/GP_1976_193.djvu

			ł- 


PROLETARIUSZE \A/SZYSTKICH KRAJÓW ŁĄCZCIE SIĘI 


p 


, 


C" 


Rok XXIV Nr 193 (1120) 


.. 


. 


. 


. 


.. 


. 


. 


--
 


KOSZALIS, SŁUPSK. Wtorek, 24 sierpnia 1918 f. 


A  
Cena I zł 


Pierwszy dzwonek 


".'l" 


IJ 


...
.. 


, ...... 


'.
 
" 


, ,'.' - 
.
 
. 


." ., 
..' 


E. Gierek 
i P. Jaroszewicz 
wśród budowniczych 
Lubelskiego Zagłębio 
Węglowego 


Do Bordanki kolo LecżnP.ł. rdzle buduje 
Ile kopalnie pHotu.łąco-wYdobywczą pow- 
Itającer o Lubelskiero Zadebla W
I"w'""o 
rrzvbyll wczoraj I lIIekretarz KC PZPR 
Edward GI..rt'k I premier Piotr .Jarnne- 
wlcz, hy zapoznai' sle a tempem prowadzo- 
ny('b pra(' IlIItanem zaawansowania t..J bu- 
dowy w"ł.n..j dla calej ,"ollll)odarkl narodo- 
wej. Podrzalll popraednlejto pobytu. w 11- 
Itopadzłe ub. roku dokonali oni ",murowa 
nla aktu Pr..k('yjnero pod budowę Lubel- 
Ikiero Zarlc;bia. 
(dokoi\czenie na 'tr. 3) 


Vł V/ar
zCJwie obraduje 


Światowe Forum 
Rusycystów 


Wczoraj rozDocząl w Wsrnawle II-dnio- 
we obrady III Konęrp8 Mledzynarodowp- 
ro StowarzYt7enla Wykladowr'ów Juyka 
I Literatury ROlyjsklej - "IAPR 11\ł..Glów 
uy tenlat - to podlltawy nauknwp I prak- 
boka nauczanła ł1teratu
 I Języka rOIYJ- 
Iklero. 
awlatnwe rorum rUlycylt6w. w kt6rym 
al1ze
tnlczy 700-080bo"'a del"lracja peda. 
rogów I naukowr'ów pollllkl('b JPllt ",dnym 
wydarzeniem w :tyciu nOlukowym nallZqo 
kraju: ma r6wnle:ł duie Inaczenle poli- 
tyczne. 
Stwarzaj,c płaszczyznl': wy 
mląny doświadczeń w d
e- 
dzinie nauczania języka ro- (rloko
czeft'e 
Iyjskiego. kt6rym m6w1 0- na 'tr. 3) 
koło 1/2 millards ludzi I w 
którym powstaje około łO 


/  .
 
 


....(,: .-},..=-. 


.'" 
«! '1 ;"'ł 


. ...:.
"':"'- 


.) l 


-ł--łt """'! 


of'.
 it ' 


.I" #.... 


.- 
'.. 


ł 
ł 


ł ; 


'JI 


> . 


. "'.. -<- 
,
N
, 
/1. 


',1' 
-. 


. 


ł.:- 


,t;
ł... 
L", 
;, 'J'} "'4 


'1." 


t< 
\"  .' 


".. .(.... 


Przed pief'wszvm dzwonkiem w biaZogardzkfej S!kn7e Podsta- 
wowe; nr 2. Fot. J. Pi4tkowski 


. . 


t' 


w S KO at 


podstawowych 


(Inr. wl.). Ph:kn 1'1 , s1oner71'1a pogot'Ja przyda's 
'czoraj blasku rozpocZfJ- 
ciu nowego roku azkolm'ifo 1976-77 przez 60 łOO uczni6w 227 ....k6ł poc1- 
Itawowych woj. koszelińskiego. 
Pierwszy dzwonek dał sygnal de uroczystych apeli. w kt6rych pr6cz t'Jzle 
ci I nam'zydeli. wZ1eli udział liczruf: przybYli rodz!C'e. przedsta\\'iciele 
włsdz oświatowyrh. komitl't6w rodzicielskich. zakładów opiekuńczych. 
Szczeg61nie serdprznie powitano pierwszoklasist6w. 1 września zloq oni 
uroczyście pierwsze w tyciu 'lubcwanie ucznlowlkle. 
Niemal W!zY8tkle azkoły wzbogacl1y Ile w duu waka
jl o ceA nowelO. 
Wiele Itarych plac6wek zmodernizowano, wyposa1ono w nowe urządzenia, 
meble. pomoce naukowe. 


Ucznlowłe Szk01y Podsta- 
wowej nr S przy ul. Sien- 
klew\('za w KO!lZalin
 wy- 
Iluchall po raz ostatni 
dzwonka wItarej liedzibie 
I w uroczystym pocho- 
dzie ze aztandarem ukol. 
nym. prz..szll na ul. Nieped 
legIoki. Idzie obj
1I w po- 
liadanle nową. piekną pla- 
c6wke z 18lą limnastyczn, 


terenami rekreacyjnvmL 
De kilku obiekt6w (np. w 
Szknle Podltawewej nr 3 
w Kouallnle) dobudow'!no (doko
ezeftł. 
pawłlony mielzcz,ce nowe 
Izby lekcyjne. 'wietlice. Ito 
ł6wki. Dziekl temu ucznio- na It,., 3' 
włe w tye:h ukołach uczy
 
sie bed, na jedn, zmlane. 
Przybyło lal gimnastycz- 
nych. boisk. estetycznych 


.'\ 


.
. 


:':\. 


d 
. . 

. .. 
. ':'": 
'""=-:
..
 .... :
 


L 
-"o .... 
... 


" 


;,:: 
.
 

:
- 
. . 
.:0." :.j( - 
..
):'f 
. 


ł'. 


ł 
¥ 


it
'.i .- i . ."' 


.-:0.;".. 
. t.-:. 


y.....:..,.- 


.->. 


.
.. 


-'..{. .' 


-, 


_.:::."t 


,', 


(' 


"4J" . -- . 


JOlnysl"y 

owrół 
"tuny-24" 
Z Księżyca 


.:":'-
: 


,. 
.: :-- 


.-':- 
.:- ... 


.:oQi'. .-. 


-
' "'; 


....
 _.
 1(:1Io i : 
-- .,
 


'J 


',.>
' . 
.' *.' - 
:" 


.; 


ł 


..... 
'-.r; f- 


,.. 


MOSI\W A. Nauka ra-' 
dzl
r'ka olllłrnela nnw," 
luk ('eI! w bad-łnlu Kile 
i.vea. Program lolu tIIta- 
dl (l"lom;d
'rznp.' "t.ll- 
nY-:4" zOlltał calkowl- 
cle zrealizowany. 


jjf' 

 
),:: 


'... 
.:ii:: 


, 
 
t.. ...
 '_ 


, . 


. . 
""-- . 


%2 sierpnia hł apant 
powrotny stadl "Lu- 
na-2-1.' lądnwal la
lIdnle 
w prl('wid:vw:\n;vm re.lo 
nie na I..rytorlurn Z" I"z 
ku R:!dd..('klern On8hu 
('",-t fin n. zlf'mle próh- 
ki rruntu kllięŻ)eower". 
(dokoflc-zenf. na Itr. " 


Jednvm l' naJwl{k...ych nh..cnl.. r..",I17nwan,'rh Mi'rrlll w 
Inllry .. .'rlnnk'. no nl-dllwn", 
by ta to h 'kn b"R sllldpnlów. Ohernle lad,,;... ..."e....R"i. "'.. _ tn kllk..II.-ci- w,rłowc"... 
I wlete dnm/lw kameralnyrh. e.teropiętrow)'ch. Dl. oslcdla. przeMldzl.no awt.,;kuon, norm.- 
ty.." mlr"",,,nln..e. r"'l . 
Pia zdJęciu: ..udowa olledla Da JeloDkach. 


..... :...--;....;. 

,.,
 


..
- :.).:
::
 


.. .,,: 


';, 


...'.... 


. 
.: 


- .. 


... :-. 
.,. 


"* 


,k. 
". 


CAP - lokolowlld 


4 


5 


. 
I 


, . 
wrzesnla 


brl 


.. 
:'.. 


SWI
TO 
"GŁOSU POMOR 


" 


* 


Konferencjo dziennikarzy 
i spotkonio z Czyfelnikami 
Atrokcyjne imprezy 
sporfowe i rozrywkowe. 
Kiermosze i wysfowy 


* 


* 


-- 


Jek wle
orno. od kilku 'et w piel"Mryc:h dnle:h wrn,łnle 
n!dekc:ja neszej gerety organiZUje dorOC:l"e ŚWIf:te ..Ololu 
Pornorze". W nedc:hodzqcyc:h letech imprezy lege ŚWięto 
odbywoć lię b,rlq W SIUD\ku i KO\lolinie. 
W tyrn roku ŚWI
to ..G/osu Pomorzo" orqo"izowone lest 
w Koszclinie w d'1ioc:h 4-5 w'ześnie b, Celem Iwi.ta jest 
prezentec:ja derobku gospodarc:zego. kulturalnego i spor'o 
wege Pomerza $rodkowego. popularrzecja gazety partyj- 
nej. jesrcze wi.k-re zblilenie jej do Cl}telnikow oraz udo- 
Itttj)nienie społecreństwu nasrego regionu warto,cloweJ i 
atrakcyjnej rozrywki. Celolc:iq p""c: przygotowawc:zyc:h kie- 
ruje Komltei Obc:hodu Swiete .,Głosu", 1ct6remu przewodni 
czy \ekreterz KW PZPR w KoszolInie. Berbara Polek. 
Swi.to ..O'O\u" pcprzf!dzq spotkenie dziennikerzy neszeJ 
gozety orez z '""ych redekc:jI z Czytelnikerni I ektywem D'CIr 
tyjno-spolec:znym. Odb.dq si. one w dniu 2 wrzesnia w ł 
rółnyc:h średowlskec:h, rniestech I grnlnec:h województwe 
koszelińskiego. D,iennikarze mówić bedq o ektuelnyc:h pro- 
blernech politycznyc:h. społec:znyc:h I g.ospoderc:zyc:h iwieta. 
k
Ju I woj_ództwe. 
Nestepnego dnie odb
zJe si. og6lnopelske konl_ncfa 
prełOwe z udzielern włedz polityC:Ulych I gospodorczyc:h 
wOjew6drtwe kCSlel.ińskiego orór dziennfkarry presy, ro- 
die I TV. ne 'e'T'et: Kiel1lnk' rozwoju ąospodarkl rolne' I 
łrwnolciowej w wolewództwie". Przewidziane lest 
Iedre- 
nie nowoczMnyc:h obiektów gospoderki tywnłlśc:iowej orez 
dyskusje ne te "mety, 
Z okezJi Iwi.ta nellel gazety r
l"!:IenlzCW(!liśmy. wsp61nie 
z WOjew6dzka Redq Zwlqzk6w ZewMOWYC:t, w KOSleli"'e 
kenkurs lotogreflc:zny ne ternet: "Mój laklad , jego 'u- 
dzie". t-Jcjlepue pml:e rostena noqradzone I Prezentowa- 
ne bedq w d'1iech Świ.te ne speclelneJ wystewle. 
W dn/ec:h 4 I 5 wrze'nie br. w KOSIelinie odbędzie si. 
wi!!lkl festyn lud.,wy. Iml'rezy rozpec:rnq si. w d"lu. 
września - wolne 'obotc - w flocIzlnec:h po/udniowyc:h. 
Punktern kulmil\Clc:YI"yrn tego dnie bęrlz;e wielki lreo1c:erł 
w emfit..etrze. z udziolern znenvt"h w kraju D'OSl!n
rzv I 
lesool6w ertystycznych. Ko"cert ten "G'ol Pomerła" dedy. 
kule mieszkeńcorn województw kosralj,.;..ki
o i slupskif'lgo. 
hl
Jy'om ,...,,.I"ei. hvórcr_i procr cila Ojc:zrzny realizujqcym 
Uchwalr VII Zjozdu portii. 
W teQOrocznyrn Iwlęcie "G/osu" niezwYkle Interesuiac:o 
zeDowieOc s;e progrorn Im...rez \Dortowych: m-I:Z eilkl noi 
nel druty" II 1101. miedzYl'JOrodowe zown':!y ko'er
lrie, w1el 
kc Irnl'rere iełdziec:ke I wiele Innyc:h P'Xłobnl
 iek w le- 
tach ubieQ'yc:h w "ierlzlel. - 5 w'ze.;.nie w "rnfitq,,'rze od 
byweł sie bede koncerty rowod"wyc:h 1 emCltor
kic:h zeSl'e 
lów ertystyc:znyc:h, zej ne tereMlc:h wystowowyc:h _ zebowy 
lurl'.)We. 
. Tek;.. "nnd'owcv In'ensYWnle prlYQotowule sie do iwiete 
"Olo
u". Ne ter..noc" wvs'"wowyc:h _ Drzy ulil'Y Jenk
 
Kpe\Iclcieoe. wok61 ernfitpotru. ne plec:u Drred Urze!4ern 
Woieowórlzkim O"CZ ne deDloku scoc:ernwyrn DrIV ullc:y lwy 
c:iestwe. zorqen1zOWtlne rostenq kiermesze, letnie kewioren- 
ki I aO\Dedy IlId...we. 
Mipulteńc:y P,.,rnOl7e Srodlcoweeo, c lwknzc:z" semeqo 
K"szelin" I oko-l1c:znYt"h m'ej
c:owo
cl "ed" rni..li okali. 
do DOlyłec:zneqn ; lrulturClI"eqe sl'erlz......,-:J dw6ch wolnyc:h 
od pracy dni. O src:zególowyrn DrOl'Jrl']",:e. ",i..i
c:u I 90- 
- dzinech odbyWe;ec:yc:h sie w d...iet"h 4-5 wrz..(.,i" irnorel 
rozryw!leń Afrykanów. Mimo 
repffil)I. policyjnych ludność 
raurzyńska nie rezygnu
e z 
walki o lfWoje prawa, za- 
Jlewla.da
ąc pOdjl':cie nowych 
a'kcji przeciwko pOlityce 
apartheidu. Or
anlzac
e afry 
Jraflskle rozpowszechniły t y- 
aiące ulotek. wzywających 
ludnoAć murzyńsklł do trzy- 
dniowego straj-ku. Kampania 
strajkowa ma na ct"lu UT1U- 
Izeonle rclimu połudnIowo- 
afrykańskieJto do rozm6w 2: 
pr
dstav.icit"laml rdzł"!1nej 
ludności w sprawie zadołć- 
uczynienia jej postulatbw. 
Uczf'llltnicy demonstracjI. kt6 
re odbyły się w tych dniach 
w dziewięciu miastBch mu- 


rzyńsk1ch. domagaU zhl ml.- 
dzy Innymi zniesieni. dYlkry 
mlnacyjnych przepil6w w 
ukoln.ictwie. Ull.IInlęcia o- 
graniczeń poruazania al. A- 
frykanÓ'W po Jualu. lIkwl- 
dac)i urzędów admlnlatTa- 
cjl bantusikl!eJ utwOI"l.O- 
n
h przez władrze rulatow- 
Ikle I kierowanych przez bia 
łyC'h. 
RetIm Vonrtera nie odpo- 
wiedział dotychczas na llat 
przyw6dc6w murzyńskich 
kt6rzy doro..ają lię zorga- 
nizowanie rozmów ml
dzy 
przedstB'Wiclelam1 rzlldu .bia 
łej ml'llejllzoścl" I ludnoki 
afrykańskiej. Tymczasem w 
całym kraju trwają areszto- 
wania aktywist6w murzyń- 
Ik.ich. W Mesztach przeby- 
wa około 200 działaa;y ru- 
chu murzyńskiego ares2:to- 
wanych w czasie ostatnich 
demonstrac1l przeciwko znlf' 
nawldzoTl'" po\lt:vr.. apart- 
heidU. (UPI - PAP) 


Do okna zastukala błyskawica 


MOSKWA. We wsi IIAnn gko- 
'WO w óbwod%.e pentpMklm. W 
jed" r, m . domlow kllku"l"bOwa 
redl "a pr"wad£lła rozm"we. 
nI. swraca.! 
c uwagi na I
ale. 
'IIClI ..1 aknem bur
... Nalll. 
_I)'IIcy ..milkli. Za olmlm rablła Ile bard"!:" '..no. WII
- 
cv u'nell, 1ak da uyby przy- 
bllłyla Ile olln1lta kula I kilka- 
krotnie odbiła Ile ply"nla ad 
11kla. OR"lJIta kula 
nlkł.. daplf' 
ra pa około trzydz1utu IIPkun- 
dacb. (PAPl 


Czy marchew działa 
antykoncepcyjnie ł 


DBLRr. OkAzuj. Ile. te IWIG- 
Ile 1I..1a"a marchwi mOlI" Z po 
'ł'łMul'I1pm Ilutyć 'ako .r"dpk 
alItykoncepcyjny. R&wplac'e te 
OPublIkawolna w pawatnym h1n 
ltullrim dz1ennUru nlukawym 
"IndIan .TaurnAl "f ZXpprhllPn- 
tal Blal"gy". Infarmac'a a
rta 

_ Da dołw1adclen1ach prowa- 


drOllych przez trzech naUkaw. 
c6w nA Z'Wler
ętach. Na trap 
tega odkrycia wpadli nAukaw. 
cY podc
u ,edne' I wypraw 
gdy Itwlerd
m. ta ta matadl 
kantrall urod
ln ,nt od w1.. 
k6w praktykowana pne"!: lud. 
nołć Iftdyjlklego Itanu Radta. 
Ithan. tp AP) 


(dokO'l\c.unł. . ,er. J) 


J(()am1ezny ek8per;rmen' 
przeb i eca1 nuł.Puj,cym! ... 
tapam!. 
Po w,.tartowanłu . .Iep 
nla br. .tacja .,Łuna 2'" mo- 
Ittia wprowadzona ua WC)- 
k6łkalętYCOWII orbit, koło- 

 a nutępnie - przelunlę 
ta na orblt, ellptyczn, cna 
zapewnienia l,dowanł.. w 
okrełlonej c:zę!cl Srebrneco 
Globu. 
18 Ilerpn1a . ,6dzfnJe Uli 
czuu warazawskieffo ltacj. 
łalodnle lIIdoWlła na po- 
wierzchni Kslęiyca w połud 
niowo-wschodnim rejonie 
Murza KryzYlów. Po wy
do 
waniu ltacH .y,nałem z Złe 
mi zostało uruchomione u- 
rządzenie do pobierania pró 
bek Iruntu ksLęiyoowelo. 
Pr6bkl te zostaly pobrane 
na lłębokołci ok. 2 metr6w. 
Fragmenty gruntu Jalębco- 
wego zoatały umieszczone w 
hermetycznym pujemnlku a- 


Dalszy wzrost cen 
we Włoszech 


RZYM. Nadal azybko lo- 

 koaz.ty utrzymania w 
więkazych mlutaoo Włoch 
Ofjcjak1e dane statYltyczne 
wskazuj., że w ciUU pierw- 
IzYch czterech mleelęcy br. 
w Rzymie, Mediolanie I We- 
necj:! k08zty ł. wu08ły Ind- 
nio o 8 proc. Najbardzie
 
wzrosły ceny artykuł6w tyw 
nołciowych, między irInymi 
w Wenec)l - o 10,1. proc.. 
BoloNI - o 11. a w RzymIe 
- o 8,8 
oe Wzrosły rtrw- 
nie! opłaty Z'I mieszkania. 
c«1Y tułU,( komw1alnycQ I 
odziety. (PAP) 


