/GK_1975_44.djvu

			A 


CENA 1 z! 


PROLETARIUSZ£ WSZYSTKICH KRAJÓW ŁĄCZCIE SIĘ I 


CZW ARTEK, 20 LUTEGO 1975 r. 


Pnsirc1zrnir. rgzpkutvwy K\V PZPR z udziałrm 

 '. 
- 
za
,tvr( y członka Biura P()]ityczflr
g() 


T
 ( -: I ) Z J ) R, K f f n i ' . , . f 
1'. _ . . i1 Z m I:'T7.o piHC K()V,'S K p.gn 


ROZWÓJ KOMPLEKSU ŻYWNOŚCIOWEGO 
W KOSZALlNSKIEM W LATACH 1976.80 


. 
, 


sil' o 3
 pr
. (rzl'paku o 80 proc.), skuJ) 
mleka o 7 
 proc., zaś iy \I,'ca prawie a 
100 proc. 
Zadania 197
 r. są napiete Tatet 
odpowiednie przygotowania do ich re- 
alizacji poczyniono jrszcze jesienią W 
terminie przeprowadzono siewy, zwięk 
szono ilość wysiewanyc'h nawozów mi- 
neralnych, w pE"łn! wykonano orki zi- 
mowe. Sprawnie przE'biE"i(ają remonty 
maszyn i inne przygotowania do prac 
wiosennych. Ambicją koszalillskiego 
rolnictwa jE"st uzyskanie plon6w co 
najmniej na poziomie ubiegłorocznym. 
Koni('('zne jest bardzit'j konsekwrntne 
rozwijaniE" produkcji pasz. g05podarki, 
poprawa w wykorz
'stywaniu użytków 
zil'lonych EnergiczniE'j trzeba td roz- 
wijać uprawę wanyw. W hodowli za- 
(dokończenie na str. .!, 


Rok XXIII Nr 44 (7271) 
- 


.. 


KOSZALIN. Z udziałem zastępcy we lałotenia tego prngramu na tle 
członka Biura Politycznp.go KC PZPR, aktualnych zadań rolnictwa w roku 
minl
trs rolnictw. Kazimierza Barrl- bieżącym przedst1?wił sekn>tarz KW, 
kowsklelo oru członka Pr£'zydiul)1; Jerzy Chudzlklewlrz. Pomy5lna reali- 
NK ZSL. mini
tra prZE'mysłu spożyw,. rAcja tE'goroczny('h zadań w rolnictwie 
czE'Jo:o i skupu Emila Kołodzieja toczy- wraz z już uzyskanym dorobkiem stwo 
ły siE,' wczoraj obrady rozszerzonego rzy odpowic'dnt(' warunki i rTlożliw05ci 
posiedzf'nia egzekutywy KQ r itetu d,!a realizae,ii długofalowYf'h zamiE'rzeń. 
Wojew6dzkit"go partii, w;, . . rym W ostatnif'h cltl'n>f'h latach produk- 
Uf'Ze . stnicZY!i r6wni
ż prpzes VI'" ZSL i t :a kos7.alińskiego r . olnil'twA . rozwijała 
w KOlIzalinil' Stanisław WłodAr
yk i . -:
 dynamif'zoie i ki ę:lob"llna war- 
czolowi działacle rolnictwa. Obradom . ŚĆ wzrosła o 40 proc W 1974 r. plo. 
prrewodniczył , sekretarz KW PZPR, .:ny zbÓŻ były wi-:ksle o 12 q z ha od 
Władysław Kozdra. p10nów z roku 1970, plony ziemniak,)\" 
mimo nie sprzyjających warunków kli 
matycmych przekroczyły 200 q z ha. 
POj!łowit" bydła w c7tf'rolN'iu wzrosło 
o 1R prnc, a tr7.od
' f'hlC"wnf'j o ponad 
73 proc. Wyniki te pozwoliły zwięk- 
szyć skup zboża w omawianym okre- 


Na posiedzeniu przedyskutowano I 
przyjęto program rozwoju kompl('ksu 
żywnmiriowego w wojl:'wództwie 
 ko- 
57.alińskim w latach 1976-80 oraz 
1i(łńwne kierunki rozwoiu w tym za- 
kresie do roku 1990. Podsta'wo- 


" 

 


::
: }{' p :: :<:
 z :: ::: e :::::: a :::?::::: p ;:::
 
::::::: : r : :: W :} :::: $ :) Z ': ::: : y ': ::::::::}::::::: :' W ::::::: ::::::- 1 ;:: ::: 1 
 . 
:::::j:: g 
::::: G ::::::: ::::: m :::::: ::::::: : r ::: Q ::::::' ij ::: : u :::::::: ::(:} 
,:-:-:.;'.'. . f . . '. :-:-: te ..... - .' m . '.'':': . : ....: .'. 'r;.l'.' . ..u., . .:.:. .. .' .. .. .:.:.:...... 

\\i.f\
i::.:ii\m\
;\\:\:?:\::\i:a
/:..>U\:
\.:.:\.
n.i\ł!';;

;\:
:


:
1\f
:\:

\\\
\:

t:
:
\

\\\\\\ 

9Q...J;!t...gVfY:ro::;.;.JHęrrL::':

yPJ)¥qlJt.::::Jł':ą£Y
: 


I , 


WARSZAWA (PAP). Naj- 
bliższa sobota - 22 bm. bę 
dzie pierwszym z 12 dodatko 
wych wolnych dni od pracy, 
. z jakich skorzystamy w tym 
roku. Po 6 wolnych sobo- 
tach w ub. r., których wpro- 
wadzenie było pierwszą pró 
bą przed powsze('hną refor- 
mą czasu pracy zapowiedzia 
ną w Uchwale VI Zjazdu 
partii, 12 wolnych dni w. 
tym roku 5tanowi
 ma - w 
myśl proJ{ramu XII Plenum 
\ KC PZPR - drugi etap pro 
wadzący do tego celu. 
. Zasady wprowadzania i 
korzystania z wolnych od 
pracy, dodatkowych dni Sil 
powszechnlt' znane. Tak jak 
i terminy tegnrocznych 12  


, 


POLSKA ODZI
1 
NA EKSPORT 


WROCŁAW. (PAP). Od kilku 
lat dU',. oowodaenlem na' rYli 
kacb IIIrranlcln\'ch 
""Y II' 
odziet aporto'wa 'I turYltve.n. 
IIYta lin" lIłolł
 Wrlleł,wlkt.to 
Z.kład6w Im. I Majl. " rnku 
Iłu układ\' do"urc". n" "ko- 
I""t n" 
.. ł'...I..." sr.tuk nd..l" 
ty: kurt"k wlatrllwek. Ipodn' 
III.r..ndrllw 1Id ' 
W nnrllw"" nlu 
 rokiem ubl"e 
h'm h!I' lo ot n ilk. 51 nroc.n' 
""le..., War'o

 t..cb dOIta.. Ih 
Cli." II' n, ok h IIIln atot,.." 
dl!l..I
o..vch 
N.h..",.aml mOdnych. koloro. 
\lłvcb uhlo.o,.. 'porto.......'lJr... 
.t...c..n...ch . wroc'a ...Ikl..h ... kh 
d6", la "br. rirm" h.ndlow. 
8t.nll.. 7-,..tlnn.oon"ch. .,,1\1 
Ihwec.1I A"'.II. Hol_ndll !II.". I 
carll. 7.wlule u R,dzleckle.n 
NaD I "r"ncjl  

- 
d 


I 
f 


" 
, 


WARSZ..."A (PAP). rllr ki 
formuje IM\GW "tU w Poili'. 
będtl. U
hrn"rte"tł! d"t. I u. 
ft1larknwln. Lokalni. motU...... 
opady dMt
lI. R.na meH.!O 
TemD.r.tura maluvm.lnl od , 
.t. do Sit. Wlatrv atab.' u. 
miarkowane e .IE1.rwJJuch Im1łtII 
nYch. . .. .. . 


dni, kt6re ustalono w U- 
chwale Rady Minlstr6w pow 
ziętej w porozumieniu z Cen 
tralną Radą Związk6w Zawo 
dowych. . 
Przypomnijmy, że dla zde 
cydowanej większości zatl'ud 
nionych będą to dni wolne 
bez .obowiązku odpracowania 
równoważnej liczby godzin. 
Warunkiem tego jest jl:'dnak 
pełne wykonanie ..,.. w okre- 
sie poprzedzającym wolną 
sobotE,' zar6wno zadań pla- 
nu jak i dodatkowych zo- 
bowiązań zakładu. Ubiegło- 
roczna praktyka dowiodła. 
ze zało7E"nip takie jf'st slusz 
nI'. Wolne soboty staly siE,' 
bowiem atrakcyjnym celem 
społecznym dynamizującym 


gospodarkę. Potwierdziły to 
dobre wyniki ekonomiczne 
osiągni
te w ubiegłym roku, 
pomyślna realizacja plan6w, 
wysoka dynamika produkcji, 
szybszy niż w latach poprzed 
nich wzrost wydajności pra- 
cy wyrÓwnujący ubytl'k cza 
su 'pracy z tytułu wolnych 
sobót. 
Z pierwszE'j w tym roku 
wolnej soboty skorzysta ok. 
70 proc. zatrudnionych w 
gospodarce uspołecznionej. 
W przygotowaniach zmierza- 
jących do zapewnienia wId 
ciwf'j obsługi ludności w 
czasie tpgorocznych wolnych 
dni od pracy oraz lepszej Ol' 
ganizacji wypoczynku wyko- 


nystuje aię doświadczenia z 
ub. roku. 
Resorty odpowiedzialne za 
właściwy przebieg wolnych 
dni'l niezbędne w tym cza- 
sie usługi dla ludności opra 
('o wały stosowne zarządzenia 
a także zasady wykorzysta. 
nia wolnego czasu ich pra. 
cowników w innych termi- 
nach. niż ustalone 12 dni 
dla większości zatrudnio- 
nych. Powinno to zapew- 
nić lepszą organizację usług 
i wypoczynku. 
Nie zapominajmy bowiem. 
że doświadczenia 6 pierw- 
szych wolnych sob6t wykaza 
Iy i I'SZC'ZI:' spore niedociągn if: 
cia organizacyjne, kt6r", czę 
(dokończenie na str 3) 


I 
W o"powl""'" ". Ult ,.. Ol..rk. I P. ,Yarn
7"wI"u - wutoł
 ..nllo...I"70/l 1IIItOI'I '1..I.."nn- 
eZ"II\'ch Uul tII'.kh w WoIOllltUjł- "".ynnlłl t Inln ,I. 
ld"tI
 .If nit ni. ..rłH"n" .."....tkow. 
prnn"leela, l.1
n tVI." 010.'0 t.cbnlC&nl. Sto tr.. ,I - ..kin 'o"ur,",,"'n.. la" t..t n"nlte. 
al. brakOw _ I ...111 .a. C41' - .ldkl...I. - '.Ietole 


, '
i' " . ",'.' i ,
!; . ; "0Ił / .....' I 'l 'ił'!' , "1' l, ,:' . . I 
 I . ' ł', ' . 


- 


. 1- ..-: 


Z p.nnrnmv """-I..cla woJ. opohkl..go. 
Na ldj.elu: zwornik Sklepienoy Z Kallli
y iw Ann" W npo1u 
_ .leden l eklponal6", na WYllawie pn. ,Tr
.1"'.i" kllllllrv nll- 
rnrtowej n. OPOISlcz)'łnie" crynn.j w lalach MUltum im. I.eolna 
W War....."'!.. 
 
ił 


CAF - Radkie1\'lcl - tel
roto 


ŚWIAT CZEKA 
NA ROZBROJENIE 


MOSKWA (PAP). Korespondent PAP, Michał Skall"naJ- 
do pisze: . 
W stolicy Kraju Rad zakończylo się l'"si..rlzE'nie komi- 
tetu przygotowawczego do międzynarorln'NE'go svmpo- 
zjum uczonych, które obradowa& bf:dzil' w ltpr.u br w 
Moskwie nad zadaniami swego środowiska zawodowego w 
wlllce o powszechne rozbrojenie. 
Organizatorem tpgo wielkiego spotkania jest Swiatowa 
Federacja Pracownik6w Nauki. 


W sympozjum weź.mie u- 
dział około 450 wybitnych 
naukowc6w z kilkudziesię- 


ciu państw. rE'prpzl:'ntantf>w 
licznych krajowv ch i reg
o- 
(dokończenze na St7 3) 


JUZ JUTRO . 
. MAMA, RZE2BA 
I CHLEB 
POWSZEDNI 
.GWIAZDOLOTE
 
NA RITĘ 
TYM RAZEM 
W naszym magazynie 
lektura na 3 dni I 
Polecamy m. In. 
. O SUPER, MEGA 
I HIPERSAMACH 
czyli modelu 
handk. w Koszalinie . BŁYSKAWICZNA 
AKCJA 

 
.
. - z notatek 
oficera śledczego 


 . 
ORAZ KUffJN 
KONKURSOWY 
. WEEKEND "FILM LUTEGO" 
- co zrobit upowotnlojący 
I tym "fantem"? do nabycia 
. NA SZABLE ulgowego biletu do kino 
I PISTOLETY 16 stroni Strono 2 


W TELEGRAFICZNYM 


 ROCiE
P 
XO"#

.Y ..:...<-.....
.
 


A DO MOSKWY, przybył I przyjacielskq wizytq mln. spraw 
zagranicznych Czechosłowacji Bohuslav Chnioupek. 
" PO ZAKOŃCZENIU U-godzinnej wizyty w Bagdadzl.. 
sekretarz generalny ONZ K. Waldheim, przybył via Ankara do 
Aten na lozmowy i premierem Grecji KaramarlIsem I min. 
spraw zagranic;znych Bitsiasem. Tematem spotkania jest kry- 
ZY' cypryjski. 
A Z POCZĄTKIEM roku ukonstytuowała sI, na Kuble Ko- 
misja ds. Pokojowego Wykorzystania Energii Atomowej. Jej 
przewodniczqcym został Ini. Tirso W. Saenz, wiceprezes. Ku- 
bańskiej Akademii Nauk. 
A ZMARŁ Chivu Stolca - last,pca członka Politycznego 
Komitetu Wykonawczego KC RPK, przewodniczący Centralne. 
go Kolegium partii, weteran ruchu komunlstyclnego I robot. 
niczego Rumunii. Chivu Stolca by' premierem Rumunii w la. 
tach 1955-1961 I przewodniczącym Rady Państwa w latach 
1965-1967. 
A ZEBRANA w Adcl1s Abebie bela MInistrów OrganizacjI 
Jedności Afrykańskiej przyj,ła relolucj,. w której wyrata gł,- 
bokie zaniepokojenie pogaru8"lem si, sytuacJI na Bliskim 
Wschodzie, z powodu nleust,pliwego I agresywn. stanO' 
wiska Izraela. 


A W DAMASZKU podpisano prot
kół e wsp6ł1'racy ml,dzy 
Bułgarską Partią Komunistyc;znq I Secjalistyc;znq l'artiq Odro. 
dzenia Arabskiego. 
A SEKRETARZ STANU USA H. IIlIIn..r przeel odlotem 
do Waszyngtonu po zakeńc;zenlu koleJnei /tOdróty na Bliski 
Wschód i przeprowadzeniu rOlm6w I radzieckim min. spraw 
zagranicznych A. Gromykq I I "leld6ryml przywódcami la. 
chodnloeuropelsklml. spotkał Ił.. I prezydentem Francll 
V. Giscard d'Estaingiem. Pe południu Klulnger odlecial do 
USA. 
A W STOLICY Meksyku trwa III sesla MI,dlynarodoweJ 
Komis;i do Badania Zbrodni Chilijskiel Junty WoJskoweJ. Uro 
czystego otwarc;ia sesji dokonał prezydent Meksyku Echeverria 
który stwierdzil, ie Ameryka Łacińska nIe mote przeiść d
 
porządku dziennego nad takimi faktami lak sytuacja w Chile 
w wyniku której dosIlo we wrześniu 1973 r. do przewrot
 
wo,iskowego i obalenia legalnego rzqdu prezydenta AJlende. 
Mowca ostro skrytykował ingerencje USA w wlwn,trzne spra 
wy Chile i innych państw. 
A NOWY PRZVWODCA Partii Kons'rwatywneJ. pani 
Thatcher , ogłosi la sklad nowlgo "gabinetu cieni" w W. 
Brytanii. Zatnaczyło sil! w nim lekkie przesunl,cie na prawo 
chociaż nie ma istotnych Imion personalnych w porównanl
 
z ekipą Heatha. 

 W MEDI
lANIE t
a procel anarchisty Glanfranco Ber. 
tollego, który lest oskarzony O dokonanie 17 maja 1973 r. 
zamachu bo;nbowego w Mediolanie, Zginęły wówclas t osoby 
(I S2 odniosły rany. ' 


Kłopoty 
krajów 


gospodarcze 
EWG 


BRtJKSELA (PAP) Kores- 
pondent PAP, Jan Sierzpu- 
to-.vski 
isze: 
Mini;;trowie finans6w IS- 
ch0dn i0europe,i<;kiej ..dzie- 
wiątki" zebrali aię ostatnio 
w Brukseli, aby bez podej- 
mowania jakichkolwiek u- 
chwał czy decyzji dokonać 
ogólnego przeglądu koniunk- 
tury gospodarczej oraz prob- 
lemów platniczych i wa1uto- 
wvch na obszarze EWG. Nie 
jako uzupF>łnieniem tej czy- 
sto roboczej narady było po 
sieozenie stałego komitetu 
do spraw zatrury zebrał 
ię po 
raz piE'rwszy po przerwie, 
trwaiące,i od roku 1972. W 
skład komitetu wchodzą mi- 
ni,trowie pracy dziewięciu 
par1stw oraz przedstawiciele 
związkÓw zawodowych i or- 
ganizacji pracodawc6\v. 
Pr7.('prowarJzona przez to 
gremium analiza nie pOZO- 
,t"J,,'i;J 7;!dnvch wątp1iwo
d, 
Że W;;p6Jny Rynek przeżywa 
ptnvażny krVZY5 w dzledzi- 
.n:e zatrudnienia. Wy;;tarczy 
wYlT'ienić lkzhe 4 milionów 
b",zr('\J-;otnvch. ktńrzy stano- 
wią :1.!'i proc. ludn('\
1"I czyn- 
nej zawodowo w dziewięciu 


II 


krajsch. W tej sytuacji nie- 
zbędna staje się interwencja 
ze strony fundustU społecz- 
nego EWG. Uznano równiet 
za konieczne szczeg6łowe 
przeanalizowanie proble- 
mów zatrudnienis w naj har 
dziej dotkniętych bezrobo- 
ciem gsłęzia
h tycls gospo- 
darczego, w szczególno
ci 
zaś w budownictwie oraz w 
przemysł. ch włókienniczym, 
samochodowym, szklarskim 
i chemicznym. 
Z pt'symistyczn" ocen" 
perspektyw koniunktural- 
nych Wsp61nego Rynku spot 
kali się obradujący oddziel- 
nie ministrowie finan
ów. Z 
przedłożonego Im raportu wi 
ct"przewodnlczącego komisji 
EWG Wilhelma Haferkam- 
pa wynika. ie w roku bieżą 
cym należy liczyć się z po- 
ważnym zahamowaniem 
wzrostu produktu narodowe- 
go brutto krajów EWG. Prze 
widuje się, ie jego realna 
warto
ć powiększy 5ię zaled 
wie o 2 proc.. podczas Idy 
Innacyjl1f' zwyżki cen prze- 
kroczą 12 proc., rd średnia 
ł-topa hl'troboda będzie rz
- 
du 3 proc. 


" ; 


,
 '.... 


Z ZAGRANICY 


bon.Delmasowl I - J O" twłerdrl mer Bordeaux 
- przyczynił si, wy etnie do Jego ówez-łnll 
poraiki. 
Ckirae: stanq' 1'18 eul. UDR w .ruellllu ub. 
roku i objClł stonewłske sekretarzo generolnego 
teoretycznie no 2 mlesiClc,. Okt'JZuJe sil! jednak. 
że zamierza on kandydować ponownie na to 
stanowi5ko i że nalprowdopoc!obniel lo
tanle 
wybraoy na posiedzeniu tzw. rady narodawel. 
która zbiero się w naJbliższq niedziele w Pa. 
ryiu. Poniewai w clqgu ostatnich dwu miesiecy 
Chlrac zdolal podporzqdkować lobl. aporl!t 


Plenum Radzieckiego Komitetu do Spraw 
Europejskiego Bezpieczeństwa i Współpracy 


POKOI EUROPIE I ŚWIATU 


MOSKWA (PAP). Odby- 
)0 się tu plenum Radzie- 
ckiego Komitetu ds. Eu- 
ropej!\lkiego Bezpieczeństwa 
i Współpracy. Uczestnicy 
plenum jednomyślnie po- 
parli decyzję ostatniej se- 
.ji MiędzynarodowelO Ko- 
mitetu ds. Bezpieczeństwa 
I Współpracy w Europie 
dotyczącą zorganizowania 
w Belgii w dniach od 26 
do 29 kwietnia br, dru- 


Po wizycie w ZSRR 
OSWIADCZENIE 
H. WILSONA 


LONDYN (P AP). Premier 
W. Brytanii Harold Wilson 
złożył oświadczenie w Izbie 
Gmin, w kt6rym .twierdził 
że je,o spotkania z przywM 
cami radzieckimi w Moskwie 
i podpisane dokumenty "po- 
łożyły trwały fundament 
pod nowy rozdział w sto;;un 
kach między obydwoma kra 
jami". 
Przeprowadziliśmy ze 
WSZE'th miar pożyteczne roz 
mowy na temat watnych 
problem6w międzynarodo- 
wych, a zwłaszcza Konferen 
cH Bezpieczeństwa i Wsp6ł- 
pracy w Europie" - powie- 
dział premier. 


STRAJK WE WŁOSZECH 


RZYM (PAP). Wczora
 ta 
no rozpoczął sh: we Wło- 
szech 72-godzinny strajk pra 
cowników służby zdrowia i 
opll'ki społecznt'j. W strajku 
uczestniczy ponad 150 tys. 
os6b, kt6re protestuj" prze- 
eiwko rzłldowemu projektowi 
reformy tego sektora oraz 
wyeliminowaniu niektórych 
.łużb kt6re uwatane s, za 
lb
dne. 


BEZROBOCIE W RFN 
BONN (P
P). CeJ'l.traln, 
Biuro Pracy w'BOnn pnewi': 
duje, te w bleżł\cym miesi, 
cu liczba bt'zrobotnych w 
RFN zwlęk
zy się o 100.000 
osób i wyniesie łącznie 
1.250.000 os6b. 


ZAPOWIEDl 
PODZIEMNYCH 
EKSPERYMENTOW 
ATOMOWYCH 
NA ATOLU MURUROA 
PARYZ (PAP). Wczoraj 
rząd francuski oficjalnie po- 
wiadomił Nową Zelandię O 
zamiarze przeprowadzenia na 
Atolu Mururoa w płd. częś 
ci Pacyfiku nowej serii doś 
wiadczeń z bombą atomową. 
Po raz pierwszy mają to być 
eksplozje podziemne. W 
związku z tym wy,at,osowano 
olitrzeżenie do statk6w pływa 
jąc:ych w 'Poblit.u wyspy. 


MANEWRY 
WOJSKOWE NATO 


kOPENHAGA (PAP'. '" Da,,1I 
rospłłenł)' ," waa..w". woJskłl 
... NATO 14111111"" . t,... ...,- 
aleny II DiI.ktcb. lIt)'ł.łlllleta I 
zac:!lodaloal-łl'lleekle1ł. Mili" e- 
"' łr1'yat.kII M.,yc
"a 111r..". 
Potrwajll .e IIdea MM. W' 
,odaII. 


