z oferty tych placówek w 2008 roku. 
Tabela nr 14 
Podział dotacji dla szkół i placówek n 
iepublicznych dotowanych 
przez Gminę Miasto Koszalin w 2008 roku 
L.p. 
Typ szkoły / placówki 
Liczba szkół / 
placówek 
Łączna kwota 
dotacji w 2008 
roku 
Średnia liczba 
dzieci / uczniów / słuchaczy 
1 
Przedszkola 
2 
330 072 
72 
2 
Oddział „0” przy szkole podsta 
wowej 
1 
79 296 
24 
3 
Szkoły podstawowe (dla młodzieży) 
2 
718 262 
197 
4 
Gimnazja (dla młodzieży) 
4 
466 688 
128 
5 
Licea ogólnokształcące (dla młodzieży 
i dorosłych) 
18 
1 
959 059 
1222 46 
6 
Szkoły zawodowe (dla młodzieży, 
dorosłych), w tym szkoły policealne 
41 
3 
379 257 
1728 
7 
Ośrodek Rehabilitacyjno 
– 
Edukacyjno 
- 
Wychowawczy 
1 
802 765 
23 
Razem: 
7 
738 399 
Źródło: opracowanie własne Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie 
Od 1 września 2007 roku Gmina dotuje także jedną szkołę publiczną (Publiczne 
Technikum Informatyczne 
Computer College), która jest prowadzona przez osobę prywatną. W 2008 roku do szkoły uczęszczało średnio 66 
uczniów, a Gmina Miasto Koszalin przekazała na jej funkcjonowanie dotację w wysokości 270 
331 zł. Szkoła ta 
stanowi uzupełn 
ienie oferty edukacyjnej koszalińskiej oświaty. 
1.8.4 Nagrody i wyróżnienia 
Miasto Koszalin 
– 
jako samorząd 
– 
oraz prowadzone szkoły za swoją działalność na polu oświaty 
otrzymały wiele nagród i wyróżnień, tu m.in.: 
 
„ 
Samorząd na 6 
” 
– 
Miasto Koszalin 
już dwukrotnie ( w 2007/2008 oraz 20008/2009) zdobyło tytuł lidera 
w konkursie organizowanym przez Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY; 
 
„ 
Lider zarządzania w Samorządzie 2004 
” 
– 
nagroda ta została przyznana Miastu za „Koszaliński 
system Oświatowy. Założenia 
do realizacji wydatków na zadania oświatowe w szkołach podstawowych 
i gimnazjalnych miasta Koszalina”, 
 
„ 
Samorządowy Lider Zarządzania 2007 
” 
- 
– 
nagroda za projekt „Koszaliński system oceny przedszkoli 
i szkół”. Konkurs jest jednym z elementów projektu „B 
udowanie potencjału instytucjonalnego 
samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych(2007 
– 
2011)”, współfinansowanego ze 
środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 
 
Koszalinowi przyznany został również tytuł „ 
Samorządu przyjaznego Szkole Uczącej s 
ię 
” 
– 
jest to 
dowód uznania dla tych samorządów, które aktywnie wspierają rozwój oświaty na swoim terenie. 
 
Stała obecność szkół w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych publikowanym przez Perspektywy 
i Rzeczpospolitą 
– 
I Liceum Ogólnokształcące (w 2008 roku 
– 
13. miejsce, w 2009 roku 
– 
27. miejsce), 
II Liceum Ogólnokształcące (w 2009 roku 
– 
133. miejsce), Centrum Kształcenia Ustawicznego (w 2008 
roku 
– 
56. miejsce), Zespół Szkół nr 1 (w 2008 roku 
- 
375. miejsce). 
Sukcesy te są potwierdzeniem dobrej współp 
racy Urzędu Miejskiego ze szkołami i placówkami 
oświatowymi miasta, a także efektywnej organizacji tej sfery Miasta oraz trafności lokalnej polityki oświatowej. 
1.9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Zadania z zakresu kultury realizują instytu 
cje i placówki kultury oraz środowiska twórcze, których celem 
jest przede wszystkim rozwijanie, upowszechnianie i ochrona kultury, edukacja kulturalna i działalność 
artystyczna na terenie miasta. Podejmowane inicjatywy i realizowane przedsięwzięcia niejedn 
okrotnie mają 
wymiar ogólnopolski lub międzynarodowy. 
W Koszalinie znajduje się 5 instytucji kultury. Są to: 
 
Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki 
Filharmonia, oprócz działalności podstawowej w zakresie zaspokajania potrzeb muzycznych 
mies 
zkańców miasta i regionu oraz edukacji muzycznej dzieci i młodzieży, odgrywa wiodącą rolę w życiu 47 
kulturalnym miasta, promuje je i przynosi mu splendor. Instytucja zajmuje się prezentacją muzyki symfonicznej, 
kameralnej rozrywkowej; klasycznej i współczesn 
ej muzyki polskiej i zagranicznej. Podczas koncertów 
koszalińscy muzycy towarzyszą najwybitniejszym solistom 
– 
instrumentalistom i wokalistom. Do tradycji weszły 
już koncerty noworoczne i karnawałowe wypełnione np. muzyką Straussów, wieczory poświęcone ope 
retce czy 
też pełne uroku spotkania z gwiazdami polskiej estrady. Dużą popularnością cieszą się letnie koncerty w parku 
realizowane pod nazwą Lato z Filharmonią. Niezmiennie, od wielu lat, wyjątkowym wydarzeniem artystycznym 
jest organizowany przez jedno 
stkę Międzynarodowy Festiwal Organowy. Impreza odbywa się w Katedrze, w 
której znajdują się unikatowe organy z XIX wieku. Specyfiką Festiwalu są m.in. wykonania muzyki organowej w 
połączeniu z muzyką symfoniczną i wokalistyką, z udziałem wybitnych, świat 
owej sławy artystów . 
W 2007 roku Filharmonia zrealizowała wiele ważnych przedsięwzięć: nagrała wspólnie z Bogdanem 
Narlochem płytę CD „Muzyka i organy Pomorza ”, a także wystawiła operę „ Toscę” Giacomo Pucciniego. 
Na scenie Filharmonii Koszalińskiej g 
ościło wiele gwiazd muzyki klasycznej i rozrywkowej, m.in.: 
Grażyna Brodzińska, Halina Frąckowiak, Kaja Danczowska, Ryszard Rynkowski, Adam Sztaba, Piotr Pławner. 
Wykonano 133 koncerty /w tym 2 koncerty w Berlinie/ dla 58.724 melomanów. 
 
Bałtycki Teat 
r Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego 
Teatr jest instytucją, która ma duży wpływ na życie teatralne miasta. Wystawia utwory dramatyczne 
– 
klasyczne i współczesne z repertuaru narodowego i światowego. Realizuje bajki dla dzieci, spektakle muzyczne a 
takż 
e widowiska kabaretowe. Upowszechnia sztukę, promuje aktorów, reżyserów, scenografów, kompozytorów, 
choreografów. Jednostka, nie tylko własnymi propozycjami artystycznymi zachęca publiczność do obcowania ze 
sztuką. Wielkim powodzeniem cieszą się gościnne 
występy aktorów z innych teatrów . Również koszaliński 
zespół odnosi wiele sukcesów prezentując swoje dokonania na innych scenach teatralnych 
. 
W 2007 
r. 
zagrano 8 premier, w tym 7 na deskach tymczasowej siedziby. Ogromną popularnością cieszył 
o 
się widowisko muzyczne „Cafe Sax” oraz monodram „Syn”. W sumie zaprezentowano 309 przedstawień, w tym 
187 w Koszalinie dla 31 949 widzów i 122 w terenie dla 32 158 widzów .BTD odwiedziły takie gwiazdy sceny jak: 
Krystyna Janda, Marian Opania, Edward Ż 
entara. 
Na scenie BTD zaprezentowały się m.in. Teatr Polonia Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury, balet Opery 
na Zamku w Szczecinie, Teatr z Elbląga, Kalisza, Grudziądza, Płocka ,Słupska , Olsztyna. 
W 2007 roku rozpoczęto gruntowną modernizację ob 
iektu BTD, która zakończyła się we wrześniu 2008 
r. Koszt inwestycji wyniósł ponad 9,5 mln zł., przy znacznym udziale środków unijnych. Renowacja wpłynęła na 
zdecydowaną poprawę standardów odbioru 
- 
nowe fotele, klimatyzacja, najwięcej środków pochłonęła 
m 
odernizacja oświetlenia i nagłośnienia. Odnowione zostały także garderoby i pomieszczenia biurowe. 
 
Muzeum w Koszalinie 
Muzeum gromadzi, konserwuje i udostępnia dobra kultury i materiały dokumentacyjne z zakresu 
archeologii, etnografii, historii mias 
ta i Pomorza, sztuki dawnej i współczesnej. Prowadzi prace wykopaliskowe, 
badania i ekspedycje naukowe. Organizuje wystawy czasowe, stałe i objazdowe. Współpracuje ze szkołami i 
placówkami oświatowymi (lekcje muzealne). Organizuje konferencje naukowe. Ch 
lubą instytucji jest kolekcja 
sztuki nowoczesnej, której powstanie ściśle wiąże się z historią plenerów w Osiekach. 
Do najważniejszych realizowanych przez Muzeum zadań należą: 
 
Międzynarodowy konkurs dla dzieci i młodzieży „Muzealne Spotkania z Fotografi 
ą”, 
 
Wystawy czasowe /prezentacja fotografii nagrodzonych w konkursie „Muzealne Spotkania z Fotografią” 
w Kownie /Litwa/, Muzeum w Neubrandenburgu /Niemcy/, Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury w 
Warszawie oraz w muzeach w Słupsku, Malborku, Szczecinie, Byto 
wie. 
 
wystawy stałe: 
- 
„Monety i medale ze zbiorów Muzeum w Koszalinie” 
- 
wystawa numizmatyczna, 
- 
„ 
Wyspa kulturowa. Wieś Jamno pod Koszalinem” 
– 
wystawa w zagrodzie rybackiej z Dąbków 
, 48 
- 
„Koszalin od średniowiecza do współczesno 
ści” 
– 
wystawa obrazująca dzieje miasta, 
- 
Kuźnia Pomorska. 
W 2007 r. Muzeum zorganizowało 9 imprez plenerowych /Noc Muzeów, Goci na Kręgach, Targ Młyński, Jarmark 
Jamneński/ dla 16.800 osób, 13 wystaw obejrzało 10.766 osób, 11 lekcji muzealnyc 
h /185 dzieci/, 13 zajęć 
„Moja przygoda w muzeum” / 232 dzieci/ oraz 193 programy edukacyjne „Cztery pory tradycji” /4 245 dzieci/. 
nato 
Od 2007 roku trwają prace związane z modernizacja obiektów Muzeum. W tym czasie zakończono 
budowę siedziby działu 
archeologii oraz otwarta została wystawa sztuki dawnej „Od baroku do secesji”. W 
sierpniu 2008 r. zakończył się również remont elewacji budynku. Muzeum będzie miało także własny system 
monitorowania oraz planowany jest montaż windy. 
 
Koszalińska Bib 
lioteka Publiczna 
: 
Biblioteka jest ośrodkiem upowszechniania książki i czytelnictwa oraz ośrodkiem życia literackiego, 
oświatowego i kulturalnego. Gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia zbiory biblioteczne służące 
rozwijaniu czytelnictwa i zas 
pokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych 
mieszkańców miasta. Pełni funkcję ośrodka informacji biblioteczno 
– 
bibliograficznej, opracowuje bibliografię 
regionalną i prowadzi działalność wydawniczą. Posiada znaczące zbiory książek 
, czasopism, wydawnictw 
kartograficznych, płyt, kaset magnetofonowych i wideo oraz programów multimedialnych. W ciągu ostatnich lat z 
placówki wypożyczającej książki i prasę stała się nowoczesną instytucją kultury, prowadzącą szeroką działalność 
informacyj 
ną i popularyzatorską. Obecnie KBP realizuje zadania na miarę biblioteki , spełniającej oczekiwania 
współczesnego czytelnika. Bardzo zaawansowany jest proces komputeryzacji instytucji. Został on podyktowany 
koniecznością zwiększenia szybkości obsługi czy 
telników oraz możliwości informowania ich poprzez sieć 
komputerową o stanie zasobów księgozbioru biblioteki i świadczenia nowych usług tj. rezerwacja książek, 
skanowanie tekstów, dystrybucja informacji o zbiorach, szybka realizacja wypożyczeń międzybibliot 
ecznych. 
Biblioteka jest też organizatorem licznych imprez oświatowych, literackich rocznicowych, spotkań z pisarzami, 
Spotkań Dyskusyjnych klubów Książki, konkursów, konferencji, sesji naukowych oraz wystaw. W 2007 r. 
instytucja, w budynku głównym i w 10 
filiach zorganizowała ponad 1900 różnych imprez. 
Znaczące inicjatywy : 
 
realizacja projektu „Moda na czytanie” 
– 
adresowanego do młodzieży gimnazjalnej, w ramach którego 
odbywały się spotkania z pisarzami, psychologiem i warsztaty twórcze, 
 
współorganizac 
ja IV Europejskiego Festiwalu Filmowego „Integracja Ty i Ja” 
– 
poruszającego problemy 
ludzi niepełnosprawnych, stanowiącego forum wymiany myśli, doświadczeń i spostrzeżeń. Głównym 
organizatorem przedsięwzięcia jest Koszalińskie Towarzystwo Społeczno 
– 
Kul 
turalne, 
 
promocja wydawnictw 
– 
„Koszalin 
– 
miasto papieskie”, „Dzyndzylyndzyn czyli postmortuizm”, 
„Almanach 2006”, 
 
organizacja Wojewódzkiego Konkursu „Literacki Start”, 
 
obchody jubileuszu 60 
– 
lecia KBP, 
KBP realizuje zadania biblioteki powiatowej w 
stosunku do bibliotek samorządowych w powiecie koszalińskim, 
prowadzi Galerię Region i jest wydawcą Bezpłatnego Informatora Kulturalnego „Miesiąc w Koszalinie”. 
Ponadto, w 2007r. w KBP przeprowadzono generalny remont czytelni głównej, uzyskując dodatkow 
ą 
przestrzeń, która została nowocześnie zaaranżowana i wyposażona. Gruntowny remont przeprowadzono też 
w obiekcie, do którego została przeniesiona filia nr 6. Jest to w chwili obecnej jedna z najnowocześniejszych 
placówek tego typu w mieście. 
 
Cen 
trum Kultury 105 
Instytucja stanowi centrum upowszechniania kultury i amatorskiej twórczości artystycznej. Jest ważnym 
ośrodkiem życia kulturalnego w mieście. Dysponuje nowoczesnym, doskonale wyposażonym obiektem, 
w którym działa Kino „Kryt 
erium” i Bałtycka Galeria Sztuki. Zarządza Amfiteatrem i „Domkiem Kata”. Prowadzi 
Dyskusyjny Klub Filmowy .O 
rganizuje w Koszalinie większość dużych imprez artystycznych, kulturalnych i 49 
rozrywkowych. Prowadzi zadania z zakresu edukacji kulturalnej i wychow 
ania przez sztukę. Gromadzi, 
dokumentuje, i udostępnia dobra kultury. Tworzy warunki dla rozwoju ruchu amatorskiego i udziela fachowego 
instruktażu zespołom i twórcom. Przygotowuje imprezy okolicznościowe oraz prowadzi działalność wydawniczą. 
Nawiązuje ws 
półpracę i z powodzeniem współorganizuje znaczące przedsięwzięcia z podobnymi ośrodkami w 
kraju i w miastach partnerskich Koszalina. 
Największe wydarzenia artystyczne realizowane przez CK 105 to : 
 
27 Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Fil 
m” 
– 
Festiwal odbył się 
w dniach 17 
- 
21 
czerwca 2008 roku 
. 
W ciągu pięciu dni pokazano w konkursie 8 filmów pełnometrażowych i 
prawie 50 krótkich. Zaprezentowano też 5 najlepszych debiutów zagranicznych 2007 roku. 
"Wielki Jantar 2008" dla najlepszego debiu 
tu 
- 
nagroda w wysokości 20.000 zł. otrzymuje film pt. "Środa, 
czwartek rano" w reż. Grzegorza Packa. 
 
VIII Międzynarodowy Festiwal Zespołowej Muzyki Akordeonowej odbył się w dniach 25 
- 
28 września 
2008 roku. Koncerty odbywały się w koszalińskich kościoła 
ch a koncert finałowy w Kinie Kryterium. 
Łącznie wystąpiło 11 zespołów amatorskich,1 zespół zawodowy i 2 solistów 
- 
zawodowych 
akordeonistów. 
 
Hanza Jazz Festiwal z udziałem polskich i niemieckich muzyków 
 
Cykl koncertów „Gryfy i Riffy”, 
 
Cykl koncertów jaz 
zowych „Big Star Jazz” 
 
Festiwal Muzyki Rockowej Generacja, 
 
Festiwal Pieśni Religijnej, 
 
Koszaliński Festiwal Kulinarny na Ulicy Smaków 
- 
konkurs kulinarny z udziałem 4 koszalińskich 
restauracji. Jury przewodniczył Mistrz Kuchni Greckiej Teo Vafidis. 
 
Dni Kos 
zalina. 
Zespoły i soliści Centrum Kultury 105 uczestniczyli 
w 65 krajowych i 4 zagranicznych 
konkursach 
amatorskiego ruchu artystycznego w dziedzinie poezji, piosenki, muzyki chóralnej, muzyki instrumentalnej i 
tańca. Zdobyli 
nagrody i wyróżnienia 
. W 
2007 r. kino zaprezentowało ponad 168 filmów 
- 
dla107 tysięcy osób. 
Działalność w zakresie kultury, na terenie miasta, prowadzą także placówki tj. Pałac Młodzieży, 
Muzeum Włodzimierza Wysockiego, kluby osiedlowe, liczne galerie, szkoły artystyczne ora 
z stowarzyszenia 
i związki twórcze i organizacje studenckie. To one są inicjatorami różnorodnych form aktywności twórczej, 
prezentują ciekawe zjawiska w kulturze, zajmują się kształtowaniem wyobraźni artystycznej młodego pokolenia i 
zaspokajaniem 
ich potrzeb. Dbają o pomnażanie dziedzictwa kulturowego w regionie i popularyzację dorobku 
artystycznego. Są organizatorami imprez i ważnych dla miasta przedsięwzięć. 
Szczególne miejsce w tej grupie przypada klubom osiedlowym. W Koszalinie znajduje się 7 
tego typu 
placówek zlokalizowanych na terenach należących do 3 dużych spółdzielni mieszkaniowych. Kluby prowadzą 
działalność kulturalno 
– 
oświatową, sportową i rekreacyjną, realizują wszystkie formy zajęć od świetlicowych dla 
dzieci młodszych, poprzez wyst 
awy, wycieczki, przeglądy, festyny, do zajęć edukacyjnych, zajęć grup i zespołów 
artystycznych oraz profesjonalnie realizowanych koncertów. Ich podstawowym zadaniem jest rozbudzanie 
potrzeb kulturalnych i kształtowanie zainteresowań dzieci i młodzieży róż 
nymi dziedzinami sztuki. Propozycje 
klubów adresowane są do różnych grup wiekowych a podejmowane działania w dużym stopniu wiążą się 
z zapewnieniem bezpiecznego i atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego. 
1.10. Sport i rekreacja 
W Koszalinie funkcjo 
nuje ponad 60 klubów sportowych 
- 
stowarzyszeń kultury fizycznej, w których pracuje 
200 trenerów. Ćwiczy w nich i bierze udział w zajęciach sportowych ponad 8.000 osób, z czego zdecydowaną 
większość stanowią dzieci i młodzież. Dynamicznie rozwija się spor 
t akademicki. Studiujący mają do wyboru 
kilkanaście dyscyplin. 
Koszalin dysponuje bazą obiektów sportowych, która umożliwia uprawianie sportu, wychowania fizycznego, 
rekreacji. Większość z nich zbudowana została w latach 60 
- 
tych i 70 
- 
tych ubiegłego stulec 
ia, a jedynie nieliczne w 50 
ostatnich latach. Nie były modernizowane, nie przeprowadzano w nich remontów kapitalnych, jak też większych 
remontów bieżących, wobec czego stan techniczny wielu z nich jest niezadowalający. 
Baza sportowo 
- 
rekreacyjna, to: 
- 
Hala sportowa i stadion ZOS 
- 
Gwardia ul Fałata 
- 
Hala sportowa ZOS przy ul Głowackiego 
- 
Hala Sportowa Politechniki Koszalińskiej 
- 
Stadion ZOPS 
- 
Bałtyk” ul. Andersa 
- 
Baseny kryte 
 
ZOS ul. Jedności 
 
Hotel „Atlantic”, Nowe Bieli 
ce 38 
- 
Korty tenisowe 
 
Klub Sportowy „Bałtyk”, ul. Andersa 16 
 
Trawa Motel, Stare Bielice 7a 
 
ZOS 
- 
Gwardia, ul. Fałata 34 
- 
Kręgielnia, Galeria „Emka”, ul. Jana Pawła II 20 
- 
Kryte lodowisko sztuczne przy ul. Fałata 34 
- 
Ośrodek Szkoleniowy Tae 
kwondo WTF ul.Orląt Lwowskich 
- 
Skałka wspinaczkowa, Galeria Emka, 
- 
Sportowa Dolina, Park Linowy na Górze Chełmskie 
- 
Poprawa stanu bazy sportowo 
– 
rekreacyjnej wymaga większych nakładów inwestycyjnych remontowo 
– 
modernizacyjnych oraz realizacji nowych 
inwestycji w tym zakresie. Podstawowym założeniem jest 
przeciwdziałanie pogarszaniu się stanu technicznego wspomnianych obiektów oraz przede wszystkim stworzenie 
prawidłowych warunków do masowego i kwalifikowanego uprawiania sportu i rekreacji. 
W ramach 
poprawy podejmowano szereg działań i przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym: 
 
W związku z realizacją wspólnie z Politechniką Koszalińską inwestycji, polegającej na budowie hali 
widowiskowo 
- 
sportowej Uchwała rady Miejskiej z 23.X.2008 r. podjęto decyzje w spr 
awie utworzenia spółki 
pod nazwa „Hala Koszalin spółka akcyjna”, 
 
kapitalny remont pływalni przy ul. Głowackiego; 
 
realizację inwestycji pn. „Budowa centrum rekreacyjno 
- 
sportowego w Koszalinie” tzw. „Sportowej doliny”, 
zlokalizowanej przy ul. Spółdzielczej 
– 
Dąbrowskiego, 
 
modernizację stadionu „Bałtyk” przy ul. Andersa oraz do współtowarzyszącego ww. inwestycji projektu 
„Euroboiska”, 
 
wykonanie i otwarcie przy ul. Fałata 34 nowego obiektu 
– 
Skate Parku, z którego korzystają miłośnicy jazdy 
na rowerach bmx, d 
eskorolkach i łyżworolkach, 
 
Hala Sportów Walki ul. Fałata 
 
Koszalin uczestniczy w realizacji rządowego Programu Moje Boisko 
– 
Orlik 2012 
. 
1.11 Bezpieczeństwo Miasta i jego mieszkańców 
Zagrożenia porządku publicznego oraz stan bezpieczeństwa mieszkańc 
ów miasta koordynowane są 
przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Bezpieczeństwem Miasta zajmują się 
wyspecjalizowane jednostki policji, straży miejskiej, Sanepidu, weterynarii oraz pogotowia ratunkowego. 
Funkcjonujący na terenie Koszal 
ina Zintegrowany System Ratowniczy 
skupiający 
16 
służb i podmiotów 
umożliwia racjonalne wykorzystanie sił i środków możliwych do użycia w czasie działań ratowniczych pod 
wspólną organizacją i kierownictwem, bez naruszania wewnętrznych struktur organizacyjn 
ych jego uczestników. 51 
 
Zapobieganie przestępczości pospolitej. 
W celu poprawy ochrony mienia w Komendzie Miejskiej Policji w Koszalinie realizowano program 
„Świadomi i 
bezpieczni” 
, którego założeniem jest promowanie skutecznych metod zabezpieczania mieni 
a oraz znakowania i 
ewidencjonowania przedmiotów wartościowych. W 2007r. oznakowano łącznie ponad 485 wartościowych przedmiotów: 
rowerów, sprzętu RTV, akcesoriów samochodowych, telefonów komórkowych i sprzętu komputerowego i biurowego 
– 
celem ograniczenia 
kradzieży mienia. 
W celu realizacji zadań ograniczających przestępczość pospolitą w Komendzie Miejskiej Policji w Koszalinie 
uruchomiono Stanowisko Monitoringu i Wideorejestracji Miejsc Szczególnie Zagrożonych. Obecnie funkcjonuje 8 kamer, 
które swoim zas 
ięgiem obejmująca najbardziej newralgiczne punkty na terenie miasta. Nadal propagowana jest idea 
stworzenia systemu monitoringu w rejonach osiedli mieszkaniowych w związku z planowana rozbudową stanowiska 
monitoringu do 16 kamer. Policja prowadzi działan 
ia ograniczające zjawiska narkomanii i innych patologii (alkoholizm 
przemoc w rodzinie) wpływających na poziom przestępczości i zagrożenia. 
 
Ochrona dzieci i młodzieży przed propagowaniem mody na narkotyki. 
Komenda Miejska Policji w Koszalinie, realizowa 
ła w 2007 akcję 
„Narkotykom NIE 
– 
Niebieska 
Skrzynka” 
, adresowaną do młodzieży gimnazjalnej. W ramach wymienionej akcji w placówkach oświatowych 
przeprowadzono szereg spotkań z młodzieżą, pedagogami i rodzicami w trakcie, których poruszana była 
problematy 
ka skutków zażywania środków odurzających i odpowiedzialności prawnej za ich posiadanie przez 
osoby nieletnie. Rozprowadzane są w placówkach oświatowych materiały z zakresu problematyki narkotykowej 
mającej uświadomić młodemu pokoleniu o skutkach zażywania 
środków odurzających. 
Przeprowadzono 1246 spotkań z pedagogami, rodzicami i młodzieżą w zakresie rozpoznawania 
i przeciwdziałania zjawiskom przestępczym wśród nieletnich tj. aż o 377 spotkań więcej niż w 2006 roku. 
 
Ograniczenie zjawiska alkoholizmu. 
Komenda Miejska Policji w Koszalinie prowadzi stałą współpracę z Strażą Miejską, Miejską Komisją 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz z Miejsko 
– 
Gminnymi Komisjami Rozwiązyw 
ania Problemów Alkoholowych na terenie 
powiatu koszalińskiego. W ramach tej współpracy realizowano wspólne szkolenia i prowadzono kontrole 
przestrzegania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
. 
Szczególnym nadzorem 
objęto zjawis 
ko spożywania i nabywania alkoholu przez osoby nieletnie. 
W tym zakresie okresie wakacyjnym 
prowadzono akcję „DYSKOTEKA”, której celem było m.in. ujawnianie nieletnich będących w stanie nietrzeźwym 
w wyznaczonych wcześniej rejonach w szczególności w rejon 
ie pasa nadmorskiego. Akcja miała na celu również 
ujawnianie miejsc i punktów handlowych sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Kontrolowano punkty handlowe 
pod kątem legalności sprzedaży alkoholu z posiadanym zezwoleniem na jego sprzedaż. Przeprowadzona 
ró 
wnież wielokrotnie działania „Trzeźwe Miasto” mających na celu ujawnienie sprzedawców umożliwiających 
zakup alkoholu przez miasto. 
W Ośrodku Terapii i Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi w Koszalinie przebywało w 2007 roku 1969 
osoby ,to jest o 30% więcej ni 
ż w roku 2006. 
Ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie 
. 
Ważnym elementem systemu pomocy osobom krzywdzonym w ramach przemocy domowej było 
uruchomienie w 2007 roku „ 
Niebieskiego Pokoju 
” przy Komendzie Miejskiej Policji służący do prowadzenia 
czynności 
procesowych z dziećmi i ofiarami przemocy. W 
2007 roku odnotowano ogółem 3.025 interwencji 
domowych, , w wyniku których sporządzono 114 Niebieskich Kart, w 2006r. 
– 
3.253 interwencje domowych, a w 
2005r. 
– 
2.098 interwencji. W porównaniu do roku 2006 na 
stąpił spadek interwencji domowych o 528 52 
Bardzo ważnym elementem systemu pomocy osobom pokrzywdzonym w wyniku przemocy domowej 
jest utworzenie w Koszalinie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz funkcjonowanie czterech Lokalnych Zespołów 
Interdyscyplinarnych. 
 
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest pod permanentnym nadzorem KMP w Koszalinie. Na 
najbardziej zagrożonych przejściach wybudowano i oświetlono dodatkowymi lampami wysepki oraz oznaczono przejścia 
światł 
ami ostrzegawczymi, wybudowano nowe wysepki spowalniające ruch drogowy np. przy ul. Zwycięstwa oraz 
ścieżki rowerowe wzdłuż remontowanych odcinków jezdni. Funkcjonujące systemy „fotoradarów” na koszalińskich 
ulicach wybitnie przyczynił się do poprawy bezp 
ieczeństwa na koszalińskich drogach. 
W 2007 roku ujawniono 1020 przypadki prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości w 
tym stwierdzono 4 przypadki z udziałem osób nieletnich t.j. o 3 więcej niż w roku 2006. 
W zakresie zwalczania przestępst 
w drogowych 
wszczęto aż 962 
postępowania przygotowawcze wobec 
nietrzeźwych kierujących, którzy mogli być potencjalnie sprawcami tragedii ludzkich. W 2006 r. było ich 813. Daje 
to blisko 
20% wzrost 
.. 
Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym uległ w 2007 roku p 
oprawie do czego przyczyniły się licznie 
prowadzone działania profilaktyczne, m.in. 
„Trzeźwy poranek” 
(szesnastokrotnie), 
„Trzeźwość, prędkość” 
, 
„Bezpieczna 6 i 11” 
, 
„Komórkowcy” 
, które miały na celu zatrzymywanie nietrzeźwych, przekraczających 
dopuszczaln 
ą prędkość oraz niewłaściwie korzystających z telefonów komórkowych na drodze kierowców. 
Straż Miejska posługując się urządzeniem „fotoradar” dokonała obróbki wykonanych zdjęć, co skutkowało 
nałożeniem 
716 
mandatów karnych oraz 26 kar nagany oraz skierowa 
niem 3 wniosków do sądu. 
W roku 2007 w miejscach szczególnie niebezpiecznych gdzie często dochodziło do kolizji, stłuczek i 
potrąceń pieszych (Takimi miejscami w szczególności są ul. Władysława IV, Jana Pawła II, Gnieźnieńska, 
Zwycięstwa, 4 
- 
go Marca i Gd 
ańska) umieszczono urządzenie „fotoradar”. Ponadto ustawiane one były w pobliżu 
szkół i przedszkoli w celu wyegzekwowania ograniczenia obowiązującej tam prędkości (40 km/h). 
 
Wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców 
Celem dalszego podnoszenia poziomu 
bezpieczeństwa KMP w Koszalinie na bieżąco współpracowała z 
Kierownikiem Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koszalinie. 
Państwowa Straż Pożarna jest koordynatorem działań Zintegrowanego Systemu Ratowniczego na terenie 
mi 
asta, zapewniając całodobową łączność z podmiotami i służbami. ZSR wyposażono w niezbędną infrastrukturę 
techniczną oraz bazę informatyczną przydatną do prowadzenia akcji ratowniczych 
1.12. Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień. 
Realizacja zadań w 2007 
r. w zakresie działań Pełnomocnika dot.: 
 
bezpieczeństwa mieszkańców miasta w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii 
(zakup alkotestów na potrzeby Policji 
– 
8.988 zł, zakup alkotestów na potrzeby Ośrodka Wsparci 
– 
Schronisko 
dla 
Bezdomnych 2.000 zł), 
 
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej w ramach akcji zima 
2007 
wydatkowano kwotę 118.486 zł z 
przeznaczeniem na zajęcia sportowo 
- 
rekreacyjne (hala sportowa, lodowisko, basen) oraz kulturalne tj. 
przedpołudniowe seanse filmowe 
, zajęcia w filiach bibliotecznych na terenie miasta Koszalina, w których ogółem 
uczestniczył 15 
000 dzieci i młodzieży szkolnej. 53 
 
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej w czasie „Akcji Lato” 
- 
wydatkowano kwotę 
278.165 zł ( o 85% 
większą niż w rok 
u 2006) z przeznaczeniem na zajęcia, które odbywały się do południa między innymi: 
na 
boiskach sportowych imprezy artystyczno 
– 
rozrywkowe, rekreacyjne, udział w przedpołudniowych seansach 
filmowych i zajęcia w filiach bibliotecznych na terenie miasta. W 
formie wyjazdowej dzieci z rodzin będących pod 
opieką MOPS uczestniczyły w koloniach i obozach. 
 
opieką zostało otoczonych ok. 
300 dzieci uczęszczających na świetlice. Na działalność świetlic przekazano 
kwotę 290 
000 zł 
 
Na realizację zadań w zakre 
sie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii szkoły koszalińskie 
otrzymały kwotę w wysokości 70.000 zł na prowadzenie zajęć z zakresu uzależnień W działaniach realizujących 
zadanie uczestniczyło łącznie 31 szkół, w tym : 12 Szkół Podstawowy 
ch, 9 Gimnazjalnych i 10 Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
. 
1.13. Komenda Straży Miejskiej w Koszalinie 
. 
Do zakresu działań Straży Miejskiej należą przede wszystkim sprawy dot. czystości i 
porządku na terenie 
miasta. Zadania te wykonywane są w trakcie działań o 
peracyjno 
- 
prewencyjnych oraz przy realizacji programów 
z zakresu bezpieczeństwa. 
Realizując zadania wynikające z zap 
isów uchwał porządkowych Straż Miejska w Koszalinie główny nacisk 
położyła na kluczowe zjawiska mające wpływ na porządek i bezpieczeństwo publiczne w mieście takie jak zachowanie 
właściwego stanu sanitarnego miasta, problemy alkoholowe czy bezpieczeństwo o 
bywateli związane z trzymaniem 
psów. Dziedziny te były pod szczególnym nadzorem funkcjonariuszy straży, którzy realizując powierzone im zadania 
duży nacisk kładli na prewencje i propagandę zagadnień wśród dzieci i młodzieży oraz w mediach. 
W ramach programu „Bezpieczne Miasto” wykonywane były patrole prewencyjnie z Policją 
oraz niektóre zadania ze Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, Żandarmerią i Strażą Ochrony Kolei. 
Wspólnie z Policją planowano i realizowano akcj 
e: „Bezpieczna dzielnica” i „Bezpieczny ogród”. 
 
Wykonano 262 partole związane z zabezpieczeniem imprez artystycznych, sportowych i imprez o charakterze 
masowym, 
 
Zrealizowano 340 wspólnych z Policją działań mających na celu poprawę ładu i bezpiec 
zeństwa publicznego 
(m. In. „Bezpieczna Dzielnica”, „Bezpieczny Ogród”), 
 
Podjęto 805 działań z innymi służbami, instytucjami i firmami miejskimi, 
 
Przekazano Policji 11 spraw dotyczących popełnionych przestępstw 
 
Zabezpieczono 45 miejsc awarii lub miejsc zda 
rzeń losowych 
 
Podjęto interwencji: 
- 
Porządek i spokój Publiczny 
- 
1435 
- 
Bezpieczeństwo Osób i Mienia 
- 
660 
- 
Obyczajowość 
- 
591 
- 
Zdrowie 
- 
1239 
- 
Bezpieczeństwo i Porządek w Komunikacji 
- 
4881 
- 
Urząd 
zenia Użytku Publicznego 
- 
3106 
Poprawa stanu porządku publicznego oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Koszalina jest 
fundamentalnym celem programu „Bezpieczny Koszalin” realizowanego przez Straż Miejską. W ramach tego programu 
funkcjonariusze Straży dbali o spokój i por 
ządek w miejscach publicznych, rozpoznawali miejsca i 
sytuacje stanowiące 
zagrożenia i skutecznie im przeciwdziałali. 
Ponadto działania Straży Miejskiej koncentrowały się na: zabezpieczaniu imprez masowych, wspólnych akcjach 
kontrolno 
- 
prewencyjnych, interw 
encjach, realizacji programów prewencyjnych, jak; 
„bezpieczna szkoła”, „bezpieczny 
rower, „bezpieczny pies”, „bezdomni”. 
W realizacji programu „Bezpieczny Pies” wykonano następujące czynności: 54 
 
Podjęto 295 interwencji , 
 
Ukarano 101 osób mandatami karnymi 
na łączna kwotę 10 
550 zł, 
 
Skierowano 2 wnioski o ukaranie do Sądu Gockiego. 
W realizacji programu „Bezdomni” : 
 
Podjęto 461 interwencji, 
 
Dowieziono 3 bezdomnych do przytuliska. 
Realizując w roku ubiegłym zadana Straż Miejska w Koszalinie wykonywała czyn 
ności prewencyjne, 
zabezpieczające oraz wspierające wszystkie te dziedziny życia publicznego, które narażone były na występowanie 
zagrożeń i patologii. Zadania te planowane i realizowane były przy współudziale służb, instytucji i firm, w których 
zakresie 
działania jest dbałość o ład i porządek publiczny oraz stan zdrowia i bezpieczeństwo publiczne obywateli. 
Szczególnie współpraca z Policją przekładała się na zwiększoną ilość służb prewencyjnych w godzinach 
popołudniowych i wieczornych oraz w okresach świą 
tecznych. W tym zakresie Straż nie pozwala sobie tylko na 
utrzymanie wysokich standardów realizacji zadań, ale także dąży do jak najefektywniejszego sposobu działania 
zapewniającego poprawę bezpieczeństwa. Duża ilości podejmowanych czynności oraz prewencyj 
na obecność 
strażników obok mieszkańców miasta wpływa tym samym na odczucie, iż Koszalin jest miastem bezpiecznym. 
1.14. Bezpieczeństwo w szkołach 
We wszystkich szkołach w ramach programów wychowawczych i 
profilaktycznych realizowane są 
zagadnienia 
w zakresie poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Sposób realizacji uzależniony jest od 
przyjętych harmonogramów w 
poszczególnych placówkach. Nie ma jednorodnego programu dla wszystkich 
szkół, ze względu na to, iż zjawiska agresji oraz przemocy mają wi 
elorakie przyczyny. 
Realizacja zadań w ramach programu „ Bezpieczne Ferie” i „Bezpieczne Wakacje” oraz realizacja 
rządowego programu „Zero tolerancji”. Powołano punkt konsultacyjny Miejskiej Poradni Psychologiczno 
- 
Pedagogicznej. 
W celu poprawy bez 
pieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach, w ramach realizacji rządowego 
projektu, w 12 koszalińskich placówkach oświatowo 
- 
wychowawczych (w tym: w roku 2007 Gimnazjum nr : 2, 6, 
7, 9, 11 oraz Zespół Szkół nr 2, 11 i 13, natomiast w roku 2008 2 szkoły p 
onadgimnazjalne tj. ZS nr 8 i ZS nr 10 
oraz Zespół Szkół Sportowych i Specjalny Ośrodek Szkolno 
– 
Wychowawczy) zamontowany został monitoring 
wizyjny. Na realizację tego projektu przeznaczono kwotę około 425 tys. zł. z czego ponad 60% z budżetu miasta. 
Re 
alizacja tego projektu będzie kontynuowana również w 2009 roku. 
W ramach programu „Bezpieczna Szkoła” Straż Miejska podjęła 681 interwencji doraźnych w sytuacjach 
takich jak: niszczenie mienia, bójki, spożywanie alkoholu, palenie papierosów itp. Oraz pat 
roli prewencyjnych w 
okolicach i na terenie szkół i przedszkoli. Przeprowadzono 4 zabezpieczenia imprez szkolnych; 7 spotkań 
– 
pogadanek z dziećmi i młodzieżą. 
W ramach Szkolnych Programów Profilaktyki realizowane są działania przy współudziale wszystki 
ch 
instytucji zajmujących się statutowa profilaktyką i prewencją , min. innymi Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii 
w Koszalinie, Pełnomocnika Prezydenta ds. Uzależnień, realizacji miejskiego programu „Bezpieczna Szkoła 
– 
Szkoła bez narkotyków”, Stowarzys 
zenie Terapii Profilaktyki „Młodzi 
- 
Młodym”, Zarząd Rejonowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Koszalinie dot. wiedzy o AIDS; zdrowego stylu życia 
– 
bez papierosów, alkoholu i 
narkotyków. 
Programy z zakresu przeciwdziałania narkomanii są realizowane w ciągu cał 
ego roku szkolnego przy 
współudziale Policji, Straży Miejskiej, TPD. 
W ramach działalności profilaktycznej zrealizowano lub przeprowadzono w 2007 roku następujące akcje 
i programy których uczestniczyły m.in. organizacje pozarządowe: 
- 
W 2007 roku kon 
tynuowano wojewódzki program 
„Przyjaciele Gryfusia” 
adresowany do dzieci szkół 
podstawowych. 
Głównym celem programu jest promowanie pozytywnych zachowań wśród najmłodszych. Dzieci 
dowiadują się o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, które przydadzą im się 
w codziennym życiu. 
- 
„Nie ciągnij psa za ogon” 
– 
akcja z wykorzystaniem policyjnych psów służbowych skierowana do dzieci 
przedszkolnych i dzieci szkół podstawowych obejmuje zasady zachowania się i przeciwdziałania pogryzieniom 55 
przez psy. Objęto nią ok. 2 
000 dzieci. Akcja realizowana przy współpracy i pomocy lokalnych samorządów, rad 
osiedli. 
- 
Turniej Wiedzy Prewencyjnej 
„Z Prewencją na Wesoło” 
– 
turniej dla młodzieży szkół przy OHP w Koszalinie. 
Finał został rozegrany w Komendzie Miejskiej Policji w K 
oszalinie, w finale udział wzięły wszystkie grupy 
działające przy koszalińskim Ochotniczym Hufcu Pracy w Koszalinie. 
- 
Turniej 
„Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” 
– 
turniejem objęto szkoły podstawowe i gimnazja, realizacja 
turnieju przy współpracy z ZORDE 
- 
e 
m, łącznie uczestniczyło w nim 3000 dzieci. 
- 
„Bezpieczne Wakacje” i 
„ Policja Dzieciom” 
– 
akcja skierowana do dzieci 
i opiekunów korzystających z różnych form wakacyjnego wypoczynku. Łącznie akcją objęto ok. 5.000 osób. 
- 
„Poznaj swojego dzielnicowego” 
ma 
jąca na celu zaciśnięcie współpracy lokalnych społeczności z 
dzielnicowymi, przy współpracy z lokalnymi mediami. 
- 
„Jestem Widoczny” 
akcja skierowana do rowerzystów w trakcie, której wręczano rowerzystą kamizelki 
odblaskowe, łącznie wręczono uczestnikom ru 
chu drogowego kilkaset kamizelek odblaskowych. 
- 
Akcja 
„Bezpieczna droga do szkoły” 
, którego celem jest edukowanie dzieci 
i młodzieży w zakresie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, swoim zasięgiem objęła około 2.000 dzieci 
- 
Akcja 
„Przeciw Patologiom” 
skierowana do dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania spożywaniu 
alkoholu, swoim zasięgiem objęła około 1.000 osób. 
- 
Akcja 
„Pomóż Bezdomnym” 
, której celem jest udzielenie osobom bezdomnym niezbędnej pomocy i 
przekonanie do korzystania z schroniska 
dla bezdomnych, swoim zasięgiem objęła kilkadziesiąt osób. Działania 
były również skierowane do nieletnich w celu niedopuszczenia ich do żebractwa 
w rejonach o natężonym ruchu pieszych. 
- 
Ogólnomiejski Przedszkolny Program 
„Bezpieczeństwa Dzieci na Drog 
ach 
”, której celem było przekazanie 
niezbędnej wiedzy z zakresu ruchu drogowego, bezpiecznej zabawy na podwórku i unikania wszelkich 
niebezpieczeństw w domu, przedszkolu i na podwórku przez dzieci klas zerowych, swoim zasięgiem objęła około 
800 dzieci. 
- 
„ 
Niebieska Skrzynka” 
program adresowany do uczniów koszalińskich gimnazjów. W wszystkich koszalińskich 
gimnazjach zamontowano skrzynki kontaktowe opatrzone logo programu, adresem internetowym do kontaktów 
z specjalistą ds. nieletnich KMP w Koszalinie. W ra 
mach programu rozpoczęto konkurs „Moje bezpieczne 
miasto”, którego celem było opracowanie przez młodzież metod i sposobów bezpiecznego spędzania wolnego 
czasu. 
Łącznie wymienionymi akcjami i programami objęto około 20 000 osób tj. o około 5000 osób więcej 
niż 
w analogicznym okresie 2006 roku. 
1.15. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie. 
Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzona jest w oparciu o przyznane środki z budżetu 
centralnego i nie jest dotowana z budżetu mias 
ta. Zadania statutowe realizowane w mieście dotyczy, między 
innymi: stanu sanitarno 
– 
epidemiologicznego miasta, zakładów zbiorowych, punktów żywienia zbiorowego, 
bezpieczeństwa imprez masowych, propagowania zasad zdrowego żywienia i wypoczynku letniego, 
i innych z 
tego zakresu 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wspólnie z przedstawicielami Kuratorium Oświaty Delegatury 
w Koszalinie, Komendy Miejskiej Policji ds. Prewencji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 
Koszalinie przeszkolił organiz 
atorów odpowiedzialnych za wypoczynek dzieci i młodzieży, egzekwowanie 
bezpiecznego i higienicznego wypoczynku i zasad zdrowego żywienia. 
W trakcie roku 2007 nadzorem 
objęto 85 obiektów 
stałych szkoły, świetlice środowiskowe, internaty 
placówki pracy poza 
szkolnej oraz 
5 obiektów 
, w których w okresie ferii zimowych i letnich prowadzony był 
wypoczynek dzieci i młodzieży w formie półkolonii w świetlicach osiedlowych, a także w ramach otwartych drzwi 
różnych placówek np. biblioteki, kluby. 56 
1.16. Ochrona zdro 
wia 
Ochroną zdrowia mieszkańców miasta Koszalina zajmują się jednostki podstawowej opieki zdrowotnej, 
specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i opieki stacjonarnej. Usługi zdrowotne na terenie miasta 
zabezpieczane są przez publiczne, niepubliczn 
e zakłady opieki zdrowotnej oraz indywidualne praktyki lekarskie 
(Miasto sprywatyzowało ZOZ w 2000r.). Głównym źródłem finansowania usług zdrowotnych są środki 
z Narodowego Funduszu Zdrowia, które przekazywane są podmiotom, w oparciu o zawarte z nimi kon 
trakty. 
W Koszalinie usługi zdrowotne w ramach ubezpieczenia zdrowotnego zabezpieczone są poprzez: 
 
19 Poradni podstawowej opieki zdrowotnej, 
 
42 Poradnie specjalistyczne, 
 
49 Praktyk stomatologicznych, 
 
3 Szpitale. 
Miasto Koszalin finansuje dzia 
łania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia oraz poprawy jakości życia 
mieszkańców poprzez realizację programów profilaktycznych, które uzupełniają zakres świadczeń finansowanych 
przez NFZ. Miasto współpracuje z publicznymi i niepublicznymi zakładami o 
pieki zdrowotnej m.in. poprzez 
zlecanie realizacji programów profilaktycznych (w ramach konkursu ofert). 
W 2007 roku zostały przeprowadzone następujące programy profilaktyczne: 
1. 
Program profilaktyki wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom kobiet. 
2. 
P 
rogram edukacji uczniów w zakresie antykoncepcji. 
3. 
Usprawnienie diagnostyki kardiologicznej. 
4. 
Zwalczanie gruźlicy 
- 
strategia D.O.T.S bezpośrednio nadzorowane leczenie krótkoterminowe. 
5. 
Profilaktyka POHP 
– 
przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. 
6. 
Walka z nadwa 
gą u dzieci ze szkół gimnazjalnych w Koszalinie. 
W trosce o zapewnienie kontynuacji przedsięwzięć na rzecz zaspokajania potrzeb zdrowotnych 
mieszkańców w styczniu 2006 r. 
powstał „Raport o stanie zdrowia mieszkańców Koszalina”. Dokument ten jest 
on po 
dstawą do wyznaczania kierunków działań Miasta w zakresie realizacji zadań polityki zdrowotnej w 
Koszalinie na przyszłe lata. 
Do zadań Miasta należy również prowadzenie działań związanych z profilaktyką 
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz prze 
ciwdziałaniem narkomanii. Koordynatorem realizacji 
zadań jest Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień wraz z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” obejmuje zadania m.in. 
w 
zakresie: zwiększenia pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu; udzielania 
pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, a w szczególności 
ochrony przed przemocą w rodzinie. Prowadze 
nia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w 
zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. 
Prowadzone są pozalekcyjne zajęcia sportowe, a także działania na rzecz dożywiania dzieci uc 
zestniczących w 
pozalekcyjnych programach opiekuńczo 
- 
wychowawczych i socjoterapeutycznych. 
Miasto prowadzi szereg działań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez realizację 
„Programu 
wyrównywania szans osób niepełnosprawnych” 
, w którym dąży m.in. 
do likwid 
acji wszelkich barier (np. 
psychologicznych i architektonicznych) oraz stwarzanie warunków do pełnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych w społeczności lokalnej. Działania te koordynuje Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób 
Niepełnosprawnych. Na realizacje z 
adań z zakresu 
„Programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych” 
wydatkowano kwotę 12.3 mnl zł dla porównania w 2006 roku była to kwota o 6% wyższa. 
W ramach środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Miasto realizuje 
zadania 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych: 
tj: rehabilitacja zawodowa 
- 57 
koszt tworzenia stanowisk pracy, środki na podjecie działalności gospodarczej i rolniczej lub na wniesienie 
wkładu do spółdzielni socjalnej, koszty szkol 
eń i przekwalifikowania zawodowego. 
Rehabilitacja społeczna 
: ma ona na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu 
społecznym. Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces tej rehabilitacji zalicza się uczestnictwo 
w warsztatach 
terapii zajęciowej oraz w turnusach rehabilitacyjnych. W tym dofinansowania uczestnictwa osób 
i opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych i technicznych, dofinansowaniu 
Warsztatów Terapii Zajęciowej, zaopatrzenia w sp 
rzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze oraz kultury, sportu, rekreacji i turystyki. 
Koszalinie na rzecz osób niepełnosprawnych działa ponad 20 stowarzyszeń. Działalność statutowa 
niektórych z nich współfinansowana jest przez Ur 
ząd Miejski w ramach „Programu współpracy Miasta z 
organizacjami pozarządowymi”. 
Koszalinie działa Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego, które prowadzi 
Hospicjum Stacjonarne (8 łóżek) oraz Hospicjum Domowe. Od września 2006 roku p 
rowadzona jest w Koszalinie 
budowa nowego Hospicjum przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 70. Jest to przedsięwzięcie wspólne 
Stowarzyszenia i 
Miasta. Hospicjum będzie dysponowało 15 łóżkami do opieki paliatywnej. Zostanie oddane do 
użytku w I połowie 2009 r 
oku 
Hospicjum nadal sprawuje opiekę medyczną, psychologiczną i socjalną nad pacjentami 
z chorobami nowotworowymi zapewniając im profesjonalną pomoc oraz godne warunki w trudnych dla nich i ich 
rodzin okresie życia. Leczenie, pielęgnowanie, rehabilitacja, 
towarzyszenie w trudnych chwilach chorym 
zapewnia 5 lekarzy, 13 pielęgniarek, 2 fizjoterapeutów, psycholog oraz wolontariusze i kapłan. 
W 2007 roku Przeprowadzono następujące działania: zapewniono opiekę domową i stacjonarną dla 397 
osób (305 nowo z 
głoszonym oraz 92 z roku ubiegłego) z terenu Miasta i powiatu koszalińskiego oraz powiatów 
sąsiednich: Białogardu, Szczecina, Kołobrzegu, Świdwina oraz Sławna. W 2007 roku z opieki Hospicjum 
skorzystało 211 mieszkańców Koszalina. Chorzy i ich rodziny korzy 
stają przede wszystkim ze świadczeń 
zdrowotnych wykonywanych przez lekarza i pielęgniarkę. 
1.17. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Koszalinie 
Stacja Pogotowia Ratunkowego w Koszalinie jest samodzielnym, publicznym zakładem opieki 
zdrowotnej, posiadający 
m osobowość prawną. Organem założycielskim, sprawującym nadzór nad działalnością 
jednostki jest Rada Powiatu w Koszalinie. 
Podstawowe kierunki działania dotyczą udzielania świadczeń zdrowotnych formie pomocy doraźnej w 
razie wypadku, urazu, porodu, nagł 
ego zachorowania lub pogorszenia się zdrowia z zagrożeniem życia, 
prowadzenia szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Dodatkowo Stacja świadczy usługi w zakresie 
specjalistycznego transportu sanitarnego. 
Najczęstszymi przyczynami, do których wzy 
wane są zespoły wyjazdowe, według częstotliwości 
wezwań, to: choroby układu krążenia , oddechowego , nerwowego, moczowo 
- 
płciowego, pokarmowego, stany 
upojenia alkoholowego, próby samobójcze, porody, wypadki komunikacyjne, wypadki w domu i miejscu prac 
y 
oraz stany alergiczne głównie w okresie letnim. 
W 
2007 
roku 
– 
wystąpiło 
13 
051 
przypadków wezwania pogotowia ratunkowego, w tym: 
* do zachorowań 
- 
11. 165 
* do wypadków 
- 
692 
* do fałszywych wezwań 
- 
295 
* transportu specjali 
stycznego 
- 
899 ( w tym głównie karetką „R”) 58 
Celem skrócenia czasu dojazdu do pacjenta, w sezonie letnim uruchamiany jest dodatkowy zespół 
ratowniczy, stacjonujący przez całą dobę w Mielnie i realizujący wezwania do nagłych zdarzeń w pasie 
nadmorskim. 
Również w okresie sezonu letniego, Stacja Pogotowia Ratunkowego korzystała z usług zespołu 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, stacjonującego na lotnisku w pod koszalińskim Zegrzu Pomorskim k. 
Koszalina. W bieżącym roku była zgoda na przeloty do nagłych 
zdarzeń mających miejsce nawet do 100 km od 
bazy. W okresie sezonu letniego w sytuacjach strategicznych korzystano z usług Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego, którego zespół stacjonował na lotnisku w Zegrzu Pomorskim. Obecność helikoptera ratowniczego, 
wspie 
rającego ekipy naziemne, okazała się przydatna. W okresie funkcjonowania Bazy Sezonowej zespół 
wykonał 91 lotów ratunkowych w tym do wypadków drogowych 
– 
55. 
Stacja Pogotowia Ratunkowego w Koszalinie w trakcie dyżuru dysponuje trzema podstawowymi 
i dwoma 
specjalistycznymi zespołami wyjazdowymi z pełną obsadą. Do dyspozycji pozostają jeszcze 3 
ambulanse sanitarne z których, w przypadku zdarzenia z dużą ilością ofiar, przy wykorzystaniu obecnych 
zasobów ludzkich stacji (39 osób średniego personelu, wchodzą 
ce w skład zespołów wyjazdowych oraz 13 
lekarzy zatrudnionych na umowy cywilno 
- 
prawne), można stworzyć kolejne 3 zespoły wykorzystywane głównie 
do celów transportowych. Ponadto Dyrektor Pogotowia jako koordynator działań ratowniczych na terenie byłego 
wo 
jewództwa koszalińskiego ma do dyspozycji dodatkowe zespoły z terenu byłego województwa tj: ze Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w Białogardzie, Kołobrzegu, Świdwinie, Szczecinku i Drawsku Pomorskim oraz zespół 
Ratownictwa Medycznego z Bobolic i Polanowa. 
W 
2007 roku załoga Stacji Pogotowia Ratunkowego wystąpiła z wnioskiem do Starostwa Powiatowego 
w Koszalinie o przekazanie jednostki Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Rada Powiatu 
w Koszalinie w dniu 29 października 2007r podjęła uchwał 
ę (nr XI/101/07) w sprawie upoważnienia Zarządu 
Powiatu w Koszalinie do zawarcia porozumienia w sprawie połączenia Samodzielnej Publicznej Placówki 
Zakładu Opieki Zdrowotnej 
– 
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Koszalinie z Samodzielną Publiczną ZOZ 
– 
Wojewó 
dzką Stacją Pogotowia Ratunkowego W Szczecinie. Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego z dnia 18 grudnia 2007r. koszalińskie pogotowie zostało włączone do struktur 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Szczecinie. 
Wszy 
stkie działania z omawianego zakresu służą poprawie jakości dostępności lokalnych placówek 
ochrony zdrowia. Wzrost powszechności dostępu do świadczeń zdrowotnych wraz z rosnącą jakością opieki są 
niezbędnymi elementami rozwoju społeczno 
– 
gospodarczego i d 
ecydują w dużej mierze o poczuciu 
bezpieczeństwa publicznego. 59 
2. Gospodarka 
W warunkach rosnącej otwartości gospodarki, procesów globalizacyjnych oraz członkowstwa w Unii 
Europejskiej, gospodarka podlega coraz silniejszym wpływom ot 
oczenia zewnętrznego, co znajduje 
odzwierciedlenie w jej rozwoju. Od 2004 do 2007 roku wzrost PKB 
13 
wyniósł 
6,5 % 
i był najwyższy od siedmiu lat. 
W latach 2002 
– 
2008 poziom Produktu Krajowego Brutto osiągnął następujący wzrost: 
2002 
r. 
- 
1,4% 
2003 
r. 
- 
3,8 
% 
2004 
r. 
- 
5,3% 
2005 
r. 
- 
3,6% 
2006 
r. 
- 
5,8% 
2007 
r. 
- 
6,5% 
2008 
r. 
- 
4,8% 
źródło: Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Polski 
– 
GUS 2008 r. 
Wg prognozy sytuacji makroekonomicznej ujętej w Narodowej Strategii Spójności 
14 
szacunki wzrostu 
gospodarczego na lata 2007 
– 
2013 wskazują na kształtowanie się dynamiki PKB na poziomie przekraczającym 4% 
oraz stabilizacji inflacji, tak by średnioroczny wzrost cen konsumpcyjnych wynosił ok. 2,4%. Strategia przewiduje, że w 
latach 20 
06 
– 
2010 gospodarka rozwijać się będzie w tempie 5,1%, a w latach 2011 
- 
2015 w tempie 5,2%. 
Powszechnie stosowanym miernikiem obrazującym rozwój społeczno 
– 
gospodarczy regionu jest poziom PKB 
na jednego mieszkańca. Jednakże, nie prowadzi się badań doty 
czących udziału w procesie tworzenia PKB 
poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, jak gmina bądź powiat, co byłoby bardzo przydatnym miernikiem 
obrazującym poziom wzrostu gospodarczego na poziomie lokalnym. 
Ponadto poziom wartośc 
i PKB publikowany jest ze znacznym opóźnieniem, co powoduje iż branie go pod 
uwagę przy ocenie bieżącej sytuacji społeczno 
– 
gospodarczej nie jest możliwe. Wartości PKB na jednego mieszkańca 
publikowane są w Monitorze Polskim w formie Obwieszczenia Prezes 
a Głównego Urzędu Statystycznego. 
Podregion koszaliński, w zakresie uzyskiwanego poziomu PKB na tle podregionu szczecińskiego, województwa 
zachodniopomorskiego i kraju , na przestrzeni lat 2000 
– 
2006 
15 
przedstawiał się następująco 
13 
Produkt krajowy brutto (PKB) przedstawia końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej. PKB 
r 
ówna się sumie dodanej wartości brutto wytworzonej przez wszystkie krajowe jednostki instytucjonalne powiększonej o 
podatki od produktów i pomniejszonej o dotacje do produktów. PKB jest liczony w cenach rynkowych (GUS) 
14 
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesie 
nia 2007 
- 
2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie Narodowa Strategia 
Spójności 
– 
dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 1 sierpnia 2006r str. 105 
- 
106 
15 
Najniższą jednostką badania poziomu wartości PKB jest podregion (NTS 3). Powiat Miasto 
Koszalin zaliczone zostało do 
„podregionu 44 
- 
koszalińskiego”, obejmującego powiaty ziemskie: Białogard, Drawsko, Kołobrzeg, Koszalin, Sławno, 
Szczecinek, Świdwin, Wałcz oraz powiat grodzki Koszalin. 60 
Tabela 
nr 15 
Średnia wartość PKB na jednego mieszkańca 
16 
Źródło: 
Produkt Krajowy Brutto GUS Katowice 2008r. 
Wartości produktu krajowego brutto na 
jednego mieszkańca w latach 2000 
– 
2006 w subregionie koszalińskim 
są znacznie niższe od wszystkich wykazanych wartości PKB, uzyskiwanych: w Kraju, w województwie 
zachodniopomorskim i subregionie szczecińskim. 
Takie zróżnicowanie wskazuje na duży dystans 
w poziomie rozwoju subregionu koszalińskiego względem 
województwa i kraju. Pozytywnym zjawiskiem jest natomiast dynamika wzrostu PKB subregionu koszalińskiego, która na 
tle porównywanych wielkości przedstawia się dosyć korzystnie. W poszczególnych latach 
dynamika wzrostu PKB na 
jednego mieszkańca kształtowała się następująco: 
Dynamika wzrostu PKB na jednego mieszkańca w latach 2000 
– 
2006 
17 
subregion koszaliński 
subregion szczeciński 
Polska 
 
w 2001 r. 
- 
105,6 % 
101,0 % 
104,7 % 
 
w 2002 r 
. 
- 
101,6 % 
102,8 % 
103,8 % 
 
w 2003 r. 
- 
104,4 % 
99,,2 % 
104,4 % 
 
w 2004r. 
- 
111,5 % 
105,6 % 
109,7 % 
 
w 2005r. 
- 
104,3 % 
107,6 % 
106,6 % 
 
w 2006r. 
- 
108,9 % 
104,4 % 
107,9 % 
16 
Produkt Krajowy Brutto 
– 
Rachunki Regionalne w 200 
6 r. Wyd. GUS Katowice 2008 r. 
17 
PKB w latach 1999 
– 
2004 odnotowano zmniejszenie udziału województwa zachodniopomorskiego w strukturze PKB 
kraju. Pod względem PKB województwo zajmowało 9 miejsce w kraju (źródło: GUS). W roku 2004 wartość dodana brutto 
na 
jednego pracującego wynosiła 59.721 zł, podczas gdy dla Polski ogółem wskaźnik ten wynosił 54.741 zł. W 2006 r. 
według wstępnych szacunków PKB w Polsce był wyższy o 5,8% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. 
Wyszczególnienie 
2000r. 
2001r. 
2002r. 
2003r. 
2004r. 
2005r. 
2006 r. 
Zmiany 
2005 
2006 
Polska (zł.) 
19.458 
20.380 
21.149 
22.075 
24.215 
25.767 
27.799 
107,9 
Podregiony (NTS 3): 
- 
Szczeciński 
21.674 
21.893 
22.497 
22.328 
23.586 
25.370 
26.502 
104,5 
- 
Koszaliński 
16.303 
17.223 
17.495 
18.264 
20.357 
21.239 
23.136 
108,9 61 
Poziom wartości PKB uzyskany w analizowanym 
okresie, na jednego mieszkańca subregionu koszalińskiego, jest 
niższy od średnich wartości PKB w subregionie szczecińskim i poziomu uzyskiwanego w Kraju. 
W subregionie koszalińskim poziom PKB na jednego mieszkańca jest znacznie niższy od poziomu uzy 
skanego w 
Kraju i subregionie szczecińskim 
Różnice w poziomie PKB na jednego mieszkańca w 
2006 roku 
 
o 
4.663 
mniej niż średni poziom PKB na mieszkańca w Polsce 
 
o 
3.366 
mniej niż średni poziom PKB na mieszkańca w subregionie szczecińskim 
Podane powyżej dane potwierdzają występujące w regionie zróżnicowanie sytuacji gospodarczej i poziomu życia 
mieszkańców. Pomimo konieczności nadrobienia znacznego opóźnienia w kształtowaniu poziomu dochodu PKB w 
subreg 
ionie koszalińskim, występują też pozytywne zjawiska, mające wpływ na kształtowanie się dynamiki wzrostu PKB. 
Np. w roku 2001, 2004 i 
2006 roku 
subregion koszaliński uzyskał wyższe wskaźniki wzrostu niż w subregionie 
szczecińskim i dla całego Kraju. 
Dost 
ępność komunikacyjna jest podstawowym warunkiem sprawnego funkcjonowania miasta i jego 
rozwoju gospodarczego. Braki w infrastrukturze komunikacyjnej w połączeniu z sezonowym wzrostem natężenia 
ruchu drogowego (nawet o 50%) stanowią o wyjątkowej uciążliwośc 
i w zakresie przemieszczania się w mieście. 
Dodatkowym czynnikiem są szczyty komunikacyjne związane z dojazdami do pracy. 
Tu należy również 
zaznaczyć, że dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania miasta niezbędne są działania pozwalające na jego 
swobodny ro 
zwój gospodarczy nieograniczony barierami infrastrukturalnymi dlatego powinno dążyć się do 
integracji miasta z krajem poprzez drogi krajowe w tym przede wszystkim drogi ekspresowe S 
– 
6 
(Szczecin 
- 
Gdańsk) oraz S 
– 
11 (Koszalin 
– 
Poznań), a także budowę l 
otniska cywilnego w Zegrzu Pomorskim co stworzy 
szansę na lepsze połączenia z Pomorzem Środkowym. 
Według Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
18 
przyspieszenie rozwoju Pomorza 
Środkowego ( w tym podregionu koszalińskiego) będzie m 
ożliwe m.in. dzięki podjęciu następujących działań: 
 
stymulowanie rozwoju dwóch byłych miast wojewódzkich (Koszalina i Słupska), które mogą rozwijać 
niektóre funkcje centralne na poziomie regionalnym; 
 
wspieranie rozwijanie regionalnej i lokalnej infrastruk 
tury transportowej; 
 
przyspieszone rozwijanie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego i dotowanie dostępu do niej; 
 
przyspieszoną modernizację drogi łączącej Szczecin z Gdańskiem (S 
- 
6). 
Według ewidencji statystycznej REGON na koniec 2007 r. w Kosz 
alinie zarejestrowanych było 18.400 
podmiotów gospodarczych, z czego prawie 14 .5 tysiąca należy do osób fizycznych. 
Od kilku już lat obserwuje się stabilny ruch w ewidencji działalności gospodarczej, tj. liczba wykreśleń jest niższa 
od niż nowych zgłosz 
eń przedsiębiorców. 
Zmiany w ewidencji działalności gospodarczej 
Rok 
Nowe wpisy Wykreślenia 
Zmiany 
2004r. 
1.359 
1.284 
+75 
2005r. 
1.455 
1.480 
- 
25 
18 
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowani 
a Kraju s. 117. 62 
2006r. 
1.338 
1.381 
- 
43 
2007r. 
1.293 
1.165 
+128 
2008r. 
1343 
1213 
+130 
Źródło: Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Zagranicznej 
– 
Stanowisko ds. Ewidencji Działalności 
Gospodarczej 
Na tle województwa zachodniopomorskiego Miasto Koszalin wyróżnia się prze 
dsiębiorczością swoich 
mieszkańców. Na 10 tysięcy mieszkańców zarejestrowane są 
1.719 firmy, z których 1.353 należy do osób 
fizycznych (18.400:10,7=1.719). 
Natomiast dla województwa zachodniopomorskiego ten wskaźnik wynosi 
odpowiednio: 1.250 firm na 10 t 
ys. mieszkańców oraz 
970 firm należących do osób fizycznych. w całym 
województwie wyższe wskaźniki uzyskuje jedynie powiat kołobrzeski 
– 
gdzie na 10 tys. mieszkańców przypadają 
1.776 firm, z których 1.440 to firmy osób fizycznych. 
Tabela nr 16 
Strukt 
ura podmiotów gospodarczych w latach 2004 
– 
2007 
Lp. 
Wyszczególnienie 
2004r. 
2005r. 
2006r. 
2007 r. 
Zmiany 
2006 
2007 
1. 
Liczba podmiotów gospodarczych 
18.358 
18.639 
18.392 
18.400 
+8 
2. 
z tego: 
- 
osoby prawne 
- 
oso 
by fizyczne 
3.596 
14.762 
3.758 
14.881 
3.835 
14.557 
3.920 
14.480 
+85 
- 
77 
3. 
Przedsiębiorstwa państwowe 
4 
4 
3 
2 
- 
1 
4. 
Spółki prawa handlowego 
962 
996 
1.030 
1.032 
+2 
5. 
Spółki z udziałem kapitału zagranicznego 
177 
190 
199 
205 
+6 
Źródło: Biuletyn Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2008 r. 
8,7 
% wszystkich podmiotów gospodarczych w województwie zachodniopomorskim funkcjonuje na 
terenie miasta Koszalina. Z przedstawionego zestawienia wynika, że w 2007 roku przybyło w Koszalinie 8 firm 
zarejestrowanych w systemie REGON. Z czego liczba podmiotów g 
ospodarczych prowadzonych przez osoby 
fizyczne zmalała o 77, wzrosła natomiast o 85 liczba „osób prawnych”, w tym spółek prawa handlowego oraz 
spółek z udziałem kapitału zagranicznego, co można wiązać z większą ich stabilizacją na rynku. 63 
Pozytywnie nale 
żałoby ocenić fakt znacznego przyrostu spółek z udziałem kapitału zagranicznego 
– 
o 
28 
spółek w okresie minionych 
trzech 
lat. Ożywienie gospodarcze, wejście do struktur wspólnego rynku, aktywna 
promocja gminy oraz zabiegi Władz Miasta o pozyskanie inwesto 
ra 
- 
to z pewnością znalazło odzwierciedlenie w 
większym zainteresowaniu inwestorów zagranicznych podejmujących działalność gospodarczą w Mieście 
Koszalinie. 
Jednakże w dalszym ciągu dominującą formą prowadzonej działalności gospodarczej w mieście są fir 
my 
należące do osób fizycznych 
– 
14,5 tysiąca firm 
. Taka proporcja została kształtuje się już od początków 
transformacji ustrojowej od 1989 roku. Zgodnie z zasadą swobody działalności gospodarczej jest to najprostsza i 
najmniej sformalizowana forma działaln 
ości, rozpoczynającej się od ewidencji prowadzonej w lokalnej jednostce 
samorządu terytorialnego 
Biorąc pod uwagę liczbę firm należących do osób fizycznych w Koszalinie 
(14,5 tys. firm) 
oraz liczbę 
ludności w wieku produkcyjnym 
(71,8 tys. osób) 
– 
to 
co 
piąta osoba w wieku produkcyjnym posiada własną firmę 
(71,8 : 14,5 = 4,95). 
Świadczy to o dużej aktywności ekonomicznej mieszkańców miasta i ich przedsiębiorczości. 
Wskaźnik utrzymuje się na tym samym poziomie od kilku lat. 
Dominującym rodzajem działalno 
ści jest sekcja „handel i naprawy” oraz „obsługa nieruchomości i firm”, 
co wskazuje na duży udział sektora usług w ogólnej liczbie przedsiębiorstw zarejestrowanych w systemie 
REGON. 
Tabela nr 17 
Liczba podmiotów gospodarczych wg systemu REGON 
Liczba po 
dmiotów gospodarczych 
– 
wg sektorów 
oraz rodzajów działalności 
– 
sekcji PKD 
2005r. 
2006r. 
2007 r. 
 
