/GK_1973_287.djvu

			_
 O O
_._i
 
zn_ 

Q powstania Komisji Edukacji Narodowej 
Sejm PRL' u chwali I 
nowy syslem oświaty 


tr 10-LETNIA SZKOŁA $REDNIA DLA WSZYSTKICH 


"ARSZA W A (PAP) 
· WCloraJ punktualnie o ,odl.' rolPoczęło 
lIę posledzeule Sejmu PRL. Na sali obral 
włród pOlllów - EDWARD GIEREK. W la- 
wacb Rady Paflstwa laJęll mlejlca Jej czlon- 
kowle I przewodnlczlłcym Rady HENRYKIEM 
IABŁOIQ'SKIM. 
Obecny byl prelel Rady Mini Itrów PIOTR 


JAR08Z£WlCZ wral I cdoukaml ,ablDetu. 
W lołacb dla publlczDołcl obradom przysiu 
chlwala Ilę liczna ,rupa DauczycleU I mlo- 
dzleły. 
Prowadzl\cy obrady marszalek Sejmu 
STANISł,AW GUCWA trzykrotnym uderze- 
niem laski marszałkowskie.' otworzyl to SIcze 
g61nle uroclyste pOIledzeole. 


Egzekutywa IW PZPR 
pozdrawia nauczycieli 
w DDlu Nauclyclela . . okazJI ZOO. roclnlcy Komisji 
Edukacji Narodowej. e,zekutywa Komitetu WojeWódz- 
kle,o Polskiej ZJednoc.oneJ Par&l( Robotniczej prze- 
kaluJe serdeclne pOldr.wlenla nauczycielom. wycho- 
'Wawcom. pracownikom naukowym I administracyjnym. 
ZDane IIł I doceniane relultaty pracy I "llugl naszej 
kadry olwlatowo-WJchowawczeJ. w rękacb kt6reJ IPO- 
Clywa odpowledllaln0ł6 za WJklsłaleenie. wyobowanle 
prawie ZOO tYllęcy mleu.dców Ziemi Ko..aIl6IkleJ. 
SYltem ołwlatowy w nul)'. kraju przecbodll kor.yltulI 
reformę. nauclyclele q w pierwsIej linII Jej reall.ato- 
r6w. Od prled..kola po "y.lze uezelnle ceral lepiej wy- 
pelnlaj, oni swoje obowl,lkl. kt6rycb efektem lit Ideowi. 
..sobnl w wledlę. prsnotowani do tyola I lawodu absol- 
wenci 11k61. Mlode pokolenie budownlclycb 10cjaUzmu 
Jest nas.ym wsp61nym dobrem I wlp61nlł latylfakcJlł. 
Z uroczystej okalJI e,zclnltyWa. KW PZPR Iklada nau- 
olyclelom Ilczere podllękowanla I tyclY dalsI ej pomyll- 
nołcl w pracy zawodowej. po..)'tlnołcl w tyciu oaoblstym 
I Ich rodzin. 


EGZEKUTYWA 
KOMITETU WOJEWODZKIEGO PZPR 


p- 


Słowa uznania 
odznaczenia 


I 


Jak jut lntor
ow.Ułlh", dz1 
lia, w KOIzaUni. odbtl
 ,I, 
woJ
WódzJd. Uł'Oci1stołcl Dnia 
Nauozyciel.. Przo:1,tawiełele 
władr W'tM . ka JII się zw . yróinl. 
'ącyml '
 ! ,wej pracy ped, 
,olami o' ',,1':tywem ..ośwl.to 
*1m. o go %. 11 w '111 Prezy 
dJum WRN. 


liiiIm 


...nietyle kto, 
ile col 


Na pewno wam. Jeat kto. 
kiedlł. gdzie, II kim. co. W 
'prawie Jednak t'UgowcJttła 
niedomagań i ,labolct W na 
IZlłm codzłennum £Vciu naj 
watnie;ne ;elt CO. A. nie 
Jest'! Zob4cllmll. 
Obt/watel. naz1Di;mt/ f10 
8zart/m Obt/wat.łem
 które 
mu WClU Iłt dach na głoWł. 
darmo int.,.weniuJe. Nie po 
pra"'ła;q, Al. "iec" ttllkO 
.aulefQftuJ.IC'l'OS ,"brieJ 
'zt/, nrall btOt'q Ił, do. robo 
ty. Dłacze,o? 
Ktol inny IkłcldG reklamo 
rit, ile mu napraWiono 
,prll,t. Skutek, - Jak tot/uJ. 
to prll1fPCZdku SlIarego Obli 
tDGtela. Nawet nte chcą . 
nim roamowwc!. Wt/ltarclI, 
;ednczk interwencja KO- 
GOS wotnłe;.z.go. bil ,pr4 

 III1IbJco załatwiOno. Z"O 
IDU - diaclIego'! 
. Po . ,pro,tu: w&q/.
ko to 
ptJchnie nczdal Juftiepd- 
Itwem i azlochełc%t/łnq. To 
Iq wł4lnie te przdlłtki ,ta 
'ego - mówiqc ;,zt/kłem 
naukowym. Zalatwie-nie 
Ipt'lJWV zaleiv od . tel1 0 
KTO. a nie CQ! Nieatett/. 
choruje "a tę chorebł wie 
le ;eszcze ftO.zt/ch biu", U-, 
rzędów, kierowftików, fta- 
czelników. dyrektor6w. 
A potem mamli ,i. dzf- 
włc!, że Sza.rll Obt/watel in 
ten.oeftiu;qc w 'IWO;e; "p!'CI 
wi, . omij4 .t»ł4Ś'IIie te 
biura i urzętlll, tt/ch kie4'OW 
nUtów, na.czelnik6w I dll r p.k 
torów? Za,ypu;. natomia'f 
U,tami i interwencjamł 
wszystkłe W A2NE osoby w 
kra.;u, nawet t. NAJW A2-_ 
lilEJSZE. ,etp. 


WuoraJ utoczyate' lpotk
la 
.,an!aowaoo ... w.Z8atklch 
Izkołach w województwie. O- 
lroliczJ;1ośclowe akademie odbY' 
ł1 li, r6wniet w nauycb u- 
czelniach: kouaUńślriej W}'t- 
at,j Szkole Iniynlerakiej oraz 
lłupskiej Wytlzej Szkole Na- 
uczycielskiej. W .zkołach 
łwląteczny dzień upłynął pod 
hasłem: młodzlet IwOIm nau- 
czycielom. Uczniowie wlp6lnie 
z wychowawcami uczestniczy- 
li w odbiorze transmisji t
lewi 
zyjneJ z obrad Sejlpu PRL w 
Iprawie ,Ylltemu edukacji na 
rodowej. Nastr6J atkolhych 
IPotkań akcentowały WY ,,
py 
zespołów artystycznycłł, ucz- 
nir.wie ,:1ziekowaiJ \\"ychow,w- 
com I.twlatami. 
W trzech powiatach: by;;ow 
Ikim, miasteckim oraz szcze- 
cineckim odbyły lIę wczuraJ 
powiatowe uroczystolei Dma 
Nauczyciela. W pozolltał.1"ch po 
wiatach ma się Je organizować 
w najbliższy poniedziałek. 15 
pddzJernika br. 
Uznaniem zasług wyrótnlaJą 
eych się pedagogów były od- 
znaczeni. pańatwowe, odznaki 
ZNP or.az licznie przyznane na 
łl'od1 D)lniatr. ołwlaty I wy- 
cJ\owanJa. Jak r6wnle! kurat4 
ra n..zelo okruu szkolnelo. 
(emel) 


dok. 
na sir. 2 


110 kombatantllw s !SO ucultnlkll,; slotu byłych lołnlem bit. 
wy pod I.enlno I o Berlin. odznaczonych 10ltalo pnez Rad, 
Pailltwa knytaml Kawaleuklml Orderu Odrodzenia Poliki. Na 
pieniach ..llnionych zbowldowcllw ..ldnleJII IIczn. medal. bo. 
, Jowe I ordery. pollka Ludowa WYloko ceni lołnlenJd trud l J.J 
uJlepszycb Iynllw. 


PR01.E7'ARIUSZI WS'ZYSTRICR RRAJOW P..
CZCll sr
l l 
' Nakład: nUł3 
A 
CeDa .1 zł 


KO SI A L I NSKI 


aok xm 


Nledllela. Ił paWllernlka 1973 r. 


ORGAN KOMITETU WOJEWODZKIEGO PZPR, 


Nr 281 (6173) 


Fot. JeliZII Patan 


I'ot. leny pataa 


Od Lenino - przez Kołobrzeg do Berlina 
'wiódł' szlak boiowy 
Ludowego Wojska Polskiego 


x ..J..6ukll u.czyll.Acl . 1.lo
m.. 
(Inf. wlasna) 
Dwustu pięćdziesięciu byłych iolnlerzy l DywllJI Wojska 
Polskiego. uczestników bitwy pod Lenino I Izturmu na Ber- 
lin przybylo wczoraj na Ilot do Kolobrzelu. Oddali oni 101- 
nlenką cześć tym. którzy padli w boJacb. Władze partyjne 
I administracyjne wóJewództwa reprezentowali Cllonkowle 
e,zekutywy KW partU I II sekretarzem EW PZPR. JANEM 
URBANOWICZEM I przewodniczącym Prezydium WIlN. 
STANISŁAWEM MACHEM. . Na Ilot prlybyh przedltawl- 
ciele Prezydium Zarządu Okręcu ZBoWID. bratnicb Itron- 
nlctw polltycZDych, FJN. Ludowe,o Wojlka Pollkle,o. orga- 
nizacJi społecznycb I mlodzlożowych, wladl KolobrzefIL 


Referat okolicznościowy wy 
głosił prezes Zarządu Okręgu 
ZBoWiD, płk Stefan Sokolow- 
IId. Na wstępie przypomniał 
on, te trzydzieści lat temu. 
12 pa
dziernika 1943 roku pod 
Lenino stoczyła krwawy b6j 
I Dywizja im. Tadeusza Ko- 
ściuszki. Jestem przekonany 
- m6wił prezes ZO ZBoWiD 
- że każdy żołnierz tej dy- 
wizji, nie tylko oficer polilycz 
ny, ale także szeregowiec - 
byl świadom, że Jego trud 
oł 
nienki. krew koleg6w fronto- 
wych tworzy nowe wielkie 
wydarzenie historyczne, o waż 
nej jakości pOlitycznej. 
- Drodzy Koledzy "kościusz 
kowcy"! Towarzysze broni! Je 
steśmy wszyscy nadal szere- 
gowcami, podoficerami i ofi- 
cerami w rezerwie czy w sta- 
n:e spoczynku. Znamy się 
wszyscy na tyle, aby mieć 
pewność, że żaden z nas nie 
jest w stanie spoczynku wo- 
bec obowiązków naletnych 
Ojczyźnie. Hasło: ..WCZORAJ 


W WALCE - DZIA W PItA..; 
Cyt. jest dla nas stale aktual- 
ne, p6kl nam sił starczy. Par- 
tia, r
d I nar6d wiedzą. te 
kombatanci, ta ludzie. którzy 
sami aleble mobillzowaU I po- 
woływali do lłałb:r dla oj. 
czyzny i walki w Jej obronie; 
że na kombatantów. którzy 
znają cenę wolności - matna 
liczyć. 
(dokotł.czenł, ncz Itp.' I) d 


STRON 
. A. Kalinowski 
..Trzynasta btdzl' 
ostatniIi'.' (2) 
- sir' 4. 
. Mini-horoskop 
- sir. 4 
. Mira tohak 
.Jak -nalbll!'. 
Ideału' 4 
- sir. 5 
. Maryla 
Wronowska 
"Mały I duły łwlat' 
- sir. 6 


Zachmurzenie umiarkowane 
mlejlcaml prselotne opad7 d..- 
au. W uchodniej a,'ct kraju 
w clalu dnia wzrolt ZaC'I1QhJrze- 
nta i mlej.c.mi c.pad" clIlIle. 
re;nperatura makayma1nl 11)-14 
It,)pnl, Wiatry un,larkow.n. po- 
łudnlo....o-zachodnle. 


