/GK_1974_191.djvu

			Ił 


.' 


... 


. 


\ 


Jo, 


PROLEtARIUSZE WSZYSTKICH KRAJOW = lĄCZClE SIĘ I 


ROK XXII Nr 191 (7053) 


SKODA, 10 LIPCA 1974 r, A CENA 111 


POSIEDZENIE 
Biura Politycznego 
KC PZPR 


WARSZAWA (PAP), Bla- 
ro Polltyezne KC PZPR aa 
pOllledaenlu w dalu 9 bm. 
wYllłuchało Informaejl a 
przt'hlt'KU Ipotkanla I lekre 
tarza KC PZPR ł;DWAROA 
GIERKA I prezydentem 
RFRJ. przewodnlu
cym 
ZKJ .IOSIPEM BROZ TITO 
Rtwlerdzono. te reluUaty 
tych rozmów maJ
 watae 
znarzenle dla daluelo rOI- 
woju przyJat'Ił'lsklt'h Itolun 
kow I wll7t'rhlltronnd wlpół 
prary miedzy ohu kra.laml 
oral IIlu7.
 Rprawle umarnla 
nla Jt'dnoicl 1111 locjaIbrnn. 
w walce a pok6J I paltęp 
IP"łprzny. 
Biuro polityczne KC 
PZPR rozpatrzylo Izaakcep 
towalo przt'd!ltawlony przel 
rz
d. opracowany wlPółnle 
I wlad7.aml politycznymi I 
państwowymi woJt'wód:ztw. 
proKram IIpołec:zno-loIPodar 
t'zeKo rozwoju województwa 
Itatowlrklelo' w lataeb 
1971\-1!1110. 
W plerwlIZycll latarII ba- 
dowy Poliki Ludowej potea 


eJal wJtw6relJ wo!ewftdl- 
twa katowleklelo Itaaowll 
dla 'anllzcloaele woja. 
kraju lłównł. bazę Jelo ud 
hudowy - dzlł ata nowi Itn 
trwał
 podltaw
 loejallltyu 
nelo uprzemYlłowleala kra- 
Ju I odlrywa domlnuJ
t'
 
rol
 w unowoczeinleala lit 
IPodarkl. WoJewóddwe ka- 
towickie ze Iwolll'll ekrel a - 
mi przemYIłowymi - GlIr- 
nMI
lklm Okrę"lem Prll!- 
mYlłowym. Ryhnlcklm Okrę 
ciem W«:llowym. Czellto- 
t'howlklm Okrellem prze- 
II'IYlłowym I kllztaltuJ
('ym 
Ile Okrulem Blelllklt-Blal- 
sklm . twonJ Jedna I aaJ- 
wleklzyeb w Europie alle- 
meradl przemYllowo-mleJ- 
!lkleb. flkupla ona 11.5 proe. 
ludno
ł'I. daje krajowi pra- 
wie jedn
 pl
t
 produkrJl. 
pnem
lłoweJ. W tym mie- 
dzy Innymi: 148 mln ton Wili 
lła. 5.!! II'Iln ton Itall luro- 
weJ. Z.9 mla tea cementu 
Itp, 
(doko)\t'uftf. tła Itr, 3) 


"."". J 

;..
:
,; l...., " 
-
. * . 
,: .. . ł . I
 
ł 
. 


.'ł.\
 --J.
_ 
.
. 


. ...,.... 
,
:,' 


--'.-.... .....:- 


":: _,o 


., 
" 


. J...,' 


9;. 


'" 
 
,->,\ 


, 1 
 


<ł
' '''
 \, ,.- w 


Festiwal Piosenki tołnlerskle) 


Na Kołobrzeg - patrz! 


..I 
." ,.-.1 


KOł.()8RZEG, Dzi' meto- 
dyjny Iygnal fanfar, dobrze 
znany całej Polsce obwieści 
początek kolejnego Feltlwalu 
Piolenkl Zołnlersklej "Ko- 
łobrzea 74". Jak Jpi Infor- 
mowaliśmy, w tym roku rOI 
Izerzyło sle Inacznle Irono 
Imprpz. towar1.yszących zll- 
ladnlczeJ czt:ścl feltiwalu: 
prezentacji nowych piolenek 
iołnlerskich I konkursowi 
pln!lt'nkar7Y amatorhw Pr6cz 
tTadycyjnelo konkurlu kom- 
paniI śpipwllj
cych w manzu 
bt:da wiec w Kołobneltu 
takit' popilJ woJlkowych 
orklC'str rt'prt'zentacyjnych. 
wyst«:py :zawodowych woJ- 
Ikowych 2:t'społ6w estndo- 
wych. atrakcyjne w
stawy 
I kiermasze. 
Koncerty w amfiteatrze 
rozpoC'zYnJljll sie dzisia}". N. 
..koncerclt' otwarcia" ulłyuy 
my 31 piolenek. Itanowillcych 
dorobl'k dotychczasowych 
ft'!ltiwall. ktńrt' 1'd
iyły sit: 
stal' nr7eboillmi. Snlikl - to 
dohorowa !ltawka ulubit'ńc6w 
public7no
('i. Splt'wal' bt:d
 
m In. Anna Grrman. Mania 
Rodf'wlcl. Halina Fr
rI(O- 
wlak. .lnlaRta Kulłlc((a. Tere 
!la Tiltlnal. Krz:..:zto' CWy- 
nar, Adam Zwie". Wiktor 


Zahvarlkl. AadrzeJ 8tockla- 
ler. Waldemar Kueon. ..Z+I". 
Braetwu Kurkowe. En Faee, 
WYlt
pia także z piOlenkaml 
przywiezionymi :ze Iwoich 
kraj6w oraz z wlasnyml la- 
terpreta('jaml polskkh piose- 
nek iołnłt'ukich - piosenka 
ne reprezentuJ
cJ armie 
pańltw Układu Warszawlkle 
1'0. Solistom towarzyszył' tlę 
d,ie Orkieltrl Pnl
kit'l!n Ra- 
dia I TV w Lad71 Pl'ld dr- 
rekcja Hearyka Dehlcha. 
Prolram telo koncertu. 
o 
dobnie jak inny('h. Itano- 
whlcych prolram f
ltiwalu. 
7.o!ltał nr7ypntnwany pr7P7. 
kierownika artv5tVC2:nelto FPZ 
Mariana Pynnlka I kierowoi- 
ka mU1ycznt'l:o feltiwalu. 
Janullza 8ławlńllklelo. 
Zj
cha1l 'ut do KołobrzelU 
wszyscy u('zeltnlcv Festiwalu 
Piounkl Zołnlpr!lklej Rńw- 
noletlt' 7 prńb.ml nowych 
plospn!"k. ktc'lrt' bt:dą 4p't'wac! 
7.8wnliowl soliśt'i I zespoly 
wokalne w wlplu Dunktarh 
mlas,. DrlVllotówuill lir do 
popis6w piolt'nkarze ama- 
torzJ. reprt'l-t'n,tujllc'V cywilny 
ora7. wojskowy ruch ama- 
torskI. 


(Itea) 


Szczęśliwe 'osy 


III loterii Fantowej 


Głosu CI 
" , 


. 125 770, 032 869 - syreny 105 
. 216 400, 155 998 - lelewlzory rubID 


W drugim dniu publiczne 
10 cI.gnienia III Loterii 
Fantowej ..GIolu KOlzaliłl- 
IIkie,o" pod patronatem 
Miejskiego I Powiatowelo 
Komitetu Frontu Jedności 
Narodu. Społeczna Komillja 
Ciągni
ń rozlosowała ponad 
400 fant6w, wśr6d nich la- 
mochody, telE'wizory, lod6w 
ki, rowery, pralki. radiood- 
biorniki. odkurzBcze, namlo 
ty turyltycznt'. roboty domo 
w
. 'piwory Itp. 


MI«:dzy Innymi wczora! 
padły wYlrane na losy: 
125770. 032869 - I.mocho- 
dy olobowe Iyrena 105; 
2111400. 155998 - telewizory 
rubin 70'lp do odbioru pro 
Iramu w kolorze. 0553411. 
091737. 071399. 071527. 178123 
_ lod6wkl Igloo. 
Jutro oltatni dzień dU- 
nl.nla Zapr8578my do lali 
konferencyjne' Mlpjsklej Ra 
dy Naroliowej wKolzalinie 
_ III ph:tro. (mr) 


-> . 


. --"...- 
'''-" 


" 


".,z." 


....
:... 


',,:.
. 


.:} 


Lot stacji 


.''1' :.: 


" 


-1 
,f' 
.j. 


.. 


, 


" 

 
"< 


Na ."J
rhll 
. Knnallal.. 


.wllkl I ura ,,)'cllllaJ
 d.lecl s Pall.lwaw.ln nomu nz'.
 
1"01 Jeny palaa 


Salut-3" 
" 


-..;
 
"J" -$" 


.., 


. -.
;..... 
"''III
ł
 "
o 
. (" o" 


" 


Ol'lhywa)are ,le IId "rZf'lnyrh In,bln "nunn,'rh "rllhy " am- 
'It,.alru Ja w.,,"n"'a oku)a I'Ila mlnllrrh 'owr6w aulol r .r6w. 
bv .lIoh\.f "nlloi." aw\ rh uluhl.ńrllw. 
N. ..I'II.rlu: 111I..lela aulolrarU IClthle'a Dmorb. napoili 
.,Dwa pItii Jeden... 


MOflKWA (PAP), Jak podaje alencja 
T ASS. w cl.ru oltatniej doby kOlmonauel 
PAWEŁ POPOWICZ I JURIJ ART1UCHIN 
na Dokładzi. Itacjl kOlmleznej ..flALtJT - 
l" pr2:@prowldzi1\ kilka eks
l!rympntńw te- 
chnicznych I udoIkonaInnymi ur7
d2:t'niami 
pokladllt produk 
cjl artykuł6w konsumpcyj- 
nych trwałelo u:2ytku. Kom 
binlIty te rozpoczęły jui czę 
jclowo dOlltawy dla gospo- 
darki dzięki pomocy f.chow 


c
w z brlltnlch k1'.j
'\t,I', ., 
tym z Poliki. 
Kompleks przemysłowy w 
Boehlen będzie tlollt.rcz.6 
rocznie 300 tys. łon tłty1enu. 
Produkowane tu b
dą m. 
in. polluryt.ny (naj nowo- 
cześni.jsze z tworzyw sztucz 
nych) sztuczna Ik6r. dl. 
przemysłu obuwniczelo Itp. 
Z kolei w PiE!literitz uru- 
chamiane są Instalacje do 
produkcji mocZ/nik.. Kombi 
nat ten wyprodukuje w 1975 
roku 800 tys. ton mocznIk.. 
podczas gdy w roku 1871 c. 
ł. produkcja NRD wynosiła 
1149 tys. ton. 


MADRYT (PAP). Wł! wto- 
rek r.no przybył z Londynu 
do M.drytu sekretllrz It.nu 
U8A - HenrJ Klssln.er. WI 
zyt. w Hiszp.nii jest ost.- 
tnlm etapem jelo europej 
Iki.j podróży. 
HenrJ Klllln..er I hi8zpań 
Iki mini
ter sprllw zagrani- 
c:r:nych Pedre Cortlna Maurl 
podpil.U .mł'T'ykańsko-his:r: 
pań
k" dekl.racj
 zasIId. 
Obi@ Itrony zlodziły li
 
kontynuować współpr.cę w 
dziedzinie wojskowej. 
W Madrycie Kluinler 1..- 
kończył swoją podróż infor 
m.cyjną po krajach Europy 
z.chodniej. ."::...;.
... 


.:
_
. -x.;::;; 


"t 
."
: 
( ': 
. ,..


 .: 


Reakcja w RFN usiłuje 
zakł6clć proces odprężenia 


BONN (PAP). Korespon- 
dent PAP, Eugeniulz Guz 
pisze: 
..Opozycj. chlldeck. pod- 
Jęł. kolejną prób(' zakłóce- 
ni. przebie,u Konferencji 
Bezpieczeństw. i Wsp6łprll 
cy w Europie. wzywając 
.rząd RFN do us:r:tywnienia 
stanowisk. zajmowant"o 
przezeń w rozmow.ch le- 
newskich. W obszernej In- 
terpel.cJi, której tekst prze 
kazał w poniedziałpk mini 
!Itrowi spraw 7.agranicznych 
RFN rzecznik ,rupy parla- 


.- 


m
ntarnej CDU/CSU d I po 
lttykl ugr.nlczn.j. Werner 
. Marx. ch.ded. dom.,. lię 
przeprow.dzeni. :r:aru po 
feriach p.rl.mt'nt.rnych, 
we wrzelinlu, specj.1ł'1ej de- 
baty tv Bundestalu na te- 
m.t c.łok'zt.łtu probl.m.- 
tyki konferencjI. Z te,o 
fllktu jak I wypowiedzi 
przedstawicieli opozyejl wy 
nlka. Ii iywl on. obawy. t. 
konferencjll bl:dzle przebie- 
gać w kiertmku nieodpowia 
dającym antyodprętpniowe 
mu kursowi CDU/CSU. 


. ........ 
,,',:7' ?;.
;
'" ,,;
< : : 


',. 


"j 
... 


. :. ....'.,.i#P:... 


......:. '. .'>. 
... 


"_o.. 
',';.:-
:,.
 
,3.. 
....;...... 


,," 


, ,j" 


;Ii.. 


....; _,,_"on '. 


:--..
.... 
_.....0;.. 


.
-... 
....:;.... 
 .::::.; 
" . . 
 . ",:.' . , " _ :
;'
'..' O'h "

' 
. .-t ._:::..".:'__

 -.... 


-.,";- 
" 
 


.,'.:. Je h.' , 
...._-:.s-.:..;::t:-- 


Y"_ .
 
:."(0' 


,. 
:... 


.OJIJ'"..... 
-":... : 


:- . 
:.. 


oc;;..... 
,.... 
 
,...,. 


l'rancuskfe linie oceaniczne - Compagnfe Generale Transatl.antiąuII postanowłlll WI/- 
cola
 , eksploatacji transutlarltllk ..France", którl/ od dłuiuego cza-su przl/nosil deliC1/t. 
Nastqpi to jesieniq bieżqcego roku. 


CAF - UPI - telefoto 


WSPÓLNA PLATFORMA 
AMERYKAŃSKIEGO 
REAKCJONISTY 
I MAOISTOWSKICH GRACZY 


MOSKWA (PAP). J.k po 
d.j. z WUzYł'lltonu .lIencj. 
TASS, len. tor B. Jacklon. 
kt6ry powrócił I podr6ty 
d. Pekinu. oiwi.dczył 8 bm. 
n. konferencji prasowej. i:l: 
Itwierdził w wi.lu dziedzi- 
nach zbidność Interesów 
między USA . Chinami. Są- 
dZąc po oświ.dczeniu lIena- 
tor.. ta "wspólnota Intere- 
IÓW" przywÓdCów Pekinu I 
reprezentow.nych przez 
J.ckson. n.jb.rdzieJ reak- 
cyjnych kół USA opiera Ilę 
przede wszystkim n. wspól 
nej nien.wiści do Związku 
Radzieckiego. J.cKlion pod- 

reśl\ł .że w Pek' nil ze zro- 
zumieniem I lynlpat;o1 o.1no 
Izono II, do zaJętelo przez 
niego tt.nowisk.. 
Jacklon dodał, iii w ..- 


Idnie zd.ją lobie Ipr.wę :r:e 
zn.czeni. utrzym.ni. NA TO. 
Podkreślił tet, że POdCIII je 
10 rozmów Ideolo,i. w żad 
nym wypadku nie przeszko 
dziła w jasnej wymi.nie po 
il"dów. 
Komentatorzy polityczni 
zwracają uwa'ą na fakt, tp 
Pekin wykorzyslał wyłania- 
jąc, się w związku z tą Wi 
zYł. motliwość, .by wyk.- 
zać wobec Wuzyn,tonu !'Ile 
zmiennojć Iwej polityki. 
zmierzającej do zbliżeni. ze 
Stanami Zjednoczonymi i 
aby podkreślić jednocześnie, 
te preferuje kiprunek poli 
tyki amerykańskiej. reol'e- 
zentowany przez Jack
()na 
- czytamy w zakończpn,u 
kom.ntarl. alencji T MS. I 


Wyniki wybor6w 
W Kanadzie 
NOWY JORK (P AP). Alen 
cje podały wyniki wyborów 
powszechnych w K.n.dzle. 
W liczącym 264 mieisc. p.r 
lamencie Parti. Libpralna 
pod przy9,6dztw.m Plerra 
EllIoUa Trud.aa zdobyła 140 
mandatów (133 lit. nowi abl!o 
lutną wlększC!ść). konserw.- 
tYŚCi - 15. P.rti. Nowych 
Demokratów - 18. Parti. 
Kredytu Społ.cznego - 12. 
Jedno mlejlce zdobyl nle- 
zlllp:!:ny konst'rwetYllt.a. 


Zbytni pośpiech 
HAGA (PAP,. POczta ho_ 
lendet,ka mu8fała l1tł.uczllć 
100 t1/'. znaczków 1'ttczto- 
W1/ch z napisem ..Holandłl! 
- mistrzem 'włata". wlldtu- 
kowanych w przeddzłf?fl fi- 
na
owepo meczu o tytuł mf- 
'trza 'wiara w TI"ce nnłne; 
mfędZI/ Holandią ł 1fFN. 
Mecz ten. jak wiadomo, "0_ 
kończ1/ł li, ł'Wl/ci,'tw'" 'ł'I£ 
il/nJl ltl'N Z:1, 


Spotkanie 
parlamentarzyst6w 
w Rostocku 
ROSTOCK (P AP). Trwa 
tu TYDZIE
 BAŁTYKU 
W r.mach TYlodni. odby 
lo si«: spotkanie perl.me:! 
t.r:r:Ylt6w krllj6w nadb.ł- 
I.yckich oraz N"rwe,ii I 
IsI.ndil. Gł6wny temat ob 
r.d - to odpowiedzialność 
posł6w I parl.mentów I. 
zagw.rlł>ntowanie pokoju. 
lG-olODowej cle le,acj i peł- 
skiej przew0dniczy zn.ny 
pisarz śląski. poseł Wil- 
helm Szewczyk. W dete,a- 
ćj.ch pllńltw Ikandyn.w- 
skich repr@zentowanl IIL 
przedsł'wiclttle wszystkich 
p.rtll I ugrupow.ń 1'011- 
tyczno-społeeznych wcho- 
dz,cych w Ikład p.rl.- 
mentów. 


