/GP_1979_162.djvu

			''r 
. 


'1 
l 


t 


. . 


. 


. 


, o ; . 


PROLETARIUSZE. 
WSZYSTKICH 
KRAJOW 
. ŁĄCZCIE SIĘ,! 


, 


16 
STRON 


Wysokie odznaczenia PRL 
dla radzieckich 
kosmonaułów 
w Belwederze odb)"la Ilę 
urou)'stość dekorarjł odlna 
ezeniami pańsh\ 0\\ ymi prze. 
b)'\uJą(:)'eh w Polsce z o;'a- 
zji ohcbodó\\ 3;). rocznicy po 
wstania Pol:ski Ludowej ra. 
dzlcC'kich kosmonautń,," 
C'lIonków taloll:i atacji orbi. 
talnej ,,
Iut 6". 
Kosmonauci Wladimir Kc 
v;aio10k i Aleksander Iwa:1 
c.. .kow, otrz.:)"mali z rllk 
pr 
\\odl.iclą&:egO Rady 
Pali. t',\'a, Henryka Jabłoń- 
£kicbO ordery Kr
yża Grw1' 


I\.OSZAUl'i. SLUPSI\:. Piątek. 
obota. niedzi
la - 20. 
1. 22 lipca 19;9 r. 


... 


(dokońceeni. n4 atT. 2) 


Rok XXVII Nr 162 (8578) 


...... 


. ') 
ł 
V 
V"
 ., 
, , 


.f 
, 
 


\, f { 


........ 


.. 


-. 
a.t:'tł 


OBCHODY ŚWIĘTA ODRODZENIA 
NA POMORZU ŚRODKOWYM 


W przededniu święta 22 Lipca na Pomorzu Srodkowym odb
"wają "ię 
1\'spólne uroczyste sesje rad narodowych i komitetów Frontu Jedności !\"a- 
rodu oraz środowi!tkowe spotkania z ludźmi zasłużonymi dla rozwoju re- 
lionu jak również uroczyste sesje KSR. 


W KOSZALINIE 


...- 


WCZQraj w Koszalinie odbyly się urocz"- 
litości \\ ojewódzkie. zwi2june z obchodalui 
jUbileuszu 35-lec:a Odr:odzenia Ojczy
::y. 
Dorocznym zw
'czaJem grupa szczególn:e za 
slużonych działaczy .i przodowników pracy 
r: terenu województwa koszaliilskiego wy- 
różniona została medalem Egzekutywy KW 
PZPR orilz wpisem do Honorowej [{sit:
i 
Zasłużonych dla województv;a. Aktu deko- 
racji na spot!;;aniu w KW PZPR dol;;o'l
l 
I sel;;retarz K\Y. tow. Wladyslaw Kozd;'a. 
który zl.ożył wyrózniotJ"m serdę.czl)e grat;;- 
laeje. Meda-Iami i wpisem do ltsięt(i U\ihWil- 
łą Egzekutywy. K0111łtl'tu \\"o,jcwódzki

o 
uhonorowani 
ostali: ,:róz.el B:
j
arO\\iI:::L; 

bigniew S
ido\\iicz. Natl"H . Brodl';ń
Ki, . 
Jan Lasze:dSfefan Pękacz. Stapis1aw Olej 
n;cr:ek. 'Ludmiła Sz\,"atńflwiech-'a, Edw
rd 
Nowak. .Wladysław Turowski, Jan Nowu l ;;, 
Jan Kr6J, Halina SI;:a Isk
. Lucjan Part
 ń- 
ski. Roman Gurski. Stanislaw Sz.iłęqa. S:a 
l1illaw Wlop.rez,rk. Stefan Pałka. W hni
- 
niu od
lIacl,on
'ch potiilięl;owania za 'la- 
szczytne wrróż!łiel1-i
 zlQl,:, ł ,Mar}a.n,..arod
iIi 
ski.. . ' 
W Urz
dzie Woje\\'ód
kim odbyla się uro 
czystość wręca
nia przyznan)'ch pl'zez' Ra- 
dę Pal\stwa odznaczeń pal'lstwowych oroz 
teglonalnł'ch zasłużonym dla rozwoju woję . 
w6dztwa. poszczególnych miast I wsi dzl;... 
laczy. Aktu dekoracji dol;;onaJ wraz z cr.łon 
karni kierownictwa KW i WRN. Urzędu 
Woje'wódzkieo.n , lIekretarz KW PZPR. prze 
wodniczącY,WRN, tow. 
ładyslaw Kozdra. 
(dok01\cft
fł! 714 Iti'. 4) 


I .  


..,.. .... 17 
J ..i .JL...J,J" Jr. 


W SŁUPSKU 


W<:zoraj z okazji 35. rocznicy Manifest'l 
L:p<:ov.ego odbyla 05:1: o,IJ Słupsklj u:-ocz.rsta 
\\$p6lna se
j. Wojewódzkiej I Michkiej Ra 
tly Narodowej oraz Wojew6dzk:ego i Miej- 

k;
go Komitetu Frontu Jedno:ici Narodu. 
W sesji .obok radn
'ch I cL/onków komite- 
tów F J
 wzięli \.Idzial t.'aprq9l.eni przedsta- 
wic:ele największł'<:h zakładów pracy i róż- 
nych gru" zawodowych u Slup ska i woje- 
wództwa oraz 40-osobowa reprezentacja or- 
p;anizll1.t';i młod7.ieiowych. uda.i:i\ca się na 
.zlot .do Wlł'.r
awy. .Sesję ol.wou)"ł I sekre. 
tl1"
. .KW ,PZPR. pr.e\\"Odl1icz.ąc:y WRN. tow. 
:{pienie\'\t Gło.\vt\cld, PI"zewodnictwc. sesii 
powierzQno I' sel;;'retarzowi' KM PZPR w 
Słupsku, 'prz.owodniczącelnu MRN Stan1sh- 
wowi "L
 cze\\'skiemu. 
, Ucze9tnicy sesji wysluchali refe- 
ratu ókolicznościow<:go. który wygłOjil I 

k.etarz KW. tow, Zbigniew Glowacki. 
W referacie na wiązując.vm rio histor}"cl- 
'11.\ch w."dilrz.eiJ sprzed 35-laty. które Z81-10- 
Q
ątf;;o\\'ały budowę Polski Ludowej. mó...... 
ca. prz
'pomlliał drogę przemian, jaką pn;,!- 
byl od' tam lej pory kraj i region, 
W d;'rskusjl zabier.ali" glos radlli. człon'-emon!i - I ':Iek-e- 
t:-'.z KC P1PR £rl\\'ard G:e 
r'!';; \\' tl}warzvstw'e najł.,!'ż 
$ 'cj red :ny Bolesława B;e 
r'J:a dokonuje aktu oo,;ło- 
n:eci1l pomnika i sk
da u 
Je
o slóp \II'i:i\'anke hwalo- 
-czerwon
'ch go
dz:ków Rcz 
I
ga s:ę sal\\ a honorO'\.\a. 

ad 
łowarpi z
romad70n
'ch 
pt'}
a'\\"la1a s:ę, lotębie - 
symhol pi)ko;u. 
l 
ekr('t:l,rz()\\;" KC PZPR 
zlożonv 'I.OIttał !1"pldunek w 
kt6rym mie-;tkańcy Lubel- 
s;:cz
 'tI1ł' zape
'n.aj", te do 
(dokofrC'tcnie na It?'. J) 


W I.ublinie _ pierwsze i IItoliC'y Pol
ki Ludowej, centrum 
rc!:'iolłu przemysło\\ n-rlllninc
o, coraz bardziej d7iii znacz_ 
eego na 10!!.pnda.rcl(,.f mapie kraju. - odh)'ł)' się 19 hm 
po(1!1iosłe uroC'l)'stości z ok.njl :!j.lel'la !llJcjałisly"mej oJ- 
I'zyzn
'. t.;('zeslnil'z
'ł \\' nic
I, serdec'7nie por!cjmo\\ :\ny 
pr7.('7 I'polf'I'zf'listwo tej ziemi, I It'krctarz KC PZPR - 
Edward (;iprek. 
SI'R.\WOZD,\WCY 1'.\1' PI
Z,\: 


KC PZrR - Ed'n;d G;e- 
rek. 
Rq.
7.yna 
:ę uro,czy- 
sti:>
c. DOWOQ(,1 Kompanii Re 
prf'"ó
.,.
a
dnej WP 
"IClLa 
I sE'krE't

lO\\ 1 KC PZPR 
Iepo:'t. Ed",-e:'d G;(,rE:k prze 
dlod
; pr7ed t; o:
lonem kom 
pó"r:ii. p\)cR;ti:l WI: pr'tłd 
5z.ta..c1.re:i1. I'o'draw:a wł- 


_0:- ;ei
,:'a. ,gra h
'mn 'llaro 
C'" -i 
'C;.-..-il ,p'Jdcll'\':,'
ujól' 
. UC1
,,!:1
Cj 'n:a:::le.>tacJi. 
Glos. ,zab:,Cri I' seluC'tarz 
KW PZPH w LubJ:n;e Wia- 
d
'sła\V K:-uk P;z
'porni:1a H.-;z 
r.e z'" i;!
l:i Bo!e,\;ł-'.\'a B:er:J 
ta z LubJ:ne:l1 i Z:e:11:ą Lu 
b!lską. z m'astC'm i reg;
- 


. 


CDsr
O
Ir.;CIE PO:\IXIKA 
nOLESt.AWA " Br!
HliTA: 
Rozlegly plac jeónej 7 d?:el 
n:c n

t'szl;;a.n'o',n',h. Lub::- 
ną. Z
ró:l
ad'Z.
ly s:1: tu d 'e 
5:;j
ki ty
:
cv m.c:L'{ańl"ow 
m:a9-:'a. dd
1a(';e 7..?kł:>odów 
"r.('
', 
zk61 i u('z
lni z ca-' 
ie.o kraju, r.G3lł\CYC
. im:c 
BuJ,eUawiI B: er u ta.i wc
cra- 
n' ruchu robctnicze;::o i or 

ó\:1:l.3
;zy lu.do";\'Cj, p
!Ii- 
stwo\\'o
i. 'Pr
yb,'ly . delega 
cjr m'a5t z1:!p:'zyjllb r
ycn 
z Lubl::1cm - ,l; b;;;łoru
- 
k:ego Br:esC'i.t i wę
.er.5:{:e. 
,
 D

rt!c,.:'na, 
Do'::l{Jdz; godz: 10.00, Ro-. 
,

('O wita:1Y pr7.'!z ZE'bra- 
n:'(':1 prz:"b

\'a l. se:;;retpołu or 
bit Ilnego "Salut - Sojuz" 
Oraz wyka'Zane przy tym mę 
stwo I bohaterstwo". 
Wręcz.ajllc kosmonautom 
odznaczenia, ustanowione 
UC'hwałllKrajowej Rady Na 
rodowej prze.d 35 .laty. lien- 
ryk Jabłoński powiedział: 
Niedawno -_lInęła pierwsza 
rocznica pierwszego. lotu 
kosmiczneJ(o z udzial-em oby 
watela Polskiej Rze.czyposPoświ2dcz
ń narodu polskiego, 
z najlepszych tradyt'ji polskiej klB.sy robotni- 
czej, ze w3pólncj waiki z hitleryzmem, Har- 


tował się na poIach bitewnych, Sprawda.a2 
się w kształtowaniu powo.iennego ładu. RM. 
wijał się i krzepł we wsz.e<:hstJronnej, pokoJo 
wej wspólpracy. 
Braterski S()jusz Polski I Z\\.iązku Radzieki, Tadeu9z Czernie- 
wicz, Wł&d)'sław Czertak. 
W&claw Dwornijs Stanl.slawa 
Fedorcz)-k, Władyslaw Ga- 
włowski. Włodz.imierz Ga- 
wrańBki. Sewe-ryn Grabosz.. 
Jan Górny; Stanl.slaw Grze 
gorzewski. Jan Grzesik. Hen 
ryk Kaczyński; Helena Kaź 
mierska. Apalania Kaw- 
czyńska. Jan Kiezik, Leon 
Kotkiewicz, J6zef Kołoeza, 
Janina Kościuk, Jan Krup;ń 
liki. Wanda Kruk, Maria Ku 
cżewska, Antoni Kulesza. 
Zdz.i,sław Kubaclti, Wadaw 
Lewandowsk
, Jan Malej. 
Czesław Mirończuk, Zofia 


Munnow.ska, Ja" N!e-wt:\(- 
łowski. J61Jef Olszews.ki, Ma 
ria Pawlak. Fr
-ncisz.e-k Pe- 
reniec. Ciesław Piasecki. 
W
h:.w PilItek. Ju<>tyn Sa- 
mon. Ale-ksande,r Sawicki, 
Henr
 kSykula. Rynard So- 
wiński. Jadwiga Sza bajko, 
Władysław Szewc, Włady- 
aław Szc1Jepańskl. Gustaw 
Szulc, Witold Szwajkowski, 
Edmund Szwejko
..sl;I, Ry- 
szard Szamański. Ka
imierz 
Treła, Antoni TYSz.e<:'ki, Fran 
ciszek Waucz, Czes-!awa Wil 
man, Jan Zając. Henryk Mi 
koła-jun. 
Ponadto wr
zono "'..2 złote, 
17 srebrnych 1 14 brązowyeh 
Krzyży Zasługi. 
W całym wojew6dztwle od 
bywaj Ił się u.roczys
 wsp61- 
ne sesje miejskich i g'l1in- 
nych rad narodowych oraz 
miejskich I gminnych komi- 
tetów F JN. Bardw utoezysty 
przebieg maj
 również od- 
bywajllee się w wielu zakła 
dach pracy se-9je Kanfercn- 
cJi Samorządu Robotnic1Jego. 
W uroczys
j sesji KSR w 
usteckiej Stoczni wzięli u- 
dział przedstawiciele woje- 
wódzkich władz partyjnych 
I adrnlnistul'yjnych z I se- 
kretarzem KW PZPR, tow. 
Zbigniewem Glowackim i 
woje.lodił słupskitn, . Janem 
Stępniem. W trakde sesji od 
b
"ła !ię dekoracja grupy za 
służonyeh pracownik6w od- 
zn&czenlami pań.,>twowymi I 
resortowymI. Krzy te Kawa- 
l
rs.kie Orderu Odrodzen'a 
Pol<;.ki otrzymall: EuZebiusz 
Fiuk, Kazimierz Gawroński, 
Henr)"k Hałas
 Aleltsander 
Le-clJ, Ka
imierz Małkowskl, 
Józef Poi.dał, B,unon Ptach 
i Stanisław Siudek. Ponadto 
dwóch praeownik6w odzna- 
Cl.Ol10 złotYmi. pięciu - !lre- 
brnymi a trzeeh - brllW- 
w)"mi Krz)"żami Za.słu
i. 
. (wlew) 


Jak datlłd nłkt nie spe- 
rZlłdzll ewlden('Ji. ale ze- 
spol6w chóralnych w śro- 
dowiskach polonijnych 1st 
nleJe podobno kilkaset. W 
tym roku wAród obserwato 
r6w znajduje Ilę (rupa po 
lonljnycb dzialaczy at. . z 
. Auatralii? Czy australiJski 
chór pojawi alę na którymś 
kelc}n)'na spotkaniu śpiewa 
JlłceJ Polonii? Nie jes' to 
w1kluczone, mimo te od- 
Iqloić pomiędzy naazyml 
kontynentami Jest .nacz- 
Da. 
W tym roku goklmy w 
Koszalinie ch6ry: '.,Naw- 
ale". "Hejnał" i "Lira" z 
CzechOIlowacji. ..Szarotka' 
z Belgii, ,.,Kośduszko" z 
F'rancH. z RFN - ..Fiołek" 
oraz polącwne Chóry Nad 
reńskie I Ch6ry Westfal- 
Ikie. a takte ch6r ..Cho- 
pin" ze Stan6w Zje/lklp "STf"fmidc'." 
wraz z KOSiR ł Raltykif'm 
oTga11fz1.de 117c..eQ6lfl.ip dużo 
fmpTez. 21 f 22 bm, n godz. 
10 na Itadfo11fp 81lltllku 
tTwa
 bedzie tll'rnito; t".,ls,,_ 

11 o puchn,. ..Studia 2". W 
medzielę od nod''1I ..npl#;"'f!" 'II"Z', 
..
1I1I1ar:>,"", dla załogi ł człon 
Mw f'odzin,' 
Szcze"
hr n4111 CZ1Jt,lnłev 
z"afdn Ul afi"zach, 7'n 'm'",
1'l 
!ł"Jf1r c ?!' 111. łfl. ,,,fel kIpi dwu 
drII)Wf'
 jm,DrrZ1' 1.1' M:f!l."fe 
f '.tI
f1r'),. znT('ia"'Z()11,an-f '" 
Tf1"'''rJ> studenckie; 4Jct;i 
..P6łnoc". 
fel) 


......  w 


....- 


Glos Pomorzo nr 162 


- 


. 


MAGAlYN 


Stron CI 5 


. 


GrQmRdz
c fakty, odY.rzf.'hująt" w pRmięrł zda- 
r7cnia talll!
'('h dni, ogłoc;ilem bł.\"skawkzną mi- 
ri:m!iiefę z jcdn
 m p\'faniem: - co. h
'ło naj 
}.:erw, gdzie położono picrwsz
 ct'głę'? 
S7ul.H.i
C })otwit'td£eniu mgJist.\'ch J\1Z, pne- 
!,łflO!l;tJ ch haricrQ ('Z05U wspf)""'ni
ń, nie p:"7.
'pU- 
szc7.C!!em. że mocę J
or;'żr.ić ludzi. wywC'!htć ni£'- 
mC'1 kłi'tnię. - To h,' ło tam - twicrdził pier- 
'
'
7.,\'. - Skądżt'.' JUt pewno tutaJ - 7aprzt'f'1mł 
drugi. - przecie..i: h
'łem PT7Y t
m... 
 spi('raJi 

,ię Imł.lie z przJ'prószon
'mi siwizną głowami. 


, 
Wit>lu. IIzrzcł:\(.lnie młodych m:pszkal1ców ró'nlona 
$rndkowf'ł:\n. Z'lpewn
 I'\owip, 7e to bpz znaezpn':a r') 
7ł-.ud"wano na1Plf'rW, Wai.np.;.e .i
"7(,7.C dzisiaj I11Rj:\ 
¥ln1)nlv 70(' zdoh.vc1N::1 \"!:>
!1eE(o kąta, a kn!f'jlr!l w snól- 
rI . ui j ,
t zbrt dJuga jak na ich potrzt'by i .....ymaga- 
1..1. 
Nip spo
ób odmó\\!ć racji i nie z-oLUm'
ć lo:li('ciprpli- 
li Ale bh;df';11 hyłoby. twif':'dz!':,:C'. ż(' ni" "-:11":0 
:1(">" ('0, k:ec!:', a takż" dlat('I;O budowano. naj- 
r ,"1"\" Dla ludii, l
tÓrzy \\,in"<:zas kł;>d:i {C' p:erv:'''
 
. "J,h była to sprawa, iwiadol" ,'l;O w
'b(';';J, ,;ydowej de. 
c J, samo.lkrC'
Ic'lia Czasami. \\ iązalc si
 z 7.erwan'f"I
 
WII i rodz:nll('j, a zawsze z ,\ yborf'!11 tycia \\" no\\'yc:l, 
!ll( I:>
.t PCWI1)dl waru1lkC'ch. I kszt:łlt(}w
ni("l; \\'a1',:n- 
kÓ" dl;ł tvch. Idr;rz,y dzisia i doma
;rj;l !:;r; nR Pnc,:
t,,'t 
I .. vl1ajmnirj 1\1-3 o podwy 
S
(;"lym stalldardz:
 - na,i- 

Plcj 
 garaicul obok. 


Ci, "którzy przyszli na ziemie odzyskcne 


. 
. 
. 
'. 


-- jak j" I"ntem jPszrze długo nazywano - st.:lm:L nie 
t.vJp przpd w'ybore:n, co I 5ldlie budowa<', ale - przcde 
\' s ')btkhn - co i jak chronić przed d;:t!.izym lonisz('z'-'- 
111, 
dl:e skiprować skromne silv, W:C'lp uizkod,o- 
m -h j porz:Il'on.ych domów' wyma
a!o c
a.sa!11i tyl'.'" 
(I ,le ,11;(\, ale natychmiastowego zabczpieczen:a przed 
d:1lblą dl'wabli1cją. 
Tak tf'7. bylo W wi('lu miastad'l '.p
Wlr7.B Srodl(ow!'!!O, 
Za
('/lJieczau;cll1 bud
'nk{l\v zajmow:::
y się sl1f'r'jall'e 
służby powołvwane przez bmrnistrz;,w : starn:,ti,w. Z 
t. l'h służb wykszta!cały lit: pl:zcdsięb:orsŁ\'"a remollt
- 
ł wo-hudnwlane, Trudno \(!h:r udowod
l:<'. k
o po lo i.,.'ł 
pll 1"\\'57\' ccp,łę nnd no\\ y bud}'nek czy dcbudował śe:a- 
n
 rozbitą poc
skicm. 
SIady pierwslrj w;
kszej or51a'l1iz.arji budowlanC'i nro- 
.. "dl I 'do SJ:czcc:na. Tamtf'j!7.e ZjcdnoC7elll!' Budo"'n;- 
,.1. rt I\Tif'hkitp,o - j
k ustalił IIll:!r JÓzcf 
T"")''''f''''Ji,t
l. 
- ..Mon

raf:i of!!,!'n'i7Q('yj'lo-ekono!"1ir ';:
.i KPB" - 
.{I] anilI'Jwało na terenie dawne
o województwa kosza-, 
liń.,ki!"'go pit:ć zal zą
ów budowłanych. 
Moda na reorganizacje w budowl1ictw;e nie jc
t wy- 
my:.lem ostatnich łclt - tradycja sięga jeio początko\\', 
W 1931 r, 
l1kwidowa.no urząd, kosz,dinski, k
óry mia
 
numer porlądkQwy piąty. a na' jego miejsce powołali o 
o.d,:;npk Koszalin i podporządkowano mu budo.....y w 
h("zallll:e. Kołobrzegu i Słupsku_ Kierowanie odcin- 
kiem powierLono inż. Jarosł-awowi Cichockiemu, 
W 1951 r. 
ałoga odcinka przekazaJa do uzytku 512 
izby. wykonując roboty wartosd 9.469 tys. zł. Ale nół- 

l
pIlY rok był wyraźnie słabszy. oddano zaledwie 150 
Izb, a warto.sc robót spadła do 3.855 ty&. zł, Byc może 
J!abr,lkło pieniędzy. być może piooit:dzy i materiałów, 
ho rozr>oc
ło Itię reali
owal1ie pełną parą wielkich bu- 
dowli tizesciola.tki. 


i trwa n
lłbl, t"7.1'I"iRmi jl'lko oh.iaw rado"inej twór- 
f'7.0ści luh nif'potrz('hl1£',j fantaz.ii. Alf' mimo 
f'hwiłowJ-'ch z:>hamowai1 cilłgle nał-;tr,powal 
wzrost pot£'''r.i
łtl hurl()w);-np
o na ('ał,y"11 t£'rpni('. 
OpróC'z l\:oł-;7
llin:l, I,tór,v j
ko c('nfruł11 admini- 
straf';\',j,nc T'i:tł .!,;7C'z£'g'()lne pot..zpb
, rozwijano 
OJ'
:miza('.ic hurłow1ane w pozostał;\'ch o
rodk:-łf'h 
mif'.isJdf'b. Odhllrł()\\'
'wnno 'Stupsk, \V 1 !l5
 r. 
podjł;fo sł
.l1ną. uchwałę rz..,rłu w sprawie orł- 
hurłowy 1\.'J
oh1"7.(,
lI. Powstnły JlrzNhięhior,tw:t w 
SZf'7 r riolm i W
!ł(';.rll. ",h£'jmuj:lce zasi<:g!cm dzia- 
bnia po I.i.n..a powiatów. 


: l ...
 
-- 

.,. ... 


"l:.:' 
.I, 


. 
. 


.. 


Sz
nzy rozv:6j budo\\.ni
w. prum3-"'!ł()wego n:e b
.ł 
niożnwy z uwagi na brak pote:1t'jału \\ykonav;;:ugo, 
Obiekt,..w Kolohr/.egu i U"tce wz.no
dy pr..edsiębior
tw. 
, z GdY.!I, bu"do'\
y 
l:Il"barn: - w pożn:e:::ozlch ju.t iatach 
- podj
'o się tJl'lt!:1s" ębiol.stwo z Bldgo-;L.ez3-... I ta k, 
,jak to bvlo w prL}'p,dku budow.::d......a o!!,ołnC'''iO. również 
pod n ,ow,,'n po......,t.- n SPC{'; l:st
<'z 
ne pr.
erł,' -t""'O b
lr" (."(,,'.a przem
-
ło.....e
o, k
6re 
i>rz.ejęlo L r bucamy p1"lĄ'm.Y
:L:, 


. 
. 


- 


. 
. 
. 


Powoł8ne W 1950 roku woj, koszalińskie 


. 
. 
. 
. 
, 
k 


tworzy swoją adminlstracjt:, rózne jednostki oriani- 
7<1t'yjnp, Dla ludzi, którzy zjawia.ią się z nakazem pracy 
w kirszeni. potrzebne s, mie.!i2Jkanla, Nie wystarcz.a.i1ł 
jU7 remonty, jako że rezerwy się wyczerpały. Trzeba 
budować nowe domy. W 1!ł53 r. po I"IZ pierwszy poja- 
wia się W loapiskach hasło ..Władysława IV:' w 
11<1
t<;J1'nym roku obok .,władysła",'a IV" jest także 
..
I"()dmipśde", ..Ba'l1k". ..Armii Czerwonrj".., 
Z k;lzdym rokiem zw"iększa 
ię liczba mieszkańców, 
W 1!J55 r. oprócz kiJku budynków . pód ha
łem "Srod- 
mir
d£'" noiawla s:ę ul. Matejki i nowość - szkoła. 
prz\' ul. CheJmonskiego, biurowiec WZSP przy ul. Z,,"y- 
CJ

tWIi., 
Przy WarszawiE', Nowej Hucie. Nowych TyC'hach, a 
t:tk;.e prohlemach odbudowy Poznania, Gdań"ka i dzic- 

I;:ttków innych miast - osrodków orz£'l11ysłowyC'h, w 
którVl'h pnw:,tółwały obil"ktv płBnu 6-let.niego. wo.i
\\"ódz 
two k(ls
alińskie było stale daleką prowinC':I!. Ale 
o- 
wincją ellE'r
icznie doma
.a.iRcą £ię sw
'ch praw, Zdecy- 
c!nw..l,e żadania w:'"1.d1.. a tak7.e zn
"C'i
rpli\...iellie S_'zc- 
rinian, kti)rzy nie m051li. sobie poradzić 7e !dalnym ste- 
row::tniem nrężnym odcinkiem, dop!'O\\adlilo do p'nwo- 
łania 7. dniem, ł lipca ]1156 r. samodzieln('
o pfl('rlsrę- 
hi"rstwa pnd I1ł1ZWą' 7.jeooncze-nie Budownictwa MIr,- 

k'rł:\O, no dwńch latach pnel11ianowenł"l(o na K087ali{,- 
"ti
 Przpd
jęhior
two Bud(l\\-nidwa Mi::'i-I{irlt". I'nd- 
7;łdknwlno mu wówczas BlIdowla!le rflcd
I'
bior- 
o Terenowe w Sławn;e i Koszal1l1ie, 


:
 


.'1 ,- 
.
( :
}). 


'--.-...- 


.
 
" 


-." 
" "'I 
. 
--.:; 


DłużPj 


było 


czekać 


już 


rnożr.a 
, 


nie 


. 
. _: p,l.em
słu f'lektronicznego. 
1'('\'. t::ła "K3(_ d", !'(,
'IUrlO\\'
1I0 "Faa1arol", Zaklil- 
. dy Sprzętu OltrE;:l ,\"e
,); w dramatycz.Il}'ch oko:;czno
" 
ci.1ch nBrodw.la 
: ' ':1 - l'a o rolu..IdoWle Stocl.ni ..U....tka... 
Lata 5Le
.:d_,c'
;" 0('"!.ątk(H\aiy bdrdLO silny r('lzv.o; 
prz.emyslu :Ia :. ,.;'m I'omo:'lu. CZ3-m z.ahamowillo 
oapl} w m!od"ch o pl acy 
owoczesny p
z.em).!oł 5tdł 
SIę ;:trakc" ,IJ,\-hl . 
m prz
:cią&a;ą'.:3- m absolwenł..J.\ 
WYl.
zych !tzk
 : L....., ICLnych, 
W t) m cla:,'.. L, -ultk:>wano r6wniet budowę o
r
d- 
kÓ\'. samłtor \ ch. W} poczY:1kov. 
'ch IIi w
 brzeżu, Za 
b..H..O\\a kc. r.l , ,OWd z kaz.a}m rokiem u:olępuie bUQow 
,11:<: t wu t: \
' , l, o ....) so:;:im stclndardzle .... 3-'polo-.i.cl
ia. 


II 


.  


; .: 
 
...' 
..., r'

,; 


. }: 


.1 


'" 196-1 r. "._ inęło się też budownictwo rolnicze, !'.e 
w: 
tal'"z..J.ł ,tU (ltJ,ciLne d.::alama, Potrzcblloł b,\ la 
ill1a 
Q;',;ahil.8cj . ..Uvu.d ()Qdjąc smiały program inwestyc,\- J- 
n)' I taka I"""ata po\\olcll1a, 
AJe znoW" Z!'uocl tych SYkCe5Ó\\', jakie by£y udl.iałem' 
bu"'o'\II.ct....a prz.t'm)'"łov.e
o i og6lnego. a 
ą ł teraz. 
b;u 
h\a r
)lfjlcl€go, m:Jeży do",z.uki\\ac się w dZIa- 
ła 
, umil;:jąc)ch my:,Jeć per.spekLY\\'lcz.llie. 
ho Lls-kle budow,Il{'LWO' ogOlne byJo przet wiele 
lat b; 'NIe SL.1Ć je b) lo na budowę nowych z,lplen 
1H.",j" .. ch I uo\
ugow,).cb, CilhA\l" -Hl.&.aml ek5J.1Joało- 
wa ,uunkcj "ajIle ob;
kty aElllitępC'7.e Ale od poe1.ątKu . 
,l' "ano grosza na budowę sz.kół i k'łl.tal('
lJie \\/11,. 
1 facho\\có...., Czyn:()110 to z' pasją i determ;lIc1cjll 
C7."to wbrew wla
II)'m intere50m, bo zdar.r.ało si
, te mio 
d
<,h lud7.l, w)'ksztaJconyc11 spoo'm nakładem 5:1 i srod 
kiJw, ..podkupywali" emi
arlusu z innych woje\\'ództw, 
W p;erwsz}'ch Jatach, kiedy brakowało pedagogow 
npu::zanlem mlodzlf'ŻY z,ajmowali się łud7.ie z budov.y: 
K:ł'lic7.lla je!ózcze wówczas garstka mżynierów "ciłjgną- 
ey<'h" budo\\'11lctwo. borykClJ.ących !Się z b:urokracJą I tv 
slącaml inn3-ch problemów. potrafiła w natłoku zclj"ć 
zllaleLć C1.as dła szkoly. A me uli tam dla pieniędzy. 
Stawki jakie obowiązy.....ały w szkolnictwIe bj< ły z:;oła 
S} mboliczne, 


. 