Gaz ziemny dla K08zallna 
Zap'on_' znicz 


. (Inf. wł.) 


wodnlcz
celo Prez. WRN. Barbarą 
Zdrojewską oraz zastępcą prze- 
wodnlczllcego Prez. MRN, AlIcJII 
Pawlak ową. Obecni byli równie! 
dyrektorzy Szczecińskich Okręgo- 
wych Zakladów Gazowniczych oraz 
zjednoczenia ..Gazomontatu". 
W czasie spotkania zasłuteni pra 
cownicy zakładów gazowniczych o- 
trzymali 55 Złotych i 39 Srebrnych 
KrzyŹ.Y Zaslugi, 10 honorowy,,'iI od- 
znak ..Za zasłuJI w rozwoju woj. 
koszalińskiego" oraz 9 honorowych 
medal! ,.Za zasługi dla Koszalina". 
W gazowni zapalono znicz, popły- 
nąl - po raz pierwszy - gaz ziem 
ny dla miasta. W nli BTD odbyła 
się uroczysta akademia. Cel) 


Wczoraj załoga koszalińskiej ga- 
zowni obchodziła bardzo uroczyście 
swoje podw6jne święto: Dzień Ener 
getyka-Gazownika oraz jubileusz 
25-lecia zakładu. Obcbody ulwIet- 
ulono przekazaniem do uiytku ra- 
loclągu. doprowadzajl\celto gal 
Ilemny do I(oszaUna I mieszalni 
lazu. 
Najpierw w sali Prezydium WRN 
odbyło sie spotkanie przedstawicieli- 
władz z wyróżnionymi pracownika- 
mi koszalińskiej gazowni oraz po- 
krewnych zakładów w wojewódz- 
twie. Przybył wiceminister górni- 
ctwa i energetyki. Jan Kuczma. 
przedstawiciele wojewódzkich i miej 
sklch władz polllycznych I państwo 
wych z sekretarzem KW parlil, Mi- 
chałem Piechocklm, zastępcą prze- 


Na zdjeclu: lekretarz KW partiI, 
Michal Piechockl zapala znicz.. 
Fot. '}6.e( P"'tkow.
 Sejm PRL u c h w "I i I O
zna
zenia 
, ,.' e 
nowy syslem oswlaly dla zasłnIonych 
pedagogów 


nad .,OIpod.rowanlem odS)'- , 
lkanej Ileml. (doko1\czente ze str. 1) k.dr7 n.uezycfellldej oraz pro- stwlertl.łł,'e IRnle'e liel'Okle po. 
pozycje nlekt6rych dal
zych' kro- le do działania dla organizacji 
Na zakończenie Iwego wY- II sekretarz KW partii pod- kÓ,"" w tej dziedzinie m, In, IY' młodzletowych w dziedzinie u- 
Itąpienia płk Stefan !;okołow kreślił, te nasze państwo Głos zabrał pos. Jan Szcze- Slemu seminariów dOKtOlanch,' powszechnienia oświaty na wsi. 
ki . i ' Z ... Ok d d l h P .6skl ( bez p , ), kt6r y w imie- 0,a7 rocznych staż6w asystenckich Chodzi zarówno o tworzenie co- 
S W Im efUu arzą..u . rę- prawa ząc na a w ramac w wyższych uczelnla
h dla mlo- raz lepszych warunk6w dzlallilno 
gu ZBoWiD. pełnomoc.,ika U- socjalistycznej wspólnoty kon nit; dwóch sejmowych komi- dych I zdolnych nauczycieli. ścl Izkół lIminnych. .Iak td o za 
rzędu do Spraw Kombatan- sekwentną politykę pokoju i aji: Oświaty i Wychowania Kolejny mówca Stanisław Rn- chęcanle miodzie ty da podejmo- Z okazji obchod6w DnIa 
Ó S i R d Ż . i 4 d ora NaukI I Post.. p u Tech ziewicz (PZPR) Ikoncl.'ntrowal sU; wanla pracy.w placówkach ośwla k 6 k 
t w płka tan sława ozwa- o prę enla. wnos Je nocze- z . " - na roli zakladu pracy jako ogni- towych ,na wsi; nalety jednocze- Nauczyciela - t ry w ro u 
dowlklego, który pre.wadził śnie swój wkład w umocnie- nicznego przedstawił i uza- wa Iystemu oświatowego i kształ- śnie dostrzegać probloamy kształ bieżącym zbiega lię z 2M. 
zlot i Zar
du Ok"1IU ZWią7 nie siły obronnej tej wspólno sadnlł wniesiony pod obrady towsnla olobowoścl człowieka cenla zawodowego dl. potrzeb rocZ1łicą Komisji Edukacji 
ku Inwalidów Wojennych tło ty. Znana jest także po- projekt uChwały Sejmu w Zwr6clł uwagę, it warunki jakle rolnictwa. Narodowej - 13 bm. w gma- 
wszechnl ' e. wszechstron n a I r ó'" S p ra w ie S y stemu edukac4 i na- zostaną stworzone w zakładzie W debacie poselskie' głol j db ł tk 
b'1 serdeczne życ7..enla WFzylt ... J pracy młodym pracownikom, rzu b ł 19 ó c6w Izba wy- chu Se mu o y o się spo a- 
klm uczestnikom dotu. noklerunkowa działalność woj rodowej. (Skr6t wystąpienia tować będą na racjonalne wyko- za ra o m w . I I nie przyw6dc6w naszego laa 
Następnie odbyła się uro- ska na rzecz gospodarki naro- J. Szczepańskiego podamy rzystanle l nowego strumienia sił słuchała przem

 1 Ie b ń 6 w i 
 k 
i' ju z kilkudziesięcIoosobową 
dowe J '. Prz y klade m te g o J 'est Jutro) pracown Czych. niu wszystkich A u w grupą zasluz ' onych pedagog ów 
czysta dekoracja wvsokimi od ' . Pos. Stanisława K050wlka (ZSL) 
znaczeniami państwowymi po pomoc żołnierzy przy pracach O programie działania rzą- zwr6clła m, In, uwagę na znacze- poselskich. I wychowawc6w z całego kra , 
nad 110 zal;łużon y ch kom ba- polowych w naszym wojewódz du w zakresie realizowania n i ie uPow d sze k ch l nlenla R WY t ChO i w
- Wyr.żono pows
ecbn" apro e - z ju. 
twle oraz cz y n y S P ołeczne na nowego modelu szkolnictwa n a prze IZ onego. esor o wla bat ę dla przedlozone
o prl. W czasie Ipotkanla E d ward 
tant6w. (Nazwiska od7.naczo- ty I wychowania częściowo wy- 8 aAlId O 
nych Krzyżami Kawalerskimi rzecz poszczeg6lnych środo- poinformowal Izbę minister szedł temu naprzeciw. zalecając prof. Jaua zczep,. eg'GllNIe. BenrJ'k Jabl0611d ' I 
O r deru O drod
enia Polski za wisk miast i wsi. W wojsku oświaty I wychowania - Je- organizowanie w szkołach wiej- projektu acbwaly seJ1IIfwe t '.. "tr ,lar.1łWlc1 wręcz,li 

 d b ' k j ' f ' k . 'z a r z y Kuberski. ( Skr6t P rzem6- sk\ch ognisk przedszkolnych. Po- wid j j no"'" mo de . d I h 
mieścimy w jutrzej,;7.ym nu- z o ywaJą wa I I aCJe I - lłanka poruszył. też sprawy ZWlą- prze u ące OOJ 19 pe agogom wyc owaW- 
merze "GłOlU"). UcU'st.nikom wód tysiące mlodych ludzi po wienia J. Kuberskiego podaję łane z bazą lokalow4 szk6ł gmin. ,zerolUej edukacji cale,o,spę- COJD nadane 1m prze& .Rad, 
dejmując później pracę w róż my na str. 3). ny
h z potrzebą organizowania leczeństwa. U pod,taw, ł..D Pwtwa sa wYbitne zuługl 
bitwy pod Lenino wręczono nych d1.iedzinach gospodarki. Następnie rozpoczęła się 
rł

wd:I

l.sYltemu dowotel'Ja do P rogramu legły tez,. "Raportu w okresie wieloletnie' prac," 
nominacje na stopn!e star- S ól ' a roi od g r y d y s:
us J 'a " kt6 '- k ' 4 t t ł '7... la 
szych sierżantów, sierżantów zczeg me w żną ę Po.. Bołesław Plase,ekl (bezp, o Stanie Oświaty. ry pnez pauczycle.. leł , u y __s - 
wa Ludowe Wojsko Polskie Jako pierwszy w poselskiej Pax) omawiając projekt uChwa- wiele miesięcy był przedmio- ionelo nauczyciela PRL". 19 
Iztabowych i siertant6w. w ksztełcenlu i wychowaniu debacie głos zabrał pos. Frao ły powiedział, 
e na podkresienie tem P owszechne j dyskusH ollÓb udekorowanych zMtało 
Podziękowanie w imil'nlu od d I . clszek Szlachcic, który w imie za.luguje załotona w niej równo- I 
znaezon y ch złoż y ł Piotr Der- mło zezy. P waga procelów kształcenia I wy- wszystkich środowisk w Iqa- kuyżaml Orderu Odrodzen a 
W czekającej nas pracy nad niu Klubu Poselskiego PZ R chowania trolka o jcllły zwlą- j u Polski, a 20 - złotymi I arebr 
DOWlkl. z.pewniając, że kom realizacją zadań, jakie wyty- wyraził poparcie dla projektu zek między pOltępem w zdobywa- N . a - akończenie debaty pr '" n y mi Kr zy taml Zaslu"l. 
batafteł zawsze będ ą wiernie f . d k t h I ( W y nlu wiedzy przez jednnltkt: a j(.j.. .. · 
czy I Krajowa Kon erencJa ys u owanej uc wa y. - rozwojem moralnym, .wypowia- m6wienie wYgłosił premier _ Serdeczne gratulacje I naj- 
,łuł1
 locjallltycznej ojczyt- Partyjna _ powiedl.iał tow. stąpienie Fr, Szlachcica poda- dając Ilę w kwestii łwiecko.ci PIQTR JAROSZEWICZ który lepaze tyc:z:ęnla nauczycielom 
nie'. J. Urbanowicz _ czołową ro- jemy na str. 3). IZkoły stwierdził m. In" te realne odkreślii ,... potr " eba ' refor - I W y chowawcom złożył ,. pre- 
Przemówienie do uczestni- b I k . N t i 'I iu Klubu Ipojrzenle na rzeczywlltość lO. P Uo" 
lę odgrywać ędą cz on oWle as ępn e w lm en cjaliltycznej Poliki prowadzi do my system ' U oś wiat y W y nika m .. k!r Piotr J.roszewlcz. 
k6w zlotu wygło»il przE'wod partii i nasze organizacje par Poselskiego ZSL głos :z:abrał wniolku. It zadaniem W r cll0waw- 
n!czący Prezydium WRN. ,S ta tyjne w zakładach pracy; na pOI. Jen)' 8s)'m.nelL 8pole- :,m JlJrOł1 
e j.., en ka\tchi- Z jej wzrastającej funkcji we 
nlsław Mach. - 1 DywIzja .., Sl ' J ' ak r 6wni e ż w szere g ach I czeńs tw o wie j skie _ """wie- eć ani atelll:.w.ć. Mowca wy- wszystkich dziedzinach życia 

 . r- l owledlisł Id, równteł za Wr6t- j 11 
Piechoty im. Tadeusza Koś- wojska; w tej pracy rozwijać I dział - przywlązu'e wielką IlItliem jwfa
opOlt4c!1ł od id.olo- IPołecznego, z je ro w prz1- 
ciuszki. sformowana z Inlr.ja- sle będzie nadal l zacieśniać wagę do reformy syltemu rll 'Ipieszanlu tempa ro:z:woju 10- 
tywy Związku Patriotów Pol w r6żnych dziedzinach wsp6ł- oświatowego. Od tego, jak m
n
a z
::

D

eł:::
<:


1 s?OdarkJ, techniki I kultury. 
Iklch, polskich komunist6w, dzialanle między wojskiem I szkoła wiejska przygotuje mlo we wdratl'nlu w tycle reformy (przem6wienle premiera P. 
wyposażona I wyszkolona na społeczeństwem, dzież do życia zależeć bt:dz!e IzkolneJ. Sil &o 3a:l"nia dlne, . Jaroszewicza opublikujem)' 
gościnne' ziemi tat1ziecklej, Na zakończenie swego wy
t, nie tylko przy
złY ksztalt wsi 
zz;:3jr:V
śr6'::tgOg

Ol
i:l
 jutro). .' 
stoczyła u boku ArmII Ra- pienia tow. Jan UrbanowIcz i rolnictwa ale także poziom kie zainteresowanie, Na tym tle Na zakoilczenl. obrad - po 
d
lecklej, na przedpolach Lc- złożył w,lmleniu K,omitetu Wo wiedzy I 'kwalifikacji klasy aC
lnie uwydatnl.jll lię P",,- wielogodzinnej . debacie posel- 
nmo. swój pierwszy zwycłę- jewódzkIego partIi serdeczne robotniczej inteligencji pra- :UĆZY
I

t
lnlęcla w klztałceniu Ikiej Izba jednomy61nie pod.. *....ZY
GTON (PAP) 
Ild bój z fBszystowllkim na- podziękowanie żołnierzom za cującej · w związku z tym ta nowa jęła uChwal, Se'm'U PRL w Nowym wlCeple7yde"tem USA 
je!dźcą. Bitwa pod Lenino ich trud I ofiarną służbę. I . Izkoła ma w Izerszym zakresie Iprawie systemu edukacji na- mianowany zOIt.ł 8O-Ietnl przy- 
stanowiła punkt zwrotny w 
erdeczne życzenia z okazji _ Podstawowe założenia re- 
;:lćp

t'
'łć o:
y

,

io
a
: rodowe'. W dokumenć1e' tym w6dca frakcJI r3\:1ubll>tr.r'lsklej w 
naszej państwowości. Jubileuszu LWP przekazali form y I y stemu ołwiat'1 znaj- CIIIppwłedn1ej kadr7 tUluez)'C1el. podk reśla ,Ii- . Iż realizacja h.ble Reprezel1tan
6w - O..rald 
I l d 6d t . .Id., z. p _." dł te .. 1 ...... .. R. F4i1.rA. ,Jego nazwi
ko prezydent 
Nie zabrakło polskiego żoł- przedstawic e e ow z w; dą o4d!wlęk I poparcie w pe- ł- .....e, ..o - r. na szerokich zamierzeń I lada6 Ricb'rd Nlxoa pod.ł w przemo- 
nlerza przy dtwiganiu z ruin POW oraz P6łnoc
ej GruP1 rokich kręgach Ipołeezeilltwa 

oCJ' un
=
eł::.c:.
:kc
 nakreślonych przez VI Zjazd wienlu wygłosIOnym w piątek 
kraju. Wojsk ArmII Radzlecki
J. k _ podkreślił zabierając głol Zd.niem pOlł.nki - datIbIbyt od- partii stawia konieczność da- 
e:
::wa:,:I
l!z: D

istkl
 
Na zakończenie swego wystą W części artystyczneJ a a- w imieniu Klubu Poselskiego lel
. No
..n. .rod dyd.k- leko idące, przebudowyObec- erołrykaiaakl. Itacj. telewizyjne. 
pienia Stanisław Mac". złożył demii wystąpiły zespoły llze Stronnictwa Demokratyczne- :t:

e 
ołac
 szybciej InaleLc nego syst
mu ośWiatowego. "ord urodził lit: t. lipca IłU r. 
W Imieniu egzekutywy KW szk6
 kołobrzeskich, z oko c
 go pos. Plo.tr 
łeJ
6Ikl.. A
.