, 


Najwyższe 
odznaczenie 
somalijskie 
dla 
N.Podgornego 


KAlit (PAP). Prezyd.nt 
Najwyżstej Rady Rewolu- 
ćyjnej D@mokrlltyczne, R. 
publiki Sornlllil, len. Me- 
hammed 81ad Barre. wy- 
dllł w p.>nledzlllłek wletzo. 
rem przyj
cie na cześć J)rze 
wodnlr.ząC'e,o Prezydium 
Rady Nljwyhzej ZSRR, NI 
knłaja Pndtnrnttce. Gt'n. Mo 
h.mmed SllId Barr
 ud
ke 
row.ł Nikołaja "Podltorne- 
lO Wi'lką Gwiazdą Som. 
lIjsk, - n.jwybzym ord. 
rf'm tt'lo kTaju. 
"Podczas przyjęcia oh.j 
m
fowie stanu wy,łosill 
przemówieni.. .." . 


Peron spocznie 
na "Ołtarzu 
Ojczyzny" 
BUENOS AIRE8 (P A1'). 
W poniedzi.łek rząd arlen 
tyński uchw.lił dekret o 
budowie p.nteonu narodo- 
wego zwanego ..Ołtarzem 
Ojczyzny". w którym 10- 
staną złoż",ne zwłoki ,pn. 
Peron a I je,o drugiej to- 
ny - Evłty. Zwłoki Evlty. 
które obecnie znajduj, się 
w Hlszp.nll. z08tln" 
wkrótce przt'wlezlone do 
kraju. W panteonie. który 
bl:dzie poświecony p.ml
cl 
bohater6w Ar,entyny. zo- 
staną złożone również zwł.:! 
ki wszystkich tych, którzy 
przyczynili się do rozwoju 
tego kr.ju. 


. 


.. 

 . 


Sprawa 
Walergale 
w Sądzie 
Nalwyższym 
USA 


WASZYNGTON (PAP). 
Sąd N.jwybzy USA rozpo 
czął w poni@dzl.lek rozp. 
try....ni. problemu. czy 
prezydent Nixon obowiąz. 
l'Iy jest zutosow.ć lię d" 
lIądowe.o n.kazu wydani. 
taśm z nalr.nl.mi rozmów 
przeprovv.dtonych w Bia- 
łym Domu na temat t.k 
zw.nej .fery W.ter,.te. 
Wyd.nla tych t.śm doma 
I. się specj.lny prokur.- 
tor dl. Waterjt.te, Leon J. 
wDrskl. utrzymując. Ił s" 
one niezbędne do przYIlot.:! 
wani. .ktu ollkRrZeni. 
przeciwko osobom Złlmie- 
sz.nym w próby :r:.tu'zo- 
w.nia .fery. 
Prezydent odm.wł. wy- 
d.nl. nagrań. twlt'f"ząe... 
ż. wlzelkie dokumł"nty mO 
lące r:r:uc;1ć Awl.tlo na 
Ipr.wę zostały jut udostęp 
nlon.. mlf:dzy Innymi w 
formie opublikowanych 
przez Biały Dom It
noJI'.- 
m6w roam6w pr.:r:7dea- 
eklch. Glos KoszalińskI nr 191 


t; 


" 


.... 


ł .:' 

t. 


- 


-"'\" 


"'.,.. 


I " 


, . 


,.
 r. 

 
q- 


. 


. . 


.. .... 

 


- 
.... 


<; 


Z KRIJ1J I WOJEWODZTWI-, 


ł 


ł 


f 
i 


\.\ 


.." 
":tł. 
;' 


... 
J!..\ .J 


,. 


., 


'j ... 


1. 
< .' 


.i 


ł;' 


l 
" ..... 


:<; 
. 


... 


.
 -, 


\.. 
 


'
n:' 


-
. 


ł 


H1\ 
. 
,. 


1> 


" 


, . 


Powltanłe naszych płl'carzlI na warsza1vsJcłm lotnIsku W Irodku Kazłmlerz Delina z pucharem za zdob11rłe naJ- 
tDłęk.ze; iłolcł bramek prZf!z drutunę Polskł na MS-H CAF - Matu.zewski - telefoto 


Triumf alny powrót 


"srebrnej jedenastki" 


uplB!lowa
 się 'e!lzcze wy- 
tej". 
Grzegorz I..to: "Siedem 
bramł'k to nie tylko m6j 
!lukce!!. Te bramki zdoby- 
ła przede wszystkim druty 
na". 
Robł'r' G.do('h.: ..Co 
tam mistrzostwa świata - 
entuzjazm naszych klhic6w 
- to dopiero przełycie". 
. . . 


c,1 t Iłuchanlem koncertu 
reprł'zentacyjnej orkiestry 
wojskowej garnizonu war- 
Iz.wskiego. 
. . . 
Piłkarzy witali bohatf'ro 
wie olimpiad w Tokio, 
Meksyku I Monachium. M. 
In. na płycie lotniska zna- 
Idll !l1
 W.ldem.r B.sz.- 
nowskl. Jan SzcxpaJilkl. 
M.rl.a Zlpllńskl. 
. . . 
Wśród klblc6w liczne 
grono mił'lczan. Sympaty 
cy "Stall" wyr6tniali si
 
!ltrojami klubowymI. Nie 
zabrakło plansz I podoblz 
nami tr6jki p'iłkarzy mie- 
leckich ...: Lat
. Domankie 
eo, Kasperczaka. 


.... 


. 


Przy)ęcle ..naszych chłopc6w" w KC PZPR 


(doJcoflczenle ze str. I) 
Do tysl
cy witających 
pr1emawiali r6wni£'t: K.- 
r;lmlerz Deya.. J.n Tom.- 
Ilew!lkl I AndrzeJ Sz.r- 
m.ch. 
Zawodnicy podchodzili 
kolejno do mikrofonu I 
dzielili si
 wr.żeniami z 
turnieju. Kapitan K.zI- 
mlel\ Def'tta , podz
owal 
za liczne dowody sympatII 
i słow. otuchy zawarte w 
ty
lącach list6w I t'ł'legra- 
m6w: "Nie mogliśmy na 
nie odpowiedzieć Inaczej. 
niż postawą na boisku". 
Sportowcy stolicy. przed 
Itawiciele orga,nizacH mło 
dzieżowych. zakład6w pra- 
cy wręczyli piłkarzom 
kwiaty, upominkI. 
W gęstym szpalerze łow- 
c6w autograf6w nasi repre 
z('ntanci z trudem przecis 
k.1I lit: do czekającego na 
nich autokaru. 
Tłumy mił's7kańc6w sto 
1icy oczekiwały piłkarzy 
na tral5ie przejazdu. Na 
wielu transparentach napi 
IIY: "Srebro nam nle!llecłe 
_ a. SO-Iecle". ..Serdecz- 
nie witamJ !lrebrnych mo- 
d.lillt6w", "Brawo Władek 
Żmud.... 


WaTIIlBwlacy powlł'wałl 
chor
giewkaml. rzucali do 
odkrytego autokaru bIało- 
czerwone gotdzlkl. Przy 
Stadionie Wojska polskie- 
go, grup. kibic6w Legii 
skandowała ..Dey'".. Gado- 
cha. Cmikiewicz". 
W Agrykoti Tomuzew- 
Ikf£'go I Bulzackiego po- 
zdrawiali ł6dzcy lIymp.ty- 
cy futbolu. Sk8ndowano n'a 
zwlska trenerllw. 
Przed hotplem ..Sotec" 
zebrał si
 g
sty tłum, Owa 
cyjnle przyjmowano lra- 
czy wysi.dających z auto 
k.ru. Wznollzono okrzyki 
..Niech tyJII plłk.rze". dłu 
go wywoływano do okien 
hotelu medalilt6w jubilł'u- 
szowych Mistrzostw Swl.- 
t.. . 
Zm
czenl. .Ie rozr.dowa 
ni powrócili nasi piłkarze 
z usianej sukcesami wypra 
wy. Chętnie dzielili 
i«: 
wrażeniami z turnieju fi- 
nałowego. 
_ Jaa Tom.szewskl: 
..Te nuty karne j
tcte 
długo będą mi !lit: 
niły. 
Dobrze; te to ja miałem 
IZczt:ście, a T.pper i lIoe 
ne!ls pt'cha... 
Andrzej Sz.rm.cb: "Zro 
biliśmy duto, .Ie mogliśmy 


Czu oczekiwani. na 
przybycie piłkarzy kibice 
l1a lotnisku skracali sobie 
śpiewami. . skandowllf1lł'm 
wynlk6w n8!1Zej reprezent. 


I !lekret.rz KC' PZPR Edw.rd Gierek I prezel 
R.dy Mlnl!ltr6w PIotr J.rQ!lZewlc:z przyJ
1I wczor.J w 
W.r!lz.wle pllk.lSkll reprezent.cJ
 Pol!lkl - IcJobywców 
!lłebraero mł'd.łu n. X Plłkanklcb Mlstr'loltw.t'b 8wl.t.. 
Tre:1er a.!lzeJ ekipy K.zlmlera G6rskl w Iwym krót- 
kim Wy.tllplealu podkreślił. le !lukc
ly polikleJ. drułynJ 
byly możliwe dzl
kl troskliweJ optece. wł.dz p.rtyJnych 
I p....stwow'ch n.d ruchem .portowym. Pod71
knw.ł teł 
.. tł'lł'ltramy pl'Zł'll.ne przez I !lekrł".rz. KC PZPR I pre 
mina do ekipy. blorllceJ ud.lał w turnieju. 
Poc1Ct1.!I IIPotk.n". które (ldbyl0 
I
 w rm.t'hu KC PZPIt 
Edw.rd Glerl'k dożył podzl
kow.ol. zawodnikom. tre- 
nerom I dzl.laczom I. trud wlotonJ w przygotow.nl. do 
mlstr'low.klelto turale.!u I lodne reprezentow.nle b.rw 
Pol!lkl. I sekretarz KC PZPR podkreślił. te dzl
kl swym 
ZWyt'lęstwom pllk.rze szeroko rozsławili Imit: n.lleJ OJ- 
c.yzny w 'wiecie. . 


Wypadfk 
podczas pracy 


DARŁOWO. W mlntony po- 
nl£d
lałek w DarłowIe uno- 
towano imlertelny wypadek 
W czalle pracy. Dozorca mlej- 
ICO\\' ej Inownl, ktOry usiło- 
wał przejść przez torowllko 
wÓzka Izynowego. słutllcego 
do wywotenla koklU, ZDltał 
pnyenleclony przez Ow WÓ- 
lek do tc'any regeneratorOw. 
WkrÓtce po wypadku pOBZkodo 
wany zmarł. (woj) 


Tragiczne skutki 
nleoslrożnoścl  


. KRAJENKA. Przedwczo 
r.J na ulicy BydgolkleJ w 
Kr.Jence (pow. zlotowIki) 
zd.rzył II
 tr.llclny WYP.- 
dek. Zł. ItoJllcd przyczepy 
cllłlnlk. W'ar(alll r.ptow- 
ale na łrodek Jezdni n-Iot- 
al Fr.nclszek B. Wp.dł oa 
pod przejełd2aJl\cl\ t.bów- 
klil osobowlI m.rkl w.rU.- 1 
w. I w n.stępltwle dozn.- 
aych obr.że6 cI.ła poalóll 
łmler\'! a. mleJlcu. (woj)  


II 


RealizuJq zobowlqzania 


TRANSPORT NA RZECZ 
BUDOWNICTWA ROLNICZEGO 


 


KOSZAUN. R6wnolegle 
do inten!lywnle rozwij.j.ce 
go sl
 w n.!lzym wojewódz 
twie budownictw. rolnicze- 
go, rosn
 zad.nl. przedsl
 
bioTltw kooperujących z 
budowl.nymi n. wsi. Z du- 
tym przekroczeniem wyko- 
n.ło pl.ny półroczne m. in. 
Przed!ll
blor!ltwo Sprz
towo- 
-Tr.nspor'owe Budownictw. 
Rolalnego w Kon.Unle. 
VVartość usług przedllębior 
stwa na rzecz budownictw. 
rolniczego w wojew6dztwie 
wzrosła w mlni
nym p6łro- 
czu o 23 mln zł w por6wna- 


nlu z .n.loglcznym okre- 
sem ubiegłorocznym. 
ZałoI. PSTBR w Kosza- 
linie dał. w omawl.nym 
okresie dowody IIpołecznego 
z..ngażow.nia. Opr.wie 
SO proc. prz
krOC7.yla podj
 
te na cały rok zobowiąz.- 
ni. zwlęluzeni. wartości u- 
sług. o prawie 80 proc. 11:0- 
bowi
zanie zwl
kszenl. 
przewoz6w n. przyczep.ch. 
Pr.cownicy PSTBR w Ko- 
!lzalinle przepracow.1I w 
p6łróczu 7 tys. godzin przy 
zagospodarowywaniu oblek 
t6w przedsi
blorstwa. T. F. 


WAIl5ZAWA (PAP). .Jak tn- 
formuje IMIGW, EuropC za- 
chodnlll t połudnlowlI lalela 
wyto PMOItałe obszary konty- 
nentu p"krywajll układy nilkle 
&o d'nlenta. W dniu dzlllej- 
nym polwka b4dlle Ile 'tnljdn 
wać na Ikraju nitu. W zwillz- 
k11 l: tym prlll!wLdUje lilii dla 
Poł-łrl uchmurzenie dute 
a wh:klzyml przejatnlenlaml. 
mlejacaml przelotne opedy. 
Temperatura maklymalna IId 
18 ... na wlchod71a do li at 
na uchndzle. Wiatry umiarko- 
wane I dnAć IUne s kierunkOw 
IBchodnlcb. 


Strona J 


, 


Posiedzenie 
. ... 
Biura Politycznego 
KC PZPR 


(dokoflczenie ze .tr. 1) 
Progr.m rozwoJu woje- 
wództw. k.towlcklego do 
1988 roku z.wler. .mbltae 
z.d.nl. d.III.lo rozwoJu I 
unowoczełnlenl. przem1 słu 
rozbuduwy lafra!ltrukt ury. 
rozbudowy ołrodkńw b.d.w 
czy ch. n.ukowO-dycJ.ktycz- 
aych I kUlturalnycb. Wyty 
cz. oa drol
 dallZf'J po pr. 
wy w.runków pr.ry koblł't. 
młodzlł'iy I ludzi st.r!l7ych. 
n
powl.d. t.kie wymolto m 
ochrony n.tur.lnego łrodo- 
wl!lk. czlllwlł'ka. 
SzczeRbInIl uwar
 po.wł
- 
c. sit: w programlł' r07woJU 
województw. k.towlrklego 
rozbu
owle I rł'knnlltrukr)l 
przemY!lłu w
rloweRO. z.- 
op.truJarelto kr.J w podst. 
wowy !lurowlł'C enerretyC"'l- 
uY. Jł'CO wydobyt'le zwl
1t- 
IZY !l1
 w l.t.rh 1978-1981 
o Z8 mla ton. Produkcja It. 
II uleltnie podwojeniu. Ulec 
alł' rozbudnw1e I modł'rnlz. 
dl przemYlł met.1I aletł'1.. 
nycb, IInemY!l1 chemlc\llny. 
ł'łektrOm.!lzyaowy I lekkI. 
W\IIroAnle produkcja nowO- 
cze!lnych tow.rów rJako- 
Wych. 
Biuro PolltJczae. .kcep'. 
JIIG prOrr.m, podkre"Jllo I 
uzn.ntem lI.trlotyczna post. 
wt: I 
ł'lkl wkl.d kl.sy ro 
bot nlcl:e J I Intł'lIreae.lI. 
w!lzY!ltklch łudzi pr.cy woJe 
wództw. k.tow1ckletfo w 
rozwllJ kr.Ju or.z Ich ak'yw 
no!i
 w unowoc7einlł'nlu "' 
(lonu. kt6re dokonuje !l1
 
pod klł'rownlrtwem t1.lwl
k 
IzeJ w kr.Ju k.towlckleJ or 
l.nll.cJI lI.r,yJn e J. 
Biuro PoJltyclne wyr.zl- 
lo przekoa.nlf'. te mlł'szk.... 
c, wo.lewództw& k.tow1ckle 
ro. t.k J.k z.Wlle w minio 
nJm tl'lydzlestolerlu. doło- 
ia wll:ystklell III. .by w pel 
al zre.llzowa4! procr.1Ił ro'l 
woju swo.lelro rerlonu. 
N. pO!llł'dzeulu ocealoao 
It.n z.d.... społł'czno-rOIPo 
d.rc.ych w mle!lllJcu elerw 
cu I w pierwszym pólroc7u 
br. Stwlerdzoao. te w 
C'ferWCU olllJgnlęto po- 
myilne wyalkl we WlP.yl'- 
kich dzledzln.ch Ito!lpod.rkl. 
W rel11U.rle plł'r"'!lze lIólro 
cze ro
pod.rk. a.rodowa 
.amlpalilła po.)'tlW11JIII 


bIlaniem. W oparcia . 11,.1ł 
ki rozwóJ IIrocJukcJI m.to- 
rl.loeJ olllllOlę'o dalii' 
wzrost potencJ.lu ekooomln 
aego 10Ipod.rkl.' wJml.aJ 
b.adłoweJ z 1.lr.nlclI I do- 
cbodów lu d noicl. 
Podl'awowJm AiI.ale.. 
Jel' utrw.l.ale po.yt,w- 
aycb 'eadencJI rozwoJo- 
wycb w produkcJI prsemy- 
Ilu. W dziedzinie rolalctwa 
konleczae Jelit z.pewnlo- 
nie sprawnelo przebiel. 
tal w or.z powl
k..enle 1.- 
lobow p.I.. W ddał.lnoicl 
lawestyt'YJneJ nlezłledae 
Jest koacentrow.ale n.kl.- 
dów. potencjału przerobowe 
10. materl.lów. m.azya I 
arzllcJze'" a. Inwestycj.ch 
przewldzl.nych do odd.nla 
do utytku w blełlleym ro- 
ku. W iI.d .. łym ..ł.t,. 
z.pewal
 łermlaow. olIlila- 
nie .dolnolcl pradukeJJaye. 
w nowo budow.ayell oblek- 
t.eh. B.rdz' walnym sad.- 
hlem jelt pelne wyken.al. 
skorYlow.netfo pl.aa lI.a- 
dl.. ..Iraalclaelo. 
W .wllJlka _ a..Uenlora 
Ilę urlopów pr.cownlclycll 
alezb
dne Jel' ..
wnlealo 
prM'1 woJewod6w wlałel.. 
10 pop.'rseala w '.war, I 
aslugl łerellÓw rekre.oyJ- 
nych. Wym.l. 'o wlmoło- 
DeJ pracy .p.r.'u h.ndlu, 
I.stronondl I ulłUI. .'.wla 
to równleł zwlęklzone obo- 
wl.zkl praed 'raalpor,ea 
p."7.lInklm. 
Biuro Polltyclae ..Ieollo 
In!lt.ndom I orl.alzadom 
p.rtvJaYIIł or.. wlzYltklm 
..kł.dom pr.cJ d.liae la- 
łen!lyflkew.nle dzl.I..... .mlo 
rz.Jllcycb do J.k n.Jpomy61 
aleJszeJ re.Uz.rJI z.d.... 1 0 - 
spod.rc.Jcll w drullm p6ł- 
roczu hr. 
Biuro polltyczae rOlp.- 
trzyło r6waleł proJekty ata 
terl.lów m.Jllcych It.uowlł 
podlt.w
 obr.d płea.rnf'ge 
posledzenl. Komitetu Cea- 
tr.laego. poi\wl
onelo Ipra 
wom 10lPod.rkl ływnołelo- 
weJ I rOlWoJa rolnictw.. 
Biuro polityczne wysłueha 
lo la formacji I za.probow.- 
lo re.uU.'y ro.m6w prze- 
prow.dlonJell w ela.lo wf- 
.J'y miniIItr. spraw z.lra- 
nlczaych PRL w Hol.ndlL 