. 


. 
. 


Z biegiem lat wyksz.tałciła się organiz.acja szkolnie- 
h\a, .skompletowllllo z.espoły pedagogiczne. Lud7.iom, kt6 

zy zacz
nali. 
z.ol5tala olbrzymia satysfakcja, że pod 
Jęty wyslJek me po6zedł na lTIarne. Większość z. nich, 

udując
 ch nowe osiedla i l.8ldady przemysłowe. obsług" . 
.1ących skompHkowany sprzęt, przeszJa przez przyr.akla 
dowe szkoły przedsiębior:stw budowlanych, Ab50lwent6w 
nie. brak także wśród załóg 'Przedsiębiorstw budowł1ie- . 
twa rołnicz.ego, w grupach remonwwo-budov.I9J1
ch _ 
\': sumie liczniejszych niż załogi w.5l.y
kich prz.eds:ę- . 
b,orstw budo\\lanj<'ch raz.em wl..ięte. 
\ . 
. 
. 
. 


Przygotowani 


szkoły 


fachowcy, 


,.C,'. 


......::.. 


:x- 


',-  , 


przez 


}.. 
<> 


:.
 
.....- 


.. 


Budowano 


tylko 


domy 


mieszkalne 


kadra ksz.tałcona w Wyższej Szkole Żnżynieukiej. rCllo 
budowany potencjał produkcyjny przed.siębiorstw stałY 
się podstawą przyspieszenia lat siedemdl..iesilłtych. Bu- 
downictwo z rz;cmios-ła składającego domy z cegieł sta- 
ł
 sIę par excelance przemysł('m produkują<:ym budjn- 
kl. Dawno pękły granice miast. budowlani wys1.li l1a' nO- 
we tereny i wlono.

ą olbrzymie osiedla. nowe dloieJnice, 
Obok dawnych oq
al1izmów .miej.skich Koszalina l Słup 
. sk.a powstały n
emal noWe, przewyt
zajlłce je Iicl.b, 
mte&Lkańc6w mIasta, Powbtal z .ruww Kol(1brz.ea: w 
U
t('C r.abraklo już terenów budowlan} ch, taku S
Cl- 
nck wycz.erpał s.....oje rezerwy. 


. 
. 
. 
. 
. 
. 


'nie  tasmy dopiero. nabieraj, rozp'1du. Z
udo""'aT'le 91 o.o:ta 
tUI<'h !a
a("h fabryki n?m6.w w Kołobrugu. S
iJp!ku I 

osz.ahme z.aC7.l1ą ze loGlwuJonlł \\
 d.j:.ci.:." ..
3'-pluwać" 
elementy budynków... 


. 
. 
. 
. 
. 
. 
\\L\D1SI..'\\\' ł..Ilf'.7.\K . 
Fot. Jeru raun 
..,.......................................: 


I 


. 


. 


P"Of'es tworz('nia i przek!'iztałcania or
ani7acji 
b
o\\lłlnych odbJ'wnł się w następn
'ch latach 


. I 
,Jedną z piE'1'w
zycha plac6wek ku1turaln
'ch. powoł:t- 
ną jesZC 7 f' Vf 1033 r.; b,-ł Bałt) cki Teatr Dramatyczny, 
na l1oclo!Jtku oczyw;
 :ie b('z siedliby, Budowlani l.8brali 
się więc do odbudo\\ y z!liszczonc
o gmnchu. Przy jeidżali 
('ią
l" nowi . lud/le, w'ęC' potrzebny b
'ł hotel, Rard/o 
popularne hyły ki.na objaJ:dowe: NiezbE;:dny b
 ł budy- 
nek Centrali W3-Ilły r:O\\ e miał-;ta. \\ arsztut,v prat",v. 
rrg('('rowł-;kie oo;ił'rlla i zi'hm10\\ :ania gospodarul'. 
Taki . je
f bilans 3:>-lc.da 
lIdo\"anin l1a Pomorzu 
Srodko,," ym. Strona 6 


MAGAlYN 


Glos Pomorza nr 162 


. 
. 
. 
. 
. 
. 
J.! 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.\ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 


p 


T 


Ropelewska - Ale jut wcześnieJ, Iły Ilę 
uCl.yli, mogli lobie kupić malnetofon, 
adapter, płyty i taśmy. Starszy Iyn bar- 
dz.o lubi muzykę I książki. Grać musiało. 
I:dy odrabiał lekcje; bez mUl)'ki nie siadał 
clo książki. Cz.asem kazałam mu śdszyć 
ma
netofon, bo ja szumu I hałasu mam 
do
ć w fabryce. 
A 
S YNOWIE. jCSZC7,Ił przed rozpocl.ę- 
c'cm służby wojskowej, pod
uwaJi 
. ojcu myśł o kupnie s.moc!1odu.B
'ły w 
,.5ezamorze" mozliwoścl uzyskania talonu 
na małego !lata. Ropelewski uległ namo- 
wom synów, 
le podanie o samoch6d zło 
żył za późno, Teraz o samochodzif' mówi 
przede wszystkim Zofia Ropele,,-,ska, I to 
od pewnego mo'm£'ntu. od wyja7du na 
przysif:

 syn
 w v;ojsku. .Techali samo- 
chodem sasiada. PodrM: szybka, ładm,. 
widoki, możliwl)ść zatrzymania się tam, 
gdzie się C'złowiekowi podoba, W drodze 
powrotnrj zd::jźy1i zwiedzić dwa miasta, I 
ta mo;':liwość poznawania kraju pani Ro- 
pdewskiC'j najbardliej się podoba, 
- Finanso.wo m6g!bym się przymierzyć 
d,) kupna maluc-ha - ,od7ywa 5i
 
łowa 
nomu. - WziGlibyśmy połyczki z r;akła- 
dow prac-y. może trochę dopożyczylibyśmy 
prywatni£'. Ale potem. prU'l. dwa lata, jed 
na pensja szłaby na spłatę dług6w i eks 
ploatację, To wielkie obciątenie: Tym bar 
dziej, że teraz mnie
 zarabiam.' 
Marian Ropdewski, gdy wprowadzał 

ię do nowl'go' mieszkania, zarabiał około 
3 tys. zł W latach sit'demdzil'siątych w 
przemyśłe okrGtowym 7.arobkl rosł
' szyb- 
ril"j, niż \V Innvc-h gałGziaC'h gospodarki 
Pr7.ez trzy kolejne lata przynosił do do'nu 
micsi
cznie około 7 tys. zł jak to w akor 
dzie - raz więcej. raz mniej. Były więc 
podwyżki obejmując-e cały przemysł okrę 
towy, ale równiet .ł starania samego Rope 
lewskielo. SkOI1cZyl szkołę zawodową, uzy 
skał kwalifikacje czeładnika, a następnie 
mistrza w zawodzIe. Wiązały się z tym 
zmiany stawpk wyml
rodzpma. DziE:kl me 
chanizacji wzrastała wydajność prac)'. 


.::...,,::. 
" 


:!'., -,: 


.' ' 
.
.:
 


'" 
\ 


t 
:\ 
,,:,' \ 


t.: 
" 


SIĘ 


IE 


, 
YC 


rekcji w.I9'76 r., dyplom ulnania z 1977 r. 
i Odznakę Przodo\l;l1ika Pracy Socjahstycl. 
nej (
nagrouą) w 1978 r. Wydągl1,;la mę 
za z domu - mą! albo w OllÓdku, albo 
przC'd telewizorem - na T w swoim zakładzie pracy w tl"r 
minie dogodnym dla siebie. Oba zakłady 
honoruja d/ugołetnich pracowników. dając 
im urlopy latem l zapewniając pierwszeń 
stwo w uzyskaniu skierowania wczasowe 
go. Pomoc swoich fabryk odczuwaj!! na 
wet w aprawach zaopatrzenia w iywność. 
T&k np. "Sezamor" prowadzi przyzakład" 
wą tuczarmę. zaopatrując kilka razy w 
rol{u swoich pracownik6w w mięso 
Jeśli Jut. mowa o podstawowych potrze 
hach Polaków. to - ,daniem pani Rope 
1r'\"'Ikle,t - spraw
 plprwllZ
 s
 mieSIka 
nia.. Ona wIe, eo to znarzy wyrhowywae 
tri,jkę dzieci w pomluzczenlu na stryc'hu. 
Z niepokojem myśli o Iynaeh. którzy za 
rok luh kilka lat zaloi
 wlun.. rod'l.lny. 
Nip chciałaby. teby młodzi mal7onkowie 
tuialI się z kl\ta '" kl\t. Bo w"JzY5tkiE' Inne 
klopoty nie Ii
 ani takir wielkie: ani takir 
ważnr, Jak posiadalIi.. wlasnl'l"" micl'f,ka 
nici.. Kto szanuje pracę. ten mote dobrze 
urobić. 1'0 I
siadach widar. tr ",n
 atkion 
powodzi 6i
 nil'żle. Maj" za co Jrc'har. na 
'Jrlop, kupie meble. \n'prawić in1ienlny. w 
Flledzlplę ,olicli: krewnyc
h I znaJomy,.h. 
, nowych "amochodow przybywa na pod- 
, worku. 
- Nasza rod7.lna wcllłŻ coś zdobywa - 
dOPowiada Ropelrwllki. - KwalUlkal'jl', 
pod\\ ytki. wyksztah'enie dtlet'i. mlelzka- 
nie. mcble. 1\1) oz tych zmian potraUmy 
.ię cieszyć. bo pamiętamy nasz, drnaę. 
Kdy we dwójkę, doslownl
 bel nlczC',o, 
t
'lko z rękoma do roboty, z podwarazaw 
skil',j wsi przyjechalIlimy do nie znane, o 
pobie wilwczas mloista. 


JOZEF NARKOWJl:Z 


Zdjęcie autora 


. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 


, 


rdukoł,,:
enie "e .tr. 1) 
1','!eku ukoły podstawowej I córkę w wie 
ku przedszkolnym. MIeszkając pa r61.nvch 
kątach nie stalali lit: zbyt natdł-c7y\,;ie o 
własne mieszkanie. Nie stać ich było na 
.....l11e&ienle wkłaC;;u do spółdzielni mie5zka 
niowd Zyll z jednej, mężowskiej pensji. 
Ulga przyszła w 1<169 roku. kiedy ZoLia 
Ropelewska ponad 2-łctnią córkę dała do 
zlobka, a sama rozp:>częła pracę w "Alce", 
To już były d\l. ie pensje. razem ponad 5 
ty s, d. Zresztą, chłopcy, wówczas ucznio- 
wie szkoły pod
tawowej. m:eli wszystko, 
C'O nie
bf:dne i chyba nic orientowali siG, 
7./! rr.
u!arnie przy końcu miesiąca r:Jdzi 
c'
 pożyczali pieniądze od krewnych i 
7J1ajomych. 


. 


A 
D O MIESZKANIA }Jay ul. Sobieskicito 
\V 1971 r, wprowadzili się prawie' 
bez mebli. Meblowanie domu trwa 

'łaściwie do dl.iś. Kupowali mebel po 
meblu. dobierając odpowiednie dC'sC'nie I 
kolory tapirerki. NajpiC'rw umeblo\\ ali 
pokój największy: 18-metrowy, niejako rc 
pr
z.cntacyjny; \\'e'r
;llka, stół, krzesła, bi 
hliatecl.ka. stolik. W tym pokoju pr7t'd 
trzema laty wymienili tele\dzor na nowv, 
Następny telewizor w tym pokoju na 
pewno bc:dzie odbierał program w kolo- 
rach. Z kołel umeblowali pok6j. kt6ry :taj 
muje 12-lctnia c-6rka Małgorzata: wer
al 
ka, segmenty. Pralka. poczciwa frania, 
przyw
drowała tutaj jeszcze z poddasza 
przy ul. Długiej I działa ,do dziś. Nato- 
miast lodówka jest nabytkiem świeżym. 
Teraz kolej na zmianę umebłowani
 
prlkoju synów I na remont mieszkania. W 
sierpn:u Ro
elewscy urlopują, tydzień c-za 
au poswl
caJą na roboty w domu: Obpjdzie 
się bez pomocy rzemieśłnik6w. bo Rope- 
lewski sam potrafi zrobić stolarkę, murar 
kę i roboty malarskie. W łazience więc wy 
micnł wannę na nową, bo stara jut 
rdzewicje. Sciany w łazience I nową wan 
M obuduje kafełkaml. które zresztą chce 
odkupić z "Seza-moru". Roztcrki wiążą 
fę 
z odnowicniem ścian mieszkama: krcda 
czy farba .emulsyjna? Pani Ropelpwska 
miałaby ochotę położyć ta pc ty. a Rope- 
lew:ski jest za malowaniem krt'dą. 
Obaj synowie są w wojsku. Starszy, Le 
azek, trafił do wOjska z opóźnieniem. ko 
rzystał z kilku' odroczeń na okres ukoń- 
czpnia Technikum Mechanicznego dla pra 
cujących w Koszalinie: WC1.Cśniej Ul spra 
wą ojca. skońC'zyl szkoł
 ;Z:ClWQdową przy 
..Sezamorzc". Po uzyskaniu dyplomu tC'ch 
nik" przyszC'dł czas na służbG wojskową. 
podczas której zdobywa nowy zawÓd - 
dl"lI;t.romechal1lka samochodowc
o. 
Wła
njc młod5zy S)'I1, Janusz marz.\'l u 
,..awodl.i
 mechanika samochod
wego ale l. 
braku Itl.iejsc w al.kole o tcj specjalności 
trafił do szkoły zawodowej PKP, TE'r37. z 
wojska przyszedł entuzjastyczny list: ma 
ri.rpłom operatora ciężkicgo sprzętu bu- 
dowlanego. I już otrzymał sw6j spychCl"l! 
1"0 skończ.eniu slużby wojskowej b
d7.ie 
"ral'owal: w budownictwie I uczyć się w 
technikum. 
Co mieliiąc pani Roprlewska wysyła ay- 
nOl'}1 pieniądze. Jest jednak z czego wysy- 
łać. obaj w domu zostawili oszcz
dnokl. 
Stuszy pracował przez cztcry lata, młod 
s
y - rok. 
- W budżecie domowym wyraźniro od- 
czuło się z8l'obki synów - mówi Zofia 


L 


:.,." 
:... r -. 


." 
.,;." 


.' 
. 


,
 
,",.,,'
-- 


...............................a.........a. 


',,- 
: -,:. 


-% 


':.,. 
_ ...i 


-'J..--.... 

..; ---:-"oC-" 


. .............::. n. 


,
.-. 


";...-= 


.t 
.." 
: 1 .... ,. 
..' .. 
" 


. - 0/:- .:
-:;;. 
i

1. 


:...-:"';'-...-::.. 


.. -.-!c 


pr: 
z Nie"7"ców, a lieobf'cnl/ch do łck powrotu do stanu pn 
eradania, kwestia organizowania żniw na polach nieobec- 
nI/ch wlaicicieU...". 
."Lu
llZczY'Zna zaczyna i!ć - ta-kie stwie'rdzenie poja- 
wia "Ię n.d artykułem zamieszczonym w numerze trzecim 
"Rz.e.czypospolitej" z :I sierpnia 1944 roku: 
..".J'ł!-ż prac
jq wszl/.tkle .zpitale łubelskie ł wojewódzkie, 
a takze 
ZęiCIOWO ubezpieczahli. społ.czne. Według otrzl/- 
manl/cll Informacji wszl/stki. 'zpttale należl/cłe 
aopatrzono 
w me
l/kam8ntl/, pozostajq jeszcze do zalatwienia tTudnn
ci 
aprowlzacl/jne... WI/dzial Opi.ki współpracuj. z Radq G!ów 


No łomach 


r r Rzeczypospolifej" 


,,"'l1itlsto Chełm jest już wolne, Nad murami jego powi., 
Wa blalo-c:::er
ona ch.orqglew, z Orlem BialI/m, symbolem 
odzl',ka..nej nlepodlegloici. Szlak zWl/cięstw pójdzie dalej, 
dO'lfgftle do ,erca kraju, ogarnie ca/I/ obszaT ziemi nasze; 
zdeptanej. lecz nieujarzmionej. aż po Odrę i Bałll/k...". . 
1\1!alto Chełm było wolne... ZI IIpea 19-1ł roku ustawił 
KraJowej Rady Narodowej powołany został Polakł Komitet 
Wyzwolenia NarodoweKo. 22 lipca 1944 roku tenże oJ:łollił 
hiator)"1:zny ManlCellt Lipeowy. 23 lipca 19U roku ukazał alt; 
pler"'lzy numer or,a'nu PKWS - "Rzeczpospolita". Z ar- 
tykułu watępne&"o zamleszczoneKo w tymże numerze pocho- 
dzi "łalinie zacytowany na wst4:pie fra,ment. 
D\\ie strony ,a7.dy - jakirj jednak wari! .Jest na nll'h 
dekrr't Krajowej Rauy Narodowe.! o utworzeniu Pohklero 
Komitetu W)'z"olmia Naródowero, Na rouz
ce sit; ż)'cie pa 
da jednak cleń tn\
aJlJee,i \\ojny. 
Cieli okupacji. eień wojny... 
Ie I bllu71\c'e alę ł.
'de, \V 
drurlm nun1erze "Rzecz)'pospolite,j" z ł airrpnia HJU roku, 
ktery drukowan v był już w Lublinie - "U1c1mskie pOC'7.at- 
ki" - c7.,'1I rel'łcja z wędró\\ ki po mlescie. z \\ iz) ty w Ra- 
_le Miejskiej. 


Pierwsze 


dni 


wolności 


ną Opie
uńczq 
 
a
resie nl.sienla pomocy doraźne; ofia- 
rom WOjny łucIekInterom spod okupacji (pl'
.dtvc::I)raj r.p, 
zglosily się z proibą o pomoc dwie rodzinl/ uciekinierów 
spod W
TSZaWI/).... W Lublinie najbardziej potTzeIl1ljqcl/rI. 
obslugu3q kuc/mle bezplatne... Z dniem pierwszego wrzdnia 
dz
eci i !1llodzież będq mogly pój8
 do polskie; szkoły. pol- 
skIego gImnazjum, polskiej szkołr/ zawodowej. Obecnie roz- 
poczęlo . 'ię p
zejmwani(' budl/nków pTzez wladze s:=kr>lne, 
Budl/nkl w wIelu wl/padkach zniszczone - tTzeba odrcstau- 
rować, przywrócić im wlaicłwy charakteT... 
Na konferencji przedstawicil.'li związków zawodowych i 
przedstawicIeli PKWN - plfize .,R
cl.pospolila" w numerze 
siódYIII z 9 sierpnia 1944 roku - omówiono z.aaad:lienla wa- 
J'uf1ków pracy I płacy robobików I pracowników przcm)'_ 
slowy<:h w bbQkach i przedsiębiorstwach, 
"Zagadnienie wll71ogroc1:enia. ujęto w sposób na.stfp-u;Q(JII: 
'tawki placlI WlllftU być kilkakrotnie l'owię!:s:;;one W 'toBLIn 


.....Przed calq Radą stanął od rayu caly szereg zagadnid wy 
magaJqcych rozwiązania. PTzede wszl/stkim aprowizacja luci 
no;cl. UruchomIono pIekarni., ,iqgnięto na odbyte3 k071fp- 
renc3i J'orozumienie z ll/narz:rmi... Organ: ';e się szkol71;c 
two... Na zebTanlu /.olejarzl/ 28 lipca wysunięto sprawę 0(1- 
hudol,\t!nia torów i r walone; foszc::ętnie slocji. Za kilka 
dni do 
'ł
lma będCl już przl/chodzilll pociqgi... POu>olOT1n 
do :i::ucia s:;:pUal Polskiego Czcrwonego. Krzyża... Na porzqd- 
1,:/ lnia s.oi kr 'ec;:no
(' zaop..'rzema miasta w .lcktryc:- 
,...,ił. tlTuc'.omienł.a wodoc'1gów zasil '\1Ich z Lublina,.n 
obecnie "a skutek ,. 'alali woj.:nn ?/cll n;ec::ynnych... Jcsz- 
cze kwc:;"- .ob;ę";1I opieki ..,!"L: ienirm ruc1!omcm i nic TU- 
, .om£7TL państwowcm i I!orttor;:qdow('m, nad uTlIr-/tomicniem 
L ak6u.... ':'aopic:lc wanta si, majqtl,lem wywlaszczonych 


ku do ram pTzyjętl/ch w c
asie okupacji. PowinnI/ bl/ć iM 
nak utrzl/mane przydziall/ żl/wnościowe dla pracowników 
w.edlug. sl/sLemu kartkowego w rac;ac/. rownież kdkakrot- 
m. zwLększonl/ch w atosunku do glodowych racji wyzTla- 
cZ
nl/ch pr
ez okupanta dla robolmków pollłkich. Prz:/- 
d:Zlall/ te wmnl/ być wyceniane wg cen rl/nku urzędoweno 
S1(stem ten po.zwo!i robotnikom 1 pTacownikom na calko
 
WIt. utTZl/mame Się 
 wl/nagrodzenia za p1"acę d
iękł cz.- 

u !lmknte się z'U:'yŻki cen neł rl/nku, utrzl/.:na waTtolć 
ptenlqdza. zahamu3. rozwl/drzonq 'pekulację...". 

ień wojf1Y kładzie piętno na tyciu, chociai z dnia na 
dl.leń wraca 0f10 do normy. Oto Informacja: "Wojewódzka 
Rada. Narodowa ogłosiła werbvnek ochotnlcl.Y do Wojska 
Połsklego, Pł:ac,
ją ,trzy punkty werbunkowr, zgłasza się 
mnóstw? ludz.J... . Niemal katdy numer ..Rzecz.ypospolitej" 
prLyno51 og
O!ze:nia o poszul\"lwanlu ojc6w. braci, rodzin. 
-(\ o
ok tak.lch lf1formacjl l takIch oglosuń są In!ormacje 
I takl
: 7 sierpnia nrJbylo się ogólne 
gromod
enip Zu>. Zaw. 

oLsklCh ArtllsMw Plastllków w LubliniI.'. Zcbrome uchwa- 
lllo w jak na;krut,zym czasie ;:;oTgani;';uwać wl/slau>ę pTac 
mnlar:skich, - 
Ta
 .Wyallłdały pierwsze dni wolnolici na terenach nJl.j- 
wcze:.nlej wyzwohlftycb. Bardzo b)'ły podob'ne Dlrrwue 
n! 
\\ olnoścl na kaidym akrawku ziemi kol..jno \\,y
w:jI!'l1e,' 
,
' c
!"m k..
u, Skończn1Y "ilte na numerl.l' lł ..P.zeuypusJn 
h
cJ ,,16 ilerpnia 19U roku. Zawiera on ,prawozdani... I: 
"Ier\\sz
ro p(,si':dzenia Krajowej Rady Narodon'd. Pr
-.ę- 
to 'Ja nJm slubowanle od tych edonk6w. któny ro Je
z!ze 
'nie składltll. Uch"alol1o pelnomocnlc'h,a dla PKWN, tsta 
wę KRN o tym('Zaso"ym tn bil.' \\ yda\\ aRia dekrE'tAw z mo 
c
 u5ta,,'y przrz PKW!\J. przt'dlltawlonvc'h do latwlerd1tnia 
Krajowcj RadzIE' Narodowpj. PoilIkI 'Komltd W....zwQ('nia 
Narodowc,o udn\alil d('krl'ty: o C'lę
I'iO\\ t' j mobiJilll
Ji, o 
utworlC'l1lu url.l:dów 
ipm..kic-h flo pf(rpro\\ ac!-trnia .efor- 
na' rolne.!, o ruzwil\l4niu rra.:ato,..c,1 polldi I utwCl't.eniu 
przu KR.
 1\1it:cji Oby\\atclr.klej, o \\pro"adnniu Arlów 
przYHi4;'
ł
'c'h. 
B)'ly to dccJ'tjc dot)'cz
ce 'już calriil kraju. 
IIENR):KA \WGODA 


... 0105 Pomorza nr 162 


MAGAlYN 


Strono 7 


'-- 


I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.' 
. 
. 
. 
. 
EJ 
11 
. 
. 
.. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
g 
'g. 


--1 


I 
, 


- Mój tatuś... zam
.śIR się. 0, mOJ oJciec 
mówi córka Ur5zula - to bardzo dobry człowiek. 
Nadzwyc.lłłj ceni 
obie rodzinę, miło
ć wzaj('mną 
i zgodt;. A już jaki jest odrlany matce. to trudno 

obie w
'obrazić. Tahiego mt;i.a życ.l
'łah
'm hażdej 
kohiecie. Pmnit;hun, że jak b
'łam mała, a je...t mIs 
siedmioro. to o.iciec staw"lł rłł.leJn z mamą przy 
drewnianej balii i prnł na tarze nasze Jlit'luchy. 
tibranka, aż pot mu ...pł;ywłłł z czoła. Całe życie 
pracował b"lrrlzo cic:żlw i u{'uiwit'. TE'raz stara się 
o rentt;, jt'st już zmc;czony i schf'roWan;\'. 
- Co tu dużo mówie - poclątki w N
tllle ci
i;kie 
były - powie 


Piolr Czarnecki 


ojciec Urszuli, Na ojcowiznę za dużo hyło chętnych, 
w Cz<'.rnkow:e, z taką 
romad};ą dzieci nie b
 lo co 
szukac. Jestem 'z zawodu ślusanem-tokarzem. Posta- 
nowill'ffi ,zacząć prac
 w Star
ardlie na kolei. Ale 
-s
waJl;ier nam6wił mn!e, żf'by objąc I(ospodantwo w 
N
tnJe, To byl rok 1946. Za
n:('szkal;śmy w ogo!oco
}(d 
już przez slabrown:k6w zagrodzie. , 
- Przywieźliśmy ze. sohą madorę. Temu zwierzęciu 
zawdzięczamy bardzo wideo Od' tamtej świńskiej ma- 
tki wywodzą s:ę te świnic, które dzi:-:iaj kwiczą w chle- 
wie, A trzeba pani wiedziec:" że zabudowania też były 
\V opłakanym stanie - wszędzie walący się pruski mur. 
Pewnel(o dnia wstaję, patrzę, a tu t.aka' dziura w ścia- 
nie mif'szkania. że można Wyjść swobodnie; nie ut:v
 
wając. drzwi. Co Qylo robić, zabrałem się za b:.:do\"G 
domu. Naprzód podstemplowalem solidnie 
órę, żr- 
by się nil' zawaliła. Pamiętam. jak lur'lzie się ś:niali, 
że Czarnecki chce budować kawiarnię z J;(ankam;, 
Kawiarni nie -ma, ale jest FoIidny, murowany dom. 
Potem w taki sam sposób odhudowałem stodolę, 00- 

tawilem Jl;ara7.e. Wszystko wznosiłem sam, bo murar- 
kę też znam tak jak rolnictwo. 
- Jak j"uż uporałem się z budynkami, to bylo coraz 
1i.ej. Dostalismy od wojsKa krowę, pot:>m kO!1:a unroJw 
!!kicJI;o. Z czasem miplismy aż piGć koni. Te pO'.vojenne 
konie zasłul'(ują na dobre o nich pamiętanie. PocLCiwe 
zwierzęta. Coż wówczas byśmy bez nich zrobiii?,.. 
- Przez te trzydzieści parę lat dórobiliśmy się z żo- 
n
 wszystkiego, Ziemi mamy trzynaścip i pół hl'ktara, 
pięć sztuk bydła, 36 świń. a nie tak dawno było 160. 
Jrst ciąl(nik, snoDowiązalka, 'mlocarn:a, roztrząsacz, 

rutn\Vnik. na
-et ,duiv fiat. A
 ja' kirliszka nil' lIma- 
.Ię. C r
o . Mm więcej potrzc'b"'.... T:I-'lko zrłro\\ ia. A z 
t
'm ,zdrow:eJll nic k
t najlcp:cj. Sif'den'd-:ń
;"It'{a na 
karku, to nil' baS!atclka, a i pr'f'
yc;a \\'('.t(""1r cnnl? 

ill1iej się odzywają. Postal1o\\ilem 
tarac si
 o rentG 


r I'('na Czal'llceka 


matka Urszuli. z dumą pokazuje zasobnie urz
d.i:Ony 
dom. w ktor.vm jelot cicpła woda, łazienka. kuehnia 
elektryczna i wsz
'stkie urządz!'.lia, mcchan:CZ:1C p'J. 
trzebnr do prowadzenia Ilospodar!!twa domowc!::o. 
Wychowaliśmy z mężem. który zawsze przejmo- 
I 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


II 


Baaaaaaaaaaaa. 


. 


. 


