/GP_1981_68.djvu

			PROLETARIUSZE 


WSZYSTKICH 


KRAJÓW 


ŁĄCZCIE 


SIEI 


DZIENNIK 


POL5«łChJ3H)J 


Rok XXIX Nr 6$ (9059) 


o 


IX 


Plenum 


BOGDAN MIERZLIKIN 
t sekretarz KZ PZPR w 
Stoczni "Ustka" 
- Zaprezentuje zdanie e- 
gromnej większości c i o n k ó w 
stoczniowej organizacji par- 
tyjnej: na IX Plenum KC 
konkretnie załatwiono trzy 
najważniejsze sprawy, któ-e 
bedą miały znaczący wpłjw 
na dalszy przebieg procesu 
od;iowy w kraju, a zwłasz- 
cza w PZPR. Po pierws/je - 
ustalono zasady wyborów w 
partu od naj niższego do ni) 
wyższego szczebla: tajne, 
demokratyczne. Po drugie - 
określono termin Nadzwy- 
czajnego Zjazdu. Po trzecie 
- opowiedziano sie za re- 
tu lązywaniem nop:cć metoda 
mi politycznymi. Wyraża s c 
jednak uwagi do IX Plenum 
zapytując, dlaczego w Biu- 
rze Politycznym n:e nastą- 
piły znrany personalne, któ- 
rych oczekiwały organizacje 
partyjWe. N'e zgodziliśmy sie 
rów.iiez z tak krytycznym i 


z 


u 


c Z U 


ANTONI BATURA - pracow- 
nik Zar ładu Budownictwa Inwe- 
stycji WSS "Spoitm" w Slup- 
I ij . 


Sqdre. że wszyscy ludzie, 
tak jak ja sq szczęśliwi, ie to* 
ronqdnis zodecydowono. Roi- 
voine postępowanie obydwu 
s.ioi - komisji rzqdowej i KKP 
NSZZ ... Solidarność" - dopio- 
wodriła. moim tdoniem. do 1«- 
dynsgo rczwlqzamo. która 
gwarantuje spokojna proce i 
wydobycie ł>e kraju z trud- 
naiei Obecno sytuacjo powin- 
no bvc wykorzystano priet spo- 
łeczeństwo jlka sp'ZylOlqco 
normolnej. wydojnel procy. W'» 
rze. te nostqpi normalizacja 
stosunków społecznych. jak 
również międzyludzkich, które 
ostatnio były jut nie do mie- 
si enio. 


APOLONIA SĘKOWSKA, mat- 
ko czworga dzieci, babcia 
pięciorga wnucząt, mieszkanko 
U łtkl. 


Przez ostatnie dni chodzi- 
łam bO'dro zmartwiono Pize- 
tywatom ciałko "Opięcie śm- 
ieszne, jokie panowało w kra- 
ju Martwiłóm sie o synów 
1 zieeio. a przede wszystkim e 
rfzlert Nie tylko o mole win- 
ki, ale a wszystkie poli':t* 


Obrady 


OCZONEJ 


PARTII 


ROBOTNICZEJ 


KOSZALIN. SŁUPSK. Cmartek. 2 kwietniu 1381 r. 


KC 


P Z P R 


surowym osadem littu Ste- 
fana Bratkowskiego. 


CECYLIA KCCH4.RSKA 
- I sekretarz KZ PZPR w 
Wojewódzkim Szpitalu Zespo 
lonjm w Słupsku. 
- W pon ' edz19łek wieczo- 
rem nasza organizacji par- 
tyjna podjęła rezolucje., 'v, 
które] wyraża poparcie dL. 
stanowiska KC zajętego w 
Uchwale IX Plenum. Opo- 
wiadamy sie za hk riajsf.vb 
«7ym zwołnuiem IX NTadzwy 
c*ajncgo Zjazdu PZPR. u 
przeprowadzeniem w rałel 
partii demokratycznych i 
tajnych wyborów, za ukara- 
niem winnych konfllktif w 
Bydgoszczy. Ponadto popie- 
ramy apel prem'rra o 90 spo 
kojnych dni. Co sfe nato- 
miast tyczy l Utu Stefana 
Bratkowskiego to uważam, 
ze większość członków partii 
nie zna lego treści. Osob'śc e 
uważam też. że «;praws a<':tów 
społecznych, podjęcia dzia- 
łań dla wyprowadzenia kra- 
ju z lcryz.yiu. Żądamy rze- 


Wofcoiłełem'* sta str j) 


Dostawy 


żywnośc 


dla 


Polski 


RRIKSEI.A. Podano tu 
oflcja'nle do wiadomości, ze 
w. odpowiedzi na postano- 
wienie przywódców krajów 
EWG przekazała obradującym 
w Bi uksell ministrom rol- 
n ctwa krajów członkow- 
skich propozycje w spiawt« 
eksportu do To Ukl w- naj- 
bliższym czasie lOty». ton 
Tiasła. 5 tys. ton serów twar 
dych. 2 tys. ton mleka pel 
nfgo w pioszku, 30 tys. ton 
mleka odc*aganego w prosz- 
ku. 30 tys ton miąa. SO tys 
ton cukru. 30 tys. ton oleju 
rzepakowego łub sa tys. ton 
ziarna rzepakoweco. 17* tys 
ton Jęczmienia. 2S tvs ton żj 
ta. 200 tys. ton zbóż paszo- 
wych. I 


Ceay powyższych produk- 
tów postanowiono obniżyć o 
15 proc w porównan'u T pn 
złomem cen światowych z 
wyjątkiem cukru, którego Cr 
ae obniżono o 10 proc. Ocze 
kuje s!e. *e nvnistrow!e rol- 
nictwa krajóyv EWG zatwei 
dzą pouytste propozj-rje 
(P AP) 


Cbrady KKP NSZZ "S O I i d a r n ość n 


Odwołan 


gotowośc 


e 


strajkowej 


Wczoraj o godzinie U vr siedzibie gdańskiego M KZ 
yy-znowione zostały obrady KKP NSZZ "Solidarność". Roz 
poczęto dyskusje nad dal«z>nil punktami porozumienia pa- 
rafoyvan?gn 3a uhm. w Warszawie w wyniku rozmów przed 
a Uwifleli KKP z komisjaj rządową. 
Pmłjeto decyzje, o odwołaniu utrzymującej sie od kilku 
dni w kraju gotowości strajkowej, z wyłączeniem yyoj. 
bydgoskiego, na którego terenie gotowość strajkowa nadal 
obowiązuje. 


To ustosunkowaniu *ie 
wszyst '.ich cllonków prezi- 
dmm do posEczeEólnyth 
puntków porn .urrlienia para- 
fowanego w poniedziałek - 
KKP prryjeia oświadczenie 
z 30 marca' J ko wstępne po 
.rozumienie, które pozwala 
na w*Łc.ct> negocjacji t 
rządem w głównych proble- 
mach konfliktowych. KKP 
zaleca zespołem problemo- 
wym prryAoi.iwanle szeze- 
p6V «ycfo s.1. łowiska w ter- 
tiiln.e 7 d- . 


Posiedzenie 


KK P - Jak stwierdza sie 
- przystępuje do negocjarji 
boz groźby strajku wierząc, 
że będzie traktowana jako 
l>artner, zgodnie z wcześniej- 
j m i oświadczeniami przed 
stawicie li rządu. 
Ustalono teł zestaw za- 
gadnień do najbliższych roz- 
mów z przedstawicielami 
rząda oraz wybrano odpowie 
dzlalnyrh za ich przygoto- 
wanie I zreferowanie. (PAP) 


( dokończentt na itr. 2) 


Ćwiczenia 
.. Sojur i i " 
trwaja. 
Na zdjęciu: 
przrprassa p o i 
tonoyy a zbudo- 
yyana przez >01 
nlerzy Jednost- 
ki inżynier* ł*n 
-saperskiej < 1» 
aklegn O kręgu 
Wohkosvego. 


Fot t AF 
XV\r 
Chmurzy n*LI 


Komisji 


Wspólnej 


przedstaw 


rządu 


c 


e I 


E P 


skopatu 


l hm. obrarloyy-ała w Warszawie Kqmi>Ja Wspólna r e n 
«Uwicieli rządu I F.piskopatu. Było te piąte * kolei po- 
siedzenie plerarne. 


Komisja Wspólna oceniła 
aktualną sytuacje w kraj ą 
za okres od ostatniego po- 
siedzenia, które miało mfej- 
«e 2 marce br.. wyrażając 
głęboką trojkę o byt pan- 
stwoyyy 1 o df.iszy prawidło- · 
wy rozwój odnowy żjc.a 
społecznego, politvczneg* 
l gospodarczego, o dalszą 
demokratyzacje. Ostatni 
okres napleć społecznych i 
politycznych uświadomił za- 
równo yvładrom państyvo- 
wym Jak I społeczeństw J 
zorganiz.owanemu w różni 
grupy społeczne I zawodo- 
we, że I->dvnie słuszną dro- 
gą rozwiązywania powstają- 
cych napleć c.y konfliktów 
jest dialog prowadzący do 
rozwiązań politycznych koi» 
sekwentnie uj etj ch w formq 
prawną. Należy usuwać w 
porę, źródła napigć i nie do 


puszczać do różnego rodz
u 
działań obcych interesom 
społeczeństwa, ludzi pracy 
Wszyscy muszą mieć świa- 
domość że odpowiedzialność 
za losy Ojczyzny spoczywa 
zarówno na władzach poli- 
tycznych, j ak również na 
społeczeństwie, na poszcze- 
góln.ych obywatelach. W ka- 
tcgorlarh społecr. nych dóbr-: 
Rzeczypospolitej Jest do- 
brem największym, które- 
go strzeżenie Jest obowią- 
zkiem moralnym każdego 
obywatela. 
Przedstawiciele rtad u 
przekezali wyraz- uznania 
i podzieknyyania za działa- 
nia podjęte przez Ojca Rwie 
tego Jana Pawle U pfyma- 
sa Polski I Episkopat w ce- 
lu doprowadzenia do poko- 


(dokoAczcnie na itr. 3) 


Cena l eł 


6 


kwietn a 


pos edzen e 


Sejmu 


Prezydium Sejmu posta- 
nowiło zwołać XI posiedzę 
nie Sejmu Polskiej Rzeciy- 
pospolitej Ludowej yv dnri 
· kyyletnia 1M1 r. 
Posiedzenie rozpocznie 
sie o godz. 11.00. 
Porządek driennr posie- 
dzenia przewiduje inform * 
cJe prezesa Kadr Mini- 
rtróyy o aktualnej sst<a- 
n ,cznvch. b M. Oatorosiels'j 
o r YJ a-t 1 m przodstowlC en 
Polskiej Rady Ekumenicznej 
w osobach: KS bp 1 No- 
· zynsiri. prał d' W GostpA · 
ry 1 red A. W ojtowicz V I 
trakcie soatkon o omówieio 
wiele sp I aw zwiqzonych z 0'«< 
tualnyml O'Oblemomi medzy 
10'odowym1. w tym zwłe- 
srezo sytuacfl w stosunkach 
PRL - RFN W nojblitszym 
czosie mo mieć mieisce sp ot - 
kanie Polskiei Rody Fkume- 
nleznej i Rodq Kościoła 
Ewangelickiego RFN. 


(dokoAcienfe na itr. 21 Strona 2 


Po 


rozmowach 


INI. J a g i e I s k i e g o w P a ryż u 


Polsko-francuska wym 


P AR Yl Rz<-rznik Pałacu Elizejskiego Jaccucs Biot 
podał że V. Giscard dEstalng poinfarmowai M. Ja- 
gielskiego, Iż zostanie zbadana mozliwoae wdrożenia 
· riyłplesronego trjbu dostaw produktów żywnościo- 
wych do Polski. 


Dalsze rozmowy M. Jagieł 
akiegn przcbwy ilości, ter 
minów i warunków dostaw 
zboża i niektórych Innych 
p r o d u k t ów r o i n o - s p ożyw- 
czych na zaopatrzenie ryn- 


OBRADY 
"SOLIDARNOŚCI" 


(dokończenie te str. 1) 


KKP przyjęta rezygnację 
Karola Modzelewskiego ZŁ 
stanowiska rzecznika praso- 
wego "Solidarności". Jego 
funkcję podjął się prowa- 
dzić tymczasowo, do na- 
stępnych obrad KKP, Ja- 
nusz Onyszkiewicz, rzecznik 
prasowy "Mazowsza". 
KKP nie wyraziła nato- 
miast zgody na zgłoszoną re 
zygnację wiceprzewodniczą 
Cego związku Andrzeja 
Gwiazdy członka Prelu- 
dium M KZ "Gdańsk". 
W wyniku tajnego gloso- 
wania (17 głosami za i 13 
przeciw) odsunięto do na- 
stępnjch obrad KKP ze «ta 
ncwLska sekrctarla KK P 
Andrzeja Celińskiego. 
Termin rtąjbhtizcgo po- 
s ?4;ai>a Pr*Cs1»4in KKl ł 
MUpfctwia IM ptgtpk 3 bin 
Otfędue się cno w Gdań- 
sku. 


< F\P) 


Pouczenie lotnicze 


Warszawa-Gdaństk- 


-Hairfturg 


Polsk.e Lnie lotnicze "Lot" 
Informują ze od 3 bm. sa- 
moloty relacji Warssawa 
Hamburg, latające dwa ra- 
zy w tygodniu na tej traai< 
będą U dounć po drodze ni 
lotnuku w Gdańsku. 


Połączę.; o z Warszawy do 
Hamburga, istniejnee od 1972 
roku. n;e przynosiło w peł- 
ni zadów alaj ących wyników 
ekonomicznych. Obecna am.a 
na ma na celu ich poprawę. 
( PAP) 


T EMATYKA polska w dal- 
szym ciqgu wypełnia 
czołówki zachodnich 
dnonników i jest szeroko rela- 
cjonowana przez większość sta- 
cji radiowych i telewizyjnych. 
Porozumienie miedzy fiqdern 
a "Solidarnością" oraz odwo- 
ł ani e strojku powszechnego 
przyjęte zostało wszędzie z u- 
czuciem ulgi. Wielu komenta- 
torów z "umiarkowanym opty- 
mizmem" patrzy na dalszy roz- 
wój w< ,dorzoń w naszym kroju, 
wskazujqc równocześnie, że 
* .ęks:o*m spornyce piobloe>ó>v 
." trudności wymaga jesz-ze 
rozwiązania. Przeważo też 
przekonanie, że ostatnie dm 
przyniosły umocnienie się wpły- 
wów zwolenników dialogu i ne- 
gocjacji zarówno w partii jak 
tet w nowym ruchu zjviqz«o- 
wym. Obserwatorzy zachodni 
tej zifrsio, że przezwyciężenie 
pelO-llX1 t! il 1HccfMu 
i . 
<» j Killudele". (PAr) 


Na zdjęciu: zdobjwcy aktor-1.lrh Oscarów: Rubert de Ni- 
ro Igła* na rola w filmie ..Waeiekly b>k") i Sissy Spaeek 
(clowna rola w filmie .. Córka górnika"). 
Fot. CAF - Pliotefax - telefoto 


Z a 


g 


r 


zadowoleniem". Meese sqdzi, 
że wzięła górę koncepcjo dia- 
logu i dodał, że innego ro- 
dzaju rozwiqzonie kryzysu za- 
kwestionowałoby możliwość po- 
mocy gospodarczej dla Pol- 
ski 
Prasa włosko powraca de 
przebiegu i wyników ostotn t 
 plenum KC PZPR Zdanie 
"La Repubblica" ebrody ple- 
num były ,,18-godiinnym aktem 
oskarłenio przeciwko konier- 
wotyzmowi". Dziennik podkreś- 
lo( że "uchwala plenum po- 
twierdza koncepcję dialogu, 
który uwzględnia socjalistyczno 
rzeczywistość Polski o równo 
cześnie potrzebę przeciwsta- 
wienia się wszelkim próbom 
zmierzojqcym do przekształce- 
nia "Solidorności" w organiza- 
cje politycznq" . 
Ten sam dziennik w komen- 
tarzu S. Violi pisze, że "to co 
zaszło w Polsce od sierpn o 
1980 r tna eererrme znoezen * . 
Chodzi o rezultat* nieodwracol- 


a 


n 


c 


ą 


o 


De w tym sensie, że po gdań- 
skim lecia I jesieni oraz zima 
worszowskiej nic nie będzie 
jut mogło być takie jak dow- 
niej". Według Violi proces od- 
nowy w Polsce może być za- 
grożony z jednej strony przez 
"siły konserwatywne" o z fjru- 
giej przez tych działaczy w "So 
lidornosci", którzy należq do 
"ekstremolnego skrzydła". V o- 
la zwraca uwagę no "rozsądek 
i umiarkowanie" działaczy "So- 
lidarności", skupionych wokół 
Lecha Wałęsy, a także no 
"moderujqcq rolę Kościoła". 
"Ludzie ci zdojq sobie spra- 
wę, że kolejne zwycięstwo uzy- 
skane dziś mogłoby być rów- 
noznaczne z kleskq jutro. I 
dlotego właśnie starajq się o 
porozumienie a nie o doisz 
wyzwania rzucane władzy" . 
"N ew York Times" W kore- 
spondencji J. Darntono pisze, 
że "wiodomeil o porozumie- 
niu wywelale ogólnonarodowe 
westchnienia ulgi. Społeczne 


KRAJU 


ŚWIATA 


ZE 


z 


posiedzenia 


Rady 


M n strów 


Jak informuje rzecznik prasowy rządu l bm. pod 
przewodnictwem premiera gen. armii Wojciecha Jaruzel- 
skiego odbyło się posiedzenie Rady Ministrów, poświęcone 
ocenie aktualnej sytuacji kraju i zadaniom a niej wyni- 
kającym. 


Wicepremier Mieczysław 
F. Rakowski zapoznał Radę 
Ministrów z przebiegiem roz 
mów między Komitetem do 
Spraw Współpracy ze Zwią- 
zkami Zawodowymi a dele- 
gacją Krajowej Komisji Po- 
rozumiewawczej N S Z Z "Soli 
darnosć" z, jej przewodniczą 
cym Lechem Wałęsą i doko- 
nał oceny zawartego porozu- 
mienia. 


- W poczuciu najgłębszej 
odpowiedzialności za losy 
kraju - powiedział wicepre 
mier M. F. Rakowski - sta 
raliśmy się zażtgnać konflikt 
i poprzez zbliżenie oceny wy 
darzen oraz przejęcie odpo- 
wiadających temu wmoaków 
osiągnąć zgodno stanowisko. 
U czyniliśmy to, zarówno stro 
na rządowa jak i "Solidar- 
ność"; przyjęliśmy wspólne 
ustalenia, które stały się pod 
stawą do odwołania strajku 
i jednocześnie powinny stać 
się platformą nie tylko su- 
kcesywnego rozwiązywania 
poszczególnych problemów, 
ale także programem takich 
wspólnych działań, które mo 
gą w przyszłości skutecznie 
zapobiegać powstawaniu kon 
fliktów. 


W dyskusji członkowie Ra 
dy Ministrów ustosunkowali 
się pozytywnie do zawarte- 
go porozumienia. Wskazali 
na jego rolę w zapobieżeniu 
strajkowi. Jednocześnie zwró 
ciii uwagę, że niektóre uję- 
cia wymagaj ą dodatkowych 
wyjaśnień. W porozumieniu 
brak jest także ustosunko- 
wania się przedstawicieli 
"Solidarności" do przedsta- 
wionych przez rząd w cza- 
sie rozmów postulatów, do- 
tyczących warunków stabi- 
lizacji sjtuacji w kraju. 
Formułując te strzeże- 
nia do rozpatrzenia w od- 
ręlmym trybie, Raiia Mini- 
strów generalnie akerptuwa- 
I -i podpisane porozumienie. 
L > w.iżatł.) zar' (U Koru I 
t ) Sjraw W Iprr.cy a, 
5. Wil.:. Bnii Zaw.<mi do 
przeuatawirttia w Wn j nas tę 
p ch rozmów z prri istaw- 
i-i laml ..Solidni próbie 
z*at*unjitii ? wApoli ą 
Pu i A.<-dzialrvoJ.*..1 za zaha- 
,.ii.«anle pogar zające] S'ę 
\ \ le, groinej dla warunków 
tycia ludności, sjtuacj. 
gospodarczej kraju. Powyż- 
sza problematyka powinna 
b>ć rownf"ż omówiona z 
l>ranżow>mi i auto.ior-, CZJIJ- 
i) l związkami sawodow} mi. 