Bezrobocie 
w W. Brytanii 


LONDYN. 'J'8k poinformo- 
wll londyński dziennik 
.,Sunday Telegnph",- lia%.ba 
bezroOOtnY'Ch w AnglU 'z u:.. 
względnieniem os6b c%.UOwo 
pozbawlon
h pracy wzrosła 
do I mln. Wedłu, oficjal- 
nych danych na WY"pach Bry 
tyj8klch za,rejestrowlnych 
jest obecnie przeszło pÓłtOn 
miliona be7zOOotnych. co 
-łanowi 11.3 proc. ludności 
zdolnej do pracy. (P AP) 


Uprowadzenie 
samolotu 
egipskiego 


KAIR. W poft1ect&łałe1ll .s- 
Mał uprowaMonY ..mo1ot E«1P- 
lkich LInii Lotnlczy
h odbywa. 
,.cy lot . Kairu 
 
kaNlenu 
w g6rnym Egipcle. Na jllla po 
klaodzle ..,ajdawato 11f: 100 pa- 
later6w, gł6wnle t'Ur)'llt6w frm 
cUlklch I japailsklch. .Tak pmn- 
formawała agmc,a pr..owa 
MENA. w akład IledmlaOflobO- 
we' rrU!'y porywac
y wehodl
 
Llbjjc
ycy. Paleltyi\
cy I Al- 
J!lerc
y('Y. Uprawad"!:ony boeln
 
wyl
ował w lJuklarza w c.lu 
uzupdn1enla paliwa. !lamalat oto 
aony 
oltal nlezwlaC!lnle pr
f'
 
Ilły bezl'1eC!
ei\.ltwa. Premier E. 
Rlptu. Mahmud Salem. po atny 
maniu wladoma.cl o uprawat1
e 
nlu baelnJ!a udał II, na tych- 
mll.t da Lukaoru, a.hy negocj". 
wać I piratamI. Nielnan. III 
na rula t.danla parYWlr..y. 
(PAPl 


Dow6dztwo N ATO w naj- 
bliŻ8zych mleaiącach zamie- 
rza przeprowadzić całą serię 
C.wiczeń m. In. pod kryptu- 
nimaml "Refor,er-76" "Gros 
ser Baer", "Flotek.". 
"Braun Falkon" "Blaue Hlm 
mel" na terytoriach zachod- 
nioeuropejskich pa.łistw 
członkowskich telo bloku. 
W ćwiczeniach wezmą u- 
dział dzleslł.tkl tYllęcy toł- 
nlerzy wraz ze Iprzętem 
technicznym. letkl samolo- 
t6w bojowych I transpurt,,- 
wy
h oraz łmllłowc6w jak 
r6wnlet okręty wojenne rót 
nych typ6w. 
P6łnocne rejony RFN Ita 
nł. się areną w1
lklch mane 
wrów. w kt6rych wsp6lnle 
z dwoma dywizjami zmecha 
nlzowanyml Bundeswehry I 
jednostkami "Obron,- ter"to 


Pomyślny powrót 
"Łuny-24 rr z Księżyca 


paratu powrotneJO. W ez,&- 
.ie pracy ltaCjf na KaiCŻYcu 
ustalono współrzędne jej po 
łoienla I przeprowadzono 
PrzYlotowanł.. do startu Ta 
klety koamicmej. 
Ul lterpnla o ,ooz. 11.215 
c:zuu wanza'W'llklego kos- 
miczna rakieta .,Luna - Zie 
mł.... wystartowała z po- 
wierzchni Srebrnego Globu. 
wykonYltujllc jako platfor- 
mę startow, lIIdujł.cy człon 
.tacj1. 
22 Ilerpnla kosmiczna ra- 
kieta ltacjl ,,Łuna 24" zbll- 
tyła się do Ziemi z drulI! 
prędkośc
 k08mlcznł.. W od 
powledn\m momencie nastII 
piło oddzielenie aparatu po- 


wrotneco cd rakiety. Na wy 
lokoki 115 km od powierz- 
chni Ziemi Idy' aparat po- 
wrotny wychocl.zU le Itrefy 
, hamowania aer
ynamicz- 
nego włł.czono układ .pado- 
chronowy. O ,odzfnle 18.155 
c:zaau warlzawsltie!la aparat 
powrotny automatycznej lta 
cjl Łuna 2'" wyl,dował w 
przewidywanym rejonie. pO 
łoł.onym w odle,łołcl 200 
km n. południowy Wlch6d 
od mdasta Surgut. 
Próbki lruntu kdęiycowe 
10. dOfltarczone na Ziemię. 
zostanł. pr
kazane Aka- 
d.-nlł Nauk ZSRR. Wyniki 
badań będł. opublikowane. 
(PAP) 


"Viking-2" szykuje 
do lądowania na 


się 
Marsie 


NOWY JORK. Wczoraj uczeni ameryka6acy z oArodka w 
pasedenie przesłali droglł radiową polecenia; zakodowane 
w pamięci komputera, kt6rych realizacja pozwoli "VikIn- 
gowi 2" przeprowadzić manewr lądowania na powierzchni 
Maras. Na rozkaz radiowy lądownik "VIkin,a" oddzleU II. 
od części orbitującej w wyniku kr6tkotrwałe,o urucho- 
mienia Illnlka rakletowe,o. Następnie llldownik przy wy- 
korzYltanlu spadochronu I rakiet hamujllcych opadni.. na 
powierzchnię Marsa w rejonie Płalkowyiu Utopia między 
,odzinł. 2' I 1 w nocy I I na , września br. 


Miejsce I czai llłdowanla 
"Vi kinga 2" ustalono ostate- 
cznie w sobotę. Część uczo- 
nych opowiadała lię za 
Płaskowytem Arcadla. jed- 
nak zostali przegłosowanI. 
Oczekuje lię. te Płaskowyl 
Utopia będzie ełekawlzym 
terenem badań nit rejon w 
kt6rym znajduje się lądow- 
nik "Vikinga 1". fe względu 
na większą Ilość wilioci. nie 
zbędnej dla podtrzymywa- 


nla ewentualnych form ty- 
cia. Tymczaaem lądownik 
"Vikln,a l" przesłał dane 
nowych analiz gruntu marP 
jański('lo. przeprowadzonych 
przez tzw. chromatolraf ,a- 
IOWY. Nowe badanie miałn 
na celu ustalenie czy w 
pr6bkach gruntu znajdowały 
II, kiedykolwiek molekuły 
organiczne. Wynlk6w oltat- 
nich badań jeszcze nie ol(ło 
nono. (UPI-PAP) 


Nie milkną działa 
w Libanie 


P ARYZ. LONDYN. - Starcia z
rojne w Libanie nie 
słabną. Gł6wne Olniska walk znajdują lię w rejonie ,6r- 
Iklm na p6łnocny wsch6d od Bejrutu .oraz w poblłiu Trl- 
poll. kontrolowanego przel siły lewicy libańsko-palestyń- 
skiej. W nocy z niedzieli na poniedziałek miasto to było 
Intensywnie 08trzellwane przez oddziały prawicowe. Tak:te 
w Itollcy kraju trwa wymiana ognia artyleryjskiego. W as- 
IlęlU ratenla majdowały lię dzielnice mlenkaln.. 


ArencJa France Presse pl 
Ize. że Ilły postępowe przy 
Itlłpiły do działań ofensyw- 
nych. Rozlłośnla kontrolowII 
na przez lewicę podała. że 
w8p6lne formacje zbrojne le 
wlcy palestyńsko-libańskiej 
przeprowadziły serię atak6w 
na pozycję konserwaty- 
st6w w Ain ttammaneh (po- 


łudnlowo-wlchodnle przed- 
mieście Bejrutu) oraz w 
,6rach. 
Na froncie dyplomatycz- 
nym w dalszym cllllU panu
 
je Impas. Wysiłki mediacyj 
ne ko.łiczlł się jedynie na kon 
taktach polityk6w. 
, (UPI-PAP' 


Tragiczna katastrofa 
w stanie Ohio 


WASZYNGTON. w VaUey 
Vlew w ItRnie Ohio wydanyla 
.Ie tral!C!zna kata11trafa Zlet,dt,a 
j.ry Mram. dTag
 clunlk 
wpadł "a Ul lamorhadlow. Itojll- 
. 


cy,h I'od ezerwol'lym łwlatłem 
C
,.
 lamochad6w laltlla lU1'eJ 
nie Ipł'I
C!la"a. Inna po eQlIlo. 
.'1 bakbw. ltanely w płaml
- 
nlach. ZgJn
ło C!a na1mn1., S 1'1- 
1lob. a le 
(lltało rannych. PrlY 
c
y'n
 tracedl! była awariI ukl. 
du hamulcowega w C!fa.nlłm. 
(Upr. PAPl 


, 


Jesienne manewry NATO 


rłalnej" ćwiczy
 będll mne- 
cl1anizowane bry,ady .n 
zbrojnych W. Brytanii. USA 
I HolandII. Na P6łwysple 
.Jutlandzkim w manewrach 
b,dll .czestnlczyły oodzleły 
armil duńskiej, brytyjlkle
, 
ameryka.łisklej I zachodnio- 
niemieckiej. 
Na obszarze powietrznym 
NorwegII I DanII odbędą .Ię 

w1czenia myŚUwc6w I my- 
IUwc6w bombardujący('h 
jednostek lotnictwa NATO. 
D września br. w NorwegII 
rozpocznł. I
 tnanewry 
wojsk brytyjsklch . norwes- 
kich, 


W ełełntnach bałtyckich 
zOltanll zorpnlzuwane 
w.p61ne 
wiczenla wojlk de 
.antowych Bundeewehry l 
lotnictwa duń.kle,o. R6w- 
nie! na wrzesień Zlplanowl 
no wiellde manewry wojsk 
lł.dowy
 Da terytorium Ba 
waril. 


Mleszka.łicy pańltw zachod 
nloeuropelskłch ,:,ott:T>la,ł.(' 
te,o ra.baju militarne de- 
monitracje uwafają, te IIł 
"one 8przeczne z dątenlaml 
do odpręienia .na kontyne:'l 
qe" 


tpAP) 


Po spotkaniu . 
w Colom bo 


Oświadczenie 


prezydenta . 
J. 'Broz Tito 


BELGRAD Prea:ydent .Ju- 
,osławU. Josip BrOz Tito 0- 
łwLadczył pa powrocie z Co- 
lombo że konferencja szefów 
państw I rządbw krajów 
nlezaaniatowanyc,h była wy- 
darzeniem o wyjątkowym 
zmaczeniu. Konferencja w 
Colombo wykazała lilę Im'a- 
jbw niezaangażowa,nych jako 
autonomicznego czynni1ka w 
lltosunkach międzYT1arodo- 
wych Potwierdziłia ona- 
OŚWiadczył J. Broz Tito - 
że ruch niezaa.niatowanła 
ma szeroki zasięg na iwie- 
cle I własne stanowisko w 
kwełtii stosunk6w między- 
narodowych i sposobu 
rozwiązywania problem6w - 
przed kt6rymi staje świat. 
Sprawą najwaŻlliejszlł jeat 
to, że potwierdzono zgod- 
nOŚĆ poRlądbw na wszystkie 
najwdn,ieJsze problemy mię- 
dzynarodowe oraz kon,iec2;- 
nośĆ zachowania león06c1 I 
aolldalrności ta
o niez
dne- 
go warunku skutecznego od- 
działywania n. biel( wyda- 
rzeń na świecie. Okazało 
Ilę. te korzenie jednoAcl Ilę- 
,ajlł I(łeboko I że ws.p6lnota 
celów I Interes6w kra- 
JÓW nl
zaa.ng8towanych lest 
znacznie lUnlejsza nit rM- 
nice pogllłdbw na posZC'Zel61 
IW! z8Rada1ienla - podkmllł 

ezydent Jugoalaw!.i. (P AP) 


.. 


JIMMY HOFFA 
ZOSTAŁ 
ZAMORDOWANY 


NOWY JORK. .Jak pisze 
w najnowszym wydaniu a- 
merykański tygodnik "NeWl- 
week". zaginiony od paned 
roku szef Związku Zawodo- 
wego Klerowc6w Ci
żarbwek 
Jimmy Hoffa został zamordo 
wany. Morderc6w wynajeto 
.poza stanu Michigan. 
Po raz oataml Hoffe wi- 
dziano w res-tauracjl w 
Detroit 30 lipca ubiegłego ro 
ku. Zdaniem FBI, został on 
przez gBd'1gs-terów uprowa- 
dzony do pobliskiej willi (' 
minuty drogi) I udUl!zony 
tam w pivmlcy. Władze śled- 
cze na razie nie wIedzIł. co 
zrobiono ze zwłokami zamor- 
dowanego. Przesłuchiwano 
nlekt6rych członkbw mafii. 
jednakie z powodu braku 
dowo<'łów mU81ano Ich zwol- 
nić. (UPI. AP. PAP) 


Samolot 
Z8 112 pasaierami 
wylądował w polu 


BONN. Wiele emor,1 I Itra- 
chu prletyło 112 
llter6w I. 
czlonk6w 
alagl ..molotu ft4S- 
rlutowega DCII luper n..l
t.- 
celfo da HolpndpnklC!h Llnlt 
Lotniczych KLM. ktlory w C!za- 
Ile l
dowanla przemkn
ł nA ,,- 
J!ramn,,' prf:I'I'ka.C!1 pnll roll 
Itartowy monaC!hl\.kleR" latnl- 
Ika R1em I wylijdt'wał VI po- 
lu. W C!
..te wyp"dku leden. 
puater-6w. abywatel !:lIIlptu. do 

na-/ .ItR ku lerC!l. WeCllu. Infa- 
macj! pilota. wypadek wyt1a- 
rlyl II, w.kutek 
byt ploźnela 
wYł
r
enla 'edne, 
 d}'a
 ..- 
molotu. wobpC! c
Pgo nie zt10lał 
an we wla.clwym c
allp zetrlY 
ma
 I'e na paliI Itartowym. 
Tega lam
lo dnIa prud 
 
lut1n!em p.. -tartowy monlrh.' 
sklpllio latnllka truba była 
..mknll
 na 11 minut lidyt ad 
dWIJIUn'kowPRo laml)lotu typu 
c_na 3'0 I>dpadla przy Iter- 
cle pr
pdnle kola pllat I I NI- 
leter6w ni. adn1etli t8rtnvch 
abratel'i. (PAPl 


WZROST 
PRZESTĘPCZOSCI 
W RFN 


BONN. W 1975 r. w stOol 
Ucy RFN Bonn zanotowano 
o 11.11 proc. więcej wypad- 
ków naruszenia prawa nit 
w poprzednim roku - pisze 
gazetB "Welt am Sonntal". 
Policji udaje eie wykrywać 
nie więcej nit 30 pror. l'It"le 
ct
ców. (PAP) 


... 


ł 
t 

 
, 

 

 
ł 


ł 


II. 
t 


ł 
ł 
I 


t 
, 


.. 


ł 
j 
I 


, 
f 


\ 
I 
\ 


t 


I 
, J' 
ł 
Glos Pomorza nr 193 


Z KRAJU 


Strona ! 


Edward Gierek i Piotr 


Jaroszewicz 


wśród budowniczych Lubelskiego Zagłębia Węglowego 


II 
i 


(doko
czenłe ze Itr., l) 
Po zapoznaniu alę I obec- 
nym at.nem prac I probJ.em. 
mi budoWl Lubelskiero Za- 
,Iębla Węcloweco E. Gie- 
rek I P. JaroszewicI ud.1I 
alę na teren ezybu plerw- 
.ze«o. Idzie budownlczow;le 
.ameldow.1I o wykonaniu 
&01 metrów bleiącelo I%Y- 
bu. a t.kie o rekordowycb 
wynlkacb. uzyskanycb w .,11ł 


11 


ru kwartalu przy tero typU 
prac.cb Ilęblenlowycb. 
Podczaa apotkanla z bu- 
downiczymi Z..łębia E. Gle 
rek I P. Jarosaewl.,1 udeko 
rowa" kflkudzlealęcloosobo- 
WIł Irupę pracownlk6w 00- 
Inaczenłaml pa6stwowyml 
przyznanymi przez Radę 
Państwa. 
I eekretan KC podzlęko- 
w.1 budowniczym Lubelskie 
10 Z..łębla sa dotycbczuo 


wy trud I uzyakane resul- 
taty w rean..cjl tej waiDej 
InwMtlcjl oral bezył dal- 
's.,..,1I sukces6w w budowle 
kopalni I jak najszybsze,O 
dotarcia do lubelskfero wę- 
Ila. 
Na zako6czenle spotkania 
budowniczowie zobowllłza" 
alę. te do ł Irudnla br. do- 
trą do pierwszych pOkładów 
wula w ..Bo,d&11ce". 


. . 


. 


Kolejne gminy 


l 

 
, 

 
i 
. 


. 
na · meCIe 


znIW 


(Inf. wl.). Rośnie lfczba &mln I przedsi, 
tliorstw rolnych na Srodkowym Wybrzdu, 
które zakończyły sprzęt. zbót. a tak:te zw6z 
kę sztYI oraz slomy po kombajn.ch. Do Ka 
lisza Pomorskiego i Rymania, w kt6rym 
lospodarstwa chłopskie ju:t w końcu ub. 
tygodnia znalazly się na mecie kampanil 
tniwnej, dołączyli rolnicy z ,min: Karl1ne 
I Wlerzcbowo Zloclenleclde. 
- Rolnicy naszej' karlińskiej gminy - 
Informuje naczelnik. Lucj.n Wolski - ze- 
brali plony zbó:t z 1510 ha. a wcze'nlej 
rzepak z około 730 ha. Plony lą dość wyso 
kieł w większoścl lospodarstw mł6ci alę 
'rednlo po 36 q ziarna I ha. Gospodarstwa 
państ.wowe znajdujące aię na terenie gmi- 
ny rOwnież zameldowały o zakończeniu 
aprzętu wszystkich zb6:t z ponad 1300 ha 
oraz ł20 ha rzepaku. 
Naczelnik z Karlina podkr-e'lił w mel- 
dunku. :te nabierają rozmachu dostawy 
zb6:t z tytułu zawartych umów kontrakta- 
cyjnych. Rolnicy sprzedali jut państwu 
około 1000 ton ziarna. z nowych z:biorów. 
. 