Początek 
złotowych 


WARSZAWA 


, I 


(doko
czenle ze ,tr. I) 
wyliczono. pozwolił. z.- 
oszcz
dzić prawie 5 mili,,- 
n6w złotych. Wiele wnlOI- 
k6w r.cjonall .torakich u- 
spr.wnlających gOlpodark
 
m.teriałową. itp. zglosili 
członko"'i. ZMS z ..Kablo- 
sprzętu". Nłodzit'i z tego z. 
kładu przeprłlcował. po.,.d 
to 2 tys. godlln przy dod.t 
kowej produkcjI. B.rb.ra 
8lellk. - elektromontł'r, któ 
1'11 pr.clI I działanif'm lbłu 
tył. n. list gr.tu)acyj"lv od 
dyrt'kc,1 zakładu. to
tłlł. Wy 
brana delpgatem n. Zlot w 
W.rs7.awle. 
_ St.nillaw Bt.cllowl.k, 
kons
rwator 
PTl
tu z PGR 
Kijno Jł'lIt. '.iI: stw,..rd7.onO, 
n.jlep!lzym .>raco ",niklem I 
kolegą. POjedzie r6wniet 
n. Zlot. Koło ZSMVi, kt6re 
on repre71'ntuj@', pr.ro\\'eło 
prtv utwlrd7anlu tjro.i Mlo 
d71t'! pom.e.ł. Prl} oc!kry 
waniu kopców zlł'mn .kbw 
. w osiedlu pegper .1\\'1111 m 
wykon.ła 100 mb Olrodze- 
ni.. , 
Młodzi & koł. ZSMW w 
Nowym Gronowie 7..opleko 
wall II
 przyst..,klem PKS. 
Uporządkowali teren. PO!. 
dzl1l kwiaty, poprllwlll wis 
tę. 'Pracow.li r6wnlet prz1 


Przewodnlczllcy Rady Pań- 
Itwa Henryk Jabłońwkl wywto- 
I"wal de r el
e a najlepszymt 
t.yc7e,nlam do prrew"dnlcz'lce 
10 Rady Pańltwa NRD - Wił 
11 Stopha r oka?jl przypl<1a- 
j
c.j a lipca 10. rOCKrhcy Jelo 
uroc1Jłn. 


WARSZAWA 


wazkołach wytnyc\'l trwajll 
elZamlny ultne. ktOre w wIe- 
lu uczelnlarh zakończ. .11: j..1E 
cze w polowie bletl\cello t'YIO- 
dnia. w..-nlkl r
rutllcfj nil r 
rok II udiOw powinny "y (: sna- 


- 


..' " ....., 
K...NJnilcG ł 
DNIA' 
i; 


dwIe oceny nlednltatec:me. 
Ikreślenl 
oltaK s Uaty OII6b 
ubłegljllcy<:h lilii o Ind.kIY. 


Ile w prZYl7łym tygodnłu. 
Jak wynIka s lIoen elsam'- 
natorbw. najwh:cej trudnnści 
Iprawlała dntychczBl młndzle- 
.)' matamatyka I Jcsyll obeY. 

 '1r,nd'ydari. ttOr
y pndł'7B1 
egzaminu pilemnelo otrzymali 


WROCLA W 
. bm. w noWo wybudowan.t 
haU wytwÓrni p.pll-coll WI! 
Wrocławiu wpeojallltycane 
r)' 
lady rozpoc
t;ły montat końco 
wy Instalacji I autornatyrzn..-ch 
I\nll produllcyjnyeh. Zloc1nte 
. podjłltym zobowl
zanl.m. El 
łOla Dolnołllllklelo Prl.dslt;- 
blorstwa Budnwnlrtwa prze- 
mysłowe'o przekate wytwOr- 
nit; do eklploa tar" jeS7ł'Ze 
przed 22 lipca br. W nalblit- 
uym dnIIch przeprnWldzan, 
ht;d7lp rozruCh uu
dzeń I in- 
atalacJ!. 


dni 


równ.nlu 1I00-m.troweIO e4 
clnk. lokalne' droll I wyko 
n.li pr.ce ziemne przy bu- 
dowie lportowego boilk.. 
M.ryl
 ł,odkowlk_. wicePflo 
wodnlez
clI lelO kol. Yf'1- 
br.no deleg.tk
 n. Zlot. Po 
m.g. on. w gOlpod.rltwl' 
rolnym rodzicom. Prow.dzl 
poletko demonltracyjfte. lpe 
cl.lizuj.c IIlę w upr.w.ch 
zlemniak6w. 
W ost.lnlm Alercie ZHP 
młodzież zebrał. 200 tys. ki 
10lr.mbw zlomu ., tYI. ki 
m.kulatury. 300 ki IZm.
. 
Pieniądze uZYllk.ne . zo 
sprzed aty przezn.czono n. 
Centrum Zdrowia Dzi
('k.. 
Człurhowlcy h.rcerze budu 
jll nad jeziorem własny o. 
środek wodny. Koszt wyktt- 
n.n,ch robÓt .d.ptlcyjnyrh 
I budowlAnych przł'kroczVI 
ponad 1.5 milion. zlotych. 
Wyr6łniaj. !lie w te' pr.cy 
przed£, W'l7ystklm lIc7.nloWle 
Z'lIadnlczej Szkoły z.wodo- 
wt'j. 
Dłleg.tem harrt'r!lklł'j mJo 
dzidy jest Aatonl Tramb.- 
wic.. Zorll(Rnlzow.ł on w z. 
I.dnic...' S7.kole. Rolnlc7Pj 
pierwsza w powif'rlt' drut,. 
ne h.rcl'ulrawo do łycla w pokoju., pokolenit' 
wlpółczesne mU1I1 stworzyć warunki do 
tycia w cywillzarJj nauknwej. (Inter- 
pre...t JI.:RZY KOCHARSIU 


.. 


.. 


.t 
: t 


...
-:... 


I 


ł..,.. 


łt -'i'--' '..,y: 
łoi .
, 
. 
.' ,;r.. 
I 'T.;':"'",. 
-". .. 


'.I, 
'I",'" 


:.....:.:<':.;: I ' ' 
- {4:" 

,.
.,-
 .


 
) :;. . 
- .......- 


I t.
i w. prac. Itały liII tor- 
turll. , 
Kobiece tale nIe koflcZII lIC 
.rel7.tll na wyrobach przemy- 
Ilowych. Nadaj zgłllzamy pre- 
tensJe do przemysłu spotyW- 
czeg". Chot prawdll jest. te w 
tej dzledzlnl. p"stęp na rynku 
jest ol!romny. przecIe! daleko 
do zllp"koJ
nla nalzych apety 
t6w. Ledwo zdobyl uznani. na 


I 


bowością prowadz,cego zespół. Z drugiej jednak wyniki 
naszej drutyny narodowej, które olltatnio zaskoczyły opi- 
nię lIportową kraju I świata, lIą na pewno wykładnikiem 
tego, te pOlliadamy w tej chwili bardzo dobrych z.wod- 
nlków o wysokich walorach lIportowych I moralnych, 
umlej
cych rozwl,zywać wllzelkie zadania w czasie gry, 
Chciałbym tu dodać, te wszYlIcyoni mają średnie wy- 
kształcenie, niektórzy IItudiują (m. In. obrońcy: Musiał I 
Szymanowski), niektórzy wybieraj
 się na Itudia (jak np. 
bramkarz Tomalzew!!ki I obrońca Bulzacki). Pochodz, oni 
z r6inych łrodowisk, cZęsto z małych, prowincjonalnych 
mieJllcowoAci, tak.!e piłka nożna IItała się dla nich łród- 
łem swoilItego społpcznpgo awansu. Dotyczy to Musiała, 
Gorgonia, Deyny I In. Przy tym jelit to awans trwały, dla 
wielu z nich 'bowlem lIport IItał lIię IIkuteczną IIzkołą cha- 
rakteru I potrafi, oni pogodzić trening ze studiami, z przy- 
gotowaniem do przyszłej, zwykłej, niesportowej kariery 
zawodowej, NajsilniejsI z nich wcześnie osi,gają świado- 
mość ceny, jaklJ przYllzłoby Im płacić, gdyby potraktowaU 
sport jako jednorazow
 grę o 'wszy!!tko, o ukształtowanie 
Iwego tycia. Jacek Gmoch czy Hubert KOlItka - dawni 
reprezentanci, obecnie pracownik naukowy Politechni
l 
I Inżynier - to najleplze przykłady tego zjawiska. 


Myślę, te to wszYlltko Ikłada Ilę równie:! na IportowY 
poziom zespołu reprezentacyjnego. Jak równiet I to, te 
więklzość z nich prowadzę od llześclu lat, od czaIlU, kiedy 
rraU w druiynle młodzietowej, niektórzy jak Butzackl 
czy Tomallzewskl to właściwie moje - choć I dla mnie 
nielIpodziewane - odkrycia. Lato, TomallZewskl, Cmikie- 
w1cz, Szymanowllkl, Gorgoń - tych młodych ludzi znam 
na wylot, Ich pllychikę, ollobowoA
, tempeorament: w1dzia- 
łem, jak dojrzewaU, jak rośli, jak rozwijał lię Ich talpnt, 
mogę przewidzieć reakcje katdego z nich. Jelit to nie- 
odzowna I bardzo pomocna wiedza w pracy trenera re- 
prezentacji. St,d tet wiem, te mog, IIle IIporo jeszcze 
nauczyć, te mog
 Ilę rozwijać, I na tym opieram lwoje 
nadzieje na prz)'szłość. (IDterpreslI). . 


KAZIMIERZ GORSKI 
trener-aelekcJont'r 
kadry narodoweJ PZPN "' 


Olos Koszaliński nr 191 


- 


- 


aSMY POŁClYASKI 


To jest 
fest iwa I, 
r o z u m i e c i e! 


. 


Leszczyński, "uer' ! 
"LIMA i reszty". Ale wy- 
dajt' si
, iż wobec tego mot 
na pÓjśł: jeEzcze dalej i 
KONKURS zakończył: na ta 
kim właśnie przeglądzie - 
na połczyn rezerwując na- 
grody bardziej symboliczne: 
publiczności, prasy itp. - 
bez ustalania jeszcze jt'dnej 
"tabeli o rangach" przez 
jPszcze jedno jury. Nabrał- 
by 
hyba wtedy festiwaL 
jeszcze cieplejszej atmosfe- 
ry, choł: I w tym roku pa- 
nował w połczynie serdecz- 
ny. koleżeński nastr6j. 
Specyficzna jest sytuacja 
amatonkiego ruchu arty. 
stycznego w wojsku. Już po 
mijając konieczność poświe: 
cania wszystkich wolnych 
chwil na pr6by, tak by nie 
cierpiała na tym zasadnicza 
służba wojskowa, żywot ze 
IIpoł6w przerywają rozkuy: 
"do cywila I". Zmieniają lIię 
więc ludzie w zespołach I 
choł: "firma" utrzymuje sle 
przez wiele lat. to trady1:je 
kontynuują wciąż nowi ama 
torzy szlachptnej zabawy w 
estradę. A przecie! i tutaj 
doświadczenie gra olbrzy- 
mią rolę - najlepszym do 
wodem, te przeważali w 
połczynie uczestnicy po- 
przedniego festiwalu. Jakte 
miło było spotkać sie: zn6w 
z LIMEM I resztą", z Ma- 
rynarką Wojenną (przybyła 
ze3połowl nazwa ..Kontra- 
sty"); porównał: v,'1'ażenia z 
poprzedniego popisu ',.Fna- 
r6w", "Garnizonu', kiele- 
ckiego -zespołu WOW. 
Kilkuletnie "festiwalowa- 
nie" w Kołobrzegu i Połczy- 
nie \\'ydaje plon. Coraz wię- 
ksze wzięcie mają w wojsku 
zespoły wokalno-muzyczne, 
estrada sensu IItriCto jest w 
odwrocie. Chyba nie tylko 
dlatego, te powstało b. \\1e- 
le dobrych żołnierskich pio- 
senek oraz te magnesem dla 
amatorów jest możliwość za 
śpiewania w Kołobrze
u. 
Sądze:, iż pr6cz tego powo- 
dem jest trudnośĆ stwone- 


... 


Ledwo umilkły brawa po 
o$tatnim koncercie na Fe- 
stiwalu Amatorskich Zespo 
łów Artystycznych WP w 
połczynie w 1972 roku, gdy 
po raz pierwszy zobaczyliś 
lny tam amatonkie t'stra- 
dy wojskowe - jut rozpo- 
częły się przy gotowania do 
tego, kt6ry zakończył sie w 
J:ołczyńskim amfiteatrze w 
ub. niedziplę. Te dwa iata 
przygotowań, opartych o 
wnioski, jakie wypłynęły z 
poprzedniego przeglądu - 
nie poszły na marne. Szan 
sa popisu przed publicznoś- 
ci", możliwość uczestnicze- 
nia w festiwalu okazała się 
silnym bodźcem dla ze- 
społ6w. Efekt przekroczył 
oczekiwania:. Wyrazy uzna- 
nia naleźą Elę tym, kt6rzy 
zadbali o to, byśmy w Poł 
czynie zpbaczyli zespoły nie 
zwykle starande przygoto- 
wane i tworzące dośĆ wy- 
r6wnaną stawkę. 
Droga na festiwal nie by 
la dla nich łatwa. Po wie 
lostopniowych, surowych eli 
minacjach dotarło do Poł- 
czyna tylko osiem zespoł6w 
spośród prawie 300, kt6re 
ubiegały sie: o to wyr6żnie 
nie. Ostateczną eliminacją 
dla 22 laureat6w r6źnych 
przegląd6w był zorganizo- 
wany przez Dom Wojska 
polskiego w Warszawie cen 
tralny przegllld wojskowych 
a;natorskich zespoł6w estra 
dowych. Fakt zorganizowa- 
i1ia takiej eliminacji 'przed 
"prawdzh"ym" festiwalem 
s
rawił, iż Qdstąpiono od za 
lady reprezentowania w 
połczynie poszczególnych 
okręg6w wojskowych i ro- 
dzaj6w wojsk, zakwalifiko- 
wano np. po dwie reprez en 
tade marynarki I lotnictwa 
_ a przepadły w konkur- 
IIle m. in. zespoły z pomor 
skiego Okręgu wojskowego 
czy WOP. 
I to jest zasada słuszna. 
"To jest festiwal, rozumie- 
cie!", Jakby to określił przy 
słowiowym w Połc7ynie po. 
festiwalu sł6wklem kpt. 


I 
:.:--- 
:'1' 


.. 


:C" .- 


.
 
.. 


.i1 
- :( 


-.i? 


:.
i::. 


<. 


i., 


..... 


.j... 


:t".,;' 


'. 


.":r: 


.
 


:....ł 


,. 
,. 


\ 


<.H 
.-:' !', 


\.....:. ! 


PROBLEMY WOJEWODZTWA 


., 
_.:-:....... 


;;.::.; 


. ':
 . 


- 

 


". 

. 


oJ: 


" 
'" 
<" "'t"'" . 

1
.'
 


j. ". 


:.
..,.. ...;

 
......,. \
',:'t.. 
<::.-łt:.'. ,:" \. 

'. ..- .." 
 '
'
''''''< 
; .. . .. -- \ 
'. . - 
 
.'. ....' 
" ... ' 
lI. .. "'" i

 t, 
., ł. . 'Y', ,.
 
l.. .. \, \J \, 
'11 , ,e .' 
,
" .'. ,
 " \ 
" . 't'. ł .. 

'f'.' .., 
':'.ł. 'i' ., 
+ł' , \. ł 
h..- -ł'.'ł 
., ( .,6 .' 
" 
.,<'..i. '. ,t,' t ł1 
. 
 , .1 . .. ,.... · ł · 
'J tlt " Ił' l' ł 
,: .;
 -:::.'. . 
..A .. "a 


-
 ..:: -. 


:,.:.--:..... 


....-. ." 
. . ""'
:;:" 


-> -. 
.:. ""o;. 


,) 


)" 


Występuje %esp6l estrado Wll kieleckiego garnizonu. 


nia dobrych tekstów w sy- 
tuacji, gdy krzyiują sie: 
dwa. pozornie sprzeczne \\'71- 
mogi: przekazania pouczaj",- 
cych, patriotyczno-tołnier- 
skich treści oraz dostarcze- 
nia rozrywki i zabawy. A 
jedr.ak dają się te elementy 
dobrze połączyć, jak tego 
dowiodły niektóre zespoły. 
Csemka połq:yńska da się 
zestawił: w pary: gł6wni 
laureaci fest1\\alu - "LI M i 
reszta", czy,tej wody kAba- 
ret, bardzo własny, "prywat 
ny", gdzie nikt nikogo nie 
. udaje (tylk6 Jan Les7czyłl- 
ski z wYsokości kapiteńs!<:ir,j 
sz.arży bawi się w slerian- 
ta, a kierownik zespołu, kpt 
Stanisław Turczynowlcz z 
zacie:ciem gra na saksofo- 
nie). W "LIMIE" dowcip ro- 
dzi się spontanicznip, podyk- 
towany o:<:olicznościami 
(wprowadzone ad hoc poł- 
czyń
kie realia I kpinkowa- 
nie sobie z festiwali jako ta- 
kich, a wojskowych szczegól 
nie). Siłą ,,LIMA" lą teksty, 
drugiego zaś laureata, "Kon- 
trast6w" - piosenki. Mary- 
nane pokazali, że nawet 
żywa, porywająca rytmem 
piosenka nie musi był: "o 
niczym", a zarazem, te o 
miłości Ojczyzny można m6- 


:'
 . 


, 


%  


"'So 


. .....0(.. 


:.,:- . 