Na zakończ»>-i:c 
W. JaruzeM-ł 
tu. In.: 
Porozum le»iie J*»t wy- 
nikiem dą i a a'iol stro.) 
do rozładowana rjlv#f.a I 
zapewnienia kraj rwi spo- 
koju, podstawowego dz'ś 
warunku rozwiązywani 
nabrzmiałych problemów 
społecznych i gospodarczych. 
Przyszłość naszego kraju, 
los narodu zależy obecnie 


premier 
powie': ni 


p O 


s C e 


odczucie coraz bardziej kiero- 
wało się przeciwko strajkowi, 
gdyż obawiono się. że może 
doprowadzić to do wojny do- 
mowej lub interwencji". 


"Christian Science Monitor" 
pisze, te "Polska z trudem 
przeżyło dwa najbardziej na- 
pięte I najniebezpieczniejsze 
tygodnie kryzysu, joki rezpaczqt 
się lotem ubr.**. Dziennik wska- 
zuje no istotne znaczeń. a 
uchwał ostatniego plenum KC 
partii. "Komitet Centralny za- 
jqł się dwoma ważnymi proble- 
mami Jednym jest zopowisdi 
przeprowadzenia bezpośrednich 
i bardziej demokratycznych wy- 
borów delegotów partyjnych, 
e drugim ustalenie konkretnej 
doty zwołania zjazdu". 
"Woshmgton Post" w ko- 
mentarzu redakcyjnym pisz 
"To wielkie szczęście dlo Pol- 
ski, że strajk został odwolony 
Zmniejszane zoitofo w ten spo- 
sób niebezpieczeństwo grgżgce 


- jak nigdy może w histo- 
rii - od spokój* społeczne 
go, od powszechnej, swiado 
mej dyscypliny i poesuela 
odpowiedzialności warunku- 
j ącej stabilizację, umożli- 
wiającej porządkowanie go- 
spodarki, wytwarzanie nie- 
zbędnych środków do żscia, 
do zaspokojenia podstawo- 
\ v>cli potrzeb ludności. 
Z cc:iną pomocą przycho 
dzi nam Zwiąże!; Radzici-k. 
który ostatn:o uwzględnił 
naszą prośbę o dodntkowe, 
ponadplanowe dostawy róż- 
nych niezbędnych surow- 
ców l materiałów. Podcjmj 
jemy również wysiłki dla 
uzyskania dopływu z Innych 
krajów niezbędnych kredy- 
tów, a także materiałów l 
żywności. Jednakże warun- 
kiem zaufania do nasze] 
zdolnośoi rozwiązywania po 
wstały ch problemów, czyn- 
nikiem, który sprzyjać bę- 
dzie wychodzeniu na prze 
ciw naszym potrzebom ze 
strony Innych państw jest 
stabilizacja i nasza własna 
praca. 
W tej s }tuacjl trzeba czy 
nić wszystko dla umacnia- 
nia się rozsądku I odpowie- 
dzialności, przeciwdziałać 
tendencjom ekstremistycz- 
nym i dezorientacji spo- 
łeczna] oraz naruszaniu pra 
wa. Ważnym zadaniem jest 
zapewnienie warunków dla 
niezakłóconego funkcjono- 
wania gospodarki I pracy 
urzędów. Nie wolno utrud- 
niać działalności ad ministra 
cji, ograniczać kompetencji 
dyrektorów i zakładowego 
personelu organizującego 
produkcję. Porządek spełrez 
ny powinien hyc powszech- 
nie 1 bezwzględnie przestrze 
gany. 
Rząd w swej pracy spo- 
tyka s:ę t prłnym zrozumie 
n vm I poparc.em ze stro- 
kicrowhiictwa partii, a 
t" k e sojuszniczych stron- 
i _'\- ZSL i SD, docenia 
rółtrrijei życzliwy stosunek 
s r ich rzęsa bezpartyj- 
nych. Swoim działaniem 
r qd będzie tworzył waru i 
ki dla korzystania z wszel- 
kich ' pożytecznych inicja- 
tyw. Dążymy niezmiennie 
do konstruktywnej współ- 
pracy i wzajemnego zaufa- 
nia ze związkami zawodo- 
wymi. 
N ade wszystko liczymy 
na załogi zakładów prac> 
na klasę robotniczą, której 
Ipowicdzialnoać ma decy- 
r · Vice znaczenie dla losów 
Foski. 
Głównym prelilnnem Jest 
nbrenie trnsla e rytm ura- 
dukcjl, a więc o zaopatrze- 
nie rj nku, zaspakajanie po- 
trzeb społecznych. Rsąd l i- 
czy, że Jego wysiłki w tej 
dziedzinie zostaną wsparte 
obywatelską postawą załóg. 


(PAPl 


odnowie. Nojwaenlojszo Jest to 
w jaki sposób uniknięto stroi- 
ku. Dokonano tego poprzez 
konsultacje I nlegocjocje dzię- 
ki czemu zdołano przezwyciężyć 
różnice dzielęce obłe strony. 
N iezależnie od owych różnic e- 
bie strony uznały, że dla dob- 
ra Polski me można doprowa- 
dzać do ostatecznej konfron- 
tacji. To wiośnie do tej poiy 
ratowało Polskę", 


W korespondencji z Warsza- 
wy B. Margueritte pisze, le 
"w Polsce lżej się oddycha" 
i że "odżyła ostrożna wiaro w 
przyszłość". Jego zdaniem io> 
naszego kraju założy od trzech 
zasadniczych kwestii. Pa pielW 
sie od tego. kto weźmie goię 
w "Solidarności". "Czy siły J 
miarkowane z L Wałęsaj, flo- 
ra chcq by "Solidarność" byle 
zwtqzkiem zawodowym dziole- 
jęcym w romoeh systemu 
cjolistyeznego. czy też ekstre- 
miści, którzy chcieliby go wy- 
korzystać ja'io wojennq maclu 
nę politycznq przcc W. o włc 
dzy" 'PO dru-jie. od "rozwfll" 
tendencji w lenie paitii" Po 
trzecio nd sytuacji gospo- 
darczej , (PAP) 


G/os Pomorza nr 68 


(dokończenie ze str. 1) 


Polsko- bry t > j ska 
wymiana handlowa 


Jak wynika z danych, opu- 
blikowanych przez dzien.-iik 
"Times", polski eksport do 
W. Brytanii był w 1980 r. 
mniejszy o 15.2 proc. od eks- 
portu w 1979 r. Nojwiększy 
spadek nastqpił w dziedzi- 
nie metali niezeloznych 
(zmniejszenie eksportu o 60.4 
proc.), węgla (spadek o 31 
proc.) I pojozdów mechanicz- 
nych (mniej o 32 proc). Pol- 
ski import z W. Brytanii 
wzrósł w tym czasie o 13,7 
proc. Ale stało się to głów- 
nie dzięi.i dużym zokupom 
tywncj ci oraz poprzednio zo- 
kontrokto- vanym dostawom 
dlo budowbnych obiektów 
przemysłowych. Pierwsze nve- 
siqce br. przyniosły pogłębie- 
nie tych niekorzystnych zja- 
wisk. Prow zoryczne done za 
pierwsze dwa miosiqce br. 
mówię e spadku polskiego 
eksportu do W. Brytanii o 
47 proc. I brytyjskiego eks- 
portu eto l>'-.H o 42 proc 


Walk: 
w Kurdystanie 


Między "strażnikoml rewo- 
lucji" a oddziała.-ni powstań- 
ców kurdyjskich doszło do 
walk w mieście Mahobad w 
północno-zachodnim Iranie. 
W czasie starć zbrojnych 
śmierć poniosło 5 powstań- 
ców, zaś kilkunastu zastało 
rannych. Powstańcy kurdyjscy 
zoatokowali koszory "straży 
rewolucyjnej", otok ten zostoł 
jednak odparty. Walkq par- 
tyzantów kieruje Demokra- 
tyczna Partio Kurdystonu Iran 
skiego, któro domaga S'ę 
przyznania szerokiej outene- 
mii obszarom zamieszkałym 
przez Kurdów 


Korea Pd.: Wjroki 
na spiskoweów 


Sqd Najwyższy Korei Po- 
łudniowej odrzucił opelację 
82 mieszkońców mrasiu K «wn 
dżu, oskarżonych o "próisę 
przewrotu państwowego" i xo« 
twierdził wyrok trybunału woj- 
skowego Troje oskorzonych 
zostolo skazanych no korę 
śmierci. 7 no dożywocie, a 
reszto na kary długoletnie- 
go więzienie W maju us.r. 
mieszkańcy Kwandżu doko- 
nali powstania przeciwko jun- 
cie seulskiej. N a rozkaz po- 
łudniowokoreonskiego dytto- 
tore Czon Du Hwana człon- 
kowie specjalnych Jednostek 
wojskowych brutalnie rozpra- 
wili się z powstańcami, za- 
bijojqc ok. 3 tys. osób. 


Lord CHrringlon 
przybył do l*pki:iu 
Do Pekinu przybył t a- 
dmawo wizyto. ołicjolnq bry- 
tyjski minister spraw zagra- 
nicznych lord Corrington. Ce- 
lem rozmów szefa Fareign 
Office z przywódcami chiń- 
skimi jest według jego stów 
"pegorszojqca się" sytuacjo 
no świecie. Przed opuszcze- 
niem Hongkongu szef dyplo- 
macji brytyjskiej oświadczył, 
ie rzad w Londynie nie me 
zamiaru "porzucenia" swa} 
posiadłości kolonialnej no 
rzecz Chin i zapewnił, że 
W. Brytania jest zoinlereso- 
wena utrzymoniem stabil- 
ności togo terytorium. Dodoł 
ponadto, że stosunki cSińska- 
-brytyjskie "nigdy nio były 
lepsze" niż obecnie 