ł 


Po zakończeniu pilnych prac w polu, do- 
Itawy zb6:t wzrosną. 
W wojewOdztwie ałupskim na finlazu 
tniw znajdują si, rejony: bytowaki. cilu- 
chowsld I miutecki. Ale nie brak tei fi- 
nalistów tej kampanil w pasł. nadmor- 
skim. O pełnym zakończeniu sprzętu %b6t 
zameldowała 'Y. IObotę załoga Pańltwowe- 
10 Oirodka H"odowU Zarodowej w Zoru- 
cbowle. Zebpano plony z 762 ha. w tym 
około 400 ha pszenicy. Dyrektor POHZ. 
Ireneual Wlo.,by6 podkrełla. te przedsię- 
biorstwo pomalało jednocześnie w aprzę- 
cie plonów rolnikom z Damnicy I Głów- 
czyc. W lospodarltwach chłopskicb zebra- 
no zbote z ponad 50 ha. 
W 20ruchowie !niwa trwały zaledwie 10 
dni roboczych. Jest. to przede wszYltkim 
Z8liłul8 brYiady kombajnów. kt.Ora pr.co- 
wała siedmiu bizonami. W kampanii zbio- 
ru zb6t wyró:tniJI się ZWłAlzcza kombajnl- 
śct: Stanlsl.w G.lda. Stanisław Szymański 
I Wiktor Gorzka. Ci) 


Nagroda dla koszalinianina 


.. 
t 


(Inf. wł.) Wczoraj odbyła 
lię miła uroczystość w biu- 
rze Zarządu Wojew{'dzkie
o 
TPPR W Koszalinie. Konsul 

SRR w Szczecinie. Michał 
A. Prlwalichin wręczył ze- 
lar-nagrodę tygodnika ..Mo 
slcva News" Czesla,,'owi 
FrlłCkfJ\\ iakowl z Koszali- 
na. który iwyciętvł w stJl- 
łym konkursie redakcji pn. 
"Co wiesz o Związku 'ta- 
dzieckim". pt"zebieJtającyrn 
w ub. foku pod hflsłem 30. 
rocznicy zw)cięslwa nad fa- 
szyzmem. 


) 
J 


; 


o" 
 


--4 


".;:;:.- 


-.oj:: - .....: 
"""".:"''4 . .f 


I 
l 
I .. 


'. 
,,:. 
,. 


, 


il' 


-- 
;, 


- Nam. ludziom radzlee- 
kim. . jest bardzo przyjemnJp.. 
:te nasi polscy przyjaciele 
coraz więcej wiedzą ° na- 
szym kraju. Chcialbym w 
imieniu redakcji I g
neral- 
nego konsulatu Związku Ra 
dzieC'kiego serdecznie pogra- 
tulować tow. FrąckowiAko- 
wl zwycięstwa - powiedz"'ł 
konsul Michał A. Priwali- 
chin. 


Cz. FrąckowlAk jest In tv- 
nierem o('hrony środowiska 
I pracuje w jednym z ko- 


..\, 


, 
t" _ .:-"._ 

. 


" 


, ''-:i. 


lzalińskich biur projekto- 
wych. Studiował przed 20 
laty w Charkowie. stąd m. in 
jego szczególne zaintereso- 
wanie . Zwi;jzkiem Radziec- 
kim. Uwata TYlodnik 
"Moskva News" za "wietne 
fr6dło informacji i czyta lO 
jut od 7 lat. 


Na zdjęciu: konsul M. A. 
priwalichin (z prawej) wr
- 
eza nagrodę C'l. Frąckowia- 
kowi. (w.ld) 
F
t. J. Pilłlkowskl 


.' 
- . 


r -.- 


J 
.=t- o" 


" 

. . 


", 
":r 


.... ".... 


.:
 


...;;;- 


(doJc01\czenłe ze _fr. J). 
proc. twiatowego zuobu in 
formacji naukowej i *h- 
nicznej warsuwski konir8 
MAPRJAL wrWeaie wkł.d 
w realizacj, postanowień 
rozdziału IV aktu końcowe- 
go 
onferencji Bezpieczeń 
at.wa i Wsp6łpr.cy w Euro 
pie, w lepue poznanie o.ilł- 
,nięć Kraju Rad 1 obozu 
aocjaliltyczne,o. w poilębie 
nie wsp6łpracy międzynU'o- 
dowej i umocnienie podstaw 
trwałe,o pokoju. 
W plerwlzlm dniu Kon- 
IretU przekazane lostaly Je 
ao uczestnikom pozdrowte
 
nla I tyczenia owoenycb. 
tw6rezycb ebrad od I sekre 
tana KC PZPR Edwarda 
Gierka I prezela ltadl MI- 
nlltr6w Piotra Jaroszewłeza 
oral od sekretana leneral- 
nero KC K.PZR LeoDlda 
Breinlewa. 
Na obrady Konereau przy 
I byli: członek Biura PolityCl 
n.,o. sekretar. KC PZPR 
J&n 8zYdlak. sekretarz KC 
PZPR Andrzej Werblan. kie 
rownicy wydz1ał6w KC 
PZPR: n.uki I oświaty - 
Jarema Macllzewsld. pr&(:y 
lde-owo-wychowawcuj 
Wle.ław Kl1m.,zak. Obecny 
był takie charle d'affairea 
aj. ambuady ZSRR w War 
Izawie Gleol'JiJ Ka,ulln. 
Obrady otworzył i prowa-. 
dził je przewodniczący 
ZG TPPR I Komitetu Orga 
nizacyjne,o III J{onlrelu 
MAPRJAL - J.n Szyd lak, 
który w wygłoszonym prze- 
mówieniu wskazał na 'wi.- 
towe znaczenie rusycystyki 
oraz dorobek. jaki w tej 
dziedzinie m.ją n.ukowcy 
i pedqodzy polscy. 
Filologia rOlyj$ka - p
 
wiedział J. Szyd lak - sta- 
ła lię rozlelL1 dziedzirtll hu- 
manl.tyki 'wiatowej. O m;, 
dzynarodowym znaezeniu j, 
Z7ka rosyjskielo. języka bo- 
gatej I wielkiej kultury. de- 
cydujo rOwnid pozyeJ. 
ZSRR w świecie współczes- 
nym. jego konsekwentna p" 
kojowa polityka, zI.kująr'a 
Izacunek narodów "wiata. 
Powszechne uznanie wzbu- 
dZAją osi
gnięcia i sukce
y 
radzieckie w rótnych dzie- 
dzinach :tycia. zwłaszcza w 
nauce ł technice. 
Coraz powszeehnlejsze sto 
IOwanie języka ro.yjlkiego 
jako środka mitdzynarpdo- 
wvch kontAktOw w polityce 
I tyciu społecznym w nauce 
I technice, w oświacie I kul- 
turze, w 
ospodarce i tury!! 
tyce rodzi potrzeby wszech- 
stronnego. naukowefo opra- 
efJwania efektywnych me- 
tod je,o nauczania. Temu 
relowi słutv właśnie "OWO- 
h,ne do tyda we wrzeAniu 
1967 roku na konf
rencil 
7.słot.:vcielskiej w- Pary tu 
MitdzynArodowe Stowarz:v- 
l7.enle Wykhorlowcńw ,Języka 
i Literatury Rosyjskiej. 


Nlldy w'r6d Polak6w nie 
brakło ludzi interesujących 
się językiem. kulturą i hi,- 
torią rosyjską. U podstaw 
tego zainteresowania - pod, 
kreślił sekretarz KC PZPIt 
- lełały lłęboktl humani- 
styczne wartości kultury ro- 
syjskiej. bogactwo i oryginal 
ność jej treści I formy. His- 
toryczna drola polsko-rosyj- 
skielo zbli:tenia. wsp6lnota 
POłltępowych nurtOw i dą- 
teń. znajdowała dobitny wy 
raz w literaturze obu na- 
szych narodOw. przede 
wszystkim. zaś w twórczości 
tych pilarzy. ktorzy znajdo- 


. 


8zydłak - z wtelklm zab- 
woleniem witają delelat6w 
I loieł III Mlędzynarodowe- 
'o Kon,resu Wyk
.dowe6w 
Języka I Llter.tury &s13- 
Ildej w ltolicl Połskł. w 
Warszawie. 
Do uezestnlk6w 'II Mlę- 
dzynarOOowe,o Konlresu W7 
kładowe6w Języka I UteN- 
tury RoslJsklej wyałosował 
Ibt ,ekret&n rneralul KO 
KPZR - Leonid Brelnlew. 
List ten sostał odezyłan,. 
pnes pnewodnl.,llłcero de- 


ŚWIATOWE FORUM 
RUSYCYSTÓW 


wall wspoln, platformę w 
rewolucyjnej walce z eara- 
tern. l\ewolucja Patdzlernl- 
kowa w definitywny IpO- 
BÓb przekrełliła zabory Pol- 
Iki. Armia Radziecka w okre 
lie II wojny światowej przy 
niosła wolność naszemu kra 
jowi. Ukształtowały lię bra- 
terskie atosunki polsko- ra- 
dzieckie. scementowane 
wspólnie przelaną krwią w 
walce. I faszystowskim na- 
jetdicą. 
Na takim właśnie azero- 
kim Ue społeczno-politycz- 
nym i kulturalnym o donlos 
łym dla kraju znaczeniu - 
powiedział J. Szyd lak - wi- 
dzimy dzi. zadania rusycy- 
styki polskiej. Wyodrębniła 
aię ona w nowy kierunek 
atudiOw wyższych i badań 
naukowych. T.kie bowiem 
było zapotrzebowanie społe 
czne kraju w związku I 
kształtowaniem się history- 
cznie nowelo charakteru 
stosunkOw polsko-radziec- 
kich. kraju budującet!o soc- 
jalizm w braterskiet przy- 
jatni ze Związkiem Radziec- 
kim. 
RUlYC1'lfyka - powiedział 
J. Szydlak - ma IWO' 
trwały, nieDOdwBłalny ur 


czym szkM «rDlnnych: w 
Czern
j DttbrÓWce. Kęplca
h 
PrzechlewIe. Kobylnlcy. 
Wierl{howie Człuchowsklm 
Zwlę1razyła si, liczba pla- 
c6wek wychowania przed- 
azkolne,o. przede wszYltklm 
olnfsk przedszkolnych. 


Około IM! prorent r":o::łclo- 
tatków bodzie objt:'tych wy- 
ch<>'Waniem I'rzedazkolnym. 


Nie 
zle W latw1 rok 
dla szkolnictwa podstswowe 
Co. Liczba dzieci uczęszcza- 
Jących do Izkół jest o tysiąc 
e8ób mniejsza nit przed ro- 
kiem. Jednak:te w mlalłach 
wnl'lp!ą powatne trudnoł('1 
lokalowe. Dotyczy to przpde 
'WlZystklm Słul)!ka. KUka 
tamtt'jszych szkół przyjt:ło 
ucznl6w ze zl:kwidow&nej 
szkc.ty nr 13; dostosowano 
odpowiednio rozkład Zlj
 
do now:Kh wymaaań. Szcze- 


lólrile .tłoczone 
azkoły w młodej 
Za tone. 


. aą trzj 
dzielnIc," 


Mimo tyeh kłopot6w. 
a 
dze oświatowe i kadra nau- 
czająca azkół wpruwadzaj, 
do programu wiele nował- 
ci. które spotkały .Ię z apro 
bal'l uczni6w I Ich rodziców 
W kilku szkołach słupskich 
TOZpocZeto np. naukę języ- 
k6w obcych od najmłod- 
lZych klu. Szkoła nr I 
przyjl':ła do dwOch klaa mlo 
dzle:t a.,cze,cółnie uzdolnfm" 
która bpd"le specjallzowac! 
li, w piłce aiatkowej. 


(łem) Strona 4 


POLITYKA. GOSPODARKA. ZYCIE SPOŁECZNf.. 


Głos Pomorza nr 193 


DYNAM I C N 


LIT)YKA CEN I Pl 


Jedną z na'ji9totnlejazych cech polityki 
rozwoju społpC'ZT1o-gospor:!arczego Pol- 
Iki sformulow:!ną prz"z VI I VII Zjazd 
PZPR. jest podporządkowanie calo- 
kszt:łłtu proC'Ps6w gospodarczych reali- 
ucji celu nadrzędneRo - systematycz- 
nej poprawie warunk6w matrialno-bv- 
towych ludnośd. Jednym ze środk6w 
zmierzających do tego C'elu jest racjo- 
nalizacja dotychczasowej polityki cen 
orli%. modernizacja istniejącPj struktury 
cen. Niezwykle watnym' zagadnieniem 
jf!St taki,e dostooowanle wzrostu płac do 
wzrostu cen. sby w nIczym nie naru- 
Iz.one zostały przyjęte w uchwałe VII 
Zjazdu partii - na okres bletącego 
pi
clolecia - załotenia 16-18 proc. 
wzrostu przeriętnych płac realnych. O 
tym I niekt6rych związanych z tym 
problemaC'h m6w1 w wywiadzie udzielo- 
nym Polskiej Agencji Pras
j za- 
IItępca dyrektora Sląskiego Instytutu 
Naukowego. prof. dr hab. - Jerzy PIli 
trucha. 


Ruch cen - Itwierdzlł prof. Pietru- 
chs - stanowi pewną prawidłow<,ść wy 
atępującą w r6żnych krsjsch. Wynika 
to w gł6wnej mierze z 'Ylltematycznego 
wzrostu kosztu surowc6w. Rosnące ce- 
ny lurowc6w lIą rzeczą zrozumisłą, jeśli 
uwzg1
dni się fakt, że w nuarę wyczer 
pywania !lię zuob6w najhsrdzlej dostęp 
nych I najłatwiE'jszych do przerobienis. 
trzebs ,ięgnąć po surowca trudniejsze 
do uzyskania. 00 wpływs ns podrotenie 
koszt6w eksploatacji. Dobrym tpgo przy 
kłsdem może być węgiel. Wydobywany 
z niższych pokład6w k05Ztuje droiej ni! 
ten. kt6ry eksplostowany jest z pokła- 
du łatwiej dostępnego. 


Innym elementem wywlersjącym 
wpływ ns ruch cen jest postęp technicE 
ny. Wyposażenie kddego stsnowisks 
prscy jest 
orll:z I'!ró!lze.Co prawds 
przy zastosowaniu produkcji wielkose- 
ryjnej koszty postępu ,technicznego po- 
wihny lIię zwr6clć, sle w lIumie nie 
r6wnowaty to koszt6w msterlałowych 
I5tsnowiących 70 proc. wartości towaru. 
Tymczuem począwszy od 1st 1969-70 
notuje się trwale postępujący wzrost 
cen eksportowych surowc6w minersI- 
nych i paliw. W k()ńcu ub. roku jredni 
poziom cen w eksporcie ,świstowym 
był o blisko 55 proc. wyższy niż w ro- 
ku 1970. Nlekt6re surowce podroisły 
'CZtero- I pięciokrotnie. MAmy więc do 
czynienis z pewnego rodzaju łsńcucho 
wą reakcją. wywierającą znacmy ns- 
cisk ns ruch cen. 


- To lIamo zreszt
 odn()ll Ilę chybs 
takte do srtykułów rolno-spożywczych? 
Zapotrzebowanie ns nie stale rośnie 
ns skutek zwięk.
zania lię liczby miesz 
ksńc6w Pol1;kl. W 1948 r. był() nSIl Dle 
spełns 24 mln. Obecnie kraj nuz liczy 
już ponad 34 mln mieezkańc6w. W cią- 
gu 30 lat przybyło nam przpszło 10 mln 
ludzi. Więcej - niż wyn06i ludność ta- 
kich krsjów jak np. BelJls. Szwajcs- 
fis, Austris czy Grecjs. 


Tymczssem powierzchnia Polski nie 
uległs przeciet powiękBzeniu. Przedw- 
nie. oooerwuje się nAtursine zjswi.sko 
stałego kurczenis si,ę teren6w pod uprs 
wy rolne ns skutek rozwoju miut, prze 
mysłu, szlaków komunikscyjnych I 
trsnsportowych. ZmuSls to do slęgsnls 
po tereny o mniejszej urodzajnołci. co 
związane jPSt ze' wzrostem nl!.kład6w 
na zagospodarowanie ziemL Wymaga 


ons bowiem odpowiedniego "uzbrojenia' 
zmeliorowania, uszlaC'hetnienia I nawo- 
tenia środkami chemirznymi po to. by 
możliwe stało się uzyskanie ,podzipwa 
nych plon6w. Koszty produkcji rolnej 
muszą być - rzecz oczywista - wipk 
!lZP. Wszystko to mR miejsce w określo- 
nej sytuacji demografirznej, w obliczu 
znacznego odpływu ludności ze wsi do 
przemysłu. starzenia się wsi itd. 
- W"pływa I tell'o jednoznaczn" 
wnlollek, :te cen" trzeba zmieniat:. W 
Jaki jednak Ipolób należ" to czynl
. 
aby osl
gnąt: podstawowy cel naszej 
polityki IIpolecznej. jakim jest lIy"te- 
matyczn" wzro!lt realnyrh dorbodów 
IIpoł"(,7pń
tws? ("o nSleż" lądzlt: o 
współzałeżnoścl ceu I płac? 


- Problem jelit złotony ł wymaga 
IIzprszego wyjaśnieniA. Otót w przy- 
padku podnoszenia lIię cen surowców 
CiY tzw. materlsł6w podstawowych, 
musi następowa
 równoczef>ny wz O\;t 
cpn tewllfOW przeznsczonv(:h zar'Jwno 
d
a kon3uments Indywidua,nego, jak 
I kODl!umrnta zbiorowego. Jest to nn- 
tura lny I logkzny proces. POc.1ąga on 
u sobą wzrost koszt6w utrzymsr.J'ł. 
Aby nie było to odczuwalne dis spo 
ł("( 7eństws, konieczne jest podnoll?:e- 
nie poziomu płac. rekompensujących 
zwiększone wydatkI. Oczy" i4cte nie 
według widzimlIlię. ale w oparciu o 
wydajność prscy. MUli obnwiązyw:!ć 
tdszna zssada: corsz lpps"e zarohki 
tylko zs corsz lepszą. barr:!L;
j wydaj- 
l'Ią prsC'ę. POl!tępować nalety ,,:ięc bar 
dzo eisstycznie. zar6wno w odnie<;ie- 
niu do płsc. jak I cen. J'!5t to ws- 
runek utr7ymanlA równ""",agl rynko- 
wej w procesie Izybkiego wzr'Jl!tu go 
spodsrczego. 
i 
'ziQdnie 2: uchwałami VI t VII Zjl!.z 
du psrtii, postswiliśmy ns dynA- 
mlrzny rozw6j nall

t gospodarkI. Stąd 
potrzebs r6wnoczesn_'
0 p
dno<;7.en/" 
cen I płsc w hsrm )ni'ny IIpos6b. Cp 
ny towsr6w kllztałtuj, .Ię w ziłletnoś 
ci od wielu czynnlk'!w. n'J. nd wlłr- 
toś('I, od wlelknAcf tlodaty, o
 poC'ho- 
d7!'nls krajowego czy z ImpoTt'l itn. 
Prarnę jPdnsk jellzt'Le 
IIZ pnckreś!it. 
:fe decyduj.cy wpływ na c
nf: towa- 
r"w ms wydsjność prAcy. Wzrost do- 
chor16w lur:!nośri tlowndUJo! 7mlanę 
Btruktury IIpntycłs. Obserwuje się 
większe zainteT"lIowsnle prz!dmlnta- 
mi trwsłego utytku. Jest t") zjawisko 
pozytywne. Zresztą przy jer:!noC'zeB- 
nym ruchu cen I ruchu płal' istnieje 
motllwość prowAdzl!Dls roz"ąrlnej po. 
litykl dOlltosowyw9nis IItruktury kon- 
lIumpcjl do Itruktury prod'lkcJI I od- 
wrotnie. 