Ciego zgromadzenia sił 
społehnych opowiadają- 
cych się za bezpieczeń- 
stwem i wsp6łpracą na na 
szym kontynencie. 
Zebrani na plenum wy- 
razili przekonanie, że p.rzy 
gotowania i zorganizowa- 
nie tt"go zgromadzenia za- 
ktywizuje sily spnleczne 
do dzialania 'w celu do- 
prowadzenia do zwołania 
w jak nejszybszym termi- 


nie ogólnoeur
ejsk!ej kon 
ferencji na najwy"zym 
szczeblu. 
Plenum zatwierdziło r6w 
nież plan pracy Komite- 
tu. dot.yczący udziału spo- 
łeczeństwa radzieckiego w 
przygotowaniach do z,gro- 
madzenia w Belgii sił 
społecznych występujących 
na rzecz bezpieczeństwa 
i wspólpracy w Europie. 


Jednostronno decyzja Turków cypryjskich 

"""I 


W centrum 
Rady 


. 
uwagi 
Bezpieczeństwa 


NOWY JORK. (PAP). Członkowie Rady Bezpieczeństwa 
ONZ prowadzą konsultację przed posiedzeniem Rady kt6- 
re ma być zwołane na wniosek rządu cypryjskiego.' 
,Jak wiadon:o, rząd Cypru zwr6cił si!: z prośbą o zwoła- 
me pos:edzen.la Rady Bt"zpieczeństwa w związku z jednos- 
tr0':l
ą decyzJą Turków cypryjskich utworzt"nia w p6łnocnej 
CZęSCl wyspy "Federalnt"go Państwa Turt"ckiego Rt"publik1 
Cypryjskiej". Oczekuje się, te Rada rozpooznie obrady w 
najbliższych godzinach. 


RZYM (PAP). Jak poinfor- 
mowano oficjalnie W Anka- 
rze, w dniu 24 bm zOstan:e 
zwoł,me na Cyprze Zgroma- 
dzenie Kon
tytucyjne Fedł-- 
ralnego Państwa Tureckiego 


Republiki Cypryjskie'. Celem 
tego zgromadzenia - jak 
podkreślono w Ankarze- 
jest oprAcowanie nowej kon- 
stytucji tego państwa. 


Wietnam Poludniowy 


Na wyzwolonych terenach 


N. ter('na
h Wyzwo1ony
h WI('tnllmll Pol\1dnlowe
o. w pro- 
wln
.11 Quang Tri. założono ki\k8".
cle ...:k61('k drzew. Olpocznie się 1 m.Jr- 
CI br. 
Radziecki Komsomoł "ol 
łożony w 1918 r. liczy o. 
beC11je 34 mln członk6w. 


., 


DECYZJA RZĄDU 
PERUWIAŃSKIEGO 


LIMA (PAP). Oficjalnie zlt 
komunikowano tu, te w 
związku z licz.nymi postula- 
tami obywateli i organizacji 
społecznych, domagaj
cych 
się aktywne,l(o uczestnictw. 
w procesie -rewolucji poll.. 
tycznej w Peru, władzę pos.. 
tanowiły pt'1wt'1łać spp.cjaln, 
komi5ję do koordynowani. 
.1.IQ7J,iih.\ ludMści }li: I'fzt.ble- 
gl1:nwolucji. 
t)r:nisj.. ta 
bf:d'iie sie 
.kJę<;ll!ć t /I minis- 
tr6w i wyzsz.ych funkcjo- 
nariuszy państwowycl:1. 


, . 


" 


ZACIEKŁE WALKI 
WASMARZE 


LONDYN (PAP). 'Partvzan 
ci erytrejscy dokonali g
ał- 
towne
o ataku na wojska 
etiopskie wAsmarze. N. uli 
cach miasta doszło do zacię- 
tych walk. kt6re trwały prs 
wie 2 godziny. Gl6wT1ym 0- 
hiektem ataku było l,.,tni
ko 
w AsmaT7.e, słuiacE' do ",rze 
rzucania odrizllllńw wnjsk 
rządowych. DntychcZ85 nie 
wilłdomo. w cZyjcj, znairJuie 
się ono rekack. Zaataknwa- 
ne znsłało r6wnie! til'Jw6d,- 
twa .jednej z r1vwll.ii arMII 
"tiopskll'i oraz dow6dztwo 
rnarynllrki. Lotnirtwt'1 etlnp- 
skie df'Jkonvwało l>Iez oTzei'- 
'vy nalot6w 1'1. ",",Zycj'" t)
r- 
tyzant6w w pobliiu Asma- 
ry. 


,. . 


Kolejna katastrofa 
"Iatajqcej trumny"  


N'OWT .YORK (PAP). Z 
me- 
rykaflskl.! bny lntnt
ze! Luke 
w stsnle A rlznn. nldelP.b wl.- 
I!omnj(o " 1roll!1nl!t k
t"strofle 
."ml'l!"t.. ..
t..rflrhter-I84" 
 nb- 
u...... "..ntl""wehrv. t.l'ltnlk nn- 
",...., h"'..r" "lO rIIl"1,ru. !'lvi t" 
lot ł-wh
łehnv ..
t.
łl..httr.". 
kMry 
tr
vm" pl'Zydomek "Ia- 
taJ,eej trumny". 


ro'i,."w") . lok Miehel Oebre I Olivier Guicherd. 
",heban D,lmas . w wywiodzie dla ..Sud 
Oue.tu" domogo się, oby Chlrac dokłodnle 
określił datę, kiedy I)rze
tańie pełnić funkcle se 
krełerzo !jenerolneClo. Do tei "ery nil1dv leneze 
nie '\liczono stonowisk premierQ i 'ekretorzo 
genernlneqo a złamanie tel zosady ie
t. ,do. 
niem mera Bordeoux, przeiawem zbyt daJeł(o 
1
l'Je
o podnM
(Idkow"nI8 partii ebecn.i eki- 
Ole rradtacei. Chobt'ln,Del""as uwożo, t. eeul. 
lIśel !:lewinni popieroć prezydentl!l tylko w 
tych s"rowaeh, w kt6ryeh kentynuuilil ." ,elity 
ke swych poorzedników, Clenerola de (!,",uf1e'o 
i Georges" Pom"ldou, Wedłua 'eqo kClnce"c!i, 
ruch l!Jaullid"wda zakłady przemy 
słu lrkki!'
o, któr<, maja dr' 
spr71'r'!:>ni::l wyroby wartośr; 
poopd 211 mIr'! zł C:;pńłdzirJ. 
cznM' pracy dysponuj!' to 
w::>rfłmi z
 nnn"n 10 mln z' 
8 przl'my
' chl'miczny z
 
ok 9 mld zł. 
Zgodnie z praktyką w 
wiosrnnych targach niE' u- 
cZE"stnlezą przemysły: ciężki. 
maszynowy i mpbtarski. któ 
" re pOdplsuja kontraIdy ryn- 
kowI' tylko raz do roku - 
jesienią.  


, 


Poraika 
pj'łkarskrej kadry 


,SALONIKI (PAP). W to- 
warzyskim meczu piłkarskim 
PA OK Saloniki pokonał ka- 
drc PZPN 1:0 (1:0), 


ZGINĄŁ POD 
tRAKTOREM 


\ 


tiRA WSKO. . Tragiczny w Ikut 
!taCh wvpadpk drogowy wyda. 
rzył III: W ubiegły wtorek w 
południe w ZalJlnkll. Ciągnik 
ur.lI
 wraz 1. przyczepa r.alado. 
wana dp
kaml 7. nraw.kkh Za- 
kładów Przemvsł" 'J'erenowPP.r 
na.1echał na prowad7.ącello 7 
przpciwnej SI rony rower. Jana 
L., w wlpku lat 80. Męt.czyznp 
od odnlellonych rln ponlń., 
'm;er
 na. miejscu. (ha) 


l 
f 


, 


pl rozbudowa I modernizacja zakładów 
przet\\ór.:;twa owocowo-.warzywnego - 
zwtaszcza w środkowej i południowe.i 
części wojewudztwa oraz przetwórstwa 
runa leśnego. Wydatnej rozbudowie i 
modernizacji podda się zakłady prze 
1l1ysłu ziemniaczanego i spirytusowego. 
W przemyśle piwowarsiw -sJodowni- 
czym przewiduje się m. in. budowę wy 
twórni pepsi-coli w Koszalinie, dużej 
wytwórni napojów bezalkoholowych, 
znaC7.ną rozbudowę browaru w Połczy- 
nie Zdroju. Proccsy modernizaeji i roz 
budowy nie ominą też przemysłu cu- 
kierniczego i przetwórstwa rybnego. 
Do zamierzeń wynikaiących z przed- 
stawionego programu pm:ytywnie u- 
stosunkowali się w swych wystąpie- 
niach ministrowie K. Barcłkowskł i E. 
Kołodziej. Tow. K. 8arcikowskl za- 
pewniając o poparciu resortu i jego 
pomocy, w ramach posiadanych możli- 
wości i środków, podkreślił, że obok 
rNllizacji pro
ramu inwef,tycyjnr
o 
niezb<;>dne jest konsekwent.ne działanie 
w kierunku jak najlepsz.ego wykorzys- 
tania istniejąccgo majątku trwałego, 
tu tkwia jeszcze znaczne rezerwy, któ- 
re trzeba enE"rgicznjc nadal urucha- 
miać. Realiz:o'torami programu 
stwierdził tow. Barcikowski - będą 
ludzie, o warunki ich pracy i życia, 
o wyzwi1Janie inicjatywy i przedsię- 
biorczości nalcży się nieustannie 
troszczyć. 
I sekretarz KW, tow. Władysław 
Kozdra, zabierając głos na zakończe- 
nie obrad podkreślił, że zatwirrdzony 
obecnie program, jego poszczeg6lne 
elementy składowe, były już wic1okrot 
nie przedmiotem prac i dyskusji akty- 
wu p
rtyjn('go i gospod- 
kutywy KW oraz Plenum Komitetu i 
sesji WRN. Wynika to z ogromnej 
wagi problemu żywnościowego. Teraz 
powstał w zasadzie ostateczny, kom- 
pleksowy kszt..1t progri1mu, wymaga- 
jący jeszcze tylko niektórych uściśleń 
.. i doprecyzowania w niewielkich frag- 
'. rrientach. ,Tego przyjef'ie jest ważnym, 
historycznym wydarzeniem dla rl"gio- 
nu. A. Cz. 


'. .'i 


Jak Informowaliśmy ustalony został 
kład polskiej cklpy na IX MI
d7.ynarodowy Kon- 
kl\r
 Choplnow
ki. 
N. zdjeau: plllt.ka kandydat6w (brak Hanny Jal1.yk). CAF - Szyperko - tclefoto 


Prasa francuska o występach ,,$Iąska" 


..AR 


sil' 7 kolei ognistym temp!'- 
ramentem zespołu, zwłasz. 
cza w finałowym krakowia 
ku, który zdaniem recen. 
zenta jest niebywałym popi. 
sem brawury i fantazji 
"Polscy artyści zadziwiaj" 
przede wszystkim swym 
niesłychanym, wprost nie- 
wiarygodnym, poczucil'm 
rytmu" - pisze dzil'nnik 
"Le Figaro" podkreśla trzy 
główne atuty "Sląska'" pie k - 
ną ludową muzyke, bogactwo 
i autenty('zno
ć kostiumów 
orr.z młodość i żywiołowość 
zespołu. 


Polscy artyści zadziwiają 


PARYZ (PAP). Prasa francuska zamieszCZa obszernt' 
recenzjI' na temat występów Zespołu Pieśni I Tańca 
"Sląsk" we f'rancji. "Zespół liczy 140 osób - pisz!' dzien- 
nik "Aurore" - I wszyscy 811 niezwyklE' utalentowani 
Tancf'rze ma.!a doskonałe wyczu('i
 rytmu, korowodv tan- 
cerek ukazują nam cały urok folkloru Europy środkowej. 


Pod ognistym kierunkiem 
obydwu dyrygentów - Cze- 
sława Pietruszki i Alinv 
T1nickiej - WS7.yscy UI'ZE'st"- 
nicy zespołu współzr.lwor.- 
niczą w zapale I fantazji. 


Oto spC'ktakl, kt6ry przyno- 
si nam pot
iny zastrzyk 
świeżego powietrza w na- 
szym 7.3trutym środowisku 
miejskim" 
..France-Solr" zachwyca 


. . 
_ ___________ .._._ __
 _a____
__..___.._.___._...____.. 


StrorltJ ! 


FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA 


\'lad 14 budową IpraW'l.łJe 
załoga Koszalińskiego Przed 
liębiorstwa Budowlanego. 
W przyszłym miesiącu 
odbędzie się plenarne pO
 
siedzenie WK NFOZ. Roz- 
patrzy.'się na nim i zatwier 
dzi pro
ram inwestycji fi- 
nansowanych 7.1' 
rodk6w 
NFOZ do 1980 r. W pro
 
jekcie znajduje się m. in. 
bu.dowa domu rencistów 
I Wojew6dzkiego Centrum 
Rehabilitacji .w Manowie. 
Obecnie odbywają się ple- 
narne posiedzenia komite
 
t6w. NFOZ w powiatach. 
Na jednym z nich, w W.ł
 
<:lU zgłoszono cenne dekla- 
racjt'. Uczniowie wałeckich 
stk6ł zobowiązali się, te 
7. te
orocznych deklaracji 
na NFOZ wywiążą SIę 
wcześniej, bo już 19 marca. 
Chcą w ten sposób uczcić 
30. rocznicę za
lubin Polski 
z morzem. Warto uzupełnlĆ i 
że fundusze na ten ce 
uczniowie wypracują p<>d
 
czas czynów społecznych. 
R6wniE'ż w ubiegłym rokU 
młoozieł z Wałcu wyróż- 
niała się ofiarnością w 
świadczeniach, wpłaciła wów 
czas 50 tys. 7Jotych. czyli 
25 proc. kwot.y, jaka wpły- 
neła od uczniów różnych 
szkół. województwa. (ew) 


PRZED PIERWSZYM W BIElĄCYM ROKU 
DODATKOWYM DNIEM WOLNYM OD PRACY 


W zapewnieniu właściwe' 
obsługi społeczeństwa wiele 
do zrobienia mają władze te 
renowe. szczel(6lnie w zakre 
sie handlu i usłu
. W wielu 
mie,iscowościach nie potra- 
fiono w ub. r. zapewnić 
sprawnego i pełnego zaopa- 
trzenia łudności w tym cza- 
sie. Dla orl(anizatorów czasU 
wolnego pierwsza w tym ro- 
ku wolna snbota będzie więe 
sprawdzianem operat.ywności 
oraz te
o jakie wnioski wy- 
ciągnęli z ubif'głorocznych 
doświadczeń. 


'::o 


ŚWIAT CZEKA NA ROZBROJENIE 


przedstawiciele świata naU
 
ki. 
PrzedyskutowanE' zO.5tan" 
m. in. nastepujął"e tematy: 
społcczno-ekonomil'zne a- 
spekty rozhroknia. współza 
leżnośĆ' micdzy procespm nd 
prężrnia 1\ rozbro.;eniem 
oraz formy wsp6łd?iał::lnia 
org?nizacji i 
rl'nowisk n"l- 
ukowych z<' 
wiatowym Rq 
chcm Pokoju. 


"PR.IOO" 


pf'racji z francmką firm" 
"Bl
rhet" Ponad połowę 
części i podll's\)ołów w au- 
tobusac:h "PR-100" wytwa- 
rza już nasz przemysł mo- 
taryzacy jny. 
Dalszy, szybki rozwój pro 
duke,ii autobus6w dla komu 
nikacji miejskiej i międzv- 
mi'lstowej uzald.niony jest 
od terminoweJ1:o zakończe- 
nia rozbudowy zakł"ld6w 
.,.Jelcz" - zwła
zcz::l od prze 
kazania w kOł1cU br. do 
eksploatacji nowej, wielkiej 
hali. 


ODBIORNIK SAMOCHODOWY 
DLA KA2DEGO WŁA$CICIELA 
.,CZTERECH KOŁEK" 


nlka ..!htul" (ozn-e!(I"pl'n ei- 
klpmiak!l' rll w,"śrl
lel. ,amo- 
t:'ł"o""ftw h
"'a mo.. 1 , kUDU" WVltt.. 
kl
I hko4rl .rar>f o "o,.'le 
...'''T'(\1'n1'' wvnn..1ton,. m" In. 
\V ..,..kt1'nn
r1:na ..1":łft1ipr''' uls- 
'wb.lora .troll'ni. fol oovip'I,""a oarlip ro"loo"biorni- 
k6w s..tyH"Irho,łf)wv('h oootllar.. 
nych n "wórh 7.,1ł1rzania tego typu autobu- 
sów produkowanych w koo- 


WPOCLA tv (P" "I. 7
łOI
 lI- 
\bd6w tallj"wvch . niora" ... 
"':ftd',oniowi p , 11.. kofu'=\ hi'. ""'. 
'1ff!ł1l1knołf' n\(. 
fNI łv,1pr."v 
"11ł4- 

fłio"tł"inr"i1d.w IAn.orhodo. 
,'vv
b. t.t.. o Kn pror..nt. wl
Cl'; 
qit. pr'1.f'd rokienl. 7:w1el'!lliiTOn;! 
'r""nkcb r"rtloorl"iornikńw ,,- 
'...H\r....ndowvrh (..nłoT:." ł
!\' irll 

"'''h'n'-'m wyhv"r
" w Pc'I""
) 
'/Vr.hOfhl n
l'H"f'Io('iw "l'(.v
JJ'f'
'1;'1 
'omn rozwojowi mot.orvzacjl w 
'-ł\brp. 
W hr. M"owl.'rI.iano "ilk" nO- 
,,,'n
rł. ohnk ri"
"
rfllcn 
t" "u- 
tym powodzeniem radloodbior- Strono .. 


BERLIN z okazJi 30.lecla wyzwolenia Warszawy otwarto w 
Polskim Ośrodku Kultury w Berlinie wystaw. fotoglaficzną 
"Ulice Warszawy w fotografii". Jak wszystkie polskie Imprezy 
I ta wystawo cieszyła si. ogromnym powodzeniem u berlińczy 
!rów. 


KOPENHASKIE IMPRESJE 


.. 


Daleko. 


od Andersena 


P RZYBYSZA, który znajdzie się na krótko 
oN Kopenhadze, udelzają natychmiast 
dWie rzeczy: porządek na iezdni I nie- 
zwykla czystość. Kopenhaga 1.400-tysi.cz 
na stolica Danii, klaJu zamieszka/ego przez 5 
mln obywateli, tętni życiem. Ulicami suną po- 
toki pojazdów i mimo ogromnej Ilości świa- 
teł sygnalizacyjnych no skrzyżowaniach, nie 
tWOIZą si. zbytnie ,.korkj". Nie istnieje też prob 
lem przejścia przez lilie. no dlugą stronę. Duń 
ski kodeks drogowy doje absolutne pielwszeń. 
stwo pieszym: popularne "zebry" są tu napraw 
d. bezpieczne. 


Bezpieczne zebry . 


Czasem dochodzi do sytuacji, w Ictórych Po- 
lakowi drży z niepokojem serce np. przez "ze- 
bn'" przechodzi małżeństwo z dwojgiem dzieci. 
Maleństwo, przyzwyczajon. do biegania. pusz 
czajq się pędem przez przejście, mimo że J 
sqsiednich ulic nadjeżdża wlaśllie kilko samo- 
chodów. które zamrerzają skręcić w lewo. Wi- 
Clok male,o dziecka tuż przed samochodem 
przyprawia nas I reguły o zawrót głowy, tu jed 
nok ładriego !'Ilebezpieczeństwa nie mo. Każ- 
dy. z kierowców zatrzymuje 51. I prlepuszcza 
przechodniów, A rodzice, pogrążeni w oty. 
włonej dyskusji. nawet nie zwrócili uwagi, co 
robiCl ich "pOciechy"... Niektóre (prywatne) po 
jazdy mają lawieszon_ - najczęściej u czub- 
ka anteny samochodowej powiewające królicze 
ogonki. Jest to znak... ale - o tym może za 
chwil.... 
Osobna sprawa - to rowerzyści, Całe Ich rze 
sze. w różrwm wieku obolga pici dojeżdżają ro 
wer"mi - "0 uczelnie, po lakupy (rowery mojq 
często po 2 bagaż"iki). a w godzinach szczy- 
tu - rano I po południu - można takie zau- 
ważyć elegancko ubranych mężczyzn, jadących 
do placy. 
Dl" rowerzystów i mopedzlstów wydzielono 
część Jezdni lub odrębne szlaki. 


Chociaż w Kopenhadze jeździ wiele samo- 
chodów i rowerów, atokle splownie działo 
rozwinięta sieć transportu autobusowego, pro- 
blemy komunikocyjne tego miasto są od lat 
przedmIotem troski władz munlCVIJQllnych. 15 


Fot. CAF - ADN 


NA SWIECI! 


D o 1980 ROKU w r6ż- 
nycb punktacb stoUey 
NRD powstalU! nowe 
dzielnice kompletnie 
wyposażone we wszystko. co 
wspólczesnemu mle!lwańeowl 
potrzebne. Ale takie to 
wszystko, co da się Jeszele 
uratować, a stanowi zabytek 
sztuki budowlaneJ zostanie 
prz
'wrócone dawnej śwlet- 
no
cI. podobnie jak to bylo 
z blstorycr.nlł zabudową Un- 
ter den [,inden, /:,rupą mlen 
eZI\i1
klch domów na terenie 
byleJ star6wkl berlińskiej, 
czy też zespole m (machów 
muzealnycb na wYlple 
Izprewsklej. 
Pomiędzy Palacem Repub- 
liki a wleilt telewizyjnIt 1'01- 
ciągać IIlę będlle kaskaaowy 
park. Zakończone zostanll 
W!lzelkle prace rekonltruk- 
cyjnp zab
tkowego Plar-u A- 
kad,.mll. odbudowany zosta- 
nie kościół !ltojllcy naprzpclw 
Pałacu Republiki. 
W szvbklm tempie remon- 
tll.'t' sIę Itare domy mieszka- 
lne majace u lobą nieraz 
70-letnl żywot. 