Ogółem: 
18.639 
18.392 
18.400 
Sektor publiczny 
476 
490 
486 
- 
przedsiębiorstwa państwowe 
4 
3 
2 
Sektor prywatny 
18.163 
17.902 
17.914 
w 
tym 
: 
- 
Zakłady osób fizycznych 
14.881 
14.557 
14.480 
- 
Spółdzielnie 
156 
154 
151 
- 
Spółki prawa handlowego 
996 
1.030 
1.032 
- 
Fundacje 
30 
31 
34 
- 
Stowarzyszenia i organizacje społeczne 
323 
336 
358 
 
Rodzaje działalności 
– 
wg sekcji PKD 
R 
olnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybactwo (A+B) 
107 
110 
114 
Przemysł 
(Górnictwo, Przetwórstwo przemysłowe, 
Zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 
C+D+E) 
1.509 
1.484 
1.483 64 
Budownictwo 
(F) 
1.638 
1.636 
1.697 
Transport. Gospodarka magazy 
nowa. Łączność (I) 
1.270 
1.251 
1.242 
Handel i naprawy 
(G) 
5.714 
5.521 
5.416 
Hotele i restauracje (H) 
973 
925 
900 
Obsługa nieruchomości i firm (K) 
3.486 
3.527 
3.526 
Ochrona zdrowia i opieka społeczna (N) 
1.330 
1.317 
1.338 
Pośrednict 
wo finansowe (J) 
872 
872 
903 
Działalność usługowa, komunalna, społeczna i 
indywidualna, pozostała (O) 
1.290 
1.305 
1.344 
Administracja publiczna i obrona narodowa (L) 
39 
39 
38 
Edukacja (M) 
406 
404 
399 
Źródło: Biuletyn Statystyczny Woj.Za 
chodniopomorskiego; www.stat.gov.pl/bdr 
Zestawienie liczby podmiotów gospodarczych za ostatnie trzy lata wykazuje że liczba firm w Koszalinie 
jest znacząca. 
Pozytywnym symptomem jest przyrost liczby stowarzyszeń i organizacji społecznych. Na przestrze 
ni 
2007 roku przybyło w mieście 22 
nowe stowarzyszenia i organizacje społeczne, do stanu 
358 
jednostek. 
Liczba stowarzyszeń i organizacji społecznych jest wskaźnikiem 
poziomu aktywności społecznej. 
Natomiast poziom aktywności społecznej oraz poziom prze 
dsiębiorczości mają istotne znaczenie 
w kształtowaniu atrakcyjności inwestycyjnej Miasta. 
Wykres 3 
Struktura podmiotów gospodarczych w 2007 roku 
- 
wg sekcji PKD (%) 
Rolnictwo; 0,62% 
Przemysł; 8% 
Transport; 6,75% 
Ochrona zdrowia i opieka 
społeczna; 7,30% 
Obsługa nieruchomości i 
firm; 19,20% 
Edukacja; 2,20% 
Działalnosc usługowa; 
7,30% 
Hotele i restauracje; 
4,90% 
Posrednictwo finansowe; 
4,90% 
Administracja publiczna; 
0,20% 
Handel i naprawy; 
29,40% 
Budownictwo; 9,20% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS za rok 2007. 65 
Struktura koszalińsk 
ich firm została ukształtowana na przestrzeni ostatnich kilku lat i nie podlega 
radykalnym zmianom. 
Blisko połowa (48,60%) 
wszystkich podmiotów gospodarczych w mieście należy do dwóch 
sekcji, tj. Handlu oraz podmiotów obsługujących nieruchomości i firmy. 
Na niezmienionym poziomie od lat 
utrzymuje się liczba firm prowadzących działalność w przemyśle, budownictwie i w transporcie. 
Bardzo poważną rolę w rozwoju miasta odgrywa sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
mikroprzedsiebiorstw (kryterium stan 
owi liczba pracowników i obroty roczne) 
19 
Stanowią one ogółem ponad 97% 
podmiotów gospodarczych w mieście. W ujęciu ilościowym firmy Koszalina tworzą pozycję dominującą, chociaż 
przy takim rozdrobnieniu występują problemy w odniesieniu do ich poziomu innow 
acyjności i efektywności. 
Biorąc pod uwagę najnowszy dokument Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2007 
- 
2013 (str.12 i str.33) 
– 
„udział nakładów na prace badawczo 
- 
rozwojowe 
(B+R) w PKB w 2005r. wyniósł tylko 0.17% 
(11 pozycja w kraju), przy średniej krajowej 0,58% i 1,9% w Unii 
Europejskiej” 
– 
co wskazuje na konieczność nadrobienia wielu opóźnień oraz poprawy konkurencyjności. 
Dalej „Niski poziom innowacyjności gospodarki należy uznać za zagrożenie przyszłej pozycji 
ekonomicznej 
regionu. Bez podniesienia zdolności innowacyjnej, przedsiębiorstwa nie będą w stanie w przyszłości uczestniczyć 
w gospodarce opartej na wiedzy”. 
Ponadto oprócz niskich nakładów na B+R zagrożenie stanowi także spadająca liczba studentów 
kier 
unków technicznych 
20 
. Niska liczba inżynierów jest zagrożeniem cywilizacyjnym dla Polski. Bez zaplecza 
intelektualnego, nie przyjdą do nas nowe technologie z innych krajów oraz grozi nam tzw. „wykluczenie”, to 
znaczy brak możliwości korzystania z technologi 
i już dostępnych. 
Sytuacji powyższej przeciwdziałać powinny działania podejmowane w ramach realizacji priorytetu 1 RPO WZ pt. 
„Gospodarka 
– 
Innowacje 
- 
Technologie”, na które została przewidziana kwota 232,7 mln euro, stanowiąc 
najwyższy % udział wszystk 
ich wydatków w całym programie, tj. 27,86%. 
Działalność gospodarcza według organów skarbowych 
Zgodnie z właściwością miejscową organów skarbowych 
– 
Miasto Koszalin podlega rozliczeniom 
realizowanym przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Koszalinie oraz Zacho 
dniopomorski Urząd Skarbowy 
w Szczecinie realizujący od 2004r. rozliczenia „dużych” (przychody pow. 5 mln euro) osób prawnych. 
Dla prowadzenia prawidłowej polityki gospodarczej oraz wiedzy o rzeczywistych procesach 
i tendencjach gospodarczych niezbędna 
jest systematyczna i ciągła współpraca z wymienionymi jednostkami 
administracji skarbowej. Baza danych gromadzonych w procedurach skarbowych jest niezastąpionym źródłem 
wiedzy o występujących zjawiskach, a także kształtujących się procesach i tendencjach 
społeczno 
– 
gospodarczych. Jakkolwiek jednostkowe informacje wynikające z zeznań i deklaracji podatkowych objęte są 
ochroną danych (osobowych i tajemnicą handlową) 
- 
dane zagregowane stanowią najrzetelniejsze źródło 
dokonujących się zmian. 
Z tego też p 
owodu obecne władze samorządowe ściśle współpracują w tym zakresie z lokalnymi 
organami skarbowymi. Stąd mamy pełną informację o rozmiarach i rodzajach prowadzonej działalności 
gospodarczej (PIT i CIT), kwot przychodów, płaconych podatków, prowadzonego eks 
portu towarów, zatrudnienia, 
uzyskanych dochodów i źródeł dochodów oraz wielu innych. 
19 
Art 
.104 Mikroprzedsiębiorca 
- 
zatrudnia mniej niż 10 osób, obroty do 2 mln.euro 
Art.105 Mały przedsiębiorca 
- 
do 50 pracowników , obroty do 10 mln. euro 
Art.106 Średni przedsiębiorca 
- 
do 250 pracowników, obroty do 50 mln.euro 
– 
Ustawa z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie 
działalności gospodarczej” (Dz.U. nr 173, poz.1807 z póź.zm) 
20 
MIASTO 
– 
Dziennik Koszaliński z dnia 27 września 2007r. „Brak inżynierów to zagrożenie dla Polski” oraz Krajowa 
Konferencja Rektorów Uczelni Techni 
cznych organizowana przez Politechnikę Koszalińską w dniach 25 
- 
28.09.07 66 
Jest to o tyle istotne, że oficjalne źródło jakim jest statystyka publiczna nie obrazuje tej rzeczywistości w sposób 
tak dokładny jak źródła skarbowe. Podmioty zatrudni 
ające do 10 osób są wyłączone z przekazywania danych 
statystycznych, a stanowią one prawie 97% wszystkich firm w Koszalinie. Natomiast, biorąc pod uwagę 
właściwość rzeczową administracji skarbowej 
– 
nie ma możliwości pominięcia jakichkolwiek zdarzeń 
gospod 
arczych bez jej wiedzy. 
W kontekście powyższego oraz danych Urzędu Skarbowego w mieście Koszalinie działalność 
gospodarczą prowadziło w 
2007 roku 
- 
13.641 podmiotów gospodarczych . (Różnica do danych wg Regon 
wynosi 4.759, wg następującego wyliczenia 
:18.400 
– 
13.641 = 4.759). Z tego: 
- 
12.179 to firmy osób fizycznych 
- 
1.462 
firm osób prawnych 
Z powyższego wynika, że faktyczną działalność prowadzi prawie 
74% 
firm zarejestrowanych w systemie 
REGON. Wskaźniki te znacznie się poprawiły bowiem 
w ci 
ągu trzech ostatnich lat 
. 
W 2005r 
– 
60%, a w 2006 r. 
76%. 
Tabela nr 18 
Liczba firm prowadzących działalność gospodarczą w Koszalinie 
- 
w latach 2005 
- 
2007 
wg Urzędów Skarbowych 
L.P. 
Wyszczególnienie 
2005 r. 
2006 r. 
2007r. 
Zmiany 
2006 
2007 
1. 
I+ 
III 
Liczba podatników 
prowadzących działalność 
gospodarczą 
- 
zakłady osób fizycznych 
PIT 
- 
osoby prawne 
CIT 
13.454 
12.175 
1.279 
13.954 
12.524 
1.430 
13.641 
12.179 
1.462 
- 
313 
- 
345 
+32 
I. 
Osoby fizyczne PIT 
Kwoty przychod 
ów 
firm osób fizycznych w 
mln.zł. 
2.740,8 
2.974,6 
3.363,5 
+388,9 
1.1 
Dochód do opodatkowania 
417,4 
469,2 
557,6 
+88,4 
1.2 
Kwota obliczonego podatku 
71,1 
81,4 
98,6 
+17,2 
1.3 
Podatek po odliczeniach 
51,7 
62,4 
77,5 
+15,1 
II 
. 
Osoby prawne 
– 
CIT 
Liczba firm 
1.279 
1.430 
1.462 
+32 
1. 
Kwoty przychodów 
ogółem w mln .zł. 
3.219,0 
3.711,1 
4.423,9 
+712,8 
2. 
. 
Podatek należny 
po odliczeniach 
25,1 
29,2 
50,7 
+21,5 
źródło: Pierwszy Urząd Skarbowy w Koszalinie 
Zestawienia wykonane przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie 67 
Przedstawione zestawienie wykazuje na spadek liczby podmiotów gospodarczych o 313 firm. 
Pomimo 
3% spadku w ogólnej ilości podmiotów gospodarczych sytuacja ekonomiczna pozo 
stałych stale się poprawia. 
Na przestrzeni 
2007 
roku uzyskano następujące wskaźniki wzrostu: 
 
przychody firm osób fizycznych PIT 
- 
113,1 
 
kwoty podatku 
- 
121,1 
 
przychody firm osób prawnych CIT 
- 
119,2 
 
kwoty podatku 
- 
173 
,6 
Tak wysoki poziom płaconych podatków, a więc działalności przynoszącej dochody 
- 
będzie 
z pewnością przełożeniem na powstanie nowych miejsc pracy, nowych inwestycji, a w konsekwencji poprawy 
jakości życia. 
Sytuacja gospodarcza Miasta w zestawieniu 
z możliwościami uzyskania wsparcia finansowego na inwestycje 
prorozwojowe dają niezaprzeczalną szansę na dokonanie trwałych przemian w kierunku poprawy warunków 
i jakości życia. 
Funkcjonujące w Koszalinie firmy są w większości małymi firmami 
- 
97% to mi 
kroprzedsiębiorstwa 
zatrudniające do 10 osób. 
Większość firm 
- 
75% ogółu wykazuje rozliczenie wg I skali podatkowej, tzn. osiągały dochody roczne, które nie 
przekraczają 37 tysięcy złotych. 
W okresie minionych kilku lat zmieniły się proporcje wzrostu f 
irm osiągających wyższe dochody 
– 
rozliczające 
się wg II (dochody 74 tys .zł) oraz III skali podatkowej, tzn. firm osiągając dochody pow. 74 tys. zł. 
Jest to bardzo pozytywne zjawisko gospodarcze, bowiem wskazuje na wzrastający udział firm osiągających 
w 
iększe dochody i uzyskujących lepsze wyniki ekonomiczne., ca z resztą zostało wykazane powyższym zestawieniu 
– 
Tab. Nr 4. 
W poszczególnych latach koszalińskie firmy rozliczały się według następujących skali podatkowych: 
Tabela nr 19 
Poziom dochodów firm o 
sób fizycznych (PIT) w latach 2005 
– 
2007* 
L.P. 
Wyszczególnienie 
2005r. 
2006r. 
2007r. 
Zmiany 
2006 
2007 
1. 
Liczba firm PIT (rozliczających się wg 
zasad ogólnych)* 
9.354 
9.559 
9.159 
- 
400 
2. 
z tego: 
Liczba firm rozliczających się wg I skali 
% udz 
iał 
7.126 
66,2% 
7.036 
73,6% 
6.771 
73,9% 
- 
265 
3. 
Liczba firm rozliczających się wg II skali 
% udział 
1.433 
15,3% 
1.581 
16,5% 
1.375 
15% 
- 
206 
Liczba firm rozliczających się wg III skali 
% udział 
795 
8,5% 
942 
9,8% 
1.013 
11,1 % 
+71 
* Przedsiębiorcy 
korzystający ze zryczałtowanych form opodatkowania nie stosują skali podatkowej 68 
Z zestawienia przychodów wykazanych za ostatnie dwa lata wynika, że wzrasta udział firm osiągających 
wyższe przychody. Ponad 25% wszystkich przedsiębiorców koszalińskich uzys 
kuje wysokie dochody 
- 
podlegające opodatkowaniu wg II i III skali podatkowej. Ten wzrost jest szczególnie optymistyczny, bowiem 
wskazuje na ewidentną poprawę sytuacji ekonomicznej tych firm. Potwierdza to sformułowaną wcześniej tezę 
odnośnie stabilizacji 
pozycji firm koszalińskich i osiągania korzystniejszych wyników ekonomicznych. 
Tabela nr 20 
Osoby prawne 
- 
CIT w latach 2005 
- 
2007 
L.p. 
Wyszczególnienie 
2005r. 
2006r. 
2007 r. 
Zmiany 
2006 
2007 
1. 
Liczba firm 
- 
osób prawnych CIT 
1.279 
1.430 
1.432 
+32 
2. 
Przychody mln zł. 
3.219,0 
3.711,1 
4.423,9 
+712,8 
3. 
Dochód do opodatkowania 
- 
mln zł. 
92,5 
94,5 
220,1 
+125,6 
4. 
Liczba podatników wykazujących straty 
362 
400 
240 
- 
160 
5. 
Łączna kwota strat 
- 
mln zł. 
17,7 
16,3 
10,0 
- 
6 ,3 
6. 
Podatek należny 
(po odliczeniach) 
6,4 
8,3 
18,7 
+10,4 
7. 
Liczba firm 
– 
osiągających 
przychody do 4 
mln zł 
. 
Zatrudnienie 
1.214 
2.762 
1.255 
2.814 
1.261 
2.378 
+6 
- 
436 
8. 
Liczba firm 
- 
przychody od 4 d 
o 28 mln zł 
Zatrudnienie 
64 
4.136 
64 
3.913 
73 
4.063 
+7 
+150 
9. 
Liczba firm 
- 
przychody od 28 do 40 mln zł. 
Zatrudnienie 
1 
230 
1 
253 
5 
411 
+4 
+158 
10. 
Liczba firm 
- 
przychody pow. 40 mln zł. 
Zatrudnienie 
0 
0 
1 
822 
+1 
+822 
11. 
Liczba fir 
m 
rozliczanych przez Zachodniopom. 
Urząd Skarbowy w Szczecinie** 
104 
110 
122 
+12 
11.1. 
Kwota przychodów 
2.218,5 
2.704,9 
3.199,4 
494,5 
* 
Źródło: Pierwszy Urząd Skarbowy w Koszalinie **Informacja wykonana na podstawie deklaracji rocznej CIT 
– 
8. 
Duże 
podmioty (wykonujące przychody pow.5 mln euro) zostały przeniesione od 2004r do utworzonego odrębnie 
Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie 
Wykazana w zestawieniu sytuacja osób prawnych daje kolejny dowód potwierdzenia polepszającej s 
ię 
sytuacji koszalińskich firm. W 2007 r. wystąpił 
przyrost 32 nowych firm w mieście oraz wzrost ich przychodów o 69 
ponad 700 mln złotych 
to fakt niezaprzeczalny, wskazujący na umacnianie się pozycji ekonomicznej 
przedsiębiorstw. 
Cytując za „Raportem badań 
nad atrakcyjnością inwestycyjną województwa zachodniopomorskiego” 
21 
– 
ankietowani przedsiębiorcy ocenili, że w naszym regionie jest najlepsza koniunktura gospodarcza w całym kraju”. 
Miarą polepszającej się kondycji finansowej podmiotów gospodarczych prowa 
dzących działalność 
i funkcjonujących w Koszalinie oraz ich rozwoju , a także stanu gospodarki, w ujęciu makroekonomicznym 
- 
są 
wpływy do budżetu miasta z tytułu podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i 
fizycznych otrzymywan 
ych z budżetu państwa. 
Na przestrzeni minionych kilku lat udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa był 
następujący: 
kwota 
% udział do dochodów ogółem 
 
2005r. 
70,7 mln zł. 
24,8% 
 
2006 r. 
75,9 ml 
n zł. 
27,1% 
 
2007r. 
106,4 mln zł. 
32,8% 
 
2008r. 
93,9 mln zł. 
29,5% 
Źródło: Budżety Miasta z lat 2005; 2006; 2007 oraz 2008. 
W 2008 roku, w związku z wprowadzeniem ulg prorodzinnych, zmaleją wpływy z tytułu udziałów 
w podatku dochodowym od o 
sób fizycznych. 
Handel zagraniczny 
Nie jest możliwe pozyskanie danych globalnych odnośnie handlu zagranicznego prowadzonego przez 
firmy mające siedziby w Koszalinie. Z tego powodu informacja odnosi się do całego województwa. 
Handel zagraniczny woj 
ewództwa cechuje bilans dodatni wymiany towarowej, a 
wartość eksportu w 
2007 r. przekroczyła 4 mld. USD 
. Rekordowy przyrost wymiany handlowej był konsekwencją przystąpienia 
Polski do UE (wzrost eksportu w całym kraju o 57%). 
Udział województwa zachodn 
iopomorskiego w eksporcie Polski w 
2007 
roku stanowił 
3,2% 
a wartość 
eksportu przeliczona na 1 mieszkańca wyniosła 
– 
2.609 
USD. Najważniejszym partnerem handlowym 
województwa są kraje Unii Europejskiej, dokąd kierowanych jest 
78,3 
% 
eksportu i 
66,1 
% 
impor 
tu. Drugim co do 
wielkości rynkiem zbytu dla towarów województwa są kraje kapitalistyczne (poza UE) 
– 
12,4% eksportu regionu. 
W widoczny sposób zarysowuje się specjalizacja geograficzna eksportu województwa 
– 
państwa skandynawskie 
stanowią 
– 
21% eksportu i 
UE ponad 70%, tworząc specjalizację „pro 
- 
skandynawską” i „pro 
- 
niemiecką”. 
Główne rynki eksportowe województwa zachodniopomorskiego w 2007r., to 
% udział w eksporcie woj 
. 
1. 
Niemcy 
- 
35,6 
2. 
Szwecja 
- 
6,7 
3. 
Wielka Brytania 
- 
6,6 
21 
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 
– 
Atrakcyjność inwestycyjna województwa zachodniopomorskiego dla 
inwestorów zagranicznych w 2007r.” 70 
4. 
Dania 
- 
6,4 
5. 
Norwegia 
- 
6,3 
6. 
Francja 
- 
5,0 
7. 
Niderlandy 
- 
3,7 
8. 
Stany Zjednoczone 
- 
3,0 
9. 
Włochy 
- 
3,4 
10. 
Rosja 
- 
2,2 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Izby Celnej w Warszawie. 
Region województwa zachodniopomorskiego wykorzystuje „premię” sąsiedz 
twa 
– 
prowadząc ożywioną 
wymianę handlową ze swoimi sąsiadami 
– 
tak z zachodu, jak i z północy. Położenie przygraniczne i bliskość 
rynku niemieckiego 
– 
najważniejszego partnera handlowego Polski oraz skandynawskiego procentują stale 
rosnącą wartością wymia 
ny handlowej regionu z tymi rynkami. 
Udział województwa w ogóle eksportu w przeliczeniu na jednego mieszkańca plasuje je na ósmej pozycji w kraju. 
Poziom eksportu koszalińskich przedsiębiorców, badany na podstawie zeznań podatkowych VAT 
- 
7 
wykazujących war 
tość sprzedaży opodatkowanej O % stawką VAT, w latach 2003 
– 
2007 osiągał następujące wartości: 
2003 r. 
- 
468,3mln zł. 
2004 r. 
- 
556,7mln zł. 
2005 r. 
- 
555,2mln zł. 
2006 r. 
- 
683,1mln zł. 
2007 r. 
- 
831,7mln zł. 
Źródło: Da 
ne Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie 
Zestawienie celowo podaje wielkości od 2003r. 
– 
przed włączenie do struktur UE. W pierwszym roku, po 
przystąpieniu do Unii poziom ekspo 
rtu wzrósł o prawie 19%, w roku 2005 utrzymywał się na poziomie roku 
poprzedniego, a w kolejnym 2006 r. poziom eksportu wzrósł o 
23% 
oraz blisko 
130 mln złotych. Natomiast w 2007 r. 
eksport koszalińskich firm zwiększył się o 21% (148,6 mln zł.) co daje d 
ynamikę wzrostu większą niż w skali kraju (15%) 
Region koszaliński staje się eksportowym centrum województwa zachodniopomorskiego. W Ogólnopolskim 
Rankingu 
Liderzy Eksportu 2006 
znalazły się w prestiżowym gronie koszalińskie firmy, wyróżnione statuetkami 
l 
aureatów, tj.: 
 
TEPRO SA w Koszalinie 
- 
w kategorii innowacyjność 
 
JAAN AUTOMOTIVE GLASS Sp. z o.o. w Koszalinie 
- 
w kategorii certyfikaty i wyróżnienia 
Ponadto w przygotowanym przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej rankingu Miasto Koszalin 
znajduje się na 26 miejscu w kraju pod względem liczby średnich i dużych firm oraz 43 miejscu 
– 
jeżeli chodzi o firmy 
zagraniczne ( wyprzedza nas Szczecin, który jest odpowiednio na 8 i 6 pozycji). 
Wyróżnienia i nagrody 
Miasto Koszalin oraz koszalińskie 
firmy otrzymują wiele wyróżnień i certyfikatów 
– 
zarówno lokalnie, jak i w 
regionie oraz na arenie ogólnokrajowej. Spośród wielu najbardziej oryginalne to: 
 
Krajowe wyróżnienie Ministra Gospodarki w ramach konkursu 
„Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości” 
w 
2007 
r. dla Fundacji 
Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości za kompleksowy system wspierania 
przedsiębiorczości od momentu powstania, przez rozwój i ekspansję na rynki zewnętrzne. 71 
 
„Animator Regionalnej Przedsiębiorczości 2008” 
- 
Fundacja Centrum Innowac 
ji i Przedsiębiorczości za 
działalność na rzecz wspierania przedsiębiorczości. Wyróżnienie przyznane przez Marszała Województwa 
Zachodniopomorskiego 
 
Zajęcie I miejsca w kategorii gmin miejskich i zdobycie 
„Złotej Statuetki” 
przez Miasto Koszalin w 
ogólnop 
olskim konkursie 
„Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości 2008” 
– 
konkurs organizowany przez 
firmę 
Europa 2000 Consulting i Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza należący do Polskiej 
Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. 
Celem konkursu jest wyłoni 
enie, nagrodzenie, a następnie 
promocja tych gmin, które stwarzają dla przedsiębiorców i inwestorów dogodne warunki funkcjonowania 
i rozwoju. 
 
Już po raz drugi Centrum Biznesu w Koszalinie otrzymało wyróżnienie w konkursie „Świata Biznesu 
- 
„Perły 
Bizne 
su 2007 
”. Nagrody przyznane zostały w dwóch kategoriach 
- 
Wydarzenie Gospodarcze 2007 i 
Osobowość Biznesu 2007. Tegoroczne wyróżnienie kategorii Osobowość Biznesu 2007 otrzymała Agnieszka 
Dołęga, kierownik Centrum Biznesu. Do konkursu zgłaszane były osoby 
, które w roku 2007 wyróżniły się 
innowacyjnym podejściem przy realizacji projektów związanych z gospodarką i działalnością publiczną. 
Wyróżnienie dla Agnieszki Dołęgi zostało przyznane dzięki m. In. Inicjowaniu Śniadań Biznesowych w 
Koszalinie oraz stworz 
eniu systemu wspierania przedsiębiorców (Koszaliński Serwis gospodarczy: 
www.biznes.koszlin.pl; inicjatywa Made In Koszalin www.made 
- 
in 
- 
koszalin.pl). 
 
Koszalińskie Orły 
– 
to wyróżnienia dla mecenasów Koszalina w sferze społecznej i biznesowej, którymi 
zost 
ali: w 2006r. Kospeli JAAN oraz Hospicjum im. M. Kolbe, a w 2007r. 
– 
Zakład Techniki Próżniowej TEPRO 
S.A. oraz Zarząd PCK w Koszalinie. W 2008r. nagrody otrzymali: za działalność społeczną Wanda Szuster 
(Stowarzyszenie „Amazonki”), Anatol Ulman 
– 
za os 
iągnięcia w dziedzinie kultury (dziennikarz, krytyk literacki), 
w dziedzinie sportu 
– 
Marian Kanarek ( Prezes Akademickiego Klubu Szachowego), gospodarki 
– 
Jimmy Zeng 
(członek Zarządu Chińskiego Koncernu Athletic Group). 
 
„Lider Polskiego Biznesu” 
– 
podcza 
s Wielkiej Gali Business Center Club ogłoszono wyniki XVII edycji 
konkursu Lider Polskiego Biznesu. Najlepszym polskim firmom i ich szefom wręczono nominacje oraz Złote 
Statuetki. Wśród laureatów znalazła się po raz pierwszy firma z Koszalina 
– 
Miejska Ene 
rgetyka Cieplna 
Sp. z o.o. oraz jej szefowa 
– 
prezes Grażyna Bielawska. 
 
„Super Gazele” 
ranking tworzony przez dziennik gospodarczy „Puls Biznesu” Spółka Miejskie Wodociągi 
i Kanalizacja w Koszalinie już po raz szósty zaliczona została do prestiżowego g 
rona Gazeli Biznesu. Za rok 
2007 z województwa zachodniopomorskiego statuetki Super Gazeli Biznesu otrzymały trzy firmy: Asko 
- 
tech 
ze szczecina, Szczecińskie Kopalnie Kruszyw Mineralnych oraz Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w 
Koszalinie. 
 
Podczas 
Pomorskich Dni Techniki nagrodzono laureatów konkursów 
„Pomorski Produkt Roku”, „Usługa 
2008” i „Innowacja 2008”. 
Tytuł „Złota Firma” za zasługi dla rozwoju i promocji regionalnej gospodarki, 
popularyzacji i wdrażania nowoczesnych technik i technologii w 
produkcji, inwestycjach i usługach, nadany 
został Miejskiej Energetyce Cieplej Sp. z o.o. w Koszalinie. Jednym z laureatów konkursu „Inwestycja 2008” 
została również Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. w Koszalinie za budowę instalacji do współspalania 
biomasy w kotle WR 
- 
10 w Ciepłowni DPM w Koszalinie. Natomiast w kategorii usług komunalnych tytuł i 
plakietkę „Usługa 2008” otrzymał Miejski Zakład Komunikacji sp. z o. o. w Koszalinie za transport pasażerski. 
 
„Filary Polskiej Gospodarki” 
– 
w ranking 
u ogłaszanym przez Puls Biznesu 
– 
spośród 25 firm nominowanych 
z województwa zachodniopomorskiego, cztery są z Koszalina, t.j.: Dajar Sp. z o.o., Espersen Polska Sp. z o.o., 
Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A, Sano Spółka z o.o. w Koszal 
inie 
 
„Przedsiębiorstwo Fair Play” 
– 
w X edycji konkursu wyróżniono w kraju 720 firm, w tym 14 w województwie 
zachodniopomorskim i dwie z Koszalina,: 
- 
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. 
– 
otrzymując Srebrne Laury 
– 
za siedmiokrotne uzyskanie 
tytułu i 
certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play”) 72 
- 
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
– 
Złota Statuetka 
– 
za pięciokrotne uzyskanie tytułu i certyfikatu 
22 
 
Regionalna edycja konkursu 
„Krajowi Liderzy Innowacji” 
województwa z 
achodniopomorskiego. Miejska 
Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie zwyciężyła w dwóch najważniejszych kategoriach: „Innowacyjna 
firma” oraz „Innowacyjna Usługa”. 
Działania otwarte na pozyskanie nowych inwestorów i wspierające wszystkie przedsięwzięci 
a inwestycyjne. 
Ulgi i preferencje podatkowe, zastosowane powszechnie w mieście oraz na obszarze Kompleksu Koszalin SSSE są 
czynnikami tworzącymi przyjazny klimat dla przedsiębiorczości. Przedsiębiorca podejmujący działalność na terenie SSE 
korzysta ze zw 
olnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 60% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 60% 
dwuletnich kosztów pracy (koszty pracy brutto i inne płatności związane z zatrudnieniem pracowników). 
Temu kierunkowi działań sprzyjać będzie dalsze wspierani 
e przedsiębiorczości, poprzez aktywną politykę 
współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, ułatwiania warunków funkcjonowania 
przedsiębiorstw poprzez, między 
innymi: uzbrajanie terenów lokalizacji inwestycji gospodarczych (w tym także w ramach RPO WZ na l 
ata 2007 
– 
2013 
oraz poszerzenia obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
23 
. 
Najbardziej dynamicznie rozwijające się firmy 
- 
firmy, które odnotowały przychody powyżej 20% rocznie, w 
każdym roku w ciągu ostatnich trzech lat (gazele gospodarki Miasta Kosza 
lina). 
Tabela nr 21 
Gazele gospodarki 
Wyszczególnienie 
2005r. 
2006r. 
2007r. 
Łączne przychody 
- 
tys. zł. 
79.089,6 
137.548,3 
215.645,3 
Liczba firm 
84 
109 
139 
Łączna wartość sprzedaży traktowana 
jako eksport w VAT 0% 
- 
tys. zł. 
3.348,5 
7.534.6 
14.635,2 
Łączna 
wartość inwestycji wg VAT 
2.105,5 
3.710,9 
7.087,3 
Źródło: Pierwszy Urząd Skarbowy w Koszalinie 
Wykazane w zestawieniu wielkości potwierdzają postawione wyżej tezy odnośnie dobrej koniunktury 
gospodarczej o 
raz poprawy sytuacji ekonomicznej koszalińskich firm. Utrzymanie co najmniej 20% przychodów w 
ciągu trzech kolejnych lat przez 
139 firm wskazuje na ich stabilizację rynkową (wzrost przychodów o 
56,8 
%), 
dobre perspektywy oraz dynamiczny rozwój (wzrost ek 
sportu o 94 %, wzrost nakładów na inwestycje o ponad 90 
% 
). 
22 
Gazeta Wyborcza z dnia 6 grudnia 2007 r. 
23 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 września 2007 w sprawie poszerzenia SSSE 73 
Nie jest możliwym podanie imienne, które z firm posiadają zaszczytne miano 
„gazeli gospodarki 
”. Z przekroju 
branżowego wynika, że są to głównie firmy usługowo 
– 
produkcyjne, takie jak: budowlane, 
transportowe, 
projektowe, informatyczne, podatkowe, produkcji mebli. Nie ma natomiast dominujących w poprzednich latach 
punktów sprzedaży, w tym aptek. 
Tabela nr 22 
Firmy , które uzyskały przychody powyżej 20% w roku 2007 
Wartość 
Wyszczególnienie 
2005 
2006 
2007 
Liczba firm 
720 
697 
992 
Łączne przychody 
- 
tys. zł. 
674.219,7 
547.847,3 
1.464.283,6 
Łączna liczba zatrudnionych 
3015 
1.639 
5.649 
Wartość sprzedaży traktowana jako eksport 
– 
tys. zł 
7.083,6 
13.202,4 
35.991,2 
Łączna war 
tość inwestycji 
– 
tys. zł. 
20.140,7 
19.594,7 
58.186,8 
Źródło: Pierwszy Urząd Skarbowy w Koszalinie 
Puls Biznesu opublikował listę 
Gazeli Biznesu 2008. 
Gazele 
– 
to firmy średniej wielkości, które dzięki 
niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daj 
e sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów. 
Gazele Biznesu charakteryzują się ponadto nieskazitelna biznesową reputacją, uczciwością wobec dostawców, 
kontrahentów, pracowników, a także wobec … skarbu państwa. 
24 
Tytułem Gazeli Biznesu wyróżnio 
no w kraju ponad 4 tys. przedsiębiorstw, z tego 180 firm z województwa 
zachodniopomorskiego, w tym 19 firm z Koszalina. 
Koszaliński firmy uzyskały następujące lokaty: 
Gazele Biznesu 2008 
Zajęte miejsce 
w województwie 
w kraju 
1. Agrobud 
25 
441 
2. 
MPS International 
31 
615 
3. PUF 
41 
863 
4. PPHU Caryco Ryszard Człapa 
51 
1115 
5. KOSPEL 
66 
1634 
6. Dajar 
82 
2006 
7. Energo 
- 
Konsulting sp. z o.o. 
88 
2183 
8. Przedsiębiorstwo Produkcyjne Selfa 
90 
2207 
9. Tu Pol Tuchenhage 
94 
2430 
10. Kauffman 
99 
2347 
11. Telewizja Kablowa Koszalin 
102 
2547 
12. Zakład elektronicznej techniki Obliczeniowej 
110 
2703 
13. Przedsiębio 
rstwo Inwestycyjno Usługowe Gazol Ltd 
119 
2847 
14. SANO 
132 
3079 
15. Drewexim 
133 
3117 
24 
Puls Biznesu 
– 
Ranking najbardziej dynamicznych firm 2008 
– 
styczeń 2009 r. 74 
16. PRO 
- 
WET Śnioch, Wiese 
141 
3347 
17. Berlinerluft 
143 
3387 
18. Przedsiębiorstwo AGROMA 
150 
3434 
19. Progress 
169 
3815 
Z 
powyższego wynika, że lista koszalińskich firm uzyskujących uznanie w kraju i w województwie, 
wyróżnianych najwyższymi certyfikatami jest dosyć duża. 
Wskazuje to na duży potencjał lokalnych przedsiębiorstw oraz potwierdza fakt, że Koszalin jest obszarem 
koncentracji potencjału gospodarczego a także społecznego. 
W opracowanym przez Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową raporcie „Atrakcyjność Inwestycyjna 
Województw i Podregionów Polski 2008” 
25 
dokonano syntetycznej oceny atrakcyjności inwestycyjnej wojew 
ództw 
i podregionów Polski w trzech kategoriach: działalności przemysłowej, działalności usługowej oraz działalności 
zaawansowanej technologicznie. Według pierwszego kryterium 
– 
działalności przemysłowej atrakcyjność 
podregionu koszalińskiego określona zos 
tała jako „niska”; wg działalności usługowej jako „przeciętna” natomiast 
atrakcyjność inwestycyjna wg kryterium działalności zaawansowanej technologicznie w przytoczonym raporcie 
oceniona została jako „wysoka”. 
W Koszalinie funkcjonują liczne instytucja 
otoczenia biznesu, odgrywające istotną rolę we wspieraniu 
rozwoju MŚP. Są one jednak bardzo zróżnicowane zarówno pod względem liczby zrzeszonych członków, jakości 
i wielkości udzielonego wsparcia, jak również własnej kondycji finansowej. Instytucje otocze 
nia biznesu w ramach 
usług zapewniają dostęp do podstawowych usług informacyjnych i doradczych oraz wielu usług szkoleniowych 
oferowanych w ramach wsparcia publicznego dla przedsiębiorstw. Znacznie gorszy jest dostęp do usług 
finansowych i specjalistyczneg 
o doradztwa (np. w zakresie zagadnień finansowych oraz prawnych 
– 
na które 
przedsiębiorcy zgłaszają największe zapotrzebowanie), a także usług związanych z wdrażaniem procesów 
innowacyjnych. 
Realizowany przez Miasto 
program wspierania przedsiębiorczości 
będzie w dalszym ciągu 
konsekwentnie wdrażany w kolejnych latach obecnej kadencji samorządowej. Miasto zabiegać będzie o taki 
przydział środków unijnych, który sprzyjać będzie zrównoważonemu 
rozwojowi wszystkich jego sfer 
gospodarczych i społecznych, a ta 
kże pozwoli na wyrównanie występujących dysproporcji oraz zwiększenie 
szans rozwojowych. Duża rola w tym zakresie przypada właśnie dla firm z otoczenia biznesu, szczególnie 
w zakresie informacyjno 
- 
doradczym w kwestiach pozyskiwania dofinansowania zewnętrz 
nego. 
Temu celowi między innymi służy coroczna analiza problemów, identyfikacja priorytetów i taki dobór 
projektów realizacyjnych 
– 
przyjętych w Planie Rozwoju Lokalnego, który w sposób optymalny wypełniać będzie 
najważniejsze potrzeby rozwojowe 
– 
a te 
właśnie działania wchodzą w zakres aktualizacji PRL. 
Jednym z celów strategicznych Miasta są działania nakierowane na wzrost jakości życia 
– 
porównywalne do standardów unijnych. Zatem wszystkie przedsięwzięcia, w tym także wyznaczane przez 
nowoczesne 
technologie i 
potencjał innowacyjny będą realizowane w takim stopniu aby wykorzystać wszystkie 
szanse i możliwości. 
Coroczna aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego, przesuwająca okres planowania o kolejny rok 
uwzględniać będzie wszystkie uwarunkowania wy 
nikające z sytuacji makroekonomicznej oraz lokalne czynniki 
społeczno 
– 
gospodarcze, a także możliwości pozyskania na ich realizację dodatkowych, zewnętrznych źródeł 
finansowych. 
25 
Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową „Atrakcyjności Inwestycyjna Województw i Podregionów Polsk 
i 2008” 
– 
Gdańsk 
2008 r. 75 
Wnioski: 
1. 
Liczba ludności miasta w roku 2007 wynosiła 107,4 tys. osób 
i utrzymuje się na zbliżonym poziomie od 
2003 r. co jest pozytywnym zjawiskiem wobec powszechnego ubytku ludności. (liczba ludności Polski 
zmniejsza się od 11 lat. W latach 1997 
– 
2007 ubyło ok. 180 tys. W 2007 roku ujemne tempo przyrostu 
ludności wynosił 
o 0,03%) Niepokojący jest natomiast wzrost procentowego udziału ludności w wieku 
poprodukcyjnym oraz wskaźnika obciążenia ekonomicznego, który wynosi 49,4 (udział niepracujących 
na 100 osób w wieku produkcyjnym). 
2. 
Od kilku lat (od 2003 roku) trwa dobra kon 
iunktura makroekonomiczna. Umacnianie się tendencji 
wzrostowych w gospodarce znajduje odzwierciedlenie w poprawie sytuacji na rynku pracy i wzroście 
dochodów ludności. Miasto Koszalin jako obszar koncentracji potencjału społecznego i gospodarczego 
wykazuje 
także dobrą koniunkturę gospodarczą. Mimo niewielkiego, bo niespełna 3 % spadku ogólnej 
liczby firm (PIT spadek liczby firm o 345 oraz CIT wzrost liczby firm o 32) w 2007 r. nadal odnotowywany 
jest wzrost przychodów oraz dochodów firm, a także kwot płacon 
ych podatków (w tym także 
wpływających do Budżetu Miasta). 
3. 
Zauważa się dużą poprawę klimatu przedsiębiorczości w Koszalinie (liczne wyróżnienia), wzrostu 
eksportu (o 23%), wzrostu liczby firm uzyskujących wyższe dochody (42%) oraz wzrostu liczby firm 
ocen 
iających pozytywnie swoją sytuację i perspektywy rozwoju 
26 
. 
4. 
Podejmowane przez Miasto działania w zakresie wspierania lokalnej przedsiębiorczości oraz 
pozyskiwanie nowych inwestorów 
– 
tworzących miejsca pracy 
- 
spowodowało znaczne zmniejszenie 
liczby bezro 
botnych. 
5. 
Odnotowywany spadek liczby bezrobotnych (o 26% w stosunku do 2006 r. ) jest wynikiem 
nie tylko 
wzrostu liczby zatrudnionych w gospodarce, lecz także obserwowanej od początku członkostwa Polski w 
Unii Europejskiej nasilonej emigracji zarobkowej(w 
ojewództwo zachodniopomorskie opuściło 3.715 
osób). W chwili obecnej obserwowane jest zjawisko tzw. reemigracji, czyli powrotu do kraju ludzi, którzy 
po przystąpieniu Polski do struktur UE masowo opuszczali kraj głównie w celach zarobkowych. 
6. 
Wzrost docho 
dów ludności (o 12%) jest pochodną produktu krajowego brutto. Poakcesyjne 
przyspieszenie gospodarki, wzmożony eksport w latach 2004 
- 
2007, wzrost dochodów gospodarstw 
domowych, wzrost płac i świadczeń społecznych (ZUS), wzrost liczby pracujących oraz isto 
tny spadek 
bezrobocia. 
7. 
Tempo wzrostu gospodarczego dla kraju w 2008 r. było wolniejsze od bardzo wysokiego w dwóch 
poprzednich latach. Pomimo notowanych w wielu obszarach gospodarki oznak spowolnienia, Polska 
należała do krajów o najwyższym wzroście PKB w 
Unii Europejskiej. Kumulacja niekorzystnych zjawisk 
na globalnych rynkach finansowych oraz pogarszająca się koniunktura w gospodarce światowej, 
wpływają na stopniowe osłabienie dynamiki popytu zagranicznego, a pośrednio oddziaływają również na 
postawy prz 
edsiębiorców krajowych. Pomimo stałego wzrostu PKB w województwie 
zachodniopomorskim (w tym także w subregionie koszalińskim) należy pamiętać o zagrożeniu jakim są 
negatywne tendencje gospodarcze już obserwowane w strefie euro i na świecie, które mogą wpły 
nąć 
także na sytuację w regionie. Podobnie jest w przypadku bezrobocia. Stopa bezrobocia w minionym 
okresie wskazuje wyraźną tendencję spadkową, jednak biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniająca się 
sytuację w gospodarce światowej należy zauważyć, iż tendenc 
ja spadkowa może zostać zatrzymana , a 
nawet obserwowany może być wzrost bezrobocia . 
26 
„Mapa zachodniopomorskiego rynku pracy cz. II” s. 64 
- 
71. 76 
IV. Identyfikacja kluczowych problemów Miasta Koszalina 
1. Analiza SWOT Miasta Koszalina 
MOCNE STRONY 
SŁABE STRONY 
 
Członkowstwo Polski w UE oraz przynależnoś 
ć do 
Euroregionu Pomerania 
 
Nadmorskie położenie (w rejonie przygranicznym z 
Niemcami), 
 
Położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków 
transportowych o znaczeniu międzynarodowym w 
układzie północ 
- 
południe i wschód 
- 
zachód (na trasie 
komunikacyjnej Berlin 
- 
Szcz 
ecin 
- 
Gdańsk 
– 
Kaliningrad oraz drogi krajowej nr 11), 
 
Rozwinięta infrastruktura komunalna ze znaczną 
rezerwą mediów komunalnych: gaz, woda, ciepło, 
energia elektryczna (duże rezerwy oczyszczalni 
ścieków, wysypiska odpadów komunalnych, 
 
Duża aktywność g 
ospodarcza i przedsiębiorczość 
mieszkańców 
 
Dobrze rozwinięta sieć instytucji związanych z 
obsługą firm ( biura prawno 
- 
doradcze, sieć banków i 
towarzystw ubezpieczeniowych, instytucje 
okołobiznesowe, połączenie telekomunikacyjne i 
Internetowe), 
 
Korzystne 
warunki rozwoju turystyki w mieście 
zarówno w sensie przestrzennym jak i jakościowym 
(miasto położone jest w regionie atrakcyjnym 
turystycznie i rekreacyjnie: morze, jeziora, duża 
powierzchnia obszarów leśnych w granicach miasta); 
 
Ośrodek akademicki, cha 
rakteryzujący się dużą 
liczbą studentów, posiadający dobrze rozwiniętą 
bazę naukową, 
 
Dobrze wykształcone i przygotowane zasoby siły 
roboczej (wysoki poziom wykształcenia mieszkańców 
w porównaniu z okolicznymi miastami, młodzież z 
wykształceniem średnim i 
wyższym), 
 
Otwartość regionu oraz stwarzanie warunków dla 
przyjmowania inwestorów, w tym także 
zagranicznych 
 
Rozwój sektora usług rynkowych 
 
Niedostateczne skomunikowanie Koszalina 
- 
brak 
dobrych połączeń drogowych, bezpośrednich 
kolejowych, lotniczych; 
 
Niski udział nakładów na prace badawczo 
- 
rozwojowe 
(B+R) 
 
Słabe więzi nauki z praktyką 
– 
niezadowalający 
poziom zainteresowania sfery biznesowej i ośrodków 
naukowych działaniami inno 
wacyjnymi i transferem 
technologii, 
 
Niski standard bazy i infrastruktury oraz usług 
turystycznych, 
 
Pogarszająca się sytuacja demograficzna miasta 
(rosnąca grupa osób w wieku poprodukcyjnym i 
wejście na rynek wyżu z lat wcześniejszych), 
 
Deficyt mi 
eszkań; niezadowalająca jakość i stan 
techniczny budynków komunalnych , 
 
Niewystarczająca do potrzeb liczba mieszkań 
socjalnych i 
mieszkań chronionych, 
 
Trudności w integracji regionu, 77 
 
Czyste środowisko naturalne zachęcające do 
osiedlania się, czyste ekologicznie miasto (brak 
przemysłu uciążliw 
ego dla środowiska), 
 
Bogata oferta wielu instytucji kulturalnych, 
obejmująca imprezy o znaczeniu krajowym i 
międzynarodowym, 
 
Uznanie Miasta Koszalina za drugi co do wielkości 
ośrodek województwa o randze krajowego ośrodka 
równoważenia rozwoju 
- 
w Planie 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Zachod. (uchwała 
Sejmiku Woj.Zach. nr XXXII/334/02) 
– 
Strefa 
intensywnego wielofunkcyjnego rozwoju i urbanizacji 
– 
Koszaliński Obszar Węzłowy. 
 
Przygotowanie terenów do zorganizowanej i 
zintensyfikowanej działaln 
ości inwestycyjnej 
– 
poszerzenie Obszaru specjalnej strefy ekonomicznej; 
 
Przygotowanie obszaru do wyznaczenia strefy 
dzielnicy przemysłowej Miasta; 
 
Rezerwa terenów pod budownictwo mieszkaniowe, 
przemysłowe i usług 
SZANSE 
ZAGROŻENIA 
 
Możliwości korzystania z nowej puli środków UE 
p 
rzewidzianych dla okresu programowania 2007 
- 
2013, dystrybuowanych na szczeblu województwa i 
kraju. 
 
Uwzględnienie pięciu kluczowych inwestycji miasta w 
Indykatywnym Planie Inwestycyjnym RPOWZ do 
realizacji w latach 2007 
- 
2013. 
 
Koncentracja pomocy z fundus 
zu UE na 
inwestycjach sprzyjających wzrostowi 
gospodarczemu i tworzeniu nowych miejsc pracy. 
 
Zacieśnienie integracji europejskiej przez granicę 
zachodnią 
– 
realizacja wspólnych projektów, 
wymiany międzynarodowej, współpracy 
transgranicznej. 
 
Regionalizacj 
a jako priorytet rozwojowy polityki UE i 
NSRO 
– 
dający szanse na zrównoważony rozwój i 
nadrobienie opóźnień 
 
Utrzymująca się od kilku lat korzystna koniunktura 
gospodarcza w kraju powodująca wzrost dochodów, 
spadek bezrobocia i dobre wyniki ekonomiczne. 
 
W 
ysoka aktywność gospodarcza mieszkańców 
miasta Koszalina (W 2007r. 
- 
1.719 firmy przypadało 
na 10 tys. mieszkańców, przy średniej dla 
 
Trudności w integracji społeczno 
- 
politycznej regionu 
 
Silna konkurencja ościennych województw i 
regionów państw przygranicznych 
- 
marginalizacja 
regionu i Pomorza Środkowego 
 
Brak postaw pro 
innowacyjnych wśród 
przedsiębiorców; 
 
Zbyt wolna realizacja inwestycji transportowych 
poprawiających dostępność zewnętrzną miasta w 
ramach przebudowy i modernizacji dróg krajowych 
Nr 6 i Nr 11; 
 
Zróżnicowanie poziomu życia i zamożności 
społeczeństwa; 
 
Zna 
czne zróżnicowanie jakości życia w obrębie 
powiatu ziemskiego wynikające z nadmorskiego 
położenia części gmin; 
 
Niski poziom rozwoju społecznego i gospodarczego 
otaczających miasto obszarów wiejskich (poziom 
bezrobocia dla powiatu wynosi 19,5 %; około 1 
.000 
firm przypada na 10 tys. mieszkańców powiatu 
– 
znacznie poniżej średniej dla województwa, która 
wynosi 1.250 firm ) ; 
 
Postępująca migracja kadr z regionu do innych 78 
województwa zachodniopomorskiego 
- 
1.250 firm). 
 
Rozwój gospodarki opartej na wiedzy przez wzrost 
innowacyjności, badań i 
rozwoju oraz transferu 
technologii 
– 
przy wsparciu UE. 
 
Stworzenie spójnego systemu otoczenia biznesu 
dostępnego do potrzeb przedsiębiorców. 
 
Wzrastający napływ kapitału (także zagranicznego) i 
inwestycji bezpośrednich 
 
Rosnąca mobilność kapitału i ludzi 
 
Wzrost świadomości społecznej i edukacyjnej 
społeczeństwa 
 
Wzmocnienie potencjału akademickiego Koszalina, 
jako ważnego elementu polityki regionalnej, co 
znalazło uznanie w Strategii Rozwoju Kraju na lata 
2007 
- 
2015. 
 
Uznanie Koszalina za Obszar Węzłowy 
– 
dający mu 
szansę korzystania z dodatkowego wsparcia 
finansowego z uwagi na konieczność wzmocnienia 
jego funkcji. 
 
Decentralizacja finansów publicznych oraz 
wzmocnienie samorządności lokalnej 
 
Uznanie podregionu koszalińskiego w 
Koncepcj 
i 
przestrzennego 
zagospodarowania kraju 
za jeden z 
trzech problemowych obszarów Polski (możliwość 
uzyskania dotacji centralnych i unijnych) 
 
Nowe możliwości finansowania rozwoju z funduszy 
strukturalnych 
– 
dających szanse na poprawę 
wzrostu konkurencyjności i poprawy waru 
nków życia 
mieszkańców; 
 
Rozwój infrastruktury komunikacyjnej: drogowej, 
lotniczej, kolejowej 
 
Racjonalizacja funkcjonowania rynku usług 
medycznych 
 
Poprawa bezpieczeństwa (budowa regionalnego 
systemu przeciwdziałania zagrożeniom, szczególnie 
w dużych ośro 
dkach miejskich i na terenach 
intensywnego rozwoju turystyki) 
 
Rozwój instytucji obywatelskich 
- 
samorządność 
społeczności lokalnych 
 
Rozwój turystyki w oparciu o czyste i różnorodne 
części Polski i za granicę. Odpływ wykształconej i 
doświadczonej siły roboczej; 
 
Zagr 
ożenie rozwojem zjawisk patologicznych, 
szczególnie wśród ludzi młodych i dzieci 
 
Zmniejszanie się liczby osób w wieku 
przedprodukcyjnym i wchodzenie w wiek produkcyjny 
„wyżu” z lat poprzednich; 
 
Zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego 
 
Nie w pełni wy 
korzystywany potencjał turystyczny 
regionu, silna konkurencja innych regionów kraju 
i 
relatywnie niskie koszty wypoczynku za granicą; 
 
Brak dostatecznych środków dla działań na 
rewitalizację problemowych obszarów miejskich 79 
środowisko przyrodnicze, kulturowe; 
 
Rozpoczęcie rewitalizacji Miasta s 
tosownie do 
założeń przyjętych w „Programie Rewitalizacji…” 
Źródło: Strategia Rozwoju Ko 
szalina i Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2020r. 80 
2. 
Kluczowe Problemy Miasta 
na podstawie oceny sytuacji społeczno 
– 
gospodarczej Miasta Koszalina zidentyfikowane 
zostały Kluczowe Problemy 
Miasta: 81 
V. Prezentacja działań polegających na poprawie sytuacji Miasta 
Koszalina 
1. Priorytety Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Koszalina na lata 2009 
– 
2011 
Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2009 
– 
201 
1 uwzględnia realizację priorytetów rozwojowych. W 
trakcie prac nad aktualizacją tej edycji Planu z udziałem Kierownictwa Urzędu, przedstawicieli Rady Miejskiej, 
oraz Rady Gospodarczej i Rady Sportu nadano każdemu priorytetowi wagi, posługując się skalą o 
d 1 do 6. 
W ten sposób ustalono hierarchię ustalonych priorytetów rozwoju Miasta Koszalina, które uzyskały następującą 
kolejność i liczbę punktów: 
Priorytety na lata 2009 
– 
2011 
LP. 
Nazwa priorytetu 
Waga 
1. 
Dostępność (poprawa ) komunika 
cyjna 
– 
zewnętrzna i wewnętrzna 
5,7 
2. 
Poprawa infrastruktury związanej z rozwojem gospodarczym i jakością życia 
5,5 
3. 
Tworzenie nowych miejsc pracy i wzrostu konkurencyjności lokalnych firm 
5,4 
4. 
Nauka i edukacja jako czynnik jakościo 
wego rozwoju społeczeństwa 
4,7 
5. 
Partnerstwo i współpraca 
4,6 
6. 
Bezpieczeństwo i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
4,1 
7. 
Czas na kulturę i rekreację 
3,9 82 
2. Zadania Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2009 
– 
2011 
(Zestawienie Programów i Projektów) 
PROGRAMY 
PROJEKTY 
I. Gospodarny Koszalin 
1. Efektywna promocja gospodarcza Koszalina 
2. Park Technologiczny 
3. Koszaliński Fundusz Poręczeń Kredytowych 
4. Prezentacje Gospodarcze 
5. Koszaliński Fundusz P 
ożyczkowy 
6 
. 
Koszaliński Inkubator Technologiczny 
II. Razem można więcej 
1. Uruchomienie lotniska cywilnego w Zegrzu Pomorskim k. Koszalina 
2. Przeprawa przez Jezioro Jamno 
3. Przystanek Koszalin 
– 
etap I 
4. Poznaj region koszaliński 
III. Infrastruk 
tura dla rozwoju 
1. Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno 
– 
Przemysłowej 
w Koszalinie 
2. Tereny inwestycyjne w Koszalinie 
3. Budowa parkingu wielopoziomowego 
4. System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego 
przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego 
IV. Mieszkajmy w Koszalinie 
1. Budownictwo mieszkaniowe w Koszalinie 
2. Porządkowanie gospodarki wodno 
– 
ściekowej 
3. Efektywne zbywanie gminnego zasobu nieruchomości 
4. Centrum Handlu Ro 
lno 
- 
Hurtowego i Targowiskowego 
5. Budowa schroniska dla zwierząt 
6. Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Koszalinie 
7. Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej rewitalizowanych obiektów 
zlokalizowanych w Koszalinie 
8 Modernizacja instal 
acji do ograniczania emisji zanieczyszczeń pyłowych z 
MEC 
V. Koszalin sprawny 
komunikacyjnie 
1. Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu 
komunikacyjnego Miasta 
2. Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina 
3. Infrastruktura komunikacyjna miasta Koszalina 
4. Cyfrowy system monitoringu wizyjnego w autobusach MZK Spółka z o.o. w 
Koszalinie 
VI. Nowa edukacja 
1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawa bezpieczeństwa 
2. Poprawa wyposażenia bazy dydak 
tycznej koszalińskich szkół 
3. Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miasto Koszalin 
4. Budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów sportowych w 
placówkach oświatowych 
5. Budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów dydaktyczny 
ch w 
placówkach oświatowych 83 
VII. Miasto równych szans 
1. Miejski Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną 
2. „Koszaliński Program Integracji Społecznej 
– 
START” 
3. Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych 
4. Koszaliński program wychodzenia z bezdomno 
ści i łagodzenia jej skutków 
VIII. Zdrowie dla wszystkich 
1. 
Edukacja zdrowotna 
2. 
Poprawa warunków opieki nad osobami terminalnie chorymi 
– 
Hospicjum 
3. 
Pomoc zakładom opieki zdrowotnej w termomodernizacji oraz 
dostosowaniu pomieszczeń i urządzeń pod względem 
fachowym i 
sanitarnym 
IX. Dla ciała i ducha 
1. Ścieżki rowerowe 
2 Remont murów staromiejskich 
3. Budowa hali widowiskowo 
– 
sportowej 
4. Dostosowanie infrastruktury sportu i rekreacji do potrzeb społecznych 
5. Dostosowanie obiektów kultury do pot 
rzeb społecznych 
6. Koszalińskie wydarzenia kulturalno 
– 
sportowe 
7. 
Europejski Festiwal Filmowy INTEGRACJA Ty i Ja 
8. Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki 
9. Utworzenie Multicentrum 
10. Prezentacje Kulturalne 
11. 
Współ praca partnerska w rea 
lizacji projektów 
12. Wielofunkcyjny kompleks wodno 
– 
rekreacyjny typu aquapark 
X. Koszalin piękny i zielony 
1 Pradolina Dzierżęcinki 
2. Koszalińskie Planty 
3. Góra Chełmska 
4. Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego 
5. Pr 
zebudowa Rynku Staromiejskiego 
6. Staromiejska Trasa Turystyczna w Koszalinie cz. II 
7. Ruchoma Galeria 
XI. Ku Morzu 
1. Riwiera Koszalińska 
2. Pociąg do Mielna Koszalińskiego 
XII. Bezpieczny i Inteligentny 
Koszalin 
1. Miejskie Centrum Zarząd 
zania Kryzysowego 
2. „Inteligentny Koszalin 
– 
rozbudowa infrastruktury społeczeństwa 
informacyjnego e 
- 
koszalin 
– 
budowa sieci teleinformatycznej i systemu 
monitoringu wizyjnego” 84 
3. 
Zestawienie projektów zgłoszonych do Planu Rozwoju Lokaln 
ego według 
stopnia ważności dla rozwoju Miasta Koszalina 
Każdy z projektów zgłoszonych do Planu Rozwoju Lokalnego został poddany ocenie powiązania z przyjętymi 
priorytetami Planu, w skali od 0 do 3. 
Skala powiązania projektów poprzez stopnie spełnienia 
priorytetów (od 0 do 3) odpowiada następującym 
założeniom: 
0 
- 
projekt nie ma związku z priorytetem 
1 
- 
istnieje słabe powiązanie projektu z priorytetem 
2 
- 
projekt zasadniczo poprawi w skali mikro (lokalnie, czasowo, w stosunku do 
określonej grupy beneficjentów) stan obecny w obszarze priorytetu 
3 
- 
projekt silnie wpłynie na poprawę sytuacji 
– 
w skali miasta 
- 
w obszarze 
priorytetu 
Proces przygo 
towania Planu wymagał oceny zgłoszonych zadań (projektów). Ocenie podlegało 
przygotowanie projektu pod względem merytorycznym i technicznym. Ocena merytoryczna wskazała projekty, 
które najbardziej mogą przyczynić się do realizacji oczekiwanych rezultatów. 
Ocena merytoryczna obejmowała 
określenie wag dla poszczególnych priorytetów oraz oceny na ile poszczególne projekty przyczynią się do 
realizacji priorytetów. 
W efekcie zsumowania ocen dla każdego projektu oraz z priorytetami przemnożonych ocen 
– 
podzielo 
nych przez 
wagi poszczególnych priorytetów powstała lista projektów 
- 
według stopnia ich ważności dla rozwoju Miasta 
Koszalina. 
Lista projektów 
– 
wg stopnia ważności dla rozwoju Miasta Koszalina 
L.P. 
Nazwa projektu 
Wynik 
1. 
Budowa i przebudowa dró 
g stanowiących zewnętrzny pierścień układu 
komunikacyjnego Miasta 
54,15 
2 
. 
Infrastruktura komunikacyjna miasta Koszalina 
54,1 
3. 
Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina 
52,7 
4. 
Budownictwo mieszkaniowe w Koszalinie 
50,88 
5. 
Uzbrojenie St 
refy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno 
– 
Przemysłowej w 
Koszalinie 
50,8 
6. 
Uruchomienie lotniska cywilnego w Zegrzu Pomorskim k. Koszalina 
49,1 
7. 
Park Technologiczny 
48,6 
8. 
Tereny inwestycyjne w Koszalinie 
48,13 
9. 
Porządkowanie gospodarki wo 
dno 
– 
ściekowej 
48,1 
10. 
Koszalina Przystanek Koszalin 
– 
etap I 
48,1 
11. 
System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania 
odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego 
47,4 
12. 
Wielofunkcyjny kompleks wodno 
– 
rekreacyjny typu aqu 
apark 
47,35 
13. 
Przebudowa Rynku Staromiejskiego 
47,35 
14. 
Prezentacje Gospodarcze 
47,2 85 
15. 
Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Koszalinie 
45,35 
16. 
Budowa hali widowiskowo 
– 
sportowej 
43,5 
17. 
Poprawa warunków opieki nad osobami termin 
alnie chorymi 
– 
Hospicjum 
43,2 
18. 
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej rewitalizowanych obiektów 
zlokalizowanych w Koszalinie 
42,62 
19. 
Koszaliński Fundusz Poręczeń Kredytowych 
42,6 
20. 
„Inteligentny Koszalin 
– 
rozbudowa infrastruktury społecz 
eństwa informacyjnego e 
- 
koszalin 
– 
budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego” 
42 
21. 
Góra Chełmska 
41,25 
22. 
Koszalińskie Planty 
41,25 
23. 
Pradolina Dzierżęcinki 
39,9 
24. 
Koszalińskie wydarzenia kulturalno 
– 
sportowe 
38,8 
25. 
Ren 
owacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego 
38,5 
26. 
Staromiejska Trasa Turystyczna w Koszalinie cz. II 
38,5 
27. 
Edukacja zdrowotna 
38,4 
28. 
Poprawa wyposażenia bazy dydaktycznej koszalińskich szkół 
37,6 
29. 
Współ praca partnerska 
w realizacji projektów 
37,6 
30. 
Efektywne zbywanie gminnego zasobu nieruchomości 
37,1 
31. 
Ścieżki rowerowe 
36,4 
32. 
Miejski Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną 
36,4 
33. 
Budowa parkingu wielopoziomowego 
36,2 
34. 
Modernizacja instalacji do ograniczan 
ia emisji zanieczyszczeń pyłowych z MEC 
36,2 
35. 
Pomoc zakładom opieki zdrowotnej w termomodernizacji oraz dostosowaniu 
pomieszczeń i urządzeń pod względem fachowym i sanitarnym 
36 
36. 
Pociąg do Mielna Koszalińskiego 
35,35 
37. 
Termomodernizacja budynk 
ów oświatowych w Gminie Miasto Koszalin 
35,25 
38 
. 
Budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów sportowych placówkach 
oświatowych 
35,25 
39. 
Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki 
35,25 
40. 
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 
34,8 
4 
1. 
Dostosowanie obiektów kultury do potrzeb społecznych 
34,1 
42. 
Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych 
33,83 
43. 
Poznaj region koszaliński 
33,35 
44. 
Budowa schroniska dla zwierząt 
33 
45. 
Ruchoma Galeria 
33 
46. 
Wyrównywanie szans edukacyjnych i popra 
wa bezpieczeństwa 
32,9 
47. 
Dostosowanie infrastruktury sportu i rekreacji do potrzeb społecznych 
32,9 
48. 
Budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów dydaktycznych w placówkach 
oświatowych 
32,9 
49. 
Cyfrowy system monitoringu wizyjnego w autobusac 
h MZK Spółka z o.o. w 
Koszalinie 
32,8 
50. 
Prezentacje Kulturalne 
32,8 
51. 
Efektywna promocja gospodarcza 
32,2 
52. 
Przeprawa przez Jezioro Jamno 
32,2 
53. 
Riwiera Koszalińska 
32,2 
54. 
Remont murów staromiejskich 
31,7 
55. 
Utworzenie Multicentrum 
31,7 
5 
6. 
„Koszaliński Program Integracji Społecznej 
– 
START” 
30,75 
57. 
Centrum Handlu Rolno 
- 
Hurtowego i Targowiskowego 
30,25 
58. 
Koszaliński program wychodzenia z bezdomności i łagodzenia jej skutków 
28,7 
59. 
Koszaliński Fundusz Pożyczkowy 
60. 
Koszaliński I 
nkubator Technologiczny 
61. 
Europejski Festiwal Filmowy INTEGRACJA Ty i Ja 86 
4. 
Powiązanie projektów z innymi dokumentami 
Dla zachowania spójności z innymi dokumentami oraz sprawnego zarządzania Planem opracowano 
matrycę logiczną wszystkich program 
ów i projektów, które określają powiązania ze Strategią Rozwoju Koszalina, 
Strategią Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2020r. i Regionalnym Programem Operacyjnym na 
lata 2007 
– 
2013, a także Strategią Rozwoju Kraju 2007 
– 
2015, Narodową Strategią 
Spójności oraz Programami 
Operacyjnymi (Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki). 
Wzajemna komplementarność wszystkich programów operacyjnych NSRO została zaprojektowana w 
ten sposób, że programy krajowe (IŚ, IG, KL), stanowi 
ące komponent centralny wspierają przedsięwzięcia o 
zasięgu i znaczeniu ponadregionalnym, krajowym lub międzynarodowym, natomiast działania w ramach RPO i 
regionalnego komponentu PO Kapitał Ludzki będą miały zasięg regionalny, subregionalny i lokalny. 
Wszy 
stkie ww. działania są projektowane w sposób spójny i synergiczny, tak aby zmaksymalizować efekty 
wydatkowania środków Wspólnoty. 
Priorytety Planu Rozwoju Lokalnego 
Priorytety Planu dla Miasta Koszalina na lata 2009 
– 
2011 
27 
są powiązane z: 
 