A SPORT A FPORT 


L G A 


Wczoraj zdp<>łv I im all- 
karsklrj rmegr';\ty X I X kelaj- 
*. spalkaA. ().. i»mi:»»lvt 
nurh - Odra l:« lli:ni. / a» i- 
"a - ąiaik ni (i.«». W N U 
- Kzomhirrkt s1 t»:ll. 8al- 
Isk - Hia1 Z:l firm. I "łla - 
Rńrn1k ł:1 «<">). Wir s» - 
I Kii 1:1 11:(t, Mo1nr -- Arka 
Z: ( ta:n> . / a i l r b i r - t r r h t: Z 
fi):i). Po lej nmdr.ir sp»tv»n 
l-n/\r)r lidera iitrji PIPI Wi- 
d/rw C-hIS. ai-12), ale <*Sn 
n u r n a i i n*4 I seta. *t"p")a*a 
lut do duAch rwnKriw «'t«S 
W-HI. Krlrior d"» i"-*lira 
I llnmi Słs1i-h r-> U »jl 
i Vi
  • l marca uczestniczy? on w dwóch lotniczych wypad- kach. Tego dnia howlem hył także pasażerem samolotu ln- rerfluzu. który wypadł z pusA lądowania na murawę lotniska na Okęciu w Warszawie. (f AP) Wolne soboty w szkołach Ministerstwo Oświaty I Wy- chowonia informuje, że sobo- ty: 4 kwietnia. 2 maja i 9 maja sq we wszystkich typoeh szkół dniami wolnymi od za- jęć szkolnych. n y komun M N s Z Z " s o d K Z We wipolnym eświodueniu przyjętym no zakończenie fer- mów delegacji Krajowej Komi- sji Porozumiewawczej NSZZ "So- lidarność" z Komitetom Rody Ministrów do Spraw Związków Zawodowych uznano, że do 5 kwietnia zostanie opublikowany w prasie komunikat rodnych WRN w Bydgoszczy I MKZ .' &r lidarność" s 19 marca. Oto tekst tego komunikatu: Dnia 19 marca 1981 roku roz- poczęła się VI sesjo Wojewódz- kie! Redy Nerodowoj w Bydgo- szczy, no której oprócz radnych pyli zaproszeni goscio. wśród których byli obecni przedstawi- ciele MKZ NSZZ "Solidarność" pod przewodnictwom lana Ru- lewskiego. Na sali obecny był specjalny wysłannik prymoso Polski prof. dr Romuald Kukulo- wiez eraz wicepremier Stanisław Mech. Zgodnie z ustaleniem w dniu B marca 1961 r. na posiedzeniu Prezyóium WRN mieli oni przed- stawić w punkcio 3 "zapytania I wolne wnioski", problemy spo- łeczno-prawne sytuacji rolnic- twa I rolników indywiduolnych erez sprawy wyżywienia narodu. Penadie zamiarem delegacji MKZ NSZZ "Solidorneśe" było przedstawienie radnym zagad- nień zwiezonycH t ogólnopol- skim strajkiem okupacyjnym chło J::)ĆMr - członków NSZZ "Solidar- noić" w gmachu WK Bydgoszczy. Obrady przebiegały zgodnie z zotwierdzonym porządkiem. W trakcie obrad przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzen- nego Andrzej Młodocki zapropo- nował przerwanie dyskusji nad planem społeczno-gospodarczym i budżetom na rok 1981 woje- wództwa bydgoskiego. W uza- sadnieniu podał m. in. potrze- bę rozpatrzenia bardzo dużej ilości interpelacji radnych złożo- nych w U okcia sesji oraz Ło- oiaczność włączenia de prac nod planem nowego wojewody bydgoskiego i pełniejszego u- względnienio lO-punktowego pro- gramu premiero. Radny A. Mło- docki przedstawił wniosek o kon- tynuowanie obrad na następnym posiedzeniu tej samej sesji. Wniosek ten większością gło- sów został przyjęty. Następnie przewodniczący Wojewódzkiej Ro dy N arodowej Edward Berger zamknął ebrody, nie wyczerpu- jąc przyjętego porządku tj:- 1. Uchwalenie planu procy WRN no rok 1981, 2. Odpowiedzi wojewody ne interpelacje. ' 3. Wolne wnioski. Wobec tego nie zrealizowano zobowiqzania podjętego na Pre- zydium WRN dnlo 5 marca 1981 roku o udzielenie głosu przed- stawicielem MKZ NSZZ "Solidar- ność". Większoić radnych nie WIADOMOŚCI Z REGIONU Posiedzenie Komisji Wspólnej przedstawicieli rządu Episkopatu (dokończenie ze «tr. Jj jowego rozwiązania fliktu społecznego. kon- Komisja rozpatrz; la spra wy owiązane i& sv»obodu. działania instytutów zakon- nych i innych form życ»a konsekrowanego, zgodnie z ich zadaniami określonymi w konstytucjach zatwierdzo nych przez władze kościel- ne. Omówiono wutępnee za- sady, jakimi kierować się bodą władze państwowe 1 kościelne przy realizacji bu downictwa obiektów sakral- nych i kościelnych oraz spo soby zaopatrywania tych bu dów w materiały budowla- ne, a także sprawy zakłada nia cmentarzy. Poruszone zostały sprawy związane z własnością obiektów i grun tów kościelnych. Prace nad tymi tematami będą konty- nuowane, zgodnie z ustalony mi w> tycznymi. Komisja Wspólna wysłu- chała informacji o pracy niektórych zespołów robo- czych i stopniu realizacji skierowanych do zespołów tematów. Komisja zaakcep- towała wnioski i ustaleniu zespołu do spraw semina- riów duchownych, odnoszą- ce się do wyższych i niż- szych seminariów duchow- nych. Wysłuchano informacji o problemach związanych z uczelnią/ni katolickimi i fakultetami papieskimi oral, ustalono, ze odpowiednie propozycje zostaną przeka- zane zespołowi opracowują- cemu założenia ustawy o szkolnictwie, wyższym. 'N adto wymieniono poglą- dy na temat wychowania i wszechstronnego rozwoju młodzieży. Nawiązano w tra koie posiedzenia do realiza- cji umów społecznych z Gdańska, Szczecina, Rze- szowa i U strzyk. N astępne posiedzenie ko- misji wspólnej odbędzie s>e na początku maja. (PAP) k a t radnych a r n ość w ZSL w była peinformowono przez Pre- zydium WRN o uzgodnionych i ustalonych wystąpieniach przód stawicieli MKZ NSZZ "Solidar- ność" . Stanowisko przewodniczącego WRN E. Bergera spptkoło się z protestem przedstawicieli MKZ NSZZ "Solidarność". W między- czasie Prezydium I część zde- zorientowanych radnych opuści- ła salę obrod. Przewodniczący MKZ Jon Ru- lewski poinformował pozostołych i wychodzących radnych o u- przednich uzgodnieniach z Pre- zydium WRN traktując to jako działanie niedopuszczalne. W trakcie przemówienia do rod- nych wyłączono nagłośnienie. Na sali pozostało 45 radnych, któ- rzy zajęli następujące stanowi- sko: 1. Radni wystąpili no piimie do Prezydium WRN o zwołanie w ciągu 7 dni drugiej CZęSCI sesji w trybie nodzwyczajnym; 2. Integralną częścią tej sesji będzie udzielenie głosu przed- stawicielom MKZ NSZZ "Solidor- ność" ; 3. Na posiedzenie sesji zapro- szeni zostaną wszyscy przedsta- wiciele MKZ NSZZ "Solidar- ność" uczestniczący w obradach sesji w dniu 19 marca 1981 r. wedłuq listy obecności. Równocześnie radni zopropo- newali zokańczenie w dniu dzi- siejszym dyskusji w spornych punktoch, wychodząc z założenia. KRAJU o IX Plenum y (dokończenie z« s . telnjch ł zgodnych z praw- da informacji o gospodar- cz>m i politycznym Atan * nasaego kraju... (wir) . » . KAZIMIERZ KWINTA sekretarz Komitetu Za- kładowego P IPH H kosza- lińskiej "U nimic" . Spodziewaliśmy się, ze będzie ono bardziej kon- kretne. Zeby prowadzić od nowę, trzeba wpierw rozli- czyć się ze starj mi grze- chami. Dot A kuno wszjstkie go tylko w spo ób "ogródko wy". A przecież, żeby mó- wić o zaufaniu, trzeba coś konkretnie robić. Mam tu na myśli chociażby rozliczę Oie osób w.nnych za zaist- niałą obecnie sytu. cj ę go- spodarczą kraj ą Przycho- dzą do mnie robotnicy partyjni i bezpartyjni - J pokazują przykłady opubl' kowane w prasie Jak odpo wiedzialnych za zło ludzi rozlicza się w ZSRR A u nas cisza. Wszyscy Jak by nabrali wody w usta Wiemy, że tego nie można załatwiać pochopnie, ale musimy też uwierzyć, że. coś się robi w tym kierun ku. WŁADYSŁAW BEJNA- ROWICZ członek KZ Polska jest pod wpływem wyżu znad śrorikowepo Boi tyku, z północnego wschodu napływa chłodniejsze powie frze. IJMGW przewiduje na ri«ś zachmurzenie umiarko- wane, tylko na południu i południowym zachodzie du- że, z lokalnymi opadami deszczu. Temperatura ma- ksymalna w etqgu dnia od 6 stopni d na 12 północnym w.ichoriz,e o na pOłua- niowym za c7iorl2ie. W województwach kosza- lińskim i słupskim zachmu- rzenie niewielkie, okresowo zwiększające «tę.' Możliwa przelotne deszcze. Tempera- tura w dzień około O stopni, wiatry słabą i umiarkowane wschodnie. (ag) W R N B Y d g O s Z C Z Y ił wszystkie pozostałe sprowy i postulaty będą przedstawione podczas sesji Wojewódzkiej Ra- dy N arodowej z mozliwościq dy- skusji I pełnej wymiany poglą- dów. Sposób rozwiązania spor- nych kwestii podczos sesji jost zagwarantowany ustawę o ro- dach narodowych. MKZ NSZZ "Solidorność" g stosunkowujqc się do przedsta- wionych przez rodnych propozy- cji zajfjł następujące stanowi- sko: 1. MKZ NSZZ "Solidarność" aprobuje zojęto przez rodnych stanowisko? 2. No sesji WRN domagać s.ę będzie" wyciągnięcia surowych konsekwencji do odwołania włącz nie w stosunku do osób winnych zaistniałego na VI sesji konflik- tu: MKZ NSZZ "Solidarność" pro- testuje przeciwko bezprzykładnej interwencji organów Milicji Oby- watelskiej na sali obrad w trak- cie wspólnej procy, zespołu rad- nych WRN I członków MKZ NSZZ "Solidarność" nad komu- nikatem. Wspólny komunikat podpisali: ze strony radnych WRN: K. Gawiński. Z Bcrtel. M. Kie' nik. T. Marchlik. M. Rozwadow- ski. K. Strzyżewski Ze strony MKZ NSZZ "Soli- dorność": J. Wendelich. B. Mo- gicrawslti. I. Winiorskl, 5. Po stuizowski, T. Szymańczok (PAP) KC P Z P R PZPłt w mimir': Vyt»- ccaca: - Jeżeli partia chce wyjść t podniesionym czołem. to mutrą zapadać decyzje bar dziej jednoznaczne. EaMCNIEW SKRZYCKI oekrrtarz Oddziałowej Orgtaaiaacji Partyjnej, fery- gasteiata, monter arzadzAa zsPÓeeUasą ych w "Inimie": Plenum spełniło ocze- - kiwania w dwóch tylko punktach: ustalenie daty Zjazdu nadzwyczajnego 0- -raz postanowienie nowych wyborów na wszystkicn szczeblach organizacj j - nych - i to według no- wej ordynacji. Wybory ta- kie powinny być priiepro- wadzone już dawno. Bo dopiero to pomoże oczyścić szeregi partii z ludzi skom promitowanych i mających do odnowy zupełnie od- mienny stosunek. To bir- dzo ważne, że wybory te będą odbywały się w spo- sób demokratyczny, tajny, zaś ilość kandydatów me będzie ograniczona. Mamy natomiast obawy czy Korni sja Przedzjazdowa, która od powiedzlalna Jest za przy- gotowani Zjazdu, również została wybrana w sposób demokrpA rmv. KAZIMIERZ PLIS sekretarz do spraw organl- Strona 3 pow edz el eaanjarcfc KZ w koszallA - akias "Ka- Oficjalnym kanałem partyjnym do Komitetu Za- kładowego nie wpłynęła jesz cze żadna informacja, w tym również uchwała IX Plenum. Na brak informa- cji cierpimy od por za tka odnowy i zazdrościmy czloa kom "Solidarności", bo ma Ją lepszy serwis informacji. Uchwałę IX Plenum KC PZPR mieliśmy tylko od- czytaną z odbitki telexu i nie zdążyliśmy Jej jeszcze szczegółowo przeanalizować. To, co od razu w Jakiś spo sób dało się zauważyć przy jej czytaniu, to to, że Jeat bardzo ogólnikowa i nie u- stosunkowuje się do końca do aktualnej sytuacji. Do zamieszczonej we wegj :ajszym. numerze J ii GłoS-!l lvvnnwlod?' tow. a a Ku r Z F . R G I. I sekretarza KZ PZPR w Słupskich Zakła- dach Sprzętu Okrętowego, wkradła się zniekształcają- ca j ej sens usterka tech- niczna. Zdanie powinno brzmieć: "Głosy członków KC z trrenn w pełni mj- zwierrłrdia.ją odczucia więk szóści członków nassej par- tii i meje własne". Przepraszamy. Redakcja EKSPERYMENT W SŁUŻBIE ROLNEJ w służb a n e (Inf. wł.) W ciągu ostat- nich kilku miesięcy rolnicy na Pomorzu Środkowym, po dobnie jak w całym kraju wiele dyskutowali nad ko- niecznością zmiany systemu pracy służby rolnej. Ich zdaniem - instruktorzy rui ni zbyt wiele przesiadują' w biurach, zamiast prowadzić działalność bezpośrednio w terenie. Są tak zajędi "pa- pierami", że nie maj ą czasu dla rolnika, nawet gdy ten przyjdzie do urzędu. W całym kraju dyskutuje się więc nad tym, jak ma pracować służba rolna aby przyczyniać się do wzrostu produkcji roślinnej i zwie- rzęcej we wszystkich goepo darstwach. W woj. koezaliń skim opracowano trzy różne warianty zmian. W najbliż- szym czasie zapadnie decy- zja, który z nich zostanie wybrany i wcielony w ży- cie. Natomiast w dwóch gminach woj. słupskiego Postominie l Kołczygłowach - decyzją wojewody ekspe rymentalnie powołano Gmin ne Ośrodki Postępu Rolni- czego. Głównym założeniem jest odciążenie ałuzby rol- nej od prac administracyj- nych, zeby mogła ona pro- wadzić działalność doradczą Instruktorzy, żeby byli rzecz nikami rolników, są obecnie pracownikami Wojewoda kiego Ośrodka Postępu Rolniczego, a nie jak dotych czas - urzędów gmin. Będą oni zajmować się upo- wszechnianiem i wdraża- niem postępu rolniczego na wsi, pełnić rolę doradców rolników, rozwijać różne formy oświaty I szkolnictwa podnosić kwalifikacje rolni ków i młodzieży wiejskiej, współpracować z jednostka- e r o I n k ó w u r z ę d u mi pracującymi na rzecz roi nictwa, samorządem wiej- skim l spółdzielczym. X>o ich zadań należy udzielanie pomocy rolnikom w gospo- darce nawozowej, odnawia- niu nasion zbóż 1 sadzenia- ków, zwalczania szkodni- ków, chorób i chwastów, zwiększaniu produkcji pass gospodarskich i ich właści- wej konserwacji, racjonal- nej gospodarce na użytkach zielonych i terenach torfo- wych, budownictwie itd. Zaj mą się? też koordynacj ą dzia łań Jednostek w zakresie doradztwa oraz opracowa- niem i realizacją gminnego planu postępu rolniczego. Gminne Ośrodki PR w Postominie i Kołczygłowach powstały 15 marca br. Do tej pory niewiele było czasu na właściwą działalność. Or ganlzowano pracę, przepro- wadzano indywidualne roz- mowy z poszczególnymi In- struktorami itd. Obecnie przystępują oni do pełnie- nia swoich obowiązków. - _ Wstępna ocena efek- tów tego eksperymentu zo- stania dokonana po półrocz nej działalności gminnych o- środków postępu rolniczego - mówi zastępca dyrektora do spraw wdrażania i upo- wszechniania postępu rolni- czego WOPR wStrzelinie. Edmund Sclbisz, Będzie' to gdzieś pod koniec wrze- śnia br. Moim zdaniem sześć miesięcy, to trochfj zbyt krótki okres. Myślę, to znacznie więcej będzie moż- na powiedzieć dopiero pod koniec tego roku. Jeżeli gminne ośrodki sprawdzą się, to powołane zostaną we wszystkich gminach wo- jewództwa słupskiego. (bog) DWUNASTU FAŁSZERZY STATYSTYKI Rudvnek mieszkalny tester* me wvrosł z fundamentów, a w dokumentach Przerislęhlni stwa Budownictwa Rolnlczr, · w fJryfime w woj szczecin sklm figurował tako lu* goi o wy. Podobnie hvlo z nlektói \ mI wznos70n\ml przez len za kład obiektami Inwentarski-iI klóre w> kani ano przez bliska ink po .do Uument-c\!nvm" o-i oanlu do uzMkn r«k wstępni' usialono w roku ISIS w prred siehiorztwie tym dopisano H<> robot w, konanj eh prac* yariołct około 1» min zł - faktycznie n i * zrealizowane. Sprawa fałsjnuanU Ha".»"-.kl w lvm przedsiębiorstwie test chemie przeomIotem Sledztwa prou J.unego pi 'er Prokuratu- rę nr-onnwa w Crvfime w wei. I i -rinikłin *,i»»i»iwem obję- '-ich rostrflo dwarfne o*óh - w t - m b * l \ . ie'" or tego n' Ar-ieh'O'n'u' tvef S me- IrlA.rv ki»rr>-lirv łłudOW. crłnnkouie kf->- sji prowadzący spisy itp. (P\P) Strona 4 Kwiec e ń Mies Od uidu juł lat. w kwict n i i imaca naszego spole- rzrnstua U onr'utruj e ,«ię na · .prawach ciągle żywej prze sztosii, btaiiov.i:lrrj. w dzie J.\e'i nOJ-OCTU kartę piękna I ulr.4pornn1.1n4. r-wć row noczcMiie ur-łna holi >n\cli wspomnień. W t>in też nile śląc, w Polsce 1 wielu krajach I'uroTiv tiwają ob- c!iod>, który ci U e ą jrt>t znlei'z\narodowa soli.' .ar noc koipbatantow. b\ł\i-h bojowników ri-tim oporu i w l ę n i. w ni mlr-cMi-łi obo- ziw masowi lac)ad>. ITaslo. I. torc nie zmiennie o'jc'iodom tym towarzyszy s ą d o w a \ Vc:-iraj w kolejnym dniu fo. 't >roM)y wsht.fwtn dyrekto rOlCl POHZ Mt ice i byle- ntu A durc'" · < r- u\ OPUZZ w Kosza!tv- t* · Hałttjim! ciąbu. zeznawali iwicUmvi r. Mó- wiono m. o sprawie o b- eoottow I»' irt.« pr. 'Hsijbtrr gvwa. i' O ł f ł i o t ł w we wrzet n u !fit r. i t u i - t. men iti GPr7/. by.' · )ed. 