II 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 


D 03RO CZlOWIEKA nojwyiStym "ra. 
wem a sila Polski nojwoiniejszym ce- 
lem - tak w kilku słowach ma.żno okreł 
hć istotę strategii lat siedemdziesiątych. Oczy 
wiscie po przeczytaniu tokipgo stwierdzenia ro 
dli się refleksja, ie przeciei istota strategii lot 
siedemdziesiątych niczym. nie róini się od stro 
tegii całego 35.lecio. W całym 35.leciu par- 
tia reolizowola program, który w pelni zo- 
sluguje na nazwę "programu dobra człowie 
ko i sily Polski", Różnica między 25.leciem 
a obecnym 10-leciem polega jedynie na prio 
rytetoch oroz na tempie. 
Dał temu wyroI I sekretarz KC PZPR 
Edward Gierek z trybuny VI Zjazdu w grud- 
niu 1971 roku - mówiqc: ..Celem nadrzędnym 
gospodarowania jest systematyczna popc'ilwo 
materialnego poziomu życia ludzi pracy, rwo 
rzenie warunków wszechstronnego rozwoju jed 
nostki oraz umocnionie socjalistycznych więzi 
społecznych". Zatem: priorytetem - człowiek, 
jego po,ziom iycio, jepo poloienie materialne 
i psychologiczne. 
Obec:".:'J trwa już dziesiQty, ostatni rok lat 
sledemdziesiatych. Czym zapisujemy te lata 
w najnowszych dziejach? 
No czalo wysuwa się oczywiicie polożenie 
czlowieka, jego sytuacja materioIno, jego po 
Zl:lm iyc;n. 
liczby 
ą następujące: 
Dochody pienie;ne ogćlem wzrosły z 538 
mld Zl w 1970 rq.ku do 1365 mld zł w loku 
1978. Fundusz plac zwiększyl s.ię odpowied- 
nio z 327,4 mld zł do 789 mld zl. ś....,iadcze 
nia społeczne z 47,7 mld zł do 144.2 mld zl, 
a dochody ludności wiejskiej ze sprZf'daży pro 
duktoW' rolnych z 87.7 mld zl do 247,6 mld z/. 
Fundusz plac - podstawowo część dochodów 
pief1iężnych ludności - będzie w roku 1980 
trzykrotnie większy niż w roku 1970. P()niewai 
skloda się on z opłacf'nio przyrostu zotruJnie 
nio i średniej płocy, dlatego przeciętno p'aca 
nominoino - Jak się szacu;e - wzrośnie w co 
Iym dziesięciolecIu o ok, 130 proc. 


wał się obowią1.kaml ojcowskimi. siedmioro. śmlalo 
mOt:G powied
ieć, dobrych dzieci. Otrzymalam za to 
Ord
r Matki. Doczekal1smy się szesnasciorga wnucząt. 
Naj ;tarszy ma 17 ,l,1t, najmlodsEe dopicro czte'ry 
miesiące. Jestem we ws
).
tkich jednakowo zakocha- 
na. 
Pani Irena. podobnie .lal( mąż, ma złote T
ce, Potra- 
fi wrzystko zrobić. Umie szyć, haftować. Jlydelltować. 
rob.c na druhch. Efektv tCl'(o hobhy widać w całym 
mi 7.kaniu, PU'Iz:vste podilchy, koronkmve serw.-.tid, 
haf .,\\ane .kwiec:
tl' obrusy przydają pokojom ciepła 
i pr 'ytubośd. Do dzisiaj, mimo zaawansowaneJ(o w:e
 
ku l słabeJ;(o zdrowia dz:ala we wsi spnł
znie, Dyp- 
lomy uznania za tę pracę zajmują w domu całą 
ścianę. . 
O zięciu Ireny i Piotr, C7arneckirh. a ml!'711 Ur- 
szuli, tak pisałam w 1!170 roku, wartyklI'" "Nowo-, 
C7.esny gospodarz:'. '"Trudno uwierzyć, że ma 29 lat. 
Wygląda bardzo młodo. A przecid 


Bogdan Brzczi ński 


. jE'st S7anowanym w NGtnie solt.\'scm, Zanim zdecy- 
dował się na I'(ospodark
, próbowal rożnych zawodowo 
Był klerowc'fI, jakiś czas jeździł na spychaczu, był 
nawet klas:l-'fikatorem zwierz.lt. 
- Jednak najlepiej czuję się na Jl;ospodarce, bo po- 
chod7ę ze wsi - mowi. - Z początku było mi ciężko, 
Kupiłem gospoda.rkę w kiepskim stanie. Budynl'k 
mieszkfllny walił się. Ziemia wyjalowiona, zapl'rzona, 
urządzenia melioracyjne zniszczone. Najp:erw wyre- 
montowalem pół domu, Potem zhudowale:n stl1dl1i
 
głębinową, Do takiel'(o arl'ału, jaki uprawiam (13.22 h'l) 
musiałem zakupić maszyny Mam już ciągnik, sleWJl'lik 
zbożowy, snopo,wiązałKę. nlue:i..... 
- Co nowego?' - 7anyta1am BOl!dana i Urszulę 
Brzpzińs-kich po d7irwięciu latach, które upłynGły od 
mojej ostatnirj tu b:vtnośri. 
- Jak pani widzi. cały dom prawie jak nowy. 
R 7CCZ :l-.wEcie, t2kice1;0 mienkania moż-1a p07a7dro
,
i. 
W całym domu nowiutkie podlo
i, a na nich dywa'1Y. 
dużl', jaspe okna, c
ntralne o.'!rz.ewan'(:'. piG
!'"e meble 
w c
tert>ch pokojach, kuchni i ł87.ie,ce. Scialw o
dab:a- 
jll olejne obrazy l.najomE'llo pla.
tyka amatora, 
- I ziemi też mam teraz wi c:<:ej , 43 hektary - mówi 
Baędan Br:reziń!!ki. Ale nie w
zystko nadaje się do 
uprawy - ob:aś.nia J«>spodarz.. - T\'lko 28 hektarów to 
grunty orne, 3,5 - łąki. a reszta lo laski i TIieużytki. Zie 
mia .'"ba - piąta I 
z6s,ta khsa. 
- Obecnie spe-c';$!
7Uję 
'ę \\" hodowli b
.C7ków w ko- 
OPN1I<'" :t PWGR Drawsko. T"'raz trzvmA'" 
I) sztuk 
w bukacia:-ni.. zm
l'rl1-izov.alrl'j koszt,:,m 1\00 tys. zlo- 
t, ch. Zmodermzowvem v"f>dlul'( potne b park ma, no- 
w
.. Mam duży cia!!I':k z dwiema pn:ycz:?pami-\\ 
.. rot- 
karni, kombajn wi
tulę. rozrzutnik, !!icv.-nik. taler7. \,kę 
i inne narzędzia pomocnicze, i'ze"ć lat jel.dżę jut dUl.)'m 
fiatcm. 
- Buka<'iarnill też można się po('hwalić - powraca 
do s,,"oJPj specjalizacji. - Zainstalowa'em poidla auto:na 
tyc?ne. z!:arn'ac-z. bojler na cieplll wodę, kolejkę do roz 
wożenia P"
l., A duży wyb:cg jest caly zada5-zony, z£by 
zwief7ęta n:e mckły, 
- Solty
em już nie jestem. Jedenaście lat w
.
tRrezy. 
To wprawdzie wdzięczna funkcja - u!!praw:edliwia się 


. 


. 


J ESZCZE SZYBCIEJ rosly świodcZf!nio spo 
leczne (rer.ty, emerytury, zasiłki choro 
bowe. platne urlopy macierzyńskie, sty 
pendi.c) i w 1980 roku osiągną czterakrotnosć 
z 1970, roku. F!o odliczeniu WlCOStu kosztów 
utrzymania dochody realne na 1 mieszkaflca 
wzrosną o ponad 90 proc. w roku 1980 w po 
równoniu z rokiem 1970, dochody realne lud 
nosci wiejskiej ze sprzedaiy produkcji rolnej o 


trochę - ale bardz.o absorbuj
ca czai I nerw)'. Peł:1:
 
jednakże kilka funkcji spoleczn)ch - czlonk, egzeku- 
tywy KG PZPR w Dra'....sku, radnego GR:.I i przewod- 
l1ic
cego SKR, 
W 1970 roku Brzeziński ukoń-cz"/ prz) 
pł'!sobienie rC'\lni 
cze w Swidwinie Pólki sporej b:bLoteki domov.ej zajmu 
jfł cza.sopi.sma i ksill.l.ki fachv\\e. 


. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
II 
. 
a 
. 
. 
. 


"l'rszuła Brzł:'zińska 


ma takŻe nie byle jaki dorob4!k. W kuchni pierze włd 
nie biełiZtlę pralka automat)cl.na, dzieci oilllrlaj
 w po- 
koiu film na kolorow\"m tE'
ew;zone, Pani domu ma de 
dyspozycji gaz, cieplą 'wodę, mikser. rożen. O inn)'ch udo 
godnieniach już n:e mówi: bo s
 po latach zupełn:e Z\\y 
czajne, 
Podobnie jak mllż, udziela się społec:r.nie. Jest skarbnt 
czk
 Ko!a. Go
podYń Wiejskich i przewodni
clI Komite 
tu Ro
zlclebkleJl;O szkoły w Nętl:ie Ukoń('zyła spolecz- 
n
-pohtycznll ukolę dla kob:et Legit) muje się t)"tułem 
mistrza upraw polowych W t\"m roku otrzymała nagro 
dę za za.i
;e nr mil'jsea w wojewódl.twie we w,n6:l.oI,- 
wrowac;\z
 polet 
ka doswladczalne, a na nich uprawiaj
 nowe odmiany 
zbóż, ziemniaków i inn
ch roślin. 
BrzezińM-Y sil maheństwem już 15 lat. Także m
ż po- 
chodzi z wielodzietn«j rodziny chłopskiej. Bracia i 
Io- 
. stry różnie pokierowali &woim losem. Pracujł. w fabr)'- 
kach, na kolei. jedn
 siostrę mllż zabrał aż do Australii. 
Rolnictwem '1.ajmuje się procz BOJl;dana jee:o but, któ- 
ry jest mł'Cha'nil.atorem we Włoscibor:r.u. Natom;ast rO- 
dzeństwo Vrszuli, to pra v. ie 


smni rolniey - i to zawołani 


Zdzisław gospodaruje flizem z rodzicami, Iren
 i P;o- 
trem Czarneckimi. P:otr z ŻO!1
 prowadzi samodzielne 1(0 
spodars-two też w Nętnie. Barbara Ka,linowska z La
o- 
cina hoduie 201) 
wil\, a za chlewnię, podob!1ie jak 
z.....a 
gier za bu.kaclarnię, otrzymala "ZłotlI Wiechę", Irel:a 
mieszka w Zołędow;e. mllż jest pracownikiem le:tn
'm, 
CzesIa w pracuje w fabryce plyt pllśniow)'ch w Czarnko 
wre, Jeny - w kólku rolniC'Z
'm w Rydzewie, Wszyscy 
ciC'szą się u ludzi poważaniem i autorytetem, Wystar- 
czy w rozmowie z miesz.kańcami wsi wymienić nazwiska. 
żeby dow:edzil'ć Soię samych najlepsz
'ch rzeczy. . , 
1"0 cl1'i
ki tał.im ,iiłk oni l'Oi:tno zmlenilo obliC'ze. Jr"'t 
nowy ,,1.lep. eiemnosci rozprasza,ilt latarnie, obok bruku 
idzie się n n{odnie porządn
'mi, nowymi chodnikami. C'ił- 
h nieś kOrl)'sto\ z \\odociltgu. I'rzyb)'ło "ielc now)'('h, 
»i,:kn
 C'h domów. 
t:r!lLUla i 8oJ:dan 8rzl'ziń!il'Y. nie w:l.-obrażajlł sobie, je 
można Ż
'Ć tak t)'Jko swoimi sprawami. "clltż majlt no- 
n e pnm
'sl:v do spoll'uneł-o dlialania. Chocbv i tera7.. 
R:l7rm 7. i-nn
'mi rolnikami będą w l'7,.nie 8połeC'7n
'm 
&rod7ii' plar. Spa\uni(' rlrml'ntow ozdobne&"o o&"rodze- 
ni" z"jc;lo Bl"luińskil'Il1U już t)'dzień. 


. 


. 


. . 


:U.\RYLA WRO'JOWSK,\ 
Fot. Jen)' Patan 


. 
. 
. 
a 
II 
. 
,. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
g 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
=w 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 


Od 1970 roku zbudowano 674 ośrodki zdro' 
"':ia na wsi i 1717 zbiorczych szkół gminnych. 
o takie ok. 5.5 ty s, bibliotek lub ich filii, 
NastQPll rozwoj oswicty. W 1970 roku 43.8 
proc, pracowników zatrudnionych w gospOdar- 
ce uspolecznlonej mialo wyksztołcenie ponad 
podstawowe. o w roku 1980 wykształcenie to 
będzie mialo 62 proc. pracowników. Z 330 tys. 
do 471 tys, wzroslo liczba studentów. 


. 
s 


EN 


ponad 40 proc., przeciętna renta I emerytura 
o blisko 62 proc, Notomiast przeci,tno .eal 
na p/aco na 1 procujQcego -IN 
ospodarce 
uspałeczOlionej wzrośnie w ciqgu całego dZle 
siędalecia o 50.3 proc. 
Istotne osiQgniecia przyniesie budownktwp 
mi
s'Zkaniowe. MówiQc obrazowo
 prawie co 
czwarto rodzina będzie mieszkać w roku 198U 
w mieszkaniu wybudowanym od 1970 roku' Al 
bowiem w calym dz'csięciolec;iu wybuduje się 
2 mln 700 tys, mieszkań - Q 95 ty s, mieszkoń 
więcej nii l11ów;!y uchwaly VI I VII Zjazdów, 
Niestety, przysples7enie W budownictwie nie 
zaspokoi potrzeb. W 'atoch 1970-75 zawar- 
tych zostalo panC1d i,5 mln ma/żenstw, a od 
roku 1976 liczba to oscyluje w granicach 
320 tys. 
O:) inne v/ożne dane o naszej sytuacji. 


7 


Najważniejsze decyzje społeczne dotyczyly 
m. in, powolonio banku alimentów, objęcia 
rolników bezplatną opiekQ lekarską I sys"e- 
me", ernerytolnym, przeprowadzenia' refe>rmy 
szKolneJ. likwidacji podatkóW' od wynagrodzeł1 
W latach siedemdziesiQtych wprowadzono 14 
dni wolnych od pracy. a 'średni tygodniowy 
wymiar czasu pracy zmniejszyl się o póltorej 
godziny - z 43.5 do 42 godzin. 
W kO'lsekwencJi polityki zorientowanej na 
c710wieka, nastąpiło dwukrotne zwiększenie 
konsumpcji wszelkich dóbr i uslug. 
O '=l¥WISCIE nic nie spad/o nam z nie- 
l:l. To, co posiadamy I co atrzymlJje- 
my w różnych postociach. jest nouym 
wspólnym dorobkif'm, rezultatem pracy colego 
narodu i kaidego Polaka z osobna. W. ciągu 


......a..... 


tych dziesięciu już prawie lat Polska w 'po. 
sób widoczny golym okiem zmieniala się. Jest 
obecnie Polską miejską, przemysiową. uczC!cą 
się - POIska. w której najwyzszym prestiiem 
wsrod młodego pokolenia cieszą się wiedz::J i 
wysokie kwalifikacje Tę historyczna drogI! 
n,ech zilustruje przykłod: w roku 1980 p.ze- 
mysi polski wyproduktlJe dwa razy więcej nii 
w roku 19701 I kilka liczb pomocniczych: w 
roku 1970 górnicy wydobyli 140 mln' ton węgla 
'camiennego - w 1978 roku 193 mln ton; w 
1970 
yprodukowanp 65 mld kWh '- w 1978 
roku 116 mld kWh: w roku 1910 przemysi na' 
towy przerClblo/ 7,5 mln ton ropy naftowej - 
w roku 1978 przerobil 17 mln ton; w roku 
1970 produkcja stali wynosiła 11,8 mln ton - 
oN roku 1978 wzroslo do 19,3 mln ton; w rolwszechne- 
I!:o kształcenia na po:ńomil' średnim. Dwu 
d
elnosć napuB¥one-j kultur
', sI.lonów I 
opłatkowej "kult\Jry ludowcj" zalitąpiło zu 
nifikowaną kultu!!" oeo1nonarodową. Nieza 
lł-tnie od t
go, c2.\Y kuhur
 pojmo\yać b
- 
d
emy jako calokJiztah dorobku, o!i:ól n!)rm 
i zachowań ludzkic.h, C'!r.y tej; jako zasl'\dy 
POl'ozumiewania aię czkmków społeczel1stwa 
- atwierdzic musimy, że dost
p do nil.j 
rówr.oprawny poaiedli wszyscy obywatelI" 
kraju. Osiąlnięto zatem podstawowy ceł re 
wolu{'ji kułturalnej, 
Niet.rudno znależć pot\\lierdz
nie tych 
uogolnit'ń operując faktami z terenu Wy-' 
brzeza Srodkowcgo. Obc" nam i słusznie ta 
pomnian" tradycję k:ulturaln" tych z:em 
znac

'ł niegdyś przemarsze inwalidow '\\'0 
;ennych, przyjezdne trupy ze szmirowatym 
programem, czasem - koncert kamerllJ.r.y 
miejscowych amatorów w Guthausie. Ni.!! 
było tlZ urządzeń, które mogłyby słuzyc 
działalności kulturalnej po wOjnie. Zbudo- 
wano w nastł:l'nych latach, bądź przysposo 
biono do t.ych ceł ów. wioełe obiektów, utwo 
rzono wiele inatytucji kultury. Dogodne 
warunki do pracy znak'ili tu zawodowi ar 
tytki, Ich osiągnięcia tworcze wł"czone zo- 
atały do narodowego dorobku, znane sĄ pn 
za granicami kraju. Nie je6t to Beocja, zie 
mia jałowa - jak nit'idyś m6wiono o Po- 
morzu. 
. Zmieniały się bowiem w ciągu lat za- 
sady polityki kulturalnej, podstawy orga- 
nizacji kultury, a nade wlizystko - charak 
ter uczestnictwa kulturalnt'go, Spr6bujmy 
zatem w refleksji nad dotychczasowymi 
osiągnięciami wyłonić rzeczywiste aiły 
!lprawcze kulturalnego rozwoju Wybrzeża 
Srodkowelo. 
P IERWSZE powojenne dziesięciolecie 
ży
ia kulturalnego w rozważaniach 
historyków niepomiernie rzadko trak 
tl)wane jest jako całojc. Bo też akładaj"ce 
aię na ni" pięciolatJd nasuwaj" por6wnanie 
(lgnia z wodą. Powojenn" euforię w two- 
rzeniu t.ręb6w kultury, inicjatywę 1okaln., 
w latach pięćdzieai"tych wyrugowała decy- 
zja centralna, Prywatne instytucje kultury 
uat"piły wobec wszechobecnego mecenatu 

ństwowego 
Teatry micjskie, które powatawały zarU 
po wojnie w wielu ośrodkach Srodkowego 
Pomoru., były przykładami Inicjatywy pry 
watnej w kulturze. Przyciakane podatkami 
przez władzt' municypalne - goniły za do 
chodami nie bacU\(: na poziom artystycł... 
ny. Powstawały inne instytucje kultury - 
ł:lównie z imcjatywy władz miejskich - ni 
czym grzyby po d eSlC:Zu. Miały one cł6'V':nie 
reperować budżety lan"d6w miejskich, 
Pierwsze rozczarowania powodowały ich 
upadck. Radykalna zmiana zasad finanaowfl 
nia placówek w 19
O roku, scentralizowa- 
nie budżetu, zmieniły także dotychczasow" 
organizację kultury. Centralizacja. o któr
j 
ty
e kontrowersyjnych opinii p6źniej wypo- 
Wiedziano. przyniosła jednak dar Kosaii 
nl)wi: Inatytucję o mocnych podstawach or 
I':anizacyjnych - Bałtycki Teatr Dramatycz 
ny. Innym ośrodkom, całemu wojew6dztwu 
- zapewniła aieć placowek upowszechnia- 
nia kultury. 
C7.y można - mimo wszystko - w 
J'!iuwszym dziesięcioleciu znalef
 cechy 
W!lpóln
, racje uparcie rt'alizowane? Z pł-r 
llpektywy c:zasu moina odpowiedzieć twier 
dząco. Był to bowiem okrti; konslkwentneJ 
budowy instytucji upowszechniania kultu- 
ry, a także instytucji artystycznych, Wów- 
cus to na dzialaczy kultury. na cał" sfl'!rę 
działalnolici kulturalnej. nałożono obowi,,- 
zek przygotowania społeczeństwa do odbio- 
ru trt'ścl wartot\eiowyd. społecznie. Dla (,K- 
łet:o wreRzcif! dzie!li
ciolf!cia typowym był 
ma
owy udział we wSZA!lkiego rodzaju im- 
prrcach pubHcznych, · . 
B ARDZIEJ SPOJNY wydaje aię był 
, następny okres rozwoju. kt6ry rooż 
na ..tawrzeć między rokiem 19
5 a 
1963"Charakterystycznymi dlań cech.-mi by 
ła ponowna eksplozja kulturalnych ini::ja- 
t.yw. niezwykle int
nsywne uczestnictwo w 
kulturze, powszechna "moda na kultw:ę". 
Dominując" formą aktywności był wc w- 
('zas ek,preaywny i relormatonki. iywi(lło- 
wy ruch społeczno-kulturalny. W Koszałi- 
nip, Słupsku, innych ośrodkach Srodkowelo 
Wybrzeta. powltawałn w6wczas tyłe 11towa 
rzysz:cń. jot nie nada uno ich rejestro'l'\.at', 
Ryły wsrod nich i elemerydy. Niekt6rf' dzia 
łają do dzio;iaj, in.ne przE'J
sztalciły aię w wy 

p
rjali:r.owan" instyturje kultury - jak 
KoszRlińska Orkiestra Symfoniczna, dzisi
J 
sza filharmonia. 
 


W latach tych ukształtowały się t.d zręby 
miejscowych zawodowych środowisk tw6r- 
czych. Aktorzy skupieni wokół B1'D i sce 
l1Y słupskiej (od 1958 r,) przeżyli okres boI 
azewickiego uPQru" w ekipie I. G6rskiej, 
kilkuletniego załamania i amatorszczyzny, 
wreszcie - radości tworzenia autentycz- 
nych wartości pod kierownictwem T. Alek 
&andA:owicza. Muzycy wypróbowali wów- 
czas metodę tworzenia instytucji drogą pro 
fesjonalizacji amatorów, Pojedynczy plasty- 
cy w 1955 r. zf;tC'szyli się w koszalil1skim 
Oddziale ZPAP. W roku 1962 było ich jU:l 
oknło trzydziestu. 
W okresie tym nastąpiły t
t znamier.ne 
przekształcenia organizacyjnych zasad dzia 
łalności kulturalnej. Jesienna sesja WRN w 
Koszalinie 1935 roku, w całości poświ.ęcona 
sprawom kultury. uczyniła wyłom w formu 
1e centralizacyjnej - osłabiającej walor int 
datyw oddolnych, W 1958 r. żywiołowa do 
tąd aktywność działaczy poszczególnyd. 
miast i wojew6dztw uzyskała sankcję for 
main" w postaci nowej ustawy o radad
 
narodowych. Zamykają ten okres dwa fak- 
ty: w lata dojrzałości pocz
ły wchodzić ron 
niki urodzonych tutaj, nowych ..autochto- 
nów". Pojawili się wi
c uczestnicy życia 
kulturalncgo nowego -pokroju, dla który rh 
nieistotne były już problemy społeczne zwili 
zane z procesami adaptacji i integracji. 
Nadtp, otrzymali oni nowy środek kulturai 
nego przekazu - tełt'wiz}f:, która stanowiła 
o równouprawnieniu kulturalnym w asp!>\-. 
cie przestrzennym i która zrt'wolucjonizo- 
wała w latach następnych charaktt'r ucz:est 
nictwa kulturalnego. 
Rok 15/63 otwiera długoletni sp6r o war. 
tOści w 
ulturze. Plenum KC PZPR --- rnz 
atrzygając kwest:e idt'ologicwe, przyjęło 
politykę ..kulturalnego wyboru". leCI!: w jej 
ramach postawiło przed tw6rcaml zadania 
wychowawczt'. Stanowisko skrajne zajęli 
apologeci całkowitt'j "autonomii kUltUIY". 

a Wybrzeżu nowego animuszu nabrał 
"spór f o kulturę morsk,", Przeszkod, w 
przyjęciu założt'ń kultury morskłej, jako ce 
chy wyodrębniającej Wybrzeże, był, ..relio 
nalizm wojewódzki". 
Okrz
płe już jrodowlska tw6rcze Wybrze 
ta Srodkowego prezentowały liczącą sie w 
kraju o£crtę artystyczn", prz
jawiały nadto 
daleko idąc" aktywność organizatorską, słu 
't.ącą wymianie v;artości doświadcloCń, myśli. 
Dialog koszalińskich piast) ków z krajową 
awangardą twórcz" zaowocował prototypo 
W" w skali kraju imprezą, zwaną potocz- 
nie pleneI t'm osieckim. POlzynając od 1963 
roku w Osiekach pod Kosulinem corocznie 
apotykają się twórcy, krytycy i Iteoretycy 
sztuki, zaangażowani w torowaniu drogi no 
wcmu w plastyce. 
W LA T ACH szełćdziesiątych nastąpiły 
też dałsze przekształcenia zar6wno w 
sferze organizacji kultury jak też od 
bioru ,wartości kulturalnych. Przybyło wow 
czu na Srodkowym Wybrzeł.u instytucji 
kultury w miastarh, odkryto i upowszech- 
niono wiejskie kłuby .,Ruch". korespondu- 
jące z nasilającym się procesem urbaniz.acji. 
VI Zjazd PZPR nadał działalności kultu- 
ralnej walor "ważnego warunku postępu w 
dcr7.e produkcji. socjalistycznej moralności 
i atosunków międzyludzkich", Zaakcento- 
wanie celowości działań w kulturze zainspi 
rowało bogat" refleksję kulturoznawczą. 
wyzwoliło aktywność tw6rczą. Zrodziło ha- 
sło "Sojuszu świata pracy ze światem kul 
tury i sztuki". zawierające zar6wno myśl 
5połeczn p j utyteczno
i kultury, jak i jej 
prawa do względnej autonomii. 
Refonna administracyjna kraju w 1975 
roku, wyodrębniaj"ca nowe wojt'wódzhva, 
dała asumpt do intensywnego rozwoju nO 
wego ośrodka wojew6dzkiego na Srodko- 
wym Pomorzu - Słupska. Efektywny me- 
cenat apowodował s
ybki wzrost kulturai 
nego potenrjału tego miasta; wystarczy 
przvp'Jmni
ć aukcpsy nowo utworzon
g(J 
Teatru Muzycznego, czy teź dynamiczny 
rozwój słup5kich środowisk tw6rczych. 
Tym samym - ksztaltuje się nowe ogniwo 
pr'
c$trz
nnego układu kultury Wybrzeża, 
W świetle naszYl'h raz\\aż
ń zasadnym 
ItaJe Ile wnios
k o konsekwentnej rt"aliza- 
dl zalożeń rozwoju kulturaln
lI"o w skali 
makro. Jak też w odniesieniu do Pomorza 

rodkowelo. Mhno. typowych dła rewolu- 
c:y jnych przemian sprzecznoici, ujawniają 

ych aię w poszCZelólnych etapach rozwoju, 
była to przecież konsekwentna realizacji ha 
ała pierw"zej deklaracji prol"ramowej rl'R 
..O co walczymy": ..S wiał nauki. literatury 
I aztuki znaleźć musi wszechstronnI' pOJJar 
('ie pańatwa dła s\"e!:,o roz\" oj u". Bylo to 
te;; systl'matycr.ne wcielanie w bcie Mani 
'I'stu I'KWN, zapo\\ladaJącc!:'o upowszech. 
nlrnie kultury wśród wszystkicb klas I 
warstw spol
l'Znych - równouprawnienic 
kulturalne całc(o narodu. 


. 
ł.OGIMN CZYZ:\K 


e 


. 
nl 


.  
I 

 

 
I 

 


ECENAT - OPIEKA, jaką ludowa ojczyzna otoczyła twórc6w 
i ich pracę... W wielu dziedzinach sztuki mamy osiągnięci. 
znucząc<,. istotne dla współ('zesnego f\h1icza kultury, dla kształ- 
towania potrzeb i upodobań społecZl:
jtwa. Formy telo mece- 
natu są zmienne, przyhierajł! różną postać w zależności od cza- 
su i od aktualnych uwarunkowań. Na Pomorzu Srodkowym 
twórców przybywa z każdym rokiem i w każdej dziedzinie. Artyści pla- 
stycy, muz
cy, literaci, ludzie teatru... O pierwszym, trudnym, powojen- 
nym okresie pamiętają już tylko nieliczni. Ale nieustajł!cy mecenat p'ań- 
stwa, sprawowany nad sztuką, przez swoją trwałość i skuteczność dostrze 
gany i doceniany jest przez wszystkich - niezależnie od wieku, od dzie- 
dziny sztuki w której tworzą. Do kilku zaledwie przedstawicieli środowisk 
twórczych, istniej
łcych i działajł!cych na Pomorzu Srodkowym, zwróciliś- 
my się z pytaniem: właśnie o efekty rozwijanego od 35 łat państwowego 
mecenatu - o jCJ:o widoczne oddziaływanie na ich indywiduałnl! drogę 
twórczą, na rozwój dziedziny sztulii pnez nich uprawianej. 


Marta 
Aluchna-Emelianow 
poetka: 


Dla mnie ()
obiścif' 
wszystko za<:zęło się jut w 
194£ roku. Przyjechałam 
wtedy do Slups-ka. polubi- 
łam to m-iasto. osiadłam w 
nim i znalazlam to cale nie 
zbędo'!e dla poety ciepło,. po 
czucie bezpieczeństwa. spo- 
kój... Teraz, gdy się
am pa 
mięc:ą ..,,'stecz. w mi'l1iOl:1e 
35 la t. ta cil'Za i pt'wność 
jutra wydaje mi aię rzeczą 
najcenniejszą; rze<:z, bez 
kt6cej nie ukazałyby si
 ko 
lejne moje tomiki pOEtji, 
ani _ jak to miało miej!;<:e 
o-statl\1io z.bi6r moich 
utwor6w. A środowislko? Ze 
środowiskiem literackim zet 
knęłam si
 już pr:r.ed woj- 
ną. Potem, po pow'l'ocie z 
Berlina pr.zez jakiś CZKS za 
trzymałam się w Warsza- 
wie, gdzie niektóre konta-k- 
ty odnowiły. się. Ale te naj 
bardziej pel1ne, dają.ce po- 
czucie o.b
nośc:l w jakiejś 
ważnej s'połecwie grupie 
to b
'ł lfział w zjazda-ch pi 


/ 
..v..