I 
f/1rr TJolr'z1lłl
7dej estradzie - kabaret ,.Korkoclqg" % Wytszej Of/cprd;:'d S-kolIJ tofnl- 
tZt'J w Deblinie. .z,djęC'ia: JerzJ/ Patan 


A 


. . 
3"..' 


wit (a raczej śpiewać) bez 
sztampy, szczerze I prosto. 
DrugI! tak" parę zespołów 
stanowią "Filary" i ,.Korko- 
'Ciąg" Wyższej Oficerskiej 
Szkoły Lotniczej z Deblina. 
Ten ostatni sw6j program 
"Pod chmurami" oparł na 
oryginalnych tekstach Ka- 
zimierza Pa
ełka z wielo- 
ma kapitalnymi dowcipami, 
studenckiej zr
sztą pro- 
weniencji (przeciei \\'Ystę- 
p"wali włamie Itud.
- w 
mundurach). Zaś zespół 
Woj5k Kolejowych I Drogo- 
wych "Filary" wł2Snymi pio 
lenkami wiódł nas w zwi,,- 
zaną z rodzajem ich służby 
podr6t przez POISKe:. 
Najtrudniejsze chyba dla 
skonstruowania dobreio pro 
gramu estradowego jest wy 
,myślenie ramy, na której o- 
parte zostaną poszczególne 
punkty programu. Pomy'l- 
nie debiutujący w Połczy- 
nie, skromny, bezpreten!jo- 
nalny zesp6ł "Pllersy" le 
Swinoujścia za taką nić prze 
wodnią obrał sobie listy, 
kt6re przypominały najważ- 
niejsze momenty ostatnieio 
trzydziestolecia naszej histo- 
rii. Katdy z ze5poł6w starał 
lię jak najlepiej nasze trzy- 
dziestolecie uczcił:. "Piler- 
sy" (pilersy - to kolumny 
podpierające pokład od wnę 
trza okrętu) wyaz,y I uda- 
nia obronną r«:ką: znakomi- 
cie, bez fałszywego patosu 
śpiewały o ,tym "Kontrasty". 
Natomiast zespoły Sląskiego 
OW "Garnizon", kieleckiego 
garnizonu I Wyższej Oficar- 
skiej Szkoły Radiotechnicz- 
nej w Jeleniej G6rze poka- 
zały typowe składanki es tra 
dowe. Nie ustrzeiono li-: 
przy tym kilku przykrych 
kiksów. Zesp6ł kielecki za- 
proponował nam jako "Ro- 
mans tolmerski" - taniec 
brzucha, a jako rosyjski lu- 
dowy obrazek gimnastycznI' 
akrobacje, pi
kny tekst Gal 
czyńskiE'go "Tobie. Ojczy- 
zno" złączył z." piosenką 
,.Troche: szkoda". Jeleniogó- 
rzanie do jednego worka 
powrzucali zaś v.'uystko, co 
sie: dało. 
ł-!a szczęfcle, były to je- 
dyne potkniecia. a jeśli mo- 
tna lądzIł: f'.O tym, jak o. 
gromna jP!!t r6inlca mie:dzy 
poprzednim a tegorocznym 
spotkaniem amatorsklćh 
estrad wojskowych w POlczy 
nie - za awa lata hedzie 
jeszcze lt'piejr 
8TEF.\SIA Z.-\JKOW8K,-. 


. i: 


o:. 


Strona !  


W kombinacie 
mięsnym 
. 
przed rozruchem 


Czas nagli _ pisaliśmy nie tak dawn" w relacji z tKl- 
do,p;y koszalińskiego kombinatu przemysłu mięsnego. Ob 
serwacje, jakie poczyniliśmy w czasie wczorajszej wizy- 
ty na tej priorytetowej budowie. świadczą, ie wszystkie 
pracujtł ce przy Jej \\'znoszeniu przedsleb i orltwa i ekipy 
nie zmarnowały żadnej z minionych od tamtpgo czasu 
godzin. Z cha"su wielkiej budowy wyłaniają Sle kształ- 
ty zakładu. kt6ry niebawem pełną parą praco",'ać be:dz:ie 
dla społeczeństwa. A wie:c zostało zrealizowane, zapc- 
wiadane przez budowniczych, przysPieszenie oddania do 
mytku podstawowych sektorów kombinatu na trzy mia 
siące przed zaplanowan) m, zgodnie z normami, termi- 
n-łm. piszemy "zostało". choć do tego momentu jelzeza 
tydzień. Ten ostatni przed rozruchem obu sektor6w ty- 
dzień, wypełnią już jednak przede wszystkim ..zabiegi 
kosmetyczne". Za tydzień be:dzie tu wszystko nie tylko 
gotowe do produkcji, ale I na wysoki pał) sk. 
. 
Fi.nisz budowy k05zalińskich zakład6w mięsnych prze- 
biega oczywiście w przyspieszonym tempie. Krzyżują się 
zadani L Trzeba pOdejmował: s7ybkie decyzje. Ryunika 
dostav.'y niekt6rych części urządzeń zmusza mejednokrot 
nie do zmian zaplanowanej kolejności ostatnich prac in- 
stalacyjnych I kontrolnych. Ujawniaj" sie usterki, ktM. 
trzeba z miejsca usuwał:. Nie ma jednak na budowie 
nerwowości. Wszystko gra, jak w dobrze naoliwionej 
machinie, 
WczoraJ bryrady \V1'oclawsklero ..Mostostalu" urucbo- 
miły całość instalacJi chłodniczej. Zalor. kombinatu do- 
kanala tet plerwllych prÓbnych uboj6w trzody i bydła. 
Wyko1\clono napawietrzne przeJście dl. lalo&1 kombln.- 
tu. Prowadzi ono z rotowero od dłuższero czasu badyn- 
ku locjalnero, Idzie pracownicy lostawlać będ4 w u.t- 
nlach IIwe prywatne od:złenle I korzystać z unlJdze1\ le- 
cJalnych, do cze:ścl produkc:yjnrj kombinatu. Jednoczei- 
nie trwały roboty zeWDII,:trzne. Ekipy Mle,Jlklero Pned- 
IllI,:blorstwa Zieleni w KoszaUnie, obok delenleJlJcycb I
ę 
Jut polacł ,runtu, urządzaly dalsze trawniki, a robot1!1- 
cy 
lleJaklelo Zarz,du Dr6, I t\lOIItów wydłuiall bocme 
drort ułaltowe. Bez lIrzerwy tt'waA prace na lektoracb 
"A" I "B", Idzie mlt"Ścłc liII,: będl! wytwornie wędUn. 
lZynek I konserw. Tutaj produkcja m. rUBlYć na prze- 
łomie Ilerpnl. i \\'nełnl.. 
_ Wykonawcy dokładają wszelkich starań, aby lolid- 
nie przygotować sektory do uruchomienia w przyspiesz o 
. tlym termitlle _ stwierdza przedstawIcIel inwestora, za- 
st4pca dyrektora do spraw technologicznych, mil' int. 
\\ iesław BIł,orajskł. - Dotyczy to w r6wnej mierze 
brYi8d KOllzallńskiero Przedsłęblorstwa Budowuict\\'. 
Przem)-slowrro, jak i brygad' przedsl
biorstw podwyko- 
nawczych: kOizallńl!kiego "Instalu", ,.Mostost.lu" z WrO- 
cławia, Gda1\sklero Przedsiębiorstw. Robot 'Ielekomu- 
nikacyJn) ch, energetyków i elektryków z Gdańska i 
Szczecina czy brygad z bydgoskipgo ..)letalowc..., 00'0- 
wleOzialnych za instalację masz)'n i urz"dzeń orat ich 
rozruch technoloaiczny. Wykonawcom ofiarnie poroałaj, 
brygady inwcstCJra: mechanik6w, elektryków, hrdrauli- 
k6w, pracov,'nik6w kotłowni i warsztat6w. 
Kombinat przemysłu mie:lnego w Koszalinie, jeden z 
najbardziej nowoczesnych tego t)"PU zakład6w VI kraju, 
bu.dowany jest w calości przez polskie przedsia:biorstwa. 
Budowa trwa od 1971 roku. Zakład pow
taje nakłac!em 
prawie 600 mln zł. Przy normalnej w zakładach mięs-. 
nych pracy na dwie zmiany, osiągnie niebawem moc 
przerobu 33 tys. ton tywca rocznie. W perspł!kty\\ ia zo- 
Itanie w nim zatrudnionych 
wa tysiące osób, w tym 
- po;!łowa kobiet. 
Nowoczesny zakład v,'ymaga wysoko wyszkolonej zało:' 
gi. Na budowle spotykalismy wiele, w wieklZo'ci mło- 
dych, os6b \\' białych kitlach. Ta czl"nkowie zelpołu za- 
trudnionych tu jut ponad 800 osób. Przeszkalani l' na 
pOltczeg6lnych stanowiskach I przygotowani do konkret 
nych operacji technologicznych. S.z:kolenlem kieruje dr 
Inż. J.n 8zorc, Mn6st\\ o pracy w przygotowanie kadrr 
dla kombinatu wkłada wieloletni praco\\nik Wojew6dz- 
kiego Prz:edsie:biorstwa Przem) słu Mle:&npgo, br
.iadzista 
uboju - Felicjan Tuk.nowic&. 
Spore grupy przyszłych praco
rników kombinatu spo- 
tykamy m. in w lablryncip korytarzy I ponad d
'Udzies- 
tu odzial6w produkcyjnych sektora uboju zwierz.ąt. Dziś 
zatrudnieni sa jesZC7f' przy pracach porządkowych. Dzie 
s1ątki młodych kobiet w białych fartuchach precyzyjn;e 
QczYlzczają na ścianach kafle. Inni mają jut za .lob, 

dział w pierw!7ym pr6bnym uboju. Praktycznie pozna- 
li jut zalPty. wysoko zmechanizowanej pracy: napowietrz 
nt'go. transpl'lrtu połn mif.sa. paletyzacji, kt6ra n:e wy- 
m.ga nadm;ernt'!l,' wysiłku ludlkich mieśni. W topia.1N 
tłuszczu czekają na rozruch nOWOCZf'sne maszyny, zaku- 
pione w D'lnil i w szwedzkich lakładach "Alfa-Laval", 
Te właśnie I w
zy
tklp inne zai,nstalowane na pozosta- 
łych sektorach urządzenia I maszyny. użytkowane prz
z 
sprawną załol':( p07'wolą docelowo osląanąf w k.,szalit\- 
s!t im kombinllC'jp pr'emy<łu mj

nego produkcję dzien- 
ną wartości około miliona złotych. 
. 


T. FI8ZB,\CII 


. Stlona 6 


SPOł.ECZEł1STWO - BODZIIII- JEDłłOSTU 


CIos Koszoliń$¥' nr 191 


..W trOłCC t> "[IJZJI f'OrtD6j ft4rt>- 
cłu . j.gt> Ucz. bft1l tD-ł't>,t 'zcz._ 
g6bt4 UW4D' będzi.m1l z-wracaU 
ft4 umt>cni.nie rod.rin1l. Steran- 
niejsz4 oJ'iekq otocz1lm1l matki , 
tDlłehowujqc. dzi.c.. Jeazeu bar_ 
IUt.j rozbuduj.m1l '1IIJt.m ul g 
i J',zJ/wtlejów dle met.k wi.lo- 
Iizf.htJ/ch kobiet J'recujq c 1l ch . 
J!t)
hl.a t jej trweło'c! ItaMWi q 
łatot1ł1l cZJ/nnik tntegrec,i 1J0cjeli - 
It1lc.rnego lJJ'oł.czrilJtW4" 


JAKA 
PZYSZŁOŚĆ 
RODZINY? "" 


1: '" 
 


-.:.. 
 


/ 


" 
" - 


- ..... :.- 


"..r. 


:..-:-: 


fi;:: 


, , 


(Z T.z KC PZPR)  
C HYBA dla nłkolo nie ulep w, t- 
pliwojcl, że trzydziestoletni okrelJ 
llAdowładztwa w Polsce zmienił 
bardzo l1'untownie życia każdej bez 
wyj,tku rodziny polskiej. Przede wszy- 
IJtkim rodzin robotniczych i olromnej 
rzeszy rodzin chłopskich Og6lnie moż- 
na powiedzieć, że rodzina przedwojen- 
na I rodzłna współczelJna to dwa r6ine 
światy, nawet do siebie niepodobne. 
I na tym bowiem odcinku życia naro- 
dowego wyznaczyła swój bieg wielka 
rzeka socjalllJtycznych przeobrażeń. 
Co po trzydziestu latach zmieniło Ile 
w syroacjl typowej polskiej rodziny 
robotniczej. chłopskiej i Inteligenckiej? 
Czy tylko to, że wsp6łczesna rodzina w 
przeciwieństwie do przedwojennej- 
wielkiej, wielopokoleniowej jest 
rodzin, małą. z reguły dwupokolenio- 
wą? Czy to, że w powszechnej jwlado- 
moicl ukształtowało się realne dążenie 
dooslągniecla przez każdą bez wyjlltku 
rodzine samodzielnego mieszkania? Czy 
wreucle to, :!:e w co drugiej rodzinie 
kobieta-matka pracuje zawodowo? 
Ka:!:da z tych Ipraw oddaje Istotę 
zmian, jakie nastąpiły wrodzini. pol- 
Ikiej. sytuaC'je, w jakiej lie ona znaj- 
duje I problemy, jakie przyjdzie jej 
w najbliższym czasie rozwilIzywać. 
Na pierwszym miejscu znajduje sle 
niewątpliwie dążenie do posiadania 
własnego, oddzielnego mieszkania, i to 
mieszkania ju:!: nie byle jakiego, ale 
wposażonego zgodnie z wymogami no- 
woczesności. Na drugim miejscu na 
pewno znajduje sle problem ulżenia 
kobiecie pracującej w prowadzeniu do- 
mu. Na miejscu trzecim - problem 
wychowania dzieci i zabezpieczenia Im 
przyszłocl wedł-Jg aspiracji rodziców 
i zdolnoicl samego dziecka. Wresi,cle 
na miejscu czwartym znajduje sle pro- 
blem osl11gania poziomu życia coraz 
wyższego, kt6relo symbolami stają Ilę 


. > 
.:
 :S 


;, 


.-..... 
-::=- 
o;;. 


ł .- 
.. 


domek jednorodzinny, samoch6d, real- 
na możll
 s"dUBIa urlop6w I' 
l1'anlc" nad,tania u zmienołci, ftU'- 
dy itd. 
Oto dwa Awlaty: międzywojenny - 
I jelo n,dz" widmem bezrobOcia, we- 
letacjl z dnia na dzlefl. bez perspektyW 
kształcenia dzieci I łwiat współczelny 
_ Itaj,cy przed rozwi,zywani.m pro- 
blemów, wynikaj,cych z nadllżania za 
tem"em rOIwoju cywilizacji I dobro- 
bytu kraj6w wysok(J uprzemysłowio- 
nych 
Zaraz po wojnie rozpoczęła siC ba- 
talia o likwidacj. klasowych ir6del 
krzywdy społecznej, potem - o za- 
parantowanle pracy każdemu oby- 
watelowi i o stosown, do możliwości 
państwa wycen. taj pracy - o ade- 
kwatn, do ideał6w 10cjaUzmu ochron, 
interesów rodziny "rzez prawo, wren- 
cie o tworzenie takich społecznych wa- 
runków, -by każda rodzina mOlła być 
Ipokojna o przysdoić swych dzieci. 
VI Zjazt! Partii "rOIk lamował 
"rzysplelzon. batalie o esluniec le 
Itopy iycioweJ Zlodnie z ocze
lwanla 
mi ludzi pracy i lo«ik. IOCjal1styczne 
go rozwoju. Tu warto podkreślić. te 
socjalistyczna koncepcja dobrobytu 
nie sprowadza sie li tylko do samej 
struktury konlumpcji. Jej istotnym ele 
mentem rtlwnie ważnym jak konsumpcja 
jest przyspieszone redukowanie trud6w 
życia pracuj.cej matki, trud6w prowa- 
dzenia kulturalnego domu i wychowa- 
nia dziecI. Polityka rodzinna panU ł 
państwa powiada bowiem wyratnie: nie 
możemy poprzeltać na dotyehczalowych 
lukcesach i ollltlnl
cłacb. pomy'lnnsl! 
ł Ilczęjcle każdeJ rodziny Jest n&Clelnlt 
przelłanklt tworzenia lIezęjllwelo kraJu 
O tym zaś, Ile codziennych kłopot6w 
wclą:!: neka wsp6łczesn, rodzin" pila
 
nie trzeba. 
Dyskutuj.e JJlłzyszłoił Polski, 'ej 
wSp6łuczestnictwo w kształtowaniu ey 
wilizacjl Awiata, nie można pomln,ć 
pytania: a jaka właiciwie jelt przv- 
Izłość rodziny i do jakiego modelu po- 
winniśmy zmierzać? Przy całej IkaU 
trudn
ci z odpowiedzi. na to pytanie, 
na pewno można sprawę postawi
 tak: 
o przyszłości rodziny zadecyduj. w 
pierwszym rzedzie kobieta. kt6ra an«a 
żuj.c sie zawodowo bcdzie miała co- 
raz mniej czuu dla d.omu I rodziny. 
Taka tendencje można przynajmniej 
odczytać I liczb obrazujących aktyw- 
ność zawodowa I apołeczn. kobiet. Nie 
Jat 'ui dzlł żadna rewelacją, że femi- 
nizacja wielu dział6w gospodarki bedzie 
s-ie nadal utrzymyw'ć, jak r6wnleż ni. 
jest już żadną tajemnic" że w zwi,zku 
z dynamicznym rozwojem nowych la- 
łezi przemysłu - zwłalzcza elektroni- 
cznego I precyzyjnelo - wzrastać b.- 
dzie zapotrzebOwanie na prac. kobiet 
w nowych działach gospodarki. Post,p 


t
hn!cmY, eUminu',c prace cieżką. ot- 
wian au"lłaia nW'e "erspektywy przed 
błslet" kt6ra e"allewała już admini- 
luacje, oAwlat., medycyne. kulturę, 
lIrumysł wł6k1enniclY, wnet zaczni. pa 
nować w pl'zamyjle elektrotechnicznym 
I w tej ezęki przemysłu maszynowego, 
Idzie miniaturyzuje sie produkcje. 
Kównoczeinie trzeba }Vycląl::IIĆ W
!': 
sld z ekspansji kobiet na Innych obsza 
rach zaw04ow)'ch. Ot(J coraz wiE-Cej kG 
biet Drzejmuje stanc.wiska od mdczyzo. 
naczelnik6w . ,min I powiat6w, dyrek- 
tor6w Inltytucj! I fabryk: coraz wię- 
cej kobiet anużu.le IIi. z dużYm powo- 
dzeniem w działalności Ipołecznej. Są 
te "race I stanowisk. czasochłonne. o 
nie normowanym czalie pracy. Zjawl- 
Ikiem normalnym jest kobieta- ekono- 
milta, kobieta- ledz.ia. kobieta- archi- 
tekt kobieta- naukowiec. KobIety Ita- 
nowia ok. 70 proc. bloloi6w, 50 proc. 
leOlraf6w. 40 proc:. leolo«ów. 47 prc.c. 
chemik6w. 40 proc. matematyk6w i po- 
nad 32 proC. fizyk6w. Innymi. słowy: 
wraz I rozwojem postepu techniczn.o- 
-naukowego zmniejlzaj, sie obszary 
pracy typowo melklej. 
Swiat - można zaryzykować - zmie 
ru ku feminizacji. A jak wykazują ba- 
dania nad stosunki.m młodzieży do 
nauki szkolnej i akademickiej, dziew- 
cz.ta "rzewyższaj. chłopc6w piln'ością, 
Itarannojcill, dokładnością 1 Ujawniąj" 
coraz wyż.sze aspiracje społecznikowskie 
Słowem - przyszłośł rodziny coraz 
baroziej beclzie zależna od zwiekszają- 
eej li. roli kobiety w życiu zawodo- 
wYm I lpołeczno- politycznym. CZY od 
tej tendencji jest jakiś odwr6t? Chyba 
nie. Dlatego polityka rodzinna musi w 
pierwlzym rzedzie wyci'lać wnioski z 
przeobrażeń w charakterze pracy, a cO 
za tym idzie - szukać nowej kClrlcep- 
cji orlamucjl domu rodzinnego. N aj- 
prosuza odpowiedi - to rozw6j usług 
domowych, A co z wychowaniem dZIe- 
ci? Inna musi być Izkoła - chyba taka. 
kt6ra by wzi.ła na siebie obowi.zek 
otliekuńczy od rana do wieczora. Pi
nll 
konieczności. Itaje Ile rozw6J całodz.ien 
nych żłobk6w I przedlzkoll. W innym 
łwietle trzeba też widzieć funkcje har- 
ceratwa, dom6w kultury, or.anizacj! 
IPortowych. Jedno jest pewne: życie 
rodzinne coraz bardziej traci sw6j ro- 
dzinny charakter w tradycyjnym po- 
jeciu. Jest to - moim zdaniem - nie- 
ubłaialna IOlika postepu. (Interpress) 


JERZY KOCHAS!!IKI 


> 
.. 