Rozmach,.. 
Od początku 1949 r. na ob- 
lzarze stolicy NRD zbudowa- 
no około 130 tys, nowych 
mieszkań, a wyremontowano 
I zmoderni1.owano 35 tys sta 
rych. W latach 1976-1980 
mieszkańcy stolicy NRD ma- 
ją otrzyma
 klucze do 50 tYI. 
m;eJzkllń I około 30 tys. wy- 
r'!!montowanych. 
Najwięcej kłopot6w przys- 
parzają remonty starych do- 
m6w I wielopiętrowych ka- 
mienic, n!ekiedy z balkona- 
mi, upi
k.znt'\yml elewacja- 
mi, ale pozbawionych nlezbę 
dnych urządzeń sanitarnych. 
Remonty takich dom6w, to 


nie tylko wierne odtworzenie 
elewacji, ale zakładanie w 
katdym mieszkaniu ubikacj: 
I łazienki, wymienianie sie- 
cI kanalizaty jnej I elektrycz- 
nej. Pociąga to za sobą du7.!' 
koszty, angażuje siłę robo- 
czą. Niejed nokrotnie elewac. 
ja sbrego domu ko
ztujp ty 
le, co zbudowanie now!"go 
W parze z remontamI sta 
rych dom6w planujr sic ,.ak. 
ładanie w ich otoczeniu zie- 


tonlarulami. przedllęblorlt- 
wami mechanizacji prac 
Itranlportu, laldadanla 
zieleńców, plac6w zabaw, 
biurami projektow) mi, prled 
slęblorstwaml montażu I 
wykańczania mieszkań. Po- 
Ilada on 01:'61em II przed- 
slęblor.tw zatrudnlaJltcych 
3l 500 pracownlk6w. 
JedrnaslOpil:trowy dom 
montuje SIę w tym kombi- 
nade około 100 dni, a koszt 


BERLIN 


zmienia oblicze 


leńc6w, budowe; nowo
p.lnej 
sieci sklepów, żłobk6w ; 
przedszkoli. 
Remonty starych dom6w 
nie przysporzą Jednak no- 
wych mieszkań, p.danlu. otrzy- 
mać nowe w Berlinie. 
Obok państwowt',o bu- 
downictwa mies7.kaniowt'
O 
Istnieją w NRD robotnicze 
spółdzielnie mies7kaniowe 
(A WG), których rałotvcie- 
lami są przpd$iębior5twa 
państwowE', C7ł()nk6w do 
tych spółdzielni wyznacza- 
. ją macierzystE' zakłAdv Orli- 
cy Państwo udzlt'la sp6ł- 
d'e1nlom kredyt6w w wy- 
sokości 85 proc kOlztlJw 
budynk6w. 7.a
 Do"'stał
 15 
proc. wnosZĄ SIł,," 1'>.lonko- 
wie sp6łd"elnl. rr.

C'I,.,wo 
w formie oienieżr>l'j czę- 
ściowo uddałE'm w h"lnwe 
domów. Płacą oni wvbzf'! 
czynne In'tI'l! lokat"r>.)' 
mieszkaj,!cv w budvnkllch 
państwowych alp zna("!n'e 
lZybcl..j od nich otrzV'11ujl\ 
mif!lzkar.il Wszvs'kiE' "inmy 
dla sp6101zielnl buduj.. p!lf1- 
stwowv komb;nllt. 
Itałą trn
\clł archHekt6w 
Jest !8pobletenle monotonII. 
Nowe \c"",ple lr sv hurl
nków 
słoJące Jo. przy aleJach 
Itarol. M.rk
". na Pllche- 
rlnM'. ,vok6ł Ratulz. I pn,- 
Itarl lJebknecbt Itr"I'. 
n,Placu Lenina obok 
Ostbahnhofu oraz włele 
Innyeh
 III teło najlepI11m 
dow04em. Wlzy.flele one, 
poza nletlcznyml wyjątka- 
mi, ele... 011:0 r6tnor6dno- 
teł, arehltektuI'J I barwao- 
tel, elewaeJl. 
JGNACY "miKI 


ł 


lat temu parlament duński zatwierdził ustawę o 
budowie szybkiej kolejki podziemnej, metra. WI 
docznie przy realizacji napotkano na przeszko- 
dy nie do pokonania, gdy t dotychczas nie roz- 
poczęto nawet wstępnych prac. Obecnie padł 
p,oj\!lkt, by zatwierdzić nową ustawę, znoszącą... 
poprzednią. Widać z tego, ie wybudowanie 
metra nie będzie prz_dsi.wzi,ciem latwym. ' , " 


Aż zazdrość 


Na ulicach nie widać śmieci. PrzechodnIe 
nie rzucojq niedopałków na chodnik. Nowe 
domy w centrum sq czyste, podobnie .tore chaty 
rybackie, liczqce niekiedy po 200 lot. Wszędlle 
widać dbałość o _stetykę otoczenia. I'rzy dro 
dze wyjazdowej z miasto, prawadzqcej do po 
lacu Kronborg, słynnego "zamku Hamleta", 
znajduje się mały lasek, będqcy ulubionym 
(obok terenów zielonych przy Lange Linie) miej 
scem niedzielnych spacerów mieszkańców !'nios 
ta. Mimo że bardzo si. storol,m, nie udalo mi 
się wypatrzyć oni lednego papierka, puslkl c
 
butelki w tym niemal dtiklm losku, (I uprzejmo 
plzewodniczka dodała, te tyje w nim dzika 
zwierzyna o krok od póltoromilionowego mla.- 
ta... 


Anteny z króliczq 
"kitkq" 


A teraz, wracoJqc do owych Ofonlc6w (kitek) 
na antenach, które nlel'ladko furkoczq nad 
kopenhoskiml pojozdam', to tnoczq one tyle co 
- "szukam partnerki (-ro)" czyli "zaprosze"le 
do...... Podobno to skuteczny sposób dla nowlq 
zywonia przygodnych ..Inajomaści" w tym bor 
dzo niepruderyjnym północnym kraju. 
Kopenhaga Jest zresztq od downa uwotano 
za stolicę światowej pornografii. No wleJu u- 
liczkach, których nazwy .q równie trudne do 
wymówienia dla Polaka, Jak Ido nie o chrzqsz- 
czu dla cudzoziemca, motna naliczyć dziellątkl 
..sex-shopów", ".olonów /YIasotu", "life-show l . 
(w tych ostatnich za słaną opłatą ;noina zo- 
bClcryć to, co zwykle dlieje .1. w zaciszu sy. 
plolnl), bkali Vil4tkszych I małych, I krzyLollwy- 
mi neonami, I kolorowymi wystawami, p.łnymi 
zdjęć 1... tak dalej. 
A Jednak wydoje li., ie modo na porno juf 
w Danii plzemljo. Po zapoznaniu si. I tak 
dużą ilością zdjęć , ..przyborów.: t których 
większaść dawno przekroczy/o gronice dobregu 
smaku, po wchlanięciu uder
enl
wej dewki 
pornografii n
s% turysto - obojętnieje I ma 
na dluższy czas... dość "tych rzeczy".. 


PIOTR lUDZKI pc.penhalla - PAP) 


Stora dzielnico Kopenhagi 


_.iii 


..... 
... 


o NICH 
Sl
 MOWI 


, 


., 


Fot. CAP - szy,.rto 


- 


., ....ł....'*....--..___ 


, .. 


MohammadReza Pahlawi 


K IIIDY W t..l rOku tt-l.t. 
. n . 1 Jt.u ob"mował w TI' 
her.nl. Władał. po ,wóltll 
oJ c u. Ilło*,clll U H. .y. 
!\litU. byl Irlń Iu. , .m p61 
lcoł
nl.lnym. krlj.M II04U. 
clttmnoty I wyzy'ku teudalne. 
10. Malo kto przyp,u'lczal 
w6wczu, t. miody huhln- 
Izach (kr61 kr616w) p"tr.tl o. 
ca1l6 to. eo PMOItllo DO 1110' 
nMchU perl.k1ej, A kiedy w 
1'13 reku, !tOdClII 11r'IYSu W)/ 
wolanf'.o Inceren"JI\ bry'yJ,kll 
w zwl,'k') I nacJon,lI7.acl. 
koncernu IlIlIowelo AIOe 


pr... rz.d pr.mlera Mo"a- 
d.ka, uu.dl I kraju, Sl\dzOno, 
2. II" powr6cI 'tymcz...m 
aJlwU liII w T.hennl. po 
trllCh dnllch t .nerl\czlllf' 
pray.tl\plł do kOllty ńuowarlł
 
za.pocZl\lkowailych pare lat 
wczebllj reform. 
llUlPtrow lny prz" c.urz, 
Dro.r.m ".r(lkh
h prleobr.. 
t.et\ I
Ołecsao-'O<Od.rczych 
(I"J) nazwa,ny zcetal ..blel
 
r.woluc!.". POPlrt" przez rł. 
rerendum ludow. program, o. 
ku.1 1111 przedlll1wzhICle!1', 
ntezwykll daltkjJwlrOclnyrr 
- j.t.U IpoJru
 116 nit! dzl 
.iaj. Idy rr'n łttł lIII Jidnr. 
I najwlc:kJlZyCh potę. narto 
wych *w!ata - LlrnotUwlł &0. 
wIem optymaln. 10"al.' plyn.. 
ce! Keraklm kOt1tłta rz.kl 
do1ar6w. 
Realizacja programu prsy- 
noet p6my*lnl rezultaty, m. tn 
salłońC!!!ona SOltlll rlrorma 
rolnil, W o.tltnlch litich. kle 
dy IUI\ nlpędoWa dokonuj., 
eycll 1141 prllmlln Iłety .I
 
dochody.. 'prz.dlt)' I'OPJI 
naftowej. rozwój. lr,"u ull,l 
d,luf'mu przYlp!eaze.nlu. 
W umyM Irlnl. wolvw
 de 
wizowe zwlc:k.zyty Ilę z 4.4 
mld dolerów w 1873 roku dll 
I' mld w b' 1 hcvm. I n. olet.. 
l.! tt.jll1tłil
 NI' j»rt",'11\ t_.m 
oll;wl..Yw. w.z...I
lto,r4lnl, 
c,tin!, fl""iI"BW'. I'lel1 .plł! 
toI
letn' (!!I':ł.-'1S1 101'11 zrtWI 
dowany, m. In. o " 
ro('. 
zWleklZY 'I" n.kl.dy w ,OIIPO 
di.rce kraju, a dochÓd na 110 
wę ludn0.6c1 wcrołnl. trlY- 
laroml., 


..WIELKI BUDOWNICZY I. 
RANU" (NeWlweek), "NaJ- 
'ktywnl$%Y I n_jwUn!e,i.zy 
mODercha w twteoll.' (pr.mler 
A.ut,ulU Wllltllm) ,,- MO- 
łłAMMAD Itf1ZA 
"'HI.\ WI 
od,rywI«zh:k l dothodom n.t 
,owym Iwelo kraju. .rMn.cll 
rolł. pbUtYClhll !(Iidil.' pod- 
waliny Gad nowoCltany rrin. 
p'Mlęta o rozwli.nlu przyjaz- 
nych. Iterannle wywat"nyc\, 
I(1I!ltakt6w ze *w'_teM' ze- 
wnętrtnym. 
Nlf'dawno zadziwił 
urop., 
WYkl'ou ,.c 2. pr
. udll.ł
w 
:Concernu Knrp". &y 'welj,' w 
'enllMlt6't w b.t.,.r"dnl
 po- 
tl.d'l'Il. hałn 
WII!f1 t@cl1ńnlo- 
lul ł p'.tent6w ł.MloQIl'?nyl!h. 
chocl.t mnie! .fekt"wnVt:h. 
IIDtraejl e!okonl' tran wltctJ, 
1I1I."I'm ..'lar".I
I.'d tJ)'.wu 
uDosl .1., WYIoko". .1.k "Ityt',. 
111......1 kbr..
ont'!
ntl" " 'T'.".- 
rllnU II_ ,em_t "IU".lct.vwC ft - 
IpDd8
kl. tr.ń.kt"ł "'tMyr\t1d 
..Tln.nol'l Tł"'...., 
Dyltl1"ńI
M ""Ucl
' nil 
l.c?ęr1d tet nUllardtl'N cli' ros 
wljl1al.'3'C1'l 1'41 kraJ6w. Z_prO- 
ponow.1 M. In. utwor.."I. 
banku pomoc) dCl kt6r"o kl. 
row.lIby okre.lon, orflcent 
swo'ch d"
holl
 prooucencł 
nlrh. Wyat.pn pou tym z 
In!I'JatvwII utW/IIt:\.ida . W.pM- 
n.
o Rvtlku Itr.J'w ,tr.fy O- 
ctanu rńtl",kłłf!O' l t.amll'r:o;, 
larty
zynl
 l" flnan,lIwo do 
J',o rozwoju. . Jlk powiada: 
..Mój n.rGe! zda1tt lab'" Ipra- 
wl! I odf\owtf>dzl.lnośc! wObt'O 
renty mJ_t.I\"'t( u.elo 
pobił", 


, 


/ 
, 
 ; ..... 


Głos Koszaliński nr 44 


PROBLEMY WOJEWODZTWA 


NOWY MODEL 
SZKÓŁ OGOLNOKSlT AŁCĄCYCH 


ł 


, 


'\ 


WojE'w6dzka Komisja do Spraw Reformy 
Edukacji Narodowej opracowała wytyczne 
programu r07:woju sieci szkół oj;(ólnokształ- 
cących w woiewództwie kos7.aliń5kim. Kon- 
cepcje organizae,ii i przestrzennego roz- 
mieszc7enia placówek opracowano według 
załoteń nowp
o modeJu Mwiaty. Zakłada 
lię w nim. ŻE' do roltu 198:ł nastąpi prłne 
wdroteniE' programu nauczania przewidzia- 
nego dla pow57.pchnej dziesięcioletniej szko 
ły og<'>1nokształc-ącej. 
R/!'orJ(anizacja sipcj szk6ł w wojewódz- 
twiE' pr7.pbh'gaĆ' bt;dzie w dwóch podsta- 
wowych kierunkach, Po pierwsze, znacz- 
nemu zmniPjsz('niu ujegnie liczba ośmiokla- 
lowych II/kół filialnych Po drugie, zmniej- 
Izać się bed7.ie liczba szkół o kdnym nau- 
czycielu Zakłj Pierwsz.y etap wdrażania planu 
zakłada wprowadzE'niE' pełnej sieci gmin- 
nych szkół zbiorczych do roku 1978. 
Aby zrealizować ten zamiar, trzeba w 
najbliźszym czasie uzupE'łnić wyposażenie 
fltniejąC'ych szkół I rozbudować je, oraz 
zbudować sporo nowych szkół I interna- 
t6w. Inwestycje te pochłoną, jak się prze- 
widuje, około 600 milionów złotych. Ko- 
nieczne są takte nowe mieszkania dla nau- 
czycieli, na co potrzeba będ7.ie dodatkowo 
prawie 250 milion6w złotych. Tak duźe 
potrzeby wynikają w znacznej mierze z te- 
go, że w chwili obecnej sieć szkół w wo- 
jewództwie jest nfIdal rozdrobniona I po- 
siada niski stopień organiz.acji. Na przy- 
kład na wsi, szkoły 8-klasowe stanowią 
zaledwie 62 procent (w kraju - 83,3 proc.). 
Szkńł, gdzie uczy .Jeden nauczyciel, jest w 
Koszalińskiem aż 249. 
W drugim etapie, w latach 1978-83, na- 
Itąpi pE'łne wprowadz.enj(' nowego progra- 
mu nauczania, pru'widzianego dla lO-let- 
niej powszechnej szkoły og6lnokształcącej. 
Pierwszym rokiE'm nauki według nowego 
proIramu, będzie rok szkolny 1978/79, na 
razi/!' tylko w k1::lsach 1 I VI, Oznacza to, 
ż
 pierwszy. ro.cznik absolwent6w Mwej 
"clziesi
ciokJas6wki" opuści szkołę w roku 
1983. Pnewldywano pierwotnie, że wszyst- 


kie gminne szkoły zbiorcze będą bazą dla 
przyszłych szk6łdziesięcloletnil'h. Plany te 
uległy jednak pewne) korE'ltcie, przede 
wszystkim z powodu przewidywan
'ch 
zmian w strukturze demo
rariczn('.J woje- 
wództwa. Obecnie wiadomo iu7.. że niE' kat 
da rłmlna posiadaĆ' będzie s7kołę dziesięcio- 
letnią Chodzi tutaj przede wszystkim o 
gminy przylegające do miast oraz o ni- 
skim wskatniku zaludnienia I tak Człu- 
ch6w I Chrzą5towo będą miały wspólną 
szkołe w C7.łuchowie, dla gminy Miastko 
i ZlIbno powstanif' jedna szkoła w Miastku, 
zaś d7.ieci z gmin: Wałcz I RÓŻewo cho- 
dzi(O będą razem do szkoły w Wałczu. 
OJ(6łem liczba zbiorczych szkół gminn
'l'h 
wynif'sie 86, w tym dzip.sięcioletnich - 54 
i ośmioklasowvch - 32. 
Ukształtowany w taki spos6b model or- 
gan.iz8C"yjny s7.k6ł, pozwoli na zIi kwi dowa- 
nie ł5tniejących między nimi róŻnic w 
poziomie nauczpnia, ba7.ie materialnej i 
ob5ad7.tp kwalifikowanej kadry. Obok tej 
nłew!Itpliwe.J zalE'ty. wpłynie to - w nie- 
których przypadkach - na wydłużE'nie 
drogi do sl.koły Zaradzi filę temu wszak?:e 
Irprawną or
anl7.ac1a tnmsportu. 7.akłada 
się bowiem, że doja7.d do szkoły nie może 
przekraczać - w obieslrony - półtorej 
godziny Czę
(o uczniów klRs IX--X będzie 
musiała przy tym mieszkać w intf'rnatach. 
Liczby są najlepszym arl!umentem: ilość 
młodzieży w wieku szkolnym zmalC'.ie - 
jak .się. przewiduje - w wojew6dztwie z 
94 tys. obecnie do :18 tysięcy w rok1! 1990. 
Utrzymywanie w tej 5ytuacH dotychczl1s0- 
we) 
truktury szkolnictwa, kł6ciłoby się nie 
tylko z wymogiem podnos7.cnia poziomu 
kształcenia, ale z Interesami społecznymi 
i 
ospodarczyml. 
Po ,otrzymaniu I analizie spostr7.eżeń I 
postulatów wnif'slonych pP"'Z. komis.le pn- 
wlatawe, Komisja Wojewódzka do Spraw 
Reformy Edukacji Narodowej przystapi do 
opracowania merytorycznych i inwestycyj- 
nych szczegółów planu. Na
tępnie opra- 
cowana zostanie analogic7.na koncepcja do- 
tycząca reformy I rozwoju s7kolnictwa za- 
wodowego w województwie. Posiar!ać ona 
będzie duże znaczenie dla pomyślnej re- 
allzacJf zało:!eń, uj
tych w programie go- 
lj:)od'lIIrczo-społeczne'go""TOr;vo:tu w01ewódr:. ":' 
tWa koszaUńskiego

.rok!:1, 1990. (ap) 


f!i!
{ Ii"'I"'.;:;)\'
(ffl
"'i"
 #" '::l:..i


:

F{
 

,:r:{; 
.'" . 
" - " 
 
i.

_ 
.. , ,.J .
,' "," ". "', ', .
 . u.t.:W M' 

::'_


:""7.)

\li 


, 


__A...--:_.1ITllli-- 


I'  -iA
 
. NOTESU 


Rys. Z. Jujka. 


. 


...../1-- .1I
 ';..,,
_' ł _ 1III. 


I 
r. 
I' 
f 
-'" 
 

. 


Interes 
", 1- 
Sl)()teCZ'11Y 


.." 
1-') ' J ' /. ł-;." e. r/;..., 
l./ 
 " Ci.' 0 
wszystki1n... 


Strono S  


! 
I 
/ ". 
l., 
11.-' 


Obchodzimy IN tym roku 30 rocznicę przelamania Waru Pomor
kieqo. Temu wydarze- 
niu Telewi7ja Polsko p05więco rhisiaj. o godz. 18.30, w programie l, swój cyk:; "Bi
. 
karrpanie. dowódcy". Zachęcamy do obejrzenia tego P,ogramu. 
Na zdjęciu: jeden z rozbitych bunklów hitlerowskich na W,ole Pomolskim, (lu) 
Fot, J.rzy Patan 


,I, 
.,' 


UWAGA, DZIECI OD LAT .5 DO 14! 
"TU JEST MÓj 


D O 
\/fł" 
r v j 


WIELKI KONKURS NA MALARSTWO, .- 
RYSUNEK.GRAFIKĘ I TECHNIKI MIESZANE 


Przypominamy, że redakcja ..Glosu Koszalińskiego", Kuratorium Okręgu 
Szkolnego oraz Państwowe Ognisko Kultury Plastycznej w Koslolil1ie clekojCl 
na Wasze prace rysunkowe. malarskie, grafikę na temat wszystkiego. co 
wiąże się z Waszym domem, mla$tefn). Włłq). w. kt6reJ mieukacie. 
. Co w Waszej mieJscowo
ćJ Jest- nc;; g,6lnle' cIekawe. szczególnie piękne. 
warte zwiedzenia? Postarajcie się to wszystko namalowat. lub narysować. 
A może bardziej odpowiadajq Wam kredki? A może wycinanki? 
Czekamy na Wosze prace (format bloku rysunkowego nr 1) do 19 kwiet- 
nia br. Przysylajcie Je pod adresem: reda
cja "Glosu Koszalińskiego" ul. Zwy- 
cięstwo 137/139, 75-604 Koszalin. Na kopertach wypiszcie haslo konkursu 
..Tu jest mój dom", 
Przypominamy również, że Jury, w którym zasiqdq artyści plastycy: Zofio 
Szreffel, Zbigniew Szulc i Marian Dqbrowski oraz przedstawiciele Kurato- 
rium i RedokcJi, przyznawać będzie nagrody I wyróżnienia za prace w każdej 
kategorii wieku (od 5 do 7 lat wlqcznie, od 8 do 10 lot I od 11 do 14 lat). 
Na zakończenie konkursu odbędzie się w Koszalinie wystawa nojlep- 
szych prac. zarówno nagrodzonych. jak I zakwalifikowanych do wystawy, 


--
 


ku - n.owych, większych zakład6w drobtarsldch, co poz- 
wott znacznie zwiększyć rozmiary chowu brOj,1erów w 
naszym województwie. Z rozpoczęciem ich budowy zacz 
nie się również dobiera.nie hodowców. Oczywiście, pamię 
tać się będzie o dotychcrasowych. Jednak z grona pionie 
rów, mających zasługi i do
wiadczenie, utrzymają się 
na liście tylko ci, którz1/ sprostają warunkom stawianym 
przez KZD, 
B1/ dopełni
 prezentacji dodam, 
e KZD podległe Zjed 
noczeniu ..Poldrob" mają prawo stawiać hodowcom wa- 
runki w jego imieniu. Wla.łnie to Zjednoczenie jest jed1/ 
n1/m organizatorem produkcji drobiarskie; w kraju i od 
pówiada ra jej efekt1/, jak i wprowadzanie odpowiednich 
technologił. Słowem 
 ma obowiązek okrdlać sposobI/ 
tuczenia. kurczak6w i ma. prawo podnosić poprzeCZkę wt/ 
mog6w. 
l jeb1/ nte bt/lo nieja.nolcł. Pra.wa te(Jo ni, kwe,ttonu 

ł. Coraz Vviłcej odbiorców surowców rolnych i art1/ku- 
łów ł1/wnolciow1/ch błdzi. mialo prawo narzucać produ 
centom okrdlone '1/.tem1/ i ,posob1/ produkcji oraz 0- 
krel
.on.ą technologię, które gwarantować będą uzyskiwa- 
nie ,urowc6w i produktów o w1/maga.nt/ch standardach. 
Ocz1/wilci" to narzucanie, to dyktowanie powinno mieć 
r6wnież n.a uwadze interes producenta oraz stwa.rzać wa 
runki - co jest rzeczq bardzo wa.żną - do unowocze.ł- 
niania produkcji i obniiania jej koszt6w. Nie jest bo- 
wiem wykluczona s1/tuacja, w której organizatorowi pro- 
dukcji wIlgodniej będzie poprzestać na pewnym poziomie. 
Nie jest wykluczone, iż własne interes1/ - monopoltst1/ 
- oraz własną wygodę i ,pok6j, cenił on będzie w1/żej, 
nit interes1/ producentów, a ta.kże i konsumentów. 
Prze1'wijm1/ jednak te teoretyczne .rozwllżania i przed- 
stawm.y drugq stronę konfliktu. Stronę slabszq, bo Cho 
dorowskiemu - w śWieH. fOf'mal.istllcznie rozumia.nych 
p1'zepisów - racji. przyznać bil nie na.leżało. Otńż Anto 
ni Chodorowski hodowcą brojlerów został w 1972 roku, 
po zaadaptowaniu - zgodnte z propozycjllmi nav.kowc6w 
z Ka.tedry Budownictwa Wiejskiego SGGW - budynku 
inwentarskiego (401 m kw powierzchnO na piętrowq broj 
lernię. Produkował w niej rocmte Z4 tysiące kurczaków 
czyli .35 ton mięsa 1 produkował dobrze Uzysk Iwan., re 
.zultat1/ (wskaźnik zuż'l/cia p(lszy. upadków, dlugolci tu- 
czu i .łredn.i cięźa.r kurcza.ków) lokowa.ł'l/ go w czołów- 
ce hodowc6w województwa. 
AIUd Chodorowskł jest prZ1/ tym hodowcq trudn7;'m. 
bo niczego nie prz1/jmuje na wiarę. Zawsze się u.parni- 


Konflikt w jaki popadł Anton.i Chodoro.wski, hodowca 
brojlf"ów z Wrześnicl/, z Koszalit\skimi Zakładami Dro- 
biarskimi m4 swoją historię i okrdlone b'6<łła. Ma on 
r6wnid - jak ka.żdy konflikt niemal - ,woje drugie 
tło i powody oficjalnie nie podnoszone, co nie znacl1/, iż 
'ą on#' nieistot"e Majł'll! jednak nadzieję zażepna.nid 
/)n 
fliktu, nie będę przedstawitll jego tr6deł ant dokładnej hi 
,tor ii. Nie będę też n.iczego w1/ctqgal zza kurtyny ofic 
. jaln'l/ch powodów i fakt6w Ograniczę się jeno do przed 
stawienia najniezbędniejszYCh i do prezentacji wojujq- 
c1/ch stron. . 
Za.czqć w1/pada od KZD, jako organizatora prOdukĆji 
drobiarskiej w województwie, odpowiedzialnego za jej 
aktualny poziom ja.k td rozw6j i pfZ1/szło.łciow1/ ,tan. 
W interesujqcej nas dziedzinie KZD współpracujq z 65' 
hodowcami gospoda.rki u.spolecznion.,j i łM1/Widu.alnej. 
Aliści kandydatów do specjalfzowania. ,ił w odchowie 
brojler6w jest już na pęczki. Czekają na oka%ję, ktÓ'l'q 
przede wsz1/stkim będzie w1/budowa.ni, - około 1979 ro- 


,
. - 
1J._ _
ut_
 F"""'- 


" 


. 