'ą z bar- rlliej elrscei.jrlicznych im- prez jji.ie odbiły sie w fum prz -'istebiorsr Prj-yi'''''' tran o dokładny scenariusz Obc.iodów. Sporządzono listę doproszonych gości. Wzory ta proszeń, kopert firmowych dyplomów, listów gratulacyj łlyci. okładek z nadrukiem, opryj Łjwoł artysta plastyk Z Dusznik sprowadzono pa- pier czerpany. Dla uświetnienia obcho- dów postawiono w - Mści- ącem Pam brzmi: Nigdy więcej wojny, nigdy więcej faszyzmu! Nasze społeczeństwo ota- cza serdeczną troską i pa- mięcią miejsca iricczncgo spoczynku bojowników o w> zwnlcnie kraju - żołnierzy polskich i radzieckich, człnii kim ruchu oporu oraz ofiar polityki eksterminacyjnej okupanta hitlerowskiego, spo czywaj ących na cmenta- rzach wojennych, w kwate- rach żołnierskich oraz w zbiorów ich i pojedynczych mogiłach. Symbolem ludo- bójczego faszyzmu są b. lii tlerowskle obozy koncentia cijne, wśród nich: Oświę- Kosztowna cacłt wielki namiot pneumn tyczny służący jako ujef 'fal ma koni. Zakup i posrawc- n «imiotu ko'-fotMłu 'J min zł. Jidno*-:J"a nnrtrzcri- tm nie wyrasta jednak zgo rfu no rozlrenrmle t r i silmy ze śrorikoto t.iwtrueiitnijr11. ObciążYła ona l oszty przed- siębiorstwa. Po jakimś czaiie okazało się, ie cumowa pawika wi miotu nie wjtrzYmuje na- p o m sztormowych watróto wiejących od morza. Hamiol raz po roz pękał. W końew pocięty został na plandeki. Drugą "dzikr" 'inwestycją była budowana kosztem k'l ku milionów złotych powo- zownia w Państwowym Sta dzie Ogierów w Białym Bi rze. Ale i ta budowa nie znalazła uznania w oczach jednostki nadrzędnej, powie Opóźnione żniwa i nadmierne opady desz- czu nie pozwoliły wykonać terminowo po- łniwi-ych zabiegów uprawowych, które speł- niają ni In. ważną rolę w niszczeniu chwa- stów. Poga t>m mokra Jesień spowodowała, że na glebach średnio zwięzłych i zwięzłyi h me wykonano orek przedzimowych i ma przyorano obornika. Na skutek obfitych opa- dów Ł..:iiejs .yła się wyraźnie zasobność gleb w prj.; swajAl ny potas, a obornik przyorar.y wrosn i ma mniejszą przj datnosć nawozów ( pod tceoroiloic plony. Jak w takiej sytuacji należy przeprowa- d a ć \ \io-.«-iine zabiegi uprawowe, aby n:e ponieść większych strat w plonie? Na gle- bach, gdzie nie wykonano orki przedzimo- wej i nic przyorano obornika, należy go niezwłocznie wywieźć l przyorać. W tym przepadku wykonuje się orkę średnią na glęw-kość 113-22 cm. Głębsza orka wiosną utrudn i prawidłowe zastosowanie sadzarek rrerhanifcAj eh. Za głęboko umieszczają n.ie setf7ci ak! zwiększa s:ę nierównom.:r;io*i s.-idzer.. i i występuje większa liczba tzw. przepu- »6w. Im ob.-i k wcześniej przyoramy wiosną, tym l-rpAig. ,ą efekty, Jisli chodzi o d/i.-,ła- nie nawoznue, jak i strukturotworc/.e. Orkę wioset.:. i naleiy wykonać dopiero wtedy, gdy gleha jest dostatfer le osuszona i wpro- wadzi :..c sprzętu mechanicznego n:e dopra- wad-i do zi.i*zczen:a jej struktury Wyko- nanie p-ki przy nadmiernej wilgotności gle- by J--t srkodliwe, a uzyskano korzy i ! wku tsk f .err.acznego przyspieszenia tsItn.- na sadzi- , i SA bardzo wątpliwe. Jeśli r. .i««-v fosforowo-potnsowe n e in- stały W.,S .io w jesieni, wówczas r.*'ej.v je wysiać przed lub po wykonaniu orki wu- senrej , w dau ach nieco wyższych, niż za- lecane nnrmahiie. z uwagi na słabsze di'a- łnnie nawozowe obornika przyoranego i wy- c z e g o WIADOMOŚCI Z REGIONU W PPilR " Ku te r" rozpo czet o produk- cje karmy r.ib nej dla i wie- rząt. Skład Jej · tanów 14 tz.w, twarde odpa dr dorszo we. W mar cu br. wypro' dukowano 400 ton tej paszy (kar) N* rdjęrin: Stanisław Chmiel i G regorz Ku biak w trakrie pakowania karmy rjb- nrj w worki foliowe. Fot. Kazimierz Ratajczrk ęc Narodowej rlm-Krzczinka, S/t-itowo (Muttlinf), Rogoźnica (Gross -llosenl, Maj iinek, Chełmno nad, Nerem. Treblinka, Beł- żce Kobihór. Ptaszów i wle- li Innych. W kraj i znaidu- Je się ponad 20 tys. miejsc martyiolngii narodu; rów- nież poza granicami Polski ni. In. we Włoszech, Fran- cji, Holandii i W. Brytanii są liczne groby polskich żol nlerzy i miejsca upamiętnlo n«* Ich walka. Opiekę nad nimi Mprawu.1ą rOloniJ ne aro rtowisba kombatanckie i pol skie władze konsularne. (P AP) roczn ca kszojąc bieżące koszty przrdsiębiorstw W Uroi zystoset rocznicowe tri""'-j o-j n gn «9 trrzej- n & 2079 r. Dużym zaskoczę TI m r'la Jrrrowniciwa OPUZZ była mała liczba po ścf. którzy skorzystali z za- pros *n >a. Z okołn JOD zn- pro Aovy'- Lotowaną rolę wysiewamy nawozy azotowe w dawkach wyższych od zalecanych a 2'J- 30 kg w czystym składniku na hektar i mie- szamy je: rui glebach cięższych płytko kul- tywatorem z broną zębatą lub wałem stru- nowym, a na glebach lekkich - tylko broną Ichatą. Tak przygotowana gleba zapewnia prawidłowe zasadzenie ziemniaków przy użyci u sadzarek mechanicznych. Na polach, gdzie obornik i nawozy fosfo- rów o-potasowe zostały zastosowane w Je- sieni w trakcie orki przedzimowej, wiosen- ka uprawa powinna ograniczyć się do płyt- kiego spulchnienia gleby kultywatorem z broną lub z wałem strunowym oraz do wy- mieszania podczas tych zabiegów nawozów mineralnych. W rejonach o glebach lekkich, gdzie wy- «tępuj e szybsze ogrzewanie i osuszanie zie- mi, należy pamiętać o wczesnym WejSCIU na pnie z. włóką lub broną celem przerwana parowania 1 zmniejszenia ubytku wody. Z.t- birii te wykonujemy na 2-3 tygodnie priod właac.wą uprawą gleby. Podstawowym nawozem organicznym pod ziemniaki jest obornik. Badania wykazały, że obornik zastosowany jesienią daje lepsze efekty w plonowaniu ziemniaków, popra- KRAJU ŚLADEM publikacji Szproty dobro, puszki W ślad za publikacja pt. "Szproty na wysypisku", po ruszającą sprawę znaleziska na wysypisku śmieci w Zą- binowiCach pod Bytowem, prokurator rejonowy w By- towie Z. Kamiński nadr- słat obszerne wyjaśnienie informując, iż sprawa kon- serw rybnych wyrzuconych na w*sipi'. >0 b\'«ł pr»ed- Riiotein wyj aśniania prowa- dzonego przez Kombina t MO i Prr,XM73turę R*Jono- «4 w B>tow e. S . d . l dcn tWler zono, ze w a l8S0 I ISKI Przetwórń a O- wocowo-Warzywna I Runa Leśnego, wchód: ąra w Mzd Zakładu (iospodarczego WZSR w Bytowie, otrzy.r.i ła z Gdaiisk-.ej Fabryki Opakowań Blas' «nyi:h 8D.650 sztuk puszek do ko. i serw. Mimo atestu działu kontroli jakości gdańskiej fabryki, puszki te po- dobnie Jak Inne ich parte - poddane zostały wtórnej ocenie jakościowej w labo- ratorium przetwórni, a tjk- że badane były przed uży- ciem ich do produkcji. Kon trole te spowodowały wy- brakowanie 1.100 puszek i wyw czienie Ich na złom. Wartość jednej pusJtl (pu- stej) wynosi 1.50 zł, zaś od- zysk po sprzedanym złomie (4 s-»ukę) - 0.90 zł. · Mimo uprzedniej kontroli, w wyprodukowanej w stycz r u i lutym hr. partii kon- serw, liczącej M 4"0 sztuk, kontrola techniczna prze- twórni w B>towle zakwe- stionowała 1.0&8 puszek po IB zł I nie dopuściła ich do sprzedaży. Przyczyną by ły wibmw.eria nasuwają- ce podejrzenie, że wewnątrz złe zaszły ziii.any chemiczne, dyskwalifikjji. ee zawartość puszek Jako jadalne). D la te go też po spisaniu w d. i. J 11 lutego br. k-im.syj- eg protokołu wyrzucono ko.i serwy na śmietnik. BaJa-i..! przeprowadzone przez Wn j owódzką Stacj ę ". Ss:irpid" w &ł; kura tui \ Rejonowej i Ko- misariatu MO w Bj lowie główną przyczyną wybrako- . wania poAad tysiąca sztuK konserw były puswi w.idl we wvkondiir pr»A« Gdań- ską Fabrykę Opjl. owań blaszanych. Z t>ch wzglę- dów, r.ie podjęto ż dr.ego postępowania przeciWKO pracownikom Pr etwór- nI Owocowo- Waiz. Awnpj i Runa Leśnego w Bytów.e. Mając natomiast na względnie potrzebe dalszego k ; ę Cla marnotrawstwa un: n surowca 1 pracy ludzltirj skierowano do dyrektora Gdań Akiej Fabryk: Opako- wań Blaszanych wystąpienie wskazujące r.a potrzebę podniesienia produkcji pu- szek na wyższy poz.iom o- raz ścisłero kontrolowania wyrobów gotowych. Podob- ne pismo skierowano do d\ rektora Zakładu Gospod.ir- rj.ego W7SR w Bvtowie wskazując potrzebę wzmoże ma kontroli puszek przed wprowad.eniem ich do pro- dukcj' konserw, a także kwestionowania Ich wad w każdym stwierdzonym przy- padku w Gdańskiej Frthiy- ce Opakowań Blaszanyc.1i. lec) Pod znakiem młodzieżowej filatelistyki c ID (Inf. w l) W dniach 4 I 5 kwiotnio br. od- będzie się w Słupsku półfinał Ogólnopolskiego Konkursu Filotolistycznogo dla Młodzieży pn. "Twórcy literatury polskiej". Wezmę w nim u- dział zwycięzcy oliminocji w kolach woj. ko- szalińskiego, słupskiego i pilsMogo w trzetn glupach włokowych. W piorwszym dniu uczest- nicy rozwiqzq pisemny tost ł opracujq na 4 kartach wystawowych fragment zbioru filote- listycznego z dostarczonogo matoriołu W nie- dzielę odbędzie się ścisły półfinał. Z okasii pół- finału konkursu Uff Słupsk I będzio stosował 4 kwiotnio okolicznościowy kasownik. Jego re- produkcję zamieszczamy obok. W niedzielę, w klubio Spółdzielni Mioszka- niowej "Emko" nastąpi otwarcia XV Młodsio- żowej Wystowy Filatelistycznej "Słupsk 8 1 ". Bo- dzio ono czynna w dniach od i do 11 kwiet- nia od godz. 10 do 17. (mr) j ą s a d z e n a k ? wia zdrowotność bulw oraz pozwala na do- kładniejsze i płytsze sadzenia gadzarkaini. Zalecane dawki obornika wynoszą 25-3-1 ton na hektar. W przypadku przyorywania poplonów dawkę obornika można zmniej- szyć o połowę. Obornik uzupełniamy nawożeniem mine- ralnym. Wysokość dawek NFK powinna być dostosowana do zasobności gleb, warunków wilgotnościowych, kierunków użytkowania oraz odmian ziemniaków. Globy c.ęższe, w dobrej kulturze można nawozić wyższymi dawkami, a gleby lekkie - niższymi. Wyż- sze dawki nawożenia wskazane są pod z.am- niaki użytkowane na pasze, nieco niższe dla ziemniaków jadalnych i przemysłowych, je- szcze niższe o nasiennym kierunku użytko- wania ziemniaków, a naj niższe dla odmian wczesnych. Dawki nawozów mineralnych pod ziem- niaki wczesne nnleży zróżnicować w zależ- ności od planowanego terminu zbioru; w miarę opóźniania go należy zwiększyć daw- ki nawożenia. I tak przy planowanym zbo- rze w 60 dni od posadzenia dawka azot i nie powinna przekraczać 40 kg w czystym składniku na ha. przy zbiorze w 75-S0 dniach po posadzeniu - od BO-70 kg, a przy zbiorze w pełnej dojrzałości - od 9.5- 120 kg azotu w czystym składniku na hek- tar. Przy wczesnych terminach zbioru nale- ży- do sadzenia stosować sadzeniaki podkieł- kowane. Przy nasiennym kierunku użytko- wania ziemniaków dawki azotu powinny wy- nosić od 70 do Bo kg w północnych rejo- MIKOtAJ REJ. -o o 5/ot Pomorza nr £3 Jeszcze o kontach walutowych Po komunikacie Ministerstwo f .nan.ow. Za /arine oiramcic- nla wjpiat z kont waluiow\r"i n e mora. mleć- miejsca, nace- »/ly z wici u yrolewodziw svgra ły. Ze Jednak wjpłaty M og.<- nIc ane . 11 spravte dzIennIkara W-le P AP zwrAcił s' ę do wiceme -e- &j Banku PM) SA - A. 01- S.ewSi, n.estety prawrizlue. V. "i l e mI i.ią. Ze sytiiac' a zos . la opanov, «na Jeste-my pr 'goto- ani na du'e wypala. a z driiLu I aironv wir-. nie zneJel ra-or na kasy linii .0- v/e i-o J - t prawdopodobnie *v nlK <<'n .. (. "'olenin ail-.Q»ferv w kralu. W wielu odrtziałach no'uJeiTiy JuZ z'BWtsko o. wini- ne: lud ie na powrut piz\no- szą swote n« częuno.cl waluto- we do banku. Nieuzasadniona nerwownM pa ST-ch kheniow naiajlla Ich Je- dM e na nleiolrzehne strata, ponlev.-aZ c»e*c z n c h wycofa- ła wkłady lermlnouie. tracaa piai-o do w: a. ego oprocento- wania. (PAP) I Uproszczenie formalności paszportowych . l 'e r ecznlk pra- .. . -.1 sowy »'»w. w celu r'als.es,a upro5ZL,tn'a forinatnołcl a-ssją-. sn .h rwydawaniem paszpor- 1 itw, "I rAierstwo Spraw We-1 w r fr i N C l i w porojuiI.tenlu z i Min'sie stwem rman"i< x nosł A z dniem l kwle.00 za «ran'cc. klO:z hv)y załączane do podaA 'o pa<'port. Pr/ypotnina sta. ze w celu wv wozu z kraju zagranlrznw-h srodkriw płatniczych z rachun- ku walutowego nadal ohowlą u Je pobranie ocrepke towarowa sprzedam. Blerkowo M3. k. Słupska tf ugl dcmeki. /\ _ ł 1. F I A T A Ul 1 SOS, rak 1174 sprze- dam. Koszalin, t r i. 313-IS, godz. 14- 11. C -ll t1 FIATA lłSD MR rok produktil 1171 sprzedam. 71-4wI Stara BIelI- ca 14 . Kraw iec. G-1334 FIAT A isat M leprzedsm. K w i- kowi) 17/3, po piętnastej. 0-133 1 i tA T A 127p tprzwdam lub iiml t- Ule na fiata lłłp. Słupek, Bana- cha 11 S. FIAT A lKp, rok 1174 tpraadam. Stupsk, Nadasarska 1«/1»). 0-1341 FIA T A iJSp. rok 1177 (listopad) sprzadam. Koszalin, twl. 311-13. B-lIII STYREN Ę h>5L. rok produkrjl h>7,> sprzedam oraz ąarał do wyaajs- cIa. Koszalin, Morska llls, po Szesnsste J. G-2347 WARS7AWIJ gArno zaworową. rok 1173 sprzedam. Słupsk, Małachow- skiego 14 IgsraZr). 0-2J11 SAMOCHÓD nyni, S21. pa kapital- nym reraonrle, piec dmuchawę dio tuneli fo11awyrb. bardzo wy- dajny sprzedam. Sianów, ul. T rl- ltf KA. G-1334 SAMOCHAn ayse. rok produkrjl 1177 sprzedam oraz lokal gsstro- nomlrznv iprzadam lub wydzier- żawię. l'itka. Cboplna ,>. 2Ck,A A - H. akrsyalowca - iprza dam. Klękania Z7 k. Kołobrzegu, po szesnastej, z>(muat Chabow- sia. GD-22S3-S MOTOCYKL BHI.. w dobrym sts- nia sprzrdtm. Stupsk, 11 Llpra lS 4. G-B21 TAKSOMETR sprzadam. Ustks. uL Grunwaldzka II 22. 0-S3JS SILNIK zastawy 11*4 wraz a e,> sprzętem, przebieg 4* tys. km, pa remancIe sprzadam. Koszalin, t r i . 31S-S4. 0-231S GARAŻ przy ul. KoazallnsklaJ w Słupsku oraz drla>ke ogrodową sDrzad am . Tel. 44 -4S. G-23M azC7FNIĘTA wyłly szorstkowloae S-ttgodnlowe, po psarh ułytko- wych - sprzedam. Wiadomość: Kołobrzeg, Wylotowa 13, tal. Zt-lO, Milewski. G-tMl-a KAN APt; I dwa fotela sprzadam! KosaalIn, Zgoda ł/4, po lodz. 14. G-lISI DESKI I słupki toezona, aa scho dy sprzedam. Wodnica I D, 74-17* Ustka. Gozdan. G-Z341 FUTRO s nutrii, rosmIar IradnI sprzedam. Kossalla, tal. 31S-4S. G-Z33S URIJARKi; elektryczna do celów gastronomlczn) eh, pojamnoac 1 * Itr sprzadam. Wiadomość: Kosza- lin, ul. Dzierżyńskiego t/7, po osiemnast ej. G-Z313 KROWĘ wysoko cIalną, młoda orsi grzejniki Zeliwne sprzedam. 75-414 Jamno k. Koszalina, Jaa lItwIn. Q-łJlI FŁAS7C7 meskI, marynarką dam ską skArzanr, motorower Jawą, ponton pnaumatyrzny. Narodowy Atlas Polski sprzedam. Blupsk, tal. 31-11. U-212S PSZC701.Y, Z* rodsIn, a wypoaa- tcnlem I pracownią, sprzadam. SłuDsk. tel. 34-34. G-2321-S DOM Jednorodzinny w Człucho- wie sprrrdam. Wladomolc: Słupsk. tal. 11-2 1. G-1344 OOHPOI>\RSTWn rolna Ił" ha wraz a budynkami, lnwantsrzam lywym l maszynami orai ciągnik C-33* sprzadsra. JAref N owak, Bargtkowo. poczta Białogard. MW FOL domu z możliwością prowa- dzenIa zaklsdu rzemieślniczego, arał, ogrArt. w Sławnie sprze- am. Wiadomość: Sławno, tel. 4-4 1. G-BIS BIAinGARD - dom bliźniak, w Całości lub kałdą polową oddziel ale sprzedamy. Mazllwołe załoze- ala waraztatu albo sklepu. Biało- gard, tel. 14-24, po azesnastej. Gp-1311 VVyrazy szczerego współczucia Koleżance Eugenii Szulee i powodu śmierci M A T KI składają DYREKCJA. KOMISJA 7 AKI ADOWA NSZZ "SOI IDARNOSC", POP oraz KOIF7 ANKI i KOlEDZY KpSZAI iSRKIFflO OSRODKA SPORTU I RFKRFATJI W KOSZA L I N I I K-4Z* ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ w Kołobrzegu zawiadamia, łe zosta! zmjtn10ny numer telefonu per stawia ciepłowniczego a nr 11-95 Ba nr 991 K-865 A K U M U LA T O R aamorhodowy lłV kuple. Knazalla, tal. lM-44. pa 0- ilwmnaitwj. 0-S3ZS MIESZKANIE wtaiaołclowa, w starym budownictwu, w Słupsku kupla. Otarty: Słupsk "G los Po- morz a" nr 2 324. G-łSIS SYRF.NĘ i»SL, aową kupla. Ko- azalIn, tal. 151-13, po dslewlatna- staj. G-S3S1 BONY PaKaO kupla. Koszalin, tal. SIł-SS. G-SZl4-S MEBLE stara, nogą był, do ramon tu - kuplą. Bytów, Swierczew- skiego I, tel. 17-S4. Gp-2244-,> DOM JednerodzInny, a dułym e- irodera, gsrałem l budynkami (O spodarrzłml w Jastrowiu k. Piły, asmlenlą na mieszkanie włssno- Sc10we w Słupsku. Wiadomo** SłuDsk. Nadmorska 11/1. G-2314 M -l apoldslelcze. centrum Prusz- kowa, a wvgodaml, zamienią na M-3 w Słupsku. Blupak, tel. 17-11. w gods. 7 do L G-S31*-ł Mli-STKANIE spAldrtelcre (loks- terskie) M -l w Szczecinie, zamie- nią na M-S w Słupsku lub lisi- ce, /głoszenia: Ustka. tel. 14-iaS. odz. 17; 43-2337 M l LS/ ANIK M-3. kwaterunko- we w Swiętochłowicach k. Kato- wic, zamienią na podobne w Słupsku, lub Ustre. Wladomolć: Słupsk. Anny Gryfltkl 7/33. G-B17 - - -- CZAPLINFK - Zasadnicza Szko- ła Zawodowa, tel. 432-41 przyjmu Je zapisy na kursy "Oświaty" ra dlowo-telewizyjne. epawanla gazo wego 1 elektrycznego, kroju 1 szycia, motorowe, kurhaisko - gar mazaryjne oras mistrzowskie. K-77I-* POZIOMKI beipedowe, najlepsza odmiana, silna sadzonki. 