/KKWD_2008_Nr_Spec_0001.djvu

			. . . 


t 


ł 


. 4 


. 


. 4 


... 


. 


. 


I 


I 


" , 


wydanie specjalne - grudzień 2008 


. 


, 


.
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0002.djvu

			PROGRAM DUSZPASTERSKI 
W DIECEZJI 
KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ 
"Otoczmy troską życie" 
2008/2009 (Rok B)
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0003.djvu

			Paweł, z woli Boga apostoł Cluystusa Jezusa, (posłany) dla (głoszenia) 
życia obiecanego w Cluystusie Jezusie (2 TI11 l, l). 


( 


I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 
PrograJl1 duszpasterski dla Kościoła w Polsce na rok 2008/2009 
"Otoczn1Y troską życie" jest elementem szczegółowynl realizowanego 
progralllu ogólnego na lata 2006-2010, który brzmi: "Kościół niosący 
Ewangelię nadziei". Posługa duszpasterska w tym roku pracy to przede 
wszystkim umacnianie podstaw życia duchowego i rozbudzanie życia 
I1lodlitewnego. Kontynuując założenia duszpasterskie z programu 
ogólnego na lata 2006-20 l O, obecny progranl duszpasterski będzie 
akcentował fundalnent życia ludzkiego jakinl jest życie z wiary, życie w 
Jezusie Chrystusie. 
W świecie, w którynl szerzy się cywilizacja śmierci, Chrystusowy 
Kościół z coraz większą mocą głosi Ewangelię życia. Takie też zadanie 
wyznacza Kościołowi katolickiemu w Polsce hasło programu 
duszpasterskiego na rok 2008/2009: "OtoCZI11Y troską życie". Chcąc je 
lepiej zrozUlllieć i wniknąć w jego istotę, należy oprzeć się na Bożym 
objawieniu dostępnYlll na kartach Pisnla Świętego. Wśród całego 
nauczania na pierwsze l1liejsce wysuwa się prawda o żywyn1 Bogu, 
dawcy i nauczycielu życia. Życie to święty dar "żyjącego Boga", w 
którYlll objawia się tajelllnica Jego istnienia. On sanl jest pełnią 
niekollczącego się życia, pozostając równocześnie źródłenl, z którego 
wszystkie byty czerpią swoją egzystencję. Odpowiedzialne i godne 
traktowanie Bożego daru życia Biblia ściśle wiąże z osobistą relacją 
z żywym Bogiem. Choć bowielll ludzkie życie upływa na zienli, to 
jednak jest ono podtrzYlnywane nie tylko dobranli, ale protekcją Boga- 
Dawcy i Pana życia, czyli Boga jako Obrońcy życia. Od człowieka 
żąda się tylko dobrowolnego uznania swej zależności od Stwórcy. Biblia 
uczy, że prawdziwego i trwałego życia należy szukać tylko w Bogu i 
Jego Słowie. Jak ukazuje to cała historia zbawienia, On tynl bardziej 
zwraca się do człowieka, gdy przychodzi nlU żyć w trudzie i bólu, także 
po złym wykorzystaniu wolności. Tylko Bóg gwarantuje na nowo życie, 
które zostało zniszczone przez nieposłuszeilstwo człowieka. Aby tak się 
stało, należy wejść w kontakt z ożywiającym Słowen1 Boga, co 
gwarantuje lektura Pisma Świętego. Zarysowana w wielkilll skrócie 
starotestamentowa problelllatyka ludzkiego życia otrzymuje ostateczne 
potwierdzenie i wypełnienie w Jezusie Chrystusie. On nie tylko
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0004.djvu

			podkreśla jego wartość i wyzwala od grzechu, ale sanl objawia się jako 
Dawca i Pan życia wiecznego. Chcąc, by rozpoczęte na chrzcie nowe 
życie w Chrystusie owocowało i wzrastało ku życiu wiecznen1u, 
należy pamiętać o żywej, osobowej relacji z Nilu san1yn1 i Jego 
objawienien1. 


II. PROGRAM DUSZPASTERSKI 2008/2009 - ZADANIA 
Tenlat "Otoczmy troską życie" jest realizowany na "trzech 
ścieżkach": a) posługa Słowa i katecheza; b) posługa uświęcania; c) 
posługa pasterska. 
Obecny progranl akcentuje wartość życia ludzkiego i wielki szacunek 
do tego życia. Główne założenia treści progranl0wych, to Ull10cnienie 
wiary w Boga, Który jest Stworzycielenl i Panenl życia. Stąd troska o 
rozwój życia duchowego i ukazywanie wartości n10dlitwy jako 
środka do napełniania się życien1 Bożyn1 - potrzeba umacniania 
fundamentu życia, jakim jest życie w łasce uświęcającej. W 
progranlie duszpasterskim zostanie zwrócona także uwaga na prawdę o 
rodzinie jako głębokiej wspólnocie życia i nliłości. otwaJ1ej na przyjęcie 
nowych istot. Przy tej okazji nlożna poruszyć zagrożenia niszczące 
rodzinę i ludzkie życie: antykoncepcja, aborcja, metoda "in vitro", 
eutanazja, klonowanie, stosowanie prenatalnych technik 
diagnostycznych nie służących wczesnemu leczeniu, ale przerywaniu 
ciąży. Trzeba także wskazać na elenlenty służące rozwojowi "cywilizacji 
życia": a) duchowa adopcja dziecka poczętego i adopcja naturalna (rola 
Katolickich Ośrodków Adopcyjnych), b) bezpieczeilstwo jazdy po 
drogach (nl0dlitwa do św. Krzysztofa), c) ekologia, d) grupy 
honorowego krwiodawstwa, e) Ruch Czystych Serc ("Miłujcie się"). t) 
pogrzeby dzieci znlarłych przed porodem. 


III. REALIZACJA PROGRAMU DUSZPASTERSKIEGO 
1. POSŁUGA SŁOWA 
1.1. KAZNODZIEJSKA 
Treścią przepowiadania kościelnego jest zawsze Ewangelia życia 
(przepowiadanie jest głoszeniem słów życia). Głoszenie Słowa powinno 
być przejawem duszpasterskiej troski o życie słuchaczy. Punktem 
wyjścia programu kaznodziejskiego jest Sall1a osoba Jezusa Chrystusa. 
który powiedział o sobie: "Ja jestenl [...] życiem" (J 14,6). POl110Cą do 
osiągnięcia celu pastoralnego homilii i kazania będzie Prograll1 
kaznodziejski na rok duszpasterski 1008/2009 OtocznlY troską życie 


2
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0005.djvu

			autorstwa ks. Andrzeja Draguły i ks. Adanla Kalbarczyka (w: KOlllisja 
Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski, Kościół 
niosący Ewangelię nadziei. Progranl duszpasterski Kościoła w Polsce na 
lata 2006-20 I O. Rok 2008/2009: OtocznlY troską życie, Poznal1 2008). 
1.2. KATECHETYCZNA 
Realizacja progranlu "OtOCZl11Y troską życie" w raillach posługi 
katechetycznej przebiegać będzie w oparciu o nieco znl0dyfikowaną 
koncepcje katechezy parafialnej, która nie nla być rozUl11iana jedynie 
jako przygotowanie do przyjęcia SakraIllentów lecz jako stałe 
towarzyszenie dzieciom, nlłodzieży i dorosłynl na drodze ku dojrzałości 
wiary. 
a) W drodze do Wieczernika - obejl11uje okres od katechezy 
przedszkolnej i rodzinnej do chwili przyjęcia l Konlunii Świętej. 
b) Z Jezusel11 Eucharystycznyn1 - obejnluje okres od przyjęcia I 
KOlllunii Świętej do rozpoczęcia przygotowania do sakranlentu 
bierzlllowania. 
c) Ku dojrzałości życia i wiary - obejl11uje okres przygotowania do 
sakranlentu bierzlllowania oraz czas katechezy powolaniowej 
(przygotowanie bliższe do sakranlentu l11ałżel1stwa). 
Na pOLi0111ie każdego etapu katechezy parafialnej (np. po klasie 6 SP, 
plzed bierznlowanienl, przed nlaturą) należy dać nl0żliwość pogłębienia 
treści katechetycznych poprzez np. przeżycie rekolekcji. 
Charakterystyka poszczególnych etapów. 
W drodze do Wieczernika 
Czas ten jest poświęcony przygotowaniu dzieci do przyjęcia I 
Konlunii Świętej. Na tYlll POziolllie przyj 111 uj e się zasadę 
comiesięcznych spotkałl dla dzieci i ich rodziców nlających zarówno 
inicjować, jak i pogłębiać pragnienie godnego przeżycia spotkania z 
Jezusem w sakranlencie Eucharystii i pokuty. 
Mogą być one zorganizowane w fon11ie Mszy Świętych 
inicjacyjnych, nabożel1stw i celebracji, podczas których dzieci otrzynlują 
różal1ce, książeczki, l11edaliki, świece oraz spotkall o charakterze 
f0f111acyjnynl, które adresowane będą zarówno do dzieci jak i ich 
rodziców. POl110Cą duszpastersko-katechetyczną 1110gą być "Materiały 
dla katechezy parafialnej" zawarte w podręcznikach l11etodycznych pl. 
"W drodze do Wieczernika" dla klas l-III, wyd. WAM 2002-2004 f. 


3
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0006.djvu

			Z .J ezusen1 Eucharystycznyn1 
Celem tego okresu jest kształtowanie pobożności eucharystycznej 
oraz pogłębianie przeżywania sakramentu pojednania. Sugerowane są 
okresowe spotkania dla dzieci, a także l11łodzieży I klasy gil11nazjalnej 
będące okazją do ożywienia pobożności eucharystycznej. W praktyce 
l110gą to być Msze Święte z czynnym udziałelll dzieci, nabożellstwa 
eucharystyczne a także nabożeństwa pokutne z indywidualną spowiedzią 
wspierające dzieci w ich pracy nad sumieniem. 
Ciekawymi propozycjami metodycznymi mogą być l11ateriały 
opracowane przez Siostry Urszulanki SJK w ramach 
"Eucharystycznego Ruchu Młodych", którego akon10dację 
zacznien1Y od nowego roku katechetycznego. 
Ku dojrzałości życia i wiary 
Ostatnim etapenl katechezy parafialnej dzieci i l11łodzieży jest 
adresowana do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgil11nazjalnych 
katecheza prowadząca ku dojrzałości wiary i życia. Ma ona inspirować 
katechizowanych do świadomego wyboru drogi życia rozU111ianej jako 
dawanie powołującemu ich Bogu, odpowiedzi płynącej z wiary. 
Ważnym celem tego etapu katechezy jest także uświadanlianie 
katechizowanYl11, iż droga chrześcijanina ku dojrzałości to droga coraz 
ściślejszego wiązania swojego życia z Jezusel11 Chrystusel11. 
W przebiegu tej katechezy wyodrębnić nl0żna sześć etapów ściśle 
związanych z tematyką materiałów f0f111acyjnych "Życie Boże". Podczas 
każdego z etapów powinno odbyć się 8-10 spotkaI1 w grupach, katechez 
i celebracji -2 x w miesiącu, czyli na przemian: l) katecheza z celebracją 
w kościele; 2) spotkanie w grupach formacyjnych. Szczególny nacisk 
należy położyć na odpowiednie przygotowanie i przeżycie 
celebracji, które dają n10żliwość doświadczenia rzeczywistości 
wiary. 


4
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0007.djvu

			Etap Ten1atyka Czas trwania 
Spotkanie indywidualne z kandydatami I semestr 
Wstępny II klasy 
i ich rodzicami (deklaracja) gimnazium 
II semestr 
I Decyzja w sprawie wiary II klasy 
gimnazlum 
I semestr 
II Doświadczenie spotkania z Jezusem III klasy 
gimnazium 
II semestr 
III Nowe życie w Duchu Świętym III klasy 
gimnazium 
Powołanie do wspólnoty życia i wiary 
IV Są to tematy rozpoczynające I semestr 
przygotowanie bliższe do zawarcia I klasy liceum 
sakramentu małżeństwa 
Świadectwo życia chrześcijańskiego w II semestr 
V świecie. Ten etap kończy się przyjęciem I klasy liceum 
sakramentu bierzmowania 
Powołanie do życia w rodzinie 
VI Jest to dokończenie przygotowania 
bliższego do zawarcia sakramentu II klasa liceum 
małżeństwa 


W trakcie prowadzenia tej katechezy postuluje się podjęcie także 
katechezy rodziców, którzy mają być świadkaJlli sakranlentu 
bierzmowania u swojego dziecka. 
Ważnyn1 zadanien1 wpisującyn1 się wyraźnie w ten1atykę 
progran1u duszpasterskiego na ten rok "Otoczn1Y troską życie" jest 
forn1acja anin1atorów, włączających się w dzieło prowadzenia 
katechezy "Ku dojrzałości życia i wiary". 
Formacja aninlatorów katechezy parafialnej przyjn1l1je następujący 
kształt: 
1. Zgłoszeni przez Księdza Proboszcza kandydaci przechodzą 
organizowaną przez Wydział Katechetyczny Kurii Biskupiej i 
Diecezjalnych Moderatorów Katechezy Parafialnej trwającą trzy dni 
"szkołę animatora". Kursy takie będą organizowane co roku w nliarę 
zgłaszania nowych kandydatow. "Szkoła animatora" powinna dać inl 
podstawy teoretyczne i praktyczne konieczne do prowadzenia l11ałych 
wspólnot. 


5
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0008.djvu

			2. Po odbyciu "szkoły animatora" osoba taka prowadzi w parafii 
spotkania z młodzieżą. W ramach fOflnacji prowadzonej w parafii, raz 
w lniesiącu Ksiądz Proboszcz lub Wikariusz organizuje spotkanie 
pIZygOtowuJą ce do pracy w grupach. W ranlach spotkania należy bardzo 
szczegółowo olnówić teInatykę oraz fornlY i nletody pracy w grupie. 
3. Dwa razy w roku (np. Adwent i Wielki Post) Moderator Dekanalny 
przy pomocy Moderatora Diecezjalnego, przypisanego dla danego 
dekanatu. przygotuje spotkanie fonnacyjne w ramach którego powinny 
Inieć miejsce: 
aJ wspólna modlitwa. 
bl konferencja ascetyczna lub nletodyczna - w zależności od charakteru 
spotkania. (Tematyka spotka{1 zostanie opracowana przez Moderatorów 
Diecezjalnych). 
cI spotkanie integrujące, w ramach którego każdy z aninlatorów będzie 
miał okazję podzielić się własnynl doświadczenieIn. 
4. Na zakOllczenie roku katechetycznego Wydział Katechetyczny Kurii 
Biskupiej wraz z Moderatoralni DiecezjalnYlni planuje organizować 
rekolekcje dla anilnatorów katechezy parafialnej. 


2. POSŁUGA UŚWIĘCANIA 
2.1. SAKRAMENTALNA 
W posłudze uświęcania konieczne jest akcentowanie Inocy 
przemiany poprzez łaskę sakralnentalną. Sakranlent pojednania dany jest 
człowiekowi jako zwykła forma uzyskania łaski uświęcającej. Poprzez 
dar przebaczenia człowiek wchodzi w konlunię z Bogienl, ludźlni i 
całym światem stworzonym. Przekazywanie wiary jest nieodłączne od 
sakramentu. Posługa słowa i posługa pojednania okazują się konieczne 
po to, aby wszyscy chrześcijanie nlieli potrzebną wiarę i konieczną łaskę 
do spożywania Paschy. 
Eucharystia jako czas i lniejsce budowania osobowej konlunii z 
Bogiem. Każda Eucharystia jest dla osoby wierzącej wezwaniem do 
czynienia miłości. Owocu działania Chrystusowej łaski nie nl0żna" 
zatrzymać tylko dla siebie. Dzielenie z wiernynli troski o 
przygotowanie liturgii. Odpowiedzialność za liturgię spoczywa w 
pierwszym rzędzie na proboszczu parafii. a także na jego 
współpracownikach (wikariuszach); nie można jednak zwalniać z niej 
wiernych; to jest zadanie uczniów Chrystusa W związku z tYln rodzi się 
nadal potrzeba tworzenia w parafiach zespołów liturgicznych, w skład 


6
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0009.djvu

			których wejdą osoby przygotowane do podjęcia tych zadałl 


3. POSŁUGA PASTERSKA 
3.1. DUSZPASTERSKA: 
Realizację zadaJ1 duszpasterskich w parafii powinna wspoInagać 
Parafialna Rada Duszpasterska. 
Poniższe wskazania duszpasterskie zostały podzielone na dwie 
grupy: zadania priorytetowe i zadania fakultatywne. 


A. ZADANIA PRIORYTETOWE 
Duchowość ludzi świeckich - nieustanna fonnacja. 
Rekolekcje ewangelizacyjne zatnknięte i w parafiach (głoszenie 
Słowa Bożego, I1lodlitwa spontaniczna, adoracja, świadectwo wiary). 
Rekolekcje ewangelizacyjne prowadzone w okresie wakacji przez 
kleryków z naszego Sen1inariul11 i grupy forn1acyjne - jest 
przygotowany szczegółowy regulan1in takiej ewangelizacji. 
Informacje i filn1 DVD z ewangelizacji 2008 r. zostaną wysiane do 
parafii. Te rekolekcje są przeznaczone dla wiejskich parafii. 
Przygotowanie do nlałżeJ1stwa: jedną z fonn przygotowania do 
Inałżellstwa nlogą być rekolekcje-warsztaty weekendowe dla 
narzeczonych: np. .,Kurs na Iniłość". Duszpasterstwo InałżeJ1stw. 
Parafialne rekolekcje o teInatyce nlałżeJ1skiej i rodzinnej. Duchowa 
adopcja dziecka poczętego. 
Powołanie Parafialnych Rad Duszpasterskich, tałn gdzie ich brakuje. 
Ki Ika Iniesięcy tenlU rozpoczęliślny w naszej diecezji tworzenie 
katecl1uluenatu dla osób dorosłych pragnących przyjąć sakratnenty 
inicjacji chrześcijallskiej. Odpowiedzialnym za organizację katechez i 
Inateriałów fonnacyjnych jest ks. dr Jacek Lewillski. Dorośli kandydaci 
do chrztu Inogą się zgłaszać do niego bezpośrednio lub przez swoich 
księży proboszczów. Przygotowanie osób dorosłych do przyjęcia 
sakraJnentów inicjacji powinno się odbywać zgodnie z zasadalni 
określonymi w .,Obrzędach chrześcijaJ1skiego wtajeI1lniczenia 
dorosłych" . 


7
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0010.djvu

			ROKPAWLOWY 
Lectio divina dla wszystkich, a szczególnie dla grup różallcowych 
(minilllum dwa razy w roku). 
Verba Sacra: a) wersja "uboga" - płyta CD z Listanli św. Pawła w 
książce "Rok św. Pawła"; b) wersja "bogata" - zaproszenie lektora i 
instrumentów muzycznych. 
Czytanie Listów św. Pawła w kościele w ok.reślonych godzinach 
(sprzyjające są godziny wieczorne). 
Warsztaty dla lektorów. 
Medytacja tekstów pawłowych przez duchownych. 


B. ZADANIA FAKULTATYWNE 
Czytelnym znakiem 11liłości bliźniego jest utworzenie parafialnego 
klubu honorowych dawców krwi lub zorganizowanie przy parafii akcji 
pobierania krwi. Współpraca z ośrodkanli PCK - kontakt: Ks. płk Zenon 
Surma CMF, ul. Płk Drewnowskiego l A, 05 - 131 ZEGRZE; tel. kom. 
0602808606; e-mail: surmazenon@poczta.onet.pl 
Dziell szczególnej 11lodlitwy za kierowców i wszystkich 
poruszających się po naszych drogach - 26 kwietnia 2009 r. 
Rozpowszechnić nabożellstwo do św. Krzysztofa. Rozpropagować" l O 
przykazall dla kierowców" i "Rachunek sumienia kierowcy" (lllateriały 
dostępne w Wydziale Duszpasterskinl). 
Wolontariat hospicyjny. Kolektę w Środę Popielcową przeznaczyć 
na hospicja w diecezji (w ramach jałmużny wielkopostnej). 
Szczegółowe informacje o ruchu hospicyjnym można uzyskać: Fundacja 
Hospicyjna i Krajowy Duszpasterz Hospicjów (Ks. dr Piotr Krakowiak 
SAC), ul. Chodowieckiego 10, 80 - 208 GDAŃSK, tel. 058 340 61 15; 
e-mail: info@hospicja.pl ; www.hospicja.pl 


3.2. CHARYTATYWNA: 
Tworzenie Caritas Parafialnych, gdzie ich jeszcze nie ma, a talll 
gdzie są ożywienie tych zespołów Caritas, dLiałalność wychowawcza i 
edukacyjna w parafii na rzecz ubogich (przedszkola, szkoły i Szkolne 
Koła Caritas, świetlice, bursy, stypendia dla biednej 11lłodzieży, 
dofinansowany przez parafie wypoczynek dzieci i młodzieży), czynna 
współpraca z instytucjami samorządowymi i pozarządowYllli w dziele 
pomocy ubogim. aktywizacja wolontariuszy, 


8
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0011.djvu

			- Wigilijne Dzieło Ponlocy Dzieciom, jahllużna wielkopostna, 
- Tydzietl Miłosierdzia, 
- Niedziela Miłosierdzia, 
- kwesty comiesięczne do puszek w III niedzielę llliesiąca "Chleb św. 
Antoniego" na organizację pomocy ubogim w parafiach, 
- organizacja pomocy żywnościowej (realizacja programu unijnego 
PEAD ), 
- tworzenie jednostek organizacyjnych absorbujących środki z 
progranlów unijnych na pOlllOC ubogim stosownie do lokalnych potrzeb 
i możli wości, 
- tworzenie placówek POlllocowych, 
- troska o fornlację osób zaangażowanych w posługę charytatywną, w 
oparciu o Zeszyt formacyjny dla Parafialnych Zespołów Caritas 
2008/2009 "OtOCZlllY troską życie", 
- zespoły wspierające bezrobotnych, szkolenia dla bezrobotnych, 
- opieka nad ChOryllli, emerytalni (kluby seniora, pielgrzymki elnerytów, 
rencistów), 
- praca duszpasterska z uzależnionYllli. 


3.3. PEREGRYNACJA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO 
Dalszy ciąg peregrynacji obrazu "Jezu ufaJll Tobie" i związane z 
tym misje parafialne. Misje tygodniowe połączone z 
rozpowszechnieniem kultu Jezusa Miłosiernego będą prowadzone przez 
księży jezuitów (koordynator O. Tadeusz Filas SJ - kontakt: 604 
684975). Program nlisji obejnlie każdą parafię w dekanacie W roku 
2009 peregrynacja odbędzie się w następujących dekanatach: 
Darłowo, Piła, Świdwin i częściowo Jastrowie. 


WIZYTACJE KANONICZNE W ROKU 2009 
- wiosna: dekanaty Piła, Świdwin, 
- jesietl: dekanaty Połczyn-Zdrój, Jastrowie. 