Celem główn 
ym i priorytetami Strategii Rozwoju Kraju 2007 
– 
2015,: 
Głównym celem strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: 
poszczególnych obywateli i rodzin 
Priorytety: 
1. 
Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki 
2. Pop 
rawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 
3. 
Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości 
4. 
Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa 
5. 
Rozwój obszarów wiejskich 
6. 
Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej 
 
Celem s 
trategicznym zawartym w 
Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 
na lata 2007 
- 
2013, : 
„Tworzenie warunków do wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i 
przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności s 
połecznej, 
gospodarczej i przestrzennej” 
 
Misją regionu zawartą w 
Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, 
jest: 
27 
W grudniu 2008 r. Rada Ministrów przyjęła dokument 
Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007 
- 
2015 
. Główne 
przesłanki aktualizacji stanowią wyniki analizy o 
becnych uwarunkowań i perspektyw rozwoju społeczno 
- 
gospodarczego, 
nasilające się wyzwania globalizacyjne i kierunki rozwoju Unii Europejskiej, zamierzenia i dokumenty programowe Rządu 
oraz nowe wymogi wynikające ze znowelizowanej ustawy o zasadach prowadze 
nia polityki rozwoju. 87 
„ 
Stworzenie warunków do stabilnego i zrównoważonego rozwoju województwa zachodniopomorskiego 
opartego na konkurencyjnej gospodarce 
i przedsiębiorczości mieszkańców oraz aktywności społecznej 
przy optymalnym wykorzystaniu istniejących zasobów” 
 
Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 
– 
2013,: 
„ 
Rozwój województwa zmierzający do zw 
iększenia konkurencyjności gospodarki, spójności 
przestrzennej, społecznej i oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców” 
i 
 
Wizją Miasta w 2015 r., określoną w 
Strategii Rozwoju Miasta Koszalina ,: 
: 
„Koszalin poprzez przedsiębiorczość, gospodarność i odpo 
wiedzialność swoich mieszkańców stanie 
kluczowym ośrodkiem stałego i zrównoważonego rozwoju w środkowej części Pomorza” 
 
Celami strategicznymi Miasta Koszalina: 
- 
wspieranie gospodarki, 
- 
tworzenie miasta akademickiego 
– 
ośrodka naukowego i innowacyjno 
- 
wdrożeniowego; 
- 
tworzenie centrum kultury, sportu i rekreacji; 
- 
utrzymanie silnych związków z Morzem; 
- 
uzyskanie statusu „miasta inteligentnego”; 
- 
poprawa jakości życia w mieście, porównywalnej do standardów unijnych 
. 
Realizacja zadań (projektów) u 
jętych w Planie Rozwoju Lokalnego dokonywać się będzie przy 
zachowaniu ich spójności z wymienionymi dokumentami strategicznymi oraz określonymi w nich celami i 
priorytetami rozwojowymi. 
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Koszalina na lata 2008 
- 
2010 jest spó 
jny z założeniami Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz wpisuje się w realizację Strategii Rozwoju 
Województwa Zachodniopomorskiego, w następującym zakresie: 
PROGRAM 
CELE STRATEGII 
ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMOR 
SKIEGO 
I. Gospodarny Koszalin 
Cel 1. Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania 
1.3. Wspieranie współpracy i rozwoju MŚP 
1.4. Wspieranie wzrostu eksportu 
Cel 2. 
Wzmacnianie mechanizmów rynkowych i otoczenia gospodarczego 
2.1. Podnos 
zenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego 
2.2. Popieranie rozwoju lokalnych produktów i usług 
2.3. Podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu 
2.4. Wspieranie rozwoju instytucjonalnego, finansowego i usługowego otoczenia biznesu 
Cel 3. Zwiększe 
nie przestrzennej konkurencyjności regionu 
3.1. Wzmocnienie roli Koszalina 
– 
krajowego ośrodka równoważonego rozwoju 
Cel 5 
. 
Budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności 
5.2. 
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych, innowacyjnych i proekologicznych 
5.6. 
Po 
prawa przestrzennej i zawodowej struktury rynku pracy, wzrost mobilności zawodowej 
ludności 
Cel 6. Wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu 
6.5 
Opieka i wspieranie aktywności osób w wieku produkcyjnym 88 
6.8. Wspieranie działań aktywizując 
ych rynek pracy 
II. Razem można więcej 
Cel 5 
Budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności 
5.8 Współpraca międzynarodowa, transgraniczna i regionalna 
III. Infrastruktura dla 
rozwoju 
Cel 5. 
Budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności 
2.3. 
Podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu 
IV. Mieszkajmy w 
Koszalinie 
Cel 3 
Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu 
3.6. 
Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego i rynku mieszkaniowego 
4.4 
Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych 
6 
.3 Wzmacnianie więzi i warunków funkcjonowania rodziny 
V. Koszalin sprawny 
komunikacyjnie 
Cel 3 
Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu 
3.5 
Stworzenie efektywnego, dostępnego i zintegrowanego systemu transportu 
VI. Nowa edukacja 
Ce 
l 5. 
Budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności 
5.3. 
Budowanie społeczeństwa uczącego się 
5.4 Wzmocnienie środowiskowej roli systemu edukacyjnego i europejskiej współpracy w edukacji 
5.5 Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości 
programów edukacyjnych 
6.8 Wspieranie działań aktywizujących rynek pracy 
VII. Miasto równych 
szans 
Cel 6 
Wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu 
6.1 Wzmacnianie tożsamości społeczności lokalnej 
6.2 Wspieranie rozwoju demokracji lokaln 
ej i społeczeństwa obywatelskiego 
6.3 Wzmacnianie więzi i warunków funkcjonowania rodziny 
6.4 Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego 
– 
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 
6.6. Rozwój sportu i rekreacji, promocja zdrowego stylu życia 
6.7 
Stworzenie spójnego systemu realizacji zadań ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego 
6.8 Wspieranie działań aktywizujących rynek pracy 
6.9 Przeciwdziałanie procesom marginalizacji społecznej 
6.10 Stworzenie systemu realizacji zadań polityki s 
ocjalnej 
VIII. Zdrowie dla 
wszystkich 
Cel 6 
Wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu 
6.7 Stworzenie spójnego systemu realizacji zadań ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego 
IX. Dla ciała i ducha 
Cel 5 
- 
Budowanie otwartej i konkure 
ncyjnej społeczności 
Cel 6 
- 
Wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu 
6.1 Wzmacnianie tożsamości społeczności lokalnych 
6.6 Rozwój sportu i rekreacji, promocja zdrowego stylu życia 
X. Koszalin piękny i 
zielony 
Cel 4 Zachowanie i ochron 
a wartości przyrodniczych, 
racjonalna gospodarka 
zasobami 
4.1 Usuwanie skutków i przeciwdziałanie degradacji środowiska 
4.2 Zachowanie, ochrona i odtwarzanie walorów i zasobów środowiska maturalnego 
4.4. Rewitalizacja obszarów zurbanizowan 
ych 
XI. Ku Morzu 
Cel 3 
Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu 
3.1 Wzmocnienie roli Koszalina 
– 
krajowego ośrodka równoważonego rozwoju 
2.3 Podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu 89 
XII. Bezpieczny i 
Inteligentny Koszalin 
Cel 
6 
Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego 
– 
zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa ludności 
Cel 5 
Budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności 
Budowanie społeczeństwa 
informacyjnego 
5. 
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Zachodniopomorskiego na 
lata 2007 
– 
2013 
Regionalny Program Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 
– 
2013 uzyskał 
akceptację Komisji Europejskiej i został podpisany w dniu 11 października 2007r., podczas Europejskiego 
T 
ygodnia Regionów i Miast w Brukseli. Dokument otrzymał formę prawną poprzez podjęcie uchwały Rady 
Ministrów i ogłoszenie w Monitorze Polskim 
– 
uchwała Nr 257 z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i 
warunków dofinansowania RPOWZ na lata 2007 
– 
2013 
(MP z dnia 16 listopada 2007r. Nr 85, poz. 911). 
RPO WZ to strategiczny dokument, na którego realizację przyznano środki z budżetu państwa, 
pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „EFRR”, do wysokości 
835.437.299 euro 
, co na 
dzień powzięc 
ia uchwały wynosi 
3.039.404.437,49 zł 
. (według kursu Europejskiego Banku Centralnego z 
przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym podjęto uchwałę). 
Środki z RPOWZ zostaną przeznaczone na realizację następujących osi priorytetowych 
Oś priorytetowa 
Poziom 
dofinansow 
ania 
EFRR (%) 
Środki EFRR 
(w euro) 
Poziom 
wkładu 
krajowego 
(%) 
Środki 
wkładu 
krajowego 
(w euro) 
1.Gospodarka 
- 
Innowacje 
- 
Technologie 
85.00 
232.753.899 
15,00 
41.074.217 
2.Rozwój infrastruktury transportowej i 
energe 
tycznej 
83,07 
215.789.475 
16,93 
43.977.715 
3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 
85,00 
42.000.000 
15.00 
7.411.764 
4. Infrastruktura ochrony środowiska 
85.00 
61.280.000 
15,00 
10.814.117 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja 
85,00 
74.935.655 
15,00 
13 
.223.939 
6. Rozwój funkcji metropolitalnych 
85,00 
116.780.745 
15,00 
20.608.366 
7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony 
zdrowia 
85,00 
58.480.000 
15,00 
10.320.000 
8. Pomoc techniczna 
100,00 
33.417.525 
0,00 
0 
Ogółem na RPO 
85,00 % 
835.437.299 
15,00 
147.430.118 
Źródło: Uchwała nr 257 Rady Ministrów 
– 
MP z 2007r. Nr 85, poz.911 
Ponadto na realizację projektów objętych pomocą publiczną w ramach RPO przeznacza się inne, 
niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację programó 
w operacyjnych, do 
wysokości 
63.820.641 euro 
, co na dzień powzięcia uchwały wynosi 
232.185.874,02 
zł. (wg kursu Europejskiego 
Banku Centralnego) 
– 
stanowiące część wkładu krajowego. 
Zatem, uwzględniając obydwa wymienione źródła województwo zachodniopomor 
skie będzie miało do 
dyspozycji, na realizację projektów rozwojowych, w latach 2007 
– 
2013: 
 
835.437.299 euro + 63.820.641 euro = 899.257.940 euro, tj. 90 
 
3.039.404.437,49 zł. + 232.185.874,02 zł = 3.271.590.311,51zł. 
Realizacja celu głów 
nego RPO wpisującego się w cel główny sformułowany dla Strategii Rozwoju Kraju 
– 
podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski, poszczególnych obywateli i rodzin. 
W ramach RPO WZ szczególnie będą wspierana projekty gmin o szczególnie 
niekorzystn 
ej sytuacji 
społeczno 
- 
ekonomicznej. Są to gminy, w których: wska 
ź 
nik bezrobocia jest powy 
ż 
ej 150% 
ś 
redniej dla 
województwa zachodniopomorskiego (2007 r. 
– 
13,95%) oraz dochód własny bud 
ż 
etów gmin na 1 mieszka 
ń 
ca 
wynosi poni 
ż 
ej 75% 
ś 
redniej dla województwa z 
achodniopomorskiego (2007 r. 
– 
1118,53 PLN). 
Tak ogromne zasilenie finansowe inwestycji województwa wpłynie z pewnością na zdynamizowanie rozwoju i 
gospodarki co spowoduje wzrost PKB na 1 mieszkańca oraz zmniejszenie bezrobocia. 
Cele i priorytety RPO WZ 
Rozwój województwa zmierzający do zwiększenia konkurencyjności gospodarki, 
spójności przestrzennej, społecznej oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców 
W.W cel główny realizowany będzie poprzez cele pośrednie oraz siedem priorytetów rozwojowych. Są to 
I. Cel: 
Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania 
Priorytety: 
1. 
Gospodarka 
– 
Innowacje 
– 
Technologie 
3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 
II. Cel: 
Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i spójności terytorialnej 
Priorytety: 
2. 
Rozw 
ój infrastruktury transportowej i energetycznej 
5. 
Turystyka, kultura i rewitalizacja 
6. 
Rozwój funkcji metropolitalnych 
III. Cel: 
Poprawa warunków życia poprzez zachowanie i ochronę środowiska naturalnego oraz 
zwiększenie bazy społecznej 
Priorytety: 
4. 
Infrastruktura ochrony środowiska 
7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia 
„Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 w programie 
zakłada się stosowanie zasady terytorialnego różnico 
wania polityki rozwoju, stosownie do uwarunkowań 
lokalnych, zakładającej łączenie efektywności działań z niwelowaniem dysproporcji w rozwoju, stosownie do 
uwarunkowań lokalnych, zakładającej łączenie efektywności działań z niwelowaniem dysproporcji w rozwo 
ju, 
stosowanie właściwych dla poszczególnych obszarów instrumentów zgodnie z przypisanymi kompetencjami w 
zakresie kreowania rozwoju i odpowiedzialności za tę kreację. 91 
…największe kompetencje i zarazem 
odpowiedzialność za rozwój regionu, za wzmacnianie je 
go 
konkurencyjności, przypisuje się stolicom podregionów 
– 
Szczecinowi i Koszalinowi. 
Odpowiednio 
mniejszą odpowiedzialność ponoszą jako ośrodki subregionalne 
28 
Jest to fundamentalne stwierdzenie 
– 
przypisujące odpowiedzialność Miasta Koszalina za rozwój r 
egionu, co było 
wielokrotnie przez nas podnoszone odnośnie uznania potencjału i sfery oddziaływania Miasta. 
Pozostałe zasady uwzględnione w RPO WZ dotyczą programowania, komplementarności i spójności, 
koncentracji, partnerstwa, zrównoważonego rozwoju ora 
z ładu przestrzennego. 
28 
RPO str.80 92 
VI. Programy i projekty Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Koszalina na lata 
2009 
- 
2011 
1. Nazwa Programu 
„Gospodarny Koszalin” 
2. Nr Programu: I. 
3. Program służy realizacji celu strategicznego 
: 
Cel.1 
Koszalin 
– 
centrum Pomorza Środkowego 
– 
dynamicznie rozwijający się ośrodek gospodarczy 
Priorytet: 3. 
Tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost konkurencyjności lokalnych firm 
4. Geneza, opis, planowane przedsięwzięcia: 
Pomimo duże 
j aktywności mieszkańców Koszalina, w zakresie przedsiębiorczości (co piąta osoba w wieku 
produkcyjnym 18/60/65 lat posiada własną firmę) oraz poprawy koniunktury gospodarczej 
– 
w dalszym ciągu występuje 
potrzeba wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczo 
ści i pozyskiwania kapitału inwestycyjnego. Pomoc dla 
przedsiębiorców dotyczyć będzie głównie tworzenia warunków do rozwoju i funkcjonowania firm, poprzez stwarzane 
preferencje podatkowe, warunki do inwestowania (przygotowywanie przez Miasto uzbrojonych t 
erenów), pomocy 
doradczej i zwiększenia dostępu do kapitału. 
W oparciu o wykonaną analizę stanu oraz oczekiwania przedsiębiorców w pokonywaniu barier rozwoju 
przedsiębiorczości 
- 
rozpoznano zagrożenia, które stanowią genezę opracowania programu, do który 
ch należą: 
 
Brak sektora wiodącego, który stanowiłby siłę napędową miasta; 
 
Mała ilość miejsc pracy w sektorze MŚP 
– 
brak zdolności przedsiębiorstw do tworzenia miejsc pracy i ich 
utrzymania, w dłuższym okresie czasu; 
 
Nasilona po wejściu do UE migracja z 
miasta ludzi młodych, zdolnych, wykształconych, przedsiębiorczych do 
innych części Polski i za granicę; 
 
Brak dostępu do kapitału pozwalającego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
 
Niewystarczające promowanie przedsiębiorczości,, 
 
Niewielka liczba marko 
wych produktów regionalnych, 
 
Niska konkurencyjność firm oraz brak systemu podnoszenia innowacyjności i dopływu nowoczesnych technologii 
oraz całego system B+R; 
 
Słabe więzi nauki z praktyką 
– 
niezadowalający poziom zainteresowania sfery biznesowej i ośrodkó 
w naukowych 
działaniami innowacyjnymi i transferem technologii; 
Realizacja programu służyć ma zaspokajaniu potrzeb i oczekiwań koszalińskich przedsiębiorców w celu utrzymania ich 
pozycji na rynku oraz zwiększenia konkurencyjności lokalnej gospodarki oraz w 
sparcia kapitału inwestycyjnego. 
Podejmowane w ramach programu działania ukierunkowane będą na inicjatywy mające wpływ na tworzenie warunków 
do wzrostu konkurencyjności gospodarki. W ramach programu realizowane będą projekty, w zakresie rozwoju usług 
inf 
ormacyjnych, współpracy z ośrodkami naukowo 
- 
badawczymi oraz z zakresu innowacyjności, które pozwolą na 
osiągnięcie następujących rezultatów: 
1. 
Stabilizację i utrzymanie na rynku lokalnych firm; 
2. 
Rozwój firm dużych 
– 
osób prawnych, dających stabilizację zat 
rudnienia i wysoki poziom przychodów. 
3. 
Wzrost wolumenu przychodów i poziomu eksportu 
4. 
Wykorzystanie nowych technologii w produkcji i zarządzaniu oraz czynników powodujących wzrost 
konkurencyjności na rynkach lokalnych i zewnętrznych. 
5. 
Wzrostu efektywnego za 
trudnienia 
– 
w efekcie zastosowania nowych technologii, rozszerzenia rynków i 
zwiększenia obrotów 
6. 
Utrzymywanie stałego mechanizmu wsparcia i utrzymania dogodnych warunków dla inwestorów. 
7. 
Wykorzystanie szansy wynikającej z możliwości skorzystania z dofinans 
owania inwestycji niosących postęp i 
nowoczesność. 93 
Podejmowane działania nakierowane będą na 
: 
 
Rozwój przedsiębiorczości i wzrostu innowacyjności poprzez: 
- 
Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorców 
- 
Poprawę dostępności przedsięb 
iorców do zewnętrznego finansowania inwestycji 
- 
Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm. 
- 
Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo 
– 
rozwojową a gospodarką. 
- 
Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji 
 
Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorcó 
w 
- 
Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo 
- 
Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorców 
- 
Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje miejskie 
Planowane przedsięw 
zięcia 
: 
Zakłada się, że w ramach programu „ 
Gospodarny Koszalin 
” zostaną opracowane i wdrożone następujące projekty: 
1. Efektywna promocja gospodarcza Koszalina 
2. Park Technologiczny 
3. Koszaliński Fundusz Poręczeń Kredytowych 
4. Prezentacje Gospodarcze 
5. Koszaliński Fundusz Pożyczkowy 
6. 
Koszaliński Inkubator Technologiczny 
5. Powiązania z programami: 
1. 
Infrastruktura dla rozwoju 
2. 
Miasto równych szans 
3. 
Razem można więcej 
4. 
Mieszkajmy w Koszalinie 
7. Partnerzy: 
- 
Miasto Koszalin 
- 
Instytucje otoczenia biznesu: Fundacja 
Centrum 
Innowacji i Przedsiębiorczości, 
- 
Politechnika Koszalińska 
6 
. Potencjalne źródła finansowania zewnętrznego: 
; 
 
Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Zachodni. 
(Priorytet 1) 
 
PO 
– 
Innowacyjna Gospodarka (priorytet 6) 
 
PO 
- 
Kapitał Ludzki (komponent regionalny 
- 
priorytet VII) 
 
INTERREG 
8.Mierniki realizacji programu 
: 
- 
Wzrost ilości lokalnych firm sektora MSP utrzymujących się na rynku 
- 
Liczba powstałych nowych miejsc pracy, 
- 
Wzrost liczby przedsiębiorstw korzystających z 
usług oferowanych przez instytucje wspierania biznesu. 
- 
Liczba przedsiębiorców korzystających ze wsparcia poręczeniowo 
– 
finansowego w ramach działalności instytucji 
otoczenia biznesu, Funduszu Poręczeń , w tym wartość kredytów inwestycyjnych poręczonych pr 
zez fundusze 
poręczeniowe 
- 
Wzrost wartości przychodów w firmach koszalińskich PIT i CIT 
- 
Wzrost wolumenu eksportu; 
- 
Spadek liczby osób bezrobotnych 
. 
- 
Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach produkcyjnych (pow.49 pracujących), w całości 
ich 
wydatków 
na inwestycje; 
9.Beneficjenci projektu: 
- 
Przedsiębiorcy, 
- 
osoby podejmujące działalność gospodarczą 
- 
bezrobotni, 
- 
absolwenci szkół średnich i wyższych, 
10. Koordynator programu 
: 
Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Zagranicznej 
11. Współprac 
a 
: Zespół Roboczy: 
- 
Instytucje otoczenia biznesu: 
- 
Politechnika Koszalińska; 94 
12.Zgodność programu z dokumentami strategicznymi regionu i kraju 
: 
(podać który cel, priorytet, działanie, zadanie) 
- 
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 
- 
2013 Wspieraj 
ące Wzrost Gospodarczy I Zatrudnienie (Cel 4) 
- 
Program Operacyjny 
– 
Innowacyjna Gospodarka, 2007 
- 
2013 (Cele 1 
- 
5, Priorytet 3, 4, 5, 6,7 
) 
- 
Regionalny Pogram Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007 
- 
2013 (Priorytet 1 i 7) 
- 
Program Operacyjny 
– 
Kapit 
ał Ludzki 
– 
komponent regionalny 
- 
priorytet VII 
- 
Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 (cele strategiczne 1 
- 
6) 
- 
Strategia Rozwoju Koszalina do 2015r. ( I cel strategiczny) 
13. Zakres finansowy Programu 
Razem koszty 
85 244 tys. 
zł. 
14. Propozycja składu zespołu programowego 
: 
Nadzór merytoryczny 
: 
- 
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Gospodarczej 
Przewodniczący zespołu 
: 
- 
Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Zagranicznej 
Członkowie Zespołu 
: 
1. 
Fundacja Centrum Innowac 
ji i Przedsiębiorczości 
2. 
Politechnika Koszalińska 95 
Projekt Programu „Gospodarny Koszalin” 
Projekt nr 1 
Efektywna promocja gospodarcza Koszalina 
Program 
Nr 1 
Gospodarny Koszalin 
Krótki opis projektu: 
Projekt ma na celu zwię 
kszenie promocji gospodarczej miasta w celu przyciągnięcia kapitału zewnętrznego, wspieranie 
przedsiębiorczości oraz zacieśnienie współpracy międzynarodowej w zakresie rozwoju gospodarczego poprzez: 
- 
uruchomienie portalu internetowego, jako wizytówki Mias 
ta w celu wypromowania atutów gospodarczo 
- 
inwestycyjnych 
Miasta. 
- 
utworzenie bazy potencjalnych inwestorów zainteresowanych inwestowaniem w Koszalinie 
- 
wydanie przewodnika (folder) dla inwestorów zewnętrznych pn. „Zainwestuj w Koszalinie” w formie schema 
tów 
graficznych 
– 
pokazujących procedurę inwestycyjną, oraz atuty gospodarcze Miasta. 
- 
organizację cyklicznych spotkań pn. „Inwestycyjne Dni Koszalina” 
zarówno w mieście, w kraju jak i za granicą 
z przedsiębiorcami przy ścisłej współpracy z miastami part 
nerskimi, Ambasadami RP, otoczeniem biznesu oraz 
współpraca z Centrum Obsługi Inwestorów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 
Szczecinie 
Środki na realizacje projektu zabezpieczone w Budżecie Miasta na 2009 r. (Dział 750 rozdział 75 
075 § 4300) 
Realizator projektu 
Gmina Miasto Koszalin 
Oczekiwane rezultaty: 
1. 
bezpośredni i szybki dostęp do informacji o mieście 
2. 
wzrost zainteresowania Miastem przez potencjalnych 
inwestorów 
3. 
przyciągnięcie kapitału krajowego i zagranicznego 
4. 
wzrost atra 
kcyjności inwestycyjnej Koszalina 
5. 
stworzenie bezpośredniej platformy promocyjno 
- 
gospodarczej 
pomiędzy samorządem, miastami partnerskimi a inwestorami 
celem pozyskiwania ich na teren miasta Koszalina. 
6. 
nawiązanie współpracy z partnerami zagranicznymi w 
zakr 
esie rozwoju i wspierania przedsiębiorczości, 
7. 
wzajemne poznanie oraz rozpropagowanie walorów 
gospodarczych miast partnerskich 
8. 
wzrost współpracy międzynarodowej 
Grupa (y) docelowa: 
1. 
Inwestorzy krajowi i zagraniczni 
zainteresowani realizacją 
przedsięwzięć 
inwestycyjnych 
2. 
Przedsiębiorcy zainteresowani 
prowadzeniem działalności 
gospodarczej na terenie Miasta 
3. 
Instytucje gospodarcze bezpośrednio 
współpracujące z firmami 
4. 
Ambasady RP za granicą i 
zagraniczne placówki dyplomatyczne 
5. 
Miasta partnerskie Koszalina 
6. 
Mi 
eszkańcy miasta i okolic 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: 
- 
Przedsiębiorcy 
- 
Centrum Obsługi Inwestora UMWZ 
- 
Instytucje otoczenia biznesu 
- 
Ambasady RP zagraniczne placówki dyplomatyczne w kraju 
- 
Miasta Partnerskie 
Konsolidacja śr 
odowiska gospodarczego, rozwój gospodarczy 
Koszalina i okolic oraz wzrost międzynarodowej współpracy 
gospodarczej przedsiębiorców z Koszalina. 
Potencjalny wkład w realizację projektu: 
- 
promocja idei projektu 
Warunki rozpoczęcia projektu: 
- 
Zabezpieczenie 
środków finansowych na realizację projektu 
Czynniki ryzyka zagrożenia realizacji: 
- 
brak środków w budżecie Miasta 96 
- 
Dobra współpraca z partnerami projektu 
- 
brak dofinansowania ze źródeł 
zewnętrznych 
- 
brak zainteresowania partnerów 
nawiązaniem współprac 
y 
Szacunkowe koszt i źródła finansowania: 80 tys. zł 
Źródła finansowania 
Wydatki 
Budżet jst 
Inne 
Inne 
(wpisać 
jakie) 
2. Szacunkowe koszty 
80 tys. zł 
20 tys. zł 
60 tys. zł 
Czas realizacji: 2009 
- 
2011 97 
Projekt Programu „Gospodarny Koszalin” 
Projekt nr: 2 
Park Technologiczny 
Program nr I 
Gospodarny Koszalin 
Krótki opis projektu: 
Park Technologiczny będzie zespołem wyodrębnionych nieruchomości wraz z odpowiednią infrastrukturą 
techniczną, ut 
worzoną w celu 
dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy potencjałem naukowym 
Politechniki Koszalińskiej, a młodymi przedsiębiorcami 
– 
w większości studentami, absolwentami i pracownikami 
akademickimi tej uczelni. 
Celem Parku Technol 
ogicznego jest wsparcie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw z obszaru nowych i czystych 
ekologicznie technologii (głównie informatycznych i telekomunikacyjnych), który prowadził będzie do wzrostu 
innowacyjności gospodarki, a co za tym idzie, do wzrostu atr 
akcyjności i konkurencyjności gospodarczej Miasta i 
regionu. 
Po zmodernizowaniu, adaptacji i wyposażeniu budynków Politechniki Koszalińskiej przy ul. Racławickiej i ul. 
Partyzantów oferowana na wynajem dla firm będzie nowoczesna infrastruktur 
a w postaci wyposażonych w sprzęt lokali 
biurowych klasy A z szerokopasmowym dostępem do internetu, a także sekretariat, sale konferencyjne, zaplecze 
socjalne. 
Firmy działające na terenie Parku zostaną objęte pomocą merytoryczną i naukową ze 
strony nauczycieli 
akademickich Politechniki Koszalińskiej. Będą także mogły korzystać ze szkoleń technologicznych pracowników oraz 
programów kształcenia Uczelni, a także z jej kontaktów naukowych krajowych i międzynarodowych jak również z 
doświadczenia z 
e współpracy z biznesem. 
Zgodnie z założeniami projektu, na terenie Parku Technologicznego będą funkcjonowały również laboratoria 
techniczne świadczące usługi na rzecz regionu. Zakres działania laboratoriów będzie brał pod uwagę specyfikę i 
p 
otrzeby regionalnej gospodarki oraz potencjał naukowy Politechniki Koszalińskiej. 
Dodatkowo, w celu zwiększenia atrakcyjności projektu i zatrzymywania zdolnej młodzieży w Mieście planuje 
się poszerzyć zakres działania projektu o realizację kompleksowego 
programu wsparcia socjalnego dla pracowników i 
właścicieli innowacyjnych firm funkcjonujących na terenie Parku Technologicznego w celu przyciągania i zatrzymania 
zdolnej młodzieży w Koszalinie. Oprócz stworzenia warunków do powstawania i rozwoju firm, prze 
widuje się możliwość 
korzystania dla beneficjentów ostatecznych projektu z infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz pomoc w uzyskaniu 
mieszkania na zasadach obowiązujących w programie budownictwa społecznego. 
Realizator projektu 
Podmiot Zarządzając 
y Parkiem Technologicznym w Koszalinie (spółka kapitałowa), którego głównymi udziałowcami 
zostaną Politechnika Koszalińska i Miasto Koszalin. 
Oczekiwane rezultaty: 
Do efektów działania oczekiwanych od tworzonej jednostki będzie 
należało w szczególności: 
- 
pobudzanie i rozwój przedsiębiorczości polegający na stworzeniu 
przyjaznych warunków i wspierania postawania, prowadzenia i 
rozwoju mikro, małych i średnich firm 
- 
usprawnienie procesu transferu technologii do biznesu oraz 
inicjowanie współpracy pomiędzy b 
iznesem a środowiskiem 
akademickim 
- 
komercjalizację rezultatów badań naukowych Politechniki 
Koszalińskiej 
- 
podnoszenie kwalifikacji podmiotów gospodarczych w zakresie 
zaawansowanych technologii i zarządzania proinnowacyjnego 
- 
przyciąganie inwestorów zewnętr 
znych z branż zaawansowanych i 
czystych technologii oraz BPO 
Grupa (y) docelowa(e): 
- 
mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa 
- 
studenci, absolwenci i pracownicy 
akademiccy Politechniki Koszalińskiej 98 
- 
przyciąganie zdolnej młodzieży w mieście i powstrzymywanie jej 
przed migracją do bardziej gospodarczo rozwiniętych regionów 
kraju i innych państw. 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: 
Partnerzy główni projektu: 
Miasto Koszalin 
- 
wzrost ilości firm innowacyjnych w mieście 
- 
wzmocnieni 
e mikro, małych i średnich firm 
- 
rozwój i wzrost konkurencyjności gospodarki 
- 
spadek stopy bezrobocia 
- 
przyciąganie i zatrzymywanie zdolnej młodzieży w Koszalinie 
- 
nowoczesna powierzchnia biurowa klasy A przyciągająca 
inwestorów z branży zaawansowanyc 
h i czystych technologii 
oraz BPO (centra obsługi, call center) 
Politechnika Koszalińska 
- 
usprawnienie procesu transferu technologii do biznesu 
- 
komercjalizacja rezultatów badań naukowych Politechniki 
Koszalińskiej 
- 
dostosowanie programu kształcenia do p 
otrzeb gospodarki 
- 
wzrost zatrudnienia wśród studentów i absolwentów Uczelni 
- 
modernizacja i adaptacja do nowej funkcji budynków przy ul. 
Racławickiej i ul. Partyzantów 
Firma REC 
Pierwsza pozyskana firma z branży innowacyjnych 
technologii, która będzi 
e działać w Parku Technologicznym w 
Koszalinie (tworzenie oprogramowania komputerowego dla 
potrzeb przemysłu). 
- 
nowoczesna powierzchnia biurowa i laboratoria z których 
będzie korzystać REC 
- 
możliwość zatrudnienia zdolnych studentów i absolwentów 
PK. 
Pa 
rtnerzy wspierający projektu: 
Fundacja Centrum Innowacyjności i Przedsiębiorczości 
Powiatowy Urząd Pracy 
Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. 
z o.o. 
- 
uzyskają możliwość udziału i wykorzystania swoich 
statutowych instrumentów w innowacyjn 
ym i trwałym projekcie 
o regionalnym charakterze przyczyniającym się do rozwoju 
gospodarki opartej na wiedzy oraz społeczeństwa 
informacyjnego w mieście i regionie koszalińskim. 
Potencjalny wkład w realizację projektu: 
Miasto Koszalin 
- 
zapewnienie środkó 
w finansowych na pokrycie 
wkładu własnego wymaganego w projekcie. 
- 
całościowa koordynacja projektu do czasu powołania 
Podmiotu Zarządzającego Parkiem Technologicznym. 
Politechnika Koszalińska 
- 
przekazanie nieruchomości zabudowanych 
istniejącymi budynka 
mi przy ul. Racławickiej i ul. 
Partyzantów przeznaczonych do modernizacji i 
adaptacji na cele planowanego Parku 
Technologicznego. 
- 
dostęp do infrastruktury naukowej i sportowej Uczelni 
- 
opieka merytoryczna i naukowa nad podmiotami 
funkcjonującymi w ramac 
h Parku. 
Firma REC 
- 
promocja Parku Technologicznego w Koszalinie 
wśród partnerów biznesowych i pomoc w 
pozyskiwaniu kolejnych firm z branży wysokich 
technologii 
- 
współpraca z Politechniką w zakresie dostosowania 
oferty dydaktycznej Uczelni dla potrzeb bi 
znesu i w 
transferze wiedzy 
FCIP 
- 
system kompleksowego wsparcia MSP 
- 
doradztwo z zakresu prowadzenia i rozwijania 
działalności gospodarczej 
- 
dostęp do funduszy pożyczkowych 
PUP 
- 
wykorzystanie ustawowych 
instrumentów finansowego wspierania zatrudnienia 
dla 
pracodawców oraz dla osób bezrobotnych (dotacje, 
refundacje, staże, szkolenia) 
- 
pośrednictwo pracy i pomoc w rekrutacji 
- 
poradnictwo zawodowe 
KTBS 
- 
pokrywając wymaganą partycypację w kosztach 
budowy lokali Podmiot Zarządzający Parkiem uzyska 
możli 
wość wskazywania osób do długoterminowego 
zasiedlenia tych mieszkań, które otrzymają mieszkanie 
na ogólnych zasadach obowiązujących w systemie 
TBS. 
Warunku rozpoczęcia projektu: 
Pozyskanie dofinansowania zewnętrznego. 
W tym celu podjęto starania o wpisani 
e projektu na 
Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych RPO WZ. 
Czynniki ryzyka zagrożenia realizacji: 
Brak dofinansowania zewnętrznego 99 
Szacunkowe koszt i źródła finansowania: 40 
000 tys. zł 
Źródła finansowania 
Wydatki 
Budżet jst 
Inne (RPO WZ) 
I 
nne 
(wpisać jakie) 
2. Koszty 
40 
000 tys. zł 
X 
Czas realizacji: 2010 
– 
2013 100 
Projekt Programu „Gospodarny Koszalin” 
Projekt Nr 3 
Koszaliński Fundusz Poręczeń Kredytowych 
Program nr I 
Gospodarny Ko 
szalin 
Krótki opis projektu: 
Utworzenie w ramach Fundacji CIP silnego kapitałowo Funduszu Poręczeń Kredytowych, zapewniającego 
przedsiębiorcom wsparcie finansowe w formie udzielanych poręczeń , których uzyskiwanie stanowi poważny problem 
i 
główną barierę rozwoju przedsiębiorczości. Dostępność poręczeń kredytowych stworzy możliwość zaciągania 
kredytów bankowych zarówno tym przedsiębiorcom, którzy nie posiadają wymaganych zabezpieczeń jak i 
pozostającym poza sferą zainteresowania banków komerc 
yjnych. 
Fundusz Poręczeń Kredytowych działać będzie na zasadzie non 
- 
profit. 
Realizacja projektu pozwoli na uruchomienie w Koszalinie kolejnego narzędzia wspierania lokalnej 
przedsiębiorczości, co w znacznym stopniu przyczyni się d 
o ożywienia gospodarczego Miasta Koszalina ,które 
zdominowane jest przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Fundusz stanowić będzie integralny system wsparcia 
lokalnej przedsiębiorczości . 
Fundusz obejmie swoim działaniem Koszalin oraz obszar 
byłego województwa koszalińskiego. Utworzenie 
Funduszu obejmującego jedynie Koszalin spowodowałoby ograniczenie jego działania. Skutkowałoby to brakiem 
możliwości podpisywania przez Fundusz umów z bankami działającymi na szerszym obszarze i gmin ościennyc 
h. 
Tworzenie funduszu będzie się odbywało 
II 
etapowo : 
W I etapie 
- 
w ramach umowy z Zachodniopomorskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. 
w Szczecinie, 
w II etapie 
- 
utworzenie przez Fundację CIP samodzielnego , silnego kapitało 
wo Funduszu. 
Siedzibą Funduszu Poręczeń Kredytowych będzie Centrum Biznesu Koszalin 
- 
siedziba Fundacji Centrum 
Innowacji i Przedsiębiorczości 
- 
skupiające w jednym miejscu rożnego rodzaju instytucje i organizacje prowadzące 
działalność na rz 
ecz wspierania przedsiębiorczości. 
W roku 2009 w Budżecie Miasta nie przewidziano środków na ten cel 
Realizator projektu: 
Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie 
Oczekiwane rezultaty: 
 
zwiększenie dostępu do kapitału 
 
zmniejszen 
ie bezrobocia w wyniku tworzenia 
nowych, trwałych miejsc pracy, 
 
zapewnienie przedsiębiorcom oczekiwanej przez 
nich kompleksowej oferty finansowania ich 
działalności 
 
pobudzenie aktywności gospodarczej, 
podniesienie konkurencyjności MSP i zdolności i 
ch 
do funkcjonowania na wspólnym Rynku Europejskim. 
Grupy docelowe: 
 
aktywni przedsiębiorcy, którzy chcą rozwinąć firmę , 
 
osoby mające pomysł na działalność gospodarczą, 
lecz nie posiadający odpowiedniej wiedzy oraz 
środków pozwalających na jej uruchomi 
enie 
 
potencjalni inwestorzy :krajowi i zagraniczni 101 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich 
korzyści 
Potencjalny wkład w realizację projektu : 
Lider projektu 
– 
Fundacja Centrum Innowacji i 
Przedsiębiorczości 
Wiedza specjalistyczna na ryn 
ku pożyczkowym od roku 
1996,.obsługa realizacji projektu , realizacja zadań na 
rzecz przedsiębiorców i inwestorów, zmniejszenie 
bezrobocia. 
Miasto Koszalin 
Wsparcie finansowe ,realizacja zadań na rzecz 
przedsiębiorców i inwestorów ; kreowanie wizerunk 
u 
Miasta jako przyjaznego przedsiębiorcom i inwestorom; 
zmniejszenie bezrobocia. 
Bank PKO BP S.A. 
Bank Gospodarstwa Krajowego 
Wsparcie finansowe , 
wiedza, 
obsługa realizacji projektu. 
Ościenne gminy 
Wsparcie finansowe , 
realizacja zadań na rzecz przeds 
iębiorców i inwestorów, 
zmniejszenie bezrobocia. 
Warunki rozpoczęcia projektu: 
 
Zawarcie umowy o partnerstwie pomiędzy realizatorem 
projektu a jego partnerami , 
 
Aplikowanie o wsparcie ze środków RPO . 
Czynniki ryzyka zagrożenia projektu : 
Długi o 
kres realizacji projektu wynikający z: 
 
braku informacji dotyczącej możliwości aplikowania o 
wsparcie do RPO 
– 
nie ustalone warunki aplikacji, 
 
niewiadome warunki współuczestnictwa w projekcie 
BGK i PKO BP S.A. 
 
konieczność prowadzenia negocjacji z gminam 
i 
ościennymi. 
Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
: 
20 
000 tys. zł 
 
Miasto Koszalin 
- 
3.000 tys. zł. 
 
Bank PKO BP S.A. 
– 
3.000 tys. zł. 
 
Bank Gospodarstwa Krajowego 
– 
2.000 tys. zł. 
 
RPO Województwa Zachodniopomorskiego 
– 
10.000 tys. zł 
 
Ościenne Gmin 
y 
– 
2.000 tys. zł. 
Źródła finansowania: 
Wydatki 
Budżet jst 
Inne 
Inne 
(wpisać 
jakie) 
Koszty 
inwestycyjne 
20.000 tys. zł. 
3.000 tys. zł. 
17.000 tys. zł. 
Czas realizacji 
2010 
- 
2011 102 
Projekt Programu „Gospod 
arny Koszalin” 
Projekt: 4 
Prezentacje gospodarcze 
Program Nr I 
Gospodarny Koszalin 
3. Krótki opis projektu: 
Celem projektu będzie wzajemna promocja gospodarcza miast partnerskich Koszalin i Schwedt/Odrą, nawiązanie 
kontaktów pomiędzy instytucjami wspie 
rającymi przedsiębiorczość, organizatorami targów, przedsiębiorcami i osobami 
odpowiedzialnymi w miastach za rozwój gospodarczy. 
Zabezpieczone środki w budżecie Miasta na 2009 r. 
- 
rezerwa celowa na realizację zadań dofinansowanych ze środków 
zewnętrznych 
(dział 758 Rozdział 75818 § 4810) 
4 
. 
Realizator projektu 
 
Gmina Miasto Koszalin 
 
Miasto Schwedt/Odrą 
5. Oczekiwane rezultaty: 
Projekt przewidziany jest do realizacji na lata 2009 
- 
2011. Zakłada 
coroczną prezentację oferty gospodarczej miasta Koszalina 
podc 
zas targów INKONTAKT w Schwedt/Odrą oraz prezentację 
gospodarczą miasta Schwedt/Odrą podczas jesiennych Targów 
Budownictwa w Koszalinie. 
Dla zainteresowanych koszalińskich przedsiębiorców zostaną 
przygotowane rozmowy biznesowe z przedsiębiorcami regionu 
U 
eckermark. 
Planuje się wydanie filmu promującego koszalińską gospodarkę, 
paszportu dla inwestora, oraz broszury z ofertą inwestycyjną miasta 
Koszalina. 
Oczekiwane rezultaty: 
promocja gospodarki i oferty inwestycyjnej 
Koszalina, wzrost zainteresowania zag 
ranicznych przedsiębiorców z 
regionu Ueckermark współpracą z koszalińskimi firmami. 
Nawiązanie stałej współpracy pomiędzy organizacjami 
wspierającymi przedsiębiorczość oraz organizatorami targów w obu 
miastach. 
Promocja Koszalina jako miasta przyjaznego pr 
zedsiębiorcom. 
6. Grupa (y) docelowa: 
 
przedsiębiorcy i instytucje wspierające rozwój 
przedsiębiorczości w Koszalinie i w 
Schwedt/Odrą 
7. Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: 
Instytucje wspierające przedsiębiorczość, przedsiębiorcy, o 
soby 
odpowiedzialne za rozwój gospodarczy w miastach partnerskich. 
 
nawiązanie współpracy z partnerami zagranicznymi w 
zakresie rozwoju przedsiębiorczości, 
 
wzajemne poznanie oraz rozpropagowanie walorów 
gospodarczych obu miast 
 
promocja gospodarcza 
 
wzros 
t współpracy międzynarodowej 
8. Potencjalny wkład w realizację projektu 
na lata 2009 
- 
2011. 
- 
finansowy 103 
9. Warunki rozpoczęcia projektu: 
Inicjatywa Wspólnotowa 
Interreg IV 
10. Czynniki ryzyka zagrożenia realizacji: 
Brak dofinansowania z UE na 
poszczególne 
zamierzenia projektu. 
11. Szacunkowe koszt i źródła finansowania 
Źródła finansowania 
Wydatki 
Budżet jst 
INTERREG IV 
Inne 
(wpisać 
jakie) 
2. Szacunkowe koszty 
163.920 
24.588 
139.332 
- 
Czas realizacji: 
2009 
– 
2011 104 
Projekt Programu „Gospodarny Koszalin” 
Projekt Nr 5 
Koszaliński Fundusz Pożyczkowy 
Program Nr I 
Gospodarny Koszalin 
Krótki opis projektu: 
Z uwagi na ograniczenie przez Banki akcji kredytowej dla małych i śre 
dnich przedsiębiorstw oraz w ramach 
przeciwdziałania Miasta Koszalina w przezwyciężaniu kryzysu gospodarczego i wzrostu bezrobocia , utworzymy w 
ramach Fundacji CIP silny kapitałowy Fundusz Pożyczkowy, który zapewni przedsiębiorcom i osobom 
rozpoczynający 
m działalność gospodarczą wsparcie finansowe w formie udzielanych pożyczek. 
Koszaliński Fundusz Pożyczkowy działać będzie na zasadzie non 
- 
profit, a wypracowany zysk przeznaczony zostanie 
na zwiększenie kapitału funduszu i pokrycie wydatków jego obsługi 
. 
Realizacja projektu pozwoli na uruchomienie w Koszalinie kolejnego narzędzia wspierania lokalnej 
przedsiębiorczości, co w znacznym stopniu przyczyni się do ożywienia gospodarczego Miasta Koszalina ,które 
zdominowane jest przez małe i średnie przedsiębi 
orstwa. Fundusz stanowić będzie integralny system wsparcia 
lokalnej przedsiębiorczości . 
Fundusz obejmie swoim działaniem Miasto Koszalin i okolice. 
Etapy tworzenia Funduszu Pożyczkowego; 
1. 
Dofinansowanie przez Miasto Koszalin Fundacji Cen 
trum Innowacji i Przedsiębiorczości w celu umożliwienia jej 
aplikacji w ramach środków Zachodniopomorskiego RPO, 
2. 
Przekazanie przez Fundację CIP środków własnych i aplikacja do programu RPO o wsparcie, 
3. 
Utworzenie wspólnego ( Miasto Koszalin i Fundacja CIP 
) Funduszu Pożyczkowego i rozpoczęcie akcji 
pożyczkowej dla MSP i osób bezrobotnych. 
Realizator projektu: 
Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie 
Oczekiwane rezultaty: 
 
zwiększenie dostępu do kapitału 
 
zmniejszenie bezrobocia w wy 
niku tworzenia 
nowych, trwałych miejsc pracy, 
 
zapewnienie przedsiębiorcom oczekiwanej przez 
nich kompleksowej oferty finansowania ich 
działalności 
 
pobudzenie aktywności gospodarczej, 
podniesienie konkurencyjności MSP i zdolności ich 
do funkcjonowa 
nia na wspólnym Rynku Europejskim. 
Grupy docelowe: 
 
aktywni przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać firmę , 
 
osoby mające pomysł na działalność gospodarczą, 
lecz nie posiadający odpowiedniej wiedzy oraz 
środków pozwalających na jej uruchomienie 
 
potencjalni 
inwestorzy :krajowi i zagraniczni 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich 
Potencjalny wkład w realizację projektu : 105 
korzyści 
Lider projektu 
– 
Fundacja Centrum Innowacji i 
Przedsiębiorczości 
Wiedza specjalistyczna na rynku pożyczkowym od 
roku 
1996,.obsługa realizacji projektu , realizacja zadań na 
rzecz przedsiębiorców i inwestorów, zmniejszenie 
bezrobocia. 
Miasto Koszalin 
Wsparcie finansowe, realizacja zadań na rzecz 
przedsiębiorców i inwestorów ; kreowanie wizerunku 
Miasta jako przyj 
aznego przedsiębiorcom i inwestorom; 
zmniejszenie bezrobocia. 
Zachodniopomorskie RPO 
Wsparcie finansowe , 
Ościenne gminy 
Wsparcie finansowe , 
realizacja zadań na rzecz przedsiębiorców i inwestorów, 
zmniejszenie bezrobocia. 
Warunki rozpoczęcia projektu: 
 
Zawarcie umowy o partnerstwie pomiędzy realizatorem 
projektu a jego partnerami , 
 
Aplikowanie o wsparcie ze środków RPO . 
Czynniki ryzyka zagrożenia projektu : 
Długi okres realizacji projektu wynikający z: 
 
braku informacji dotyczącej możliwości 
aplikowania o 
wsparcie do RPO 
– 
nie ustalone warunki aplikacji, 
 
udział województwa Zachodniopomorskiego w tzw. 
inicjatywie Jeremi 
Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
: 
13 
000 
tys. zł 
 
Miasto Koszalin 
- 
1.000 tys. zł. 
 
Fundacja CIP . 
– 
1.000 ty 
s. zł. 
 
RPO Województwa Zachodniopomorskiego 
– 
11.000 tys. zł 
Źródła finansowania: 
Wydatki 
Budżet jst 
Inne 
Inne (wpisać jakie) 
Koszty 
inwestycyjne 
13.000 tys. zł. 
1.000 tys. zł. 
12 
000 
tys. zł. 
Czas realizacji 
2010 
- 
2013 z zapewnieniem ciągłości projektu na przyszłe lata 106 
Projekt Nr 6 
Koszaliński Inkubator Technologiczny 
Program Nr I 
Gospodarny Koszalin 
Krótki opis projektu: 
Projekt przewiduje optymalne zagospodarowanie niezabudowanej 
części terenu objętego działką nr 46 przy ulicy 
Szarych Szeregów 7 
W części działka ta jest zagospodarowana obiektami Koszalińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Projekt 
przewiduje rozszerzenie bazy pomieszczeń do wynajmu dla działalności mikro i małyc 
h firm w ramach projektu 
pomocowego organizowanego przez Fundację Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości. 
Panujący obecnie kryzys spowoduje wzrost bezrobocia. Wiele z tych osób, będzie chciało, bądź będzie zmuszone do 
założenia własnej firmy. Działający 
Koszaliński Inkubator Przedsiębiorczości wynajmuje swoje pomieszczenia w 
100% i nie ma szans na powiększenie swej bazy. 
Powierzchnia zabudowy wyniosłaby ok. 2 
700 m ². Powierzchnia użytkowa 
– 
ok. 3 
000 m ² przy dwukondygnacyjnym 
budynku biurowo 
- 
usługowym. 
Program użytkowy obiektów ukierunkowany zostanie na wygospodarowanie maksymalnej ilości samodzielnych lokali 
użytkowych typu biurowego i usługowo 
- 
produkcyjnego. 
Zakłada się, że w nowopowstałym inkubatorze będzie mogło działać do 40 
- 
50 firm zatrudniających 
od 50 do 120 osób. 
Realizator projektu: 
Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie 
Oczekiwane rezultaty: 
 
Pobudzenie i rozwój przedsiębiorczości polegający na 
stworzeniu przyjaznych warunków do powstania, 
prowadzenia i rozwoju mikro 
i małych firm. 
 
Tworzenie środowiska mikrobiznesu, 
 
Wzrost zatrudnienia, 
 
Wzrost ilości firm, 
 
Rozszerzenie i zwiększenie atrakcyjności 
gospodarczej obszaru i okolicy dzielnicy Miasta 
Koszalina, w której będzie Inkubator. 
Grupy docelowe: 
 
aktywni przedsięb 
iorcy, którzy chcą rozwinąć firmę , 
 
osoby rozpoczynające działalność gospodarczą 
i mające pomysł na jej prowadzenie, 
 
mikro i małe firmy koszalińskie 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich 
korzyści 
Miasto Koszalin 
Wzrost zatrudnienia, wi 
ększa ilość MŚP, wzrost PKB i 
atrakcyjności dzielnicy miasta. 
Potencjalny wkład w realizację projektu : 
Miasto Koszalin od 30 do 60% 
Zachodniopomorskie RPO ( brak uszczegółowienia 
wielkości kwot dofinansowania ). 
Lider projektu 
– 
Fundacja Centrum Inno 
wacji i 
Przedsiębiorczości 
Wiedza specjalistyczna. Na rynku od roku 
1996,.obsługa realizacji projektu , realizacja zadań na 
rzecz przedsiębiorców i inwestorów. 107 
Warunki rozpoczęcia projektu: 
 
Wykonanie pełnej dokumentacji z uzyskaniem 
pozwolenia na bu 
dowę 
 
Dofinansowanie z RPO 
Czynniki ryzyka zagrożenia projektu : 
Brak środków 
Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
: 
12 
000 tys. zł 
Źródła finansowania: 
Wydatki 
Budżet jst 
Inne 
Inne (wpisać jakie) 
Koszty 
inwestycyjne 
12.000 tys. zł. 
4 
800 tys. zł. 
7 
200 tys. zł. 
Czas realizacji 
2010 
- 
2013 108 
1. Nazwa programu: 
RAZEM MOŻNA WIĘCEJ 
2.Nr programu: II 
3. Program służy realizacji celu strategicznego 
: 
Cel 1. 
- 
Koszalin 
– 
cent 
rum Pomorza Środkowego 
– 
dynamicznie rozwijający się ośrodek gospodarczy 
Cel 3. 
- 
Koszalin 
- 
centrum kulturalno 
- 
sportowo 
- 
rekreacyjne rangi krajowej 
Cel 4. 
- 
Koszalin 
– 
miasto o silnych związkach z morzem, ponadregionalny ośrodek obsługi ruchu 
turystyc 
znego 
Cel 5. 
- 
Koszalin to inteligentne miasto 
– 
przyjazne w sferze społecznej, przestrzennej i funkcjonalnej 
Cel. 6 
– 
Jakość życia w Koszalinie porównywalna jest do standardów unijnych 
Priorytet: 6 
– 
Partnerstwo i współpraca 
4. Geneza, opis, planowane pr 
zedsięwzięcia: 
Koszalin wśród polskich miast pasa nadmorskiego ma bardzo korzystne położenie, z uwagi na bliskie sąsiedztwo 
morza. Koszalin to 83 km.2 malowniczego terenu, urozmaiconego przepływającą przez miasto rzeką Dzierżęcinką 
uchodzącą do pobliskieg 
o jeziora Jamno. Koszalin znajduje się w krainie przyrodniczo 
- 
leśnej i jest prawdziwą „oazą” 
przyrodniczo 
- 
krajobrazową (blisko 40% powierzchni miasta zajmują lasy, zieleńce i parki). Koszalin dzięki 
nieskażonemu środowisku naturalnemu (mała ilość zakładów 
produkcyjnych zanieczyszczających środowisko) oraz 
dzięki swojemu położeniu w bezpośredniej bliskości bardzo atrakcyjnych turystycznie i rekreacyjnie terenów ma 
naturalne warunki do rozwoju funkcji turystycznych. Miasto (dzięki swojej skali i możliwościom) 
może rozbudowywać 
infrastrukturę do obsługi ruchu turystycznego zarówno poprzez rozwijanie, lokalizowanie usług dla turystów w regionie 
jak również poprzez rozbudowywanie atrakcji dla turystów wypoczywających w regionie. Istotnym warunkiem rozwoju 
turysty 
ki w regionie jest zlokalizowanie atrakcji pobudzających ruch turystyczny, przedłużających sezon i 
umożliwiających zwiększenie odporności turystyki na wahania pogodowe. 
Do tej pory niewykorzystane jest zarówno naturalne położenie Koszalina, 
jego funkcja w regionie oraz brak 
współpracy między Gminami. Koszalin uznany jest za stolicę regionu do którego ciążą sąsiednie, okoliczne Gminy. 
Realizacja wspólnych przedsięwzięć pozwoli na konsolidację miedzygminną oraz bliższe poznanie się i nawiązanie 
współpracy. 
Współdziałanie i współpraca pomiędzy gminami lub w ramach Stowarzyszenia pozwoli na wzmocnienie 
konkurencyjności miasta i regionu. Dokonywać się będzie dzięki podejmowaniu wspólnych inwestycji, rozwiązywania 
problemów komunikacyjnych oraz pod 
noszenia atrakcyjności regionu. 
Najważniejsze przedsięwzięcia, których realizacja zintegrowałaby Koszalin i okoliczne Gminy to: 
1. Uruchomienie lotniska cywilnego w Zegrzu Pomorskim kolo Koszalina 
2. Przeprawa przez jezioro Jamno. 
3. Przystanek Koszalin 
– 
etap I 
4. Poznaj region koszaliński 
Realizacja tych przedsięwzięć możliwa jest jedynie wspólnie z okolicznymi Gminami z uwagi na to, że obejmują 
swoim zasięgiem kilka Gmin oraz współpracy z partnerami przy rewitalizacji dworca. 
1. 
Powiązania z programa 
mi: 
1. 
Koszalin piękny i zielony 
2. 
Infrastruktura dla rozwoju 
3. 
Dla ciała i ducha. 
4. 
Ku morzu 
5. 
Mieszkajmy w Koszalinie 
6. Potencjalne źródła finansowania zewnętrznego: 
; 
- 
budżet miasta, 
- 
budżety sąsiednich gmin, 
- 
programy strukturalne, 
- 
partnerstwo publiczno 
- 
prywatne, 
- 
PKP, PKS 109 
1. 
Partnerzy: 
 
Miasto Koszalin, 
 
Gminy 
 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 
Środkowego, 
 
Starostwo Powiatowe 
 
PKP, PKS, 
 
Poczta Polska 
 
Prywatna Lecznica Chirurgiczna Praxis 
8.Mierniki realizacji programu: 
- 
poprawa wizerunku miasta 
- 
wzrost turystów pr 
zebywających w mieście, 
- 
wzrost zainteresowania Koszalinem, 
- 
integracja międzygminna, 
- 
możliwość zrealizowania wspólnego przedsięwzięcia, 
- 
wzmocnienie pozycji miasta Koszalina w regionie, 
- 
zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta i regionu, 
- 
zwiększenie dos 
tępności komunikacyjnej, 
- 
dążenie do standardów unijnych 
9. Beneficjenci projektu: 
- 
turyści, 
- 
mieszkańcy miasta i regionu, 
- 
prywatni deweloperzy, prywatni inwestorzy 
10. Koordynator programu: 
Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Zagranicznej 
11 
. Współpraca: 
 
Zainteresowane Gminy, 
 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Ś 
- 
go, 
 
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o., 
 
Wydział Infrastruktury Komunalnej 
 
PKP SA Centrala W Warszawie 
 
PPUP Poczta Polska 
 
PKS Sp. z o.o w Koszalinie 
 
Prywatna Lecznica Chirur 
giczna Praxis w 
Koszalinie 
12.Zgodność programu z dokumentami strategicznymi regionu i kraju: (podać który cel, priorytet, działanie, 
zadanie) 
- 
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 
- 
2013 
- 
Program Operacyjny 
– 
Innowacyjna gospodarka 
- 
Regionaln 
y Pogram Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007 
- 
2013 (priorytet 2 pt. Rozwój 
infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność i spójność regionu (priorytet 5 Kultura i turystyka) 
- 
Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2020 roku 
- 
Strategia Rozwoju Koszalina do 2015r. 
13. Zakres finansowy programu 
Razem koszty w latach 2009 
– 
2011 
80 
355 tys. zł 
14. 
Propozycja składu zespołu programowego 
: 
Nadzór merytoryczny 
: Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Gospodarczej 110 
Przewo 
dniczący zespołu 
: Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Zagranicznej, 
Członkowie zespołu: 
 
Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej, 
 
Wydział Infrastruktury Komunalnej, 
 
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. 
 