3 al. wy sylam pocztą. Brzezińska, osiedle PlewIska, Strumykowa, 40-344 Po snart, ogrodnictwo, Op-22S7-i SAMOCHODY kupisz - sprzedasz Połrednlctwo Słupsk. Mostnlka 4 tel. 31-34, Zsborskl. U -Ilłl-ł MAG ISTFR udziela koiaiutyt )1 s raatematvkl. Koszalin. "'wvr. e stws 147 B/4J G H_"'-ł PoCiOTOWIK telewizyjne. Słupsk, tel. Ił-łll. Welgelt. G-łI5J-,> TELKWIZORY naprawiam Ko- szalin. taL M3-3S. Sulkowski. G- II5J-4 BltiRO Matrymonialne "Westa" - lekarstwem na samotność: Or ganlzujemy wczasy. Informacje: 71- ISł Szczecin, skrytka pocztowa 172. Gp-2S7,>-ł DYRFKCJA Zasadniczej nzl.oly im wodowaj PP P i B Kołobrzeg zgla asa zgubienia legitymacji szkolnej nr S/Iz/71, na nazwisko Stanisław Dobrowolski. G-12S1 ZGUBIONO aałwladczanla do bi- letu miesięcznego PKS nr 71514, aa nazwisko Alicja Jarosławska. G-lłJt WOJEWÓDZKI Urząd Telekomu nikarji w Słupsku zgłasza zgu- bienie legitymacji ałułbowaj nr S71 I I, na nazwisko Zofia Ja- nusz* w i c i . G-2Z37 HYRŻkcjA Zeepolu Szkdl Eko- nomiesnych w Słupsku zgłasza zgubienia lealtymacjl szkolnej. Jana Banaszka. G-223S 8ZUMEJDA Michał zgubił sał. wladczazłla da bllatn mietlączne- gy> PKS. G-I1I4 Szczera wyrazy wspólezuela Zbigniewowi Serwie B powodu igOBa MATKI okładają DYREKCJA, ZWl\ZKI ZAWODOHi FOP I WSPÓŁPRACOWNICY FR7FDRIP;RIORSTWA ELEKTRYFIKACJI l TECHNICZNEJ ORSI t'GI ROLNICTWA "EI.TOR" W KOSZALINIE K-4ZZ W dniu 24 marca 19S1 raku, zmarł nagle w wieku 48 lat Kaz m erz ADAMCZEWSKI I sekretarz KZ PZPR wieloletni, ceniony pracownik, towarzysz 1 kolega, me- talowiec, zasłużony pracownik Zakładu Zespołów Elektronicznych "Unitra- Unltech" w Białogardzie, od- znaczany Srebrnym Krzyłem Zasługi, Srebrną Od- znaka "Zasłużony Działacz ZZ Metalowców", odznaką honorową "Za zasługi w rozwoju województwa ko- a 7 alióskicgo" oraz Innymi odznaczeniami. CZESC JEGO TAMIECI! D\RTKCJA. KZ PZPR. W7. ZZ: ETAl OWCOW, KZ NSZZ "SOLIDARNOSC" ZZ ZSMF K-ttł OGŁOSZENIA Głos Pomorza nr 65 Uwaga ZARZĄD PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWE] KOMUNIKAOI SAMOCHODOWE] w Koszalinie Hodowcy Zwierząt Futerkowych (LISÓW. NOREK. TCHÓRZOFRETEK) KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU SUROWCAMI WŁÓKIENNICZYMI I SKÓRZANYMI W KOSZALINIE informuje, że z d n i e m 29 m a re a 1981 r informuje, że w dniach od 30 III do 3 IV i 6-10 IV 1981 r na terenie woj. koszalińskiego, słupskiego pilskiego DOKONYWANY BĘDZIE OSTATECZNY WYKUP SKÓR ZE ZWIERZĄT FUTERKOWYCH objętych umowami kortb"aktacyjnymi na sezon 1980 81. Skupowane będą zarówno ilości wynikające z umów kontraktacyjnych Jak I wszystkie posiadane n adwyżki tych skór. Skup odbywać ile będzie w siedzibie Przedsiębiorstwa codziennie, w godz. 7-14 Po tym terminie nastąpi ostateczne rozliczenie z u m ów kontraktacyjnych. Jednocześnie nadmienia się, że w odniesieniu do ppzostalych rodzajów skór futerkowych, Przedsiębiorstwo prowadzi działalność skupowq przez okres całego roku. nastąpili zmiany w rozkładzie jazdy autobusów PKS. Godziny kursowania autobusów, zostanę umieszczone ne tabliczkach przystonkowych I tablicach Informacyjnych, na dworcach autobusowych Szczegółowych informacji udzielajq działy przewozów pasażerskich oddziałów PKS. Jednocześnie Informuje się. ie w soboty w nliej podanych dniach komunikacja będzie prowadzona jak w dzień roboczy: 28111, 25 IV, 30 V, 20 VI. 25 VII, 22 VIII. 191X, 17X.14X1 i 12X111981 R. w każdy wtorek W pozostete soboty, od 1 VII 1*81 r. komunikacje będzie prowadzone jak w dni iwlęteczne piątek w godz. 7-14. K-869 K-140-0 SPÓŁDZIELNIA KOŁEK ROLNICZYCH W DARŁOWIE DYREKCJA ZBIORCZEJ SZKOŁY W OSTROWICACB TS-fioS OSTROWIC! ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY ogłasza na sprzedaż samochodu star 25 W, ar 1ak*. 121024, rok prod. 1969, samochód niesprawny technicmie. Cena wywoławcza 48.260 zł. Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej, należy wpłaelć najpóźniej w dniu przetargu, w kasie SKR. Przetarg odbędzie sie 28 IV 1981 r, agods. 18. Pojazd można oglądaó w dzieA przetargu, w gods. 8-18. Zakład zastrzega sobie prawo unieważnienia przetar- gu baz podania przyczyn. PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonania prac malarskich, murowych 1 dekar- skich w Bakala Podstawowej w Nowym Werewit i w Domu Nauczyciela w Ostrowicach oraz prac malar- skich I Instalacji co., w Domu Nauczyciela w Doi- giora. W przetargu mogą brać udział przodsiąblorstwa pań- stwowa, spółdzielczo i prywatna. K-868 Ofarty w salakowanych kopertach, nalciy przesłać pod adresem szkoły. ZAKŁADY PIWOWARSKIE W KOSZALINIE Komisyjne gods. 12. otwarala afart nastąpi SIV1981 i, a ogłaszają Zastrzega niąj prawo wyboru oferenta lub uruawaznie- nia przetargu bez podania przyczyn. PRZETARG NIEOGRANICZONY K 5«T na wykonanie robót remontowo-budowlana eh w Browarze Koszalin: elewacja budynku warzelni, wartość robót 120 0001) elewacja budynku produkcyjnego, od ul Grun- waldzkiej wartość robót 290.000 zł roboty malarskie pom1eezczeA produkcyjnych wartość robót 200.000 zł. Oferty w galakowanyab kopertach nalały skladat pod adresem: Zakłady Piwowarskie w Koszalinie, al. Spółdzielcza S, Dział G l. Mechanika, da 8 kwietnia 1981 r. Przetarg odbędzie sie T kwietnia 1981 r, agods.lO, w przedsiębiorstwie. Zakład zastrisafa sobie prawo wyboru oferenta lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyn. PRZEDSIĘBIORSTWO BTJDOWNICTW Ą ROLNICZEGO Vf KOŁOBRZEGU. UL. CMENTARNA NR 18 ogłasza PRZETARG NIEOGRANICBHJJW g nat a) wykonanie elewacji: K-889 budynku mieszkalnego 24-redzianege w PG R Gościno, oa 2.030 m' tynków, wartość ke*zUrył*w,> 178 tys. zł w cenach 1976 roku, termin wykonania 1 V-lO VIII 1981 rok, - budynku mieszkalnego nr 2 w PGR VVrzosowe, ea 940 m* tynków, wartość kosztorysowa 78 tys l i . w eonach s 1978 ro ku, termin wykonania 1 V - 30 VI I I 1981 rok, budynku mieszkalnego nr 4 w PGR Wrzosown, ca 1.120 m* tynków, wartość kosztorysowa 92 tys zt, w cenach z 1979 r. - termin wykonania 1 V-30 VIII 1981 rok, b) wykonania tynków wewnętrznych ca 3.820 m', w budynku 12-rodzlnnym w PGR Gościno, war- tość kosztorysowa 118 tys zł. w cenach i 1976 roku tarmin wykonania 13 IV-13 V 1981 rok. MIEJSKI ZESPÓŁ EKON O M I CZN O -AD M INI S TRACYJNY "7.KOŁ W DARŁOWIE ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY ng wykonania remontu kapitalnego w aud>nku Sika- ły Podstawowej nr 8, Im. Żołnierza WOP w Darło- wie, w zakres którego wchodzą roboty: wymiana rynien dachowych i apuaterwyeh - wymiana stolarki okienna] - wykonania okien według podanych wymiarów oraz ich montał. Ogólna wartość robót wynosi 400 tys. zł. Termin wykonania robót od 1 kwietnia do 30 wrze- śnia 1981 L Oferty w zalakowanych kopertach, naleły składać do 31 marca 1981 L. włącznie, w pak. nr T, Urzędu Miejskiego w Darłowie (siedziba Miejskiago Inspek- tora Oświaty i Wychowania). Otwarcie ofert nastąpi 6 kwietnia 1981 L, o gods. 10, w pok. nr 7 Urzędu Miejskiego w Darłowie. W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa pań- stwowe, spółdzielcze 1 prywatne. Zastrzega ale prawo wyboru oferenta oraz unieważ - nienia przetargu bez podania prgyeiyn. W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa pań- gtwawa, spółdzielnie oraz prywatni wykonawcy. Oferty naleły składać w zalakowali)ch kopertach do 10 kwietnia 1981 roku. Komisyjne otwarcie oftrt nastąpi 11 kwietnia 1981 roku. Zastrzega sią prawo wyboru oferty i unieważnienia przetargu baz podania przyczyny. U -864 K-16S G/os Pomorza nr 68 Serdeczne wynyzy wąpołeruola !tli InL Bogusławowi i Ewie Pelt i powodu Amierei MATKI I TEŚCIOWEJ Składają PRACOWNICY NADLEŚNICTWA laTKA K-M4 Wyrgzy głębokiego współczucia Kannie Siejka powodu śmierci OJCA składają ZAEZAB ,ZWIĄZKI ZAWODOWE, rOP ORAK WSPOł PRACOWNICY BZUrSKIEJ BPÓLDJMELM MIESZKANIOWEJ "CZYN" W St T.>P*KU K-14* Wjrary *ło>oklłre współczucia Kolełance tarbarze Kamieniarz powodu śmierci M A T KI składaj ą KOLE* ANKI I KOI EDZY Mt>ZEl M OKREGOWLGO W KOSZALINlg ORAZ « O M l H» ZARZĄDOWA NSZZ ..SOLIDARNOŚĆ" K .« Wyrazy głębokiego wspólerucla Koledze Stanisławowi Kuczmaszewskiemu i powodu śmierei M A T KI skład a J« BOLE7.ANKl I KOLEDZY HO SCZIR KOSZALIN K-S 4l Wyrazy głębokiego w-apółesueis RODZIME , powodu tragicznej śmierei Krzysztofa Szerszenowicza składają PRACOWNICY ZAKŁADU "BOOLSŁAWKA" BOSZALINIB K-tOT N ajserdeesfl1ejsie podr1ckawanie Kemendrle Miej skiej M O W Słupsku · rag wszystkim Priyjaclełem, Znajomym, którzy okasaJI porno* I wzlgll udział w pogrzebią NAJUKOCHAŃSZEGO MĘŻA DROGIEGO OJC*. TE «CIA Bolesława Urbanowicza składa pezostająra w głębokim smutkn i talu RODZINA O-MM Szczere wyrasT współczucia Jerzemu Zukowi i powodu zfsnu OJCA składają PRACOWNICY uRzrnt; SMIVY W TTr*40WIE 43 MMI VVyrazy aerdeeen»go współczucia Leokadii! i Tadeuszowi Bałazym g powodu zgonu MATKI I TEftfIOWE.1 składaj ą WBPÓLPRACOWNlCY Z ZEsrorr BTKÓŁ KOI EJOWYCH W ailPSKU. n - issi Serdeczne wyrazy wspólesueia Keleśanee Kazimierze Rossie Piwowarskie] g powodu śmierei OJCA składaj ą KOI EtANKI I KOLEDZY BBKOŁY N«t is W KOSZALINIE n-ion Wyrazy głąbeklege wipMesuois Weronice Lisowskie] a powodu sffoBu MatEA składają PłtACOWNICT Sa.UPSKlE«SO pa z s n a i a B i O S B T w A TURYSTYCZNEGO "patEY-MDRzai w H u m v B-tłt W dnia *S marca 1881 raku, swiarl J Ó Z E F ATALSKI prasowa * Rs-nstwnwtje Ośrodka Hodowli ZsredWej w iwlereiynio. Wyrazy fłeboklege wspólesueia RODZINIE składają "TfACJA. POHZ SVVIERCEYNA , " ZAŁOGA OHZ SWIERLZYNA K-S3S W dalu g] nsąrea l i t l roku. zmarł k O I . WŁADYSŁAW SZULC "Irioletni p r n r i Z a f ł , d t i Okręgu Związku Nłuptyc1ei«twa Polskiego w Koszalinie, odznaczony Kr?Tretn Aowslersklm Orderu Odrodzenia Polski, Złotą «'''» nak ą z N p , j f t n i pdmaezeniam1. Wyrazy wsPÓłczucIa ROD/ .INIE składaj ą V ł B "K R Ę G I '. O S s n n i K li» l vr, H fA r n: AOO"" ZN>« H I soflM NICH : wZl.) NAt f7\łin>TWA rOLSMLGO w KOSZAI I M I K-SSO OGŁOSZENIA Streoe 7 FIATA I t l HM sprzedam. Ko- SAMOCHÓD tatra Moską, asobo- sialln, ul. Wojska Polskiago sjll, wy, na chodzie M sp_ ?l3daSz l:ab W:- tel. 234-37. G-3M3 mieni n . llmn Vln d'HlnTIl. J?J9 "K °1 » . t FIATA IM p sprzedam. Koczała," ' p 'l/ł ,*t.I- S-ZjjS tel. s>. po szesnastej. Ci-1113 MAT A l i l p WloTro*. produkcji WOŁiiĘ gaz 11 tanio sprzedam 4 dam. Słupsk. Bra.ci Gierymskich lila sprzadam. Darlówko, tele Koszalin, i sina 14 A. n-1344- 4jsl. po arrsnaatej. H-2M4 łon 3 3-11. 43-1443 WARSZAWĘ I t l sprzedam. Strse- s m j i I ilo pl< wanla podwodne i lATA lU p m" -nłif,; Ze n ł l ca ll ll, K 14-z11 Msciee, 1).{) "Ila- l gO kwalung Ukraina l i sDrzenam . , , . nz n e . ur harskI. u -lV'lI t>IerTs n s-emne: osza In, 11: sprzadam. VVladomosc: KoszalIn, . O-HII tp >. T 11 T 1j1 j dą. o J 4. a r fi d ją kI 1 P ,»H'i Rł ł} Jlai&.1 K 1Jfl \v frJ-xz "£"LSfffiW 4tW'> t ilocko, gm. Kępice. 7.\lRIDVig tokarza do sakiaśa 11ATA l U p, staa bardzo dobry nastaj. C-2331 «-2SI1 ślusarskiego. Słupsk, ul. Przemy- s1?rzedam: Koszalla, tel .314-34, po SAMOCHÓD łuk sprzedam. Koszą VV07.KI dzleelere: gł«bokl I spa- sto»va_SI. -cejmaa. O UU sIesnatlej. G-SS71 lin. Plonier*w 11j4, lei. 301-23. »P" ».". *. ><<»"'. · ZAKIAD h>drauliczny w SrupakU, F I A T A I M p combi sprzedam, U - M41 IM IS. P" ł" dz. 14, G-MSS ul. P. Fiaaera 13. twiadrzy usłu- nurrłicia SS, lei. Koszalin .1 21 - 3 .1; ZI'KA A-M tanio sprzedam. Kn- APARAT fotoarafirzny, nowy gi - łasi. wed.-kanallzai»jae. ą.o. 1>-\1 l sza lln. VVesterDlalte 11. G-MSi prektira 11 (' pancolor l.s/są fart oraz gazowej 1cz> ssneme i B*- F I A T A I M p US, rok produkrjl 21 KA skcttnlewea góraozaworo- Zeiss Jeną sprzedam. Koszalin prawa urządzed gas«w>ckl. ZglO- · · I I sprsedam. Koszalin, Młrńska wego, rok 1174 sprzedam lub za- tel. Mł-74. po szesnastej. O 2171 sjenia pravjmują rodsieanle. 13 Rjl, po gods. Ił. _ _ (1-1413 mienią na osobowy. Koszalin. AKORDEON weltmalsler. nawy. godz. I lub 11-17. Jesef Okoniew- F I A T A l i i p, nowego sprsedam. Rejtana 14 A. M-1137 l * basów sprzedam. Koszalin, ul ski. O-ULł ttwtazdkowok.Mawns tel. 41-13. , . lerhicka U/II. 0-IIZ4 liYRrKtJA RPP "Baculll" w Mannław S ołti siak. G-141S / KA AM, po kapltalnr m . remon- Szczecinie satrudal naMchm Ul * - Cle sprzedam lub zamIenIą na \s/jMOC NIFNIF. borjna (podlułnl magazyniera w pedlagłym nam F I A T A IM P I nadwozie do osobowy, sianów. Dworcowa 12. c.) tylny paz do fiata 133p zprre yakłarizie Ltyllzacyjmm w Kar- liata IM p sprzedam. Koaaalln, tri. M-«zl. G-lltt-ł d ł m i Koszalin, Mapodleglo»cl lal. linie. Wymagane w\ kształreais ul. H. Dąbrowskiego 34/ł. L-łł«S MOTOCYKL M7. IS SMjl, kask G-lMl średnia lub saiadnlcse I prakty- F lA T A 13ł p 1344, stan bardzo tyPU beli sprsedam. Słupsk, te A p A R A T! PI, nagłaśniającą eltrea ka. oferty pisemne naleły ikJa- dobry sprsedam. Koszalin, lefon 117-41. < SAMOCHÓD fiat l2S B 1500, rok dam. Wiadomość: Kołobrzeg, te- Grzmiąca SS, po piętnastej. 474-44, wew. 44. K-IST 1174 sprzedam. Koszalin, Sienkie- lefon. 11-14, w godz. A 14--22. n-ir-4 G-lSI7 7 AKł AD htdraullrinr T. Tladą- wicza I I , tel. 343-14, po szesnastej. MOTOCYKL MZ ES 2S4j2 sprze- Rinr. NT 44 z kolumnąmi. sprza- fa n< w aiiptWu satrudal prąeo- G-1117 dam. Słupsk, ul. M. Reja 12/1. dam. Sławno,. ul: MIckIewIcza wBlka - hłdraullka, Oken.rw Jcl. POIONF7 A lSM , rok lasl S p rze- l IM. J an ChoJnackl. G-lIl4 c-nu dam. Wiadomość: Słupsk, ul. Nad NADWOZIE skody MU., uszko- DOMEK Jadnorodsinny, nie ukoA Z A T S I DNir. opiekunką da dzlee mnrika >>4/5. O-Ulł dzona sprzedam. Koszalin, te1s'.!: crony, okazyjnie aprzedam. Ka- k ( . Keazalin. Hanki Sawicki!l MFRCFDF.SĄ 101 D, rok produk- fon 347-34. li lobrzeg, ul. VVaryńskiego 21 ?l-* ltk1B-I ł1RMtzBsntt1l cs mf1g e rjl 1472 orai sz\be przednią do TAKSOMFTR zalegalizowany, cr 2 . . renaulta 14 sprzedam. Kolobrseg, imadło kowalskie, silniki elek- D7.IAIKE wraz s altan \ sprse- G Id k 7j1 L 1 * l 11 42 . d . 4 I 14 KW l . k d d Wl d ' Sł M K"" aiin. runwa z a , s . te. -, po SIe emnastej. tryczne . pa enIS o o am. a omoic: ups, ar- H ł f I C3-43M C.-MftJ idiZnl sprzedam. Słupsk, Fornal- chlewsklego ljSą. G 1131 SYRENĘ IM L, rok l47S sprsedam s-Rl-df 111/3.« / d- .Pt7- DZIAŁKA -PO'Q uprawą, duła. w Koaialin. Broniawsklego 4/14, po TAKSOMETR sprzedam. Kąplre. okolicy Koszalina do wydzierża- szesnastej. C.-2434 Armii CzarwoneJ 17j4, Trzebią wiania. Tel. 147-31. 0-2444 SYRENĘ 144 sprzedam. Stanisław towskl._ G-2M S I. OKAI na stołówką lub Inną nkrsypkowlak, T>mle* MA gm. CIĄGNIK C-MI sprzedam. Stefan drlslalnosć w Ustce ad dam w flądzlno. G-2541 nieAkowski, Stare Bielica k. Ko- dzierławą. Słupsk, tel. 43-41. SYRENĘ l U, rok produkcji 11.4 izallna. G-M4S G 2413 sprsedam. wiadomości Koszalin. GARA7. prz* ul. Hlbnrra (Gdań- JAWĘ 23 sport lub rometą dwu ul. roprzeesnsMAj14, pa godz. 14 1Kł( okas>Jnle sprzadam. Wlado hiegowego kuplą, oferty. SJupak G- U7l G-M7S ZASTAW17M spzzedam. Ustką, tal. 14-411. G- HI4 ZAST A VVg HM, rok 1177, przebieg 24 tys. km, stan bardzo dobry sprzedam. Wladomołć: Koszalin, "41. 7-wyeląstwa 117 Ajl, POłtg\>- nzlnle l. - TRABANTA OOlS, rok 1I7S aprze- dam. Kossalln , tel. 144-44. G-2MS TRABANTA MI sprzedam. Słupsk, ul. Batorego 23jM. G-2524 TRABANTA MI, rok pq)dukcji 1174 sprzedam. Koszalin, Zerom- sklego 34j13, po godz. ił. t;-2j4ł TRABANTA MI sprzedam Kossa- U a. tel. M 1- M, po saesaaataj. Ci-2433 RENAItLT II sport sprzedam albo zamIenIą na łuka oraz kabiną łuk a , nowego typu sprsedam. Ko- G-2l44 ŚAMOfJHClD Tolkswagen sprze- dam. Koszalla, ul. VVladyalawą Iv 44 B j ii, p« siedemnastej. O - uli Wyrazy głębokiego współczucia Koledze Ryszardowi Boruniowi g powodu śsnlerel o J c A składaj ą KOM. ODDZ. NSM ,.»01 ID \RNOSC" ORAZ PRACOWNICY ODDZ. BEM. PTBB ,T*tAVSRUD KOSZALIN" · taw Ssosere wyrazy wipólesuela Kelośanoo Teresie Obst a powodu śmierci OJCA składaj ą DYREKCJA. KOI BZANKI I KOLEDZT SZKOŁY PODSTAVVOVVEJ W WIERZCHOMlNIE rł-MM VVyrasy serdecznego wspólesueia lekarzowi Andrzejowi Orzyńskiemu Dyrektorowi W ojiuódzkiej Stacji Sanitarno - -Eplderhiolnglcznej w Koszalinie t powodu zgonu MA TKI składaj ą ll\REKC.IE l, PRtCOWNlCi WOJEWODZKIEJ, TFBI.