 -. 


:
.'  


..* ,:,,-,,:

 


-. 
-" 


..' Q.. ,
" 1 


x,: ' \ < 
" 
......... o.' 


......:Y=-_. 
"I: _.::: "'>S: 

 


T:'.'
 


... ." 


.-_ '"ł
 o:. 


larzy. Uczestn1czyłam w 
nich latko pruds'Ławicielka 
Słupska i Pomorza Srodko- 
wego.- W pier-wlizych powo- 
j-ennych latach my, pjSl.rze 
mieszkajątcy na tiemiacn 
północny<,h i zachodnich. 
ba.rdzo takieh konta'kt6w 
potrzebowaliśmy. Dz.ięki nim 
nie czuliśmy się oddałeni 
od kultu.rałl\1ych centr6w 
kraju. od rt's7.ty środowiska 
li-terack i ego. A potem oka- 
zało się, że jt'steśmy coraz 
licznicjuą i coraz bardziej 
liczącą się w środowisku li 
terackim grupą. Lą-czył nas 
ze,' roba ten sam stosunek 
. d-o regionów, które v;ybraliś 
my sobi"e po wojnie jako sta 
łe micjsce pobytu _ c7.uliś 
my s.j
 s'pecjaloie potneb- 
ni właśnie tu. właśnie temu 
_ krzepną,cemu dopie,ro - 
społeczeilstwu, Uważam. 
że zjazdy' pLsarzy _ naj prze 
r6żm,iej5zt', poświęcone terna 
tycz.nie r6i.nym bardz.o spra 
wom - organizowane syste 
maty-czn.ie i 
z żadnych 
przeszkód wpłynęły nie 
mniej znacząco na umocnie 
nie się i rozrost środowiE- 
ka lite,rackiego w poisre 
jak, inne fOTmy mecooatu: 


.,." . ('-:- .;_
;--''':_V_ 
..' 


. -.)." 


. #' -:,:O:
.: 


..:... .

..: 


.-....'!: 


"ri,' 
I ""-- 


I, 


:,'::
"1:--:' 


o'". (:;__". _,_";.'
'.::;:..
".n 


...... -r. .-:. 
 
-......_--__'1. - 


'ł'::.:! 


<:" 


\:.  r,
, ' 
,f..' 


J..O':" _ 


. - ..;:;
 :-'
 


Osiec kil spotkania artyslów I teoretyk6w szluki to naj star. 
szy ,plast.yczny. pl
ner w .Polsce. Rozpoczyna się kaidego roku 
w Sierpniu. Nie Jest to Jednak na Pomorzu Srodkowym jedy- 
na impreza tego rodzoju: następnych pięć plenerów plastycz 
nych odbywajqcych si. w Krzyni, Miastku, USlce, LęifJorku I w 
Zlocieńcu - to' dobre forum dla wymiany poglądów dld pracy 
t
órczej a takie dla zaznaczenia obecności tutejszego środo 
wlska plastycznego na mapie kraju. 
W koszalińsko-slupskim okręgu Zwiqzku Polskich Artystów 
Plastyków dziala ponod sip.demdziesięciu twórców. Jest to iro 
dowisko ,
!odl i, mo.ż.e stqd wlaśnil wynika jego wyjątkowa 
aktY\'I'nosc I rtlchllwosc. Był czas, kiedy kolorowy Koszalin oka 
zal się .ewenementem w kraju. Dzili iladami plostycznych 
rozwiqz,!n stolicy województwa koszatinskiego poszly inni mia 
sta - nie tylko na Pomorzu Srodkovł,m, ale w calym kraju. 
To byl najbardziej rzucajqcy się w oczy nkcent uzmysławia- 
jąc, mieukaricom Pomorza Srodkowlgo istnienie duiej grupy 

talentowanych twórców. Ali - nie był on ani pierwszy, ani 
Jedyny, Wkroczenie plastyki w nasze codzienne iycie 'wlaśnie 
w okrt'sie powojennym równać się może jedynie energii jaką 
wykazal kierunek w sztuce nozywany secIsjq, Tyle, ie Wów, 
czos była to krótkotrwała eksplozja teraz zai - Jest to po pro 
stu stala praktyka. \, ( 
. Osiqgnię,cia polskich artystów plastyków w grafice, w ptaka 
Cle, w projektowaniu wnętrz zdobyl, im szacunek w świecie. 
Trzeba przyznać. że nie dziejq sie żadni międzynarodowe w, 
stawy i biennale bez ich udziału. Takie koszalinskie środDwis 
ko plastyczne, mocno zaznaczajqce swojq obecność we wspóf 
CZlsnej sztuce krajowej, mo tu wiele do powiedzenia. Jokie 
formy mecenatu nad sztukami plastyczQymi by/y w triydzie. 
stopięcioleciu powojennym stosowane' Na to pylanil można 
odpowiedzieć bardzo kró/ko: wuystkie moiliwe. $f 


dl)iała1no
ć ,,-,ydawnictw, 
sympatia i O'pic-kuńczość lo 
ka..lnych władz itd. Po pro- 
st-u - spoglądaliśmy na li. 
bie i wiedlieliśmy. jak nU- 
mo r6i.nych pootyk. r6i.nych 
stylów 'i fo,rm stajemy si
 
licz.ną ł liczątą liię w społe 
czeńslw.ie grupą. To jeS't nie 
tylko salysfa-kcja, tO' także 
Odpowiedzialność. Odpowie 
dzialność pisarza. 
 


Władysław T urowski 
kompozytor: 


_ Znalazlem się n. Po- 
mo1'7.U Srod'kowym w 19
O 
roku. PrzyJt'chalem tu, z 
dość pokaźnym już baga- 
_:!:em twórczym złoi.Onym 
gł6wnie z utworów scenicz 
ny<:h, operetkowych. ByJo 
w tym przedkosZdHńskim ba 
gaźu nieco pieśni chór&!- 
nych oraz klika utwarów ka 
meraLnych. Ale - SZCZe1'ze 
m6wiąc - nie na wiele się 
przydała ta tw6rczość na 
Ziemi Koszalińskiej. idzie 
rodziło się nowe tycie. Tu 
potrzeba było utwor6w in- 
nych. nawiązujących do re 
liktów przeszłości, do od- 
wic<:znych związk6w Pomo 
rza z Polską, ulwor6w 
kształtujących w społeueń- 
stwie patrio-ty-z,m. przywi
- 
zanie do ziem na trwałe 
przyw-ról'onych Macit',rzy. A 
przede wszyo;'bkim - pieśni 
i piosenek śpiewanych przez 
ludzi na co dzień. Ludzi - 
o tym trzeba pami
tać - 
przybyłych tut.aj z rÓlnych 
stron k'raju. A jednocIesnie 
picśni te miały stac się 01\1 
zyczną dokumentacją spo- 
łeczno-polityc711ej kroniki 
regionu. I właśnie do redli 
'ZacH tego społecz.ne
o zlPO 
trzebo,wania zabraJem si, 
całym lercem. 


.... 


. 


Widowiska, montaże sł4)w- 
no-muzyczne, utwory chllral 
n
 i pieśni.., Duł.o tego po- 
wstało, wiei t' śpiewa mło- 
dzież do dziś, na nowe do 
dziś jest społeczno zapotll.e 
bowanie. Cieszy mnio jednak 
najbardziej to. że od dwu- 
dzie6tu lat sygnałem wywo- 
ławczym ro
głośni radiow
j 
w Kosr,alinie je
t fraza & re 
frenu mojej pieśni pt. "O 
koszalińska zit'mio moja". 
Cieszy tym bardziej, że ja- 
k
 rt'gion staliśmy się głośni. 
me tylko w kraju. takimi im- 
prezami jak kołobrzeski ogol 
n opolski Festiwał Piosenki 
ZOłnierskit'j. Ci'C&zy to, ż.c 
mamy tyle rozśpiewanej i 
muzykującej miodzieł.Y 
kształcąct'j się w naszych 
szkołach i ogniskach mu- 
zyczn.rch. Ze młod
ież 
a ma 
m
iliwość sprawdzić sił: na 
'r6znego rodzaju prloC,::ln- 
dach i konfrontacjach. D7iś 
,::d.Y s

'szQ to wszystko co 
lipiewa i I:ra, 
d.y' o
l
dam 
zespoly tanet;zne naprawdę 
wysokiej już 
18sy __ EpO- 
s:Jądarn wstecz i przypom:- 
nan: czasy. kicdy śpiewl'lć tu 
chciano a nie bardzo było 
co, CZ,V to jest spl'aWa me- 
renat!l? Na pewno - tcgo 
w lldJszerszym znaczcniu. 


\ 


--- 


(ciqg dalszy M StT, 9)  Glos Pomorza nr 162 


, 


MAGAlYN 


...... 


(dokońcZf!nie Zf! ,tT. I) 


EwCJ Nawrocka, 
aktorka:  


- Mamy m6wić o mecena 
cie? Zanim zacznę. ,przytoczę 
fra
ment listu. który w 
swoim czasie wręczono mi 
publicznie. Listu od ówcz(Os- 
ncgo I sf!kretarza KW PZPR 
w Słupsku, Stanisława Ma- 
cha: "W dniu uroczystf!&O 
jubilcuszowe
o przediitawie- 
nia 5ztuki pt. "Każdy kocha 
Opalę" na sccnie BTD pral 
nę dOłączyć się 'do Iratula- 
cH. wyrazów uznania i ty- 
czeń kierowanych pod Wa- 
nym adrelem z okuji 130. 
występu w tej 'utuce. Spek- 
t
kl dzisIejszy. wieńczijcy 
zdarzenie bez precedel15u, 
w ponad dwudzie!>tołetnich 
dziejach Teatru jest sukCf!- 
Ecm.który wystawia najlf!p!l7.e 
świadectwo ambitnym doko 
naniom artystycznym całp&:! 
Waszcgo zespołu..... Dalej nie 
przytaczam, bo mogłoby to 
byc poczytane za me,aloma 
nię, Istotny zrefizt, jest 
przede wszystkim fakt: .a- 
mo wY5tosowanie takie,o 
właśnie listu, którc świad- 
czy m. in. o tym, ie ludzie 
piastujący bardzo odpowie- 
dzialne 5tal1owisko docenia- 
ją rolę sztuki teatralnej, jf!j 
silę oddziaływującą na spo- 
łeczcl1stwo. I po,zwolę sobie 
od tcgo - jednostkowelo w 
końcu - przykładu. przejść 
do spraw znac
nie szer- 
szych. To, że Połska jest .dziś 
uznawana za jeden z IWj- 
bardziej "teatralnych" kra- 
jów, że osiącnięcia naszego 
tcatru od lat śledzone s, 
z ogromną uwagą - to chy 
ba właśnie sprawa m. in. 
własciwego mecenatu. Bo 
trudno nazwać przypadkiem 
fakt.. ic w jednym kraju, 
rownoczcśnie i równolegle, 
pracują,osią,ając światowej 
miary lukcesy 'twórcy tak 
odmienni jak Grotowski, Ho 
loubek, Hanuszkiewicz, Swi 
narski. SUjna, Kantor, Hub 
ner, Dejmek... Te nazwiska 
ią dobrze znane łudziom te- 
atnl nie tylko w Europie ale 
w olóle - w świecie teat- 
ralnym. I co ciekawe - w 
cŁ8sach, gdy w innych kra-' 
jach daje się słyszeć marze- 
kanie na rosl1Ącą komerc
't- 
nosc sztuki tcatrałnej, u 1181 
nadal mają miejsce istotne 
tea tralne wydarzenia, w iwie 
cie teatru pojawiają się no- 
we indywidualności reżyser- 
skie, aktorskie. Wynika z te 
go, że polski tcatr umie od 
płacić należytą monctą za 
starania, opickę, tworz:er.:e 
mu' właściwcio klimatu roz 
woju. 


..-.- 


- 


Kazimierz Rozbitki, 
kompozytor, 
krytyk muzyczny: 
I 


-- ..",  Zactnijmy od tw6rczoA 
ci, która jest najważniejua, 
Jako te odtwórczość niJtdy 
nie była nas
 naj mOcniej- 
sz.ą stron, - nawct pomimo 
sukcesów z ostatnich lat. 
Trzcba na początku stwier- 
dzić, że kompozytorzy pel- 
IICY stanowią w tej chwili 
czołówkę iwiatow, i jest $0 
niewątpliwe, Po wOjnie twór 
czość' muzyczna w świecie 
prtechodziła kryzys. ok rei 
}'1rzewartościowania wartosci 
Większość kompozytorów - 
t'()zumiejących, te muzyka 
nie moźe dreptać w micjscu 
- posua drogą wytyczoną 
przez dodekafonistów: Schon 
berga, Wcbcrna, Bcrga. To 
powszechne uleganie wpły- 
WOm dodekafonistów lipoWO 
dowalo, iż twórcz.o
ć muzyc", 
na, ogólnie bior,c. zatracila 
cechy indywidualne. Utwory 
kompozytor6w spod różnych 
szerokości geograficznych 
byly do siebic łudząco JX'I- 
dObne, A przy tym na fili 
te
o kif'runku powstała lite 
ratura, którą nazwać 'by mo 
tna fe
tiwalową, Mianowicie 
w latach pi,!cdz.irsiątych la- 
częto organizować w swiecie 


. . 
UlOnl 


wiele festiwali Ilut,cych pre 
zentacji muzyki nljnowsztj, 
na kt6rych z r,ałotf!nia pre- 
ferowano kompozycje pisane 
j
z
'kiem awanlardowym, 
Jedn
'm z takich festiwali 
- i to jednym z najbardziej 
znac
cych - była już wów 
czas ,,\Varlr,awska Jelień". 
I wlabnie na "Warszawikiej 
Jesieni" dało się zauważy t, 
ii na tle owej zuniformizo- 
wanej twórczości zaczęly się 
pojawiać indywidualności 
kompozytorskie zrywaj,ce z 
dodekafonizmem i jego po- 
chodnymi a poszukui,ce nO 
welO jęz
'ka, nowych środ- 
ków v;nazu i nowych irod 
ków techniki kompozytor- 
Ikif!j. B)'li to kompozytorzy 
pohey. Przez następhe łata 
doskonalili Iwój warsztat, 
swój język muzyczny, kształ 
tawali Iwój własny świat 
dżwiękowy. Muzyka ich zdo 
bywała coraz większe zna- 
czcnif! w iwiecie, aby osią
 
nllć dziś pozycje: dombują- 
c,. Można mówić bez żadnł"j 
prz!sady o h:w. Izkole pol- 
skiej w mUlyce. I rzeczy- 
wij,cie - jeżeli chodzi o or
 
Jtinalność i bogactwo środ- 
ków muzycznej w
'obra.cni 
twórczość muzyczna w świe 
cie 'nie może przeciwstawić 
szkole polskit'j nic równie war 
tościowelo
 Chodzi tu oczy- 
wiście o twórczość żywII, po 
szukuj,clI, a nie kontynuują 
c, wartości dawno wypraco 
wane i dawno zaaprobowa- 
ne. Najważniejs7.e w tym 
jf!dnak jf!st to, i
 twóre
o
ć 
Izkoły polskiej nie przedsta 
wia jednolitego obrazu, a 
jf!st bardzo różnorodna. W 
ramach jej można by wyo- 
drębnić t.rzy Irupy. Pier- 
wsza to kompozytorzy war- 
szawscy z Witold cm Luto- 
Iławskim i z Tadeuszem Ba: 
rdem na czele. Lutoslawski, 
to precyzyjny konstruktor, 
niezawodny reżyser emocji 
dźwiękowych. Baird repre- 
zentuje osobowość kompozy 
torską bardziej liryczną i 
bardziej spontaniczn, w f!- 
mocjach. Obaj pis
, mu
ykę 
bogat, w szczegółach, wy- 
cyzełowan,. o koronkowej 
fakturze. Dru
a grupa, to 
kompozytorzy śl,scy, przede 
wBtystkim Henryk Górecki 
i Wojciech Kilar. W ich mu 
zyce doszło do daleko id,- 
cego uproszczenia faktury, 
do operowania wielkimi, 
Ikontrastowan) mi blokami 
dźwiękow
'mi oraz powtó- 
neniami. Często powracają 
do tonalności, do posługiwa 
nia się trójdźwiękami. Mi- 
mo fakturalnej I)rostoty jest 
to muz
'ka niesłychanie in- 
tensywna w swoim emocjo- 
nałnym wyrazie, Trzccia 
szkola ulokowała się w Kra 
kowle, a jej przedstawicic- 
lem jest Krzysztof Pende- 
recki oraz jego uczniowie. 
Penderecki, pocz,tkowo wy- 
rafinowany sonorYlta, który 
odkrył nową, ogromną pa- 
letę barw orkiestry i przy 
jej pomoc;y z niezawodnym 
wyczuciem muzycznej dra- 
maturgii skomponował cały 
szerel świetnych sławnych 
już utworów, zwrócił następ 
nie IIwoj, uwagę ku wiel- 
kim formom wokalno-instru 
mentalnym, aby osilllnąć na 
tym polu sukcesy śWiatowf!. 
Wymienieni kompozytorzy 
nadaj, dziś ton muzyce świa 
towej, ale przf!cież obok nich 
działa wielu innych ich ró- 
wieśników i młodszych, tak 
że z powodzeniem poszuku- 
j,cych własnej drogi lub nią 
jut krocz,cych. No i odpo- 
wiednia liczba naśladowców 
- co jest zrozumiałe. Oczy- 
wiście, owa czołówka kom- 
ptlzytorska miała to szczęś- 
cie, it 'mogła swoj, twór- 
czość r,aprezentować na ..War 
Izawskiej Jesif!ni" i It,d dail 
li, poznać światu. I co naj- 
ważniejsze - indywidualnoś 
ci kompozytorskie mOlły roz 
wijać się w sprzyjającej at- 
mosff!rze zaint(Ore
owania i 
akceptacji wszelkich ekspe- 
rymentów 


Oprlcowałl: 
W M.F.N1'YN i\ 
]'RZClSISKA 


. 


...................... 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 


!tro". , . 


po Uli festlwolu piosenki 
ieDhleJ 
ZZJq,tpi
ni£, i.Jukcej 


. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 
. 
. 
. 
. 
. 
.-- 
. 
. 
. 
. 
Fot. J. Patan . 
clenia". "Do l'iękne] nfeiizftlt", ,,
 ill nas chcf!1Z l'orzu- . 
cić" i "Poszłabym do wojska". . 
. 
. 
. 
. 
'JAN POPRAW SKI . 
. 
................. 


WieAci, 
aki
 przf!d tf!goToCZn1/m. Festtwalf!m Piosenki 
Zołnif!TSkiej pTzeciekały z tzw. kół zbliżon1/C'1t do kieTow 
nictwa aTtyst1/Cznego tej impTe::1/, nie b1/11/ zachęcając,. 
}'rzebąkiwalo się, że źle być nie powinno, ale że też glów 
n1/ w1/.tlek - zwlaszcza jeśli ic!zif! o pTzygotowanie od- 
powif!dniego gaTnituTu piosene/
 premierowych i notL"e 
widowiska muzyczne - skoncentToWan1/ jest wokół na- 
stępnego, XIV Festiwalu, zbif!gojqcego' .ię z 35-lecif!m 
wllzwolenia ziem nad Od Tą i Bałt1/kiem - w tym, oczy 
wiścif!, Kołobrzegu. Nie wiem, na ilf! były to T::eczyw;ste 
obaw1/ o ostateczn1/ kształt "KolobTzegu 711" i ;f!go owo- 
c. repertuarowe, " na ile... col w rodzaju zasłony d1/m 


. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
........... 


.::.-
---..:.
 .- 


. 
::. ,!,<
>\ 
A
';:, 


." 
- 


::.-j: 


.'../ 


"o ....::.... 
". ...'
 


l. .: t 


..' 


_::...... 
" 


:.:<. 


. - 
;> 


R
gina PisaTek wy
piewala "Złoty PierJcif!ń" dla no!- 
stToJowej "Baj/d o dniu wczoTojsZ1/m". 


Fot. J. Patan 


nd. om katdym lIqdi Tazif! zal'ow!adan1/ zestaw wyko- 
n
wców. w
Tód . ktÓTych pIJza Anną GeTman nie było ind1/ 
undualnolc
 zalzczan1/cl1 do ścisłe; czolówki l'olskif!go pic 
senkarstwQ, zdawał się Tac::ej potw
erdzać scel't1Jczne 
zakulisowe opinif!. 


SCf!ptycyzm tf!n udzif!lił ,ię zal'f!wnf! dziennikaTzom. 
którzy w mniejszej niż zazw1/czaj liczbie zjf!chali w t1/m 
Toku do KolobTzegu. Być możf! nif! b1/ł to powód ;f!d1/ny. 
ale chyba był. Tym milsze okazalo .ię b1/ć TozczaTO- 
wanif!. 


KonceTt fnauguracyjn1/ był t1/m, na co zasługiwał cho- 
ciażb1/ z racji SpOTf!gO w1/silku włożonf!go w PTZ1/gotowa- 
nif! jego kształtu aTtyst1/Cznf!go - zwłaszcza zal tTdci. 
Zostal pTzecież poświęcony jubileuszowi 35-lf!cia Pol,ki 
Ludowe;. Niczym jednak szczególn1/m widowni nie za- 
skocz1/ł, tak więc po pierwszym dniu Ff!Stiwalu opinie 
były - powiedzm" sobie - podzielone. M1/Jlę jednak, ŻP 
nt;zstTO;f! organizatorów tej imprez1/ poprawily lIię wYTaź 
nIf! po koncercie konkilrsowym amatoTów, Był to bo- 
wiem zdf!cydowanie jeden z lel'szych koncertów amatoT- 
skich, jakif! oglqdałem podczas dotychczasOw1/ch FPZ - 

 w sumie widzialem ich SpOTO. SZCZOdTOŚĆ jury, prz1/zna 
Jqcego amatoTom jeden "Zlot1/ Pif!Tlcień", dwa 'Tf!bTne 
i pięć równoTzędnycl1 w1/różnień, była zupełnie uzasad 
niona. 


. PrZ1/ t
j okazji w
mf!n jestf!m Czytelnikom sl'roslowa- 
n
e. Otóz w konkursie amator6'W wy.tępował nie jeden, 
ale dwóch pTzf!dstawicif!lt Pomorza Srodkowego. Z tll m 
wszakże, Żf! drugi - obok słupskich "Dqbtonów"- 
"uk,TYWal się" początkowo pod nif!włelf! mówiącym OkTd 
lemem przynależności: MaTynaTka Wojenna. Chodzi o 
Marka 
ebowa, któTY zresztą osiągnął więcej nit "Dqbto 
ny", bo Jedno z wYTóżnień, DopieTo pótniej jednak udalo 
mi się ustalić, źe jcst to Tf!pTf!Zf!ntant Centrum Szkolenia 
S

cjalistów MW 
 Ustce i... rodowit1/ mieszkaniec tf!go 
mIasteczka. Spóźmone więc, ale t1/m niemnIej szczere 
gratulacje! 


Wróćmy ;cdnak do l'Tzebiegu XIII Festiwalu. Dwa na- 
stępnr: koncerty - zwlaszcza zaJ piątkow1/, na kt6TlI 
o
ok 
Tugiej sf!Tii l'iosenek l'Tf!mierow1/ch ::ło:1Iło się 
wIdowIsko muzyczne "Do pięknd nif!dzif!h" - UtWtf!T- 
dzily na, w pTzf!koncn;u. że tegoroczna impTeza zak"ń 
CZI/ SIę powodzeniem. Mam na m1/śłi pTzede wsz1/stkim. 


iti pOźlltki dla dalszego wzbogacenia rf!p.rtuaru pielni 
i piosenek o temat1/ce wojskowej i patriot1/czn
j. Tak, pa 
tTiotjJcznej - bo przecież kolobrzeski festiwaL ;f!St "l ów 
n1/m dostCJ.TCZ1/ctf!lf!m lżejsz1/ch ut WOTÓW mUZ1/CZ7t1/cl1, o 
takif!j właśnie tTeści. Czasami więc człowiekowi robi li, 
po PTOStU żal, kiedy sl1/sz1/ piosenkę, do któTej ,łów nie- 
kiedu "na stlę" wtTqca się jakiś niewątl'liwif! wojskcw1/ 
atrybut - b1/1e pTzekonać JUT1/, if! Tzecz pozosta
 w 
zgodzif! z wllmogami regulaminu konkuT.owego: Zwy 
kle bowiem jest to zabieg z
ędn1/. 


1 


Koncf!Tt piątkow1/ - jdt' oczywiJcie nif! brat pod 
uwagę gałowego, w któT1/m znalazło się wSZ1/stko co naj 

cl'SZf! - zaslużyl moim zd!2-niem. na baTdzo w1/soką oce 
nę, On pTzecif!ż ostatecznie pTzesądził o sukcesie "Kolo- 
bTzeglL 79", jako Żf! w jego programie znaLazl1/ się m. in. 
wszystkif! cztcTY utWOTY. klore wraz z ich wykonawcami 
zasłu::yły -na najw1/
sze tToJea - "Złote PieTŚcif!nie". Był 
więc i znakomicie zaaranżowan1/ "Za polskość nad Wislą" 
w inte1'pTetacji Andrzeja StockzngeTa,' bllł ..O cZ1/m Bał- 
tyk opowiada" w wy1wnaniu indywiduatności numeT je- 
den tcgorocznego Festiwalu - Ann1/ GeTman, by ta "Ba;ka 
o dniu wcżorajszym" z zawsze Kolobrzegowi wieTn/ł ReDl 
ną PisaTek, był wreszcie (nieco l'rzez fmał konceTtu 
"l'rz1/g1uszony") "Marsz morskicgo dywizjonu" odlpie-' 
wan1/ z weTwą przez niezawodny chóT CentTalnego Ze- 
spolu Art1/st1/czncgo WP. Zadcn z nich nie jest typot.l11/m 
"szlagieTem" (z Tacji poważn1/ch tTeści i odpowiadającf!J 
im fOTmy muzycznej b"ć nie mógł zresztą), tym nif!mnif!j 
i: pewnośc
ą znajdą sobie one trwałe miejsce w repertu- 
arZf! pieśni patTiotycznych. 


PTzyjemnym zaskoczenif!m było także uzul'ełnia;ące 
piątkowy konceTt widowisko muzyczne '"Do pięknel nie- 
dzif!li", majqce WSzelkie ,zanse dlugiego utTz1/mywaniq, 
się na wojskowej (i nie tylko wojskowej) estTadzte. Nie 
jest to bynajmniej jedyna szansa jego autoTów: kompoey 
tor
,w Tadeusza MaTgola i Ryszarda Siwego OTaz "tf!kacia 
rzy Stanisława WeT-nera i MiToslawa Lebkowskif!go. 
,Do 
pięknej nIedzieli" bowiem zawiera w sobif! co najmniej 
siedem piosenek, któTe z Tacji miłych, łatwo w ucho 
wpadających melodii i na ogół pogodnych trdci znajdq 
ch1/ba uznanie w:iród piosenkarzy zawodowych i amato- 
rów, a także wSTód wsz1/stkich t1/ch. ktÓTZy chcą sobi
 
pośpiewać po PTOStu dla pT:zyjemnolci. 'Pozwólcie, że je 
wymienię wedle kOlejności wynikającej z p1"ogTamu wido 
wiska: "Nila się ż')!nieTzem nie rodzi", "Wojskow1/ kaza 
czok", "Okna na wSi:1/stkich pięt-racll", "No to na ćwi-  


" 
---")o 


... ..,....c 


, t 


łI .." 


s-:;_ 


, 
" 


,. 
" 


... ...:.". 


:.,
 


"ł...':, 


',j' 


I 


Andrzej Stockingf!T - także lauTeat "Złotego Pierlcłe- 
nia" - dowiódł, ilf! do interpretacji UtWOTU muzyczne 
go mOŻe wnidć doskonały aktoT dramat1/czny. 


Dorobek rf!l'f!TtuaTOW1l XIII Ff!stiwalu Piolenkf 1:olnier 
skicj jest więc wyjątkowo bogaty. Piosf!nki z widowisk 
nif! były bTane pod uwagę l'TzeZ jur1/, a mimo to aż Ci:te 
T1/ utWOT1I nagTodzone został1/ "Złotymi PieTścieniami". 
CZ1/ kiedy. już tak się zdaTzylo? Owszem, jf!d1/ny Ta
. 
na XII FPZ w Toku 1977, kiedy to kolobTzeska impT'eza 
zaowocowal
 takimi pT:::ebojami, jak chociażb1/ ,,stTzelf!c 
l'odhalanskf' i "TUlko jeden taki jest". Strona 10 


MAGAlYN 


Glos Pomorza nr 162 


nowo 
PłJolno,i Jlue(iń
im stO(11110\\f(ÓW 
. 


'Na h'mat tl'n natrafih'm raC'lej pn)padko"o. W kr':Jru 
mlllrh dLif'l1nikar"kiC'h zaintere,;ov. an nie leży bon iem osta 
t"ill ani budonnid\\o okr
to''''. ani .roblemat)'ka "podbo- 
Ju" ol"('al1ic
)'ch a-ł"bin. Po prostu. ul"zest"i('l
c w nieday, 
n
-rh 'obchodaC'h ..Głosu SZC1eci1i
kiel:o" znala'llt'm lię w Stli 
nnl Im. A. War!;kirg-o. l1a spotkaniu dlie"nikaf7)' z ..rom'm 
atonniowców I praC'owniJ.ó" micjsco\\ej Politechniki - pa- 
a.ionatów "OWII nar
d/onl'j I'alr.zi nauk techniczn)eb, o e 1'- 
a...oteC'h"iki. 
Oceanotechnika? 


Cóż to właściwie 
takiego ł 


W rod7.imej Eteratu:ze 
nau.ko....o-techn
cznej proi.no 
b..... sloukać jak;ejś dcfinjc;;, 
Ba! - j
k u,..lhu:em pod- 
cz.as spotka'l;a - w ofic:sl 
I'\
'm re;e.!>tne naszego rf'.-,or 
tu nauki, te
hniki i sr.
tol':-: 
twa w
'ższ,ego tego rod.:c:.;a 


 !.cyplina. d
tąd.. n
e 
;'W:'.u 
Je, Pozo
taJe \'Ii .ę
 lo-.od_.ć 
się r. okrcolcn;em z.:J.'<;h's
.a- 
n
 m w Szczecinie, że oceano 
technika, pow;.t;ała na /lrUf]- 
cie oceanolog;I, jest Interdv 
.c
plinarną gałęzi
, na któ- 
rej potrzeby pracujll wszy- 
scy ci specjalisci (okrętowcy, 
16rnicy, metalurdzy, ell'ktro 
nicy, chf'miC
', biolodzy I tak 
dalej, itd.), którzy planu;ą i 
rcalizuJII bądź okreslone 
fragmef]ty, blldź całosć przed 

ięwzięć zmierzajllcych do 
w
'korzystsnia zasobów i 
właś-ciwo»-c-i ocea,nów. 