- Motna chyba IItwl..rdzlt'. te po- 
,,10m cen jrllt IIpraw. wthrn.. Najllltot 
nlpju. rolę od(1'"wają whE.dwe pro- 
porcJe mh:dzy wyda.iu
ścl1\ pracy I 
wflokojcl1\ płac". 
- Obydws czynniki mUl!zą. r6wno- 
wAtyć IIlę w Itosunknwo krótkim czs 
sle. Jeśli bowiem dop'ltcl IIlę do te- 
go. sby w jednym okreslp. skok płac 
znacznie wyprzed71!.ł wzrn<;t wydajn)- 
j"'l IJrllcy. s w nAstę.
JDych latsch I1ZY 


R się jed vr lle ;Lr6wn<1'Jle tempR wzr", 
IttA wydsjn,)ści pracy l wzrostu płac 
- lo pewne 7cC'}.w'.!łn'(' rńwnowsgi 
g
..podsrczej bc;dzie się utrzymYWRć. 
!\1otna tego uniknąl tylko w6wczas. 
gdy wzrost wydRJ'1IJ
d pracy będli
 
wyprzedzsl wzrOlt P
;\c. 


C 


W lumle - jak widzimy - ru('hy 
c('n I płac nłe 'n,)
a 'Ił
 rr>7.wljać 'Ia- 
m.-r:!7ielnie. łpC'z po
inny być ze sobą 
ś(';
le sprzęł.one. J!'1t to motllw£: je- 
d
-nle w Itl)Sporl:!rc
 socja
istvC'zneł i 
m(lte być rei.ulowdne n'ł etl'lpie pls- 
nGwania. 
, 
Znane Bą takte Instrumenty pozws- 
tające na operatywne reJlulowanle po 
Utyki cen. Do takich zaliczałbym r6ż 
ne okrpsowe rozwiązania, np. ceny nu 
wości. Praktycznoie wy«ląda to w tpn 
spos6b, Że w nkresie wprow
d;:sDla 
na rynek nO"JJPpo wyrobu jej') cend 
kształtuj.
 się t:iI odtJowiednio V'YIO' 
kim pozio.".e. ro laspok )je' lu 
iei"w 
uC'j fall oor:!t!!. cena nO\l'e
o wyro- 
bu zostałaby ustalans ns nlŻ!lzym po 
zfumie. aUJ nas

!.me - Z.V,ASZCZS w 
rrzypadku lyg--łdli,l:Owanls rzez han 
dE'I wystąp;.!/:.ił zspll86w l.Isnego tOWł- 
lU - ulec dn.lIl€.' wyratncj obnitce. 
Mając nJ l1W
JLe wzrollt płac r
Al- 
n.) ch lu :łr:o
cI o najnit.;LY':'1 docho- 
dach. nie ;1\,'0[11.) oczywiśde dOPUSZCZAĆ 
do tego, t
 pojawienie I 
 nowoścf 
powodowało sutomatyczne wycofYWA- 
nie ze sprzedllŻY towar6w tańllZych. 
Op"l\'\ ladałąc lIię ..s akt
'Wną I dyns- 
mlczną polityką cen I płac jako Istot- 
nym stymulatoreni tyus opeł('czn
R" 
I gospodsrc7ego krsju wypsds Itwie-r- 
t:zić. te odpowiednie zr
znicowAnle 
cpn poszczególnych towa
l
w atanowf 
nl'lJskutecznjejsze z punltt.l wldzpnis 
łpolecznego I pk"'
:J;"l1icznego zAbez- 
pieczenie w
rostu POZ:')MU waru
k6w 
bytowych ludności. ruzpstrywanegn w 
oparciu o kbLtałt )w:!I1i
 lIię wydAł- 
ków w (ioszczegóky.:h grupRch docho 
duo 


Kolejny Instrument umotliwlsjący 
rellulowanle r6wnowa
1 ns rynku. to 
systE>m płac śt'!ne związany ze wzro'; 
Item wydajności zakładający zwłssz- 
czs. It wydajność w sferze produk- 
cyJnej ł!!ędzie znacznie wyprzedzsć 
wzrost płac I zostanie skorelowanA ze 
wzrostem płl!.c w l1Bługsch. s tym liS 
mym z kosztami usług. 
Spodziewane rezultaty powinno tsk: 
te przynieść podjęcie środk6w przeciw 
działających brakoróbstwu, złej ja- 
kości i nierytmiczności produkcji. a 
więc niekorzystnym zjawiskom wpły- 
wającym ns podrożenie koazt6w. Opo 
wiadsm Bię ponadto zs bezwzględnym 
lItosowaniem kar umownych za wsdll 
wą produkrję, nle
godną z normsml. 
u uruchomienl
m kontroli IIpołecznej 
w sfprze wytwórczojcl. za zwiększe- 
niem odDowiedzilllnoścl zs złą produk 
cję oraz' zs zmniejsZAniem wynagro- 
dzenia os6b wypuszczsjący('h braki. a 
nswet zs obcląianlem Ich, kosztsmi 
nlewłaiciwla wyprodukowanego srty- 
kułu. 
Krótko m6wląc! aktywn" politykę 
cen nslety wesprz
ć jeszcze budziej 
sktywną polityką płacową, wiątąc ją 
ściśle z jakością ytykonywanej prsc
 
oraz jej efektami. Myślę. te wzrost 
cen powinien być wkomponowany w 
system wzrostu płRC I wydajności prs 
cy dla zatrudnionych w ,ospodarre ns 
rodowe\. Osoby zatrudnione w derze 
nieprodukcyjnej jak r6wnl
t renciśd. 
Inwalidzi I emeryci powinni ntrzymy 
wać BtoSOwną rekompensAtę finanso- 
wą przy przekroczeniu knszt6w utrzy 
mania o określony procent. 
(P A P) 
Rozmawlsl: S,T ANISLA W WOJTEK 


_cli u,.,op6w powinna Itll Udl/! mhrtm..tnll rankiem poit't
 1&-11 
\WzYltk1m... It. Podzllł dnI pnd Wfllt:dem 
za
hmurzen'l I opRdhw wYII,dl 
p.,
z,tek wrzelnJI ura
1'Y ni. nR
tt:pujll
o: dnI pogodnY
h E za 
jednlk plervi'lzlI fil, o
hłndzenll 
hmunenl..m jrednlm mnlellp.ym 
.YlnRIt:r.IJII1
1I te
l
ń. D:r.I..nna od Sltn pokry
11 nJet.a _ ts. dnI 
temper..turl obnit" 1111 do 1
21 Z opldlml. a wlt:<: 
hmurny
h _ 
It.. , mlnlm.Rlnl do 
10 .t. Zjlo 10. Relztl to dnI ,mluz..ne". 
wI' liII przplC>tne opldy. Ale pn- 
trwa to krMko - bowiem tuz Poziom 'IO.'Ody n. Wljle 'rodko- 
pOEOfItełe dnI at d., połowy wej mi liII utr:r.vmlĆ do knń
a 
wrzdnll mllll być Ip
7(,U typo- Ilerpnla w Irlnl
lCh tzw. wody 
w., letnie. BeMie 
Ipr>ło - tem- nl!lkleJ. 
Pf'rltury w dzlpń 0"1 22 do 
 .t., 
. w no
y od B do U It. Prz..w.t- Z punktu widzenia Interelllw 
n'e hez opodów. duto lłoń
a. a rolnl
twa tska pOI"da powlnn. 
mało 
hmur, .przYllć Iryhkl..mu uknńł-,pnlu 
pra
y przy Iprzt:
le Dlntlbw, or- 
W "Mn.tllłeJ 
Zllłcl n d..klr1y k'm1. dohr..mu wzrn
towl poplo- 
wrzpjn'l ma t.,.ć zn"wu 
hłod- nhw, pnrrawfe utytkr'tw z,el". 
nl"l. Temp..rltura w dzień IpoId- ny
h. pl Rrttll'C'jl wllr:r.yw. A dla 
nIe do ul--21 .t., a w nory do urlornwlr7(-w It do połowy wrzet 
5-10 Ił MI hy" T dnI 
hłndT1lpI- \ nia ZRp..wnlonv r10hry urlop. Wir 
IPyrh. Okreuml opldy, 
o wska to 
hyhol E t..J lunoy IIkor..v
tI
, 

uje te zR
hm
Hz...,'1 t.t:"Izle rht\1 tym barrl..lel. te wykor7-""'tllnl!! 
IRml w.lI
eJ an1teU okrelbw PO- mlełl
 wr7.8.owy
h we w"dnlu. 
lodnych. mImo nleuz bardzo ładnej lury 
I - felt lłah!!. A I..k...da marnowI'" 
Ze Itaty.ty'\< meteor..lo&l
rne ł lita które przecie! trwa do . 
m...t..rny .111 d.,wledzleć, te dn wrz
jnla 

1..pł
'
I1. z tempereturll mlk8y- . 
mIlInIl rowy tej 25 .t. !'Da hyć T. 
dni c:hłodmIJ.z)'Ch I temperatur_ 


NASZA POGODYNKA 


. Okresy ciepła i chłodu no przemion 
. Najlepsza pogoda po 25 bm. 
i do 15 września 
. 15 dni z. małym zachmurzeniem 


ht:'dz\e mJ
"" 18 O 22 lit.. a mi- 
nImalna ledwo 11-9 .t. Pogodl 
bt:dzte na ol!:r'tł lłoneczna, I za- 
rhmu
enl" umlarkowlne E prze- 
lotnymi oplItIlm!. WIatry umlarko 
wane. okr-.lm, d"ść Iltne z kle 
r'lnk"w pńłn,.,rny
h. W pMoltlł
1 
rze*c..\ ur dekltly hm. n'tltllpi po 
prRwa IUCY - wzro
t temfM'rlltlJ- 
ry w dozleń do 22-2' !lt.. I W no 

y do 1-13 It. Duto lł('lń
l. miło 
('hmur, boWl"m urhmu.rzenle, Jlk 
okrpA!..11I Iynnpłyry. mi hyć lIa 
o.eN nlewl
lklP I przew..tnle bU 
op.d6w. WI..try "ll1be do umlar- 
kO":lnv
h z kierunków ws
hod- 
ni
h. J. ptem koi1
ówka IIarpnl0 


W prlCownla
h lynopty'k6w ZI 
Jrłl"lu Pr'"'cnoz Dłulotermlnowyrh 
lMlGW Oprl
()Wln() nO....1I "'erAJII 
prolnMY pogody do 2/) wrz...n!a 
'br. Wypad.. Z nlel. te ht:r1zle 

1
eJ nIt normlInie, bowl-m 
6rednla tempecRtur. okresu mle- 
dz7 21 bm. I 20 września m.. być 
po
..ytej normy, czyli powyżej 
1S ł .t.. n.....mla.t opldÓW mi hY
 
mniej od 10 mm, 
zyU mnie, od 
Dormy. 


. Na PO
IIt'ku m d.łl:Rd,. .'''rp. 
nla JeIIZ
ze utr:r.yrr;a I:t: obecni 
f.1a 
hłodnlej<:zpgo p"wt..trZR. 
Te
ratura dzlen
 \uh.ć alt: 


WICHEREK 


, - 

 
:1:"-..:>: 
.'-
 ".' 


.' '"." .-. 
:I:: .- . 


_.,,
 '*,:,."< .' 


. . 


u"l . 
"', 
'l 


," . _:'-..l 


':..4 


'. .,-- > 


-: 
 
-, 


'-.;}- A 
'". 


..:.....v 
,'!-,-- 


"..""-. 


\.... 
..........""!
 


....,-:
 


" 


""'.:\' .'- 


.:
 


.

,'
, 


:

. 
.. . >l'
'
' 
-, . "<--'" " 
., ł .'. 
,
--
 .
-:-
: {:-, 't:"

' 
, \tt -." 
_'. {oS' 
. 


__o ił 


... 


f 
j 


Zakładv PrZnTIVSłu Dzfewiarsk!p/70 .,Juwen!a" to CIe- 
IZvnóe ubiera;ą dzieci w wieku lat Z-15. PTZ1lg o towu;e 
aię tu suki
i, s.podnie. żakIeciki, bluzki. spódniczki. 
/7olf'll. W1Ikonu;e aię ;e z aniLan1l i b
tOT
... W W1Irob
ch 
dzilffiJiarski<'h .,Juwenti" dobrze CZUJą atę dzIeci Zwtqz- 
ku'. Radzieckie"o. CzechoslowacJi. NRD, RFN. An"lii. a 
także łnnvch kra;ów ;ako, że 30 procent odzidV prze r 
znaczane; ;eń na eksport. Obecnie przv"otf1Wuje sIę no- 
we wzorv na wrzdniową "i eWę. Na pewno hand lowc 1l 
bedą mIeli z cze"o wvbr
. . 


Na zdjęcłu: Danuta C"'m!eZ 
ze'lltuj. WVrob1l "JuwenU". 


plast1lk-projektant pr.- 
CAF - Jakubowski 


J 
I 
, 
ł. 
r 


MŁODZI GARNĄ SIĘ 
DO MAŁ. EŃSTW A 


Oststnio CO roku tlsds ko- 
lejny rekord zawieranych 
mał!eństw. Wisdomo: to wył 
lię tenl. J
dn() wszskte bu- 
dLi niejskie zdziwienie: ot6i 
małżeństwo w Po1!ce stsło 
li
 niesłychanie modne, i C() 
watruejsze, poku!lie Bta,nu 
.,nie-wolnego" ulegaj. coraz 
częściej ludzie bArdzo mło- 
dzi. A przypomnijmy. te W 
trosce o dobre lidrow
e Iin- 
Itytucji msłuńllltws Dodwyt- 
lZyliMriy W roku 1964 wiek 
dojrzałości do małżeństwa 
dla kobiet do ls1 18 I męż- 
czy;rn do lat 21 Czyżby więc 
na nic z-dAło się podniesienie 
grsnicy wi
ku?_ 
Ano, pobotne nadzieje so- 
bie. a tycie iak zwykle lO- 
bie . Ustawodawcs znając to 
QIItat.n-ie. prżewidział Zre!ł7tą 
furtkę. Niewielk.. teby 
przecisnąć się przez nią mo- 
$Iii tylko ewentuslnie kan- 
rlydaci, kt6rzy ukończyli: 
ona 18 lat. on 18. mSjący 
takie powody jak ciąża, 
trwsjący już od dłuższe
1ł 
czuu między Itronami trwa 
ły związek I wreszcie ZIII1:ro- 
tanie hezpośre&1im niebpz- 
pi
zpństwem śmierci jednej 
ze stron zalnl
-rzonp
o mał- 
teństwa. Jak widać, oosta- 
nowi-ono URiąć lIię wyłączn.ie 
. przed presją fakt6w doko. 
nanych. 
Ale... Od 19f1
 roku. czyli 
moment'u wejjcis w tycie 
nowego Kodeksu rodzinnego 
I opiekuńczego, do końcs 
roku 1974, s wi
 orzez dzie 
sięć lat, lądy wydały łącr.nie 
213 tYlI. zezwoleń ns zswsr- 
de małżeń!lit.wa w "trybie 
nsgłym". Licz.bA chętnych 
przy tym lita le rośnie. W 
1P6
 roku wpłynęło 1
,3 tyl. 
wn'iosk6w, w następnym po- 
nad 20 tys., zaś w latach 
sipd4-mdzle!\oiątych jut (rubo 
pona'd 2
 tys. Z pocz.tkl1 le- 
dlliowie traktowali rzef'Z rl!.- 
łą wzglęrinie lurowo: w 198
 
roku ns przykłAd z wymlp- 
nionej liczby przE'Z ucho 
Iglp.lne lądowych 
cyzji 
prz
darło s,je trochę ponarj 
80 proc. wninskodawC'ńw. W 
1974 roku jut jednsk blisko 
94 J)roc. 
Nie . nslety oczY'o\'Ucle w 
:tad'nym P1"ZypsdInJ odczyt y- 
wsć powytszych danych Js- 


ko uszczypliwych pod adre- 
sem orgsn6w powołanych do 
rOZflrzh:ania, czy dać zgodę 
czy nie. W tei materu praw- 
dopodobnie zre,;ztą nawet Sa 
lomon nie byłby mądrzejszy. 
no bo kto w końcu wetmie 
na swoie barki odpowiedzlal 
ność za kategoryczne "nie". 
skoro prorok już dobrze 
kwil-i lub łest w drodze? 
Ciąża i urodzenie' stały lię 
bawiE'm najczęstszym arl!:u- 
mentE'-m os6b maiaeych zbyt 
mało lat do małżeństwa. 
Ns pocieszenie kstastrofl- 
stów. gotowych w lym miej 
ICU dneć szaty. można po- 
wiedz.ieć, że wymieniony ar- 
gument jest w końcu doAć 
powszechnym powodem zs- 
wierania małżeństwa r6w- 
nież i w starl'-zym wieku. 
Ponadto. łeś1i już takle mło- 
de małżeństwo. przetrwa 
pierwszy naj trudniejszy o- 
kres. to zwykle ostaje się, 
s dzJecko zyskuje dobre ws 
runki wychowania. Oczywi- 
ście nie tyle materialne, ile 
oPiekuńcze. Młodzi rodzice 
bowiem - hrrezję tr: mieli
- 
my okazję słyszeĆ w łedne1 
z poradni rodzinnych z ust 
doświadczonych pracowni- 
kóW, od lat stykających się 
z tymi problemami - bs- 
wiąc się leszcz.e nIelako w 
małżeństwo I rodzicielstwo. 
stwarzają a1mCJSferę wycho"" 
wawc7JI. kt6reł ludzie nie- 
co zmęczeni tyciem i zaab- 
sorbowani nawałem obo- 
wiązk6w jut z siebie wy- 
krzesać n.ie są w stanie. 
Jakby tam łednak nip ':Iy- 
ło, jest faktem, te w Polsce 
małżeństws ZS'.'"IE'-rane przez 
ludzi bardzo młodych stano- 
wią przeciętnie od l:! dO 10 
procent. a bvwaja lata. te 
nawet I 1
 Droc. Oczvwlścle. 
jR'k w wielu Innych przy- 
pa-rlka-ch. r6wnipż I 0'" t..,.m 
dzieje się r6żnie w r6żnych 
rpglonach Polski. wątpliwe 
jednak. by wojew6dztwu 
wrocławskiemu (temu sprzed 
reformy j
szcz
) m6gł ktoś 
odebrl!.ć rpkord: odpoVlrt'"'dni 

p6łczynnik jest tam nie- 
mal cz.terokrotnie wyższ
 
niż w innych regionach kr 
ju. 


i 
f  
I 


RAFAŁ REJDAK 


t Głos Pomorza nr 193 


POLITYKA. GOSPODARKA. ZYCIE SPOł ECZNE 


StroneJ ! 