\OWMH I PORTOWYCH ITAC.II lAMTADSn EPIDEMIOLOSICZN YCH K 114 MASFTNg do ttyeta. wąflskewą f sprzedam. Koszalla, Karłowicza I iHF 11 F.VVIZOR 14 zalewy, ciarb] H . h 1111 Y i bardzo dobry sprre- pa ras Wy w DOSTAWI*] ENBłtOll FLEKTR3 CZNEJ w dntu I IV JSqH r. od godz. 1- U w Koszalinie, ni. vi. Wsrskieeo. Ltmaniwsktega, Rohotnlesa. K. Marksa. VT. Keetnew. Enselsa I Cltaa. rakla d Enorgat>ernv przairaara rs o-i.e. »v w rioi aw-łe en«.g.i a.alpz: i c r r s ) . B-łit / .AkLAD R-tnalarski zątrudsr bl tOBlarzy-abroJarzy, na stałe, go- r\ wrzn, szrserinek, Ksszallłlka 7S, lei. 444 SS, Krukowski. Ojj JIN! W KOKFPFTYrJl z angielsRlega i polskiego udzielam. Prz« gotewuj ą rin matury ara s aprs*4sm wer- salką, dywan I krreselke 4Ua dziecka (ułvwaae). Koszalla, SŁOMY prasowanej I tan sprse- dam. Mlelenke k. Mielna, Choro say. G-II4l s Ł o M y łytnle) 31 ton I siana 14 ton sprzedamj Wiadomość: Dar- lowo, tel. 17 M, 43-2400 sffir(z daJń. o\Bsi moru. z " " l f .." d b * k"f fTll 11 ł te e onem, zamIenIą na po o a.-, w Kołobrzegu. Zgłoszenia: 71-144 ZESPÓŁ muzyczny l-asobowy pa Kołobrzeg, ul. Bukowa I I. pe sta dejmle pracą w · <<»ai» _'»<»la«- ilemnastej . G-2IS4-4 Adres: S. ,N ewąesydskl. Krkków, xc> Rlfi - mieszkania wl asans - uJ,\_ Strzelrow I 3. K 11 a I -W<sła- terunkowe, nowe budownictwo. p K S osza In zg asza sgu Jenlę wa IV 1jS3. G 2J13 w Białogardzie, zamienią na Ko l 'gHymącJI slułbowej ar " MIli oGRODFK działkowy T arów w r-»lln Białogard, lal. 11-17. po wystąwloaą na asswlske 0 » J ó 4 zel K l .. I k l . l H b . . 1 . . G-14J1 S-odz1s. M osza lnIe w o o ICY u. t ae- ąleI eplnaSleJ. rai sprzedam. Wiadomość: Spół- POKOJ S kuchnią, s oddzlelaym Z W I ĄZ E K lawaildaw WoienaTOS dzielna lłj7 G-M32 wejściem. do wyńajgcla. G a-ksf ą .łi " 'k.r' i " al. f j l " l n{ {i " RO B OT d k ' Ha N orwlda I I z w w 1 . rączny a pącz ow an. . wojskowego nr llł. Edwardą Ma- gIelsklch sprzedam, Kossalln, tel. S T A R S Z A panr, samotna, pracu- jewskiego, sam. w Szczecinku. 3«4-3ą. G-1I31 Jąca poszukują pokoju przy kul- w »H MASZYNĘ dslewlarską dwupły- urą.lnej r ,iPłe, nł' Ji- 1fMr WOJEWÓDZKIE Prz edsl ebloł. tową. typ awgos sprzedam oraz I siwe Knmuaikar) Jae w Słupsku tamlrnlą mieszkania MI na dwu *rlu). Oferty pisemne: Biuro 11- rglasza rgiihlenie biletu welatj pokojowa. Kossalla, Wandy Wa glnsz A. G 2441 Jazdy aa aaswtzke Ewa Łapiak. zilewskiej 11/4. m n J "A zprz >al1h1. p.O»K.O.[. - dwuosobowy, dlśl_ ń "I. da' bilętu A mlestąeaaege 9 M PA\YJl;.JlC?}::-J, 'gastronomiczny w Ja- »yn.J,cla. Koszalla.- BpokoJ- - - - - J P l ł l w, ł 4- * ,1 Wiadomość: Jarosławiec, reataura POKOJE do wyaają Koszalin, cja "Jarnsławlanka", Kesucho. ul. Eameahofa I. G-IS74 l l l l ) l POMOC domową (rencistką) za- BONT PeKaO sprzedam. Kosza- trudnią. Zapewniam zakwatero- lIn, al. XXX-lecIa nr t/ ł. G-H31 wanle l wyływlenie. Kossalln. t»l. 217-11. O 2347-4 PRZYJMg dziecko pod opieką, Koszalin. StarzyAsklege I C II. G-2417 B 2411 WS Inł. Knaralia zflassa zgubie- nie legitymacji studeacklej. Da- nuty Piotrowicz. 0-1471 Wszystkim, któriy wsieli udział w pogrzebie VVSlnł. Koszalin Instytut ludow- ""'w li htdoJH-p elfł€Ud ttfiłtV flfJA I stuJdenckiej ar 1144. Romana M i l czewsklegn. G-24C4 WYTWÓRNIA Rlatek Ogrodzenlo- D Y B E KC J A Zespołu Szkół Rolni- wyck Słupsk. 31. ltp«a ar. l K 'Sa- rhow1fł.w &1;ąąz;ą.u zgubienIe biltł\ów trudni praco nlk.'l,fli .lłw.Y,robu Iegl'Yfnmcji szk'ohl' ! 1\A"Hdż- sIatkI ogrod?:¥i spieńsklego 1 A 1. Je- K S ll1MimT}{ł l]1łIO I p uarz a ( O w W IY1<:dwskIego. i r o 7 * 11 ID Malarski satrudal ma- legitymacji szkolnej Janiny . - lany I uczniów. Koszalin, Pod- nickiej. K-MI grodzie T l, Nowakowski. G-14M lEłPOl Szkól M-rh.filcravcb "w 7 A TRI'DNIĘ opiekunką do dw-u- Kolnhrreau zslasra rgiłbienle te. lelaiege dziecka, tu tka. ul. Pol- gltvmac.ll arkolnel oraz, biletu na 14, lecznica Ewlersąt. reezaega PKS. Zbigniewa Sniada a 2434 la. K-łOl Jana Leszczyńskiego a szczególnie Przyj aciołom Sąsiadem Kolegom I Baj serdeosB1eJ fie pod atakowani * składa BOBZINA A IM I Wszystkim, którsy okszali nam wyrasy Dula 11 marca 19S1 rnktt, zmarł w wieku 70 lat Rasz BRAT i P" 'EC wspólesueia l ucKestRlesyll w pogrrehl * WŁADYSŁAW SZULC Jana Ptaka o osym gawiadamla pogrążona w smutku RODZINA serdeczne pediiąkowaris Pegrzeg odbędzie slą Z IV 11)81 r. o godr. 11, aa Cmen- tarni Komunalnym w Koszalinie. składa ROOBNA 6-IMI W dniu 31 marea 1*81 reku, zmarł nagli w wieku 60 lat Wyrasy głąbokltgo współtgueia WITOLD GLOCK RODZINIE wieloletni, riiłtiłony dla leśnictwa pracownik OWrcj. gowego Zarządu Lasów PaAitwowyeh w Sreireinku, b>ły wiąneo obozu koncentraeyjnegn w Stutthofł*, rzlonąk ZRoWiD, starszy rewident CZESC JEGO PAMIĘCI! Serdeczne wyrazy wspólesueia RODZINIE składaj ą DiSFKCJAe (lZLP, POP, KZ Narj. "SOLIBABNOSC". B A B A P B 7 F B 8 I Ę B lOS S TWA N S Z Z L E Ś N I K Ó w I D R Z E W I A R Z Y ara s w s PÓŁ P R A C o W N I C Y z powodu zganu Marii Lepik składaj ą Dl SEKCJA. BABA ZAKŁADOWA KZ N«ZZ ..aoLioARNoSC". ORAJ; raarowMir ZAKI 1011 ROLNESO w BLAWOBORZL K-lśl KSM Strono 8 2 KWIETNIA CZWARTEK FRANCISZKA Kołobrzeski goiyk C t u p O n y KOSZALIN: MI - MO. MI Strat "ozami, - Pogotowia Ratunkor l' P S K - Apteka nr 77 nrj, ul. » Lipca I I, tel. ti-44; BIA- 100ARD - Apteka nr 31. pl. Wolooicl 1/7. tel. 27-14; KOIO- łiHZLO - Amaka nr rv ul. Młyńska It. tri 23-74: LFBORK - Apteka nr 77-4*4, ul. Pokoju 4. tel. lij-st: s/.rzrriMK Aplaka nr 21, pl. Wolności a, tel. 4M-14. ADRi \ - Cena strachu fnn wa wersja, ISA, 1. 14) - g. 14 I I I M KRYTERIUM (studyjne) Wielki podryw (pol, 1. Ił) - g. IT I 11.31 ZACIS7E - Milcząc* wspól- nik (kanad., 1. is) - g. 1741 I M M U ZA - Halr (LSA. t. II) - g. 17 I 11.10 MLOD08C (MDK) - Szatan a siódmej klasy (pol.) - g. 17.M v t x K KOSZALIN SŁUPSK N o M I L E N I U M Gangsterzy szos (kanad.. 1. II) g. uj o, 17.41 I 20 POLONIA Piraci XX w. (raili., senaar. 1. I!) - g. 15.34. Porwał cesarza (wes-, I. U) - g. 17.M oraz: Dzieje grzechu (pol.. I. II) - g. M OF.ITA (Rądzikowo) dziś nieczynne * BARWICE - dali nieczynne BIAŁOGARD - Ojciec Świa- ty - Jan Pawal I! w Polsce (po), dok., kolor) - g. 17.11 I H BIAŁY BOK - dztl nieci} n- na BOBOLICE - Constans (pol., I. 1S) BYTÓW: Al BATROS - Ostat ni pociąg a Gun Hlll (USA, I. 13) oraz: Przepustka dla mary- narza (USA. 1. 13) pan. - stu- dyjny: KINOTEATR - dzll nie czynne CZAPLINEK - Seanaa saro- serwowano CZARNE: PRZODOWNIK Intryga rodzinna (USA, 1. 15); WIARUS - Porwany praeą In- dian (NRD,!. Ił) CZŁUCHÓW - Mistrz klerów nIcy ucieka (USA, 1. IS) DARŁOWO - eona strachu (USA,!. II) oraz: Po aezonle (ang.. I, 11) - studyjny D A M N i r A - dzts nieczynne DĘBNICA KASZUBSKA d u l nieczynne DEBRZNO: KLUBOWE - 0- Zdjęcia: Jeny Potan - Dawne a nich pracujesz? Nie odpowiedział. Przeszedłem na angiel- ski. Z objaśnień. Jakimi wspierał lapidarne polskie zwroty dało sie zauważyć, ie wypo- wiada sie w tym Jeżyku swobodnie, jak człowiek a pewną ogładą. Ale on uparcie milczał. Posiadlośi Stunningtona okrywała noc. Ciemności paunwały egipskie. Na nasze spot kanie nie rozbłysła ani Jedna t lamp zapa- lanych tu fotokomórką. - Wyłączyli automat - powledt1al Steve I zniknął w mroku. Po dobrej chwili zapa- liły si< żarówki nad wjazdem do umieszczo- nego pod ziemią garażu. Powrócił Stese. - OK, śpieszmy. W głębi majaczył uskok spadzistego dachu. Do domu na skarpie nic było podjaadu, w górę pielą ale, tylko wąska ścieżka ginąca pośród Jałowców, znacznie przewyżassjących wzrost człowieka. Gdy na nią weszliśmy rot widniłs sic; latarniami. Pteve nagle silnie pociągnął mnie aa ra- mie, skręciliśmy w gęstwę krzewów, zgasi różanleo prowadzących nas świateł, ale za- raz przedarliśmy się s oemy w krąg przy- domowych kandelabrów. I tam zobaczyłem, dlaczego wj konaliśmy okrężny manewr. W poprzek dróżki, tut prsed wejściem do hudynku, lei.ał zabity człowiek. Stopami do- tyka! kamiennego stopnia prsedprożs, głowę miał niżej i Już w cleniu. - Diaczego o tym nie uprsedzlleś? Zamruczał niezrozumiale I bezceremonial- nie pociągnął mnie ku drzwiom. Zamknął Je sa nami dokładnie. W największym pokoju na parterze, w czerwonym półmroku żarzących się na ku- rni n ku głowni, odwrócony do nas plecami spoczywał w fotelu bezwładny mężczyzna. sa co GDZIE snea (ang., L 11) pani PIONIER - dził nieczynna DRAWSKO POM. - Parszywa dwunastka (USA.!. II) OOSClNO - dziś nieczynne KALISZ POM. - dziś nleczjn na KARl INO - dzll nieczynna KĘPICE - dzia nieczynne KOŁOBRZEG: WYBRZEŻE Coma (samar.. USA. 1. 11); KAI MAR - Zasady domina (U S A. I. i s) ; P I A S T - P i e rw- sza m i łoś Ć (u 1. , I. i i) l ĘBonK: rrtirjAl \ Spo. kojny urlop (CSRS) oraz Łnul komediant (NR». I. I I) f LFt \ - dziś nie czy nna NIANTKO - Ojciec Swiąty - Jan Pawrl I! w Poleca (pol., dok. ) M I M N O - dziś niecrsnna POLANÓW - Olimpiada 41 fpol.. I. l?) POŁC/.YN ZDRÓJ: OOPI ANA Iw rOK) dziś nlrcztnne; PODHALE - Obcy - ósmy pasażer "Nestrotuo" (ang.-USA. 1. Ki) p a n . PRZECHLEWO - dziś Bierzyn na KI A WN O - dziś nieczynne SŁAWOBORZE - dziś olerzyn ne / SIANÓW - dziś nlerzynne SIEM1ROW1CE Weronika (ru m.) S7C ZFCINEKl PR7YJA7 o R A D PROGRAM I Wiad.: 9 BI, l. M. 2.00. 1 00. I M. S.OJ. 7.00. l. M. 1.00. to.on, 11.00. 1201, 14 M. 13.00. 17.00, 11.01 19.00. 20.04, 11.00. 23.00. IM Sygnały dnia LM Cztery pory roku 11 U .Koniec świata szwoleżerów" - fragm. książki 11.40 Rad!o kierowców 11.17 Syg- nał czasu 1 hejnał 1223 Muzy- kanci z PorolI li.13 Rolniczy kwadrans 1101 Rybacka progno- za pogody 1100 studio Gama 15.00 P o p o ł u d n i e d z i e w c z ą t l chłopców 11.30 Studio Relaks 11.31 Kącik melomana 11M Mu- zyka 1 aktualności 1130 Piosen- ki trochę zapomniane -- ąu4. 17.00 Informacje sportowe 17 11) Radiową spotkania 1730 Radio- kur l e r a ud 1S.2S Klerinnaz piosenki 11.40 Punkt widzenia mag. MM Koncert tycrert 24 34 Mistrzowie nastroju - i u d 21.00 Kronika aportowa 21.20 Pnebole 2 Interatudla - aud. 12 M Radio kierowców- 1123 Na muzycznej antenie 23.13 Wita Vi as Polska - mag. PROGRAM NOCN* , 04 Kalendarz kultury 1 nau- ki poUk;e1 0.11-4.M Noe z me- lodią l ploaenką < Bydgoszczy PROGRAM n WIad.: 4.M. S30. LM. T.M. S.30. 11.30, 13.30. 1S.M. 21.M. M.3S. T.M Koncert poranny S M Spra wy codzienne SM Poranek w Studiu Gama l. M Radio Moskwa 10.00 "Układ" słuchów. 1I00 BARRAKUDA KIEDY 7 Z teatralnego afisza aud. I! IS Szkic do portietu Lautrea nionle I! 40 Poradnia rodzinna 1141 Muzyka ludowa 11 ST Syg- nał ezasu I hejnał 12 I! Od mi- niatury do uweituiy 13 M Śpie- wa Krzysztof Krawczyk 13.00 Refleksja 1311 Nowa nagrania "Wybitni aktorzy czyto]q u- Ijbicne ktiqżki" (pr. II PR) to nowy cykl oudycji. nodowonei przei Polskie Radio dlo mi- łośników pięknego słowa. Od wczoraj. 1 bm. nadawane (Q frogmenty "Fantomów" Morii Kuncewiczowej. No zdjęciu: wybitno pisarka no tle swojej siedziby w Ka- zimiertu nad Wisiq. Fot. CAF - Roslok 13 31 za wsi l o wsi 13 SI Pleśni wierchowe Podhala 1410 Tarte z oper polskich 14 21 Ma J.izyn łowiecki 14.11 Muzyka Deetlio- vena 1333 Popołudnie dzlewrz.lt t chłopców lS.M Ano koncerto- wa Mozarta - aud. 1840 pan Inspektor przyszedł IT 30 Szer- a-e spojrzenia 1700 Śpiewający aktorzy 130ł Siadem Inwestowa- nych miliardów IS 25 Plebiscyt Studia G ima 1<>.00-24.00 Wieczór literarko-murycrny 1903 K!,isvcy muzyki rojrywkowej 1820 No- wo cI literatury węgierskiej aud. 19 M Opera w przekioju ..Andrea Cnen-er" Umbeito U.lurdnno aud. 2100 Arnold Schonberg: II Kwartet smycz- kowy fis-moll op. 10 21.31 In- formacje aportowa 21.4S ..Fan- tomy" frag'n. książki 12.00 I"romenada 22.30 7.yc1ą muzycz- r.a w kinju - aud 33.80 Pany rep. 23.38-24 00 Blaski I Ce- nta muzyki Jarz-rork - aud. PROGRAM III Ekspresem przez Iwiat: I M . 8.00, 10.30. 12 M. 1 S.M. 17.00. 19.311 00 Miedzy snem a dniem IM C o k t o l u b i S.OO " C z s s n i e t o p e - rza" - ode. pow. 110 Blues na harmonijkę SM Prosto z krain aud. 1.41 Dawne tance 1 me- lo die 10.31 Kiermasz płyt 11.00 ..KOCHAŁAM l YBF.RlTJS7.A" - ode. la 11.30 Z nagrał Martina Solala 12.03 W tonaejt Trótkl 13.00 P o w t ó r k a z r o z r y w ki 13 5 O "Ulica ciemnych sklepików" ndc. pow. 1400 Mistrzowie ba- tuty - John Barbirolll (II) 13 «5 Pocztówka dłwląkowa z Paryż* 1S.M Odkurzone przeboje 14.no Marek Żuławski: ..Stadium do autoportretu" (3) 16.11 Muzyko- brantą 17.01 Poczta UKF 1740 Blues wcioraj 1 dzll - aud. 1121 Czas relaksu If-M Kronika wypadków miłosnych aud. 1*10 Gra zaspół Pata Methany 19.31 Opera tygodnia I I M "Czas nietoperza" - ode oow. M.M Mini-max MAS Teatr słowo magiczne 1100 Reminiscencj e muzyczne - aud. 33 08 Gwiazda siedmiu wieczorów M I I Anatol Franca- "Gospoda pod Królo- wą Geatą Nółka" 2231 Studio nagrań - lud. 2300 Poezja J nig e Louisa Borge->a 23 03-1.00 Między dniem a snem. PROGRAM IV Wl a d.: 4.00. 12 00. 11 00. 33 33 , ), Rad!o\vo-TV Szkota Średnia l'rMorla (87) - TO IV SSS Li- teratura I artuka dla dnecl aud 900 KI. III-IV C.rodo»v.vko soolecrno-przyrndnlcze) I M Wolf g.ing AmadeitkZ Mozart: Kwar- t«t C-rlur KV 4«S to.OO KI. VIT1 (1. polski) 10M MIraria przy1»»- iiI 1130 Muzyka baletowa 12 23 C.ielc1a płyt 13.21 Sławne dzieli. Klauni wykonawcy 13.00 Studio Grima w aterao MM J. hiszpań- ski CM 16 20 Zespól Trar,»p 11.25 J, niemiecki (24) 1121 Po- stawy I -wzory 10 40 Nauka t technika wKraJ -irh soclallslyr-z ny-h - msg 19.00 Poradnik jg- 'łknwv lin j. rosyjski ««) 1130 Z Kodaly: I Kwertet KmvezVfiwy on 2 20 10 Nn"-» nagrań s 20M Mu-łki alu-hana zza konsolety 21 40 Nowe na- gr«n'a 1211 Wersie I k'in»ro. wersie 22 30 Ciaude Dcpussy: ,.1bii:ec Tucka" KOSZALIN S.30 Studio Bałtyk 11.01-ił.no Retransmisja programu wybira ta is.40 frzegląd aktualności wyb r z e a 11.84 f o r u m -. a ul. Z. Ruszyckjego 17.30 Z cyklu: S pół k a m i z m u z j K ą - *piev> a FIZbicta Okupsńa - aud. B. GoicniblawskleJ Serwisy rybackie: w progra- mie I o godz. 1.03. 4.40 1 12.01; w prograrule II o godz. 14.SS PROGRAM 1 14.30 Telewizja w sprawie miliardów 15.25 Program dnia 15.30 Dla młodych widzów: D e c y zj e p i ę t n a s t o l a t k ó w ln.OO Dziennik (kolor) 1».15 OBIEKTYW 18.30 Dla młodych wldiów: "Czwartek TDC': w progra- mie m. In. film francuski serii - ,.B>ł lobie człowiek" 17.30 Informator turystycz- ny 17.45 "Zwiadowcy" re- .portaz wojskowy 18.15 TV MJodjch przed- stuwia: "Decyije" 18.50 Dla dzieci: Dobranee (kolor) 19.00 "Sonda": si11cum 10.30 Dziennik (kolor) 20.15 "Misja" ode. III ser. filmu sensacyjnego TVP. rez. Paweł Komorowski 21.15 "Pegaz" aktual- ności kulturalne 22.00 "Pryzmat" 22.30 Dziennik (kolor) 22.45 Telewizja wie miliardów w spra- Cios Pomorza nr 63 P OGRAMY OS WIATO WE: TV Technikum Rolnicie - R TV Szkoła Srednis: 6.00 I 6.30 Fizvka Biologia sem. II (powtórzenie) 13.30 Fizyka sem. IV (Jądro atomowe) I 14.00 Uprawa roślin sem. IV (Gospo- darowanie r.a użytkach zie- lonych); Dla sr.kot: S.OO -. KI. I I : P r a c a, t e c h n i k a 11-0U J. p&lski kI. VIII (Jar-i- sław Iwaszkiewicz) 11.53 N33 09. 242 08, sekretalZ red i 181 01. publicyłcii 243-53. 251-37 231 40, diioi >o- poriorskli 243-30. 233 20 dział miatski: 224 93. diioł sportowy t 233-20 (w dtioó). 246 31 (wie- cwrem i w niadnoie) diinl I t K 1- ności i ctytelnikam1: 210-03 red. dytumy do oedi 19: 243-39. Oddiiol r«c )akcl) w Słupsku - ul Sienkiewicza 20. 