PKP SA Centrala W Warszawie 
 
PPUP Poczta Polska 
 
PKS Sp. z o.o w Koszalinie 
 
Prywatna Lecznica Chirurgiczna Praxis w Koszalinie 
Konsultanci zewnętrzni: 
 
Zainteresowane Gminy 
– 
członkowie Stowarzyszenia, 
 
Aeroklub Koszaliński, 
 
Prywatni użytkownicy lotniska, 
 
Biura Turystyczne i Agroturystyczne, 111 
Projekty Programu „Razem można więcej” 
Projekt nr 1 
Uruchomienie lotniska cywilnego w Zegrzu Pomorskim 
koło Koszalina 
Program nr II 
Razem można więcej 
Krótki opis projektu: 
Obiekt lotniskowy położony na obszarze gminy Świeszyno 
, w odległości około 15 km na południe od miasta 
Koszalina, w pobliżu miejscowości Zegrze Pomorskie. Obecnie właścicielem obszaru jest Skarb Państwa, 
władającym Agencja Mienia Wojskowego Oddział Terenowy Szczecin. Powierzchnia terenów lotniskowych wynosi 
o 
koło 400 ha. Od 2004 roku Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego (w którym Miasto Koszalin jest 
największą gminą członkowską) dzierżawi od Agencji teren obiektu o 
powierzchni 300 ha wraz z budynkami 
i 
budowlami. 
Infrastruktura lotniskowa to 
drog 
a startowa betonowa, o długości 2500 m i 
szerokości 60 m. Kompleks 
lotniskowy składa się w większości z działek zabudowanych obiektami parterowymi, które wspomagają funkcje 
działalności lotniskowej (wieża kontroli lotów, schrony dla samolotów, budynki tech 
niczno 
- 
eksploatacyjne). 
Zabezpieczenie logistyczne lotniska stanowią zabudowania takie jak: budynki magazynowe, garażowe, gospodarcze 
i koszarowe. Parametry techniczne lotniska, w tym drogi startowe oraz rozbudowana infrastruktura, stwarzają warunki 
do pr 
owadzenia działalności lotniczej nawet przy użyciu statków powietrznych o dużej masie startowej. Brak 
urządzeń nawigacyjnych wspomagających operacje lotnicze. Zagospodarowanie nieruchomości musi uwzględniać 
utrzymanie funkcji lotniskowej. Projekt reakty 
wacji przewiduje: 
 
adaptację powojskowego lotniska, 
 
rozbudowę i modernizację infrastruktury lotniskowej; 
 
budowę ogrodzenia, oświetlenie pasa startowego, system naprowadzania, 
 
ulepszenie sieci drogowej prowadzącej do lotniska; 
W zatwierdzonym w dniu 11 p 
aździernika 2007r. przez Komisję Europejską Regionalnym Programie Operacyjnym 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 
– 
2013 i jego Indykatywnym Planie Inwestycyjnym znalazły się 
inwestycje, na które zapewnione zostało dofinansowanie ze środków UE, 
w tym m.in. uruchomienie lotniska 
cywilnego w Zegrzu Pomorskim koło Koszalina. Mimo, że UE niechętnie zgadza się na dofinansowanie małych 
lotnisk, warunkowo przystała na tę inwestycję przyjmując następujący zapis „ W ramach rozwoju infrastruktury lotnisk 
planuje się wdrożenie projektu portu lotniczego w Zegrzu Pomorskim koło Koszalina. 
Realizacja przedmiotowej inwestycji uwarunkowana jest wcześniejszym przygotowaniem niezależnej analizy, która w 
sposób jednoznaczny potwierdzi ekonomiczną zasadność prze 
dsięwzięcia, w tym zachowanie jego stabilności 
finansowej w trakcie eksploatacji. 
W tym celu Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego przeprowadziło postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego na „Wykonanie pr 
ac przedprojektowych, studialno 
– 
koncepcyjnych i analiz przedinwestycyjnych dotyczących uruchomienia lotniska użytku publicznego w Zegrzu 
Pomorskim koło Koszalina wraz z wnioskiem o pozyskanie środków z Unii Europejskiej” oraz podpisało umowę z 
angielską f 
irmą 
Ove Arup & Partners International Limited 
. 
Zgodnie z umową z dnia 21 lipca 2008r. wykonawca zobowiązał się do wykonania : 
 
Studium wykonalności uruchomienia i funkcjonowania lotniska na nie krócej niż 30 lat, 
 
Planu generalnego lotniska na 30 lat, 
 
R 
aportu oddziaływania na środowisko 
 
Wniosku aplikacyjnego o wsparcie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2007 
– 
2013. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w/w opracowań do 18 marca 2009 roku. Za wy 
konanie umowy ustalono 
wynagrodzenie 1 mln 217 tys. 560 złotych brutto. Środki pochodzą z budżetu miasta Koszalina. 
W budżecie Miasta na 2009 r. na ten cel przeznaczona 1 
200 tys. zł (Dział 750 Rozdział 75095 § 4430) 
Realizator projektu: 
Stowarzyszenie 
Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego 112 
Oczekiwane rezultaty 
: 
 
Polepszenie komunikacji zewnętrznej Koszalina i regionu, 
 
Zwiększenie atrakcyjności Koszalina dla turystów i 
inwestorów, 
 
Rozwój gospodarczy Miasta i regionu, 
 
Utworzenie nowych miejsc pracy, 
 
Rejestracja lotniska jako lotniska użytku publicznego, 
 
Promocja Miasta, 
 
Możliwość ratowania życia mieszkańców, 
 
Zatrzymanie prywatnych użytkowników lotniska 
– 
znaczących koszalińskich przedsiębiorców w Koszalinie 
Beneficjenci (grupy docelowe): 
mie 
szkańcy miasta i regionu, 
turyści, 
inwestorzy, 
biznesmeni, 
prywatni użytkownicy, 
członkowie Aeroklubu Koszalińskiego 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego 
- 
efektywność wspólnego działan 
ia Gmin na rzecz rozwoju 
regionu 
Miasto Koszalin 
– 
zwiększenie roli Koszalina i 
atrakcyjności turystycznej Miasta, większa liczba 
turystów, inwestorów, ratowanie życia mieszkańców, 
promocja Miasta, polepszenie komunikacji zewnętrznej 
Zainteresowane Gminy 
– 
Członkowie 
Stowarzyszenia 
– 
utworzenie nowych miejsc pracy, 
promocja gminy, polepszenie komunikacji zewnętrznej 
Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 
- 
Lider projektu, 
- 
Wkład materialny, 
- 
Wkład organizacyjny, 
- 
Zawieranie umów 
- 
Bezpośrednie wsparcie finansowe jako 
członka Stowarzyszenia, 
- 
Pozyskanie inwestora, 
- 
Udział w pracach 
- 
Poparcie koncepcji 
- 
Bezpośredni wkład bezpośredni 
Warunki rozpoczęcia projektu 
 
Projekt posiada lidera 
 
Zabezpieczenie źródeł finansowania 
 
Istnieją specj 
aliści do realizacji przedsięwzięcia 
Czynniki ryzyka zagrożenia projektu : 
 
Brak dostatecznych zabezpieczeń w 
dziedzinie finansowania, 
 
Nie pozyskanie inwestora i operatora lotów 
Szacunkowe koszty i źródła finansowania: 
- 
73 200 tys zł 
Wydatki 
ogółem 
Budżet jst 
Inne 
Inne (wpisać jakie) 
Koszty 
73 200 tys. zł 
1 200 tys. zł 
72 000 tys. zł 
- 
RPO WZ na lata 2007 
– 
2013 
– 
36 mln zł. 
- 
Środki własne w wysokości 36 mln zł 
zabezpieczone zostaną z wniesionych 
udziałów do podmiotu zarządzające 
go, który 
zostanie powołany w formie spółki, lub 
zaciągniętego kredytu 
Czas realizacji: 2009 
- 
2015 113 
Projekty Programu „Razem można więcej” 
Projekt Nr 2 
Przeprawa przez Jezioro Jamno 
Program Nr II 
Razem można więcej 
Krótki opis projektu: 
Prze 
prawa przez jezioro Jamno przy użyciu statków pasażerskich z miejscowości Jamno do miejscowości 
Mielno wraz z infrastrukturą techniczną (droga, pętla autobusowa, parking, ścieżki rowerowe, infrastruktura 
nabrzeżna, roboty sanitarne, roboty elektryczne). 
W budżecie Miasta na 2009r. przewidziana jest kwota 2 
000 tys. zł na wniesienie udziałów do MZK i zakup 
dwóch statków 
(dział 600 rozdział 60004 §6010) 
Realizator projektu 
Gmina Miasto Koszalin 
Oczekiwane rezultaty 
: 
Utworzenie toru wodnego umożliwiające 
go: 
Skrócenie czasu dojazdu do Mielna, 
Rozwój turystyki, 
Promocję Koszalin i aktywizację gospodarczą regionu. 
Grupa (y) docelowa(e): 
 
Mieszkańcy Miasta i regionu 
 
Turyści 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich 
korzyści: 
Potencjalny wkład w realiza 
cję projektu: 
Miasto Koszalin 
– 
zwiększenie roli Koszalina i 
atrakcyjności turystycznej Miasta 
Inicjowanie i zawieranie stosownych porozumień 
Międzygminnych, pozyskiwanie środków zewnętrznych 
Gmina Będzino 
– 
zwiększenie liczby turystów, nowe 
miejsca prac 
y, nowe rozwiązania komunikacyjne 
(nowe drogi) 
Zabezpieczenie infrastruktury (droga) 
Gmina Mielno 
– 
zwiększenie liczby turystów, nowe 
miejsca pracy, nowe rozwiązania komunikacyjne 
(nowe drogi) 
Zabezpieczenie przyczółków 
Miejski Zakład Komunikacji Sp. 
z o. o. 
– 
nowe 
połączenia komunikacyjne, rozładowanie tłoku 
głównie w sezonie na trasie Koszalin 
– 
Mielno, 
zwiększone wpływy 
Pełnienie funkcji operatora przedsięwzięcia. 
Warunki rozpoczęcia projektu: 
Uregulowanie stosunków własnościowych, 
Zabezpieczen 
ie źródeł finansowania. 
Czynniki ryzyka zagrożenia realizacji: 
Nieuporządkowane stosunki własnościowe w zakresie 
działek gruntowych (drogi), 
Brak dostatecznych zabezpieczeń w zakresie źródeł 
finansowania 
. 
Szacunkowe koszt i źródła finansowania 
: 
6.000 tys 
. zł 
WYDATKI 
Budżet jst 
Inne 
Inne 
wpisać 
jakie 
Koszty inwestycyjne 
6.000 tys. zł. 
2 
000 tys. zł 
4.000 tys. zł 
(MZK) 
Czas realizacji: 2009 
- 
2011 114 
Projekty Programu „Razem można więcej” 
Projekt nr 3 
Przystanek Koszalin 
– 
etap I 
Program nr II 
Razem można więcej 
Krótki opis projektu 
: 
Realizacja przedsięwzięcia pn. „Przystanek Koszalin”, polegającego na rewitalizacji obszaru wokół Dworca 
PKP pomiędzy ulicą Morską a ulicą Szczecińską, ujętego w Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich 
dla Miasta Koszalina na lata 2006 
- 
2013” 
przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Koszalinie Nr XXXVIII/596/06 z dnia 26 
października 2006r. 
Zakres rzeczowy realizacji projektu zakłada część publiczną, komercyjną i komunikacyjną. W ramach 
projektu przewiduje się : przebudowę dworca PKS, budowę lub pr 
zebudowę obiektu dworca PKP, Poczty i stworzenie 
publicznego kompleksu usługowego, 
przebudowę układu komunikacyjnego w powiązaniu z ciągiem ulicy Dworcowej 
obejmującego ruch kołowy, dojazdowy oraz pieszy, budowę parkingu wielopoziomowego oraz modernizację 
infrastruktury technicznej. 
W I etapie realizacji projektu ogłoszony zostanie konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania 
obszaru rewitalizacji oraz opracowany zostanie jego projekt budowlany. 
Realizator projektu: 
Miasto Koszalin 
PKP S.A Centrala 
w Warszawie 
Ppup Poczta Polska w Warszawie 
PKS Sp. z o. o. w Koszalinie 
Prywatna Lecznica Chirurgiczna PRAXIS 
Oczekiwane rezultaty: 
1.Wzrost atrakcyjności turystycznej Koszalina 
2.Estetyzacja centrum miasta 
3.Szansa pełnego wykorzystania atrakcyjności ter 
enu w 
mieście, złagodzenie negatywnego stosunku społecznego, 
korzystny klimat społeczny 
4. Poprawa estetyki i funkcjonalności miasta 
Beneficjenci (grupy docelowe): 
1. 
Mieszkańcy Koszalin i okolic 
2. 
Turyści krajowi i zagraniczni 
3. 
Inwestorzy krajowi i zagraniczni 
4. 
Przedsiębiorcy 
5. 
Instytucje otoczenia biznesu 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich 
korzyści: 
 
Miasto Koszalin; 
 
PKP S.A Centrala w Warszawie; 
 
Ppup Poczta Polska w Warszawie; 
 
PKS Sp. z o. o. w Koszalinie, 
 
Prywatna Lecznica Chirurgiczna 
PRAXIS 
– 
wszyscy partnerzy uzyskają poprawę wizerunku i 
funkcjonowania 
Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 
 
Wsparcie bezpośrednie: wiedza i środki finansowe 
Warunki rozpoczęcia projektu 
 
Projekt posiada Lidera 
 
Pozyskanie środków z UE 
 
Dobra 
współpraca z partnerami projektu 
Czynniki ryzyka zagrożenia projektu : 
Brak środków z UE 
Szacunkowe koszty i źródła finansowania: 1,1mln.zł 
Wydatki 
ogółem 
Budżet jst 
Inne 
Inne (wpisać jakie) 
Koszty 
1 100 tys. zł 
200 tys. zł 
90 
0 tys. zł 
RPOWZ 
– 
priorytet 
„Turystyka, kultura, 
rewitalizacja” 
PO Infrastruktura i Środowisko 
Czas realizacji: 2009 
- 
2010 115 
Projekt nr 4 
Poznaj region koszaliński 
Program nr II 
Razem można więcej 
Krótki opi 
s projektu: 
Celem projektu jest rozpropagowanie atrakcji turystyc 
z 
nych miasta i regionu przy udziale miast partnerskich Koszalina. 
Założeniem jest ukazanie miasta jako atrakcji turystycznej poprzez wykorzystanie m.in. elementów Staromie 
j 
skiej 
Trasy Tu 
rystyc 
z 
nej oraz Szlaku Gotyku Ceglanego, jak również jako centrum regionu oferującego unikalne atrakcje ze 
wskazaniem m.in. na ogrody i wioski tematyczne. 
Zabezpieczone środki w budżecie Miasta na 2009 r. 
- 
rezerwa celowa na realizację zadań dofinansowan 
ych ze środków 
zewnętrznych (dział 758 Rozdział 75818 § 4810) 
Realizator projektu 
Gmina Miasto Koszalin 
Oczekiwane rezultaty: 
rozpropagowanie atrakcji turystycznych Miasta i regionu 
Grupa (y) docelowa(e): 
turyści krajowi i zagraniczni 
Poten 
cjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: 
miasta partnerskie 
- 
wzajemne poznanie i rozpropagowanie walorów turystycznych 
Potencjalny wkład w realizację projektu: 
wkład rzeczowy i finansowy 
Warunki rozpoczęcia projektu: 
uruchomienie środków 
w ramach INTERREG IV A Fundusz Małych 
Projektów 
Czynniki ryzyka zagrożenia realizacji: 
brak dofinansowania 
Szacunkowe koszt i źródła finansowania: 
Źródła finansowania 
Wydatki 
Budżet jst 
Inne 
Inne 
(wpisać jakie) 
Koszty 
55 tys. zł 
14 tys. 
zł 
41 tys. zł 
Czas realizacji 
II połowa 2009 / I połowa 2010 116 
1. Nazwa Programu 
Infrastruktura dla rozwoju 
2. Nr Programu: 
III 
Program służy realizacji celu strategicznego 
: 
Cel 5 
- 
Koszalin to inteligentne miasto 
– 
przyjazne w sferze społe 
cznej, przestrzennej i funkcjonalnej. 
Cel 6 
- 
Jakość życia w Koszalinie porównywalna jest do standardów unijnych. 
Priorytet: 2 Poprawa infrastruktury związanej z rozwojem gospodarczym i jakością życia 
Geneza, opis, planowane przedsięwzięcia: 
Dzisie 
jszy, dobry stan infrastruktury technicznej stanowi punkt odniesienia do osiągnięcia średniego standardu 
europejskiego. Infrastruktura techniczna w Koszalinie w znacznym stopniu dostosowana jest do istniejących 
potrzeb. Praktycznie w każdej dziedzinie wys 
tępują rezerwy ( gaz, woda, energia elektryczna, kanalizacja, 
telekomunikacja, oczyszczanie ścieków oraz składowanie odpadów) pozwalające się dostosować do wymagań 
inwestorów. Obok powyższego potencjału występują obszary wymagające rozwoju infrastruktury k 
omunalnej w 
zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji sieci: ciepłowniczej, wodno 
- 
kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, 
gazowej. Podstawowe znaczenie dla Koszalina będzie miało wypracowanie i wypromowanie jego nowego 
wizerunku oraz zdynamizowanie rozwoju 
gospodarczego przy zachowaniu i ochronie środowiska i krajobrazu. O 
zainteresowaniu inwestorów Koszalinem będzie decydować dostępność uzbrojonych terenów inwestycyjnych. 
Biorąc powyższe pod uwagę za podstawowe problemy rozwoju należy uznać: 
- 
brak uzbrojen 
ia nowych terenów inwestycyjnych, 
- 
brak dostępności wszystkich mediów i usług do potrzeb rozwojowych miasta, 
- 
niedostateczne uzbrojenie terenów pod budownictwo, 
- 
niedostateczny stan infrastruktury komunikacyjnej ( drogi gminne i powiatowe, chodniki), 
- 
niedost 
ateczna ilość miejsc parkingowych , długość ścieżek rowerowych, 
- 
niedostateczne dostosowanie infrastruktury do norm unijnych, 
- 
niedostateczna dostępność komunikacyjna Koszalina i jego otoczenia, 
- 
poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 
- 
poprawę ja 
kości powietrza, 
- 
poprawienie systemu w zakresie gospodarki odpadami, 
- 
niedostateczny rozwój podstawowej infrastruktury społecznej. 
Program INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU dotyczy dużych projektów infrastrukturalnych. Realizacja programu 
przyczyni się do popraw 
y jakości życia mieszkańców jak również uporządkowania struktury przestrzennej Miasta. 
Zakres oddziaływania programu obejmuje sferę infrastruktury technicznej , społecznej oraz ochrony środowiska. 
Rozwój infrastruktury technicznej oraz dostępność i jakość 
usług komunalnych dostosowana do standardów 
unijnych podniesie atrakcyjność miasta Koszalina oraz decydować będzie o tempie rozwoju gospodarki Koszalina. 
Mając atrakcyjne tereny inwestycyjne, Koszalin będzie zabiegał o pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych. 
Inwestowanie w rozwój Koszalina tworzyć będzie szansę osiedlania się ludzi i firm w oparciu o rozwiniętą 
infrastrukturę miasta. Ogólnym celem działania jest zwiększenie poziomu inwestycji, rozwój kompleksowego 
uzbrojenia terenu, tworzenie warunków do rozw 
oju działalności gospodarczej oraz poprawa warunków życia 
mieszkańców Koszalina. 
Zakłada się, że standard życia mieszkańców zbliżony będzie do średniego standardu życia mieszkańców Unii 
Europejskiej. 
W ramach programu INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU w la 
tach 2009 
- 
2011proponuje się 
realizację następujących przedsięwzięć: 
 
przygotowanie nowych terenów pod inwestycje, 
 
wsparcie tworzenia stref intensywnej działalności gospodarczej, 
 
uzbrajanie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe, 
 
poprawienie dos 
tępności komunikacyjnej 
Koszalina wewnętrznej i zewnętrznej, 117 
(rozwój sieci i poprawa stanu technicznego ulic, parkingów, budowa ścieżek rowerowych oraz 
podniesienie bezpieczeństwa); 
 
rozbudowę i modernizację infrastruktury komunalnej (sieci: wodno 
- 
kanalizacyjne, ciepłownicze, gazowe, 
elektroenergetyczne), 
 
ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, 
 
zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu oczyszczania Koszalina 
 
zapewnienie ochrony i poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 
 
budowę 
, remonty i modernizacje podstawowej infrastruktury społecznej. 
W ramach programu „Infrastruktura dla rozwoju” będą realizowane projekty: 
1. 
Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno 
- 
Przemysłowej w Koszalinie 
2. 
Tereny inwestycyjne w Koszal 
inie 
3. 
Budowa parkingu wielopoziomowego 
4. 
System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i 
gmin Pomorza Środkowego 
Powiązanie z programami: 
Gospodarny Koszalin 
Koszalin sprawny komunikacyjnie 
Mieszkajmy w Kosz 
alinie 
Miasto równych szans 
Bezpieczny i Inteligentny Koszalin 
Koszalin piękny i zielony 
Razem można więcej 
Ku morzu 
Potencjalne źródło finansowania 
zewnętrznego: 
- 
budżet miasta 
- 
kredyty 
- 
pożyczki 
- 
INTERREG 
- 
ZPORR 
- 
RPO WZ 
- 
PO 
– 
Infrastruktura i Środowis 
ko 
Partnerzy: 
- 
Gmina Miasto Koszalin 
- 
Gminy sąsiednie 
- 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” 
- 
Zarząd Dróg Miejskich 
- 
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
- 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
- 
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. 
- 
Zak 
ład Energetyczny Sp. z o.o. 
- 
Zakład Gazowniczy 
- 
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o 
- 
Rady Osiedli 
- 
Przedsiębiorcy 
- 
Mieszkańcy 
- 
PARR SA w Słupsku 
- 
WIO Środowiska 
Mierniki realizacji programu: 
- 
nakłady finansowe na inwestycje 
- 
powierzchnia nowych 
terenów pod inwestycje, 
- 
powierzchni nowych terenów pod budownictwo, 
- 
długość wybudowanej lub modernizowanej infrastruktury komunalnej ( sieci: wodno 
- 
kanalizacyjnej, 
elektroenergetycznej , gazowej, ciepłowniczej), 
- 
długość wybudowanych bądź wyremontowanych 
dróg, 
- 
powierzchnia wybudowanych parkingów, 
- 
długość powstałych ścieżek rowerowych, 
- 
liczba remontowanych lub modernizowanych obiektów 
- 
wskaźnik zagospodarowania odpadów, 
- 
coroczny raport o zanieczyszczeniu powietrza. 118 
Beneficjenci projektu: 
- 
Gmina 
Miast 
o Koszalin 
- 
Przedsiębiorcy, 
- 
Mieszkańcy, 
- 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” 
Koordynator programu: 
Dyrektor Wydziału Infrastruktury Komunalnej 
Współpraca: 
- 
Skarbnik Miasta 
- 
Wydział Infrastruktury Komunalnej, 
- 
Wydział Rozwoju i Współpracy Zagraniczn 
ej 
- 
Wydział i Architektury i Urbanistyki 
- 
Wydział Nieruchomości 
- 
Zarząd Dróg Miejskich 
- 
Miejskie Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o. 
- 
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 
- 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Sp. z 
o.o. 
Zgodność programu z dokumentami strat 
egicznymi regionu i kraju: 
- 
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 
- 
2013 
- 
Program Operacyjny 
– 
Infrastruktura I Środowisko, 2007 
- 
2013 
- 
Regionalny Pogram Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 
- 
2013 
- 
Strategia Rozwoju Województwa Z 
achodniopomorskiego do roku 2020 (cele strategiczne 1 
- 
6) 
- 
Strategia Rozwoju Koszalina do 2015r. (cele strategiczne: 5 i 6) 
- 
Wojewódzki Program Ochrony Środowiska w latach 2008 
- 
2011 
Zakres finansowy programu 
- 
Razem koszty w latach 2009 
- 
2012: 
328 200 tys. zł. 
Propozycja składu zespołu programowego: 
Nadzór merytoryczny 
- 
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Gospodarczej 
Przewodniczący zespołu 
– 
Dyrektor Wydziału Infrastruktury Komunalnej 
Członkowie zespołu: 
Wydział Finansowy 
Wydział Ar 
chitektury i Urbanistyki 
Wydział Nieruchomości 
Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej 
Zarząd Dróg Miejskich 
Konsultanci zewnętrzni: 
Przedstawiciel Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 119 
Projekty programu „Infrastruktura d 
la rozwoju” 
Projekt Nr 1 
Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno 
- 
Przemysłowej w Koszalinie 
Program Nr III 
Infrastruktura dla rozwoju 
Krótki opis projektu 
: 
Projekt obejmuje uzbrojenie utworzonych atrakcyjnych terenów inwestycyjnych w mi 
eście, tj. Obszaru „Koszalin” 
Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
– 
90,9324 ha. Realizacja projektu wiąże się z budową uzbrojenia Strefy 
Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno 
- 
Przemysłowej. Powstanie strefy intensywnej działalności inwestycyjno 
- 
pr 
zemysłowej będzie kolejnym efektywnym narzędziem wspierania i rozwoju przedsiębiorczości w mieście oraz 
skutecznym narzędziem w tworzenia nowych miejsc pracy i 
zmniejszania się bezrobocia. 
Projekt pn. „Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwest 
ycyjno 
- 
Przemysłowej w Koszalinie” znajduje się 
w 
Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach RPO WZ na lata 2007 
- 
2013 z kwotą 20 mln euro, co stwarza 
ogromne szanse na pozyskanie dofinansowania. Środki finansowe na realizację „Uzbrojenia Strefy” zostały p 
rzewidziane 
W budżecie Miasta na 2009r. 
– 
w ramach inwestycji planowanych do dofinansowania zewnętrznego (dział 900 rozdział 
90001 § 6050) 
Realizator projektu 
1. 
Gmina Miasto Koszalin 
2. 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku 
3. 
Polskie Centrum Oper 
acji Kapitałowych Sp. z o. o. w Warszawie 
4. 
Agencja Nieruchomości Rolnych 
5. 
Caritas Diecezji Koszalińsko 
- 
Kołobrzeskiej 
Oczekiwane rezultaty: 
 
wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Koszalina 
 
wzrost zainteresowania Miastem przez inwestorów 
 
korzyści finansowe wyni 
kających ze sprzedaży działek 
przedsiębiorcom na prowadzenie działalności, 
 
aktywizacja gospodarki 
 
złagodzenie negatywnego zjawiska społecznego 
związanego z wysokim bezrobociem 
 
poprawa klimatu inwestycyjnego; 
 
szansa pełnego wykorzystania atrakcyjności tere 
nu; 
 
rozwój branż innowacyjnych i transferu technologii, 
zwłaszcza w oparciu o inwestycje kapitału zagranicznego 
Grupa (y) docelowa (e): 
1. 
inwestorzy krajowi i zagraniczni 
2. 
przedsiębiorcy 
3. 
instytucje otoczenia biznesu 
4. 
mieszkańcy 
Potencjalni partnerzy i odn 
oszone przez nich korzyści 
: 
Potencjalny wkład w realizację projektu 
: 
1. 
Samorząd lokalny 
– 
stworzenie kolejnego instrumentu wspierania 
lokalnej przedsiębiorczości, wspieranie inwestorów, wpływy ze 
sprzedaży gruntu do budżetu miejskiego, wykorzystanie ter 
enu, 
2. Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku 
– 
wpływy ze sprzedaży gruntu, powstanie atrakcyjnych terenów 
inwestycyjnych, większe zagospodarowanie terenów SSSE 
Wsparcie bezpośrednie: 
 
pozyskiwanie inwestorów 
 
wiedza 
3. 
Agencja Nieruc 
homości Rolnych 
- 
wykorzystanie terenu, wpływy 
ze sprzedaży gruntu do budżetu Agencji 
4. Caritas Diecezji Koszalińsko 
- 
Kołobrzeskiej 
- 
wykorzystanie 
terenu, wpływy ze sprzedaży gruntu 
Warunki rozpoczęcia projektu 
: 
1. 
Zabezpieczenie środków fin 
ansowych na realizację projektu. 
Czynniki ryzyka zagrożenia realizacji 
: 
 
Brak dofinansowania zewnętrznego 
 
Brak współpracy przy pozyskiwaniu 120 
2. 
Zgoda na uruchomienie Regionalnego Parku SSE 
3. 
Dobra współpraca z partnerami projektu 
inwestorów 
 
Brak zgod 
y Ministra Gospodarki na 
uruchomienie Regionalnego Parku SSE 
Szacunkowe koszt i źródła finansowania 
: 31 700 tys. zł. 
WYDATKI 
Budżet jst 
Inne (UE) 
Koszty inwestycyjne 
(w tys. zł.) 
31 700 
11 700 
20 000 
Czas realizacji: 
2009 
– 
2011 121 
Projekty programu „Infrastruktura dla rozwoju” 
Projekt Nr 2 
Tereny inwestycyjne w Koszalinie 
Program nr III 
Infrastruktura dla rozwoju 
Krótki opis projektu: 
Projekt przyczyni się do rozwoju infrastruktury technic 
znej w mieście, podniesienia dostępności i 
atrakcyjności 
Koszalina dla potencjalnych inwestorów. Rozwój uzbrojenia terenów stworzy warunki do rozwoju działalności 
gospodarczej. 
Na realizację tego projektu przewidziano w budżecie Miasta na 2009r. wydatek w 
kwocie 2 500 tys.zł (dział 900 
rozdział 90001 § 6050 
) 
Realizator projektu 
Gmina Miasto Koszalin 
Oczekiwane rezultaty 
: 
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Koszalin: 
1. 
Rejon ulicy Szczecińskiej, 29,7 ha 
2. 
ul. Różana 
- 
Lniana (porządkowanie gospodark 
i wodno 
- 
ściekowej), 11,2 ha 
Grupa (y) docelowa (e): 
- 
przedsiębiorcy 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: 
1. Gmina Miasto Koszalin 
2. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego 
3. Centrum Biznesu 
4. 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 
Potencjalny wkład w realizację projektu: 
Koordynator projektu, środki finansowe 
Zabieganie o inwestorów, promocja 
Zabieganie o i 
nwestorów, promocja 
Preferencyjne pożyczki 
Warunki rozpoczęcia projektu 
: 
 
Zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu. 
 
Przyjęcie projektu do dofinansowania ze środków unijnych. 
 
Wpisanie projektu do listy przedsięwzięć priorytetowych 
WFOŚiGW. 
Czynniki ryzyka zagrożenia realizacji 
: 
Brak dofinansowania zewnętr 
znego 
Szacunkowe koszt i źródła finansowania 
: 12 500 tys zł. 
WYDATKI 
Budżet jst 
Inne 
Inne 
(wpisać 
jakie) 
Koszty inwestycyjne 
(w tys. zł.) 
12 500 
10 000 
2 500 
Czas realizacji: 
2009 
- 
2011 122 
Projekty programu „Infrastruktura dla roz 
woju” 
Projekt Nr 3 
Budowa parkingu wielopoziomowego 
Program Nr III 
Infrastruktura dla rozwoju 
Opis projektu: 
Przedmiotem projektu jest budowa parkingu wielopoziomowego trzypiętrowego na 502 stanowiska 
parkingowe z myjnią samochodową. Inwe 
stycja zlokalizowana będzie w północnej części miasta przy ul. Staszica 
(działka 569/4) w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego o intensywnej zabudowie wielorodzinnej, w 
którym zamieszkuje 23 000 mieszkańców oraz kompleksu Handlowo 
– 
Usługowo 
– 
R 
ekreacyjnego „Plac Papieski”, 
obiektów Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich, terenu rekreacyjnego na Górze Chełmskiej. Istniejące 
powierzchnie parkingowe naziemne i wydzielone kompleksy garażowe nie zabezpieczają wszystkich potrzeb 
mieszkańców i 
turystów w powyższym zakresie. Samochody parkowane na ulicach utrudniają prawidłową komunikację 
i stanowią zagrożenie dla pieszych oraz innych poruszających się aut. 
Duże rozproszenie parkujących samochodów powoduje niekontrolowane odprowadzanie ścieków 
technologicznych 
zawierające produkty ropopochodne (oleje, paliwa) do kanalizacji, wód powierzchniowych i podziemnych. 
Wyposażenie parkingu w systemy oczyszczania ścieków technologicznych znacznie zmniejszy ilość ww 
zanieczyszczeń. 
Realizator projektu 
Kos 
zalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” w Koszalinie. 
Oczekiwane rezultaty: 
 
Odciążenia zablokowanych ulic, 
 
Poprawa sytuacji komunikacyjnej i parkingowej, 
 
Swobodny dojazd do centrum Dzielnicy Północ oraz 
terenów Góry Chełmskiej, 
 
Skrócenie czasu prze 
jazdu samochodu, 
 
Ograniczenie ruchu pojazdów w centrum miasta, 
 
Zwiększenie bezpieczeństwa parkowanych samochodów, 
 
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń. 
Odbiorcy projektu: 
 
Mieszkańcy Koszalina 
 
Turyści 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzy 
ści: 
Potencjalny wkład w realizację projektu: 
 
Gmina Miasto Koszalin 
Promocja 
Warunki rozpoczęcia projektu: 
Pozyskanie środków finansowych do realizacji inwestycji. 
Czynniki ryzyka zagrożenia realizacji: 
Brak środków finansowych. 
Szacunkowy koszt i ź 
ródła finansowania: 14 
000 tys. zł 
Koszt 
Źródła finansowania 
WYDATKI 
Budżet KSM „Przylesie” 
Inne 
Inne ( wpisać 
jakie) 
Koszty inwestycyjne 
14 
000 tys. zł 
3 
000 tys. zł 
11 000 tys. zł. 
Czas realizacji: 2009 
- 
2011 123 
Projekty programu „Infrastruktura 
dla rozwoju” 
Projekt nr 4 
System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu 
termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin 
Pomorza Środkowego 
Program Nr III 
Infrastruktura dla rozwoju 
Krótki opis projektu: 
Przedmiotem projektu jest utworzenie sys 
temu gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego 
przekształcania odpadów w Koszalinie. 
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o umieszczeniu przedmiotowej inwestycji 
w 
Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. 
Inwestycja, stanowią 
ca kompleksowe i długookresowe rozwiązanie problemu gospodarki odpadami w 
regionie, jest 
niezbędna w perspektywie osiągnięcia poziomów odzysku odpadów biodegradowalnych zgodnie z wymogami Unii 
Europejskiej i będzie instalacją spełniającą warunki nowoczesne 
j gospodarki odpadami. 
W związku z perspektywą systematycznego podnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie składowania 
odpadów, najbardziej ekonomiczną metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych będą instalacje termicznego 
przekształcania 
odpadów jako najmniej obciążające finansowo mieszkańców. 
Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów stanowi przedsięwzięcie zgodne z nowoczesnymi trendami w 
dziedzinie ochrony środowiska. Technologia termicznego przekształcania odpadów pozwoli n 
a wykorzystanie 
wytwarzanej energii cieplnej i elektrycznej. 
Na realizację tego projektu przewidziano środki w budżecie Miasta na 2009 r. (dział 900 rozdział 90002 § 6050) 
Realizator projektu: 
Gmina Miasto Koszalin 
Oczekiwane rezultaty: 
- 
spełnienie w 
ymagań oraz wdrożenie przepisów i 
rozwiązań technicznych zgodnie z wytycznymi prawa 
polskiego i UE (ustawa o odpadach oraz dyrektywy 
2006/12/WE, 1999/31/WE, 1994/62/WE) 
- 
zapobieganie powstawaniu odpadów 
- 
wykorzystanie odpadów jako źródła energii 
- 
zmniejszenie 
ilości składowanych odpadów 
komunalnych 
- 
zmniejszenie ilości składowanych odpadów 
biodegradowalnych na składowiskach 
- 
mniejsza opłata za gospodarcze korzystanie ze 
środowiska ponoszona za składowanie odpadów 
- 
ograniczenie emisji CO 
2 
i metanu do atmosfery 
- 
wyk 
orzystanie powstałego ciepła na potrzeby 
miejskiego systemu ciepłowniczego 
- 
spełnianie warunków nowoczesnego systemu 
gospodarki odpadami, 
- 
uzupełnienie tworzonej w mieście selektywnej zbiórki 
odpadów poprzez ich termiczne przekształcenie, 
Beneficjenci (gr 
upy docelowe): 
mieszkańcy 124 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich 
korzyści: 
- 
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o w Koszalinie 
- 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
w 
Koszalinie 
- 
sąsiednie samorządy lokalne 
Korzyści: 
- 
możliwoś 
ć korzystania z nowoczesnych technologii 
termicznego przekształcania odpadów, 
- 
wykorzystanie powstałego ciepła na potrzeby miejskiego 
systemu ciepłowniczego, 
- 
uzupełnienie tworzonej w mieście selektywnej zbiórki 
odpadów poprzez ich termiczne przekształce 
nie oraz 
dostosowanie do wymogów unijnych 
Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 
- 
finansowy, majątkowy, merytoryczny 
Warunki rozpoczęcia projektu 
- 
Zabezpieczenie środków finansowych na realizację 
projektu. 
- 
Przyjęcie projektu do dofinansowan 
ia ze środków 
unijnych. 
- 
Współpraca pomiędzy gminami 
Czynniki ryzyka zagrożenia projektu : 
Brak dofinansowania zewnętrznego 
Szacunkowe koszty i źródła finansowania: 
Koszt całkowity projektu: 280 mln zł 
Koszty kwalifikowane 
– 
248 mln zł 
Udział środków U 
E w wydatkach kwalifikowanych 
– 
85% (ok. 211 mln zł) 
Minimalny wkład własny beneficjenta 
– 
Beneficjent: Urząd Miejski w 
Koszalinie 
ok. 37 mln zł 
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o w Koszalinie 
15 
- 
25 mln zł 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 
o.o. w Koszalinie 
17 
- 
7 mln zł 
Razem 
69 mln zł 
280 000 tys. zł 
WYDATKI 
Wydatki ogółem 
Budżet jst 
Inne 
Inne wpisać jakie 
Koszty 
280 000 tys. zł 
37 
000 tys. zł 
243 000 tys. zł 
POIiŚ (dotacja) 
NFOSiGW / WFOSiGW 
(pożyczki) 
Czas realizacji: 
2009 
- 
2013 125 
1. Nazwa Programu: 
Mieszkajmy w Koszalinie 
2. Nr Programu: IV 
3. Program służy realizacji celu strategicznego: 
Cel 5 
- 
Koszalin 
to inteligentne miasto 
- 
przyjazne w sferze społecznej, przestrzennej i funkcjonalnej. 
Cel 6 
- 
Jakość życia w Koszalinie porównywalna jest do standardów unijnych. 
Priorytet 2: 
- 
Poprawa infrastruktury związanej z rozwojem i jakością życia 
4 
. Geneza, opis, planowane przedsięwzięcia: 
Rozwiązanie problemu mieszkaniowego, nie tylko w Koszalinie ale w skali kraju, wymaga przyjęcia polityki 
mieszkaniowej Państwa, przygotowanej w pakiecie ustaw mieszkaniowych. Niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe 
z 
lat poprzednich oraz rosnące wymagania w zakresie standardu mieszkań powodują , że posiadanie samodzielnego 
mieszkania jest podstawowym wyznacznikiem jakości życia społeczeństwa i możliwości prawidłowego funkcjonowania 
rodziny. Ogromne potrzeby w tym zak 
resie zderzają się z ograniczonymi możliwościami budżetowymi Miasta i słabością 
ekonomiczną rodzin. Szacuje się że w Koszalinie ponad 4 tysiące rodzin nie posiada samodzielnego mieszkania. Rośnie 
także liczba osób korzystających z pomocy społecznej. W tej 
sytuacji 
- 
rozwój budownictwa mieszkaniowego 
– 
uznano 
za priorytet strategiczny, który będzie realizowany, poprzez: 
1. 
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. 
2. 
Rozwój taniego budownictwa komunalnego 
3. 
Zapewnienie mieszkań socjalnych i chronionych. 
4. 
Wsp 
ieranie innych form budownictwa mieszkaniowego (spółdzielnie, KTBS, budownictwo czynszowe i 
indywidualne) 
- 
wspieranie rozwoju budownictwa i modernizacji istniejących budynków. 
Należy tworzyć dogodne warunki do życia i rozwoju mieszkańców Koszalina tzn. dą 
żyć by standard życia mieszkańców 
zbliżał się do średniego standardu życia mieszkańców Unii Europejskiej. 
Realizacja budownictwa mieszkaniowego, budowa infrastruktury komunikacyjnej i porządkowanie gospodarki wodno 
– 
ściekowej na osiedlach mieszkaniowyc 
h stwarza możliwość poprawy warunków życia części społeczeństwa, a także w 
sposób pośredni stymuluje rozwój gospodarczy. 
Do zadań gminy należy tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Na 
gminie ciąży także obowiąze 
k zaspokojenia mieszkań socjalnych i lokali zamiennych oraz zaspokojenie potrzeb 
mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. 
Obecnie jest opracowywana strategia mieszkaniowa. 
Główne problemy rozwoju sfery mieszkalnictwa: 
- 
brak możliwości z 
apewnienia lokali socjalnych i chronionych, 
· brak przygotowanych ofert mieszkaniowych dla zaspokojenia potrzeb najuboższej grupy mieszkańców 
(mieszkania komunalne), 
- 
zbyt mała liczba ofert mieszkaniowych dla osób średnio 
- 
uposażonych, w tym ludzi młod 
ych, 
- 
brak uzbrojonych terenów pod budownictwo mieszkaniowe wielo 
- 
i jednorodzinne, 
- 
braki w uzbrojeniu osiedli mieszkaniowych (drogi, parkingi) 
- 
konieczność kontynuacji porządkowania gospodarki wodno 
– 
ściekowej. 
- 
problemy rewitalizacji miasta i obsz 
arów problemowych 
Realizacja budownictwa mieszkaniowego (komunalnego, mieszkań socjalnych) nie jest możliwa wyłącznie ze środków 
budżetu miasta. Należy zatem pozyskiwać środki zewnętrzne, a także umożliwić różnym inwestorom uczestnictwo w 
jego realizac 
ji i wykorzystania wszelkich możliwości finansowania budownictwa mieszkaniowego 
– 
stworzenie 
efektywnego systemu realizacji i finansowania inwestycji mieszkaniowych. 
Program MIESZKAJMY W KOSZALINIE, skierowany jest również do inwestorów (dev 
eloperów) oraz do wszystkich 
chętnych, którzy chcieliby zamieszkać w Koszalinie. W ramach programu, zamierza się opracować i przygotować do 
wdrożenia następujące przedsięwzięcia: 
 
Uzbrajanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. 
 
Zapewnianie w miarę możli 
wości mieszkań socjalnych i chronionych. 
 
Podniesienie standardu mieszkań komunalnych 126 
 
Wspieranie różnych form budownictwa społecznego i prywatnego. 
 
Rozwój budownictwa komunalnego. 
 
Zbywanie nieruchomości komunalnych z zachowaniem preferencji dla dotychczaso 
wych najemców. 
 
Rozwój budownictwa w ramach Koszalińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. 
Realizacje działań z zakresu rozwiązywania problemów mieszkalnictwa, dokonywać się będzie, poprzez: 
- 
pozyskiwanie istniejących obiektów i po modernizacji przez 
naczanie ich na mieszkania socjalne i komunalne 
- 
budowę mieszkań komunalnych i socjalnych, 
- 
wspieranie budownictwa mieszkań przez KTBS, 
- 
budowy mieszkań przez developerów, 
- 
marketing (badanie popytu) na budownictwo, 
- 
przygotowanie terenów pod inwe 
stycje mieszkaniowe (uzbrojenie, dostępność komunikacyjna, 
pozyskiwanie obiektów na modernizacje), 
- 
rozbudowę i modernizację infrastruktury komunalnej ( sieci: wodno 
- 
kanalizacyjna, drogi), 
- 
promocja miasta jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania. 
Program „Mieszkajmy w Koszalinie” będzie realizowany przy udziale następujących projektów: 
Budownictwo mieszkaniowe w Koszalinie 
1. 
Porządkowanie gospodarki wodno 
- 
ściekowej 
2. 
Efektywne zbywanie gminnego zasobu nieruchomości 
3. 
Centrum Handlu Rolno 
– 
Hurtowego 
i Targowiskowego 
4. 
Budowa schroniska dla zwierząt 
5. 
Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Koszalinie 
6. 
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej rewitalizowanych obiektów zlokalizowanych w Koszalinie 
7. 
Modernizacja instalacji do ograniczania emis 
ji zanieczyszczeń pyłowych z MEC Sp. z o.o. 
5. Powiązanie z programami: 
- 
Wszystkie programy w ramach Planu Rozwoju 
Lokalnego 
6. Potencjalne źródło finansowania zewnętrznego: 
- 
budżet miasta 
- 
programy strukturalne 
- 
kredyty 
- 
pożyczki 
- 
budżet państwa 
7. 
Partnerzy: 
- 
Gmina Miasto Koszalin 
- 
Zarząd Budynków Mieszkalnych 
- 
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
- 
Zarząd Dróg Miejskich 
- 
Zakład Energetyczny Sp. z o.o. 
- 
Zakład Gazowniczy 
- 
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 
- 
Telekomunikacja Polska S.A 
- 
Rady Os 
iedli 
- 
Przedsiębiorcy 
- 
Mieszkańcy 
- 
Developerzy 
- 
Banki 
8. Mierniki realizacji programu: 
- 
liczba oddawanych mieszkań, 
- 
wzrost nakładów na infrastrukturę komunikacyjną, 
- 
dochody miasta z tytułu PIT oraz podatku od nieruchomości. 
- 
liczba miejsc pracy 
stworzona przez inwestorów, 
9. Beneficjenci projektu: 
10. Koordynator programu: 
Dyrektor Wydziału Infrastruktury Komunalnej 127 
- 
KTBS 
- 
MEC 
- 
przedsiębiorstwa budowlane, 
- 
mieszkańcy, 
11. Współpraca: 
Skarbnik Miasta 
Wydział Infrastruktury Komunalnej, 
Wy 
dział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej 
Wydział Architektury i Urbanistyki 
Wydział Nieruchomości, 
Zarząd Budynków Mieszkalnych 
Koszalińskie TBS Sp. z o. o. 
Zarząd Dróg Miejskich 
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. 
12. Zgodność programu z do 
kumentami strategicznymi regionu i kraju: 
 
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007 
– 
2013 
 
Program Operacyjny 
– 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 
- 
2013 
 
R 
egionalny Pogram Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 
- 
2013 
 
Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 (cele strategiczne 1 
- 
6) 
 
Strategia Rozwoju Koszalina do 2015r. (cele strategiczne: 5 i 6) 
13. Zakres finansowy programu 
144 
090 tys. zł 
14. Propozycje składu zespołu programowego: 
Nad 
zór merytoryczny 
- 
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Gospodarczej 
Przewodniczący zespołu 
Dyrektor Wydziału Infrastruktury Komunalnej 
Członkowie zespołu: 
1. 
Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej 
2. 
Wydział Architektury i Urbanistyki 
3. 
Wydział Finansow 
y 
4. 
Wydział Nieruchomości 
Konsultanci zewnętrzni: 
Zarząd Budynków Mieszkalnych 
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 
Deweloperzy 
Biura Nieruchomości 128 
Projekty Programu „Mieszkajmy w Koszalinie” 
Projekt Nr 1 
Budownictwo mieszkaniowe w Kosz 
alinie 
Program Nr IV 
Mieszkajmy w Koszalinie 
Krótki opis projektu: 
Projekt realizuje założenia programu mieszkalnictwa w mieście. Celem jest stworzenie dogodnych warunków do 
życia i rozwoju mieszkańców Koszalina. Z jednej strony „osadnictwo” osób zam 
ożnych, poszukujących miejsca 
sezonowego bądź stałego zamieszkania, z drugiej zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób młodych i 
przedsiębiorczych, ale nie posiadających środków na zakup własnego mieszkania, jak również zapobieganie 
bezdomności 
– 
stworzeni 
e możliwości usamodzielnienia się osób i rodzin zagrożonych i wykluczonych społecznie. 
Na realizacje tego projektu zabezpieczono środki w budżecie Miasta na 2009 r. (dział 700 rozdział 900095 §6050; 
dział 700 rozdział 70021 §6010) 
Realizator projektu: 
G 
mina Miasto Koszalin 
Oczekiwane rezultaty 
: 
1. Budowa mieszkań 
– 
296 mieszkań 
2. Budowa mieszkań czynszowych 
– 
417 mieszkań 
Grupa (y) docelowa(e): 
- 
mieszkańcy 
- 
osoby zagrożone, bądź mające wyroki 
eksmisji 
- 
osoby, które opuściły Dom Dziecka i inne 
placówki 
wychowawczo 
- 
opiekuńcze 
- 
osoby długotrwale bezrobotne 
- 
bezdomni 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: 
Potencjalny wkład w realizację projektu: 
1. Gmina Miasto Koszalin 
Koordynator projektu, środki finansowe 
2. Koszalińskie Towarzystwo B 
udownictwa Społecznego Sp. 
z o. o. 
Budowa mieszkań, współfinansowanie 
3. Bank (Krajowy Fundusz Mieszkaniowy) 
Kredyty preferencyjne 
4. Partycypanci 
Wkład finansowy 
Warunki rozpoczęcia projektu: 
1. 
Zabezpieczenie środków finansowych na realizację 
projektu 
2. 
P 
rzyjęcie projektu do dofinansowania 
Czynniki ryzyka zagrożenia realizacji: 
Brak dofinansowania zewnętrznego 
Szacunkowe koszt i źródła finansowania 
: 50 
000 tys. zł 
WYDATKI 
Budżet jst 
Inne 
Inne wpisać 
jakie 
Koszty inwestycyjne 
(w tys. zł.) 
50 
00 
0 
tys. zł 
19 217 
tys. zł 
30 783 
tys. zł 
Czas realizacji: 
2009 
– 
2011r. 129 
Projekty Programu „Mieszkajmy w Koszalinie” 
Projekt Nr 2 
Porządkowanie gospodarki wodno 
– 
- 
ściekowej w Koszalinie 
Program Nr IV 
Mieszkajmy w Koszalinie 
Krótki opis pr 
ojektu 
: 
Projekt ma na celu budowę sieci infrastruktury komunalnej (kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć 
wodociągowa, główne kolektory deszczowe). Przyczyni się do rozwoju infrastruktury technicznej w mieście, 
zapewniającej poprawę jakości życia mieszka 
ńców, z zachowaniem realizacji programów ochrony wód Jeziora 
Jamno i Morza Bałtyckiego 
. 
Na realizacje tego projektu zabezpieczono środki w budżecie Miasta na 2009 r. (dział 900 rozdział 90001 § 
6050, dział 900 rozdział 90095 § 6050) 
Realizator projektu: 
Gmina Miasto Koszalin 
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Koszalinie 
Oczekiwane rezultaty 
: 
1. 
Uzbrojenie osiedla Unii Europejskiej: 
a) 
kanalizacja sanitarna o dł. 2,8 km, 1 przepompownia 
b) 
kanalizacja deszczowa wr 
az z separatorem 
– 
dł.2,5km 
c) sieć wodociągowa 
– 
2,7 km 
2. 
Uzbrojenie osiedla Wilkowo 
a) 
kanalizacja sanitarna 
– 
kontynuacja (opracowanie 
dokumentacji i realizacja) 
3. 
Uzbrojenie osiedla Raduszka: 
a) 
kanalizacja sanitarna o dł. 2,3 km, 1 
przepompownia 
4. 
Uzbrojenie Os 
iedla Sarzyno: 
a) 
kanalizacja sanitarna o dł. 0,5km, 1 przepompownia 
5. Uzbrojenie rejonu ul.Zdobywców Wału Pomorskiego 
6. Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe 
7. 
Uzbrojenie osiedla Podgórna 
- 
Batalionów Chłopskich 
a) 
sieć wodociągowa 
– 
0,2 km 
b) 
kanalizacja 
deszczowa 
– 
0,3 km 
8. 
Uzbrojenie osiedla Chełmoniewo: 
a) 
sieć wodociągowa 
– 
1,7 km 
b) 
kanalizacja sanitarna o dł. 2,5 km, 1 przepompownia 
9. Budowa urządzeń do 
podczyszczania wód deszczowych 
– 
16 szt. 
10. Główne kolektory deszczowe: 
a) 
Kolektor północny* 
- 
2 km 
b) 
kol 
ektor południowy 
– 
2,5 km 
11. Modernizacja kanałów sanitarnych w mieście 
12. Modernizacja kanałów deszczowych w mieście 
13. Wymiana sieci wodociągowych w mieście 
Grupa (y) docelowa(e): 
 
Mieszkańcy 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: 
P 
otencjalny wkład w realizację projektu: 
1. Gmina Miasto Koszalin 
Koordynator projektu, środki finansowe 
2. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
Współrealizator, współfinansowanie 
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska .i Gospodarki Wodnej w 
Sz 
czecinie 
Preferencyjne pożyczki 
Warunki rozpoczęcia projektu: 
1. 
Zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu. 
Czynniki 
ryzyka zagrożenia 
realizacji: 130 
2. 
Przyjęcie projektu do dofinansowania ze środków unijnych 
zewnętrznego. 
3. 
Wpisanie na listę przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW 
Brak dofinansowania zewnętrznego 
Szacunkowe koszt i źródła finansowania 
: 38 
880 tys. zł. 
WYDATKI 
Budżet jst 
Inne 
Koszty inwestycyjne ( w tys. zł.) 
38 880 
19 500 
19 380 
Czas realizacji: 
2009 
- 
2015r. 131 
Projekty Programu „Mieszkajmy w Koszalinie” 
Projekt Nr 3 
Efektywne zbywanie gminnego zasobu 
nieruchomości 
Program Nr IV 
Mieszkajmy w Koszalinie 
Krótki opis projektu: 
Projekt ma na celu efektywne zbywanie gminnego zasobu nie 
ruchomości. Realizacja projektu obejmuje 
sprzedaż nieruchomości budynkowych, lokalowych oraz nieruchomości gruntowych w 
oparciu o 
wykaz 
nieruchomości przeznaczonych i przygotowywanych do zbycia stanowiących własność Miasta, corocznie 
aktualizowany w oparci 
u o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem kierunków 
rozwoju Miasta. Realizacja projektu służyć będzie rozwojowi miasta. Przyczyni się do rozwiązywania problemu 
mieszkaniowego, zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, podnoszenia sta 
ndardu życia mieszkańców. 
Umożliwi rozwój usług handlu, rzemieślniczych, gastronomicznych, rekreacji i 
turystyki, stwarzając warunki dla 
powstania nowych miejsc pracy. Działania te pozwolą zagospodarować tereny potencjalnie rozwojowe, 
poprawiając wizerune 
k zewnętrzny Miasta. Sprzedaż nieruchomości zapewnia stałe wpływy do budżetu 
miasta. 
Na realizacje tego projektu zabezpieczono środki w budżecie Miasta na 2009 r.(dział 700 rozdział 70005 § 
077) 
Realizator projektu: 
Gmina Miasto Koszalin 
Oczeki 
wane rezultaty: 
 
Rozwój Miasta 
 
Poprawa wizerunku zewnętrznego Miasta 
 
Promocja Miasta 
 
Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych 
 
Stworzenie warunków pod usługi, handel 
 
Stworzenie nowych miejsc pracy 
Grupa(y) docelowe(e): 
 
mieszkańcy mias 
ta i regionu oraz wszyscy 
chętni którzy chcieliby zamieszkać i 
inwestować w Koszalinie 
 
przedsiębiorcy 
 
inwestorzy krajowi i zagraniczni 
 
developerzy 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich 
korzyści: 
 
mieszkańcy 
 
potencjalni inwestorzy 
 
przedsiębiorcy 
Potencjalny wkład w realizację projektu: 
 
brak 
Warunki rozpoczęcia projektu: 
 
przeznaczenie nieruchomości do zbycia 
Czynniki ryzyka zagrożenia realizacji: 
 
brak miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, 
 
brak zainteresowania wśród potencjalny 
ch 
nabywców, 
 
brak nabywcy 
 
wycofanie nieruchomości ze sprzedaży 
Szacunkowe koszty i źródła finansowania: 
1.200 tys. zł 
Źródła finansowania 
Wydatki 
Budżet 
Inne 
Koszty Inwestycyjne 
(w tys. zł) 
1 200 
1 200 
- 
- 
Czas realizacji: 2009 
- 
2011 132 
Projekty Programu „Mieszkajmy w Koszalinie” 
Projekt nr : 
4 
Centrum Handlu Rolno 
- 
Hurtowego i Targowiskowego 
Program Nr IV 
Mieszkajmy w Koszalinie 
Krótki opis projektu: 
Najważniejszymi przyczynami prowadzącymi do opracowania projektu u 
tworzenia miejskiego, rolno 
– 
towarowego rynku handlu hurtowego i targowiskowego przy ul. Lechickiej są zbieżne interesy dużej grupy regionalnych 
producentów rolnych chcących powstania w Koszalinie 
– 
mieście otoczonym przez tereny głównie rolnicze 
- 
rynku 
handlu hurtowego płodami rolnymi oraz szansa dla Miasta, aby poprzez przeniesienie giełdy i głównych targowisk na 
nowy teren zwolnić atrakcyjne tereny inwestycyjne do sprzedaży, jak również sensownie zagospodarować rozległy, 
kilkudziesięciohektarowy obszar 
nieużytkowanych rolniczo terenów przy ul. Lechickiej/Szczecińskiej o dobrym dostępie 
komunikacyjnym (bliskość dróg krajowych nr 6 i 11, planowana przebudowa skrzyżowania ul. Syrenki i Szczecińskiej 
oraz budowa obwodnicy miejskiej tzw. Ring 2). 
Projekt zakłada, po uchwaleniu nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. 
Lechickiej, uzbrojenie w odpowiednią infrastrukturę techniczną ok. 5 
- 
6 ha gruntu z przewidzianą możliwością rozbudowy 
do 10 ha. W ramach prac inwestycyjnych pr 
ojektu przewiduje się opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowę 
hali targowej, kwiatowej, wiat, budynku biurowego, oświetlenia, trafostacji, utwardzonego placu, instalacji sieciowych, 
ogrodzenia). 
Planowane centrum ma składać się z częśc 
i wykorzystywanej na centrum hurtowego handlu płodami rolnymi i 
ogrodniczymi, części targowiskowo 
– 
detalicznej oraz wspólnego, utwardzonego placu wykorzystywanego do 
prowadzenia handlu rolnego i targowego z samochodów w tygodniu roboczym oraz dla potrzeb 
giełdy samochodowo 
- 
towarowej organizowanej w niedzielę. 
Przewiduje się samofinansowanie Podmiotu Zarządzającego Centrum z dochodów związanych z pobieraniem 
opłat targowych i placowych i brak konieczności dotowania jego bieżącej działalności prz 
ez Miasto. 
Realizator projektu 
Podmiot Zarządzający Centrum Handlu Rolno 
- 
Hurtowego i Targowiskowego (spółka kapitałowa) 
Oczekiwane rezultaty: 
Do oczekiwanych rezultatów projektu należą: 
- 
wykreowanie Koszalina na centrum hurtowego handlu płodami 
rolnym 
i Pomorza Środkowego 
- 
regionu w gospodarce którego 
duży wolumen ma produkcja rolna. 
- 
sensowne zagospodarowanie wielohektarowych terenów przy ul. 
Lechickiej 
- 
„białej plamy” na inwestycyjnej mapie miasta poprzez 
realizację dużej, miastotwórczej inwestycji. 
- 
uporządkowanie handlu targowiskowego w Mieście oraz 
gospodarki nieruchomościami poprzez przeniesienie dużych 
targowisk w jedno nowe miejsce (giełda samochodowo 
- 
towarowa 
przy ul. Gdańskiej 
- 
Orląt Lwowskich, targowisko miejskie przy ul. 
Połczyńskiej). 
- 
zwolnie 
nie atrakcyjnych terenów miejskich zajmowanych obecnie 
przez ww. targowiska do sprzedaży prywatnym deweloperom z 
dużym zyskiem dla Miasta pod nową funkcją: centrum handlowe, 
hotele, lokale biurowe, apartamenty itp. 
- 
poprawa warunków prowadzenia handlu targo 
wiskowego w 
mieście. 
- 
uatrakcyjnienie oferty handlowej Miasta. 
Grupa (y) docelowa(e): 
- 
mieszkańcy miasta i okolic 
- 
lokalni i regionalni producenci rolni, 
kupcy, rzemieślnicy i drobni wytwórcy 133 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: 
M 
iasto Koszalin 
- 
jak w opisie oczekiwanych rezultatów 
projektu. 
Potencjalny wkład w realizację projektu: 
Miasto Koszalin 
- 
dzierżawa, użyczenie gruntu przy ul. Lechickiej 
Warunku rozpoczęcia projektu: 
Pozyskanie środków na realizację inwestycji z 
budżetu miasta 
oraz możliwych źródeł zewnętrznych. 
W chwili obecnej projekt nie kwalifikuje się do dofinansowania 
z żadnego znanego programu operacyjnego wdrażającego 
fundusze europejskie, ponieważ nie przewidują one 
dofinansowania tego typu inwestycji. 
Cz 
ynniki ryzyka zagrożenia realizacji: 
Brak środków finansowych. 
Szacunkowe koszt i źródła finansowania: 12 000 tys. zł 
Źródła finansowania 
Wydatki 
Budżet jst 
Inne 
Inne 
(wpisać jakie) 
2. Koszty 
12 
000 tys. zł 
3 
000 tys. zł 
9 
000 tys. zł 
St 
arania o 
pozyskanie 
środków rządu RP. 
Czas realizacji: 2010 
– 
2013 134 
Projekty Programu „Mieszkajmy w Koszalinie” 
Projekt nr 5 
Budowa schroniska dla zwierząt 
Program Nr IV 
Mieszkajmy w Koszalinie 
Krótki opis projektu: 
Przed 
miotem projektu jest budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt 
Inwestycja, stanowiąca kompleksowe i długookresowe rozwiązanie problemu bezdomnych zwierząt, jest niezbędna z 
następujących względów: obecna lokalizacja schroniska dla zwierząt jest bardzo ucią 
żliwa dla okolicznych domów 
jednorodzinnych, zlokalizowanych w bardzo niewielkiej odległości od schroniska, które w momencie budowy w latach 
70 
- 
tych zlokalizowane było na obrzeżach miasta, istniejące schronisko jest zbyt małe 
- 
zostało przystosowane do 
prz 
ebywania w nim około 70 
- 
80 zwierząt, natomiast obecnie przebywa w nim średnio około 200 
- 
220 zwierząt, 
istniejące schronisko nie spełnia szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, 
grunty na których jest zlokalizowane obec 
nie docelowo przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe. 
Projekt przewiduje budowę schroniska z pełną infrastrukturą dla 250 psów wraz z częścią hotelową dla 30 psów. 
W budżecie Miasta na 2009 rok zabezpieczono 500 tys. zł (Dział 9000 Rozdział 90013 § 
6050) 
Realizator projektu: 
Jednostka odpowiedzialna za realizację: Gmina Miasto Koszalin 
Uczestnicy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 
Koszalinie 
Oczekiwane rezultaty 
Oczekiwane rezultaty 
- 
poprawa warunków zwierząt przebywających w 
schr 
onisku 
– 
poprzez zapewnienie odpowiedniej 
wielkości boksów i wybiegów z właściwym 
wyposażeniem, 
- 
poprawa warunków personelu schroniska, 
- 
dostosowanie obiektu do wymaganych warunków 
sanitarnych i weterynaryjnych, 
- 
lokalizacja nie kolidująca z planami zabudo 
wy Miasta, 
- 
rozwiązanie problemu obecnej lokalizacji w bardzo 
bliskiej odległości od domów mieszkalnych, 
Beneficjenci (grupy docelowe): 
mieszkańcy 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich 
korzyści: 
mieszkańcy 
Potencjalny wkład partnerów w realizację pr 
ojektu: 
brak 
Warunki rozpoczęcia projektu 
- 
Zabezpieczenie środków finansowych na realizację 
projektu. 
- 
Uzyskanie preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska. 
Czynniki ryzyka zagrożenia projektu : 
Brak dofinansowania zewnętrznego 
Szacunkowe koszty i źródła finansowania: 
6 000 tys. zł 
WYDATKI 
Wydatki ogółem 
w tys. zł 
Budżet jst 
Inne 
Inne wpisać jakie 
5 000 tys. zł 
1 500 tys. zł 
3 500 tys. zł 
Czas realizacji: 
2009 
- 
2 
011 135 
Projekty Programu „Mieszkajmy w Koszalinie” 
Projekt nr 6 
Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w 
Koszalinie 
- 
etap II 
Program Nr 4: 
Mieszkajmy w Koszalini 
e 
Krótki opis projektu: 
Projekt ma na celu modernizację sieci infrastruktury komunalnej ( sieci i węzłów ciepłowniczych). Przyczyni się to do 
rozwoju infrastruktury technicznej w mieście, optymalizacji efektywności i elastyczności pracy systemu, popraw 
a 
bezpieczeństwa dostaw ciepła, standardów jakościowych, zmniejszeniu strat ciepła i oszczędności w zużyciu energii 
elektrycznej. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców 
. 
Modernizacji będą podlegały sieci i węzły ciepłownicz 
e na terenie miasta Koszalina będące elementem miejskiej sieci 
ciepłowniczej. Modernizacja sieci będzie polegała na wymianie sieci wybudowanej w technologii kanałowej na 
preizolowaną oraz na przebudowie sieci, celem zoptymalizowania jej pracy zarówno w ok 
resie zimowym jak i letnim. 
Natomiast , w zakres modernizacji węzłów cieplnych będzie wchodziła modernizacja układów technologicznych 
węzłów, montaż automatyki oraz dostosowanie ich do potrzeb telemetrii. Przy budowie w miejsce istniejącego 
systemu oraz 
przebudowie sieci ciepłowniczych oraz węzłów cieplnych będą stosowane energooszczędne 
technologie i rozwiązania. 
Realizator projektu: 
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie 
Oczekiwane Rezultaty: 
- 
poprawa stanu środowiska poprzez zmniejszenie 
emisji 
zanieczyszczeń do powietrza 
- 
zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego miasta 
- 
poprawa jakości życia mieszkańców 
- 
zwiększenie stopnia wykorzystania przepustowości sieci 
ciepłowniczej 
- 
zmniejszenie strat na przesyle ciepła 
Beneficjanci (grupy do 
celowe): 
Mieszkańcy 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich 
korzyści: 
1.Gmina Miasto Koszalin 
2. Właściciele, zarządcy obiektów. 
Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 
Merytoryczny 
Warunki rozpoczęcia projektu 
1.Zabezpieczenie środkó 
w inwestycyjnych na realizacje 
projektu. 
2. Przyjęcie projektu do dofinansowania 
Czynniki ryzyka zagrożenia projektu : 
1.Brak środków finansowych 
2. Brak dofinansowania zewnętrznego 
. 
Szacunkowe koszty i źródła finansowania: 
20 
000 tys. zł 
1. Środki wła 
sne: 12 
000 tys. zł 
2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: 
8 000 
tys. zł 
WYDATKI 
Wydatki ogółem 
Budżet jst 
Inne 
Inne wpisać jakie 
20 
000 tys. zł 
0 
8 
000 
12 000 (środki własne 
MEC) 
Czas realizacji: 
2007 
- 
2013 136 
Projekty Programu 
„Mieszkajmy w Koszalinie” 
Projekt nr 7 
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej 
rewitalizowanych obiektów zlokalizowanych w Koszalinie 
Program Nr 4: 
Mieszkajmy w Koszalinie 
Krótki opis projektu: 
Projekty Spółki MEC mają na celu budowę ciepłowni 
czej infrastruktury technicznej (tj. rozbudowę sieci 
ciepłowniczej, budowę przyłączy i dwufunkcyjnych węzłów cieplnych) zasilających budynki w tych obszarach. W 
zakresie Spółki uwzględniono koszt budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych . 
Odbiorca ciepła 
zobowiązany będzie do budowy węzłów ciepłowniczych oraz instalacji wewnętrznej. 
Realizacja projektów jest zgodna z celami strategicznymi Miasta Koszalina, a w szczególności poprawą jakości życia 
lokalnej wspólnoty, porównywalną do standardów unijnych. Pon 
adto, przyczyni się do realizacji celów 
ekologicznych (likwidacji niskiej emisji).Projekt obejmie najbardziej zdegradowane obszary urbanistyczne, takie jak: 
- 
„Trójkąt Bermudzki” 
– 
realizacja tego przedsięwzięcia polega na rewitalizacji obszaru w obrębi 
e ulic Krakusa i 
Wandy, Drzymały, Harcerską i Konstytucji 3 Maja, ujęty jest w Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich 
dla Miasta Koszalina na lata 2006 
- 
2013 , Obszar II, 
- 
„Pasaż Piłsudskiego” 
– 
realizacja tego przedsięwzięcia polega na rewi 
talizacji obszaru w obrębie ulic Matejki, 
Gwardii Ludowej, Kościuszki, Głowackiego, Zwycięstwa , ujęty jest w Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów 
Miejskich dla Miasta Koszalina na lata 2006 
- 
2013 
- 
Obszar VI. 
Realizator projektu: 
1.Gmina Miasto Kosz 
alin 
Oczekiwane rezultaty: 
- 
poprawa jakości życia mieszkańców 
- 
wzrost poziomu bezpieczeństwa 
– 
wyeliminowanie 
zagrożenia zatrucia czadem na obszarach 
rewitalizowanych, itp. 
- 
poprawa stanu środowiska poprzez likwidację źródeł 
niskiej emisji 
Beneficje 
nci (grupy docelowe): 
Mieszkańcy 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: 
1.Gmina Miasto Koszalin 
2. Właściciele, Zarządcy obiektów (m.in. Spółdzielnie i 
Wspólnoty mieszkaniowe). 
3. Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie 
4. Inn 
e 
Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 
Finansowy i merytoryczny 
Warunki rozpoczęcia projektu 
1.Zabezpieczenie środków inwestycyjnych na realizacje 
projektu. 
2. Przyjęcie projektu do dofinansowania. 
Czynniki ryzyka zagrożenia projektu : 
1.B 
rak środków finansowych na główny projekt pn. 
Rewitalizacja obszarów zlokalizowanych w Koszalinie. 
Szacunkowe koszty i źródła finansowania: 
1.Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych przez MEC 
- 
2 
860 
tys. zł 
1. Środki własne MEC: 1 
716 
tys. zł 
2. RPO 
WZ 2007 
- 
2013( dla MEC): 
1 
144 
tys. zł 
WYDATKI 
Wydatki ogółem 
Budżet jst 
Inne 
Inne wpisać jakie 137 
2 860 
tys. zł 
- 
1 
144 
tys. zł (RPO) 
1 
716 
tys. zł (MEC) 
Czas realizacji: 
2008 
- 
2013 138 
Projekty Progr 
amu „Mieszkajmy w Koszalinie” 
Projekt nr 8 
Modernizacja instalacji do ograniczania emisji 
zanieczyszczeń pyłowych z 
MEC Koszalin Sp. z o.o. 
Program Nr IV 
Mieszkamy w Koszalinie 
Krótki opis projektu: 
Planowany do realizacji projekt inwestycyjny polega 
jący na „Modernizacji instalacji do ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń pyłowych w MEC Koszalin Sp. z o.o.” realizowany będzie na terenie dwóch, zlokalizowanych na 
terenie miasta Koszalin (gmina Koszalin, powiat Koszalin, województwo zachodniopomorskie), ci 
epłowni, należących 
do Spółki, a stanowiących element miejskiego systemu ciepłowniczego. 
Obie ciepłownie (FUB i DPM) zlokalizowane są w Koszalinie, odpowiednio przy ulicy Mieszka I 20 (DPM) oraz przy 
ulicy Słowiańskiej 8 (FUB). 
Głównym celem planowanej rea 
lizacji jest 
uzyskanie istotnego efektu ekologicznego w obrębie emisji do atmosfery 
pyłów węglowych, pochodzących ze spalania w kotłach miału węglowego. Zrealizowane to zostanie dzięki 
modernizacji aktualnie użytkowanych systemów odpylania 
poprzez zastąpi 
enie ich nowymi układami odpylającymi, 
co dodatkowo pozwoli Spółce MEC 
dostosowanie obu, eksploatowanych instalacji do wymagań wynikających 
bezpośrednio z Ustawy Prawo ochrony środowiska, co pozwoli dostosować instalacje do nowych standardów 
obowiązujących 
od dnia 01 stycznia 2016 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 
r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji. 
Realizator projektu: 
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie 
Oczekiwane rezultaty: 
- 
poprawa 
czystości powietrza poprzez redukcję emisji 
pyłów węglowych 
- 
spełnienie standardów emisyjnych obowiązujących od 
01.01.2016r 
Beneficjenci (grupy docelowe): 
Mieszkańcy 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich 
korzyści: 
Potencjalny wkład partnerów w 
realizację projektu: 
Warunki rozpoczęcia projektu 
Realizacja traktowana jest priorytetowo bez względu na 
źródła finansowania . 
Czynniki ryzyka zagrożenia projektu : 
Szacunkowe koszty i źródła finansowania: 
13 150 tys. 
zł 
1. Środki własne MEC: 
9 92 
5 tys. zł 
2. 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; IV 
Oś Priorytetowa: „Przedsięwzięcia dostosowujące 
przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska”, 
Działanie 4.5.: „Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie 
ochrony powietrza” 
: 
WYDATKI 
Wyda 
tki ogółem 
Budżet jst 
Inne 
Inne wpisać jakie 
13 150 tys. zł. 
- 
3 
225 
tys. zł. 
9 
925 tys 
. zł. (MEC) 
Czas realizacji: 
2008 
- 
2015 139 
1. Nazwa programu: 
Koszalin spr 
awny komunikacyjnie 
2.Nr programu: V 
3. Program służy realizacji celu strategicznego: 
Cel 5: „ Koszalin to inteligentne miasto 
– 
przyjazne w sferze społecznej, przestrzennej i funkcjonalnej” 
Priorytet 1 Dostępność (poprawa) komunikacyjna 
– 
zewnęt 
rzna i wewnętrzna 
4. Geneza, opis, planowane przedsięwzięcia: 
Dostępność komunikacyjna jest podstawowym warunkiem sprawnego funkcjonowania miasta i jego 
rozwoju gospodarczego. Braki w infrastrukturze komunikacyjnej w połączeniu z sezonowym wz 
rostem natężenia 
ruchu drogowego (nawet o 50%) stanowią o wyjątkowej uciążliwości w zakresie przemieszczania się w mieście. 
Dodatkowym czynnikiem są szczyty komunikacyjne związane z dojazdami do pracy. Konsekwencją obecnego i 
rosnącego natężenia ruchu drog 
owego są: zanieczyszczenia środowiska i uciążliwość hałasu. Podstawą 
prowadzenia polityki transportowej miasta jest zasada zrównoważonego rozwoju poprzez stworzenie warunków 
dla sprawnego i bezpiecznego przemieszczania osób i towarów, przy zapewnieniu pri 
orytetu dla komunikacji 
zbiorowej i przy poszanowaniu otoczenia naturalnego ( przyrodniczego), społecznego i gospodarczego. 
Transport i dobre skomunikowanie miasta (zewnętrzne i wewnętrzne) służy stymulowaniu rozwoju gospodarczego 
i ładu przestrzennego mia 
sta, poprawie jego prestiżu oraz zmniejszeniu zróżnicowań w rozwoju i jakości życia w 
poszczególnych obszarach miasta, przy zachowaniu wymogów ograniczania uciążliwości transportu dla 
środowiska. Przy rosnącym poziomie motoryzacji, zapewnienie sprawności 
funkcjonowania całego systemu w tym 
ograniczanie ruchu tranzytowego w mieście jest pierwszoplanowym priorytetem. Temu służy opracowany 
dokument Pt. „Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Miasta Koszalina na lata 2006 
– 
2013”. 
W oparciu o analiz 
ę istniejącego i planowanego układu transportowego przedstawiono problemy, które stanowią 
genezę opracowania programu Koszalin sprawny Komunikacyjne” 
 