...... 
".i...::,;, 


";-.. 


A .... 
'!) ".:-. 
. . 


',\. "'.., 


. -:;..... 


W śWIETLE BADAfł 


".... 
) 


;.. .
... 


...... .;y. 


....;::!; 


..
. 
" 


Fot. CAF - UchJ/młak 


40 TYSIĘCY 
MĘZCZYZNO. KO BIET 


. 


TRUDNE PROBLEMY RESOCJALIZACJI  


przestepcz, drogę. Zadano 
sobie jednakie pytanie, dla 
cze,o notujemy tak duł, re 
cydywę, Ikoro kara działa 
tak odstruzająco? Odpo- 
wiedź jest tyle zukakują- 
ca, te godna zastanowlenia
 
przedawkowanie. Kara 
zbyt długa przestaje pełnić 
swoj, funkcję, jej pozytyw 
ne działanie jest bowiem 
pomniejszane przez bardzo 
niek')rzystne I punktu wi- 
dzenia cel6w resocjalizacji 
zmiany w psychice wleinia. 
Stwierdzono np., że odru 
chowi leku w wl«:kszoścl 
przypadk6w towarzyszą u- 
czucia buntu, Opozycji I a- 
Iresji, w dużym nasileniu 
skierowane r6wnie:!: \'la ze- 
wnątrz, 'ak I przeciw so- 
bie, niekiedy zai jednoczej 
nie przeciwko Innym i so- 
bie lamemu. Oczywiście, a- 


rresja ta 'est hamowana. 
U 71 proc. badanych stwier 
dzono wszakże duże I bar- 
dzo duie ::Isł8bienie mecha 
nlzmu Awladomego panowa 
nia nad emocjami. U 82 
proc. skazanych stwierdzo- 
no ponadto osłabienie kon- 
taktu Intelektualnego I spo 
łecznego, przejawiaj lice sie 
nieufnościII, nadmierną 0- 
strożnościll, a czasem wręcz 
niechęci, bIJd:!: też całk.,wi 
tym edsunlęciem si, od lu- 
dzi. 
ZW(Jlennlcy lurowych i 
odstraszaj,cych dłulośc111 
kar żachnIJ lie zapewne w 
tym miejlcu i z oburze- 
niem zapytaj, - czy to 
przypadkiem nie Jjrzesada 
za'mować siC zdrowiem 
psychicmym blJdt Co bądź 
przestepc6w? 
Zamiast ewentualnej po- 
lemiki warto tu przytoczyć 
dwa illtotne wnioski autor- 
ki badań. Reakcje nerwico 
we - stwierdza ona - z 
punktu widzenia res::ICjaTi- 
z8cji s, zjawiskiem wyląc! 
nie szkodliwym, bo zmniej 
szaj,cym liły readaptacji 
wieinia do warunk6w sa- 
modzielnego życia na wol- 
nClści. Oznacza to, te procl"s 
rl"socjallzacji nie mote II, 
pomyślnie rozwijać r6wno- 


Jest zupełnie .roBUatlałe, te Ipoleezellstwo mUli prze 
clwstawiać Ilę wl.elklm pr6bom zaklóeenla porzlt dku 
I obowllłzuJltcyeh norm. a Jednoltkl Iwałelłce Je, w 
przypadkacb konlecznycb, IzolowaĆ. WInterelle teloi 
spoleczeństwa leży Jednak, by pobyt w zakładzie um- 
kniętym, obok kary, byl takie okresem skutecznycb 
zabiegów resocjalizacyJnych.. umożllwlaJ,cycb Ikaza- 
nemu powrilt do normalnelo I uezclwego życia. 
CIY pObyt w wiezieniu te funkcje .pełnla? Jak od- 
działywuJe na pllycblke wleinl6w? Clekawycb Inrorma 
eJl w bm ukresie dOltare.yły badania dr Jadwili Si- 
kory, 


C elem badań było - 'ak 
piue autorka - zbada 
nie życia emocjonalne- 
10 wi«:ini6w I Ich Itosunku 
do procesu resocjalizacji. 
Objeto nimi skazanych w 
wieku 19-30 lat, pracuj 11- 
cych w przywięziennej dru 
karni i uczących lie ponad 
to w zalladniczej szkole po 
liJraficznej. Badania ujaw- 
niły, że u wszystkich tych 
'Js6b pobyt w więzieniu, 
zmuszający do hamowania 
i tłumienia przeżyć, spo- 
wodował powstanie lęku o 
dużym i bardzo dużym na- 
lileniu. Jest to objaw po- 
iądany, ponieważ jednym 
z celów izolacji wiezlennej 
ma być przecie! powstanie 
bodica warunkowegd, kt6- 
ry w przyszłości niczym 
czerwona lampa ';)Strzegać 
będzie przed powrotem na 


Sct keblety. kt6re chclalyby by.! ",.tczyzneml I 1'10 odwnflt sq 
m..tczyłnl, którzy pragn.llby by.! kobietomi. W dzisiejszych cza 
Mch tego reelzeJu zmartwienie ""tne stclISunkowo lotwo zlik 
wldewet. Noweczelne medycyno zdobylo lut bogote doświod- 
ezenle w zekresie zmianienie ,Ici luaziem. którzy dobrowelnie 
poeldeiQ II. teklemu zebiegewl. Jok dotychczos. .,rym wiodq 
w tej dzieelzlnie m.tczyźnl. At .0 tys. m,tczyzn przeobrozile si, 
,rzy ,omocy ehirurg6w, w kobiety... 
"einformewel e tym niedewne "rof. dr Solvodor Cestcnerel 
_ klerewnik eelelzielu cl1irur,ii "Iestycznei sz.,itole im. Oobre- 
le Semerytenine w lei Anleles erez .,rezes emerykońskiego 
tewerzystwe lekersklege cl1irurgii "lestycznej. Jek stwierdzil dr 
Cesteneres, z lIunktu wielzenie łechniki chirurqicznei. zebie';J 
,rzekszłelcejllcy metczYIn. w kebiet. (lub edwretnie). n:e 
,rzeelstewie w leseclzie wieknych truelneicl. Mówiac Ol m8ty- 
_eh. leklml kieruj.. si. luelzie lIecvelujllCY si. ne t.. n,eletW4J 
rmlen. tydew... lekerz stwlerelril. te nelcreśdel wynlko t8 z 
Jekieh' - Irullnych ele ,rezumienie dle osób "ostr
""vch - 
,rzeiyt ,sychlcznych. Ni.rez ,eelnak seme neturo ekezule 
li. nieeleskenele. Zderze si.. ie noworedek wykazuje rechy 
tvllowe dle e"u lI'cl. ee - wczeiniej CZy I!)óiniei - wymeqCl 
elekenenle wyberu, e w neste"stwie - Interwencji ehlrurgllw. 
Sem IIref. Cesteneres IIrze"rewodził sześć operecji. "rre- 
ksztelceillcych m.tczyzn VI kejDiety. Nie jest jednok reaewele- 
ny r efektew swei "recy. I chv"e truelnc mu sie dzi'\Iić. zwetyw 
szY. te et trzy r tych ..nowe kreowenvc
" ke\!)iet stely si. IIre- 
sMutkami. Z 3 "ezostelych Jedne wyszle ze mClt. nest.."ne "" 
,elnile semebejstwo. e estatnia wiedzie iycie .omol"". lecr 
_ wedlul re.,ewnień chirurge - w ',elnl nermolnie I Jest ze- 
deweleno ze swe' nowel Iytuecjl. 
Wedlut Infermecjl emerykollskiege specjolisty. kobiłlły rre. 
dziej nii meiczyłn; aecyelultl sie no zmlon. .,leI. Prof. Castol'l.c- 
ras oświedczył. ie ..rekerdristo" w tej tek s"ecyficznej riziedzl- 
nie chirurgii lest "ewie n 'eker' r Newege Jorku. który "rze.,ro- 
wedził ei 800 tege rodzelu zebieg6w. Szcrególnym "r>werile- 
niem cieszyI si. en wśr6d "obCItowych. kt6rzy w okresie wolny 
wietnomsk;..i woleli przeobrozl.! si, w kobiety, nit jechc.! do 
Indechin. (PAP) 


legle z rozwojem z.burzell 
nerwicowych. 1 druli wnlo 
lek: bardzo niek.,rzYltna 
jest r6wnlei dezintegracja 
w aferze psychi!d widniów 
przejawiająca lię m. in. Im 
pulaywnością i chwiejno- 
jcią reakcS! emocjonalnych, 
ponieważ prowadzi ena do 
niekorzYltnych zmian oso- 
bowoici wieźniów, staj lit' 
sie jedn, z lł6wnych "rzy 
czyn powrotów na prze- 
Itepcz, drol
. 
Wniosek It,d naluwa II, 
niejako lam: Iltnle
 bez- 
WZllednie mUli przek:manie 
o nieuchronnoici kary za 
przest
pstwo. Sama kara 
to jednak za mało, musi 
być bowiem ona we wszy- 
stkich swych aspektach - 
a wi,c r6wnież wysokoicl 
I warunkach jej odbywania 
- podporz,dkowana celo- 
wi nadrzednemu, jakim 
jest resocjalizacja. I w ta- 
kim kontekicle zobowi,zu- 
je nal tr:HIka równie:!: e 
zdrowie psychiczne osób 
skazanych na t'zasow. izo- 
lację od Ip(')łeczeństwa. 
(lnterpress) 


aAF Al. REJDAlt 


.  'Głos Koszoli
!Ic' nr f9) 


IOIJIICTWO Strono 1. 
,. ....., 
Baiani :::.:"" . 
ptak "." "".,,=,"""-;-<.". .
. ....
.. "........ " 
.. 

. ...... 
pożyteczny 
Bałont. Jak wiado",o, J.st 
ptakiem lodnym odznaczajQ- 
cym II, bardzo smacznym 
millls.m. Ni. j.st to lego j.- 
flyna zal.ta. Należy da Iprzy 
mi.rzeńców rolnika: tępi ston f.'-i >. ... .,' 'j:' .ł:.:... .ł. 
, lo< 
ke ziemniaczanq, chllltni. zja . .. l .. .. " 
da nasiona chwastów. Poza ,. 
tym latwa przy
tosOWU!. sili .
. 
 
do zmienianych przez czlowi. 
ka warunków środowi skowych: 
wyrółnia sili toH. dutq ad- " 
pornościq worunkl ... , 
na surowe , 
klimatyczne. Glównq bazq do , ., 
Itorczajqcq mot.rlal hodowla '\ 
ny J.st Polski Zwiqzek lowiec 
ki, który dYlponuj. 11 bałon 
tarniami. J.dno z nich mi.ści 
lilii w Nowym Przybyszewi. na 
Kiel.cczyini.. W tym roku 
wyhoduj. lilii tuta) 50 tYI. pil ... 
klqt. które będq wypuszczon. -:-..... 
no tereny dzierżawion. p rz.z ,.' .-0;- " 
kolo lowieckie. .,. :..;,..... 
Na zdjlllciu: ogólny widok . .. 
.. ' .. 
batontarni w Nowym Pr:zyby- - ..
. 
 .. 
.. -:-".' 
u.wi.. .. .. 
CAF - Mi.dza " ->:-._- 


HA SZLAKACH 3D-LECIA 


IMPONUJĄCY 
DOROBEK 
ROLNICTWA 


f 


Utrzymanie dotychczuowela tempa rezweju 1'1'ot!ukd i 
rolnej, która w ostatnich trzech latach wzrosła o 1'0nad 
21 proc.. w tym POiłowie bydła o blilko 13 proc., a trzo- 
dy chlł'wnej o prz.$zło ł7 proc.. wymalać bllldzi. makllv- 
malnelo "..ysiłku ze Itrony rolników I dalllej poprawy za- 
opatrzenia rolnictwa w 
rzemYllłowe 'radki prod\}kcjl. 
Najważniejlzym zadaniem rolnictwa, z uwalili na 'zYtI- 
ka rosnące zaI'Otrzebowanie IIpołeczeńlltwa na mięso i jei o 
przetwory, jest I w następnych latach będzie dallze przy- 
spieszanie rozwoju hodowli, a witc I wllechltronnego 
rozwoju produkcji pasz własnych w 100podantwach. 
Trzeba lIię bowiem liczyć z. IItałym wzroltem zapotrze- 
bowania na mięso I prz.twory mięlne oraz na produkty 
witaminowe, a więc warzywa i owoce. Toteż na rozwoju 
tych dział6w I Intensyfikacji produkcji pasz własnych 
w iospodantwach IIkoncentrowany będzie IIzczea61ny wy- 
ailek. 
TrzYdziestoletni imponuj,cy dorobek naszego rolnl
- 
twa stwarza dobry Itart do realizacji tych zami.rzeń. M1- 
mo różnych okres6w. jakie przechodziło nasze rolnictwo. 
nie zawsze tak doceniane jak w alltatnich latach, w 1'0- 
l'ównaniu do rezultatów uZYlklwanych przed wojn, 111- 
C!ząc w tych samych granicach) w minionym 30-leciu 
zwiększyło plony zb6t o ok. 13 q z ha, ziemniak6w o 
e Cl. 
burak6w cukrowych o 62 CI, z" pogłowia bydła w przeli- 
czeniu na 100 ha - o 33 proc., a trzody chlewnej przelzła 
dwukrotnie. A przpciei trzeba było przeszło pięciu wy- 
jątkowo trudnych pierwszych po wyzwoleniu lat na od
 
budowę rolnictwa z potwornych zniszczeń wojennych, w 
wyniku kt6rych ok. 60-70 proc. bUdynk6w zOlltało cał- 
kowicie lub częjriowo znilzczonych, a POIłowie zwie- 
rząt spadło: bydła z ok. 10,5 mln Izt. do ok. ł mln szt., 
trzody chlewnej z 9,7 mln IZt. do 2,7 mln ,zt., a .koni z 
ok. 3.1 mln ut. do 1,7 mln ,zt. 
Pierwsze zRlliewy zb6t zOlltały przeprowadzone w du- 
tej mierze dzięki otrzymanym ze Zwi,zku Radzieckiego 
w ramach pomocy transportom ziarna, kt6rego i obecnie 
dostarcza nam w dużych ilościach co roku Kraj Rad. 
Oczywiście w związku I utrzymującym lię nadal impor- 
tem zbóż i pasz mote ktoś zapytać, dlaczego przed. woj- 
ną, mimo niskich plonów, można było ek,portować zb
- 
że? Ot6ż dlatego, te był bardzo nitki Itan pOlłow1a 
zwierząt. toteż i zapotrzebowanie na pasze było niewiel- 
kIe. Ponadto og61na staanacja iospodarki powodowała 
brak popytu na produkty I lurowce pocp.odzenia rolni- 
czelO. Dla przeważaj,cej cztści ludnołci kraju podlltawą 
utrzymania były ziemniaki; artykuły zbożowe 1 mleko. 
Dziliaj, choC:iat zapotrzebowanie IIpołeczeńlltwa na pro- 
dukty zwierzęce nie jelt jelZcze w pełni 
okrywan., IIpO- 
życie mic:sa i tłullzcz6w Iwierzęcych w por6wnaniu z okre- 
sem przedwojennym j.,t trzykrotnie większe, mleka 
i przetwor6w mlecznych oraz jaj o ok. 60 proc., cukru 

rawie :
.5-krotnie. Ponadto wielokrotnie w7Ioliły obroty 
mi
dzynarodowe artykułami rolno-spożywczymi, przy 
czym ich laldo od wielu lat jest dodatni.. 
Niezbędny jest więc nadal zar6wno import zbM i pasz 
jak tei maksymalny wyliłek ze strony rolników, aby 
,prostać lZybko ro,nącemu zapotrz.bowaniu lij)olecleń- 
stwa na ż>wnoś
, zwłaszcza na mięso i jegG przetwory, a 
przemy Iłu na lIurowce rolnicze. Wy,Uek tym więkllzy, że 
rezerwy produkcyjne w rolnictwie I' jut na wyczerpa- 
niu, a I obszar użytk6w rolnych maleje w wyniku urba- 
nizacji kraju i rozwoju przemy Iłu oraz Ileci dr6g. 
Dla wykonania przez roinictwa Itojących przed nim za- 
daJ'! w następnym pięcioleciu i dalszych latach konieczne 
będzie tworzenie z wyprzedzeniem odpowiedniej bazy ma- 
terialnpj ni. tylko w rolnictwi., . ale takte w przemyśle 
EI'Ożywczym oraz w przemy Iłach pracuj,cych na rzecI rol- 
nictwa. 
Jednym z warunk6w dalszej intensyfikacji produkcji 
rolnej. a zwłRlzcza zwierzęcej, bc:dJ:ie znaczni. szybszy po- 
,tęp motoryzacji i mechanizacji rolnictwa, mimo. t. w mi- 
nionym trzydzielltoleclu wYPoIlałono je w przelzło 300 tYI. 
traktor6w i odpowiedni zeltaw maazyn towarzy,z,c;ych 
oraz w spore ik.ści kombajn6w I innych urz,dLeń t.chnl- 
cwych. W wyniku zachodz,cych na w,i przemian demo- 
irafirznych, z uwaal na potrzeby innych dzlał6w gospo- 
darki narodowej, zatrudnienie w rolnictwie do 1990 roku 
:maleje, jak się przewiduje, o dalsze 2-2,5 mln os6b, 
wobec CZ.IO istnieje potrzeba wydatneJo podnielienla wy- 
dajności pracy i unowocześnienia naszeJ o rolnictwa. Tylko 
więc przy technicznej rekonstrukcji rolnictwa I po wsze- 
cł:.nym stosowaniu nowoczesnych metod IOIlPodarowania 
będzie możliwa maksymalna intensyfikacja produkcji rol- 
nej. a tym sl'lmym zupokojenie rosnących potrzeb spole- 
czeństwa I przemYlIłu na produkty pochodzenia rolnic:z.,o. 
Dotychczuowy wkład rolnik6w w trzydzie,toletnl bilani 
rozwoju naszelo kraju dowodzi, ż. z pełnym zaangażo- 
waniem podejm, oni realizację nie mniejszych zadań u 
r>rogu następnelo 30-lecia. (P AP). 
. 


ot 


r" 


l 


I
: 


. ,,4t. ."