,. POI... ...w A

P. Op,l
rać.Ił
(on będZiel1a.1e-.let" :;łifJt

i


':

\1f::te\ 't
ł 
PZPR wyrazy s
acunku ! sło nO
CIOWym programem. _ lizują
' n1ekt6re za
dnlenł"i t

 .t'
KJ:iIJi JCdUk
 niej, powsz
hnej;''OgÓ
'dW 'ldlt¥lł
e -QdznaeilllRtJ.''POłeJU 
wa podziękowanIa kombatan- zUJącym 
zlak b
j

y I a 1_ wiążące się z rozwojem 'szkpl tjlNarOdoWej, . takte. określił wlązującej szkole 'średniej, pr.k
Yko/oV.łjako kPlllwn.* .prg- 
tom za Ich walkę i pracę. wego WOjska Po. s lego z nictwa dla P otrzeb \triu, aobatnle obrady Sejmu jako m.jll jedno lit ej P ro g ramowo zar6w- t w .. a . dZ r ą . C _ w
 e lg y ą to a p n:e
:

 p ' let'W
 
S d .. t 1 , j k b »ie j s;zy trud .żołnIerza. W pro- ..' te hlltoryc7.ne znaczenie, A' 
er e..zne gra u ae e om a, i ło udział 0- mówca wyraził przekonanie. Przemawl.j4c w Imieniu koła no w mieście jak I na wsI. IZY wybrany zostal do Izby 8e- 
tantom przekazał obecny na gramIe tym wz ę l6 k ł br e , Iż P rz yg otowana reform. . po- t.Jnak" mówca za.kcentow.ł .wiel W opar -' u O ta k" szkałA zbu- pre:l:entant6w - Itale jelt zw'ąza- 
uroczystości przedstawi('iel do koło trzystu uczn w o o z in za ad I . y _-:'i. b ID dorobek POllkiej Ludowej w \;, .. .. ny z Kongrelem. Piętnałcie lat 
6 '. k'ch szk6ł w na W ,n c... .rQW ..kre.le ołwiaty i n.uki. dowany zostanie System ,zkol 116mlej objlll łuli'kcję przewOd- 
w dzt
a k PomorskIego Okrę- s l. rozwląza
 problem nauczani. - w podejmow.nej obecnie nłctwa zawodowego o znacz- nlczącego trakcji partyjnej . w 
gu WOJs owego. ka d r d la ...4 ".ledzin '1 ' M PO- lDodernłlacjl nasze.o l)'Iłemu ,e- Ó ... I aniu pod ..... gl .. Izbie, kt6rą Iprawował dl1 chw, I 
* A. KIEŁCZEWSK! ...... '"" duJt.cjl. Umlerum)' smlenić dO- nym zr .,n cow. ."
.. obecnej. W związku ze Zbletnośtlll 
W h łd iiI ... ł I darki. 116: trek&, utetody I .truktlU' dem okresu nauczaniL Mło- nazwłn:. warto wyjajnić. te. P'or4 
yrazem o u a "o n e Po przerwłe przewodnictwo or.ani..C1J
 8Uo1DtetW. - o- - dzież P ra"n.ca wst"pl6 na nie jelt związany z rodziną zna- 
ny pOległych w walkach o b d bj ł wI al tE łwtadcąła..... .... Uf.tko · .. .. nych potentat6w amerykańlklelo 
wyzwolenie Pomorza były o ra o ę a ccm.rsl e (ZSL). ProJ.kt uchwał)' ..centu- wyższe uczelni. przygotowy- przemYIlu lamochodowego. 
Wl ' eń - I --ł ki k .' I t6 
 SeJmu - Halina lIk1bniewlka. je zelD01erile praą IZkoł1 I wy wać się będzie do nauki w 
..... w.ązan wa w, J k k I j ów .lłkamI oał =t spoleczeń,twa I je ' k ł h j 11 
złotone przez uczestnik6w a o o e n1' m ca w po- 10 i
UC . .1_ to łI6wn7 wa 2-ietnich IZ o ac spec a - 
zlotu, na cmentarzu Wojen- · 
. selsklej debacl, ubrała ,łoI runek r cjł oaI6W' wtcbo- stycznych. Uchwała krełlł Wpadł Da drzew. 
nym w Zieleniewie. pOL Eu,enia ł..cIa (PZP&). w;: 
 aał rUI"",_ (ChSS) 'ednocześnl. główne zadania 
Dyskutantka Ikoneentrowala 1IEnai. .. .. waech miar 1łUIz- I kierunki przebudowy nasz
- . (rnt. wł,) 
O godz. 17 w nowe' lali _ RONI "'" si- na znaczeniu rodzin" łalro c tUI b;ła deC)'Ij. powołania' Komi go S '" k oln l ctwa --sze g o. PrJledwczor.j W mlejl'owoścl 
Do D..nIo" ol. t tu Eks 
 dla o I" "3" Tr.,.nka w powiecie kołobrEetlrtm 
sportowo-widowisk
wej, wy- DYPLOMATYCZNA 'edneco z na,wałnieJlZ'1ch:" tu 
 StUl. gC:: AI1 ; Pr
01;lrałenia systemu o- prowadzony 1 nadmlern4 
z
bko- 
budowanej w czynle .połecz- ogniw IYltemu wychowan.l.a. ,== WJ'1t1lPłaa4u Ikoncentro- światy _ zaznacza uchwała jcill przez lO-letniego K.zlml...rza 
ńym przez iołnierzY. rozpoczę ADDIS A
ERt H U Selu POL Bernard K06 (ZSL) wał OD I !Ił. 1ft, 

" h n.k
 in- są sprawą całego narodu. 
a 
g :::
1d u
':
"j:rCh:: 
ła się uroczysta akademia wo 11
":
j:łt ':fa '.ud
e:c'l spe: stwierdził na prz7kładzie woj. =c rz;'-:'mt 1 C ra nu a: POdjęciem tej uChwały za- drzewo. W wyniku wypadku zgl- 
jew6dzka. z okaz" So-lecla cjalnej .mbalador. PRL, W. opolskieco. te wiejskie c1ziee- . 
 w r.=cjl no- kończyło sili XIII posled:z:enie n4ł kierowca pojazdU, n.tonlialt 
LWP. Przybyli na nią przedsta Rolikiego, w IWIIIZku z z8koń ko ma mnle'lze moiUwołcl sPlłelDu.' Se j mu Pałater (br.t motocyJcllltYl Jan 
wiciele wladz wojewódzkich 
l
e
ti

'
 mlljl w Cesar- korzystania z przedlzkola, nlł .,..... ......, (PZPR)' D. ZOlt.ł ranny . (woj) 
oraz Pomonklego Okręgu 'ego r6włeśn!łc w mWcl.. . . . . 811 . 1 W h d I 
Wojskowego, delegac'a do- W PEKINIE Nalei'1 więc zwr6cić bacznieJ. . .. a, II Sa. se O Z e 
w6dztwa P6łnocnej Grupy sq uwagę na problem wycho-' k 
Wojsk ArmII Radzieckiej. u- 
1tI:bot' prsewodni cz 4CY wania przecSlzkolne.o dzlec! Z. . .all ' n . . I - a J - ednOSle P ' . 8 ' nC ' ernv ' C . b 
czestnlcy zlotu kombatantów, KPCh Mao TA-tung przY3'łł. wle'skJch. CO Jut watn;rm 
miesz
ańcy Kołobrzegu. przebywajllcec O I wizy tli w warunkiem włałclwelo PfZ1- 
W Imieniu organlzator6w: 
eh

uS:::,ie
. r
:

e, P
:
 gotowania Ich do szkoły. 
Wojew6d
kiego, P
włatowego r. trwała 2 ,odzlny, uezeltnł. POI. Kuł podkreślił, że lPO" 
I MiejskIego KomItetu l"JN, g"
u 

4


t premier ChRL łeczeństwo na wsi uznało 
zebranych powitał człol'lek .- w 10bot41 .." ,odzłnacb popo- koncepcję gminnej szkoły 
gzekutywy EW PZPR, I Ie- łudniowych premier Kanady zbiorczej za słuszną I dobrą. 
kretarz KP 'tV KoIobnelU. J6 opu.clł Pe1dn. ud.'IIC d, w Problem leplZelo pOwi4zanla 
zef Bajsarowlcz. podr6* po kr.ju. 
'Itemu oświaty iii f otrzebaml go- 
_ IpOdarkl narodowe byl gł6wnll 
. Referat okolicznościowy Wy trdci4 wysł4pienia pOI. Henryka 
glosU II sekretarz KW partii Zleł\jhklego (PZPR). Zdaniem 
J U ba I P dk £ llł ' D tv młlwcy f. oWlzeChnll Izkoła *red. 
.n r now cz. O re.. rlm l cznl ni. ucdz e mogła realizować l'or- 
on, te Ludowe Wojsko pol- dziej elaltycrny pr,)';lIlm. dOlto- 
,kle obchodzi sw6j jubileusz Ikqa - latu n ko WI "owali)' do "Ohl.b tUI f1nku pr.- 
pod hałem: ..Wlerał rewolu t7liZYbkle prEeobratents ..cho- 
cyJoym I pOst,POwym irady- dllIC8 w organizacji pr.,..,. or.z w 
eJom n.rodu I p.rtll _ tol- PARY!: (PAP) technice i technologU produkcji 
ni k I tb I j wymagaj4 tet IYltemat1czne!(1) do- 
en Ił s u , wyda ulł pr. w Odległojcl . mU morl1dch Od skonalellla czynn)'ch I.wodowo 
łIt wsp6łtworzymy dllefl dzl- franculkiego portu C.lall trwa pracownikÓW, 
aleJuy I przYlllol6 10eJall- dramatyczna walka e1d 
 r.towni Główną treściII wyat4plenl. pOI. 
J P lo'" t . i . . tr. " MarU KotUcklej (!)np.) b r ła tez. 
Ityczne ols... . Hasło to w czy ch o ura owan.. Y u- te o P owodzeniu re.Uz.c' z.m'
 
CWlklch m.ryn.
y zan,knłt:tych J .
 
lpo8Ób zwięzły I prosty. a Jed w k.dłubie przewr6con e IC o pr&ez rzeń dyskutowanej uchwały ..- 
noCześnle glęboko trafn'1 u,- fale mor,kle st.tku rybadde.o 


.. g


:c na';IC:


l-
: 
muje zasadnlc
 treAć I Istotę s m.ryn.rzy oc
lało dzlekl tern!.!. woczelnego, zaanJałOW a n IM- 
roll ludowej armII w nalzym ::w.poki
az

;r
:


:lL 
'6
 da.og. pOi, KotliOka erd.Ua 
Ióc:jallstycznym P aństwl. utwOrEył. 1141 wewn"t... Itlltk1J. m. in,. te Itan nauCl1 lald IDU- 
. ni ci d. ' sn.ć li być głt:boko otaekoeln" o po 
Tr.dycJe boJowe Ludowego 2amk t: marynarze Ji\ trEeble u"'chowanla I ..IInt.łtow. 
W I o IwojeJ obecności przez stukanie - J .. 
oJlk. Polsk ego . IIł IIoze,61 w burty utopionej jednoetld. E- ni. osobOwości lud" lOCjaliamU 
nie bIlIkle mleszk.6com Zle- kipy ratownicze wycinaj' z. po- głęboko patrlotyezn1C1b t batama- 
I K sall6 ki J dla mOCII palnlk6w otw6r w boku cjonall.tycznych. 
m Ol I e - po e- Itatku, Do te.o celu sprowadzono POI. WładYlla. B,....1d (aD) 
6111 w swej wypowiedzi tow. .pecjałnll komor, do nurkowanł., podkreł1lł, te funllc,onow.nts BO- 
Jan Urbanowicz. _ To pne- dostarczoną przez b!')'tyj.kll m.- welCo IYltemu Izkolne,o bedlie w 
cle'" na t"'oh teren.cb roze r ra rynark41 wojennIl. dute3 mierze zalani od pr.widło 
lO J wego kierownictw. I nadzoru pe- 
l, II
 jedne I największych dagoglcznego. o doborse I IIcu- 
bitew IłOCIODycb I blt1erow- z OSTATNlEI CHWILI tecznej roli tego nadzoru IDU'ZIl 
Iklm n. ł-idu" P rze s D.I... decydować wysokie kwaUf1kac1,' 

".. ... Intenlywaa prua ekip r.tow- dośwl.dczenle. w.rto.cI Ideowo. 
ludoWIł .rmlę. Wielu I:olnle- niczych zakoilozYła l1ę w lobotę polityczne. walo!')' OIobllte 1 kul- 
m. kt6ny przelzll lilak od całkowlt)'1l1 .ukcesem. Uratowano tura POltępowanl.. 
Leolno po BerU. Da',cbm1u' . Iraaeulklch maryllany, kt6rzy Naltępnle przem.wlał ł-0l. Mle- 
pnf'bywaU w kadłubie. pr.ewr6- nysław JUlmowlcs (be&P.l Pr.ed- 
... "ko
czealu dzlała6 Da ('oaec' pne. t.le 1D0relc1e .tatlul It.wIł on aktualne poczyn.nt.. 
łrooela pnnł!łpfto do prac'1 rybackle,o. POd"t. .... ..krelle dokszt.łc.nla 


Od Lenino 
przez Kołobrzeg - 


do Berlina 


t4
UftłI a m. 1) 


LU" BBJlłUT. NOWY JORK, MOSKWA (PAP) 


Z.brie Imagant. Jednostek p.nceroych trwaly w lobotę 
od łwltu na froncie syryjsko-Izraelskim (gola6sklm). W.lkl 
toczyły się również o. Pólwy sple 8ynaJaklm. na froncie 
eglpsko-Izr.elsklm. 