Oceanotechnika jest więc 
dziedziną'nowlI, ale... już nie 
"'e wszystkich Krajach, Na 
iwiecie - przy cz
 m poję- 
cie "swlat" trzeba jednak 
w t} m przypadku ograniczyć 
do nie.....ielkiej liczby państw 
dy
ponujllcych wysoko rozwi' 
nięt, tec!,\nolog:, - istnieje 


1 · 


:...;.
-
 


'«>! $o 


... 


bo'
';em mnóst.....o inst
'tutów 
I
aukowo-bada.... czych, doś- 
\\"iadczaln
'eh i wdrożenio- 
w
"(:-h 7.a.imując
'ch s:ę naj 
r07.niej
l.
'mi aspe
;tami opa- 
nowania oce
n6w. Od lIt C'F 
rlajnmi£j pił:tnastu jes*:my 


wo i e:1'1ego I!"tnienia. prze- 
.zecił wręcz impołlu.ll.!CIł dro 
gę rozwojoWII. W rokU' 1948 
r07.poc
YlJał od." d.h...ir!a:
:a 
ffię ze zgH.
z.cz oraz remon- 
tów s-tatków, C
tery lata pói 
niej zbudowal pierws7.
' sta 
tek, Do roku 1958 budowal 
w
'll.!cznie jedno£t\
i o napę- 
d7.ie ptlrow
'm. Rok 19:;8 był 
dla nieElo n
e .tyłko poc-ząt- 
kiem "ery motorowców", za- 
PocLlltkował on równiej; 
57.\'bk:e rozszerzanie asor(\' 
mentu oferowan);ch !tatkó
' 
Ale wła
iwie dopiero rok 


Korespondencja własna "Głosu Pomorza" .....:ad!{am: s',\'oi
tr
o ..""
'
ci 
'JU technolog;;" k
ó:"egri 
. 8W 

;I.! if'?t za 'ę.eie jak najko- 
r7.ystniejszej pozycji ",'
-Fcio 
.....ej na przypad£k podziału 
pomiędzy po
lorzególne pań- 
stwa boga
tw krvint'ych .:<:ę 
w 
Ięb:ach oceanicznych, 
Dosć pow:edzieć, że w t
'm 
roku miała miej
ce jcdenl!- 
sta już z kolei dor0C7..:1a Im- 
preza o.eea:1oqraf1czna 
Offshore Tc'ch:10JOg
' Ccnfe 
rence - tudzież towarz) szą 
ca jej m:ędzyn
rodows .....y- 
stawa. Na konferc'1cję i wy 
stawę \\ plrnęlo... 75 t
.s:

' 
zglo"-zeń - w wlęk
zości od 
przed 


r 


t
_):
 


, . 
.
.

;-:
 .
t:?,.i.".a;-:.;' 

:
r J.:;/ '. 


samotnika 


Trll'o dnia'" warsl.a\\5kim porcif' lotniczym Okęcie by 
lo tłoCl.no jak zwykle, ale dziennikarze s'ojący u wej. 
leia do baU przylotów sp05ród pasażerów w"l5ladA.1ą- 
C'yC'b z autobuau kursu'j
cel'o po płyeie lotniska bęz 
blc;dnie w)'luskali mlodeRo czlowieka w pomarańczowej 
kurtce. Kwiaty i okrzyki powi,tania l.mlellały aię z 
błyskiem flelzó". ..Kto to?" _ IP).tala przecbod/
ca w 
pobliżu 5tewarde5a. ,.Zf'clarz" - odpowiedział lakonin- 
nie zacadnięty przez nią fotorl'porter i przymirn
'ł się 
do kolejnea-o ujęcia, bowiem mężCl)'Z"a w pomarańc'zo 
\\ ej kurtce trzymai \\ łaśnie przed aob
 Jrazetę z du- 
7.ym napisl'm w języku anaielskim: ..PolIki aamotnik 
RAKOWI(:Z z\' )"ci
ża wAZAB". 


Skirót "AZAB" po-chodzI <'d a.nJtiel.slkielo olkreś!enia 
"Aoo,res and baCIk race". co w prz.e,kład
ie na polsk; 
znaczy m4'l:ej więcej - 


..Regaty na Azory i I poWrotem" 
DokładJ!l:e lI"z.ecz b;orąc' traśa tych rozil')"Wanych co' 4 
la1a .egat. :z.e.stala wytyrzona p'omir;dzy kcm....alijskim 
poorte:n Fa1mouth a leżą.cym na wyspie Sa,n Miqud pon 
ta Delgaoda i w pr06tej lin;i wynos.i ..... ob'e ItrOl1Y o,k. 
"2500 mil mo:".5ikich. PQ ra'1..' p:erw$zy zGstaly cone. roze- 
grane w 11175 roku i dz.:ś są - w myśl zam:erzeń orga- 
nizatora, Royal Corlllwall Yacht Club - konkurC'l1cją 
dła 
!:J1I1nycJ:. tra.n.satlantyckich regat dla samotnych - 
OSTAR, Zasilldnicza róż.nica pO'lega przede wszystkim 
na tym. ze AZAB rozgrywany je5t 'tV dwóch k:erunkach, 
ro 'W cłrOOm'll)'m !ltopnlu komplikuje nawigację, podczas 
I:dy ucz.es-t1niry OST AR płynll do relu tylko w jed'ną 
stronę. Orgaoi7..at.c'l" zastrzegł ponadto, że maksymalna 
długosć jadl1tu nie może przek.ra
zać 28 5tóp, cz)'Li 11,6 
me-tr6w. . 
W
,ród 56 jacM'6w. kt61re .... Y5tartowały w p;er.....sz
j 
l'd):cji azorslkich regat znajdowały się dw:e jedl:lostki 
"rowadzooe pr7..Cz Polaków - Zbign,je..... a PuC'hałs,kiego, 
który w ostatecmej kla:syfikacji zajął w lwojej grupie 
XII m-iej!;c... i Jerzego Ra.kowicza. 
.Jerzv Rako\\ icz uro'dził się w 194e Toku w WiLrsloa.....i... 
jedJl1a,kt-e _ jak lam potilkresla - lercem z.....llIuny jest 


. ..
. "'" 


I 
Tak bc;dzle wYI'lądal statek naukowo-badawl'zy nowej I'e.nnadi ze 


Stoc7ni łm, ,\., Warskiero 


. 


ku 1968 - nastąpiła seria 
statków meteorologicznych o 
wypornosci 4100 BRT. Pned 
stawiciele tej serii mieli już 
po 20 laboratoriów) wciąf;ar 
ki ocea'
ograf!Cz:le lin 0\'. e i 
kablowe, urządzenie do ba- 
dania górrly<.h worstw at'1IO 
s-:er}', do glębo!::ieg"o kolwi- 
c::cn:a.., 


I wres2X.'ic pierwsze lata 
s:edemcrziesil.!te przynio,ly 
kOlltynuowa'lą po' dzig dl.icń 
serię duż
'c!:t statkó..... oceano 
graficz'1o-ekspedycy jnyeh. 
Rl>wnoczesnie przystępuje s;ę 
do budo.....y jedl
ostki Ilauko- 
wo-badawczej nowe i gene- 
racji. B
dzie to 
tatek o wy 
porności okolo 1\000 BRT, dy 
.!Iponując}' 26 laboratoriami i 
pom:e<-zcz,eniami 'spe..-jalis- 
tycwymi połl.!<'7.o'lymi z sobll 
orsz z o
l'odki(>m przetwa- 
rzan:a danych 'Iiecl
 prze
y 
łO\'ią. Poz.....oli to na bieżl.!eo 
oceniać rezultah' badań i 0- 
peratywf]ie sterować ich dal 
s
'm przebieęiem. Pow bo- 
gatym zestawem w<:illgarek 
linowych, kablowych i s.pe- 
cjal:1et:(o prz(,lonaczenia sta- 
tek po
iadać będzie urządze 
nie pozwl!laillce naukowcom 
prowadzić badania pod .....0. 
dą, 


Statki do przewozu ph'n-' 
n
'eh chf'mikaliów, iednostki 
pasażerskie (na razie clów- 
nie promy pasażer
ko-samo- 
chodowe. 
le wS7ak Ila war 
I'ztacif' jest już ..Polonia" - 
lIastępca "Stefana Batore- 
go"), stat.ki naukowo-bada w 
cze koiejnych generacji... 
Każdy z wymienionych ro- 
dzajów oznacza 


,.__"oJl'! 


.. o.",: c 


.. 


.. ..::

-_.

:
.\...: 


Fot. CAF-lISDRO 


. 
ro e
zcze 
olu;yty J.wolq 


stała się jego pasjq 


_ Nie wie-m, czy popł)'n;'!lbym samotrtie dookoła 'wia 
ts. ale regaty na ogran;c7.ony,ch dystansach bardzo mi 
odpowIadają _ pOwie póżniej kapitan Rakowicz - je at 
w nich zaró.... no element wa.lki. jak i ta,ktyks. a ja lu- 
b:ę .....alczyć i kalkulo\\ać. W te-n sposób .....y'korzy5tuję 
jednocześnie awoj charakter i za"" ód, 
Na starcie AZAB '79 Rt9męlo 90 jednostek, Rozszerzo- 
ny regulamin dcpusr.czał do regat jachty dwuosobowe, 
tak .... ięc silll rz.eczy uczestników padzielCJ'Ilo na dwie- 
klasy. Na li
cie startowł"j wśród 39 samo,
,nikow, pod 
numerem l figurował jacht ..Spanie!" i 'kapitan Jelzy 
Raikowicz. Wymiary "Spanif'ła" k.....alifikowaly Jto do n
j 
w.\'7szej z 4 irup ." swojej klas:e, w której miał on 9 
konku-rent6w. 
Jleiaty rozpo-częly się dla polskiego i.l'ilall'z.& pecho\\o, 


..
 


. 


i-- 


an6w i e'k
ploatacja ich za- 
sobów. 
Stąd zapoczlltkowana już 
przed dz.leslęciu 1st y, S}ste 
matycztlle rozwijana w
poł- 
praca stoczni z m. if]. Poli- 
techniJ.tą Slczecińs.ką - zwła 
Szcza zaś z jej zakladami 
Oceanote-chniki i Projekto- 
wania Okrętów oraz Automa 
tyki. Doprowadziła ona już 
do rozwllIzania takich m. in 
i.stotn} ch problemów. jak 
koncepcja plywającej platfor 
my ....Iertlllcze.i. kwestia glę- 
bokwgo kotwiczenia statkow 
nauk
wo-badawcz.ych, auto 
malycz.nego utrzymywania 
ich poloż-enia nad okreslo- 
n) m punktE'm dna morskie- 
go, konstrukcja urzlldzeń 
do glębokie
o nurkowania i 
wielu inny-ch. Stąd podjęte 
już ..... sto-c
ni praee nad u- 
ruchomielllem budowy . nie 
t\'lko jednostek naukowo-ba 
dawczych cora\ to nowszych 
generaeji, sle również stat 
ków do prac wydobywczych 
i innych robót podwodnyeh, 
zaopa-trzeniowo-holowtJicz.Y'Ch 
, pomocniczych, 
JAN POPRAWSKI 
.......................................... 
\rÓ\\'nież z Gdańskiem. Z wykształrenia miitema
y'k-teo- 
rety'
 probab:Jista, prarują'cy przcz kilka 1st. ja
m 
ad:unkt na uniwe.rsY'tetach' warsza....skim i idal'!skim. o- 
becnie za,trud,niołlY w dz.la,le pro.gramowan:a m aorke,tit1Itu. 
Centrali Ha.ndlu Zagranicweg.o ..Universal" w Wa.rsza- 
w;e. ZaC'zął pływać m;ijąc lat zaledwie 12, W 23 ro;C;u 
życ:a uzyskał patent kapitana jachtCl\\ej żeglugi bał- 
tF.kiej, a rok późni
j nom;na.cję na ka.pitana żeilugi 
wiel,kic) jachtowej. 
Po odbyciu kilku re-}sów załoJ;towych IIopróbo......ał IIWO- 
'i('h sil w rr
iJtaC'h dIs sa1mctn)"<'h żeJtlarzy doo,kola 
Bomho1mu i ()d tej po,ry żegluga w pojedynkę 


. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 


Sukces 


polskiego  :. ',' 

[ 


....""j?-. ,. 


:.'L- 
...-.., 


..;. 
 .":" 
 C:i.
:
 
. 
"P' 
. 
I 


,':j 


" i  - 
.. :'. 


-."0 -0 -
-:t. ,...
-:- 
.,

. .:". . 
-

: ".,!-, . ". 
: "J.
 


1<ę: . 

 .c 
."........ 


.... "'( OJ 


n..:':/''t...'''f 
. .- 
+. 
'$',', 


,',
 


...
..:: .. - .
.:t: 
" .';;:";', ., ';,.::.-.' 


.. ....' 


'." " 
,< f 

,:":".j
i  #
....::,,:. ,y
 :-- -- 


...:
 


',V.,,\ 


_":f. 


" 


,"" 


" 
" 


"'*"-"f- 


-:?;..- 


::-: ' ,,,,,", 
,:.l!:' 


. :.-::-.:......:-..... 


.,' 
,,:... 


....;«.- . .:..:::..),,
." 


<-. -- 


"""-..! 


"d- 


.:
 :


.
t:}

.. .
': 
;':'-<:-:. 
.
. "'.. ".. 


{lo" .
ł.:
<:= ]o "'O "i:"> 


:1-- 


- _o. ; 


:
..
.
.. 


.\ 


.
:: 


. 
/ 


t....... 


I\lodE'1 ur7ąd'l'nia do 1JIH1ań l)od\\'ndl1yeb, w .Jakle wy- 
posażony zl)stanie statek. przy modelu - zastępca I'łów 
nl'Ro kUl1struktol'a te
o urządlcnia lUJ:r inż. Aleksander 
("lC'cd,o (z Il'wc.iI i glu\\ ny projektant statl,u lUn int. 
\,"ojcicch Chąd7)'li:sl
i. 


Fot. CAF-UNDRO  


coraz wyższy stopie., 
złożoności 
technicznej przedsięwzl
ia. 
I o to wlaś:lie chodzi stocz 
niowcom z "Warskicgo" Pa- 
sja, z jakI.! od ladnyęh pa- 
ru lat zajmuiII się oni cał 
kiem dla ,siebie nową dzie- 
dz:nll - oceanotechl1'ikl.!, o- 
parta została bowiem na 
ekonomicznych przeslankac-h 
Otóż - w obecnei, kryzy 
so.....ej sytua.cji,' w jakiej zna 
la7ł się światowy przemysł 
ckrętowy, budo.....a. . st.!tków 
tred\'c\'in\'ch - . z\\"ła.,zC"Z.a 
mllso....:c6
 - st
-ka się z na 
der ostrą konkure11<'Ją ObTJi 
ża to efek.ty ekonomiczt1e na 
szego przemysiu stoczniowe 
go. Je-dynll drogą jest opa- 
now) wanie produkcji stat- 
ków o coraz wyz.
zym stop- 
niu na
ycenia myślą inżynie 
r
'jno-techniczną i pracą wy 
soko' kwali{;kowanych s.pecja 
li.
tów. Oziedzi'l1l1 zaś. która 
bez. takich statków obejść 
się nie może i która .....Iasci- 
wie dopiero wkracza w ży:- 
cie gospodarcze naszego 
lo 
bu, s, właśnie badania oce 


J 


Jeszc
e prz€:d s'tartem, poodobnie ja,k wielu zagr.anirz.. 

ych. uczestnikó
', otrzymał on 4 
odziny karne za to, 
7,e me zgłosił Się do przeglądu t
rhllleznego tydziel'! 
wcześniej, co regulamm wprawdzie :zalecał, ale nie na- 
kazywał. Wall/ka zapowiadała się więc ostra. 
- paradolksalna sytuaqa - wspomina Jeny Rako- 
wicz. - mOr7.e b)'ło przez cały czas względ'nie spokojne, 
a wiatr nie przek,raczał 7 stopni w s'kali Beauforta ale 
właś,n'e dlatego b
 ło t:1
żko, Trzeba b.yło Porządl1'i
 lI:ę 
napra,co'i\'ać nad' ustawieniem i r.mianą żagli ..... zależ- 
ności od zmien;a.jącego s;ę wiatru. Ca)y czas czekałem 
na szto,rm, 
- .Talki b)'ł naj'trud.niejszy mome'nt reg
t? 
. - Dz:e'wią1ego dnia żeglugi. cztery mile przed metą 
P;
r\" SLcgo etapu na Azorach .,zdt chł" mi zu,pełnie 
wiatr. Jsch1 stał ..... miejscu. a ja z...stanl1.....iałcm Iłlę 
z!:f
dnie powaŻJnie, cty nie napcJ.nić p:>w:etrz.ern gumo- 
wego pontonu i n:e wziąć "Sp
I:l.ela" na hol, co bylo 
z
e5ztą maille\\'rem dOl\\olo l)m. Ca,łe 'SZclębc:e ob)'ło 
s;ę 
z klo... 

a p:erwszym ctl1,pie POlak uz)s.kał L kc.lały wy-nik. 
ktory pr8:kt
:c

!e zadccydo.....ał o CJstatLcwym t........yc!ę- 
st....le, "Spa.n:el przyply'nął do mety w PCJnta Dełgada 
aż 26 godzin przed drugim zawodni:dem 


HiszplI'l!em Jose Ugarte, na jachr:e ..NtJ.rt11'\\ ,11
". Zc- 
glarz hisz.pański W} grał co pra \\ da (tap d.ru:;:: ale Je- 
go prze.waga nad Rakowic7.(,J1l wYllio
.ła wtedy za- 
lE'd,.... ie 4 gedziny. W klasyfi.kacji b e,ra.Lll£j z.... Yt:.ęz<:1I 
zo!\;tał Polak 
Coraz cZ-ęstszc sukr
y ż.e.glsrgki
 Polaków wiąi!! sil; 
nierozłącznie ze '7.naCZJn''m roz.....o}em pobkiE'.go ')l'Zemy- 
słu jachw.wego, Dwie stoclllie pro,dukujące jacht y- 
sŁCzedńska im, 
()J1ida Teli
i i gdallska im,' ,JÓ7da 
Con.rada - prOdukują sprzęt naJ\\ yz ,rj kl:l,Y. Najlep, 
szym tego przy'kładem jest wla śn:e ,.Sppnid", lhudo- 
wany 4 lata temu w Szcl.eri-nie, W 1976 rok I T{r7:m:crl 
Ja.... or!Mi Ziljął na n
m III miejsce w rCIt . .ch OST 1\11, 
pÓŻln,iej - oook nie
lic7.('Jllej ilo
ci za....od N i re:"ń\\ 
s7.koleniowyrh _ jacht brai udLia.ł "l>' rf'gata('h ..Acm'- 
ral's 
up", Wyda\\ ać bv się mo,glc, ;e na tVI11 7.8korC'7v 
się je
o kąr'era, bo....wnl r>adko
' , I. hy jarht 
o takim ,ta,ż,u i str.pnll' ('hr>lo
tn(' "alv w z 
\\-rodach tak po\\'a nych j. l- AZAB T' 'c em o.!łaZi\.() 
S
f;, i.e "S:pa.nicl" potlrafi l" zawody \\,' ::!;rłł
. 
Ki\ZI;\UERZ ROBAK 


. 


.:?= 


:,:.:.... 
_.
..:: . 


.".. 


: 
: 


. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
'. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
II 


- Glos Pomorza nr 162 


MAGAlYN 


Strona l' zg.,t ich 


'J 


Witalij Sewastianow 
- pilot-kosmonauta ZSRR 


- 


Kosmos 


I 


. 


pok6j 


Pobka kojarzy mi r.ię przede wszystkim z lotem 'W 
ko.smos p;crwszeKo polskic,o kOlimo,nauly, Mirosława 
He-rmasze,w
kic-go. tym bardt.!cj t.e raz.em z nim II'" oj 
trzeci lot odbył i mój dow6dca Piotr Klimuk, z którym 
przcżyłem wsp61nie 63 dni w kosmosie,.. 
Teiorocz.ny jubileusz 3
-lecia PRL poprzedził historycz 
ny łot. Stanowi to jeszcze jeden dowód o:;:romn.\ C:!I 
n10żliwości, jakie pO'\\.!tały z chwilI!, idy na.ród polski 
w)'brał socjalistycZil1
 droię rozwoju. 
Dzięki socjaliS1tycinemu dorobkowi widzim
 dziś 0:- 
I jesteśmy du.mni z teio, Że Połska je
t czlonklem socJa 
li3tycUlej ws.p6lnoty, trwałym ogni\\ em w świSlo,\\ ym 
IYMemie socja.Iis1)'cznym, Wkład jej w Ulllocnie-n:e tego 
s)'stemu jest l>ezs,pr-zecZ4'1y. 
Ludzie radzie,C'cy wied
1\ o licznych wspólnych budo- 
91ach. w kt6rych uczestniczą Polacy. Jest to i gazocIsi 
..Sojuz" I kombinat Ustilimski. komb,nat p.etro<'hemi
z- 
ny w PoIocku; wiedz
 o przyjaini i wspólpracy v;oJe- 
w6dztw, miast. powiatów, zakład6w pracy, kopalń, u- 
czelni i wieloletniej współpracy nuzych akademii nauk, 
w tym także w ramach progl'ilmu ..lnte'rko
11l0s", kl6- 
l'ej uko'l'Onowa,niem był lot M. I-Iermalzewsk:c:go i p. KU 
muka. a owocem zrealizowane e!
spC'1'ymf'nly i badC:'!1ia 
dużąC'e dziś nie tylko narodowj polsk:emu i radziec:.k:c- 
mu, aJe całej Ziemi. 
My, kosmonauci, wiemy I powb1"Zanly to wszy.ł:kim, 
jak maly jC5t ,.nas'%. don1 kosmic7.ny" - Ziemia i jej 
"za/oia" - ludzko!ć, i jak wszyscy powint1iśmy Ilrz!c 
bOiactwa nuzej planety - jej przyrody. Dlatt'go niezb
d 
ny jest przede wnys-t.kim pokój. N
 rzecz. tego po1koJu 
i w imię pomyślnoścI l.Jdzi podejmujemy nane w:tp6Int" 
polsko-radzieckie inicjatywy I Rkcje: polityczne. apolecz 
n
. naukowo-techaiczne I 
O!Ipod"Tcze, 
W rocw.!cę 3
-lecia Połski Ludowej, my, kOl!'ffiOll'la 11 ci. 
.kładamy narodowi polskiemu serde,czne iratula{'je. ty- 
czymy dalsze"o roz,kwltu' kd'aju. pomyślnośd, IZczęścla 
i PD'koj'u jeio miesz.kańcom. 
Na zdj
ciu: Mirosław Hermasze'wslkl. 

olo\\al. Z. KOMANOWSIU 


e 


l 


MOSKWA J 


..... 


. - o" 
 
-- _ .
ł'C: 


/ 
'. 
-ł< 
ło 


. 


. 


. . 


................... 


. 


. 


. 


. 


. . 


UPOMINEK .DLA JUBILATI{I 


, 


..Mój milu. jcśli w 'lwoim kTQJU 
znają nas CZesi, Slowalcowie. 
jcśli nas lubią i czytaJą 
to tyLko. Janil'. dzięki Tobic" . 
Ta,k pisał w 19.18 r. K. l. G-ałczyńdti do JANA PILA- 
RZA cz,ołoweio cz€'chosło\loaC'kiego poety, \lo yb:tnego p<'I 
pularYlatora polskiej kultlW'Y, !lczC'g6lnie poezji. A prz!! 
cież był to dopiero początek jcgo dzialalnosci )ako 
v;spaniałeio tłumacza na j
zyk czeski dzieł polskiej li- 
teutury I poezji. 
Jan Pila.rz, zas/uż.o,ny artySJt.a CSRS, li-terai i pceta, re 
daktor naczelny wydawnictwa CeskosJo\"ensky Spiso\'atcJ 
(Clechosłowacki Litera,t), profesor I \\ yikladC1wca histr)J'ii 
literatury czeskiej i polskiej na Unl\\ ersytecie im, Ka- 
rola w Pradze, twierdzi zaW1;ze. :te Pols-ka jest jCio 
drug
 ojcz.yzną, że jest zakoch.any w jej kulturze, . 
Znalazło to pełne potw:Ndzen;e w całej bngatej dZia- 
łalności Jana PJarza. w znc\ezncj mierze poświęconej 
przybłiź.aniu czechoslowacklemu sprl'leczeristwlol w)"?il- 
nych dziel polskiej \!
l'r:1tury i poezji. ,Jej plonem J

t 
ponad 30 puek/adow na j<;zylt czeski d7,ieł nr! yet. naJ- 
większych pod6w: KochenC1wski{'go, NOf\\id'a,' Stafta, 
. Leś:n:a,na, Ważyka, ,Jastruna, Bron;c\\s',eirl('n1 na 
rzecz Irp!llzej I pol.ojo\\ cJ 
prz;rlzłoscl. .. 


Uklad e podstawach nor 
malizacjl pomlęd1lt; Poł- 
skll Ludow.. a Niemiec- 
I..ą Rcpubliklł Federa/'I111 
jest trwał Ił pod!!!:", Ił ItO 
sunk6w mi
dzy obu kra- 
,;ami. t'klad ten nie Jest 
t
'lko .;cdn:nn z \\ Irlll doku 
mel1ti,\\, prawnl'mlędz)'na- 
rodo\\ )'eh. ale wa..inym !'Je 
mcntcm tr\\'alc&,n, run- 


Chciałbym by była nim Antologia polskiej poezji w 
prze'kładzie n. język czeski. NOłii OlU! tytuł ,,5potk.nia 
nad Wisłq" i jest iolowa do dru.ku. Chciałb\m , by t() 
co 'robię, Iłużyło jak najpełniej szlachetneJ idei zbliżenia 
i \Iozajemnego polJ1ania naszych narodów. Mkazywalo 
acisłe z\loiąLki łączące c:tesJt
 1 pol&ką literatl.o.. 
". 
Nie mniej wybitnymi pozycjami będ
 d.ls7.e d'\loa dzi. 
ła Jana Pilarza _ LOI11 poezji K. 1. Gal-czyrnkiego oraz. 
ks:ążka poświęcona twórczo!ki poetyck;ej JaTosła\loa 
Iwas7.kie-w icza. Obyd\lo ie ksią.ż.ki są już. rÓtwl11ież goto.... e 
do druku. 
"Ż)'czę szlachetnemu i dumnemu narodowi polskie:nu 
z okuj i 35-le<:ia PRL - mówi Jan' Pila.r
 - 'daluy<.łl 
auk<''eS6w w pomnażaniu i rozwijaniU" dorobku duchowe- 
IrO. kulturalnego I ios.podarczeio. którym na trwałe za- 
pisał karty roz,woju ludzkosci. Zyczę braciom Po1akom 
wiele szczęścia i raóoici w życiu. by jcszc:te bardziej 
rOlkwitały i piękniały ich miasta i ws:e, porty i impo- 
nu,iiłce inweatycje przemylIowe. Od d.'\Iona cenilem i b)"ł 
mi dobrze znany krajobraz kulturo\'\y Polski, w osł..t- 
nich latach, szczeg61nie siedcmdLiesil!Łych. Został on 
wzbo
acony o' nowe dominanty krajobral.u iospcdarrze- 
iO, rówtlie pięknc i trwale pomniki pracy i t.alentu pol- 
.kiclro narodu. Mo
cie być r teio dumni. Z caleao 'ier- 
ca życzę "'"am dalszego rO,lkwitu u m1łO'\\'ancj OjczyU1y. 


CZESLAW JAW.oRSKI 


Klaus Bernhardt " 
- sekretCo'f.'z Centrałn
j Rady FDJ 


. Iłodzieżowc zbliżenie 


Prawi
 czterdzieści lat 
po zbrof nicz.ej napaści'. Nie 
miec hitlerowskich na Pol 
skę mlodziei NRD i Pol- 
ski II!C'zy obecnie litosunck 
iłębokiej, serdeclonej prz.y 
jaźni. 
Wielu uczestników nie- 
. d.wneio Narodowego Festi 
walu Młodzieży NRD 
w!opominało pelne dynami- 
ki spotkanie przyjaźni 
mlodzieży Polskiej Rzeczy 
pospolitej Ludowej I Nie- 
mieckiej Republiki Demo 
kratycznej Iprzed 2 lat \We 
Frankfurcie, Udoku
nto- 
wali oni tyli,ckrotnie l.iłę 
swej jedno5ci i udowodnili 
że nigdy młodzIeż nasz
'ch 
krajów nie byla !lObie blii 
sz.a niż obecnie, 
C !)Icpey I thi(!w

a 
P-olski i NRD spelniaj
 
dziś, wspólnymi silami po I 
s/anni<'two t)ch 
yn6w I 
cerek Poł..iki, kt6rz) u bo- 


ku Armii Radzieckiej wal 
cz,}. li o wnwałan:e li, 
SlXJd jarzma [as
yz:nu. 
Spolecl.eńs-two NRD. w 
t) m mlodz.id. 
 dużym z.a 
interesowaniem śledzi ini- 
cjatywy pokojowe, qluz.ll- 
ne prl.ez. Polskę na sesjach 
Organi
cjl Narodów Zjed- 
nQCl.Onych I w rokowa- 
niach wiedeńskich. Dąienia 
do utrwalenia pokoju w 
świeci
 I por
zumienia mi, 
dzy narodami jest bowiem 
silne w umyslach i ser
 
cach młodzieży naszego 
kraju. 