«.: 

 

 

 
i 
.. 
I 
:,
 


- '-" 
 'br:f:,..J"
;.'
 


.......".... 


---....
It ' ...ł
 iłl .
'.; 


nał o tnt
esy Wła'tłe ł łnnych hodowc6w, domagal się 
dowodów i argumentów, pr%1/ cZlim pilnie śledzi postęp 
'IV drobiarstwie i nowinki' wszelki. % tej branży. Jest ho 
dowcq Iwiatł1/m, ale równid upie1'ajqcym 'ię przli wlas 
nI/m. 
daniu. 
l właśnie między t7;'mi .tron.ami doszło do konfliktu. 
Chodorowski, zgodnie z nowllmi wymogami koncentrar;i 
produkcji drobiarskiej stawłanl/mi przez ..Poldrob". zo- 
bowiązał sił wyb
dowac! do 1975 roku nowy kurnik mo 
gąC1/ pomieścić 10 tllS. kurczaków na raz. Starania o. do 
kumentację i gromadz.nie mcłte1'ió!ów rozpoC"zqł w 1973 
roku, z t1/m, te kieTujqc się uzyskanllm do.łwiadczeniem 
oraz sW1/mi dotllchcza,owvmi wynikami, a. także opinia- 
mi specjalistów budc1t.cmictw4 % Politechniki Warszaw- 
skiej - adecvdow4ł lił budować kurn.tk piętrowy. STa.ł 
pod uwagę olZczędn.olć terenu. mateTial6w budowlanych, 
es ,rzede wQ1/stkim "it,a. kos%t1/ eksploatacji. Niestety, 
w t1/m '4m7;'m mnt,1 1DłęC'; c%Qsi., Zjednoczenie ,'pol- 
drob" ldecvdoWCIlo. i. WSZ1l.tkłe kurniki budowane w 
Polsce, m4ją b1/ć f)(1rteroWe. 
OCZ1lwilcie, nakła1łia.no Chodorowskiego by .zmienił 
plan.ti i podporzqdkował lił 1ia.k4,om "Poldrobu". Nie- 
stety. nakazy te Chodorowskłego nt. przekonywały Nie 
przerwa.ł budow1/ i wzno,ił kurnik ,godnie % dokument4 
cjQ i .zgr,Omadzon.1/mł materi4lami. W tej sytuacji. KZD 
uznał II ten bunt za tłieprzestT"gani, warunków umowy 
kontraktacf/jnej i we wrzdniu ub. roku zakomu-nikowa 
ły Chodorowskiemu,te n.ie podpiszą % nim umowll 'I!.(J 
odch6w brojlerów w piętrowym kurnikułJego budowa 
kosztowała pOMd 960 tllS. złot1/ch'. Równocześnie zerwa- 
ły dot1/chczasowq umoWł 1\4 odchów brojler6w w 'ta- 
rym kurniku. 
Sta'ltowi.ko KZD. f)oparlo W calej rozciqglo.łci Zjedno- 
czenie. do które/1O odwołl;Wa.ł 31ę Chodorowski. Zjednocze 
nie ""świadczając. iź nie będzie tolerowa.ć chaosu organi. 
zaclljnego - n.ie rotpatrZ1/ło jednak arQu.m.ent6'D Cha- 
dOf'ow.
kiego. choć dou,Odzi on i wyUcza., że w pięt'Tt)wym 
kurniku pokai-nie 'mnł. obnitllĆ I(osztl/ produkcji. Trudno 
zateTtt oprzeć się wr/lteniu., iż r%ec% idzie nie o społecz- 
ny' inte1'es przede wUl/stkim, Obie Itronll doszlll ;uż w 
tym konflikcie do g1'
n.ic1/ rozsądku. l ;dZi wybudowany 
kurnik b'łdzie stałpustt/ - Jak puste stojq dotllchczaso 
we pomieszczenia ..,. 'traci przed, WS
lIJ!tkim kt)nsument. 
Może wiltc zezwolić ChOdorowsk1emu - a jelt to .",.opo- 
%tIc.ia jednego z zasfęf)c6w dyrektora KZD - na praktycz 
ne sprawdzenie jego w1/ttczd? 
JOZEF KIEl-B 


--


t.""_ 
 I_"''-'
 ...",,;:...t' 


.f., 


l 


, 
.' 


:
: 
f 
{
 
h 

 
r: 
k 
r 
r 
I) 
): 


 

: 
);; 
, 


'. 


\ 
r 


,1: 1 

 'I i 
I' 
I; 


,', 
i
 
.' 
.
.
 


,. 
'" \ 


l.!  Stro"ci '6 


CO ROBIĆ W LUTOWY WEEKEND' 


REPORTERSKIE RELACJE 


EIERWSZA Z DWUNASTU 


Za kilka dni pierwga z dwunastu 
t!
crocznych wnlnych sobót. Co robić z 
\t'\
lnym czasem w lutowy weekend, 
łciy 'na dworze ani $\adu śnieiu, slS,f>i 
mta'",rka, jest 7.imnn? Biorą w łeb wszy- 
@:kie npracowane przez organizacje tu- 
f) 
tyc
rJl. czy zakłady pracy harmnno- 
r;ramy Brak jest chE;tnych na rajdy, 
o
niska. Nie ma mowy o innych zimo- 
wych atrakcjach. 
Wszystko wskazuje na to, te ta pierw- 
,'!a sobota hędz;e właśnie taka: nie za- 
ch
cająca do wycieczek, w
drÓwek, sp
- 
dZiilnia czasu na wolnym p<>wietrzu. Co 
pozostaje wówczas? 
Wydajl' się, że największą rol
 mają 
d(!J spełnienia placówki kulturalne. Moż- 
na spod
dewać się tłoku w salach kino- 
wych i teatralnych. Młotańczyć, odwiedzi domy 
kultury, PDK. Wszystkie te instytucje 
przygotowały sp€'cjalne programy na t
 
okazję. Np. w złotowskim PDK wy- 
Itępujc w programie "Koncert przy 
s\\'ie.cach" - PoJa Raksa. W wojewódz- 
twie występuje grupa ,.Tropicale Thaiti 
Granda Banda", wiC'le placówek kultu- 
ralnych przygotowało programy we wła- 
snym zakresie. 
Można powiedzieć, te \en spos6b 8'p
- 
d:ania wolnego czasu został przygotowa- 
1"1y dnść dobrze i bedzie cieszyć się 00- 
i:'m powodzeniem. Gorzej :& innymi. 
Wielu ludzi wolny 0<1 pracy czas prze- 
'Z.nacza np. na robienie zakup6w, czy po 
prostu w
dró\\bliskim Unieściu nie ma dosłow- 
nie nic. Zamknięte są domy wczasowe, 
pensjonaty, kluby. Jest to także prOqJo- 
zycja do rozważania dla władz ośrodków 
wcza.sowych, które poza sezonem całko- 
wicie zamierają. 
Jeszcze sprawa komunikacji. Gdy w 
sobolę czy niedzielę wyjrzy słoilce, może 
okazać się, te nieliczne, kursujące do 
Mielna, Sarbinowa, Darłowa autobusy 
PKS P<> prostu nie pomiE'szcza wszyst- 
kich chętnych. Wprawdz.ie otrzymaliśmy 
za
wnienie PKS, że w razie p<>trzeby 
uruchomi dodatkowe kursy, ale (jeśli 
chodzi () Koualin) przydllłyby się ta,kt.e 
ku
sy MPK. Tymczasem koszalińskie 
MPK ogranicza w wolną lobo tę kursy 
swoich wozów. Jest to uzasadnione w 
przypazerwowano n:i 
przcd'!/( c<łego sezonu. tj. 
w I'!kresie od 15 maja do tS 
wr7...;;nla W sl1mle 200 miejsc 
na nalte!'u lacych polach na- 
miotowych: w Feldbergu. }\(\ 
hel Lychen 1 w Kamerun 
npd .1e7., MUrl!7. (po SO na 
każdym). ma obywateli NRD 
pr7.yle
n
a.jąc
'ch do wOj. ko- 
S7.allńsklej(1'! wyn7.le1onych 7.0- 
st"nl.. t
k
.. 200 ml,.jsc na. 
polach namiotowych w Ust c... 
.Taros/aweu, w Rychnowach I 
na półwyspie Strączno pod 
W"/czem. 
1')0 prak t ycl.neJ r..
l1zacJI 
I>l'!ro7.umlcnla 70howla7.ane 7.0- 
stsly Wol
wórl
kl
 J'r7.Msl
- 
hlorstwo Turvstvc7n,. w Kn- 
s7.
l!nl
 I W01,,"'ód7.ka nv- 
r
kc1
 Kemplng6w w Neu- 
Itrellt
. (par) 


ZA KULISAMI TRAGEDII NA UL,ZWYCIĘSTW A 


10 I?atdlicrnka ub. roku Koszalin lo- 
tl"m iJły
kawicy obiegła wiadomość o 
\ clI
icznym wypadku droRowym na ul. 
7.\\'yciE;stwa, na wysokości uL Zielonej 
W phJ!1oieniach poniosła śmierć 17-let- 
nia p
"ł"([kd karf'tki. . 
Prokur;'jtu1'3 I'o\Nlatowa w Koslal'nie 
:->rzchni W. Lubczyński prl'lwadził 
a- 
moch6d z prędkością 70 km na godzi- 
n
. Na wysokości uL Zielonej, na zu- 
pełnie prostym odcinku drogi wpadł 
w po:il'zg I 
tracił panowanie nad kiE"- 
rawnicą, uderza;ąr w słup trakcji elek. 
trycznej i hydrant. Od zerwanych prze- 
wodów linii wy
ok:'
I!r: napięcia zaczął 
si<: palić tył k.w.tkl. p( zyc śnięta s;e- 
dzenlem pas32;erka nie mogła się wy- 
dostać z samochodu. W. Lubrzyński. 
któremu udało 
lę wyjść, tłuml!czył, że 
próbl')wał ją. ratować, lecz nip mogąc 
dać rady, wy
trn,zony, zbiegł. F'o 6 


dniach ukrywania się w mieście zgło- 
sił się s1'lm do milicji. 
Na podstawie podanej przez Lubczyń 
skiego ilości spożytego alkoholu lekarz 
wyliczył. że w mo",encie wypadku za- 
wartość alkoholu we krwi wyniosła 3,4 
promil1e Ponadto prowadził karetkę, 
nie mając do tego wymaganych upraw 
niell. 
Biorąc ped uwa
ę wszystkie te oko- 
liczno$ci a także dotYl'hczasową karal- 
no
ć W. Lubczyńskiego sąd skazał gn 
na IJ 1<1 t pozbawifniR wolno
ci, orzeKł 
zakar. prcwarhcnia pojazdów mecha- 
niczn/ch pr7ez 5 lat. 
Nie spns6b pominąć milczeniem nled- 
bahtwa kierowcy karetki Edwarda C. 
Nie pierwszy to przypadek. te ktoś za- 
brał nie zabezpieczony pojazd i następ- 
nie spo\Vor] wal !litr. wypadek Temll 
::a
adnicniu poświecone też hyło wys- 
tąpieni!' prokur«torA pnw:atowpgo w 
Koszalinie do przełożonych klrrow"y 
(rd) 


- 


1 


BUDOWLANI 
BtDĄ SIt UBIERAĆ 
W "DRAWIE" 


DRAWSKO. Stosowana obecnie w budl'>Wriict'W'le ł p\'il!- 
myŚle materiał6w'tludowlanych odzież ochronna i rl'lbocza 
pochod:d od 4
 r6żnych t!róducent6w zgrupowanych W te- 
sorcle przemysłu lekkiego, w spółdzielczości pracy oraz W. 
spółdzielczości Inwalidzkiej. Rozbudnwana sieć drl'lbny
h 
producent6w odziety roboclej utrudnia koordynacj ę, ujed 
nolicenie oraz popraw
 jakości odzieży. 
W tej sytuacji cl'lowa jest znacznIł rozbudowa Zakła'" 
d6w Odzieżowych Przemysłu Budowlanego "Drawa" ..... 
produc
nta odzi
ży roboczej dl. całego resortu budown!e- 
tWA. 
Zakłady "Drawa" rozpoczt';ły swoją I'HałaJnnU 1 1Itb
8 
19i4 roku, w oparciu o bazę byłcj Spółdziplni Prac:,' prze- 
mvsłu Odzieżoweto. Produkcja odzicży rohoc7.E'.i w przed- 
si
hiorstwie jł"5t prowadzona w dwóch oddziałRch produk- 
cyjnych. Stan technic'zny parku maszynowf';:(o jest nieza- 
dowalający. Mała liczba maszyn spl'ciali
tycl!1ych 1'1 le 
pozwala na wprowadzenie nowoczesnych technologii. Po- 
nadto maszyny specjalistyczne są już zużyte I przestarzałe. 
W halach produkcyjnych jest nadmierne zallęszczel'lle 
stanowisk roboczych, brAk m8gazynów surowca I wyro- 
bów gotowych, j..k również zorganizowanego transportu 
wewnętrzne;", 
Przej
cie prźez Zakłady Cdzle!owe Prz!'mysłu Budo- 
wlanego "Drawa" cało
ci produkcji odziE'ŻY dla potrzeb 
hudnwnictwa jest zadaniem trudnym I wymat::a poważ.nej 
rozbudowy przedsiebiorstwa, co z konieczno$ci może by
 
zrealizowane etapami. 
Pierwszy etap - rok 197
 - obejmuje modł"rn1r.acj
 
parku maszynowego, co łącznie z popraWi3 nrl!;anizacjl 
pracy p07.woli, bez r
zbudowy, !'Isiu:n"i' wzrl"<;t w.vdeinof.ci. 
pracy o 20 proc. I zwiększyć produkcję do i6Q tys. sztuk 
odzieży. 
Drugi etap - ]lIta 1!)7
-77 -.tn rn7.hur1nwa d?i
łul"ro,:, 
dukcY.in('l(o WTIIZ z 7.aplerzf'm w
rsztatl''''!vm i snr'.i",lnyr:
 
orar. budynkiem "awaryjnym" dla kadry techniczn,!!j, 
kosztem prawie 84 mln złotych. 
Rozbudnwa obiektów produkcyjnych stl','nr3: J warunki 
dla wprow8dzenia nowo('z!'snei. potokl"wr>j orl!:"łni."","ji 
produkcji on'z pozwoli 7.nac7nie \j<;pr::>v'nii' t::osp",darkł 
ma!(azynową i transportowa pr7ez prtll'tVZrtci0, t.nw!lrtllW 
i mechanizacje prac przrładnnknwyrh. n""łli7.2(',iR i')hu 
f'tapów rozwoju 7.wi",kszy z!iolność produkry in"! przrdsie- 
bi!'lrstwa dOC'l'lowo (dO 1!1Rn roku) !in 1 7.;0 ty
 knmple- 
tów odzi
ży rohoczp..i. PokryJp to w ROproI'. potr!f'hv rp- 
sortu budownictwa I przemysłu materiałów budowlanych. 
Przemysłow" metod V budownlctwR wymp.f.(al'l wprow
- 
dzania nowych wzorów odzi,,:i:v roboczej, przystosowimych 
do nowo powstających zawod6w. 
Prllcownla Odz!!'ży RoboCZE'j w C!'ntralnym Labnrato- 
rium opracowuje dla rrzcdskbior5tw produkujC\cych 
odzleł roboetą dokumentacJE' tecnniC'zno-t
chtlolog!eme ni 
nowe asortymenty t
j odzietv. Dotyrhr7
Sowa TJrI'ktyka 
wykazujt' mało zmian w te; dzied
inic. Korzyst.Riąc więc 
z rozbudowy "Dra wy". konierzne .ic
t. utwof!.cnit' przy 
przedsi
b!orstwie w Drawsku komórki w7.ornidwa wraz 
z laboratorium, która w!'półpraruj'1c z Inst:łtut.PIII V/',"or- 
nictwlł Prz:emysloweg(') prowadzić będz.if' d7.i;:lllłll'\O'\
 
zmierzają('
 dl') wdrAŻania nOWOrZi'>F-nyr'h rOl.\\'iazań teeh- 
niczno-technolo,icznych w produkcji. (Jawu) 


, . 


- .. 


:6 


I C;/
I KOlZol/
$kl "r 
 


"' .. 


CZVTELNICV- ReDAKCJ
 


Strol'l" 
 


"ad tq 
 
tg 
 liĄ tg 
 lidtg 
 U6 t!l

tV.
 lidtg 


I 


" 
wpusc 


tu 


takich... 


Ct1ltamy czasem o mlodzieżll, ktMa tD ramach J'Wacv 
.t'6Iecznej otaczl1 npieką wiejskie klubV i Iwittlice. U MS 
"
loci%ież ze świetlicv, ktÓTą TUuza jednostka Ochntn,iczej 
Straży Pożarnej wybudowała w czynie spolecznym - chęt 
",ie korzysta, ale... Jest nas 13 czlonków tej OSP. Przv re 
mizie postanowiliśmy wybudować salę widowiskowq. Opól 
n,V koszt wyniósl okolo 400 ty,. ,l. DostalUmll 100 t'Us. zl 
, Pnwiatowej Komendy Straży w Sławnie, resztę zrobili
- 
my sami. Młodzież nie miala gdzie orpanizować zebrań, za 
"aw - więc udostępnili
mll im salę. Ale jui po pierw- 
U/lm "ubawie" trzeba było w'Umieniać mikrofon, ktÓT'U ko 
IZtuje przeciei 580 zł. Następnie mu.ielisml/ oddać do na- 
f'rawy 3 stoliki, kilka krzesel, wprawić parę 'Zllb - i talc 
kasa OSP się opróżniala... 
Wszystko to byłn nic, wobec 'tanu, do 
akiego doprowlJ 
dzono naszą salę w czasie zabawll "andrujkowej": w bu- 
fecie 2 klosze pot/uczone, szklo J'W'zed salą żyrandol ober- 
wany, kontakt wllrwanll ze ściany. ZginęlII tei 4 garnki 
lio grzania piwa (podobnie, jak po zabawie, organizowanej 
"rzez komitet rodzicielski - :t 60 uklanek pozostały... 4). 
Obraz zniszczeń bIlIby niepełnII, gdllbym nie w.
pomniał o 
pozostawieniu na podłodze stert nledopalków, walajqcych 
się po kątach kieliszków z niedopitą wódkq, o tym, że ma 
tllrial, który slu.żyl w czasie zebrań do nakrywania stoItI, 
zc'Jsta'l wpra7()dzie złożony na półce ale.. slużyl komuś jako 
r
c:;nik. bo byl zwinietJ) i mokrll. Że perk1l.
ję znaleźliśmy 
tl' .ęzrrtni - podziurawioną przez jakiego
 bezmllślnego 
wandala. 


===- l info rmłł 
L: J:lZw 


JlTrzynastko" 
i urlop 
macierzyński 


, . 


B. z'. pow. IhC'leMnek: 
_ Prolz
 o poinformowa- 
nie, et y okr.. pobytu na 
url&ple macierzyftskbb wił 
rza sIę do ddrob I fun- 
duszu n&,ród hw. tUYu- 
stkl. 
spraw41 rei'\lluje przepll 
paragrafu ł fOotpOn4C\dtlli. 
RadY 
iniltr6w z 1 pat- 
dziernika 1973 r., W jpTi- 
wie za:ldadoweió fuitdusżu 
nalt'ód (Dz. U. Nr 41, poz. 
249). Do wynagmzenia 
stanowi_cego podataw41 u- 
stalenia indywidualnej na- 
iródY wlicu 114 m. In. 
wypłacOny pracownikowi 
zasih
k za ekret ch!'!roby 
trwając
j dłużcj nit 3 dni 

 (aU!' za czas urlopu mil 
c:erżyńskiego. W Pilni 
. tłfZypadku zatem wynallro 
c1Zl'! n i l'! (lasiłek) za czu 
pOÓytu na urlopie macie- 
rzyńskim .tanowi jX)dstB- 
w
 do ustalenia wyso'ko'ci 
. in
ywidualnej najrody. 
(Jabl- x ) 


" 


. .. 


W jakim przypCldltu 
zasiłek 
podwyższony' 
T. Ch.. ltoszaIln - Od 
1971 do końca 1913 rokiI 
. uklad praey wyp
acal mi 
vodwyższony I&
łłek rO- 
dzinny n. żonę I dwoje 
dzleel w kwoele UO zl 
miesłęcznle, bo przeciętny 
rlde.l
czny doch6d uetto 
na członka rodziny nie 
przekraczał 1000 zł. W re- 
kIJ 11113 mialem dodatkowe 
prace w macierzystym 11- 
!łUdzle I przecłętriy mle- 
81
czrlY dochód ri' cZłon- 
k' rodziny wyftOldl 1008 
rJotyeh. W zwll!,zku I tym 
układ pracy wstriymał 
mi od stycznia 1974 r. wy 
tJI_tę podwyiszonelt'o zasłł
 
ku oświadczając, że tako- 
wy dostanę od sierpnia br. 
Za sierpień br. Wypłaco- 
no mi .jednak zasiłek rów- 
nlei: nie podwyższony twler 
dZIlC. ie podwyżkI!, zOllta- 
Iy objęte rodziny, w kt6- 
rych wyplaca ,ię zalllkl 
rodzinne co najmniej ni. 
troje dzłeel I doch6d mle- 
.Ięclny na 1 olobę przeku 
cza 1000 zł., lecz nie Jest 
wyższy nli 1400 zł. Cz,. 
stanowisko zakładu pracy 
Jest prawidłowe? 