W ORGANIIAG
ACH 
I INSTANCJACH 


I 
I . 
I 


. W czprwcu ubie
1e
0 roku Egzekutywa 
KW PZPR w Krszalinie omawiała proble- 
my pracy partyjnej w nowych warun- 
kach, w związku z wprowadzeniem dwu- 
Itl}pnio\\'ej J!truktury władz. W przyj
tych 
w6wnas postpnowipmarh mówi się mię- 
dzy Innymi: ..Rpallzacja dpcyzjl XVII Ple- 
num KC, 81ura Polit
'cz"el:'o I Sekrl"ta- 
riatu KC. dotyczący('h dzlalalnoścl tere- 
nowych Instancji partyjnyrh w związku z 
dwustopniOWIł !ltrukhlrlł władz wymaga. 
dosto.'Iowanla stylu I metod pracy KW. 
jego wyrlzialów. ('alel:'o aparatu partyjne- 
ro I aktywu do nowyrh warunków". 
'W dokumpn('ip tym sprp('yzrzno-go!lpodarczych da- 
nego terenu. Uczpstniczą w po..
ledzeniach 
komitet6w partyjnyrh, sesjach rad na- 
rodowy('h, ważniejszyrh nar1ldar-h itp. Do 
Irh zadań nalptv takte informowanie 
aktywu 
minnego I mi(>jskie
o o aktual- 
nvr-h zarlanlR{'h wvnikalarvr-h z uchwał 
KC I KW, jak r6wnipt informowanie kie- 
rownictwa T{W o sytuacji społeczno-poli- 
tycznej w miastar-h I gminach. o pro- 
blpmar-h tprcnowvet wymaga]ących roz- 
str;>;yE(niell w Instvtur-11I"h wojew6dzkich. 
Te zadania, a jest Ich o('zvwikip wię- 
cej, zo
tałv 7:lwartE' w ur-l
'ł':'łlp Eg7Pl{u- 
tvwv KW. R(\la tej E(rupy aktywu KW 
zo.stała wi
(' ja!lno sprpCV70wana. KaMy 
\V'p r-o, 
d7.ie I jak m' robić, 
"pnryk Przybylak: - W 
mlnlp Bia- 
ł01lard traktują mnie jako tyczllwe/!'o 
opipkun::!.. 7.nam dobne t::!.mtpjs7.Y akty.w, 
".-szak widu z towRr7Yszy cr
rujp na tym 
terenie od lat. Star,am się być pómocnv 


t 
I 
ł 


AKTYWISTA KW W GMINIE 


w k
ordynowan(u rozlicznych poczynań. 
w gminie. Sporo ludzi np, przyjeżdb 
e- 
raz z instyiucji wojew6dzkich. każdy po 
..swojej linii"; działają jeszcze stare przy- 
zwyczajenia.' KQOIl"d)'nuję te wyjazdy w 
Koszalinie. Odbywa się np. sesja GRN. 
umawiamy "ię więc, te poje-clzie ten to- 
warzysz. kt6ry zainteresowany jest oma- 
wianym tematem. Jesteśmy w gminie na- 
prawdę potrzebni. Władze partyjne, a 
także- w urzędach gminnych mają jeszcze 
niejednokrotnie małe doświadczenie. To 
ludzie młodzi, chętni do działań, ale nie 
zawsze potrafią prawidłowo programo- 
Wać pracę, wn:kliwie ocpniać ludzi. Zwra- 
cają się więc do nas z pytan iami, ze 
sprawami. radzą się co I jak robil:. 
Anatol Kozłow: - Jpstem w ciągłym 
kontakcie z Komitetem Gminnym partii 
w M:elnie. Trudna to gmina. turystyczna. 
Dobrze, te właśnie mnie Egzekutywa KW 
powierzyła pracę w tej itminie. Sprawa- 
mi turystyki, wypoczynl{U I wczas6w zaj 
muję się w wojew6dztwie od wielu lat. 
mogę więc towarzyszom w Mielnie spo- 
ro pom6c. Czujemy się razem wsp6łodpo- 
wiedzialni przerl Egzekutywą KW za efek- 
ty pracy instancji terpnowej. 
Czeslaw Waszklpwlcz: - ,Watne jpst. 
Iż jesteśmy związani z jednym tprenem. 
Pomagamy przy podejmowaniu decyzji, 
śledz
my pra,ktyczną ich realizację. Czu- 
jemy się za to wsp6łodpowiedzialnl. Nie 
mate przy tym byl: mowy O jakimś za- 
stępowaniu Instytucji gminnych czy miejs- 
kich, wyręczaniu pracujących tam to- 
warzyszy - dccyzję podejmują sami. Po 
roku pracy znam nicżle problemy Kali- 
sza Pomor!lkie
o - miastf<'zka i gminy. 
wydaje mi się, te jestem tam potrzebny. 
Stanlslaw Piwowarczyk: - Pracuję z 
aktywem w Połczyn!e-I'd-roju. Staram się 
być doradcą, inspiratk 
te w s"rawach kArlrnw,,"h tUtAt potrz{'b 
na jest szr-ze
ólnie pomoc akt
";sty. 
Kipdy ObjAI,,01 st:mowisko T 
pkrpt:lr7a 
KG w 'Rprlzinip. doszliśmy do wn;o"k't. 
te prom-am estrtv7acji wsi - w załoie 
n:u dobry - nfp był w pC'łnl rpal:7:-Jwa- 
ny. Tr?pba byle dokonał krytYI7nej o('e- 
ny i wydnp.nl'!l' wnIoskI. NiI'7.ł-E:r71'11.. by- 
ło mi to robIli slImpmu. Z I'k t ywistą 
Ep.zpkutywy KW oblprhAliAmy wiec ('Ale 
nasze ..gmlnnp go
o.J,jAr'ltw 1", nR
tl':p- 
nie zorganlzowa'pm n1rarlę. n" ktńrpf to 
war7YSZ tpn' dl}konał krvtvr7npJ oceny 
r('Aliza('ji prol!:ramu P!lt"t\'73rfl wOli. ja 
ZAŚ - na tpj pon!ltawlf' - srormułowa.. 
łC'm zarlRnla Swoje UWili!!. o;PI}!ltr7.pł.<>nia 
- to jest także barrl70 w:lżnll fOł'l'na pra 
cy - tow:lrzys7 nowiniC'n bp7 uoipk!l">:ania 
przrkazywać wofcw6dzk 1 p) in!ltanr}i par 
tvlnej oraz pomav.al' cr'7erlc;I1\\ ir:r l om 

:łarlz' gminnyrh 'PI rl.lt",rriu do kiprow- 
nlrtw ró+'ny"h wojPwl):lzki('h In...t
.tudł. 
Ok1'!zu]p się bowiem. tp ni
 Vl'l''.V'l''v np. 
nar7plnir-v wyk:lzllją w ' 
'm wZJ:l
'lzie po- 
tr7rhn'l in,""nrtp... 
Czpslaw \Vaszklewlcz. W oiprw'lzym 0- 
krps!p mojej pracv' z aktvwf'm Ka:;s'a 
Pomor!lkipgo, szczpp.ólf1lp .w :-Jkres1t: 
p- 
sicnno-zimowym. najwię{'ej czasu pnAwię 
ciłnm rozmowpm w orl
ani7ariarl) n'1r- 
tyjnyeh. Ur-7P!lltnlr-7vł(>ln W lt'
r:miar-h 
wszvstklch POP. chrllllpm pl}7.:1al' 1111'1::1 
I Ir-h pro"kmy. I to mi Sle lIrJnło, Do 
Kalis7a Pomorskip£(o jest rll}
l' dAleko, 
do ka7.r1ego więr wy;a7r1u r1.1hr7P 'Ile Drzv 
gotowuje, tak aby tow,H';:Y'l7:\m tak nRI- 
wipcej pomóc. 7.1Ioo7.n'lję 
i
 '''r7('41''1Ipt. 
jeśli nimi dyscot1l1jl':, z l
al(>rlalaml. kt6 , 
re bl':dą crzedmlotem dy<;k1J

: w KMiG, 
co pomal!a mi w precYI.f'W3TJI'1 propozy- 
cji, konkrptnyćh zadań dh nktvwu /!'I
in 
np
o, b"lrlt działafR,'vcb w m;:'IsteC7ku 
('ZV ..minip okrp
,.myrh i:1
tytu('jł. 
IIrnryk I'r7.yh"!:I": - ",. pmln;p B!ało' 
gard jP!lt nO'łan 601\ rlhlPkÓw I k:>ndy- 
dat6w partii. w tym 75 proc. to rolnic)' 
I robotnicy z pCl!:per6w. Problematyka 
społpczno-rolna dominuje wię(' w dzlałal 
no
ci organi7acji p:1rtyjnych. Bardzo so- 
bip cpnię (,lęSty udział w zC'brar:lach 
POP, jPszcze lepiej cnznaJ
 sprawy wsi, 
iatwiej mi pote:n ru'!.mawia-= z aktywpm 
[,ar.yjnym 
miny. -=iroro uwa
1 n
świę- 
lam rozwo
oWl IIl'.-'cJ:6w r:artylny('h, pra 
cy Ideowo-wychowawrzej z k:mdydat'''11i 
"
a: z I!:rUpił :1klry.i,
 i'
'-rolnik6w. 
aj- 
\, 'I:t.mejsza pr7.:1 tym jPst k 
TII:"(1I:ł 1":;::0, 
ca laplan v;:,:ikIY zrobi
. Prr)[:r','rr,wać 
pl 'ranmy dobr'!:'!, :.. k1nsekwcntą realila 
('ją bywa trochę gorzej... 


.. 
..:
. .  


t 'y. 
- " ..
 . 
\ 
"
 \. 
To,{
\ , 
',N
 , 
\ 
>" ' 
" .\:." . > 
"
 .
 
, 


 
", 
"'

 '. .:" 


t 


Stanl!lław Ph"lh..arr:r
'k: ::;pf/b-kam 
się często z aktywem Połczyna Zdroju. 
przekazuję bieżące informacje I \\'
poł- 
uczestniczę w reaEzacji lI..jw.,żnlejszyeh 
zadań, wynikając\'ch z ur-h
'ał partii. Z 
własnej inicjatywy podejmuj,:. w opar- 
tiu o znajomośl: 'T\las
a. instancji partyj 
neJ. nipkt6re tem"ł1y. Np. sJ)rawy r07WO' 
ju szereg6w partyja:;TI:, prary :- kanzych zaintcr('
owrc:"1 I dzhlal\, z inicjn 
LlWY miejskiej 'mtaTlI'ji pD1"ty
ne
 porlpj 
m0wano w mie
cie wble crac s
olecz- 
nvrh.. c7ynów itp A crcl(t"m. b
'ło czoło 
we mlej!lr-e Połczvł"1a 7dr(,
u \V k()nkul- 
Sl
 ,.Mistrz Gos;)o,i>1rnf'
d', mia
to wy- 
pit"kniało. jest w nim łau, cz=,stC'ść I nn 
rządek. 
Co należy poprawić? 


Jut ponad rok pracują w gminach 
aktywiści Egzekutywy KW. MaJą sporo 
doświadczeń. Życi p idzie jednak naprz6r:l. 
zmlpniają się tet formy l i11'
tQ(jy poli- 
tycznego l społecznego dzialani",. Czy 
widzicie w oparciu o dotychczasową p:-ak 
tykę - zwróciliśmy się do uczestn,ik6w 
dysl.usjl - potrz£'bę zmian nieklórych. 
sto!lowanych nrzez wa!l forn: pracy? 
Stan111law PIwowarczyk: - Wysoko o- 
ceniam pomoc KW. W mojej 
'racy lJr7Y 
dałyby sil': np. analizy ekon JIT.irzne doty 
czące wykonAnia planow OJrodl'kryjnych 
przez zaklarly Połczyna 7.drol'J. A tych. 
nip"tpty, ni£' mogę uzyskać. 
IIpnryk paeJan: - wiJ.:('ef Inwencji w 
tpj prary powinni wvkazyw.'.
 !lekrptarze 
KG. KM I KMiG. W \\ 1wl)r17kiel o;pf'r-11'11nd oCf'ny 
pra('y aktywu F.1!7pl(u' ywV K\V Pr7Y o- 
mawianiu jerlnllk WIl7.f1v"h k:>mp!'nil po- 
1ity('zny('h Inc wvbor.
 rlo <;pl:1'111 I WRNI 
uwidarznla !li
 s7('7PI(,',I"Iif' rola tv('h tn- 
warzyszv w t
'du Doll.\'!':m
":1'1 I sr.l 1 pr'!:- 
nym I!min I mla!lt. B.1I oni oh",'nl nrzy 
porlptmowRniu crar na rzpr7 tlldu. r-
,y- 
stoścl I por7ąrlku. bn'!! url7111ł w przy- 
gotowvwllnhl plpnarny"h ro.
irdzpń f,pre- 
nowyrh In!lt::!.nrji p"rt vin
lrh na ter."laty 
wewnatrzpartvfne. na k!óI Vł=ł-ł r1,'
Ic:.!t!'l\Va 
no o wai.ny('h lat:-1dnlP..ia(''I, bkich jak: 
dyscyplina 
f'Ołpr7na. d 'mokrar.h I l'rn- 
tralizm demolcratv
zn'l1, d:;:lłalnn,;
 orl!a- 
nl7acji partyfnv
h w ok. plilonyr-h 'r")do- 
wIskRrh ZP '7"'1.eI:;6Inym lI"'z.:tlerinif'nlrm 
robotni ('7Pg,. SWO
:1 W'Prl7ą nnllt:'czn".' 
fachową p'1"-'::II('111 w c..asi- d"
mr:vwlI-' 
nc
o pł:zps:ladu I!:min, Sil to \\'
z"!ltJro 
sprawy o dutym znacz
'.lhJ Ideowo-wycho 
wllw('Zym. 
Praktyka wykazuje. te towarzys:"e ci 
w sposób (>frkt
"Wny Q' 1111 oomo(' iT'!;;hm 
cjom I Organi711cjom PRr1Y.ir,ym w r:!re- 
nie, pr7yrzynłają się swoją "racą w I!!tot 
nrj cz!'stre do ulrp!lz'lnh !ltv

 I mptr.d 
Ich r1zIAłllnlll. do !lku ł " ':'r,1C. 4 !'7C'''n rozv.'I" 
zvwRnia problem6w ;a:{ie ;Jrzed nimi się 
wyłaniają. 


Zanołowal: W. NOW ĄK 


-_.
 .-t 1.
 


\., 


, . 


,
'\ ' 


'" " 


.... 
"<'. 
'" 
.
 


 St'l)PIrJ , 


CZYTELNICY - REDAKCJA 


J 


010' I'omorm .., Pf9J 


- 


.
t  


Dziękuje11ZY 


. 


t 
t  lUt 
,  


Mil, p,-aCOWniclI Zaklad6w Gospodarki Komu'nalnej ! 
WroclawUl przebllwaJąclI na wczasach w miejscowości 
Łazll na przepiękne; Ziemi Koazal!fl.skieJ chcemIl na ła- 
mcch Waszego dziennika. tak polubionego "rzez nas. po- 
dziękować za gośl'inftOść. Wasze miasto, dzięki ludziom. 
z kt6rllmi lłię w tJlm kr6tkim czasie spotllkaliśmll'- Ita- 
ło się miastem lubianllm "rzez nas. mIastem naSzlIm. A 
ci, kt6rzll widzą go "0 raz wt6rll. podkreślają. te płęk- 
nieje z dnia na dzień, z roku 71-4 roJe. 
Tą drogq chcemIl też "odztękować JeierowC'1I autobulu 
PKS Koszalin, kt6ry "rzewozd nas do l,az (w niedziel, 
4 VII 1976 r., za wllsoką kulturę jazdII. Mamli wiele 1£- 
ZfU1ftta dla Waszej służbIl zdrowia - lekarzll "oa oto - 
wia ratunkowego. ChC'emll też podziękować kierowniko- 
wi 'tolówki. mieszkańcowi Koszalina ob. Wacławowi 
Banaszkowi, pracownikou'i WPT. kt6rll w tak trudnI/m 
okresie zaopatrzeniowllm potrafił zapewnić nam uroz- 
maiconll jadłospis. z pel 7111 m bukietem jarzlIn i warz1/w. 
oraz wspanialIIch wllpiekow ctawt t eitlstl'cuk. Za wspa- 
ft!alll WIl7JOczynek na przepięknej i aościnnej Ziemi Ko- 
Izalińskiej - dziękujemIl. 


U dana praktyka 


RADA TURNUSU 


Drtef'f Jn'acow?tik6w WojewódzIkiego Sl'płta14 ZelJ)Olo- 
nepo R Sl'ILpska tpęlfzoałll część swoich tMkacji na Jeo- 
lOftti lrtnlej tO StaloweJ Woli. Miasto lłllnące z H'U,tll 
Stli Ulwa Wola, polotone ftl1d Sanem, bardzo gościnnie 
prl:lI"ło IwOlch małllch polci. Dzięki "omOCJl dvrekcji 
Hutll. dzirciom udoatępniono buplatn1/ Wltęp ft.4 base- 
7111 z "odgrzewanq wodq. Mogł1l też korzl/tttać z otrodka 
wczalłowepo H'ut1/ - "Tanew", gdzie dojechać moglll 
autobU!nmi I'KS na które zapewniono im bezpłatne prze 
jazdII. I'rzrblltrając w pohIdnfowo-tOlchodniej czętci Pol 
,k\ rwi.edZiłll prZ1/ okt1zji Sandomierz. Baran6w i Łańcut. 
Z kaMej w1/ctecrki Ifziect wracał1l zmęcl'Ofte. ale weso- 
łe. prłftł nOW1lch wiadOTnojC'ł 1:1 .,egionie i z piosenJeą nil 
wtach. 
Niektóre dzieci na polIzątJeu turnullU pł4 kał ll i w0ł4- 
ł1I "ja chcę do mamli"! W1/chowawcy - Itudenci lłup- 
Ikiej WSP którZ1/ odbvumtt tam IWOje JeolOftłjftt prak- 
tllJei mu
U tm włłc zastąpiĆ i matJei i ojców. Zda'!'%a- 
lo 'fę te m41uchll nie mogąc ",ać. PUlIchodzilII w M- 
Cli zapłakllM do ,wojej pn'lti. bowiem balII li, latajqCJ/ch 


po pokoju ciem. BIIM to pie-rwsza obowiązkowa prakty- 
ka słupskIch 'tudent6w, ale sądząc z ich wllpowiedzi - 
nie ostatnia. Następna będzie. już po prostu formq cZ1ln 
nego WIIPoczllnku po całoroczneJ praclI studenta. a prll 
de wnll,tkim po sesji egzaminaclljnej. która przecież 
czeka każdego. 