degradacja infrastruktury drogowej ( konieczność wykonania remontów, przebudowy dróg, mostów i innych 
ob 
iektów inżynieryjnych związanych z transportem); 
 
konieczność dostosowanie sieci dróg do standardów Unii Europejskiej ( konstrukcje jezdni dla ruchu o 
nacisku 11,5t/oś ); 
 
brak jednolitego i sprawnego zarządzania drogami oraz zarządzania ruchem; 
 
konieczn 
ość poprawy przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego 
– 
w tym wykonanie modernizacji 
skrzyżowań dróg; 
 
konieczność stopniowego ograniczania ruchu pojazdów samochodowych w centrum miasta 
 
brak spójnych rozwiązań polityki transportowej w mieście; 
 
b 
rak preferowania transportu komunikacji publicznej; 
 
konieczność przystosowania układu drogowego dla osób niepełnosprawnych; 
 
brak systemowych działań w sferze parkowania na terenie miasta; 
 
mały stopień preferowania poprawy bezpieczeństwa ruchu w tym w s 
zczególności pieszych i rowerzystów; 
 
konieczność ograniczania hałasu, zanieczyszczeń i innych negatywnych skutków ruchu drogowego; 
 
brak aktywnego udziału w pracach związanych z budową obwodnic miasta leżących w ciągach dróg 
tranzytowych; 
 
brak zapewnieni 
a sprawności w funkcjonowaniu transportu przy rosnącym poziomie motoryzacji. 
Realizacja programu służyć będzie zaspokajaniu potrzeb wszystkich użytkowników dróg. Wpłynie na wzrost 
gospodarczy miasta i poprawę jego prestiżu. 
W ramach programu podejmowane b 
ędą działania, które mają doprowadzić do osiągnięcia rezultatów: 
- 
zahamowanie degradacji istniejącej infrastruktury drogowej; 
- 
modernizacja zarządzania drogami oraz ruchem; 
- 
zdecydowana poprawa bezpieczeństwa ruchu w tym pieszych i rowerzystów 
- 
realizacja nowo 
czesnych systemów wyposażenia dróg; 
- 
powstanie dróg niezbędnych do obsługi terenów nowej zabudowy 140 
- 
ograniczania ruchu tranzytowego w mieście ( budowa obwodnic miasta ); 
- 
poprawa polityki parkingowej przez m.in. racjonalizację wykorzystania istniejących miejsc 
parkingowych i 
powstanie nowych parkingów w tym „buforowych” ; 
- 
prowadzenie inwestycji służących usprawnieniu funkcjonowania transportu zbiorowego 
– 
autobusowego; 
- 
podniesienie jakości funkcjonalnej, komfortu podróżowania transportem zbiorowym; 
- 
poprawa syst 
emu transportu ładunków ( ograniczanie ruchu ciężarowego ); 
- 
ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne i warunki życia mieszkańców w 
tym osób niepełnosprawnych 
Planowane przedsięwzięcia 
: 
- 
remonty dróg, obiektów mostowych i infrastr 
uktury związanej z drogami w mieście w tym dostosowanie 
nośności konstrukcji do norm unijnych; 
- 
modernizacje skrzyżowań dróg w celu poprawy przepustowości i bezpieczeństwa; 
- 
analiza ruchu w mieście, opracowanie polityki parkingowej oraz transportowej; 
- 
wprowa 
dzenie informatyki w zarządzaniu drogami i ruchem; 
- 
poprawa bezpieczeństwa ruchu; 
- 
budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo 
- 
rowerowych; 
- 
budowa dróg w obszarach nowej zabudowy oraz zabudowy istniejącej; 
- 
budowa parkingów i miejsc postojowych; 
- 
poprawa infrastr 
uktury niezbędnej do prowadzenia komunikacji zbiorowej; 
- 
budowa i przebudowa elementów ograniczających niekorzystny wpływ ruchu pojazdów na środowisko 
naturalne i warunki życia mieszkańców; 
- 
dostosowanie infrastruktury drogowej dla osób niepełnosprawnych; 
- 
aktywny udział w pracach nad budową obwodnic miasta; 
Program będzie realizowany przy udziale następujących projektów 
: 
1. Budowa i przebudowa ulic stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta 
2. Usprawnienie układu komunika 
cyjnego miasta Koszalina 
3. Infrastruktura komunikacyjna miasta Koszalina 
4. Cyfrowy system monitoringu wizyjnego w autobusach MZK Spółka z o.o. w Koszalinie 
5. Powiązanie z programami: 
- 
Gospodarny Koszalin 
- 
Miasto równych szans 
- 
Bezpieczny i Inteligentny Ko 
szalin 
- 
Infrastruktura dla rozwoju 
- 
Mieszkajmy w Koszalinie 
- 
Razem można więcej 
- 
Ku morzu 
7. Partnerzy: 
- 
Gmina Miasto Koszalin 
- 
Banki i instytucje finansowe 
6. Potencjalne źródła finansowania zewnętrznego: 
- 
budżet Miasta 
- 
kredyty 
- 
EFRR 
- 
RPO WZ (priorytet 2 : Rozwój infrastruktury 
transportowej i energetycznej 
- 
PO 
– 
Infrastruktura 
i Środowisko 
8.Mierniki realizacji programu: 
- 
wzrost przepustowości dróg i skrócenie czasu dojazdu 
- 
wzrost bezpieczeństwa ruchu ( spadek liczby wypadków i kolizji ) 
- 
zwiększenie dostępnoś 
ci terenów atrakcyjnych pod względem społeczno 
- 
gospodarczym 
- 
poprawa środowiska naturalnego 
- 
poprawa stanu technicznego dróg w tym nośności konstrukcji 
- 
wzrost liczby miejsc parkingowych 141 
9. Beneficjenci projektu: 
- 
mieszkańcy Koszalina 
- 
inwestorzy 
- 
turyści 
- 
mie 
szkańcy sąsiadujących z gminą terenów 
10. Koordynator programu: 
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich 
11. Współpraca: 
Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej 
Wydział Architektury i Urbanistyki 
Wydział Infrastruktury Komunalnej 
Miejski Zakład Komun 
ikacji Sp. z o. o. 
12.Zgodność programu z dokumentami strategicznymi regionu i kraju: 
Zgodność programu z dokumentami strategicznymi regionu i kraju 
: (podać który cel, priorytet, działanie, 
zadanie) 
- 
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 
- 
20 
13 
- 
Program Operacyjny 
– 
Infrastruktura i Środowisko, 2007 
- 
2013 priorytet VII i VIII). 
- 
Regionalny Pogram Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007 
- 
2013 (Priorytet 2) 
- 
Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 (cele s 
trategiczne 1 
- 
6) 
- 
Strategia Rozwoju Koszalina do 2015r. cel strategiczny 5 priorytet 3, działania 5.2.1 i 5.3.1 ) 
- 
Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Miasta Koszalina na lata 2006 
- 
2013 
13. Zakres finansowy programu w latach 2009 
– 
2011 
169 
100 tys. zł 
14. Propozycja składu zespołu programowego: 
Nadzór merytoryczny: Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Gospodarczej 
Przewodniczący zespołu: Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich 
Członkowie zespołu 
: 
- 
Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej 
- 
Wydział Finansowy 
- 
Wydział Infrastruktury Komunalnej 
- 
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. 142 
Projekty Programu „Koszalin sprawny komunikacyjnie” 
Projekt nr 1 
Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny 
pierścień układu komunikacyjnego miasta 
Program Nr V 
Koszalin sprawny komunikacyjnie 
Krótki opis projektu: 
Projekt “Budowa I przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina” 
ze względu na obecnie występujące problemy związane z dostępnością komunikacyjną stanowi zadanie priorytetowe 
miasta. 
Rez 
ultatem projektu jest, które będą stanowiły połączenie dróg krajowych Nr 11 i Nr 6 tj. ul. Gnieźnieńskiej 
– 
Połczyńskiej 
– 
Lechickiej 
– 
Szczecińskiej 
– 
BoWiD 
– 
Morskiej 
– 
Władysława IV. Łączna długość całego odcinka 
– 
9,2 
km. W ramach realizacji projektu p 
owstanie droga o parametrach: szerokość jezdni 7m, chodniki i ścieżki rowerowe, 
kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne. W ramach projektu zostaną przebudowane skrzyżowania z istniejących 
układem drogowym oraz wybudowany zostanie obiekt mostowy nad rze 
ka Dzierżęcinką. 
Środki na realizacje tego projektu zabezpieczone w budżecie Miasta na 2009 r. 
– 
2 
000 tys. zł (dział 600 rozdział 
60015 § 6050) 
Realizator projektu: 
Gmina Miasto Koszalin 
Oczekiwane rezultaty: 
Budowa i przebudowa dróg: . ul. Gnieźni 
eńskiej 
– 
Połczyńskiej 
– 
Lechickiej 
– 
Szczecińskiej 
– 
BoWiD 
– 
Morskiej 
– 
Władysława IV 
Beneficjenci (grupy docelowe): 
1. 
Mieszkańcy 
2. 
Prowadzący działalność gospodarczą 
3. 
Turyści 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich 
korzyści: 
Brak 
Potencjalny wkład part 
nerów w realizację projektu: 
Brak 
Warunki rozpoczęcia projektu: 
1. 
Zabezpieczenie środków finansowych na 
realizacje projektu 
2. 
Przyjęcie projektu do dofinansowania ze środków 
unijnych 
Czynniki ryzyka zagrożenia projektu : 
Brak dofinansowania zewnętrznego 
Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
( tys. zł ) 
: 
łączne koszty w latach 2007 
- 
2013 
- 
100 000 tyś zł w tym w 
latach 2009 
- 
2011: 26 000 tyś zł; 
WYDATKI 
Koszty 
Inwestycyjne 
Wydatki ogółem 
Budżet jst 
Inne 
6 
000 tys. zł. 
26 
000 tys. zł. 
6 
500 tys 
. zł. 
19 
500 tys. zł. 
Czas realizacji: 
2007 
- 
2013 143 
Projekt nr 2 
Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta 
Koszalina 
Program Nr V 
Koszalin sprawny komunikacyjnie 
Krótki opis projektu: 
Projekt 
„Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina” ma na celu stworzenie spójnej i wysokiej jakości 
sieci dróg w obrębie miasta przez wykonanie remontów, przebudowy dróg oraz obiektów mostowych. Realizacja 
projektu pozwoli na poprawę stanu techniczneg 
o dróg, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i przez to 
dostępności zarówno do terenów inwestycyjnych miasta jak i osiedli mieszkaniowych. 
Projekt zakłada również przebudowę ulic zlokalizowanych w centrum miasta, w jego części zabytkowej, pozwoli na 
pop 
rawę układu komunikacyjnego tak ważnego dla miasta obszaru. Poprawi wizytówkę części miasta, gdzie 
zlokalizowane są obiekty zabytkowe : historyczne mury obronne, Katedra, jak również Centrum miasta 
– 
plac Rynku 
Staromiejskiego 
Środki zabezpieczone na reali 
zacje tego projektu w budżecie Miasta na 2009 r. w kwocie 35 
820 tys. zł (dział 600 
rozdział 60015 § 6050; rozdział 60016§ 6050, rozdział 60017 § 6050) 
Realizator projektu: 
Gmina Miasto Koszalin 
Oczekiwane rezultaty: 
- 
Usprawnienie 
drogi krajowej nr 
6 na terenie m. 
Koszalina 
- 
przebudowa ulicy Syrenki i Gdańskiej 
- 
przebudowa ul.Gnieźnieńskiej; 
- 
przebudowa ul.Waryńskiego ; 
- 
przebudowa rejonu ul.Gnieźnieńskiej 
– 
4 Marca 
– 
Połczyńskiej; 
- 
remont odcinka ul.Zwycięstwa ; 
- 
przebudowa ul.Kwiatkowskiego; 
- 
remont obiek 
tów mostowych ( ul.Monte Cassino); 
- 
remont skrzyżowania ulic Monte Cassino 
– 
Fałata ; 
- 
remont ul.Mieszka I ( od ul.BoWiD do wiaduktu ); 
- 
przebudowa ul.Lutyków, ul.Obotrytów, ul.P. 
Skargi, ul. Łużycka, ul.Poprzeczna; 
- 
przebudowa ulic Reymonta, Staffa, Tetmajera 
, 
Żeromskiego; 
- 
przebudowa ul.Brzozowej; 
- 
przebudowa ul. Zawiszy Czarnego, ul.Dąbrówki, 
Ks. Anastazji, K.Wielkiego; 
- 
remont ul.Bursztynowej; 
- 
przebudowa ul.Wenedów; 
- 
budowa parkingu przy ul.Budowniczych; 
- 
remont nawierzchni przy ul.Połczyńskiej 24; 
- 
przebudowa sk 
rzyżowania ulic A.Krajowej 
– 
Boh. 
Warszawy 
– 
Morskiej; 
- 
przebudowa ul.Młyńskiej; 
- 
przebudowa ul.Połczyńskiej ( odcinek od 
ul.Działkowej do ul.Żytniej ); 
- 
budowa parkingu, zatok autobusowych, 
kanalizacji deszczowej oraz wykonanie 
nawierzchni asfaltowej przy ul 
.Gnieźnieńskiej; 
- 
przebudowa pętli autobusowej przy 
ul.Szczecińskiej 
- 
przebudowa skrzyżowań/budowa skrzyżowań z 
Beneficjenci (grupy docelowe): 
1. Mieszkańcy 
2. Prowadzący działalność gospodarczą 
3. Turyści 144 
ruchem okrężnym ( skrzyżowania 4 Marca 
– 
Wojska Polskiego; Traugutta 
– 
Piłsudskiego; 
Zwycięstwa 
– 
Zielona; Morska 
- 
Energetyków; 
Zwycięstwa 
– 
Grott 
gera; Piłsudskiego 
– 
Kościuszki; ) 
- 
remont odcinka nawierzchni ul.Dzierżęcińskiej; 
- 
remont ul.Powstańców Wielkopolskich; 
- 
przebudowa ul.Niepodległości; 
- 
przebudowa ul.Partyzantów; 
- 
przebudowa ul.St.Moniuszki; 
- 
przebudowa ul.Marynarzy; 
- 
remont ul.Jabłoniowej; 
- 
budo 
wa parkingu przy ul.Baczewskiego; 
- 
przebudowa ul.Fałata; 
- 
remont ul.Kędzierzyńskiej; 
- 
przebudowa ul.Niepodległości 
- 
przebudowa ul.Szymanowskiego 
- 
przebudowa/budowa miejsc postojowych w 
rejonie ulicy Franciszkańskiej 
- 
ewidencja dróg 
- 
dokumentacje pod przyszłe inw 
estycje i remonty; 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich 
korzyści: 
Brak 
Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 
Brak 
Warunki rozpoczęcia p 
rojektu: 
1. Zabezpieczenie środków finansowych na realizację 
projektu 
2. Przyjęcie projektu do dofinansowania ze środków 
unijnych 
Czynniki ryzyka zagrożenia projektu : 
Brak środków w budżecie miasta 
Brak dofinansowania zewnętrznego 
Szacunkowe koszty 
i źródła finansowania 
( tys. zł ) 
: 
w latach 2009 
- 
2011: 120 511 tyś zł; 
WYDATKI 
Wydatki ogółem 
( tys. zł ) 
Budżet jst 
Inne 
Inne wpisać jakie 
120 511 tys. zł. 
90 
101 tys. zł. 
30 410 tys. zł. 
- 
Czas realizacji: 
2009 
- 
2011 145 
Projekt 
y Programu „Koszalin sprawny komunikacyjnie” 
Projekt Nr 3 
Infrastruktura komunikacyjna miasta 
Koszalina 
Program Nr V 
Koszalin sprawny komunikacyjnie 
Krótki opis projektu: 
Projekt ma na celu budowę infrastruktury komunalnej w zakresie dróg i parkingów n 
a osiedlach 
mieszkaniowych Koszalina. Przyczyni się do rozwoju infrastruktury technicznej, zapewniającej poprawę 
jakości życia mieszkańców i uporządkowanie struktury przestrzennej miasta. 
Środki zabezpieczone na realizację tego projektu w budżecie Miasta n 
a 2009 r. w kwocie 5 
400 tys. zł 
- 
( 
dział 
600 rozdział 60015 § 6050; rozdział 60016§ 6050, rozdział 60017 § 6050) 
Realizator projektu: 
Gmina Miasto Koszalin 
Oczekiwane rezultaty 
: 
Budowa infrastruktury komunikacyjnej: 
1. 
Parkingi w mieście (parking przy 
ul. Na Skarpie) 
2. 
Osiedle Unii Europejskiej 
– 
drogi 
– 
5 km 
3. 
Osiedle Bukowe 
– 
drogi 
– 
0,6 km + 0,5 km +1,3 km 
4. 
Osiedle Topolowe 
– 
drogi 
– 
1,8 km 
5. 
Osiedle Lipowe 
– 
drogi 
– 
0,9 km 
6. 
Osiedle Podgórne 
- 
Batalionów Chłopskich (drogi) 
– 
1 
km 
7. 
Osiedle Parkowe 
– 
drogi 
– 
0,5 km 
8. 
ul. Rzeczna (dojazd do Specjalnego Ośrodka Szkolno 
- 
Wychowawczego) 
– 
0,27 km 
9. 
ul. Kosynierów 
– 
0,28 km 
10. 
ul. T. Chałubińskiego 
– 
Leśna 
– 
Promykowa 
– 
0,6 km 
11. 
ul. Grabowa 
12. 
ul. Słoneczna 
13. 
ul. Lubiatowska 
Grupa (y) docelowa(e): 
 
Mieszkańcy 
 
Przyj 
ezdni 
 
Wszyscy użytkownicy dróg 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: 
brak 
Potencjalny wkład w realizację 
projektu 
: 
brak 
Warunki rozpoczęcia projektu: 
1. Zabezpieczenie środków finansowych na 
realizację projektu. 
2. Przyjęcie proje 
ktu do dofinansowania ze 
środków unijnych 
Czynniki ryzyka zagrożenia 
realizacji: 
Brak dofinansowania 
zewnętrznego 
Szacunkowe koszt i źródła finansowania 
: 22 490 tys.zł. 
Wydatki 
Budżet jst 
Inne 
Inne wpisać 
jakie 
Koszty 
inwestycyjne 
( w tys. zł.) 
2 
2 
490 
tys. zł. 
18 050 
tys. zł. 
6 040 
tys. zł. 
Czas realizacji: 
2009 
- 
2011r. 146 
Projekty Programu „Koszalin sprawny komunikacyjnie” 
Projekt nr 4 
Cyfrowy system monitoringu wizyjnego w 
autobusach MZK Spółka z o.o. w Koszalinie 
Program nr V 
Kosza 
lin sprawny komunikacyjnie 
Krótki opis projektu: 
Cyfrowy system monitoringu wizyjnego w autobusach MZK będzie zapobiegać i skutecznie zwalczać 
patologie społeczne i problemy między innymi: 
 
przestępstwa pospolite ( kradzieże kieszonkowe), 
 
zakłócenia porz 
ądku publicznego , chuligaństwo, 
 
dewastacja infrastruktury środków komunikacji miejskiej. 
Istnieje realna potrzeba realizacji tego projektu i zasadnym staje się pozyskanie narzędzia jakim będzie 
monitoring wizyjny w naszych autobusach, w skład którego wejd 
ą : 
 
Kamery, 
 
Rejestrator wizji 
 
Monitor LCD 
 
Oprogramowanie 
 
Oznakowanie 
Stanowić on będzie skuteczną prewencję oraz odpowiedź na naganne zjawiska występujące w środkach 
komunikacji publicznej. Dotychczasowe nasze doświadczenia uzasadniają wybór tego rozwiąza 
nia. Od roku 
2004, ze środków własnych, zainstalowaliśmy w autobusach 11 systemów monitorujących wnętrze 
autobusu, które świetnie spełniły swoje zadanie. Dzięki temu znacznie ograniczyliśmy wandalizm, 
chuligaństwo oraz wszelkie formy zakłócenia porządku pu 
blicznego, albowiem zdarzali się agresywni 
pseudo pasażerowie, palący, spożywający alkohol w pojeździe zaczepiający innych pasażerów. Dzięki 
podglądowi w kabinie na monitorze LCD kierowca będzie miał możliwość zaobserwowania i zgłaszania 
takich przypadków 
Policji za pośrednictwem dyspozytora MZK. 
System bezpośrednio obsługiwany będzie przez około 115 naszych kierowców. 
Powiadamianie KIEROWCA 
— 
DYSPOZYTOR 
– 
POLICJA umożliwi odpowiednim służbom niemal 
natychmiastową reakcję na zdarzenia, a tym samym podniesie 
to skuteczność zwalczania niepożądanych 
zdarzeń w środkach komunikacji miejskiej 
– 
autobusach i zapewni poczucie bezpieczeństwa przewożonym 
pasażerom, a także poprawi komfort pracy kierowcom. 
Realizator projektu: 
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. 
w Koszalinie 
Oczekiwane rezultaty: 
PRODUKT: 
 
Monitoring wizyjny w autobusach 
REZULTAT I ODDZIAŁYWANIE: 
1. 
Ograniczenie lub wyeliminowanie : 
 
przestępstw pospolitych w tym kradzieży 
kieszonkowych, rozbojów, wymuszeń, 
 
zakłóceń porządku publicznego , 
chulig 
aństwa, agresji słownej 
 
wandalizmu, dewastacji infrastruktury 
środków komunikacji miejskiej. 
2. wzrost zaufania i bezpieczeństwa, 
3. wzrost jakości życia. 
Grupa(y) docelowa(e): 
 
mieszkańcy Koszalina, pasażerowie MZK Sp. 
z o.o. w 
Koszalinie, 
 
przyjezdni goście. 147 
4. poprawę wizerunku Firmy. 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich 
korzyści: 
 
MZK Spółka z o.o. w Koszalinie 
 
Służby porządkowe 
 
Urząd Miejski w Koszalinie 
Warunki rozpoczęcia projektu: 
 
wykonanie analizy i wytypowanie pojazdów 
do doposażenia 
 
wykonanie Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) 
 
przeprowadzenie i wybór Wykonawcy w 
drodze przetargu 
Potencjalny wkład w realizację projektu: 
 
Wkład finansowy, materialny 
 
Zasoby ludzkie, wiedz 
a specjalistyczna 
 
eksploatacja 
Szacunkowe koszty i źr 
ódła finansowania: 100 000 
zł. 
Czas realizacji: 
2009 r. 148 
1. Nazwa programu: 
„ 
Nowa edukacja” 
2. Nr programu: 
VI 
Program służy realizacji celu strategicznego: 
Cel 6 
- 
„Jakość życia w Koszalinie porównywalna 
jest do standardów unijnych” 
Priorytet 4 
- 
„Nauka i edukacja jako czynnik jakościowego rozwoju społeczeństwa” 
1. Geneza, opis, planowane przedsięwzięcia: 
Geneza: 
a) 
wprowadzenie od 1999 roku nowego systemu edukacji 
b) 
utrzymanie roli Koszalina jako ośrod 
ka edukacyjnego o znaczeniu regionalnym 
c) 
niż demograficzny 
d) 
bezrobocie w grupie nauczycieli oraz ogółem w skali miasta 
e) 
założenia strategicznych dokumentów : miasta, województwa i kraju 
f) 
zagrożenia patologiami społecznymi 
g) 
przygotowanie szkół do objęcia obowią 
zkiem szkolnym dzieci sześcioletnich 
Planowane przedsięwzięcia: 
a) 
wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawa bezpieczeństwa 
b) 
poprawa wyposażenia bazy dydaktycznej koszalińskich szkół 
c) 
termomodernizacja budynków oświatowych 
d) 
budowa nowych i modernizacja istni 
ejących obiektów sportowych w placówkach oświatowych 
e) 
budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów dydaktycznych w placówkach oświatowych 
Opis przedsięwzięć 
: 
Program „Nowa edukacja” w swoich założeniach uwzględniał będzie następujące działania ujęte 
w Strategii 
Rozwoju Koszalina: 
- 
wydłużenie okresu kształcenia poprzez kontynuację nauki, działanie na rzecz podniesienia poziomu 
wykształcenia, 
- 
restrukturyzację szkolnictwa podstawowego i średniego 
- 
podniesienie ogólnego poziomu oświaty i edukacji spo 
łeczeństwa 
Program na lata 2009 
– 
2011 będzie realizowany poprzez następujące projekty: 
1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawa bezpieczeństwa 
2. Poprawa wyposażenia bazy dydaktycznej koszalińskich szkół 
3. Termomodernizacja budynków oświatowych 
w Gminie Miasto Koszalin 
4. Budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów sportowych w placówkach oświatowych 
5. Budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów dydaktycznych w placówkach oświatowych 
2. 
Wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawa 
bezpieczeństwa 
Wysoka stopa bezrobocia, nie nadążanie za postępem cywilizacyjnym i poszerzanie się strefy ubóstwa oraz 
wiele innych czynników społecznych generuje zjawiska wykluczenia społecznego oraz utrudnia szansę dzieciom i 
młodzieży na uzyskanie grun 
towanego wykształcenia. By przeciwdziałać tym zjawiskom proponuje się realizację 
projektu, którego zadaniem będzie wyrównanie szans edukacyjnych oraz poprawa bezpieczeństwa w szkołach i 
placówkach oświatowych. W ramach projektu przewiduje się m.in. udziela 
nie pomocy materialnej dla uczniów 
pochodzących z rodzin o najniższych dochodach, organizację zajęć pozalekcyjnych czy też utworzenie systemu 
monitoringu wizyjnego w szkołach. 149 
3. Poprawa wyposażenia bazy dydaktycznej koszalińskich szkół 
W ramach projektu 
przewiduje się poprawę stanu bazy dydaktycznej szkół: 
Etap V 
– 
szkoły zawodowe w 2009 r. 
Etap VI 
– 
licea ogólnokształcące w 2010 r. 
Etap VI 
– 
gimnazja w 2011 r. 
W ramach projektu zostaną doposażone w pomoce naukowe, dydaktyczne i książki wszystkie szkoły 
podstawowe, szkoły zawodowe oraz licea ogólnokształcące. Działania ukierunkowane będą na podnoszenie 
efektywności kształcenia i dostępności placówek oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów 
dysfunkcyjnych (posiadających orzeczenia lekarskie oraz 
orzeczenia poradni psychologiczno 
- 
pedagogicznych). 
Doposażenie szkół podstawowych i gimnazjów, stworzy warunki bardziej wyrównanego startu i dostępu do 
edukacji na wszystkich poziomach 
. 
4. Termomodernizacja budynków oświatowych w gminie miasto Kosz 
alin 
Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych 
– 
zakres prac obejmuje ocieplenie stropodachów pełnych, 
wentylowanych i poddaszy, ocieplenie ścian, wymiana luksferów oraz stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja 
lub wymiana instalacji CO. Efektem 
termomodernizacji będzie poprawa stanu technicznego obiektów szkolnych, 
zmniejszenie strat ciepła, podniesienie standardu obiektów szkolnych, poprawa świadczonych usług w sferze 
oświaty oraz ochrona środowiska. 
5. Budowa nowych i modernizacja istniejącyc 
h obiektów sportowych w placówkach oświatowych 
Projekt polega na poprawie stanu infrastruktury sportowej koszalińskich szkół i placówek oświatowych poprzez 
budowę nowych oraz modernizację istniejących sal gimnastycznych i boisk szkolnych. Projekt wpłynie 
na poprawę 
stanu bazy sportowej w szkołach i placówkach oświatowych, podniesienie standardu obiektów sportowych, poprawi 
poziom kształcenia oraz rozszerzy ofertę edukacyjną z zakresu wychowania fizycznego. 
6. Budowa nowych i modernizacja istniejących obi 
ektów dydaktycznych w placówkach oświatowych 
Projekt polega na poprawie stanu obiektów dydaktycznych koszalińskich szkół i placówek oświatowych poprzez 
budowę nowych i modernizację istniejących obiektów dydaktycznych. Dzięki projektowi poprawie ulegną waru 
nki 
kształcenia w koszalińskich placówkach oświatowych. 
7. Powiązanie z programami: 
1) Gospodarny Koszalin 
2) Mieszkajmy w Koszalinie 
3) Miasto równych szans 
4) Bezpieczny Koszalin 
5) e 
- 
Koszalin 
8. Partnerzy: 
1) 
Wewnętrzni 
: dyrektorzy szkół i placówek, Wydział 
Kultury i Spraw Społecznych, Wydział Spraw 
Obywatelskich, Wydział Rozwoju i Współpracy 
Zagranicznej; 
2) 
Zewnętrzni 
: Zachodniopomorskie Kuratorium 
Oświaty, Centrum Edukacj 
i Nauczycieli, Powiatowy 
Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Koszalińska Izba Przemysłowo 
- 
Handlowa 
8. Potencjalne źródła finansowania zewnętrznego: 
1) 
Regionalny 
Program Operacyjny Województwa 
Zachodniopomorskiego 2007 
- 
2013 
2) 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 
- 
2013 
3) 
Ministerstwo Edukacji Narodowej 
4) 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
5) 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 
6) 
Budżet państ 
wa 
7) 
Środki własne 150 
9.Mierniki realizacji programu: 
1) liczba uczniów objętych systemem wyrównywania szans edukacyjnych 
2) liczba szkół objętych monitoringiem wizy 
jnym 
3) liczba szkół, w których poprawie ulegnie baza dydaktyczna 
4) liczba obiektów kompleksowo objętych termomodernizacją 
5) liczba nowych lub zmodernizowanych istniejących obiektów sportowych w placówkach oświatowych 
6) liczba nowych lub zmodernizowanyc 
h istniejących obiektów dydaktycznych w placówkach oświatowych 
10. Beneficjenci projektu: 
1) Uczniowie koszalińskich szkół i placówek 
oświatowych 
2) Mieszkańcy Koszalina 
3) Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji 
materialnej 
11. Koordynator programu: 
D 
yrektor Wydziału Edukacji 
12. Współpraca: 
Wydziały Urzędu Miejskiego 
Dyrektorzy szkół i placówek 
13. Zgodność programu z dokumentami strategicznymi regionu i kraju: 
- 
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 
- 
2013 wspierające wzrost gospodarczy 
i zatrudnienie 
- 
Regionalny Pogram Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007 
- 
2013 
- 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
- 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
- 
Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 
- 
Strategia Rozwoju 
Koszalina do 2015 r. (5 cel strategiczny) 
- 
Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego 
14. Zakres finansowy programu 
Razem koszty w latach 2009 
– 
2011 
71 350 tys. zł 
15. Propozycja składu zespołu programowego: 
Nadzór merytor 
yczny: 
Prezydent Miasta Koszalina 
Przewodniczący zespołu: 
Dyrektor Wydziału Edukacji 
Członkowie zespołu 
: 
1) 
Pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie 
2) 
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych 
Konsultanci zewnętrzni 
: 
1) 
Centrum Edukacji 
Nauczycieli 
2) 
Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty 
– 
Delegatura Koszalin 
3) 
Powiatowy Urząd Pracy 
4) 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
5) 
Przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Miejskiej w Koszalinie 151 
Projekty programu „Nowa Eduka 
cja” 
Projekt nr 1 
Wyrównywanie szans edukacyjnych 
i poprawa bezpieczeństwa 
Program nr VI 
„Nowa edukacja” 
Krótki opis projektu: 
Przemiany gospodarcze w ostatnich latach sprawiły, że duża liczba dzieci i młodzieży znalazła w trudnej sytuacji 
materialnej 
. Powoduje ona utrudniony start edukacyjny i trudności w dostępie do edukacji, co przekłada się na 
poziom wykształcenia mieszkańców Koszalina. By umożliwić tym osobom pełen dostęp do oferty edukacyjnej oraz 
podniesienie wyników w nauce, niezbędna jest real 
izacja kompleksowego projektu. W jego ramach mieści się 
udzielanie pomocy materialnej dla najuboższych uczniów w postaci stypendiów, dofinansowania zakupu 
jednolitego stroju szkolnego czy też podręczników. Ponadto ważne jest także wspieranie zdolnych uczni 
ów, 
organizacja przez placówki oświatowe zajęć pozalekcyjnych oraz programów profilaktycznych, w tym wsparcie 
przygotowania uczniów do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. 
Dużym wyzwaniem stojącym przed placówkami oświatowymi jest zapewnienie uczniom bez 
pieczeństwa. W tym 
celu wykonywana będzie m.in. sieć monitoringu wizyjnego we wszystkich placówkach oświatowych. 
Na realizacje tego projektu zabezpieczono środki w budżecie Miasta na 2009 r. w kwocie 2 
260 
530 zł (dział 801 
rozdział 80195 § 4010, 
4110, 4120, 4300; dział 854 rozdział 85415 § 3260) 
Realizator projektu: 
Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie 
Oczekiwane rezultaty: 
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i 
młodzieży pochodzącej z rodzin marginalizowanych 
Grupa (y) docelowa(e) 
: 
Dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 24 lat 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez 
nich korzyści: 
Potencjalny wkład w realizację projektu: 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
Zapewnienie dostępu do posiadanych informacji na temat 
osób pozostających pod o 
pieką Ośrodka 
Szkoły dla których Gmina Miasto Koszalin jest 
organem prowadzącym 
Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów 
Policja, Straż Miejska 
Udostępnianie informacji na temat zagrożeń występujących 
w placówkach oświatowych oraz w ich sąsiedztwie 
Warunki rozpoczęcia projektu: 
Warunkiem rozpoczęcia projektu jest 
zabezpieczenie w Budżecie Miasta Koszalina 
środków finansowych na jego realizację. 
Czynniki ryzyka zagrożenia realizacji: 
Brak dofinansowania 
WYDATKI 
Budżet jst 
Inne ( wpisać 
jakie) 
Inn 
e ( wpisać jakie) 
Koszty rzeczowe 
5 
000 tys. zł 
1 
000 tys. zł 
4 
000 tys. zł 
budżet państwa, 
UE 
Czas realizacji : 
2009 
- 
2011 152 
Projekty programu „Nowa Edukacja” 
Projekt nr 2 
Poprawa wyposażenia bazy dydaktycznej 
koszalińskich szkół 
Program nr VI 
„Nowa 
edukacja” 
Krótki opis projektu: 
Wprowadzenie II etapu reformy systemu edukacji, dokonało wielu zmian strukturalnych w szkolnictwie na każdym 
poziomie: podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Każdy z tych poziomów kończy się egzaminem 
podsumowującym 
zdobytą wiedzę (szkoła podstawowa 
- 
sprawdzianem, gimnazjalna 
- 
testem kompetencji, 
a ponadgimnazjalna 
- 
egzaminem maturalnym. Szkoły wymagają doposażenia w niezbędne pomoce naukowe, które 
pozwolą uczniom oraz nauczycielom w pełni przygotować się do zewn 
ętrznych egzaminów. 
Szczególnej troski będą wymagali uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Przygotowanie 
odpowiedniej bazy pozwoli podnieść efektywności kształcenia i stworzy warunki bardziej wyrównanego startu i dostępu 
do edukac 
ji na wszystkich poziomach. 
Rozwój technologiczny, akcesja Polski do UE, określenie standardów wymagań dla szkół podstawowych i 
gimnazjów związanych z zewnętrznymi egzaminami wymaga „odświeżenia” aktualnych zasobów pomocy 
dydaktycznych szkół jak i ich zn 
acznego doposażenia. Będzie to miało duży wpływ na jakość przekazywanej 
wiedzy oraz realizację podstaw programowych określonych przez MEN. W dobie niżu demograficznego nasze 
szkoły 
- 
poprzez jakość nauczania jak i warunki bazowo 
- 
dydaktyczne 
- 
powinny być 
placówkami, które będą 
przygotowywały uczniów na najwyższym poziomie do podejmowania nauki na kolejnych szczeblach . 
Na realizacje tego projektu zabezpieczono środki w budżecie Miasta na 2009 r. w kwocie 250 tys. zł (dział 801 
rozdział 80195 § 4240) 
Real 
izator projektu: 
Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie 
Oczekiwane rezultaty: 
Poprawa poziomu kształcenia, spełnienie wymogów 
standardów stawianych podczas zewnętrznych 
egzaminów. 
Grupa (y) docelowa(e): 
Uczniowie koszalińskich szkół podstawowy 
ch, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich 
korzyści: 
Potencjalny wkład w realizację projektu: 
Szkoły dla których Gmina Miasto Koszalin jest organem 
prowadzącym 
Szkoły prowadzone przez Gminę Miasto Koszalin będą 
odpowiedzialne za szczegółowe określenie swoich 
potrzeb w zakresie doposażenia 
Warunki rozpoczęcia projektu: 
Warunkiem rozpoczęcia projektu jest zabezpieczenie w 
Budżecie Miasta Koszalina środków finansowych na 
jego realizację. 
Czynniki ryzyka zagrożeni 
a realizacji: 
Brak dofinansowania 
Szacunkowe koszt i źródła finansowania: 
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
WYDATKI 
Budżet jst 
Inne ( wpisać 
jakie) 
Inne ( wpisać 
jakie) 
Koszty inwestycyjne 
750 tys. zł 
400 tys. zł 
350 tys. zł 
Środki UE 
Czas realizacji : 
2009 
- 
2011 153 
Projekty programu „Nowa Edukacja” 
Projekt nr 3 
Termomodernizacja budynków oświatowych 
w gminie miasto Koszalin 
Program nr VI 
„Nowa edukacja”” 
Krótki opis projektu: 
Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych obejmuje przede wszystkim oc 
ieplenie stropodachów 
pełnych, wentylowanych i poddaszy, ocieplenie ścian, wymiana luksferów oraz stolarki okiennej i drzwiowej, 
modernizacja lub wymiana instalacji CO. Efektem powyższej termomodernizacji będzie poprawa stanu technicznego 
obiektów szkolny 
ch, eliminacja strat ciepła, podniesienie standardu obiektów szkolnych, poprawa świadczonych 
usług w sferze oświaty oraz poprawa ochrony środowiska. 
Realizator projektu: 
Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie, 
Oczekiwane rezultaty: 
Zmniejszen 
ie strat ciepła, podniesienie standardu 
obiektów oświatowych, poprawa ochrony środowiska. 
Grupa (y) docelowa(e): 
Uczniowie i pracownicy koszalińskich szkół i placówek 
oświatowych, mieszkańcy miasta Koszalina. 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nic 
h 
korzyści: 
Potencjalny wkład w realizację projektu: 
Szkoły dla których Gmina Miasto Koszalin jest 
organem prowadzącym 
Szkoły będą odpowiedzialne za zrealizowanie inwestycji w 
ramach posiadanych środków 
Warunki rozpoczęcia projektu: 
Warunkiem rozpoczęcia 
projektu jest pozyskanie na 
jego realizację zewnętrznym źródeł dofinansowania 
Czynniki ryzyka zagrożenia realizacji: 
Brak dofinansowania 
Szacunkowe koszt i źródła finansowania: 
Wydatki 
Budżet jst 
Inne ( wpisać jakie) 
Inne ( wpisać 
jakie) 
Koszty inwes 
tycyjne 
25 000 tys. 
12 500 tys. zł 
12 500 tys. zł 
UE, budżet państwa, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 
Czas realizacji : 
2009 
- 
2011 154 
Projekty programu „Nowa Edukacja” 
Projekt nr 4 
Budowa nowych i modernizacja istniejących 
obiektów sportowych w placówka 
ch 
oświatowych 
Program nr VI 
„Nowa edukacja” 
Krótki opis projektu: 
Projekt polega na poprawie stanu infrastruktury sportowej koszalińskich szkół i placówek oświatowych poprzez 
budowę nowych oraz modernizację istniejących sal gimnastycznych i boisk szkoln 
ych. Potrzeba realizacji tego 
zadania jest niezbędna ze względu na stan istniejących obiektów. Część szkół nie posiada sali sportowej czy też 
profesjonalnego boiska, na którym mogą odbywać się lekcje wychowania fizycznego. Ponadto wybudowane np. 
boiska spo 
rtowe będą mogły pełnić funkcję osiedlowego centrum sportowego, gdzie młodzież będzie mogła uprawiać 
sport po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Stanowić to także będzie dodatkowy element oferty pozalekcyjnej dla uczniów 
koszalińskich szkół. 
Na realizacje tego 
projektu zabezpieczono środki w budżecie Miasta na 2009 r. w kwocie 8 
169 
700 (dział 801 
rozdział 80195 § 6050, rozdział 80104 § 6210, dział 854 rozdział 85410 § 6050, rozdział 80120 § 6050) 
Realizator projektu: 
Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Kos 
zalinie, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych 
Oczekiwane rezultaty: 
Poprawa stanu bazy oświatowej, podniesienie 
standardu obiektów sportowych, poprawa poziomu 
kształcenia, rozszerzenie oferty edukacyjnej w 
zakresie wychowania fizycznego. 
Grupa (y) do 
celowa(e): 
Uczniowie koszalińskich szkół i placówek oświatowych. 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich 
korzyści: 
Potencjalny wkład w realizację projektu: 
Projekt nie wymaga realizacji przy udziale 
partnerów. 
Warunki rozpoczęcia projektu: 
Warun 
kiem rozpoczęcia projektu jest 
zabezpieczenie w Budżecie Miasta Koszalina 
środków finansowych na jego realizację. 
Czynniki ryzyka zagrożenia realizacji: 
Brak dofinansowania 
Szacunkowe koszt i źródła finansowania: 
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
WYDATKI 
Budżet 
jst 
Inne ( wpisać jakie) 
Inne ( wpisać 
jakie) 
Koszty inwestycyjne 
14 600 tys. zł 
8 000 tys. zł 
6 
600 tys. zł 
– 
UE, 
MEN, Totalizator 
Sportowy 
Czas realizacji : 
2009 
- 
2011 155 
Projekty programu „Nowa Edukacja” 
Projekt nr 5 
Budowa nowych i modern 
izacja istniejących 
obiektów dydaktycznych w placówkach 
oświatowych 
Program nr VI 
„Nowa edukacja” 
Krótki opis projektu: 
Projekt polega na poprawie stanu obiektów dydaktycznych koszalińskich szkół i placówek oświatowych poprzez 
budowę nowych i modernizacj 
ę istniejących obiektów dydaktycznych. Jednym z elementów projektu jest 
dostosowanie istniejących pomieszczeń do potrzeb poszczególnych placówek czy też profilu nauki. Dzięki projektowi 
poprawie ulegną warunki kształcenia w koszalińskich placówkach oświato 
wych oraz możliwe będzie wprowadzanie 
nowych profili kształcenia np. w szkołach zawodowych. 
Ponadto dzięki realizacji zadania stan obiektów będzie spełniał wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Szczególnie pilną potrzebą w tym zakresie jest kompleksow 
a modernizacja budynków, w których swoją siedzibę 
mają koszalińskie przedszkola typu „Ciechanów”. Ich zły stan techniczny zagraża bezpieczeństwu dzieci i grozi 
zamknięciem tych obiektów. 
Na realizacje tego projektu zabezpieczono środki w budżecie Miasta na 
2009 r. w kwocie 6 
265 
300 (dział 801 
rozdział 80195 § 6050) 
Realizator projektu: 
Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych 
Oczekiwane rezultaty: 
Poprawa stanu bazy oświatowej, podniesienie 
standardu obiek 
tów dydaktycznych, poprawa 
warunków kształcenia 
Grupa (y) docelowa(e): 
Uczniowie koszalińskich szkół i placówek oświatowych. 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich 
korzyści: 
Potencjalny wkład w realizację projektu: 
Projekt nie wymaga realizacji p 
rzy udziale partnerów. 
Warunki rozpoczęcia projektu: 
Warunkiem rozpoczęcia projektu jest zabezpieczenie 
w Budżecie Miasta Koszalina środków finansowych na 
jego realizację. 
Czynniki ryzyka zagrożenia realizacji: 
Brak dofinansowania 
Szacunkowe koszt i źr 
ódła finansowania: 
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
WYDATKI 
Budżet jst 
Inne ( wpisać jakie) 
Inne ( wpisać 
jakie) 
Koszty inwestycyjne 
26 
000 tys. zł 
20 000 tys. zł 
6 000 tys. zł 
– 
UE 
Czas realizacji : 
2009 
- 
2011 156 
Nazwa Programu: 
„ 
Miasto równych sz 
ans” 
2. Nr Programu: VII 
Program służy realizacji celu strategicznego 
: 
Cel: 6 
- 
„ 
Jakość życia w Koszalinie porównywalna jest do standardów unijnych” 
Priorytet nr 6 
- 
„ Bezpieczeństwo i przeciwdziałanie wykluczeniu społeczn 
emu” 
1. Geneza, opis, planowane przedsięwzięcia: 
Zachowanie spójności gospodarczej miasta i odpowiedniego poziomu życia, poszanowanie dla obywateli i ich 
potrzeb 
- 
to główne przesłanki działania Samorządu Koszalina. Przejawem takiego podejścia jest tro 
ska o 
najbiedniejszych, zapewnienie równości szans osób niepełnosprawnych, wspierania aktywności mieszkańców, 
tworzenia warunków do uzyskania statusu „Miasta przyjaznego” i otwartego. Otwarta polityka informacyjna 
instytucji samorządowych, likwidacja bari 
er architektonicznych, funkcjonalnych i przestrzennych, przywiązywanie 
ogromnej wagi do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju wszystkich sfer życia społecznego, tj. służby zdrowia, 
oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego, kultury i kultury fizycznej pom 
ocy społecznej oraz bezpieczeństwa i 
porządku publicznego 
– 
stwarzają podstawy realizacyjne programu 
- 
„Miasta równych szans”. 
Ważnym warunkiem i założeniem jest włączenie Koszalina do krajowych i regionalnych programów pomocowych. 
Koszalin aktywnie ucz 
estniczy we współpracy regionalnej, krajowej i międzynarodowej. 
Realizacja celu kształtującego poprawę jakości życia dokonywana jest we wszystkich projektach ujętych w 
programie. W ramach programu „Miasto równych szans” podjęte działania zapewnią integrac 
ję 
niepełnosprawnych ze społeczeństwem oraz pozwolą na: 
1. 
Uruchomienie programów osłonowych dla najbiedniejszych. 
2. 
Likwidację ograniczeń w podejmowaniu pracy i uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu 
społecznym Koszalina. 
3. 
Współpracę z organizacjami pozarz 
ądowymi wspierającymi Miasto w tworzeniu równych szans dla 
każdego. 
4. 
Podnoszenie poziomu usług i zabezpieczenia społecznego. 
5. 
Likwidację barier w sferze społecznej, technicznej i przestrzennej. 
W rozwiązywaniu problemów społecznych władze Koszalina korzystaj 
ą z aktywności organizacji pozarządowych, 
które wiele zadań potrafią wykonać lepiej i taniej niż administracja publiczna. Przekazywane zadania 
(z możliwością kontroli) dotyczą, między innymi: 
1. 
Działań na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych. 
2. 
P 
omocy osobom bezdomnym (udzielania schronienia, dożywianie oraz reintegracja społeczna). 
3. 
Pomocy osobom niepełnosprawnym zwiększającym ich szanse na pełne uczestnictwo w życiu 
społecznym i zawodowym. 
4. 
Poradnictwa, terapii, informacji społecznej, pomocy rze 
czowej. 
5. 
Tworzenia mieszkań chronionych i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
6. 
Tworzenia ośrodków aktywności oraz kompleksowej opieki i rehabilitacji zapewniającej dzienne 
i całodobowe formy pomocy środowiskowej dla osób niepełnosprawnych i star 
ych. 
Ciągła, skoordynowana i wspólna praca daje szansę skuteczności podejmowanych działań, których celem jest 
wyrównanie szans. 
Program będzie realizowany przy udziale następujących projektów 
: 
1. 
Miejski Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną . 
2. 
Koszaliński 
Program Integracji Społecznej 
- 
START 
3. 
Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych. 
4. 
Koszaliński program wychodzenia z bezdomności i łagodzenia jej skutków. 157 
2. Powiązanie z programami: 
1. 
Zdrowie dla wszystkich 
2. 
Mieszkajmy w Koszalinie 
3. 
Bezpieczny i Inteligentny 
Koszalin 
4. 
Gospodarny Koszalin 
5. 
Infrastruktura dla rozwoju 
6. 
Dla ciała i ducha 
7. 
Razem można więcej 
8. 
Nowa edukacja 
4. Partnerzy: 
1. 
Gminy i powiaty 
2. 
Organizacje pozarządowe, 
3. 
Przedsiębiorcy, 
4. 
Powiatowy Urząd Pracy, 
5. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
3.Potencjalne źródła finansowania zewnętrznego: 
1. 
EFS 
2. 
RPO WZ na lata 2007 
- 
2013 
3. 
PO 
– 
Kapitał Ludzki 
– 
komponent regionalny 
– 
priorytet VI 
4. 
INTERR 
EG III 
5. 
PFRON 
6. 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 
7. 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji 
8. 
Ministerstwo Edukacji Narodowej 
9. 
Ministerstwo Sportu i Turystyki 
5. Mierniki realizacji programu: 
1. 
Spadek liczby bezrobotnych spośród osób z wykluczenia społecznego. 
2. 
Liczba osób korzystających z poszczególnych ofert. 
3. 
Wielkość przeznaczonych środków finansowy 
ch. 
4. 
Ilość budynków użyteczności publicznej dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
5. 
Liczba podopiecznych korzystających z pomocy społecznej. 
6. 
Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z usług publicznych. 
7. 
Liczba osób korzystających z programów 
profilaktycznych. 
6. Beneficjenci projektu: 
1. 
Dzieci i młodzież. 
2. 
Rodziny: dysfunkcyjne, patologicznie zagrożone, z 
osobą niepełnosprawną. 
3. 
Osoby niepełnosprawne. 
4. 
Osoby bezrobotne. 
5. 
Osoby starsze. 
7. Koordynator programu: 
Dyrektor Wydziału Kultury i Spraw 
Społecznych 
8. Współpraca: 
1) Miejska Poradnia Psychologiczno 
– 
Pedagogiczna, 
2) Spółdzielnie mieszkaniowe, 
3) ZBM, ZDM, MOPS, Policja Miejska, Straż Miejska, 
4) Sąd Rodzinny i Opiekuńczy, 
5) Wydział Infrastruktury Komunalnej, Wydział 
Edukacj 
i 
6) Pełnomocnik do Spraw Uzależnień, 
7) Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, 
8) Organizacje Pozarządowe 158 
9. Zgodność programu z dokumentami strategicznymi regionu i kraju: 
 
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007 
– 
2013. 
 
Strategia w zakresi 
e ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego. 
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 
– 
2013. 
priorytet 7 „Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia”. 
 
Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego w 
zakresie Polityki Społecznej do roku 2015. 
 
Strategia Rozwoju Koszalina do 2015 r. 
 
Strategia w zakresie ochrony zdrowia. 
 
Raport o stanie zdrowia mieszkańców Koszalina. 
 
Wojewódzki Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2007 
- 
2015. 
 
Strate 
gia Rozwiązywania Problemów Społecznych Koszalina w latach 2002 
- 
2015. 
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 
 
„Program wspierania jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad 
dzieckiem i rodziną” 
– 
Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej. 
 
„Powrót osób bezdomnych do społeczności” 
– 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 
10. Zakres finansowy programu : 
30.480 tys. zł 
11. Propozycja składu zespołu programowego: 
Nadzór merytoryczny: Zastępca Prezydenta Miasta 
ds. Polit 
yki Społecznej 
Członkowie zespołu 
: 
1. 
Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych. 
2. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
3. 
Pełnomocnik ds. Uzależnień. 
4. 
Kierownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych. 
5. 
Przedstawiciel Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. 
Konsu 
ltanci zewnętrzni: 
- 
Powiatowy Urząd Pracy, 
- 
Powiatowa Stacja Sanitarno 
- 
Epidemiologiczna, 
- 
Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy, 
- 
Organizacje Pozarządowe, 
- 
Konserwator zabytków. 159 
Projekty programu „Miast 
o równych szans” 
Projekt nr 1 
Miejski Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną 
Program Nr VII 
Miasto równych szans 
Krótki opis projektu: 
Utworzenie lokalnego „Systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną” w powiecie grodzkim Koszalin. 
Cele szcze 
gółowe: 1. Podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych patologią poprzez 
rozwój profilaktyki; 2. Aktywizacja osób bezrobotnych, w tym młodzieży, do zatrudnienia oraz minimalizowanie 
skutków bezrobocia; 3. Ograniczenie przemocy w r 
odzinie; 4. Stworzenie systemu pomocy dziecku zaniedbanemu 
lub pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej; 5. Pomoc w usamodzielnianiu wychowanków 
placówek opiekuńczo 
– 
wychowawczych i rodzin zastępczych. 
Na realizacje tego projektu zabezp 
ieczono środki w budżecie Miasta na 2009 r. (dział 852 rozdział 85204 85220) 
Realizator projektu: 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie. 
Oczekiwane rezultaty 
: 
1. 
Stworzenie systemu kompleksowej pomocy i 
wsparcia (w tym pomocy wolontarystycznej) 
dziecku i 
rodzinie. 
2. 
Zmniejszenie ilości rodzin dysfunkcyjnych. 
3. 
Zapewnienie opieki specjalistycznej dziecku i 
rodzinie, poprzez rozwój form wsparcia (placówki 
opiekuńczo 
- 
wychowawcze wsparcia dziennego, 
poradnictwo, socjoterapia). 
4. 
Zmniejszenie skali kierowa 
nych do placówek 
opiekuńczo 
- 
wychowawczych dzieci pozbawionych 
częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. 
5. 
Poprawa sytuacji rodzin niewydolnych wychowawczo, 
co w konsekwencji doprowadzi do kierowania dzieci poza 
rodzinę tylko w ekstremalnych przypadkach 
. 
6. 
Ograniczenie przemocy w rodzinie. 
7. 
Wyposażenie wychowanków placówek opiekuńczo 
- 
wychowawczych i rodzin zastępczych w podstawowe 
umiejętności do samodzielnego życia, poprzez wdrożenie 
specjalistycznych projektów. 
8. 
Umożliwienie łatwiejszego startu w dorosłe 
życie 
(mieszkania chronione) 
Beneficjenci (grupy docelowe): 
 
Rodziny dysfunkcyjne, w tym dotknięte 
przemocą, uzależnieniami, niewydolne 
wychowawczo, mające problemy rodzinne, 
zawodowe i społeczne; 
 
dzieci pozbawione częściowo lub całkowicie 
opieki ro 
dzicielskiej; 
 
dzieci niedostosowane społecznie, zaniedbane, 
mające problemy w nauce, niechodzące do 
szkoły, wchodzące w konflikt z prawem; 
 
Wychowankowie placówek opiekuńczo 
– 
wychowawczych i rodzin zastępczych; 
 
osoby bezrobotne, w tym młodzież. 
Potencjal 
ni partnerzy i odnoszone przez nich 
korzyści: 
 
Gmina Miasto Koszalin 
Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 
Akceptacja programu przez władze miejskie i podjęcie 
uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia 
Programu. Przeznaczenie środków z 
budżetu 
samorządu na realizację zadań programu. 
 
MOPS w Koszalinie 
Udział w opracowaniu programu, jego koordynacja i 
realizacja niektórych zadań Programu. Pozyskiwanie 
różnych źródeł finansowanie dla projektów wpisujących 
się w Program. 160 
 
Poradnie Psychol 
ogiczno 
– 
Pedagogiczne w 
Koszalinie 
 
Placówki oświatowe 
Współpraca z MOPS w Koszalinie, realizacja niektórych 
zadań Programu, np.: badanie, terapia rodzin i dzieci, 
pomoc dzieciom i rodzinom. 
 
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej 
Współpraca MOPS w Koszalin 
ie z kuratorami. 
Współpraca ze specjalistami (psycholog, pedagog itp.). 
 
Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno 
- 
Konsultacyjny 
 
Ośrodek Adopcyjno 
– 
Opiekuńczy 
Współpraca z MOPS w Koszalinie; realizacja zadań 
związanych z działalnością diagnostyczno 
– 
konsultacyjn 
ą oraz poradnictwem dotyczącym 
przysposobienia dzieci, rodzin zastępczych i placówek 
rodzinnych; realizacja wspólnych projektów. 
 
Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 
Współpraca z MOPS w Koszalinie, kierowanie na 
leczenie osób uzależnionych. 
 
Porad 
nie Uzależnień 
Praca terapeutyczna z osobą uzależnioną. 
 
Organizacje pozarządowe 
Współpraca z MOPS w Koszalinie, realizacja niektórych 
zadań Programu, jak np.: prowadzenie Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej, Schroniska dla Osób 
Bezdomnych. 
 