Dowództwo wo'sk syryjskich 
oznajmiło, że na p6łnocnym 
odcinku frontu w trakcie walk 
piątkowych nieprzyjaciel osiąg 
nął pewne sukcesy, ale pół- 
niej, w rezultacie kontrataku 
oddziałów syryjskich mu
l.ł eof 
nąć się w nlekt6rych ' miej- 
scach, ponosząc cIężide stra- 
ty w ludzljłch I sprzęcie. Sy- 
ryJskie myśliwce I naziemna 
obrona przeciwlotnicza odpar- 
ły w sobotę atak formac,1 lot 
nictwa Izraelskiego, które pr6 
bował, przedrzeć ,Ię nad D. 
maszek. W piątek bomby 
Izraelski. powatnle uszkodziły 
w Dama.lku Izpltal Mezza. 28 
pracownlk6w Izpltala odnlolło 
r.py. I , 
Lotnlct
 Izraelski. nadal 
bombard'uje dzielnice mleszkal 
ne ł Inne obiekty cywł1De La- 
takU. Tartus I Homs. , 
Według donljelleń a.,nejl za 
chodnlch z Tel-Awiwu. do- 
wództwo wojsk Izraelskich o- 
znajmiło w sobotę; te ocidzl. 
l, Izraela posunęly ,Ię nieco 
naprz6d w kierunku Dam'lz- 
ku. Rzecznik Izra.l,kl o.wiad 
czyi zarazem, te "w nlekt6- 


rych punktach siły ,yry
kle 
zatrzymały maru" wojsk Izra 

la. 
Rozgłośola w Ammanie o- 
glosII. wlobotę po poludniu. 
te rz¥! Jó.....nU rOlku.1 częi 
ci I . Wf . .. cia'" IbroJD1" prze- 
kro. JIUIc-ł 8Yrll t wzl1ł6 
ad..... ." 'walk.ch lirieclwko 
la............ tronola l,ryJ- 
Iklm. . ' 
Sobotni komunikat doWódz- 
twa eglps1de.o Informu'e, że 


.Irrlk  - 


.j 


WARSZAWA (pAp) 


\ . 
.. 


Gerald . R. Ford 
wiceprezydentem 
USA 


." 


siły zbro'ne Egiptu z powodze 
tliem kentynuują walki na 
wschód od Kartału Sueskiego. 
Inicjatywa nalaty nadal do 
W'o'sk egip,klch. 
Kairski .,Al-Ahram" podaje, . 
że, ocl poc:z:ątku obecnych dzla 
ład wojennych qlnę.o 3 tyslą 
ce tołnlerzy Izraellklch. a 15 
tYI.' odniosło rany. Okolo ty- 
sll,08 iOlnlerzy Izraellklch do 
stało się do niewoli. 
Agenc,a Reutera donosI z 
Waszyngtonu. te Stany Zjedno 
czone zaczęły dostarczać hra 
elowl rakiety trpu .,powle- 
trze-powletrze'. amunlc,ę lir 
tyleryjlką I brod przeciwczol 
gową. 


w sprawie lisierawskiela 
'I' 'sp6lnlk6w 


. 
 ,(f. 
W A.MII . . _ ., .4'1 . . .:', . .. 
P"'" ..... .....,
 dlR 
ID. ' .Ił. Wat'llaW1 "-¥CI6--ł Ilę 
11 ba.. t-.'411 1tUI_.Itd
ląc, 
proc.. prMełwio .aole,... Ba- 
a8lł-1. l.he.. ....I.ro.rtklemu 
I ,AadR.jowl R.._
.ICSOWI. 
Umejllc M; aenatla'l A. Ruku- 
airWłcz. wlnn1m1 ..
".a An- 
e" . W. IlId.twierd", 'Ił . napa" 
ten b)'ł ..
l.l'Iowav ,I, 
.ny 
prs. J. M..leroWlJd..O'; OIkar- 
l.nI'.1. H..leroWlId. I 
 'Bukulze- 
wiCI zoet.U uzn.nl fi. winnych 
a:erelu Innych Prz..tUlltw - w 


wlt:kszo'cI nappd6w r.bunkowyCh. 
Wyrokiem 'ądU leny Nasierow- 
Ikl Ikazany zOItai na 25 I.t pozb.- 
wlenia wolności, 110 tYI. zl grzyw- 
ny ł 10 I.t pozł>awlenla praw pu- 
bUcznych. Andrzej RIIlCunewlcz 
- fla 2S lat pozbllwlenla ....o.lno.cI. 
30 tYI. zł grzywny i pozbawienia 
praw publicznych na tat 10 -a M. 
ciel Band - na 11 lat pozbawie- 
ni. wOlnojcl. 10. tYI. zł grzywn)' 
I 8 iat pozt/awien1. pr.w. publ1CZ- 
nych. 
WyrolI nłe jeń pr.woUloCDJ'. ' 


1-; .. 


. Z obrad Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
Uchwala w sprawie systemu Przemówienie posła F. Szlachcica 
edukacji narodowej ! !
 K
u
 '1!O!


.
i!!
o 

o

 
(o.Owlenle) II 4eeylJ. podejmowane 4116 1'J'ola. doatolow.Dle IYlte- problem6w, co do ktorycb po 
prsel ..Jm IblelaJlł II. I mu llkolDe,o' do ImlenlaJ,- zostaj. mimo wlzYltko r6tni- 
IOO-leclem KomllJI Edukaojl 07ch II. potrzeb IPolecl- ce opinii. 
NarodoweJ. Dllal.lnol6 'ej ko aJ'oh. Słu.znle m6wiono wi.lokrot 
misJi a.lely bowiem do DaJ- Proponowana reforma nkoJ ni. I tej trybulIJ o w.lc. idei 
plęknlejsl)'ch POlt,pow)'cb na realizuje leneralne wytycz I wah:e o IdeaJy, Ołuwnym 
tradyeJl w d.I.J.oh nauelO ne dormulowane przez VII przedmiotem tej walki Jest 
a.rodu. Plenum KC nanej partii ° człowiek. Konkreltui. w oa- 
W XVIII-wiecznej Police tym, ł. wychowanie młodych szych warunkach Polak. oby- 
lamierzeni. Komilji Eduka- pokol.ń jelt obowiązkiem ca- watel Polski Ludowej. Celem 
cji Narodowej i ide. najwy- łego narodu I państwa. 
ocJalllmu, ceiem naszej id.i 
bitniejszych jej dzlalac
 po- Nowy system oświatowy bę jest czlowiek bogaty wewnętrz 
10ltaly w większości jedynie dzie skuteczniej niż dotych- nie zdrowy nłC'ralale. 
postulatami. Nie znalazły one czas, sprzyjał zasadzie równo twórczy. człowiek praw- 
urzeczywistnienia r6wniei w ści szans oświatowych, rOlWO dliwy. Komuniści z.
adza- 
całym okresie kapitalizmu. Ho jowi talent6w. a równocze- ją się ze .łowami kllę- 
ryzonty zakreślone przel Ko- 'nie zapewni naldytą opiekli dza Hugo KOUlltaja, ż. 
misję Edukacji Narodowej zo i pomoc wychowawczą tej "czlowlek Jelt Ik.rbem oaJ- 
Itały osiągnięte i przekroczo- części młodziety, która takiej wYllalm". WszYltko to. ':0 
ne 
opiero w warunkach Pol- opieki i pomocy szc z l!i6lnie sluży tak pojmowanej sprawi. 
akl Ludowej. potrzebuje. ł-£ i 
Ogromny wkład do rozwoju Zreformowana Izkola ozna jest postępowe. O to w _n · 
myśli oświatowej, do praktycz. czać będzie wielki krok na- - o dobro człowieka. dobro 
nych dQŚwiadczeń na tym po prz6d w zrównaniu oświaty Polak6w. prowadzimy walk, 
lu wnl6sł r
ch robotniczy, na wll z oświatą w mieście ideolo,lczn.. i będziemy j, li 
ruch komunIJtyczny. lewicowi I przyniesie wszystkie z tym całym zdecydowaniem i kOD- 
socjaliści. radykalni ludowcy, związane pozytywne konse- sekwencj.. prowadzić w. wsą- 
Wlzy'
i. poatępow. sil)' na- kwencje. Stanie się ona wat- stklch dzied:l.inach tycla. 
lZegO narodu. Lewica polska nym czynnikiem Integracji na W wychowani\l, tak Jak w' 
laWSIl uwatała demOkracj, rodu w budowie socjalizmu. wu.yltklch innych d&iedzinach 
Oświatow, i wYlOki poziom Nasza partia zawsze opo- widzimy nie tylko to co do- 
azkoły la ni'lb,dny warunek wiadala li, u demokraty- bre, pozytywne, ale r6.wniel I 
wyzwolenia ozłowieka. wal- zmem systemu oświaty. Jeste- wszYltkie ne,atywy. Przykro 
czyła o powllechn06ć szkoły i śmy przeciwni Izkole .Utar- nleltety, i. zbyt wielu mlo 
r6wno'ć lzanl o'wlatowych. nej. Dlatelo m. in nie uwa- dych ludzi tyj. bez ambicji, 
Do oałojei POltępowe,o do tamy za lłu.zne or,anizowa- lekceważy pracę i nauk" Mu 
rOOku w mytU i praktyce 0- nie Ipecjalnych szk6ł dla tzw. simy zdawać lObie w pełni 
'wiatowej nawl,zala nasza wybitnie utalentowanej mło- sprawę. że lunkcJII wychowaw 
parU a w Iwoim pro.ramie 0- dziety. Clą - pozytywną lub n...t.YW 
'wiatowym. w6wczal IdY w Sądzimy. I. motna i nalety n.. - Ipełnia cal. łyci. lPO- 
okresie okupacji wytyczała budować taki Iystem szkolny, łeczn.. Nasze życie lpolean. 
elrolę ku Polsce Ludowej. w. kt6rym n
woczesne i zindy powinno współkształtować lu 
W aO-Ieciu Poliki Ludowej wldualizowane metody kształ dzi w duchu ,ocjali,tycznym. 
Izkolnlctwo wykonało zadania cenla będą sprzyjać wlaściw. Jeśli nasze społeczeństwo .0- 
które praerlltaj, wlzy.tko, co mu rozwojowi wszystkich cjaUltyczne rpa być lpoleczlA 
W dziejach zrobiono w Polsce zdolności I wszystkich talen
 stwem wychowujllC1m. mUli- 
kiedykolwiek pn.dtem. Nasz tów młodego pokolenia. my twardo usuwać wszystko. 
dorobek to likwidacja anaUa- Projekt słuszni. włllcza w co ant)'w)'chowawcze " wi,e 
be
yzmu. odbudowa Inlszclo- calokntałt zadań reformy spra demoralizację. nadu!ycł-. 
nel przez wojn, bazy m,łe- wy sZkolnictwa wybzego ja- Izkodnictwo. p.,otyta.icłwo, 
rlalnej Izkolnlctwa, PrzYłoto- ko integralną część systemu nleróbltwo, alkoholizm. 
wanie nowych kadr nauczy- edukacji narodowej. Klub Po Wielką w.,. Prz1willlujmst,,. 
cielskich. upowszechnienie 
elski PZPR uwata jednak te do wychowania obywatt1lk1. 
.zkołl podstawowej, Izeroki system kształcenia wyżs
elO 10. Winniśmy we Wlz11tkiCb 
rozw j średniej szkoły. stwo- wymaga stałego doskonalenia. szkołach I uczelni.ch podn,- 
rzenie od podltaw Izkolnlctw. Trzeba ten system dostosowy- sić poziom kultury Obywatel- 
wYbze
o 1 I.'\",,:odowego, kt6re wać. do potrzeb rozwojowych skiej. Ma to zasadnicze &Dł. 
Italo SIę kuźm.. kadr kWlli- kraju zar6wno od kątem pod clenie dla lOcjalIstycznej d. 
likowanych dla naszelo rozwi noszenia poziomu lachowego mokracji, kt6ra obYW.tellUl11 
jaj,celo lię przemy.lu. przYlotowanla absolwentów odpowiedzialnymi u Ipr.wy 
VI Zjazd PZPR otworzył no jak tei z punktu widzenia so kraju clynl naród, a przed. 
wy etap locjaliltyczne,o roz- cjallstycznelo_ wychowania. w
ZYltkim ludzi pracy. 
woju Polski. Uchwały VI Zja O' treści I sprawności proce Wałnym wydarzeniem w na 
Idu wyznaczyły przed n&lzym sóW kształcenia I wychowania szym działaniu lpołeczno-paA- 
państwem I narodem w dzle- decydujll I decydować będą stwowym bylo powołani. prz'l 
dzinie oświaty Izczei6lnie nauczyciele. Spelnlall oni za- 1'Ił\d z LnlcJatywy KC nuz.j 
rozległe zadania. S
 on. reaIJ wsz" wleJką rolę w tyciu na- parUI Komitetu Ek.pert6w. 
zowane konsekwentnie. Par- rodu. To te Polska przetrwała Myślę. te dził mamy prawo 
tia nasza pozytywnie ocenia najgorsze okresy. te nie zllnę powiedzieć. :t. koncepcja 
dzlalanla r:Qłdu na tym polu. łat te tyje I rozwija się jest o'wlat y za p ro p onowana w ra- 
a w Izczel6lnoścl aktywność w wielkim stopniu zaslu," d 
Miniiteratwa Oświaty i Wy- nauczycieli. Wnlełli oni watki porcie komlt.tu cSdpowi.. 
chowania. wkład w dzieło odbudowy I potrzebom narodu. przedata- 
Ctnny wkład do rozwoju rozbudowy Pol
ki. Im w wia lłu,zne Idee iluady. 11- 
oświaty I W)'chowanla, wnosi pierwszym rzędzie Polska za- kreśla Izerokie perlpektywr 
Zwlllzek Nauczycielstwa Pol- wdzięcza posiadanie najwlęk- rozwojowe Izkolnh:twa. Od- 
sklego, a takte Związek Har- szego Ikarbu _ coraz lepiej I powiada ona obecnemu et.. 
cerstwa Polskieio. . wszechstronniej wykształco- powi rozwoju ekonomiczno- 
Głęboka reforma naszelo nych ludzi. świadomych budow -Ipołecznego n..zelo kraju. 
r6waaJlłca r6talce ml,dlY po Iystemu edukac
i narodowej niczych socjalistycznej ojczyz- Ponad 70 proc. żyj,cych o- 
zlomem n.uoluła w anielcie jest konlecznoścl
. Wypływa ny. btcnie polak6w ucz.ltnlczył 
I a. wII. on, z nowe"o etapu rozwoju Postęp w śwłecie, 'ak I w będzie aktywnie w tyciu nł- 
Mówiąc o warunkach, któ- Polski, Y' kt6rym decydujące ogóle wszelki postęp Ipołecz- rodu. kiedy to Pollka obebo- 
re będą decydować o pom,Yśl znaczenIe ma rewolucja nau- ny. napotykał zawsze na opo dzić będzl. aO-Itd. IweID 
neJ realizacji reformy, mlnl- kowo-techniczna. przechodze ry sił konserwatywnych i wste istnienia, a 'wiat wejdzie ." 
ster 2:wr6cU uwale na takle nla od ekstensywnrch do In- czny
h. Rzecznicy postępu w rok 2000. Stanęlo więo przed 
czynniki, jak: zapewnienie wy tensywnych czynnIków 10spo historII naszelo narodu mle1l nami pytani. - Jak mlm7 
sokieio poziomu kadry nauczy I darczego wzrostu. jakośclo- wielu przeclwnlk6w. Post
p WYPolałlć rnłode pokol.nl.. 
etelskiej. odpowiednie ukształ I wy postęp We wszystkich dzle to włałnle pokonywanie kon- idy t jutro powlt.je i tworq 
towanle sieci s:dcół średnich I dzinach łycla. Wymala to serwatyzrnu,- pokonywanie opo si. dzillaj. Jak II. prz,.oto- 
zawodowych, wyposaienle Ich nowoczeAnle przYlotowanych ru. Dllś nasze dzlalanle, nlSz
wać do pracy i tycia za 10. ... 
w nowoczesne 'pomoc. szkol- kadr, Podnlellenl. ol6lnego zamiary bedli mtał.y r6wnieł i ao lat. 
ne. opracowanie noWOczesne- cywillzacyjne,o i kulturalne- przeciwników Słusznie ' mówł 11 _ , .t. e '--. t&l 
10 ",odelu nrzlłdzanie o'wia 'o poziomu IpOleczeńltwa.' .. '
 t