ILON A SOBIK 
U,tJea 


Buty dla starszej pani 


Pisa lam ju,t o tllm do recl.akcji, mój lbt nawet r M - 
ldzł si, w gazet'te, ale slltuacja blInajmniej flie uregla 
żmianie. Ot6ż od wielu miesięclI. a mote n-4wet 1l'1t - 
kupno obuwta nastręcza mi wiele klopotu. Jestem osobą 
tttarszą już i butli muszę nosić WlIgodne. Po prostu z bie 
gjem lat noga robi się szersza, nietllpowa. a nasz prz
- 
mllsł produkuje wlllącznie z mIlślą o młodllm klien.cte. 
Jeżeli jut uda się coś w sklepach obuwniezIIch znale!ć 
na azerszą stopę. to wIlgląd takiepo obuwia jest ?CIstr
- 
czającII. ProsimIl cierphU'ie producentów: pamlętajcle 
ł O nas, 'tarsZlIch kobietach. 
. ZOFIA ZAJDLEWICZ 
Blałogard 


Złowieni na... słoik 


Kiennasz lłołków. zo-rganłzowanll p.,zez Jeo.zoalh'l.skich 
handlowców prZ'l/ ul. Nll'podleplości w Koszalinie - de- 
IZ'I/ lię nieslal:1nąCJ/m powonzeniem. Więk,zą ilość sło- 
ik6w n.ajwlIgodniej jest zapakować do lamochodu - to- 
td na kiermasz prZlljeżdża wiele os6b swoimi wozami. 
I w tum calll szkopuł: nigdzie w pobliżu nie ma miej- 
I('a na zaparkowanie samochodu. ba - wszędzie widać 
tabliczki z zakazem zatrzymllwania lię. Ci. kt6rzll zde- 
clldują się zatrzllmać się w tym miejscu c
oćbll na krót- 
kq chwil.ę. konieczną dla zaladowanta SlOlk6w - placą 
mandatll bo służba ruchu czuwa i karze... Pewnie spo- 
ro tllch 
andat6w MO zrląŻ]/ n-4zbie1'ać. panieważ kier- 
masz potrwa jeszcze jakU czas. Mam więc propozlI
1' 
dla naszlIch handlowc6w: niechbIl urządzając takie i In- 
ne kiennasze chcieli pami
tać. że coraZ więcej osób uda- 
je li, po zakuplI - lamochodem, 
WŁADYSŁAW DŁUGOSZ 
Koazalin 


O D ponad p'6łtora roku obowiązuje 
wt.wa o fundwzu al1mentacyj 
nym. , 
Oddział Eskłsdu U'bezpleczeft Społeci 
nych ... Słup6ku. obejmujący :z.ulllłgier:n 
eweeo działsnia W(Jj
ództwa lIłupakie 
1 koszalińskie uygnuje I teio tytułu 
6wisdczenia dla około 2 ty.ięcy .6b. na 
kwotę lIi
lsjąclI miliona zł miMięcznie. 
Nie jest to jtdnsk Iytuscja zadowalsj. 
ca. gdy t znaczne kwoty. przeznacw
a 
przez państwo na fundu.sz ahmentscYJ- 
ny, nie .. w pełni wykorzyatsne. 
Wiele osób - nItpotykających na 
trudności w e
ekwowBniu alimentów. 
nie wYltąpilo jeszcze do komorniks O 
objęcie Ich funduszem ali:mentacyjnym. 
Wiele I nich nie wie juzcze o motU- 
wojci uzyskania taknch Iwisdczeń. 
Oresnilscje llpołeczne. a pnf!ode ....Iy. 
tkim Ligs Kobiet, Polski Komitet Porno 
cy Społecmej zwilł7.ki J'swodowe, przy 
-vnpsreiu ZUS, ortsn6w prokurstury I 
U1i6w - podj
ły dlisłllnia dIs laznajo- 
mienia uinte
Tlych z motliwoAcilt 
mi, jskie dsje wtBwt. Zsrzlld Woje- 
wódzki PKPS w Słupllku powołał np. 
Komlsj
 Pom(')Cy PrswneJ, kt6rs podej- 
I'!'I\1je ni
z
dne. kroki dIs ulysksnla 
IwisdcEeft nsl
tnyeh osobom uprswnio 
nym. 
:Przypomnle
 wBrł(), te z fundW!m BIl 
mentacyjnPło m
, korz)"llts.c! osoby, 


ohNle 11 mlesif:Cy, poprzedzających 
mlesiąe zgłoszenis wni{)8ku. Wniosek po 
winien być zgłoszony na specjalnym for 
mulsrzu wyłącznie zs pośrednictwem 
komornika .ądowee o . 
DIs przykładu: pomoc z .zUS mote 
uZYlikać tona. jeśli egzekucja slLment6w 
jest beukuteczna, poniewa:Ł mąt. od 
kt6rego zasądzono alimenty, wyjechał 
w nie
nanym kierunku, ukrywB słę 
przed władzami. 
nalazł się w więzie- 
niu itd. Mwje.,le 
prOl!ramu 1\terack
..l!o 14 25 WI 
zerunkl ludzi mvś.ac'vrh 
W. HI..rzun lł.55 ..L.ńcuch" - 
fraam. 01>"W. S. Kow:Jl('w.kl..- 
ao 15.18 ..Prośha o WVIPV Izcze 
*Ilwe" - rel10rtat 11,30 ..Ma- 
tysiakowie" 18.05 Ravet. 
oe- 
mat choreollrartcznv ..[ a V.I- 
le' 16.20 l.lstv' rod'dnne !
.
5 
NAukowr)' - rolnikom 18,łO 
W tr
e o .Iowo I tre4/! lI,no 
Poltawy I wzorv 19.15 J. rosyj 
zkl '46\ 18.30 Plvtv ze 
7.We
1t 
- aud. 20.14 !,;krzvner"ka la- 
poń.ka M. U.hlod'- 11.15 Peter 


- Nałe!y do kobiet. kt6re łublł. ly6 &es- 
trosko I oszezędz.c .Ię. 
Dłlmyślll .Ię p.n tego? 
- To Jest .:t n.zbyt widoczne. 
- Często wlcczorem wianie j. musiałem 
jej uSluldw&ć. Jeill ml.lbym jej .Iuch.
. to 
powinniśmy byli codziennie chodzić n. obl.- 
dy do restaur.cjl. aby unlknlłć pracy w 
domu. Nie Slłdzę, le by to byl. tylko jej wi- 
n.. T.k jlł wychow.no. Jej Ilostry IIł takle 
_m
. 
- I\lIelzkają W Parylu? 
- Jedna wyjechał. do Algeru. Jest 10- 
ft. Inlynlera, .pe('jallsty I dziedziny r.nna- 
e" rspy naltoweJ. Drug. mlelzk. w M.r- 
1..111 . m. troje dzlccl. 
- Dlaczf'lto p.Ólltwo nie majlł dzieci? 
- J. ('ht'lałcm. .Ie LIlIan. Iprzeclwtal. 
Ilę temu k.tcltor)'clnt
. 
- Rozumiem. 
- 1\la jeszcze tnet'łlł alodrę I brat.. kt6- 
ry... 
PotrZ4snlłł głowł.. 
- Ale po co ja m6wlę o tym wszystkim? 
Można by pomyśleć. le chcę pomnlejlzyć 
Iwoją odpowiedzłalność. 
N.pił się łYk nalewki I I.palll drugiego 
paplerol.. 
Z.trzymuję p.na o tej godzl-;;"i;... 
- Proszę kontynuow.ć. P.ńlka :ton. r6w- 
nie! pana ponllał.... 
- Sltąd p.n to wie? 
- ZlI.rzucał..:te za mało pan zar.bla, 
pr.wda? 
- ZaWS7.e powtarzała. le zutanawla Ją. 
jak to się O1o&,ło Itać. Ż
 zechciał. mnie po- 
ilu bU'. 
I wzdychała: 
,,- Zanosi Ilę na to. te eale tycie spędzę 
W tych dwu pokojach I bel rOlposl". 


łAAIGISr 
i hurtownik 
wllt 
J 


Pneklad: Oalłn. RutkoWI.. 


. o 


. 


PROGRAM I 
Wiad.: 8.01. t.OO. 2.00. 1.90. ł.OO 
1.110. 8.00. 9.00. 15.00. 10.00, 18 00. 
10.00. 21.00. 23.110. 


S.H Poranne r07.m. roi. S.U 
Met. na dzień dObry l.łO Mu- 
Zyczne wycln3nkl 1.00-1.00 SVg 
nalv dnia 8.10 Me!. na_zych 
pq;yJacl61 1.31 Koncert rozryw 
kowv 8.05 Po Jednej piosence _ 
8.30 Radio praaa prez'!.
tuje 
9.45 ..Pamletnlk, Soplkv' 9,5'- 
Mlnlul'zellla(! foL,t....y.lyC7nV 
- R'.munla 10.00 Lalo z 'a- 
dł..m 1:.0., Z kl..lu I ze *wla- 
ta 1225 .T!u.ta. 
dzte w ");III!(,"). 
je.t ololen'omnienIB obozowe J"'ze 
fa MacichoWllkle!l:o" - aud. pt. 
Urlec7kl we mgle - cz. I 12.11 
..071* do c!..h'e przyj*ló nIe mo- 
«c:" 12.26 Tellt atereoroniczny 
12.40 N-':',a praktyc.. rolniczej 
- aud. J. :2:eslawskl"Jl:o Ift.łO 
Prz"Jl:l
d Aklusln06ci wyhrzeh 
16.50 W Go
dzle - l
dnleJ 
.ud. I. KWlIŚnlewAkle! 17.00 
,....1 nie Ultlln'em w wsire" - 
reportlIt l. Kws
nl..w.kir! '
.15 
Tryhuna v;ybr7e
a 17.35 Wlą711n 
kc: pm..rykań.klch m..lodll ludo- 
wych Jl:ra orkl..Jltra Roherta 0..1 
g
<1o 17.40 Koncprt chonlnowokl 
1755 Z mu
yką prz.... w!eki (cz. 
IV) - aud. FI. Golemh'..wskle! 
Ift.20 Omówl..nle progrAmu na 
dzl"ń n
<;Ic:pnv 18.21 Prov.no". 
pogody dla rybak6w I rolnlk6w 


{!TELEWIZJa 


PROGR \" I 
i2.00 Pro/tram na dzl..ń dohry 
12.30 ..F.konora" - nowtllrz. 
odc. VI (oltatnle!!ol filmu I..r. 
prod. wio. klei ,kolor) 
15.00 Wakacyjne Studio Nau- 

'Zvcielakle 
io.:W Ozl..nnlk (kolor) 
lf!.4O, Obiektyw - prognm wo 
jpw6dztw: 
dań.kleJl:o. hydJ:os- 
kie,lto. elble.
iego. nl.ztyń.klt!liio 
I toruńskl"Jl:o 
17.00 Lektury Pegll"a 
17.11 "AnatomIa przeel\du" 
prog. am z cyklu; Fakty - opl 
ni.. - hlpolezy 
17.50 ..Jezyk pl"'-yja rl6ł" -ł 
reportat t:lmowy (kolor) 
18.15 Studio TV Mlodych 
18.15 PrzypomInamy. radzimy 
18.20 DObranoc: Nlezwykla po 
dr6t ,kolor' 
19.30 D7.lenn ' k ,kolor) 
20.211 ..Gun'cP milotoi" .... 
film fah. ,dremat z"nl..czno-oh,. 
rzeJowy) prod. węgier.kiej (ko- 
lur) 
31.35 Wyhory W S7.We
jl 
procram pUbl. z cyklu: "Swlat ... 
l Pol.ka" 'kolor) 
22.20 WI..C7orny Itoi/! - Ta. 
d('1I17 Pludń..kl 
2'2.45 OZI..nnlk (kolor) 
Z3.00 Zakończenie prosramu 


...... 


PROGRAM .. 


16.50 Pro/(r.m l'I'nla 
16.51 Nauka Jl:o.pndarce: ..U- 
IZlachetnlanl. metaU" 
17.25 Klnc:! Letni..: ...p6ln!!)n. 
kwiaty" - fIlm 'ab. (drllm3t 
Ipo'..czno-ohyczajowy) prod. ra- 
dZlerkiej (kolor) 
18,00 Kronika Pomon:. Za- 
chod'1lel!o 
19.20 DOhranoc 
19.30 Dziennik ,kolor) 
:1/1.211 Slowa za. I,owa 
2() 50 ..Tad..Ultz KlllIslew!c:". 
..Ludzkie - nl..lu-drk!e" oraz - 
..W}"spa malego czlowlekll" - 
filmy dok. o polJlklej araflr.. I 
cYklu; ..Malar.two I film" ,ko- 
lOr) 
21.30 24 Jl:od7.in,. (kolor) 
21.40 Svlwetkl X Muzv: Te- 
r...a a..wslta 
22.05 Wtor..k melomana: RD,.- 
mowa z pianlat_ aUltlrlacklm B. 
Badurlj-Skodl\. 
23.20 Zakończeni. pro,ramu 
Tpl..wl7ja 7.tlst......aa Inhl. 
możliwo./! zmian w proaramleł 


PZG I-ł  


"croa Pomorto" - dzlennMc 
P
lskiel Zjednoczonej PartII Ro- 
botn.jeze). Redaguje Koleglum- 
\II. Zwycięstwo 137/139 (budyrtM 
WRZZ) 75-604 KoszoM Telelony; 
eC:'Illolo 279-21 ('qczy ze wszyst- 
,kimi dzi%mi), naCI. redakł01' 
226-93, z.ty nacz. red.: 233-09 
242-06. sekr. red.: 251.01 pub. 
'icyki: 243-53. 251-57. 251.40, 
dzio' reporterski: 245-59. 233-20 
dz;ol miejski: 224-95, dzior spor- 
towy: 233-20 (w dzień) 246-51 
(w niedli.lęl. dZ:lo/ Iqcznoścl 
z. czylelnikomi: 250-05. Re. 
dOkcjo nocno (ul. Allre-do Lam. 
pPgo 20) 246.23 dopeszowy: 
244.75. 
Oddziol redo1ccJl w S/upslcu _ 
plac ZwycięSlwO 2 (I piętro) 
76-201 Słu05k, tel. 51.95. BiLll'o 
Ograsze'; Koszol.irilkiego W'l'Cloo.v- 
nietwa Prasowego - ul. Pawła 
Fiodero 270. 75-721 Koszalin. 
leI. 222-91. Wproly no pre"um.,- 
rolę (miesięczno - 30.50 I/ k_ 
folno - 91 zl, 
ó/roczno - '''2 zł 
roczno - 364 zl) przyjmujq uno- 
rły pocztowe, lisIonosze oraz od- 
dzioly delegatury Pnedsiębior- 
"wo Upowszechn,ionio Praay I 
KsiążH: Wszelkich Infomloc)1 O 
warunkach prel1u-me-roly udziela- 
ią wszyslkie placówl" ..Ruch" I 
poczty. Wydowen Koszoli
JoIde 
Wydawnictw.. Prosow
 RSW 
..Praso - Ksiqż\o - Ruch" ul. 
Powlo F,tndelo 270, 75.721 Kc- 


al;'1 centralo teleroniC1na 
'40-27. T/oczono Prasowe lok/o. 
dy Qroriczne Kallolin. ul. Alfr.- 
do LOCllfesJo 18, Nr 'n dOGU 
35024. . .. 
... .... 


ł 


. GIOłs Pomorza nr 193 


'7- 

 


- 


Z MIAST WOJEWODZKICH 


Nowy rok w nowych i starych murach 


Wczoraj WI WSlYltklch (poza IłupIk" ..llodemk,,") Izko- 
łacb podltawo"ycb obu miast wojewódzklcb na Pomorzu 
8rodkllwym uroczyjcle otwarto now)' rok nauczania: 
Łlłcznle okolo ZO tYllęc)' cblopców I dziewcząt losta- 
10 8erdecznie powitanycb w starycb, nowych, bądż też od- 
nowionych muracb. Zlodnie z tradyc.i4, najul'Oczyiiciej 

tao:o "pierwszaków", po raz pierwlilY wkraczaJący('h w 
pkolne mury jako pełnoprawnl ucznio\\le. Wielu z nlcb 
'Wczeiiniej zapoznalo się ż tokiem nauki. uczestnicząc w po- 
przednim roku szkolnym w zajt:ciach coraz IicznicJ..zycb 
.
nilk przedlzkolnych dla "sześciolatków". 


I. 


KOSZALIN. 
Już po go- 
.zinie 6smej na 
łH!lsku Szkoly 
Podltawowej 
lU: I zaczl':ly sil': 
abiersć dzieci.. 
Ostatnie spoj- 
rzenie na stary 
budynek przy 
ul. Sienkiewi- 
cza, z kt6rym 
.1f: pożegnały. 
Oststni raz u- 
Iły szały tam 
dzwonek szkol 
1'lY. Potem ucz- 
nIowIe wraz z 
Dauczycielami 
J rodzicamI prze 
IIZU do nowe- 
'o budynku 
ukoły, zbud'J- 
'W.nego przy ul. 
Nlepodle,łoścl. 
Dwadzieścis cztery Izby 
szkolne, lala gimnastyczna, 
boilko sportowe i tereny re- 
krescyjne Itwarzsjll dobre 
wsrunki do nauki orllZ prR- 
cy wychowawczej i spolecL- 
!lej. 
D:vrektorks szkoły, mir 
Terela Thomas, witając dz;e 
ci 1'101 progu nowej szkoły, po 
dzit:kowsła tJ.' m uczniom i 
nauczycielom, kt6rzy ostal- 
nie trzy tYlodnle wałr./łdi 
poświęcili na urz"dziłnle 
akoły. Około 4!\0 dzieci we- 
!lilio do klas, wyposażonych 
w nowe meble przez opie- 
kuns szkoły Fabrykę Pomo- 
cy Naukowych. W f\owej 
Izkole od \ wrzdnia rozpoo. 


.
: "....  .: 
I!'..,(..-   


"_J'" 


,.'
 ' 
- .'::
 


:..; .*"" 


.f." ?:,,:. 
.. ,.......< .." 


.:::;:. 


.:\:. 


;., 


Na 300 
czni6w Szkoły 
Podltawowej nr 3 czeksls 
w pierwszym dniu roku mi- 
la niespodzianks - now;r 
pawilon, w którym sil czte- 
ry klasy i pok6j nsuczyciel 
ski. Od dzisisj młodzież tej 
szkoły bt;dzie sil': uczyć na 
jedną zmisnl':. Zwiększą się 
także moz!iwości dożywia- 
nia. 
Na uroczystym spelu óy- 
rektor, Zenon Prusak, po- 


. ,{." 
-:....
 .. 
.. . .';>.''-.' 


"',,"'''".' ., 


.,:: 


I radosnym parem powi- 
tali swojll ukoł!; I nauczy- 
cieli ucz,niowle "czternast- 
ki" w Słupsku. Po hymnie 
narodowym, wytt,pien-iu 
dyrektor s orsz prezydents 
missts - Stanlllawa Lall- 
kUla, dzieci przeszły do kIsI 
ni pierwsze w tym roku le 
keje. 
W łswksCh szkolnych zs- 
siadło 1.400 uczm6w. z 44 
oddzisł6w. w tym 230 ..p\er 
wszsk6w". NiemsI. wszyst- 
kie liedmiolstki Sil wycho 
wanksmi oinisk I klas 
przedezkolnych. Szkołs mil 
pełnll obsadę nauczycieli. 
Budynek zOltsł csłkow1- 
de odświe:tony 
gaciej wy- 
pontony. Gsbinet do zsJ
 
prsktyczno-iechnłcznych dIs 
dzlewcZ'lt otrzymsł np. no- 
we meble, oraz .prZl':t, m. 
in masZ¥ny do szyci s, sprzl':t 
eospodarstws domowego. 
Szkoła jpst dobrze przy- 
gotowana do zsdsń nowelło 
rokU pod haslem ..Pra('uJąc 
dla szkoły i środowisks - 
wzbosacamy dorobek ojczy- 
zny. 
780 uczni6w, w tYln 100 
..pierwszak6w" rozpoczt:1o 
nowy rok szkolny w słup- 
skiej Szkole Podstawowej 
nr 3 Im. Marii ą:onopnlcklej 
S por", 150-osobow" Irupl': 
Itanowl. uczniowie IUkwl- 
dowllnej Izkoły. nr 13, któ- 
rych serdecznie wltsł w nu 
wym grohie dyrektor, Mie- 
czysław Dropek. 
Szkołs znans jest z wysu 
kiego poziomu sportowegu. 
Dlatego utworzono tutsj 
dws nowe chłopll':ce oddz.łl- 
ły Iportowe kI. 5 I II. B
- 
dll sil': one specjsl
zowst ... 
piłce siatkowej. W przysz- 
łym roku inne klasy zosts- 
ną objęte rOZlzerzonym pro 
Irampm Iportowym. 
Uczniowie dowiedzieli Ilę 
o nowym lIukcelie Iz.koły. 
"Tr6jka" ZIIjęłs w ub. roku 
I miejsce w konkursie ..Bu- 
dujemy miłej ojczymie 
dom", w kt6rym uczestni- 
czyło 1:16 szk6ł I csłego kra 
ju, noszących imit: MsrU 
Konopnickiej. Rozdsno 
nsgrody \lczennicom I ucz- 
niom, kt6rzy nczeg6lnie 
przyczynili Iii, do tego OIią 
InięCia. 