9
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0012.djvu

			KALENDARZ DUSZPASTERSKI 2009 


STYCZEŃ 
03-04 Spotkanie opłatkowe dla doradców życia rodzinnego, CEF 
07 Spotkanie dla samorządowców, CEF 
09 Spotkanie opłatkowe dla katechetów w Pile 
10 Spotkanie opłatkowe dla katechetów w Koszalinie, CEF 
09- I I Kurs ewangelizacyjny "Filip" dla nlłodzieży, Kołobrzeg- 
Podczele 
18-25 Tydziel1 Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan 
19.01-01.02Ferie zimowe w woj. zachodniopomorskim 
20-23 Rekolekcje dla dziewcząt (klasy ponadgil11nazjalne - woj. 
zachodniopomorskie), CEF 
30.01-01 .02Rekolekcje dla katechetów, CEF 
30.0 I -O I .02Rekolekcje dla przygotowujących się do sakranlentu 
bierznl0wania (woj. zachodniopomorskie i woj. p0I110rskie), 
Kołobrzeg- Podczele 


LUTY 
02 


02-15 
06-08 


06-08 


I I 
13- 15 


16- 1.03 
I 6- I 8 


19-2 I 


10 


Międzynarodowy Dziell Życia Konsekrowanego - 
Diecezjalne spotkanie sióstr zakonnych. Odnowienie ślubow 
zakonnych - katedra w Koszalinie 
Ferie zimowe w woj. p0l110rskinl 
Rekolekcje dla ministrantów (klasy giI11nazjalne), Ośrodek 
Charytatywny w Ostrowcu 
Rekolekcje o powołaniu dla dziewcząt prowadzone przez 
Siostry ze Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej w Lipill 
Światowy Dziell Chorego (centralne obchody w Pile) 
Rekolekcje dla młodzieży męskiej ze szkół 
ponadgimnazjalnych w Wyższym SeminaJillnl Duchownym 
w Koszalinie (woj. zachodnioponl0rskie i pomorskie) 
Ferie zimowe w woj. wielkopolskim 
Rekolekcje dla młodzieży męskiej ze szkół 
ponadgimnazjalnych w Wyższynl Seminarium DuchownYl11 
w Koszalinie (woj. wielkopolskie) 
Rekolekcje dla ministrantów i lektorów (klasy 
ponadgimnazjalne - woj. wielkopolskie), Ośrodek 
Charytatywny w Ostrowcu 
Spotkanie formacyjne kapłanow (kapłani starsi: 6- I O), CEF
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0013.djvu

			MARZEC 
Dekanalne spotkania dla katechetów (tenlliny ustalane w 
dekanatach) 
Warsztaty dla parafialnych zespołów liturgicznych, CEF 
XIII rocznica ślllierci biskupa Czesława DOlnina 
Diecezjalny dziell skupienia dla organistów, Wyższe 
SelninariU111 Duchowne (od godz. 10.00) 
Weekend dla narzeczonych, CEF 
Diecezjalny Dziet1 Świętości Życia (Szczecinek. parafia pw. 
Narodzenia NMP) 


KWIECIEŃ 
Dekanalne spotkania dla katechetów (tenlliny ustalane w 
dekanatach) 
IV rocznica ś111ierci Sługi Bożego Jana Pawła II i Droga 
Krzyżowa ulicalni ll1iast 
Diecezjalne spotkanie sióstr zakonnych, CEF 
Weekend dla narzeczonych, CEF 
Wielki Czwartek - Msza Krzyżl11a w katedrze w Koszalinie. 
Uczestniczą także Księża Jubilaci: 25 i 50 lat kapłat1stwa 
Dziet1 skupienia dla proboszczów diecezji w WSD 
Diecezjalna pielgrzYlllka maturzystów na Jasną Górę 
Weekend dla narzeczonych, Ośrodek Charytatywny w 
Ostrowcu 
Niedziela Bożego Miłosierdzia - święto patronalne Caritas 
Spotkanie fOlmacyjne kapłanów (kapłani 111łodsi: 1-5), CEF 
Diecezjalny dziet1 skupienia dla doradców życia rodzinnego. 
CEF 
III Niedziela Modlitw za Kierowców 
Dziell111ęczellstwa duchowiellstwa polskiego w czasie II 
wojny światowej 
30.04 - 03.05 Rekolekcje dla DOlllowego Kościoła (akt ll1ałżei1ski); 
ORAR II stopi ell 


06-08 
15 
21 


21-22 
25 


02 


04 
04-05 
09 


16 
18 
l 8-1 9 


19 
23-25 
25- 26 


26 
29 


MAJ 
Ol 


O 1-03 


Diecezjalne Spotkanie Ministrantów w Wyższynl 
SelninariuI11 DuchownYlll w Koszalinie 
PielgrzYlllka piesza ze Słupska na Górę Chehnską 


11
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0014.djvu

			03 


08-10 


l 6-1 7 


30 
30-31 


Dziell pamięci modlitewnej o Polakach żyjących na 
obczyźnie 
Rekolekcje dla małżellstw "Spotkania Małżellskie" (dialog) 
- CEF, Koszalin 
Rekolekcje dla AA, AI-Anon, AI-Ateen, DDA, Ruchu 
Trzeźwości - CEF, Koszalin 
Święcenia kapłaJlskie w Kołobrzegu (bazylika) 
Finał XX Festiwalu Pieśni Religijnej im. Jana Pawła II 


CZERWIEC 
11-16 ORAR tematyczny: Eucharystia, Śnliechów 
13 Diecezjalne spotkanie sióstr zakonnych - pielgrzYlnka 
autokarowa do Kościerzyny 
Weekend dla narzeczonych, CEF 
"Bieg papieski" w Karlinie i Pielgrzymka do Domacyna 
Diecezjalny Dziell Wolontariusza i Seniora w Skrzatuszu 
św. Alberta, patronalne święto Caritas Diecezji Koszalillsko- 
Kołobrzeskiej. 
20.06-02.07 Rekolekcje dla katechetów, CEF 
23-26 Rekolekcje kapłallskie w CEF, Koszalin 
27.06-] 3.07 Oaza Rekolekcyjna Rodzin I stopi ell, Lipie 
27-28 Piesza Pielgrzymka na Górę Polanowską 
29 Zakollczenie Światowych obchodów Roku Jubileuszu św. 
Pawła 


13-] 4 
14 
13 
17 


LIPIEC 
04-05 
15-3] 
20- 23 


Weekend dla narzeczonych, CEF 
Oaza Rekolekcyjna Rodzin III stopiell, Kraków 
Rekolekcje kapłańskie, CEF 


SIERPIEŃ 
O 1-13 Piesza pielgrzymka ze Skrzatusza na Jasną Górę 
O I XIX Diecezjalna Pielgrzymka Trzeźwości na Górę 
Chełmską 
Rekolekcje Ewangelizacyjne dla małżellstw, Lipie 
Oaza Rekolekcyjna Rodzin II stopiell, Warcino 
Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin na Gorę Chehnską 
IX Piesza Pielgrzymka ku czci Miłosierdzia Bożego z 
Koszalina do Myśliborza 


01-06 
01-17 
]5 
17 - 25 


12
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0015.djvu

			27 
28 
27-28 
28- 30 


30 


Spotkanie fOrł11acyjne dla katechetów (Koszalin) 
Spotkanie fornlacyjne dla katechetów (Piła) 
Konferencje rejonowe duchowiel1stwa - Koszalin, Piła 
Rekolekcje o powołaniu dla dziewcząt prowadzone przez 
Siostry ze Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej w Lipiu 
Regionalna Pielgrzymka Trzeźwości na Górę Polanowsk.ą 


WRZESIEŃ 
12 Diecezjalny Dziell Młodzieży w Skrzatuszu 
13 Diecezjalna PielgrzYł11ka do Sanktuariuł11 MB Bolesnej w 
Skrzatuszu 


PAŹDZIERNIK 


02-04 
03 
07 


10 
II 
16 


17 
19 
23-25 


25 
29-31 


Rek.olekcje dla doradców życia rodzinnego, CEF 
V Światowy Dziell Hospicjum 
Spotkanie Księży Wicedziekanów, CEF od godz. 10.00 do 
godz. 15.00 
Diecezjalne spotkanie sióstr zakonnych, CEF 
IX Dziell Papieski 
II rocznica śł11ierci biskupa Ignacego Jeża i 31 rocznica 
wyniesienia na Stolicę Piotrową Sł. Bożego Jana Pawła II 
Inauguracja roku akadeł11ickiego w WSD 
Rocznica konsekracji bazyliki ł11niejszej w Kołobrzegu 
Rekolekcje dla ł11ałżel1stw "Spotkania Małżellskie" (dialog) 
- CEF, Koszalin 
Rocznica konsekracji katedry w Koszalinie 
Spotkanie fOrł11acyjne kapłanów (kapłani starsi: powyżej 
10), CEF 


LISTOPAD 
05-07 Spotkanie fomlacyjne kapłanów (kapłani ł11łodsi: l-S), CEF 
08 Dziell Solidarności z Kościołelll PrześladowanYł11 
II XVI Diecezjalna Pielgrzynlka Ruchu Światło-Życie 
12-14 Spotkanie fOrł11acyjne kapłanów (kapłani starsi: 6-10). CEF 
16-19 Rekolekcje kapłallskie, CEF 
21-22 Weekend dla narzeczonych, CEF 
GRUDZIEŃ 
04 Ogólnopolski dziell 1110dlitw za bezrobotnych 


13
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0016.djvu

			06 


08 


12 
13 


19-20 
CEF 
27 


II Niedziela Adwentu - zbiorka do puszek na potrzeby 
Kościoła na Wschodzie 
Patronalna Uroczystość Wspólnot Ruchu Światło-Życie i 
WDŁB w Lipiu. Dziet1 Wspólnoty Domowego Kościoła 
Diecezjalne spotkanie sióstr zakonnych, CEF 
Dziel1 Modlitwy za Ofiary Stanu Wojennego 
Adwentowe czuwania młodzieży 
Spotkanie formacyjne dla stypendystów Fundacji DNT, 


Święto Świętej Rodziny - Dzie6 Odnowienia Przyrzecze{) 
Małżeńskich i Patronalne Święto Domowego Kościoła. 


ks. Krzysztof Włodarczyk 
Dyrektor Wydz. Duszpasterskiego 


14 


+ Edward Dajczak 
Biskup Koszalil1sko-Kołobrzeski
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0017.djvu

			DEKANATY I PARAFIE 
DIECEZJI 
KOSZALIŃSKO- KOŁOBRZESKIEJ 
STAN Z DNIA 01 GRUDNIA 2008 


15
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0018.djvu

			REJONY 
REJON I - KOSZALIN 


DEKANATY: 
I. Białogard 
2. Bobolice 
3. Darłowo 
4. Gości no 
5. Koszalin Miasto 
6. Kołobrzeg 


7. Mielno 
8. Sławno 
9. Słupsk - Zachód 
10. Słupsk - Wschód 
II. Ustka 


DZIEKAN REJONU KOSZALIŃSKIEGO 
ks. Franciszek PUCHALSKI 
par.pw. Najśw. Serca P. Jezusa 
76-200 Słupsk, ul. Armii Krajowej 22, tel.: 059/8423555 


REJON II - PIŁA 


DEKANATY: 
I. Jastrowie 
2. Mirosławiec 
3. Pi ł a 


4. Trzcianka 
5. Wałcz 


DZIEKAN REJONU PILSKIEGO 
ks. Romuald KUNICKI 
pa
pw.św.Afikofuja 
78-600 Wałcz, ul. Papieża Jana XXIII, 13, tel. 067/2583024 


REJON III - SZCZECINEK 


DEKANATY: 
l. Barwice 
2. Czarne 
3. Drawsko Pomorskie 
4. Miastko 


5. Polanów 
6. Połczyn Zdrój 
7. Szczecinek 
8. Świdwin 


DZIEKAN REJONU SZCZECINECKIEGO 
ks. Stefan LESZCZYŃSKI 
par.pw. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny 
78-320 Połczyn Zdrój. ul. 22 Lipca 2, tel. 094/3662316
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0019.djvu

			DEKANATY - KSIĘŻA DZIEKANI, WICEDZIEKANI I PARAFIE 
Dziekan Dziekanów - ks. Kazimierz BEDNARSKI, tel.: 094/3454592 


DEKANAT BARWICE 
dziekan: ks. Tadeusz LIMAN kom.: 694451752 
Parafia pw. MB Królowej Polski 
78-540 Grzmiąca. ul. I Maja l 
wicedziekan: ks. Kazinlierz CHUDZICKI SDn kom.: 605529564 
Parafia pw. Świętej Trójcy 
78-550 Czaplinek, ul. Moniuszki 20 
PARAFIE: 
l Barwice, pw. św. Stefana 
2 Broczyno, pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych 
3 Czaplinek. pw. Trójcy Świętej 
4 Grzmiąca. pw. Matki Bożej Królowej Polski 
5 Łubowo, pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 
6 Mieszałki. pw. św. Józefa Oblubiel1ca Najśw. Maryi Panny 
7 Piława, pw. św. Piotra i Pawła Apostołów 
8 Siemczyno, pw. Matki Bożej Różańcowej 
9 Sikory, pw. św, Stanisława BM 
10 Stary Chwalim, pw. św. Judy Tadeusza 


DEKA NA T BIAŁOGARD 
dziekan: ks. Jan GARDULSKI kom.: 608 396339 
Parafia pw. Najśw. Serca Pana Jezusa 
78-200 Białograd, ul. Dąbroszczaków 5 
wicedziekan: ks. Jacek GIERSZEWSKI kom.: 609036063 
Parafia pw. Wniebowzięcia NMP 
78-200 Białogard, Białogórzyno 14 
PARAFIE: 
Białogard, pw. Najśw. Serca Pana Jezusa 
2 Białogard, pw. Narodzenia Najśw. Maryi Panny 
3 Białogard, pw. św. Jadwigi Królowej 
4 Białogórzyno, pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 
5 Byszyno, pw. Matki Bożej Częstochowskiej 
6 Dobrowo. pw. św. Jana Kantego 
7 Karlino, pw. św. Michała Archanioła 
8 Stanomino, pw. Podwyższenia Krzyża św. 
9 Tychowo, pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych 


17
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0020.djvu

			DEKANAT BOBO LICE 
dziekan: ks. Andrzej BUJAR kom.: 507026049 
Parafia pw. Narodzenia Najśw. Maryi Panny 
76-024 Świeszyno, Świeszyno 23 
wicedziekan: ks. Andrzej DUBEL kom.: 602307309 
Parafia pw. św. Piotra i Pawła Ap. 
76-020 Bobolice, Kłanino 10 
PARAFIE: 
l Biały Bór, pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 
2 Bobolice, pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 
3 Kłanino, pw. św. Piotra i Pawła Ap. 
4 Manowo, pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych 
5 Świeszyno, pw. Narodzenia Najśw. Maryi Panny 
6 Wierzchowo Stare, pw. Matki Bożej Dobrej Rady 
7 Wierzchowo Szczecineckie, pw. Matki Bożej Wniebowziętej 
8 Wyszewo. pw. św. Wojciecha BM 
9 Zegrze Pomorskie, pw. Matki Bożej Częstochowskiej 


DEKANAT CZARNE 
dziekan: ks. Andrzej PACHOLSKI kom.: 609841110 
Parafia pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny, 
77-330 Czarne, Aleja św. Józefa 3 
wicedziekan: ks. Mirosław RUSZKOWSKI 
Parafia pw. św. Rodziny 
77-324 Bińcze 56 
PARAFIE: 
l Bińcze, pw. św. Rodziny 
2 Brzezie, pw. św. Wawrzyńca 
3 Czarne. pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 
4 Drzonowo, pw. św. Krzyża 
5 Gwieździn. pw. św. Marcina 
6 Krzemieniewo, pw. Chrystusa Króla Wszechświata 
7 Rzeczenica, pw. Najśw. Serca Pana Jezusa i św. Mikołaja 
8 Uniechów, pw. św. Bartłomieja Ap. 


18
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0021.djvu

			DEKANAT DARŁOWO 
dziekan: ks. Andrzej WRÓBLEWSKI 
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża św., 
76-150 Stary Jarosław, 26 
wicedziekan: ks. Tadeusz GORLA 
Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej, 
76-150 Dobiesław 9 
PARAFIE: 
I Barzowice, pw. św. Franciszka z Asyżu 
2 Darłowo, pw. Matki Bożej Częstochowskiej 
3 Darłowo, pw. św. Gertrudy 
4 Darłówko, pw. św. Maksymiliana M. Kolbe 
5 Dąbki, pw. Matki Bożej z Góry Karmel 
6 Dobiesław, pw. Matk.i Bożej Częstochowskiej 
7. Jeżyce, pw. Matki Bożej Ostrobramskiej 
8 Słowin", pw. Podwyższenia Krzyża św. 
9 Stary Krak.ów, pw. Matki Bożej Częstochowskiej 
JO Stary Jarosław, pw. Podwyższenia Krzyża św. 


DEKANA T DRAWSKO 
dziekan: ks. Wojciech GAPPA kom.: 694]79783 
Parafia pw. Zmartwychwstania Pal1skiego 
78-500 Drawsko Ponl0rskie, ul. Obrońców Westerplatte 35 
wicedziekan: ks. Grzegorz WIŚNIEWSKI CR 
Parafia pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Parmy, 
78-520 Złocieniec, ul. Boh. Warszawy 25 
PARAFIE: 
] Drawsko Pomorskie. pw. św. Pawła 
2 Drawsko Pomorskie, pw. Zmartwychwstania Pallskiego 
3 Ostrowice, pw. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny 
4 Suliszewo. pw. Chrystusa Króla 
5 Świerczyna, pw. Matki Bożej Różal1cowej 
6 Wierzchowo Pomorskie, pw. św. Wojciecha BM 
7 Zarallsko. pw. św. Stanisława BM 
8 Złocieniec, pw. św. Jadwigi Królowej 
9 Złoc:eniec. pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 


19
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0022.djvu

			DEKANA T GOŚCINO 
dziekan: ks. Andrzej ROTHER 
Parafia pw. św. Andrzeja Boboli 
78-120 Gościno, uJ. Kościelna 2 
wicedziekan: ks. Andrzej GOŁĘBIOWSKI 
Parafia pw. św. Stanisława Kostki, 
78-123 Sielnyśl. uJ. Kościelna 6 
PARAFIE: 
l Charzyno. pw. św. Franciszka z Asyżu 
2 Dygowo. pw. Wniebowstąpienia Pańskiego 
3 Gościno, pw. św. Andrzeja Boboli 
4 Gorawino, pw. Matki Bożej Królowej Polski 
5 Karwin, pw. św. Kazimierza 
6 Mierzyn. pw. Trójcy Świętej 
7 Robuń, pw. św. Piotra i Pawła 
8 Siemyśl. pw. św. Stanisława Kostki 
9 Wrzosowo, pw. Przemienienia Pańskiego 


DEKANAT JASTROWIE 
dziekan: ks. Kazin1ierz SERAFIN kom.: 606422865 
Parafia pw. św. Michała Archanioła, 
64-915 Jastrowie. ul. Gen. Kieniewicza 44 
wicedziekal1: ks. Józef KWIECIŃSKI kom.: 604254349 
Parafia pw. Najśw. Maryi Panny Królowej Polski. 
64-915 Jastrowie, uJ. l Maja 5 
PARAFIE: 
I Jastrowie, pw. Najśw. Maryi Panny KroIowej Polski 
2 Jastrowie,. pw. św. Michała Archanioła 
3 Lędyczek, pw. św. Piotra i Pawła 
4 Lotyń, pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 
5 Okonek, pw. Matki Bożej od Wykupu Niewolników 
6 Pniewo. pw. św. Jana Chrzciciela 
7 Sypniewo. pw. Narodzenia Najśw. Maryi Panny 
8 Tarnówka. pw. Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny 


20
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0023.djvu

			DEKANAT KOŁOBRZEG 
dziekan: ks. Ryszard ANDRUSZKO kom.: 608613019 
Parafia pw. św. Marcina, 
78-100 Kołobrzeg, ul. Portowa 20 
wicedziekan: ks. Tonlasz SZUGALSKI 
Parafia pw. św. Michała Archanioła, 
78-106 Kołobrzeg - Podczele, ul. Ostrobramska I 
PARAFIE: 
I Dźwirzyno, pw. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych 
2 Kołobrzeg, pw. Miłosierdzia Bożego 
3 Kołobrzeg, pw. św. Marcina 
4 Kołobrzeg. pw. św. Wojciecha 
5 Kołobrzeg, pw. Świ
tego Krzyża 
6 Kołobrzeg, pw. Wniebowzięcia Najśw. Mmyi Panny 
7 Kołobrzeg - Podczele. pw. św. Michała Archanioła 
8 Korzystno. pw. Chrystusa Króla 
9 Sarbia, pw. św. Jana Chrzciciela 
10 Ustronie Morskie, pw. Podwyższenia Krzyża św. 