 Q f
 $ 
,-
.tt4.\ f;ł = 


MINI"HeReSKep 


Egipscy kaplant, kt6rzy 
- jak pisal Boleslaw Prus 
w "Faraonie" ,- "...byli 
wróżbitami, więc, doradca- 
mi ludzi doroslych ...tu- 
dzież wplywali na politykę, 
jako astrologie" - mniej 
od Babilończyk6w zajmowa 
li się zaćmieniami Slońca 
i Księżyca, calą natomiast 
uwagę polwięcilt rachubie 
cZa
u. Dzięki temu kalen- 
darz egipski, pierwowzór 
kalendarzy sloneczn'llch, 
przetr,wal. z malymi zmia 4 
nami przez kilkadziesiąt 
wiek6w i do dzU jest sto- 
sowany przez większolć na 
rodów lwiata. 
Początkowo, w IV-V t'll 
siącleciu p.n.e., Egipcjanie 
mierz'llli czas kierując się 
rytmem wegetacji rollinnej: 
dojrzewania zbóż, owocowa 
nia drzew i wylewów Nilu. 
Stąd powstal kalendarz o- 
party na dwu1lpstu trzydzie 
stodniowych miesiącach. do 
których doszlo pięć dodat- 
kowych dni. Jako datę wpro 
wadzenia w Egipcie ta- 
kiego kalendarza wsp6lczei 
ni archeologowie przyjmu 
ją rok 2781, bądź nawet 
4241 przed naszq erą! 
- Choć z dalszych obser 
wacji pozornego obrotu 
Slońca dokola Ziemi oraz 
heliakalnego wschodu naj- 
jalniejszej gwiazdy na nie- 
bta _- SJlriusza. ka.plani Wił 


wiedli, iŻ rok powinien być 
o czwartą częlć doby dluż 
szy - nigd'll tego nie ob- 
wieścili publicznie. Każdy 
kOlejn'll faraon skladal uro- 
czystą przysięgę, że nie na 
ruszy ustalonej rachuby 
365-dniowello roku. Dopiero 
w 238 r. p.n.e. Ptolemeusz 
III Eurgetes zarządzil, aby 
raz na czter'll lata dodawać 
w kalendarzu dzień trzysta 
szeićdziesiąty szósty. W ten 
sposób powitał znany nam 
dobrze "rok przestępny". O- 
kazuje stę. że w okresie dla 
ludzkości niemal mitycz- 
nl/1n Egipcjanie mieli dość 
Wiedzy teoretycznej, ab'll 
m6c stworz'llć nieomal do- 
skonal'll s'llstem rllchub'll cza 
BU. 
Egipskie pory roku r6żni 
l'll się od naszych. Bylo ich 
tylko trz'll: pora w'lllew'U 
Nilu zwana echet, siewu _ 
projekt i żniw - sionu. W 
epoce przeddyTłastycznej. tj. 
przed 2850 rokiem p.n,e., o- 
znaczano miesiące nie naz 
wami, lecz kOlejnymi nu- 
merami w danej porze ro- 
ku. Byl więc na przyklad 
pierwszy projekt, trzeci e- 
chet, drugi szenu, a także 
czwarty (dzień) dni dodat- 
kowych itd. 
A co będzie to najblii- 
szum tygodniu? 
BARAN 21 III 
 20 lV: 
Ch06 nie przuJdzie ci CO 


.. 


. 


łatwo, pohamuj irytację ł 
nie dopulć do awantur'll w 
rodzinie. 
BYK 21 lV-21 V: W pra 
cy możesz już myśleć o pod 
jęciu trudniejszych. bar- 
dziej odpowiedzialnllch za- 
da-A. 
BLIZNIĘT A 2Z V-Zl Vl: 
Nadarza się sposobność u'po 
rządkowania twoich spraw 
pieniężnych; skorzystaj % 
niej. 
RAK Z2 VI-Z2 VII: W 
rozmowie z przelożonym za 
chowaj się jak dyplomata. 
LEW 23 VlI-Z3 VIII: 
SChwyć w lot propozycję. 
z jaką zwr6cq się do ciebie 
w pracy. 
PANNA 24 VIII-Z3 IX: 
W domu postaraj się wy;aś 
nić do, ko-Aca niepokojqcll 
cię problem. 
WAGA 24 IX-ZS X: Cze 
ka cię spotkanie z dawno 
nie widzianą osobą. 
SKORPION 24 X-22XI: 
Twoja zazdrol& nte wyplll- 
Wa z fakt6w, lecz z twoje 
go usposobienia. 
STRZELEC 23 XI-Zl 
XII: W pracy skoncentruj 
się na jednym zadaniu, nie 
wszczynaj inn'llch. dop6ki 
go nie skoń.czysz. 
KOZlOROZEC Z2 XlI- 
20 1: Niech cię w prac1l nte 
zniechęca nieoczekiwana 
przeszkoda: dalsze perspe1c 
tyWV sq pomyllne. 
WODNIK 21 1-18 11: 
Twoje projekttl w spra- 
wach domu sq słuszne i 
wr6żq powodzenie; nie daj 
Bię od nich odwiei6. 
RYBY 19 11-20 111: 
Miej odwagę zerwać więztl, 
kt6re stalu się nie do %nie 
lienia. (PAl) 
lRENA KACPER 


piski Valverda znajdują się w 
posiadaniu Mornera I właśnie 
na Ich podstawie opracował 
on kolejny plan wyprawy. 
Metodą eliminacji, w poprzed- 
nich wyprawach odrzucił wie- 
le prawdopodobnych miejsc 
spoczywania 
tL P"o;ostało 
tylko "Zielone Jezioro". 
Pływając w pontono
ej 
specjalnej łodzi, StelIan MOr- 
ner z czułym aparatem w rę- 
ku przeczesze wszerz I wzdluż 
jego wody. Usłyszy czy nie u- 
pragniony ton. jaki towarzy- 
szy pokładom metalu? 
Co zrobi, gdy to nastąpI... 
- Zamknę twarz na kłódkf: 
_ mówi uparty poszukiwacz. 
_ Nie powiem nikomu ani 
slowa. 
Tak, legenda mówi także o 
tym, że złoto Inków przynoll 
nieszczęście, Zuchwalcy mogą 
zaplaclć życiem za targnięcie 
się na wielką tajemnicę In- 
ków. kr 
Ale czy sławni od ywcy 
starożytnych wykopalisk nie 
opierali się na legendach? 
(INTERPRESS) 
A. KALINOWS
 


I A )ednak 

tej ziemi... 


BRODA . 
BRODZIE NIEROWNA 


Chcąc przeskoczyć "prz
: 
paść dziel,cą pokolenia, 
tak stwierdził. John P. 
Schaefer, 38-letnl rekt?r u- 
niwersytetu w Arizome, za 
puścił piękną brodę. Wkrót 
ce prze kom:. się, :te był to 
daremny trud. Kiedy spot- 
kał studenta z rozwichrzo
 
nym brodziskiem aż po sa- 
me uszy, ten powiedział 
mu: J.Ta
y fa
.ecl jak Pa;ł 
pSują ty'lko opInie brodzie. 
UCZUCIA NIE POMOG
Y 
And
ew Nelson, były ma- 
jordomus mera Londynu, 
próbował I1rzemyclć do An- 
glii swojego psa :Reksa. 
Przyłapano go jednak I 
ukarano grzyWna 20 fun- 
tów. za złamanie przepisu 
o półrocznej kwarantannie 
przywożonych zwierząt cho 
elaż przestępca tłumaczył, 
że pies zastępuje 'emu I :to- 
nie dziecko, którego nie 
posiadają. 
POLICJANCI 
TEZ LUDZIE... 


Owczarek niemiecki Max 
miał szczęście. Pozwolono 
mu przebywać razem z pa- 
nem, Michaelem Winterem 
zamieszkującym czasowo 
więzienie w San Mateo. 
Rozdzielony z nim pies od- 
mawiał. posiłków I groziła 
mu śmierć głodowa. Kiedy 
zobaczył właściciela, na- 
tychmiast zjadł surowy bef 
sztyk. Zastępca szeryfa. któ 
ry z"odzlł się na połącze- 
nie rodziny, oświadczył: 
"Chcę. teby ludzie wie- 
dzieli, że gliny też miewaj, 
serce". 


BY'.P. NIE STRIPTEASB 


:Rada miejska w Horne- 
sea (W. t3rytania) uchwali- 
ła, że tamtejsze kąpielisko 
zostanie przekształcone w 
pierwszą w Anglii plałf: 
dla nudystów. "Musimy jed 
nak mle
 pewnołć oświad- 
czył John Jobey, urzędnik 
m: 
istratu - że chodzi o 
prawdziwy nudyzm, a nie 
o to, żeby wszyscy mogli ro 
bić strlptease". 