 


..:-.. 
'":--"'> 


. 


.. ", ... ............_ ...:: :.1':':':"
 
 


. 


r 
I ' 
,... 9W' w;,: .,., 4
 


'. ! 


.. I";.;' 


f' 
-:.c. .

.
.:.. 


liN . . 


..,.:...... ... 
.." . 


....,..
.

 
 -,
..;- 


. ......;.... 


USŁUGI BUDOWLANE 
W CENTRUM UWAGI KÓŁEK ROLNICZYCH 


Wain, domen, działania k6łek rolni- 
czych lIą ulIługi budowlano-remontowe dla 
iospodantw Indywidualnych, a takte pro- 
dUkcja materiał6w budowlanych w opar- 
ciu o lokalne zasoby surowcowe. 
Obecnie działalność budowlaną prowadzi 
bUsko 150 rejonowych zakład6w budo- 
wnictwa wiejskiego (dawnych sp6łdzielnl 
usługowo-wytw6rczych' oraz ok. tysiąca 
zakład6w budowlanych, wajdujących się 
w k6łkach rolniczych, embeemach I sp6ł- 
dzielniach k6łek. Wzrastające zapotrzebo- 
wanie na usługi budowian. k6łek (w latach 
1976-80 - jak się szacuje - należy 
wznieść 48 tYli. budynkÓW IIpecjalistycznych 
lospodantw rolnych i ok. 80 tYli. mieszkań 
dla pracownik6w rolnictwa) IIprawia, że 
podj«:ły one szerei krok6w organiza- 
cyjnych, kadrowych I technicznych, abY 
zmodernizować ten dział lwojej 101po- 
darkI. . Chodzi więc przede wlzy,Udm 
o koncentrację usług budowlano-remonto- 
wych w IIpecjall,tycznych IIp6łdzielnlach 
k6łek, znacznie leplze nit dotychczalI wy- 
pOlażenle techniczne brYlad remontowo- 
-budowlanych oraz rozw6j wszYlItkich 


mołliwych llposobów produkcji matwlał6w 
budowlanYCh z lokalnych zalobów lurow- 
cowych. 
Kółka rolnIcz. 1sęda li, IIpecjalizowae 
w budowle oblekt6w inwentarskich - 
przede wlzystklm dla wybranych dziedzin 
hodowU oraz realizować inwestycje 
w swoich jednostkach lospodarczych. 
Rekonstrukcja techniczna pociąga za BOb, 
konieczność zatrudniania WYloko kwa1ifi 
kowanej kadry inżynier6w, technik6w 
i ekonomist6w. Budowa mieszkań dla 
nich - to kolejne ważne. zadanie. 'Dla 
realizacji tych trudnych zadail powołany 
został zarząd budownictwa wiejskieJa I'rzy 
CZKR oraz tworzone są wojew6dzkie 1Ip6ł 
-dzielnie budownictwa wiejskielO. kt6re 
kierować maj, całości. zagadni.ć budo- 
wlano-remontowych I produkcji materl,- 
ł6w bUdowlanych w kółkach na sWym te- 
regle. Podjęto działania, aby zapownić tym 
orkanlzacjom dobrze przYlotowaną kadr. 
budowlanych. Tym aprawom poi....lteon. 
było 8 bm. posiedzenie Rady Gł6W1\.j 
CZKR w Warszawie. (P AP) 


.... - 


NARASTA KRYZYS ŻYWNOŚCIOWY 


łać za Izybklm przyt'fll. 
tem ludn06ci łwiata. 
Przedstawiciele produ- 
c:ent6w 'ą zdania, te na 
brytyjskim rynku - w wy 
niku AOUtykl tanieiII mlę- 
la - w bJe!ącym roku ob 
Ilerwować lię bedzie na- 
wet okrellowe niewielkie 
nadwyżki. Wynikllć one 
będą jednak z wybijania 
ciel,t I ograniczenia Itada 
podstawowelo. Im więcej 
mięla taniego dOI tarczą na 
rynek farmerzy w tym lO 
ku, tym mniej mięsa f '0 
wyższych cenach łJt;d
i. 
w roku przYllzłym 
IItwierdził jeden z angiel- 
IIkich działaczy iospodar- 
ezych. 
PierwszymI ozraklml te 
10 kryzy,u obserwo,.s'afty- 
mi już w tym r:)ku jad 
lIpadek produkc11 mleka w 
rolnictwie anllelllkim. 


(Interpreu) 
-"- 


Ił, 
-. l 
:_ - 


",
,.,:.',. 
. . 


" 


-.....; -:"
- 


FAO OSTRZEGA 


Zasopy tywnoścl Ikurcz, 
lię w tym roku prawdo- 
podobnie do poziomu naj 
niżsl:ego od 20 la t . stwier- 
dził ostatnio na konferen 
cJ! w Londynie dr A. K. 
Boerma, leneralny dyrek- 
tor FAO orlanlzacjl 
wytywienia I rolnictwa 
przy ONZ. Podobni. pellY 
mistyczn. lą oceny bry- 
tyjllkiego miniitra rolnic- 
twa, ryboł6wlltwa i 1 01 1'0 
darki tywnośclowej. Takż. 
prezCl brytyjlkiego Iwi-.z- 
ku producent6w puz o- 
strzela, że trzeba być goto 
wym na najgorsze. Ceny 
mięsa w przyszłym roku 
mOIą zwyżkować o 60 
proc. - jak podaj. "Ti- 
mes". 
Oceniając og61noAwiato- 
wą sytuację żywnościow, 
dr Boerma stwierdził, że 
wedłul oceny FAO aktu al 
n. zapasy żywności na 
Awiecie wystarczają na za 
spokojenl. konsumpcji .za 
" 


ledwie w ciągu 3 tygodni 
i że sytuacja żywnośriowa 
świata nie była dotychcza.:l 
tak krytyczna od rOKU 
1945. Nieszczęście polega 
na tym. stwierdził przed,ta 
wlciel FAO. że wysoko roz 
wlnlęte bogate kraje wo 
lą raczej karmić IIwój In- 
wentarz nit lud'zi w od- 
ległych zakątkach świata.' 
Pomoc międzynarodowa 
dla 11tref głodu zakrawa na 
IIkandal - dodał przed- 
Itawiciel FAO. Co naj- 
mniej 30 naj uboższych kra 
j6w świata wymaga nie- 
zwłocznej pomocy w wy- 
lokości co najmniej S mi- 
liard6w dolar6w w Ikall 
rocznej. Podobną "plmę na 
konferencji zorganIzowa- 
nej przez "Financlal Ti- 
mes" wyraził brytvjskl mi 
nister rolnictwa Ppas!. m6 
wląc, te s, powatnfl oba- 
wy, że w nadchodzących 
latach produkcja ływności 
nie będzie w ,tan!e. nad, 


" 


W noszy'" wojew6dztwl. , w całym IcraJu buduje sIli obecnI. liczne nowocrelne , dute fermy bydła. '
o rdjęciu: oddano oSlatnio cła ułytku f.rma krów w 
lokłodzie Bronowice, noleiqcym do Kombinatu PGR Strzelc. Kraj.ń.kl.. Wzniesiona tuta) pierwsz. w Polsc. obiekty tego typu z elementow dr.wnlanych. 
Zopewniojq en. zwi.rrętem wloiciwy mikroklimat. Sq w palni zm.chanlzowona I wyposażon. w dojarlci "AUa-Lavo''', Zoklada si" ż. udłJi od krowy wyni.si. 
tu na poczqt.k pu.ci,tni. 4 tyl, I w rolcu. CAF - Gowalki.wiCl  


ł 


..n,
l 


"l ł 


, 

..,' 


. :,4.-'.,. 


:t ". 


. -.... - 
.....-..,.
--"'....... __o 


._
 J 


Udany "marla!" 
pszenicy z iytem 
Trltlcale 
zdobywa pola 


- 


Nazwa tritical. 'e,1 
wzięta z łaeiny: triticum - 
pnenic., $ecale _ tyto 
Jut ta ....i
 .knytow,nie 
p,zanicY I tyta, nuywane 
"chl.bem jułn". Ten n
wy I 
roduj zbo!a daj. sie łat- 
wo uprawiać (
al.t. tyta) 
I ma wYlokie wartości Imi 
kow. (po plz.nicy). Plac6\\ 
ki naukowe w rótnych ku 
jacA r>racuj, nad tritlcall 
1\l. la. &ljcU lIiC l1i.. ucze- 
ni wUiency, doświadczal- 
nie wyhodowawuy trltica- 
le na r>iaszczYltym lruncił' 
_ uZYlkali ponad 54 kwin 
tale ziarna z 2,e ha. W u- 
blelłym raku darne tritica 
le zebrano z 22 tYli. ha. 
Analizy ch.miczne wyka 
auj.. ie pszenica zawiera 
więcej bialka, a tyto ma 
leplz. układy aminokwa- 
.ów: konlumencl wiedzą 
te chleb JIIz.nny j..1 bar- 
dziej ,trawny I pulchniej- 
szy 
 łytfllelo. Natomiast 
żyto zdecydowanie 1 6 rujł' 
nad pilenie, tym, te ro- 
śl'lle na lIłabszych gruntach 
nawet na plukaC'h, lepif 
 

no,1 chłody, wytrzymuj" 
bednidne, mrotne zimy 
jest odporne na IUSZę. lejy: 
«łębiej zapuucza korlenie 
!5tJld idea IItworzenla zDa. 
b łąc"ceaO wny,tkie ko- 
rZYlltne cechy obu roślin. 
Trzy gatunki trltical. 'ą 
obecni. wykorzYltywan. w 
twiaoie: wę.ienkil. klna- 
tłyjskie I meklykańlkie. De 
M. rezultaty ')Iialn,t Jjrtlf 
S&ułYftdin .... Charkowie 
wy'uldowal D8wiem odpor' 
IM! na ehłody triticale. kt6- 
re zdałe .gumi. .... pr
k- 
tyce rolnej. 
WUYltkie dotychcus wy 
hodowane triUca!e miałv 
Jedaak powaine mankamł'
 
Iy: te d""że jelt wy,okle 
i łatw') ,iII kładzie. a więt 
iniwa lIa takim pelu I. 
bardzo trudne. Uczeni wę. 
Ilerscy pt)dj(lI 
c próby 
nad odmianami oilkopien- 
nymi. Obęcnie trwaj. pra- 
ce nad zwalcZ80iem innewl'J 
>:agrożenia - chor6b IIZVb 
niczych, atakujących I.au 
Instytut wtlilukl nawi. 
zał wlpółpracę z placówki 
Oli pol
kimi. radzipcklmi 
czecho
łowacklmi, bułlankI 
mi, kanadyjlkiml I ind:v1- 
ski mi. Chodzi o doprowa- 
dzenie trlticalt' do pełnltlC 
ł,czenia wszelkich wart?- 
ki tyta I psunle:v, 1"0 Ita- 
I'Il1wl W lUft Y problem nau- 
kowy. (lnterprellll) Strona B 


OGI.O SZERII 


Glos Koszaliński nr 19.t ,

"""""'
"""""'
 


1!: = I!:!E!5EI!!i!!E!!!!IE!!!I!EI:!!!!!i1!:I5E5!5I===:I!!!!!!!E1 . 


III 
- WOJEWODZKA 
OMENDA . 
III III 
OCHOTNICZYCH HUFCUW PRACY FSZMP 
w KOSZALINIE 
. . . 
III ORASZA ZAPISY CHI:.OPCQW III 
DO 3-LETNIEGO STACJONARNEGO 
. HUFCA PRACY DLA MŁODOCIANYCH . 
III pracujqcego na rzecl III 
KOSZALlIQSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANEGO 
.. w KOSZALINIE, pl. Bolowników PPR 6/7 . 
I!I JUNACY UCZV
 SI
 B
DĄ W ZAWODACH: III 
· M
RARZ-TYNKARZ 
. . 
III · BETONIARZ-ZBROJARZ III 
· CIESLA BUDOWLAł-IY 
. · MALARZ BUDOWLANY \\I 
III WARUNKI PRZYJ
CIA: iii 
- wiek kandydat6w '6-2. lat III 
.. - Igoda rodliców lub opiekunów (o ile nie ukończył 18 lat) 
'III - dobry stan Idrowia . 
- ukońclone 6 klas szkoły podstawowej III 
. W OKRESIE POBYTU w hufcu uClestnicy olrzymujq: 
Iti - belpłatne lakwaterowanie w hotelu . 
- całodllenne wyływienie I odplatnościfl 1. d dziennie III 
. - bezpłatne umundurowanie i odzieł ochronnq. 
III W OKRESIE PRZYUCZENIA do zawodu (1 rok) lunacy otrzy . . 
mulq wynagrodzenie 600 d miesięClnie z moiliwościq uzys ka III 
. nla dodatkowo do 25 proc premii za wyniki w pracy i nau ce 
III natomiast w okresie nauki lawodu wynagrodzenie wg staw ki . 
5,50 d/godl. - 6,50 zł/godl. III 
al PO UKOJQCZENIU slkoły pedstawowej lunacy uClył sl
 bili dfl 
Iii w dwuletniej 11kole zawodowel I równoclesnym laliclenie m . 
sluiby wolskowel i prlenieslenlem do relerwy. III 
r. PO ZAKOrilCZENIU NAUKI absolwenci otrlymujQ praCIII w 
Ul prredsilllbiorstwie. Nauka prowadlona b
dlie pod kqte m 
pracy w nowo "udowanej Fabryce Domów . 
III 
1!1 JUNACY KORZVSTAJĄ I urlqdleń socjalnych b
dqcych w 
dYlpolycji przedlllllbiorstwa. . 
al III 
Iii ZGtOSZENIA do OHP przyjmuje Komenda Wojewódlka 
OHP w KosIalinie ul. Grunwaldlka 20, tel. 237-11, 
coddennie w godl. 8-15. . 
r
 KANDYDACI DO OHP WINNI POSIADAC:: III 
- 
1:1 - poda"le I dokładny łyclOryl 
. - metryk, urodlenla lub dowód osobisty . 
Iii - łwiadectwo I ostatniej klasy IIkoly podstawoweJ III 
II - pisemnq Igodlll rodliców lub opiekunów, połwiadclo nQ 
prlel miejscowy Urlqd. 
.. - TRZY ZDJĘCIA . 
I
i HUFIEC rozpoclqł dliałalno'ł I dniem 22 IV "7. r" ale III 
Iq Jencle wolne miejsca, 
!ł , K-22ł3 -O . 
,====IE!!!!!:II
I!!!!!iEiI!!!5!EI!!!!!5!I===:e.===== ., 


f.

;;;

;:;

;;

::o:
:.i 

 BUDOWNJCTWA ROLNICZEGO : 
ł ..JASTROBETII i 
· KOMENDA 5-1. OHP 78-610 W JASTROWlU . 
pow, Wałcz. tel. 190 
. 
. 
{I 


PRZYJMUJE ZGŁOSZENIA 


ł 
. 
ł' 

 
. 
! 
ł 
t 
. 
. 
. 

 


do 2.letnlego 
STACJONARNEGO OCHOTNICZEGO HUFCA PRACY 


Ul .aUlod.,.. 


betoniarz - zbrojarz 


WARUNKI PRlVJeCIAI 


.. wiek 11-U lat. 
.. ukońclona slkoło 
odltawowa, 
.. dobry Itan Idrow/a - stwierdlO", prlel lekana. 


W OKRESIE NAUKI JUNACY KORZVSTAJĄI 


.. I bezpłatnego lalrwaterowanla w dobrze wyposałonym 
hotelu lakładowym, ' 
. odliety i obuwia robOCIego, 
.. umundurowanio organizacyjnego, 
. calodliennego WJływ/enia za clllljclowQ odpłatnołclfl - 
nadto IstnielQ warunki I motUwo'cI uprawiania dyscy- 
plin sportowych, nauki gry no Instrumentach. 


WYNAGRODZENIE JUNAKOW WYNOSh 


(, 
: 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
I 


e w I reku 5,
.50 lł/lOda. 
e w " roku 6,50-8.50 d'godl. 
I prawem do premII do 25 prac. 


WSTĄPIENIE DO OCHOTNICZEGO HUFCA PRACY _ 
PRZY .JASTROBEOE"' lapewn/al 


.. IdobycIe etrakcy'nego dobne płatnego lawodu, 
.. ukoilclenle Zosadnlclel 51koły ZowodoweJ, 
.. lali clenie lasadniczeJ słutby wojskoweJ, 
.. stołe latrudnienie w prledl/lllbiorstwie po lakońclenlu 
Slkolen/a" 
PODANIA wraz ,e 'wladectwem ukońclen/a IIkoly podsta 
wowej. iyciorysem I 'wiadeetwem lekorskim przyjmuje 


kOMENDA 5-1. 
OCHOTNJCZEGO HUFCA PRACY 
przy 
PPBBR "JASTROBET" 
78.610 - Jaltrowie. pow. Wałcl o I 


K-17 


............. 

 ...... . ... 


POWIATOWA SPOŁDZIELNIA PRACY 
USŁUG WIELOBRAN%OWYCH 
w WALCZ U , 
zaUllada",'a 


łe od 7 lipca "U r. 


urucIJant'a Ul Ił' alczu 


przy al. Zwyc, Wojska Pol5klego 50 tel, 23-09, 2a-39 


Stacje Obsługi SBITIOChOd6"" 
ZAKRES USł.UG stacll obeJrnowal! b,dlle naprawy blełflce 
I awaryjne lak równlet diagnostykIII samochodów osobowych 
I doitawclych, 
ZAPRASZAMY wszystkich ułytkownlków w/w lamochodów do 
korzystania I uslug stacJI 
GWARANTUJEMY równoczejnie wysokq 'akołl! I rzetelno't 
'wiadclonych usług. 