. 


I 


\ 
'.' 


S
rliw
 t\".gu1u.le , 41 I 
42roz
orządzenia mini
tra 

l'aćy płac i 
pr3w 
6cj81- 


nych z 31 V 1974 r. w 
sprawie .zasiłków rodzin- 
nych (Dz. U. nr 21, poz. 
127). W rozporządzeniu m6 
wi ,ię. .że pobierape do 31 
lipca 1974 r. zasiłki ro- 
dzinne na jedno lub dwo- 
je dzieci w wysokości 
nie pOdwyższonej należy 
wyplacać również po tej 
dacie. W Pana 
ytuacji 
trzeba by wyjaśnić, czy 
na skutek przekroczenia 
przecit':tnt'
o miesięcznego 
dochodu w 1973 r. przy- 
padająccgrl nB członka ro- 
dziny nal
żało wypłacać 
6d stycznii zasiłki rodzin- 
ne w podstawowych staw- 
kach. W tym względzie 
bowiem przepi. .tanowi, 
ż
 zachowuje .tę prawo 
do pQdwYZslonych zasil- 
ków rodzinnych na rok 
1974 w rodzinach, którym 
z.ilłek tet'i przysługiwał 
w 1171 r. jeżeli przeciętny 
mielilIczny dochód osiąg- 
nięty w 1973 r. w stosun- 
ku do dochodu z 1972 r. 
obniżył .14. nie ule,ł lmia- 
nie, lub żwlllknył się tyl- 
ko o taką kwotę, która nie 
równo waty miesięcznej 
różnicy pomiędzy pobiera- 
nymi pOdwyższonymi za- 
siłkami, 1\ zasiłkami pny- 

łup;ującymi według sta- 
wek podstawowych. 
(t.- x) 
Praca sprzqtaczki 
w wiejskiej szkole 


III. w.. pow. Iwidwht: 
Od wrześltla 1960 r. Je- 
.tem żatru4tdona Jako 
.prz
taelkll 'Ił Ukole ,od- 
.tawowej na w.t. Prac. 
wykenywałam w prze- 
'wladczeniu. te po osill&'
 
ńlęció wieku 
trierytalnelKo 
(ilb
cnie mam 56 lat) o- 
trzymam zaopatrzenie em' 
ryt_łne. Tymczasem nie- 
dawno powiedziano mi, te 
I.Uudttlenle to nie zosta- 
itie Ulnane do emeryturt 
lub renty InwalidzkieJ. 
Jetel! jest Pani zatrud- 
niona w niepełnym wy- 
miarze rodzin zgodnie 2: 
zarządzE'niem Min. Finan- 
s6w z 4 lipca 1955 r. w 
.prawie zasad wynagrad7.a 
ni. osób zatrudnionych 
przy czynnościach obsłu- 
gowych urzędów gmin (M. 
P. nr 120, poz. 1586) to 
pracy tej nie uznaje si
 
za zatrudnie'nie w rozu- 
mieniu przepis6w rl'nto- 
wych. Przeplsy zarządze- 
nia mówią, ŻE' czynności 
obslugowe woźnych, sprzą 
taczek, gońc6w i kucha- 
rek w przedszkolach, szko 
łach, świetlicach, bib1iote
 
kach i żłobkach utrzymy- 
wanych z budżetu gmin wy 
konywane s
 na podsta- 
wie umów zlecenia, choćby 
nawet spełniane były w 
warunkach pewnego pod- 
porządkowania pracodaw
 
cy. Tak wi
c - tylko w pny 
p"dku wykónywlJnia czyn 
noŚ
i óhsłu(('Iwych w 57.kil 
l
 wiejski..r w pełnym wy- 


Przed paru !atll mlodzież .karży/a .ię na poprzedniego 
naczelnika OSP, że za .przątanie starej sali po zabawie 
kazał placić straży po 50 zł. Ale kiedy prze stal brać te 
opłatll i dbać o porzqdek - sala szybko runęła. Kiedy 11'11 
budowaLiśmll nowq, postanowiliśmy, że opIaty będą wyno- 
sić po 600 zł - z przeznaczeniem na remonty i pokryci.e 
.tniszczeń. Ponieważ mlodzi nie mieli pieniędzy, obiecali 
odpłacić .się pracq: pokryć dach na remizie. Nic z teC/o nie 
wyszlo, OSP nie zobaczyła ani pracy, ani pieniędzy. Budo 
waliśmll tę salę nie tylko dla siebie, także dla naszych 
dzieci, dl.a tej mlodzieżll, o której tyle gorzkich slów napi 
salem. Wszllstko to niestetll prawda. Może powi.atowa In- 
sta1\cja organizacji młodzieżowej potrafi sklonić mlodll ch , 
by choć naprawili to, co sami. zepsuli. Obli, 


bUSll ciqgle jeżdżą starą trasą. Czasami wprawdzie z.dr:ł'rzy 
się, że jakiś autobus (w szczególn.ości ten o flodz 14571 po 
jedzie przez wieś, lecz nigdy nie wiadomo wlakiw.e.' na 
k.tóry iść przystanek. Prsa!iśm/l pf'!tycję /to biura PKS !jj 
Kołobrzcgu, aby autób1lsjJ jadące pt!CZ wieś Rnpown j"cha 
1'11 teraz przez By.
ztlno, ale doto,d nie mamy orlpounedzi. 


KRYSTYNA I.ECHOWICZ 
BYSZYNO 


Mimo wszystko - udany kurs! 


ANTONI SIEDLECKI 
fttlczelnik OSP w Jan!ewicacl!. 


Zli TwOim 
o.łrednictwem, SZIJMWna Redakcjo, 1'."a(11'1Ie- 
mIl złożyć na ręCe pani Stanisławll Hoże,ko z Drawska 
Pom. najpiękniejsze kwiatll wdzięczności. ProwadZlla ont! 
kurs kroju i sZlIcia, zorganizowany przez Gminno, Spół- 
dzielnię "SCh" w Czaplinku I prowadzqc po bardzo do 
brze z prawdziwie pedagogiczn.lIm podejkiem do naszycI!. 
_ początkowo żadnllch - umiejętności krawieckich spra- 
wiła że czasu, ;aki nam poświęcila, nie można uznać za 
stra
onll. Wvkorzvstalllśmll go znakomicie. Mamli nato- 
miast zastrzeżenia co do. .tronv organizacyjnej kur.u, 
przid zakończeniem którego okazało się np. że lokal, 
(pdzie normalnie odbywalv się zajęcia) musimy opu.kić tv 
związku z majqcym się rozpoczqć remontem. Czy nie maż 
na bylo uniknąĆ tego nieprzlljemnego zgrzytu? MIm!'! 
wszystko jednak pragniemy pod.ziękować zarządowi GS 
"SCh" VJ Czaplinku za inicjatywę zorganizowania tego po- 
żytecznego kursu. 


Którędy dziś trasa 
prowadzi? 


Przyszło mi dziś znowu sięgnq
 po piórn f slnt budynków gospodarczych 5 szt. 
- remont budynków mie$
kalnych szt. 3 
- wykonanie elewa.cji i odnowienie szt. II 
- wykona!nie ogrodzenia i remont ogrodze1\ 
- przebudowa basenu p. perl:. 
- utwardzenie pla<,ów postojowych pod maszyny 
rolnicze. Szacunkowa WM'tość robót ca 700 tys. zł. 
GOSPODARSTWO RZEPOWO 
- remont elewacji budynku mle-szkalnego 
- rM'Dont dach6w budynk6w gospodarczych 
- konserwacja pokryć daehowych 
SzaC1lnkowy koszt robót ca 70 tys. zł. 
W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa '\)Ań- 
stwowe, sp6łdzielcze I prywatne. Oferty należy .kla- 
dać w biurze PORZ Rklbno. J)-t.. @lucba 'Kollzalh\ska, 
pow. KonalIn, do 3 III 7!5 r. Otwarcie oren ...st,pl 
o lodz. 9, dDla ł III 75 r. 
Zastrzegamy sobie prawo wyboru oferenta lub unle- 
waż
ienie przetargu be:z: podania przyczyn. K-5911 
- 


1'''''1!'( 


Glos Koszaliński nr 44 '''' 


- 


P
STWOWY OSRODEK HODOWLI ZARODOWEJ 
W 
ORUCHOWIE, PTA 76-217 
ELK.OWO .' 
pow. Słupsk 


oqlasza 
PR,zETARG NIEOGRANICZONY 


na wykonanie w roku 1975 oczyszczalni 'cieków prze- 
mysłowych I gorzelni I OCzyszczalni 'ciek6w unUar- 
nych w Gospodarstwie Hodowli Zarodowej ZJojewo. 
Dokument;\cja projektowo-kosztorysowa do wgl
du 
w Dziale Inwestycji PORZ Zoruchowo. 
Oferty w zalakowanych kupertach naleiy skłaA_
 do 
3 Ul 1975 r. Otwarcie ofert nastąpi 10 III 1915 r., 
o godzinie 10, w biurze POHZ Zoruchowo. 
Do przetargu zapraszamy przedsiębiorstwa państwo- 
we, spółdzielcze i prywatne. 
Zastrzega się prawo wyboru ofercnta lub unieważnie- 
nie przetargu bez podania przyczyn. K-598 


SPÓŁDZIELNIA PRACY 
PRODUKCYJNO-USLUGOW A 
PRZEMYSŁU GUMOWEGO 
"GUMA POMORSKA" 
w Słupsku, ul. Partyzant6w II 


oglasza 
PRZETARG NIEOG:RANICZONY 
na wykonanie w podległym zakładzie w Głobinie, 
w nowym obiekcie, instalacj,i wodno-kanalizacyjnej, 
c. o. i !instalacji parowej \\"l'az z pOdłączeniem do 
sieci. 
W przetargu mogą wziąć udział przedaiębioratwa 
państwawe, spółdzielcze i prywatne. 
Zaakzeca "ię prawo wybO«'u oferenta bez podania 
przyczyn. Ołwarcle ofert nastąpI S maroa 1975 r., w 
biurze Sp6łdzlelnl o godzinie 10. K-S9ł 


.
 ł 


CENTRAI,A RYBNA 
'tV SŁUPSKU, UL. WOJSKA POLSKIEGO 1 


og'asza 
PRZETARG N.lEOGRAN.lt.;ZONY 
na wykonanie roMt budowlano-montatowyeh, elek- 
trycznych I sanUarnych. Przewidywany koszt budowy 
pawilo.nu smaialniczego. w miejscowości Łazy, pow. 
K06zalin wynosi ca 350 tys. :z:ł. Oferty prosimy skła- 
dać do Dyrekcji Centrali Rybnej w Słupsku, ul. Woj 
ska Polskiego 1. Otwarcie ofert nast,pl Z7 lutelo 
1975 r. o Jodz. lO, w Dyrekcji CR Słupsk. K-573 


OBWODOWY URZĄD 
POCZTOWO-TELEKOMUNIKACYJNY 
w SZCZECINKU, ul. BOH. WARSZAWY 88 


, .. 


og'asza 
PRZETARG NIEOGBANICZON
 
na wykoname remonrtu kapitalnego budynku UPr 
Wierzchowo. k. Szczecinka w zakresie
 
_ :roboty budowlane - 500 tys, zi 
_ roboty inst,-sanit. - 123 tya. zł 
_ roboty inst.-eleKtr. - 46 t;ys. zł 
Termin 'wykonania robót do paMzlernika 19711
. 
Wykon!!Jnie robót z m8lteriałów wyko.nawcy łpowi'e. 
rzonych. Do przetargu zapraszamy przedsiębioa'ltw.a 
państwowe, spółdziclcze, organizacje społeczne 011'&% 
przedsiębiorstwa nie uspołecznione. Oferty pisemne I 
podaniem cen l narzutow należy składać w zamkni
 
tych kopertach w Dziale AG Obwodu, pokój nr 28, 
w terminie do 26 lutego 1975 r. 
W biurze tym można z.apoznać się z dolromentacj, 
techn,jczną oraz uzyskać wszelkie i'nformacJe. 
Przetarg odbędzie się w OUPT Szczecinek, ul. Boh. 
Warszawy 36, pokój 28, w aniu 27 luteJo 1975 r., 
o godz. 10. 
Obwodawy Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny w 
. Szczecinku zastrzega sobie prawo dowolnego wybcru 
oferenta lub unieowurnenie przetargu bez pod a.ni a 
przyczyny. K-800 


\ , '
 


WOJEWODZItA RADA ZWIĄZKOW ZAWODOWYCH 
W KOSZALINIE , 


°9 'a . za 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 
na spr:z:edaź samochodu FIAT 125 P - 11100 nr rej. 
Z4-72 EK, nr podwozia 10987ł, nr silnika 54433, cena 
wywoławcza 35.000 zł. 
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej 
Iłależy wpłacić w kasie WRZZ najp6tniej dzień przed 
przetarliem. 
Prsetarr odbędzie II, w dniu 7 m 1975 r., o rod.. 
10, w siedzibie WRZZ. Pojazdmoina Oll"dać w dni 
robocze codziennie od godz. 9 do 15 pod adre.em: 
ul. Zwycięstwa nr 137/139. . 
W:RZZ zastrzega sobie prawo unieważnienia przetar- 
lU bez podania przyczyn. K-611 
, 


11 


WOJEWODZKA RADA ZWtĄZKOW ZAWODOWYtll 
W KOSZALINIE 


oglasza 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 
na sprzedaż samociłodu FIAT 125 P-1300. Nr rej.- 
24-16 EK, nr podwozia 022364. nr silnika T-149

, 
cena wywoławcza 58 000 zł. 
Wadium w wysC'kości 10 pr'Oc, ceny wywoławczej 
należy wpłacić w kasie WRZZ najpóźniej dziAń prz",d 
przt'!targlem. 
Przetarg odbędzie się w dniu 7 marca 1975 r., o lodz. 
10, w siedzibie WRZZ Pojazd można oglądać w dni 
robocze codziennie od godz. 9 do 15 pod adresem: 
ul. Zwycięstwa nr 137/139. 
WRZZ' zastnega sobie prawo odwołania przet'argu 
bez podania przyczyn. K-812 


/ 


- 


J Sftont'J , 


OGłOSZENIA 


Ol". Kouo1lt1skl nr 44 '''' 


...................................... 


. _ II!I!ii!!!!!!! I iiiii5!!!i5 I I = I ==== I = I = I 55!ii!!5 1!!5iii!!! 1'-1 ..- 
m lO.EWODZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZA IIODOWEGO I 
l' w Słupski · 
- m 
m ort;l.anizuje · 
.. 1 - ' z WOLNEGO NABORU I NA ZLECENIE PRZEDSIĘBIORSTW I 
_ PAŃSTWOWYCH I SPOŁDZIELCZYCH. 
 

 KURS' ZAWODOWE I 

 . WYUCZAJĄCE zawodu spawacza gazowego i elektryczneg
 oral spa. ' - II 
, 
 wania zbiorników ciśnieniowych' i konstrukcji budowlanych _ 
\I . PRZYGOTOWUJĄCE do egzaminów na tytuł robotników kwalifikowa. III 
. 'łl nych, czeladników i mistrzów we wszystkich zawodach. m 
. DOSKONALENIA ZAWODOWEGO we wszystkich zawodach oraz bhp 
I, II i III stopnia.. 
 
1 . 11 , . GOSPODNIKA, dla obslugi ruchu turystycznego, uprawniajqce do pro. 
 . 
wadzenia prywatnych pensjonatów oraz małej gastronomii. 
. DLA POTRZEB WŁASNYCH: krawieckie, dziewiarskie i inne. 
.1 . li SZCZEGOtOWYCH INFORMACJI udzielajq i zapisy przyjmujq OSRODKI m 
SZKOLENIA ZAWODOWEGO WZDZ w następujqcych miejscowościach: ni 

 : :
g:::
s.

,:::::;
 '

;;',.
b':
::

DBMAlA i 
lłl A CZtUCHOW, uh .Plantowa 2, lei 552 - CRR sekretariat 
. A DARŁOWO, uJ. Powstańców Warszawskich 27, tel. 509 _ I n 
A D:tAWSKO POMORSKIE. ul. Warmińska 2, tel. 620, ob. A. NOWAK U 
U l A KOŁOBRZEG, ul. Piastowska 5, tel 27-49, ob. BOLESŁAW MUSZYNSKI - 
II A KOSZALIN, ul. Armil Czerwonej 6, tel. 225.61, ob. MARIA JĘDREJ lU 
. A MIASTKO. ul. Chrobrego 7, lei. 752, Biblioteka Szkoly Pod.slawoweJ nr 1 m 
HI A IłOŁCZYN ZDROJ, ul. Grunwaldzka 12, tel. 495, ob. ROMUALD RUSAK · 
. lU . A SŁAWNO, ul. Grottgera 8, tel. 36-87 II 
A SlUPSK, ul. Grodzka 9, tel. 20-01, ob. KRYSTYNA SNOPKOWSKA Ul 
III A SZCZECINEK, ul. Bohaterów Warszawy 38, tel. 24-30, ob.' JANUSZ ZAIOROWSKI .'. 
III A SWIDWIN, ul. Rynek 1, Urzqd Powiatowy Wydl. Przem. t.l. ao-u, ob. J. BOROWSKA ' II 
. A ZlOCIENIEC, ul. Drawska 8, tel. 126, Sekcja szkolenia n 
Ul A ZlOTOW, ul. Wojska Polskiego 24, tel. 29-25, ob. JAN GRONOWSKI · j 
lU A WALCZ, ul. Robotnicza 23, sekretariat Szkoły Podstawowej nr 1 I II I 
. K.5
3-0 H 
.I!i!!!! 1_1!E!5E!1:!!ii5'E 1=1===:i1 =1= 1 =I!!!!!!!II!E!I- I ' _II MIUZK.ANI. tl"lyp.k"jow. .w nO 
_ _ _ _ ........... WYID lIud.waletwle. zamleRl. aa 
........................... DWA TAPCZANY J.d.o"ObOwo est.ropokojowe. Blup.k, tel. Z..I2. 
. obicie brl!zow. _ .pruda_. K.o- od .odz. 7-11. 0.M5 

 . 
.;.':
t\ . .',.i'.':a'<..
; .,. " ':" ..: _.lIna1. 2er..ł.......".. O." 
Mn!:NIII dwa ml.Kkanl. .- I 
";,,,:,'/1:'
 ar" . ' ENIE \ . ' . . "pokojowe, n. jednn wl.k.... w 
ti",,;' (::",,:,'.,.' er:',..: ,,' .'.,.'" ,. "',. . ""',. , PIEKAaNIJS' I aII.l.. wr.. . wy. Bluplłku. Ot.rty: "GIOI BluP.kl" 
" dO aklii!ł,danłłilł ol
r' rł::::

:t. - 

::
:.,. w.:::. P.' .r .., talii tel. .1-1'. 0-'17 
KOlzUla. O-Nt 


ZAKŁADY USŁUGOWO.WVTWORCZE PRZEMYSŁU TERENOWEGO 
W SŁUPSKU . 
Stacja Obslugi przy ul. Gdańskiej 55 


ol.ru'. uslug' d'a 'udnoac' ... ..."....,., 


. SMAROWANIA I KONSERWACJI SAMOCHODóW 
OSOBOWYCH 
I 
. PRZEZWAJANIA PRĄDNIC SAMO
HODOWVCH 


K....-ł 
...................................... 
.. ......................
 


Zarzqd powlatow' L Sp6łdzl.lnl Pracy 
Usług WI.lo rantowych 
..EI.klro.M.t.... 
w Koszailni, 
uprz'lml. zawtCltl....a rr lIIat6w 
i. z dniem 27 stycznia 1975 r. 
zos'al o.w....Y 


Na 1123. a;'łI wpłynęło 
46.926 zakładów. O,6łem 
ItwierdHDo 5.tlG wnra- 
Q)'eh, w tym z sześcioma 
traf.ien4uni brak, a plęclo- 
lila 'ranemaml a Ueab" .0- 
"tbw" - 1, w w)'lOkoicl 
7.875 II. . pięcioma trane- 
alami - !O pO 837 zł. . 
czterema ,rafleniami - 563 
... 11 Ił. a tnema trafienia 
1111 - UH po ł zł. 
Wnraua a 5 trafieniami 
I IIC1b_ c!odatkow" padła 'tV 
PO Dl' . w Szezeclnle. 
Wy
ane z pięcioma tra- 
fieniami Itwlerdzono 13 W 
woj. lIelech\lklm I T w 
"oJ. kOlza1l6lklm. 
I'unduez ne gł6wn_ wy- 
,raną na 

 bietącą wyno- 
II 1!9.00ł zł. Kolejne 1010- 
wanle odbędzie alę 'tV nle- 
....If1. w .aU Urzędu WoJe- 
w6dzkll'1(o w Szczecinie. ° 
'HL 11. 


w Sianowi.. pny uL tułyc.leJ IN 1. (w podwłnu) 


nowy zaklad tlplc.rakl 
śwladczqcy usługi dla ludnołcl I s.ktora 
gospodarki uspołecznlon'l 
DOKONUJEMY PRZEROIJCI. ren.wacJl .CII pobytfomy 
atrakcyjnymi tkaninami meblowy",l. w..y.lldo typy werse- 
I... foten, krzes.I, podusz.k Itp. I materialów włalftyc" 
I powl.rl....'ch. 
W TAIłICERCE lamochocl..., wy......J-, ....,... ... ale 
dz.nlach lak równi.! d.konuJem, cGlk.wlteg. ",I".JU 
wn,trl .kaiq eral tkaninami obIciowymI w rótn,ch k.lo- 
rach I wymiarach .goclnle I tyCl....I.'" kllonto. 
KORZYSTAJĄC Z USŁUG NASZ.GO ZAnADU 
b,dliesz w pelnl lad.wolony. bowiem .I.c.ne prace 


K-6U 


TANIO. 


WYKONUJEMY SZYBKO, SOUDNII 
ZAPRASZAMY 


ZAMIANY 


1....5.0 
... ... .................. 
\ POTRZEBNA p41mGe '0 ,....'.. 
lIJ...pelO d.l1,ek. 14 dat . tycod 
iiłti. II. I...... K.cilłall.. aeJtu" 
. . 12., IaII,Wk. ., ..,' , .... 
- 
ZA.ZĄO dp . 0...0.111 'ałnd 
ni ..t"ehm,..t tIIl.t"a ow_r- 
.Id.,o. Wuunk' "rae'1 t piu, do 
uz.odal.a'. w IItan. .p6td....nl. 
O..... 


,. .. 


, " 


LOKALE 


DWIJ: p.n'enkl ponukuJ" pokoJa 
w Kon.Unl.. Zlloszenl.1 t.l. 
ZAMIIINtIl mlenk...I. trzypokoJO 3
0.1ił wew. l' Kry.tyn. Cyłk.. 
W., a. mnieJ". w Slupsku. Oter O.... 
ty: ,,010' Btup.kl" pod nr ... 
lult t.l. '1.11. 0.10' 


ZAKtAD- .UDOWLAN..
ONTA%OWV PZOs. "SCh" 
w LUBLINIE, ul. Wolska 2 
"odal.do w'adomośc'. 