DEKANA T KOSZALIN MIASTO 
dziekan: ks. Ryszard ŁOPACIUK kom.: 0602123150 
Parafia pw. św. Kazi mierza 
75-433 Koszalin, ul. Ks. J. Popiełuszki 2 
wicedziekan: ks. Andrzej OLEJNIK kom.: 602657888 
Parafia pw. Trójcy Świętej, 
75-016 Kretomino. ul. Kretomiliska 13 
PARAFIE: 
I Koszalin, pw. Ducha Świętego 
2 Koszalin, pw. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny 
3 Koszalin, pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
4 Koszalin, pw. św. Ignacego z Loyoli 
5 Koszalin. pw. św. Józefa Rzemieślnika 
6 Koszalin, pw. św. Kazimierza 
7 Koszalin, pw. św. Marcina 
8 Koszalin, pw. św. Wojciecha 
9 Kretomino, pw. Trójcy Świętej 


21
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0024.djvu

			DEKANAT MIASTKO 
dziekan: ks. Józef OLESKI kom.: 608708400 
Parafia pw. Narodzenia Najśw. Maryi Panny 
77-220 Koczała. ul. Kościelna I 
wicedziekan: ks. Józef TURKI EL kom.: 602392542 
Parafia pw. Najśw. Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych 
77-200 Miastko, ul. Bolesława Chrobrego 9 
PARAFIE: 
I Dretyń, pw. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny 
2 Koczała, pw. Narodzenia Najśw. Maryi Panny 
3 Miastko, pw. Miłosierdzia Bożego 
4 Miastko, pw. Najśw. Maryi Panny Wspomożyciel ki Wiernych 
5 Miłocice, pw. św. Michała Archanioła 
6 Suchorze, pw. św. Jana Bosko 
7 Trzebielino, pw. Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny 
8 Piaszczyna. pw. Miłosierdzia Bożego 


DEKANAT MIELNO 
dziekan: ks. Krzysztof SKRZYNIARZ kom.: 606471312 
Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego 
76-003 Sucha Koszalińska (Osieki Koszalińskie) ul.. Bałtycka 15 
wicedziekan: ks. Roman GAŁKA kom.: 502667636 
Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski 
76-058 Dobrzyca, Śmiechów 26 A 


PARAFIE: 
I Biesiekierz. pw. Chrystusa Króla 
2 Dobrzyca, pw. Trójcy Świętej 
3 Łękno, pw. św. Jana Chrzciciela 
4 Mielno, pw. Przemienienia Pańskiego 
5 Mścice, pw. św. Antoniego Padewskiego 
6 Osieki Koszalińskie, pw. św. Antoniego Padewskiego 
7 Sarbinowo, pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 
8 Sianów, pw. św. Stanisława Kostki 
9 Śmiechów, pw. Matki Bożej Królowej Polski 
10 Unieście, pw. Matki Bożej Gwiazdy Morza 


22
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0025.djvu

			DEKANA T MIROSŁA WIEC 
dziekan: ks. Eugeniusz MATYSIAK kom.: 606374846 
Parafia pw. św. Bartłomieja Ap., 
78-640 Rzeczyca, ul. 1 Maja 32 
wicedziekan: ks. Wojciech STASZCZAK kom.: 602679534 
Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej, 
78-630 Mielęcin, ul. I-go Maja 4 
PARAFIE: 
I Człopa, pw. św. Antoniego Padewskiego 
2 Kalisz Pomorski, pw. Matki Bożej Królowej Polski 
3 Lubno, pw. Chrystusa Króla 
4 Marcinkowice, pw. św. Katarzyny 
5 Mielęcin. pw. Matki Bożej Bolesnej 
6 Mirosławiec, pw. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny 
7 Rudki. pw. św. Wawrzyńca 
8 Rzeczyca. pw. św. Bartłomieja Ap. 
9 Tuczno. pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 


DEKANA T PIŁA 
dziekan: ks. Stanisław ORACZ kom.: 603 996 733 
Parafia pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych 
64-920 Piła, ul. Złota I 
wicedziekan: ks. Gwidon EKERT, SDn kom.: 6050550 Ol 
Parafia pw. Świętej Rodziny, 
64-920 Piła, ul. św. Jana Bosko 1 
PARAFIE: 
1 Piła - Motylewo, pw. MB Częstochowskiej 
2 Piła, pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych 
3 Piła, pw. Miłosierdzia Bożego 
4 Piła, pw. św. Antoniego 
5 Piła. pw. św. Jana Bosko 
6 Piła, pw. św. Józefa Oblubieńca Najśw. Maryi Panny 
7 Piła, pw. św. Rafała Kalinowskiego 
8 Piła. pw. św. Rodziny 
9 Piła. pw. św. Stanisława Kostki 
10 Stobno, pw. św. Franciszka z Asyżu 


23
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0026.djvu

			DEKANAT POLANÓW 
dziekan: ks. ROlnan ŚLEDŹ kom.: 604181123 
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża św., 
76-010 Polanów, ul. Sławieńska l 
wicedziekan: ks. Jerzy URBAŃSKI kom.: 516132410 
Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej 
77-230 Kępice, ul. Mickiewicza 6 B 
PARAFIE: 
I Barcino, pw. św. Anny 
2 Biesowice, pw. św. Andrzeja Boboli 
3 Bukowo. pw. Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Parmy 
4 Kępice. pw. Matki Bożej Różańcowej 
5 Polanów, pw. Podwyższenia Krzyża św. 
6 Szczeglino, pw. Matki Bożej Szkaplerznej 
7 Świerzno, pw. Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny 
8 Żydowo, pw. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny 


DEKANAT POLCZYNZDRÓj 
dziekan: ks. Rajmund TESSMER kom.: 602579794 
Parafia pw. św. Jana Chrzciciela 
78-325 Redło 19 
wicedziekan: ks. Janusz BRZOSKO kom.: 509632539 
Parafia pw. św. Józefa Oblubier1ca Najśw. Maryi Panny, 
78-320 Połczyn Zdrój, ul. Cmentarna 7 /9 
PARAFIE: 
I Kluczewo, pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela 
2 Krosino. pw. św. Piotra i Pawła 
3 Lipie. pw. MB Częstochowskiej 
4 Ostre Bardo, pw. św. Katarzyny dz i m 
5 Połczyn Zdrój, pw. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny 
6 Połczyn Zdrój, pw. św. Józefa Oblubieńca Najśw. Maryi Panny 
7 Popielewo. pw. Matki Bożej Różańcowej 
8 Rąbino, pw. Matki Bożej Anielskiej 
9 Redło, pw. św. Jana Chrzciciela 
10 Toporzyk, pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 


24
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0027.djvu

			DEKANAT SŁAWNO 
dziekan: ks. Józef BAGNIEWSKI kom.: 696433479 
Parafia pw. św. Andrzeja Boboli. 
75-142 Sulechówko l 
wicedziekan: ks. Lucjan HUSZCZONEK kom.: 601870334 
Parafia pw. NMP Królowej Polski 
76-100 Sławno, Warszkowo 97 A 


PARAFIE: 
IMalechowo. pw. Matki Bożej Gromnicznej 
2 Ostrowiec, pw. Podwyższenia Krzyża św. 
3 Sieciemin, pw. Najśw. Serca Pana Jezusa 
4 Sławno, pw. Matki Bożej Wniebowziętej 
5 Sławno, pw. św. Antoniego 
6 Sławsko. pw. św. Piotra i Pawła 
7 Słonowice, pw. św. Stanisława Kostki 
8 Sulechówko, pw. św. Andrzeja Boboli 
9 Warszkowo, pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 
10 Żukowo, pw. Przemienienia Pańskiego 


DEKANA T SŁUPSK WSCHÓD 
dziekan: ks. Zbigniew KRAWCZYK kom.: 0602467287 
Parafia pw. NMP Królowej Różańca Świętego 
76-200 SŁUPSK, ul. Dominikańska l 
wicedziekan: ks. Feliks SAMULAK kom.: 602521967 
Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego, 
76-219 Jezierzyce Słupskie, Osiedle 33 C 
PARAFIE: 
l Jezierzyce Słupskie, pw. św. Antoniego Padewskiego 
2 Siemianice, pw. św. Józefa Rzemieślinka 
3 Słupsk. pw. Najśw. Maryi Panny Królowej Różańca św. 
4 Słupsk. pw. Najśw. Serca Jezusowego 
5 Słupsk. pw. św. Jacka 
6 Słupsk. pw. św. Jana Kantego 
7 Wieszyno, pw. św. Urszuli Ledóchowskiej 
8 Włynkówko, pw. św. Wojciecha BM 


25
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0028.djvu

			DEKANAT SŁUPSK ZACHÓD 
dziekal1:ks. ks. Czesław KALISZAN kom.: 602668865 
Parafia pw. sw. Faustyny Kowalskiej 
76-200 Słupsk, ul. Stanisława Konarskiego 17 
wicedziekan: ks. Jacek POPŁAWSKI 
Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 
76-252 Kwakowo, ul. Słupska 18 
PARAFIE: 
l Kobylnica, pw. Najśw. Serca Pana Jezusa 
2 Kwakowo, pw. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Parmy 
3 Słupsk, pw. św. Józefa Oblubieńca Najśw. Maryi Panny 
4 Słupsk, pw. św. Maksymiliana M. Kolbe 
5 Słupsk, pw. św. Rodziny 
6 Słupsk, pw. św. Faustyny Kowalskiej 
7 Sycewice, pw. św. Jana Bosko 


DEKANAT SZCZECINEK 
dziekan: ks. Jerzy STADNIK kom.: 504665123 
Parafia pw. św. Brata Alberta 
78-449 Borne - Sulinowo, Al. Niepodległości 13 
wicedziekan: ks. Piotr JESIONOWSKI kom.: 601646828 
Parafia pw. Narodzenia Najśw. Maryi Panny 
78-400 Szczecinek, ul. 3 - go Maja I A 
PARAFIE: 
I Borne - Sulinowo, pw. św. Brata Alberta 
2 Gwda Wielka, pw. św. Stanisława BM 
3 Jelenino, pw. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Parmy 
4 Parsęcko, pw. Matki Bożej Różańcowej 
5 Szczecinek, pw. Ducha Świętego 
6 Szczecinek, pw. Miłosierdzia Bożego 
7 Szczecinek, pw. Narodzenia Najśw. Maryi Panny 
8 Szczecinek, pw. św. Franciszka z Asyżu 
9 Szczecinek, pw. św. Krzysztofa 
10 Szczecinek, pw. św. Rozalii 
II Turowo, pw. św. Józefa 


26
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0029.djvu

			DEKANA T ŚWIDW IN 
dziekan: ks. Roman T ARNIOWY kom.: 604575562 
Parafia pw. św. Michała Archanioła 
78-300 Świdwin, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 36 a 
wicedziekan: ks. Ryszard KIZIELEWICZ kom.: 50129060 l 
Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 
78-300 Świdwin, ul. Niedziałkowskiego 2 
PARAFIE: 
l Brzeźno, pw. Wniebowstąpienia Pańskiego 
2 Ciesz
niewo, pw. Najśw. Serca Pana Jezusa 
3 Lekowo, pw. św. Piotra i Pawła 
4 Rusinowo, pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych 
5 Rymań, pw. św. Szczepana 
6 Sławoborze, pw. Matki Bożej Różańcowej 
7 Świdwin, pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
8 Świdwin, pw. św. Michała Archanioła 


DEKANAT TRZCIANKA 
dziekan: ks. Ireneusz MARASZKIEWICZ kom.: 60843023 I 
Parafia pw. Matki Bożej Saletyńskiej 
64-980 Trzcianka, ul. Witosa 5 
wicedziekan: ks. Sławonlir FORC kom.: 604140098 
Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego 
64-761 Krzyż Wielkopolski, ul. Poznańska 35/ A 
PARAFIE: 
l Biała, pw. Wszystkich Świętych 
2 Dzierżążno WIelkie, pw. Matki Bożej RóżaIlcowej 
3 Jędrzejewo, pw. Matki Bożej Różańcowej 
4 Krzyż Wielkopolski, pw. Najśw. Serca Pana Jezusa 
5 Krzyż Wielkopolski, pw. św. Antoniego Padewskiego 
6 Kuźnica Czarnkowska, pw. św. Franciszka Ksawerego 
7 Siedlisko Czarnkowskie, pw. Najśw. Serca Pana Jezusa 
8 Trzcianka, pw. Matki Bożej Saletyńskiej 
9 Trzcianka, pw. św. Jana Chrzciciela 
10 Wieleń, pw. św. Rocha 
I l Żelichowo, pw. Narodzenia Najśw. Maryi Panny 


27
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0030.djvu

			DEKANA T USTKA 
dziekan: ks. Jan TURKIEL kom.: 607734849 
Parafia pw. Najśw. Zbawiciela 
76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 81 a 
wicedziekan: ks. Jan CYCHOWSKI kom.: 602534430 
Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny, 
76-206 Bruskowo Wielkie 36 
PARAFIE: 
I Bruskowo Wielkie, pw. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny 
2 Duninowo, pw. Matki Bożej Częstochowskiej 
3 Łącko, pw. Zwiastowania Najśw. Maryi Panny 
4 Postomino, pw. św. Floriana 
5 Ustka, pw. Najśw. Maryi Panny Gwiazdy Morza 
6 Ustka, pw. Najśw. Zbawiciela 
7 Ustka, pw. św. Pio 
8 Wytowno. pw. św. Franciszka z Asyżu 


DEKANAT WALCZ 
dziekan: ks. Jerzy SLA WIŃSKI 608 49 71 66 
Parafia pw. Miłosierdzia Bożego, 
78-600 Wałcz, ul. 12 Lutego 21 
wicedziekan: ks. Ryszard DAWIDOWSKI kom.: 608 299 708 
Parafia pw. św. Jakuba 
78-611 Szwecja, ul. Główna 33 
PARAFIE: 
l Róża Wielka, pw. Trójcy Świętej 
2 Różewo, pw. św. Wawrzyńca M. 
3 Skrzatusz, pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 
4 Stara Łubianka, pw. Podwyższenia Krzyża św. 
5 Strączno, pw. św. Anny 
6 Szwecja, pw. św. Jakuba 
7 Szydłowo, pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
8 Wałcz, pw. Miłosierdzia Bożego 
9 Wałcz, pw. św. Antoniego 
10 Wałcz, pw. św. Mikołaja 


28
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0031.djvu

			BARCINO - Dekanat Polanów 
Parafia pw. św. Anny 
77-232 Barcino, Barcino 10 
tel. 059/857 7425 
proboszcz ks. Adam W AKULICZ kom.: 0607325800 


BARWICE - Dekanat Barwice 
Parafia pw. św. Stefana 
78-460 Barwice, Plac Wolności 8 
tel. 094/373 63 10 
proboszcz: ks. Krzysztof ZIEMNICKI kOIn.: 604946279 
wikariusz: ks. Rafał ZABŁOŃSKI kom.: 692192964 
ks. Ryszard FUDALA kom.: 0601210533 


BARZOWICE - Dekanat Darłowo 
Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu 
76-150 Darłowo, Barzowice 45 
tel. 094/314 36 63 
proboszcz: ks. Mirosław KOSIOR kom.: 600310999 


BIAŁA - Dekanat Trzcianka 
Parafia pw. Wszystkich Świętych 
64-980 Biała, ul. 22 Lipca 19 (64-980 Trzcianka) 
tel. 067/216 45 28 
proboszcz: ks. Jan STECKIEWICZ kom.: 663775278 


BIAŁOGARD - Dekanat Białogard 
Parafia pw. Najśw. Serca Pana Jezusa 
78-200 Białogard, ul. Dąbrowszczaków 5 
tel. 094/3120033 - proboszcz 
094/3120030 - wikariusz I 
094/3120036 - wikariusz II 
proboszcz: ks. Jan GARDULSKI kom.: 608 396 339 
wikariusz: ks. Mirosław ZA WIŚLAK 
ks. V/ojciech SKIBA 


29
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0032.djvu

			BIAŁOGARD - Dekanat Białogard 
Parafia pw. Narodzenia Najśw. Maryi Panny 
78-200 Białogard, ul. Najśw. Maryi Panny 17 
tel. 094/3 12 23 25 - proboszcz 
094/312 06 80 - wi kari usze 
proboszcz: ks. Antoni KLOSKA kom.: 5] 3006850 
wikariusz: ks. Andrzej KALETA kom.: 606 829 161 
ks. Marcin PIOTROWSKI kom.: 509683690 
rezydent: ks. Ryszard BOROWICZ kom.: 602442263 


BIAŁOGARD - Dekanat Białogard 
Parafia pw. św. Jadwigi 
78-200.Białogard, ul. Świdwińska 3 A 
tel. 094/3] 205 12 
094/3120513; 094/3 120514 wi kari usze 
proboszcz: ks. Eugeniusz KACZOR kom.: 0604285872 
wikariusz: ks. Konrad GRUDA kom.: 692 936 088 
ks. Norbert JASTRZĘBSKI kom.: 602 240 572 


BIAŁOGÓRZYNO - Dekanat Białogard 
Parafia pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 
78-200 Białogard, Białogórzyno 14 
tel. 094/3111378 
proboszcz: ks. Jacek GIERSZEWSKI kom.: 609036063 


BIAŁY BÓR - Dekanat Bobolice 
Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 
78-425 Biały Bór, Plac Jana Pawła II nr I A 
tel. 094/373 9172 - kancelaria 
094/373 90 81 - proboszcz 
094/373 93 13 wikariusz 
proboszcz: ks. JózefBARAŃCZUK kom.: 696451447 
wikariusz: ks. Krzysztof STEFAN kom.: 604550524 


BIESIEKIERZ - Dekanat Mielno 
Parafia pw. Chrystusa Króla 
76-039 Biesiekierz, Biesiekierż 53 
tel. 094/318 03 23 
proboszcz: ks. Zbigniew KUKIEL 
wikariusz: ks. Marek JEDLIŃSKI 
kapłan emeryt: ks. Jan GUZOWSKI 


30
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0033.djvu

			BIESOWICE - Dekanat Polanów 
Parafia pw. św. Andrzeja Boboli 
77-230 Kttpice, Biesowice 35 
tel. 059/857 78 10 
proboszcz: ks. Anatol WOŁOSZYN 


BIŃCZE - Dekanat Czarne 
Parafia pw. św. Rodziny i św. Jana Chrzciciela 
77-324 Bińcze, Bińcze 56 
tel. 059/833 68 78 
proboszcz: ks. Mirosław RUSZKOWSKI 


BOBOLICE - Dekanat Bobolice 
Parafia pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 
76-020 Bobolice, ul. Kościelna I 
tel. 094/318 73 29-proboszcz 
094/318 77 O 1- wikariusze 
proboszcz: ks. Ryszard BARAN kom.: 0507085586 
wikariusz: ks. Dariusz STACHULA kom.: 517191391 
ks. Mariusz KAŁAS kom.: 501933888 


BORNE SULINOWO - Dekanat Szczecinek 
Parafia pw. św. BI"ata Alberta 
78-449 Borne Sulinowo, Al. Niepodległości 13 
tel. 094/373 31 10 
094/373 4699 - wikariusz 
proboszcz: ks. Jerzy STADNIK kom.: 504665123 
wikariusz: ks. Dawid FUŁA WKA 


BROCZYNO - Dekanat Barwice 
Parafia pw. Matki Bożej Wsponl0żenia Wiernych 
78-550 Czaplinek, ul. Wałecka 58/24 
proboszcz: ks. Piotr BARAŃSKI kom.: 604179034 


BRUSKOWO WIELKIE - Dekanat Ustka 
Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny 
76-206 Słupsk, Bruskowo Wielkie 36 
tel. 059/811 91 66 
proboszcz: ks. Jan CYCHOWSKI kom.: 602534430 


31
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0034.djvu

			BRZEZIE - Dekanat Czarne 
Parafia pw. św. Wawrzyńca M 
77-304 Rzeczenica, Brzezie, ul. Koszalińska 39 
tel. 059/833 3 I 70 
proboszcz: ks. Józef CIUP!ŃSKI kom.: 060820830 I 


BRZEŻNO - Dekanat Świdwin 
Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego 
78-316 Brzeżno, Brzeżno 24 
tel. 094/364 25 04 
proboszcz: ks. Henryk URZYKOWSKI kom.: 604466572 
inni księża w parafii: ks. Kazimierz LEWANDOWSKI, SDB 
ks. Ireneusz ŚLIWIŃSKI, SDB, Młodzieżowy Osrodek Wychowawczy im. 
Jana Pawła II w Rzepczynie, tel.: 094/36423 16 


BUKOWO POLANOWSKIE - Dekanat Polanów 
Parafia pw. Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny 
76-010 Polaów, Bukowo 32 
tel. 094/318 8346 
proboszcz: ks. Jan SOSNOWSKI kom.: 502649828 


BYSZYNO - Dekanat Białogard 
Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej 
78-200 Białogard, Byszyno 15 
tel. 094/311 18 06 
proboszcz: ks. Grzegorz MARCISZEWICZ kom.: 509541 060 


32
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0035.djvu

			CHARZYNO - Dekanat Gościno 
Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu 
78-122 Charzyno, ul. Szkolna 4 
tel. 094/358 20 70 
proboszcz: ks. Tadeusz KANTHAK 


CIESZENIEWO - Dekanat Świdwin 
Parafia pw. Najśw. Serca Pana Jezusa 
78-324 Świdwin. Cieszeniewo 20 
tel. 094/365 63 91 
proboszcz: ks. Bogdan WÓJCIK kom.: 509729797 


CZAPLINEK - Dekanat Barwice 
Parafia pw. Świętej Trójcy 
78-550 Czaplinek, ul. Moniuszki 20 
tel. 094/375 52 35 
094/375 50 98 proboszcz 
proboszcz. ks. Kazimierz CHUDZICKI SDB kom.: 605529564 
inni księża w parafii: ks. Jarosław KOBIAŁKA, SDB 
ks. Mirosław PLUS KOTA. SDB 
ks. Robert DMOCHOWSKI, SDB 
ks. Stanisław POLITOWICZ, SDB 


CZARNE - Dekanat Czarne 
Parafia pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 
77-330 Czarne, Aleja św. Józefa 3 
tel. 059/833 27 12 
proboszcz: ks. Andrzej PACHOLSKI kom.: 609841110 
wikariusz: ks. Mariusz GUBOW 
ks. Witold KARCZMARCZYK 


CZŁOPA - Dekanat Mirosławiec 
Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego 
78-630 Człopa, ul. Zwycięstwa W. P. 4 
tel. 067/259 1047 
proboszcz: ks. Bogdan PODBIELSKI kom.: 0602 47 3057 
wikariusz: ks. Stanisław WRONA kom.: O 606 35 48 19 


33
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0036.djvu

			DARŁOWO - Dekanat Darłowo 
Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej 
76-150 Darłowo. ul. Franciszkańska 4 
tel. 094/3 14 20 12 
proboszcz. o. Stanisław PIANKOWSKI, OFMConv. kom.: O 502 57 36 56 
wikariusz: o. Krzysztof SZACHTA OFMConv 
inni księża w parafii: o. Kazimierz BRZOZOWSKI, OFMConv 
o. Andrzej MIELEWCZYK OFMConv 
o. Przemysław PŁASZCZYŃSKI OFMConv 
o. Stefan MALANDY OFMConv 


DARŁOWO - Dekanat Darłowo 
Parafia pw. św. Gertrudy 
76-150 Darłowo, ul. O. Damiana Tynieckiego 23 
tel. 094/314 27 16 
094/314 18 03 wikariusz 
proboszcz: ks. Eugeniusz GNIBBA kom.: 601983513 (ul. Sw. Gertrudy l) 
rezydent: ks. Rafał STASIEJKO kom.: 504285676 


DARŁÓWKO - Dekanat Darłowo 
Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego 
76-153 Darłówko, ul. Gdyńska 3 
tel. 094/31432 72 
094/314 00 26 proboszcz 
proboszcz. o. Marek KIEDROWICZ, OFMConv. 
inni księża w parafii: 
o. Czesław KOZIEŁ OFMConv. 
o. Zygmunt KRACZyŃSKI, OFMConv. 
br. Marek NIEMKIEWICZ, OFMConv. 