K-2253-0 n..
 


WOJEWODZKI ZAKŁAD 
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 
w SLUPSKU, ul. Grodzka 8 
oqłasza 
PRZETARG NIEOGRANICZON1: 
na wykonanie pOltawienla na terenIe budoWy CW!I 
WZDZ w Słupsku przy ul. SzczeclńlkleJ !lT wiaty P-U 
ze stalowych kutałtownlk/lw Ilętych wg posiadanej 
dokumentacji tYPOWE'j, która znajduje sit: do wglądu 
w dziale adm. in went. WZDZ. Termin wykonanIa 
- 30 IX 1974 r. Oferty w zamkniętych kopertach, na- 
lety Ikłada6 w sekretarIacie WZDZ w Slupsku. 
ul. Grodlka 9 w terminie T dni od daty ollollenla, 
Otwarcie ofert nastąpi 6smelo dnia od daty olłosae- 
nIa, o lodz. 10, w biurze WZDZ. Zastrzegamy lobie 
prawo dowolnego wyboru oferenta lub unlewatnienie 
przetariu bez podania przyczyn. 


K-2279-0 


DYREKCJA SLUPSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 
BUDOWLANEGO W SLUPSKU, ul. KOPERNIK.A 18 
oqlasza 
. PRZETARG 
Da WykonanIe w 1974 roku elewac1l Z budyak6w 
mlMzktlaycb C-klatkoWych bm. nr 4 na Gl. 80blelkle 
lo II/II I bm. nr 2 na 0ł. Zatorle Poludale w 8luPI- 
ku. W przetargu mogą wziąć udz.iał przedsi
biorltwa 
pańltwowe sp6łdzielcze I prywatne. Dokumentacja 
do wglądu w Dziale Przygotowania Produkc31 co- 
dziennie 
d godziny 8 do 15. Oferty naleiy Ikłada6 
w lalakowanych kopł'rtarh do 14 lipca 197-1 roku, 
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 1!1 lipca 19T.. roku. 
o ,odzlnle 10, w biurze Dyrekcji. Przedsiębiorstwo 
zastrzega lIobie prawo uniewa:l:nienla przetargu bez 
podania przyczyn oraz prawo swobodneg:) wyboru 
oferty. K-2284 


URZĄD GMINY w CZAPLINKU 
nr kodu Ta-CłO, pow, Szczecinek 


. 


oqłasza 
PRZETARG 
Da WykonanIe remontu kapltalne,o Szkol,. Podltawo- 
wej we WII Stare Drawsko, p-ta Czaplinek, pow. 
Szczecinek. Zakres remontu obeJmuje prace: rozbl6r- 
kowe, murarskie, stolarskie. ciesielskie, dekarskie, In- 
,talacJl c.o., malankle. W przetargu mogą brać udzial 
przedsi
biorstwa pańltwowe. sp6łdzielcze I prywatne. 
Oferty nalł'iy akłada6 w. tTrzędzle Gminy CzaplInek, 
do dnia 17 lipca 191ł r. KomisyJne otwarcie ofert na- 
8t,pl 19 lipca 197ł r., o ,odl. 10 w Unędlle Gminy. 
Zastrzega si
 prawo wyboru oferenta lub unieważnie- 
nia przetargu bez podanIa przyczyn. 
K-2281 


PANSTWOWE 
WlELOOBIEKTOWE GOSPODARSTWO ROLNE 
w BUDZISTOWIE T8-100 Kolobrzel 
oqlasza 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 
na wykonanie InltalacJl C. o. I wod.-kan., " pawUoale 
handloWym w Budzlstowłe. Wartość rob6t 265 ty.. zł. 
Dokumentacja projektowo-kosztorYlowa do wglądu 
w siedzibie PWGR Budzlsto'WO. W prletargu mogił 
brać udzIał przedsiębiorstwa państwowe, sp6łdzi
lcte 
i prywatne. Termin składania ofert do 15 vn 19Tł r, 
Otwarcie ofert nastlłpl 20 VII 197C r., o lodz. 10, 
w biurze PWGR w Budzlitowie. Zastrzega lit: prawo 
wyboru oferenta. 


K-2277 


PANSTWOWE WIEI.OOBIEKTOWE 
GOSPODARSTWO ROI.NE 
W BUDZISTOWIE 78-100 KOLOBRZEG 
ogłasza 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 
na wykonie zblornlk/lw żelbetowych w Zakładzie PGR 
Pustan. Wartość robót - 360 tyl. zł. Dokumentacja 
projektowo-kosztorysowa do wglądu w siedzibie PWGR 
w Budzistowie. W przetargu mogą brać udział przed- 
ai
biorstwa państwowe sp6łdzielcze I prywatne. Ter- 
mla Ikładanla ofert do 15 VII TC r. Otwarrle ofert na- 
It.pl 18 "U 1974 r., o !rodz. lO, w biurze PWGR w Bu- 
dzlstowle. Zastrzega się prawo wyboru oferenta. 
K-2296 


DYREKCJA ZASADNICZEJ SZKOtY ZAWODOWEJ 
FABRYKI URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 
w KOSZALINIE. ul. Kaszubska , 
oglasza zapisy mlodzlej:y 
II. rok ..kolny Uł74:7& 
na ..au"ę .aHodu, 
. TOKARZ 
. FREZER 
. SLUSARZ 
. MECHANIK 
. SZLIFIERZ 
WARUNKIEM PRZY J
CIA do Ilkoły Jest ukońclenie 
I klas Ilkoły podstawowej 
NAUKA f RWA tRZY LAfA 
UCZNIOWIE w clqgu pIerwsIego roku nauJd otrzymywał 
bllldq wynagrodzenie w WYL '50 zł miesIllIcZnIe 
w II roku 320 zł miesilIlonie 
i w III roku 520 Ił miesillIcznie + premia do 25 Ofo 
UCZNIOWIE BIORĄ udz/oł przy podziale funduHu 
lakladoweg9 
KANDYDACI skladaJQ w lekretariacie Ilkoły nastlllPuJqc. 
dokumenty I 
! - podanie, łwladectwo ukońclenla slko" podslawowel, 
3 fotografie, wykalocen la I okres z ósmel klasy, 
lajwiadezenie stwierdzajqce prrydalnojł do lawodu. 
ABSOL WENO Ilkoły majq zapewnione latrudnlen/e 
w zakładlie K-2050-0 


I 


:: 
,: 
,
,-"""'

""""'-"
  ........................ 
ZASADłUCZA SZKOŁA BUDOWLANA : 


w StUPSKU. ul. Sobieskiego I 
przy SPB Słupsk 
ogłasza zapisy 
NA ROK SZKOLNY "7.175 W ZAWODACH I 
betonIarz-zbroJarz 
."urarz-tvnharz 
cle
la 
NAUKA f RWA DWA LATA 
W CZASIE NAUKI UCZNIOWII! OTRZYMUJĄ 
WYNAGRODZENIEI . 
w I roku 250 do 520 zł 
w II roku .20 do 600 zł 
SWIADECTWO ukończenia ZSB uprawnIa do kontynuowa. 
nia nauki w 3.letnim technikum budowlanym . 
dla pracujqcych 
WYMAGANE DOKUMENrv. podanie, łwladectwo slkoly . . 
podstawowej, wyciqg aklu u. 
rodlenia, jwiadectwo lekar. . 
Ikle. 3 zdjt:cia. . 
DOKUMENrv PRZYJMUJI! SZKOtA POD ww, ADRESEM . 
. DLA CHtOPCOW lamieJscowych lapewniamy Internat ł 
. ZAPISY PRZYJMUJI si, do 31 VIII "n r. I 
K-2148-0 
... ...................... 


. 


. I 


ZAMłENll; trzYJlokoJowy dom, 
wlalny, wycody, o&1'lId. na miel. 
kanI. trzypokojowa lub dwupoko 
Jow. dute nowe budnwnic:t"o 
(Itare komiort) ... Slupsleu (r6tnl 
u do piaty). Oferty I .,GIOI Słup- 
Ikl" pod lir łUI. G-łłll 


POLSIU Zwll!zek Motorow., Obo- 
dek SzkolenIa Motoroweco w Ko- 
l.aUnle przyjmuje dodatkowe la_ 
pllY na leurly klerowc:ów kat. A 
+ B. BU. Zapisy przyjmuje oraz 
tnformacJI udzl,,'a OS:\I KOlaalIn, 
ul. Kllzubska II tet. UI-It. 
K -1173-1 


KWATERUNKOWE I pl)koJe, 
kUC:hnla ł lazlenlea, balkon (nnwe sz\'nso j lolldnle naprawiam., 
budown c:twO) w Nowej Rudzie, maszyny kllęCuJlIC:. biurowI' ..p,: 
woJ. wrnd;o,wlkl" 1amlf!n/ę na po rat). fotocraf/czn8 I Inne unadze- 
dobne w KonaUnie. Wladomo.e:. nla prervzvJne _ M"rbanlka 1\1..- 
BOsdan Kołpacki, 75-łOO Nowa Ru- szyn nhllo",vch Kazlml.rz rr,- 
da, ul. Szpllalna liII. K-IIO/e hau, ul. ('dro':zenla 81t. 15-301> Ko 
IZ311n 7a ,uad .",h..del., uI"."i dl:.. 
lu"no!r! I r':>lrJI1Cblorl"". G-4łlJ" 


MIESZKANIE t-poleoJowe, nowe 
budowntctwo. e o. Zielona GlIra, 
PodCllrn" 611Z, Mllew
ka _ aa- 
mtenl, na podobn. w Kołnbne,u 
K-Ill/e 


ZGUBIONO pl.cz.tkll o tn'cl: Za. 
kład Malarlkl mhtrz Jan Wesler' -....-
.. :.
. .
.:'-
 . 


.' ..kl:
'-- .:-

:
.. .. ł l : ".,"_.. 
. 
 -:i
.".:,:::;
:__-
", __ ..._: 


-.... 


- .'_.';'":
.
ł' . ..,.:: t 
 , 
. .;":"'" -.
.


, 


m .. :': -- ,.'; "";ł 
 ("ij'lł 
:ł
lłtłtmł.l.idnJ 


:_ ;r'

'
 :łłi 
'i ." ,'!i,", .

flhJ-łt 
:."hit!!f 
-- 'n
:c') . : : 


.:
: 
.
:- 


t 
,11 t" , 
f;!i'
»'f! ,', 


..!
,< ,. 
f


1.


 
. 
?
...;.. -"<::"'--' ... :.; 
-I! 
'. - -ą.....: 
 0"0' 


-
 :s..:......: 
=t,.- 


._

.: - ... 


:- -.:.- 


":'{ 


SCian1ł t!w6th 
widowc6tD 
zwróconl! dO 
uL. Zwycięstwa 
n le będą "go- 
lp". Koualit't
ki 
plastyk. Aft- 
dr
f!j Słowik. 
f'.t'alizuje' flO 
flich dwa swo- 
j
 p r Oj ekt 1ł' 
Pi
rwB%!I , 
n Ich jest już 
prawi, skofl(
2'o 
"1/: drugt 
bedzte jego kon 
t!muarją (różfle 
v'arianty lłterll 
,.b".) Czy pro- 
jekt mlodpóf'l 
plo :łt1/ko Sl;O- 
dnbo się koszn- 
liniaftom? Na 
rn2'ie wypowie- 
d2'i SCl ba rdz(t 
<, rńine, Najc7f!ł- 
""ej: ('h l/- 
". ba przyw1łknie 
m1ł_. 


., . ';" , 
;::,

.
 


?:& ,. 


.
-:' : 


;
 


:>:. 


y:"

' 


'__1 


- ': 


_:"":,, 


Fot. 
J. PataJt 


W sprawie obsluli 


Cretb!qjooj 
[;J(!)@
m1 


Brakuje listonoszy 


W odpowiedzi na notatk«: 
pt. "G1y kierownik nOli lis- 
ty..... dyrekcja OUPT wy jaś 
niła m. in. 


Ol1c:ww.my dute br.k' k.- 
drowI', .ktu.lnle w,\o !!'Iej- 
.k:ch rejon. ch dorl!cl!eń braku- 
j. n.m aż I dDrt:
zyclel1. By- 
1\ '"Y"V zmuaze'n' uciec sit: do 
p61
rodk6w. Klerowntk UPT 3 
n.r.nlczyl KOdzlny urzcdow.nla 
I .amochodem lUb t.k.ówklj do 
V." 'zi ...r7e!ilvlki d" nr-' I 
. .....h 
""I. J...t to r07wląz.oJe nleko 
r7y.
n", .1.. konlpc7ne W wlrJ 
'klm r",loni
 UPT 3 zaln'I.lo- 
wano skrz
nki n. kor...'on- 
dencj!! I or.cowr.
K UI'T I 
t:- 
dr l!' tlowozll poctt!!. Adr
..
1 
 
dowoln.j nor"" b.dlj mor;11 ,.,d 
bier.t .woje prz..ylkl. Roz','!i" 
te to 
prawl: dl. ur7o:du n. 
Jtoko,owle. 


Okazuje si«:. że podobnie 
załptw:0110 doręczan:e prze- 
syłek mies7kańcom taki('h 
wsi jak Jamno. Labusz, Kre 
tomino. czy Sarzyno I system 
ten zdaje egzamin. Dziękuje 
my za wyj,ałnienie 


Sprawdzlllłmy ,zc7eI610w., 
zarzuty uw.rte w not.tc. pl. 
,. 7. 'Ob
ty n. .ob't!!" I .twler- 
dzlllśmy. te t.kl. u.łu.1 j.k 
.marowanle pol.7d(lw ciy wy- 
mian. olelów prowadzone '11 
'Y"eo'Htvrznl. I 
t zakl"'cpn 
wyl"nl. dyr
kcja z.klAdu 
nr I ..Polmozb)'tu". - K.ntro 
I. przyr7.lId6w zn.tdu.lllcych tl, 
na .łRł"ov,llII'kn "ł"cn6łltvt""':"'Ivm 
w !!It.cjl Ob.lu«l nr t wyk.... 
ł. Ich pełnIł ,pr.wno.ć technl- 
czn", Ryć mnłe. t.e zarzut ten 
nie dotyczył naszej .tlcjU 
Nasz Czytelnik twierdził 
stanowczo zupełnie co Inn,- 
go. Obawiamy si
 jednak, że 
prtesadził w opllie llwoidl 
perypetii. D?;ękujemy za wy 
jaśnienie. (el) 


Winny zostal ukarany 


Kilka dni temu pisaliśmy 
o niewłaściwym obchodzeniu 
si
 l bezPAńllklmi zwierzęta- 
mI. Otrzymaliśmy odpowi

h' 
Mlejskielo Przpdlli
hiorstwa 
Gospodarki Komunalnej: 
..WyjaAniamy. te wlnnelo 
pracownikIl ukarano pozba_ 
wieniem 150 proc. premII !a 
miesiąc Upiec oraz zwrócono 
mu uwalę nA konlecznoAl- 
właściwf'go obC'hodzenla lit: 
ze zwiE'rz«:taml. Poza tym 
jednocze
nle zakazano wy- 
łapywania bezpańlklch Iwit 
rZ4t po eodz. 6", ów trudne dni. W dniach 
18 I 19 bm. wstystkie skłepy 
musz. być Oczyszczone ze 
zb«:dnych opakowań no I o- 
czywiście należycie zaopatrzo 
ne. Dodajmy. t
 tym razem 
zamiast zobowl.zywać całe 
J)rzedsil:biorstwa i instytucje, 
konkre-tne zadania zl
conCl 
knnkrptnym lud7X!m. Zapew 
np w trolIce o pełne Wy kona 
nie zadań. Wydaje się jed- 
nak. te takif' "prowadzenip" 
la r,czkę" jest potwierdze- 
nif'm obawo rzetelne wyko 
nanie zaleceń. A przp
ież 
wi
le zalety również. od kie 
rownikńw sklep6w. od po- 
117
zeIl6Inych sPrzedllwt'łlw. 
We wllpomnian.. pierwszą 
wolna w tym r(')ku sobot
. tU 
I ówdz'
 okresowo brakowa 
ło chleha. Te n!edo
tatki nie 
m(').a się 
owtórzyć. zwłl5z- 

ta je
1I wiad"mn, te w rll- 
!i
 "Dtr7ebv. doA
 wcześnie 
ll!'łoszonej tlrzez kierownika 
SkljiOIl. można przecież uzu- 
pf'łnił 71101151 pif'czvwa cz, 
mleka I Innych artykułów. 
Tylko na mB,rJ(ine-sip przy 
pomi-namy. że na świ«:to wi- 
tryny 
kl@opńw 7:0'0taną przy 
brane. że zmipnia się jut dp 
korlIcie . pnprawia wy«ląd 
wnetr7:. eo wiadnmo. Żf' 11troi 
sl
 C'ałp mialIto I zapewne 
handlowcv nie zpC'hcł! POzo- 
Stll
 w tvl@. zwła
z('tl!l tf> 
ich 
tllrllnla 
7.yniont przy 
naJhllrd>:;p! rut'hliwvrh uJ:- 
clIch. hęd_ też najbardzlt!j 
wido
zne. 