NIEBEZPIECZNY 
SCHOWEK 


Obywatelowi francuskie 
go miasteczka Le Puy. 
Bernardowi Roche, ukra- 
dziono samochód, ale po 
miesiecu tamtejlJza komen- 
da policji zawiadomiła go 
o odnalezieniu porzuconego 
przez złodziei WOZu. Kiedy 
poszkodowany z
łosn się po 
odbiór zguby, okazało się, 
że nie motna jej odnalef
 
na policyjnym podwórku. 
Samochód trafił znów na 
listę rzeczy skradzionych. 
(a) f 
. 
. 


t 
\ 


,
 


t 


ROZSZERZAIlE 
horyzonlów 


w dlllU plerw.zego miesilIC' 
nauki srup. ucznl6w lłab- 
Izych wyratnfe poprawiła W) 
nikj naucz.ania 
A potem - uC%eń ma kUkl 
możliwości spędzenia wolnpgo 
już czasu, Jedni wędruj. d( 
biblioteki gminnej, która mle' 
ści się w budYnku szkolnym. 
Spośród 5 tyS, ksfąf.E'k. 1akim 
dy
pon\lje. Z8W5ZE' moina \\'y' 
braĆ' co
 cłf"kawf"l1.o \V cZ\'1el. 
ni czekają 
ry i zabawy. .Je. 
śli dopisuj P Dogoda - naUCZ) 
ciel orj:(anizujE' na boi5k\J 
szkolnym zajęC'ia sportowe, 
Po lekcjach rozpoczynaja pra- 
cę także kólka zaintE'resowat 
_ matematyczne, przyrodni, 
Czo-gpograficzne. krajoznaw' 
czo-turystyczne. historyczne I 
sportowe. 
Szkola w Rymaniu zapew. 
nia oplpkę dojeżdżającym dzit 
elom do godz, 15, Potem przy- 
jeżdża autobus I po 20 mi- 
nutach jazdy nawet najda!ej 
miestkający - są już w do- 
mu, Matka Mirka Cienkusza 
zRzesznlkowa m6wi. że syn 
ma teraz więcej czasu na po 
mnc w domu, bo to I lekcje 
odrobione, I droga ze Izkoły 
kr6tsza I WYiodniejsza. 
Dzieci pracowników PGR 
pozostajll pod opieką szkoły 
do godz. 16. Nauczyciel wyciu 
dzl ostatni. Tak ujmują w 
stkole rymańskiej problem 
"piekl nad dzieckiem. 


Wśród róinorodnFh form prowlOd.tonej w partii pr&tY 
Ideowo poUhclne.1 t\zkolenlt> par.
 .I":'. któreJ;o nowy role 
ZJ,h:;. zaln3 IIwruwalo \\' ublel;lym bf(odnlo spotkanie 
tow. Edw"rda (;ierka zerur' wYkladowriiw. 
ajmuje 
I?cze
ólnl" mlp.l
('t> .Je!'t ono masową forma te ,i pracY. 
prznala przy 
ym Da . y S t d '1ł a t v r z n lO prr;y
\\'alanle 
I pOIi:!I:blal1ll" prze). ez\oDków I anrlydatów part,JI wiedzy 
o jej Ideoll!&1i I zasadach ddalaDla. 


, 
i 
( 
ł 
t 
f 
1 
ł 
ł 
( 


lonl! I wzbor..acane - przy 
zachowaniu sprawdz.oncgo 
modelu - o nowE' inicjaty- 
wy, 
Szerokiego wyk(m!;ysta- 
nia w pracy szkoleniowej 
Wymagat' b
da postanowie- 
nia i materialy I Krajo\,,'eJ 
Konferen<;jl PZPR, ogn
5ku 
iac
J uwa2!:' partii i narndu 
na wielltim zadaniu pny- 
spieszania realizacji uchwał 
VI Zjazdu. zapewniania Wv 
sok!ej dynamiki spoleczn o - 
-gospodarc1ego rozwoju Pol 
ski. watne jest. by czlonkO 
wie partii coraz lepiel po- 
znawali mechanlzmv te.o 
rozwoju. zwłaszcza zale!- 
n(')ś
 między osiąganiem SY- 
stematyczne!(o wzrostu WY- 
dainości pracy a daluyml 
postę.paml w poleps7.anlu 
warunków Pytu ludMśd. 


W IELE przl'dslęwz:ęĆ, 
ktÓre podejmujemy w 
duchu ,uchwał VU 1 
IX Plenum KC, w oparciu 
° kier'tnkowe wska7ania 
VI Zjazdu PZPR. zmierza 
do umoen:enia siły I zwar- 
tości partii. Nielwykle waż 
nym ogniwem. którE' lączy 
komunistów w działaniu I 
pot
t:tuje icł. zaangaiowanle 
jest poczuc e. 'że wszyscy 
ctłcmkowit' partii uczestni- 
czą w rc'aJizacji celów o 
wielkim I dlugofalowym 
lnaczenlu, wyrażonych w 
naszej marksistowsko-le- 
ninowskiej ideologii. w par 
tyinym statucie. w pro
ra- 
mi
 SI ,łt'czno - gospodar- 
czym VI Zjazdu, Rozsr.erza- 
:I(!
 horyzonty m\'
lenia spo 
iE'czn...r!o, szkol!'n!e partyjne 
p07.\\' sI a ll'plt!j rozumi...ć 
istot
 t...go. co robimy j zda 
rzeń, z którymi si
 styka- 
my. ,,"OYlwl!1a irlł-owe mnty- 
wacie !lkt
'\vno
ci, umacnia 
laafanle do polityki partii 
i pnekonnnfe o l}u5Zno
ci 
jei !)r()gramu. 
Wszystko to określa wy- 
soką rangę zadań doskona- 
lenia pracy szkoleniowej w 
partii. Doświadczenia wska 
zują, że nie Wszy'stkieiesz- 
cze 
fganizacje partyjne do 
ceniają t
 rangę. Niemalo 
jl'szcze jest także do zrobie 
nia, by ws
yscy towarzysze 
dr.eniali o?-'ą prostą praw- 
dę, że pMz...rzanie wlas-nej 
wiedzy ide(')wo-polityc1.nej 
stanowi obowiązek statuto- 
wy. 
'Rok zajęć 1973/74 jest 
trzecim już re>kiem ""'P ro - 
wadziilnia w tvcie zalp.ceń 
Sekretariatu kc ;PZPR I 
maja 1\'J71 r.. kt6r'e uzyska- 
ły. pqzyty
. vi Ii.iffiie oce- 
n" _ ze 
rony ..ktywu pro- 
pa
ndowe
 partii jakn 
wytyczna doskonalenia pra 
cy szkolenlowpj. O
iągnc- 
liśmy !stntn:v postęp w 
uleoszaniu progr::Jmów. ma 
my' k()mpl
 t pOdręcznik6w 
dla wsz
.
tkich form szko- 
Ipnia. Doświadczt'nje po- 
twierdza i"'dnak. że szcze- 
gólna folę w podnoszeniu 
jp
o ",fektów spełnia wvkla 
dowra, że nic nie zastapi 
żywego slowa, bez.po
red- 
ni....! wymi..nv pOf(lądńw i 
o50b:stelZo kontaktu. Teg n 
"mikrnklimatu
' slk(')lenia 
part.yjnrJ[lo niE' da sie stwo- 
rzyć odjfórnymi decYliaml, 
trzeba go ksztaltować w 
kaidej or
anizac.jl p:utyj- 
nej I w katdej grupie u- 
cze"tników zajęć. 
OC'zekujE'my. te szkolenie 
partyjne ":spomoże w tym 
roku realizację wielu wd- 
nrch celów. Dlate
o po- 
winno być nadal d ' 
wszyscy uczniowie otrzymuja Sojusznicy ukoly gminne. 
na dużej przerwie szklanlH to także nauczyciele, którzy 
!(orąc('go' mleka I bułkę. Go- do prary - jak mówi dyrek. 
rąca. pożywna zupasmakujf tor - przystąpili z ogromnym 
i błyskawicz.nił- znika z tBle. 7.apalem oraz dz.iecl, którE 
rzy. I tu widać opiekuńcla zgodnie oświadczają, że teru 
rolę ur1.ędu gminy, Znalazly j('st lepiej. I choć moie tegc 
się pieniądze na obiady dla "lepiej"n.ie kojarzą z wyróVII 
12 dzl"ci, których rodl,icE nsniem startu. ujPdno!ict:>niem 
znajdują się w tr'
dnt:'j sytu. szans absolwent6w s7.koly ni 
acji. wsi .i w mieście - a o to prZE 
Po obiedzI" dzieciaki wra. cie! w reforn,le (')śwlaty cho- 
cają do sal lekcyjnych, gdziE dzl. Dobra szkola gminna - 
pod okiem nauczycieli zabie. to jedyny. a-le w>,starczający 
rają sit: do odrabiania lek- argument dla oponentów, jeśli 
cji. Praca idz.ie sprawnie. Jeśl' się tacy uchowają. 
ktoś c:zegoś nie rozumie -- po 
moc znajduje slE: w zasięgu 
rękI. - ObseI'VI'Ujemy - mó- 
wi dyr. Skokowski - że już 


1 


graficzna, hi&tory
zna, fizyko- 
-chemiczna, polonistyczna oraz 
dwie do zajęć prakt)'czno-tech 
nicznych są dobrze wyposażo 
ne. Jest też kuchnia z zaple- 
Clem oraz obszerna jadalnia. 
Przed szkolą - rozlE'gły 9g ró 
dek biologiczny i geograficzny 
uczniowski poligon doświad- 
czalny. 
_ Mamy w nuzej szkole zna 
cz.nie więcej, niż minimum wy 
posatenla określonego przez 
Ministerstwo Oświaty - zaz- 
nacza dyr. Skokowski. 


CzY jest lepiej? Tak! Jola bl('rze się za nankl:, fe się na- 
dziwić nie mogę. Z matematyki podclągnęla się z trojki Da 
czwórkę Mówi. że jej pomagają po lekcjach. a już najwię- 
cej pan podolak. Lepiej rozumie I lepiej się UCZY. Teraz ma 
dziecko wygody. Za 10 minut ósma jest autobus I jedzie do 
szkoły. \\'esolo w autobusie. że hej. A w szkole dostanie 
szklankę gorącego mleka ł obiad zje. Najbardziej zadowolo 
na jest z lekcji za
ęć praktycznych Teraz Jola nie nosi ze so 
bił nici. limatek. kleju, nożyczek. ',\iszystko jest przygotowI 
Jle w l!kole. Lepiej jest dziecku w szkole gminnej. nl* w ma 
lej IIkólce w Rz!Sznlkowle. do kt6rej chodziła córka przez 
cztery lata. ' 
Taką cenzurkę wystawIla szkole gminneJ w Rymaolu mat 
ka Joli - Jó.tefa Moskalik. 


Pomagając w krzewieniu 
ideałów patriotyzmu i int.er 
nacjonalizmu, wyjaś11iaj
c 
uniwersf11ne prawidło
'o- 
ści budownictwa socjal!- 
stycznegn, ukazując prze- 
wa!l:e 5I)cja!i!mu nad kaP{- 
tallzmem w plaszczyźnie 
spol
znej. ekonomicz.nej 1 
moraln,j - zajęcia w par- 
tyjn
'm sy
temje kształce- 
nia ugruntować pl)winft'Y' 
zarazem pewne prawdy I 
elemel'l ty wiedzy marksi- 
stowskiej oz po!nru "rOlIte 
i przyziemne, I prZ8clet 
nlumlemie wame. Chod!.i 
O netM U1.mvstC'!wil!'nie f()- 
bie przez ogół. człnnk6w 
I kandydatów partii. 'ale 
bardzo łączne efekty ich 
d
jałania zale
 od p o, t a- 
wy klltdt!jfo, jak do- 
njnsłvm czynnikiem wobec: 
nej 'fazle' rozwoju Polski 
je
t ludzka śwl:'ldom()!\ć. 
Slerzpj UW7.!:lędniamy w 
t)'m t"1)\(u w p!'(')
ra- 
mac!' szk
lenia problema- 
tyk
 wz.or"ów moralnych 
sł"C.iati7.n'lu i socjalistycz- 
nych stl)
unków międzY' 
ludtmi R01.wi,jamy formv 
hardzi
j ssmodzielnt>2n przy 

\yajania przpz kandyda- 
tów oarti! ',viedzy o Z85I1- 
dach iei rlziałanhi I DOd- 
staw teorii marksl'stowsko- 
-leniMw
kiel. 
'Zadania są rozlt'głe. Trze 
ba za!ro
z 'zy
 sit: w kat- 
dej instanc!, i organlzarjl 
t'1srtv;nt'j n jak Mi1l!nSZe 
ich ...."konanle. (C!!Ip) 


I 


, 
ł' 
. 
ł 
ł 


- Ą JąJ,k
JaeJj. , 


n.id. Zimą moina si!: będzie ,tu 
ogrzać i schOwać przed SOle- 
Slem. Inż>nier Wątły, nal:z
l- 
oik gmmy, ,nie pU,sltąpll pie- 
niędzy na remont. 
Pu,'ktua1nie osodz.. 8.00 
jelc.t sta
E. przed szKO!q. Z au- 
t00U5U wy
ypuje 
Ie setka ucz. 
niQw. Za 15 minut zaCz.nle Się 
pierwsza 'lEkcja. -N0t nie na- 
rzeka na z.męczenle I Zimno, 
ktore w IIltach ubie
y(.h 
owa 
rz.
'szyło cz
sto malym 'v, !;Clrow 
com do sz.koly. 


OD ścianą ustawi 0- 
P ne rzędem buty. Na 
wieszakach kolorowe 
skafandry i piaszczy 
ki. Trochę ciasno. 
chociaż jesień nie za 
tzęła się jCbzcze na dobre. - 
No c6ż - mówi dyrel<;tor szko 
ły. Józef Slwlwws;:i - tl:zeba 
będzie sza tnię powięk
zyc. Te 
raz jest nas po j:.Iostu Wl

eJ. 
Dwanaście ojdzialów, a od 
piątej do ósmt:>j - r6wnolegle. 
l\Iamy 250 uczni6w. Doi<;laanle 
o 104 uczni6w więceJ, niż w 
roku ublegly m. Do szkoly 
gminnej, jaką jesteśmy od l 
września, br., chodzą teraz 
ciziecił z Rze
znikowa miejsco- 
wości odleglej o 3 km od Ry- 
mania oraz z odleglego o 10 
km Star nina. W obu tych 
ń\iej3cowoś.:iach obniż(;no r,o- 
ziom organlzac)'jny do jedno- 
klasówki. 'Dzieci są dowożone 
autobusem PKS. 