DĄBKI - Dekanat Darłowo 
Parafia pw. Matki Bożej z Góry Karmel 
76-156 Dąbki. ul. Darłowska 14 
tel. 094/314 86 08 
proboszcz: ks. Andrzej PĘCHERZEWSKI kom.: 0601217957 


DOBIESŁA W - Dekanat Darłowo 
Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej 
76-150 Darłowo, Dobiesław 9 
tel. 094/31493 94 
proboszcz: ks. Tadeusz GORLA 
rezydent: ks. Marcin LIPNICKI kom.: 608338416 


34
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0037.djvu

			DOBROWO - Dckanat Białogard 
Parafia pw. św. Jana Kantego 
78-220 Dobrowo, Dobrówko 12 
tel. 094/3 II 14 64 
proboszcz: ks. Zenon STEFAŃSKI kom.: 608 222 239 


DOBRZYCA - Dekanat Mielno 
Parafia pw. Trójcy Świętej 
76-038 Dobrzyca, Dobrzyca 57 
tel. 001/318 12 26 
proboszcz: ks. Andrzej SOŁTYS kom.: 692685153 
pomoc duszpasterska: ks. Waldemar SKŁADOWSKI 


DRA WSKO POMORSKIE - Dekanat Drawsko 
Parafia pw. św. Pawła Ap. 
78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Dworcowa 5 
tel. 094/3633125 
094/3633139 wikariusz 
proboszcz: ks. Jerzy BĄK kom.: 600233608 
wikariusz: ks. Piotr NIEDŹWIADEK kom.: 604328489 


DRA WSKO POMORSKIE - Dekanat Drawsko 
Parafia pw. Znlartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa 
78-500 Drawsko Pomorskie, ul. ObrOl1ców Westerplatte 35 
tel. 094/363 22 50 prboszcz 
094/3634460 wikarzy 
proboszcz: ks. Wojciech GAPPA kom.: 694179783 
wikariusz: ks. Igor MACKIW 
ks. Tomasz SZEWCZYK kom.: 664780179 


DRETYŃ - Dekanat Miastko 
Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny 
77-203 Dretyń, Dretyń 27 a 
tel. 059/858 16 47 
proboszcz: ks. Stefan MALICZEWSKI kom.: O 608 64 32 92 


DRZONOWO - Dekanat Czarne 
Parafia pw. św. Krzyża 
78-42 l Drzonowo, Drzonowo 46 
tel. 094/3757222 
proboszcz: ks. Jozef LUB SZCZYK 


35
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0038.djvu

			DUNINOWO - Dekanat Ustka 
Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej 
76-270 Ustka. Duninowo 43 
tel. 059/814 13 66 
proboszcz: ks. Jerzy WYRZYKOWSKI kom.: 601243036 
wikariusz: ks. Rafał KUŁACH 


DYGOWO - Dekanat Gościno 
Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego 
78-113 Dygowo, Plac Wolności 4 
tel. 094/35491 75; fax 094/35491 76 
proboszcz: ks. Ireneusz ŻEJMO 


DZIERŻĄŻNO WIELKIE - Dekanat Trzcianka 
Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej 
64-730 Dzierżążno Wielkie. ul. Kościelna 85 
tel. 067/25602 17 
administrator: ks. Kazimierz MICHALAK 


DŹWIRZYNO - Dekanat Kołobrzeg 
Parafia pw. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych 
78-131 Dźwirzyno, ul. Wyzwolenia 14 a 
tel. 094/358 54 00 
proboszcz: ks. Marek ŻEJMO kom.: 502618705 


36
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0039.djvu

			GLOBINO - Dekanat Słupsk Wschód 
Parafia pw. św. Urszuli Ledóchowskiej 
76-200 Słupsk, Głobino 48 A 
tel. 059/846 55 77 
proboszcz: ks. Jarosław ALEKSANDROWICZ kom.: 604419184 


GORA WINO - Dekanat Gościno 
Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski 
78-124 Gorawino, Gorawino 43 A 
tel. 094/358 60 II 
proboszcz: ks. Marek MIERZWA 


GOŚCINO - Dekanat Gościno 
Parafia pw. św. Andrzeja Boboli 
78-120 Gościno, ul. Kościelna 2 
tel. 094/3512516 
proboszcz: ks. Andrzej ROTHER 
wikariusz: ks. Michał HORYD 


GRZMIĄCA - Dekanat Barwice 
Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski 
78-450 Grzmiąca, ul. I Maja I 
tel. 094/373 68 5 I 
- proboszcz: ks. Tadeusz LIMAN kom.: 694451752 


GWDA WIELKA - Dekanat Szczecinek 
Parafia pw. św. Stanislawa BM 
78-422 Gwda Wielka. ul. Szczecinecka 9 
tel. 094/375 71 76 
proboszcz: ks. Kazimierz GIERSZEWSKI kom.: 500692593 
kapłan emeryt: ks. Edmund KOZA 


1 


GWIEŹDZIN - Dekanat Czarne 
Parafia pw. św. Marcina Bpa 
77-304 Rzeczenica, Gwieździn 34 
tel. 059/833 18 53 
proboszcz: ks. Kazimierz MORDACZ 


37
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0040.djvu

			JASTROWIE - Dekanat Jastrowie 
Parafia pw. Najśw. Maryi Panny Królowej Polski 
64-915 Jastrowie, ul. I Maja 5 
tel. 067/266 27 30 
067/2662694 wikariusz 
proboszcz: ks. Józef KWIECIŃSKI kom.: 604254349 
wikariusz: ks. Adam NOWAK 


JASTROWIE - Dekanat Jastrowie 
Parafia pw. św. Michała Archanioła 
64-915 Jastrowie, ul. Gen. Kieniewicza 44 
tel. 067/266 28 58 
proboszcz: ks. Kazimierz SERAFIN kom.: 606422865 
wikariusz: ks. Piotr KOZŁOWSKI kom.: 692486183 


JELENINO - Dekanat Szczecinek 
Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny 
78-400 Szczecinek I, Jelenino 33 
tel. 094/375 7494 
proboszcz: ks. Jacek PELA 


JEZIERZYCE SŁUPSKIE - Dekanat Słupsk Wschód 
Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego 
76-200 Jezierzyce Słupskie, ul. Główna 15 (76-200 Słupsk) 
tel. 059/811 25 64 
proboszcz: ks. Feliks SAMULAK kom.: 602521967 


JEŻYCE - Dekanat Darłowo 
Parafia pw. Matki Bojej Ostrobramskiej 
76-150 Darłowo. Jeżyce 4 
tel. 094/3 14 92 92 
proboszcz: ks. Janusz KOZŁOWSKI 


JĘDRZEJEWO - Dekanat Trzcianka 
Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej 
64-713 Jędrzejewo, Jędrzejewo 58 
tel. 067/256 35 12 
proboszcz: ks. Stanisław STANISZEWSKI kom.: 0698 258 739 


38
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0041.djvu

			KALISZ POMORSKI - Dekanat Mirosławiec 
Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski 
78-540 Kalisz Pomorski. ul. B. Krzywoustego 4 
tel. 094/361 63 64 
094/3617832 - wikariusz 
proboszcz: ks. Bolesław CZAPOR 
wikariusz: ks. Grzegorz JAGODZIŃSKI 
ks. Jarosław KUBICKI kom.: 509870868 
kapłan emeryt: ks. Leon DYGA 


KARLINO - Dekanat Białogard 
Parafia pw. św. Michala Archanioła 
78-230 Karlino. Plac Jana Pawła II 8 
tel. 094/311 6943 - wikariusz 
094 311 72 64 proboszcz 
proboszcz: ks. Ludwik MUSIAŁ kom.: 607 654660 
wikariusz: ks. Andrzej POPIOŁEK kom.: 608 261 468 


KARWIN - Dekanat Gościno 
Parafia pw. św. Kazinlierza 
78-230 Karlino. Karwin 24 
proboszcz: ks. Mirosław DŁUGOSZ kom.: 604956716 


KĘPICE - Dekanat Polanów 
Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej 
77-230 Kępice, ul. Mickiewicza 6 B 
tel. 059/857 69 60 parafia 
059/8585184 
proboszcz: ks. Jerzy URBAŃSKI kom.: 0516132410 
wikariusz: o. Dariusz WIĘCEK OCD 


KLUCZEWO - Dekanat Połczyn Zdrój 
Parafia pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela 
78-552 Kluczewo, ul. Gminna 19 
tel. 094/375 89 16 
proboszcz: ks. Piotr KACZMAREK 


KLANIN O - Dekanat Bobolice 
Parafia pw. św. Piotra i Pawła Ap. 
76-020 Bobolice, Kłanino 10 
tel. 094/318 73 72 
proboszcz: ks. Andrzej DUBEL kom.: 602307309 


39
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0042.djvu

			KOBYLNICA - Dekanat Słupsk Zachód 
Parafia pw. Najśw. Serca Pana Jezusa 
76-251 Kobylnica. Główna 65 
tel. 059/842 90 29 
proboszcz. ks. Eugeniusz ŁODYKA. SDB kom.: 515091416 
inni księża w parafii: ks. Krzysztof ADAM1AK SDB 
ks. Marcin BALA W AND ER SDB kom.: 665947558 
ks. Ryszard ŚWIRYDZIUK, SDB 


KOCZAŁA - Dekanat Miastko 
Parafia pw. Narodzenia Najśw. Maryi Panny 
77-220 Koczała. ul. Kościelna I 
tel. 059/857 42 09 
proboszcz: ks. Józef OLESKI kom.: 608708400 
wikariusz: ks. Marcin GAJOWNICZEK 


KOŁOBRZEG - PODCZELE - Dekanat Kolobrzeg 
Parafia pw. św. Michała Archanioła 
78- ] 06 Kołobrzeg - Podczele. ul. Ostrobramska ] 
tel. 094/354 35 10 
proboszcz: ks. Tomasz SZUGALSKI 


KOŁOBRZEG - Dekanat Kołobrzeg 
Parafia pw. Miłosierdzia Bożego 
78-100 Kołobrzeg. ul. Mieszka I 5 
tel. 094/35202 37 proboszcz 
094/352 02 36 wikary 
proboszcz: ks. Leszek KARPlUK 
wikariusz: ks. Krzysztof ORŁOWSKI 


KOŁOBRZEG - Dekanat Kołobrzeg 
Parafia pw. św. Marcina 
78-100 Kołobrzeg, ul. Portowa 20 
tel. 094/354 8069 
proboszcz: ks. Ryszard ANDRUSZKO kom.: 608613019 
wikariusz: ks. Przemysław GRACEK 


40
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0043.djvu

			KOŁOBRZEG - Dekanat Kołobrzeg 
Parafia pw. św. Wojciecha 
78-100 Kołobrzeg, ul. św. Wojciecha 7 
tel. 094/351 05 15 
094/351 05 16 wikariusz 
proboszcz: ks. Janusz RAJKOWSKI 
wikariusz: ks. Arkadiusz OSLISLOK 


KOŁOBRZEG - Dekanat Kolobrzeg 
Parafia pw. Świętego Krzyża 
78-101 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 68 
tel. 094/351 70 83 
proboszcz. o. Sławomir SKWARCZEK OFMConv. kom.: 664217711 
wikariusz: o. Kazimierz ROMANIUK, OFMConv. 
o. Władysław KOWALSKI OFMConv 
inny ksiądz w parafii o. Leszek ŁUCZKANIN OFMConv 


KOŁOBRZEG - Dekanat Kolobrzeg 
Parafia pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 
78-100 Kołobrzeg, ul. Mariacka 5 
tel. 094/352 61 50 - kancelaria 
094/352 72 61 - proboszcz 
094/354 73 91; 094/35450 39 - wikariusze 
proboszcz: ks. Tadeusz WILK kom.: 602868979 
wikariusz: ks. Dariusz RYBIŃSKI kom.: 668 152 107 
ks. Robert GÓRSKI kom.: 602 425 913 
ks. Sebastian BRZOZOWSKI kom.: 0660440714 
ks. Zbigniew OLKOWSKI kom.: 0600 220 651 


KORZYSTNO - Dekanat Kołobrzeg 
Parafia pw. Chrystusa Króla 
78-132 Grzybowo, ul. Kościelna 7 
tel. 094/358 12 33 - parafia 
094/358 12 34 - Księża Marianie 
094/358 12 30 - Ośrodek Rekolekcyjny 
proboszcz. ks. Grzegorz BELCZAK MIC 
inni księża w parafii: ks. Stefan CIECHOMSKI MIC 
ks. Jan KRAJEWSKI tvIIC 


41
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0044.djvu

			KOSZALIN - Dekanat Koszalin Miasto 
Parafia pw. Ducha Świętego 
75-499 Koszalin, ul. Ks. S1. Staszica 38 
tel. 094/345 45 92 - proboszcz 
094/345 43 33 - kancelaria 
094/3454111 - wikariusze 
proboszcz: ks. Kazimierz BEDNARSKI kom.: 606741370 
wikariusze: ks. Bogusław PŁOCHARSKI kom.: 604540361 
ks. Ireneusz BLANK kom.: 692423755 
ks. Tadeusz SKORUPSKI kom.: 501 628561 
rezydent: ks. Antoni ZIELIŃSKI kom.: 050 I 333 642 
kapelan szpitala ks. Marek CIEŚLIK kom.: 602271998 


KOSZALIN - Dekanat Koszalin Miasto 
Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny 
75-063 Koszalin, ul. Bolesława Chrobrego 7 
tel. 094/3422397 - proboszcz; 094/3424631 - kancelaria; 
094/3424631; 3471006 - wikariusze 
proboszcz: ks. Antoni TOFIL kom.: 60 I 052905 
wikariusz: ks. Andrzej JARZYNA 
ks.lacek MASZKOWSKI 
ks. Jerzy KNAP 
ks. Piotr PĘKUL 
ks. Tomasz RODA kom.: 784049849 
inny ksiądz w parafii: ks. Janusz LEMAŃSKI 


KOSZALIN - Dekanat Koszalin Miasto 
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
75-247 Koszalin, ul. Franciszkańska I 
tel. 094/348 02 92; 094/346 82 72 - proboszcz 
proboszcz. o. Tadeusz DZWONKOWSKI OFMConv 
wikariusz: o. Michał SABA TOWSKI, OFMConv 
o. Tomasz TĘGOWSKI OFMConv 
inni księża w parafii: o. Benedykt NADOLNY OFMConv 
o. Hieronim CYRAŃSKI OFMConv. 
o. Ludwik BARTOSZAK OFM Conv 
o. Piotr OKRÓJ OFMConv 
o. Piotr POSPIESZNY, OFMConv. 


42
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0045.djvu

			KOSZALIN - Dekanat Koszalin Miasto 
Parafia pw. św. Ignacego z Loyoli 
75-257 Koszalin, ul. Leonida Teligi 15-17 
tel. 094/347 7069; 094/347 7070 proboszcz; 094/347 7071/78- 
wikariusze 
proboszcz: ks. Henryk KOSZPER kom.: 0602709093 
wikariusz: ks. Dariusz LEŚNIEWSKI kom.: 0509313008 


KOSZALIN - Dckanat Koszalin Miasto 
Parafia pw. św. Józefa Rzemieślnika 
75-838 Koszalin, ul. Łużycka 12 A 
tel. 094/342 29 06 - proboszcz 
094/34203 67 - wikariusz 
proboszcz: ks. Ryszard HENDZEL 
wikariusz: ks. Adam PAŹ 


KOSZALIN - Dekanat Koszalin Miasto 
Parafia pw. św. Kazinlierza 
75-350 Koszalin, ul. Ks. J. Popiełuszki 2 
tel. 094/345 82 44 - proboszcz 
094/345 82 88; 345 86 88 - wikariusze 
proboszcz: ks. Ryszard ŁOPACIUK kom.: 0602123150 
wikariusz: ks. Bogusław FORTUŃSKI 
ks. Łukasz GĄSIOROWSKI 
inny ksiądz w parafii: ks. Andrzej ZANIEWSKI 


KOSZALIN - Dekanat Koszalin Miasto 
Parafia pw. św. Marcina 
75-90 l Koszalin, ul. Zwycięstwa 202 
tel. 094 343 75 99 
proboszcz wojskowy ks. Stanisław BŁĄDEK 
wikariusz: ks. Adam TUR 
wikariusz: ks. Paweł RUSAK kom.: 606315805 


KOSZALIN - Dekanat Koszalin Miasto 
Parafia pw. św. Wojciecha 
75-665 Koszalin, ul. Zwycięstwa 248 
tel. 094/340 23 59 - proboszcz; 094/340 54 50 - kancelaria 
094/34802 77 - wikariusze 
proboszcz: ks. Marian BŁASZCZUK 
wikariusz: ks. Andrzej KRZYŻEWSKI 
ks. Tomasz WOJCIUL 


43
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0046.djvu

			KRETOMINO - Dekanat Koszalin Miasto 
Parafia pw. Trójcy Świętej 
75-900 Koszalin, ul. Kretomińska 13 
tel. 094/342 18 32 - proboszcz 
094/341 12 86 - wikariusz 
proboszcz: ks. Andrzej OLEJNIK kom.: 602657888 
wikariusz: ks. Marek AOAMCZEWSKI kom.: 500230115 


KROSINO - Dckanat Połczyn Zdrój 
Parafia pw. św. Piotra i Pawła 
78-452 Krosino, ul. Spacerowa 19 
tel. 094/373 66 14 
proboszcz: ks. Mariusz WOŹNIAK 


KRZEMIENIEWO - Dekanat Czarne 
Parafia pw. Chrystusa Króla Wszechświata 
77-330 Krzemieniewo, Krzemieniewo 18 
tel. 059/832 26 87 
proboszcz: ks. Józef KLAŻYŃSKI 


KRZYŻ WIELKOPOLSKI - Dckanat Trzcianka 
Parafia pw. Najśw. Serca Pana Jezusa 
64-761 Krzyz Wielkopolski. ul. Poznańska 12 
tel. 067/25640 17 - parafia; 067/256 58 89 
proboszcz. ks. Marek JĘOROCHA SOS kom.: 60428983 
ks. Roman HAMNY, SOS 
pomoc duszpasterska: ks. Henryk MA TUSIK SOS 
ks. Stanisław HOCHÓŁ, SOS 


KRZYŻ WIELKOPOLSKI - Dekanat Trzcianka 
Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego 
64-761 Krzyż Wielkopolski, ul. Sikorskiego 14 
tel. 067/25657 47 
proboszcz: ks. Sławomir FORC kom.: 604140098 
wikariusz: ks. Piorr SZCZEPANIUK 


44
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0047.djvu

			KUŹNICA CZARNKOWSKA - Dekanat Trzcianka 
Parafia pw. św. Franciszka Ksawerego 
64-700 Kuźnica Czarnkowska. ul. Kościelna 9 
tel. 067/255 05 77 
proboszcz. ks. Jan MA TERNA, MS 
inni księża w parafii ks. Adam SĘDZIK, MS 
ks. Jerzy MAKUL MS kom.: 


KWAKOWO - Dckanat Słupsk Zachód 
Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny 
76-252 Kwakowo, ul. Słupska 18 
tel. 059/8462075 
proboszcz: ks. Jacek paPŁAWSKI 


45
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0048.djvu

			LEKOWO - Dekanat Świdwin 
Parafia pw. św. Piotra i Pawła 
78-312 Lekowo, Lekowo 5 
tel. 094/365 56 21 
proboszcz: ks. Grzegorz MARQUARDT 


LĘDYCZEK - Dekanat Jastrowie 
Parafia pw. św. Piotra i Pawła Ap. 
64-265 Lędyczek, ul. Słowackiego I 
tel. 067/263 12 14 
proboszcz: ks. Cezary LESIKOWSKI kom.: 663914922 


LIPIE.- Dekanat Połczyn Zdrój 
Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej 
78-331 Rąbino, Lipie 21 
tel. 094 364 3267 
proboszcz: ks. Mariusz BĄK kom.: 513 068 848 
rezydent: ks. Jan BUTKIEWICZ 


LOTYŃ - Dekanat Jastrowie 
Parafia pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 
64-918 Lotyń, ul. Dworcowa 8 
tel. 067/2660629 
proboszcz: ks. Leszek KUŚMIERZAK kom.: 502168230 


LUBNO - Dekanat Mirosławiec 
Parafia pw. Chrystusa Króla 
78-600 Wałcz, Lubno 31 
tel. 067/259 95 88 
proboszcz: ks. Tadeusz WINNICKI kom.: 0603925736 


LĄCKO - Dekanat Ustka 
Parafia pw. Zwiastowania Najśw. Maryi Panny 
76-106 Postomino, Łącko 42 
tel. 059/810 97 24 
proboszcz: ks. Andrzej BAGIŃSKI kom.: 0601635824 


LEKNO - Dekanat Mielno 
Parafia pw. św. Jana Chrzciciela 
76-037 Będzino, ŁekM II 
tel. 094/3 16 24 17 
proboszcz: ks. Jan BORZYSZKOWSKI, junior 


46
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0049.djvu

			ŁUBOWO - Dekanat Barwke 
Parafia pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 
78-445 Łubowo, ul. Zakątna 8 
tel. 094/375 73 10 
proboszcz: ks. Ryszard KUROŚ 


47
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0050.djvu

			MALECHOWO - Dekanat Sławno 
Parafia pw. Matki Bożej Gromnicznej 
76-142 Malechowo, Malechowo 43 
tel. 094/318 41 97 
proboszcz: ks. Jan WSZOŁEK 


MANOWO - Dekanat Bobolice 
Parafia pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych 
76-015 Manowo, Manowo 21 B 
tel. 094/318 33 50 
proboszcz: ks. Leszek SZUREK kom.: 602593857 


MARCINKOWICE - Dekanat Mirosławiec 
Parafia pw. św. Katarzyny 
78-641 Lubiesz, ul. Marcinkowice 69 
tel. 067/259 09 33 
proboszcz: ks. Czesław ŁĄCKI kom.: 0604392949 


MIASTKO - Dekanat Miastko 
Parafia pw. Miłosierdzia Bożego 
77-200 Miastko, ul. Wieżowa 13 
tel. 059/857 37 04 
proboszcz: ks. Józef DOMIŃCZAK kom.: 602404516 
wikariusz: ks. Mirosław BANASIAK kom.: 509501623 


MIASTKO - Dekanat Miastko 
Parafia pw. Najśw. Maryi Panny Wspomożyciel ki Wiernych 
77-200 Miastko, ul. Bolesława Chrobrego 9 
tel. 059/857 23 28 - proboszcz 
059/857 8303; 059/857 91 31- wikariusze 
proboszcz: ks. Józef TURKIEL kom.: 602392542 
wikariusz: ks. Mirosław PRZYBYŁEK kom.: 602677946 
ks. Sebastian KOWAL kom.: 698 17 33 94 


MIELĘCIN - Dekanat Mirosławiec 
Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej 
78-630 Mielęcin, ul. I-go Maja 4 (78-630 Człopa) 
tel. 067/258 7693 
proboszcz: ks. Wojciech ST ASZCZAK kom.: 602679534 


48
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0051.djvu

			MIELNO - Dekanat Mielno 
Parafia pw. Przemienienia Pańskiego 
76-032 Mielno, ul. Kościelna 27 
tel. 094/318 94 05 
proboszcz: ks. Tadeusz PIASECKI kom.: 602666215 
wikariusz: ks. Patryk ADAMKO kom.: 508129727 


MIERZYN - Dekanat Gościno 
Parafia pw. Trójcy Świętej 
78-230 Karlino, Mierzyn 6/3 
tel. 094/358 1643 
proboszcz: ks. Grzegorz CISZEK 


MIESZAŁKI - Dekanat Barwice 
Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca Najśw. Maryi Panny 
78-450 Mieszałki, ul. Główna 7 (78-450 Grzmiąca) 
tel. 094/373 75 55 
proboszcz: ks. Tadeusz SERAFIN 


MIŁOCICE - Dekanat Miastko 
Parafia pw. św. Michała Archanioła 
77-211 Miastko, ul. Miłocice 33 
tel. 059/857 11 22 
proboszcz: ks. Władysław LESZKOWICZ 


, 


MIROSŁA WIEC - Dekanat MirosIawiec 
Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny 
78-650 Mirosławiec, ul. Kościuszki 24 
tel. 067/259 50 59 
067/2595956 wikariusz 
proboszcz: ks. Edward MATYŚNIAK kom.: 0694825635 
wikariusz: ks. Arkadiusz JĘDRASIK 


MŚCICE - Dekanat Mielno 
Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego 
76-031 Mścice, ul. Kościelna 1 
tel. 094/343 52 59 
proboszcz: ks. Włodzimierz MILEWSKI kom.: 513046650 