PUP w Koszalini 
e 
Współpraca z MOPS w Koszalinie w zakresie 
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. 
Warunki rozpoczęcia projektu: 
Projekt jest realizowany na bieżąco w oparciu o przepisy 
Ustawy o pomocy społecznej. 
Czynniki ryzyka zagrożenia projektu : 
Ograniczone środk 
i finansowe na realizację zadań. 
Szacunkowe koszty i źródła finansowania: 
14 
000 tys. zł. 
WYDATKI 
Wydatki ogółem 
Budżet jst 
Inne 
Inne wpisać jakie 
14 
000 tys. zł 
14 
000 tys. zł 
Czas realizacji: 2009 
- 
2011 161 
Projekty programu „Miasto r 
ównych szans” 
Projekt nr 2 
„Koszaliński Program Integracji Społecznej 
– 
START” 
Program Nr VII 
Miasto równych szans 
Krótki opis projektu: 
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 
– 
2013, Priorytet VII 
- 
Prom 
ocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 
– 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 
– 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej integracji prz 
ez powiatowe centra pomocy rodzinie. 
Celem głównym projektu jest rozwijanie i upowszechnianie form aktywnej integracji społecznej, zawodowej, pracy 
socjalnej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. 
Kompleksowe działania p 
rojektu zmierzają do upowszechniania form aktywnej integracji i pracy socjalnej, rozwijania 
umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia, rozwoju i 
promowania form zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, wsparci 
a i promocji wolontariatu, jako formy integracji osób z 
grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, samoorganizacji i samopomocy oraz rozwoju inicjatyw na rzecz 
aktywizacji i integracji społeczności lokalnych. 
Zadania realizowane są m.in. poprzez: 
Reintegra 
cję społeczną 
– 
czyli odbudowanie i podtrzymanie u uczestnika projektu umiejętności uczestniczenia w 
życiu społeczności lokalnej, pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu. 
Reintegrację zawodową 
– 
czyli odbudowanie i podtrzymanie u 
osoby uczestniczącej w projekcie zdolności do 
samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. 
Środki zabezpieczone na realizację tego projektu w budżecie Miasta na 2009 r. (dział 853 rozdział 85395) 
Realizator projektu: 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Koszalinie 
Oczekiwane rezultaty: 
Oczekiwane rezultaty reintegracji społecznej: 
- 
nabycie umiejętności pozwalających na pełnienie ról 
społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych 
osobom nie podlegającym wykluczeniu społecznemu, 
- 
nabycie 
umiejętności planowania życia 
i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza 
przez możliwość osiągania własnych dochodów przez 
zatrudnienie. 
Oczekiwane rezultaty reintegracji zawodowej: 
- 
nabycie przez uczestników KIS umiejętności 
zawodowych oraz p 
rzyuczenie do wykonywania 
określonych prac lub określonych zadań zawodowych, 
przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji 
zawodowych, 
- 
zdobycie wiedzy w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz zdobycie wiedzy na temat zakładania i 
prowadz 
enia spółdzielni socjalnych i innych form 
zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, 
- 
rozpoznanie indywidualnych potrzeb i możliwości 
każdego z uczestników Klubu poprzez: 
diagnozę sytuacji 
społecznej i zawodowej uczestnika, 
diagnozę 
psychologiczną, dia 
gnozę sytuacji zawodowej i 
posiadanych umiejętności. 
Opracowanie 
„Indywidualnego programu zatrudnienia 
Beneficjenci (grupy docelowe): 
Uczestnikami projektu mogą być: 
 
osoby długotrwale bezrobotne; 
niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami 
psychicznymi; 
 
osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub 
innej placówki penitencjarnej; 
 
osoby bezdomne; 
 
osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na 
opiekę nad dziećmi lub innymi osobami 
zależnymi; 
 
osoby uzależnione od alkoholu lub innych 
środków odurzających, poddające się 
procesowi leczenia lub będące po jego 
zakończe 
niu; 
 
osoby z problemami w sprawach opiekuńczo 
– 
wychowawczych lub dotyczących rodziny w 
kryzysie, zwłaszcza rodziny niepełnej lub 
wielodzietnej; 
 
osoby opuszczające placówki opiekuńczo 
– 
wychowawcze typu rodzinnego i 
socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej 
dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze 162 
socjalnego” 
dla każdego uczestnika Klubu: 
- 
dostosowanie programu socjalnego do poszczególnych 
uczestników programu, 
- 
określenie zakresu i form reinte 
gracji zawodowej i 
społecznej, 
- 
określenie rodzajów sprawności. 
Zakładane rezultaty zostaną osiągnięte poprzez 
: 
- 
działania terapeutyczne, 
- 
działania edukacyjno 
- 
pomocowe, 
- 
poradnictwo prawno 
- 
administracyjne, 
- 
działania zatrudnieniowe, 
- 
funkcjono 
wanie grup wsparcia i grup samopomocowych 
- 
promocję wolontariatu. 
oraz schroniska dla nieletnich, zakłady 
poprawcze, specjalne ośrodki szkolno 
– 
wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki 
wychowawcze 
(zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy 
o pomocy społecznej); 
 
uchodźcy, cudzoziemcy posiadający zgodę na 
pobyt tolerowany oraz cudzoziemcy 
posiadający zezwolenie na osiedlenie się, 
zezwolenie na zamieszkanie na czas 
oznaczony, zezwolenie na pobyt rezydenta 
długo 
terminowego WE lub objęci ochroną 
uzupełniającą, mający trudności z integracją 
społeczną i zawodową; 
 
młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia, 
pochodząc a ze środowisk zagrożonych 
wykluczeniem społecznym ( w tym znajdująca 
się w rodzinach naturalnych, rodzi 
nach 
zastępczych oraz placówkach opiekuńczo 
– 
wychowawczych). 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich 
korzyści: 
Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 
Powiatowy Urząd Pracy 
- 
informuje osoby bezrobotne o możliwości uczestnictwa 
w projek 
cie, 
Wojewódzki Urząd Pracy 
- 
dostarcza informacji o aktualnej sytuacji na rynku 
pracy; 
Zakład Lecznictwa Odwykowego 
- 
wnioskuje o udział w zajęciach prowadzonych w 
ramach projektu za zgodą kierowanej osoby 
uzależnionej; 
Organizacje Pozarządowe 
- 
współp 
racują w realizacji programów i projektów 
reintegracji społeczno 
– 
zawodowej; 
Szkoły wyższe, Placówki edukacyjne dla dorosłych, 
Instytucje szkoleniowe 
- 
współpracują przy opracowywaniu programów 
edukacyjnych i realizacji szkoleń zawodowych; 
Kluby Abstyne 
nckie 
- 
wnioskuje o udział w zajęciach prowadzonych w 
ramach projektu za zgodą kierowanej osoby 
uzależnionej; 
Warunki rozpoczęcia projektu: 
Aplikowanie o środki finansowe na realizację działań. 
Czynniki ryzyka zagrożenia projektu : 
Brak środków finansowyc 
h. 
Szacunkowe koszty i źródła finansowania: 
3 
000 
tys. zł 
WYDATKI 
Wydatki ogółem 
Budżet jst 
Inne 
Inne wpisać jakie 
3 
000 tys. zł 
300 
tys. zł 
2 
700 
tys. zł 
(EFS) PO KL 
Czas realizacji: 2009 
- 
2011 163 
Projekty programu „Miasto równych szans” 
Projekt Nr 3 
Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych 
Program Nr VII 
„Miasto równych szans” 
Krótki opis projektu: 
Głównym celem projektu jest „Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w zakresie funkcjonowania społecznego w 
środowisku lokalnym". 
Proje 
kt zakłada: 
1. 
Likwidację barier psychologicznych. 
2. 
Zwiększenie możliwości i jakości diagnozowania chorób doprowadzających do niepełnosprawności na ich 
wczesnym etapie. 
3. 
Podejmowanie skoordynowanych działań w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym w różnych dz 
iedzinach 
życia społecznego. 
4. 
Stworzenie możliwości rozwijania integracyjnego systemu nauczania dzieci, młodzieży 
i dorosłych osób niepełnosprawnych oraz systemu edukacji specjalnej o nowe formy edukacji. 
5. 
Powiązanie potrzeb szkoleniowych osób niepełnoprawn 
ych z otoczeniem gospodarczym regionu. 
6. 
Tworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych i udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej. 
7. 
Ukierunkowanie działań pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego na integrację osób niepełn 
osprawnych w 
ramach otwartego rynku pracy. 
8. 
Wspomaganie rozwoju i aktywności osób niepełnosprawnych w placówkach wsparcia społecznego, organizacjach 
pozarządowych i zakładach pracy. 
9. 
Zwiększanie możliwości korzystania z usług i urządzeń pozwalających na sam 
odzielność fizyczną i psychiczną 
osób niepełnosprawnych. 
10. 
Likwidację barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych. 
11. 
Zagwarantowanie bezpieczeństwa ekonomicznego i socjalnego poprzez zapewnienie minimum środków do 
egzystencji i systemu ochron 
y socjalnej. 
12. 
Współpracę organizacji pozarządowych, instytucji publicznych działających m.in. na rzecz osób 
niepełnosprawnych w zakresie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Priorytety : 
1) 
likwidacja barier psychologicznych, architektonicznyc 
h w komunikowaniu się i technicznych, 
2) 
zwiększanie oferty szkolnictwa integracyjnego i specjalnego, 
3) 
wzmacnianie roli organizacji pozarządowych, 
4) 
wspieranie pracodawców w działaniach, które sprzyjać będą rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 
Obszar 
projektu: 
- 
geograficznie: 
teren miasta Koszalina, 
- 
społecznie: osoby niepełnosprawne i ich rodziny, 
- 
zadaniowo: 
wszystkie dziedziny życia społecznego. 
Odbiorcy projektu: 
Bezpośrednio 
- 
osoby niepełnosprawne: 
- 
z dysfunkcją narządu wzroku, 
- 
z 
dysfunkcją narządu słuchu, 
- 
z dysfunkcją narządu mowy, 
- 
z dysfunkcją narządu ruchu, 
- 
upośledzone umysłowo, 
- 
chore psychicznie, 
- 
z powodu przewlekłych chorób somatycznych, 
- 
inne. 
Pośrednio 
– 
rodziny osób niepełnosprawnych, instytucje i stowarzyszenia dział 
ające m.in. na rzecz osób 
niepełnosprawnych, społeczność lokalna. 164 
Uwaga: „ 
Programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych na lata 2008 2012" został przyjęty uchwałą Nr 
XXII/248/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie, dnia 24 kwietnia 2008 roku 
Realizator p 
rojektu: 
Gmina Miasto Koszalin, placówki oświatowe, pracodawcy, organizacje pozarządowe, 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy. 
Oczekiwane rezultaty: 
1. 
W zakresie wczesnego rozpoznawania niepełnosprawności: 
1) 
zmniejszenie się liczby dzieci 
niezdiagnozowanych 
w zakresie ich niepełnosprawności np. poprzez 
powszechne badania przesiewowe (słuchu i wzroku 
w przedszkolach), 
2) 
prowadzenie powszechnych programów 
profilaktycznych, 
3) 
zachęcanie do kontrolowania swojego stanu zdrowia. 
2. 
W zakresie ograniczania skutków niepełnosprawności: 
1) 
stworzenie kompleksowej rehabilitacji leczniczej, 
społecznej i zawodowej, 
2) 
wzmocnienie sprawności fizycznej i psychicznej osób 
niepełnosprawnych, 
3) 
zwiększanie sprawności funkcjonalnej i aktywności 
życiowe 
j osób niepełnosprawnych we wszystkich 
dziedzinach życia społecznego, 
4) 
zwiększenie aktywności zawodowej osób 
niepełnosprawnych, 
5) 
pogłębienie wiedzy o niepełnosprawnościach, 
6) 
upowszechnienie informacji o rodzajach rehabilitacji dla 
osób niepełnosprawnych i 
ich rodzin, 
7) 
powszechna dostępność placówek edukacyjnych 
w mieście dla osób niepełnosprawnych. 
3. 
W zakresie organizacyjnym: 
 
zwiększenie zakresu współdziałania instytucji i stowarzyszeń 
działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich 
rodzi 
n, 
 
utworzenie bazy danych odzwierciedlającej faktyczny stan 
problemów osób niepełnosprawnych w mieście, 
 
kompetentna i profesjonalna obsługa pracowników z instytucji 
pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych, 
 
wprowadzenie skutecznych form przekazu informa 
cji o 
prawach, uprawnieniach, świadczeniach i programach 
działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 
 
podjęcie działań w celu likwidacji barier psychologicznych, 
społecznych, architektonicznych, urbanistycznych i w 
komunikowaniu się. 
Grupa (y 
) docelowa(e): 
- 
osoby niepełnosprawne z dysfunkcją 
narządu wzroku, słuchu, mowy 
- 
osoby niepełnosprawne z dysfunkcją 
narządu ruchu, 
- 
osoby upośledzone umysłowo i chore 
psychicznie, 
- 
osoby niepełnosprawne 
z powodu przewlekłych chorób somatycznych, 
- 
inne 
osoby niepełnosprawne, 
- 
rodziny osób niepełnosprawnych 
- 
instytucje i stowarzyszenia działające na rzecz 
osób niepełnosprawnych. 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: 
1. 
Gmina i powiaty 
– 
w zakresie realizacji zadań ustawowych, 
2.Orga 
nizacje pozarządowe 
– 
integracja społeczna, 
zwiększenie oferty świadczonych usług, możliwość dotarcia do 
szerszego grona świadczeniobiorców 
. 
3.Przedsiębiorcy 
- 
korzystanie z przysługujących ulg i 
uprawnień. 
4.Powiatowy Urząd Pracy 
- 
zmniejszenie liczb 
y bezrobotnych 
5.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
- 
zmniejszenie liczby 
Potencjalny wkład w realizację projektu 
: 
- 
diagnoza problemów społecznych 
- 
informacje o bezrobotnych 
i poszukujących pracy, 
- 
szkoleni 
a i terapie oraz przygotowanie do 
zatrudnienia 
- 
zapewnienie miejsc pracy i ich wyposażenie 
- 
określenie liczby osób wymagających 
wsparcia społecznego 165 
osób korzystających z pomocy społecznej 
. 
- 
objęcie wszechstronną opieką osób 
wymagających wsparcia 
Warunki rozpoczęcia projektu: 
- 
zabezp 
ieczenie odpowiedniej kadry oraz środków w budżecie 
państwa i miasta, 
- 
pozyskiwanie ich z innych źródeł, 
- 
przygotowanie dokumentów inwestycyjnych, 
- 
opracowanie szczegółowych projektów realizacji 
poszczególnych zadań. 
Czynniki ryzyka zagrożenia realiz 
acji: 
- 
brak, bądź niewystarczające zabezpieczenie 
środków finansowych na realizację zadań 
przewidzianych w projekcie, 
- 
zmieniające się przepisy prawne, 
- 
nakładające na powiaty zadania wcześniej 
finansowane przez państwo bez 
przekazywania funduszy. 
Szacunkowe koszt: 65.000 
tys. zł. 
Źródła finansowania: 
środki własne, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewody Zachodniopomorskiego, Ministerstwa Polityki 
Społecznej, Ministerstwa Edu 
kacji, inne. 
Wydatki 
Budżet jest 
Inne 
Inne wpisać 
jakie 
Koszty inwestycyjne 
13.000 tys. zł 
6.000 tys. zł 
7.000 
tys. zł. 
Czas realizacji: 
2009 
- 
2011 166 
Projekty programu „Miasto równych szans” 
Projekt nr 4 
Koszaliński Program Wychodzenia z Bezdomności i 
Łagodzenia jej Skutków 
Program Nr VII 
Miasto równych szans 
Krótki opis projektu: 
Warunkiem koniecznym racjonalnych i skutecznych działań na rzecz rozwiązywania problemów bezdomności jest 
stworzenie kompleks 
owego systemu rozwiązywania tego problemu. W realizację programu będą zaangażowane 
środowiska, instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe. Działania w tym zakresie wymagają opracowania 
wieloletniego Miejskiego Programu Wychodzenia z Bezdomności i Ła 
godzenia jej Skutków. 
Celem strategicznym Programu jest udoskonalenie systemu pomocy osobom bezdomnym w Koszalinie poprzez 
działania o charakterze: 
 
profilaktycznym, 
 
osłonowym, 
 
aktywizującym, 
Miejski Program Wychodzenia z Bezdomności i Łagodzenia jej Skutkó 
w będzie miał na celu rozwiązywanie 
problemów z zakresu wychodzenia z bezdomności i łagodzenia jej skutków uwzględniającym: lokalną specyfikę, 
sytuację społeczną, dostępne usługi. Program stanowi realizację opracowanej w 2002 roku Strategii Rozwiązywania 
P 
roblemów Społecznych Koszalina w latach 2002 
– 
2015. 
Podstawowe działania podejmowane w ramach Programu obejmują: 
I. W zakresie profilaktyki bezdomności: 
1. Diagnoza środowisk zagrożonych bezdomnością (osób i rodzin zagrożonych eksmisją, wychowanków placó 
wek 
opiekuńczo 
– 
wychowawczych i rodzin zastępczych, osób opuszczających zakłady karne): 
a) stworzenie systemu przepływu informacji pomiędzy Zarządem Budynków Mieszkalnych, Spółdzielniami 
Mieszkaniowymi i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koszalinie 
o osobach i rodzinach zagrożonych 
wypowiedzeniem umowy najmu, 
b) stała współpraca Policji i Straży Miejskiej z kierownikami placówek oraz z innymi podmiotami zajmującymi się 
pomocą osobom bezdomnym w zakresie diagnozy problemu bezdomności, 
c) współpraca sł 
użb miejskich w zakresie opracowania mapy miejsc przebywania osób bezdomnych na terenie miasta 
Koszalina, 
2. Zmiana wizerunku osoby bezdomnej w odbiorze społecznym: 
a) przygotowanie i rozpowszechnienie, we współpracy z koszalińskimi organizacjami i instytu 
cjami bloku medialnego 
o tematyce społecznej, dotyczącej problemu bezdomności, 
b) zorganizowanie konferencji tematycznych dotyczących realizacji Programu, 
c) realizacja Programów Wychodzenia z Bezdomności oraz profilaktyka bezdomności poprzez współpracę po 
dmiotów 
zaangażowanych w realizację Miejskiego Programu Wychodzenia z Bezdomności i Łagodzenia jej Skutków, 
d) zbudowanie modelu współpracy z osobami bezdomnymi (wypracowanie i wdrożenie standardów). 
II. W zakresie osłonowym (zabezpieczenie podstawowych po 
trzeb): 
1. Zabezpieczenie schronienia: 
a) zabezpieczenie schronienia, 
b) zwiększenie liczby mieszkań socjalnych, 
c) stworzenie mieszkań chronionych dla bezdomnych osób niepełnosprawnych. 
2. Zabezpieczenie gorącego posiłku: 
a) wspieranie organizacji pozarzą 
dowych szczególnie w pozyskiwaniu lokali i środków finansowych w organizowaniu 
jadłodajni ba terenie miasta, 
b) zabezpieczenie gorącego posiłku osobom potrzebującym 
– 
zgodnie z ustawą o pomocy społecznej „pomoc 
doraźna albo okresowa w postaci jednego gorąc 
ego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem 
nie może go sobie zapewnić”, 
3. Zabezpieczenie niezbędnego ubrania: 
a) wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie organizowania i prowadzenia punktów wydawania odzieży, 
b) zabezpieczenie 
ubrania osobom potrzebującym 
– 
zgodnie z ustawą pomocy społecznej „przyznanie niezbędnego 167 
ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej 
indywidualnych możliwości oraz pory roku. 
III. W zakresie ak 
tywizacji osób bezdomnych: 
a) objęcie osób bezdomnych indywidualnymi programami wychodzenia z bezdomności, korzystając z zasobów i 
założeń projektów KIS we współpracy z PUP, MOPS, 
b) udzielanie specjalistycznego doradztwa zawodowego dla osób bezdomnych. 
Re 
integracja zawodowa i społeczna osób bezdomnych: 
a) realizacja oferty Klubu Integracji Społecznej na rzecz osób bezdomnych, 
b) tworzenie podstaw i animowanie podejmowania przez osoby bezdomne alternatywnych form zatrudnienia w 
ramach podmiotów ekonomii spo 
łecznej, 
c) rozwój form zatrudnienia i wsparcie tworzenia miejsc pracy dla osób bezdomnych. 
3. Podnoszenie kwalifikacji przez osoby zajmujące się problematyką bezdomności (szkolenia). 
IV. W zakresie monitoringu: 
Powołanie przez Prezydenta Koszalina Zespołu 
Monitorującego. 
Realizator projektu: 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie. 
Oczekiwane rezultaty: 
 
ograniczenie zjawiska bezdomności na terenie 
miasta. 
 
w sferze osłonowej 
- 
ograniczenie degradacji 
biologicznej, społecznej, 
 
zabezpieczenie p 
omocy w ośrodkach wsparcia i 
domach pomocy społecznej osobom niezdolnym do 
samodzielnego funkcjonowania w środowisku,. 
 
w zakresie aktywizacji: 
- 
powrót części osób bezdomnych do środowiska 
społecznego i zawodowego. 
Beneficjenci (grupy docelowe): 
Program kierowany jest do osób bezdomnych w 
rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz 
osób pozbawionych schronienia, a także do rodzin i 
osób zagrożonych tym problemem. 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich 
korzyści: 
Gmina Miasto Kosza 
lin. 
Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 
- 
tworzenie mieszkań socjalnych, 
- 
zwiększenie środków celowych na realizację 
statutowych zadań poprzez poszczególnych 
uczestników programu 
MOPS w Koszalinie. 
Koordynator, realizator przypisanych 
zadań. 
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie. 
- 
zabezpieczenie mieszkań socjalnych, 
- 
współudział w diagnozowaniu środowisk zagrożonych 
bezdomnością, 
- 
informowanie o osobach i rodzinach zagrożonych 
wypowiedzeniem umowy najmu. 
Spółdzielnie Mieszkanio 
we. 
- 
współudział w tworzeniu diagnozy środowisk 
zagrożonych bezdomnością, 
- 
informowanie o osobach i rodzinach zagrożonych 
wypowiedzeniem umowy najmu. 
Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie. 
- 
aktywizacja bezrobotnych bezdomnych, pośrednictwo 
pracy, doradztw 
o zawodowe. 168 
Policja, 
Straż Miejska. 
- 
współudział w tworzeniu diagnozy środowisk 
zagrożonych bezdomnością, 
- 
informowanie o osobach i rodzinach zagrożonych 
wypowiedzeniem umowy najmu, 
- 
współpraca służb miejskich w zakresie opracowania 
mapy miejsc przeby 
wania osób bezdomnych na terenie 
Koszalina, 
- 
rozpowszechnianie materiałów informacyjnych 
dotyczących adresów miejsc schronisk dla osób 
bezdomnych oraz organizacji udzielających im pomocy, 
- 
diagnoza środowisk zagrożonych bezdomnością, 
- 
identyfikowanie be 
zdomnych sprawców czynów 
karalnych i uzależnionych od alkoholu i narkotyków w 
tym głównie agresywnych i podejmowanie wobec nich 
interwencji zakończ zonach sankcjami karnymi lub 
kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe, 
- 
zabezpieczenie dostępu do opieki 
medycznej wobec 
bezdomnych chorych fizycznie, psychicznie lub 
pijanych, 
- 
dowóz do Schroniska, Izby Wytrzeźwień, 
- 
ochrona osób zagrożonych bezdomnością przed 
nieprawym pozbawieniem miejsca zamieszkania 
poprzez kierowanie na drogę postępowania karnego, 
adm 
inistracyjnego takich przypadków i bezwzględne 
egzekwowanie przysługujących praw osobom 
skrzywdzonym. 
Organizacje Pozarządowe. 
- 
realizacja niektórych zadań programu, jak np.: 
organizacji i prowadzenia punktów wydawania posiłków, 
odzieży, zabezpieczenie s 
chronienia itp., 
- 
prowadzenie terapii w schronisku dla osób 
uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych 
środków, 
- 
prowadzenie programów aktywizacji zawodowej i 
społecznej osób bezdomnych. 
Warunki rozpoczęcia projektu: 
Zadania realizowane na bieżąco 
– 
zgodnie z Ustawą o 
pomocy społecznej. 
Czynniki ryzyka zagrożenia projektu : 
Ograniczenia finansowe. 
Szacunkowe koszty i źródła finansowania: 
480 tys. zł 
WYDATKI 
Wydatki ogółem 
Budżet jst 
Inne 
Inne wpisać jakie 
480 tys. zł 
480 tys. zł 
- 
- 
Czas realizacji: 2009 
– 
2011 169 
1. Nazwa Programu: 
Zdrowie dla wszystkich 
2. Nr programu: VIII 
3. Program służy realizacji celu strategicznego 
: 
cel. 6 
- 
Jakość życia w Koszalinie porównywalna do standardów unijnych 
; 
Priorytety: 
nr 2 
- 
Poprawa infrastruktury związanej z jakością życia 
nr 6 
- 
Bezpieczeństwo i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
4. Geneza, opis, planowane przedsięwzięcia: 
Obecny, niezadowalający stan zdrow 
ia mieszkańców Koszalina jest punktem odniesienia do ustalenia 
kierunku działań w zakresie poprawy jakości życia mieszkańców. Stan zdrowia populacji uwarunkowany jest przez 
czynniki genetyczne, środowiskowe oraz jakość opieki zdrowotnej. Jakość życia w głó 
wnej mierze warunkowana jest 
stanem zdrowia. Zgodnie z obowiązująca definicją Światowej Organizacji Zdrowia, „Zdrowie to pozytywny stan 
samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby czy ułomności”. 
Poprawa stanu zdrowia, a 
w tym i jakości życia mieszkańców będzie możliwa dzięki realizacji działań przewidzianych 
w tym programie. 
W programie „Zdrowie dla wszystkich” uwzględnione będzie: 
- 
działanie profilaktyczne m.in. zwalczanie chorób 
układu krążenia, chorób nowotworowych, 
działania na rzecz 
ludzi starszych i dzieci, 
- 
wspieranie edukacji i profilaktyki zdrowotnej, 
- 
wspieranie zakładów opieki zdrowotnej w dostosowywaniu pomieszczeń i urządzeń pod względem fachowym 
i sanitarnym do wymogów obowiązujących przepisów prawnych 
Podejmowane działania w ramach realizowanego programu wpłyną na poprawę zdrowotności mieszkańców 
Koszalina oraz poprawę jakości świadczonych usług. 
Planowane przedsięwzięcia: 
Program „Zdrowie dla wszystkich” będzie realizowany przy udziale 
następujących 
projektów: 
1. Edukacja zdrowotna 
2. 
Poprawa warunków opieki nad osobami terminalnie chorymi 
– 
Hospicjum 
3. 
Pomoc zakładom opieki zdrowotnej w termomodernizacji oraz dostosowaniu pomieszczeń i urządzeń pod 
względem fachowym i sanitarnym 
4. 
Powiązania z programami lokalnymi 
1. 
Gospodarny Koszalin 
2. 
Infrastruktura dla rozwoju 
3. 
Miasto równych szans 
4. 
Dla ciała i ducha 
5. 
Mieszkajmy w Koszalinie 
6. 
Bezpieczny Koszalin 
6.Potencjalne źródła finansowania zewnętrznego: 
1. 
RPO WZ 
2. 
Europejski Fundusz Społeczn 
y 
3. 
INTERREG 
4. 
Ministerstwo Zdrowia 
5. 
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu 
Pomerania 
6. 
Inwestorzy zewnętrzni, sponsorzy 170 
7. Partnerzy: 
1. 
Zakłady Opieki Zdrowotnej 
2. 
Gminy i powiaty województwa 
zachodniopomorskiego 
3. 
Urząd Marszałkowski w Szczecinie 
4. 
Organizacje samorządowe, pozarzą 
dowe, 
przedsiębiorcy 
5. 
Zachodniopomorskie Centrum Organizacji 
i Promocji Zdrowia Delegatura w Koszalinie 
6. 
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie 
7. 
Spółdzielnie Mieszkaniowe w Koszalinie 
8. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Koszalinie 
9. 
ZOW NFZ Delegatur 
a w Koszalinie 
8. Mierniki realizacji programu: 
1. 
Liczba osób korzystających z poszczególnych ofert 
2. 
Wielkość przeznaczonych środków finansowych 
3. 
Liczba 
osób korzystających z programów 
profilaktycznych 
4. 
Liczba osób korzystających z opieki hospicyjnej 
9. Beneficjenci programu: 
1. 
mieszkańcy Koszalina i regionu 
2. 
turyści z kraju i zagranicy 
10. Koordynator programu: 
Dyrektor Wydziału Kultury i Spraw Społecznych 
11. Współpraca 
1. 
Urząd Marszałkowski w Szczecinie 
2. 
Organizacje samorządowe, po 
zarządowe, przedsiębiorcy 
3. 
Zachodniopomorskie Centrum Organizacji i Promocji Zdrowia 
4. 
Zarząd Budynków Mieszkalnych 
5. 
Spółdzielnie Mieszkaniowe 
6. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
7. 
ZOW NFZ Delegatura w Koszalinie 
8. 
Gminy i powiaty 
12. Zgodność programu 
z do 
kumentami strategicznymi regionu i kraju: 
(nazwa dokumentu, podać który cel, 
priorytet, działanie) 
1. 
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007 
- 
2013 
2. 
Strategia w zakresie ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego 
3. 
Regionalny Program Operacyj 
ny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 
- 
2013 
– 
priorytet 7 
„Rozwój infrastruktury socjalnej i ochrony zdrowia” 
4. 
Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 
5. 
Strategia Rozwoju Koszalina do 2015 r. 
6. 
Strategia w zakresie ochrony zd 
rowia 
7. 
Raport o stanie zdrowia mieszkańców Koszalina 
8. 
Narodowy Program Zdrowia 2007 
– 
2015 
9. 
Informator Statystyczny ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2006 r. ,2007 r. 
13. Zakres finansowy programu (koszty roczne) 
Razem koszt 
y w latach 2009 
– 
2011 
15 
720 tyś zł. 
14. Propozycja składu zespołu programowego: 
Nadzór merytoryczny: 
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej 171 
Koordynator Programu: 
Dyrektor Wydziału Kultury i Spraw Społecznych 
Członkowie Zespołu 
: 
1. 
Wyd 
ział Kultury i Spraw Społecznych 
2. 
Zarząd Budynków Mieszkalnych, 
3. 
Lekarze, personel medyczny, 
4. 
Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Maksymiliana Marii Kolbego 
5. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 
6. 
ZOW NFZ Delegatury w Koszalinie 
Konsultanci zewnętrzni: 
Szkoły, przedszkola 
Spółdzielnie Mieszkaniowe, 172 
Projekty programu „Zdrowie dla wszystkich” 
Projekt nr 1 
Edukacja zdrowotna 
Program nr VIII 
Zdrowie dla wszystkich 
Krótki opis projektu: 
Celem projektu jest uzyskanie 
poprawy stanu zdrowia mieszkańców Koszalina oraz podniesienie jakości ich 
życia. Program będzie realizowany poprzez przeprowadzenie szeregu akcji z zakresu edukacji zdrowotnej, 
promocji i profilaktyki. Program realizowany będzie m.in. w oparciu o: Raport 
o stanie zdrowia mieszkańców 
Koszalina, Narodowy Program Zdrowia na lata 2007 
– 
2015, 
Miasto Koszalin od lat finansuje programy zdrowotne m. in. z zakresu: chorób układu krążenia, nowotworów płuc, 
piersi, szyjki macicy, próchnicy zębów u dzieci, profil 
aktyki gruźlicy oraz szczepień przeciwko grypie. Dla osób 
powyżej 65 roku życia. Praktyka wykazała, że programy te cieszą się dużym zainteresowaniem u mieszkańców 
Koszalina i zasadna jest ich kontynuacja w kolejnych latach. 
W 2008 r. na realizację program 
ów polityki zdrowotnej wydatkowano środki w wysokości 237.000 zł. 
Natomiast na 2009 r. zabezpieczono środki finansowe na realizacje programów polityki zdrowotnej w wysokości 650 tys. 
zł w tym 550 tys. zł (dział 851 rozdział 85 
149 § 4300) na realizacj 
e szczepień przeciwko HPV dla dziewcząt 
urodzonych w 1996 r. i zamieszkałych na pobyt stały na terenie Koszalina. 
Realizator projektu 
Gmina Miasto Koszalin, partnerzy zewnętrzni, placówki oświatowe, zakłady opieki zdrowotnej, Państwowa 
Powiatowa Stacja S 
anitarno 
– 
Epidemiologiczna, organizacje pozarządowe 
Oczekiwane rezultaty 
: 
Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i jakości życia 
Grupa (y) docelowa(e): 
mieszkańcy Koszalina 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich 
korzyści: 
Potencjalny wkład w reali 
zację projektu: 
Placówki oświatowe 
– 
edukacja prozdrowotna uczniów, 
wyrabianie zdrowych nawyków 
merytorycznie przygotowana kadra, sale lekcyjne, 
materiały edukacyjne 
Zakłady opieki zdrowotnej 
– 
rozwój medycyny rodzinnej, 
realizacja programów zdrowot 
nych 
wykształcona kadra medyczna, zaplecze medyczne 
Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno 
– 
Epidemilogiczna 
- 
realizacja programów zdrowotnych, 
działania informacyjne, edukacyjne 
Organizacje pozarządowe 
– 
realizacja programów 
profilaktycznych oraz pro 
gramów promocji i ochrony 
zdrowia 
merytoryczna wiedza pracowników, materiały 
promocyjne, edukacyjne 
merytoryczna wiedza pracowników, materiały 
promocyjne, edukacyjne 
Warunki rozpoczęcia projektu: 
Zabezpieczenie środków finansowych w budżecie i 
pozy 
skanie dodatkowych środków, opracowanie planu 
promocji zdrowia, 
Czynniki ryzyka zagrożenia realizacji: 
niewystarczająca ilość środków finansowych 
Szacunkowe koszt i źródła finansowania: 2.000 tys. zł. 
WYDATKI 
Budżet jst 
Inne 
Koszty inwestycyjne 
(w tys .zł) 
2.000 tys. zł. 
1.500 tys. zł. 
500 tys. zł. 
Czas realizacji 
: 2009 
– 
2011 173 
Projekty programu „Zdrowie dla wszystkich” 
Projekt Nr 2 
Poprawa warunków opieki nad osobami terminalnie 
chorymi 
- 
Hospicjum 
Program nr VIII 
Zdrowie dla wszystkich 
K 
rótki opis projektu: 
Przedmiotem projektu jest poprawa warunków i standardu świadczonej przez Hospicjum opieki paliatywnej. 0becnie 
Hospicjum w Koszalinie 
dysponuje 8 łóżkami 
. Na ten cel wynajmuje pomieszczenia, które nie nadają się do 
bezpośredniej mod 
ernizacji z uwagi na lokalizację / II piętro, poddasze/ oraz znacznie odbiegają od wymogów, 
określonych w RMZiOP z dnia 24.XI.2006r. ( Dz.U. nr 213, poz.1568) oraz standardów unijnych. Bezsprzeczna 
potrzeba nowego Hospicjum w Koszalinie była podstawą zawa 
rtego w dniu 14.04.2006r porozumienia zawartego 
przez Prezydenta Miasta Koszalina oraz Prezesa Hospicjum 
- 
Krystynę Wierzchowiecką w sprawie finansowania 
budowy oraz użytkowania nieruchomości. Strony założyły realizację umowy w okresie 36 miesięcy od daty 
podpisania porozumienia zawartego w kwietniu 2006 r. pomiędzy Miastem Koszalin, a Stowarzyszeniem 
Hospicjum im. M. M. Kolbe w Koszalinie. Miasto przekazało w użytkowanie wieczyste na ten cel działkę w dzielnicy 
Rokosowo, przy ul. Zdobywców Wału Pomorskieg 
o (działka nr 12 obręb 31), wykonano kompletne uzbrojenie tej 
działki oraz wykonano drogę i linię oświetleniową (oddaną do użytku 3.07.2007r). W drodze przetargu publicznego, 
przeprowadzonego przez Wydział Infrastruktury Komunalnej UM wyłoniono wykonawcę H 
ospicjum w Koszalinie 
– 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „Infrabud”. 27.XI.2006r. została podpisana umowa dot. 
Budowy Hospicjum. Wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, dostosowanym do możliwości 
finansowych Inwestora. Do XI 
I. 2008 r. Miasto przekazało na budowę kwotę 930 tys. złotych i sfinansowało drogę 
dojazdową do obiektu (ponad 600 tys.zł). W budowie pomagają także liczni sponsorzy, a także podatnicy PIT w 
formie odpisu 1%. Dużym wyzwaniem dla Inwestora będzie pozyskani 
e środków na zgromadzenie aparatury 
specjalistycznej i pełnego wyposażenia niezbędnego do oddania obiektu do użytku i jego funkcjonowania. 
W nowym budynku Hospicjum, będzie 14 łóżek do opieki paliatywnej wraz z zapleczem niezbędnym do 
świadczenia tego rodz 
aju usług. W nowych warunkach możliwe będzie realizowanie przyjętych przez Hospicjum 
celów, tj.: zapewnienia godnego standardu usług choremu i jego rodzinie. Projekt zakłada także ograniczenie opieki 
domowej na rzecz stacjonarnej opieki paliatywnej. Wyn 
ika to z potrzeb i zasięgu terytorialnego działania Hospicjum 
tj. miasto Koszalin, powiat koszaliński i powiaty ościenne. 
W budżecie Miasta na 2009 r. brak przewidzianych środków na realizację tego projektu 
Realizator projektu 
Stowarzyszenie Hospicjum i 
m. M. M. Kolbe w Koszalinie 
Oczekiwane rezultaty: 
- 
poprawa warunków opieki paliatywnej, 
- 
spełnienie wymaganego poziomu usług w zakresie 
opieki paliatywnej, 
- 
zwiększenie liczby osób objętych stacjonarną opieką 
Grupa (y) docelowa(e): 
O 
soby chore terminalnie, wymagające opieki 
hospicyjnej, zamieszkałe na terenie gminy 
miasta Koszalin 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: 
Potencjalny wkład w realizację projektu: 
- 
ościenne gminy 
- 
zapewnienie opieki hospicyjnej d 
la 
mieszkańców gmin ościennych 
Warunki rozpoczęcia projektu: 
Projekt w trakcje realizacji . Budowa hospicjum rozpoczęła się 
w listopadzie 2006 r. 
Czynniki ryzyka zagrożenia realizacji: 
Brak współfinansowania projektu (budowy 
hospicjum) ze strony Europe 
jskiego Funduszu 
Społecznego 
Szacunkowe koszt i źródła finansowania 
: 2 072 tys. zł 
WYDATKI 
Budżet jst 
Inne ( wpisać jakie) 
Koszty inwestycyjne 
2 072 tys. zł 
930 tys. zł 
1 142 tys. zł ( 
sponsorzy, 
środki własne 
Stowarzyszenia) 
Czas realizacji: 2009 
- 
2011 1 
74 
Projekty programu „Zdrowie dla wszystkich” 
Projekt nr 3 
Pomoc zakładom opieki zdrowotnej 
w termomodernizacji oraz dostosowaniu pomieszczeń 
i urządzeń pod względem fachowym i sanitarnym 
Program nr VIII 
Zdrowie dla wszystkich 
Krótki opis proj 
ektu: 
Komplaksowa termomodernizacja czterech oddziałów Żłobka Miejskiego oraz pozostałych obiektów zakładów 
opieki zdrowotnej. Prace termoizolacyjne jakie powinny zostać wykonane m.in to: docieplenie budynków, odnowienie 
elewacji, wymiana okien, na 
prawa dachów, wymiana drzwi wejściowych. 
Efektem wykonanych prac będzie 
: zapewmnienie optymalnej temperatury, obniżenie kosztow ogrzewania, poprawa 
warunków bytowych dla dzieci, poprawa estetyzacji miasta. 
W związku z wejściem w życie rozporządzeni 
a Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, 
jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z późn. zm.) istnieje konieczność dostosowania zakł 
adów opieki zdrowotnej do 
wymogów przedmiotowego rozporządzenia. Ww. rozporządzenie określa termin dostosowania pomieszczeń 
i urządzeń ZOZ 
- 
do końca 2012 r. 
Zarząd Budynków Mieszkalnych corocznie wykonuje zaplanowane remonty w zarządzanych budynkach w 
których 
funkcjonują zakłady opieki zdrowotnej. Pomieszczenia te, będą dostosowane w wyznaczonym terminie. Jednak wiele 
zakładów opieki zdrowotnej, które funkcjonują w budynkach innych niż miejskie wymaga również dostosowania. 
Pomimo, iż są to w większośc 
i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, a budynki nie są zasobami miejskimi Miasto 
Koszalin może pomóc w pozyskaniu środków zewnętrznych na ten cel. Największe koszty m.in. to: ocieplenie 
budynków, ogrzewanie, wymiana instalacji sanitarnych. 
Realiz 
ator projektu: 
- 
Żłobek Miejski, 
- 
zakłady opieki zdrowotnej, 
- 
Zarząd Budynków Mieszkalnych, 
- 
Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” Koszalińska 
- 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie”, Prywatni właściciele 
Oczekiwane rezultaty: 
- 
spełnienie 
warunków rozporządzenia, 
- 
polepszenie warunków świadczonych usług zdrowotnych dla 
dzieci w Żłobku Miejskim i pacjentów zakładów opieki 
zdrowotnej. 
Beneficjenci (grupy docelowe): 
- 
mieszkańcy Koszalina, turyści 
Potencjalni partnerzy i odnoszone prze 
z nich korzyści: 
 
zakłady opieki zdrowotnej 
 
właściciele, zarządcy obiektów, w których funkcjonują 
zakłady opieki zdrowotnej 
Potencjalny wkład partnerów w realizację 
projektu: 
 
finansowy, merytoryczny 
 
finansowy, merytoryczny 
Warunki rozpoczęcia projektu 
- 
zabezpieczenie srodków finansowych w budżecie miasta i 
pozyskanie dodatkowych zewnętrznych, wykonanie 
dokumentacji technicznej i audytu energetycznego obiektów 
oraz studium wykonalności. 
Czynniki ryzyka zagrożenia projektu : 
- 
Brak środków finansowych 175 
Szacunkowe koszty i źródła finansowania: 11.300 
tys. zł 
Żłobek Miejski : 1.300 tys. zł 
Pozostałe ZOZ: 10.000 tys. zł 
WYDATKI 
BUDŻET JST 
INNE 
INNE WPISAĆ JAKIE 
11. 300 
tys. zł 
5.650 
tys. zł 
5.650 tys. zł 
Czas realizacji: 
2009 
- 
2011 176 
1. Nazwa Programu: 
Dla ciała i ducha 
2. Nr Programu: IX 
3. Program służy realizacji celu strategicznego 
: 
Cel 3 
- 
Koszalin 
– 
centrum kulturalno 
- 
sportowo 
- 
rekreacyjne rangi krajowej 
Priorytet nr 
7 
- 
Czas na kulturę i rekreację 
4. Geneza, opis, planowane przedsięwzięcia: 
W Strategii Rozwoju Koszalina uznano, że miasto ma wystarczający potencjał i możliwości aby predestynować 
do rangi „krajowego ośrodka”. Wizerunek Koszalina jako ośrodka 
kultury i sportu rangi krajowej wymaga jednak 
organizacji i kreowania wydarzeń kulturalnych i sportowych o randze regionalnej, krajowej, międzynarodowej, 
powszechnej dostępności obiektów kultury, sportu i rekreacyjnych dla mieszkańców, turystów oraz wzboga 
cania 
oferty o nowe produkty turystyczne a w konsekwencji propagowanie zmian stylu życia w kierunku aktywnego 
wypoczynku. 
Program „Dla ciała i ducha” ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców miasta poprzez aktywne 
uczestnictwo w imprezach kulturalnych 
i sportowych. Program ukierunkowany jest na rozwój i modernizację 
infrastruktury kulturalnej, sportowej i turystycznej. Rozwój i promocja oferty kulturalnej i sportowej. Promocja 
walorów turystycznych miasta i regionu. Zadaniem programu jest także uatrakc 
yjnienie oferty turystycznej 
Koszalina. 
W ramach programu proponuje się realizację następujących przedsięwzięć : 
 
promocję imprez kulturalnych i sportowych o charakterze lokalnym i ponadregionalnym 
wśród mieszkańców miasta (regionalne medi 
a, plakaty); 
 
promocję działalności kulturalnej i oferty sportowo 
– 
kulturalnej na imprezach targowych 
(krajowe targi turystyczne); 
 
wydawnictwa promocyjno 
– 
turystyczne; 
 
współorganizację Jarmarków Jamneńskich (będących lokalnym produktem tur 
ystycznym); 
 
promocję i popularyzację kultury jamneńskiej wśród mieszkańców miasta i turystów (m.in. 
udział przedstawicieli Muzeum w Koszalinie w targach turystycznych); 
 
organizację wydarzeń kulturalno 
- 
sportowych ; 
 
modernizację i rozbudowę 
istniejących instytucji kultury 
– 
dostosowanie obiektów 
kultury do potrzeb społecznych; 
 
ochronę dziedzictwa kulturowego w tym ochronę i rewaloryzację zabytków 
(m.in. modernizacja murów staromiejskich); 
 
budowę, rozbudowę i mo 
dernizację infrastruktury sportowo 
- 
rekreacyjnej i wyposażenia 
- 
dostosowanie obiektów do potrzeb społecznych; 
 
budowa nowych obiektów kultury, 
 
rozbudowę ścieżek rowerowych; 
 
organizację festynów rowerowych; 
Realizacja programu służyć będzie za 
spokajaniu potrzeb i oczekiwań mieszkańców miasta, turystów. Wydarzenia 
nośne medialnie przyciągną turystów wypoczywających na Wybrzeżu. Posłuży to do ukształtowania wizerunku 
miasta jako ośrodka kultury, sportu i ośrodka turystycznego. Powszechna dostępno 
ść obiektów rekreacyjnych, 
jak również powstanie nowych obiektów przystosowanych do wykorzystania przez różne grupy wiekowe zwiększy 
atrakcyjność miasta w sezonie letnim. Obiekty poza sezonem służyć będą mieszkańcom i środowiskom 
akademickim. Realizacja pr 
ogramu pozwoli obok rozwoju kultury wykreować wśród mieszkańców nowy styl 
spędzania wolnego czasu i wypoczynku oraz przyczyni się do poznania historii miasta, dziedzictwa kulturowego. 
Kultura jako podstawowy czynnik rozwoju społecznego buduje kapitał lu 
dzki, tworzy społeczeństwo świadome, 
otwarte, kierujące się normami etycznymi. Tworzone będą warunki do rozwoju jednostek kultury, wspierania 
działalności Teatru, Filharmonii, Muzeum oraz ruchu amatorskiego i animatorów kultury Pozwala to na 
zwiększenie in 
tegracji mieszkańców z miastem, oddziaływując pośrednio na inne sfery życia i gospodarkę. 
Upowszechnianie sportu to ważny czynnik profilaktyki i dbałości o stan zdrowia społeczeństwa, szerszego 
dostępu obywateli, także osób niepełnosprawnych do różnorodn 
ych form sportowej aktywności. To również walka 177 
z negatywnymi zjawiskami i patologiami społecznymi. 
Program będzie realizowany przy udziale następujących projektów: 
1. 
Ścieżki rowerowe 
2. 
Remont murów staromiejskich 
3. 
Budowa hali widowiskowo 
– 
sportowej 
4. 
Dostoso 
wanie infrastruktury sportu i rekreacji do potrzeb społecznych 
5. 
Dostosowanie obiektów kultury do potrzeb społecznych 
6. 
Koszalińskie wydarzenia kulturalno 
– 
sportowe 
7. 
Europejski Festiwal Filmowy INTEGRACJA Ty i Ja 
8. 
Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszk 
i 
9. 
Prezentacje Kulturalne 
10. 
Utworzenie Multicentrum 
11. 
Współpraca Miast Partnerskich w realizacji projektów 
12. 
Wielofunkcyjny kompleks wodno 
– 
rekreacyjny typu aquapark 
5. Powiązanie z programami: 
1. 
Mieszkajmy w Koszalinie 
2. 
Infrastruktura dla rozwoju 
3. 
Miasto równych 
szans 
4. 
Nowa edukacja 
5. 
Razem można więcej 
6. 
Koszalin piękny i zielony 
7. Partnerzy: 
- 
Gmina Miasto Koszalin 
- 
Instytucje kulturalne (Centrum Kultury 105 w 
Koszalinie, Muzeum w Koszalinie, Filharmonia 
Koszalińska, Bałtycki Teatr Dramatyczny, 
Kosz 
alińska Biblioteka Publiczna ) 
- 
Zarząd Obiektów Sportowych 
- 
kluby sportowe, organizacje pozarządowe 
- 
Inwestorzy prywatni 
- 
Zarząd Dróg Miejskich 
- 
Urząd Marszałkowski 
- 
Politechnika Koszalińska 
6. Potencjalne źródła finansowania zewnętrznego: 
- 
RPO WZ 
– 
priorytet 5 
- 
PO 
– 
Kapitał Ludzki 
– 
komponent regionalny 
- 
INTERREG 
- 
Inwestorzy krajowi i zagraniczni 
- 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 
- 
Ministerstwo Edukacji Narodowej 
- 
Ministerstwo Sportu i Turystyki 
8.Mierniki realizacji programu: 
- 
Ilość nowych inwestycji sportowo 
– 
r 
ekreacyjnych 
- 
Ilość imprez kulturalnych i sportowych 
– 
rangi „wydarzeń” 
- 
km. nowych ścieżek rowerowych 
- 
liczba uczestników imprez kulturalnych i sportowych 
- 
wielkość środków finansowych przeznaczanych na inwestycje i działania z zakresu kultury, sportu i 
re 
kreacji. 
9. Beneficjenci projektu: 
- 
mieszkańcy miasta 
- 
turyści 
- 
inwestorzy 
- 
instytucje kultury 
- 
obiekty sportowe 
10. Koordynator programu: 
Dyrektor Wydziału Kultury i Spraw Społecznych 
11. Współpraca: 
1. 
Wydział Infrastruktury Komunalnej, 
2. Wydział Rozw 
oju i Współpracy Zagranicznej 
3. Biuro Promocji I Informacji, 
4. instytucje kultury, 
5. Stowarzyszenie Gmin I Powiatów Pomorza 
Środkowego 178 
6. 
Zarząd Obiektów Sportowych Sp. Z O.O. 
7. Biuro Organizacji Pozarządowych 
12.Zgodność programu z dokumentami str 
ategicznymi regionu i kraju: 
- 
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007 
- 
2013 
- 
Program Operacyjny 
– 
Innowacyjna Gospodarka, 2007 
- 
2013 
- 
Regionalny Pogram Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 
- 
2013 
- 
Program Operacyjny 
– 
Kapitał 
Ludzki 
– 
komponent regionalny 
- 
priorytet IX 
- 
Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 
- 
Strategia Rozwoju Koszalina do 2015r. 
- 
Narodowa Strategia Rozwoju Kultury 
- 
Strategia rozwoju sportu w Polsce 
- 
Wieloletni Plan Inwestycyjny Miast 
a Koszalina na lata 2007 
- 
2010 
13 
. 
Zakres finansowy programu 
232 654 tys. zł. 
14. Propozycja składu zespołu programowego: 
Nadzór merytoryczny: Zastępca Prezydenta Miasta ds. .Polityki Społecznej 
Przewodniczący zespołu 
: Dyrektor Wy 
działu Kultury i Spraw Społecznych 
Członkowie zespołu: 
 
Dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki 
 
Dyrektor Wydziału Infrastruktury Komunalnej 
 
Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej 
 
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 
 
Biuro Promocji i Informacji 
 
Muz 
eum w Koszalinie 
 
Centrum Kultury 105 w Koszalinie 
 
Bałtycki Teatr Dramatycznego w Koszalinie 
 
Filharmonia Koszalińska 
 
Koszalińska Biblioteka Publiczna 
 
Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. 
 
Politechnika Koszalińska 
 
Konsultanci zewnętrzni : 
 
Polskie Towarzystw 
o Turystyczno 
- 
Krajoznawcze w Koszalinie 
 
Przedstawiciel Komisji Kultury Rady Miejskiej 
 
Przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Miejskiej 179 
Projekty programu „Dla ciała i ducha” 
Projekt nr 1 
Ścieżki rowerowe 
Program 
nr IX 
Dla ciała i ducha 
Krótki opis projektu: 
Projekt ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców Koszalina poprzez stworzenie możliwości rozwoju turystyki 
rowerowej, rekreacji rodzinnej, aktywności fizycznej oraz upowszechniania zdrowego stylu życia. 
Zakłada m.in.: 
opracowanie „Studium rozwoju ruchu rowerowego w mieście”, 
rozwój infrastruktury rekreacyjno 
– 
sportowej, tj. wybudowanie ścieżek rowerowych w mieście, łączących się ze szlakami w 
regionie, 
przeprowadzenie szerokiej kampanii promocyjno 
- 
inf 
ormacyjnej, 
zorganizowanie cyklu szkoleń w szkołach na terenie miasta Koszalina i gmin ościennych. W ramach tych działań 
zaplanowane jest również ustawienie monitorowanych stojaków rowerowych przy szkołach oraz stojaków umożliwiających 
parkowanie rowerów w 
miejscach użyteczności publicznej. 
Na realizację powyższych zadań w budżecie miasta przewidziano na rok 2009 kwoty: 
1600 tys. zł (dział 600 rozdział 60015 § 6050) 
– 
realizacja inwestycji, 
22.500 zł (dział 750 rozdział 75095§ 4430) 
– 
udział w projekcie 
"Po 
morze Środkowe, Wyspa Bornholm, Skania 
- 
warto nas 
odwiedzić" 
38.529 zł (dział 750 rozdział 75095§ 4430) 
– 
udział w projekcie 
„Koszalin 
- 
Rowerowe miasto” 
Realizator projektu 
Gmina Miasto Koszalin 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego 
Zarząd 
Dróg Miejskich 
Oczekiwane rezultaty: 
Opracowanie Studium rozwoju ruchu rowerowego na terenie Koszalina 
Wybudowanie ok. 40 km ścieżek rowerowych w mieście, powiązanych ze 
szlakami rowerowymi wokół Koszalin 
– 
Jezioro Lubiatowskie i Koszalin 
– 
Północ oraz 
Koszalin 
– 
Kłos, inne kierunki. 
Oznakowanie 50 miejsc przyjaznych rowerom i ustawienie stojaków 
rowerowych na terenie miasta 
Ustawienie 12 monitorowanych stojaków rowerowych na terenie 
koszalińskich szkół 
przeprowadzenie cyklu szkoleń dla dzieci i młodzie 
ży dot. m.in. kodeksu 
ruchu drogowego, 
przeprowadzenie kampanii promocyjno 
- 
informacyjnej. 
Grupa (y) docelowa(e): 
- 
rowerzyści, w szczególności dzieci i młodzież 
- 
mieszkańcy 
- 
turyści krajowi i zagraniczni 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich 
korzyści: 
Gminy sąsiednie 
Organizacje pozarządowe 
media lokalne 
Potencjalny wkład w realizację projektu: 
Gmina Miasto Koszalin 
– 
koordynator projektu, 
finansowanie, 
Gminy sąsiednie 
– 
współfinansowanie, SGiPPŚ 
– 
koordynacja działań z gminami ościennymi, 
przygotowanie studium rozwoju ruchu 
rowerowego w mieście Koszalin, działalność 
promocyjno 
– 
edukacyjna, zakup i montaż 
stojaków rowerowych. 
Warunki rozpoczęcia projektu: 
- 
porozumienia międzygminne 
- 
przyjęcie projektów do dofinansowania 
Czynniki ryzyka 
zagrożenia realizacji: 
- 
brak współpracy pomiędzy gminami 
- 
brak dofinansowania zewnętrznego 180 
Szacunkowe koszt i źródła finansowania: 1 661 tys. złotych 
Wydatki 
Budżet jst 
Inne (RPO WZ 
Inne 
(wpisać jakie) 
4 000 
1 660 
2 300 
EWT Południowy 
Bałtyk, 
Woj 
ewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Zasobów Wodnych, 
Fundusz dla 
Organizacji 
Pozarządowych przy 
Mechanizmie 
Finansowym EOG 
oraz Norweskim 
Mechanizmie 
Finansowym 
Czas realizacji 2009 
– 
2010 181 
Projekty programu „Dla ciał 
a i ducha” 
Projekt nr 2 
Remont murów staromiejskich 
Program Nr IX 
Dla ciała i ducha 
Krótki opis projektu: 
Projekt 
– 
remont murów staromiejskich ma na celu zatrzymanie degradacji obiektu oraz doprowadzenie murów do 
należytego stanu technicznego. Po re 
alizacji projektu mury będą stanowiły atrakcję turystyczną, gdyż zlokalizowane 
są przy Staromiejskiej Trasie Turystycznej. 
Na realizacje tego projektu zabezpieczono środki w budżecie Miasta na 2009 r. w kwocie 300 tys. zł. (dział 921 
rozdział 92120 § 4340 
) 
Realizator projektu: 
Gmina Miasto Koszalin 
Oczekiwane rezultaty: 
- 
należyty stan techniczny murów obronnych 
Beneficjenci (grupy docelowe): 
 
Mieszkańcy 
 
Inwestorzy 
 
Turyści 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich 
korzyści: 
Brak 
Potencjalny wkład 
partnerów w realizację projektu: 
Brak 
Warunki rozpoczęcia projektu: 
 
Zabezpieczenie środków finansowych na realizacje 
projektu 
 
Przyjęcie projektu do dofinansowania ze środków 
unijnych 
Czynniki ryzyka zagrożenia projektu : 
Brak dofinansowania zewnętrzneg 
o 
Szacunkowe koszty i źródła finansowania 
( tys. zł ) 
: 
w 2009r. 
– 
310 tys. zł. w latach 2009 
- 
2011 
– 
1 200 tys zł 
WYDATKI 
Koszty 
Inwestycyjne 
( tys. zł ) 
Wydatki ogółem 
Budżet jst 
Inne 
W latach 2009 
- 
2011 
1 200 
1 200 
800 
400 
Czas realizacji 
: 
2009 
- 
2011 182 
Projekty programu „Dla ciała i ducha” 
Projekt nr : 3 
Budowa hali widowiskowo 
- 
sportowej 
Pogram nr IX 
Dla ciała i ducha 
Krótki opis projektu: 
Budowa hali widowiskowo 
– 
sportowej to jedna z najbardziej oczekiwanych inwesty 
cji w Koszalinie. Będzie 
to obiekt, który ma szansę stać się głównym ośrodkiem życia kulturalnego i wydarzeń sportowych na terenie miasta. 
W obiekcie odbywać się będą imprezy sportowe na szczeblu rozgrywek centralnych w sportach zespołowych (piłka 
koszyko 
wa, piłka ręczna i inne dyscypliny), a także imprezy wystawiennicze i estradowe. 
Lokalizacja hali planowana jest na terenie pomiędzy ul. Śniadeckich i ul. Gdańską. Położenie obiektu jest 
wyjątkowo korzystne z uwagi na bardzo dobry układ komunikacyjny, doj 
azd z dwóch stron, usytuowanie przy 
głównej trasie wylotowej z miasta. 
Budowa obiektu jest wspólnym przedsięwzięciem Miasta Koszalina oraz Politechniki Koszalińskiej. Hala wraz 
z terenami sportowymi wokół niej będzie wykorzystywana przez kluby sportowe m 
iasta Koszalina, studentów 
uczelni oraz uczniów pobliskich szkół. 
Będą mogły odbywać się tam również rozgrywki sportowe w ramach lig krajowych oraz imprezy estradowe. W 
czasie wolnym, tj. w okresie wakacyjnym oraz w dniach bez rozgrywek ligowych, hala bę 
dzie udostępniana na 
imprezy komercyjne oraz na potrzeby mieszkańców miasta. 
Budowa hali widowiskowo 
- 
sportowej w Koszalinie znalazła się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach 
RPO WZ na lata 2007 
- 
2013 z ogólną wartością inwestycji na poziomie 13,8 ml 
n euro 
– 
co daje ogromne szanse na 
pozyskanie dofinansowania. 
W budżecie Miasta na 2009 rok na realizację tej inwestycji zaplanowano środki finansowe w wysokości 3,2 mln zł. 
(dział 926 rozdział 92601 § 6010 
) 
Realizator projektu 
1. 
Gmina Miasto Koszalin 
2. 
Poli 
technika Koszalińska 
Oczekiwane rezultaty: 
- 
poprawa stanu technicznego bazy sportowo 
- 
rekreacyjnej 
- 
zaspokojenie zapotrzebowania na dostęp do obiektów sportowych 
- 
zapewnienie bazy treningowej dla klubów sportowych 
- 
kreowanie aktywnego stylu spędzania 
czasu wolnego i wypoczynku 
- 
możliwość organizacji imprez sportowych, artystycznych i 
rozrywkowych 
Grupa (y) docelowa(e): 
- 
stowarzyszenia kultury fizycznej 
miasta 
Koszalina 
- 
szkoły m. Koszalina 
- 
studenci, turyści 
- 
mieszkańcy Koszalina i oko 
licznych gmin 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: 
- 
stowarzyszenia kultury fizycznej m. Koszalina 
- 
sektor prywatny 
Potencjalny wkład w realizację projektu: 
- 
merytoryczny 
- 
finansowy 
Warunki rozpoczęcia projektu: 
- 
uzyskanie i zab 
ezpieczenie środków finansowych na realizację 
projektu, 
Czynniki ryzyka zagrożenia projektu: 
- 
niewystarczająca wielkość środków 
finansowych 
- 
brak dofinansowania ze źródeł 
zewnętrznych 
- 
ogólny wzrost cen na rynku usług 
budowlanych 
Szacunkowe koszty 
i źródła finansowania 
: 57.200 tys. zł 183 
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (tys. zł) 
Wydatki 
Budżet jst 
Inne (RPO WZ) 
Inne (wpisać 
jakie) 
Koszty inwestycyjne 
57.200 tys. zł 
14 
300 tys. zł 
28 
600 tys. zł 
14 300 tys. zł 
Czas realizacji: 
2009 
- 
2011 184 
Projekty programu „Dla ciała i ducha” 
Projekt nr 4 
Dostosowanie infrastruktury sportu i rekreacji do potrzeb 
społecznych 
Program nr IX 
Dla ciała i ducha 
Krótki opis projektu: 
Modernizacja, remonty i budowa miejskich obiek 
tów sportowych ogólnie dostępnych będą obejmowały hale sportowe, 
pływalnie i stadiony oraz inne obiekty sportowo 
- 
rekreacyjne. 
Występujący i przewidywany rozwój działalności sportowej, prowadzonej przez stowarzyszenia kultury fizycznej, 
szkoły i placów 
ki oświatowe skłania do podjęcia decyzji dot. modernizacji i remontów istniejącej bazy sportowo 
- 
rekreacyjnej miasta Koszalina oraz budowy nowych tego typu obiektów. Od kilku lat systematycznie rośnie liczba 
klubów sportowych, w związku z czym wzrasta zapot 
rzebowanie na dostęp do infrastruktury sportowo 
- 
rekreacyjnej. 
Wydatki budżetu Miasta na poprawę infrastruktury sportowej w 2009 r. wynoszą ponad 10 mln zł ( w tym 3 mln zł 
na budowę hali judo; 3,2 mln zł na budowę hali widowiskowo 
- 
sportowej; 300 tys. 
zł na modernizację stadionu „Bałtyk” 
oraz 3,6 mln zł na budowę boisk sportowych w ramach programu „Orlik 2012”). 
(Dział 926 
- 
Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 
- 
Obiekty sportowe, § 6010 i § 6050) 
Realizator projektu 
1. 
Gmina Miasto Koszalin 
2. 
Zarząd O 
biektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie 
Oczekiwane rezultaty: 
 
poprawa stanu technicznego bazy sportowo 
- 
rekreacyjnej 
 
zaspokojenie zapotrzebowania na dostęp do obiektów 
sportowych 
 
kreowanie aktywnego stylu spędzania czasu wolnego 
i wypoczynku 
 
możliwoś 
ć organizacji masowych imprez o zasięgu 
ogólnopolskim i międzynarodowym 
 
modernizacja stadionu "Bałtyk" przy ul. Andersa 
 
rozbudowa Ośrodka Szkolenia Taekwondo przy ul. Orląt 
Lwowskich 
 
modernizacje i remonty obiektów 
Zarządu Obiektów Sportowych 
 
budowa hali 
judo przy ul. Fałata 
 
budowa zjazdu narciarskiego na Górze Chełmskiej 
Grupa (y) docelowa(e): 
 
stowarzyszenia kultury fizycznej miasta 
Koszalina 
 
szkoły miasta Koszalina 
 
mieszkańcy Koszalina i okolicznych 
gmin 
 
turyści 
Potencjalni partnerzy i odnoszone prz 
ez nich korzyści: 
- 
stowarzyszenia kultury fizycznej 
- 
sektor prywatny 
Potencjalny wkład w realizację projektu: 
- 
wiedza specjalistyczna 
- 
pomoc techniczna 
- 
pomoc finansowa 
Warunki rozpoczęcia projektu: 
- 
uzyskanie i zabezpieczenie środków finansowych 
na realizację 
projektu 
Czynniki ryzyka zagrożenia projektu: 
- 
brak lub niewystarczająca wielkość 
środków finansowych w budżecie 
Miasta 
- 
brak dofinansowania ze źródeł 
zewnętrznych 
wycofanie się potencjalnych partnerów / 
inwestorów 
ze współudziału w finansow 
aniu i realizacji 
przedsięwzięć. 185 
Szacunkowe koszty i źródła finansowania: 
41.534,2 tys. zł 
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (tys. zł) 
Wydatki 
Budżet jst 
Inne 
Inne 
( wpisać jakie) 
Koszty, 
w tym: 
a) 
modernizacja stadionu "Bałtyk", 
b) 
Ośrodek Szkoleni 
a Taekwondo 
– 
rozbudowa, 
c) 
ZOS 
– 
modernizacje 
i remonty obiektów, 
d) 
budowa hali judo , 
e) 
budowa zjazdu narciarskiego, 
f) 
budowa boisk sportowych przy 
Szkole Podstawowej Nr 18, 
g) 
budowa boisk sportowych na 
Osiedlu Wenedów. 
h) 
adaptacja budynku kotłowni ZOS na 
salę 
boksu i kick 
- 
boxingu. 
41 
534,2 
13.607,2, 
- 
2.515, 
- 
12.000, 
- 
6.812, 
- 
1.500, 
- 
1.800, 
- 
1.800, 
- 
1.500, 
- 
28 374,8 
11.154,8, 
- 
1.640, 
- 
8.500, 
- 
3.312, 
- 
500, 
- 
1.134, 
- 
1.134, 
- 
1.000, 
- 
12 
284,4 
2.452,4, 
- 
--- 
3.500, 
- 
3.500, 
- 
1.000, 
- 
666, 
- 
666, 
- 
500, 
- 
875 
875, 
- 
Czas realizacji: 
2009 
- 
2011. 186 
Projekty programu „Dla ciała i ducha” 
Projekt nr: 5 
Dostosowanie obiektów kultury do potrzeb społecznych 
Program nr IX 
Dla ciała i ducha 
Krótki opis projektu: 
Wzrost zainteresowania atrakcyjną ofertą kulturalną stanowi podstawowy czynnik determinujący działania 
zmierzające do poprawy stanu technicznego i unowocześnienia bazy obiektów kultury. Z tego też powodu Miasto dba 
o dostosowanie istniejących o 
biektów kultury do obecnych wymogów i coraz wyższych standardów, w tym także 
europejskich. Poprawa stanu obiektów kultury przyczyni się do zwiększenia liczby organizatorów imprez, liczby 
uczestników oraz widzów z kraju i z zagranicy, rezultatem czego będzi 
e rozszerzenie, wzbogacenie i uatrakcyjnienie 
oferty artystycznej miasta Koszalina. 
W budżecie Miasta na 2009 r. zabezpieczono środki na realizację tego projektu (dział 921 rozdział 92118 § 6220 , 
dział 921 rozdział 92106 § 6050) 
Realizator projektu 
Gmin 
a Miasto Koszalin, 
Centrum Kultury 105 w Koszalinie, 
Bałtycki Teatr Dramatyczny, 
Muzeum w Koszalinie, 
Koszalińska Biblioteka Publiczna. 
Oczekiwane rezultaty: 
 
Modernizacja Amfiteatru: 
- 
modernizacja odwodnienia dachu, 
- 
wymiana ogrodzenia, nawierzchni, oświ 
etlenia zewnętrznego i 
siedzisk na widowni, 
- 
remont podłoża widowni, 
- 
podniesienie komfortu użytkowania i dostosowanie do potrzeb 
organizacji imprez o charakterze międzynarodowym. 
 