Noto\\ał: W. DA
IELAK 
Na zdlędu: .Ivnny Alek 
.anderplat& w BeTlinie. 
Fot. CAF 


BERLIN I 


- 


Odwar Nordli - premier Norwegii 
Polska - nowoczesne 
państwo przemysłowe 


W ezaałe nledawnelJo da 
zdll non\eskiej Partii Pr" 
ey mlałcm okazję rozma- 
wiać I premierem Norwe- 
&,il. ODWAREM !\ołORD- 
LI:\f, Premier Nordli dwa 
lata łemu bawił % oficjalnll 
wilytll w Pollee, Mile 
wspominajlIC' dni Ipędlone 
w naszym kra.iu. z du.&ym 
uznaniem ',"\'3'raial lię o 
lukcesach Polski, która po 
straunyeh znlszrzcni:uh 
wojennych w CilłJ:"U tak 
kr6tkielto czasu nie t)'lko 
zaleezyła rany. ale s'al" 
si.. wy loko roz\\lnh:t)'111 no 
woczesnym państwem prze 
m)'słowym. 


Premier Norwuli podzl 
wiał wylilek Polakó\\. któ 
ny I lamo zaparciem I wy 
trwałoścIII wznieill nowe I 
mIar ta, nowe dzielnice 
mielzkanłowe, z plet
'zmem 
odb1;ldowuJ" wiele cennycb 


zab).tkitw Iwd dawnej kul 
tury narodowej. 
- Prężnie rDZ" iJaJ
cy 
lilię polsld przemYIł. r.wł" 
Izcza stoczniowy, do
tarcl" 
na!!>7c;J r:oele h
n.łlo" ej 
dużo dobr)'ch Itatków 
powiedlial prcmler. 
Premier S ord II )1odkre!i- 
III taki.. rolę pelsklej I Ror 
wUkiej d)'plomacjl. kwra 
w latach zimnej "'oJny roz 
pocl
ła dialoc między 
państwami naleillc
ml &to 
przec:i\\ltawnycb blokew 
militarnych; dleluJr ten 
Itał !lię "ainym wkładem 
do edpręienia I "spółpra- 
C)" między narodami nasze 
co kentynentu. 


Notował: R. IIOFFIUAS 


OSLO I 


damentu pokoju w EUro
 
pie. Nic może on !'POCZIłC 
w aktach, leez powinien od 
dziab" ac nadal i:tko tr" a 
ł" pod5ta \\ a \\ spńl iYci a to 
\\ spólpraey obu naroduw i 
pań:sh\'. 


Pol:ska Ludowa spoJrląda 
teraz. po pueraia.illeej dru 
&'ieJ .wojnle iwiatoweJ I 
zniszczeniu kra,iu. na 35 
lat pokojowej I pelne,l suk 
ecsów orJburJu\\'y,. ZYC1ę 
wielu !OlIkresin" W knntv 
nuacji tCło \\iclkicło dzie 
ła. 
W polit)'ce zananiC'Znd I 
PRL \\ 3'5
ęP[i\\ ala w ąkre 


........ 


Ile pewo.lcn11)m z cedny- 
mi u\\a&'i inicjatywami pll 
kojow) mi. Konh"nuarja pll 
Iit
'kl orJprę7enio\\ ej na na 
Sl)'n1 kont)'nencle - bez 
wlłtplcnia j!'st 
o naj" aż- 
niejs
:v prohlem - jelit 
prz!'z oba flasze państ\loa 
popi,.Tlłn., 7rea1il0\\ anie 
wynikó", Kn\\"E jest na. 
"F.. w!póJn
 Ipra"'
 tak 
jak l walka II re/brojenie. 


Notował: 


IIESR1K TYCNER 


BONN I 
....... Strono 12 


MAGAlYN 


Glos Pomorza nr 162 


MvsliSfwD 


I delfzOlłfełołW I 


NleJednokrotme pisumy 
na nasz.ych łamach o dewi 
z('lwych odstrz.ała:-h z.wie- 
rz
ny łov,.-tIej w lasac.i1 Po 
mona Srodkowego. Po:'),\a 
nia or
ar1i7.owar.e z my..;lą 
o corez I;C7.'l1ej t każdym 
rokIem prz
'b
'waj
clch do. 
na"ze
o, kraiu m
-sli\\yth 
za!!:ranic7.nyc.i1 ;łest jE'dl'1ł z. 
'podstawowych dz.jed7.
n 
dziahllnosci Po
k:ego Zw:ą 
%.ku Loweckiego. 
W skali kraJ.owej. PZL 
!'po:i1.łewa 
ię w bletacy"l1 
5('7.l)nie low'e<'kim och\ j
- 
d7in około 6 tysię<-y 7.a
ra 
nic1.nych amatorów pvlf)- 
wań, Więksro
ć 7. ni<:h 
ta 
now:" tradyeyinie m
'
liwi 
z Jo're.ncji. RFN i Aust r ;1. 
choć w o.statnim c1.a>:e co 
raz. żywsu zain1.ereoiOll.an'e 
polskimi łowi",kami wyka- 


zujlł m
'śhwi z Dan.i, a tak 
te z. Hi., 7..pa rd. Włoch, Bpł 
gii i HolandiL. Polowania 
dew:7.owe są plowad1.one 
nie t
 lko w obwoda<:n 
dz.iertaw;onych prle:!. po
1. 
cZt'
ól'1e koła, ale również 
na' tere(1aell ośroo'kÓw ho- 
do\\li 7.wjerz
ny PZl.. W 
8eronie lowieckim 1!/78/79 
polowania te p:-zyniosly 
ogniwom PZL wplywy w 
łą
l.I1ei w
soko.'ci ponad 50 
mln zł. a wi
.:: o ponad 5 
ml(1 2.ł wif:('ej nit rolt \\ 
e 
sniej. ł-.a man:i::e>:e: w 
!lam):7l t
'lko wo i . ko>
liJi 
skim kola 1,.,\\ :e,::-k:e w7.bo 
gariły w ten spo
l.'b sV\"o;e 
kasy o ponad 1,3 mln zł. 
I. 
Zanąd Gł6wny PZf
 zbi 
lansował tE'goroczne oferty 
wobec uCl

tnik6w dewiw 


wY'
h łowów, Z ty('h P!'W 
miarek wynika, Żoe kola lo 
w:eck:e pneZJlac7.yły ogo- 
łem w kraju do odstr7.8lu 
pT7

 zagran:"7.nyc!1 nlysh- 
w}"(:h 56 łosi, 580 jelehi, 
2:100 sarn-roga-cz.y, non Ol.i 
kÓw, 230 c: etr7.ewi , 850 od 
kich kac-z
k, około 80 tys:, 
rv kuropatw i 400 bażantów. 
Warto jednak dodać. 7.e 
w:;tępny plan odstrz.ału ku 
ropatw l.o:,tanie t p(!Wn05- 
c;ą obniżony w zW:I!z.ku 'e 

tr2ta'l1i. iakie oshtnia su 
rowa lo: m1! wynądzila w 
po
lowju t."
o gatunku. 
Pomorz!' Środkowe - :a 
ko rE'gion z3
obny 
zcze- 
góll1ie w z'ł:i<,n\"flę gruhą 
_ prz
'cią:(a {'IQ roku wielu 
zagr8nic7.llyrh amatorów 
polow;:ń na ro
ac7e, jele- 
l:ie-b
-ki i dziki, 


.................... 


lliqiena-zdrowle Iltra]je bo; ...WClcOOw?] 


r....tame jest dz:i\\:le h'l 
ko poTornie, bo - przy- 
znaj.my _ dotyczy w:elu 
osób l n', a be-7,posrl?tu ba 
ia!elizowa{
 (doskooala iro 
larj" pwchi<:'7.na!) a po 
druglt'. uv. a7..nie s,kontroluj 
my nasz sposi.b byc:a. że 
hv rh()ć na (I".>;a t:\."ItooT'l
e 
w\"elimi!lo\"ar te nawyki, 
kt'hre mt'J1':
 bvt wyratnie 
m£,p7.ą-c'e dla Innyrh. 
Ze IIpra.W natury' v;yfa£ 
nie juT. gr7
cz.nośr:owei: 
WcZ

O\'t.
, savoir-\.ivre ""l 
.ma"a, ab:v \\ sp6ł104-:atorce 
pnedslawir !:.;ę z 
ząt- 
kiem wS'pÓ l n('j:to 1amiE'sr.- 
kalifa. w
p6].nil' . poc!t.:elić. 
miej
re w c;zaf:e i w,:el7a 
ki w laz:"'n('e. w"pbln:e u- 
71!(}dlfl
t, co b<:C'hll- 
niem rM!ia. 7.-"'p
asz.an;em 
go
ri it.p, itr!, 
Ni/"do,pus7.czalną W
'P<'lo 
spra'\\ ą jest "por7em} ra!1:e" 
psów i... dlo:E'''i w \
 ;e'?',1 ' 
wez"!sn.,-przł"d!llko l '1r.11 co 
tv-ch o'
-:-l'1d,
{,)\\"' wC-IJL'.n- 
",,'ch, 
dz e i-!"
1 
o ,'-yr
ź 
nie 7ah-rl'1011ione. CZv.orOiTWl. 
ni pupile wyią na l'Ial,ko- 
n::lch pod,rzM poobied'lj(!j 
!'.iesty. dzie:-i::!U:a - czam 
jar'e ó!a roc1 7 :ri!v:, to ZT'O- 
rum' ł
 - plu.ią 7t1P
{ą w 
.i;;dc
! .', ('O '\Ta!£' n:E' r07_ 
r:.'la les-.I\' . '.\'Cla"(')\';;- 
c1.6w, .paec,:'wn;ł' - d!!-t1E'r 
\\ uje i psuje po,byt \\' naj 
E'1
ga:1tszYll1 nawet pelnsjo 
nacie, (a&"). 


.................... 


Grateka 


Jut od kilku mie
;
y 
prez.en1ujemy w tej ruhry 
ce' gry 10gicU1e 7. całe(lo 
lwia ta, Przedstawiamy rYI 
hil!toryc-zny kaMej g,ry i 
omawiamy w najwięk57.)'m 
skrócie ich z.uady. . 
Dotychc7.a& mówiliśmv o 
wspaniał
 ch układankach 
pła!'kich l pnestr7.pnnych 
_ PENTOMINO i WEGA, 
ZapTsszali'my do ulubio- 
nej Jlry Ludwika XIV cz.y. 
Ji do S.'\MOTN1KA. Godne 
popularY7.a<'.ii "ą gr:v pol- 
ł;kie - SZACHY HEKSA- 
GONALNE, WARCABY 
POLSKIE (100-polo.....ł-). 
TR7.YNASTKA. 
War('aby po1sk:e 1uh 
POLSKA GRA mają w Ko 
ar.alińskiem ni
złe wzi
ie 
.... prym wif'd7.ie tutaj 0- 
jrodek Polskiej Gry w Dar 
łowie 7. R. Shwickim I R, 
Si.f7.alkowskim n. czele, 
Darłowianie Jut od trloeLh 
lIt orJlanl7.ują turnieje o 
nagrodę ,.,Złotego ło:ołębia 
Ery
a 1", W tym roku u- 
brał j" do Moskwy mistn 

ata Wł. A
afonow. W 
Ko';loalinie Milicyjny Klub 
Garniznnowy organiwj" 
turnieJe ..O puchar mistrza 
mies-iąca", W naszym mi
ś 
Cle nie m. łepS7.y<'h w tej 
'I"U! od tr6j1ti OIe-k!!iak6w. 
Na wielu poka7.8ch na- 
.ze' 
oteki rekordy popu 


wco.gral whlllbie 
i na wua
a(h r 


larnoŚ<:i, bije swietna gra 
mar)"narzv anl1:ielskich - 
REVERSI: Or"anizujemy 
w tej grZ4! mistrzostwa Ko 
l7.8lina. 


Wiełkim p()Wod7
niem 
cles-zy sili: z.1I\\.
ze I1:ra opra 
cowa.na pruz Pieta Heina 
- architekta i matematy- 
ka duń!lkif'
o. 
. ,Jest to H}O
X 1ub POLI- 
GON. Tu nie można Hc7.vĆ 
na szczt:ś.cie - obowiązują 
ści
łe reguły logiki. 
Doskonalą_zabawę loapew 
ni każ,demu nie7.wykle 
I!
 mpatycl.na J1;ra rodem z 
Indon@7.ji - SURAKARTA 
Nie ma tu sz.ablot1u - każ 
da partia jest Inna. a 7.asa 
dy bicia pionk6w s
ktaku 
larne. 


Nie mOI1:f.: :/:apomnieć o 
naj9tarszej IZrU! świata. 
znanej w C2.8.5ach faraonów 
a do d7.iś nie7.w
 kle popu 
lamej w Afry
 To właś- 
nie W ART. Gra slf.: ..niepo- 
watni@" fasolami, ale 'ileż 
tl daje satysfakcji i jakaż 
to przednia z,abawa, Urzekła 
0:1a mieszkańców A7.jł . i 
Ameryki. Do Europv pny- 
wi6zł j" sam Piet IIein. 


To t
'lko nlekt6re z J!if'T 
GROTEKI Milicyjnego Klu 
bu Garnizonowego w Ko- 


57.alinie, ul. A, Lampe I i, 
tf'l. 29-467. Gr<1te'ka \a je"t 
filią Centrum Gi@r i Fozry 
wek Ump;łow)'ch w Wa.!- 
uawie. 


Na zdj
iu d().konała 
gra log:c%Jla ..Alfa" 


M, SrRUTT.\ 
Fot. J, Pi"tko\\lki 


" 

: I 
; . ;-." 
f
: 
"C"' 1 .
 ') 


-'- 


-....:. 


- 


r.", 


.................... 


. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
ił 
. 
. 
:I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 


I\hwarium 


KOs7.81ińsc.... akwaryśM w 
okre,ie letn';m. z.amj
!:1m 
s:
 por.ov':-:ie w mt:rarzv. 
malarz)". stolElrzr, elektr)'- 
kow. Od WOJCWódl.k:e{:;o 
Domu Kultury otn\'mah 
od o;o;a kolej:'E' piV\'nie7.rle 
p
mi

..cunia, ktÓre speł- 


w k1uble ..Złoty Skalar". 
Do 15 lipca trwała inten- 
sywna praca i prl.) 1Z0towa 
. nia dfJ otv;Rrcia kol'ejn-ej 
wystawy a,kwarystyczneJ, 
t
'm razem dla uczx:-z.enia 
35-le-c:3 PRL i !mpre7. to- 
wa!'zyszących IV S'iI'ialowe 
mu Fe;:t;walov.:i Chórów 
Poior:ijn)'ch. Wv
t;;.wa 
t!wać będzie rio 30 l'p:-a 
br. w god7.:ni1ch od 10 do 
13. 
W' szJdał1ych ba.
ellach 


I WJlJlowa noJ5 -lecie I 


n:ał
' rolę mm:azynów, Mi 
mo wspaniałej 
łoner1.l1ej, 
pogody w C7.erw<:u, :;:.arh
:a 
Ją
'ej do p1:lnowan:a wy-cle 
c
k, wolny c
a" p-7R:!.i1a- 
czat l1a przebudo',,'ę i adap 
ta(';t: piwl'ic na PO l :{'.';?.<"le 
nia kluoowe. Pueb:.'1i J11.1 
r). t)'likowali, r.1<' lo',vali 
fi<:'any. 1.3kladali i:l
t.a:aCJe 
elektryc-zną. RQbili to w 
c:;:.yni€' 
połfX'w
'm. Skrom 
ne fundus'-e pT'1.E'1.l1aezyii 
n:l nie7.bęrlr!e 7.alwpy wap 
n8, ('cmelltu, Akwa n 
"I ]i 
cZIł się l. tym, 7.(' J!d:v r!'z
d 
stawicie1f' wład1. m'(" ':;ch 
i woiew6d7.1{ieh 10hae7ą. (O 
trobiono w czyn:ł' I'po:cl'7. 
n)"m. to może sif.: Zł' 1 ;:lą 
fun-OlI
ze na !1tn\':r '1'e 
stałej-ekspOl.,vc.iJ i clz',:lal- 
nO
f'i kulturalno-m:r;" ,/"i 


wrstawiono około 50 :;atut1 
ków ryb - plon hociowJa 
ny ko.,1.:1liński
h, pil!'k:(,:-J, 
po7.nań.skich i 
!ąskich aK 
war).
tow. Jest ro pod?:. 
wiać j na co popatr7.<'ć. 
Pokaz;]r!p 
II rzadko SpC.!y 
ka:1e p:e1

nkt' - 7. ;('-101': 
f.Jalawi ; T:1'1J\anika, około 
12 pr7.ed::
awi('ieH ..,alet!:;i. 
p:amookicj i 
kOŚł!Op!'e
;e;. 
no i oczyV\'i.;c:e pat:-o;']u'ą 
et' kiubowi - skala!'y oraz 
wiele inn:<"('h gatunk6w 
r)'b i ieh odmian, 
Dodatkow!\ at rak('ją W)'- 
stawy jest to. że 7.\viedza 
ją-cy s;Jmi wyb:cra,;ą r:a i- 
ła
:"p.isl.e akwarium. I,tó
e 
.1:0 opiekun Ot1' "''''3 p'l:k- 
n
' puch
r. W':" o_'l,b, 
k,ł..>:-e tra!n:e W'" .'a n.lj 
ladniej'-1.e ak\\'anum. rOŁ- 


........111. 


HrlYiilWka 


Jt RZY;lO''''I..\ Nit la 


Ited.,"
 Kluh 8'31 "d7.''-' f>W 
pny S" .Koll'.t"l"i" 
w SIUI>':'u 


POZIO:\10: - 11 22 In'ca 
ln9 r.; S) moj:e b,c np, 11..1'- 
t, no,"SI'A, kO,''''''lto.lJ\\a, d) 
pi:(unif'nlot'....o.C'1,y pif'.Wlrotlitrk 
C'hCJ)'llrLr.y; HI 'rantlai.cJII hn:1- 
dlowA; 9) C.dtfłnl()\'\':1 SU"'I:."llI- 
%&nn
FI; 10) nlle.tM:Owo
r:. w 
k;orc,' u:'():I7.11 I C 1'''7 "c:t 
Wlel":i; 1
) O\\Atn" h, yl\u r 
- 
Ih; 181 dASZ." nad kurhrn- 
n
"nl ł)=1L"n::oI.: ni; 1H) '

L.
C 
por' !!!tll: I 
'I a- 
r7RII': 2Q) ro3 
IOl'" e- 
C'I!lllkln,': 21 I '
nł1 k'.\ "I; 
:
) n." "'1.0 p:>1 rnR, 341 l'h<>- 
I'ohe 
ak8 nB; łó) :0,1'1'8 Wa- 
r.. W'11R rodC"....1 z AIT'''" - ....J, 
Pl':!.: 2HI 111(*.I1"",o':r. ,-an
-; - 
'Yt' p"?(ln-e,::,i: 2
) &u t ('1r ..Gl":--' 
mInalu" ; 31) In te .lr1n'.1" 7 
trzl!'ch wle51,"'7bw: 33) (,7Anle 
.,i6ro jll'

. or.(..,h
; .')
 : 1'.\"- 
(',18 
'n':l..'..:-ł, I'" 
 1'.....1""0 1 ...: 
3'1) . Mt'ł'ł....:'I.. 1""11 7
 ':--:-: 
łOI zn:("'.
..'; 43) )". ch:,l.. 1'0- 


w,cr 7.Chn.A It;br
: 44) , 113tk,," 
polskich n'.."sl: 4:;) Iti l1
d 
Sh1P11ł: 48) a
'OIYIRt 1'(' -., - tru- 
1'1'1<; 471 kwictmowv &:Jlenj. 
zan1. . 


PIO'\;r)WO: - 11 WRI'7..r '1' \ Awf' 7
W.I;:t,.," n'pn!": 1 t=: , 
1'1'"'1 ,....., "'Pw1II1':.1" 17' 1
tv ";"Ił1 
"'....:...r."rł("";nka. Hh hr8:m
 ....rN..t!. 
aW
""'m: 21} 1'>
91<;: 23', ,,1',n- 
hnl1"'
w'=lrfll '.Ji-no ,ar-"rowf': 
.) 
J""17"P"'!'1V 
n": "';) .,1"'1111'11"'...."1 
A'I>,> WAtłUS': 
1)" 7 n(..-l" 
:'I p h'l"lnh,' ..f: 1 rlll" p....HO.-l:ł'.: 

") ,,,bt::+('\ 9"'1"1 If;ll,l p C:1ill,..k - 
S.p ,. .....r1: :I" "'''11-. "'i''': 3':1 
nfot ("";Ił"n' 3""\ "j"" 1.........." w 
R,t .
 ....t- 
'1) 1
'C' " ,..h1", .., 
l"Ii"7
" ': 'n 
rfl'\
'. ,.1.., 
k11 4
' r-'" hl"- .C"
 a:.ń: y 
R1:'OP:';' 4::) o
111o:1 tI.,-4f!. 


11Inż,'1 ..I.. I'T II " 


'!!'
""A.,.,...".,II\I "'rn
'.....".r ".,
,..- 
,Jnć 
.., r,.........I
rti 'v 
.. _..._
.:_;. 
.... ...1-,....,.....'... ('I'" i,,"'1 
..
...nZyZO\\..KA r-;
 !liS" - 


losowane 7.0
tanlł <'t'nne u.. 
pominkl wIdniejące w ga- 
blotce klubowej, 
D7.ialalność 
polec7.na ko 
&7.aliń
kich akwarystów wy 
chod7.i pOTa ramy Klubu. 
'JUl w w'Ielu 7.akładach pl"a 
c
 hale wl'Jbią s
klane ba 
seny 7. kolorow) mI nbka 
mi egl..h-rznymi; również 
\V !,7.kUI
dł i pr7.cdszkolach 
Po tej \\'y
taw:e na pewno 

,ie.icJ£'1I koiejny 7.;;\klad 
j s7.ltoly %.wróc
 się o po- 
moc w unąd7.emu kącikI!. 
prz
-rodnio('zet:o i slu57.1lie. 
gdyż akwariuJ11 jest ideal 
11)'J11 obiektem oese,.wa
il 
dla uez.niÓw, mld7..ialywuje 
ż
'w:ej i 
il
1ici niż slowa 
nauc7..u'iE'la biologii. 
D7.;
 i t€'j nic7.wvkłej t.y 
wr:tn()
ci klub ..Zloty Ska 

:I!''' W KOS:l."E:'ie pr7.v ul. 
Zwyc
c::stwa (
mCl{'h WD){) 
ror
Ur2.a kr

 s)-mpaty- 
ków, a co najważpiejs7A!, 
powiękHa stale grono 
('7.1orlków, zwl
';zcza \\
ród 
mlod1!.:c7,v. Mo;;..e \Vrc
7.de 
ek
poz:"cia pok::nana na tej 
wystawie' pr7.{'rodz: się w 
.!itr'
5zlel 5"ho- 
Iv. 00 r07.I(')
owanl" :ta pa- 
Y.:ir1łow(' orlnOWIf'r:l71: 
5 NAGROD KSII\ZKOW\,CH, 
nOzwll\,Z1\ 'liII': 1<: RL\'ŁO\\'IU 
NR 975: 
POZIOI\IO: - h:.I." ",'kl
. 
llullol'\'IOld. ..ko. tt' r, n\lf- 
k
. nRnla, ""bel wf 5"I}Cr- 
fO!l:';::It. kWI
7... n'f'" I 
PloNbwn' - h.1 t. I...rka. 
Tf'n1oT. 5/\ ton, , 11 .f"l '"/"- 
p1:1 tul. ,irio. ".."...k. 1m.., 
awana. alto' nl; Bn,fM. klatka. 


N \f;ltOJ).(.ł;SI 


ZIł f)t"o:Iwlrlło\V(' rOo7.wla"ard@ 
kr7.ytówkl nr Q'4 n'ltror'v w 
pt"r..t. "I kfoiiełpl.. '..'.1r......w.I'. 
I. v.W/\ ,TFO""', nI. T""A- 
.:(if'5::;O 11) m 4 41 0JIf"1) !=in
nnwire 
2, ,TF.fl7Y en'':;1 rl\"t;,1 ni, 
\"J .10 _lawa TV 24 .6-1113 nAr- 
łnw}l'r)_ 
3 p R \ 07.IS7.\I"\V!':I! 111. 
\\', '.....nlenld q m rlg (10-
'2 War 
!l1'''''V==ł. . 
4. KRYSTYNĄ ,T(')7.I'"Fr7./\I<: 
ul Olt'lJdowa 2,,/9 7H.300 
wtd 
win. I' 
S I\T ł':K
 '\ -..:O!':'! ?;:\
nR?'Y'" 
51(1 111. 'Z\'
l11l1nl.a J\11C: 1 1It. 
t"' ;q 7R 
OO 
." . 
I'o
 c1y wv
1 v D<'Cll'. 


---.-. 
,f1 _ L \
 L') '\ )3_ L )
 

 

y- 
 ,- 
 
_.-
 

5 ,,
 6 -..re ""'< ""'< ""( 
( _ _) .}_ )'- ł _ }_ 
'T" __""C 
 :ł'" .... 
 
 "" 
I -..6Il.. - - )- - 

 
8 ,,

""'< 
 
 

 (- ---))
- 
. ..-. 
""9 
 """4"",<:",< "'( :--.c; """ 
1£J _ - 1_ _ )_ _ 
__ J _ ) ) r, 
- - - 
('ł2
13
 

'< 
15"
1b n
 
 ...
 
/'a-, 
 _
r_
 
 
18'J_ 
-
I 
-
1)
1_
 - \ 

 '
J 
 
 - 
)ll""l "
I ... 
 -
 
 )- 
1 
_)_ _ L _ )
,_ _ -'- J 
. 
 "< ""'< 
 22. 
""'< ""11\ 
 
2't 
( L , 
 '_ _ ) - 1- _ )_ ) 
25 
 """(2.6 ,
 
 
 
2.B"""< 
 
 
""( 
 
j _ ) _ )ł- _ ,_ 
 } 
_ - ) 
r 
 ... .., .... :'\,9 ) ... "\ 
 ";!o 
.... "I 
Y3i" }- .'<
""'1i
-""( 'łI! 
""'< D  
_ _ _ _ _ _ 'L... _ ) 
(' 
""'kI. S. 
Jasiu.kiewic1:, A. Seweu-yn 
A, Milewska 
21.35 Porad'1')ik rmoł.o.ry 
rowaneao tu ryLS t y 
21.45 24 godziny 
21.55 Premiera w dIW6j-. 
ce - "(;,, Jdzln)''' radz. film 
fabularny 


SOBOTA - 21 VII 


PROGR.
M 1 


8.25 Program dll'1la 
8.30 WOjs.kowy film doku 
mentalny - Polacy w Para 
dzie Zwycięstwa 
9.05 TeIeferie _ "Cuda- 
czek" _ oraz film % a.ngiel 
skiej serH "Fingerbobs" (ko 
lor) 
9,35 "Rytm czas'u" - pro 
arram pubJicysty'CU1Y ('kolor) 
10.05 ..PieśnI i piOSenki z 
tamtY'Ch lat" 
10,45 CUOwie'k, r.ie.mia, 
k()S'ffi0d5 (-kolor) 
11,15 Radzimy rolnikom 
(kolo.r ) 
STUDIO Z 


11.25 Program dnia 
11.30 WiadomoścI d
ien 
l1
ka 
11.35 ..Tajemnice 'tII,'&r- 
IIztatu złot.ni,ka" _ film Je- 
"z.ego Skowrońsikiego. o d()t 
niczych pracach rekonstru,it 
cyjn)"'Ch na Zamku Kr6lew- 
.oki m 
11.55 ..Naprzeciw ognIa" 
- :re.pottai filmowy 
12,10 Kalendarz Studia 2: 
pierw!lze l ' OOO-latka - wy- 
chowawcy 
12.15 '"Klub AUa" - "Ja 
ry j.esteśmy?" program 
Wandy Kona-rz.eowsJtIej (o &n 
tr()pologii) 
12.30 Kalenduz atudia 2: 
pier",*z8 l1>OO-laLka: wycho 
wan.kowle 
12.40 "M.idn.lolo,tem przez 
kanał La Manche" _ re- 
porta.ż 
13.00 Kalendar% Studia 2: 
o olimpiadzie w HelsLnkach 
13.05 Włodz.imierz Lubań 
lit i wspcmi.na 
13.35 Licz ruem % namI 


- w
ład prof. W. Pi!ar'ka 
13.45 "Muppet 6how- 
czyli rewia gwia
d" ooc. pt. 
"Cmnie Stevens" 
14.15 Co, gozie, c:Ilacr.e- 
go? - enc)"kI<:'Pfo:a za,gn- 
uiczna Stułów Art y- 
styczaych WP - Połczyn 79 
(kolon 
13.45 Dziennik (kolor) 
14.35 "Piórkiem i węglem" 
(kolor) 
15.00 Losowanłe Dużego 
Lotka (kołor) 
15,1:; Ze świata burleskI 
"Fl:p i Flap' '(kolor) 
16.50 "Sentymentalna po_ 
dróż z Jerzym. Milianem"- 
pro-'::r;;m rozrywkowy (kolor) 
17.30 Teatr Małych Form" 
- "Tu zaszła zmiana" 
wyk. Antonina Gordon-Gó- 
recka (kolor) 
18.10 Studio Sport 
19,10 Wieczorynka (kolor) 
.19.30 Wieczór z dzienni- 
kiem (kolor) 
20.15 Koncert muzy1r:i pol- 
akiej występuje Wiel- 
ka Orkiestra Symfonicz- 
na Polskiego Radia i Te- 
lewizji w Katowicach: 
Solisci: Ewa Podleś, Leo- 
nard Andrzej Mróz. Wie- 
sław Ochman, Konstanty An 
drzej Kulka, Halina C
rny- 
-Stefańska (kolor) 
21.15 "Skok na bank" - 
franc. film fab. reż. Jea!l 
Girault. Wyst. Louis de Fu- 
nes I in. (kolor) 
22.40 "Piosenki . b.mtych 
lat". 


. 