49
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0052.djvu

			OKONEK - Dekanat Jastrowie 
Parafia pw. Matki Bożej od Wykupu Niewolników 
64-965 Okonek, ul. Niepodległości 54 
tel. 067/2669062 
proboszcz: ks. Jan RATAJ kom.: 602661184 
wikariusz: ks. Jacek ZDOLIŃSKI 


OSIEKI - Dekanat Mielno 
Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego 
76-003 Osieki, ul. Bałtycka 15 (76-003 Sucha Koszalińska) 
tel. 094/318 56 98 
proboszcz: ks. Krzysztof SKRZYNIARZ kom.: 606471312 


OSTRE BARDO - Dekanat Połczyn Zdrój 
Parafia pw. św. Katarzyny Dz i M 
78-320 Połczyn Zdrój, Ostre Bardo 4 A 
tel. 094/366 29 92 
proboszcz: ks. Kazimierz KRZEMIŃSKI 


OSTROWICE - Dekanat Drawsko 
Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny 
78-5060strowice, Ostrowice 38 
tel. 094/361 52 19 
proboszcz: ks. Andrzej GÓRECKI kom.: 604599935 


OSTROWIEC - Dekanat Sławno 
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża św. 
76-129 Ostrowiec, Ostrowiec 15 A 
tel. 094/3 I O 84 90 
proboszcz: ks. Mariusz ŻOŁĄDKOWICZ kom.: 603219692 


50
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0054.djvu

			PIŁA - Dekanat Piła 
Parafia pw. św. Antoniego 
64-920 Piła, ul. Ludowa 20 
tel. 067/351 1262 parafia 
proboszcz. o. Remigiusz JANKIEWICZ, OFMCap 
wikariusz: o.Leszek JAROSZEWSKI OFMCap. 
inni księża w parafii: o. Jerzy WINIARSKI OFMCap 
o. Kazimierz GOLEC OFMCap 
o. Ludwik KALINOWSKI OFMCap 
o. Włodzimierz LECH, OFMCap. 
o. Zdzisław DUMA OFMCap 
o. Zenon MASZCZYK, OFMCap 
o. Tomasz GRABlEC OFMCap 


PIŁA - Dekanat Piła 
Parafia pw. św. Jana Bosko 
64-920 Pi ła, ul. Li belta 3 
tel. 067/213 06 42 
proboszcz. ks. Jerzy WOREK, SDB kom.: 602467 932 
inny ksiądz w parafii ks. Lesław GŁUCHOWSKI SDB 
ks. Michał MEJER SDB 
ks. Michał TOMCZAK SDB 
ks. Arnold ZIMNIC KI SDB 
ks. Stanisław BOGUSKI, SDB 
ks. Waldemar ŁACHUT SDB 


PIŁA - Dekanat Piła 
Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca Najśw. Maryi Panny 
64-920 Piła, ul. J. Korczaka 79 
tel. 067/213 6971 - proboszcz; 067/215 75 29; 067/215 56 80 - wikariusz 
proboszcz: ks. Ryszard RYNGWELSKI kom.: 694914147 
wikariusz: ks. Paweł MIELNIK kom.: 664084848 
kapłan emeryt: ks. Ryszard KIERZKOWSKI 


PIŁA - Dekanat Piła 
Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego 
64-920 Piła, Aleja Niepodległości 148 
tel. 067/353 2208 
proboszcz: ks. Mieczysław DZIKOWSKI 
wikariusz: ks. Krzysztof KARWASZ 


52
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0055.djvu

			PIŁA - Dekanat Piła 
Parafia pw. św. Stanisława Kostki 
64-920 Piła, ul. Browarna 13 
tel. 067/213 1632 
proboszcz: ks. Władysław NOWICKI 
wikariusze: ks. Krzysztof ZDUNEK 
ks. Przemysław WRZOCHAL 


PIŁA - Dekanat Piła 
Parafia pw. Świętej Rodziny 
64-920 Piła, ul. Św. Jana Bosko 1 
tel. 067/351 6775 i 067/35197 10 
067/35227 20 - inspektorat 
proboszcz. ks. Gwidon EKERT, SDB kom.: 605 05 5001 
wikariusz: ks.Janusz ZDOLSKI SDB 
inni księża w parafii: 
ks. Bolesław KUJAWA SDB 067/3519722 
ks. Kazimierz NAPIERAŁA SDB 067/35197 15 
ks. Leszek PAŁAC SDB 067/351 97 23 
ks. Mirosław KURKIEWICZ, SDB 067/351 97 13 
ks. Przemysław CHOLEWA SDB 067/351 97 29 
ks. Robert KULCZYŃSKI, SDB 067/3519721 
ks. Zdzisław CHOLEWIŃSKI, SDB 067/35197 14 
ks. Jerzy KRÓLAK SDB 067/351 97 25 
kapelan szpitala ks. Stanisław SADOWSKI, SDB 067/351 97 25 


PIŁA WA - Dekanat Barwice 
Parafia pw. św. Piotra i Pawła Apostołów 
78-446 Silnowo, Piława 21 A 
tel. 094/375 75 17 
proboszcz: ks. Jan JASIŃSKI kom.: 607284095 


PNIEWO - Dekanat Jastrowie 
Parafia pw. św. Jana Chrzciciela 
64-965 Okonek, Pniewo 39 
tel. 067/266 09 78 
proboszcz: ks. Andrzej DYDKO 


53
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0056.djvu

			POLANÓW - Dekanat Polanów 
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża św. 
76-010 Polanów, ul. Sławieńska l 
tel. 094/318 82 10 
094/316 80 90 
proboszcz: ks. Roman ŚLEDŹ kom.: 604181123 
wikariusz: ks. Dariusz RATAJ 
inni księża w parafii: o. Janusz JĘDRYSZEK, OFM Conv. kom.: 
5093 19112 
o. Michał KRAJEWSKI OFMConv 


POŁCZYN ZDRÓJ - Dekanat Połczyn Zdrój 
Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny 
78-320 Połczyn Zdrój, ul. 22 Lipca 2 
tel. 094/366 23 16 
094/36643 16 wikariusz 
094/366 23 15 zakrystia 
proboszcz: ks. Stefan LESZCZYŃSKI 
wikariusz: ks. Dariusz KWAŚNY 
ks. Krzysztof SENDECKI 
kapelan szpitala ks. Czesław NOWAK 


POŁCZYN ZDRÓJ - Dekanat Połczyn Zdrój 
Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca Najśw. Maryi Panny 
78-320 Połczyn Zdrój, ul. Cmentarna 7 /9 
tel. 094/3662860 
proboszcz: ks. Janusz BRZOSKO kom.: 509632539 
wikariusz: ks. Jacek DZIADOSZ 


POPIELEWO - Dekanat Połczyn Zdrój 
Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej 
78-320 Połczyn Zdrój, Popielewo 25 
tel. 094/344 58 85 
proboszcz: ks. Roman MOLIK 


POSTOMINO - Dekanat Ustka 
Parafia pw. św. Floriana 
76-113 Postomino, Postomono 92 
tel. 059/810 85 28 
proboszcz: ks. Grzegorz FĄS kom.: 600647672 


54
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0057.djvu

			RĄBINO - Dekanat Połczyn Zdrój 
Parafia pw. Matki Bożej Anielskiej 
78-331 Rąbino, Rąbino 87 
teJ. 094/364 32 75 
proboszcz: ks. Piotr BORCHARDT 


REDŁO - Dekanat Połczyn Zdrój 
Parafia pw. św. Jana Chrzciciela 
78-320 Połczyn Zdrój, Redło 19 
tel. 094/364 56 76 
proboszcz: ks. Rajmund TESSMER kom.: 602579794 


ROBUŃ - Dekanat Gościno 
Parafia pw. św. Piotra i Pawła 
78-120 Gościno, Robuń 32 A 
proboszcz: ks. Tadeusz MAZUR kom.: 505173624 


RÓŻA WIELKA - Dekanat Wałcz 
Parafia pw. Trójcy Świętej 
64-930 Szydłowo, Róża Wielka 26 
teJ. 067/216 17 86 
proboszcz: ks. Andrzej MALCZYŃSKI kom.: 604981516 


RÓŻEWO - Dekanat Wałcz 
Parafia pw. św. Wawrzyńca M. 
78-627 Różewo 
teJ. 067/258 10 30 
proboszcz: ks. Mieczysław PASTUSIAK kom.: 601795006 


RUD KI- Dekanat Mirosławiec 
Parafia pw. św. Wawrzyńca 
78-607 Dębołęka, Rudki 14 
tel. 067/2587584 
probcszcz: ks. Stanisław MES LIN 


RUSINOWO - Dekanat Świdwin 
Parafia pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych 
78-311 Rusinowo, Rusinowo 14 
tel. 094/3648191 
proboszcz: ks. Emil WOJTAL 
kapłan emeryt: ks. Jan BETLEJA 


55
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0058.djvu

			RYMAŃ - Dekanat Świdwin 
Parafia pw. św. Szczepana 
78-125 Rymań, ul. Koszalińska 8 
tel. 094/358 31 23 
proboszcz: ks. Krzysztof KEMP A 


RZECZENI CA - Dekanat Czarne 
Parafia pw. Najśw. Serca Pana Jezusa i św. Mikołaja 
77-304 Rzeczenica, ul. Przechlewska 15 
tel. 059/833 17 84 
proboszcz: ks. Jerzy RUSZKOWSKI, senior 


RZECZYCA - Dekanat Mirosławiec 
Parafia pw. św. Bartłomieja Ap. 
78-640 Tuczno, Rzeczyca, ul. 1 Maja 32 
tel. 067/259 08 70 
proboszcz: ks. Eugeniusz MATYSIAK kom.: 606374846 


56
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0059.djvu

			SARBIA - Dckanat Kołobrzeg 
Parafia pw. św. Jana Chrzciciela 
78-133 Drzonowo, ul. Jana Pawła II 7 
tel. 094/3587190 
proboszcz. ks. Sławomir CHMIELECKI, TChr kom.: 669191109 
inny ksiądz w parafii ks. Antoni LABUDA, TChr. kom.: 504456 640 


SARBINOWO - Dekanat Mielno 
Parafia pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 
76-034 Sarbinowo, ul. Nadmorska 17 
tel. 094/31657 25 
proboszcz: ks. Piotr KUTA 


SIANÓW - Dckanat Mielno 
Parafia pw. św. Stanisława Kostki 
76-004 Sianów, ul. Kościelna I 
tel. 094/318 52 23 - proboszcz 
094/318 55 65 - wikariusz 
proboszcz: ks. Andrzej KORPUSIK kom.: 516156808 
wikariusz: ks. Arkadiusz WASILEWSKI kom.: 69614040 
ks. Jan SZCZUBEŁEK kom.: 5085 l 2987 


SIECIEMIN - Dekanat Sławno 
Parafia pw. Najśw. Serca Pana Jezusa 
76-004 Sianów, Sieciemin 47 
tel. 094/318 52 86 
proboszcz: ks. Jan DOMIN kom.: 698713828 


SIEDLISKO - Dekanat Trzcianka 
Parafia pw. Najśw. Scrca Pana Jezusa 
64-910 Siedlisko, Siedlisko 19 
tel. 067/21677 28 
proboszcz: ks. Wojciech PRZYBYLSKI kom.: 600895768 
inny ksiądz w parafii ks. Krzysztof SZAREJKO 


SIEMCZYNO - Dekanat Barwice 
Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej 
78-551 Siemczyno, Siemczyno 68 
tel. 094/375 86 94 
proboszcz: ks. Włodzimierz JANKOWSKI 


57
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0060.djvu

			SIEMIANICE - Dekanat Słupsk Wschód 
Parafia pw. Św. Józefa Rzemieślnika 
76-200 Siemianice, ul. Armii Krajowej 22 (76-200 Słupsk) 
tel. 059 842 35 55 
proboszcz: ks. Bolesław LESZCZYŃSKI kom.: 501480487 


SIEMYŚL - Dekanat Gościno 
Parafia pw. św. Stanisława Kostki 
78-123 Siemyśl, ul. Kościelna 6 
tel. 0965/358 80 15 
proboszcz: ks. Andrzej GOŁĘBIOWSKI 


SIKORY - Dekanat Barwice 
Parafia pw. św. Stanisława BM 
78-550 Czaplinek, Sikory 40 
tel. 094/375 3 1 44 
proboszcz: ks. Andrzej P A WELEC 


SKRZA TUSZ - Dekanat Wałcz 
Parafia pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 
64-930 Szydłowo, Skrzatusz 3 1 
tel. 067/2161130 
067/2161259 - wikariusz 
proboszcz: ks. Józef SŁOWIK kom.: 607340994 
wikariusz: ks. Andrzej SZEWCZYK kom.: 080242031 


SŁA WNO - Dekanat Sławno 
Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego 
76-100 Sławno, ul. Kościelna 12 
tel. 059/8103839 parafia 
059/8104952 proboszcz 
059/8105227 wikariusz 
proboszcz: ks. Mateusz KRZYWICKI 
wikariusz: ks. Adam JOKIEL 


SŁAWNO - Dekanat Sławno 
Parafia pw. Wniebowzięcia NMP 
76-100 Sławno, ul. Rapackiego 24 
tel. 059/R 10 70 39 parafia 
proboszcz: ks. Remigiusz SZRAJNERT kom.: 602333232 
wikariusz: ks. Marcin WOLANI N kom.: 502225679 
ks. Piotr SUBOCZ 059/810 70 39 wew. 23 


58
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0061.djvu

			SLA WOBORZE - Dekanat Świdwin 
Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej 
78-314 Sławoborze, ul. Kolejowa 10 
tel. 094/3647009 
proboszcz: ks. Zbigniew W ASZKIEWICZ kom.: 602282271 
wikariusz: ks. Dariusz KASIŃSKI kom.: 608 390 166 


SLA WSKO - Dekanat Sławno 
Parafia pw. św. Piotra i Pawła 
76-100 Sławno, Sławsko 97 a 
tel. 059/810 35 68 
proboszcz: ks. Cezary FILIMON kom.: 696023488 filow@wp.pl 


SLONOWICE "- Dekanat Sławno 
Parafia pw. św. Stanisława Kostki 
76-251 Kobylnica. Słonowice 7 
tel. 059/8462788 
proboszcz: ks. Krzysztof ŁACHUT kom.: 696045407 


SŁOWINO - Dekanat Darłowo 
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża św. 
76-150 Darłowo, Słowino 84 A 
tel. 094/314 23 55 
proboszcz: ks. Grzegorz KRAJEWSKI kom.: 887931005 


SŁUPSK - Dekanat Słupsk Wschód 
Parafia pw. Najśw. Maryi Panny Królowej Różańca św. 
76-200 Słupsk, ul. Dominikańska I 
tel. 059/842 51 55 - proboszcz 
059/842 46 75 - parafia 
059/8424798 - wikariusze 
059/842 47 99 - zakrystia 
059/84242 73 - kapelan szpitala 
proboszcz: ks. Zbigniew KRAWCZYK kom.: 602467287 
wikariusz: ks. Antoni JASTRZĘBSKI 
ks. Artur STRZĘPKA 
ks. Mariusz BORCZ 
ks. Norbert KWIECIŃSKI 
kapelan szpitala ks. Cezary IWANOWSKI kom.: 604629023 


59
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0062.djvu

			SŁUPSK - Dekanat Słupsk Wschód 
Parafia pw. Najśw. Serca Jezusowego 
76-200 Słupsk, ul. Armii Krajowej 22 
tel. 059/842 35 55 - proboszcz 
059/842 31 86 - wikariusz 
proboszcz: ks. Franciszek PUCHALSKI kom.: 694638617 
wikariusz: ks. Łukasz KWIATKOWSKI kom.: 89716]492 
ks. Piotr SKIBA kom.: 505421400 
ks. Robert GROMEK kom.: 504054112 


SŁUPSK - Dekanat Słupsk Zachód 
Parafia pw. św. Faustyny Kowalskiej 
76-200 Słupsk, ul. Stanisława Konarskiego 17 
tel. 059/844 20 59 
059/843 66 63 - wikariusz 
proboszcz: ks. Czesław KALISZAN kom.: 0602668865 
wikariusz: ks. Jarosław KRYLIK kom.: 0692678433 


SŁUPSK - Dekanat Słupsk Wschód 
Parafia pw. św. Jacka 
76-200 Słupsk, ul. Ojca Pio 3 
tel. 059/8422343 
059/8400272 zakrystia 
proboszcz: ks. Jan GIRIA TOWICZ 
wikariusz: o.Grzegorz BUDA, OCD 
ks. Stanisław MIKOS 


SŁUPSK - Dekanat Słupsk Wschód 
Parafia pw. św. Jana Kantego 
76-200 Słupsk, ul. Leśna 7 A 
tel. 059/8429547 
059/8411262 wikariusz 
proboszcz: ks. Andrzej SKIBIŃSKI 
wikariusz: ks. Adam FALEWICZ 
ks. Wojciech SZULCZEWSKI 


60
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0063.djvu

			SŁUPSK - Dekanat Słupsk Zachód 
Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca Najśw. Mar),j Pann)' 
76-200 Słupsk. ul. Romera 7 A 
tel. 059/845 38 28 
059/845 52 50 
proboszcz: ks. Władysław STEC - SALA 
wikariusz: ks. Andrzej PAWŁOWSKI - junior 
ks. Piotr ŚWIĄ TKOWSKI 
kapłan emeryt: ks. Jan JONASZ kom.: 603396084 


SŁUPSK - Dekanat Słupsk Zachód 
Parafia pw. św. Maks)'nliliana M. Kolbego 
76-200 Słupsk, ul. Piłsudskiego 20 
tel. 059/843 39 08 - parafia 
059/843 27 48 - proboszcz 
059/845 63 58 - wikariusze 
600262278 ksiądz dyżurny 
proboszcz: ks. Jerzy CHĘCIŃSKI 
wikariusze: ks. Krzysztof WITWICKI 
ks. Paweł WOJTALEWICZ 
ks. Piotr FLIS 
ks. Piotr ZIELIŃSKI 
ks. Roman MAZIEC 


SŁUPSK - Dekanat Slupsk Zachód 
Parafia pw. Świętej Rodziny 
76-200 Słupsk, ul. Grottgera 9 
tel. 059/843 37 20 
058/843 35 50 wikarzy 
proboszcz. ks. Tadeusz ITRYCH, SDB 
inni księża w parafii: 
ks. Adam MICHALSKI SDB 
ks. Benedykt ANDRZEJUK SDB 
ks. Stanisław SMUNIEWSKI, SDB 
ks. Stefan SZTUBA SDB 


STANOMINO - Dekanat Białogard 
Parafia pw. Podw)'ższenia Krz)'ża św. 
78-217 Stanomino, Stanomino 
tel. 094/3 112221 
proboszcz: ks. Konstanty BADURA 


61
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0064.djvu

			STARA ŁUBIANKA - Dekanat Wałcz 
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża św. 
64-932 Stara Łubianka. ul. Kościuszkowców 7 
tel. 067/216 O I 15 
proboszcz: ks. Roman PIWOŃSKI kom.: 609472 267 


STARY KRAKÓW - Dekanat Darłowo 
Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej 
76-100 Sławno, Stary Kraków 30 
tel. 059/810 96 20 
proboszcz: ks. Zdzisław DMUCHAŁA kom.: 500543944 


STARY CHW ALIM - Dekanat Barwice 
Parafia pw. św. J udy Tadeusza 
78-461 Stary Chwalim, Stary Chwalim 51 
tel. 094/373 67 79 
proboszcz: ks. Tomasz JASKÓŁKA kom.: 604545818 


STARY JAROSŁA W - Dekanat Darłowo 
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża św. 
76-150 Stary Jarosław, Stary Jarosław 26 
tel. 094/3148776 
proboszcz: ks. Andrzej WRÓBLEWSKI 


STOBNO - Dekanat Piła 
Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu 
64-905 Stobno, ul. Pilska II 
teJ. 067/2164052 
proboszcz: ks. Mirosław KONIECZNY 


STRĄCZNO - Dekanat Wałcz 
Parafia pw. św. Anny 
78-642 Strączno, Strączno 25 
tel. 067/258 12 94 
proboszcz: ks. Andrzej SAGUN 


SUCHORZE - Dekanat Miastko 
Parafia pw. św. Jana Bosko 
77-235 Trzebielino, Suchorze 57 
tel. 059/8580785 
proboszcz: ks. Włodzimierz MALINOWSKI kom.: 607581120 


62
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0065.djvu

			SULECHÓWKO - Dekanat Slawno 
Parafia pw. św. Andrzeja Boboli 
76-142 Malechowo. Sulechówko l 
tel. 094/315 52 96 
proboszcz: ks. Józef BAGNIEWSKI 696433479 


SULISZEWO - Dekanat Drawsko 
Parafia pw. Chrystusa Króla 
78-500 Drawsko Pomorskie, Suliszewo 71 
tel. 094/363 54 84 
proboszcz: ks. Krzysztof KORNIAK 


SYCEWICE - Dekanat Słupsk Zachód 
Parafia pw. św. Jana Bosko 
76-256 Sycewice, ul. Słupska II 
tel. 059/811 1486 
proboszcz: ks. Zbigniew DUDOJĆ kom.: 604208557 


SYPNIEWO - Dekanat Jastrowie 
Parafia pw. Narodzenia Najśw. Maryi Panny 
64-915 Jastrowie, Sypniewo, ul. Mickiewicza 32 
tel. 067/266 II 64 
proboszcz: ks. Andrzej MA TY J ASZEK 


SZCZECINEK - Dekanat Szczecinek 
Parafia pw. Ducha Świętego 
78-400 Szczecinek, ul. Klasztorna 23 
tel. 094/3742702 
proboszcz. o. Andrzej KRYGER CSSR kom.: 0606 319081 
wikariusz: o.Bogdan NIEĆ, CSsR 
inny ksiądz w parafii o. AlojLY SŁAWEK, CSSR 
o. Jan ĆWIKOWSKI CSsR 
o. Jan GŁÓWCZYK CSsR 
o. JERZY CZAPLA CSsR 
o. Le
zek ZABDYR CSsR 
o. Roman WANTUCH CSSR 
o. Waldemar SOl KA CSsR 
o. Władysław LACHOWICZ, CSsR 


63
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0066.djvu

			SZCZECINEK - Dekanat Szczecinek 
Parafia pw. Miłosierdzia Bożego 
78-400 Szczecinek, ul. Kołobrzeska 3 
tel. 094/712 74 45 - proboszcz 
094/712 7446 - wikariusz 
proboszcz: ks. Władysław KIT AJGRODZKI kom.: 505056195 
wikariusz: ks. Marcin GÓRSKI kom.: 


SZCZECINEK - Dekanat Szczecinek 
Parafia pw. Narodzenia Najśw. Maryi Panny 
78-400 Szczecinek, ul. 3 Maja l A 
tel. 094/37437 62 - proboszcz 
094/37427 Ol - wikariusze 
proboszcz: ks. Piotr JESIONOWSKI kom.: 601646828 
wikariusz: ks. Dawid HAMROL 
ks. Jan STANKIEWICZ 
ks. Przemysław TYMECKI 
ks. Tomasz STYCZEŃ 
pomoc duszpasterska ks. Józef OLSZEWSKI 