PIĘKNJ: ...enateta owe..r.' al. 
zackl.. bardzo tanio .pn.dam,' 
Slupek, L.I.w.l. ." 0-'17 
DW1E mlod. Iłl.es.' I kroWę 
cielna - 'prz.d.m. 01,. r,oty.., 
Now. BI.hc.. pow. Ko...llIl. 
Q.I,. 


MAŁZE
BTWO poszukuj. mle... 
kania lub pokoju w SIupIku. 
Slup.k. tel. J.'S2, d.wlNł.i
 od 
lod'. 7-15. Q.... 


NAUKA 


K.OLOB.Z_O. ..Ie.u.nl. dwupo' 
kojow.. kllmłortowe. ..m'enl. n. 
podoblle . W Ko...Ual.. Ot.rtv: 
.Iur. 011_.'. O.'1ł 
ZAMIJ:NI" m'..."'.ale w Toru. 
.Iu. n. lto..,Ua. Wladomo'
: Ito- 
...n.. Itr.ka.. t W.ndy ZO/
_H' 
ZAMJJ:NI1I ante..kn'. M-I ,.... 
m kw.). aow. budownictwo " te- 
I.t.
m, ar .n... . Ko.zallnl., 
n. tłodobn. luli w'.k... w Kolo. 
lII'II"u. 0...1" 


PRZYJM1I aesal6. a. n.uk. w 
IIwodale pl.kanklm. Zap.walam 
1D1..zk.nt. I utrzym.nl.. No.te. 
kI, Blupak, CIa..I.. tiU, O... 
.RZYIM. u.at.w to ...Id ... 
wodu krawl.ekl.lo. Ko.nUn. Ma 
t.Jkl .. s"p.l.k. .117 
PIłZY IM' ae,n'6. do ankt I.. 
.odu. Zllo...a'.1 Z.kl.. ..ta. 
lopl."ykl St.nlel.w B.rd,... KO 
...U.. ul. K.aaullak... Q.III.. 
"OJWIAT"" WaJIW6G.1d Zalll.d 
.,kol.nl. .w K.o...Un'. .nyJmu 
J. Illo...al. a. kUr' r l .p...I. 
nlesy ,.I.keryes., ...0.,) 
',I.wlant.. "",.ow.,O kro- 
Ju , ny., .anl..... t ,_dt.ur. 
"..pl_eII.t.. t b"'.IIY ,raey 
ora. a.ukl Iry w bryd... K_.. 
U. J... . Itola. 1" e.l. ....IS. 
K...... 
,,08W1ATA" "oJe.6cI1111 Zakł.d 
I.kol.ala w KoliI.Unl. ,n,Jata 
J. ..Io...nl. iI. kanI' w K."o, 
bn..u: d.I..lantwa m.'IYD.W. 
.0. kroju I ..yela. IlIaaleu... t 
p.drleur. ora. bnpleeze6.t.a , 
bll'.n)' llraey. ZaIl"Y pn)'Jau' 
J. O... t..'n,...Id, K.......... C, 
r.nklewle.. . Lieeum Bkoao_tes 
n.. p.k6J'.... . 1011.. U-14 or.. 
n-li. . K....... 
WPI.1 .. .._n. (kor"",'n 
eyJ..) tra,., I tr.ttral.c.tt , kOlato- 
ry.owaa1a robOt ..udowt......on. 
t....'etl.uf.teat6. , ....e,. 
tec:hnt....j labnl.r6w trr..... 
t.elllllczd)'eh lIuilowlanye" .oa. 
.trukł!Y.lnyeb la.tala"J.yetl or.. 
cz.'e' .....y.. - pny'IItIl.1o .1eII. 
IIf\llłwyr.1I oll.",n".." In'o,.,.,.eJI 
IIdzt.Ia,Wledu" 11'1. Krall'w. 
....lIw.III... . Ipn.dłu...nlp lin- 
j. ....;.;;By.... j 
ZOINĄ&. .... ta.. .....er ...at., 
koloru zlOel.r.,o. "ro... . 011- 
Itrow.dun'. luli pod.at. ..... 
.e. ,Oby tu '- ...y.ollo .y...t.... 
KI.,. P "reh.l.k. 11m. ....."".. 
ul. ZWyeł,.e6w \I lit ., t.l. ..... 
O.tnelam .n.d IIlIlInem. 
. Gr.... 
w K.A"tARNI ..N.ubr.all.atl.rr' 
pozo.tawloao 11 ba.. am"",'lal 
pamllltkllw,. .IIIt, III.rAelo..1I . 
.kw.mu)'all. ZII.tase.. ,r_' o 
I.rot II wya..rod..a''', K.OIZ. 
.. tet. In.". ...... 


MŁODE. bezdzletn. malł.iI.two 
pOliU kuj. pokoju . kuchni". a,J- 
ch,tnleJ I olobnym weJiel.m. mo 
te by
 k.w.lerk.. Oferty; '1.. 0101 
Slup.kl" nr .... u..... 
MAł.2E
ITWO po..ukuJ. mi.... 
kani. w Btup.ku, u .taraz. , 0'0' 
by W uml.a za .tall! op .k. I 
calkowlte wy.ywl.nle. Ot.rty: 
..Glo. Bluplkl" pod ar .... O.... 


t. Z. K U P I gotowe lub powIerzy wykonanieJ 


008PODAR8TWO rotn., . .... a 
zabudowaniami .o.pod.rałclmł - 
Iprz.dam. Blachow.',. pow. C'e' 
.tochow.. M.Uek.. .. K.-1118 


. 40 SZT. OPIt
W\1LICZNYCł:ł RTĘCIOWVCH 125 W 
lub a50 W ORZ.7 . 


GOBPODA..T"O rolne. I lIa .te 
mi otaej. w t t m 1... lilII - 
.przedam. Stan at.w .ryk.Wskl: 
M06elsk.. .7..n .-ea ...ltr.wallu 
n.WI.I", woj. iI,d,oIW.. K'S4/B 
DOM ml..kaln,. _uro...y lIod 
daehówk" w bardzll dobrym .e. 
nie wr.z . oborll I ..oP". 1,. ... 
olrod u tanio .pned.m. BII.ko 
przy.t"nek PKB ł .kl.p. MI.Jeeo 
wo'
 R".....n'kowo, lIIIla. a)'m.j! 
pllW. KOloltn... .t.',. Centkłe. 
wlez. O.... 


w terminie do1 cl.rwea 1'75 r. 
W ZWłĄZ
 Z "OWY:tSZVM pr..lm, o skl
danie ofert, 
.......tanq rozpc:ltraone do dnia 15 kwietnia 1975 r. 


PRZYJMIii uesnnle. n. pok6J. 
Ko.aalla, Dzl.r.yil.klelo IIIL 
0-,.,4 
WYNAJMII pomle.zez.nl. o po.. 
le m kw.. na m.lluyn lub w.r' 
.ztat. "I.dollloiel Ko...U.. t.l. 
1"-'4. O.H
 
PRZYJMI; od zu.. n. pok6J u. 
czenale. luezał6w). Blup.k sa. 
.z yillk. I. 0-.1. 


DW" .t...kalll. oddzielne. kw' 
t.runkow. M.i. M.' w 'ródmle. 
'elu .lup.II.. IIml.nl, na jedno 
..1.lIkani. M-4 lult M.I. w no' 
.ym budown,etwl. w Kolobl"le. 
lU. &....lh". talii Ilupsku. Zllo' 
,.'DI.:. K. a.rllara. 7'-'" SIIIP.k j 
.krytk. .o.tow. '7. o..n 
ZAMIJ:NlII .I_k.nl. t"y plIko- 
J.. kuebn\a. lul..k. n. dwa 
1I11.lZk..I. ..a.' JednopokOjo. 
... Blap.. P.akow. .1.. O-tl' 


NADSYlANE OFERTY povdnn, ławierat oświgdclenle ofe. 
rentów co do prz,jęcla I wykQnania świadczenia, termin 
wykonania, e.n. jedno.tkowq. I podstawq jej wyc.n, 
I og'ln.j wartości świadclenia. , 


OFD1Y POWINNY Ive ZlO:tONE w siedzIbl. PZGS 
. ł1.
h" Zaklad Budowlano-Montaiowy w Lublinie, 
uL wolab 2, pok_) 23 lub przeslan. POCltq, najpóinleJ 
d. dnia 1 kwietnia 1975 roku. 
. K-50{B 
........... .............. 


TRZY pokoje. .arat. 'r6dmleiel. 
Koszalin. do wynajęela a. blu. 
ro, praeownl.. puakt u.l...owy. 
ZAMII:NlII pok'j l' m II.. w 1,0 T.I. ZIS''''. 0-.'-' 
d.l. a. p.k6J . kuellnlll w Slup- 
.ku. WI.domo'
1 Blupek. WoJua 
pollkl..o '11T. G...7 


KUPNO 


S.'MOCHOO 010110,", t,...",., 110 
wypadku - kuple. M.rl.a Oł.. 
dYli. Slup.k, K.o...ka II, 0..11 


KOBZALlNSKIJ: prsed.I,ltlorltw. 
Jn.talaeJI Budownletw. w Ko.... 
IInl.. ul. Blowlall.k. 7 w)'a.J- 
mi. n. te real. Ko...lln. poll6J 
. . kuehal" dl. malteil.twa . d.l.e 
klem. Or.rty a.le*1' .kl.dat w 
D21.1. Admla..traey Jno-Oo.podar. 
ezym K.PIH ul. 8Iowl.6.k. 'l po. 
kój II, teleton la-Ił w.wa. 7
. w 
.odzla.eb U.-u.... K...71-.  


RONY PeK.O - kup", .IIIPlk. 
tel. 51," (e.ly ddt6). Q."'I 
RONT P1II:O - kuple. Kr,..ty.a 
pawl.k, s...el.. .1. Dunl"o",- 
Iklelo 40/Z.. K.SS/B 


MI"
K.ANI. 'wupokojowe. kuch 
ni.. ,.,tlt1łklk' .rzedpokój l. m 
kw. .tarll lIud..a'etwo. zamienię 
.. ,wu,okoJow.. mnl.j.n. nowe 
bu'owaletwo. K....lln. Zwyel.. 
.tw. 111/1. t.l. ....U; O.tu 
KO.ZALIN M-4. I I!,letro. nOwe 
budowalctwo. ,amieiiI, aa dwl. 
k.wal.rkl W K""allnle. WI.do. 
1D,'t: K.olobn... t_I. II.SS 0-'" 
:tAMIJ:Ntll lIIIe.zk.al. dwupoko. 
j,,". a lu'eak". n. eztery luli 
trzy r6w.or"da., .tup.k. t.ele. 
wel. .. m 1. G-'31 
BTAItOAltU BZCZI:CI
8Kt. M-.. 
tel.t_. uml.nle n. r6wnot'llęd' 
n. tuli .,.11... w 'Iu,.ku. WI.' 
domo,tl -łupali, M.I.chow.kl.,O 
Mil. 0..11 
MI..z&ANla. .1......koJow. . 
el.trum Blap.k.. komtortow.. z. 
lDł..'. .. ..... ...d.I.ln. mleu. 
ka.I.. "Iadomo.tl tel. n'SJ. po 
..... 1'. Q.tJ..' 
WROCLA". ....'.11'. mI_k. nie 
.uperko.torto.., .... budowo 
nletw. M-S. Ba Itodobne w StilU' 
.ku. Z,......I.: "GIOI S'up.kl" 
pod lir hl. (I..U 
ZA.MJ.
 .,61..leló" -łl...
;. 
al. M-I ,., BIIIJllklt Ol dW>t M-I 
lit' ..... "I. '.'''. .. .od.. 11. 
Q-'Zl 
ZAMIENI' d.upolloJow. ml..zk. 
al. w .011')'111 budowaletwl., a. 
tnyp.koJ..' lult .. dOlDek jd 
.0ro"'.IIY. &o...Un. WI.dy.l.w. 
l. .,... Q-..,-. 


PI.YTY zalranlezne. PS1 t akwa. 
rlum - .przednm. Slup.k, tel. 
.O'U, po osl.mnastej. 0-1ł. 


11 


. 1 ."RZ.DA2 
KAMER" tIImowl\ I projektor 
,,"RTBU.O" lU -' ,prl.dam. S mm .- .przedam. KOIzalln, tel. 
s....Un, Id_Ino.. 11 (Ch.lmo 323".. po ....n..teJ. G.I5. 
a'...). 0.111 . KUPlI; pok6j II kaełaMI!. wla'.o, 
, KREDENS .tolowy uiywany. tap- 'e1 owe. w K.o...llal.. Tel. .11.11. 
BAMOCHOO w.nll'" t.nlo czao. maszynę do ..yci. I par. G'''' 
"n.d.m. Mlealy.l.w Bronowlc-. kot6w .ytamskłeh - Inrzednm. 
kI, ..m. Q.rDkl. pow. Blalolard. KOlIZalln. NlepodleltoAal 37/1. KUPIli luli .yd.'.rł.wl. lI.wltOll 
G...' G...l I!astronnml
ay .111. .t016.II.. 
IheseJl6low. ot.rtYI K.1I...lIn. nI. 
87.A F", tr.ydrzwlnwl!. .tól. krz.. Wand)' "..II.w.id.J 'IM. 0.117 
II.. .tollk pod telewizor - sprz. FIAT A 1511 n.
 ',o _ lI u , I.. B W. 
dam. Koszalin. ul. . Marca 4/5, ".,' 
110 ....aa.t.J. 0-'. tów. te l . "-'fi, .0 .od.. t. O.'" 


PRACA 


DZIEWCZĘTA p.lnoletnl. satrud 
ni na It.l. od l .mare. - .o.po 
dantwo warzywni.... "ya"ro. 
d,enle I.ZOO. wyływl.nle. nocl.- 
II. Pt'IIyJ.tym odlll.... Bn."....kl. 
:lul,w.k. .., "-O" Gda6ek-Oru' 
ni.. K.II/B 
. MLOOĄ kolll..t. .atrudal. . O- 
Irodn'ctwl... Zapewnl.m zakw.te 
rowanle. Gdaflak.Orunla, ul. Z.. 
wlejaka l.. ParY.I.w.k. K.-I'111 
.-_.-_. -- 
7:AKł.AD ręk.wle.nles, utrudlll 
.
waczk. I uc"ennłee. Kr.tomlron 
k. Ko..alln., Cwl.k. O..,. 


BAMOCHOO m.re.... t"-D - 
.prllOd.m. Wladomo

1 Bzer.zfll'l, 
BI.rkowo pow. Btup.k. G.... 
-. - 
MO.K.WICZA 40' - .pr.edam. 
.IUII.k. ZYl(mua . ta Au.u.t. ./50, 
po "',.lIteJ. O.K' 
'11"011 1... \III. I'" yok - .prze 
..... ..,.,.11, . t.l. .7-.1. 0-.11 
- - 
TaABAŃTA' "1, .taft dobry - 
."",&d."'. ..IIa.. Pomoraki, Ry- 
Heka ,41/" po pl,klattej. G,,,8 
ZA.TAW". IInebl.. lis ty.. km 
_ .pr.....; ....z..lI.. t.l. 173.3S. 
po plętna.t.J. 0'.77 
G4Zl:t.1,j M-t7 ..:.. .przed.m Slup.k 
Gdu\.k.71., .. .0111.. 1'. 
O-NI 
K.Alłos t lłl . Wt'.. .. t'1ilcerk" 
.ł0.kwICIIII 411 k po wypadku- 
.,rze'.m. Wy o.owo, p.t. po- 
bloel.. .ow. .'up.k, Plotrow.kl. 
0..3. 
K..OWIII w)'tokoeleln,,' - .pru. 
.... -'_.Iła. .ark_. li. Plon 

 0.N7  ł 
WYPO;tYCR ..łoDlar.... .. »6' 
toku. ,,1.domoUl &otaal'" teł. 
14"'" . O.... 
JOZE. ....d,. ,.".koIOl'połO. 
nik. praYJmuJ. pr,w.tnl. c.d_1I 
ale od .led.ma.ec.J do o........ 
Itej. 8Iup.k. .....rowl... iii. 
o.... 


MEDt,E: tapt2an' narotny. .załę 
3-drzWllowl\. komodę (orz. ch pO- 
łYlk) totele - opl'7,lPdam. Koaza. 
Itn. ul. Zeromlkle.o 3.115, po .,. 
demnastej. G.nZ 
8EOMENT ze .tol.m, dywan. Pla 
nlnO t tlet - .przed.m. KOlzalln 
Plon erów 1110. (J.sU 


USLUOI 


PRZYJMĘ dwnje d.lee' IIOd ople. 
kę. Ko.zalln, Podtr6rn. 1'/7'. 
O.... 
POMOC '0 Ihl.ek. ..trzella.., 
motllw06(O um I_k..'.. Bln.lk, 
\ta. Brz6.kl ... e..S' 


KOMPLETNE wypo.atenle zakła. 
du tryzjersklelo dam.ko-męlld.. 
f a. .paraty do ,"szenla ,pasaty), 
ot..l. obrotowe, pl.cyk do en. 
tr.lne.o olrzewanla. bo,!ler - 
.pnedam ł powodllllkwld"cll. la 
, ktad fry"Jerakl damsko.mesłd 
Fnnelnpk 'WoIIlY,' KOl'lalin. ZWy 
el..lw. 3. O..U 
1.0nOWKJI; WSK etan bardzo do- 
bry okazy jnl. .prl.dam. KrYlty. 
na Olech KOIzalln, . Hołdll pru- 
.kleJo 11 bl', poniedzIalki, wtnr. 
ki, 'rod)'. po Jod., 11. 0-'44 


SZYNY d'
 tlru - ...IIł". 
I.'- 
II. I lo.tlnoo, ..,tuJ. ",e.nl 
Otto, .a"I.. 1I.lu,..,. &0 111 . ,ilU, 
1,1. ..7....0....... 
POGOTO\\'IE telewlz,Jn. ,Iu..k, 
tel. 71'H. .. .......t.J Au*"I.. 
a.m-. 
POGOTOWI. t.I..'I,.Jn. - M.' 
lo.ro.. Blu..1I. tlL P'M. ..m-ł 


..- .----. - 7.8Z .r t K.....II. ..,.... 
 . 
PRZYJM" I!zleeko pod IIPI.Irę. II. hieni. lellt)'maeH uesennley e. 
. lodzln. Blup'k. Zam.aboła '". .I."y PrzYlody. .IM 
O.... 
ZEBPOL B.k61 Medyeznyelt Ito- 
PRZYJMĘ do pllnow.nl. dl'.ell. ...U. .11a... z.uIŃ...I. lelltYlII..' 
I-'-Ietni.. Blup.k. FUmow. '/11. ejl uestDnle1 U...t, lur.ull. 
O.... O.N' 


\ 


" 


. d
 
..') 

; . 


,.. .. .. ...... .... .. . . . . . 
 I = I = I = I = I === I _ I _ 1!!5!!!:5! 1!5!5!!!! I = 1!!!5S!!i!!5 1!!!!!!5!ii5. _ .!!5!!!:5!. = .!E5i!!!!!. 5!!i!!I 
. KOSZALINSKA SPOŁDZIELNIA MIESZKANIOWA / - 11 
 m I . - "':--;, ; . . ,W 
· w KOSZALINIE M' "' '
' "
 " ' 
: zawlada...la 
 ,. 
 \ ! 

 


;e


I

yosrt

:' m 
III doskonałych walorach · 
_ . 
, I-ł.. użytkowych I estetycznych 1 . 1ł 
tych kandydatów, którzy najpóźniej do końca lute g K o . 5 b , r 3 , ; 111. 
. 

'. . . I · kl ' 
 III 
zgromadzq wymagany wklad mieszkaniowy i zloiq wniolek 
o przydzial mieszkania 
t.e,:::.:::.::;;.e,:::,
 
 

 po eCDIO s ep9 
. 
 

 Spółdzielnia Pracy 
 
 .u>

 
 na t.renle wolew6d..twa kouall"'kl:
: 
 
III W Sł

:
ka 10 \11 111 ,'''''','''''','''''', = , = , = " = , = , = , = , = , = , = , = , = '555: 
m 'w_.dcz
 u.'ug_ dl. ludno'cl _ III -"----;::;Z:::::::;--" -- ....;;;;;=
:===;;;.... 
ID I REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA MELIORACYJNEGO HANDLU i USŁUG 
' . 11 · .akr.au. 1. - '1 w KOŁOBRZEGU, ul. Mazowiecka 5 W KOSZALINIE, ul. PawIa Find.ra 33a 
zaw'ada",'a , d , 
. SLUSARSTWA OGÓLNEGO zaw a a,., a, 
III · WYROBOW Z MET ALU III o przystąpieniu do podziału ie przystępuje do podzialu 
. . OGRODZENIA · nagród z FUNDU$ZU zakładowego ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU NAGRÓD 
III . INSTALACJI CENTRALNEGO III za' rok 1974 za rok 1974 
. OGRZEWANIA · LISTY OSOB uprClw"iony
h do otrzymania nagr6d 
III K.!14 III Iq wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa 
I E!ii!i5iii. = . = . ==. . .5!!!!!i!!!!. ===== ł REKLAMACJE NA'LftV SKŁADA
 do Dzialu Spraw 
· · .......... . . . ... . . . .. . 4 Pracowniczych' 


Strono 10 


OGtO
ZĘNIA,. 


.8 Ul mIesIącu marcu br. 


odbędzie II, 


przyjęcie w poczet członk6w 


DYREKCJA I RADA ROBOTNICZA 
KOMUNALNEGO 
PRZEDSIĘBIORSTWA NAPRAWY AUTOBUSOW 
w SŁUPSKU, ul. Grunwaldzka 12 


do 26 II 1975 r; 


PO TYM TERMINII reklamacJe IIle b,dq uwzględniane. 
K.519.0 
.,--",,""",,-------,,-, 


zaw'ada",'a 
O przystąpieniu do podzialu 
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU NAGRÓD 
za rok 1974 


Wg 
, 
KOSZALlIiISKłl 
PRZEDSI
BIORS'JWO CERAMIKI BUDOWLANEJ 
ODDZIAŁ w BYTOWI. 
z.wlad....,., . 
ie przystępuje dÓ'f)odzłalu 
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU NAGRÓD 
za 1974 r. 


LISTY UPRAWNIONYCH do otrzymania nagrody 
wywiuzone będq na tablicach ogloszeń, w siedzibie 
przedsiębiorstwa 


w dniach od 20 do 26 lutego 1975 r; 
REKLAMACJE naleiy składał u przewodniczqcego Komisji 
dl. zakładowego podzlalu fundulzu nagród do dnia 
26 lutego 1975 r. 
K.592.0 
.................... ..... 


LISTY 05011 UPRAWNI.ONYCH do nagr6d wywielIon. Iq 
w podleglych zakładach I Zarzqdzie Oddziału 
REKLAMACJE PISj;MNE przyjmuje dział d.. pracownlclJch 
w Zarzqdzi, Oddzlalu 


do 27 lutego 1975 r; 
PO TYM TERMINIE reklamacJe nie b,dq rozpatrYwane. 
.. 
M 


Meeef 


W dniu 15 lutero 1975 roku qinęlł 
'mlerclI, trarlczDIł 


:,., 


EWA I RYSZARD MAJCHRZAKOWIE 


WllYltklm , 
kt6rsy W2lęll udział 
w połognaniu 
Ukocbanero Męta 

. luł. 