Olos Pomorza nr 1

 


1iWJ 


13.r.5 ..'lJormandIe. - Nie 
men" - f:lr.1 f:ancus.ki z se- 
rii "Mi
dz.y wl'l.eśniem a ma 
jem" 
1505 W krQl:u kul,tur i obi 
czajów 
L5.4:i ..Zwlrł;;o i Wigura" - 
pol. f.I:n dlski 
19.30 WieC'z.6r % dziennI- 
kiem (kol
. 
"l
-.,-,;,-,"'., 


PROGRAM D 


11.30 Procram dnia 11.11 J.,:yk 
francwokl kurl podltawowy, le- 
kcJa 11 (kolor) 17.05 Język nie- 
miecki kun podlIlawowy, le- 
kCja 17 17.30 Język r
yjakl 
kun podalawowy. lekcja .17 (ko 
lor) 18.00 "Prawo dla WIZYlt- 
kich" (kolorlO 18.36 MIRazyn mor 
IkI 19.18 Program lOkalny 19.JO 
Wleczor z dzl"nnlklcm (kolor) 
20.15 Wtorek melomana - WI- 
told Lulollr¥'skl na felUwalu 
::andryjs'::UI w C::ndawie (ko- 
lor) 2UO 
4 j(odzluy (kolor) 2
.
0 
...
kran wapomnietl" - ..We.ler 
1,laLLe" - felieton filmowy 21.45 
11",vosc1 pcllklej(o dokumentu 
- "Go
poda.II'\'o" 22.]0 W
ka- 
lyjne warJacje na temat kina 
o, 


SRODA - 25 VII 


PROGRJ\1I1 I 
. co Tel"ferle - 1.:lub Od\c.ryw 
cow T..jemnic (kolor) 10,30 ..Dy 
rekto..y" ode. '1 pt, ..!Owoj 
c'llop" fUm 'l'P 15.30 PruJlrnm 
dnia 15.35 .. Vlkl .,vn Vikin
Ówlł 
ode. 8 pt. ..!':ap1'ld' - lIt!rl
1 ani 
mowany r,
'N IIr<>lor) 18.00 "hle 
klyw program woj,:,wńdztw: 
Izcz....lńsJ.i<>l:o. kOlZallnsklego. 
Ilupal.lego, pl1skkgo. 11.

 [J
i"n 
nik !'o'rt 
:2.35 ,"n
'".ktorzy''' odc. 1 pt. 
"Sw6.1 chIoJ.>" 19.09 Dobranoc 
(koloC) 19.10 Sićd
mka 19.30 Wie 
,czór z dziennikIem (kolon 211.t5 
Film TV na Swl"cle - ..Wio- 
lna, lesi
ń. mUosć" - fUm fr,ulc 
21.55 XyZ - cz, I ikoior) 22.25 
Dziennik (kolor) 22.40 XYZ - 
cz, II (Il010:) 23.10 Studio sport 
(kolor) 
PROGRAM II 


18.20 Proj(ram dnia 18.25 Jr;

'k 
francuski kUfl podltawowy. le 
keja 18 (lDdsl awfJwy. lekcIa 19 (kolor) 
1'1.:10 PrzewOdl1lK klnomana- 
"h.ldps" (kolor) 1'1.51 "PI'O&ram 


}.. 


'-. 
"..; 


.. . ł, 
, AJ- 


na dozl' t jutro" - J'l'o
ram 1ftI'o 
olicYlty('zny 18.Z5 Studio Sport 
(kolO!) UI.IO Program le'kalny 
19,JO Wieczór z dZiennikiem (k" 
. lOr) 20,15 "Muzvka w mlodvm 
nlle8cle" - rep, muz. (koler) 
20.56 ..CzJowll'k . Aran" an«. 
fIlm dok. 21.50 24 jloozlllY (ko- 
lor) 22.00 Tcatr Telewujl - Zo- 
fIa Pcsmvlz-Pial('l'kR - ..Waka- 
('je Dad Adnatyklem" 


PIĄTEK - 27 VII 


..  : 


-
 
.:.;:
. '.._
."" 


..... _...._--
 :;:: 


..;: ...: 


J 


PROGRMI l( 


9,25 Program dlnla 
9.30 Woj5kowy program 
filmowy - ..Od Bugu do Wi 
Iły" . 
.}O,OO Kalejdoskop filmo- 
wy 
10.05 "Nledtwiedł pana 
Adamsa" - ode. lamer. 
serialu 
11.05 "U lr6deł &z,tukl" 
11.50 Uroczysta odprawa 
",a.rt - przed Grobem Nie 
znanego Zołnierza 
12.40 Niezwykłe przygQdy 
Robin Hoo.cJa - ode. 3 pt. 
..Pojm:1nie" - film pro .,..,: 


.{ 


. ..
_
: ".0-:- -
 - 


..::;<. 


", 'f
" 


-/-.-:- 
.......:- 


:.
-",--:. 
:

 -: - 


." ..)0-.:.-:.... 


PopulaTny aktOT fTanCU8- 
ki, ktÓTY występuje obecnie 
w ..DubleT:ze" wl/świetlanym 
w kinach obu wojewód:ztw, 
pTzllPfJmni się nam w filmie 
:z 1963 Tt)lcu pt. "C:::lowiek z 
Rio". Jean Paul Belmondo 
w obu filmach' daje popisy 
kaskaderskiej zTęc:::ności. 
. 


15.50 Pamiętnik Jacka 
G moc ha 
16.05 ..Foao-foto" _ pro- 
,ram Ryszarda WÓjcika 
16.20 "Połskie drogi" od 
cine-k pt. "Do broni" 
film fab. prod. TVP 
17.45 Kalendarz Stud.ia 2 
17.55 "Co miałam zro- 
bić?" 
18.25 KaJendarz Studia 2 
kpt. J. Lipiński przypomina 
18.35 Recital Elżbiety 
Tamawskiej 
19.05 Dohrall'1()( 
19.10 Siódemka 
19_30 Wieczór z Clz:eT1n!- 
k,iem 
2015 Program Studia 2 
na wieczór 
20.20 "CzłowIek s RIo" 
film pr
ygodowy z udzia- 
łem J. P. Belmond{) w roli 
głównej reż. PhUipPe de 
Broca 
22.15 "Nowa twuz pa.nl 
B" _ program muzyczny 
R. Wasylewskie
o 
22.45 ..Ja IUaudiusz" 
od,c, pt. ..Bóg CoJ.cheste
u" 
23,40 Wiadomoś
i dzien 
nika 'i. sport w Studio 2 
"Sz,tafeta po,koleń" i sprawo 
zdanie ze Spartakiady Naro 
dów ZSRR 
PROGRAM l( 


15.20 Program d-nia 
15.25 ..Ja'l'losik" ode. 10 
pt. "WI3ZYIICY za jedll'1e.go" 

kolor) 
16.łO AmatorsIka 
czosć artystycz.na - 
jemność malowania" 
16.40 Inte'rstudio 
atawia.,. (kolor) 
17,30 Estrada 
(kolotY') 
19.10 P:-ogoram lokaLny 
19.30 Wiecz6r z c:Iz.ien.ni- 
ki,.m (kolor) 
20.15 ..P!ękna nasza Pol- 
s.ka cała..." II częs
 galowe 
go koncertu z okazji za'koń 
cz.enia Dai Kultury Polskiej' 
w ZSRR. Wyst. Centralny 
Zespól Artystyczny WP. R. 
Pisarek, A. Germa.n. Z. SOŚ 
nicku, M. Rcdawicz, K. Cwy 
na.r, A, SzajeW5'k,i, K. Ko- 
wałs.ki I. in. (kolla'1oc (kolor) 19.10 Sió- 
demka 19.30 Wlccz6r z dzlennl- 
loIem (kolor) 20.15 TwóJ wspt.l- 
c7.elny" - ..Syblra('zk.... racJ.... 
tum fat>. tko:or) 22.3n Dzhmnlk 
(koluT) 22.45 Studio Sport (ko- 
lor) 


__,,-::-Jo.c 


-.:0.. 


[' :;: 
"-Ą 


 


<, 
... 
. 


'v "",,- . - :
.c:__- __-::.__ __
 


, 

 
MaTyla Rodawicz będ:d
 
śpiewać swoje pT:zeboje w 10 
botę (pT, II, godz, 20.15) w 
PTogTamie ..Piękna nas;:a 
Polska cala". Obok nie; wy- 
Itqpi wielu znanych i lubia 
nyclt wl/konawcow polskich 
piosenek. 


"_.. f / 

:j
 


1",-" - 
[ '
':.- -':
::. 
, " 
...... 


-

 
,
 


. -';":"."."- 
.;
.:


...
 
:;f
 
..

 


- 1-- 


-'ł-'
-
:_ 


:i;" 


"t , . 
"
::," 

. o" .:j:.<:}. 
" - 


\. 


"" .u 


-
- 


u "to>.: 


--..:-;-:t;._ .. 
-----.,:-.;:.. 


> 
, 


.15.::)- .: 


."'/:} 


. .. 


;':--':- -_:.---- _o:: :'

-: :;".- 


"":J--':;::- . 


Studio 2 nada o godz. 
14,30 kfJ!ejny odcillek .,KOI- 
mos ' 1999", Jednym :z ;ego 
bohateTów ;est MaTtin Lan- 
dau (na zdjęciu) odtwaTzajq 
cli postać komandoTa. 


rywkowy TV CSRS (kolor) 18,00 
Obleklyw 11.211 1)
I
nnik (koLor) 
16.JO Mag"
VD mOloryzacyjny 
(kolor) 17.00 Studio Sport (ko- 
lor) t7.10 "Dzień dobry w kre- 
KU rod
lny" (kolol ) 17.35 ..Dy- 
rektorzy" OOC, 4 pt ..SpadajlIca 
gWiazd,," film fab TP 19.00 Vo- 
b'"Rnoc (kolor) 19.1(1 Slooemka 
19.JO wle('..or z d
lcnnJklt'm tko- 
lOr) 20.15 .WuyUko u "Izylt- 
ko" (kolor) 
1.25 C"melata (ko- 
101") 
l.SO D
ienn;k (kolon 22,(15 
"Nigdy wiecef' - dokum..nt,y 
okrucieństwa - prog' am publ1- 
cyst y ('Ul Y (kolarj 32.20 Sludlo 

JJOrl (kolol ) 


i I 


PROGRAM II 
15.111 Projlram dnia 15.20 J'ezyk 
francuski kurl padllawowv. lek 
cja 20 (kolor) 1..5(1 Jczyk nie- 
miecki. lekcJa 20 18 15 Jl;zvk ro- 
Iyjski kun POdSlllWOWV, lekcja 

 (kolor) 18.45 "WlzvLowka z..... 
..... MO.le lIlIaSi.... Wschowa- 
pr0l!raon publlcyRlycznv (kolor) 
17.00 Porad...Uk dOlllowv (kolor) 
17.30 Sl.udlo Sport (koler) 1'1.:10 
..:110da I urOda" (kolaI) 1R.JO 
Klub Jazzowv StudIa Gama 
(kolor) 19.10 Program lOkalny 
19.30 Wieczór 7 dzicunakleon (ko- 
lon 20.15 Teal r Wspomnień - 
196"- Tadel'&Z Bov.ZclcIlf,kl- 
"Obrachunki bovowskle" 
cz. 2 21.00 Porad.nik zlllolory- 
zowancl1.O I u. val.v (kolor) 21.10 
2t god
lnv (kolor) 21 20 PrC'llllera 
W dwólce - ..Nie ma _prawy" 
- jug. film fdb. 


J *
 
_s:. 


, . ,,-.: i 
'-'\
;
"
,:' 
, ,t, 


-r 


,. t u"-,j--.::,; 
":s... "". -)o""'. ,....: 
.,.......--:.....)-... :." :!:::. 


-.
' ""';;'. 


l 


'
.' 
t,. 


" '- - ' 1 
-" ." 
5" ,,', , 
":i :-
..... o:. 
.;.:- -.:.....:. 
->-
-"'
:=:.x.:. 


ł ... 


...:-":-":;:..... 


.::,. ...-.:-.:. ;.:
-'! 
. -....-. .:--
- ,...:..... 
..--: 
"..-::
--,. - 

"
.
. \':._:' 
--'
-"":" ,"\'
' 
,. --- ---- -- 
:._... .-. ;'.:._::.=< :--. 


/' 
/"" 
..
 
:.:.J'..£.../
.... 


".:...: ;... 


.:.:::. ...:. :
-t-=.. :-. .-
 


.:)C 


W ntedziełę. 22 bm. - "Przygoda na MC1Tiens:ztacie", 
film, którego LWOTCq jest nieżyjqcl/ jl:.l To!żyseT L.eollaTd 
Buc:::kowski (na zdjęciu z lew
j, PU...CZLlS rcaii,acji "l'r:::1I 
gudy"). W głównI/ch Tolach wlIstępujq: L:dia KOTSakól/J- 
!Ul i Tadeusz Schmidt. 


1IIDRlI1I1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I I III I II I 1111 I I I II I II II I II I II II 111111 lIIIlIlIIII II I 11111 I I II I II I I I I II I III 11111 I I I I I I I 1111 I I III III II I II I II : I I I 1111 II I I III II II II I 1111111111111 I I 1111 III 11111 I I I II I III III I II I III II 
E "Glos Pomorla" - dliennik Polskiej Zjednoclonej Partii Robot nicIej. Redaguje Kolegium - ul. Zwycięstwo 137/139 (budynek WRZZ), 75-604 KosIalin. Telefony: centrola 279.21 (ląclY ze 
 
::: wSlystkimi dliolami), sekretariat, nacI. redc klor: 226-93, I'cy nacI. red.: 233-0\ 242-08, sekretarz red.: 251.01, publicyici: 243-53, 251-57, 251,40, dlial reporterski: 245-59, 233-20, dlial miejski: = 
8 224-95, dlial sportowy: 233-20 (w dlien), 246-51 (wiecIorem i w niedlielę), dllał lącznoici z clytelnikami: 250-05. ::: 

 Oddlial redokcji w Słupsku ul. Sienkiewicla 20, 76-201 Słupsk tel. 51-9
 (sekretariat), 68-58 i 54-66. = :: ::: _ 
Biulo Ogloszeń Koslolinskiego Wydawnictwa Prasowego - 1.:11 CCl Pawła Findera 27a, 75-721 Koszalin, teł. 222-91. Wplaty na prenumeratę (miesięclna _ 30,50 II, kwartalna _ 9' II, p61roclna 
- 182 II, roclna - 364 II) przyjmują ufll:dy pocltowe, listonoue oral oddzialy delegatury Przedsiębiorstwa Upowuechnionia Prasy i Książki. Wuelkich informocji o warunkach prenumeraty 
== udlielają wszystkie placówki "Ruch" i poczty. ::: 
= WvdawcCl: KoszaliIisIcie Wydownictwo Prasowe RSW "Prasa - Ksiqik'a - Ruch" ul. Pawia Findera 27a, 75-721 Koualin, centfala telefoniczna 240-27. Tloczono: Prasowe Zaklady Graficzne ::: 
S Koszalin ul. Alfreda Lampego 18. Nr indeksu 35024.. 8 
- 
IIlIlIIlllllllllllIlIlllllllllllIlllllIIlllllIllllllllllll1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII(lllllllIllllIllllllllllllllll11111111111111111111111111111111111111111111111 'Plos Pomorza nr 162 


MAGAlYN 


Strona :11 


I 


t::  
I 


KOSZALIN 
ADRlAI pilItek - Mlltrz kIe- 
rownicy ucieka (U8A. I. 11
 - 
I. li, II i 20; I. 11 D,uewczyn- 
ka. ktora lubi marzy t; 'Ob.. 
lIiedz.: 8to k_1 do. Itu brzelów 
CpOl.. I. II) - I. 11.30, n.łl I 20; 
POranek - niedz.. I. 11 I l.: 
Dl.iewczynka ktMa lubi manyt 
(NRD, 
. lRYTERIUM - I. 11.10 Grani 
lI:a (pol.. i. 11). I. ZD Zmory (pol. 
L II, 
ZACI8ZE - Orkleltra Klubu 
l!Iamo.tnych Sere liedanta Pep- 
pera (liSA. I. U, - I. 11." ł 
ZO; pOranek - Dledz., I. 12: 
Chłopiec ;& burzy (austr.) 
MUZA - 8an Babl
 Io.dz. ZI 
CWI., l. II) - I. n i 19.30; pO_ 

anek - niedz. I. 11:" Cl.aro.- 
dzieJlkle dary' (NRD) 
SŁUPSK 
b MILENIUM - 8to. ko.nl do.."tu 
rzel6w ('pol.. I. 15, - I. II, 
18.11. 20,30; Krzy tacy (pol.) _ I. 
11.30 I U.łl 
POLONIA. _ Do. krwI o.ltat- 
IIleJ Ipol.. l. 12) - I. II, 1.,30. 
lO.b. I.' 14 - GodzIlla I'ontra 
Gllan; pOranek - Dicdl. ],ibllck 
&NRD) - I. 11 
11- 
8ARWICE - Bitwa o. Nldway 
(USA. l. 12, pan. orli do. lOb. 
Ryeerz I 10.1 I cr.. (
adz., I. 111 
pan,; poranek - nledz. UwaKa 
łolw (radz.) 
BIAŁOGARD: BAŁTYK _ pili 
tek - Ko.milarz w Ip6dnicy 
(trane.. I. 15, 'Ob., niedz. _ 
Oltatni raz (U8A. I. n, _ I. 
17,
5 i 20; podarunek Czarnez:o. 
KSII:ela (radz.) - I. 15: CAPI- 
TOL - Szczeki Z IUSA. l. 15) 
eraz (pilItek' WIlIata Diania 
,radl,); PDranek - niedz. Konik 
GarbuSek (radz.) 
BIAŁ y BOR - Beltla (pol.. 1. 
U) o.raz w piątek - Wllaata nla- 
lila (radz,. I. 12): poranek- 
lIledZ. KrDpka. kropka. przecl- 
Ilek (radz., lob. - nieezynne 
BOBOLICE - Kobra (Jap" 1. 
UlGraz Zdolny do wszyltkiez:o 
(radz.): lob, - nieczynne: pora- 
nek. _ ui..dz. ltl1leuiny cIoci 
(pOI. zPltaw) 
BYTOW: ALBATROS - Wiei- - 
ki lamotnlk (rum.. I. II' o.raz 
,,!lIk IraliuJe (NRD': poranek - 
IUedz. Dzip('ili.two w olnlu 
cradz,): KINOTt:ATR - tylko. 
POranek - nledz. To.mclo Pa- 
luch (rranc.) - , / 
CZAPLINEK - Bilet powrot- 
lIy (pol. l. 11' o.raz 8karb IIMII.I; 
lOb, - nleezynne: poranek- 
IIledz. R4bert I Jelo malpka 
(CSRS) . . 
. CZARNE: PRZODOWNIK 
A,kwarele (pol,. I. 15,; leb, - 
IUeczynne; poranek niedz. 
Ralanel wedkanem (rum,!; 
WIĄRUS - Barwv majej mlo.- 
d

ci 1.1ap.. I. 15": poranek- 
Dledz. Kr6lewna I o.sll1k (pOI. 
Sellaw) 
CZł.1JCHOW - 87pltal prze- 
mienienia (pol.. I III o.raz plll- 
tek - Czterej pancerni I piel 
111 n. (pol.l: poranek - nledz, 
Piekielne PrzYlodv (pal, zeltaw) 
.DAMNICA _ Pletaszek I Ro- 
blnlOn (anz:.. I. 151; lob. ni.,. 
czynne: poranek - niedz. Bo- 
elanie z:niazdo (1)01. zeslaw) 
DĘRNICA KASZUBSKA 

eskie Iprawy ,anIl.. l. II); lOb. 
IIleczynne; poranek nledz. 
Reklio pnewodnik (pal. zeltaw) 
DARLOWO - Gwi"l.dne wojny 
(USA. I. 12);. poranek - niedz. 
Dapokl hiJe zelar (radz,1 
DERRZNO: KUTROWE 
Trzej mUll.kleterawie Ipanam.. 
I, U); T>araD..k - njedz. Blllpcz- 
ka (pOI.,: 'PIONIER - Milolit 
w lodzinach nadliczbowych 
(ani.. I. 15): lob. nieczynne; po- 

anek - niedz. Konl'Prt na pa- 
telnie I (lrkieltr'e (NłtD) 
DRA WSKO POM, AUda 
ucieka Po raz o.statnl (trane.. 
I, 15, araz w piątek - Jeździee 
bez lło.wy (radz.1; poran..k - 
lIied7. Sroka zlocbieJka (pOI. ze- 
Itaw) 
GŁOWr:ZYC"E - Azyl (pol" I. 
15, - 1:0.417., II: poranek - nledz, 
I, 12 I'ampalinl l' tapir (pol. ze- 
Itawl: lob, nieczynne 
GOSnNO - Po.wr6t Itraco- 
lIych (JUK.. I. 121: lob. nleC7yn- 
ne; poranek - niedz. Kócbany 
drapieinik (001, zestaw) 
KAUSZ POM. RomaD I 
Małda (PDI., I. 11) oraz w lI;a- 
tek - Baśń G J..nym Soko.le 
'(radz,): lab. nleczynnel poranek 
- niedz. RekliG 10lpOdarz lpol. 
zeltaw, 
KARLINO - Julia (USA, 1. 
II) o.raz w pllltł:k - Najplekniej 
IZY 'kon (radz,); poranek 
miedz. pollka. lola
 (pal., 
KĘPICE KoronC7arka 
Clzwajc.. I. 15, araz w lIlIItek - 
Tajemniczy IIplilr' (we.:.. I. 12): 
poranek - niedz. Ewa chce Ipać 
(poU 
KC'ŁOBRZEG: W'YBRZF.1;E- 
Wlern'ł tona (franc'.. l. IBl: 
S7raekl 2 (liSA, I. 151: platek. 
.ab. I. 10.39 - pr7:"'ody m
l"kl 
Nukl (radz.): 1IOran..'k - nledz, 
Zalluka w pla,kll tpal. zellawl; 
KALMAR '- lIlIItek - Idź do. 
mamy. tata lIueuje (franc.. I. 
II, lAtania (rarlz,): lOb. nledz. 
8to koni <10 ItU brzel/(6w 
(pOI.. I, 15) paranek - niedz. 
Bialy Rim Cl.arn.. Ucho. II 1'70. 
(rad7.. I. 121; PIAI':T - Powrót 
I."zlowieka zwane!!;' Koni
m 
(USA. I, 15,; poranek - nl..dz. 
Co.larlol zdobywCII kOImolu 
(pnl.\ 
LF,BORK Se<'zla Faya"" 
EW.......' I'I'PF,'f"m (frant':. 1. 151 
o.raz Pnez Obrv 8ka"
'" "'8AI 
I.AZY -
. 100 I lltek. I.,b. - 
""ielka oodr6t Bolka I LOlka: 
miedz. Rllkllo. lado.wnik: I. ID. 
pl.t..k: Gd7ie Ile po"ziała , ko.m 
panla'! (frane.) lOb, nied
. - 
811"ereklprel w nlebllZllleezeń- 
i 
w ie (jall., 1.151 I. 19.30 ])illlek 

 (izl:
e
! _ UU8Aj L 
 lob. 


.1 


I 


Jo.e Valachl (wl.. I. II); niedł. 
Wielki len (al1l:.. I. 15) 
ŁEBA - Gęliarek Marlek 
(węl:., oraz piątek. lob. - Szan- 
tai (anl\',. I. 181. niedz. Miltrz 
kierownicy ucieRa 11ISA, l. 11) 
MIASl'KO - Panowie dbajcie 
o. tony (tra.nc,) oraz piątek - 
Czh'rcJ pancerni I piel nr ez. 
">ol.); poranek - medz. C
lar- 
101 na Dl.ikhn Zachod;tie Ipal.) 
MIELNO: FALA - I. 11: Po- 
droi 1I.ola w butach (jap.): I, 
11 - Dubler (franc,. L 121; 1(. 
U..O I ZI - O Jeden most za 
daleko. (ani,. l. 151: pOranek - 
niedz. Rek,io. s.\do.wnlk (pDI. ze- 
Itawl; HAWANA - I. 10.ł5: pili 
tek. lob. - Swlllteczne pDrzlld- 
ki; nied
. :- 8enmrl ptak Izcze- 
'cIa: I. 15,łI pill'ek, lob.- 
O
tatni pOcilIG z Gun lIil1 (USA. 
l. II' niedz. Kachaj albo rzut 
(pol,) I. II I II .. 8mlerć ealo- 
wieka l!torumpOwanelo. (frane.. 
]. 151. pili tek, . lOb. niedz. I. ZS 
Lęk wylOko&cl (USA. l. 11) 
POI.ANOW 2:6ltodzl6b 
(rad7., Szal (ani,. I. IBl; poranek 
- niedz. Miś na nlOrzu (pOI, 
zeltaw); lOb. nieczynne 
POŁCZ'YN ZDROJ - pilItek: 
WYlilla Ikazanc..w (meksyk.. I. 
II): 'Ob. niecI.. Inny nle
('zyzna, 
inna Iznnsa (franc,. l. 11) 
PRZEClILEWO - 8zc7A:c6lny 
d7Jeń (wl.. l. II). lob. nieczyn- 
ne: pOranek - nleda. ZiDdy - 
ehlopiec z balien (mekl.) 
S!\AWNO - Teat pilota Plrxa 
(pOI.. l. 12) o.raz pilItek. lob. 11;0. 
niec Imp..ralo.ra ta.l.:j (rad z" I, 
1
1: pOran.'k - niedz. Marylla 
1 krasno.ludkl ('pol.) 
8ŁA WOBORZE O Jeden 
mo.lt za daleko (ani.. I. II' lOb. 
nieczynne; poranek niedz. Za- 
klęty zamek (pOI. ultaw) 
81ANOW - Straceńcy (U8A. 
1. 181; poranki - lOb., nleda. 
Cudo.wny ko.tuluk (WIOl.) 
81EMIROWICI: UtruOJ1a 
ezdt Katarzyny Blum (RFN. l. 
15): pOran..k - niedz. PrzYIody 
Robotka Chrobotka 
. SZCZECINEK: PRZYJA1J!" - 
pi4tek: Niezamdna kobilta 
(USA. l. II), lOb. niedz. Miltu 
kierawnlcy ucieka (USA. l. 15) 
- I. ID. 18 I 20: poranek - nie- 
dziela I. 11 I 12,30 - Jak Ile 
budl.i kr6lewny (C8RSI; KAME- 
RALNE - pilItek: Miasto nle- 
ujarzmio.ne ("pol,) o.raz Opowidt 
o. EW Brielt (RFN) - I. n I 
II; lob., niedz. Po.wr6t tajemnl- 
czelo. blDnd y.na (tranc.. I. 12,. 
I. 17 I 1. oraz Akeja pod Ane- 
nalem (PilI.): KADR - lIilltek: 
nieczynne; lOb., niedz. 8wiallo 
(tranc:" I. 111: poranek - niedz. 
Bialv Blm Czarne Ucll. (radz.. 
l. U) 
AWIDWIN: WARSZAWA 
Dubler (frane., I. le) o.raz plll- 
tek - WYlpa Ikub6w (franc,. 
I. 12: pora'nelt - nild7. Bleklt- 
nv ptak (radz.-USA': MEWA - 
Wyapy na Golhtro.ntle (1I8A, I. 
12': po.ranek - nIedz. Z kileli 
król6w (radz.) 
USTKA - pIlItek: .znekl Z 
(USA. l. Ul; 'Ob.. niedz. Bultalo 
Bill I Indianie (U8A, l. 12): po- 
ranek :- niedz. Pirat tmekl.) 
U8TRONIE MORSKIE 
Gwiezdne wo.'ny (OSA. I. f2); 
pOranek - niedz. Mallczny ka- 
mień (RFN, 
7.LOCn:NIEC - UllkacJa IlIe- 
eJalna (jul., l. II, o.raz płlltek 
- Dziadek do. o.rzech6w (001.): 
poran..k -, njedz. Pojedynek W 
bUlzu (pol. zClt
W). 
. Podajemy na podltawle Inl«- 
maeJI OPRFI 


.]ĄT-. 
.ROORAM I 
wtad,: 0.01, 1.00. 2.110, UIO. 4.00. 
',00, UIO, 1,00, B.OII. 8.IMI, 141.W, 
111.00. l
,OII. lW.4IO, 30.110, 31.00. 
"t»-8.00 SYGNAŁY DN]A t.OI 
-11.40 LATO Z RADIE.r.1 1'1,4\) 
Rawe 22.00 
"ALIBI DLA 8ĘDZIEGO" 
Iluchaw, 13.00 Granice jamu 
23.40-24.00 Muzyka na dcbrRiIloc 


PROGRAM III 
Wlad,: 1.10. 
..prNen\ pr_ 'wlat: 'f.IIO. 
I.(IQ, 10.30, 12.00. lł.OO. 17.00. luo,. 
'.00-8.00 Miedzy lII1em a dnIem 
B,05 za kierownIclI B.tO Co kto 
lubi 9.00 "Drzewo lIscl nil d0- 
biera" - o.de. pow. 8.141 Kler- 
mac płyt 9.łI Dvakateka pod 
,ruszlI 10.35 Spotk.anil na IU:ZY- 
cle: K. KroI I W Ka.ro.la.k 11.30 
DySkoteka pod ItruszlI 10.05 W 
tonacji Tr6jkl 13.00 Powt6rka II 
razrywk.1 13.50 ..Jedaorotec" - 
odc. pow, 14.00 Narodowe Izko- 
ły - muzyka rOClyjslka 15.05 Wa- 
kac
 ze .wolnJl;lem lł.tO GIlar... 
kaltanletv i plo.sen.ka 16.:bO Mu- 
zykobranie 1'1.05 Poczta UI
F 
1'1.40 Studio. nll:llrai! - aud. 18.25 
Cz... r..laksu 19.00 "DIABŁY" - 
odc. 'f 19.35 Opera tyJl;od.nia lt.50 
..Drzewo 1lscI nie dabie,'a" - 
ode. pOW. 20.00 Intenadlo 111.411 
..Dro.ga do Pol,kl" - aUd, 21.00 
W. Karotak ara Itandardy 11.20 
Thelauru. muzyki pollk!eJ 22.00 
GwlalZd« aledmlu wieczorÓw 
22.11 Trzy kwad-ranM Jazzu 13.00 


'"  


"I 


wJ." 19.30 KONCERT MUZYK] 
POLSKIEJ z okazj.l 35 ROCZNI- 
CY SWIĘTA ODRODZENIA 
PRL 011:, 20040 Anonim z XVl1 w. 
21.;>0 lntormacje lportowe 22.00 
Slad y na plask u - aud. 2.3.1M1 
MI
trzow
c mterpretacjl mu.,yki 
dawne l 23.40-2oł.00 Muzyka na 
Q.obranoc 
PROGRAM III 
WIIId.: .1.11. 
Ekepcuem pr_ lIwł.t: 1.311, 
1.,1111, MI....,. . 
'.011-8.30 MdodJe przebudElnkt 
I.as Co klo. lubi 9.00 "DI'UWO 11- 
icl nie dobiera" - odc. pow.. 