SZCZECINEK - Dekanat Szczecinek 
Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu 
78-400 Szczecinek, ul. Bukowa 85 
tel. 094/372 7 l 99 
proboszcz: ks. Marek KOWALEWSKI 


SZCZECINEK - Dekanat Szczecinek 
Parafia pw. św. Krzysztofa 
78-400 Szczecinek, ul. 3-Maja l a 
proboszcz: ks. Bogusław MATUSIK kom.: 500218 081(u1. Emilii Plater 
19/21 m 6) 
wikariusz: ks. Wojciech PANEK kom.: 607 640749 (ul. Armii Krajowej 
7 I f/3 


SZCZECINEK - Dekanat Szczecinek 
Parafia pw. św. Rozalii 
78-400 Szczecinek, ul. Kościuszki 91 
tel. 094/3745901; 094/3730604; 3730605 wikariusz 
094/7326512 
proboszcz: ks. Andrzej T ARGOSZ kom.: 608501365 
wikariusz: ks. Jan KALENIK kom.: 607083242 
ks. Zenon CZEKAŁA 


64
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0067.djvu

			SZCZEGLINO - Dekanat Polanow 
Parafia pw. Matki Bożej Szkaplerznej 
76-004 Sianów, Szczeglino 34A 
tel. 094/3183410 
proboszcz: ks. Dariusz SZYBA kom.: 604514842 


SZWECJA - Dekanat Wałcz 
Parafia pw. św. Jakuba 
78-611 Szwecja. ul. Główna 33 
tel. 067/258 16 15 
proboszcz: ks. Ryszard DA WIDOWSKI kom.: 608 299 708 


SZYDLOWO - Dekanat Wałcz 
Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
64-930 Szydłowo, Szydłowo 4 
tel. 067/216 II 22 
proboszcz: ks. Marek KAPITULSKI kom.: 600875 939 
wikariusz: ks. Edward STROJEK 


ŚMIECHÓW - Dekanat Mielno 
Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski 
76-038 Dobrzyca, Śmiechów 26 A 
tel. 094/3473440 
proboszcz: ks. Roman GAŁKA kom.: 502667636 


ŚWIDWIN - Dekanat Świdwin 
Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Ponlocy 
78-300 Świdwin, ul. Niedziałkowskiego 2 
tel. 094/365 27 71 parafia; 094/365 37 27; proboszcz 094/365 58 39; 
094/3650096 wik 
proboszcz: ks. Ryszard KIZIELEWICZ kom.: 501290601 
wikariusz: ks. Dariusz MAZEPA 
ks. Piotr RODAK kom.: 606302331 
ks. Wojciech MARCINKIEWICZ 


ŚWIDWIN - Dekanat Świdwin 
Parafia pw. św. Michała Archanioła 
78-300 Świdwin, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 36 A 
tel. 094/365 23 55 wikarzy; 094/365 73 40 
proboszcz: ks. Roman TARNIOWY kom.: 604575562 
wikariusz: ks. Mariusz AMBROZIEWICZ kom.: 606310263 
ks. Wojciech BUDZIŃSKI 


65
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0068.djvu

			ŚWIERCZYNA - Dekanat Drawsko 
Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej 
78-531 Świerczyna. Świerczyna 51 
tel. 094/361 86 57 
proboszcz: ks. Józef KAPCZYŃSKI kom.: 604575358 


ŚWIERZNO - Dekanat Polanów 
Parafia pw. Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny 
77-200 Miastko, Świerzno 40 
tel. 059/8583260 
proboszcz: ks. Marian KRASZEWSKI 


ŚWIESZYNO - Dekanat Bobolice 
Parafia pw. Narodzenia Najśw. Maryi Panny 
76-024 Świeszyno, Świeszyno 23 
tel. 094/31 6 12 24 
proboszcz: ks. Andrzej BUJAR kom.: 507026049 
kapłan emeryt: ks. Czesław KRZYŻANOWSKI 


66
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0069.djvu

			TARNÓWKA - Dekanat Jastrowie 
Parafia pw. Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny 
77-416 Tarnówka, ul. Niepodległości 35 
tel. 067/2664033 
proboszcz: ks. Jerz.y RUSZKOWSKI, Junior kom.: 0606688017 
wikariusz: ks. Ernest KUTWIN 


TOPORZYK - Dekanat Połczyn Zdrój 
Parafia pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 
78-320 Połczyn Zdrój, Toporzyk 3 
tel. 094/366 15 22 
proboszcz: ks. Henryk TOMKE kom.: 604481032 


TRZCIANKA - Dekanat Trzcianka 
Parafia pw. Matki Bożej Saletyńskiej 
64-980 Trzcianka, ul. Witosa 5 
tel. 067/2166863 - proboszcz; 067/2166885 - wikariusz 
proboszcz: ks. Ireneusz MARASZKIEWICZ kom.: 608430231 
wikariusz: ks. Jacek ROGOWSKI 
ks. Piotr TRZEBIATOWSKI 


TRZCIANKA - Dekanat Trzcianka 
Parafia pw. św. Jana Chrzciciela 
64-980 Trzcianka. ul. Żeromskiego 39 
tel. 067/2162044; 067/2165636 
proboszcz. ks. Kazimierz PRZYBYCIEŃ MS kom.: 695248381 
wikariusz: ks.Wiesław WĘGRZYN, MS 
inny ksiądz w parafii ks. Adam SCHIELMANN MS 
ks. Józef ŹREBIEC, MS 
ks. Paweł OBST MS 
ks. Paweł RACZYŃSKI MS 
ks. Zbigniew WAL, MS 
ks. Zbigniew WEL TER, MS 
ks. Eward WOŹNIAK MS 
kapelan szpitala ks. Stanisław ŚWIETLIK, MS 


TRZEBlELINO - Dekanat Miastko 
Parafia pw. Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny 
77-235 Trzebielino, Trzebielino 88 
tel. 059/858 02 18 
proboszcz: ks. Zygmunt HALEJCIO kom.: 605362845 


67
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0070.djvu

			TUCZNO - Dekanat Mirosławiec 
Parafia pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 
78-640 Tuczno, ul. Moniuszki l 
tel. 067/259 30 22 
proboszcz: ks. Włodzimierz BARTKOWIAK kom.: 605361816 
wikariusz: ks. Robert GRUSZOWSKI kom.: 503149180 
kapłan emeryt: ks. Eugeniusz MACKOWICZ 


TUR OWO - Dekanat Szczecinek 
Parafia pw. św. Józefa 
78-431 Turowo, Turowo Pomorskie 39 
tel. 094/37491 10 
proboszcz: ks. Bernard MIELCARZEWICZ 


TYCHOWO - Dekanat Białogard 
Parafia pw. Matki Bożej Wsponl0żenia Wiernych 
78-220 Tychowo, ul. Kościelna 2 
tel. 094/311 55 51 
proboszcz: ks. Józef SIEMIESZ kom.: 660095874 
wikariusz: ks. Jarosław RYNOWIECKI kom.: 0609560120 


68
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0071.djvu

			UNIECHÓW - Dekanat Czarne 
Parafia pw. św. BartłOluieja Ap. 
77-310 Debrzno, Uniechów 21 
tel. 059/832 18 53 
proboszcz: ks. Henryk KOSKA kom.: 660351041 


UNIEŚCIE - Dekanat Mielno 
Parafia pw. Matki Bożej Gwiazdy Morza 
76-032 Mielno, ul. Morska I 
tel. 094/3189191 
proboszcz: ks. WłodLimierz SZYMAŃSKI 


USTKA - Dekanat Ustka 
Parafia pw. Najśw. MarJ'i Panny Gwiazdy Morza 
76-270 Ustka, ul. Armii Krajowej 2 
tel. 059/8145922 
059/8149927 
proboszcz: ks. Tadeusz NAWROT kom.: 0608260444 
wikariusz: ks. Grzegorz SZEWCZAK kom.: 0600437305 


USTKA - Dekanat Ustka 
Parafia pw. Najśw. Zbawiciela 
76-270 Ustka. ul. Marynarki Polskiej 81/1 
tel. 059/81442 67 
059/81443 65 wikariusz 
proboszcz: ks. Jan TURKIEL kom.: 607734849 
wikariusz: ks. Marcin KOŚCIŃSKI 
ks. Tomasz ST ASZKIEWICZ 


USTKA - Dekanat Ustka 
Parafia pw. Św. Pio 
76-270 Ustka, Ul. Wilcza lA/I 
tel. 059/8143293 
proboszcz: ks. Jerzy PIETKIEWICZ kom.: 502423023 
wikariusz: ks. Grzegorz MALINOWSKI kom.: 605267597 


USTRONIE MORSKIE - Dekanat Kołobrzeg 
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
78-111 Ustronie Morskie, ul. Bolesława Chrobrego 10-12 
tel. 094/354 05 95 
proboszcz: ks. Jerzy LUBIŃSKI kom.: 694451777 


69
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0072.djvu

			WALCZ - Dekanat Wałcz 
Parafia pw. Miłosierdzia Bożego 
78-600 Wałcz, ul. 12 Lutego 12 
tel. 067 250 12 44 proboszcz 
067/258 26 12 wikary 
proboszcz: ks. Jerzy SŁAWIŃSKI kom.: 6084971 66 
wikariusz: ks. Sebastian PRZYBYŁA kom.: 0667 568 562 


WALCZ - Dekanat Wałcz 
Parafia pw. św. Antoniego 
78-600 Wałcz, ul. Orla 11 
tel. 067/258 26 28, 258 28 36 parafia 
067/2500557 - proboszcz 
proboszcz. o. Andrzej WŁODARCZYK OFMCap. 
wikariusz: o.Grzegorz MARSZAŁKOWSKI OFMCap 
o. Adam TROCHIMOWICZ OFMCap 
o. Karol JOPEK OFMCap. 
o. Robert KOZŁOWSKI OFMCap 
o. Krzysztof MLECZKOWSKI OFMCap 
o. Piotr PAŃCZAK OFMCap 


WALCZ - Dekanat Wałcz 
Parafia pw. św. Mikołaja 
78-600 Wałcz, ul. Papieża Jana XXIII, 13 
tel. 067/258 3024 
proboszcz: ks. Romuald KUNICKI 
wikariusz: ks. Hubert SMOŁKOWICZ 
ks. Tomasz KMIECIK 


W ARSZKOWO - Dekanat Sławno 
Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 
76-100 Sławno, Warszkowo 136 B 
tel. 059 8102306 
proboszcz: ks. Lucjan HUSZCZONEK kom.: 601870334 


WIELEŃ - Dekanat Trzcianka 
Parafia pw. św. Rocha 
64-730 Wieleń, Pl. Zwycięstwa 6 
tel. 067/256 13 16 
proboszcz: ks. Stanisław STOLZ 
wikariusz: ks. Roman SYPNIEWSKI 


70
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0073.djvu

			WIERZCHO\VO POMORSKIE - Dekanat Drawsko 
Parafia pw. św. Wojciecha BM 
78-530 Wierzchowo Pomorskie, ul. Orła Białego 5 
te]. 094/36] 83 25 
proboszcz. ks. Kazimierz SA WOŚCIANIK CR kom.: 50202] 554 
wikariusz: ks. Wojciech MLECZKO CR 
kapelan więzienia: ks. Marek TOMSKI CR 


WIERZCHOWO STARE - Dekanat Bobolice 
Parafia pw. Matki Bożej Dobrej Rady 
78-411 Wierzchowo k. Szczecinka, Stare Wierzchowo 25 
tel. O 601 940868 
proboszcz: ks. Piotr GÓRECKI 


WIERZCHOWO SZCZECINECKIE - Dekanat Bobolice 
Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
78-4] I \Vierzchowo Szczecineckie, Wierzchowo 42 
tel. 094/375 77 28 
proboszcz: ks. Tomasz LENIEC 


WIESZYNO - Dekanat Slupsk Wschód 
Parafia pw. św. Urszuli Ledóchowskiej 
76-200 Słupsk, Głobino 48 A 
tel. 604 4] 9 ] 84 
proboszcz: ks. Jarosław ALEKSANDROWICZ 


WL YNKÓWKO - Dekanat Słupsk Wschód 
Parafia pw. św. Wojciecha BM 
76-200 Włynkówko. ul. Na Wzgórzu 2 (76-200 Słupsk) 
tel. 059/847 ] 4 25 
proboszcz: ks. Antoni ŁABĘDŹ kom.: 887409402 


WRZOSOWO - Dekanat Gościno 
Parafia pw. Przenlienienia Pańskiego 
78-1]4 Wrzosowo, Wrzosowo 27 A 
tel. 094/358 19 26 
proboszcz: ks. Kazimierz KOSZYKOWSKI 


WYSZEWO - Dekanat Bobolice 
Parafia pw. św. Wojciecha 
76-0]5 Manowo, Wyszewo 26 
tel. 094/3] 82528 
proboszcz: ks. Waldemar DEMBOWSKI 


71
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0074.djvu

			WYTOWNO - Dekanat Ustka 
Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu 
76-270 Ustka, Wytowno 40 
tel. 059/814 27 05 
proboszcz: ks. Stanisław ŁĄCKI 


72
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0075.djvu

			ZARAŃSKO - Dekanat Drawsko 
Parafia pw. św. Stanisława BM 
78-500 Drawsko Pomorskie. Zarańsko 8 
tel. 094/363 53 56 
proboszcz: ks. Marek HUMENIUK kom.: 602130177 


ZEGRZE POMORSKIE - "Dekanat Bobolice 
Parafia pw.l"latki Bożej Częstochowskiej 
76-024 Świeszyno. Zegrze Pomorskie 
tel. 094/3164553 
proboszcz: ks. Bogdan GIBCZYŃSKI kom.: 504088ó20 


ZLOCIENIEC - Dekanat Drawsko 
Parafia pw. św. Jadwigi Królowej 
78-520 Złocieniec. ul. Połczyńska 10 
tel. 094/367 1423 proboszcz; 094/367 3466 
proboszcz: ks. Krzysztof MAZUR kom.: 0504 290 644 
wikariusz: ks. Tomasz REMBELSKI 


ZLOCIENIEC - Dekanat Drawsko 
Parafia pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 
78-520 Złocieniec, ul. Boh. Warszawy 25 
tel. 094/367 II 37; 094/367 15 91 proboszcz; 094/367 15 41 dom zakonny 
proboszcz. ks. Grzegorz WIŚNIEWS KI CR 
wikariusz: ks. Wiesław HNA TEJKO CR 
inni księża w parafii ks. Bolesław MICEWSKI, CR 
ks. Jan DZIECHCIAR CR 
ks. Paweł SZYMANOWSKI CR 
ks. Tadeusz KASZUBA CR 
przełożony domu ks. Jan DYBOWSKI, CR 


ŻELICHOWO - Dekanat Trzcianka 
Parafia pw. Narodzenia Najśw. Maryi Panny 
64-763 Kuźnica Żelichowska, Żelichowo 33 
tel. 067/255 93 44 
proboszcz: ks. Zbigniew STOLTMAN kom.: 0661 542790 


73
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0076.djvu

			ŻUKOWO - Dekanat Sławno 
Parafia pw. Przemienienia Pańskiego 
76-100 Sławno, Żukowo 75 
tel. 059/858 22 28 
proboszcz: ks. Wiktor paŚNIK kom.: 506632747 


ŻYDOWO - Dekanat Polanów 
Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny 
76-012 Żydowo, Żydowo 13 
tel. 094/318 88 10 
proboszcz: ks. Wiesław KOC kom.: 603847322 


74
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0077.djvu

			KSIĘŻA EMERYCI 


ks. Jan BETLEJA 
Rusinowo, 14 
78-311 RUSINO\VO 
tel.: 094/36481 91 


ks. Lech BOŃCZA - BYSTRZYCKI 
ul. Bałtycka 31/4 
75-330 KOSZALIN 
094/3408962 


ks. Jan BORZYSZKOWSKI, senior 
ul. Czwartaków 8 
75-697 KOSZALIN 
tel.: 094/342 38 93 


ks. Józef CIESZYŃSKI 
ul. Ceynowy 7 
77-100 BYTÓW 


ks. Tadeusz CYRIS 
ul. Bobolnkka 12/5 
78-450 GRZMIĄCA 
tel.: 094/373 6851 


ks. Władysław DERYNG 
ul. Makuszyńskiego 9 
64-920 PIŁA 
067/213 1632 


ks. Marian DZIEMIANKO 
ul. Racibora 811 O 
76-100 SŁAWNO 


ks. Franciszek FERENS 
ul. 3 Maja 23/39 
76-200 SŁUPSK 
kom.: 504913375 


ks. Teodor GRZEGORSKI 
ul. Helsillska 5 N6 
78-100 KOŁOBRZEG 


ks. Jan GUZOWSKI 
76-039 Biesiekierz 53 


ks. Jan JONASZ 
ul. Romera 7 A 
76-200 SŁUPSK 


ks. Tadeusz KIEŁCZEWSkI 
Osiedle Wzgórze Wolności 
ul. Dr Biziela 16/24 
85-163 BYDGOSZCZ 


ks. Ryszard KIERZKOWSKI 
ul. J. Korczaka 79 
64-920 PIŁA 


ks. Piotr KLÓSKA 
Nowy Głomsk 3 
77-424 ZAKRZEWO 


ks. Marian KOPEĆ 
ul. Parkowa 1411 O 
77-330 CZARNE 


ks. Edmund KOZA 
ul. Dworcowa 5 
78-423 ŻÓŁTNICA 
094/375 71 76 


ks. Ryszard KRÓL 
ul. Katedralna 37 
78-100 KOŁOBRZEG 
094/354 23 77 


75
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0078.djvu

			ks. Jerzy KRZEMIŃSKI 
Rusko 1 
76-150 DARŁOWO 
tel.: 094/314 II 26 


ks. Antoni OŁOW 
ul. Żółkiewskiego 66 
76-200 SŁUPSK 
tel.: 059/843 91 41 


ks. Czesław KRZYŻANOWSKI 
76-024 ŚWIESZYNO 23 


ks. Piotr OŻÓG 
ul. Bałtycka 103 
76-107 JAROSŁAWlEC 


ks. Zdzisław LEWICKI 
ul. Kościuszki 30 
78-400 SZCZECINEK 


ks. Ryszard PA WLUKOWSKI 
ul. Grunwaldzka 41/26 
76-270 USTKA 


ks. Henryk ŁAPIŃSKI 


ks. Włodzimierz ŁĘTOWSKI 
ul. Katedralna 34 
78-100 KOŁOBRZEG 
094/354 23 77 


ks. Bogusław PlECH 
TYCH OWO 


ks. Gracjan PIKULIK 
ul. Gen. Maczka 17/6 
77-200 MIASTKO 


ks. Eugeniusz MACKOWICZ 
ul. Klasztorna 26 
78-640 TUCZNO 
067/259 30 22 


ks. Fraciszek PIRÓG 
ul. Kościuszki 21 
77 -420 LIPKA k. Złotowa 


ks. Kazimierz MICHALAK 
patrz par. Dzierżążno 


ks. Józef PISZCZAN 
ul. Marusarzówny 3D ITI 32 
84-300 LĘBORK 


ks. Julian MIZERA 
ul. Chrobrego 46 
76-200 SŁUPSK 


ks. Józef POTYRAŁA 
ul. Katedralna 37 
78-100 KOŁOBRZEG 
te1.094/354 23 77 


ks. Adam MIZERS KI 
WAŁCZ 


ks. Czesław NOWAK 
Ogartowo 47 
78-320 POŁCZYN ZDROJ 
tel.: 094/366 31 93 


ks. Zbigniew REGLIŃSKI 
ul. Kościelna 3 
76-200 Słupsk 
tel.: 059/8422970; 604579873 


ks. Norbert ROJ 
ul. Dąbrowszczaków 7/19 
76-270 USTKA 


76
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0079.djvu

			ks. Józef SŁOMSKI 
ul. Katedl alna 37 
78-100 KOŁOBRZEG 
tel.: 094/35423 77 


ks. Henryk WĘGRZECKI 
ul. Rzemieślnicza 27 
77-300 CZŁUCHÓW 
tel. 059/834 24 02 


ks. Jan STRZELECKI 
ul. Giełdowa 77/6 
78-100 KOŁOBRZEG 


ks. Stanisław WOJNAR 
ul. Kościuszki 10 
37-220 KAŃCZUGA 


ks. Jan SZAŁACH 
ul. Katedralna 37 
78-100 KOŁOBRZEG 
te1.094/354 23 77 


ks. Marian WOJNICKI 
ul. Kilirlskiego 6 
78-500 DRAWSKO POMORSKIE 


ks. Józef SZAŁAPSKI 
ul. Katedralna 34 
78-100 KOŁOBRZEG 
094/354 23 77 


ks. Marian WOŁOSZYN 
ul. Słoneczna 15 
78-131 DŹWIRZYNO 
tel.: 094/358 51 42 


ks. Erwin SZCZEPANEK 
ul. Czarna 2 
46-059 ZA W ADZKIE 


ks. Leszek WÓDZ 
ul. Katedralna 37 
78-100 KOŁOBRZEG 
094/354 23 77 


ks. Stanisław SZUBA 
Zagorzyca 
76-231 DAMNICA 


ks. Ryszard ZABOJSZCZA 
ul. Partyzantów 44a 
28-300 JĘDRZEJÓW 


ks. Tomasz TARCZYŃSKI 
ul. Mickiewicza I 
78-630 CZŁOP A 


ks. Józef ZWIEFKA 
ul. Katedralna 34 
78-100 KOŁOBRZEG 
094/354 23 77 


ks. Ignacy TARCZYŃSKI 
ul. Mickiewicza I 
78-630 CZŁOP A 


ks. Władysław ŻAK 
Biel7wnica 26 
78-324 CIESZENIEWO 


KSIĘŻA PRZEBYWAJĄCY NA URLOPIE (ZDROWOTNYM) 


ks. Antoni BOLEST A 
ul. Nadnarwiańska II A 
18-100 ŁAPY - WITY 


ks. Jan BUTKIEWICZ 
78-331 RĄBINO, Lipie 4 


77
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0080.djvu

			ks. Paweł JOCHANIAK 


ks. Henryk PTAK 


ks. Józef KOT 
ul. Katedralna 37 
78-100 KOŁOBRZEG 
te1.094/354 23 77 


ks. Zbigniew RYCKIEWICZ 


ks. Waldemar SKŁADOWSKI 
76-038 DOBRZYCA, 57 


ks. Henryk MULA WSKI 
ul. Nadjeziorna 5 
69-108 CYBINKA 


ks. Edward SKWIRA 


ks. Robert SZYMCZYK 


ks. Dariusz PĘCZAK 


ks. Jerzy UBERMAN 
ul. Katedralna 37 
78-100 KOŁOBRZEG 
te1.094/354 23 77 


ks. Andrzej PIWOWARCZYK 
ul. Katedralna 37 
78-100 KOŁOBRZEG 
te1.094/354 23 77 


KSIĘŻA PRZEBYWAJĄCY POZA DIECEZJĄ W KRAJU 


ks. Rafał FIGIEL 
Parafia pw. św. Rocha 
JASIENICA, diec. Łomżyńska 


ks. Dariusz KURZYDŁO 
ul. Królewska 15 
05-230 WARSZAWA 


ks. Józef F ĄF ARA 


ks. Marian SUBOCZ 
CARITAS POLSKA 
Skwer Kard. SL WyszYl1skiego 9 
O l-O 15 Warszawa 
tel.: 022/3348500 