, 
ł. 
I 
j 
'; 


\
 


, 


Mamy więceJ nit 
minimum  ' 


Szl
oła gminna w Rymaniu 
jest jedną z pięciu, jakie l 
września rozpoczęły dz.iałal- 
ność na terellie powiatu kolo 
bneskiego. Pocz.ątkOwO mialo 
bvć ich więcej. Ostały się te 
najbliższe idealu. . 
Na miano zbiorczej. gminnej 
_ szkoła w Rymaniu pracowa 
ła przez wiele lat. Dyrektor 
Skokow&ki uczący w Rj'manlu 
ćwierć wl
kU, z .jurną pokazu 
je dorobek szkoły, jednej z 
lepszych w powiecie. Choćby 
pierwsze miej.ca w powiato- 
wym konkursie na najlepsz_ 
klasopracowni!: z matematyki 
i biologii ("mamy jeden mi- 
kroskop na dw6ch uczni6w!"). 
Pomoce naukowe wypeln!ające 
klasopracownie, ba. nawet lei 
men ty meblowe wykonane zo- 
stały własnym &umptem. 
Zbiorcza Szkola Gminna 0- 
trz
'mala pomoc specjalną. In 
spelttorat Oświaty przydzielił 
160 tys. zl na ;zakup sprzętu I 
pomocy naukowych. Więk- 
S1.0ŚĆ pieniędzy wydatkowano 
na uzupclnienie sprzętu, Wpo 
koju nauczycielskim - kolaro 
we wygodne mebelki. Kaidy 
pedagog jest "właściciełe
" 
biurka, przy którym spokojme 
może się przygotować do lek- 
cji. Szkoła dy&ponuje kadrą 
specjalistów do każdego przed 
miotu. Brakuje, - na razie - 
tylko nauczyciela do wychowa 
nia muzycznego. 
W bujynku znajduje się 
dwanaście pomieszczeń klaso- 
wych oraz sala gimnastyczna. 
dobrze wYPo$ażona w sprzęt 
sportowy I zaplecze sanitarne. 
Siedem klasopracowni - ma- 
tematyczna, biologiczna. leo- 


l 


MIRA ZOŁTAK 


Tot. J. Piątkowskł 


Droga do szkoły 


Impresjepowia'owe, nie 'yllio jesienne 
4. Je3il'/\ tegoroczna ieat łagocl
 ł 
ci.plo.. Moi. ft4tdv ,i, tu' tvm ,puJ/ia. 
mu Natuf"/l dopatrl/wa
 ulclonu tu .tro- 
n, tuciłkłch dłłałał\1 Po pt'03tu abll ł. 
4ztołania billu rdumi., łagodne ł n4111- 
cone deJ)łem. Abll moiltw- btilo '0'0. 
tumiC/lde ai,. Abv mówiqc KULTUR,A 
REGIONALNA myślalo .ił ;edn
u'- 
nie. ie ;e.t to nasz, koU4Uński wkład 
w kultur, polską. Region bowiem nte 
jtst f}ępktem łwiata. Nie jut ostatecl- 
noki.q. Jest tulko ogniwem lcukucHa 
.l'lłdzkich dtial
fa I 'J)t>soMw bycia. 10 
tllm nnldy pamięta
 przede WS2'tl sł - 
kim. Spotykając się z 1)ts/Jrzaml pamię- 
tajmy, ie Sił to ludzie. kt6!'J1ch jedli- 
n11m zatłaniem iest kształtowanie du- 
chowego oblicza sJ)OleczeR..twa. Ale jN! 
noczdnte nte wolno zapominać. że nUce 
inny tulko spoleczeństwo ksztl1!tuje 
i wytycza drogi literatury. Możliwe. ie 
ie,t to sprz
tenie zwrotna. al. moiliwe 
również, że jest to wynikiem konstk- 
u:encji ukladów ,polecznuch. Możliwe, 
W tym wl/padku znaczy OCZYWISTE. 
5. Dlatego w tlItuI. poloiylem ttoU'. 
dzenie. że impresje te .q nie tytko Sł. 
s'enne. Niesq dlatego. ie rozpisane fIG 
lata I:łzia14nic. r to jest włakiwie jedv. 
'na. spł'cn.oa. I) kt6re; nie 'WollłO zapom
 
tS4C!. Pod iadnum t)()zorem. ' 


Poszla do lamusa poczciwa 
..bonanza". prz
'czepę, cieplą 
bO ciepłą, ci'ągniętą przez trak 
tor lub poc!zciwego siwka; zas 
t_pił .utOgus. Przez pierwsze 
dni września dyrektor i nau- 
czyciele osobiście przyuczali 
dzieciaki do korzystania z no- 
'wego środka lokomocji. Se- 
kretarka, która mieszka w Ki 
ndwie, ,co
ziennle przychodzi- 
ła na przystanek przed 6smą i 
,uzem z dziećmi wsiadala do 
autobusu. pOdobnie małteń- 
.two Emilia i Tadeusz. podola 
kowie s.woją. opiekę pedagogi- 

nlłrozciągają i na drogę do 
Il%koły. ' 
Niebieski jelcz z przyczepą 
,etdii z regularnością zegar- 
ka. W Kinowie zabiera 20 ucz 
ni6:w, w Sta,rninie drugie tyle 
i.jedzie do Rzesznikowa po naj 
wLękSl.ą gromadkę. Droga do 
,zkoly dobra, asfaltowa. Usu- 
nięto z niej nawet nieliczne 
przeszkojy, jak niewygodny 
przejazd prz.ez tory kolejowe 
w Rzesznikowie. Wyasfaltowa 
ny odcinek, to zasługa I gmi- 
ny i uczniów. którzy pomagali 
jak umieli. 
, W Rzesznlkow!e dobiega koń 
e. remont niewielkicgo bucy- 
S1eczku. Będzie tu poczekąlnla 
I świetlica dla młodziety sz.kol 


ko w ruczJ/wistoAd całkowici. od.,- 
wanej od ludzi. Je.t dla ludzi. A&V 
"te bUe! Obr02obu1CzJ/m.- chciclbJlfl\ 
j e d n a k naptsae!, i. prawdzit»q lite- 
raturę tworzą inni ludzi.. Spozli dUli 
pisankie; pracowni. Spoza Irodowiska, 
LiterahLra bowiem jest niczllm innu m 
jak tylko racją żywych łudzi. Jest odbi 
ciem ich marzeń, trosk, ich codzie n- 
noiel. DLa literatury ważne jest to. co 
dzieje SIĘ OBOK. Pisarz u'ypełnia tV! 
ko resztę. Co zatem majq przynie*ć pi 
,ęarzom spotkania w powiecie? Mołe 
spotkania .nie zaWsze z cZlltelnikami, ate 
na pewno 2' ludźmi którZIl uważcrjq za 
wud pisarza. 2CI pracę szlachetnq. Otóż 
moim zdaniem spotkania te sq spotka 
niem z rzeczywistościq. I !!.togą Btat Bi
 
źr6dłem zaplndniajqcum tw6rC'6to, 
Brzmi to prawie banalnie, Codziennie. 
Ale nie jest codl'iennościq obcowani, 
z innllmi ludźmi? 


1. ZYCIE LITERACKIE rozpisało an 
kiet, na temat, iaka powinnabl/
 kul- 
t'ura regio'nQlT14. Ankletę-konk
", Okre 
ltilo nagrodl/. OkrelUlo t.matJ/kę. Jaki 
wdztęCl%f1Y. tćmot dla f.lietoni'tJ/. DlQ 
dzinłaczy 'kulturalni/ch równi.e!. Wd
iA 
cznJ/. ale jednoc:reś:nie trudny i' bardzo 
odpowted'i4!1t!/. OdpoioiedzialTty przr,d, 
wszystkim. Kultura botoiem :Jut war 
tością Btalq i pozqrel1wnalnq. Na kul- 
turę składają się nie tt/lko dziela ar- 
tllstllcZne. ale również zesp6ł, cZllnni- 
ków będqcllch parakulturq. CZllst.e ulk, 
i Ind na. budowach. Ale przede wśzY: 
stkim sklada .się lIa niq kultur.a wnwl- 
życia międ::yludzkirgo. Dlatego zanim 
tiporzqdkujemy sprawI/ kulturalne w 
ścislum znaczeniu tego slowa, sprawy 
W teatrze i literaturze, sprawy w pIasty 
ct! i' muzyce pr:edc wszy
tkjm Wllpro 
,wadźmy włakiwe relacje między nimi 
Konkurs żYCIA LITERACKIEGO oC11I 
wiście nie te względy ma na uwadze, 
qle feHctonista ma prawo po;ęcfa roz- 
/łzerzać. Rozbudowywać. . 


!. Budowanie nowego ;e,1t pojęciem 
- workiem. Jest pojęciem, które WSZII- 
stko w sobie może pomłeicić. Podobnie 
iest % budowaniem trębów nowej ku! 
turtl. Na pewno budowanie jei nie jest 
domeną tylko i wyłqczn.ie artllst.óW. 
Gdllby tak blllo Awiat ok(lzalb1l się nie 
prawdopodobnie malu i oozbawiontl tIO- 
wietrza, 


t. Oto rozpoc%ql się Ko.zalifts1d 1'ai- 
dZ
!lrnik Literacki. Nasi. pisarze .poty- 
kajq 'ię z ludźmi. Ale bardzie; istot-, 
n. wJ/daje mi si
. ie I u d z i e s p ó t li- 
k a i q si, z pisarzami. L(teratura bo- 

. sztuko nie mote ppgrqŻ4ć sił tul- 


SA' W IV KWARTALE br. po- 
: awi sl
 na szklanym 
ekrani
 kilka nowych Sł 
riali. w październiku wYświe. 
tla sj
 w nietlzielne wieczor
 
fOtr>oczt;ty We wrześniu film 
seryjny "Kuzynka Sietka' 
wedlug Balzaka, zreallzowan) 
przez BBC-TV. Podczas ob- 
ebodów rocznicy Rewolucjj 
Patd:dernikowej w kolejnf 
njedziele (począwszy od 2e 
bm) emitowane będą poszcze- 
gólne odcinki słynnego fil. 
mu Jurija Ozierowa "Wy- 
zwolenie". W pierwszlł nie- 
dzielę grudnia rozpoczniE 
sil: nadawanie "Odysei" - 
filmu znan4!go wioskiego re- 
tysera Franco Rossiego. z u- 
działem aktor6w z wielu kra- 


IIOW8 s8riale 
telewizyjne 


3ów. m. 11'1. łrecki
j artyatk' 
Jreny Papu w roli Penelopy 
Złotony z ośmiu godzinnycr 
odcinków serial nadawany bE 
4zie do stycznia przYl1łegc 
toku. 
Emitowany będzie t.lde se 
rial produkcji NRD "Pło- 
mień czarnej świecy", opo- 
wieść o perypetiach niemiec- 
k
go komunisty. kt6ry w,- 
ktad. hitlerowcom tajemnicę 
g.zu bojowego i przekazuje 
ją Związkowi Radzieckiemu. 
NIlstępnie wejdzie na antenę 
od dawna zapowiadany pOliki 
setial "Czarne chmury". ret,- 
lerii Andrze3a Konica. Akcja 
teJO :clutonego z 10 łodzin- 
nych- odcinków filmu toczy 
ślę na początku XVII wieku i 
ukazuje wysiłkI zmienające 
'do przylączenia do Polski 
Prus Kslątęcych. Trzeci serial 
francuski "Rodzina Durtol- 

6w" jest emitowany we wtor 
Id po południu. Obejmuje on 
10 kr6tszych, z reguły p6łgo- 

zlnnych odcink6w. 