,.: .... j."o :..:. 
 


.;i' 


-'
\
:A" ..... 
n , 


.;.A 
'.: .... 


cznle tet pract: czterooddzla 
łowe przedszkole, oraz ognis 
ko przedszkolne dla "sześcio 
latk6w". 52 uczni6w klasy 
pierwszej złoży uroczystc 
przyrzeczenie uczniowskie. 


W Szkole Podstawowej 
nr Z im. J. Krasickiego 
uczni6w i rodzic6w serdę-cz- 
nie przywitała nowa dyrek- 
tl')rka szkoły T. Panko\\ ska. 
Następnie 60 pierwszoklasis 
t6w złożyło ślubowanie ucz- 
niowskie. Starsi koledzy 
wręczyli nowym uczniorn 
larcze szkolne i książeczki 
SKO. Po cZl':ści oficjalnej 
rozpoczęły iię zaj cia w kla 
s
h. , 


'" 


.-:
' 


. .:
(
 


"::' ":. 
 


Zamiast wygody 
nowe kłopoty 


ł 


KOSZALIN. Na rogu uhc 
Armii Czerwonej i 'J. Kru- 
,ickiego ,tala jeszcze do mI! 
dau'na budka z warzuwamt. 
Uznano, slusznie zresztą, 'Zt 
J'rzudala bU stę w tl/m reJo- 
n:e mtastQ większa placów- 
ka handlujqca warzl/wamE " 
owocami. Obok zbudowanCJ 
więc 8))l')rl/ pawilon Spót- 
dzielni Ogrodniczo-Pszczela, 
8kiej. Zantm 3ednak nowlI 
(Jbiekt rozpoczql dztalalno
t 
rlikwtdowano jut ,tarli. W 
'fekcie od dwóch tlIgodna 
nJe m,a kiosku z warzllwamE 
jest natomiast pawilon, ;uz 
od daw714 gotowlI. alp... na. 
dal niecIlInnIl. WewnqtTz n;c 
ni. zapowiada Tllch/ego 0'- 
u'arcia, choć na dT%wia('h 
U'lIplsa"" 3U2 nawet tlodz.i- 
nw hałtdlowe; dz!alalnojc&. 
Zamł.l'lllt u'ięc ud"fJndnie. 
n.f.a, mie,zkaAcy dużefJo Ol/Ił 
dlA im. Kopernika (nota be- 
tu! ctJ/kowicte pozbn1Vion,,:,/o 
,ieci handlou'ej) maJą obec- 
ni. nowI/ l<.łopot - z nQ- 
bl/ciem Warzllw. 


(paT' 


... 


Rajd samochodowy 
do 2ydowa 


III l.PSK. Ocld.zi.lł wolpWód,k 
NOT Informuje człon kbw .to. 
warz
..zeń naukowo-technicz- 
nych Z woi. .luPlkleJlo te ł i ! 
wrze*nla hr. orJ
nlzule trady- 
c:vt-łY r'.1c1 .Rmochodnwy do 
tYcI!!Wa. "'Jdowl towaru'"'-yt 
bed. licUJe atrakcje I nlupo- 
ulanld. 
Ił7.l'z...6Iowych Inform.cji u. 
flFI..I. P.1'lro O
d7'.łu W01..wód. 
k:I'IO NOT, ul. l"lndera '10. dr, 
. I!>m. lIII  UWAGA 
DZIECKO 
· 
:ZDNI! 


Od jesieni do 
z "Praktyc
ną 


l" 
on \1 


. . -

t:.. 


>.
;:):. 


..".,
. " 


'. 


wItał ucznl6w I nauczycieli, 
a szczeg61nie serdecznie 
pierwszoklasist6w, kt6rzy 
otrzymali od Komitetu Ro- 
dzicielskiego upominki w 
postaci przybor6w szkolnych. 


Uczniom: Z. Glszczakowl. 
R. Kowalczykowi, R. Go'" 
dzie, R. Sikorze I D. Kostec- 
kiPj, nauczycif'1 wy('howania 
plastJ.'cznego Bolesław Gile- 
wicz, wrl':czył cenne naRro- 
dv książkowe z Państwowe 
10 Orniska Kultury Pla!';ty- 
('Ind za udział w IV Kon- 
kursie Rysunku i Grafiki 
Dzif'C'ieC'ei . 
SŁUPSK. Bielą I grl!lns- 
tern' mundurk6w, kwistaml 


. 
wiosny 
Panią" 


SŁUPSK. Oirodek ..Praktyczna Pani" przy ul. Garncar 
Ikiej, po częsciowym zawlelzpnlu dzlałalnosd na okres 
wakacyjny, I początkiem wrzŃnla rozpoczyna S) stema- 
tyczn" pracę. 


Prowsd
cy dzia1slnoAć u- 
sługU\\'II gabinet kOlmetycz 
ny i fryzjerski oru praeow 
nls krswiecks bl':dll udzielać 
jsk zwykle bezpłstnych p.)- 
rad. PodobnIe - poradnia 
żywienIowa. Ponadto ..Prak 
tyczns Psni" bedzie orRani- 
zować kursy kroju I szycia 
rob6tek rl':cznych, gotowania 
I rscjonalnego .żywienla. Jpd 
nucześnie prowadzone będą 
konkursy pod hasłem ..\J- 
c7ymy Ilę szyć ;>od okIem 
,.Prsktycznel Pani" oraz ..W 
naszej kuchni nic sil': nie msr 
nuje", I{dzie panie będą mo- 
Ilły WVka7.lIt' $ię zool)vtvml 
w czasie kursu umiej
tnoś- 


, 


INTERWENCJE 


w PRZY6ZLOSn 
NIE BI\DZIE NIEPOROZt:'\lJE1II 


SI t PSIt. w !!dpowl...,d na 
notAtkI! pt. .,Mllt w .kladzie 0- 


ciaml. Przy ośrodku "prak- 
tyczns Psni" dzisłs rOWnJeL 
Koło Młodych Gospoł. cZYu 
msły kurs prowsdzenls 0(1- 
mowego ltosDOdustwa ala 
przyszłych psń aomu. 
..Prsktyczns Ps ni" wzna- 
wia - rbwnie1 od wrzetnls 
- działalnośl: społ
zno-wy- 
chowawczII. Możns tam za- 
lięgnąć porady prawnej. po- 
rozmswial: z pedsloglem o 
kłopotach z dziel:mi. Nsto- 
miast uczniowIP, mSJaC1 
trudności z rozwlazsnlp.1D 
r6wnań matematycznvcn. 
m02ą skor7ystac z pomocy 
P0Jl:otowis lekcy]n..ao. 
Dorośli znajdą tu kiub lZS 


"ałn
'm nl,mlle widzilny" 0- 
trzymal:*my pl.mo Zakładu 
Ohrotu Rolnelo Wojewf>dzklalo 
zwl
kU Gminnych SI'f>łdzleln
 
w którym dyrekcja ZOJł wy- 
Jaśnia przyczyny pnw"
If'Jllo nla 
porozumIenia I przepralza za 
nie klenta. 
.....W celu Ulunl
cla tf'go ro. 
dzaJu nłeporozumlf'1\ w przy- 
'7ło*d. pouczyl:*my pracowni- 
ków 'kładu opałowelo o tryb;e 
real'ucll cnkow PKO Ko. 
nlecme' Je.t ledn.k. aby r
w- 
nld kuy zapomolowo-pot>'u. 
kowe n.ldycle In!ol mowaly 
pracowl1lk6w. {maJ I 


PAŁAC 
DLA GRZESZNłKOW 


IUIPI!lIt. O
t"nlo koll'Jlium 
w Slupeku I)trzym.
o. rn JIIrun- 
townf'j mndernizac.h. plcknll la- 
le rozpraw w rlltu.zu. Plastyk 
miel'kl. Mlr!!.taw Jnula opra- 
cował koncepcje wYltroj-u pla- 
Ityczne.o wnetrza. W cllllu 
trzech mlesl
cy znany 'f ecJ.l1- 
Ita. kierownik d&lallł konl.r- 
. 


WII
!I wltrat.v w Toruniu - Wł. 
dy
illw ltozf..1 wykonał piekne 
will..t.f' dn oklf'n tl'I ułl. 
Urzl\r1 Mlej.,kl przekaz.J let 
knlel1;lum .:.are f 011'11' z ratu. 
In. pochodzl\C.. 7 końca uh. wie 
ku. Mlllrz Paweł D",a poświe. 
clł at I mie.lecy na pleczolo- 
WlIe ubll'J(1 r..now.cyJnl'. doc:. 
uJllc do pierwotnej. bialI' I bar- 
wy. Na oparciu fotelI. ktMe za 
J
ły obecnie honorowe mlellcl 
w lali, widniej II herhy SłupIka. 
I Jak w takIej pl
knej ..11 
lądzić In:eR.nlk6w
 tłemł 


chowy I motllwołc Iry 
 
tenisa ItOłowego, młodzlt,z 
- zeapoł muzyczny ,.
sml 

woi" a cizleci - rytIIIJXI;; 
ł tsniec. Klub ..Praktycznt:J 
Pani" czynny Jest cO<1zlenn.e 
00 17 do Z2; mozns tam 
.Y 
PIĆ kawl':. Obejrzec KOJOrO\\l\' 
film w telewizJI, pocZ.YUlC 
prS!1. 


Instruktorki ..Prsktycł- 
neJ Pani" w miar, UłOll.pn 
poszczeg6lnycl'l zakłsdO.... 
;lrllCY czy Instytucji, Drnwil 
dZll r6wnle! kursy I parsay 
pozs olrodklem. Ns Drzy- 
kłsd poridy kosmetyczne 
dis członki1\ LI.I Koblp.t. 
kursy kroju I szyclS, orl7 
kun ływienls dIs nucow- 
nic ..Alki" i ..Pomorza nkj " 
Itudentek WSp, dis uczen- 
nic szk6ł jrPdl1łch. CorAZ 
IZClrsza je.st na tym o DOIli 
wsp6łDraca z klubsrn1 ollp- 
dlowyml. Pozs tym, ooran 
kOl'lmetyc7nych, OIobUcie lu
 
kore!pondpncyjnie, udzielI! 
kosmetyczka w drogerij 
przy pl. Armil CzerwoneJ. 
tman 


Jak uzupełnić wykształcenie 


.5trona 9 


Przygotowania 
do Dni Słupska 


SŁUPSK. Tradycyjnie W'f wrzeAnlu mlalło IIld IlItu.t, 
obcbodzl swe Dni Przynosz" one rokrocznie, o)trllez FesU- 
walu Pianistyki Polskiej, WlZecbstronn" pre-zentaeJę dCl rob- 
ku miasta. . 
W tym roku w prorramle Dni kt6re pfltrwaJ" Cld 3 do 
12 września, przewałają Im"rezy kulturalne, pokazuJlI:ce 
dorobek całelo województwa. 


Zaplanowano wiele kon- 
cert6w rozrywkowych w PRr. 
ku Kultury I WyPOczynku. 
z udziałem najlepszych sma 
torskich zespol6w srtystycz- 
nych, prezentację zespołńw 
szkolnych. kookurs ApiewI- 
jący<'h zastl':pów zuchowych 
i harcerskich. Na zakoń
ze- 
nie Dni wystąpi Kaszubski 
Zesp6ł Pieśni i Tańca z By 
towa, kt6ry zdobył lobie. w 
Słupsku wi
lką sympaotil':. 
Tradycyjnie Dni Sil okuJII 
do spotkań młodziety szkol- 
n..j z pionierami miasts, or 
ranizowania konkurs6w wie 
dzy o Ziem. Słupskiej, wy- 
step6w smstQorsklch zespo- 
ł6w testralnych. NOM)ścią 
będzie "turniej jednego wier 
SZlI" o Słupsku. 
SŁupszczanie I przyjezdni 
gokie będll mieli okazjI': la 
poznać lię z wieloms In te- 
relujllCyml wyatsws,mł. Biu- 
ro WYltaw ArtYlt)'cznych 
zsprez:entuJe w Baszcie Czs 
>wnlc "Muzyk
 w rotoIra- 
fU" (prace na&rodzooe ns 0- 


g61nopoukim konkursie fo- 
togrsficznym), l\lu2leum Po- 
morza 8rodkowelo - po- 
każe ..Lalki muzykuj.u" 
Anny Sm olany, "Emka" - 
mil':dzynarodo
.ą WyostllWę 
znaczka ..Przy jam - Drut 
ba - Freundlcha"". Weje- 
w6dzka I Mlejlk& Blbllote- 
ks Publiczna poka:'.e na Iwej 
wystawie paml.tlld t Wy- 
dawnictwa festnwalowe. s 
jest już co pokuaćl 
Ns swym OItstmm 
Ie- 
dzeniu Prezydium M;ejskiej 
Rady Narodowej ocenisło 
stSI1 przygotowlłń do dorocz 
nego łwięts miasts. Szcze,ol 
ną UWSllI': zwrócono ns przy 
gotowanie eitetycmych, trws 
łych element6w dekoracyj- 
nych, wzmożenie temps prac 
porzł.dkowych. Prz;yjety plsn 
estetyncjl mis,ta mwi być 
reslizowsny w uybkim tem 
pie. . 
NI 1 wrzdnls wtslono 
termin .otowojci do Dni. 


(tern). 


Wystawa plastyki 
amatorskiej. 


KOSZALIN. Dzłl w lalo- 
nie wystawowym WOjewódl 
kiell'o Domu Kultury w KCI- 
lIsIlnie zOItanie otwarta wy 
IItawa pokonkur80wa prac 
nadeslanycb na teloroczn)' 
Wojew6dzkl Przerląd Plalt)' 
ki Amatorskiej. Na w)'sta- 
wie eklponowan)'cb jest 10 


prae Zł autor6w. ZOItab 
Clne wybrane Ipojrlld 159 
prali nade-łanycb na kon- 
kurs przez płaltyków ama- 
torów E cale
o wojewódz- 
twa. Warto dodać. te koml- 
Ija konkursowa nalrod:r.lła 
9 o!lób, w t)'m E KOlIalIna 
J.\DWIGĘ I JANUSZA 
GROBELNTCII oral JANA 
DEI\IBINSKIEGO. 
Otwarcie W1ltawy Dalt"pl 
o ,odz. 17. 


_.0" ,J 
" 


. ",:,.":f,- 
, 

- 
:'!-. (. 


.:IIMtt . 


- 
, 


on l: 


=---.....:::....

..-.. :'
,. -.
. "(. 


'" 
t-: 
) ",' 


':.l I.' , 
.'- ...........:....:., :, ,'" :' 

.;
 Jj
.

 ł.." 

. fr;<
 


.1 


'7ł " · . 
'-S):.. 
au
"", łt 

- '" "ł . 


\.
.. 


--
 
.<".,...".of 


.,. ,.,1 


i 'lo 


,Mr. 

 


1 
. _ 4. 


.......... , :,.' 


'. " j "'
"" . f 
.. t ..... ........,
. "'. 

 '.
' 


, 
........ 


.. 


...... -ł. 
:...:....: . 
't 


.
.;o '\ 
1-& _ 


, 
SLtIPSK. 1"ra
ment nowe' włup.kleJ Itarllw1t1. widzianeJ', ta- 
zu ne kanale mły1\sklm - obok Młyna Zamkowelo. 
FOł. I. woJtklewln 


Oferta dla ambitllych 


KOSZALIN. W ub. roku Ukolnym. Wojew6dzkl Unlwer- 
s
.tet ,Robotniczy 7.S!\IP w KOII.Unle prowadził zajęcia liko 
leni owe dla około 8 tysięcy olób (w tym dla prs wie Z,5 
tysiąca kOlzallnlanJ korz)'lIItaj"cycb I rótnycb form uzupel- 
niania wyklltałcenla I zdobywania, laWodu. 


W nowym roku Izkolenlo . 
wym, kt6ry roz.poczynsmy 
od 1 wrzdnis, będziemy kon 
r.entrowsll swoją dzlsł.alnoAć 
w kilku klerunks('h - 1'1'16- 
wi dvrektor WUR, Adam 
Krllpskl. - Przede Wlzyst- 
kim za.miprzamy Itworzyt 
nansę zatrudnionym, kt6 
rzy zamlerzsją przys,tą- 
pić do eiZllmin6w eksterni- 
It)"cznych z nkre8u zassd- 
niczych ukół zswodowych. 
Na te kursy m011l zaplay- 
wać .l
 pracujl\cy co naJ- 


mniej od trzech 1st, s nIe 
poalsdsjllCY jelzcze Awlsoec 
tws uko1\czenls szkoły za- 
wodowej. Dotyczy to m. In 
sprzedswc6w, kelner6w itp. 
Uniwersytet ZSMP pro- 
wsdzl te! zsjęcls z ukresu 
.rednieJ Izkoły og6lnoksztsł 
cącej, s tak:tCl policesłne stli 
dis zawodowe o IpecjslnoA- 
cisch: budownictwa og6lne 
orllZ ekonomIks I orl\11lzl- 
cjs przedeil':bioI'!tw. 
Kursy przygoto......wcze do 
e,rumlnów Wlttpnycb ni 


.
'IP"t- 


wyisz. uczelnie stsnow!ą 7. 
kolei lZan&ę dll tych sblo!- 
went6w szk6ł jrednich, kt6- 
rzy jut rok llbo dWI lltl 
temu zdobywali iwildectwl 
maturalne I po tsklej prze:" 
wie w nsuce mogl:by mip
 
tr
dnoAcI z pokonsniern 
\V'Itl':pnego prolu ns uczel.. 
nia.ch. 
Uniwerlytet ms r6wnl;.-t 
laJe metodyczne I ksd:1': 
specJsllatów do prowsdzeni!l 
ni wysokim pozIomie nsu\f1 
jf:Zyk6w obcych, tsklch jak 
nIemiecki, snlieukl, fran- 
cuski ezy nswet IZweci7.ki. 
Nie.tety, do tej pory lIło- 
.ze1\ jest ItosunkOW'O niewie 
leo 
Sekretsrist WU!t przyj1!'lu 
te jeezcze zgłoszenis. Nsle- 
ty je kie!'owsć do biurs 
przy ul. Zwycica-tws 144 czyn 
nego od godz. 8 do 111. Te- 
lefMlcmle bIlazych Infor- 
mscjl mm.ns zlliuniać pod 
numerem 38ł-1ł .." Strona 10 


W, FIBAK W FINALE 
MISTRZOSTW KANAD'! 