Modernizacja siedziby BTD 
- 
kontynuacja zadania 
 
Nadbudowa i przebudowa hol 
u wejściowego oraz tarasu BTD 
Zadanie stanowi II etap inwestycji modernizacji siedziby BTD, którą 
zakończono w 2008 r. W ramach przedsięwzięcia planowane jest: 
- 
wybudowanie windy dla osób niepełnosprawnych 
- 
wybudowanie toalet dla osób niepełnosprawnych na I 
oraz II piętrze 
budynku 
Zagospodarowanie posesji BTD 
Zadanie stanowi III etap inwestycji modernizacji siedziby BTD. Inwestycja 
dotyczy terenu przy ul. H. Modrzejewskiej z uwzględnieniem terenu 
należącego do Kaplicy Św. Gertrudy. 
W ramach inwestycji pl 
anowane jest: 
- 
wykonanie projektu technicznego 
- 
roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, 
- 
utwardzenie nawierzchni, 
- 
wykonanie oświetlenia zewnętrznego, 
- 
wykonanie bram i ogrodzenia terenu, 
- 
mała architektura 
 
Modernizacja obiektu Muzeum w Koszalinie: 
- 
remont budynków M 
uzeum: 
Grupa (y) doc 
elowa(e): 
- 
mieszkańcy Koszalina i 
okolicznych gmin, 
- 
studenci i uczniowie, 
- 
turyści krajowi i zagraniczni, 
- 
krajowi i zagraniczni organizatorzy 
programów i imprez kulturalnych, 187 
 
instalacja windy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
 
założenie klimatyzacji we wszystkich pomieszczeniach na poddaszu 
budynku pałacowego i młyna oraz we wszystkich salach 
wystawowych, 
 
remont skrzydła północnego z adaptacją piwnic i par 
teru oraz 
nadbudowa z przeznaczeniem na pracownie konserwatorskie i 
magazyny, 
 
instalacja systemu monitoringu wizyjnego 
 
Modernizacja obiektu głównego Koszalińskiej Biblioteki 
Publicznej 
– 
modernizacja systemu magazynowego: 
 
montaż nowoczesnych, przesuwanych 
regałów dzięki czemu, 
magazyny będą maksymalnie i efektywnie wykorzystane a zbiory 
odpowiednio zabezpieczone, 
 
inwentaryzacja pomieszczenia przed montażem, 
 
opracowanie studium zagospodarowania, 
 
wykonanie torów jezdnych, 
(planuje się zakup 70 regałów o 
łącznej długości półek 4694,4m, co 
pozwoli na zgromadzenie na nich ok. 70% obecnych zbiorów i zwolnienie 
części zajmowanej obecnie powierzchni. Umożliwi to dokonywanie zakupu 
nowości wydawniczych i poszerzenie oferty czytelniczej biblioteki. 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich 
Korzyści: 
- 
Instytucje kultury, or 
ganizatorzy i animatorzy imprez i projektów 
kulturalnych w kraju i za granicą, 
- 
miasta partnerskie, 
- 
organizacje międzynarodowe, 
- 
Politechnika Koszalińska, 
- 
Zespół Szkół Plastycznych i Zespół Państwowych Szkół Muzycznych 
w Koszalinie, 
Potencjalny wkła 
d w 
realizację projektu: 
- 
wkład organizacyjny i 
merytoryczny, 
- 
wiedza specjalistyczna, 
- 
pomoc techniczna, 
Warunki rozpoczęcia projektu: 
- 
uzyskanie i zabezpieczenie środków finansowych na realizację 
projektu, 
- 
wybór wykonawców, którzy zagwarantują rzete 
lną realizację 
projektów. 
Czynniki ryzyka zagrożenia realizacji: 
- 
brak lub niewystarczające środki w 
budżecie Miasta, 
- 
brak dofinansowania ze źródeł 
zewnętrznych / 
zbyt późne 
informacje na temat źródeł 
finansowania w danym roku i 
terminów składania projekt 
ów/, 
- 
w 
ycofanie się partnerów 
( 
inwestorów ze współudziału w 
finansowaniu i realizacji 
przedsięwzięć 
Szacunkowe koszt i źródła finansowania: 4 629 mln zł 
/całkowite koszty zadań/ 
Wydatki 
– 
tys. zł 
Budżet jst 
– 
tys. 
zł. 
Inne 
(RPO WZ) 
Inne 
(wpisać 
jakie) 
I. Koszty 
w tym: 
1. 
Modernizacja Amfiteatru, 
4 629,00 
954,00 
500,00 
- 
1 
750,00 
2 379,00 
954,00 
inne 188 
2. 
Modernizacja siedziby BTD 
- 
kontynuacja 
zadania 
 
Nadbudowa i przebudowa holu 
wejściowego oraz tarasu BTD 
 
Zagospodarowanie posesji BTD 
3 
. Modernizac 
ja obiektu Muzeum w 
Koszalinie: 
- 
remont budynków Muzeum 
4. Modernizacja obiektu głównego KBP 
– 
modernizacja systemu magazynowego 
1 000,00 
750,00 
1 640,00 
285,00 
500,00 
- 
- 
- 
500,00 
750,00 
500,00 
- 
140,00 
/PFRON, EFS 
1000,00 
inne 
210,00 
/ MKiDN 
/ 
75,00 
inne 
Czas realizacji: 
2009 
– 
2011 189 
Projekty programu „Dla ciała i du 
cha” 
Projekt nr 6 
Koszalińskie wydarzenia kulturalno 
– 
sportowe 
Program nr IX 
Dla ciała i ducha 
Krótki opis projektu: 
Projekt obejmuje dziesięć najważniejszych dla miasta wydarzeń kulturalnych i sportowych realizowanych w trakcie 
roku kalendarzowego: 
1. 
Mi 
ędzynarodowy konkurs dla dzieci i młodzieży „Muzealne Spotkania z Fotografią” 
– 
Organizatorem 
przedsięwzięcia od 2001 r. jest Muzeum w Koszalinie. 
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół (do 20 
roku życia), którzy podczas wizyty w Muzeum wykonali fo 
tografie przedstawiające muzealne wystawy albo ich 
fragmenty. Finałem przedsięwzięcia jest wystawa, połączona z wręczeniem nagród i plenerem dla laureatów. 
Wystawa jest prezentowana w miastach europejskich zainteresowanych współpracą w realizacji zadania. 
2. 
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej. 
Organizowany od 1966 r. przez Filharmonię Koszalińską w 
okresie letnim w Katedrze p.w. NMP w Koszalinie oraz w kościołach w Darłowie, Dźwirzynie, Karlinie, 
Sarbinowie i Białogardzie. Jednym z jego celów jes 
t popularyzacja dawnej i współczesnej muzyki organowej oraz 
oratoryjnej w wykonaniu światowej sławy artystów, muzyków i organistów, z kraju i zagranicy. 
3. 
Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych "Młodzi i Film" 
. Realizatorem Festiwalu jest Centrum Kultur 
y 105 
w Koszalinie. Pierwsza impreza odbyła się w 1973r. Od tego czasu zmienił się organizator, nazwa oraz 
regulamin. Niezmienny pozostaje fakt, że jest to bardzo ważny festiwal dla młodych, debiutujących twórców. Dla 
wielu początkujących artystów 
to okazja do pokazania swojej twórczości, do zaprezentowania się publiczności, i 
często jedyna szansa aby wejść na drogę do sukcesu. Festiwal cieszy się dużym uznaniem w świecie 
filmowców. To wydarzenie, skupia tysiące młodych ludzi 
– 
artystów i widzó 
w. Konkursowi towarzyszą 
warsztaty, seminaria, konkurs etiud oraz imprezy muzyczne i teatralne 
4. 
Międzynarodowy Festiwal Zespołowej Muzyki Akordeonowej 
– 
Organizowany 
od 2001 roku przez Centrum 
Kultury 105 w Koszalinie. Termin 
- 
wrzesień. Festiwal obejmuj 
e koncerty zespołów i orkiestr akordeonowych, 
warsztaty instrumentalne, wydawnictwo metodyczno 
– 
repertuarowe. Impreza zyskała sympatię uczestników i 
widzów i będzie kontynuowana w szerszym zakresie. Wyrazem dużego zainteresowania są liczne zaproszenia 
d 
o udziału w podobnych imprezach w kraju i w Europie. 
5. 
Międzynarodowy Turniej Koszykówki. 
Realizatorem zadania jest Uczniowski Klub Sportowy „Szesnastka” 
Koszalin. Termin 
– 
maj. Miejsce 
– 
sale sportowe na terenie miasta. Turniej ma charakter integracyjnych 
spotkań 
młodzieży. Umożliwia m.in. wymianę młodzieży z różnych krajów. Najważniejszą ideą przedsięwzięcia jest 
umożliwienie nawiązania trwałych przyjaźni pomiędzy młodymi ludźmi z państw europejskich. 
6. 
Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Józefa Kochana. 
Realizatorem Turnieju jest Akademicki Klub 
Szachowy „Hetman 
– 
Politechnika Koszalińska”. 
Termin 
– 
sierpień, Miejsce 
– 
koszalińskie obiekty sportowe. W 
imprezie zaplanowano udział około 200 zawodników w różnym wieku. Przedsięwzięcie ma charakter 
integracyj 
ny, w którym wezmą udział pasjonaci królewskiej gry z Polski i innych krajów europejskich. Udział w 
Turnieju szachowym przyczyni się do poznania kultury, tradycji regionu koszalińskiego oraz regionów 
reprezentowanych przez uczestników. Podczas pobytu szac 
hiści poznają historię obyczaje i dorobek regionów z 
których pochodzą uczestnicy imprezy. Umożliwi to nawiązanie nowych kontaktów i wymianę doświadczeń. 
7. 
Hanza Jazz Festiwal 
– 
Projekt realizowany jest od roku 2005. Jest wspólnym przedsięwzięciem Urzędu 
Mi 
ejskiego w Koszalinie i Centrum Kultury 105. Głównym założeniem jest zacieśnienie współpracy pomiędzy 
Koszalinem a miastami z państw UE (w szczególności z miastami z terenu Euroregionu Pomerania) poprzez 
organizację wspólnych działań kulturalnych. Należą 
do nich przede wszystkim warsztaty instrumentalne i 
warsztaty wokalne prowadzone przez profesjonalnych wykładowców, wspólne koncerty oraz występy w 
koszalińskich pubach, na które wolny wstęp mają zapewniony wszyscy chętni. Wydarzenie odbywa się jesienią i 
adresowane jest przede wszystkim do młodych muzyków, a także do powiększającej się z roku na rok grupy 
fanów muzyki jazzowej. 
8. 
Polsko 
- 
Niemiecki Festiwal Młodzieży 
– 
Festiwal swoją historią sięga 1996r. Zasadą jest, że odbywa się 
naprzemiennie raz w niemiec 
kim raz w polskim mieście Euroregionu Pomerania. W roku 2007 zapadła decyzja, 
że każde kolejne wydarzenie, które będzie się odbywać po stronie polskiej, odbywać się będzie w Koszalinie. Na 
festiwal zazwyczaj przyjeżdżają młodzi ludzie z państw tworzących w 
spólny region Pomerania, czyli 
przedstawiciele z trzech krajów: Niemiec, Szwecji i Polski. Idea projektu łączy młodzież ponad granicami 
dzielącymi państwa, barierami kulturowymi i językowymi. Na Festiwalu uczestnicy prezentują swoje własne 190 
umiejętności wok 
alne, taneczne i sportowe zapoznając się z równocześnie z umiejętnościami pozostałych 
partnerów. Festiwal stwarza doskonałe warunki do pozbycia się uprzedzeń a jednocześnie jest wspaniałą 
platformą do nauczenia się wzajemnego szacunku i akceptacji. Impreza 
zazwyczaj odbywa się we wrześniu. 
9. 
Festiwal Rockowy GENERACJA 
– 
w roku 2008 odbyła się w Koszalinie już 28 edycja przeglądu młodzieżowych 
zespołów rockowych. Głównym celem przedsięwzięcia jest promocja i prezentacja muzyki młodzieżowej a do 
udziału w konku 
rsie zapraszane są zespoły wykonujące muzykę rockową, z różnorodnymi odmianami, opartą na 
repertuarze własnym. Organizatorem i producentem Festiwalu jest Centrum Kultury 105 w Koszalinie. 
10. 
Międzynarodowy Turniej Tenisa Koszalin Open 
– 
realizatorem projektu 
jest Klub Tenisowy „Bałtyk” w 
Koszalinie. Turniej odbywa się w terminie maj/ czerwiec na kortach tenisowych przy ul. Andersa. Turniej ma 
charakter międzynarodowy, którego zadaniem jest popularyzacja tenisa w naszym mieście, a także w regionie 
oraz populary 
zacja Miasta Koszalina na arenie międzynarodowej. Turniej ma wieloletnia tradycję dzięki 
zainteresowaniu mieszkańców Koszalina stał się interesującym i na wysokim poziomie wydarzeniem sportowym, 
w którym udział bierze ok. 100 zawodników z 20 krajów całego 
świata. 
Organizowane, od wielu lat imprezy mają już swoją tradycję i poprzez zakres oraz zainteresowanie stają się 
niekwestionowanymi wydarzeniami kulturalnymi oraz wydarzeniami sportowymi. Zapewniają interesujące i na 
wysokim poziomie spotkania z kult 
urą i umożliwiają poznanie najcenniejszych wartości sportowych. Uczestnictwo w 
nich, szczególnie ludzi młodych jest często ważnym elementem edukacji kulturalnej i sportowej. Projekt jest 
odpowiedzią lokalnych władz na potrzeby mieszkańców Koszalina. Zasadn 
iczym założeniem projektu jest 
podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności usług kulturalnych i sportowych oraz zapewnienie mieszkańcom 
uczestnictwa w międzynarodowych wydarzeniach kulturalnych i sportowych, zachęcenie gości przebywających w 
okolicy do k 
orzystania z koszalińskiej oferty, nawiązanie współpracy z zagranicznymi partnerami. Troska o właściwy 
rozwój miasta, dostosowanie do zasad działania Unii Europejskiej, a jednocześnie nawiązanie stałych kontaktów tak 
pomiędzy jednostkami samorządu jak i p 
oszczególnymi instytucjami i stowarzyszeniami kultury i sportu stały się 
podstawą do przygotowania tego projektu. Projekt jest zgodny ze „Strategią Rozwoju Koszalina” i ma charakter 
cykliczny. W kolejnych latach planowana jest jego kontynuacja. 
W budżecie 
Miasta na 2009 r. na realizacje tego projektu zabezpieczono środki (921 rozdział 92108 § 2480; 92109 § 
2480; 92605 § 2820 ; 92106 § 6050) 
Realizator projektu 
Gmina Miasto Koszalin 
- 
Stowarzyszenia kultury fizycznej i stowarzyszenia twórcze, 
- 
Centrum Kultury 
105 w Koszalinie, 
- 
Filharmonia Koszalińskiej, 
- 
Muzeum w Koszalinie, 
- 
Koszalińskie Towarzystwo Społeczno 
– 
Kulturalne, Koszalińska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela 
- 
Klub Tenisowy „Bałtyk” 
Oczekiwane rezultaty: 
 
wzbogacenie oferty kulturalnej i sportowej K 
oszalina o 
przedsięwzięcia wartościowe 
– 
w tym o charakterze 
międzynarodowym, zaspokajające potrzeby jego 
mieszkańców, 
 
promowanie kultury i sportu miasta, osiągnięć jego 
środowisk twórczych i sportowych oraz historii i 
dziedzictwa kulturowego, 
 
wzboga 
cenie oferty w zakresie edukacji artystycznej, 
kulturalnej i sportowej, 
 
wzbogacenie więzi społecznych, środowiskowych i 
budowanie tożsamości lokalnej oraz poczucia 
podmiotowości mieszkańców, 
 
propagowanie zdrowego i czynnego stylu spędzania 
czasu wolnego 
, 
 
tworzenie ścisłych więzi pomiędzy Koszalinem a 
zaprzyjaźnionymi miastami partnerskimi. 
Grupa (y) docelowa(e): 
- 
mieszkańcy miasta 
– 
wszystkie grupy 
wiekowe, 
- 
uczestnicy i widzowie z państw 
europejskich głównie partnerskich, 
- 
turyści 
- 
Środowiska os 
ób niepełnosprawnych 
zrzeszone w stowarzyszeniach i fundacjach, 
jak i osoby niepełnosprawne niezrzeszone 
- 
Twórcy filmowi 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich 
korzyści: 
Potencjalny wkład w realizację projektu: 191 
 
Stowarzyszenie Filmowców Polskic 
h 
– 
realizacja celów statutowych 
 
rzeczowy 
– 
doświadczenie w organizacji tego typu 
przedsięwzięć, kontakty ze środowiskiem filmowym, 
 
finansowy 
 
Film Polski 
– 
Agencja Promocji 
– 
realizacja 
celów statutowych 
 
rzeczowy 
– 
doświadczenie w organizacji 
tego 
rodzaju imprez, kontakty ze środowiskiem 
filmowym, 
 
finansowy 
 
Festiwal DokumentART, Neubrandenburg 
– 
wymiana filmów, twórców i młodej widowni, 
realizacja wspólnego projektu, dostęp do 
środków z programu Media Desk 
 
organizacyjny i rzeczowy 
- 
k 
ontakty ze 
środowiskiem filmowców niemieckich, pomoc w 
preselekcji filmów do konkursu, 
 
Instytut Sztuki Filmowej 
 
organizacyjny 
– 
kontakty zagraniczne, 
 
finansowy 
– 
zgodnie z założeniami statutowymi 
 
Miasta partnerskie Koszalina 
– 
umacnianie 
współpracy kultu 
ralnej i sportowej, wymiana 
doświadczeń pomiędzy placówkami kultury i 
stowarzyszeniami sportowymi, wzbogacanie 
warsztatu pracy instruktorów i kierowników 
zespołów oraz trenerów, nawiązywanie i 
umacnianie kontaktów międzyludzkich 
 
przyjazd zespołów artystyc 
znych, orkiestr, drużyn 
sportowych, 
 
udział instruktorów i nauczycieli przedmiotów 
artystycznych oraz trenerów i nauczycieli 
wychowania fizycznego 
 
Uczniowski Klub Sportowy „Szesnastka” 
Koszalin 
- 
realizacja zadań statutowych 
 
organizacyjny i rzeczowy 
 
Akade 
micki Klub Szachowy „Hetman 
– 
Politechnika Koszalińska” 
– 
realizacja zadań 
statutowych 
 
organizacyjny i rzeczowy 
 
Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków 
– 
realizacja zadań statutowych 
 
organizacyjny, 
 
finansowy 
 
Samorządy lokalne Koszalina, Darłowa i 
Białog 
ardu 
- 
wzbogacenie letniej oferty 
artystycznej dla mieszkańców i turystów 
 
finansowanie projektu 
 
Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w 
Warszawie 
– 
wystawa prac konkursowych 
 
organizacyjny i rzeczowy 
 
Instytut Słowacki w Warszawie 
 
organizacyjny i rzeczowy 
 
s 
zkoły, placówki kultury w kraju 
– 
udział w 
konkursie, wymiana doświadczeń 
 
organizacyjny 
 
Muzeum Regionalne w Neubrandenburgu 
– 
wystawa prac konkursowych 
 
organizacyjny i rzeczowy 
 
Rosyjskie Muzeum Etnograficzne w Sankt 
Petersburgu 
– 
wystawa prac konkursowy 
ch 
 
organizacyjny i rzeczowy 
 
Narodowe Muzeum Sztuki M.K. Curlionisa w 
Kownie 
 
organizacyjny i rzeczowy 
• 
Pomorskie Stowarzyszenie Edukacji 
Regionalnej 
– 
realizacja celów statutowych 
 
organizacyjny i rzeczowy 
 
Organizacje zrzeszające osoby 
nie 
pełnosprawne 
- 
Rehabilitacja społeczna 
poprzez integrację. Środowiska twórców 
filmowych 
– 
inspiracja do nowych obrazów 
filmowych o problematyce osób 
niepełnosprawnych 
 
Praca wolontariuszy 
Warunki rozpoczęcia projektu: 
 
aktualizacja rozpoznania zainteresowan 
ia grup 
Czynniki ryzyka zagrożenia realizacji: 
 
brak wystarczających środków finansowych 192 
docelowych i możliwości ich uczestnictwa, 
 
przygotowanie programu merytorycznego i 
organizacyjnego, 
 
podstawowe zabezpieczenie środków 
finansowych w budżecie miasta, 
 
zabezpieczenie bazy i zapewnienie 
niezbędnych warunków technicznych 
/obiekty, sprzęt 
/ 
własnych, 
 
brak dostępu do źródeł finansowania 
– 
zbyt późna 
informacja i krótkie terminy zgłaszania projektów 
/np. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, fundusze un 
ijne/, 
 
zubożenie społeczeństwa 
– 
brak możliwości 
skorzystania z ofert dotyczących imprez 
biletowanych, 
 
małe zainteresowanie sponsorów, 
 
brak zgłoszeń do udziału w imprezach 
Szacunkowe koszt i źródła finansowania: 
4080 ,25 tys. złotych 
WYDATKI 
Bu 
dżet jst 
Inne ( wpisać 
jakie) 
Inne (wpisać 
jakie) 
Koszty inwestycyjne 
- 
Międzynarodowy konkurs 
dla dzieci i młodzieży 
„Muzealne Spotkania z 
Fotografią”, 
- 
Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Organowej, 
- 
Koszaliński festiwal 
Debiutów Filmowych 
„Młodzi i Film”, 
- 
Międzynarodowy Festiwal 
Zespołowej Muzyki 
Akordeonowej, 
- 
Międzynarodowy Turniej 
Koszykówki, 
- 
Międzynarodowy Festiwal 
Szachowy im. Józefa 
Kochana 
- 
Hanza Jazz Festiwal 
- 
Festiwal Rockowy 
GENERACJA 
- 
Polsko 
- 
Niemiecki Festiwal 
Młodzieży 
- 
Międzynarodowy 
Turniej 
Tenisa Koszalin Open 
4080 ,25 
55,00 
209, 25 
1 350,00 
35,00 
20,00 
196,00 
130,0 
80,0 
1.900,0 
105,0 
769,3 
- 
72, 00 
250,00 
25, 3 
- 
- 
25,0 
37,0 
285,0 
75,0 
1 803,0 
Pomerania 
, 
akredytacje 
10,00 
- 
105,0 
43,0 
1.615,0 
30,0 
1 507,95 
55,0 
/WK.Zabytków, 
M.E.N., Urząd 
Marszałkowski, 
inne/ 
83.8 
Samorządy 
lokalne, bilety, 
sponsorzy, inni 
53, 45 
/MKiDN/ 
1 100,00 
MKiDN, ,SFP, 
Urząd 
Marszałkowski 
sp 
onsorzy 
9,7 
sponsorzy 
10,00 
sponsorzy 
196,00 
– 
sponsorzy, 
inne 
sponsorzy 
Czas realizacji: 2009 
- 
2011 
Każdego roku podejmowane są działania w celu pozyskania środków finansowych na poszczególne zadania od 
sponsorów oraz z Ministerstwa Kult 
ury i Dziedzictwa Narodowego 193 
Projekty programu „Dla ciała i ducha” 
Projekt nr 7 
Europejski Festiwal Filmowy INTEGRACJA Ty i Ja 
Program Nr IX 
Dla ciała i ducha 
Krótki opis projektu: 
Europejski Festiwal Filmowy INTEGRACJA Ty i Ja poświęcony problemom 
osób niepełnosprawnych, jest 
jedynym tego rodzaju wydarzeniem nie tylko w skali ogólnopolskiej, ale także w Europie. Pięć poprzednich 
edycji Festiwalu dowiodło, że problem niepełnosprawności jest inspiracją dla wielu znakomitych twórców, 
artystów i reżyse 
rów filmowych na całym świecie; w ramach festiwalu prezentujemy ich sylwetki i dorobek 
artystyczny, który jest głównym elementem działań integracyjnych. Festiwal i wszystkie imprezy 
towarzyszące mają za zadanie ograniczyć wykluczenie społeczne osób niepełn 
osprawnych wskazując 
nowe obszary rehabilitacji społecznej przez sztukę, dlatego propagujemy aktywne uczestnictwo w życiu 
artystycznym i kulturalnym. Festiwal INTEGRACJA Ty i Ja to jedyna swoim rodzaju interdyscyplinarna 
impreza kulturalna dotykająca niepe 
łnosprawności, na którą składają się: międzynarodowe konkursy 
filmowe, dyskusje i spotkania z twórcami prezentowanych filmów, wystawy, spektakle teatralne, koncerty, 
happeningi i instalacje multimedialne. 
Realizator projektu: 
Koszalińskie Towarzystwo Spo 
łeczno 
– 
Kulturalne, Koszalińska Biblioteka Publiczna im. J. 
Lelewela 
Beneficjenci (grupy docelowe): 
- 
Środowiska osób niepełnosprawnych zrzeszone w 
stowarzyszeniach i fundacjach, jak i osoby 
niepełnosprawne niezrzeszone 
- 
Twórcy filmowi 
Potencjalni pa 
rtnerzy: i odnoszone przez nich 
korzyści: 
Organizacje zrzeszające osoby niepełnosprawne 
- 
Rehabilitacja społeczna poprzez integrację. 
Środowiska twórców filmowych 
– 
inspiracja do 
nowych obrazów filmowych o problematyce osób 
niepełnosprawnych 
Potencjalny w 
kład partnerów w realizację 
projektu: 
Praca wolontariuszy 
Warunki rozpoczęcia projektu 
Zabezpieczenie i uzyskanie środków finansowych 
na realizację projektu. 
Czynniki ryzyka zagrożenia projektu : 
Nieuzyskanie środków finansowych na realizację 
projektu. 
Szacunkowe koszty i źródła finansowania: 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
Sponsorzy 
150 tys. zł 
Wydatki ogółem 
Budżet jst 
Inne 
Inne (wpisać jaki 
e) 
Wydatki 
150 tys. zł 
46 tys. zł 
104 tys. zł 
Czas realizacji: styczeń 
– 
grudzień 2009 (finał 8 
- 
12 września 2009) 194 
Projekty programu „Dla ciała i ducha” 
Projekt nr 8 
Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki 
Program Nr IX 
Dla ciała i ducha 
Krótki 
opis projektu: 
Projekt dotyczy wybudowania sali koncertowej dla Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki. 
Jest to inwestycja kluczowa dla rozwoju miasta Koszalina i całego regionu, w zakresie kreowania funkcji „ośrodka kultury”. 
Z sali koncerto 
wej korzystać będą mieszkańcy Koszalina oraz miast i gmin województwa zachodniopomorskiego, studenci 
wyższych uczelni, dzieci i młodzież szkolna /audycje muzyczne/. 
W obiekcie odbywać się będą imprezy artystyczne, rozrywkowe oraz uroczystości miejskie. 
Rea 
lizacja projektu przyczyni się do rozwoju Koszalina, jako prężnego ośrodka kulturotwórczego o znaczeniu 
ponadlokalnym oraz wzmocni integrację społeczności lokalnych. 
Filharmonia Koszalińska znalazła się jako jedna z pięciu inwestycji miejskich w Indykatyw 
nym Planie Inwestycyjnym, w 
ramach RPOWZ na lata 2007 
- 
2013, z kwotą 6,67 mln euro. W budżecie miasta na 2009r 
– 
zaplanowano na realizację 
zadania 1,00 mln zł (dział 921 rozdział 92108 § 6050) 
Realizator projektu 
Gmina Miasto Koszalin 
Filharmonia Koszaliń 
ska 
Oczekiwane rezultaty: 
- 
poprawa stanu technicznego bazy artystyczno 
- 
rozrywkowej 
- 
uatrakcyjnienie oferty programowej miasta i regionu, w zakresie 
kultury 
- 
zwiększenie liczby widzów z kraju i z zagranicy 
- 
wzmocnienie integracji społeczności lokalnych 
- 
prom 
ocja miasta 
- 
podniesienie rangi miasta 
Grupa (y) docelowa(e): 
- 
mieszkańcy Koszalina 
- 
inwestorzy 
- 
turyści krajowi i zagraniczni 
- 
mieszkańcy sąsiednich gmin 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: 
- 
krajowe i zagraniczne instytucje muz 
yczne( filharmonia, opera) 
- 
organizacja koncertów oraz widowisk muzycznych 
Potencjalny wkład w realizację projektu: 
wkład organizacyjny 
Warunki rozpoczęcia projektu 
: 
- 
zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu 
Czynniki ryzyka zagrożeni 
a realizacji: 
- 
brak środków w budżecie 
- 
brak dofinansowania ze źródeł 
zewnętrznych 
Szacunkowe koszt i źródła finansowania: 30 
000 tys. zł 
Źródła finansowania 
Wydatki 
Budżet jst 
Inne (RPO WZ) 
Inne 
(wpisać jakie) 
30 000 tys. zł 
2009 r. 
- 
1 
000 tys. 
zł 
75 % z kwoty 6, 67 
mln euro 
- 
5 mln euro 
20 mln zł* 
Czas realizacji 2009 
- 
2011 
*na podstawie kursu walut ze stycznia 2009 r. : 1 euro = ok. 4 zł 195 
Projekty programu „Dla ciała i ducha” 
Projekt nr 9 
Utworzenie MultiCentrum 
Program nr 10 
Dla ciała i 
ducha 
Krótki opis projektu: 
Ideą MultiCentrum jest zapoznanie dzieci, młodzieży i dorosłych ze światem technologii przy 
pomocy najnowszych środków dydaktycznych i technologii informatycznych. Jest to nowatorska metoda 
upowszechniania nauki i wiedzy stoso 
wana z powodzeniem za granicą, a w kraju 
- 
między innymi w Olsztynie i 
Wrocławiu 
. 
Placówki te usytuowane są w bibliotekach, jako nowoczesnych centrach przekazywanie wiedzy i informacji. 
Inwestycja ta będzie ośrodkiem służącym nauce i wzbogacaniu wiedzy 
niezależnie od wieku odbiorców, oferując szeroki 
zakres działań i doświadczeń dotyczących wielu dziedzin nauki, połączonych z zaawansowanymi i najnowszymi 
technologiami informatycznymi. Zakres działań MultiCentrum będzie podzielony na bloki tematyczne zale 
żnie od wieku i 
zainteresowań odbiorców. (Multidzieciak, Multisztuka, Multimuzyka, Multinauka, Multitechnika, Multijęzyk). 
Zajęcia odbywać się będą zarówno dla zorganizowanych grup uczniów jak też dla uczestników indywidualnych. 
Planowana jest lokaliza 
cja MultiCentrum w pomieszczeniach po byłej kotłowni Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. 
W budżecie Miasta na 2009 r. nie zabezpieczono środków na ten cel. 
Realizator projektu 
Gmina Miasto Koszalin 
Oczekiwane rezultaty: 
- 
powstanie nowoczesnego ośro 
dka upowszechniania wiedzy i nauki 
- 
wypełnienie luki w zakresie edukacji technologicznej 
- 
przygotowanie młodych mieszkańców do uczestnictwa w 
społeczeństwie informatycznym i technicznym 
- 
rozwój środowiska nauczycielskiego poprzez zaawansowane 
szkole 
nie pedagogów 
Grupa (y) docelowa(e): 
dzieci 
młodzież 
dorośli 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: 
- 
uczniowie szkół miasta i powiatu koszalińskiego 
- 
Politechnika Koszalińska 
- 
Uniwersytet Trzeciego Wieku 
- 
środowisko pedagogiczne 
Potencjalny wkład w realizację projektu: 
brak 
Warunki rozpoczęcia projektu: 
- 
zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu 
Czynniki ryzyka zagrożenia realizacji: 
- 
brak środków w budżecie Miasta 
- 
brak dofinansowania ze źródeł 
zewnętrzny 
ch 
Szacunkowe koszt i źródła finansowania: w latach 2009 
– 
2011 
- 
1 269 tys. zł. 
Źródła finansowania ( w tys. zł) 
Wydatki 
Budżet jst 
Inne (RPO WZ) 
Inne 
(wpisać jakie) 
Koszty 
1 
260 tys. zł 
337 tys. zł 
923 tys. zł 
- 
Czas realizacji 
2009 
- 
2010 196 
Projekty programu „Dla ciała i ducha” 
Projekt: 
Nr 10 
Prezentacje kulturalne 
2. Program IX 
Dla ciała i ducha 
Krótki opis projektu: 
Celem projektu będzie wzajemna promocja kulturalna miast partnerskich Koszalina i Schwedt/Odrą, nawi 
ązanie 
kontaktów osobami odpowiedzialnymi w miastach za rozwój kultury. 
Zabezpieczone środki w budżecie Miasta na 2009 r. 
- 
rezerwa celowa na realizację zadań dofinansowanych ze środków 
zewnętrznych (dział 758 Rozdział 75818 § 4810) 
Realizator projektu 
 
Gm 
ina Miasto Koszalin 
 
Miasto Schwedt/Odrą 
Oczekiwane rezultaty: 
Projekt przewidziany jest do realizacji na lata 2009 
- 
2011. Zakłada 
coroczną prezentację kulturalną miasta Koszalina podczas 
wrześniowych imprez kulturalnych organizowanych w Schwedt/Odrą 
oraz 
prezentację kulturalną miasta Schwedt/Odrą podczas majowych 
Dni Koszalina. 
Oczekiwane rezultaty: 
promocja oferty kulturalnej Koszalina, wzrost 
zainteresowania mieszkańców miasta partnerskiego Schwedt/Odrą 
Koszalinem, przybliżenie mieszkańcom Koszalina mia 
sta 
Schwedt/Odrą. Nawiązanie stałej współpracy pomiędzy instytucjami 
wspierającymi rozwój kultury w obu miastach. 
Promocja Koszalina. 
Grupa (y) docelowa: 
 
grupy taneczne i muzyczne instytucje kultury 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyś 
ci: 
Instytucje wspierające rozwój kultury, grupy muzyczne i taneczna, 
osoby odpowiedzialne za promocję kultury w miastach partnerskich. 
 
nawiązanie współpracy z partnerami zagranicznymi w 
zakresie rozwoju kultury, 
 
wzajemne poznanie oraz rozpropagowanie wa 
lorów obu 
miast 
 
promocja kulturalna 
 
wzrost współpracy międzynarodowej 
Potencjalny wkład w realizację projektu na 
lata 2009 
- 
2011. 
- 
finansowy, 
- 
merytoryczny 
. Warunki rozpoczęcia projektu: 
Inicjatywa Wspólnotowa 
Interreg IV 
Czynniki ryzyka z 
agrożenia realizacji: 
Brak dofinansowania z UE na poszczególne 
zamierzenia projektu. 
Szacunkowe koszt i źródła finansowania 
Źródła finansowania 
Wydatki 
Budżet jst 
INTERREG IV 
Inne 
(wpisać 
jakie) 
Szacunkowe koszty 
160 tys. zł 
24 tys. zł 
136 tys. zł 
- 
Czas realizacji: 
2009 
– 
2011 197 
Projekty programu „Dla ciała i ducha” 
Projekt nr 11 
Współpraca partnerska miast w realizacji projektów 
Program Nr IX 
Dla ciała i ducha 
Krótki opis projektu: 
Udział w projektach mających na 
celu rozwiązanie problemów lokalnych i regionalnych w zakresie, np. dziedzictwa 
kulturowego, edukacji, sportu, ochrony przyrody itp. 
Miasto Koszalin prowadzi szeroką współpracę partnerską. Poza miastami, z którymi posiada podpisane wieloletnie 
umowy o wsp 
ółpracy partnerskiej, włącza się również chętnie do realizacji wspólnych przedsięwzięć z miastami, które 
są zainteresowane wyłącznie realizacją konkretnych przedsięwzięć o charakterze zarówno krajowym jak i 
międzynarodowym. W większości są to przedsięwzięc 
ia społeczne o charakterze 'miękkim', czyli m.in. spotkania, 
seminaria, konferencje, jednakże nie można wykluczyć potencjalnego zaproszenia do udziału w projektach np. 
gospodarczych, badawczych czy promocyjnych. Procedura wspólnej realizacji projektu zazwy 
czaj rozpoczyna się od 
odpowiedzi na zaproszenie wystosowane przez miasto będące liderem przedsięwzięcia i wyrażenia chęci współpracy 
przez potencjalnego partnera. Po ustaleniu lub przyjęciu zaproponowanych zasad współpracy następuje podpisanie 
umowy, na p 
odstawie której określone zostają zobowiązania każdej ze stron. Znane są projekty, w ramach których 
partnerstwa rozpoczęte w drodze projektów nieinwestycyjnych przełożyły się wraz z upływem czasu na rozwiązania 
konkretnych problemów inwestycyjnych. Koszali 
n uczestniczył, np. w 
Baltic+ 
(projekt dzięki któremu rozpoczęto 
realizację polsko 
- 
niemieckiej trasy rowerowej wzdłuż Bałtyku), 
Szlak Gotyku Ceglanego 
(projekt o charakterze 
promocyjnym jednak niektórzy z partnerów uzyskali dofinansowanie unijne na renowa 
cję zabytków gotyckich), 
Concerto act2 
( 
celem projektu był rozwój i analiza strategii rozwiązań energetycznych oraz wprowadzenie procesów 
innowacyjnych oraz planów wdrożeniowych z innych miast uczestniczących w programie. 
W roku 2009 przystępujemy do re 
alizacji 
projektu partnerskiego 
z Miastem Strasburg 
. 
Projekt ma służyć 
polepszeniu stanu infrastruktury sportowej i kulturalnej, która służyć będzie polsko 
- 
niemieckiej współpracy 
młodzieżowej. Celem projektu jest propagowanie dobrosąsiedzkich stosunków w E 
uroregionie Pomerania. 
W ramach projektu realizowane będą następujące zadania: 
Baza sportowa 
1. Modernizacja Wyposażenie hali sportowej w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Andersa 30 
Zadania Wydziału Edukacji 
Baza kulturalna 
1. Wyposażenie sali kinowo 
- 
konferenc 
yjnej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w system tłumaczeń 
symultanicznych i sprzęt audiowizualny 
Zadanie Koszalińskiej Biblioteki Publicznej 
W budżecie Miasta na 2009 r. zabezpieczono środki na ten cel (dział 801 rozdział 80195 § 6050; dział 854 rozd 
ział 
85410 § 6050) 
Realizator projektu: 
Gmina 
- 
Miasto Koszalin /Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej/ 
Oczekiwane rezultaty projektu partnerskiego: 
- 
Poprawa stanu infrastruktury sportowej 
- 
Uzyskanie nowoczesnej w pełni wyposażonej sali 
konferencyjno 
- 
kinowej 
Beneficjenci (grupy docelowe): 
- 
mieszkańcy miasta 
- 
uczestnicy (młodzież) z miast współrealizujących 
projekt 
- 
turyści 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich 
korzyści: 
- 
Miasto Strasburg 
Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 
W zależności od charakteru przedsięwzięcia: 
- 
organizacyjny 198 
- 
jednostki i spółki miejskie, 
- 
Koszalińska Bibliot 
eka Publiczna 
- 
organizacje pozarządowe 
- 
mieszkańcy 
- 
inni w zależności od charakteru przedsięwzięcia/ 
- 
rzeczowy 
- 
finansowy 
- 
doradczy 
Warun 
ki rozpoczęcia projektu 
- 
podjęcie decyzji o przystąpieniu do projektu (odpowiedź 
na zaproszenie lidera projektu) 
- 
podjęcie decyzji o przygotowaniu projektu o charakterze 
międzynarodowym (przyjęcie na siebie roli lidera projektu) 
i potwierdzeniu chęci wsp 
ółpracy od partnerów 
- 
zabezpieczenie środków finansowych na realizację 
projektu 
- 
uzyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych 
Czynniki ryzyka zagrożenia projektu : 
- 
brak zainteresowania przedsięwzięciem (brak 
partnerów) 
- 
brak dofinansowania ze środk 
ów zewnętrznych 
Szacunkowe koszty i źródła finansowania: 5 000 tys. zł 
WYDATKI 
Wydatki ogółem 
Budżet jst 
Inne 
Inne wpisać jakie 
5 000 tys. zł 
1600 tys. zł 
3 400 tys. zł 
INTERREG IVa 
Czas realizacji: 2009 
- 
2011 199 
Pr 
ojekty programu „Dla ciała i ducha” 
Projekt: 12 
Wielofunkcyjny Kompleks Wodno 
– 
Rekreacyjny typu 
aquapark 
Program Nr IX 
Dla ciała i ducha 
1. Krótki opis projektu: 
. 
Budowa w Koszalinie o wysokim standardzie wielofunkcyjnego kompleksu re 
kreacyjno 
- 
wodnego 
– 
typu 
aquapark wpłynie znacząco na rozwój turystyki w Koszalinie oraz województwie zachodniopomorskim. Stworzy idealne 
miejsce do wypoczynku i przyjazdów turystycznych. Pozwoli na połączenie atrakcyjnych walorów przyrodniczych Miasta 
z 
możliwością uprawiania sportu i rekreacji oraz rozrywek okołosportowych. 
Zakłada się że planowana inwestycja stanowić będzie enklawę z atrakcjami dostosowanymi do potrzeb każdej grupy 
wiekowej. Planowany obiekt powinien mieć niepowtarzalny 
i unikalny charakter i być magnesem przyciągającym 
użytkowników. Realizacja inwestycji pozwoli na stworzenie w Koszalinie całorocznej oferty turystycznej regionu. 
Realizacja przedmiotowej inwestycji stworzy ogromną szansą na rozwój turys 
tyki w regionie oraz wzmocnienie w tym 
zakresie zrównoważonego rozwoju województwa. 
2 
. 
Realizator projektu 
ZOS Spółka z o.o. 
3. Oczekiwane rezultaty: 
1. 
Rozwój turystyki, 
2. 
Stworzenie całorocznej oferty turystycznej 
3. 
Wzrost atrakcyjności turystycznej Kosz 
alina, 
4. 
Rozwój sportu i rekreacji, 
5. 
Szansa wykorzystania atrakcyjności terenu w mieście 
6. 
Utworzenie nowych miejsc pracy 
4. Grupa (y) docelowa: 
 
Mieszkańcy Koszalina i okolic 
 
Turyści krajowi i zagraniczni 
5. Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nic 
h korzyści: 
Gmina 
- 
Miasto Koszalin 
7. Potencjalny wkład w realizację projektu: 
 
Przekazanie spółce ZOS przez Miasto 
gruntu pod budowę obiektu 
 
Poręczenie przez Miasto kredytu Spółce 
ZOS 
8. Warunki rozpoczęcia projektu: 
Ogłoszenie konkursu na koncepcję 
architektoniczną „ 
Wielofunkcyjnego 
kompleksu rekreacyjno 
- 
wodnego 
– 
typu aquapark „ 
9. Czynniki ryzyka zagrożenia realizacji: 
Brak dofinansowania. 
10. Szacunkowe koszt i źródła finansowania: 
Źródła finansowania 
Wydatki 
Budżet jst 
Inne 
Inne 
(wpisać jakie) 
Szacunkowe koszty 
80.000 
16 000 
64 
000 
(ZOZ 
– 
kredyt) 
Czas realizacji: 
2009 
- 
2011 200 
1. Nazwa programu: 
Koszalin piękny i zielony 
2. Nr Programu: X 
Program służy realizacji celu strategicznego: 
Cel: 4 
– 
Koszalin 
– 
m 
iasto o silnych związkach z morzem, ponadregionalny ośrodek obsługi ruchu 
turystycznego 
Cel: 5 
– 
Koszalin to inteligentne miasto 
– 
przyjazne w sferze społecznej, przestrzennej i funkcjonalnej. 
Priorytet 2 
– 
Poprawa infrastr 
uktury związanej z rozwojem gospodarczym i jakością życia. 
Geneza, opis, planowane przedsięwzięcia/projekty: 
Koszalin ze względu na swoje naturalne położenie 
– 
sąsiedztwo Morza Bałtyckiego, jeziora Jamno, doliny rzeki 
Dzierżęcinki, 
okolice jeziora Lubiatowskiego, Góry Chełmskiej 
- 
warunki przyrodnicze i klimatyczne, należy do 
terenów i grona Miast w kraju zaliczanych do wyjątkowo atrakcyjnych. Na terenie miasta występują skupiska 
zieleni: lasy, parki spacerowo 
- 
wypoczynkowe, ziele 
ńce, rezerwat przyrody 
– 
zajmujące ogółem prawie 40% 
obszaru miasta. Stąd uzasadniona koncepcja programu pt: „Koszalin piękny i zielony”. 
Realizacja projektów w ramach Programu wpływać będzie na podniesienie atrakcyjności i 
konkuren 
cyjności Miasta oraz poprawy jakości życia w mieście. Ponadto, może przyczynić się do zatrzymania 
tendencji zjawiska migracji mieszkańców oraz przyciągnąć osoby przedsiębiorcze, które zdecydują się zamieszkać 
w Koszalinie i realizować swoje pomysły inwesty 
cyjne i biznesowe, co skutkować będzie zmniejszeniem liczby 
bezrobotnych oraz wzrostem gospodarczym. 
Planowane przedsięwzięcia/projekty: 
Zakłada się, że w ramach programu „Koszalin piękny i zielony” zostaną opracowane i wdrożone następujące 
projekty: 
1. 
Pra 
dolina Dzierżęcinki 
2. 
Koszalińskie Planty 
3. 
Góra Chełmska 
4. 
Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego 
5. 
Przebudowa Rynku Staromiejskiego 
6. 
Staromiejska Trasa Turystyczna w Koszalinie cz..II 
7. 
Ruchoma Galeria 
Powiązania z programami: 
 
Mia 
sto równych szans 
 
Mieszkajmy w Koszalinie 
 
Dla ciała i ducha 
Partnerzy: 
1. Gmina Miasto Koszalin 
2. Gmina Mielno 
3. Gmina Będzino 
4. Gmina Manowo 
5. Koszalińsko 
– 
Kołobrzeska Kuria Biskupia 
Potencjalne źródła finansowania 
zewnętrznego: 
1. Budże 
t Miasta 
2. Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej 
3. INTERREG 
Mierniki realizacji programu: 
1. Wzrost liczby turystów krajowych i zagranicznych 
2. Liczba powstałych nowych miejsc pracy 
3. Spadek liczby osób bezrobotnych 201 
Beneficjenci projektu: 
1. 
Samorządy terytorialne 
2. Deweloperzy 
3. Przedsiębiorcy 
4. Projektanci 
5. Instytucje biznesowe 
6. KK Kuria Biskupia 
Koordynator programu: 
Dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki 
Współpraca: 
1. Wydział Infrastruktury Komunalnej 
2. Wydział Nieruchom 
ości 
3. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 
4. Zarząd Dróg Miejskich 
5. Muzeum w Koszalinie 
6. Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. 
Zgodność programu z dokumentami strategicznymi regionu i kraju 
- 
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 200 
7 
- 
2013 
- 
Program Operacyjny 
– 
Innowacyjna Gospodarka, 2007 
- 
2013 
- 
Regionalny Pogram Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007 
- 
2013 (Priorytet 5) 
- 
Program Operacyjny 
– 
Kapitał Ludzki 
– 
komponent regionalny 
- 
priorytet IX 
- 
Strategia Rozwoju Woj 
ewództwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 
- 
Strategia Rozwoju Koszalina do 2015r. 
Zakres finansowy programu 
Razem koszty w latach 2009 
- 
2011: 
26 810 
Propozycja składu zespołu programowego: 
Nadzór merytoryczny 
: 
- 
Zastępca Prezyd 
enta ds. Polityki Przestrzennej 
Przewodniczący zespołu 
: 
- 
Dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki 
Członkowie zespołu: 
1. Koszalińsko 
– 
Kołobrzeska Kuria Biskupia 
2. Wydział Rozwoju i Współpracy zagranicznej 
3 Wydział Infrastruktury Komunal 
nej 
4. Wydział Nieruchomości 
5. Wydział Kultury i Spraw Socjalnych 
6. Wydziału Finansowego 
7. Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 
8. Zarządu Dróg Miejskich 
9. Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. 202 
Projekty programu „ Koszalin piękny i zi 
elony” 
Projekt Nr 1 
Pradolina Dzierżęcinki 
Program nr: X 
„Koszalin piękny i zielony” 
Krótki opis projektu: 
„Pradolina Dzierżęcinki” wraz z istniejącymi parkami stanowi główne założenie systemu ekologicznego. Dolina 
przecinając miasto z południa na p 
ółnoc łączy dwa podstawowe węzłowe tereny ekologiczne: rezerwat przyrody 
„Jezioro Lubiatowskie” oraz jezioro Jamno z terenem ważnym ornitologicznie 
– 
ujście rzeki Dzierżęcinki, brzegi 
jeziora, ujście rzeki Uniesty i stanowi podstawowy układ zieleni umożliw 
iający „przewietrzanie” miasta. Pradolina 
Dzierżęcinki jest ważnym terenem rekreacji mieszkańców Koszalina oraz turystów 
– 
od Lubiatowa do Jamna, z 
uwzględnieniem wykorzystania zalewu przy ulicy 4 
- 
go Marca oraz przepraw promowej na Jeziorze Jamno. 
Projekt 
obejmowałby uregulowanie rzeki Dzierżęcinki i jej otoczenia oraz budowę infrastruktury towarzyszącej, w 
tym: oświetlenia, ścieżki rowerowe i ścieżki dla łyżworolek, pole biwakowe, trakt spacerowy wzdłuż rzeki, 
organizację usług gastronomicznych, monitori 
ng. 
W I etapie realizacji projektu zostanie ogłoszony konkurs celem wyboru koncepcji wraz z wizualizacją 
Realizator projektu: 
Gmina Miasto Koszalin 
Oczekiwane rezultaty 
: 
- 
poprawa zagospodarowania terenów zielonych w tym 
parków zlokalizowanych w Dolinie 
Dzierżęcinki; 
- 
rewitalizacja obszaru w Dolinie Dzierżęcinki; 
- 
uatrakcyjnienie oferty sportowo 
- 
rekreacyjnej 
Grupa (y) docelowa(e): 
1. 
Mieszkańcy Koszalina 
2. 
Turyści Riwiery Koszalińskiej 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: 
brak 
Potencjalny 
wkład w realizację 
projektu 
: 
brak 
Warunki rozpoczęcia projektu: 
1. Zabezpieczenie środków finansowych na 
realizację projektu. 
3. 
Przyjęcie projektu do dofinansowania ze środków 
zewnętrznych 
Czynniki ryzyka zagrożenia 
realizacji: 
Brak 
dofinansowania zewnętrznego 
Szacunkowe koszt i źródła finansowania 
: 4 
500 tys. zł. 
WYDATKI 
Budżet jst 
Inne 
Inne wpisać 
jakie 
Koszty inwestycyjne 
( w tys. zł.) 
4 
500 tys. zł. 
1 
125 t 
ys. zł. 
3 
375 
tys. zł. 
Czas realizacji: 
2010 
- 
201 
1r. 203 
Projekty programu „Koszalin piękny i zielony” 
Projekt Nr 2 
Koszalińskie planty 
Program Nr X 
„Koszalin piękny i zielony” 
Krótki opis projektu: 
Uporządkowanie i rozbudowa założenia zieleni o charakterze parkowo 
- 
wypoczynkowym przy zabytkowych 
śred 
niowiecznych murach obronnych Koszalina. Zorganizowanie wzdłuż Koszalińskich Plantów pieszego 
ciągu turystycznego. Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich „A” i „B” 
- 
w ramach której w 2008 roku 
zostało wykonane bagrowanie stawu (budżet Miasta dział 900 roz 
dział 90004 § 6050 
– 
kwota 200 tys. zł.). 
Zorganizowanie atrakcyjnych wizualnie i funkcjonalnie form obsługi ruchu wypoczynkowo 
- 
rekreacyjnego 
mieszkańców Koszalina oraz ruchu turystycznego. 
Realizator projektu: 
Gmina Miasto Koszalin 
Oczekiwane rezultaty 
: 
- 
poprawa stanu technicznego i zagospodarowania parku 
miejskiego w tym stawu 
- 
budowa i przebudowa infrastruktury wokół murów 
staromiejskich 
Grupa (y) docelowa(e): 
Mieszkańcy Koszalina 
Turyści 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: 
Zar 
ząd Dróg Miejskich 
Potencjalny wkład w realizację 
projektu 
: 
brak 
Warunki rozpoczęcia projektu: 
1. Zabezpieczenie środków finansowych na 
realizację projektu. 
2. Przyjęcie projektu do dofinansowania ze 
środków zewnętrznych 
Czynniki ryzyka zagroż 
enia 
realizacji: 
Brak dofinansowania zewnętrznego 
Szacunkowe koszt i źródła finansowania 
: 5 
000 tys. złotych 
WYDATKI 
Budżet 
jst 
Inne 
Inne 
wpisać 
jakie 
Koszty inwestycyjne 
( w tys. zł.) 
5 
000 tys. zł. 
1 
800 tys. zł. 
3 
200 tys. zł. 
- 
Czas realiza 
cji: 
2009 
- 
2013 r. 204 
Projekty programu „Koszalin piękny i zielony” 
Projekt nr 4 
Góra Chełmska 
Program nr X 
Koszalin piękny i zielony 
Krótki opis projektu: 
Zagospodarowanie części Góry Chełmskiej na cele 
rekreacyjno 
- 
sportowe. Utworzenie toru saneczkowego, toru 
narciarskiego, wyciągu. Rewitalizacja stadionu. Utworzenie kortów tenisowych. Utworzenie lodowiska. Budowa 
urządzeń i obiektów sportowych oraz rekreacyjno 
- 
wypoczynkowych. Remont oraz prace konserwa 
torskie przy 
obiektach wpisanych do Rejestru Zabytków 
Realizator projektu: 
Wydział Architektury i Urbanistyki 
Oczekiwane rezultaty: 
- 
wzrost atrakcyjności Koszalina jako miejsca zamieszkania 
- 
powstanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu 
- 
wz 
rost turystycznej atrakcyjności Koszalina 
- 
powstanie nowych miejsc pracy 
Grupa(y) docelowa(e): 
- 
Mieszkańcy Koszalina 
- 
Turyści 
- 
Osoby mające pomysł na zrobienie interesu na 
obsłudze ruchu rekreacyjno 
- 
sportowego mieszkańców 
Koszalina oraz ruchu turysty 
cznego. 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: 
Potencjalny wkład w realizację projektu: 
Gmina Miasto Koszalin 
Organizacje kościelne 
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
Opracowanie koncepcji zagospodarowania 
. 
Zabezpieczenie środków finansowych zewnętrznych i 
własnych na realizację określonych zadań. 
Przedsiębiorcy 
Realizacja toru narciarskiego, saneczkowego. 
Realizacja punktów obsługi ruchu rekreacyjno 
- 
sportowego oraz turystycznego. 
Zarząd Obiektów Sporto 
wych 
Rewitalizacja stadionu 
Warunki rozpoczęcia projektu: 
Pozyskanie prywatnego przedsiębiorcy 
Pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania 
Czynniki ryzyka zagrożenia realizacji: 
Brak prywatnego operatora 
Brak źródeł finansowania 
Szacunkowy koszt i źró 
dła finansowania: 3 
250 tys. zł. 
WYDATKI 
Budżet jst 
Inne 
Koszty inwestycyjne 
3 
250 
tys. zł 
820 
tys. zł 
2 
430 
tys. zł 
Czas realizacji: 2009 
- 
2011 205 
Projekty programu „Koszalin piękny i zielony” 
Projekt 5 
Renowacja i konserwacja średniowiecznych 
Katedr Pomorza 
Zachodniego 
Program Nr 8 
Koszalin piękny i zielony 
1. Krótki opis projektu: 
Celem projektu będzie przywrócenie dawnej świetności najważniejszym zabytkom sakralnym Pomorza Środkowego, w 
tym, Katedrze koszalińskiej. 
Zabezpieczone środki w 
budżecie Miasta na 2009 r. 
- 
rezerwa celowa na realizację zadań dofinansowanych ze środków 
zewnętrznych (dział 758 Rozdział 75818 § 4810) 
2 
. 
Realizator projektu 
 
Koszalińsko 
- 
Kołobrzeska Kuria Biskupia 
 
Gmina Miasto Koszalin 
3. Oczekiwane rezultaty: 
Projek 
t zakłada remont m.in. Katedry koszalińskiej. W skład prac 
wejdą m.in.: 
- 
remont elewacji katedry; 
- 
zagospodarowanie terenu wokół katedry 
– 
posadzki 
granitowe; 
- 
wymiana posadzek drewnianych; 
- 
wykonanie żaluzji okiennych; 
- 
renowacja drzwi; 
- 
przełożenie szklenia 
witraży; 
- 
prace konserwatorskie przy elewacji. 
- 
Instalacja sygnalizacji włamania, pożaru 
- 
wykonanie balustrad schodowych 
Oczekiwane rezultaty: 
przywrócenie dawnej świetności 
najważniejszemu obiektowi zabytkowemu na terenie Koszalina. 
4. Grupa (y) docelowa: 
 
mieszkańcy miasta oraz turyści. 
5. Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: 
 
Koszalińsko 
- 
Kołobrzeska Kuria Biskupia /renowacja 
zabytkowego obiektu o bardzo dużym znaczeniu 
historycznym i sakralnym/; 
 
Gmina 
- 
Miasto Koszalin /promocja miast 
a/ 
6. Potencjalny wkład w realizację projektu: 
- 
finansowy (981 495,00 zł) 
7. Warunki rozpoczęcia projektu: 
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
8. Czynniki ryzyka zagrożenia realizacji: 
Brak dofinanso 
wania. 
9. Szacunkowe koszt i źródła finansowania: 4 
000 tys. zł. 
Źródła finansowania 
Wydatki 
Budżet jst 
Inne 
EOG 
Inne 
(wpisać 
jakie) 
Szacunkowe koszty 
4 
000 tys. zł 
980 tys. zł 
3 
020 tys. zł 
- 
Czas realizacji: 
2009 
- 
2010 206 
Pro 
jekty programu „Koszalin piękny i zielony” 
Projekt nr 6 
Przebudowa Rynku Staromiejskiego 
Program Nr X 
Koszalin piękny i zielony 
Krótki opis projektu: 
Projekt przebudowy i nowego zagospodarowania Rynku Staromiejskiego obejmuje, w pierwszym etapie wykona 
nie 
prac wykopaliskowych w tym szczegółowe przebadanie podziemnej części placu, który od blisko 50 lat był 
nienaruszony. To oznacza przeprowadzenie prac archeologicznych i w zależności od dokonanych odkryć 
wykopaliskowych, podjęcie dalszych prac dotyczą 
cych zaprojektowania oraz wykonania zabudowy najważniejszego 
w mieście placu przed Ratuszem Miejskim. 
Prace wykopaliskowe, prowadzone były w okresie od lutego do września 2008 r. Na 2009 r. zaplanowane zostało 
zorganizowanie i przeprowadzenie we współp 
racy ze Stowarzyszeniem architektów Polskich konkurs na wykonanie 
koncepcji programowo przestrzennej dotyczącej zagospodarowania placu oraz przyjęcia projektu przebudowy Rynku 
Staromiejskiego wraz z najbliższym otoczeniem. 
W budżecie Miasta na 2009 r. na 
realizację tego projektu przewidziano środki w kwocie 200 tys. zł. (dział 600 rozdział 
60017 § 6050) 
Realizator projektu: 
Gmina Miasto Koszalin 
Oczekiwane rezultaty: 
- 
zmiana dotychczasowego wizerunku Rynku 
Staromiejskiego w Koszalinie z martwego funkcj 
onalnie 
placu miejskiego przed Ratuszem na reprezentacyjną 
przestrzeń publiczną służącą mieszkańcom Miasta jako 
miejsce spotkań, 
Beneficjenci (grupy docelowe): 
Mieszkańcy miasta Koszalina 
Turyści 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich 
korzyści: 
bra 
k 
Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 
brak 
Warunki rozpoczęcia projektu 
1. 
Zabezpieczenie środków finansowych w 
budżecie Miasta, na realizację projektu 
2. 
Zakres prac uwarunkowany jest wynikiem prac 
archeologicznych 
3. 
Przyjęcie projektu do dofinan 
sowania ze środków 
unijnych 
Czynniki ryzyka zagrożenia projektu : 
Brak dofinansowania zewnętrznego 
Szacunkowe koszty i źródła finansowania: 
6 000 tys 
. 
zł. 
Wydatki ogółem 
Budżet st 
Inne 
Inne wpisać jakie 
WYDATKI 
6 000 tys. zł 
3000 tys 
. zł 
3 000 tys. 
- 
Czas realizacji: 2009 
- 
2011 207 
Projekty programu „Koszalin piękny i zielony” 
Projekt Nr 7 
Staromiejska Trasa Turystyczna w Koszalinie 
- 
II etap 
Program Nr X 
Koszalin piękny i zielony 
Krótki opis projektu: 
Projekt ma na celu poprawę 
wizerunku miasta i ulepszenie oferty turystycznej. 
W pierwszym etapie 
określono szlak, który wyznaczają metalowe tablice na płytach chodnikowych oraz 
kierunkowskazy. Wykonano również 27 tablic informacyjnych w trzech wersjach językowych oraz wydano inform 
ator z 
opisem i mapą. 
W drugim etapie 
planowane jest: 
- 
stworzenie spójności trasy i domknięcie jej w pierścień; 
- 
iluminacja świetlna części obiektów należących do STT; 
- 
wykonanie interaktywnego planu w formie panoramy sferycznej z możliwością wirtualne 
go zwiedzania miasta; 
- 
wydanie kompletu materiałów promocyjnych (m.in. foldery informacyjne, albumy, mapy, gadżety); 
- 
wykonanie makiety „Minigrodu” z przedstawionym przebiegiem Trasy; 
- 
uatrakcyjnienie trasy poprzez ustawienie na jej przebiegu parkowych 
ławek ozdobnych, koszy na śmieci i 
kwietników 
Realizator projektu: 
- 
Gmina Miasto Koszalin 
Oczekiwane rezultaty: 
- 
uatrakcyjnienie ścieżek znajdujących się na terenie 
Miasta; 
Beneficjenci (grupy docelowe): 
- 
mieszkańcy Koszalina; 
- 
turyści; 
- 
inwestorz 
y; 
- 
mieszkańcy sąsiednich gmin 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich 
korzyści: 
- 
brak 
Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 
- 
brak 
Warunki rozpoczęcia projektu 
- 
uzyskanie dofinansowania; 
- 
przygotowanie dokumentacji 
Czynniki ryzyka 
zagrożenia projektu : 
- 
nie uzyskanie dofinansowania lub ew. pozwoleń 
Szacunkowe koszty i źródła finansowania: 
Wydatki ogółem 
Budżet jst 
Inne 
Inne wpisac jakie 
WYDATKI 
4 000 tys. zł 
600 tys. zł 
3 
400 tys. zł. 
Czas realizacji: 
2009 
- 
2011 208 
Projekty programu „Koszalin piękny i zielony” 
Projekt Nr 8 
Ruchoma Galeria 
Program Nr X 
Koszalin piękny i zielony 
Krótki opis projektu: 
Projekt ma na celu wzbogacenie atrakcyjności turystycznej Koszalina. 
Jego założeniem jest wystawienie ruchomej 
galerii (ok. 10 tablic), która co jakiś czas zmieniałaby swoją tematykę 
oraz lokalizację (np. Park im. Książąt Pomorskich 
- 
wzdłuż murów, obok Amfiteatru, Plac Polonii; Plac Zwycięstwa, 
Plac Wolności; obok budynku BTD, wzdłuż ul. Dworcowej 
- 
deptak) w zależ 
ności od pory roku/ miesiąca. 
Galeria zawierałaby np. prace uczniów i studentów z koszalińskiego Zespołu Szkół Plastycznych i Instytutu 
Wzornictwa PK czy zdjęcia koszalińskich fotografów. 
Dzięki galerii nie tylko mieszkańcy , ale także turyści przyjeżdżaj 
ący do Koszalina, mieliby możliwość poznania prac 
młodych artystów, historii Miasta, jego najatrakcyjniejszych miejsc. 
Realizator projektu: 
- 
Gmina Miasto Koszalin 
Oczekiwane rezultaty: 
- 
uatrakcyjnienie oferty turystycznej dla Miasta; 
- 
wzrost liczby 
turystów; 
Beneficjenci (grupy docelowe): 
- 
mieszkańcy Koszalina; 
- 
turyści 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich 
korzyści: 
- 
Politechnika Koszalińska, Instytut Wzornictwa; 
- 
Zespół Szkół Plastycznych; 
- 
CK 105 
Potencjalny wkład partnerów w realiz 
ację projektu: 
- 
wkład rzeczowy i finansowy partnerów projektu 
Warunki rozpoczęcia projektu: 
- 
nawiązanie kontaktu z potencjalnymi partnerami 
Czynniki ryzyka zagrożenia projektu : 
- 
nie uzyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych 
- 
brak zabezpieczenia 
środków w budżecie Miasta 
Szacunkowe koszty i źródła finansowania: 60 tys. zł 
Wydatki ogółem 
Budżet jst 
Inne 
Inne wpisać jakie 
WYDATKI 
60 tys. zł 
15 tys. zł 
45 tys. zł 
EWT 
Czas realizacji: 
2009 209 
1. Nazwa programu: 
„KU MORZU” 
2. N 
r programu: XI 
3. Program służy realizacji celu strategicznego: 
Cel 4: 
Koszalin 
– 
miasto o silnych związkach z morzem 
- 
ponadregionalny ośrodek obsługi 
ruchu turystycznego. 
Priorytet 
: 1. Dostępność komunikacyjna (poprawa) zewnętrz 
na i wewnętrzna 
5. Partnerstwo i Współpraca 
4. Geneza, opis, planowane przedsięwzięcia projekty: 
W Strategii rozwoju Koszalina założono, że Koszalin, wykorzystując swoje położenie i dotychczasowe związki 
z 
morzem, rozwijać się będzie w sposób zapewniający wzmocnienie funkcjonalnego i terytorialnego kontaktu z 
Morzem. Przejawem tego rozwoju będzie wzrost znaczenia gospodarki turystycznej oraz wiodąca funkcja w 
zakresie wyznaczenia standardów i obsługi ruc 
hu turystycznego. Istniejące warunki naturalne i przestrzenne 
umożliwią rozwój miasta w sposób pozwalający kształtować tzw. „Oś Bałtycką”. 
Koszalin aktywnie będzie uczestniczył w przedsięwzięciach samorządowych i gospodarczych pozwalających 
wzmocnić jego 
potencjał turystyczny wynikający z bliskości jeziora Jamno i Bałtyku. Wykorzystanie szans 
rozwoju, w powiązaniu z obszarem otaczającym Miasto, wpłynie na poprawę warunków życia w mieście i jakości 
życia. 
Realizacja programu „Ku Morzu” wymaga podejmowani 
a działań operacyjnych, takich jak: 
 
Realizacja inwestycji wzmacniających związek Koszalina z morzem 
– 
rozwój Koszalina wzdłuż „Osi 
Bałtyckiej”; 
 
Wzmocnienie współpracy z gminami, organizacjami turystycznymi i miejscowościami w strefie nadmorskiej i 
otoczen 
iu Koszalina; 
 
Rozszerzenie oferty turystycznej Koszalina o nowe, całoroczne produkty turystyczne; 
 
Podniesienie standardu usług turystycznych. 
Podejmowane przedsięwzięcia pozwolą na eliminację występujących problemów, takich jak: 
- 
brak wspólnych planów ro 
zwoju oraz planów inwestycyjnych poszczególnych gmin zintegrowanych z 
zamierzeniami gmin sąsiednich; 
- 
mała atrakcyjność usług turystycznych w rejonie jeziora Jamno i Bukowe (brak gospodarstw 
agroturystycznych, brak obiektów wzbogacających ofertę usług turys 
tycznych, jak np.: parki rozrywki, 
aquaparki, obiekty sportowe, jak: baseny, hale sportowe, pola golfowe czy inne obszary zagospodarowane w 
formie terenowych urządzeń rekreacyjno 
- 
sportowych; 
- 
brak alternatywnych połączeń Koszalina z pasem nadmorskim (istn 
iejące połączenie Mścice, Mielno w 
sezonie letnim jest niewystarczające) 
Realizacja programu służyć będzie rozwojowi komunikacji międzyregionalnej oraz zwiększaniu spójności regionu i w 
konsekwencji wspierać będzie wzrost gospodarczy miasta i regionu. Wpły 
nie na podniesienie atrakcyjności regionu. 
Umożliwi określenie nowych kierunków rozwoju miasta związanych z obsługą portu jachtowo 
- 
rybackiego (wzrost 
liczby przedsiębiorstw związanych z gospodarką morską oraz przetwórstwem ryb, utworzenie nowych miejsc 
pracy 
związanych z obsługą portu oraz bazy turystyczno 
- 
rozrywkowej), a także wzmocni rozwój działalności turystycznej i 
wpłynie na wzrost aktywizacji sektora prywatnego, poprzez budowę sieci hoteli, pensjonatów, bazy noclegowej oraz 
wspierania budowy inf 
rastruktury turystycznej. 
Podejmowane działania wpłyną na poprawę wzrostu gospodarczego i jakości życia, zarówno mieszkańców miasta 
jak również regionu. Służyć temu będzie wzajemna współpraca gmin zainteresowanych z racji swojej właściwości 
terytorialne 
j tym rejonem, pobudzanie działań zmierzających do konsolidacji i współdziałania. 210 
Podejmowane działania nakierowane będą na: 
- 
poprawę dostępności obszaru pasa nadmorskiego dla ruchu turystycznego i mieszkańców Koszalina; 
- 
wzmocnienie współpracy miedzy gmin 
ami obejmującymi rejon jezior: Jamno i Bukowe; 
Program „Ku Morzu” będzie realizowany w oparciu o następujące projekty 
1. 
Riwiera Koszalińska 
. 
2. 
Pociąg do Mielna 
Koszalińskiego 
1. 
Powiązania z programami: 
1. 
Gospodarny Koszalin 
2. 
Koszalin sprawny komunikacyjnie 
3. 
I 
nfrastruktura dla rozwoju 
4. 
Mieszkajmy w Koszalinie 
5. 
Razem można więcej 
6. 
Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego 
Miasta Koszalina na lata 2006 
- 
2013 
7. Partnerzy: 
1. 
Gminy 
2. 
Polskie Koleje Państwowe S.A. 
3. 
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 
6.Pote 
ncjalne źródła finansowania 
zewnętrznego: 
 