Serdeczne wYrazi 
współczucia 
pani 
Irenie 
. Knobelsdorf 


pracownicy Wojewódzkiero Pnedslębloratwa 
Przemysłu Gaatronomlcznero Oddział w SZO'Jeclnku 
WynlY IZczerero wlp6łczucla 
najbl1żazeJ RODZINIB 
.klaila
 


Henryka 
Senftlebena 


I pówodu śmierci 
'IESCIOWEJ 
składa 
DYREKCJA. POP. 
KADA ODDZIAŁOWA 
ORAZ WSPOł.I'RACOWNICY 
RSW 
"PRASA-KSIĄZKA-RUCH" 
ODDZIAŁ REJONOWY 
W SŁUPSKU 


serdeczne podziękowanIe 
Ikłada . 
2:0NA 


DYREKCJA, KADA ZAKŁADOWA 
POP I WSPO
PRACOWNIC'I' 


W dniu 15 lutero 1975 roka ....Dlłl 'mlerol, trarłclIDlł 
. w wieku Z7 lał 


PODZIĘKOWANI. 
Dyrekcji, 
aadzle Zakładowej 
oraz Pracownikom 
Zakład6w Mięsnych 
w Słuplku 
za pomoc, 
okazane wlpółczuełe 
oraz udział w poltrzeble 
mojego Kocbanero 
Męża I 'Iatusla 
Leonatokietka 
wdzięczne p.odzlękowanłe. 
Ikłada' . . 
.ONA ;I: DZIECMI 
I RODZINĄ 
. 
PODZII
"OWANI' 
Wszystkim, którzy pomogli 
w zorlanbowanlu porł'zebu 
oraz wzięli udział 
" ostatniej drodze 
mojego MĘ1A 


Janowi Pejasowl 


RYSZARD LEW AN DOWS KI 


Wyrazy szczerego 
wsp6łczucla 
Koledze 
Józefowi 
Wrycz-Rekowskiemu 
z powodu nagłej śmierci 
BRATA KAZIMIERZA 
IkładaJIł 
ZARZĄD. KADA ,p-m, 
RADA ZAKLADOWA. pOP 
ORAZ PąACOWNICY 
'l'OLP
Bl.NI 
.;1II'1"rOWtAN'&A" 
W BYTOWIE 


WYrazy Izczerero wap6łezuela 
Zonie I RODZINIE Ikłada
 
ItlEROWNJCTWO ZAKŁADU, POP oraz WSP6ŁPRACOWNICY 
BRYGADY REM..BUD. W DZIWOGORZ. 


W dniu 15 lutelo 1975 roku zmarl 
imJercl, trarlC1JlUł 


Wyrazy rlęboklero 
.wIPółczucla 
Koledze 


RYSZARD SURMACZ 


pracownik Sp6łdzłelnł Rzemieślniczej WlelobrantoweJ 
W KOlzaUnle. 
Serdeczne wyrazy wsp6łczucla RODZINIE 
składa 


Stanisława Janaca 


I powodu imlercl MATKI 
składają 
DYREKCJA t GRONO NA U- 
CZ
(;Ił:I.SKIE PRZY II 1.0 
W 8ŁUPSKU 


serdeczne podziękowanie 
składa 
2:0NA . DZIEC;MI 


RADA. ZARZĄD I PRACOWNICY 8POŁDZIEI.NI 


G'o. Ko.zol1IJsil ", ;q 


l 


LISTY UPRAWNIONYCH 1:10 otn:ymanla nagrody Iqwywle. 
lIone w siedzibie byrekcjl oraz w Oddziale Budowlano- 
.Remontowym. w Slupsku 


od 19 do 26 lutego 1975 r
 


REKLAMACJ£OSOB zainteresowanych przyjmowane będq 

 Dziale Ekońomicznym , 
REKLAMACjE WNIESIONE po 
4 II . 1 97
 r. nie b,dq 
uwzględniane 


K.564 . 
................. ...... ...... 


-,-"",,,, - -,,"'---,,- "'" 


SLĄSKIE 
AKŁADY LIN i DRUTU 
"LINODRUTu - ZABRZE 
I
 ' .... ':" 
. Ol ,o;.. J, , 
 ',J" ¥' " .... ' 


, t 


Ulgmle,,'" 
uic: ii.'... 


w o.rodkach gOrak.oh 
PIWNICZNA nad POPRADEM 
.oraż 
Lipowa pod masywe
 Skrzyczneg'o' k/2:ywca 
na wczasy nadmorskie 


ewentualnie nad jeziorami 
BLl2SZVCH INFORMACJ1 udziela, 
jak równiei oferty przyjmuje 
Dział Socjalny 
. te.lefon71
5,6-
1 do 34 
ZABRZE, ul. Sobieskie
o 1. 
, K-591 , . 

,--"""-,--"'-,,--,-"'''-,
 --- 


t 


Wyrazy głębokiego 
współczucła 
Towarzyszowi Dyrektorowi 
mitr. 


Wyrazy głęboklelo 
współczucia 
mgr Int. 
Janowi Dyinczakowi 
z powodu śmierci OJCA 
składają 
DYREKCJA, . 
RADA ZAKLADOW A 
ORAZ WSPOł,PRACOWNICY 
ZNMR W SŁUP8Kt 
- - 
Wyrazy szczerero 
wsp6łczucla 
Koleżance 
Wandzie Kardaś 
z powodu śmierci MA'IXI 
skłago w Sianowie i w Ro 
bolkach. Odbedą sic one w 
dom Ich kultury - początek 
o !(odz. 10. (rd) 


LEON A 


KWCS - p rzy kład cło naślado 
a
 i 
 
zakładach 
inicjatywy 


20 LUTEGO 
CZWARTEK 


K. A. Kulka 
wystąpi 
w Koszalinie 


W wielu 
zabrakło 


n - MO' 
.8 - Ilrał polarna 
8. - PORolowie Ratunkow. t 1ft 
(tylko naltle wypadki) 
121.11 - Mlodzietowy Telefon TELIPO . 
Zaufania 


Pafaltwowa nlh,rmllnla 
PflYlotowuJe na 5 marca 
nieiwykle IntereluJlłey pr" 
gram artystyczny. W tym 
dniu o godz. 20 w sali 
Bałtycklcl!:'o Teatru Dra- 
matycznego wystąpi świa- 
toweJ sławy skrzypek, !ton 
stanty Andrzej Kulka. 
Wraz z nim usłYlZymy 
również Zdzisława Krzy- 
wlcklel!:'o (bas). 
Przedsprzedaż biletów 
prnwadzą. kasy "Orbisu" I 
Filharmonii. 


Apteka nr to, ul. Zwyclęslwa 
 D U I - URY 
sz - tel. 222-18 łił . . 


Nie ma to Jak b
'ć w4:dkarzem! Taki wniosek można 
wyclą&lląc z rozmów, jakle przcprowaddliśmy I przewod 
nlclącyml rad lakladowy(
h I dyrektorami wlękllych 
przedslęblorltw w Koszalinie. Okazuje sl4:, te. wędkarze 
są naJbardi:ięJ przedsiębiorczy I najwl4:ceJ spośród nich 
w
'jedzle nad wodę w plerwlZą w tym roku wolnll .obotę. 


AURIA Dzlplny szeryf 
;} ::ul
e (franc. bez °lr. t .. :::: K . I N O 
_ Orzel i reszka (polski, bez 
ogr. wieku) I. 18 I ZO 
KRYTERIUM (kino ItudY.lnp) czyna z walizkI! (wIolki. I. dS 
_ Najemnik (an/(., I. 15) I. 11.30 - C. 11.30 
_ Premiera ZMS ZORZA (Sianów) - Cenny lup 
_ Korzenie prawdy (Iruz\ńskl, (francuski. I. 15) 
l. 15) g. 20 FALA (Mielno) Bltwl e 
ZAClSZB - Spartakus {USA, An/:Ii, (ani.. bez ogr. wiekU) 
l. 15) pa n. I I II C1;" .. 11.38 pa n. 
MUZA MayerllnR (rrane.. JUTRZENKA (Rob"lice) - Nil 
I. U) p.n. g. 11.30 i 20 WYlodny kochanek (wl.. l. li) 
MLODO$C (MD&) - Dziew' 


nie I poiytecznle, 'wladczy 
przyklad KWCS. W sobotę 
odbędzie się tutaj finał spar 
taki ady zakładowej, trwają- 
cej już od kilku dni. Pra- 
cownicy KWCS wa1czą o 
miano najle,pszych wśród 
r.ałogi w szachach, warca- 
bach, bi1a,r-rlzie, ćwiczeniach 
sprawno
cjowych, strzf!la- 
niu z broni pneuma.tycznej 
- czyli w konkurencjach, 
kt6re mogą być rC1zl!rywa- 
ne w salach. W teon sposób 
un:e'7.!!l("żniono s,j
 od pogo- 
dy. Ci, którzy 'nie biorą 11- 
dzidu w zawod!!ch lub nie 
dotarli do fi,n<1łu, przyjdą 
z.!!pewn... kihicować kolf'- 

om. W 
Uimifl' UCZE'st.nictwo 
w s.partaki
d7.if' h"07.ie "ił 
\1ewnn J1r7.yjeom"
 fn.-mą rl' 
kreacii cila około 200 pra- 
co}Vrików. 
PolE'ca.my tfln pr7.vkład 
tym wszystkim zakl!!r1om. 
w kt6.rych uznano, te d\';p'e 


Przeważnie są to grupy 
40-51). osobowe. Tyle, ile 
zmieści zakładowy a,utokar. 
Wi
!(szoŚĆ zakładów pra,cy 
dysponuje jednym lub dwo- 
ma autoklIrami, stąd też 
liczba m,iejsc je.st limitowa- 
na. 
W wielu przeds.lębior- 
stWlleh nic sl
 ni
 organizu 
je. Uznano, że jak nie ma 
pOl(ody, to nie można nic 
zrohi.:. Zabra!do pomysło- 
wo
ci i inicjatywy. Niektó- 
rE' przedsiębiontwa zostały 
t
L. z!!,sko.czone tE'rm;.nl"m 
pierwszej wo]nej sohoty. Do. 
piero .Ię s!ada do opreco- 
wywania pro
r
rnów na na- 
sł.eptlt' wolnfl dni. Ohy 1.11- 
kład
' te nie zostały 1.!!5kł'l- 
('7.one n!!'st-ł)nił wol1ią s('\hn. 
tą, kt6ra . przyp.?a n
, 
2 
m!ilrc!l. C1i1',S ntvn'f' . .,. . -n. 
O tym. te metaa zapew- 
nlti załodse s"fI!henlp onla 
wlllne(ft .. 
.ey Iłrzyjem- 


111--
 
11\ulturalna 


PROGRAM I 
Wiad.: 1.00. 8.00. 9.00. 10.00, 15.00. 
11.00, 19.00, 22.00 23.00 
7.17 Takty! minuty 7.35 Dzień 
dobry. kierowco 7.40 Propozycje 
do listy przeboj6w 8.05 Melodie 
nuzych przyjaciół 8.35 Koncert 
rozrywkowy 9.05 Kla klu \lI \ 
IV (j. polski) 9.30 Muzyka ludo- 
wa 10.08 Dedykacje muzyczne 
dzieciom 10.30 "Frontowe drogi" 
_ rragm p"w. 10.44 Kwadrans 
z R. A1drlchem 11.00 Mozaika 
polskich melodii 11.18 Nie tylko 
dla kierowców 11.25 Co słychać 
w świecie? 11.30 Na muzycznej 
antenie 12.05 Z kraju I ze śwla. 
ta 12.25 Na muzyczne! antenie 
12.40 Dom I my 13.00 Piosenki 
różnych narodów 13.15 Rolniczy 
kwadrans 13.30 Rytmy nutolat. 
k6w 14.00 Człow,ek I środowisko 
14.05 Spotkanie z folklorem 14.:15 
Na!t:ranla z małych plyt 15.05 
Llstv z Pol.kl 15.10 Muzyka pol 
ski 15.30 Eltrada przyjaźni 11.10 
Z polskie.1 fonotekI 11.30 Aktual- 
ności kulturalne 11.35 Koncert 
zeapołu "Dav!! Plke Set" 17.00 
Radio-kurier 17.20 Rytmostop 
17.40 Spiewaja "Swlngle Sin
erl' 
18.00 Muzyka I aktualności '18.
5 
Nie tylko dla kierowc6w 18.30 
Przeboje non stop 19.15 Gwiazdy 
pOlskich estrad .19.45 Z ksIęgar- 
skich witryn 20.00 NURT 20.20 
Panorama . stylów .1azzowych 
20.50 Kronika sportowa 21.00 Kan 
cert t.yczeń 21 35 Dt.wi"kowy pta 
kat reklamowy 21.30 Gra T. 
Mimms - trąbka 22.15 Minire- 
cItal E. Macia.. 22.30 Miłośni- 
kom wielkie.! pianlstvkl 23.05 Ko 
respondenc.1a z zagranlcv 23.10- 
-23.58 Dyskoleka przed p6łnocą 
PROGRAM NOCNY 
Wiad.: 0.01. 1.00, 2.00, 3.00. 4.00. 
5.00 
0.00 Początek prog'amll 0.31- 
-s.OO Projtram nocny z Kato- 
wic.  


RADIO 


Premiera "Kontaktu" 
Teatr Małych Form "Kon 
takt" wystąpi w najbliżsq 
niedzielę, 23 bm. (o (odz, 12, 
'" saU Bałtyckie!:" Teatru 
Dramatycznel{o) I premie- 
!'owym spektaklem ..Przy- 
lód Koziołka Matołka" w 
'Adapt.acjl Bogusława Kler- 
c;a. f!etyseria - Krzyszto- 
fa Baranowskiego, oprac. 
l'Ilastyczne - Kika Lel.clń- 
ska, muzyka Mirosław 
Jastrzębski. 
Wykor.awcami są: Tert'sR 
Kulikowska. Anida ł
am- 
tiugina, Nina Wojtczak I 
Cezary Sokołowski. 
..Studium Przedmłotu..... 
...Zblgniewa Her1!lerta' 
przedstawi Teatr ..I)ialt'l'" 
w 1)1.tek, n bm. " ,.tłl. 111. 
Spektakl odb
rlzie sl
 w si.- 
dzibie ,.Dia]ogu" - Domku 
Kata. (el) 


Czas I ludzie 14.35 E Ca rter: '0- 
nata na wiolonczelI': i fortepian 
15.00 Zawsze o 15 15.40 Co 1141 
wam w tej audycji najbardzIej 
podoba 11.00 Z mikrofonpm 
przez trzy zmiany 11.15 Z na- 
grań .olist6w zaprosz"nvch do 
studia PR 18.20 Terminarz mu- 
zyczny (G. 
'. Haendel) 18.30 

:cha dnia 18.40 Polacy na śWIe- 
cie - aud 19.00 C. Franck: "Le' 
D.iinns" poemat aymfonlczny 
na fortep. I orko 19.15 J rosyj- 
Ikl (39\ 19.30 Moza rt: kwintet 
rortepianowy g-moll KV 47810.05 
OdtworzenIe premIerowego 
przedstawienia komed'i lirycz- 
nej VerdIego "Falstatf" 21.30 Z 
kraju i ze świata 21.50 Wlado- 
mo"cl '!oportowe 21.55 Opera (d.c.) 
22.45 Jazz 23.10 Co plsU o mu- 
zyce? - aud. 23.15 Co IJycha6 
w śwlecle? 21.40 Muzyka Szkoły 
Notre-Dame 24.00 Zakończeni. 
prog,amu 


.. .- . 


...",
... 


- 


-- 


- 


- ....- 


-........- 


- 


- 


- 


HANDLOWY "ROZKŁAD JAZDY" 


Dyiur radnego WRN 


W pl
tek. n bm.. w ..odr:. 
od 15 do J 7 b
dzle Iłe"". 
dytur radny WRN - Jeny 
'moleń.kl. Pyłur o"lbl'dz'e 
II, w ..&tuszu, w ,.U 3.. 


na ch 11-17. Nieczynne bę- 
dą punkty usługowe, z wy- 
jątkiem zakladów fryzjer- 
sko-k(>smetycznych i stacji 
obdugi samochodów, które 
będą otwarte normaln:e. 
ZURIT wyznaczył na sobot- 
ni dyżur (w godz. 9-13) 

woją placówl_ę przy ul. 
Traugutta 30, zaś naprawy 
.prz
tu Itospodarstwa domo 
weco prowadzić będzie w 
sobotę (w !(odz. 9-15) punkt 
przy ul. Proje,:dantów 2. 
23 bm. cała s;('ć handlo- 
wa będzie czynna jak w 
każdą nił"dziele. 
. . . 
W wielu sklepach wywie- 
szono już niezbędne infor- 
macje, dzisiaj wszystkie 
sklf!PY powinny informować 
.woich klientów o godzi- 
nach pracy oraz o dyżurach 
najbliższych placówek. 
Wydział Handlu Urzędu 
Miejskiego jeszcze raz zwr6 
cli uwagę wszystkim in- 
stytucjom handlowym na 
obowiązek pełnego i dość 
wcr.elnego zaopatrzenia ski e 
p6w, aby mieszkańcy mogli 
Mz trudności zaopatrzyć 
domowe kuchnie. SpE'lnienie 
tel!O zalecenia jest niezbęd- 
nł i 1
7.Y w int.eresie sa- 
mych h'indlowców. (el) 


PROGRAM III 


P IERWSZA w tym ro. 
ku wolna od pracy 
sobota umotliwi wy- 
poczyneok r6wniet wiE'lu 
Mndlowcom. 22 bm. sklepy 
spoŻ)'wcze będą czynne tyl- 
ko od I{odz. 7 do rodl. U. 
"DellkltelY" b
ą czynne od 
godz. 8 do 12, podobnie 
Supersam przy ul. Wlady- 
słllwa IV, .klepy WPHS 
przy ut Mariańskiej \ Ru- 
.zczyca oraz Iklepy WSS 
przy ul. Armii Czerwonej 
i Niepodleiłośc!. W tych 
samych iodz!nach (S-U) 
czynne będą w sobot
 róW- 
nież .klepy mlęllne, ryhne, 
rarmaieryJne ł drobiarskie. 
Punkty sprzedaży artyku- 
łów winno-cukierniczych, o- 
woców i warzyw, lod6w 
i napojów chłod7.ących czyn 
nI' b
dą normalnie jak w 
każdą sobotę. W rodzinaoh 
lG-lł dyżurować będzie 
sk'lep WSS przy ul. Swier- 
czeW'skiego, a w rodz. U- 
li sklep przy ul. Zwycię- 
stwa 23. 
Zakłady pstronomlczne 
"edą czynne jak w każdą 
s()bot
. 
Sklepy przemysłowe b(dlł 
nieczynne. Wyjątek stanowi 
..8aturn", wyznaczony do 

łnienia dyżuru w rodzł. 


WiM.: 5.00. 6.00 
F.k'presem przez łwlat: 7.00, 
8.00. 10.30. 15.00, 17.00. 19.30 


7.03 Muzyrzna zegarynka 8.05 
Kiremasz płyt 8.30 Co kto lubi 
9.00 ..Eksplozja w katedrze" - 
odc. pow 8.10 Z kompozytor- 
skiej tekJ J WasowSk\@gn 9.30 
Nasz rok 75 945 G "nescu: In 
sonata a.mol op 25 na skrzypre 
I rortepian 10.10 PI<"Isenkl sp6łki 
G presser - A Adamis 10.35 
B"l1ady J. Baez 111.50 ..Konio- 
krady" - odc. pow I\.OO W. 
Karolak I J. Ptaszvn-Wr6hlew- 
Ikl era.ja Itandardv 1120 7.ycle 
rod7.inne 11,S0 Ballady Rarhary 
12.05 Z kraju I ze świata 12.25 
Za kIerownicą 13.00 D
leń laic 
n, dzień 15.05 Pr"cram dnia U 10 
Interpretar.1e Z drucle1 reklls.30 
pół t.artem, p61 serio 15.40 R"IZ- 
,,"'rowu1cmy piosenki 16.03..Sro 
dowy blues" lR.15 Przeb6j za 
p'
eb01em 11.45 Nasz rok 75 
17.05 .F:k,plozja w katedrze" - 
o"c pow 17.15 Klermu7 płyt 
17.40 F'oloplasllknn 18.00 Muzy- 
kohranle 18.30 Polityka dla 
w!Zvstkich 18.45 K"n.nnanse t 
dYs"nanse 19.15 Ksla7ka tygnd- 
nla 19 1S M"
vezna poclta (TKP' 
20.25 Solowa płyta A. Lp. 
20.45 Jezyk nIemieckI 21 911 !'Je- 
mlnl.renr!@ m,,
yr7ne 21.50 O- 
l'Ier. tV(odnla 2200 F'aklv dnia 
2208 Gwlazlla siedmiu wipczo- 
r6w zeap6ł ..Jeth ro Tuli" 
22.13 ..Kawa1PJ de LaR8 rdere" - 
odc 9 22.45 Or0.:8n v rZPskle. mo- 
rawlkle I słowackie 23.00 Wier- 
sze o ",le"Zrzarh 23.03 Lahnraln- 
rlum 2145 Pr"l!ram na !'Iiatek 
21 !111-24.00 Na dohral'lM (ro i 
łl'll..wo zes!'IM Rudka o"rt...." 


WSianowie 
UTRUDNIENIA 


.. 


TRZEBA 
POSPRZĄTAC: 


Mit'szkańcy Sianowa 5kar- 
żą si
 na brak mrożonek w 
sklepach geesu. Poza lodami 
nie moina kupić "nic na zim 
no': chociaż sklepy mają u- 
rządzenia chłodnicze I cho- 
ciaż Chłodnia Składowa za- 
pewnia, że cht;tnle tłostarczy 
łaby towar, ale gees nie kwa 
pi siC z t8m6wieni
ml. 
Inn_ anomali" sianowskle- 
go handlu .. .odziny otwar 
cia .klepu ..CentraU Rybnej': 
Sklep ten jelit czynny od 'o 
dziny 7.30 tylko do 18. Zbyt 
wczejnie zamyka si
 ten 
sklep, pracujłłcy mają kłopo 
ty z dokonywaniem tam za- 
kupów. (el) 


, t 


Odklłd zaczęły elę p,a(!fl 
ziemne na uUcach nalZen 
.,I,.ta, jezdnie I chodniki 
Ił brudne. Pokrywa je e". 
ra
 . rrubl" warstw.. błota 
nawoioneco prze I lamocho- 
dy z rllzkop6w. 
Dziwi nal. te MPGK te- 
ro nie dOltrzera. Mlalto Jelt 
brudne. trzeba .00Iłrzlłt.
. 
)h
 to. te 'nler pokł'1je 
bru.ły nłe ma co IIcI1
. 


PROGRAM II 
Wiad: 4.30. 5.10. 8.30, 7.30, 8.30, 
11.30. 13.30. 23.30 


'. 