ks. Wacław GRĄDALSKI 
Błotnica 20 
78-102 KOŁOBRZEG 
tel.: 505985935 


ks. Mariusz ILIASZEWICZ 
WARSZAWA 


ks. Edward SUGIER 
ul. Staszica 5B/8 
75-450 KOSZALIN 


ks. Bolesław JEWULS KI 
GĄSKI 


ks. Adam RYBICKI 
ul. Radziszewskiego 7 
20-039 LUBLIN 


ks. Henryk KLEIN 


ks. Dominik KUBICKI 


ks. Tomasz SZEFLIŃSKI 
oddelegowany do pracy w 
Ordynariacie WP 


78
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0081.djvu

			KSIĘŻA STUDENCI 


ks. Jarosław KWIECIEŃ 
Via Cassia, 481 
1-00189 ROMA 
tel. +390633668072 


ks. Adam SAKS 
Via Pietro Cavallini 38 
1-00-193 ROMA 
tel. +390636217432 


ks. Łukasz ŁUKASZEWICZ 
ul. Ateriska 12 
03-978 WARSZAWA 


ks. Radosław SIWIŃSKI 
ul. Lotnicza 4A 
31-462 KRAKÓW 


ks. Radosław MAZUR 
ul. Rumiankowa 2/4, 
05-077 WARSZAW A-WESOŁA 


ks. Radosław SUCHORAB 
Via Pietro Cavallini 38 
1-00-193 ROMA 
tel. +390636217427 


ks. Wojciech PARFIANOWICZ 
Via Cassia 481 
1-00189 ROMA 
tel. +39 0633668066 


ks. Wojciech WÓJTOWICZ 
P.zza Remuria 2a 
1-00153 ROMA 
tel. +39 0657086213 


KSIĘŻA PRACUJĄCY ZA GRANICĄ 
MISJONARZE 


ks. Józef BIAŁASIK 
Casilla 93 
Auquile (dep. Cachabamba) 
BOLIVIA 


ks. Krzysztof KOWAL 
ul. Gagarina 25 
683013 PIETROPAWŁOSK 
KAMCZACKI/ROSJA 
tel.: +7 4152 42 34 19 


ks. Henryk OSTROWSKI 
Rep of NAMIBIA 
R.G.M. Andaro 
P.O. Box 2072 


INNI DUSZPASTERZE ZA GRANICĄ 


ks. Andrzej BAR TOS 
St. Ladislaus Parish 
5345 W. Roscoe street 
Chicago. Illinois 60641 - USA 


ks. Mariusz DOLNY 
NIEMCY 


ks. Wojciech EBEL 
WŁOCHY 


ks. Piotr BRUSKI 
Kirchplatz 5 
0-97633 Grosseibstadt 
NIEMCY 


ks. Krzysztof JAMRO - Ukrama 


79
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0082.djvu

			ks. Józef KŁAK 
Am Daschberg 3 
D - 76831 BIRKWEILER 


ks. Tomasz SZTUBER 
120 Cliff Street 
Norwich, CT 06360 
USA 


ks. Tadeusz KACZMAREK 
ROSJA 


ks. Mirosław SZYNAL 
Notre Dame du Lac Parish 
P.O. Box 399 
MB ROE IAO KANADA (Lac du 
Bonnet) 


ks. Mariusz SITKO 
WŁOCHY 


ks. Ludwik STANISZEWSKI 
Hniezno rej. Wołkowysk 
BIAŁORUŚ 


ks. Stanisław SZCZEP ANEK 
Neufang 56 
D-96349 STEINWIESEN 
NIEMCY 


ks. Krzysztof ZADARKO 
Aemtlerstr. 41 
CH-8003 Zurich 
tel. +41/044 4614710 
SZW AJCARIA 


GOŚĆ NIEDZIELNY 


ks. Dariusz JAŚLARZ 


Redaktor Gościa 
Niedzielnego 


ul. Stoczniowców 1-13 
75-256 KOSZALIN 
tel.: 094/341 03 14 
kom. 505958748 


DYREKTOR DOMU KSIĘŻY EMERYTÓW 


ks. Jarosław 
ZIELIŃSKI 


Dyrektor Domu 


ul. Katedralna 37 
78-100 KOŁOBRZEG 
tel.: 094/352 23 91 
kom.: 660729728 


80
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0083.djvu

			KAPELANI SZPITALI I STRAŻAKÓW 


ks. Marek CIEŚLIK 


ks. Cezary IWANOWSKI 


ks. Piotr NEUMANN 


ks. Czesław NOWAK 


ks. Stanisław SADOWSKI, 
SDB 


ks. Ryszard SZCZYGIEŁ 


Kapelan 
Szpitala w Koszalinie 


Kapelan 
Szpitala w Słupsku 


Kapelan 
DPS w Białogardzie 


Kapelna Szpitala w 
Połczynie Zdroju 


Kapelan Szpitala w 
Pile 


DusLpasterz 
Strażaków 


ul. Ks. St. Staszica 38 
75-499 KOSZALIN 
kom.: 509683690 


ul. Dominikar1ska l 
76-200 SŁUPSK 
059/84242 73 


ul. Kołobrzeska 6 
78-200 BIAŁOGARD 


Ogartowo 47 
78-320 POŁCZYN 
ZDRÓJ 
tel.: 094/36631 93 


ul. Św. Jana Bosko 1 
64-920 PIŁA 
067/351 97 25 


ul. Seminaryjna 2 
75-950 KOSZALIN 
094/3459039 


81
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0084.djvu

			KURIA BISKUPIA KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKA 
75-062 KOSZALIN, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 25, skr. poczt. 167 
tel.: 094/3438710; fax: 094/3438739; 
e-mail: kuria@koszalin.opoka.org.pl 
nr konta: 43 1240 1428 1111 000022637680 


bp Edward DAJCZAK Biskup Koszalińsko- ul. Wyszyńskiego 16 
Kołobrzeski 75-062 KOSZALIN 
tel.: 094/343 87 II 
bp Paweł CIESLIK Wik.ariusz Generalny ul. Norwida 8 
75-656 KOSZALIN 
094/343 87 13 
094/340 93 II 
bp Tadeusz WERNO Biskup Senior skr. poczt. 32 
75-640 KOSZALIN 3 
tel.: 094/318 30 12 
ks. Wacław ŁUKASZ Wikariusz Biskupi tel.: 094/343 87 14 
Kanclerz Kurii tel.: 094/345 9043 
ks. Kazimierz Sekretarz Ordynariusza ul. Bp. Domina 3/1 O 
KLA WCZYŃSKI Notariusz Kurii 75-065 KOSZALIN 
kom.: 502171615 tel. 094/343 87 15 
ks. Andrzej Dyrektor Ekonomiczny ul. Seminaryjna 2 
ŻOŁ YNIAK kom.: 668696002 75-950 KOSZALIN 
tel. 094/343 87 21 
ks. Jacek Koordynator ds. ul. Seminaryjna 2 
ŚWIĘSZKOWSKI Projektów 75-950 KOSZALIN 
kom.: 602535835 
ks. Leszek SZUREK Dyrektor tel.: 094/343 87 19 
Wydz. Katechetycznego kom.: 602593 857 
ks. Andrzej Diecezjalny ul. Seminaryjna 2 
WACHOWICZ Duszpasterz Rodzin 75-950 KOSZALIN 
tel.: 094/343 87 34 
tel.: 094/3409866 
ks. Krzysztof Dyrektor ul. Seminarzjna 2 
WŁODARCZYK Wydz.Duszpasterskiego 75-950 KOSZALIN 
kom.: 601895573 tel.: 094/343 87 17 
tel.: 094/345 9053 
ks. Andrzej Diecezjalny ul. Ks. Popiełuszki 2 
ZANIEWSKI Duszpasterz Młodzieży 75-931 KOSZALIN 
kom.: 501014614 
82
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0085.djvu

			SĄD BISKUPI 


ks. Kazimierz DULLAK 


Oficjał Sądu 


ul. Norwida 6 
75-656 KOSZALIN 
tel.: 094/343 87 20 
tel.: 094/340 93 05 


k
. Andrzej 
PAWŁOWSKI 


Wiceoficjał Sądu 


ul. Norwida 6 
75-656 KOSZALIN 
tel.: 094/343 87 24 
tel.: 094/3409302 


CARITAS 
ks. Paweł BROSTOWICZ Dyrektor Cari tas ul. Bp. Czesława 
Domina 8 
75-950 KOSZALIN 
tel.: 094/342 36 90 
ks. Zygmunt CZAJA Dyrektor B ursy w tel.: 094/37459 00 
Szczecinku kom.: 603 082 352 
ul. Kościuszki 9 
78-400 SZCZECINEK 
ks. Piotr DOMAROS Dyrektor Ośrodka Ośrodek Charytatywny 
S1. Liborius w 
Ostrowcu, 
78-600 WAŁCZ 
te1.067/25844 13 
ks. Piotr POPŁAWSKI Dyrektor Ośrodka ul. Kasprowicza 7 
Carita pw. św. Aniołów 78-100 KOŁOBRZEG 
Stróżów 094/354 22 77 
kom.: 601741281 
ks. Rafał ST ASIEJKO Koordynator ul. O. Damiana 
duszpastesrtwa Tynieckiego 23 
hospicyjnego i 76-150 Darłowo 
Szkolnych Kół Caritas kom.: 504285676 


83
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0086.djvu

			WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE 
75-950 Koszalin, ul. Seminaryjna 2; tel.: 094/3459020; 
fax 094/345 9021 


ks. Dariusz JASTRZĄB Rektor 094/3459042 
ks. Jacek LEWIŃSKI Wicerektor 094/345 90 41 
ks. Jarosław KODZIA Prefekt 094/3459044 
ks. Tomasz Prefekt 094/3459049 
TOMASZEWSKI 
ks. Krzyszt
f Wykładowca 094/3459035 
GORCZYNSKI 
ks. Antoni BADURA Ojciec Duchowny 094/3459030 
ks. Piotr WIETESKA Ojciec Duchowny 094/3459034 
ks. Zbigniew WITKA- Ojciec Duchowny 094/3459048 
JEŻEWSKI 
ks. Marek MACKIW Dyrektor 094/3459033 
Ekonomiczny 
ks. Janusz BUJAK Wykładowca 094 /145 90 3 l 
ks. Tadeusz CEYNOW A Wykładowca 094/3459032 
ks. Krzysztof Wykładowca 094/345 90 37 
KANTOWSKI 


CENTRUM EDUKACYJNO-FORMACYJNE 
ul. Senlinaryjna 2 75-950 KOSZALIN 
tel.: 094/3409800, fax: 094/3409870 


ks. Andrzej HRYCKOWIAN 
ks. Zbigniew WOŹNIAK 


Dyrektor Centrum 


094/3409850 


Diecezjalny Animator 
Ruchu Światło-Życie 


094/340 98 69 


84
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0087.djvu

			ks. Lucjan DOLNY 


ks. Romuald JANKIEWICZ 


ks. Mariusz KOŁACIŃSKI 


ks. Janusz LEMAŃSKI 


kl). Zdzisław KROPLEWSKI 


ks. Henryk ROMANIK 


ks. Edward SIENKIEWCZ 


\VYKŁADO\VCY 


Wykładowca WSD w 
Koszalinie 


Wykładowca 
Wydziału 
Teologicznego 
Szczecinie 


Wykładowca 


Wykładowca WSD w 
Koszalinie 


Dziekan Wydziału 
Teologicznego w 
Szczecinie 


Wykładowca WSD w 
Koszalinie 


Wykładowca WSD w 
Koszalinie 


ul Kościelna I 
75-004 SIANÓW 
094/318-52-51 
kom.: 604136141 


ul. Papieża Pawła VI/2 
7 I -459 SZCZECIN 


ul. Norwida 6 
75-656 KOSZALIN 
094/345 93 2 I 


ul. Bolesława 
Chrobrego7 
75-063 Koszalin 


ul. Papieża Pawła VI/2 
7 I -459 SZCZECIN 
tel. 091/444 14 52 
094/345 90 40 


ul. Norwida 6 
75-656 KOSZALIN 
094/340 93 O I 


ul. Norwida 6 
75-656 KOSZALIN 
094/3409326 


85
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0088.djvu

			INDEKS 
KSIĘŻĄ DIECEZJALNIE 


I ks. Marek ADAMCZEWSKI ................................... 44 
2 ks. Patryk ADAMKO .........................................49 
3 ks. Jarosław ALEKSANDROWICZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 
4 ks. Mariusz AMBROZIEWICZ ................................. 65 
5 ks. Ryszard ANDRUSZKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,40 
6 ks. Antoni BADURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 
7 ks. Konstanty BADURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
8 ks. Andrzej BAGIŃSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 
9 ks. Józef BAGNIEWSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 63 
10 ks. Mirosław BANASIAK ..................................... 48 
II ks. Ryszard BARAN .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
12 ks. Józef BARAŃCZUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
13 ks. Piotr BARAŃSKI ......................................... 31 
14 ks. Włodzimierz BARTKOWIAK ............................... 68 
15 ks. Andrzej BARTOS ......................................... 79 
16 ks. Jerzy BĄK ............................................... 35 
17 ks. Mariusz BĄK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
18 ks. Kazimierz BEDNARSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 42 
19 ks. Janusz BEREZOWSKI ..................................... 51 
20 ks. Jan BETLEJA ......................................... 55, 75 
21 ks. Józef BIAŁASIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
22 ks. Ireneusz BLANK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
23 ks. Marian BŁASZCZUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
24 ks. Stanisław BŁĄDEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
25 ks. Antoni BOLEST A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
26 ks. Lech BOŃCZA - BYSTRZYCKI ............................. 75 
27 ks. Piotr BORCHARDT ....................................... 55 
28 ks. Mariusz BORCZ .......................................... 59 
29 ks. Ryszard BOROWICZ ...................................... 30 
30 ks. Jan BORZYSZKOWSKI, junior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
31 ks. Jan BORZYSZKOWSKI, senior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
32 ks. Paweł BROSTOWICZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 
33 ks. Piotr BRUSKI ............................................ 79 
34 ks. Janusz BRZOSKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 54 
35 ks. Sebastian BRZOZOWSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
36 ks. Wojciech BUDZIŃSKI ..................................... 65 
37 ks. Janusz BUJAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 
38 ks. Andrzej BUJAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 
39 ks. Jan BUTKIEWICZ ..................................... 46, 78 
40 ks. Tadeusz CEYNOW A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 
41 ks. Jerzy CHĘCIŃSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 
42 ks. Józef CIESZYŃSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
43 ks. Marek CIEŚLIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 81 


86
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0089.djvu

			44 bp Paweł CIEŚLIK ...........................................82 
45 ks. Grzegorz CISZEK ......................................... 49 
46 ks. Józef CIUPIŃSKI ......................................... 32 
47 ks. Jan CYCHOWSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28, 31 
48 ks. Tadeusz CYRIS ........................................... 75 
49 ks. Zygmunt CZAJ A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 
50 ks. Bolesław CZAPOR ........................................ 39 
51 ks. Zenon CZEKAŁA ......................................... 64 
52 bp Edward DAJCZAK ........................................ 82 
53 ks. Jerzy DALAK ............................................ 51 
54 ks. Ryszard DA WIDOWSKI ................................ 28, 65 
55 ks. Waldemar DEMBOWSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
56 ks. Władysław DERYNG ......................................75 
57 ks. Mirosław DŁUGOSZ ...................................... 39 
58 ks. Zdzisław DMUCHAŁA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
59 ks. Lucjan DOLNY ........................................... 85 
60 ks. Mariusz DOLNY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 
61 ks. Piotr.DOMAROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 
62 ks. Jan DOMIN ..............................................57 
63 ks. Józef DOMIŃCZAK .......................................48 
64 ks. Andrzej DUBEL ....................................... 18, 39 
65 ks. Zbigniew DUDOJĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :. . . .63 
66 ks. Kazimierz DULLAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 83 
67 ks. Andrzej DYDKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 
68 ks. Leon DYGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o. . . . . 39 
69 ks. Jacek DZIADOSZ .........................................54 
70 ks. Marian DZIEMIANKO ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
71 ks. Miec7ysław DZIKOWSKI .................................. 52 
72 ks. Wojciech EBEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
73 ks. Adam F ALEWICZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
74 ks. Józef FĄFARA ........................................... 78 
75 ks. Grzegorz FĄS ............................................54 
76 ks. Franciszek FERENS ....................................... 75 
77 ks. Rafał FIGIEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
78 ks. Cezary FILIMON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 
79 ks. Piotr FLIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 
80 ks. Sławomir FORC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 
81 ks. Bogusław FORTUŃSKI .................................... 43 
82 ks. Ryszard FUDALA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 
83 ks. Dawid FUŁA WKA ........................................ 31 
84 ks. Marcin GAJOWNICZEK ................................... 40 
85 ks. Roman GAŁKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 65 
86 ks. Wojciech GAPPA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
87 ks. Jan GARDULSKI ...................................... 17, 29 
88 ks. Łukasz GĄSIOROWSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
89 ks. Bogdan GIBCZYŃSKI ...................................... 73 


87
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0090.djvu

			90 ks. Jacek GIERSZEWSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 30 
91 ks. Kazimierz GIERSZEWSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
92 ks. Jan GIRIA TOWICZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
93 ks. Eugeniusz GNIBBA ....................................... 34 
94 ks. Andrzej GOŁĘBIOWSKI ................................ 20, 58 
95 ks. Krzysztof GORCZYŃSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 
96 ks. Andrzej GÓRECKI ........................................ 50 
97 ks. Piotr GÓRECKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
98 ks. Tadeusz GORLA ....................................... 19, 34 
99 ks. Marcin GÓRSKI ..........................................64 
100 ks. Robert GÓRSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
101 ks. Przemysław GRACEK .....................................40 
102 ks. Bogdan GRAF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
103 ks. Wacław GRĄDALSKI ..................................... 78 
104 ks. Robert GROMEK .........................................60 
105 ks. Konrad GRUDA ..........................................30 
106 ks. Robert GRUSZOWSKI ..................................... 68 
107 ks. Teodor GRZEGÓRSKI .....................................75 
108 ks. Mariusz GUBOW ......................................... 33 
109 ks. Jan GUZOWSKI ....................................... 30, 75 
110 ks. Zygmunt HALEJCIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
111 ks. Dawid HAMROL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
112 ks. Ryszard HENDZEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
113 ks. Michał HORYD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 
114 ks. Andrzej HR YCKOWIAN ................................... 84 
115 ks. Marek HUMENIUK .......................................73 
116 ks. Lucjan HUSZCZONEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 70 
117 ks. Mariusz ILIASZEWICZ .................................... 78 
118 ks. Cezary IWANOWSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 81 
119 ks. Grzegorz JAGODZIŃSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
120 ks. Krzysztof JAMRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
121 ks. Romuald JANKIEWICZ .................................... 85 
122 ks. Włodzimierz JANKOWSKI ................................. 57 
123 ks. Andrzej JARZYNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
124 ks. Jan JASIŃSKI ............................................ 53 
125 ks. Tomasz JASKÓŁKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
126 ks. Dariusz JASTRZĄB ....................................... 84 
127 ks. Antoni JASTRZĘBSKI ..................................... 59 
128 ks. Norbert JASTRZĘBSKI .................................... 30 
129 ks. Dariusz JAŚLARZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
130 ks. Marek JEDLIŃSKI ........................................ 30 
131 ks. Piotr JESIONOWSKI ...................................... 64 
132 ks. Bolesław JEWULSKI ...................................... 78 
133 ks. Arkadiusz JĘDRASIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
134 ks. Paweł JOCHANIAK ....................................... 78 
135 ks. Adam JOKIEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 


88
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0091.djvu

			136 ks. Jan JONASZ ..........................................61, 75 
137 ks. Piotr KACZMAREK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
138 ks. Tadeusz KACZMAREK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
139 ks. Eugeniusz KACZOR ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
140 ks. Jan KALENIK ............................................64 
141 ks. Andrzej KALETA ......................................... 30 
142 ks. Czesław KALISZAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 60 
143 ks. Mariusz KAŁAS .......................................... 31 
144 ks. Tadeusz KANTHAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
145 ks. Krzvsztof KANTOWSKI ................................... 84 
146 ks. Józ
f KAPCZYŃSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 
147 ks. Marek KAPITULSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 
148 ks. Witold KARCZMARCZYK .................................33 
149 ks. Leszek KARPlUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
150 ks. Krzysztof KARWASZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
151 ks. Dariusz KASIŃSKI ........................................ 59 
152 ks. Krzysztof KEMP A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
153 ks. Tomasz KĘDZIERSKI ..................................... 51 
154 ks. Tadeusz KlEŁCZEWSKI ................................... 75 
155 ks. Ryszard KIERZKOWSKI ................................ 52, 75 
156 ks. Władysław KIT AJGRODZKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
157 ks. Ryszard KIZIELEWICZ ................................. 27, 65 
158 ks. Kazimierz KLA WCZYŃSKI ................................ 82 
159 ks.-Józef KLAŻYŃSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 
160 ks. Henryk KLEIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
161 ks. Antoni KLOS KA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
162 ks. Piotr KLÓSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
163 ks. Józef KŁAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
164 ks. Tomasz KMIECIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
165 ks. Jerzy KNAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
166 ks. Wiesław KOC ............................................ 74 
167 ks. Jarosław KODZJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 
168 ks. Mariusz KOŁACIŃSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 
169 ks. Mirosław KONIECZNY .................................... 62 
170 ks. Marian KOPEĆ ........................................... 75 
171 ks. Krzysztof KORNIAK ...................................... 63 
172 ks. Andrzej KORPUSIK ....................................... 57 
173 ks. Mirosław KOSIOR ........................................ 29 
174 ks. Henryk KOSKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 
175 ks. Henryk KOSZPER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 
176 ks. Kazimierz KOSZYKOWSKI ................................ 71 
177 ks. Marcin KOŚCIŃSKI ....................................... 69 
178 ks. Jozef KOT ............................................... 78 
179 ks. Krzysztof KOWAL ........................................ 79 
180 ks. Sebastian KOWAL ........................................ 48 
181 ks. Marek KOWALEWSKI .................................... 64 