76 201 Słupsk tiL 31-93 (sekretariat) 34 66. Biuro OglonaA - ul. Pawio Plndero 27 Ą 73-721 Kosiolin, telefon 222 91. Prenumeratę pnyjmulo od* działy RS\V "Prasa Ksiqiha- - Ruch" prał urrądy pocztowa, doręczyciele de 10 kałdago mresiJjca (i wyiqtki«m grudnia) JX>P> zadro jocigo okres prenu- meraty Nie ramówionych ręko- pisów radokcio ni1j iwracO Wydowca: KoitotlAsble Wy downretwo Proiowe RSW . Pro- se- Ksrałko Ruch" w KoiłOlipiO ul P Plndero 27 A centrale te- lefon1ctno 240-27. Druki RS\V "Proso Kslqżko- - Ruch" Pmsowe Zakłody Ors- fietne W Kenoiimo. ul A lam- pego 18. Nr Indeksu 33024. m Ramię s oderwanjm rękawem koszuli grubo spowijała biała gaza i Jaskrawą plamą krwi. Zza wysokiego oparcia widać, było tylku tył głowy, czarnowłosej, przechylonej na bok I zwieszoną rękę a taciśnlętą pięścią, do- sięgającą dywanu. Na podłodze u Jego stop poniewierał się strącony aparat telefoniczny. rther! Nie, Pendragon - odezwał się z wy- siłkiem I cieniem jakiegoś triumfu w glosie. Nie posnąłem go. W półmroku I nie wi - dząc twarzy, ojca wziąłem ta syna. Sprawiły to ufarhowane na czarno włosy. Pen- dragona Stunningtona widziałem przedtem klika razy, tawsza siwego. - Jak się pan czuje? - Like a prisoner or like sn antroal, Jak więzień albo zwierzę - wychrypiał. Pogotowie - rzuciłem aię do telefonu przewróconego n Jego nóg. Nie działał. - It Is polnt1ess. to nie ma sensu - skwi- tował moja usiłowanie ledwo dosłyszalnym azeptem I nie dowiedziałem ale. czy miał na myśli zepsute urządzenie, czy Interwencję le- karza. Odo Cios Pomorzo nr 69 W CM lNIE POSTOMINO W osenne kłopoty r O I n k Ó w T«a całym Pomorzu Środkowym rolnicy oras pracownicy gospodarstw uspołecznionych przystąpili do wiosennych prar pniowych. Na wiele pól nie można Jeszcze wjechao żadnym sprzętem, gdyż Jest na nich za mokro. Tam trze- ba więc czekać, aż ziemia obeschnie. Jednak na suchszych, lżejszych glebach prowadzone są Już nie tylko upraw ki przedsIewne. ale również rozpoczynają się siewy zbóż. Tego roku, w gospodarce indywidualnej gminy Postomi- no zbożami jarymi obsiana zostanie powierzchnia £00 ha, taka sama burakami pastewnymi, kukurydzą - 100 ha, gai ziemniakami od 750 do 800 ha. - W tym roku rozpo- wszechniamy na naszym te renie buraki cukrowe. - · mówi naczelnik gminy Po- stomino, Ryszard Kurpie!. Sprowadziliśmy nasiona J rdnokiełkowe oraz siewni- ki do ich wysiewu i do tej pory zakontraktowaliśmy pod uprawę tych roślin po- nad 8 hektarów. Prawdopo- dobnie powierzchnia ta jesz eze zwiększy się o Jakieś 7 hektarów. Jeżeli w gminie bodziemy mieć RŻ 15 hekta- rów huraków cukrowych, to jesienie tu, na miejscu, w Postominie, uruchomimy punkt skupu. W roku ubie- głym skupu nie prowadzili! mv, nasi rolniry musieli wo zje huraki nieco dalej, gd\ż uprawiali je tylko na La hektara. Rolnicy z gminy Postomi- no otrzymali 10 ton pszeni- cy Jarej, 74 tony owsa I 70 ton Jęczmienia. Te ilości ziarna siewnego nie zaspo- kajają jednak w polni p>- trzeb gospodarzy. Około 30 ton zbóż i 20 ton sadzenia- ków będą cni musieli wy- mieniać między sobą. Si d .e nlaków bowiem pmlna nie otrzymała wcale. Chociaż na sion buraków pastewnych jest właściwie dos; £ to jod nak nhktórych- odmuil bra. kuje. Rolnicy niechętnie ku pują poly-rasty, wolą bo- wiotn uprawiać goliat y, a tyrh włuśnio nie ma. Dużym udogodnieniem, s/.czególnie dla gospodyń, Jtst otwarcie w dwóch miejscowościach Postoim nie i N aćmierzu, kiosków Ł Sprzęt turystyczny za własne pieniądze Spółdzielczość uczniowska W wielu kołobrzeskich szkołach działają uczniowskie punkty sprzedaży. Jednym z lepiej działających Jest skle- pik "Druh". Działa on z dużym powodzeniem w Zespole Szkół Zawodowych im. Emilii Gierczak. Sklepik prowadzą harcerki. Każdego dnia, podczas przerw, uczniowie ku puj ą napoje l słodycze. Piekarnia WSS "Społem", na zamówienie "Druha", wypieka po 300 pąc ków i l(Xl drood ówck. W ciągu całego, roku Szkolnego sklepik Wypracowuje spore zyski. Na koniec każdego roku, za zarobione pienią- dze, harcerze kupują dla szczepu rprzęt turystyczny, (kar) POD ZNAKIEM WOLNEJ SOBOTY Darlowski Ośrodek Kultu ry proponuje na najbliższe - sobotę i niedzielę: 4 bm. o godz. 10 w DOK - olim- piadę szachową w ramach wiedzy obywatelskiej, a o godz. 16 tamże - spotkanie Masowy festyn w W Gminnym Ośrodku Kul tury w Wicku zorganizowa- ny został przegląd dorobku kulturalnego tej gminy. Impreza przybrała charak- ter festynu, w którym wzięło ud. iał kilkuset mieszkańców Wicka l okolicznych wsi. N a spotkanie z nimi ściąg- nęło do miejscowej sali wido wiskowej aż dwanaście ama- torskich zespołów artystycz- nych z całej gminy: 3 gru- py taneczno-balctowe, oraz Teatr Poezji i Zespół Instru mentalny z GOK, chór fle- cistów i grupa wokalna ze Zbiorczej Szkoły Gminnej, zespół instrumentalno-wokal ny i Teatr Poezji z Klubu Fi asy i Książki "Ruch" w Ros-C7ycach, grupa wokalna ze Szkoły Podstawowej w Maszcwsku, zespół mandoli- nistow z Zakładowego Domu Kultury przy PGR Charbro wo. "Maraton estradowy" w ich wykonaniu trwał prawie trzy god/iny. Zgromadzona na sali publiczność nagradza- ła młodych artystów brawa- mi. Zasłużyli sobie na me w pełni, zaprezentowali ho- v. em w większnści nadspo- dfewanie wysoki poziom, mI mo wyraźnego - niezawmlo rerjo - braku obycia scenicz nego. W pozostałych pomle- ggczcnlach GOK urządzono wystawy l uf tu kaszubskiego orgz rzeźby, malarstwa, ry- sunku l innych form twór- muzyczne z cyklu "jam session". Natomiast 5 bm. o godz. 16 w DOK - koncert muzyki młodzieżowej w wyko ndiilu zespołów: "Tekskwar- tet", "Bang", "Czwarty wy- miar". "Rymota" i "Pony" oraz zespół wokalny ze Sln- wIna . DOK zaprasza na wszystkie imprezy. Wstęp wolm. bułacie Jest zbyt mało miejsca, oby moali pomiośdć sie podróżni. Pod koniec marco br., no budynku dworca oroi na po- ranach zamontowane zos"ily trzy elektryczne zegary. - . - Ośrodek Sportu I Rekroc- cli w Kołobrzegu czyni priy- gatowanio da tegorocznego sezonu letniego. W pierw- szym kwartale wyremontowa- nych zostało prawie 500 ko- f;Ej plożowych. Niestety. w't- le koszy trzeba było wyrzucić. I uwagi na nitop' ocolność Ich remontu. Liczba koizy nie zastania Jednak uszczuplona. Miejsco- wy OSiR zakupił 500 koszy wiklinowych w lęborskm przedsiębiorstwie "Los" . PiolW sza Ich dostowo dotarła Już da Kołobrzegu, (kar) Słupskie LOKALN E Dni Olimpijczyka Zgodnie z kilkuletnią tra dycją rozpoczynają się w Kołobrzegu Dni Olimpijczy- ka. Uroczysta inauguracja nastąpi 4 bm. O godz. 13 W hall sportowej Ośrodka Spor tu l Rekreacji. Zbiorą się tam delegacje młodych spor towców ze szkół kołobrze- skich, zakładowych ognisk TKKF oraz Klubu Sportowo go MZKS "Kotwica". Pod- czas otwarcia kołobrzeskiej imprezy prjcz członkinię kadry narodowej w łucz- nictwIe, Beatę Iwanek od- w Kołobrzegu czytany zostanie Apel O lim pijczyka. W kalendarzu Imprez prze widziano w dni u inaugura- cji bieg przełajowy dla ko- biet i mężczyzn, o godz. 10 w Lasku Nadmorskim przy ośrodku sanatoryjnym "Kom batant" turnieje w tenisie stołowym dla kobiet i mę- zeyzn ora' w piłce siatko- wej drużyn męskich i żeń- skich. Obie imprezy odbędą się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 o godz. 13 i 16.30. W dniach od S do V kwietnia br. odbędzie się szereg dalszych konkurencji m. in. turniej piłkarski, za- wody rekreacyjne, turnieje piłki koszykowej dla dziew- cząt i chłopców, błyskawieg ny turniej badmintona orai turniej piłkarski drużyn zu chowych i harcerskich. l Wszystkie imprezy i kon- kursy są ogólnodostępne i każdy, kto chce sprawdzić swoje umiejętności sportowe może wziąć w nich udział. Organizatorzy Dni Olimpij * czyka gorąco kołobrzezan do tego namawiaj ą. (pa(l NOWE MIESZKANIA I RESTAURACJA W DRAWSKU * * « a « J * " * a a t W centrum Drawsko Pomorskiego, w miejscu wczafnlaf rozebranych storych ruder, budują się nowe domy. M. In. przy ulicy Wołki Młodych I plocu Konstytucji okipy budowlana z Komu- nalnego Przedsiębiorstwa Remo(itov.o sadowionego w Złoclaócu wznoszq nowy budynek ZnoJdq się tu nie tylko mieszkania, ala również z downa oczekiwana w Drawsku nowoczesno ro- stouracjo. (pot) Ma zHnciu: budowa nowego domu i restauracją przy placu Konstytucji I ul. Walki Młodych w Drowsku Pomorskim. Fot Jarzy Poton " Złoty Był okres, że restauracja "ZltJj Iłog" W PotrgoWlt des. Vta Mię ioiłu onq reno- ma, j-lofna było tu zjeść lo- tno i atnncnie, a takie - co jeit rowntei wome - w dobrze tirrądzonym łokn- l u. T ej ostatniej zalecie przYsłuiył Mię zapewne Mam rozkład sal konsumpcyjnych, zaprojektowanych tak7 zeby klient mógł sobie dowolnie wybiernc* salę, to zależności od własnych potrzeb CzY upodobań. Ostatnio jakby Mię jednak coś tutaj zepsuło. Nie mnm zaMtrzeień do obsługi, ler-f do proponowanych klientom Wyjątkowo liczną obsadę miał w tym roku tradycyjny przegląd słupskich zespo- łów pleśni l tańca oraz młodzieżowych grup tanecznych. Wzięły w nim udział 24 ze- społy, reprezentujące - po raz pierwszy - wszystkie piony amatorskiego ruchu arty- stycznego w woj. słupskim i zrzeszające w swoic-h szeregach ponad 720"młodych tan- cerek I tancerzy. Rywalizacja o konlcur*O» we laury trwała od wczesnych godzin ran- nych do późnego popołudnia, a sala Teatru Dramatycznego w Słupsku dosłownie pę- kała w szwachI Róg" a proza . . zY C1a dań. Trafiłem tu trochę pe- rftotrn - bo tu poniedziałek, a więc w dcieu bezmięsny t praktycznie poza wątróbką nic więcej ma miałem do wyboru. No fcnide moje za- mówienie kelnerka miała tylko jedną odpowiedź: "nie via dzień bezmięsny.'''... Nie było teł kawy- Nato- miast wódek - tła chcesz i to w szerokim asortymen- cie gatunkowym - od c:y stej, zwykłej poc;n,ws-y. Tok więc upić się mogłem, ale zeby czYmś przckąstćT... Kiedy opuszcAołem ten lo- kal głodny i... trzeźwy, pr-y s ec!l mi na myśl znany taneczne dzieżowego Dpmu Kultury w Słupsku. Zespół Pieśni i Tańca im. Dzieci S Uwien- sklch z Miejskiego Domu Kultury w Sław- nie, Estradę Taneczną "Tulipany" z Klubu Zakładowego WSS "Społem" w Słupsku. Zesnól Tańca Towarzyskiego z Klubu Spół- dzielni Mieszkaniowej" Kora b" w Uau-e i Zespół Tatiecniy z Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku. Nagrodzono równlez dziewiętnastu in- struktorów najbardziej zasłużonych ną po- lu upowszechniania amatorskiego ruchu ta- necznego. Kuratorium Oświaty i Wychowa- nia zapowiedziało także przyznanie spe- cjalnej dotacji dla Międzyszkolnego Ogn- ska Pracy Pozalekcyjnej w Człuchowie. Najwięcej uznania w oczach jurorów l publiczności zyskały: zespół taneczny "Skrzaty" z Międzyszkolnego Ogniska Pra- cy Pozalekcyjne] w Człuchowie, Kaszubski Zespól Pleśni i Tańca . .Bytów" (Miejski Dom Kultury w Hytowle), Regionalny Ze- spół Pieśni I Tańca "Pomorze" (Miejski Ośrodek Kultury w Lęborku) oraz Zespól Taneczny "Kaczorki" z Ce-chu Rzemiosł różnych w Słupsku Im też przyznano na- grody główne przeglądu - kryształowe puchary. N agród I wyróżnień nie skąpili więc or- ganizatorzy słupskiego przeglądu. I słusz- nie. Zasłużyli sobie na nie w pełni uczest- nicy turnieju, demonstrując nadspodziewa- nie wysoki poziom odtwórstwa sceniczne- go, staranne przygotowania do imprezy oraz zdyscyplinowanie przed i w trakcie popisów na estradzie. Ponadto no-baletowo Jury wyróżniło: grupy tanecz- "Bastet" i "Paktan" z Mło- (jot-el) cytat złoty poety "miałeś róg.J' chamie No cóż nie samą poezją jednak człowiek tyje. Jedne czesnte zadałem sobte pyta- nie: komu naprawdę i u> jakim celu miała słuŻjlć la podwyżka cen elkoholu? No bo ehybe nie takie motto jej przyświecało, jak wyobraża to sobte kierownictwo resta uracji w Potęgowie ? Skoro bowiem już wprowadzono deten bezmięsny, to czy pr:y tej okazji nie mozsm rów- nież wprowadzić' dnia bez- alkoholowego? (mik) Poproszę cztery cegły... - Cz:y zopokowoć? No, mo- że ruoiupełnio lok to bedno wyelądoć. choć cel jest zbli* tony - umożliwiania miaszkao- com Ltłborko zakupu drobnych ilości motarołów budowlanych no wypodok małych domo- wych remontów, diobnych mo- dernizacji Kiedy więc odpad- nie kowolek sufitu, bodzie możno kupić kilogram cemen- tu, zamiast całego werke (10- klodcjae oczywiście posiode- nie przydziału) A zatem już niedługo mniej Wurakretyezn.e, ba bez przydziału. 01« za to oszczędniej. Zo kilko dni uruchomiany zottonie * Lęborku punki sprzo daiy drobnodetolicznej mate- riałów budowlanych, zlokalizo- wany w Jednym z pomieszczeń mogazynowycji Ominnel Spół- dzielni przy ul Pionierów. Z ogólnego przydziału d!o miasta wydzielano aędzię do wolnej sprjarjpły pewna iljtć Cementu, wapna, gipsu. P4Oy> szkło, płyt pilśniowych, blachy. ceqleł lip. Klientów i eolq pewnolcld nlo zabraknie, aby tylko było z ezago wydzielać. (donj Glos Fcnorta nr 68 p erwszy kartkowej d z e ń sprzedaży KI" 'ALIN. Wczoraj po rai pierwsay koszalińskie iM> pi i * * - "nawały mięso na kartki. Odwiedziliśmy kilka p l i c rolmew i*Hśmy i personelem I klientami. W r?lym sklepie podrabowym pn> ul. Zwycięstw* (tfiOr l " 18 "e apJ; nfćifntÓf€'poifśł wa1iew\tl! . tW ie lyak rjl)fbde1 c r»ogJl kupie podroby et y . "amy . zarejestrowflć dv i 1 »ące 1 · -b - mo- Vi .own.r *a Stam.laua Fel' - D e o 7ja zapadła dci .) w pono AtI. lulek 1 pewme dlat yP przyjęliśmy zapisy niewiele ponad 1(xx) osoi>. . .żalem d».'s przez rad V, ze mamy przyjmować upi'y ti'ko do dziesintego. Bylob; to, iednak nieuczci- we wt>u.ec Kllentow, gaybys- my po tym terminie me przyjmowali rejestracji. Są przećJi l-jd.ieAktórzy do tej por* - nie otrzy mali kartek. D. ..ąj ruch jest niewielki, ludzie bardziej patrzą niż kupują. Spodziewaliśmy sie. te dostań, my podroby, na ktrre knrtki nie obowiązują. N i' «tcty, dostaliśmy zaled- wie 60 kilogramów kości. Samot!}i l} ifiafdzd" tfz j sytuacj , , jak mają s >h-.e podzielić ten malv przydział. Towar u . . . mnIe sIe me zmarnUje, mam bard o dobre urządzenia Chłodnicze. Tylka taka jed- n rli'eośbDacZko 1>fy Z%1 d'. mle Byłoby nam lżej. Skrawków nikt nie chce braó. a przy- działów nie wolno przekra- ezaf ani o jedno deko. W sklepia .gstwJa b1t przy ul. Zw\c' tjyrtgcji WSS "Społem") · ą tylko jajka. 'REOAKCYaNaa Oddział spełnił swoje zadania KOSZALIN. 8LI P»K. Pred nueaiąeem w notatce l 3 lutego br. pisaliśmy o przygodzie pasażerów LOT, którzy lecieli w dniu 2 lute ge br. z Warszawy do Ko- szalina. W odpowiedzi na ne ta tkę otrzymaliśmy z Oddzia łu PLL "LOT" w Słupsku wy 'inenie, w którym ciy- ta.T.5: vlą ku r. notatka, w , ,G'*»'» Po, nor jan a rtnia S lu- tera r>tl r. oclno-nie sprawy 140 1 n nina w dniu ł lutego br. - i] I"n knr>7aliiinlc, Se a pn- wodu ni lodzenia ajnsy nie rv- le mr IiwoM-i rtnwieztenla pa- sezerow ae Blupaka do Koszali- na- Kierowca WPK obsługujący nasze lotimko oawiarlczyl. Za nie mo e naiałac ani pasaże- rów ani sielne. W normalnych warunkach downtlmy pasała- rów, clioclat nie Jest to po- wszechnie nhowtaruJa,re w kra- ju. Samolot lądował o godz. Gimnastyka KOSZALIN. Wysoce uspor tou :one małżeństwo. Izabela ł Waldemar Podbielscy pod jęli sią zrealizować inicjaty- wę działaczy koszalińskiego @działu Związku Nauczyciel stu a Polskiego. Chodzi o pio wadzenie zajęć gimnastyki korektywnej dla pań. Zajęcia kasei. .- Jeszcze nam me dowie xlI towaru, mImo ae GOCho dat już 13 - gtwiereba kie row raczka. Maria Oiejar czyk. - Zawsze tak późno otrzymujemy dostawę. Przez cały marzec klianci niemal STJtunnowolt nasz sklep, bo robili zapasy. Dziś dawo nią z pytaniami, czy można braó kurczaki na kai tki Za mówiłam 200 kilosran. w na ten pierwszy rizitA. to- war nie zepsuje s.ę, bo urzą dzenia chłodnic tp ta spra- wne. Martwi nas tylko to, ża teraz rożen nae hędue wykorzystany. Wystąpiliś- my z prośbą o Ifnvt na drób pieczony poza kartkami, ale na razie nie mamy od- powiedzi ze Sławna. W sklepie mięsnym przy ul. Lampego - tłok jak zwykło. Oprócz schabu, kar kowki, boczku i wołowin-I z kością, jest też szynka, której nie otrzymała pla- cówka przy ul. Zwycięstwa - Zarejestrowałam kart- ką w pawilonie przy ulicy Niepodległości i czają sią pokrzywdzona, bo tam nie mogłam kupie szynki stwierdza jedna z klientek. Byłam też w sklepie przy ulicy Armii Czerwonej, a tam jest nie tylko szyrka, ale I polędwica. Te jak to Jest? Czy ja Jestem gorszą zz. pa ortowtąiującym erasie pracy lotniska I itlatege a> .uf- na obsługująca samntni nie tre la pieniąrlr.y na nnłalą hule'n« na priaJatrl pociągiem, pmfi' mm e godz. iiK ze R'i A« . ily K« alina. Zgodnie s *hn.v ą >li łO'» I VI lvm »akienlumo.i» la pasaZerciK. Ze -na'.e nols ;a prjeja.it ntleZy odebrat w ko s almie. -lesiem zdania, łe Otd/,a Z>L.L .. LOT n w M u. ku iteiei mi swnirh Obowi a kow 1 w- ka- rat naleZylą tronką e pa-a e row pisze kterawnlk Oddzia- łu. Zenon aiarnsrur, - mima Ze nastąpiła In mealanewo I pizyeparzyie naa emu Oggriale wl spere ktaaotaw n . Trudno wnikać wnieścis łości podane w wyjaśnieniu Oddziału PLL HLOT" w Słupsku. Samolot wylądował na lotnisku słupskim znacz- nie wcześniej niż a godz. 23. Można uznać to u drobiazg. Z {aktem, iż z powodu trud nych warunków atmoelerycz nych samolot maże wylądo- wać na innym lotnisku, niż docelowe, winno się liczyć każde letnisko. Więc nieeo dziwne wydają sią kłopotYa Jakie w tym konkretnym przypadku przysporzono głup skiomu Oddziałowi LOT. (gk) dla p a ń takie będą prowadzone syste matycznie w kolejne czwart kt, od godz, II , w sali Zespo łu Szkół Budowlanych przy ul. Jedności. Organizatorzy oraz Instruk torsy serdecznie zapraszają. lei) "Czasnnareszcie...we właściwym czasie SŁUPSK. Wielkiemu zega- r» wi re t a m u j ą c e m u firmą ..Ci · I U z"'.egu ulic Wojska Po · »go i Sienkiewicza a s I a rłTłi ąc e n u od lat trądy- fi I o iniejare spotkań w ;e- .4 alupaari.' 