7.10 'Soliści w repertuarze po- 
pularnym 1.45 Muzyka popular- 
na 8.35 Sprawy codzienne 9.00 J. 
Zarebski: Kwmtet rortepian,,- 
wy c.moll OP 34 9.40 Tli Radln 
Moskwa 10.00 Kronika kultural. 
na 10.15 J Haydn: svmronla R- 
-dur nr 84 10.40 Nip ma mar!':l. 
nesu 11.00 Dla kluv VI (hlll,,- 
rla) 1135 Radiowa poradnia m. 
dzlnna 12.05 PieśnI ludowe 12.20 
Macazyn lowiprki 12.35 W kręltU 
p"lskle1 symfoniki 13.00 Jak by
 
rodziną? 13.20 C. Dehussy: 2 
tańre na harf" I orkiestre 
smyczkowa 13.35 ..Ocrody" - 
fra2m r:>rnzy J Iwaszklewk18 
14.110 Wlecei. lepiej. lanie! 14 15 


! 


o PRAWO JAZDY 


Dzilllez. TPD erez ormowcy 
z o.ledll TYII
clecll podjl':ll Ilę 
ereanlzlcjl kurlów dla miedzie. 
ty od lat 10 ni rowerowe prawI! 
jazdy. Co tydzień, w trod)' I 
czwa..tkl w świetlicy ,sUy ul. 
WłaclYlława IV 17" (
odz. IlI- 
_
) "I1!1yw.j
 11
 ,ajl:ell. PPII,.. 
rOIlIWInO tIlmy I "..elekcj
. p" 
zakońrzeniu kotejneJlo cyklu 
szkellll,lew.co or..nlzeWIIłI. be 
111\ sprawdziany. 
warta. aby rocSd
. ld,rewllI 
.woJe dm.ci III t. Uj4el.. . 
1.1) 


Dziś pod koszem 


DzlA " I(t'ldz. 11.30. w hlli wyt.. 
sze! Szkoly lnżynler.kiej w K"- 
.zal1nle (ul, IIletawlelel} ,,/łbe- 
dcle Ile spotklnle o mLstrzostwo 
idłlY woj"w6dzlclej w kolty. 
\dIw
e lIunlt'ltld Itlr.!e) miedzy 
Z"1)I,'IIII'I\1 Darz1!lClru Szczecinek 
I SZ$ AZS kętl\!.lh\. 


na fa lo
h średnl
h 188.2 i Z02 m 
 
oru UKF 89,92 MHz (C2KOSZALIN 
S.45 Koszallń.kl kwadrans rol- 
niczy - aud. w Krola i J. BII- 
cl1lrskicg" R.40 glt"li" Baltyk aud. r. Bieniek 18.25 Prognoza 
12.05 Aktualnosd w\'brze:;a 16.15 pogody dll rybak6w 
Ml1'yka i reklam
 16.25..Pomnlk 
7. ksi
żk&" - r,'1. n. L. 1'10- 
trow.kie
o 1615 R"dio Stereo: 
",,,,Io1
t"k 


Wczora.' bl"dnie wvdrukowa. 
tlimy oazwilInl
 
23.50 Program na p'ąlek 


państwu ,. 30.. I mleka 
210 kI lftł
la wołoweco. 
M. Gaweł zaledwie od 8 
lat prowadzi gospodarstwo. 
W czasie lwoje." ,oIJ)Oda- 
rowanla wyremontował za- 
budówan!.a, d()prow,dził do 
nich wo<łę lśw!aUo, posta- 
w.ił nowy płot. Wraz z nim 
mieszka . trzech synów, 
wszyscy pracują, ale rów- 
nież pomallajl\ ojcu na roll 
I przy hodtlwll. M. Gawp.ł 
sr>edall7.uJ, 5i
 w hodowl1 
b
d}. mltcznf.8o, Chwali 
s
bir pomoc lr,struktat
wlI 
0kr
low,j Spółdzielni MlE'- 
cunkifd.' także dodet- 
kowe. J)r1.ydzl,ły puz I krf'- 
drtów. WykorzYlltuje uml("- 
j
tniE' moi1iwo
C'i sł.wol'zonp 
clzi*:ki p,ocJjPC'iu spPl'j«1i c a ci j, 
W ub rnku spr'lf'Clal 
pół- 
d1.iE'lnl 25.1194 litry mlf'ka, 
w tym 15 ty I. litrów w kla- 
sie A. (tl) 


Napłynęło 950 deklaracji. 
Pr1.
wldu.lą one zwiększenie 
hodowli bydła o 871ł sztuk, 
36
O sztuk trzody chlewnej 
i 
74 owiec. Jedoo(!zdn!e 
rolnicy zt'lbowiązuj" .I
 
zwiekszyć wydatnie d"daw
, 
zbota. ziemniak6w, mleka I 
tywca.  


Na VIII Miejsko-Powlat!)- 
",,'ej Kon1prencjl 
prawoz- 
dawczo-Wybort'zej rolnik z 
Cewlit'la, Mlerz,lł... Ga. 
weł, rOst>nf1.ruj.cy' Iła 
r.- 
wie. 111 hf'kt.rach, wezw,ł 
do w
półzawodnlctwa w
zY'
t 
kil'
 1l(')
Dt>d"ny w pnw!edfl. 
!IIam tf'ł. r.ło'łYł konkrflłn
 
"..klaral'\l': POllnlp
{, ,reI1- 
nfI' plonv 'lhó7 do ponad 40 
kwll1lall z hpktara, a 2111'01- 
lilaków do 108 41. P_alit" 
. kdde&,o hektau .pr
eda 


PROCRH1\' OSWIATOWE 


\ 
" 


TV TR: 8.30.T. pol.l,j - J. 5 
7.00 Matl'tI1atvka - I. M 1140 Fi. 
zyka - J. 18 '14.13 Up,"wa ro
lIn 
- l, łS Dla szkól: 11.05 J. polakl 


) 
" 


Parki wllplqdajq tak, jakbu jut bllln przecl1()lo
nfe... 
Fot. J. Piqtkowski 


PZO D-2 Strono 12 


''' 
 
/ . ' . "'" . . . . 
l if"/!I ft 'D T ' 
\ 
, 
n .. 

', 


Nagroda ministra 
spraw zagranicznych 
dla I. Szewińskiej 
i siatkarzy 


W ;\'Tinisterst\\"ie Spraw 
Z"granic7nych <,obyło "1<: 
uror-lystt' \\Tf
(,7.t'nil
 durnl'J.- 
n,. ch nagI'l)d Sp"rlOI>'I".>1 Jl, 
k!t',rzv rOl,sla\\'ill I'.' ;il'dl'CI'.' 
polsk', .port I du:.re imll; 
Polski Ludow('j \\' 1974 l'. 
Tym riłl.t'll1 to 
:";Ll'L,.t- 
nę w\ rt'Jlrll12nif' po raz clr',.I- 
g! 'iputkało naJ!l'j"/ć\ lel,- 
k(,arlprkę ŚWI("i 

-:kn"';
 \
/
lli.:- Or!f'!nn<1 ni,'" m'
"'ł 
sit" pl"1
n('i?:i(> ., ,,'.'yrir,-;"'1f'I :€'mi
-, 
V7m (1 :1). iak
 \1rv
kAli 
H-:0 
p,.,'"'....oj
i"'1nj w ..P\
,'qn:!''''):\'m :1:" 
rl1J 
Jimi n:! ('v 1nym m 1....' :"7 (""1st \\i 
£1)"("1"":,/ l B"i
7rtR:li
 \0\' 'V;.'Jlp!;rii 
J'i!a.dna 
 !"'łA"),,''1vch n:7."C1Vn n:('. 
zar1rJWRJR1:':!C'f"'5i!O S71
nttn" r:"liI1. 
t
tu 
r10
kRni.q h':1n 7fhn!p!n 
Ormnnt!
 !'t fl1nn!"7f"' fiH'r1Z'OV,,';\"lii' 
m"'r71J pr7.('l, t)p1gii.;l(i('f
n M
'I'li- 
t..
 Df"lrpllrt
. Po mf'(,7.'! trt'nnr 
p;łk::!1"'7'V 
7k()('kirh I\łn'nr'l'f' 7
ii,.... 
V'.o:tvł !;
rI7!f'r!n. 
'7:k""ki :n...i.1 7 ....]1; 
pHk:łr
ki n,Rtro l('łr("
..,.r;..-'.'"ł 11.':ł 
:n:
nrlr'1rl\Ą.ir'rln:p. ZRcJ1nW
.,i"" 
Q,rr"n<1a I ukaral go surową 
na,l(aną.  J.ld:II"'_..4- 

_......",........ 


SPORT - ROZMAITOSCI 


6-9 MAJA 
"SZT
.\FETA ZWYCI
STW A" 
Szczecin Koszalin Gdańsk 


W związku z oh(,houami 30-lecia powrotu ziem zachod- 
nich i pilłnocnych du Maderzy oraz 30. rocznicy zwy(,>1
- 
Siwa "-:Id fa".lzl1lcm - wu.iewódzkie komitety I'rontu 
J.
drlll<:('1 I\'aro!!u w Koszalinie. Gdailsku I Szczecinie oraz 
\I yeJ/LII.v KFiT lIrz
dów wojewódzki('h w tyeh miastach 
I redakcje ..Glosu Koszalińskll'l:o", ..Dziennika Baltyekit'- 
1:1)", ..Ii IIricra SZ!'Zl'cinsklel(o", Polskie 1:'0 Radia I Telewizji 
orl::!.nizll,ją \I dniach 6-9 maja br. ..Sztafetę Zwyciędwa" 
na trasie Sz('zl'cln - Koszalin _ Gdańsk. 


Po raz: t):E'r\\"s;zy irnprf'lę 
zorg"
t.z')\\-":l(J IV 1946 rnku, 

y ;,('
',\'.s.
;
 rOCl.n;cp. \\:y- 
Z\,.,()1(,
118 7.if'!il odl.ys!,a- 
n',' e 11. E:h'ł tl) bieg >'.tćlfeto- 
wy na tr
,.\' (
oiłllsk - Ko 
ł:l
:r,:('g S/.(':'.C'c:n. Uc/e- 
stn 1'.'1'1; w t\:m nie tylko 
,rH1rt<:\\I'.". len hkż,-, by!: 
żołn','r l' T 11 Armii Woj- 
";,, a P,I]<,: ego, ktÓr;,o;y vł,' 
1
q.) l'[)'.\J \\"a;c./yJ o \\7)'- 
:'llokn" ?:em zachodnich i 
IHdlltWDVC;1. 
[hp,'ro in 21 13l<1('11, dla 
l;"'(':"[I:'1 2';-1<'('1a \\ yz\\'o- 
j"I1." '.n::, z:em \Ą7\'starto- 
'.\'018 d"'U
3 sl.tafetó, na- 
cW
17:1 ..S.
tafpją Zwycię- 

:.\'<1".' Jr.1 :n:cj,1torarni by- 
łv WS :Y,'1l:1 ':1 Ile redakcje. 
ktl"Jr p '. ;;I1(1z1.1/ p',par(']e i po 
m"c z'" ,'ror\v \\'oj€wÓd7.1,ich 
WLiri! ;)Jr:,I'jnych i pa!'1st- 
\vo\\)'ch '1rn organizacji 
sp 11<'C'711\('11 i "f1or1owych. 
Ln;Jl'c,:a c.csl.yla s'
 du- 


żym zainlPrC'sowaniem spo- 
łeczeństwa. Uczestniczyli w 
n'ej m. in. znani sportow- 
cy, olimpijczycy. reprezf'n- 
lancJ Polski, oraz byli spor 
tQwcy - uczestnicy I Szta- 
fely Zwyci('stwa" i byli 
żołnierze l. i 2. Armii WP, 
kombalanci, członkowie 
ZBoWiD. Ci ostalni w woj- 
skowych mundurach, z od- 
znaczC'niami bojowymi i pań 
sl wowymi na piersiach, 
s,I'mbolicwie rozpoczynali 
i końc7.:ili poszczeg6lne eta- 
py s.ctafpty. 
Równi"ż w t
'm roku 
zta 
fpta będ
;e miRła podobny 
przeb:f'!:, z t'l tylko różni- 
cą, że wystartuje ze 
Szczecina. a zakończy się 
w Gdańsku pod pomnikiem 
Ohrońców Westf'rplatte 
g-dzie odbędą się ogólnopol- 
skie urocz.vslo
ci z okazji 
30-kcJa z wycięstwa nad 
fasl.Y7.mem. 


NA STOŁACH PINGPONGOWYCH 


W Słup"kLl odbyło si
 
sjJ\Jtk<1nir \V tenisie sloło- 
wyrn r:li,:ol.y Zp,;r)()!mni Blę- 
k.tnych 
;tpn
;lrd a mipjsco- 
wyrn .'\ZS_ Słupszezanie wal 
c/.yli ZP zIni('nnynl SZCZ{
- 
"C1('II1. \1.,' 11'1('('111 spniorÓw 
dl1/lrnli oni \\'.\'sokiej po- 
r:.-5:ki, Ul:'g:l:i:jC' Błr;kitnym 
')'1:
. n;ltn!nia
t juniorzy 
..\/'.:; \'.',\,::r;]li ze swymi ró- 
wi":':likaJl
i ze Stargardu 
;-;:4. l';"jwic(','j punktb'V dla 
1\;':.''; zoob\'1i' N:\I'I'\\'iI'z (se- 
niM/I') i 
tudziński (junio- 
n') - po :{. 
Turniej indywioll;J]ny ju- 


niorów I seniorów obu dru- 
żyn przynió.
ł zwycięstwo 
Nac!'wiclOwi, kt6ry w decy- 
dującym pojf"dynku pokonał 
Rysztyja (Błr;kitni). 
A .A A 
Na ohozie szkolen'iowym 
wRytowie przehywali ping- 
pongiści człllchowskiego 
Piasta. W czasię pobytu, 
7.espół Piasta rozegrał sp:Jt- 
kanie o mistrzostwo klasy 
wojewódzkiej z AZS Słupsk. 
Po.icdyn('k wygrali akade- 
micy, ] :3:5, dla których po 
4 pkt zdobyli: Nacewlcz, 
Jędrczak i MalinowskI. (sf) 


JE
ZCZE JEn
O ZWYCIĘSTWO IRENY SZEWIN'SKIEJ 
Citiu'ns ,\t.hl("i!' r'ounda- Najlep5zym Bportowcem 
tion z Los Ang€'lps (poprze d Europy 11174 r. uznano Ire- 
niiJ n,J;
\\,j "Spnrto\\'a Fun- n
 Szęwlńską. Dotychczas 
dacj3 HI.lrn
a"). przymała nikt z polskich sportowców 
swoi!' dC!roClne wyróŻnienie nie figurował wśród laure- 
dlanajl!'ps;:::ch sportowców. at6w tej nagrody. 


-.- 


W SKR@CIE 


W TOWARZ'\'SKDI sp"tkanlu 
w rilc
 ,.
r'7.npj knbi-t. Cracovia 
po;wnala I-ligową drużynę ru- 


EUhieta naclsnęla klamkę. O Ile dwa po- 
przednie pnko,je slaly otWł!rf'm. o tlle drr.wl 
do !tahlnctll pC)7o
ta" 
h zaml',jemnle mdląc:\'. lecI dziwnie znajomy 
odór. f'hyha I'hloroform - pomyślała. 
Przode1l'1 do okna I hlurka. a tylem do 
drzwI stał I!lębokl fotl') z w,"'Iotdm oparciem. 
ElżbIeta pod\'szla hliiej 1... mimo wnll I:ło"ny 
okrzyk wyrwal 'Ile Jrj z !tardła. Zadr:blony 
w 'fotelu siedział str
'j ZYl:'munt. Jelto n01t1 
I ręce hvl.v związane t{ruh
'm sznurem, 
w ustach tkwił duiy knebel. 
Pospiesznie uk]
kła. darcmnle sZl1kaiąc pul 
su. Stryj 7::\'I:munt h)'1 łł1artwy, śmierć mu- 
siała nastąpić co najmniej przcd kilkoma go- 
dzinami. 
Wstając, usłyszała !tłos na dole. NIeznajo- 
ma kohieta - pom:\-ślala. Nie mOl:'ę pozwolić 
.11'.1 wl'jść na górę. Nie wolno 'nlkomu nic tu 
ruszać. 
- Jui schodzę! - krzyknela. przybierając, 
najbardzleliak tylko mOl:la. obojętny wyraz 
twarzy Nie może dać nic po sohle poznać 
I .Pod hyle prl'trkstcm milsi się pfwhyć swe.! 
tl'warzyszkl jak na'jszybdej, zarazem jCdnak 
nie wvwolu.ląc sensacjI. 
Nle
"aloma stała w środku hallu. .Tej 1:10- 
?-.. 
,.,.. "',n/,,-=ooa w I(óre, t warz zdradzala 
nadmierne ohwlen'e. M!e('zysława Metelska, 
bo tak hrzmiało nazwisko starsze I pan'. mia- 
ła dziwny dar wplątywania sił; w najbar- 
dziej nlezwykłt" Syt ual'.le. 
- No leo? Znalazla palii roś? - spyta- 
la I nleklamaną clekawośdą_ W prz:\.t!u- 
mlonym świetle hatlu jej chudy profil 
wyda' 
I
 El7hlerle ost r7P.!szv nli pn.edtem. 
- Mój Aml - ell\ltnl;la dalej, nawet nie 


ł.I 

 
I 


......'1' !la . T 


- 


mllń.k
 Con.tructorul Tlmi.ou. 
16:15 (7;9). 


... 


W ZAl.EGł,YM mec%u o mt- 
s
rl("stwo I ligi w siatkówce, 
Willa (Krak6w) ulelI. Plomle- 
ntowi (MIlowice) 0:3. 


- 


------ 


OSIEM - 

ini.. 


Przed \';czoraj odbyło się 
w Kołobrzegu kolej nt,: spot- 
kanie o
ganizator6w szt'\fe- ",,'J 
t.\'. w czaSie którego om6- ;:;.
 
wio no sprawy techniczne 
zWlązan(' ze sprawnym prze 
prowadzeniem imprezy. u- 
stalono terminy startu i za- :X 
kończf'nia sztafety na po- 
sZl'7.egóJ nych etapach. !;!
 
'Granicę na
y.ego woje- 
wództwa sztafeta przekrnczy 1511 
6 maja o godz. 17.30 w 
GołańclU, skąd do Koło- 
 
brzegu pobiegną już spor- n 
towcy powiatu kołobrzl!- 
skiego. Zakończenie sztafe- f: 
ty nastąpi P". l" .< 
 >' U t" ,,", .. 
1 <,..1,' I 'i' . . "' j ' ,,", , 

', ,r
)r" o.' . 
t......iI1i! . , ".. " ' . 
t.
. . ,. ar. . i '. . 
.......... 'I ,):1...." 
..-., ..t1,
 


CO W TELEWIZJI ł 


. 


Co zos.rwuje l'Io.m telewizjo w dwc8 
woJne od proC:;Y, dni' Oto nojciekowsz
 pro 
pozycje: W sobotll. 
d 1.6.30 roz"oczyn,
 
sili koleIny blok "rogromowy "StudiO II , 
Jak zwykle' dużo ciekawych pomysłów, do. 
rej rozrywki, filmy. , . . 
Miłośnicy jazzu z pewnosclCJ wybiOrą :AJ1 
sobotę II progrom. ° 18.15 krokowskIe 
studl(,) jozzowe Dlzed
towia grupę iOlZowleta 
czula .Ię Jednak w niezrozumiały łpolób 
uratona, Clyżby tlle pojmowała caleJ zlo- 
. łonoicl Iytuaejl? 
Clul Jak pomlędly nIm, a dzle\łCl1 n ll 
wyra.ta nIewidzIalna bariera. Oddalali. .Ię 
od l1ebl", nl.."lo ,nawet wledll4c. dla- 
C"'O, To' był. alde Nna, Jakli mu przy- 
cb_.Uo płacie ... tę .prawę, 
..::. Co chcesz wledlleć? - lapytala I bo- 
lei. elteJętnołcl" - To, o co mnie Już 
..ił... ... popnednleb pnesluclranlach'l' 
OIs..Ucznohl znal..lenla zwłok 1 ;rzeble, 
arOdlf.a...co pr.J4ICIa? OplllY ,o'cl 01'&1' 
w,darzel\'I' 
W.nackl pokr
1I Clową. - Inter.,uJe mnie 
Jak naJwl.,eJ IIclecółów na temat Kw.- 
pllll&. 


(30) 


czekając na odpllwledł - natran, 'na eoł 
w o(rodzle. Nlecb pani ze mnll I.,bko p6J- 
dzle! 
Chcąc nie ehcąe. d.lewclyn. opułeU. 
willę I - podąiając za MetelikIl - snal..- 
la się w ogrodzie. 
Nieopodal laraZu luajdowala lIC sporeJ 
wielkolici psia buda. Tuż przed wejściem 
do budy leżał duiy wllezn

 I on także, Jak 
Jego pan, byl jut martw,
, 


x 
- Sprawa wygląda n....łrle - powie- 
dział Wanackl. Zdjąl pld."ry, patrzlle na 
Elihletę. OCIY mial zmęe...e, podpuchnlete 
z niewyspanta. Motna .uuc..ne' wIP61- 
czuć - pomyślała dziewel'''' - co la ha- 
.rówka! Jednak .de 1)4,.
 Ił.. . w od- 
powiedzi sklnęl. 'jedynie",,,,,,, 
- NIedobrze równiei. .... ciebie - 4e- 
kończ
'1 Wanackl. Nałoż", In6", oku
ry, 
szukając oczu Elżbiety. C)' cbwlll. cd, pe 
raz pierwszy u.lY'lal ..,k.bryczn1m od- 
kryciu w żolłborskłeJ Willi, IIleultaltałe re- 
bil 80hie wyrzuty. Nikt bowiem Inny, Jak 
wlaśnle lin ,lam, wpakowal dzIewczyn, '" 
obecne tarapat,. 


..GłO' I(ołfoll".kl" . elgon 
KW PZPR lłedoQ,u!e Koleqlu", 
_ ul ZlN'łcł.
łllfo 1371'30 
(budy".. WIł2Z) 7
 604 1(0' 
Uol1n. _ '.lele"11 . c...II"IC! 
270" (lQC'IY r. WS1y,,!llml 
d,loloml), "0=' I.clokło r ., 
226 ,93. . I'C, I'ICIct. ..d.. 
'33 oq I'ot? Oa. ..k, led.i 
2
ł 01. oubllevłcl! '43 53 
25' 57 25'40 dl. '-łł ?4S 5Q. 
'33 
 d,iśl ....ł.'.kh .2'. 4)5 
d,!e!' 'oo,łOWO/ :>'4 05 ' '46 51 
(W'.MIt.tĄ-) d,It't' Int.'''lołel 
I' ł!fVłel..l1ro",l. ,... 05. drlol 
de.,."",\,\Iy . 2U;75. 
..Glo.- .Slulu1c1" . ploe' l_ 
.el.stwo 2 (I p!4tllo) 76 
1 
Slu".k..' '1 05. 91.,ro 0010 
"er\!Co"oIlAcIt1eao W_n"w 
":e'w,o "'o,owtQO - ul Po
 
wio ""dł'" '-'o 75 7?' Ko. 
nolin ,., ," 91 Wołoty Ile 
t)r....um.,o,. . (ml..ltern!! .:- 
!O.
 rl lewoltal..o - 01 fł. 

IOcr"
 -,'" fi 10er"!!- 
!64 ,I, r.1'f'ł'''''u''
 u',erly Docr 
tC!\I\I1'! "
lel'le.,.. 0"'11 ot/tlrl". 
Iv d.'ea"'u
 PUJłII( W.,.,. 
kich r..fo',"a('
 ewo'u".och 
P"I'Iu.".,etv t.i
,lelo 'o IN
"'''' 
lei. "'ac6wkl Iłuch- I D.Gerły 
Wvdoweo, 1C0"01;łI
ki. Wy. 
cI
w"lcł
 '''e",,*. RSW 
..P'cuo-K"oikalłuch- . ul. 
PawI, FI"
tł'o ?70 7
, 711 
KOSlaJin e'I'I"olo ,,'.',,!"Icr. 
no,- :ł40" n
c,o(,Q!, ',cho, 
w. .ZollłCI.d, G,
fI
r",. !Co-. 
uofln. ul' 
1I,.tle lompego. 
1a. Nr hidlllksu 

"4. 


I 


.,
  


, . leda) 


1taL'-'..
 '
I

it
 
 .IW"

 


I" /,