Ponad 5 tys. wtdz6w okla- 
Iklwalo w Toronto WoJele- 
eha Flbaka w Jego półfIna- 
łowym pOjedynku o mlstn:e- 
Itwo Kanady z Nr",oleland- 
ezykłem Brl3nem FairUe. Po 
lak ednlÓlI ",spaniały lukces 
zwydeiaj
 w Imponującym 
Itylu 6:1, 6:S. l\1ecl trwał 
krótko. Flbak gładko pora- 
dził I(\ble I pr7edwnlkłem. 
W finale spotka się on li Ar- 
łentynczyklem Vila!lem. 
Po zwYcl
st",le nad Falrłfe 
- ,ł.1k podaje 
lII'encja AFP 
- Flbak zapewnił lohle jui 
tr:ecle mlPjscp w klasyflk.a- 
eJl MGr..nd Prix" z doro})- 
klem 365 pkt. 


. . . 


Znakomite r
l't""Jp ma poł.kl 
tenilllta Wn.tci
rh ..i ha II. słar- 
tU.tacy w mio:-dzynarodo...vch mi 
atnnlłwach Kanad,. w Toronto. 
ZalTanicznt aKpnrje pru owe 
wyTlIinJaj_ pOI'kl"lo t,.,ualll, 
epośr6d ...;tlu Inn,'rl1 urzeatnl- 
k
w turnlt.tu. ,4, f"P plut, t
 
Pihak . nlhnyml_ lat",nul, 
....yd
tyl ParaJl,,'aJrzvka Vlcto. 
n Ptcci.,o. zapewnlaJ,c lobl'!! 
awaol d.. pńlłln.lu. Podkr
.11 
a1
. t. .w p"Z"'łałyrh ewl
rtfi- 
oałach rnzl') '''no trzYI
t6,.,kl. 
Nawtł ..'lelki '.wnryt turnieju 
A rceotyt\CZyk ,,-nu miał kłnpo- 
ty ... poj""ynku . Paruoem INo 
wa Zelandia). 


SPORT I NA SWIECIE 


5 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
... 
.. 
.. 
- 
.. 
- 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
Iledmiu kolarzy, wAr6d 1rt6ryeh znalazł lię 3 
r6wniet Szyca. Najlepiej z 6Iemki finJ.szo = 
wał Nowicki, zajmuj,c pierwll.e miejlce ::I 
przl!d Makowskim (Zjednoczeni Olaz:'tyn), ; 
Klimczakiem (byłym zawodnikiem LZS Wy = 
brze1e Kołobrzeg, a ob
ie Dolmelu Wro- ::I 
cław) I 8zyc-.. (Baszta Bytów). CZl!!ław Lani = 
przyjechał na metę w pościgowej gropie. = 
Równiet na tym etapie Lang był najazyb8zy .= 
na pierwszej lotnej premii. = 
Wy'cł. wYl1'ał Majkowski (Włókniarz :! 
Ł6dź). Z kolarzy Baszty, Lang upluował lIię = 
na 11 miejscu a Szyca na 23. Warto nadmie 8 
ni
. te MieczYt\law Nowicki zaj,ł w tym .. 
wy6cigu 18 młej
ct!. Swietni@ spisał alę wy- = 
ehowanek kołobrzl!!kiego Wybrzda - Kl1m .. 
czak, plasuj,c się na pi,tym miejscu. :! 
6 
= 
... 
- 
... 
= 
.. 
E 
.. 
.. 
- 
C 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
... 
8 
5 
.. 
e 
.. 
.. 
.. 
s 
.. 
.. 
- 
:I 
.. 
- 
.. 
... 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
- 
- 
.. 
8 


START CZ. LANGA I G. SZYCY 
W WYŚCIGU "NASZEJ TRYBUNY" 


W Oałrołęce zakończył lIię czteroetapowy 
międzynarodowy wYścig kolan ki, zorganizo 
wany przez redakcję "Nasz:ej Trybunj". W 
Imprezie ucz9tniczyło lSS kolarzy w tym 
dwóch zawodnik6w bytowskiej Baszty: ollm 
pij
zyk Czesław Lanł I Gerard Szyca. 
Jak Iłu poinformował trener bytowian, 
EUlebłulI Marciniak, jego podopiecznym nie 
powiodło lię tylko na II etapie, idzie IIkla- 
lIyfikowani zt»tall na dalszych miejscach, 
co wpłynl:ło na wyniki kOńcow,j klasyfika- 
cji wykiiU. Natomiut w trz
h pozoItałych 
etapach meidowall Ilę oni w czoł6wce. Na 
pier\\'uym etapie Lang ujął czwarte miej 
lice, a Szyca - czternute. W stlbotnlm, trze 
cim etapie, Lanł był inicjatorem uciee7.k1 
wraz ze Iwoim koleg, z kadry torowców - 
SzczepkowIkim. Dw6jka ta samotnie prowa 
dnia przez 30 km. Na II km przed met, 
uc1eezkę zlikwidowano. Na finiszu, Lang za 
m!!ldował lIię na linii mIOty jako IIZÓl!lty, a 
Szyca - w drugiej dziesi,tce. Na etapie 
tym bytowianin wYiIał jedn, z lotnych prl! 
mil. 
Ostatni, czwarty etap prowadził z. Mławy 
do Ost.roł
ki (13S km). Tu, uc1eezkę zainicjo 
w/lł br,zowy medalusta Igrzysk z Montrealu, 
MfeczyaJaw Nowicki, pociuając za lob, 


A 


Jutre rozpnczyna się Tour de Polołne. De 
wy
cl.cu wy!!tartuje GERARD 8Zf'CA. Na- 
tomlut CZe!!law Lang nie wetmle w nim 
udziału pnnlewat 1 września wraz z 8zur- 
kowlIkim, Hrzdnym Szczppkowsklm I Sujklt 
uczPltnlczy
 b
dzle w ml
dz",narodowym 
wy'clgu dookoła NadrenII w RFN.  


. 


. 
l 


PO RAZ TRZECI M 1- 
MUl7UraCJi sezonu pilkanki.e 
(10 w Koszalinie goścIł pre- 
zea POlskteQo Zwiqzku PU- 
ki Nożnej, JAN MAJ. Jdli 
popTZednto prezes PZPN, 
był hm.adktem dobre; "rl/ 
koazalintan, to tl/m razem 
ob,erwował kh:akę .respow 
gwardl/;skieQo w rozmi4rach 
dotąd nie notowanych w 
kronikach klubu. 


A 


KILKAKROTNIE fI.łl tl/C" 
łamach p',alem o zot'ganizo 
wlUtym.. kulturalnym.. 1.1'0t'- 
too'lIm tfopinpu klbic6w /co 
Il'"lift
kich, kt6t'zy aq plohł 
tlllko wówczas, "d'/! f M dru 
Źl/na w
I7t',/!wa. W niedzfelę 
mimo ,tt'zelpnia dw6ch bt'a- 
mek ",.zez Olimpie, Z1Ialalla 
';e jednak gt'ul'lka 'I/mpt!tll 
k6w, kt6t'o pr6bowala prze- 


kt'Zl/e.ze
 fted
cą obok nich 
jU2Cze mnie; licZłt4 gt'upkę 
Ittbieów OltmJ'łi. Jednak po 
dobnie ;aJe ft4 bouku, druz 
pocqclI prl!WJ4gę wll k az a li 
gołcie. Z takimi kłbicami pł.l 
kllrze OUmpił moaq. wl/at'lI- 
Wllt tławet tła obC1/ch bDł..!- 
kach. . 


A 
..CZARN
 NIEDZIEL
" 
można nBzwat t'6wnlei inau 
gUt'/lel/;M wl/stepl/ koazaltn 
.kim i alupakich zea1'olólD 
powe14ne; po kilku la
ach, 
"
Wltle do iI/cia - klaafe 
mtedzl/wtl;eU'IJdrJdej. WI/so 
Jeit' tlt)t'ażkł C
a7'ftl/rh Slup,
k 
ł Wulimfa SZt'Zectnek ot'az 
ft.iłZM.CZ
 DIłTZbOt'U, powtn 
ftl/ .tft
 się 'lI!7t1./11
 a7a;.. 
t71.ntol/tn dIn tlzinłnct'll I tile- 
tt
6w tt4.!zl/ch zespołów. Rp 
wal;Z4cja z druil/nami 1.00- 
jew6dztw ada1bJdego, elbla. 
Jclr-
, blldl7oaldt>C1O ł toroft- 
1ITtit>an ZI!I"2!ela 1łi, niep01ffvłl 
nil'. Okazuje "ę, ie w,zy- 
.tkie taf!'l.tejUf! ze,,,nll/ Iq 
do!konal, 1't'zuat:ltotl1an.e do 
miltrzowa
ł
j . bo:talfł. 
STANISŁAW P'ICIEL 


W SKR@CIE 


_ . 


. W 8ZCZ!'CJNI!: zakol'\ttyły 
I'e miatrzoltwa Europy w ko- 
IZYk6v.'
e m)oolzyrh IIl"'orek. 
tzw. ądetl!k. Tytuł m&trzow- 
lki zdMt,yły koazvklrkl Z"'
ft. 
Jl:t6rl w oatttnlch 
p"tkanll!
h 
pokortllty ł'!tlłla
le A4:S9 I W
'y 
19:87. Z.p6ł Poliki ZIJ-ł ,.!,tl 
miejlce. 


/ 


-.-."""""- 


.
 

 :.ł' 


,.,'. 
''- 
fI!" 


. .;1.... 


'-"'" 


.c.:- 5 "_. 


.t 


.. - 


"..", .,...-- .... 


- ....- 


LelImil W'tJrr!, re--errane elEWlr- 
ł- Iconkurlnc1e.lzybownJcy Ittr 
łe.nll nA trlllp trłJjk,.. 111 km 
(Le.zn" - Mmllsuw!! - Ottrltw 
- L"zl!m!, 2;wycil!tvł P1!!tr Wo.l 
d4I -. .:WI.1I8 przed takl
m - 
4:
,1I\I I C!!Jnym - 4:21 an. 
w' oc6lnopoll!dch zawe
lr" 
I'fybowc.cwyrh 1r!!hlet zwyrlełyll 
w tej k!!nkllrencji Marla Poplo- 
łłk - 4:nł.Oe. 


.IO 


fi. 


,. 

 
i- 
! 


n-
 


". ...
. 


,"""'
' 


.-:1" ;.. 


".(. 
<, 


. .
 


.......; 


o..... ( 


. .... 
:.-..... 
..... 


11 


Piłkarska klasa A 


DRAWA PIERWSZYM LIDEREM 


W ub. niedzielę zalnaururowane zestały roz.-rywkl piłkar 
IIkle e mistrzostwo zreformowanej klallY okręJ;nwej, kt6r.. 
podzielono na wojewi 'lo le grupy klallY "A", słuplIk.. I ke 
lIIallńskl\. W klasie wOJew6dzklej OZPN 81uplk e ml.rze 
Itwe ubleła
 1111: bC:dzle' 20 druiyn, podzielonych na dwie 
podgrupy (po 10 lespoł6
) _ północnl\ I połudnlow... Skła- 
dy łrup podamy oddzielnie. 


Ze wzll
dlu na :rakwal1fl- 
kowanie przez PZPN do ro

 
Irywek kluJ tn1ltdzywoje- 
w6dzkiej Kotwicy Kołobrzpg 
kt»za1iń..ka klasa "A" liczy 
nie 12 £ellp"łów tylko 11 ze- 
llpołów. W związku z tym 
jedna druiyna b
dzie pauzo- 
wać w kaidej kolejce IIpot- 
kań. 
Ple1'W\lł do mistrzowskiej 
batalii wystartawall piłkarze 
kOlzalińscy (lIłupska klasa 
"A" rozpocznie rozgrywki 29 
om.). W inauguracyjnych me 
czach nie zanotowano nlespo 
dzianek. Za wyj,tkiem me- 
cru Olimp - Sok61 (2:2), w 
pozostałych wygralt gt»poda 
rze. Naiwyt.sze zwycif:Stwo 
ednia;ła Drawa I ona tet zo 
IItała pierwszym I'rzodownl- 
kiem w tabeli. Oto komplet 
wynlk6w I tabela: 


>ł 


:.-.. 
; 


o
'''.. ...
 


Gwardia II KO!lZallD ... 
GranU 9",ldwłn 2:0, 
. Olimp Złoclenlee _ Sok6ł 
Karllnn 2:2,. 
Lech czapUnek pauzował. 


Drawa 
Gwardia II 
Victoria 
Pogoń 
OHmp 
Sokół 
Bałtyk 
MZKS Darłowo 
Granit 
Iskra 
Lech 


2:0 
2:0 
2:0 
2:0 
1:1 
1:1 
0:2 
0:2 
0:2 
0:2 


Victoria fl!lan6w - MZK8 
. WF. WŁOSKIEJ' .mł
1...!!...e- Darłowe 2:1, 
tri L... ukończył aJe TinlJlowy - 
puehtr VII
rle w flNlle turnJ
 Pogefl Połcz)"D - BaUyk 
jtt r.pre.unllnel 
FN pokenlll Koszalin 2:1, 
P'unrje 4:1. W "'
rzu " t.."pd. Drawa Drawllke _ Iskrl 
. PODCZAS nYbowrowych mltl'
e C"Zlrh",,/!!wlcjl p!!konl. 
IOlJItrzoatw Polski. junJor6w w ł.. ."wecj, J:I. Blalorard 1:0, (lIf) 
IIIIIIlllllllIllllIIIlllllllllllJIIIIIIlllllllllllLllllllllll1I1111
IIIIJLII1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111' 


\  


.'. 
;';1 "
 


A' 


W mistrzostwach koszalh\ 
IIkłej klallY ..A", dwa zMpelY: 
Olimp I Victoria SIan6w, ze 
wzrledu na remont IIwelch 
oblekt6w, korzystaj.. I reA- 
clnnych bollk. Victoria roz- 
grywa mecze na bocznym bo 
Isku GwardII Koszalin, a 0- 
lI'1'1p - w odlegbm e 1 km 
od Złocłe6ca Budowle. 


"-' '" 


.. 
S 
a 
.. 
:3 
= 
.. 
.. 
.. 
= 
= 
... 
- 
.. 
- 
- 
- 
- 
... 
- 
- 
- 
.. 
- 
.. 
.. 
- 
.- 
.. 
.. 
... 
- 
- 
.. 
',
\;!" ; 
- 
- 
... 
= 
.. 
.. 
- 
- 
= 
'= 
- 
- 
= 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
- 
- 
.. 
... 
- 
... 
.. 
- 
... 
... 
.. 
.. 
.. 
- 
.. 
- 
- 
- 
.. 
.. 
.. 
- 
.. 
... 
:I 


.' 


;' 


\' 


".\'. ...,', 
"li 


. . j 


", 


t' 


#. 


" "u"';- 


4 


...-:. 


:::-. s:. .. 


..::-.... 


. " 


..:
  
- 


Na zdJ
clu powyi
j: ;apotiskle pl
clora('zkl, kł6re przyu1y na Awlat pól roku temu 
epuszcl" jut nledlugo szpital w Tokio, łdzle nad Icb prawidiowym rozwojem czu- 
wali specjaliści. 


CAtf - rana Pbołe 


/\ja zdjedu nbok: Kiedy zep
ujp II
 mĄuynerla !Ilat'eęn 7ecua mlł'.łsklł'
n w l\fur- 
rrpsbore (USA). mUli zut:,pli' .ł
 C'Zło
lek. Trudnn wnr"..,hip ndczytat' czy jł'st 
te tdęi' po cz\\-arłej czy dWi&d.t.l.eic1a pe pierwszeJ. ale w koncu moina !lkorzy- 
ltać:. włalneiD zełarka
 


CAF - UPI 


(sf) 


s-o 
2-0 
2-1 
2-1 
2-2 
2-2 
1-2 
1-2 
0-2 
0-3 


Glos Pomorza nr f
3 


-- 


DYLEMA TY 
..KONTYNENTU 
StONCA" 


Od nlepamiętnych czasóW słońce na płąłyTri lConfYflili. 
cle - AustraUl było zarazem raj4!'m i piekłem. Stwier- 
dzenie to zachowało aktualnoś
 do dnia dzIsiejsz.. 
Trudno jl!!t rozgraniczyć, gdzie I kiedy kłopoty z nim 
się rozpoczynaj" a gdzie I kiedy znikają: jeszcze trud
 
niej ustalić - czy wlecej CJno daje niż zabiera, J)Om.,. 
czy szkodzI, cieszy czy jest powodem tr
k. Jedno ni", 
ulega w,tpliwo'd, te wszystko co ma I czego nie ma 
pl,ty kontynent zawdzil:cza w zasadniczej mierze Iłu!.. 
cu - nawet IWą nazwę. Słowd "austraI" od 1rtór
go po.. 
chodzi nazwa kCJntynentu, oznacza bowiem "gor,cy". 
Dobrodziejstwo i utrapienie 
Słońce darowało pl,temu kontynentowi plaszciyste 
plde na wybrze:tach Pacyfiku I Oceanu IndyjskieJol 
Słońce wzbogaciło ziemu!:, pomagając w rozwjnl
u si, 
bardzo r6znorodnej nory I fauny. NIpktórzy twierdza. źli 
w pradawnych rza\!nia sit>. 
jako dut!'go ryzYKa ,zabronić w drodze ustawy: Na IIZczęA 
de ne.s lo nie rlotvczy. Nuzc słoneczko jest bardziej ła- 
godne i - ,.ll1rizkl",", 
Wł..\DY8LAW KNYCPEL (8ydney - PAP) 


1111111111111111111111111111'11111111111111111111111111I1I111111 


ŁO'VCY 


l\IIKROBÓ\V 


W San Remo na Riwierz.. włc,5kipj, morlnvm kurorcie 
sfer wyższych, włe.dz!! municypalne zarządziły" zamknię- 
cie 10 publicznych kąpielisk, motywująr to siloym s.ka- 
żen'iem bakteric/logicznym wód przybrzeżnych. D..cyzja 
wywołała energiczny protest właś('!c;eli niechlujnych, 
le('z wyr-:orp r..ntnwn:v r ł1 ohipktń", ,JRltn O:7.C'z"llńlna nlp.- 
sprawiedliwość wytknięto fakt, tp włoski p przepisy u- 
nitarne dopusz('zajq obpcność 100 zare.zków chorobowych 
na centym..tr IIześclenny wody. ZBŚ '0 !ąsjpdzku. weki 
kluzywny('h WCZR.sowi!\kll('h fran('ur-:kipr;(o LazurUWe;t.1 
Wybrzeża. uważa 5i
 150 bakterii za całkiem nrzY 7 woila 
normę. R07!1:ądnlP zabrzmiał w tym r-:porze 
łM pewneG:o 
dyskutAnta. który ZA U\':a żył. te prerlz..j czy pótn)..j Z/I- 
nierzYl'izrZt'nJe. rhpJ'nlr,me w Morzu Srł,,17łpmnym oslag- 
ną takie stl:!enie, te ndwel mikroby Cle zdzierżą, 
U'AJI