Ważnym obowiĄzki
m hlln 
dlowców przez w
Ylltkle 
tny dni btdzi
 r6wniet 
obsługa miejsc imprez. wy 
stl'nńw. rozrywpk. itp. T tu 
I';Adanla 
prpC'V7:nw.no. W
7.VII 
('.y wi"t! 7 !t co f jAk nalefy 
robić. (el) 


Dzieci, 
źle się bawicie I 


W zwl"zku z pełnia , 01111 
tury"tyc:r.no-wcz.,oweIO I I 
niepomyśln" POBodlj 
za- 
Ilńskle po,"otowle R.tunkowe 
m. pełne rcce roboty. Obecnie 
lek.r>:e i per,onel dotkliwiej nit 
zwykle odczuw.j" w.zy,tkle 1.- 
kłócenI. \ch pr'cy, 
Dó n.jbardztej .zkodllwych za 
kłóceń mOllljcych st.nowlt. po- 
tencJ.lne niebezpleczeń
two dla 
ludzi potrzebu.lljcych pomocy po 
lotowt.. n.ldy blok.da teleto- 
nó,.. Pogotowi. R.tunkov.eIO 
"rz
... dzieci. Wiadomo. "w 
cz.sil! de'zczU dzieci sit: nudz,,", 
ale Ich telefoniczne z.bawy ." 
wyj"lkowo szkodliwe. 
W nIedzielI: np. przM półtorej 
l:"'" I kiZIlIt" - 
Inn_r, "lIhl. Ikl\l...r) 
17 41 a"l
w. K.re' GnU - 
prolIr. TV CZf!choełowecktel 
(kolne) 
\8.2. Krn.,lłra pomort. za- 
r!\n"""elo 
II In .Sezam" - Dro.r. Dubl. 
(kol nr) 
t'.IO Wy't.plf!nle .mb.s.dnr. 
MonlniskiI!I RepubItki LudOW.J 
1I.2D Dnbranor: PI'lu'ek 
t9.:tfI Dziennik U'V (knlor) 
..20 Wttlm,. 1IIaló-eztrwo- PZG L-S 


PIłOGRAM 11 


wted,: Uli. UD. 8 

 I.'
. UD. 
1.30, lUD. 13 30. It 30. 12.10 


f.M Mlnl6ferty Uli SnUłd w 
repl!rtuar,,' nnpularnym 1.35 W 
r.
;nw.m ty.lu 1.45 Pnrvlvwk. 
1,15 My 1ł I,łll Muzvk. .nnt! 
Itr"rh" "nn Ąntvky.o.r,., t kU- 
r.nt.m 9.20 J.z" I łll Od WI..I- 
k'..n Prnl.tllrl.ltt "n M.n".."U 
r.IO<'"w
ln In.1Io Rnzmq't...4e1 11- 
t...."l' najdObitniej nle.potykany dotąd w hlltorll 
Mlltrzoltw Swlala fakt obrony dwOch rzut6w 
karnych I to w meczach. w klórych .trala br.m 
kI mOlla oznaczać bal dzo wiele. 
EDWARD SZYI\oJKOWIAK bramkarz 20-lecla 
(Polonia Rytom): TomalZewlkl JUI jwlelnym 
bramkarzem, broni z wielkim szczdclem I wy- 
CZucIem. Brak mu Je"n.k leszcze dojwladcze- 
nla l.k potrzeDnelo plłk.rzowl Ira'"cemu na 
tej pozycji Z latami wyeUmlnuJe 
hYb. biedy, 
po ktOrY
h pOdcZ.1 mecz6w z Arlentyn" I Szw.- 
cj" cierpła mi IkOr.. Obrona dwoch rzutów kar- 
nych 'esl wielkim wy
zynem Tnm.newskl LO 
duh 1.lent, pOplrty Iwletnyml warunkamt n. 
zycznyml, wymala jednak j.szcz. szlifu. 


.YI, A, CbodOl'oWlId _PAl 


" aerCl8? Na 
 my'l' olarnęl, ..e 
BldJałd. . 
Nieudolnie prńhowal pnekCtna6 ..melo Ile 
ble, te lama IIInkała lU". DIaelelo, u jel!'o 
baku, ..rala tę nlkł-flmn
 rolę IZplelaT Tę 
podlił komf'dlę... Czy jednak byla ta kome- 
dia? Te t'hwlle oddania Ilę bps Iranie... Ta 
pelna farll ilłdza kocbania II, a alm... Ta 
Iłzułołi... 
N
. Nlldy nie _naJdzie oilpowled:zl... A 
jeduk en mu. wlt'dzlei. Do dIabla I Shul- 
,em I _ JeIO koatraktaml, I _ Jel'o natrętnIl 
JP'uJainlł., 
Wypuklł _ r«:kl a:zklankę, kl6ra rozalrzall 
kala Ilę na podlodze. R.ównoczeinle poczul 
alę Jak malEyna wprawiona w ruch, wlzYlt 
ko w alm nade zalrało. Tenl mńzl funkt'Jo 
Dował, Jak dohrle ukręeoDJ mecbanlzm. 
PreeY'IY'Jnle, Jak Idyhy on .am miał kont- 
rakt do ,"",ykonania. NOJa holala 'o mocna, 
ale nie p1'Zellkadzało mu to wblt'e na drę 
po It'hooarh: przelkaklwal po eztery Itopnle 
naraz. Wielkimi .ulllml doblrał do malrKo 
pokoiku. zarnerwowanel'O do Jel'O ollobl:dr- 
10 ubiku. OdrYlI'lowal cleikle drzwi mł'tltlo 
wt'J .zafy, Wyrlll.-nal IIIwńJ 11tary P. 3A. który 
przellledl I nim drullI woJnę iwlatowlI, ale 
wrląt jeszcze .tano",n daskanala broil. PIII- 
tolet hy) .tarannle nanllw1ony. Nasad. fnnk 
ejono1\"ala plerWllzo"ednlr. Jf'dnym palrrm, 
ze wkl"kllKrlą. aaładowal prlny mu-azynek. 
WJlrowad'F.lI kulę do lufy, 7:ablokowal kurf'k 

zplecle6Itw. I Jednym Ikoklem wypadl z 
Pfllrlljv. 
Na dWIII'W uoe była Jasna I ebłodna. Ns 
nlpł.!p ml......I... ....,I.zc'l.. Alp 
 nI,. nIp ł',.111 
I ."10 me wIddal. Na wiOla, ebl64 &pl,. 


SliF'1GI!i ::1ACQull.....A
Ó 


***'*.......* 


Plęclob61 
nalsllnlelszych 


Nletypow" ehoć deuw" lm- 
preza był rozrt"yw.ny w Blalo- 
lardZt. turniaj o mi.trzOltwo 0- 
krlll u w plł=clobojU clIltarowym 
Najleo81 IZtan
1łcl okrelu 
.. 
mlalt na pomolcl. ltanllli tym 
raz
m na bobku I walczyU: w 
bielu n. 10 m, wpięcloskoku. 
w oehnleclU kul" w klasycznyrtl 
podrzucie sztanll oraz w przy 
IladZle z. sztan.". 


Jak .Ię okazalo. .z tanll'cl 
naJlepl1 na pomokl. byli rów- 
nld beZkonkur.ncyjni w pilIcto' 
boju. 


, 
Najlepsz. wynlkt ollunęll: 
PIotr azarnlewlea (członek ka- 
dry narodowej Junlo1'Ow,. Mlro- 
.Iaw Rudnik (obaj BUdow"nl 
KOlzalln) oraz Tad.ulz Itudztń. 


Ikt (ukral tR) 


I.OperacJa tAGIEL' 74" 
Z ,udziałem koszallnlan 


Pojutrze prz
z kanał lą- 
czący Jamno z Bałtykiem 
na morze wypłyną dwie ko- 

7alińskie szaluPY wio
łow
; 
żaRlowp popularne "dt'zety , 
które UC7estniczyĆ b«:dą w 
imprel.ach związanych 
 or- 
ganizowanymi z okazj
 30- 
lecia PRL wil'lklml ml«:dzy 
narodowymI regatami żejtlar 
skimi pod nazwą "OperacJa 
ZaKlei-H". 
Warto tu dodać, że udział 
koszalin la n odbywa si«: pod 
patronatl'm naszej gazety. 
Obie iednostki na tylnych 
masztach b«:clą niosły żagle 
z olbrzymią winietą ..Glosu". 
KoszalinlanIe w drodle do 
Gdyni odwiedzą wi«:ksz

Ć 
koszalińskich I Rdańllklch 
portów rybackich. Przp.b
wa 
jący na wczasach w mlPJsco 
wościach nadmorskich b«:d
 
mieli zapewne okazj«: wi- 
dzieć ich na morzu. a w nie 


kt6rych przypadkac}; Ipot.. 
kać Ilę z naszymi te,larza"" 
mi. 
Rejs obu jacht6w zor,anl 
zowany został przez Kosza- 
liński Klub Morski LOK 
Tramp I spkcję żl'glar!!k, 
KS "Gwardia". Warto do- 
dać, że kos7allńscy żeglarze 
uczl'ltniczyć b«:dą we wszyst 
kich Imprf'zach związanych 
z tl'gorocznym "Operation- 
Sail 74". 
Start do tegorocznych re- 
gat odbędzie 11«: w Kopen- 
hadzp. Stąd kilkadziesiąt 
jacht6w z całejto świata wy 
startuje do Gdyni, jtdzle 
znajduje si«: mpta. Wśr6d 
polskich uczestników znajdu 
je si«: miE:dzy Innymi frega- 
ta ,.Dar PomorLa" - zwy- 
cięzca poprzpdnich regat 
..Operation Sail", kt
re od- 
bywały ste_V{ Kilonii pod- 
czaJ [jtrzysk Olimpijskich 
w Mon-achium. (R) 


Wysoka forma kaJakarzy 
wałecklch 


Jak nal p.)lnformo wał trI' 
ner kajakarzy wałeckie,o 
Orła, Marlaa Matłoka na 
zgrupowaniu kadry narodo- 
wej z mistrzowskiej czw6rkl 
Orła Wałcz przebywa tyl- 
ko trzeł'h zawodnikńw' Ste- 
fan Jarmolowlc7:, Grzf'l{on 
Kolian I Kazlmlt'łZ Górecki, 
natomiast KrzYllztof PrOCY- 
Izyn zrezygnowal z obuz6w 
I zgrupowań, poświęcając 
się pracy trenerskieJ. z mło 
dzieżą. Nie znaczy to wcale, 
te zawodnik ten, 
najdują- 
cy si«: nadal w znakomlt
j 
formie, zrezygnował z karle 
ry zawodniczf'j. K. Procy- 
szyn nadal b«:dzie bronił 
barw swego macierzystego 
klubu. 
Ostatnio kajakarze Orła 
uczf'stniczylj w kilku Impre 
zac h międzynarodowych, no 
tując na swym koncie spore 
sukcesy. G. Kołtan I K. Gń- 
retki, mając za partnerów 
W K-4 Oborskiego I Sieradz 
kiego zaj«:1i trzecie miejsce 
w wyścigu na 10.001t w 2:y- 
tomierzU (ZSRR). Natomiast 
w B"lgradzie czwórka w 


Ikładzle: Kołtan, Górecki. 
Oborski, Matysiak zwycię- 
tyła n' dYltansach 1000 rn 
l 10.000 m. 
Trzeci kadrowicz Orła. 
Stf'fan Jarml!łowlcz starto- 
wal w AustrII I w BułgarII, 
gdzie wraz ze swymi part ne 
rami z kadry narodowej za 
jąl r6wnleż czolo we lokaty. 
W Wipdniu, walczaij,!n wy- 
gral ponadto wyścl, jedy- 
nek: 
W ub. miesiącu osady Or- 
ła go
ciły w Neubrandenbur 
gu (NRD), gdzie uczestn Iczy 
ły w spartakiadzie młodzie- 
ży. Warto dodać, że mlodzi 
kajakarze Orła już po raz 
dziesiąty spotykają lię ze 
swoimi r6wieśnikaml z NRD. 
Jubileuszowe regaty przy- 
niosły zwyc\«:stwo ek!pie Or 
ła. Spotkanie rewanzowe z 
reprezentacją Neubranden- 
burga odb«:dzie się w Wał- 
czU 7-8 wrześ,nla. W 
ega 
tAch tych weźmie r6wlez u- 
dział reprezf'ntacja k8jak
- 
rzy okr«:gu Vidin z Buł
a
ll, 
z kt6ryml wałcunle naWI"- 
. zali 
ci"ł" kontakty. (sn 


JUNIORZY GW ARDU 
W CZOŁOWCE NAJLEPSZYCH 
W KRAJU 
Dobiegają końca rozgrywki o mlltrzostwo PolskI junlo- 
r6w pionu gwardyjlkie,o. w.)
ew6dztwo. nasze reprfl.zen: 
tują mlodzi piłkarze kosJ.alińsklej GwardiI. Jak dotąd spl 
sują si«: oni bardzo dobrze. Wychow
nkowle trenera 
L. Demydczuka zakwalifikowali się do fmałowej czw6rki 
najlepszych zespoł6w w kraju. 
Kosza1inianle w dr.xlzt' do finału zremisowali w Olszty- 
nie z tamtejszą Gwardią 1:1. a w Kosz
1ił:łie pokonali 
Iwoich Imlennlk6w %:0. Nast«:pnie spotkali Się I zespołem 
ubiegłoroczneRo mistrza - OlImpiII Pozna6. WYJrywaJllo 
Z'O w KOIzalInie I 1:0 w Poznaniu. 
. Finałowy turniej z udziałem zespoł6w Wlsly Kraków, 
GwardII Warszawa. PolonII Bydgoszcz I GwardII Koszalin 
odbęd'Zle lię W Białymstoku w lierpniu. (In 


wanle poJazdu da ezaau powrotu wlaśclelela. 
SUllan zawlozla JacQues'a do Mentony, a on 
Iprowadzlł .amoch6d do wilii I wltawU da 
la raZu. 
MImo zimna z ez01a lal mu Ilę pot, kiedy 
blt'd do larazu. wywalił niemal dnw1 I 
wilk oczy I do lamochodu. Gd:zlE'Ż je ,t klu-, 
ezyk do kontaktu? Achl prawiła, w przeJr6d 
ee na rekawlnkl. 
Silnik nie chrlał Ilę zapalli przel pewlea 
eZB!! I .JacQuell Ilę denerwował. 
Wr"ucle lac:z
1 life ohracać I .Jacquel wy- 
prYllnąl Jak Itrzala. Tylko dzlf:kl przytom- 
nemu Ikr«:tnwl omlnąl mf'rcf'dela, ale o malo 
co nI" rozbll bramy wJazdoweJ. 
J8ł'quel mial duh handlrap w Ito!IUnku 
do ShuJza, ktńry narowal na plrtnałcle mi- 
nut. Ale mńd te Iwloke nadrobl6 I przed 
nim przy by i do r6żoweJ wilII, 
Sbull by tam II" dOItai, mu!!la' I"cbae 
na IIIOllę, dotrzei do droll'l z Mentllny I wje- 
chai aa trallę lIerpentynaml prowalhąrą na 
eam uczy t Wll!'órza. WJud ten ł-ył prawłe 
te nlt'wldoczny od Itrony "ZOlIY'" Mf'atony. 
Pon tym, ołZt'd doJazdf'm do tej droKl, naleia 
lo mlDlłi dwa wJazdy na Inne drllikl. ktllre 
nie dorhodzlły na IZC7:Vt WlKII"a. Można 
wlęe hylo pn
p""zrzar'l. it' ShuhJ zatnyma 
lilie, hy lapytar'l o droll'e na w'F.l'ńr7.e. mote 
naw"t w ktllr
'mA mom"ncle pomyli tralle, a 
w ka7.dvm ra'F.!" IIlr opói.nJ. 
Albowiem nie m6d w1..dzler'l o tym, tr 'fa 
wllłą Jał'Ques'a znaJd".łe Ile kam'..nl"ta "..ńt 
ka, kt6ra wlaAnle prowadr.l do róźowrł wil- 
II. 1-ywoplot I tarniny uJmow.1 JIł w hard7.O 
wą"kl Kol1lt't, tak te samochńd 11 Icdwoiclą 
m611 tędy pneJecbae. ' (c.d.n,) 


.;; ZACZłłłiD 
Ui 
\

 W tJlLLJtS 


Tłumaczyi: P. Nonad 


(1") 


wal na wZI6na, r6wnoculnle I nOCII. Ale 
nawet ale poczul zimna, Mercedel, ktory ku 
pił po wyjściu I kliniki, Ital nkryly w cle- 
nIn. Skoczył ku niemu I zallladl la klerownl 
e'ł. Kiedy Jednak chclal rulZYć I mleJlca. 111- 
nik mIlczaI. Z zacleklośclll nacilInIII kluclyk w 
koatakcle, I furiII pnydulnł pedał pnYlple 
Izenla, ale b"l rezultatu. W koilcu Złt'ZYlnO- 
wal. Zrozumiał WSzYlItka. Hany Shull byl 
prawdzlw,'m zawodoweem. Pomyilał o irod. 
karh olltrożnoścl, by wylączyi ..a I akcji. 
To z pewnoścl
 palee rozdzielacza. Odwiezie 
lO potem, razem I balaiem Su san. 
Ta bylo Ibyt Iluple. Znlechecony. oparl 
elolo na kierownicy. Na Susan wyrak la- 
padl. On nic Jui nie moie dla nieJ arohli. 
Nalle rozprnstowal "e, przypomniala mu 
Ilę, ie w ..aratu jelt lamoch6d. 
Wlaliclelrl wilII byl paryianlnem. W cza- 
Ile oltatnlch wakacji wl"lkanocnych mial wy 
padf'k na lEollle do Mł'ntony. Reperacje zJe 
cU jednf'mu I tuleJlllYl'h ..aratyltow, mnlllal 
Jednak wyJC!cbal\ :zanim robota 10ltala ukoil 
t'zoaa. Pro!!1J wlęl! .Jat'quel'a, Jako o pnYlło 
I'e. o oilełtranlł' wozu pa reperacji. ponlewał 
lakład aapr.wety ale loddl II, aa larato- 


,Ol.' &...a1\o\8IIl" .. .r._ 11l1li 
..uL '-łI"\& I_legI... - ... 
Zwycl.olwe ",,1. (buCI'.... IIV.ZZ) 
71-10' Ce..all... lel.I_" c.nl'... 
.. IJt-II IIOCRf .. ..,,1"11111 ...... 
1....1) PacL OGCL I I.".to". .. 
....... ...., _, 
 . ,0-. 
III-Ot. ..I" red, - ", -111. _ 
..". taeL - U,-17 O.,at" -- 
,,._-SpOl_cln, - l" -'4. 0_ 
Mlcl'" .. II3-S1 .01", - las-M. 
Mlel.kl" III-n. .__ 
BId "'-17. I_le., 
U.-to I 1"-1' 1_'''00'_1 L_ 
_lei 1 C....lnlkall1l - 150-11 lo. 
d_cle .....e t..I ..Ihacle La....... 
.. "I . I".U. 
.o., - "'-'1 
..Ol.. 51......'. - ..Iao ,-..._ 
_ .. ' 1tI...e ,...... ......" .t 
""L al.... Osi...... K...e"" 
cIIl..e 11V,CI_lcIWe "010.... - 
... 'awf. l'I_e 17.. rł-Jl' .. 
..."... .el ... ., lIVal"" ... ... 
__r.e C""e len... - .,. Ił. 
.......In. - .. II. ..I,ec.... . 
lIP d. ..c.... - ....1) ....'......141 
.n.... _I.... "ato_n. _ 
Mdolal, . "'e..lv" Pnaclllełl._ 
_ u_ '.....nl_lo ,'... '"IW 
tł. IIV.._Iklc/l nlo....oc, e w_..- 
.ocII ł".........tDł' udllelalo ..,,1'- 
II. ,...6-ło1 __u.". ....." W,.. 
dowe.. C...aU....... W,down,c'.. 
.,._e .5_ .."e.a-Kllat'.. 
.ue..... .. .ewta 111ftd... na 
JS- '" le.."I... ....'.al. I.Iel. 
Illnn. . 1__11 flecI"'" ..... 
w. la"acI, O.allc..... Ke...1In 
lit, "'h."e L_..e .1. N, lItCI" 
- "'I. 


.