RPO WZ na lata 2007 
- 
2013 
 
INTERREG IVA 
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
 
PO Infrastruktura i Środowisko 
1. 
Mierniki realizacji programu: 
- 
sprzedaż biletów na połączenia kolejowe 
- 
ilość aut korzystających 
z nowych połączeń drogowych 
- 
wzrastająca liczba przebywających turystów i wczasowiczów , 
- 
liczba powstałych miejsc pracy, w przedsiębiorstwach będących beneficjentami programu 
- 
spójność opracowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego poszczeg 
ólnych gmin 
będących beneficjentami programu 
- 
ilość wydanych pozwoleń na budowę oraz decyzji lokalizacyjnych 
9. Beneficjenci projektu: 
Gmina Miasto Koszalin 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego 
Starostwo Powiatu Koszalińskiego 
Miejs 
ki Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Koszalinie 
Gminy: Będzino , Mielno, Sianów, Darłowo 
Zarząd Dróg Miejskich 
Deweloperzy 
Przedsiębiorcy, 
Urząd Marszałkowski, PKP, PKS 
10. Koordynator programu: 
Dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki 
11. Współpra 
ca: 
- 
Gminy: Mielno, Będzino, Sianów 
- 
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o w 
Koszalinie 
12. Zgodność programu z dokumentami strategicznymi regionu i kraju 
(podać który cel, priorytet, 
działanie, zadanie): 
 
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 20 
07 
- 
2013 
 
Program Operacyjny 
– 
Innowacyjna Gospodarka, 2007 
- 
2013 
 
Program operacyjny 
– 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 
– 
2013 
 
Regionalny Pogram Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 
– 
2013 
 
Strategia Rozwoju Województwa Zacho 
dniopomorskiego do roku 2020 
 
Strategia Rozwoju Koszalina do 2015r. 
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Koszalina 211 
13. Zakres finansowy programu 
Razem koszty w latach 2009 
- 
2011 
11 
500 tys. zł. 
14. Propozycja sk 
ładu zespołu programowego: 
Nadzór merytoryczny: Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Przestrzennej 
Przewodniczący zespołu: Dyrektor Wydział Architektury i Urbanistyki 
Członkowie zespołu: 
Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej 
Wydział Infra 
struktury Komunalnej 
Wydział Finansowy 
Konsultanci zewnętrzni: 
Miejska Komisja Architektoniczno 
- 
Urbanistyczna 
Urzędy Gmin Mielno, Będzino, Sianów 212 
Projekty programu „Ku morzu” 
Projekt nr 1 
Riwiera Koszalińska 
Pro 
gram nr XI 
Ku morzu 
Krótki opis projektu: 
Utworzenie i modernizacja sieci połączeń komunikacyjnych między miejscowościami nadmorskimi 
- 
Riwiera 
Koszalińska polega na stworzeniu pasma rekreacyjno 
– 
komunikacyjnego łączącego Kołobrzeg, Ustronie 
Morskie, G 
ąski, Sarbinowo, Mielno, Unieście, Łazy, Darłówko, obejmujące między innymi: 
 
realizację obwodnicy miejskiej od strony północnej miasta Koszalina oraz obwodnic w układzie 
pierścieniowym w połączeniu z wylotami z Koszalina w kierunku gmin sąsiednich; 
 
poł 
ączenia rowerowe między miastem Koszalin a miejscowościami nadmorskimi oraz założenia 
koncepcyjne przewidziane w odrębnym programie pt 
. 
Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego 
Miasta Koszalina 
Wykorzystanie zalet lokalizacji 
– 
korzystnego usytuo 
wania miasta , na które składają się : nadmorskie położenie, 
przyjazne warunki klimatyczne, sąsiedztwo kompleksów przyrodniczych i turystycznych, tradycje historyczne. 
W ramach projektu przewiduje się budowę i modernizację dróg łączących miejscowości nadm 
orskie, w celu 
ułatwienia dostępności do miejscowości nadmorskich dla mieszkańców Koszalina i turystów z kraju i zagranicy. 
Ułatwienie rozwoju gospodarczego poprzez wzbogacenie infrastruktury i co za tym idzie poprawę jakości życia 
mieszkańców . 
Teren mias 
ta Koszalina i najbliższych okolic (Jamno, Łabusz, Osieki) jest słabo zagospodarowany turystycznie. 
Szlaki piesze i rowerowe na terenie miasta powinny połączyć się z terenami sąsiednich miejscowości 
uwzględniając w tym również pas mierzei mieleńskiej. 
Pod 
stawowym zadaniem jest tworzenie niezbędnej infrastruktury turystycznej 
– 
wyznaczenie i opisanie szlaków 
turystycznych. Zadanie to powinno zawierać przynajmniej następujące działania: 
- 
inwentaryzację najciekawszych elementów krajobrazu i przyrody; 
- 
wyznacze 
nie szlaków wędrówek pieszych oraz tras rowerowych łączących lokalne atrakcje turystyczne 
i przyrodnicze; 
- 
właściwe oznaczenie szlaków wraz z naniesieniem na mapę powiatu koszalińskiego z podaniem 
orientacyjnych długości tras, głównych punktów zwiedzania i 
punktów gastronomicznych wzdłuż tras; 
- 
promocja szlaków poprzez wydanie materiałów informacyjno 
– 
reklamowych. 
Samorząd lokalny może współpracować z ośrodkami rozwoju gospodarczego lub izbami handlowymi zachęcając 
przedsiębiorców do inwestowania w region 
ie, w zamian za ulgi podatkowe, uzyskując od przyszłych inwestorów 
częściowe fundusze na realizacje inwestycji infrastruktury drogowej. 
Koszt wdrożenia zadania wiąże się z przygotowaniem, wyznaczeniem i oznakowaniem szlaków. Pierwszy etap 
ma charakter głów 
nie organizacyjny. Realizacja tego etapu nie powinna pochłonąć więcej niż 25 tys. złotych. W 
miarę zwiększania się ruchu turystycznego należy rozważyć utwardzenie szlaków poprzez budowę nawierzchni. 
Oszacowanie kosztu realizacji wiąże się z określeniem nak 
ładów, jakie należy ponieść na naprawę i rozbudowę 
sieci dróg. Jedną z możliwości dokonania szacunku kosztów jest porównawcza analiza dotychczasowych 
wydatków w tym zakresie. Uwzględnić jednakże należy dodatkowe koszty związane z intensywniejszym 
odtwarzan 
iem sieci drogowej. Przyjęto, że zostanie opracowany i wdrożony plan w zakresie rozbudowy dróg na 
najbliższe 10 lat uwzględniający ponadlokalne, całościowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych. Koszt 
realizacji tego przedsięwzięcia może być rozłożony na k 
ilka podmiotów wykonawczych (gminy, Urząd 
Marszałkowski, GDDiA, inne podmioty) Założono, iż 60% wartości środków niezbędnych do realizacji zadania 
pozyskane będzie ze źródeł zewnętrznych. 
Realizator projektu: 
Lokalne gminy oraz Gmina Miasto Koszalin w k 
oordynacji z władzami powiatu w tym jednostek związanych z 213 
rozwojem turystyki 
Oczekiwane rezultaty: 
- 
zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu 
- 
rozładowanie „korków” w sezonie letnim na 
istniejących drogach lokalnych 
- 
utworzenie nowych atrakcyjnych 
terenów 
inwestycyjnych przylegających do pasa drogowego 
Grupa(y) docelowa(e): 
- 
mieszkańcy miejscowości nadmorskich 
mogący łatwo komunikować się 
- 
przedsiębiorcy rozwijający bazę 
turystyczną, w tym mieszkańcy gmin 
będących w obszarze oddziaływania 
przedmioto 
wej inwestycji 
- 
osoby korzystające z wypoczynku na 
morzem z terenu kraju i miasta 
Koszalina 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: 
Zarząd Dróg Powiatowych 
- 
usprawnienie połączeń, 
odciążenie innych dróg 
Potencjalny wkład w realizację proje 
ktu: 
Pomoc finansowa, doradztwo techniczne 
Starostwo Powiatowe 
– 
uatrakcyjnienie regionu 
Pomoc finansowa 
Lokalne samorządy 
- 
wpływy do budżetu z podatków od 
prowadzonej działalności turystycznej, związanej z 
wzmożonym ruchem turystycznym 
Pomoc finansowa 
Miejsko Gmina Koszalin 
Pomoc merytoryczna, możliwość finansowania 
Warunki rozpoczęcia projektu: 
- 
dostępne środki w budżecie gmin 
- 
opracowanie dokumentacji budowlanej umożliwiającej 
stworzenie infrastruktury 
- 
uzyskanie pomocy w finansowaniu przedsięwzięci 
a 
ze środków unijnych 
Czynniki ryzyka zagrożenia realizacji: 
- 
Niski potencjał gospodarczy regionu 
- 
Brak zainteresowania, z uwagi na 
ograniczone środki finansowe 
rozwojem infrastruktury komunikacyjnej 
przez jednostki odpowiedzialne za 
utrzymanie i budowę d 
róg. 
Szacunkowy koszt i źródła finansowania: 3 
500 tys. zł 
WYDATKI 
Budżet jst 
Inne 
Koszty inwestycyjne 
3 
500 tys. zł. 
875 tys. zł. 
2 
625 tys. zł. 
Czas realizacji: 2009 
- 
2015 214 
Projekty programu „Ku morzu” 
Projekt nr 3 
Pociąg do Miel 
na Koszalińskiego 
Program 
Nr 11 
Ku Morzu 
Krótki opis projektu: 
Kontynuacja uruchomienia przewozów pasażerskich na trasie Koszalin 
- 
Mielno Koszalińskie. 
Szybkie i 
ekologiczne połączenie kolejowe 
miasta Koszalina z pasem nadmorskim. 
Połączenie to pozwala 
na uatrakcyjnienie regionu koszalińskiego pod względem turystycznym i umożliwia 
zwiększenie przepustowości drogi wojewódzkiej nr 165. 
W celu ułatwienia dojazdu turystom do innych miejscowości nadmorskich m.in. do Sarbinowa, Mielenka, Unieścia 
pla 
nuje się skorelowanie kursowania szynobusu z komunikacją autobusową MZK. 
Planuje się również utworzenie jednego biletu ogólnodostępnego na skorelowany przejazd szynobusem i autobusem w 
celu dojazdu do pozostałych miejscowości nadmorskich lub dojazdu na dwo 
rzec PKP w Mielnie oraz umożliwienie 
zakupu przez pasażerów biletu na przedmiotową linię w powiązaniu z pociągami dalekobieżnymi, np. bilet Mielno 
- 
Koszalińskie 
– 
Kraków. 
Ponadto rozważa się możliwość ogłoszenia przetargu na wyłonienie przewoźnika na linię 
kolejową Koszalin 
- 
Mielno 
Koszalińskie. 
Realizator projektu 
Miasto Koszalin 
Oczekiwane rezultaty: 
 
zwiększenie atrakcyjności turystycznej Koszalina i sąsiednich 
gmin 
 
zwiększenie przepustowości na drodze dojazdowej do Mielna 
w sezonie letnim 
Grupa ( 
y) docelowa: 
 
turyści krajowi i zagraniczni 
 
mieszkańcy Koszalina i okolic 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: 
Województwa Zachodniopomorskie 
Gmina Mielno 
PKP 
Operator linii kolejowej 
 
PKP 
– 
większe obroty wzrost liczby pasażerów kor 
zystających 
z transportu kolejowego, w celu dojazdu do ośrodków 
wypoczynkowych w Mielnie i okolicznych miejscowościach 
nadmorskich 
 
Lokalne samorządy wpływy do budżetu z podatków od 
prowadzonej działalności turystycznej, związanej z 
wzmożonym ruchem turysty 
cznym 
Potencjalny wkład w realizację projektu: 
 
Wsparcie bezpośrednie: wiedza, 
wkład finansowy, tabor kolejowy 
Warunki rozpoczęcia projektu: 
- 
Projekt posiada Lidera 
- 
D 
obra współpraca z partnerami projektu 
- 
Tabor kolejowy 
Czynniki ryzyka zagrożenia realiz 
acji: 
Brak współpracy Partnerów w zakresie 
uruchomienia połączenia kolejowego 
Szacunkowe koszt i źródła finansowania: 
8mlnzł 
* 215 
Źródła finansowania 
Wydatki 
Budżet jst 
Inne 
Inne 
(wpisać 
jakie) 
2. Szacu 
nkowe koszty 
8 mln zł 
100 tys. zł 
** 
Czas realizacji: 2009 
- 
2011 
* 
w przypadku konieczności zakupu taboru kolejowego ( możliwe jest dofinansowanie do 85 proc. 
kosztów kwalifikowanych z Funduszu Polsko 
– 
Szwajcarskiego) 
** 
kwota zabezpieczona w budż 
ecie na rok 2009 216 
1. Nazwa programu: 
Bezpieczny i Inteligentny Koszalin 
2.Nr programu: XII 
1. Program służy realizacji celu strategicznego 
: 
Nr 5: 
- 
Koszalin to inteligentne miasto przyjazne w sferze społecz 
nej, przestrzennej 
funkcjonalnej 
Nr 6 
- 
Jakość życia w Koszalinie porównywalna jest do standardów unijnych 
Priorytety: 2 
- 
Poprawa infrastruktury związanej z rozwojem i jakością życia 
5 
- 
Bezp 
ieczeństwo i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
2. Geneza, opis, planowane przedsięwzięcia: 
Program ten obejmować będzie szereg przedsięwzięć związanych z podnoszeniem szeroko pojętego poczucia 
bezpieczeństwa mieszkańców miasta Koszalina i przyje 
zdnych oraz działań umożliwiających wprowadzenie i 
upowszechnianie usług drogą elektroniczną. Program „Bezpieczny i Inteligentny Koszalin” 
– 
składa się z dwóch z 
części, dotyczących: bezpieczeństwa i budowania społeczeństwa informacyjnego . 
Zasadniczym 
i obszarami działania programu „Bezpieczny i Inteligentny Koszalin” są: 
► 
Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania. 
► 
Bezpieczeństwo w szkole. 
► 
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym i środkach komunikacji publicznej. 
► 
Ochrona dziedzict 
wa narodowego. 
► 
Ochrona zdrowia publicznego mieszkańców miasta. 
► 
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe. 
► 
Budowy sieci światłowodowej dla bezpiecznej transmisji danych i połączeń, prowadzenia monitoringu, 
budowy sygnalizacji świetlnej. 
► 
Stworzenia systemu umo 
żliwiającego powszechne świadczenie usług drogą elektroniczną. 
► 
Dostarczania treści cyfrowych. 
W zakresie bezpieczeństwa: 
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta i gościom jest jednym z priorytetów władz miasta i stanowi 
jeden z ważniejszych czynni 
ków wpływających na warunki zamieszkania. Przedsięwzięcia określone w tym 
programie dotyczyć będą różnego rodzaju sfer życia mieszkańców i wymagają współpracy i integracji miejskich 
służb czuwających nad bezpieczeństwem tj. policji oraz innych jednostek re 
alizujących zadania z zakresu 
bezpieczeństwa publicznego. 
Ważnym jest aby podjęta realizacja programu uświadomiła społeczeństwu, iż skuteczna walka z przestępczością 
nie należy wyłącznie do zadań Policji. Bezpieczeństwo zależne jest od prawidłowej współpr 
acy wszystkich 
przedmiotów uczestniczących w zapewnieniu porządku publicznego, a ściśle nawiązana współpraca i 
koordynacja działań to warunek osiągnięcia sukcesu. 
Dla poprawy stopnia bezpieczeństwa publicznego 
niezbędne jest kontynuowanie działań oraz kons 
ekwentna realizacja programu „Bezpieczny i Inteligentny 
Koszalin” , który obejmuje zadania dotyczące: 
1. Sprawnego funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego. 
2. Zwiększenia bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony ludności. 
3. Usprawnienie ruch 
u drogowego. 
W zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego: 
Zakłada podjęcie szeregu działań wdrażających „społeczeństwo informacyjne w mieście”, przełamujących 
bariery dostępu do Internetu. Podjęte zostaną działania umożliwiające wprowadzenie i upowsze 
chnienie 
świadczenia usług drogą elektroniczną w celu ułatwienia mieszkańcom i firmom prowadzenia spraw urzędowych. 
Oczekiwane rezultaty programu to: 
 
umożliwienie mieszkańcom i firmom lokalnym zakładania stron WWW i poczty w domenie Koszalin.pl i 217 
Koszalin. 
eu, 
 
rozwój usług on 
- 
line (stworzenie mechanizmów dostępu obywateli do własnych spraw prowadzonych w 
urzędzie, komunikacja elektroniczna z urzędem ) 
 
udostępnienie przez Internet usług z zakresu: e 
- 
administracja, administracja 
- 
gospodarka, e 
- 
turystyka, 
 
stworz 
enie sieci publicznych punktów dostępowych do Internetu będących równocześnie końcówkami 
Urzędu Miejskiego i punktami obsługi mieszkańców, 
 
stworzenie zintegrowanej platformy świadczenia usług drogą elektroniczną w mieście 
– 
Wrota 
Koszalina, 
 
umożliwienie do 
stępu do Internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym, 
 
wykreowanie Lokalnego Operatora Społeczeństwa Informacyjnego 
Realizacja programu musi być rozłożona na lata i obejmować następujące przedsięwzięcia: 
 
tworzenie sieci bezpiecznego transferu dan 
ych, 
 
budowa publicznych punktów dostępowych do Internetu, 
 
budowa serwisów tematycznych dla gospodarki, kultury, turystyki itd., 
 
wprowadzenie i świadczenie usług drogą elektroniczną, 
 
digitalizację zbiorów, 
 
specjalne projekty przeciwdziałania wykluczeniu cyf 
rowemu, 
 
stworzenie instytucji miejskiego operatora SI, 
W/w działania będą realizowane poprzez projekty: 
1. 
Inteligentny Koszalin 
- 
rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e 
- 
Koszalin 
– 
budowa sieci 
teleinformatycznej i systemu monitoringu wiz 
yjnego. 
2. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. 
3. Powiązanie z programami: 
Program „Bezpieczny i Inteligentny Koszalin” jest powiązany 
z wszystkimi programami PRL : 1 
- 
12 
4. Potencjalne źródła finansowania 
zewnętrznego: 
1. Budżet Miasta, 
2. Bud 
żet Powiatu Ziemskiego, 
3. RPO WZ 
4. PO Kapitał Ludzki 
– 
komponent Regionalny 
5. PFRON, E.F. Społ., MSW i A, 
6. KG Policji, KG PSP, 
7. Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
8. Ministerstwo Sportu i Turystyki 
9. Fundusze strukturalne UE. 
5. Partnerzy: 
1. Kome 
nda Miejska Państwowej Straż y Pożarnej, 
2. Komenda Miejska Policji , 
3. Miejskie jednostki organizacyjne, 
4. Stacja Pogotowia Ratunkowego, 
5. Spółdzielnie mieszkaniowe i Rady Osiedli, 
6. Właściciele i zarządcy budynków, 
7. Politechnika Koszalińska 
8 
. Lokalne Firmy i przedsiębiorcy. 
6. Mierniki realizacji programu: 
W zakresie bezpieczeństwa: 
- 
zmniejszenie występowania przestępczości pospolitej w Koszalinie, 
- 
zmniejszenie występowania zjawiska narkomanii i innych patologii społecznych, 
- 
wzrost poziomu 
bezpieczeństwa mieszkańców miasta, 
- 
zmniejszenie zjawiska demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich w Koszalinie, w tym szczególnie w 
szkołach, 
- 
zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, w tym pieszych, 
- 
poprawa bezpieczeństwa imprez ma 
sowych i zgromadzeń publicznych, 218 
- 
polepszenie koordynacji działań 
służb ratowniczych 
w przypadku powstania klęski żywiołowej lub innego 
nadzwyczajnego zdarzenia oraz zagrożenia życia, zdrowia lub środowiska, noszącego znamiona kryzysu 
– 
poprzez działania M 
iejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 
- 
sprawniejsze 
przyjmowanie i selekcja zgłoszeń o sytuacjach kryzysowych oraz prowadzenie efektywnej 
dyspozycyjności podmiotów Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Miasta Koszalina, Krajowego Systemu 
Ratowniczo 
- 
Gaśni 
czego oraz innych systemów w działaniach ratowniczych, 
w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego: 
- 
wzrost liczby osób i firm korzystających z usług miasta drogą elektroniczną, 
- 
wzrost liczby osób korzystających z Internetu 
- 
wzrost liczby osób, i 
nstytucji posiadających strony www w domenach: Koszalin.pl, Koszalin.eu, 
- 
wzrost liczby osób korzystających ze zbudowanych publicznych Punktów Dostępu do Internetu PIAP. 
7. Beneficjenci projektu: 
Mieszkańcy miasta i sąsiednich gmin 
Lokalne firmy 
Turyści 
– 
przyjezdni 
8. Koordynator programu: 
Sekretarz Miasta 
9. Współpraca: 
Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego 
Kierownik Biura Informatyki 219 
Projekty programu „Bezpieczny i inteligentny Koszalin” 
Projekt 
Nr 1 
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 
Program nr XII 
Bezpieczny i Inteligentny Koszalin 
Krótki opis projektu: 
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego (MCZK 
- 
Dz. U. Nr 89, poz.590 z 2007r.) 
jako centrum koordynacji działań 
będzie stanowiskiem dy 
spozytorskim służb ratowniczych, tworząc niezawodny system łączności i lokalizacji pomiędzy 
dyspozytorem, a jednostkami ratowniczymi przebywającymi w terenie. Będzie również 
punktem przyjmowania i selekcji 
zgłoszeń o sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, m 
ienia lub środowiska oraz centrum dysponowania podmiotów 
wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Ratowniczego miasta Koszalina. 
W MCZK 
- 
wykonywane będą zadania polegające w szczególności na: zapewnieniu możliwości natychmiastowego 
wezwania pomocy przy 
użyciu środków łączności; niezwłoczne przybycie na miejsce zdarzenia zespołów ratowniczych; 
niezwłoczne podjecie w miejscu zdarzenia właściwych działań ratowniczych, zapewnienie transportu stosownego do 
potrzeb, zapewnienie niezwłocznego przyjęcia poszkodo 
wanych do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego lub 
oddziału szpitalnego stosownie do rodzaju nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. 
W przypadku powstania klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia oraz zagrożenia życia, zdrowia lub 
środo 
wiska, noszącego znamiona kryzysu 
– 
będzie siedzibą i miejscem działania Miejskiego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego oraz pełnienia jego całodobowych dyżurów. 
Realizator projektu: 
Gmina Miasto Koszalin 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalini 
e. 
Oczekiwane rezultaty 
: 
PRODUKT: 
* 
utworzenie MCZK wraz z wyposażeniem 
* 
utworzenie jednolitej bazy danych do 
właściwego działania 
na rzecz ochrony ludności, 
REZULTAT: 
* 
koordynacja podejmowania decyzji dotyczących sposobu 
prowadzenia 
ak 
cji ratunkowych, dysponowania niezbędnych sił i środków w celu 
likwidacji zagrożenia, skrócenie czasu oczekiwania 
poszkodowanego na 
nadejście pomocy, 
* zmniejszenie o 20 
- 
50% kosztów funkcjonowania różnych systemów 
ratowniczych, popr 
zez stworzenie jednego systemu dla miasta 
Koszalina, 
* skrócenie czasu dojazdu służb ratowniczych od momentu zgłoszenia 
do 
czasu dotarcia na miejsce zdarzenia o 20%. 
* zmniejszenie strat materialnych powstałych w wyniku zdarzenia. 
ODDZIAŁYWANIE: 
 
Wz 
rost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta Koszalina, 
Powiatu Koszalińskiego i przejezdnych gości. 
Efektywna koordynacja działań ratowniczych różnych podmiotów 
funkcjonujących na terenie miasta Koszalina. 
Grupa (y) docelowa(e): 
 
mieszkańcy miasta Kosz 
alina, 
 
mieszkańcy powiatu koszalińskiego, 
 
przyjezdni goście. 
Potencjalni partnerzy i odnoszone przez nich korzyści: 
Potencjalny wkład w realizację projektu: 
 
Gmina Miasto Koszalin 
 
Gminy powiatu koszalińskiego ( ziemskiego) 
 
Wkład materialny, wiedza spec 
jalistyczna 
 
Lokalne firmy 
Pomoc finansowa, możliwość wzięcia udziału w przetargach 
na poszczególne etapy realizacji projektu 
Warunki rozpoczęcia projektu: 
 
wykonanie projektu budowlanego adaptacji 220 
pomieszczeń w Komendzie Miejskiej PSP w 
Koszalinie, 
● 
wykonanie projektu funkcjonowania i koncepcji 
wyposażenia oraz działania MCZK, 
 
o 
pracowanie schematu organizacyjnego MCZK 
Szacunkowe koszt i źródła finansowania 
: 6 
000 tys. złotych 
Czas realizacji: 2009r. 
– 
2011 r 
. 221 
Projekty programu „Bezpieczny i inteligentny Koszalin” 
Projekt 2 
Inteligentny Koszalin 
- 
rozbudowa infrastruktury 
społeczeństwa informacyjnego 
e 
- 
Koszalin 
– 
budowa sieci teleinformatycznej i 
systemu monitorin 
gu wizyjnego 
Nazwa Programu 
Bezpieczny i Inteligentny Koszalin 
Krótki opis projektu: 
Budowa sieci teleinformatycznej łączącej budynki Urzędu Miejskiego, jednostki organizacyjne Urzędu, szkoły, 
administrację publiczną. Hot spoty m.in. w szkołach. Wybud 
owana sieć będzie stanowić podstawę do realizacji usług 
dostępu do Internetu, bezpiecznej transmisji danych, połączeń głosowych, monitoringu wizyjnego miasta ( instalacja 
kamer w miejscach najbardziej zagrożonych przestępczością), sygnalizacji świetlnej. 
Budowa zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie ( m. in. w zakresie w zakupu i wdrożenia systemu 
obiegu dokumentów, systemu do prowadzenia spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, ewidencji gruntów i 
budynków, planowania i zagospodarowania pr 
zestrzennego , systemu informacji przestrzennej) , digitalizacja zbiorów, 
budowa portali internetowych, stworzenie systemu zarządzania oświatą. 
Projekt posiada zabezpieczenie finansowe w Budżecie Miasta na rok 2009: 
Dział 600 Rozdział 60053 § 6050 w wys 
okości 1 
000 
000 zł , 
Dział 750 Rozdział 75023 § 6060 w wysokości 832 
000 zł, 
Dział 750 Rozdział 75023 § 4750 w wysokości 56 
000 zł, 
Realizator projektu: 
 
Gmina Miasto Koszalin, 
 
Politechnika Koszalińska, 
 
Miejskie jednostki organizacyjne, 
 
Miejska 
Komenda Policji 
Oczekiwane rezultaty: 
 
Usprawnienie działania administracji przy pomocy 
szerszego zastosowania informatyki ( bezpieczna 
transmisja danych , obniżenie kosztów połączeń 
głosowych), 
 
Zapewnienie mieszkańcom bezpłatnego dostępu 
do Internetu ( H 
ot 
- 
spoty, PIAP 
- 
y), 
 
Obniżenie koszów dostępu do Internetu przez 
konsolidację jednostek, 
 
Udrożnienie systemu realizacji e 
- 
usług dla 
mieszkańców, przyjezdnych ,administracji 
publicznej , podmiotów gospodarczych , 
 
Zwiększenie konkurencyjności lokalnego rynku, 
 
Usprawnienie ruchu ulicznego w mieście, 
 
Zwiększenie bezpieczeństwa w mieście (szybka 
interwencja odpowiednich służb, spadek 
przestępczości ). 
. 
Beneficjenci (grupy docelowe): 
 
Mieszkańcy Koszalina, 
 
szkoły, 
 
podmioty gospodarcze, 
 
administracja publiczna 
Po 
tencjalni partnerzy i odnoszone przez nich 
korzyści: 
 
Politechnika Koszalińska 
 
Miejskie jednostki organizacyjne 
 
Komenda Miejska Policji 
Potencjalny wkład partnerów w realizację projektu: 
 
specjalistyczna wiedza pracowników, 
 
istniejąca baza techniczna 222 
Sz 
acunkowe koszty i źródła finansowania: 
24 mln złotych budżet Urzędu Miejskiego, środki z funduszy UE. 
Koszty 
Budżet jst 
Inne 
Inne wpisać jakie 
WYDATKI 
24 
000 
tys. zł. 
1 888 
tys. zł. 2009 r. + 
5400tys.WPI 
15 
000 
tys. zł. 
Czas realizacji: 2009 
- 
2013 223 
VII. Harmonogram Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Koszalina 
na lata 2009 
– 
2011 
Z zestawienia wszystkich projektów realizacyjnych wynika, że szacunkowy koszt wykonania 
projektów wynosi ponad 1. 
230 milionów złotych. Jest to ogromna kwota, przekraczająca znacznie możliwości 
finansowe. Jednakże Miasto będzie podejmować wszelkie działania w zakresie ubiegania się o pozyskanie 
dofinansowania ze źródeł unijnych. 
Ocena możliwości finansowych Miasta 
Koszalina ujętych w Budżecie Miasta Koszalina na 2009 rok oraz 
analiza przygotowania poszczególnych projektów do realizacji pozwoliła przyjąć następujący harmonogram 
realizacji Programu Rozwoju Lokalnego 
. 
HARMONOGRAM PLANU ROZWOJU LOKALNEGO 
2009 
2010 
2 
011 
I. Gospodarny Koszalin 
1. 
Efektywna promocja gospodarcza Koszalina 
2. Park Technologiczny 
3. Koszaliński Fundusz Poręczeń Kredytowych 
4. 
Prezentacje Gospodarcze 
5. 
Koszaliński Fundusz Pożyczkowy 
6. 
Koszaliński Inku 
bator Technologiczny 
II. Razem można więcej 
1. 
Uruchomienie lotniska cywilnego w Zegrzu Pomorskim k. 
Koszalina 
2. 
Przeprawa przez Jezioro Jamno 
3. 
Przystanek Koszalin 
– 
etap I 
4. 
Poznaj region koszaliński 224 
III. Infrastruktura dla rozwoju 
1. 
Uzbroje 
nie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno 
– 
Przemysłowej w Koszalinie 
2. 
Tereny inwestycyjne w Koszalinie 
3. 
Budowa parkingu wielopoziomowego 
4. 
System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu 
termicznego przekształcania odpadó 
w dla miast i gmin 
Pomorza Środkowego 
IV. Mieszkajmy w Koszalinie 
1. 
Budownictwo mieszkaniowe w Koszalinie 
2. 
Porządkowanie gospodarki wodno 
– 
ściekowej w Koszalinie 
3. 
Efektywne zbywanie gminnego zasobu nieruchomości 
4. 
Centrum Handlu Roln 
o 
- 
Hurtowego i Targowiskowego 
5. 
Budowa schroniska dla zwierząt 
6. 
Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w 
Koszalinie 
7. 
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej 
rewitalizowanych obiektów zlokalizowanych w Koszalinie 
8. 
Modernizacja insta 
lacji do ograniczania emisji 
zanieczyszczeń pyłowych z MEC Sp. z o.o. 
V. Koszalin sprawny komunikacyjnie 
1. Budowa i przebudowa stanowiących zewnętrzny pierścień układu 
komunikacyjnego Miasta 
2. Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszal 
ina 
3. Infrastruktura komunikacyjna miasta Koszalina 225 
4. Cyfrowy system monitoringu wizyjnego w autobusach MZK Sp. z 
o.o. w Koszalinie 
VI. Nowa edukacja 
1. 
Wyrównanie szans edukacyjnych i poprawa bezpieczeństwa 
2. 
Poprawa wyposażenia baz 
y dydaktycznej koszalińskich szkół 
3. 
Termomodernizacja budynków oświatowych w gminie miasto 
Koszalin 
4. 
Budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów 
sportowych w placówkach oświatowych 
5. 
Budowa nowych i modernizacja istniejących obiekt 
ów 
dydaktycznych w placówkach oświatowych 
VII. Miasto równych szans 
1. 
Miejski Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną 
2. 
„Koszaliński Program Integracji Społecznej 
– 
START” 
3. 
Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych 
4. 
Koszaliński Program Wychodz 
enia z Bezdomności i 
Łagodzenia jej Skutków 
VIII. Zdrowie dla wszystkich 
1. 
Edukacja zdrowotna 
2. 
Poprawa warunków opieki nad osobami terminalnie chorymi 
- 
Hospicjum 
3. 
Pomoc zakładom opieki zdrowotnej w termomodernizacji 
oraz dostosowaniu pomieszczeń 
i urządzeń pod względem 
fachowym i sanitarnym 
IX. Dla ciała i ducha 
1. 
Ścieżki rowerowe 226 
2. 
Remont murów staromiejskich 
3. 
Budowa hali widowiskowo 
– 
sportowej 
4. 
Dostosowanie infrastruktury sportu i rekreacji do potrzeb 
społecznych 
5. 
Dostosow 
anie obiektów kultury do potrzeb społecznych 
6. 
Koszalińskie wydarzenie kulturalno 
– 
sportowe 
7. Europejski Festiwal Filmowy INTEGRACJA Ty i Ja 
8. Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki 
9. Utworzenie Multicentrum 
10. Prezentacje Kulturalne 
11. 
Współpraca partnerska miast w realizacji projektów 
12. 
Wielofunkcyjny kompleks wodno 
– 
rekreacyjny typu aquapark 
X. Koszalin piękny i zielony 
1. Pradolina Dzierżęcinki 
2. Koszalińskie Planty 
3. Góra Chełmska 
4. Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza 
Zachodniego 
5. Przebudowa Rynku Staromiejskiego 227 
6. Staromiejska Trasa Turystyczna w Koszalinie cz. II 
7. Ruchoma Galeria 
XI. Ku Morzu 
1. 
Riwiera Koszalińska 
2. Pociąg do Mielna Koszalińskiego 
XII. Bezpieczny i Inteligentny Koszalin 
1. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 
2. „Inteligentny Koszalin 
– 
rozbudowa infrastruktury 
społeczeństwa informacyjnego e 
- 
koszalin 
– 
budowa sieci 
teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego” 228 
VIII. Oczekiwane wskaźniki realizacji Planu Rozwoju Lokalnego 
Realizacja zadań ujętych w formie projektów (61), pogrupowanych w programy tematyczne (12) ma na 
celu właściwe przygotowanie do zrównoważonego i harmonijnego rozwoju wszystkich sfer funkcjonowania miasta 
oraz takiego skoordynowania działań, które pozwolą na przygotowanie do skorzystania z zewnętrznej pomocy 
finansowej. 
Wszystkie zadania przyjęte d 
o realizacji w ramach PRL objęte są monitoringiem rzeczowym, który dostarcza 
informacji obrazujących postęp we wdrażaniu programów oraz zakres realizacji poszczególnych zadań. Polega 
to na przypisaniu personalnej odpowiedzialności za realizację poszczegól 
nych działań, przez: 
 
Wyznaczonych koordynatorów programów 
- 
odpowiedzialnych za realizacje programów; 
 
Wyznaczonych liderów projektów 
- 
odpowiadających za realizację projektów 
- 
którzy składają kwartalne 
raporty z postępów realizacyjnych. 
Na tej podstawie Kierownictwo Urzędu dysponuje bieżącą informacją o zakresie wykonania poszczególnych 
zadań. Ponadto wszystkie projekty, które mają na celu realizacje wyznaczonych priorytetów mają przypisane 
wskaźniki: 
 
produktu 
- 
odpowiadając 
e rzeczowym efektom pojedynczych projektów; 
 
rezultatu 
- 
odpowiadające bezpośrednim efektom wynikającym z wdrożenia programu; 
 
oddziaływania 
- 
obrazujące konsekwencje, efekty związane z działaniami (także długookresowe) 
Zestawienie wskaźników 
– 
pogrupowane zostało właśnie z uwagi na ich kwalifikacje i kategorie odnoszące się do 
projektów, programów i priorytetów określonych w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta Koszalina. 
WSKAŹNIKI PRODUKTU 
 
Liczba firm zwiększających zatrudnienie (powodując 
ych zmianę statusu z „małej” do „średniej” i „dużej” 
 
Liczba projektów współpracy pomiędzy instytucjami produkcyjnymi a badawczymi; 
 
Liczba firm stosujących nowoczesne technologie oraz korzystających z B+R, w tym MSP; 
 
Liczba firm korzystających z bezpośredn 
iej pomocy inwestycyjnej dla sektora MSP; 
 
Liczba firm korzystających z bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP, w zakresie: promocji oraz 
wspierających międzynarodową aktywność przedsiębiorstw; 
 
Liczba utworzonych lub wspartych funduszy pożyczkowych 
i doręczeniowych; 
 
Obszar uzbrojonych terenów inwestycyjnych; 
 
Liczba projektów z zakresu infrastruktury transportowej; 
 
Liczba km nowych i modernizowanych dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich 
 
Długość wybudowanej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarn 
ej, kanalizacji deszczowej; 
 
Powierzchnia użytkowa nowych parkingów; 
 
Liczba miejsc postojowych: samochody osobowe, samochodów ciężarowych; 
 
Liczba nowych punktów świetlnych. 
 
Liczba wydanych pozwoleń na budowę 
 
Liczba nowo 
- 
wybudowanych mieszkań 
 
Długość zmod 
ernizowanych sieci i węzłów ciepłowniczych 229 
 
Spadek liczby osób i czasu oczekiwania na mieszkania socjalne i chronione 
 
Liczba miejsc pracy utworzonych przez inwestorów 
 
Osoby objęte szkoleniami, pracujące na rzecz grup szczególnego ryzyka; 
 
Liczba osób prac 
ujących na rzecz grup szczególnego ryzyka, 
 
Liczba zakupionego sprzętu i urządzeń dla osób niepełnosprawnych; 
 
Liczba zmodernizowanych budynków dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych 
 
Liczba osób objętych działaniami profilaktycznymi i zagrożonymi 
marginalizacją; 
 
Ilość punktów informacyjno doradczych 
– 
w ramach „równych szans” 
 
Osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością objęte programem. 
 
Rodziny i Osoby objęte programem „równych szans”. 
 
Nowe punkty turystyczne 
 
Liczba nowych stron internetowych poświę 
conych tematyce turystycznej i kulturalnej 
 
Liczba wydanych przewodników i informacji turystycznych 
 
Powierzchnia nowych zagospodarowanych terenów zielonych 
 
Długość ciągów pieszo 
– 
rowerowych i nowych ścieżek rowerowych 
 
Długość oznakowanych szlaków turysty 
cznych 
 
Liczba nowych urządzeń sportowych i 
rekreacyjno 
- 
wypoczynkowych 
 
Liczba zakupionych zestawów komputerowych dla szkół 
 
Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury społeczno 
- 
edukacyjnej 
 
Liczba zakupionego sprzętu na potrzeby obiektów dydaktycznych 
 
Liczba programów profilaktycznych realizowanych w szkołach 
 
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, rangi „wydarzenia” 
 
Liczba uczestników imprez sportowo 
- 
rekreacyjnych 
 
Reaktywowanie lotniska cywilnego 
 
Powierzchnia nowych obiektów infrastruktury tu 
rystycznej związanych z portem jachtowo 
- 
rybackim 
 
Liczba stanowisk cumowniczych dla obsługi ruchu jachtowego 
 
Powierzchnia terenu zajętego przez infrastrukturę portową 
 
Długość wybudowanych chodników 
 
Długość wybudowanej linii autobusowej 
 
Powstanie zintegro 
wanego systemu ratowniczego dla miasta Koszalina i Powiatu Koszalińskiego, 
 
Utworzenie jednolitej bazy danych do właściwego działania na rzecz ochrony ludności 
 
Liczba projektów z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
 
Długość sieci Internetu szerokopa 
smowego; 
 
Ilość instytucji, które wdrożyły usługi on 
- 
line; 
 
Liczba komputerów posiadających dostęp do Internetu 
 
Liczba wdrożonych systemów informatycznych 
 
Liczba nowopowstałych centrów zarządzania siecią 230 
Nazwa Programu 
Wskaźniki rezultatu 
1. Go 
spodarny Koszalin 
 
Liczba utworzonych miejsc pracy , w tym w zakresie B&RT; 
 
Liczba wspartych przedsiębiorstw, w tym: mikroprzedsiębiorstw, małych i 
średnich; 
 
Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu; 
 
Wzrost wolumenu przychodów i poziomu e 
ksportu; 
 
Wykorzystanie nowych technologii w produkcji i zarządzaniu oraz czynników 
powodujących wzrost konkurencyjności na rynkach lokalnych i zewnętrznych; 
 
Wzrost efektywnego zatrudnienia 
– 
w efekcie zastosowania nowych 
technologii, rozsze 
rzenia rynków i zwiększenia obrotów; 
 
Utrzymywanie stałego mechanizmu wsparcia i utrzymania dogodnych 
warunków dla inwestorów; 
 
Wykorzystanie szansy wynikającej z możliwości skorzystania z dofinansowania 
inwestycji, niosących postęp i nowocz 
esność; 
 
Liczba udzielonych pożyczek i poręczeń. 
2. Razem można więcej 
 
Wzrost liczby turystów przebywających w mieście, 
 
Poprawa integracji międzygminnej, umożliwiająca zrealizowanie wspólnych 
przedsięwzięć inwestycyjnych, 
 
Wzmocnienie poz 
ycji miasta Koszalina w regionie, 
 
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta i regionu, 
 
Zwiększenie dostępności komunikacyjnej, 
 
Liczba pasażerów korzystających z lotniska 
 
Liczba prywatnych użytkowników korzystających z lotniska 
3. 
Infrastruk 
tura dla 
rozwoju 
 
Wzrost nakładów finansowych na inwestycje generujące rozwój; 
 
Powierzchnia nowych terenów pod inwestycje, 
 
Długość wybudowanej lub modernizowanej infrastruktury komunalnej 
sieci wodno 
- 
kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, 
gazowej, ciepłowniczej); 
 
Liczba projektów z zakresu gospodarki wodno 
– 
ściekowej; 
 
Długość wybudowanych bądź wyremontowanych dróg, 
 
Powierzchnia wybudowanych parkingów, 
 
Długość powstałych ścieżek rowerowych, 
 
Liczba remontowanych lub modern 
izowanych obiektów infrastruktury; 
 
Wskaźnik zagospodarowania odpadów.; 
 
Coroczny raport o zanieczyszczeniu powietrza. 
4. Mieszkajmy w Koszalinie 
 
Powierzchnia terenów pod budownictwo mieszkaniowe 
 
Liczba oddawanych mieszkań, 
 
Wzrost nakładów 
na infrastrukturę komunikacyjną, 
 
Dochody miasta z tytułu PIT oraz podatku od nieruchomości. 
 
Poprawa stanu środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, 
 
Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Miasta 
 
Liczba miejsc pracy stworzona przez i 
nwestorów 
5. Koszalin sprawny 
komunikacyjnie 
 
Wzrost przepustowości dróg i skrócenie czasu przejazdu; 
 
Wzrost bezpieczeństwa ruchu ( spadek liczby wypadków i kolizji ); 
 
Zwiększenie dostępności terenów atrakcyjnych pod względem społ. 
– 
gosp. 
 
Poprawa środowiska naturalnego (zmniejszenie hałasu, zanieczyszczeń); 
 
Poprawa stanu technicznego dróg, w tym nośności konstrukcji; 
 
Wzrost liczby miejsc parkingowych 
6. Nowa edukacja 
 
Wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców (wyższe, średn 
ie); 
 
Jakościowa poprawa systemu i warunków kształcenia; 231 
 
Spadek liczby osób zagrożonych patologiami społecznymi i wykluczeniem 
 
Spadek stopy bezrobocia. 
 
Liczba osób objętych programami z zakresu edukacji, profilaktyki, promocji 
zdrowi 
a, aktywności społecznej. 
7. Miasto równych szans 
 
Spadek liczby bezrobotnych i osób z zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 
; 
 
Liczba osób korzystających z poszczególnych ofert, 
 
Liczba osób korzystających z poszczególnych ofert; 
 
Wielkość przeznaczonych śr 
odków finansowych. 
 
Ilość budynków użyteczności publicznej dostosowanych do potrzeb osób 
Niepełnosprawnych 
 
Liczba podopiecznych korzystających z pomocy społecznej. 
 
Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z usług publicznych. 
 
Liczba osób korzystający 
ch z programów profilaktycznych 
8. Zdrowie dla wszystkich 
 
Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia; 
 
Liczba osób korzystających 
z programów profilaktycznych i zdrowotnych; 
 
Liczba osób korzystających z opieki hospicyjnej; 
 
Liczba osób korzystających 
ze świadczeń zdrowotnych 
9. Dla ciała i ducha 
 
Ilość nowych inwestycji sportowo 
– 
rekreacyjnych 
 
Ilość imprez kulturalnych i sportowych 
– 
rangi „wydarzenia”; 
 
Nowe ścieżki rowerowe 
– 
km. 
 
Liczba uczestników imprez kulturalnych i sportowych; 
 
Wielko 
ść środków finansowych przeznaczanych na inwestycje oraz 
działania z zakresu kultury, sportu i rekreacji. 
 
Nowe obiekty kultury, sportu i rekreacji 
 
Liczba wystawionych prac 
10. Koszalin piękny i zielony 
 
Wzrost liczby turystów krajowych i zagra 
nicznych 
 
Liczba powstałych nowych miejsc pracy 
 
Spadek liczby osób bezrobotnych 
11. Ku Morzu 
 
Wzrost liczby osób spędzających wypoczynek w pasie nadmorskim; 
 
Liczba powstałych miejsc pracy, w firmach 
- 
beneficjentów programu; 
 
Spójn 
ość opracowanych miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego poszczególnych gmin będących beneficjentami programu 
12. Bezpieczny i Inteligentny 
Koszalin 
 
Wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta i spadek 
przestępczości; 
Zmniejsz 
enie zjawiska demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich w 
Koszalinie, w tym szczególnie w szkołach 
 
Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego; 
 
Polepszenie koordynacji 
służb ratowniczych 
– 
poprzez działania 
Miejskiego Centrum Z 
arządzania Kryzysowego, 
 
Poprawa bezpieczeństwa epizootyczno 
– 
sanitarnego; 
 
Umożliwienie mieszkańcom oraz firmom zakładania stron WWW i poczty 
w domenie Koszalin.pl i Koszalin.eu, 
 
Rozwój usług on 
- 
line w komunikacji elektronicznej z Urzędem Miejskim; 
 
Udostępnienie przez Internet usług z zakresu: e 
- 
administracja, 
e,turystyka; 
 
Stworzenie zintegrowanej platformy świadczenia usług drogą elektroniczną 
– 
Wrota Koszalina; 
 
Liczba podłączeń do Internetu szerokopasmowego w tym: gospodarstwa 
domowe 
, MSP, szkoły, podmioty administracji publicznej; 
 
Liczba powstałych usług on 
- 
line. 232 
Priorytet 
Wskaźniki oddziaływania 
1. 
Dostępność (poprawa) 
komunikacyjna 
– 
zewnętrzna i 
wewnętrzna 
Poprawa jakości życia mieszkańców i przyjezdnych 
Wzrost liczby inwestoró 
w 
Zwiększenie liczby turystów 
Poprawa warunków prowadzenie działalności gospodarczej w mieście 
2. 
Poprawa infrastruktury związanej z 
rozwojem gospodarczym i jakością 
życia 
Poprawa jakości życia mieszkańców 
Zwiększenie atrakcyjności turystyczno 
– 
gosp 
odarczej regionu 
Powstanie nowych form spędzania wolnego czasu 
3. 
Tworzenie nowych miejsc pracy i 
wzrostu konkurencyjności lokalnych 
Wzrost wpływów do budżetu miejskiego, 
Spadek liczby bezrobotnych, 
Wzrost liczby przedsiębiorców, w tym MSP 
Wzrost liczb 
y inwestorów 
Wzrost wolumenu eksportu 
Poprawa rozpoznawalności Miasta, 
4. 
Nauka i edukacja jako czynnik 
jakościowego rozwoju 
społeczeństwa 
Wzrost liczby osób z wyższym wykształceniem 
Poprawa struktury wykształcenia, w dostosowaniu do potrzeb rynku prac 
y 
Wzrost liczby uczniów spoza terenu miasta 
5. 
Bezpieczeństwo i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu 
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 
Zmniejszenie liczby osób osiągających niskie dochody 
Zmniejszenie liczby osób korzystających z MOPS 
Zwiększenie 
frekwencji wyborczej 
Zwiększenie działań prewencyjnych i wychowawczych 
Zahamowanie zjawiska patologii społecznych 
6. 
Partnerstwo i współpraca 
Poprawa komunikacji zewnętrznej. 
Zwiększenie atrakcyjności Miasta i regionu, 
Liczba realizowanych wspólnie 
projektów , 
Zwiększenie atrakcyjności turystyczno 
– 
gospodarczej regionu 
Zwiększenie współpracy między gminami i w ramach różnorodnych form 
porozumień i współpracy 
– 
w Regionie, Euroregionie, miast partnerskich 
Poprawa standardów i warunków życia mieszkań 
ców 
7. 
Czas na kulturę i rekreację 
Poprawa komunikacji zewnętrznej. 
Zwiększenie atrakcyjności Miasta i regionu, 
Liczba realizowanych wspólnie projektów , 
Zwiększenie atrakcyjności turystyczno 
– 
gospodarczej regionu 
Zwiększenie współpracy między gminami 
i w ramach różnorodnych form 
porozumień i współpracy 
– 
w Regionie, Euroregionie, miast partnerskich 
Poprawa standardów i warunków życia mieszkańców 233 
IX. ZESTAWIENIE PROGRAMÓW i PROJEKTÓW wg 
potencjalnych źródeł i możliwości uzyskania dofinansowania 
zewn 
ętrznego 
PROGRAMY 
- 
priorytety 
PROJEKTY 
Potencjalne źródła 
dofinansowania 
Program 
1. 
Efektywna promocja gospodarcza Koszalina 
2. Park 
Technologiczny 
RPO WZ 
3. Koszaliński Fundusz Poręczeń Kredytowych 
RPO WZ 
4. Prezentacje Gospodarcze 
INTERREG IV 
5. Koszaliński Fundusz Pożyczkowy 
RPO WZ 
I. Gospodarny Koszalin 
Priorytet : 
- 
Tworzenie nowych miejsc pracy i 
wzrost konkurencyjności lokalnych firm 
6. Koszaliński Inkubator Technologiczny 
ROP WZ 
1. Uruchomienie lotniska cywilnego w 
Zegrzu Pom. k. 
Koszalina 
RPO WZ 
2. Przeprawa przez Jezioro Jamno 
RPO WZ 
3. Przystanek Koszalin 
– 
etap I 
RPO WZ PO IiŚ, 
II. Razem można więcej 
Priorytet 7: 
- 
Part 
nerstwo i współpraca 
4. Poznaj region Koszaliński 
INTERREG IV 
1. Uzbrojenie Strefy zorganizowanej Działalności 
Inwestycyjno 
– 
Przemysłowej w Koszalinie 
RPO WZ 
2. Tereny inwestycyjne w Koszalinie 
RPO WZ 
3. Budowa parki 
ngu wielopoziomowego 
III. Infrastruktura dla rozw 
oju 
Priorytet 2: 
- 
Poprawa infrastruktury związanej z 
rozwojem gospodarczym i jakością życia 
4. System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu 
termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin 
Pomorza Środkowego 
PO IiŚ 
1. Budownictwo mieszkaniowe w Koszalinie 
RPO WZ 
2. Porządkowanie gospodarki wodno 
– 
ściekowej 
RPO WZ, 
WFOŚiGW 
3. Efektywne zbywanie gminnego zasobu nieruchomości 
- 
4. Centrum Handlu Rolno 
- 
Hurtowego i Targowiskowego 
W 
FOŚiGW 
5. Budowa schroniska dla zwierząt 
WFOŚiGW 
6. Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w 
Koszalinie 
PO IiŚ 
7. Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej 
rewitalizowanych obiektów zlokalizowanych w Koszalinie 
RPO WZ 
IV. Mieszkajmy w Koszalinie 
Priorytet: 
- 
Poprawa infrastruktury związanej z 
rozwojem g 
ospodarczym i jakością życia 
8. Modernizacja 
instalacji do ograniczania emisji 
zanieczyszczeń pyłowych z MEC Sp. z o.o. 
PO IiŚ 
1. Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzn 
y 
pierścień układu komunikacyjnego Miasta 
RPO WZ 
2. Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina 
RPO WZ; PO IiŚ 
3. Infrastruktura komunikacyjna miasta Koszalina 
RPO WZ 
V. Koszalin sprawny komunikacyjnie 
Priorytet 1: 
- 
Dostępność (poprawa) 
komunikacyjna 
- 
zewnętrzna i wewnętrzna 
4. Cyfrowy system monitoringu wizyjnego w autobusach MZK 
Spółka z o.o. w 
Koszalinie 
- 
1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawa 
bezpieczeństwa 
RPO WZ 
2. Poprawa wyposażenia bazy dydaktycznej koszalińskich 
szkół 
RPO WZ 
VI. Nowa edukacja 
Priorytet 4 
: 
- 
Nauka i edukacja jako czynnik 
jakościowego rozwoju społeczeństwa 
3.Termomodernizacja budynków oświatowych w gminie m. 
Koszalin 
RPO WZ 234 
4. Budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów 
sportowych w placówkach oświatowych 
RPO WZ 
5. Budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów 
dydaktycznych w placówkach 
oświatowych 
RPO WZ 
1. Miejski Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną 
EFS PO KL 
2. Klub Integracji Społecznej 
EFS PO KL 
3. Wyrównanie szans osób nie 
pełnosprawnych 
EFS PO KL 
VII. Miasto równych szans 
Priorytet 5: 
- 
Bezpieczeństwo i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu 
4. Koszaliński program wychodzenia z bezdomności i 
łagodzenia jej skutków 
EFS PO KL 
1. Edukacja zdrowotna 
RPO WZ 
2.Poprawa warunków opieki nad osobami terminalnie chorymi 
– 
Hospicjum 
RPO WZ,EFS 
VIII. Zdrowie dla wszystkich 
Priorytet 2: 
Poprawa infrastruktury związanej z 
rozwojem gospodarczym i jakością życia 
Priorytet 5: 
Bezpieczeńs 
two i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu 
3. 
Pomoc zakładom opieki zdrowotnej w termomodernizacji 
oraz dostosowaniu pomieszczeń i urządz 
eń pod względem 
fachowym i sanitarnym 
RPO WZ 
1. Ścieżki rowerowe 
EWT, WFOŚiGW, 
RPO WZ 
2 Remo 
nt murów staromiejskich 
RPO WZ 
3. Budowa hali widowiskowo 
– 
sportowej 
RPO WZ 
4. Dostosowanie infrastruktury sportu i rekreacji do potrzeb 
społecznych 
RPO WZ 
5.Dostosowanie obiektów kultury do potrzeb społecznych 
RPO WZ 
6. Koszalińskie wydarzenia 
kulturalno 
– 
sportowe 
INTERREG 
7. Europejski Festiwal Filmowy INTEGRACJA Ty i Ja 
PEFRON, MKiDN 
8. Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki 
RPO WZ 
9. Utworzenie Multicentrum 
RPO WZ 
10. Prezentacje Kulturalne 
11. 
Współpraca partnerska w r 
ealizacji projektów 
INTERREG IV a 
IX. Dla ciała i ducha 
Priorytet 7: 
Czas na kulturę i rekreację 
Priorytet 2: 
- 
Poprawa infrastruktury związanej z 
rozwojem gospodarczym i jakością życia 
12.Wielofunkcyjny kompleks wodno 
– 
rekreacyjny typu 
aquapark 
RPO WZ 
1. Pradolina Dzieżęcinki 
RPO W 
Z 
2. Koszalińskie Planty 
RPO WZ 
3 . Góra Chełmska 
RPO WZ , 
INTERREG 
4.Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr 
Pomorza Zachodniego 
NMF, MFEOG 
5. Przebudowa Rynu Staromiejskiego 
RPO WZ 
6. Staromiejska Trasa Turystyczna w Koszalinie cz. II 
EWT 
X. Koszalin piękny i zielony 
Priorytet 2. 
– 
Poprawa infrastruktury związanej z 
rozwojem gospodarczym i jakością życia 
7. Ruchoma Galeria 
EWT 
1. Riwiera Koszalińska 
RPO WZ 
INTERREG 
XI. Ku Morzu 
Priorytet 1: 
- 
Dostępność komunikacyjna 
zewnętrzna i wewnętrzna 
Priorytet 6: 
- 
Partnerstwo i współpraca 
2. Pociąg do Mielna Koszalińskiego 
INTERREG, RPO 
WZ 
1. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 
RPO 
WZ 
XI 
I. Bezpieczny i Inteligentny Koszalin 
Priorytet 2: 
- 
Poprawa infrastruktury związanej z 
rozwojem gospodarczym i jakością życia 
Priorytet 5: 
- 
Bezpieczeństwo i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu 
2. Inteligentny Koszalin 
- 
rozbudowa infrastruktury 
społeczeństwa informacyjnego 
e 
- 
Koszalin 
– 
budowa sieci teleinformatycznej i systemu 
monitoringu wizyjnego 
RPO WZ 235 
X. Zestawienie programów i projektów oraz przewidywane 
(szacunkowe) koszty ich re 
alizacji 
Zestawienie obejmuje wszystkie, tj. dwanaście programów oraz 61 projektów, zgłoszonych przez 
poszczególne komórki organizacyjne Miasta (Wydziały) oraz miejskie jednostki organizacyjne. Natomiast część 
finansowa obejmuje szacowane kwoty przewid 
ziane na realizację poszczególnych projektów. Większość 
projektów, przewidzianych do realizacji w 2009 roku, znajduje się w planie finansowym budżetu Miasta Koszalina 
na 2009. 
Jednakże podane poniżej zestawienie programów i projektów obejmuje wszystkie ( 
szacowane) koszty 
realizacyjne 
– 
przewidywane do wykonania zarówno ze strony budżetu miasta, środków zewnętrznych (np. 
Urzędu Marszałkowskiego), jak również pozyskiwanego dofinansowania z Unii Europejskiej. Plan bowiem 
obejmuje także projekty, które nie mi 
eszczą się w ramach organizacyjnych Miasta oraz znacznie przekraczają 
możliwości finansowe Koszalina 
- 
jak np. budowa lotniska, budowa filharmonii czy budowa spalarni. 
Przewidywane, szacunkowe koszty realizacji Programów i Projektów w latach 2009 
– 
20 
11 
PROGRAMY 
- 
PROJEKTY 
Koszt 
Programu 
- 
Projektu 
w tys. zł 
Ogółem 
1 
230 mln zł 
I. Gospodarny Koszalin 
85 244 
1. Efektywna promocja gospodarcza Koszalina 
80 
2. Park Technologiczny 
40 
000 
3. Koszaliński Fundusz Poręczeń Kredytowych 
20 
000 
4. Prezentacje Gospodarcze 
164 
5. Koszaliński Fundusz Pożyczkowy 
13 
000 
6. Koszaliński Inkubator Technologiczny 
12 000 
II. Razem można więcej 
80 355 
1. Uruchomienie lotniska cywilnego w Zegrzu Pomorskim k. Koszalina 
73 200 236 
2. Przeprawa przez Jez 
ioro Jamno 
6 000 
3. Przystanek Koszalin 
– 
etap I 
1 
100 
4. Poznaj region koszaliński 
55 
III. Infrastruktura dla rozwoju 
328 200 
1. Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno 
– 
Przemysłowej w 
Koszalinie 
21 
700 
2. Tereny inwestycyjne 
w Koszalinie 
12 500 
3. Budowa parkingu wielopoziomowego 
14 
000 
4. System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego 
przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego 
280 000 
IV. Mieszkajmy w Koszalinie 
143 090 
1.Budownictwo m 
ieszkaniowe w Koszalinie 
50 000 
2.Porządkowanie gospodarki wodno 
– 
ściekowej w Koszalinie 
38 880 
3. Efektywne zbywanie gminnego zasobu nieruchomości 
1 200 
4. 
Centrum Handlu Rolno 
- 
Hurtowego i Targowiskowego 
12 000 
5. Budowa schroniska dla zwierząt 
5 000 
6. Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Koszalinie 
20 000 
7. Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej rewitalizowanych obiektów 
zlokalizowanych w Koszalinie 
2 860 
8. Modernizacja instalacji do ograniczania emisji zanieczyszcz 
eń pyłowych z MEC 
13 150 
V. Koszalin sprawny komunikacyjnie 
169 101 237 
1. Budowa i przebudowa stanowiących zewnętrzny pierścień układu 
komunikacyjnego Miasta 
26 000 
2. Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina 
120 511 
3. Infrastruktura komun 
ikacyjna miasta Koszalina 
22 490 
4. Cyfrowy system monitoringu wizyjnego w autobusach MZK Spółka z o. o. w 
Koszalinie 
100 
VI. Nowa edukacja 
71 350 
1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawa bezpieczeństwa 
5 000 
2. Poprawa wyposażenia bazy dydakty 
cznej koszalińskich szkół 
750 
3. Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miasto Koszalin 
25 000 
4. Budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów sportowych w 
placówkach oświatowych 
14 600 
5. Budowa nowych i modernizacja istniejących obiek 
tów dydaktycznych w 
placówkach oświatowych 
26 000 
VII. Miasto równych szans 
30 480 
1 .Miejski Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną 
14 000 
2. 
„Koszaliński Program Integracji Społecznej 
– 
START” 
3 000 
3. Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych 
13 000 
4. Koszaliński Program wychodzenia z bezdomności i łagodzenia jej skutków 
480 
VIII. Zdrowie dla wszystkich 
15 720 
1. Edukacja zdrowotna 
2 000 
2. Poprawa warunków opieki nad osobami terminalnie chorymi 
- 
Hospicjum 
2 720 238 
3. Pomoc zakładom opieki zdro 
wotnej w termomodernizacji oraz dostosowaniu 
pomieszczeń i urządzeń pod względem fachowym i sanitarnym 
11 000 
IX. Dla ciała i ducha 
229 255 
1. Ścieżki rowerowe 
4 000 
2. Remont murów staromiejskich 
1 200 
3. Budowa hali widowiskowo 
– 
sportowej 
57 2 
20 
4.Dostosowanie infrastruktury sportu i rekreacji do potrzeb społecznych 
41 535 
5.Dostosowanie obiektów kultury do potrzeb społecznych 
4 630 
6. Koszalińskie wydarzenia kulturalno 
– 
sportowe 
4 
100 
7. Europejski Festiwal Filmowy INTEGRACJA Ty i Ja 
150 
8. Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki 
30 000 
9. Utworzenie Multicentrum 
1 260 
10. Prezentacje Kulturalne 
160 
11. Współpraca partnerska w realizacji projektów 
5 
000 
12. Wielofunkcyjny kompleks wodno 
– 
rekreacyjny typu aquapark 
80 000 
X. Koszalin piękny i zielony 
26 810 
1. Pradolina Dzierżęcinki 
4 500 
2. Koszalińskie Planty 
5 000 
3. Góra Chełmska 
3 250 239 
4. Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego 
4 000 
5. Przebudowa Rynku Staromiejskiego 
6 000 
6. 
Staro 
miejska Trasa Turystyczna w Koszalinie cz. II 
4 000 
7. Ruchoma Galeria 
60 
XI. Ku Morzu 
11 500 
1. Utworzenie i modernizacja sieci połączeń komunikacyjnych między 
miejscowościami nadmorskimi 
– 
Riwiera Koszalińska 
3 
500 
2. Pociąg do Mielna Koszaliński 
ego 
8 000 
XII. Bezpieczny i Inteligentny Koszalin 
30 000 
1. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 
6 000 
2. „Inteligentny Koszalin 
– 
rozbudowa infrastruktury społeczeństwa 
informacyjnego e 
- 
koszalin 
– 
budowa sieci teleinformatycznej i systemu 
monit 
oringu wizyjnego” 
24 000 240 
Podsumowanie 
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Koszalina na lata 2009 
– 
2011 jest czwartą edycją Planu. Formuła 
funkcjonowania Planu Rozwoju Lokalnego, została zapoczątkowana w krajowym dokumencie programow 
ym pn. 
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, obecnie zastąpionym Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 
– 
2013. 
Po trzyletnim okresie realizacji, Planu uznać należy, że ten sposób programowania re 
alizacji zadań 
sprawdził się w praktyce. Plan bowiem stanowi narzędzie strategicznego zarządzania miastem poprzez 
połączenie horyzontalnych celów strategicznych z programami operacyjnymi realizowanymi poprzez 
poszczególne projekty. Przypisanie personaln 
ej odpowiedzialności za realizację poszczególnych programów i 
projektów 
– 
czyni ten Plan instrumentem bieżącego zarządzania, poprzez jego kompleksowy charakter 
obejmujący zestaw wszystkich działań podejmowanych w mieście przez poszczególne Wydziały Urzędu 
Miejskiego, miejskie komórki organizacyjne i inne podmioty realizujące zadania z zakresu rozwoju lokalnego. 
Powiązanie Planu Rozwoju Lokalnego z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz uszczegółowienie ich 
realizacji w corocznych budżetach 
- 
stanowi kompl 
eksowy obraz zarówno planowanych, jak również 
wykonywanych zadań. 
Obecnie, w czasie wspólnych działań w strukturach europejskich, w dobie przyspieszonych zmian gospodarczych 
zachodzi konieczność wykorzystania doświadczeń europejskich i wypracowania takie 
go instrumentu, który 
pozwoli na nowoczesne zarządzanie rozwojem, skoordynowane z programami rozwoju na skalę lokalną (gminną) 
ale także regionalną. Funkcje te spełnia dokument Planu Rozwoju Lokalnego. 
Ponadto Plan Rozwoju Lokalnego spełnia także wymóg d 
okumentów strategicznych i programowych 
wyższego rzędu 
– 
przez co realizuje unijną zasadę programowania rozwoju i zachowania spójności w realizacji 
własnych zadań rozwojowych 
– 
wpisujących się w cele i priorytety realizowane dla rozwoju regionu, kraju, 
wsp 
ólnej Europy. Priorytety miasta realizować będą cele i kierunki rozwoju wyznaczone na szczeblu regionalnym 
i krajowym. 
Prognoza finansowa wykazuje, że kwota wydatków przekracza możliwości budżetu Miasta. W związku 
z tym projekty zostały tak przygotowan 
e aby mogły ubiegać się o dofinansowanie, głównie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 
- 
2013, a także z pozostałych 
Programów Operacyjnych, m.in. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, PO Kapitał Ludzk 
i, PO 
Konkurencyjna Gospodarka. 
Aktualizacja Planu uwiarygodnia listę zidentyfikowanych problemów oraz potrzeb, co daje możliwość 
dostosowania priorytetów rozwoju do aktualnych wymogów i zharmonizowania działań, służących poprawie 
aktualnej s 
ytuacji Miasta Koszalina. 
Przedłożona wersja Planu wypełnia wszystkie cele i funkcje oraz potrzebę posiadania dokumentu Planu, 
dotyczy bowiem takiej organizacji i procedur zarządzania zintegrowanego, które integruje długofalowe cele 
strategiczne z średn 
iookresowymi planami realizacyjnymi oraz pojedynczymi projektami i bieżącymi zadaniami 
samorządu. Stanowi jednocześnie impuls do mobilizacji wszystkich środowisk zainteresowanych realnym i 
aktywnym kreowaniem rozwoju lokalnego.