,.JO l>ol8klo;: p"j..a14l muzyc
ne 
11,30 "Dro.ga do PolJikJ" - aud. 
11.:.0 PoiJIkle pejważe muzyczne 
leJ.20 "Dre>ga do PollkJ" - a-ud. 
leJ.40 Pob.kle peJ/.a2e muzyczne 
11.00 "DIAHLY" - odc. 1 11.341 
Pod urokiem. klalykbw lUli) 
,NaJwainrejszy dla niego byl 
człowiek" - aUd, 12.25 Spotka- 
'He Jazzu z plosenkll 13.00 Pow- 
tórka a ro.zrywkl 13,90 "Jedno.- 
rożec" - ode. pow, 14.05 N.i.ro- 
dowe Izkoly - muzyka pc.1s-k1 
15.
 Konce.rt dla laureata 18.30 
Gula zelp61 "Extra BaU" 11.40 
"Skarby ziemi" a'ud. 17.05 
Paczta UKF 17.. Pod urokiem 
poezJI 18.10 Koncert jak
e&o nie 
b
lo HI.OO TAI< BYŁO... - ,ud. 
1!i.311 Opera ty,odnla 19,'" ..Dr Le 
Wo lilki nie dobiera" - odc. 
pow, 22.00 Gwiazda IledmIu wle- 
czorbw - E. BeJn 22,15 ..HONOR 
RODZINY" sluchow. 22.35 
Pod uro.kJem IIWlngu 23.00 Z 
pol
klej poezji wlPótczcanej 23,05 
-2,00 Jam acalon w Trojle 


NIEDZIELA. 
PROGRAM I 


Wiad.: 0.01, 1.00, 2.00. ..00, 4.00. 
Ula, 1.00. 7.00, 6.00, 10.W, 16.ClO. 
1
.oo. :U.OO, :1.1.00. 
'f.35 Gr"J kapelo 'f.30 MMkwa 
z mel. i pioflenkll 8,2CJ Z pI
cn- 
kil kil od Tat,r do Bałt
l.u 8.00 
Informacje 5portowe leJ.Q;; Wier- 
sze J. I 
TRANSMISJA Z UROCZYSTEJ 
ZMIANY WARTY PRZY GRO- 
BlE NIEZNANEGO 2:0ŁN]ERZA 
W WARSZA WIE 12.30 W lamo 
poludnlc 14.:10 Dta kierowców 
14022 Gra zelp6! J. Mlkuły 14.30 
"W Jezio.lanach" 15.00 Ko.nce'rt 
tyczeil 11,05 TRZY D2:WIĘKo- 
WISKA K, I, GALCZYŃSIl; &:vm... 
foniemy op. . 1ł.3' "Plekna na- 
ILa PoIIka cala" 15.00 DLA MŁO 
DZIEZY
 "Obru przywołany" 
- I'ep. 1',30 Najcłekawlze na- 
Iranla r.ad.iowe - aud. 11.30 Pa- 
rada audycJi rouywkowych - 
aud. 18.00 Arie z opec Verd1eltO 
I Pucc.oiego 18.ł5 W. 2:e1eil5kl: 
Suita tancow polskich 19.00 Re- 
cital H. Kvn'ckit'J 18.:10 Rotz,glo- 
$nla Harcer&ka - maa. 20.00 
Z, Noskowski: Kwartet forte- 
pianowy d-moU op, 1 :10.38 K. 
sz
man()wlkl: 11 Koncen akrzyp 
cowy op. II 21.16 Portret pISa- 
rza - E. Brylla - .ud. 21.łI 
P<>lIka muzyka _p6lczesn.a w 
rolcu 35-Iecla - aud. 22.00 Poe- 
t
ckl koncert tyc1teil 22.10 Mu- 
zyka etaro.polska 23.łO-U.oo M\aoo 
zyka na dobranoc 
PROGRAM 111 
WIad.: 'f.oo. 
1CkIIpre-ł!m przec Iłwłat: '.30,; 
lł.rIO. 1.,30. 
'.30 Swlllleczne rytmy B.I' W. 
Kaloiak ara przebaje 1.35 Pod 
uro.klem folkloru 1.00 "Drzewo 
llscl nie dobiera". - odc, pow. 
9.10 PlOIIl!"ukl ....pomnlenl. 
B.30 Kiedy Lublin byl Warszaw II 
- rep 9.40 PioIIen-kl - WlPG- 
mnienla 1().00 Zakochany w Sta. 
rym MI"ścle - rep. 10.18 PIolen 
ki - wspol11lllenla leJ.3O Wisła 
p
zY1lzlośel - rep, 10.tO PloaenkJ 
- wspomnienia 11.00 8zvbowam. 
ku sło.ńcu - rep. 11 tG Płoacpk1 
_ Wlpomnlenla 11.30 Na umku 
w Iipcawe 'wleto - rep, lI.40 
Muzyka na zamku Kr6lews
um 
(1) 12.411 ..Na przyklad 43.50-14.00, 14.15-.14.41 
Gr... 1..30-:10.01 OI(blnoool&kł 
muz)'(:my prOirarn Itereolonlcz- 
rlY. 
UWAGA: W dniu . lipca · 
(nled.zleiaJ nie 
 pcoeramu 
łoka
eeo. 


Z pol8klej pof'zjl wwp6łcze.td 
23.
l,OO Mu;:d-,y dniem a lnem' 
PROGRAM IV 
ad.: 'f,30, 12.00, 
.oo. 11.0'.1, 
32.

. 


B.OO PI06en3d na wakacje (]I 
I.!IU ..W
>d,ruJemy z plo."nkll" 
- aud, 8.2;; Poor61e muzycLne 
po kraju 9.40 DLA NAJMŁOD- 
SZYCH: ..Mirek I Morka" 
.lucl1o.w, 141.00 "O 8101
mie w 
d<:ble ukrytym" - Iluchow. 10.:10 
Estrada pt
yjatnl 11.00 J. an&lel- 
.kl (1'1) 11.13 Zupót A, Skorupki 
11.30 Gwiazdy opery poL..kleJ - 
T. KUb,&k" 12.2
 Giełda płyt 
13.00 PI z(,boje z
muslcal1 1350 
5tucl10 Slereo 14.l1li NAtJlńce lu<'l",ckie 
16.40 "DluRO. I IZrześUwic"- 
fra..m. pow. 18115 O potrzeb:e. 
Itrate-"II zarzllozanla aud, 
16.23 Pulapka na płyty - aud, 
18.25 U:lIwersytet Tornilskl- 
eud, IW.oo ..Ratujmy IX,,-,czoly" 
- aud. 19.15 J ni-mleekl (171 
18.30 I
ONCERT SY;\lFOlllICZ.NY 
ootwo:>rzen!e z saH Filhar- 
monII Krnkowsklej z d
. 22 V 
1!1'19 r. 11.411 Liryka wok,a
na T, 
BAIRDA 31.30 Laurcacl chopI- 
nowscy na płytach - aud, :12.15 
Po.lska technika w Atryce - 
aud. 22.25 Grudzi
;& - mlalto. 
atarych tradycji - aud. 22.50 
Emilio. de CAVALIERI: "Reppre 
aentatlone d4 anlma et d-l cor- 
po" opera-oratorlurn w. 
akt.ch 


1!I01!l0TA 
PROGRAM I 
Wla
: 8.01, 1.00, 2.00, 
.OO, 4.t1ll. 
11.00, '.00, 1.00, ",,00, -9,IMI,. 141.00. 
11.00,. 15.00. 19.00. 
1.00, 
8.00-9.00 SYGNAł Y DNIA 1.05 
-11.441 LATO Z RADIEM 11.40 
Radio. klerowc6w 11.6'f Syltnal 
cusu I hejnał 12.35 ..Na DOIud- 
nie od CZantcwU" 12.łI ROLNI- 
CZY KW-\DRAN8 13.01 Przeboje 
na lato 13.:10 ..Novl Slnlers" 
13.40 KIIClk melomana 14.00-18.00 
8tudlo Gama lUO "TA W]ES 
MOGILA" - lłuchow. 11.00-18.21 
JEDYNKA 1'1 :»-18.00 RadJoku- 
rier - aud. 18.25 Dla klero.w- 
cbw lł1.3a Przeboje Studia Ga- 
ma 19.15 Z warszawskielCO atudia 
19.30 PodWlecz'orek przy mikro- 
tanle 21.05 Gwiazdy jazzu pol- 
skleJl;o 11.35 Przy mUlEyce a I""'r 
cle 22.00 Radio klerowcbw 22.22 
Na muzyczne,l Intenle 2300-:13.59 
Wita Wal Pollka - m
. 
PROGRAM' NOCNY 


0.00 Kalendarz Kultur... Pol- 
skiej O,l
.oo NOCNE 8TUDIO 
GAMA 
PROGRAM n 
Wiad.: 4.30, 5.30, 8.30, 'f.3.. I.SO, 
11,30, !3.30. 21.50, 23.30, 
'f.311 Poranek muzyki pol.!łkleJ 
0.31 DIALOGI I Zf1L17.ENIA 
8.30 "hURANTY WARSZAWY" 
- lłuchow. 10.441 Gr()('h - ka- 
pUIl1I -, J. Ko.walskl 11.00 Kon- 
cert cht>p
no.Wlkl 11.4$ Muzyka 
.poIł atrzechy U.57 SYJl;nal CZR- 
w I heJnal 12.01 Wakacje mdo- 
ma.n-a 12.55 Gra F. G<>va ta 
 
MAG. WEDKARSKI 13.15 K. 
TlluslJl;: Rem4nlllCerJc'e z apery 
..II alka" St. Monlus7kl 13.38 ZZ 
WSI ] O WSI 13.51 Sootkli'Dla z 
tolklorem 14.10 O zdrowiu dla 
zdrowia 14.30 Dla dzieci ..O kra- 
.u,oludkach I Ilerotoe Ma'r
'III" 
- adc. DOW, 15.115 Muzvka Ma- 
"'trta 111.20 RADlO
'ERIE 18.011 
Gra C Santana 18.111 Prz-ekr6j 
muzyczny tyltod'l1la 111.40 Czy 
znasz le kSlat.ke' 11.4111 Z ar('hl- 
wum jazzu 1'1.30 ..Obllczp al
l" 
- mo.nld fragmf'nt/lw pr07.Y 1. 
Iwaazklewl."a IB.(I() 1I1strA"'1 Ma- 
łych M
lzvkbw 11.21 Plebllcyt 
Studia Gama 19,00 ..MatYllako- 


= INFORMAc.lE-DViURY.TELEFONY = 


20 VII PIĄTEK - CZESŁAWA 
21 VII SOBOTA - DANIELA 
22 VII NIEDZIELA - $WIĘTO ODRODZENIA 
tYELE' 


Od pIątku do niedzieli wlącz- 
nie proa:ram Imprez z (1kaz.!ł 
31-lecla Palakl Ludowe.! .Ielt 
Izczeaólnle bogaty, (Olobno za 
mll'llzczamy proaram ..Słupsklej 
la bot y" z "Glolem Po.morza"' 
[Ioraz Imprez apartawa-rekrea
yJ 
nYl'h w obu województwach). 
W KOIzaHnle trwa IV Swlato- 
wy Festiwal Ch6r6w Palonl.'- 
nych, Z Clk.jl tej Imprezy 21 
bm, o aodz. 19 w amfite:ltrze 
odbedzle III! uroc
y"ty koncert, 
w poludnie zaś Ipotkanle V.'IAdll 
mlejlklch I uczeatnlka.mt Futi- 
walu. 
Dzlllaj altod?. 14 władze miej 
.kle Ipotkajll liII w ra-tulzu II 
ludtm4 Izczeg61nle zalłutonyml 
dla mini ta. RÓwnid dzl.iaj'zo- 
Itaną oddą.ne do u:l;ytkU tak 
watne dla mlaeta Inweltycle 
dl'O&owe j..k przebudowane od- 
cinki ul. GnldnleńakleJ araz 
KrakUla I Waondy a tute pad 
ziemne przejłc:le przy dworcach 
PKP I PKS. 
BTD. I, 11 - "Nlezwykla IIrzy- W &odzlna
h od 13.38 do 11' 
Illoda" J. Odro.'Y'*I! .....a. ,I,tak. p'>d pomnikamJ wddęoznoscl l 

bo 
", - - 
 p.
 
. 
oJown

w. ł'PR .0-. I 


MY 


K08ZALlN
 11'1 - MO. tn .. 
11...__ lo ..._...... _. .,,,J -." .. aC 
Ratunkowe. 250-51:' Info.rmacja 
o ulI ulach. 280 - Auto.matyca- 
na Informacja paSzportowa. 
8ŁUPSK, 1117 - MO. 0.1- 
Strat Pożarua 991 - Po.l:ato.wle 
RatunkowI. 17-20: Into.rmacJa o. 
Ullu.ach. ' 


et D lURY 


KOSZ:\LlN Apteka nr 
3B-005. ul. Swlercl..wlkieao 11115, 
tel. 119-DB; SŁUPSK - Apt.eka 
nr n.uos, ul. P. FIndera 30. tel, 
n-II: BIAŁOGARD Apteka 
nr II-D3B. Pl. Wolnoacl 1/7. tel. 
27-BD; . KOŁOHltZEG - Apteka 
przy ul, MIYlilkleJ 12. tel. 
13-70; LĘRORK - Ąpleka nr 
71-000. ul. Poko.lu 4. tel. 211-52: 
SZCZECINEK Apteka nr 
n-P3D. ul. ZI Lutelo. ZI, tel. 
17 -.5. 


, 


AT II 


KOSZALIN 


"' 


8ŁA WNO 
DOI\I KULTURY, I. II 
,.Nlezwykla pnYloda" J. Odra- 
wllta - niedziela. 


8ŁUPSK 
PA I'i;STWOWY TEA TR MU- 
ZYCZN'Y. pilItek .. ID - "lI;wla 
ty polikie" J. Tuwima. 


W SWIĄTECZNE DNI 


.tan'lI zaclunlllte w...ty hono.- 
rowe. O godz. 15 delelacje za- 
kladów pracy I o.rganlzacjl pa 
lItyczno-lpołecznych zlotll tam 
willza
ki kwla.t6w, 
W Słuplku dzlalaJ CI aods. 18 
na pl. Zwyciljetwa zacznie Ile 
ma
1featacja mleazkańców z 0- 
kUjI Swhlta Odrodz..nla. przy- 
nombnamy. te zbl6rka de1eltacjl 
z zaklad6w pracy zOltala Ultalo 
na od Rodz, 11,30 da 11.41. 
Członkowie .ZBoWiD o.raz 
ZWlllZku Inwalld6w WO.lennych 
prolzenl lą o przybycie pod ale 
Itzlhe ZW ZBoWiD Drzy al. Slen 
klewlcza 21. a goltz. 15.15. Je- 
dnoczdnie przeprauamy zbowl 
dowc6w za błąd we wczora,jlzej 
Inrarmacjl. 'dotyczlICY tej zbi6r- 
Jd. 
W ł..borku dzlllaj, o. 
dz. 18, 
zOltanll otwarte ltorty tenIsowe 
OHP. wyhudowane w c7.ynle 
apołecznym dla ue'Zl'zenla 3S-le- 
cia PRL, Jednocu'nłe r
parz 
nie III! trzyctnlowy. I Wojew6dz 
ki Turniej Tenllawy o puchali' 
komendanta 38-ł OIlP. 
Dzisiaj za bm. O aadz. I'f W 
Slup.kU odbo:da III! dwa oltat- 
nie mecze oJl;Ólnapallklego tur 
nleju pliki -łntkowel juniorek 
a puchar prezydenta mi
atll, 
Gra.!ą: ŁKS ŁOl!dzle 
.otw.rta od Itarlz. . da 12. Od 
ladz, 18 da 14 dyżurulą: ..DeUka 
te.y" nr 3 przy ul. Zwycleltwa 
I4B. sld"p cI"ltka-rsld przy ul. 
ZwyclcIJ'"a 47 
 uKarnioazcwl- 
ce" pl"7Y ul. Zwych:ltwa. W 
Ito. . .
 f 


f):' . 


:
, . - 
':':"
', 
=...... 


...Ii,... no .......::. ...
:.. 


. 

 " 


... 


. 
\111 
l

a


1I 
 


- ':_' 
',.. :- 


'
 


e 


stwowe' Szkol, Dramat)'cznej 
w War5zawie Rok póiniej jui 
jako absolwent. w)'stępowa! 
no deskach 'ealru Miejskiego 
w 'orunlu Przed wojna, iesz 
Cle icilkakrotnle zmienlal sce 
nę Przez d
a sezony gral w 
'ealne objazdowym w lucku. 
potniej w "Reducie" w War. 
szawie. w 'eolne Miejskim 
w Wilnie. w 'ealne polskim 
w Poznaniu, a wojno rosIola 
go w 'eatne im Slowackiego 
w Krakowie, gdzie równiei 
WYltępowa' w lalach powojen 
n)'ch W 1954 r, Zdzislaw Mro 
iewski zastal zoangaiowony 
do Teatru Starego w Krako- 
wie, a werter)' lato póiniej 
jui na stoI. przeniósl liII do 
Warszawy. 
Znakomite role teotra'ne 
sprowi'y, ie dość 'prędka 
Zdzjs'owem Mroiewskim za- 


lą kariere artystyczną rozpo- 
cz)'nal . 1931 roku .(ur. 
21 V 1909. Wloc/awek) w Iii.' 
mie "Ulani, ulani - chlopey 
. malowani" jako student 1"011 


Kicd
r się kłórą? 


. 


. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Dorobił się pięknej wilii, 
. !J:
omnego volvo i pokaźn.go 
ko
o w PkO oroz - po dro 
. . dze - dwóch niewielkich wy 
raków zo oszustwo I dowa- 
. nie lapówek. W pewnym mo 
mencie pan Filipke zefiento 
wt;l' się, że lepiej esiqść 
. odzieś no pesodzie. która nie 
przesz--azalaby w reb.
niu 
. inleres6w, a jednocześnie by 
Inby legitymocjq obywo:el- 
. . sklej stoleczlJości Czlewleka 
no posodzie nie czepiają się 
. wlodze fino"sowe CZy lei 'ó! 
nego rodZOju inspektoroty kon 
. trolne ilp. Zaczqł więc proca 
wać jcko kontrorer wojewódz 

e' spóldzielni ogroclni:zej, 


q.\ 


Ihl. A. 1ANKOWSKI 


Pon Filipko nie znosił 70d- 
nych hosel i zosad.- Uznowol 
tylko jedno, które st(l'O si, je 
go w
zwaniem bojowym, 
Brzmiolo ono: "Smierć froje 
rom". AfrOjerem. wedlug pO 
no FilipkD, byl' koidy. kto nor 
molna. .UCZCiwq prpCq zoro- 
biol no chleb powszedni. nie 
wiedzoc. ie pieniqdze leiq 
na uilcy. że często WlęCJ 10- 
me pchoj
 się do kieszeni. 
To 
o/') Filip
o wyprodukował 
kiedyi parę milionów medali 
ków, z oluminiowych' jedno- 
groszówek I zorobil no rich 
,ównież porł= milionów zlo- 
Iych. Kiedy indziej znów pon 
Filipko dOSlorczy' pewnemu 
kluczowemu zoklcdowi P'ocy 
kilkonaście tysięcy sIczolek, 
klóre slonDWily cołorocznq 
produkcję pewnej sp61dzlelni 
inwalidów - niewidomych. 


- 


TVTUt 


Czasem tytul do zasługi 
to jedynie język dlugi. 


'Ił "EWNVM SKLE"'! 


Winien w nas wzbudzał estwrn", 
o w)'wo'uje Imł=tek, 
la mol, w nim asortyment 
uprzejmych ekspedientek. 


NIEKONSEKWEN'NV 


- 
- 
- 
- 
- 
= 

 

 
0- 
C 
o- 
- 
- 
... 
... 
:: 

 

 
... 
- 
- 
... 
= 
:: 
r: 
... 
Q 


Wielza na niej klipsy 
i psw. 
DO £WY 
T)' 'este' niebem 
dzi.ki przelolnym 


wśród aniol6w ,rana 
opadom... w ramiona, 
TADEUSZ FANGRA' 


Pani za Idcro,,'nłcą 

1łodo kobieta przyjecheło no um6wione 
spotkanie. ZOIrzymola samochód na ulicy w 
pobliżu niebieskiego znaku. z czerwoną kre- 
seczkq I czeka. 
- Czy pani wie, co to za znokf - pyto mi 
licjonł. 
- Pojęcio nie mam - ocIpowioda pan! za 
kierownicą - ale niech pon zapyta w tym 
kiosku. pewnie będą wiedzieli... 


osiagając wkr61ce Opll1lł= lU 
miennego procownika. Czę- 
ste wyjazdy w teren sprzyja 
Iy robieniu niezłych Interes6w 
jako t. na prowincji miesz- 
kolo więcej frojereiw nit w 
dużym mieście. 
Pon Filipko odpowiednia' 
w
ześńie wyczuł nodejście mo 
dy reł.p i zorienlowol się, ie 


- Cói. lo za okropny grot 
pan urlawił w takim łodnym 
pokoju, ponie Myce" - rzeki 
lekcewożą
a pon Filipko. 
- GrDt nie grat - odpor' 
Mycel - a pamięta clJybo 
czasy mojego pradziodka 
Trzymalem go dla c6rki, ale 
ono wtchodzi zo mqi I wy- 

rowtldzo się do miOSld, do 


K A S Z U .B S K.A 
SOLIDNOŚĆ' 


wielu nadzianych' grubq for. 
sq facetów chętnie mebluje 
swoje wille I domki jedno- 
rodzinne ontykaml I drob;az- 
gami z minionych epok. pla- 
cnc za nie kaida niele::lwię 
cenę. Kiedy więc pOn Filipko 
dowiedzial się. że story My. 
cel, 90spodorz z koszub
kie; 
wsi Byczoglowy ma wi.kowy 
oulent)'czny kredens gdor\ski 
I że wydaje za mqż córkę. 
wyczuł nO,sem- dobry Inleres 
Znoł sIarego Myclo z kal"tak 
tów ze spóldzielnlą: nOWlaZo 
nie z ntm rozmowy nie by/
 
trudne. 
Wsponioły I ogromny czo(- 
ny kredens gdański. acz moc 
no podniszczony, stoł w prze 
slronnym pokoju. 


I 
blek6w I myill tylko o meb 
lach no wysoki Dołysk, Ni. 
chce tego kretiensu, 
Pogawędzili późnie' odzie 
ciach, o domoch I o tym, że 
klimol się wyroinie zm!en", o 
na koniec pon Filipko powie 
dzio/: 
- A wie pon, panie My- 
ce', ie I jo Drzeprowadz;/em 
się z bloków do własnego 
domku. I chybo rorum .tro-- 
cilem, bo Icozo/em sobie zbu' 
dowot soecJolny szwedrki 
'kominek lOdne lo, OWSłem.. 
ludzie podziwiaJq. ale mom 
duże zmartwieni.. bo pallt w 
nim moino. co DrGlwdo. koi 
dym drzewem, ole zmie'zo- 
nym ze star
 dębinq. Wi. 
pon co, panie Mycel. zr6bmy 


........... 


....... 


t;,.:'... 


( 


-> 


-:;;--:;:" 


"', ',"" 
!
d ?, 


"#-.." 


4 


.:.. 
 . '/: 


$I 


.: "- 
:{ - 


..
.(.;. 


'..... \. 


Zdzisław Mrożewski 


inleresowor. się reiyser
y fil 
mowi Pierwsz)'m powojen- 
n)'m filmem aktora b)'la ..Hi. 
storio jednego wieczoru" na 
krecona w 1948 r 'en 
red 
niometraiowy film poszedl w 
zapomnienie, ale już o na' 
stepnym bylo głośno Mewo 
tu o "Warszaws1dej premierze' 
nokręc!!ne; w 1951 r" gdzie 
aklor wysIepowa' jako hrc;bia 
Alfred Ten typ "artySlokra- 
I)'czn
(h' 'ról lei y w emploi 
Mr07ewski!'oo Kreowani 
Drzl'z nieao bohalerowie w 
każc!cj lyl;,acii i bez ",rgle.. 
du na zajmowana' Dorycje 

p
t..,=."O zachowujQ sie z 
godno;cia, i wYSlukanq 
qrzecznościa wobec otocze. 
nico: mnja wielkoporiskie ma- 
niery nawet w 's)'tuacjach, 
które nie wskazuja na ich 
ur
vw;leioVlona pozycje. 
'aki by' wIośnie Poio!ski. 
.., filmie ..Cu.rwone i zlote" 
!itn.,i,lawa l
nort('l''łlcra we 
r!!uq 
cenr"iu
'o Slonisl:lwa 
Grocl,owiaka, Poiarski jest 


wprawdzie pensjonoriusrem 
domu slarców, ale jego monie 
ry kaia sił= domyślał artysto 
kratycznego pochodzenia Nie 
kied, w)'woluje to elekl ko. 
miczny, ole tako b)'/a wlołnie 
intencja i twórców i okloro, 
7.bliiona kreacje Ilworz)'1 
Zdzisław Mr07ewlkl w. kOlej- 
n)'m filmie (dla TVP) wed'ug 
SIonisIowa Grochowioka pt. 
"Chlopcy": ta'" równ;fli nar)' 
wa sie Poiors
i, mieszko 
 
domu slarc6w iednak ;ego 
s)'lwelka Iyrn ral
m zostala 

zerzei rarwsowona PoilIrski 
iest blareński. a zarazem 
prreimuiac)' 
Aktor mo w swoim dorobku ' 
równie i prawrłriwie art)'stokra 
t)'czne role Gro' "rzeciei be 
s!)wego moqnalo Hański"ao w 
s
rialu "Wielko miłość Baba 
ko" ':Idzie znakomicie UkOl o, 
stopniowa ewolucje Hańskie- 
qo, przeksrtolcajaceqo si
 z 
butneqo Dana w zrez)'gnowo 
neQo, starego czlowieka. 
Jedna z najw
bitniejsrych 


':t "." -t"" ". -.. _:- 
.." ._3:
_= .
: -: _ -
 :-ot ..:
_.:;

:_ 
- ..
.
._ 
Y.:. 1u: 


, 
-- -. 
 --- - - . 
-.":
,)",,,":;;' :".-:,:,'-
".,,-.' :"',,' 


..-:;" 


:{: 


ot#. ,,:", 
!t-:::,<,''', 


.... : 
:-.
 . 


.<
 ':.. 


-
..; 
'. 


"> "- 


--.OC 
--.;.:
:. 


! 
EE 
- 
Zdon.em Petero M.cKey, Amerykanino, == 
klóry przez wiei. 10/ prowodzi' obserwację :: 
życia melżeriskich par. porq najczęściej wyka- :: 
rzystywonq przez nie no klótnie jest niedziel :; 
ne popoludnie, W tym dniu bowiem mOll on _ 
kowie mojq więcej czasu na "wymione D:rglq :: 
dów", ale Iylko do godziny 19, bo pOlorr = 
zgodnie zoslodoją przed telewizoreln. 
 
mOl JlIlIIJlłD lumIIIIUnl1I1nnmllm 8 
= 
EJ 
- 
... 
2 
t: 


:
= . 
-".-.;" 


.".... 


::'Z": 


'00( 


: ::..... -:.
---':. 


:/,,,:".
:: 


:.-.", ..... 
,y' 


. >(" 


-."q..,:-.. 


.-, 


. 
:';- 
-

:-;'_., 


y.-- .. '." j< 


I'ot. K. Ratal
zyk  , 


...;.i
.' ........  .- 


et. 


,,'C'i 


- :;.... ..0"" _ .. 
, , . :;.
; . _
.. , :_ 
 . 

 u 
'--

/ -.::- ::- - 


-.. -
: 
 

: -. ." 
../ 


:....:- 


't:
'-" 
.r":"-' 


.

{; 


'>ł':.
 ;:.-" 


kreacji stworzył Mrofewski. 
w filmie Jerzt'.:;1o Kawo)elo, 
WICZC'l "Smielr; Prezyoenta" II 
gdzie grol t)'tulowq po.IOĆ 
prezydenla ("abrielo 'IIor.,to. 
wicra Nie 0)'10 lo 1010 łotwo 
Mroiewski diwigal bowiem no . 
sobie co'y cięior filmu Doli. 
tycznego. rekonstruujClcege w . 
oparciu o' dokument)' i świa- 
dectwa' epoki wydarzenia 
grudniowych dni 1922 roku.. 
Ił których zowar'y sił= tra. 
giczne los, pierwszego ere- 
zydenta Rzeczypospolilej 'o 
wIośnie dzieki Zdrl,lowowi . 
Mroiewskiemu pozostaje w 
pamieci lo postal! zna.omi 
"ego Polaka k
..(', po ,,5 lo- . 
lach pobylu w Szwoj
aril . 
wrócił do kraju, b, budowa, a 
je
" ni6podleg'ość. 
Nie sposób wspomniel o 
wszfstkich wspanialych rotach . 
ZdzisIowo Mroiewl
iego jest 
ich rb)'1 wiele. LuC!owo Poi- 
ska docenila iego wkład w 
kullurę norodowq Aktor zo-. 
stal odznaczony Krz,tem Ofi- 
cerskim Orderu Odrodzenio' 
Po 'sld. Medalem X-lecia. no 
grodami państwowymi i wilia 
ma innymi. . 
(kan) . 
No zdjęciu: Z. Mroiewski, 
jako Norulowicz (od lewej). . 
. 


, 


DRAMA' PODCZAS 
KOMEąll 


"odczas krllcenlo filmu ze. 
znanym komikiem lranCu,'um . 
Louis de Funes dasz/o w 
SI hopez do ł/ogedii 
Jedna z oki orek. k'6ro 
gra/a w scenie "cieczki ,tro. 
cila panowanie" nad lamo' . 
chodem . wpadla w Ilum 
pFZ)'gtadaiac)'ch si. krł=cenlU 
filmu Jedna osobo zos.a/o 
labita a 1 l cił=iko .an",ch. .. 
ł oto lale I komedii crodulo 
sili prowdziwo Irogedia._ 


11111111111111111111111111111 


. 
II 
a 
a 


.. . 
,;
 


, 


. Ctl0111jt'I