89
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0092.djvu

			182 ks. Edmund KOZA........................................ 37,75 
183 ks. Janusz KOZŁOWSKI ...................................... 38 
184 ks. Piotr KOZŁOWSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
185 ks. Grzegorz KRAJEWSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
186 ks. Marian KRASZEWSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
187 ks. Zbigniew KRAWCZYK .................................. 25, 59 
188 ks. Ryszard KRÓL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
189 ks. Zdzisław KROPLEWSKI ................................... 85 
190 ks. Jarosław KRYLIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
191 ks. Jerzy KRZEMIŃSKI....................................... 76 
192 ks. Kazimierz KRZEMIŃSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
193 ks. Mateusz KRZYWICKI ..................................... 58 
194 ks. Czesław KRZYŻANOWSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66, 76 
195 . ks. Andrzej KRZYŻEWSKI ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
196 ks. Dominik KUBICKI ........................................ 78 
197 ks. Jarosław KUBICKI ........................................39 
198 ks. Zbigniew KUKIEL ........................................ 30 
199 ks. Rafał KUŁACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
200 ks. Romuald KUNICKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 70 
201 ks. Mariusz KUROPATNICKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 
202 ks. Ryszard KUROŚ ..........................................47 
203 ks. Dariusz KURZYDŁO ......................................78 
204 ks. Leszek KUŚMIERZAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .". . . . . . . . . . . 46 
205 ks. Piotr KUTA .............................................. 57 
206 ks. Ernest KUTWIN .......................................... 67 
207 ks. Dari usz KWAŚNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
208 ks. Łukasz KWIATKOWSKI .................................:. 60 
209 ks. Jarosław KWIECIEŃ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 
210 ks. Józef KWIECIŃSKI .................................... 20, 38 
211 ks. Norbert KWIECIŃSKI ..................................... 59 
212 ks. Kazimierz LASOTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
213 ks. Janusz LEMAŃSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42, 85 
214 ks. Tomasz LENIEC .......................................... 71 
215 ks. Cezary LESIKOWSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 
216 ks. Bolesław LESZCZYŃSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 
217 ks. Stefan LESZCZYŃSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 54 
218 ks. Władysław LESZKOWICZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 
219 ks. Dariusz LEŚNIEWSKI ..................................... 43 
220 ks. Zdzisław LEWICKI. . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
221 ks. Jacek LEWIŃ S KI ......................................... 84 
222 ks. Tadeusz LIMAN ....................................... 17, 37 
223 ks. Marcin LIPNICKI ......................................... 34 
224 ks. Jerzy LUBIŃSKI .......................................... 69 
225 ks. Józef LUBSZCZYK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
226 ks. Antoni ŁABĘDŹ .......................................... 71 
22/ ks. Krzysztof ŁACHUT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 


90
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0093.djvu

			228 ks. Henryk ŁAPIŃSKI ........................................ 76 
229 ks. Czesław ŁĄCKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 
230 ks. Stanisław ŁĄCKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 
231 ks. Włodzimierz ŁĘTOWSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
232 ks. Ryszard ŁOPACIUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 
233 ks. Wacław ŁUKASZ ......................................... 82 
234 ks. Łukasz ŁUKASZEWICZ ................................... 79 
235 ks. Igor MACKIW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
236 ks. Marek MACKIW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 
237 ks. Eugeniusz MACKOWICZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68, 76 
238 ks. Andrzej MALCZYŃSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 
239 ks. Stefan MALICZEWSKI .................................... 35 
240 ks. Grzegorz MALINOWSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 
241 ks. Włodzimierz MALINOWSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 
242 ks. Ireneusz MARASZKIEWICZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 
243 ks. Wojciech MARCINKIEWICZ ...............................65 
244 ks. Grzegorz MARCISZEWICZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
245 k
. Grzegorz MARQUARDT ................................... 46 
246 ks. Jacek MASZKOWSKI ..................................... 42 
247 ks. Bogusław MA TUSIK ......................................64 
248 ks. Andrzej MATY JASZEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
249 ks. Eugeniusz MATYSIAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 56 
250 ks. Ed
ard MA TYŚNIAK ..................................... 49 
251 ks. Dari usz MAZEPA ......................................... 65 
252 ks. Roman MAZIEC .......................................... 61 
253 ks. Krzysztof MAZUR ........................................ 73 
254 ks. Radosław MAZUR ........................................ 79 
255 ks. Tadeusz MAZUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
256 ks. Stanisław MESLIN ........................................ 55 
257 ks. Kazimierz MICHALAK ................................. 36, 76 
258 ks. Bernard MIELCARZEWICZ ................................ 68 
259 ks. Paweł MIELNIK .......................................... 52 
260 ks. Marek MIERZW A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
261 ks. Stanisław MIKOS .........................................60 
262 ks. Włodzimierz MILEWSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 
263 ks. Julian MIZERA ........................................... 76 
264 ks. Adam MIZERSKI .........................................76 
265 ks. Roman MOLIK ........................................... 54 
266 ks. Kazimierz MORDACZ ..................................... 37 
267 ks. Henryk MULA WSKI ...................................... 78 
268 ks. Ludwik MUSIAŁ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
269 ks. Andrzej NAPOROWSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
270 ks. Tadeusz NAWROT ........................................ 69 
271 ks. Piotr NEUMANN ......................................... 81 
272 ks. Piotr NIEDŹWIADEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
273 ks. Adam NOWAK .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 


91
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0094.djvu

			274 ks. Czesław NOWAK ................................... 54, 76, 81 
275 ks. Władysław NOWICKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 
276 ks. Andrzej OLEJNIK ......................................21,44 
277 ks. Józef OLESKI ............................................40 
278 ks. Zbigniew OLKOWSKI ..................................... 41 
279 ks. Józef OLSZEWSKI ........................................ 64 
280 ks. Antoni OŁÓW ............................................ 76 
281 ks. Stanisław ORACZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
282 ks. Krzysztof ORŁOWSKI ..................................... 40 
283 ks. Arkadiusz OSLISLOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
284 ks. Henryk OSTROWSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
285 ks. Piotr OŻÓG .............................................. 76 
286 ks. Andrzej PACHOLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
287 . ks. Wojciech PANEK ......................................... 64 
288 ks. Wojciech PARFIANOWICZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
289 ks. Mieczysław PASTUSIAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
290 ks. Andrzej PA WELEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
291 ks. Ryszard PA WLUKOWSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 
292 ks. Andrzej PAWŁOWSKI - junior ..............................61 
293 ks. Andrzej PAWŁOWSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61, 83 
294 ks. Adam PAŹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
295 ks. Jacek PELA .............................................. 38 
296 ks. Andrzej PĘCHERZEWSKI . . . . . :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 
297 ks. Dariusz PĘCZAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
298 ks. Piotr PĘKUL ............................................. 42 
299 ks. Tadeusz PIASECKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
300 ks. Bogusław PlECH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
301 ks. Jerzy PIETKIEWICZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 
302 ks. Gracjan PIKULIK ......................................... 76 
303 ks. Marcin PIOTROWSKI .....................................30 
304 ks. Fraciszek PIRÓG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
305 ks. Józef PISZCZAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
306 ks. Roman PIWOŃSKI ........................................ 62 
307 ks. Andrzej PIWOWARCZYK. . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
308 ks. Bogusław PŁOCHARSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
309 ks. Bogdan PODBIELSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
310 ks. Andrzej POPIOŁEK ....................................... 39 
311 ks. Jacek POPŁAWSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 45 
312 ks. Piotr POPŁAWSKI ........................;................ 83 
313 ks. Wiktor POŚNIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
314 ks. Józef POTYRAŁA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
315 ks. Wojciech PRZYBYLSKI ................................... 57 
316 ks. Sebastian PRZYB YŁA ..................................... 70 
317 ks. Mirosław PRZYBYŁEK ....................................48 
318 ks. Henryk PTAK ............................................ 78 
319 ks. Franciszek PUCHALSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 60 


92
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0095.djvu

			320 ks. Janusz RAJKOWSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 
321 ks. Dariusz RATAJ ...........................................54 
322 ks. Jan RATAJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
323 ks. Zbigniew REGLIŃSKI ..................................... 76 
324 ks. Tomasz REMBELSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 
325 ks. Tomasz RODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 
326 ks. Piotr RODAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
327 ks. Jacek ROGOWSKI ........................................ 67 
328 ks. Norbert ROJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
329 ks. Henryk ROMANIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 
330 ks. Andr
ej ROTHER ......................................... 37 
331 ks. Paweł RUSAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 
332 ks. Jerzy RUSZKOWSKI, senior ................................ 56 
333 ks. Jerzy RUSZKOWSKI, Junior ................................ 67 
334 ks. Mirosław RUSZKOWSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 31 
335 ks. Adam RYBICKI .......................................... 78 
336 ks; Dariusz RYBIŃSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 
337 ks. Zbigniew RYCKIEWICZ ................................... 78 
338 ks. Ryszard RYNGWELSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
339 ks. Jarosław R YNOWIECKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
340 ks. Andrzej SAGUN .......................................... 62 
341 ks. Adam SAKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
342 ks. Feliks SAMULAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 38 
343 ks. Krzysztof SENDECKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
344 ks. Kazimierz SERAFIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 38 
345 ks. Tadeusz SERAFIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
346 ks. Józef SIEMIESZ .......................................... 68 
347 ks. Edward SIENKIEWCZ ..................................... 85 
348 ks. Mariusz SITKO ........................................... 80 
349 ks. Radosław SIWIŃSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
350 ks. Piotr SKIBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
351 ks. Wojciech SKIBf.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
352 ks. Andrzej SKIBINSKI ....................................... 60 
353 ks. Waldemar SKŁADOWSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 78 
354 ks. Tadeusz SKORUPSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 
355 ks. Krzysztof S KRZYNIARZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
356 ks. Ed
ard SKWIRA ......................................... 78 
357 ks. Jerzy SŁAWIŃSKI ..................................... 28, 70 
358 ks. Józef SŁOMSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
359 ks. Józef SŁOWIK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
360 ks. Hubert SMOŁKOWICZ .................................... 70 
361 ks. Andrzej SOŁTYS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
362 ks. Jan SOSNOWSKI ......................................... 32 
363 ks. Dariusz STACHULA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
364 ks. Jerzy STADNIK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
365 ks. Lud
ik STANISZEWSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 


93
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0096.djvu

			366 ks. Stanisław STANISZEWSKI ................................. 38 
367 ks. Jan STANKIEWICZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 
368 ks. Rafał ST ASIEJKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 83 
369 ks. Wojciech STASZCZAK .................................23,48 
370 ks. Tomasz ST ASZKIEWICZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 
371 ks. Władysław STEC - SALA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
372 ks. Jan STECKIEWICZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 
373 ks. Krzysztof STEFAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
374 ks. Zenon STEFAŃSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 
375 ks. Zbigniew STOL TMAN .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 
376 ks. Stanisław STOLZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
377 ks. Edward STROJEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
378 ks. Jan STRZELECKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
379 ks. Artur STRZĘPKA ......................................... 59 
380 ks. Tomasz STYCZEŃ ........................................ 64 
381 ks. Marian SUBOCZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
382 ks. Piotr SUBOCZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
383 ks. Radosław SUCHORAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
384 ks. Edward SUGIER .......................................... 78 
385 ks. Roman SYPNIEWSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
386 ks. Jan SZAŁACH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
387 ks. Józef SZAŁAPSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ó . . . . . . . . .77 
388 ks. Krzysztof SZAREJKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 
389 ks. Erwin SZCZEP ANEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
390 ks. Stanisław SZCZEPANEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
391 ks. Piotr SZCZEPANIUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
392 ks. Jan SZCZUBEŁEK ........................................57 
393 ks. Ryszard SZCZYGIEŁ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 
394 ks. Tomasz SZEFLIŃSKI ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
395 ks. Grzegorz SZEWCZAK ..................................... 69 
396 ks. Andrzej SZEWCZYK ...................................... 58 
397 ks. Tomasz SZEWCZYK ...................................... 35 
398 ks. Remigiusz SZRAJNERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 
399 ks. Tomasz SZTUBER ......:................................. 80 
400 ks. Stanisław SZUBA ......................................... 77 
401 ks. Tomasz SZUGALSKI ...................................21,40 
402 ks. Wojciech SZULCZEWSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
403 ks. Leszek SZUREK ....................................... 48, 82 
404 ks. Dariusz SZYBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . 65 
405 ks. Włodzimierz SZYMAŃSKI ................................. 69 
406 ks. Robert SZYMCZYK ....................................... 78 
407 ks. Mirosław SZYNAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
408 ks. Roman ŚLEDŹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 54 
409 ks. Piotr ŚWIĄ TKOWS KI ..................................... 6 l 
410 ks. Jacek ŚWIĘSZKOWSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 
411 ks. Ignacy TAR CZYŃ SKI .....................................77 


94
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0097.djvu

			412 ks. Tomasz TARCZYŃSKI ....................................77 
413 ks. Andrzej TARGOSZ ............................. ...........64 
414 ks. Roman T ARNIOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
415 ks. Rajmund TESSMER .......................................55 
416 ks. Antoni TOFIL ............................................42 
417 ks. Tomasz TOMASZEWSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 
418 ks. Henryk TOMKE .......................................... 67 
419 ks. PiotrTRZEBIATOWSKI ...................................67 
420 ks. Adam TUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 
421 ks. Jan TURKIEL ............................................69 
422 ks. Józef TURKIEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 
423 ks. Przemysław TYMECKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . 64 
424 ks. JerLY UBERMAN .........................................78 
425 ks. Jerzy URBAŃSKI ...................................... 24. 39 
426 ks. Henryk URZYKOWSKI ................:................... 32 
427 ks. Andrzej WACHOWICZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 
428 ks. Adam W AKULICZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
429 ks. Arkadiusz WASILEWSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
430 ks. Zbigniew W ASZKIEWICZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
431 bp Tadeusz WERNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 
432 ks. Henryk WĘGRZECKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
433 ks. Piotr WIETESKA ......................................... 84 
434 ks. Krzysztof WITWICKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
435 ks. Tadeusz WILK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
436 ks. Tadeusz \VINNICKI ....................................... 46 
437 ks. Marcin WIŚNIOWSKI ..................................... 51 
438 ks. Zbigniew WITKA-JEŻEWSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 
439 ks. Krzysztof WŁODARCZYK .............................. 14, 82 
440 ks. Leszek WÓDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
441 ks. Bogdan WÓJCIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
442 ks. Tomasz WOJCIUL ........................................43 
443 ks. Stanisław WOJNAR ....................................... 77 
444 ks. Marian WOJNICKI ........................................ 77 
445 ks. Emil WOJT AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
446 ks. Paweł WOJT ALEWICZ .................................... 61 
447 ks. Wojciech WÓJTOWICZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
448 ks. Marcin WOLANIN ........................................ 58 
449 ks. Anatol WOŁOSZYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
450 ks. Marian WOŁOSZYN ...................................... 77 
451 ks. Mariusz WOŹNIAK ....................................... 44 
452 ks. Zbigniew WOŹNIAK ...................................... 84 
453 ks. Andrzej WRÓBLEWSKI ................................ 19, 62 
454 ks. Stanisław WRONA ........................................ 33 
455 ks. Przemysław WRZOCHAL .................................. 53 
456 ks. Jan WSZOŁEK ...........................................48 
457 ks. Jerzy WYRZYKOWSKI .................................... 36 


95
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0098.djvu

			458 ks. Rafał ZABŁOŃSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
459 ks. Ryszard ZABOJSZCZA ....................................77 
460 ks. Krzysztof ZADARKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
461 ks. Andrzej ZANIEWSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43, 82 
462 ks. Mirosław ZA WIŚLAK ..................................... 29 
463 ks. Jacek ZDOLIŃSKI ........................................ 50 
464 ks. Krzysztof ZDUNEK .......................................53 
465 ks. Antoni ZIELIŃSKI ........................................ 42 
466 ks. Jarosław ZIELIŃSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
467 ks. Piotr ZIELIŃSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 
468 ks. Krzysztof ZIEMNI CKI ..................................... 29 
469 ks. Józef ZWIEFKA .......................................... 77 
470 ks. Leonard ZYCH ...........................................51 
471 ks. Władysław ŻAK .......................................... 77 
472 ks. Ireneusz ŻEJMO ..........................................36 
473 ks. Marek ŻEJMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
474 ks. Mariusz ŻOŁĄDKOWICZ .................................. 50 
475 ks. Andrzej ŻOŁ YNIAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 


96
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0099.djvu

			KSIĘŻĄ ZAKONNI 


I ks. Krzysztof ADAMIAK SDB ................................. 40 
2 ks. Benedykt ANDRZEJUK SDB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
3 ks. Marcin BALA \V AND ER SDB ............................... 40 
4 o. Ludwik BARTOSZAK OFM Conv ............................ 42 
5 ks. Grzegorz BELCZAK MIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
6 ks. Stanisław BOGUSKI. SDB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
7 o. Kazimierz BRZOZOWSKI. OFMConv ......................... 34 
8 o.Grzegorz BUDA, OCD ...................................... 60 
9 ks. Sławomir CHMIELECKI, TChr .............................. 57 
10 ks. Przemysław CHOLEWA SDB ............................... 53 
II ks. Zdzisław CHOLEWIŃSKI, SDB ............................. 53 
12 ks. Kazimierz CHUDZICKI SDB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
13 ks. Stefan CIECHOMSKI MIC.................................. 41 
14 o. Hieronim CYRAŃSKI OFrv1Col1v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
15 o. JERZY CZAPLA CSsR ..................................... 63 
16 ks. Jan ĆWIKOWSKI CSsR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
17 ks. Robert DMOCHOWSKI. SDB ............................... 33 
18 o. Zdzisław DUMA OFMCap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
19 ks. Jan DYBOWSKI. CR ...................................... 73 
20 ks. Jan DZIECHCIAR CR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 
21 o. Tadeusz DZWONKOWSKI OFMConv. ........................ 42 
22 ks. Gwidon EKERT, SDB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 
23 o. Jan GŁÓ\VCZYK CSsR ..................................... 63 
24 ks. Lesław GŁUCHOWSKI SDB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
25 o. Kazimierz GOLEC OFMCap ................................. 52 
26 ks. Roman HAMNY, SDS ..................................... 44 
27 ks. Stanisław HOCHÓŁ, SDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
28 ks. Tadeusz ITRYCH. SDB .................................... 61 
29 o. Remigiusz JANKIEWICZ, OFMCap . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . 52 
30 ks: Marek JĘDROCHA SDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
31 o. Janusz JĘDRYSZEK, OFM Conv. ............................. 54 
32 o. Karol JOPEK OFMCap. ..................................... 70 
33 o. Ludwik KALINOWSKI OFMCap ............................. 52 
34 ks. Tadeusz KASZUBA CR .................................... 73 
35 o. Marek KIEDROWICZ, OFMConv. ............................ 34 
36 ks. Jarosław KOBIAŁKA, SDB ................................. 33 
37 o. Władysław KOWALSKI OFMConv ...........................41 
38 o. Czesław KOZIEŁ OFMConv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
39 o. Robert KOZŁOWSKI OFMCap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
40 o. Zygmunt KRACZyŃSKI, OFMCol1v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
41 ks. Jan KRAJEWSKI MIC ..................................... 41 
42 o. Michał KRAJEWSKI OFMCol1v .............................. 54 
43 o. Andrzej KRYG ER CSSR .................................... 63 
44 ks. Bolesław KUJAW A SDB ................................... 53 


97
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0100.djvu

			45 ks. Robert KULCZYŃSKI, SDB ................................ 53 
46 ks. Mirosław KURKIEWICZ, SDB .............................. 53 
47 ks. Antoni LABUDA, TChr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
48 o. Władysław LACHOWICZ, CSsR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
49 o. Włodzimierz LECH, OFMCap. ............................... 52 
50 ks. Kazimierz LEWANDOWSKI. SDB. .......................... 32 
5] ks. Waldemar ŁacIlut SDB ..................................... 52 
52 ks. Eugeniusz ŁODYKA, SDB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
53 o. Leszek ŁUCZKANIN OFMConv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4] 
54 ks. Jerzy MAKUL MS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
55 o. Stefan MALANDY OFMCol1v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
56 o. Zenon MASZCZYK, OFMCap......................... .......52 
57 ks. Jan MA TERNA, MS ....................................... 45 
58 ks. Henryk MA TUSIK SDS ................................... 44 
59 ks. Michał MEJER SDB ....................................... 52 
60 ks. Bolesław MICEWSKI. CR .................................. 73 
6] ks. Adam MICHALSKI SDB ...................................6] 
62 o. Andrzej MIELEWCZYK OFMCol1v ........................... 34 
63 ks. Wojciech MLECZKO CR ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
64 o. Krzysztof MLECZKOWSKI OFMCap ......................... 70 
65 o. Benedykt NADOLNY OFMConv. ............................. 42 
66 ks. Kazimierz NAPIERAŁA SDB ............................... 53 
67 br. Marek NIEMKIEWICZ, OFMConv. .......................... 34 
68 ks. Paweł OBST MS .......................................... 67 
69 o. Piotr OKRÓJ OFMConv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
70 ks. Leszek PAŁAC SDB ....................................... 53 
7] o. Piotr PAŃCZAK OFMCap . .... .... .... ........ .... ... . .... ..70 
72 o. Stanisław PIANKOWSKI. OFMConv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
73 ks. Mirosław PLUSKOTA. SDB ................................ 33 
74 o. Przemysław PŁASZCZYŃSKI OFMConv ...................... 34 
75 ks. Stanisław POLITOWICZ. SDB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. 33 
76 o. Piotr POSPIESZNY, OFMCol1v. ..............................42 
77 ks. Kazimierz PRZYBYCIEŃ MS ............................... 67 
78 ks. Paweł RACZYŃSKI MS . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
79 o. Michał SABA TOWSKI, OFMConv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
80 ks. Stanisław SADOWSKI, SDB ............................. 53, 8] 
8] ks. Kazimierz SA WOŚCIANIK CR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
82 ks. Adam SCHIELMANN MS .................................. 67 
83 ks.- Adam SĘDZIK, MS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
84 o. Sławomir SKWARCZEK OFMConv. ..........................41 
85 o. Alojzy SŁAWEK, CSSR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
86 ks. Stanisław S-MUNIEWSKI, SDB .............................. 61 
87 o. Waldemar SOJKA CSsR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
88 o. Krzysztof SZACHTA OFMConv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
89 ks. Stefan SZTUBA SDB ...................................... 6] 
90 ks. Paweł SZYMANOWSKI CR ................................ 73 


98
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0101.djvu

			91 ks. Ireneusz ŚLIWIŃSKI, SDB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
92 ks. Stanisław ŚWIETLIK. MS .................................. 67 
93 ks. Ryszard ŚWIRYDZIUK, SDB ...............................40 
94 o. Tomasz TĘGOWSKI OFMConv .............................. 42 
95 ks. Michał TOMCZAK SDB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
96 ks. Marek TOMSKI CR ....................................... 71 
97 o. Adam TROCHIMOWICZ OFMCap ........................... 70 
98 ks. Zbigniew WAL. MS ....................................... 67 
99 o. Roman WANTUCH CSSR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
100 ks. Zbigniew WEL TER. MS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
101 o. Dariusz WIĘCEK OCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 
102 o. Jerzy WINIARSKI OFMCap ................................. 52 
103 ks. Grzegorz WIŚNIEWSKI CR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 
104 o. Andrzej WŁODARCZYK OFMCap. ........................... 70 
105 ks. Jerzy WOREK. SDB ....................................... 52 
106 o. Leszek ZABDYR CSsR ..................................... 63 
107 ks. Józef ŹREBIEC, MS ....................................... 67 


99
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0102.djvu

			Cz
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0103.djvu

			"-
		

/KKWD_2008_Nr_Spec_0104.djvu