1. poświęciliśmy ;a ,,1 , U J ' ,r-ii. Od d ląt ". 'l t ? re 1. . SIę St'vvISS a . si » «< ie -li-i l l i , . M" r .ily- NIl ,yi« ir» :. . w końru. ja- c;» »r»5»*»'s . '''ukli .Jtlai'a SJ · T i. ", I . i - «Lcj C L II" ukleili sw .ei * "raną" aagura aptecznym pla strom i tak przez wiele na- stępnych dni pożyteczna re- klama spełniała rolą raczej antyreklumy. Obecnie, od kilkunastu dni zegarowa tarcza lśni świe- żością, "Czas" nareszcie po. kazuje właściwe godziny. Ma my nadzieję, że tym razam. wa: dale f>o..nstaw ig ;0 na- reszci* w spokoju. Zwlasz- 'Me konserwatoi- r a. ze r s k i e k c i n 1\ j i N w eh> tru- du Legarm. -. triów Z "Cza. "t- Ice) Z M IAST W O J E W Ó D Z K I C H SLtTSK. Jozrf 8. i KazlmJ-rz T. sejmUją dwie sąslula. Jąc* te sobą p1»»D>J» pray ul. »\ ruclawskiej. Zyeie w ma- lyeb, Jednorodzinnyeh słonikach płynętuby ziodni* i tpoUoJ. nie. gdyby... nie spaliny, które od tiiąriu lat zatruwają po- w utrze. Kazimiera T, a aawaiłu mechanik samachffiow y, salruUnieny J st na sial* w Jednym a przedsiębiorstw- bu- dowlanych. \ V rabu 19U wpadł IM parny U, by Jako fs- thowiea "dorublć" tracką gotowego graaaa I otv.orzAł pry- watay warsztat naprawy samoeh >rJow". w garażu i aa podwórku własnej iituisji. Rzrei w tym, ie nie pytał niko- go a aeawolcn1e, ni * aglesJJ nikomu swej crnaej a pewnoa- eią Iniejatywy. ani nia aarejstrawal placówki usługowej. "Dziki" warsztat zaczął zatruwać życie okolicznym lokato- rom, a szczególnie niejbliższemu sąsiadowi Józefowi S. I Jaga 12-agaboweJ rodzinie. - Zaprowadziłam na wlas ny użytek dzienniczek, w którym rej satruj ę numery samochodów wyjeżdżających z podwórka sąsiada stwierdza Józef S., który znękany pięcioletnią wędrów ką i korespondencją z urzą darni alożył wizytą w redak CJI, prosząc o pomoc - co dziennie zajcdżdia tam po kilka samochodów. Napra- wy trwaj ą do godziny 22, by wa, ża i do 3 nad ranem. Hałas I spalmy przeszkadza Ją w normalnym rozwoju 1 życiu najmłodszym członkom mojej rodziny. Dzieci prseby wają w zaduchu, bo nie moż na otworzyć po południu ok na na podwórko, nie 'może- my oglądać programu tele- wizyjnego. Odgłoay z sąsiedg kiego garażu zakłócają od- biór. Tyle się mówi o stwo- rzeniu właściwych warun- ków bytowania rodzinom wielodzietnym, dlaczego mo- je lnterwe.iej* w rolnych In stvtucjach nie odn »>zą skut- ku? Józef S. «głosił sprawą v Kolegium. W w. n.iu pi 1 · · ad.one-:"! i --tepov antę w dano wem kt. ze KA.'...merz bec ier' I ..*< T. zakłócił sąsiedzki spokój. klientka)? Przecież teraz miał byc sprawiedliwy podzall - Jak ktos ma duzą ro- dzinę, to jest mu łatwiej - mówi inna Czytelniczka - Ja jestem sama, syn w wojsku, więc kartki nic do- stanie. Musze, mu oddu: swój przydział, jak przyjt dzie na przepustkę tJwaRi na temat kartkówki sprzedaży ma też pelimici obowiązki lciatowniczki s \ I" pu przy ul. Powstańców Wielkopolskich, M. Kurczew ska. Rano myjl, U m . Ic przez dwa dni hędJ cmy han clIować tym mię-cm 1 w<- dlinam - mówi. - R u i 1 był niewielki, teraz okazu- je się, że Jednak 'jrzAdan j wszystko. T\ Vlk> krOf».i sprawia nam d M '.;» m-i: sa, dlatego tnk w 1 11 O 1 O idzie. Pracujemy d? 1 w. stkie, , uczymy się. Naiz. sklep zarcjr-itruje aż 9 ty- sięcy klientów, do tej poiy zapisaliśmy 4700 o b. Tra- riycij.!e do nas pr sched;'! dii7.0 rohrttów z okol cznycti wsi. Oni wybierają od .ra- zu wszystko z karV't. Za- łujemy bardzo, że iv i.cz ko ści, na które kartki nic obo wiązują, nic innego no do- staliśmy. My też chętnie kupi';-byśmy sobie m śnia- danie po kawałku pasz i-- tówki, czy kaszanki. A * < w ogóle, to uważam, ae ki kartkor- mięso b«rI.ue go d-icl-Ae spraW" U Tak v #.\ jak b-łe do pn:ew-;>Jf»a'j, kartki na mię so wy wolu ł miesza" · MU eta;, dla j J mch są ć v t- dzTcJ twem, dla i - " c i i wręcz przeciwn'e Ud dziś oHow.ązują lownei kartjci na masło, jak to p < ' · " i . we wczorajszym kon«. tt z niektórych Czytelników ja- ka żart primaapiili - v.. (kem) DYŻURY RADNYCH SŁUPSK Dzisiaj. 2 km. od gooi. 14 da 13.30 w soli »? Orzelu We.ewóeitfciaao p z ul. B. zV«rutJ 14 ar>feątt' przyjIJfi}fieś V I śzra Mie .'a) korty zglc- sienio di. e e i c, tekzt siło dz *c .. "A jUZ uc- zcz0.acych do paed- ukola. Po 30 kWietna br. k«r- ty nie będą) jut przyjmo vone. W di.ock od 1 do 15 mąje koriiijjo speśoczna w prnzcze- gęji iyc!t p!oc»wk3c'i rJokonr- woć bAdq kwalifikacji dzi*-i e w ś ród ala." nieumyślnie. Na takia dictum Józef S. zgłosił spra wą do Wydziału Handlu Urzędu Miejskiego, który z kolei przekazał skargę Pań- stwowemu Terenowemu In- spektorowi Sanitarnemu w Słupsku. W wyniku prowa- dzonej korespondencji. W dniu 13 czerwca 1»7» roku Józef S. otrzymał pismo z Wojewódzkiej Stacji Sani tar no- EpidemiolociczneJ w Slup sku stwierdzające między 111 nymi że garaż dobudowany do bJ dynku mieszkalnego na lezącego do Kazimierza T. znajduje się w odległości S m i 13 m od sąsiedzkich bu dynków i piowadzone w nim usługi w zakresie konserwa- cji oraz napraw samochodów są działalnością uciążliwą dla otoczenia. Ponadto, w piś mie stwierdza się. iz usługi tego typu wymagają zacho- wania strefy ochrony sani- tar oj. która winna wynosić min.jiuim 30 metrów. Istnie ją t» kiej odległości, c« liams* Jedlin iaczna> neea- t\ w»a er n i i ę * uiepiriu" wo Pisma szły w jr- ti tu. swoim torem o ogrzewaniu koiorzy urnolI, że trudno trzymać w pizelżonych pc mieszcienioch Ponawiamy więc znowu nosi apel o rozsndek w dyiponoio- n i u opolom Sezon sią uoóczy. ols pizecież zo kilko mi«n*cy z pewności g do temotu Uioos będzie wrócić. Jottmmy pi kortom, że najwięcej opału - oaz szkody dla mieszkańców - możno zoMfezodzic wlos 1 e taraz Rzecz w tym, aby lpz- sgdriie ogrzewać wizynkia po- mieszczenia ol\.pMiedrtia da DO PRZEDSZKOLI do paedszkoli, zaś w drujjej polowie mąja zastcnq wywie- szona w poszczególnych* aJo cówleach nnienne listy dzieci zokwelifikewonyeh de prze* szkelo. OsliiMokinia »-i dec i ko- i rodzice btclg mog ' sklo dać w Wydzicile O SA oly i Wy chowanio Urzędu MirjjV <ełu, luz dziś trzeba myśleć o prty- sz10sci Wcole me dole'A ej luz wczorąj podkrt,' a śrey, zt dziwi nas nelWowa reakcja prze-jstaw.citli V jPEC omz ZfC e bv by i p 8f a2a ce. aby mi; %W. erdzić. że pa.ag zewonia m.atzkoń jest nonst-nem Teki-n samym, jak oszczędzanie cpalu wówczas, kiedy w oknem panują "»ro.- sy.. m WKKS KOSSALLN'. D ii *, 2 bm. w gndzmach 14-19 w g.-naAhu Wojewódzkiej Rady Narado wej (pok. 13«, r p.) obywa- teli przyjmować będzie prze- wodniczący Wojewódzkiego Kenajtetu Kontroli Społecz- ne!, Jerzy Piotrawfkv (Kon) Wspomnień czar... ao-a\LI.N. pod egidą a>o«*-a- li ił. K >,1 >akleiłow>ch. Tłiair-Iatoiami teza zaotle- . 1.1 a b; li znani ntegd\» za- vo :nicy kos alinskich klukeA. Lat utt prz- byla, wag i., tez. ale haa zrawrt pnrostela rairtte- reanwanla ulubiona dyseypUną Spot t u t>e> turnieju icjołllo ate JtM t zaspałow. a to świadczy e pa pulatnoAci lakica miciat.w M bm, o godz u w awairr) klubie oiunaticiyWa B i ul. aarlowa GInwarkiego K06J1K ciganizuje apatkanie eeiwieco- - * > I U 4 M I iegulamino\4 >aa tur -V.ju W- 0»« .-niMia Pffla* s p a» a i i ananv. a.ufole-ni l>ia- lacz I tertia k>>>< k*w*., ą aani Ui ełif. uiki Nale?y ocjekiwaC, re eze r> spotkań uałvaie aa gnomu uapr>irniert lako łe jut prr.ed I a ły k n « » h o w k a w K e wal m i * eieiwyla stą w-ikim Aaialsweso- waniem. zali koijvkaize edne- sili niemałe aukce*y (no. In. 7deav>«te Pu<,aiaiu Polaki przai drutyną SWluku'1 Przed* wgzy sikun Jednak ustalona zónang za sady rozgrywania turnieju dla b Iyeh kos>>ad 41 ».«- tamnebad i I t n V - P i j u tv * a wio a ic\o m»'» piec nv ładunek Na 10 o ni minie t wskazywało o,i.». iv» samochodu t-)« 1 :s-W km aodr Pirat. d oco*e p spotkali -ni \ pr ed M<» 'il* 'Il . okuła zod. 11 I». w* wlertk. 11 merca. Iknnl Strona W Na 11- 1 i g o A m froncie W sobotę: GWARDIA-KRYSZTAŁ · 7KA7DA kolejką spotkań pllkariklrh * mistrzostwo II 11(1 / ] i . i : m zainteresowanie kibiców. Jednych pasjonują rywall- · Lcja o prymat w czołówce labrll miedzy Pogonią I piastem o n Lecaią. a Innych - zmagania zespołów walczących o utrzy- i> J D . I a.a w ll-ligow>ch szeregach. W sobotę. 4 bm.. Gwardia armer.y big na własnym boisku z zajmującym ostatnie mietsi e w tabeli kryształem anoikai* * alg więc beniaimnkowte ro-gty wek. W rundzie lesiennej. *war dzlacl przegrali i Ktya/talem OJ Obecnie maj ą du *e szanse na rewanż ta pQmZk* poiiiesio- ną w Stroniu Sląskim. W so- botnim n u rt u Icoictycrnle ła- worytnml tą ąosportarze spotka nta Pndkirslam teoretycznie. BdyZ podobna sytuacla zalstnla ła pr ed meczem i Góinlkiepi W" lin yeh, na Inatieitracle, pil k.iraktej premiery w Kow.all nie. Niestety, gwardziści nie «Y korzystali atutu własnego boi- ska aledwie remntulac z gór- nikami, którzy tel aą zaitro enl dei radacją nia piłkarzy z Wal br./cha remis w Koy/flltnie b'.l · ui renem, a dla gospodarny - mec.em niespełnionych nadziel. Nuleży sądzie, Ze w pojedynku x Kryształem zespół nie nowtA rzy błędów epr/ed dwóch ły- godnI. Gospodarzom potr-ebne aą punkty jak powietrze de Zy da. J ak alg dowiadujemy, kontu- zjowany w meczu z Górnikiem Roman Klasa Juz w t\m ty- godniu, po zdjęciu gipsu, roz- poc ął tren Inni Czy tednak WY stąpi w sobotą orred widownia kos allnską - o tym w sobotę zadecyduje lekarz klubowy. Z zainteresowaniem oczeki- wać bertą klhlce także na mel- dunki z Innych stadionów, gdzie walczyć herią: Arkonia. Górnik włh.. GKS Katof tce. Zagłę bie, Stoczniowiec l Olim- pia Oto zestawienie par tohotnlo-nledzlalnej kolrjkt meczów; Ze zrozumiałych względów a. mpatykow futbolu na Po- morzu Środkowym, a zwła- szcza w Koszalinie 1 w wo- jewództwie, interesują poje- dynki koszalińskiej Gwardii. Drużyna gwardyjska po trzech kolejkach spotkań rundy wiosennej - w któ- r: ch co prawda, nie przegra ła ani jednego meczu - na- dil zajmuje tę samą, czterna s. ą pozycją w tabeli, objętą o Tadacj ą. Koszalinianie mając na swym koncie 13 j-kt. wyprzedzają jed< nie Mo to Jelcz (12 pkt.) i Kryształ 19 pkt.). Sytuacja zespołu JAst trudna, lecz me az tak ciężka, by nie było i niej wyjścia. W podobnym poło- żeniu znajduje sie Jeszcze kilka drużyn. Nawet rybnie ki POW. z którym Gwardia w ub. sobotą zremisowała, zajmujący piąte miejsce w rozgrywkach (19 pkt) nie może być pewny swego losu. Do końca rozstrzygającej ba trlli pozostało 12 kolejek za ciętych pojedynków między drużynami zagrożonymi spad kiera. W KOSZ*! lNIE: Gwardia - Kryształ (fi:Z) W KATOWICACH: OKS Katnwire - Piast (1:1) W OŁAWIE: Molo Jelca - stilon (.:.) W PŁOCKU: Wisła - KIl H Rybnik 11:2) W SZCZECINIE: Arkoaia - Górnik W Ib (2:1) W GDAKsKl: Lccnla - Stnrznifiwiet <*.«) W UALBKZtCHI: Zagłębie - Pozon (1:1) W SZCZECINIE: Stul Stocznia - Olimpia lfl:l) Na naw latach podajemy wyniki spotkań r rnnrly Jesiennej. STAMSI \w t-iniri Derby Słupska: Czarni-Gryf Nieszczęśliwy wypadek piłkarzy III-llgow*go Gryfa w Gdańaku 1 nledoj cie do skutku meczu Gadania - Gryf spowodował, z. triłiiz tundy Jesiennej - diuzyna gryfiiów, po pteiwszej kolejce meczów rundy wiosennej uliacila pizndownlciwo w tabeli 81up- * aczan zdysisnował Ich naJgioZniejs/y rywal - Błękitni Stargard. W drugiej kolejce - Gryf nie wykorzystał szansy na wyprzedzę nia drużyny Stargard kich kolejarzy tracąc na własnym boisku cenny punkt w meczu z Lechtą B'eklinl łez zremisowali, ale w mectu wyjazdowym Obecnie mają oni Jeden punkt przewagi nad Orylom. W niedzielą dojdzie do derbów Słupska Gospodarzem meczu bę- dą Czarni, a pojedynek lozegiany zostanie na stadionie przy ul. Zielonej o godz. 14. Mecze lokalnych rywali, niezależnie ud po- zycji. Jaką obie drużyny zajmowały w tabelach ro/gtyy. ek. zaw- sze wywoływały duZe zainteresowanie sympatyków futbnlu w Słupsku Tak na pewno będzie lakze w najbliższa niedziele. Staw- ka meczu wysoka Czarni walczyć bedą o cenne punkty tehy ale u trzymać w I I I lidze, zai Gryf - o awans no klasy wstszel. Jak to zwykle bywa, w derbach nie ma fawoiyia. Przypomina- my, ze w pojedynku w rundrle JehlenreJ wyąral Gryf 3:2 W pozostałych meczach te) kolelki zmierza sie.' Polonia Byd goszer - Warta Poznnó, Dosamet N owa Sól - I echla Z Gore Błękitni Stargard - Polonia Pila. Celuloza Ken.it zyń MRKs Gdan'k. GedanIa Gdańsk - Mieszko Gniezno, Wlsla Tczew - Chemik Bydgoszcz, (sfl SZS AZS coraz Do zakończenia rozgrywek e mistrzostwo llgl centralnej w koszykówce Juniorów pozostały Jeizcze tylko dwie kolejki ipoi kari Dobrze finiszują koszyka- rze SZS AZS Koszalin. W roze- granych ostatnio dwóch me- czach s teipolaml Spójni Star- gard I Pogoni Szczecin odnie- śli oni kolejne zwycięstwa. Saciególnle cenna hyła wysra- na s groinym zespołem Spójni - «<:S4 142:33) pretendentem do premiowanego miejsca w Ił nalach MP. W meeru tym naj- więcej punktów dla knszallnlan · dohyll: laprzuk - 22. KadeJ it, Zltan - 11. LUztwao - IS. vy KILKU ZZ Utstietch POZCONANIE T. NAPIERAŁY W uh. niedziele, pzzed me- czem o mlatrzortwo I llgl mie- dzy I echem Poznań - Ruchem Chorzów odbyło alg uroczyste pożegnanie pitkaiza Lecha, Trn dora N apierały Zasłużony. 1* -letni zawodnik Lecha zwiąż, ay test x klubem od i« lat Występował w Jego barwatl SM razy. pełniąc przez kilki tat funkcję kapitana drutyny. PIERWSZA W KOSZALIŃSKIM ORT Ostatnio odbyło sie zehrsnle trenerów, sędzio w I Instrukto- rów oraz działaczy lekkiej at- letyki, podczas którego dokona- no wyboru pierwszej w woje- wództwie koszalińskim Okręgo- wej Rady Trenerów, przewodni cząeym został Henryk Młynar- bliżej finału Równlet przekonywajcie t»» rici two odnieśli podo1?ieczni tre orra Rudzina w pOledynku r Pnionla. wygrywając stres \e.l celniej w drtitynla imrlttWiw strzelali: KadeJ - 22 pkt.. I nr twan - IS oraz Zltan I lap- rzuk - po IS. Po tych sukcesach, knszallnla nie awansowali na drugie mle 1 sre w tabeli Mała oni lut trra wie w M prne. zapewniony a- wina do finału MP. W tabeli prowadzi yespót \7H T'»rrń. r ktlrytn K 7 S A 7 S zmlrrry ale w najhll /\ <actl ido 11 tat). ro/eara n \m w Knhlencll drużyna RFN pokonała rtta/panIą 11. * tV W CANBI MZK (AmIrsHaI odhWo sie losowanie piłkar- skich MS lunlorńw Polscy oll karre rnalefll ale w grtti-le "A" wraz » fei) f»»eniacj eml Urugwaju. USA 1 Kataru. SPORTjZ REGIONU C/os Pomorza nr 68 IE L RU Zgodnie i planem ekipy montażowe Przedslęhior- gtwa Robót Inżynieryjnych Budownictwa Komunalne- go w Koszalinie, przystąpi- ły we wrześniu ubiegłego roku do budowy nowej ma gistrall wodociągowej Mo- stowo - Koszalin Stalowy rurociąg długości przeszło 20 km układany j"st wzdłuż pobl'sk'ej szosy. W tej chwili wykonuje się roboty spawalnicze polegające na łączeniu ze sobą 8-metro- wych odcinków rur Po pró bach szczelnoSei i trwałości spawów cały rurociąg zo- stanie ułożony we weres". ii ej przygotowanym wyko- pie. Nowa magistrala wodo- ciągowa budowana jest przede wszystkim dla potrzeb Koszalina. gul - w dzielnicach wyzrj położonych odczuwa fiej już okresowe przei wy w dostawach wody Do nowtj rpae'*tral' poriłn<-»onp v.o*ta ną w przvgrłoścl także o> edla wiej skie l nadmor- skie. , Tekst ł zdjęcie JEKZY PATAN