(PAP) 


Mały i duży świat 


Uwan Interlokutora przykuwaJ, oezy - dute. erle- 
cbowe o cleplym odblasku Tych lat. mimo Irebtty.tyeh 
niezwykle ujmuJllcy u .mlecll. Nie zdradtlł wieku 
WiOlÓW, I tak nikt by pani Ir
nle nie przYJ)llal. 
Ś CIANY domu skry Każdl\ słomkI: przecinam 
tego pod cienistymi wzdłuż, moczę, prasuję, 
lip.mi zdobią o- zn6w tnę dobieram kolory 
bruki ze słomki. stycznie itd. 
Mówiono: pani Ire Nawet gdybym przytoczy 
na w Pękaninie ro ła wiernie sposoby pani I- 
bi śliczne obrazki ze iłom reny. komuż by Iję chci
o 
ki. Na czarnym jedwabiu mozolić nad takim obraz- 
rozkwitają delikatne miki, kiem. Ci. którzy wykMują 
k_kOle. chabry, przetkane ",yjni. widoczki ze lłomy 
kłosami zbóż ;tańczlI styli np. okręciki, domki z dym 
zowane kogutki niedżwiad kiem, na urobek a Sił ta- 
ki i slonie - kojarzy sie z ki. koszmarki w sprzeda- 
ulubionymi bajkami. Kom ży nie wkllłdajlł w nie ser 
pozycja i wykonanie d:r.ie- ca. Kwiaty pani [.reny choć 
lek - niezwykle atarinne. ze słomy m8j. wdziek I 1.\- 
Oznaka niebywałej cierpli rok kwiatów. Autorka ob 
wości i opanowania. I nie darowuje nimi krewnych, 
są to tadne kopie. A1.łtor- znajomych. przyjaciól wie 
ka obmyśla sama wzory do sza w domu. Na rUie je- 
swoich obrazków. Najpi.rw den obratek byl na wysta 
rysuje na papierze, połem wł
 w Sławnie. 
wycina poszczeg61ne ele- 
Iemotn. o pant tr
nle 
men ty, przycina według powiedzieć. -prolta, wiej 
nich słomkę I te kruche ska kobieta albo jak slf! 
paseczki nakleja jeden zwykło ostatnio modnie ma 
przy drugim na jedwab na wiać- ,artystka ludowa" 
ciągnięty na ramkę. Teraz Ani prosta. ani artystka. 
ma bardzo dużo pracy w Takiemu uproszczeniu prze 
polu (gospodaruje z mę- Izkadza. At jako panienka 
tem na 20 ha). ale w cza z dobrCO mieszczańlkiego 
sie żniw przygotowała 10- domu. po uJtończentu semi 
ble zapas słomek na zimę. narlum nauc&ycłelskie,o. 
W przegr6dkach lporego przeiłstoc&yła II, .., gOlt)Ody 
kartonu stoją pęczki lło- nię tak duteto 100podar" 
mek według koloru. S. zie Itwa. 
lonkawe. seledynowe. brą- _ Motm Ideał&rn uwate 
zowe. beżowe t6łte nakra- była wie'. Myślałam. te 
piane bladoićłte... Kt6t z tylko na 'WIi mieszkaj, 
nas ustanawiał się nad od Idaehetnl ,lłtzetlY ludzie. 
cieniami zwykłej slomy. S, bardzb pracowici. uezci 
Słoma jak słoma a jednak wI. Spotkałam r6tnych. 1- 
ild niuansów kolorystyez- deały I\i. zaw.ze sł
 Ipraw 
nych. dzają. Prze!yłam wiele :roz- 
- To miłe zajęele wyma czarowań .al. nie do wsi. 
la cierpliwości. Samo Wiele lit: nauczyłam. a 
przygotowanie mat
iału... zwłaszeta dettxiwości. Mą! 
mnie uC7.,1ł do1
 krowy. 
piec chleb .T.ł<:a! to była 
rado&
. .dy wydOiłam 
pierwiZY raz krowt, net 
plaezu, Idy mnie kopnęła. 
- I w pracach IOłpodar 
sklch motn. znll.tefć wiele 
rad
cł. J3a.rdzo lubi, wy- 
chowywać j!lel,ta. 
 !'nUe 
I wbrew pozorom mądre. 
Bardzo II, przywiązują do 
opiekuna. Albo hodowa
 
dr6b. to także przyjemne 
z."ele. Tylko te to robić 
mUlz.. eh
 II ochotą, . 
słomkt to mOje hobby na 
zimowe Wieczory. gdy wszy 
.c1 ADI,. Potem chwalił. cle 
_ się razem Ił mn_. 5dy 
clił mi II, uda. 
Obrazki to nie 'edyny 
.pO.6b pani Ireny na u- 
cieczkę od pracowitej co- 
dziennołci. Rysuj. i puze 
wleraze. Ozy ta je tylko 
nie1leznym słuchaczom. 
Zwłaszcza udana wyda3e 
mi sł. baUada okolieznol- 
dowa o wCi&uich w :Co- 
mu Chlol'a. Pł'&yjęta przez 


. 
I.d pro,ra... Ilzwola kalibry 
Bliżej do ks l qiki, 
BOWOCleśniel w kinach 


Kaląika byla Jesł I będale nadal jednym z bardzo p08Zuki 
....nych .rtykulów. Statystyczny mielZkaniec wojewb
ztwa 
wydaje rocznie na jej zakup 60 d, co nie jelt kwotą impo- 
ł'lująclł. ale tet pueszkod, może stanowić niepełna sieć 
Ii, 
tarń w województW'le. Wprawdzie gęściej u nas od kS!.ę,arnl 
nit w kraju (przeciętl'lie). ale ten "tan nie zadowala. Proł- 
ram działalności "Domu Książki': przewiduje więc urucha.. 
lIlianie nowych placówek. modernizację Itarych. 
Nowe skle-py powstaną m. In. wKolzalinle, n. osiedlu 
'I'ysh,clecia Tychowie (do 1975 roku) a w następnym pi
lo- 
le\!iu prz
i1
 Wstystklm w .min.cl'1: Gościno, Koczala, Sł.wo 

rze. Kobylnica. Lipka. Planu3. Ilę tai modernlzacj, klię- 
tarń w U"ke. Tarn6wce, BiałOlucłzłe, Darłowie. Dębnicy 
X,szubskiej. Gł6wczyeaCh. Tucznie, SłuPIkU, Sobolicech i 
Xarlinle. 
Wyrazem aktywizacji ,Domu KsIĄikl" będlł r6wnid 1łeJ1'liej 
Ize kiermasze, kontakty z pisarzami, czytelna I przekonywa 
hc. prol'aga
d. ksł,tkl. 
150eaty jelt proaratn działani. Woje"H.klelo Z&ri_d\tK)o 
Sprowadza lię on do realizacji dwu pod.tawowych zadań: ka 

italnych r
montów I mOdernizacji obecnych oblekt6w i bu- 
dowy nowych. ltemontom tostan" podtlane kina Vi Człucho- 
'Wie. Miar.tku, Darłowie, Karlinie, Czarnem, Polanowie, Miro 
lławcu. Kr.
c.. IaI.
lni
. W wyniku tych prac kina w 
miastach powiatowych będą posiadały t kate.orię takte w ki 
tłach II kate.orll zainstaluje lię nowoczesne urząd..nia tech 
.iezne.. . . 
Ohłonnyrn rylddem filmowym jest wid, nieltet,.. poci 
Iwzłll:aem Jakości kin zaniedbana. Od lat Djrabia się op6tnił 
ała. 'W nłjbliiszym czteroleciu (do 1977 roku) modernizac
1 

l',nie 15: kin wiejskich. do roku 1978 w"zystkie wiejskie ki 
fi' będłl wypolatone w aparaturę 35 mm. Dodajmy. że łred 
fti koszt modernlzaejl kina na wsi Wynosi 600 tys. zl. R6wno 

złlnie zwięklz
sflll liczba kin ruchomych - do 30. W po- 
:W1atlach Słuptk. wałez. Szczecinek i Koszalin będą po 3, w 
itJorostałych powiatach - po Z kina tego rodzaju. 
Innym watnym obu.rem Inwer.tycyjnej dżiał.1nołcl adml' 
l'1i$tracji kinowej jeltturystyczny pas wybrze:t/ł. Bllldzie li, 
.tuuruchamiałb kina letnie: w Jarosławcu, ;arbinowi.. Diwt- 
. "!yl'1ie, Dat16wku, Ustroniu Morskf1ń ł Rowach. 
Jak wiadomo. je:iyrtyrn kinem przystosowanym do wyłwie 
tlania film6w 70 mm jeit "łupskie "Milenium". Podobna apa 
tatutęuinstalowaDo czasowo w nowym kona.lińskim arnfi- 

ea trze. Ptojektuje "i
 jednak budowę kina szerokoforrnato- 
"""0 w Koszalinie (806-900 miejsc) oraz)dn panoramlct- 
6yc:h w :Kołobrzegu (500 mlejlC) I w słupskiej dzielnicy Zeto 
Ue (4ÓO miej&c). 
Interesujący jest zamiar takiego budowania I moderń!zo- 
!Wania kin, aby mogły one spełniać funkcję. sal ' wldowlsko- 

ych, jch poczekalnie, - rolę sal pro r 8lan'dOWo - wysta- 
wienniczych. W procramie zawarto te propozycję zaplecza 

motliwiającego stałą wsp6łpracę z widzem. 
Zatem do roku 1980 liczba kin w wOjewództwie zwłękizy 
.le o 24. !tin szerokoekranowych będzie 4, I kat. - 31, II k.at. 
i1
1 III kat. - 23 I, jak wspomniano - 30 ruchomych. O
 
)lrOducent6w 3ut zalety, ezy przyjemnlej"zym warunkom o
 
"dani. film6w będlł o;1powiadałY ich wartOŚCI artyatyczne. 
1- 

-
 
! 


. 
1Iw.r.... I 


Głos nl 287 


HA S'fVl!C1E: 
· Otle",'r. 'r"'fetłlcrftl 
P't1Pt4,fI\bII\!ł l..6d%kfe; pod 
dfl1"ekeJq Hefłrl/k4 CZl/źa. % 
wI.maz'łn .krZ1/pka ZIł-ł- 
.łcUt4 SrOłła1ca. ItO
Cł1'tót.I)G 
Za w Iti/d%e. 'IV program'e 
.maZa%łtl łł4 utworl/ SZl/m4 
ftoWłklłgo. tutoslawskle
o 
. tJenderłćkiego. t/,kt WII 
.tł
w 
ot
 'trejcić 1D 
1tt!ł&l/m fto1Die: *ukce.. . W 
Tbłli,f c>hl1Urto 1D1I.tawę 1'14 
Ie4tu tlc>1.kiego. * W Wol- 
DbDrd.%ł. odbłf1.OO .ił dekli 
dIS k;iqźkl poUkieJ. WIIsta- 
1DIono po114d 300 tlltul6w 
kl'4Uk 1D1Id4nl/ch w .Pol- 
'e. 1D ił%lIkach rOll/;skim. 
angielSkim. francuskim i 
in. Dute zainteresowanie 
1DVWOlaZIl 114SZ, edl/c;e dzieł 
LenlM f ,Dzierźll1\sktego, a 
tll7cie . książki o Kopet'l!.iku 
i Nickiewiezu. 


\IV KRAJU: 


. "Teatr wobea '1JJIf!go 
miejsca i czasu" - to ha- 
'lo IV Międzunarodow.go 
$tudenckiego Festiwalu Te 
atrK Otwartego we Wrocla 
wiu (21--28 bm,). W impre- 
%ie weźmie ucUiał 20 tea- 
tr6w, tA> kh liczbie 4 pot- 
,rcie. * O"oll"ie Tow«rZII- 
dłAJo K1oIlturcd"o-Oiwłatow. 
utwor%lIł() f10luun . ,t1/P'71.- 


turnUl z aplauzem, a z 
kwaśnym uśrnlecheM prr.ez 
organizatorów. Ittórym_ do 
ptekły niekt6re zwrotki. 
Strofy układaj. lię .ame. 
Wiersz zrymowany 111 110- 
wie odrywa panla Iren, 
od najpi1niejszej pracy. - 
Muszę usiąść i zapisać. 
Skąd si, to bierze? Chwy 
tam za pióro. ,dy CGŚ moc 
no prl.tyję. Ot. Iptdzam 
czas po lwojemu. 
Czai. Jest 10 ciule tak 
mało Ale pani Irena uwa 
ża. że na coś, co - li, lu- 
bi, zawue się chwila :tnaj 
dzie. Chyba ma racj
. Stwo 
rr.yla sobie mały. własny 
świat. Widzi w nim ludzi 
i rzeczy, jak chce I tak 
jest jej dobrze. 
A ten wielki świat? 
Nie jestem przecie! skoru 
plakiem, żyję wk6d ludzi 
- powie. 
Odpowiedzią są rOl11czne 
funkcje społeczne: przewod 
nicząca gminnej rady ko- 
biet, pr
ewodnicZlłca 'IPO- 
łecznej rady klubu. kontro 
ler w punkcie Ikupu lnu 
w Karwicach, przewodnlezlł 
ca rady dostawc6w w mle 
c2arni. Wielki świat ,to nie 
tylko Pękanłno. Idzie :&na 
jlł ją wsayscy to takie wy 
jazdy na kursy, konferen- 
cje szkolenia wycieczki. 
Najbardziej lubi młodzie! 
I 'dzieci - z wzajemnoś- 
elą. Na wldocmym miej- 
ICU w pokoju wat dyplom 
umanla: .,Ob. uenle Wrzo 
ł.k za dłUloletni, ,aktyw 
Iftlł pt8C4 społeczno-wyćho- 
W'awezlł w plac6wkach kul 
tW'alno-oświatowych Gmira 
nej Spółdzielni "SCh" w Wie 
kowle". 24 III 1973 r. :Dla 
najmłod.zyeh znajduje ezal 
jesieni, i zima. CZ3'ta baj- 
kł uczy rysować i malo- 
wać.. - Bardzo lubi
 dzieci, 
umiem z nimi rozmawać. 
- Po, tych .łowaćhot1lł. 
damy bloki z rysunkamł 
dzieci. R6żne techniki prze 
botata tematyka I inwen- 
cja najmłoda.zych tw6rców. 
Mlodzle!y lłuty rad, I 
pomoc, w klubie. Ze wzru 
neniem pokazuje kliątk, 
z następującą, jakte
- 
mowną dedykacj.: "Pani 
Irenie Wuołek za trud wło 
tony pad kształtowani.m 
naszej osobowojci. za wdra 
tanie kultury językowej i 
osobistej mamy zaszczyt I 
obowi'lek złoty
 najler- 
dec:lniejsze tyczenia powo- 
dzenia w tyciu osobtltym 
i lpołecnym. Młodzlet ko- 
ła ZSMW w Pękaninie". A- 
dresatka dedykacji jest ho 
norowym członkiem ZSMW 
Oto dwa łwiaty pani Ireny 
niby w harmonijnym Wda 
dzle planetarnym. I tochy 
ba uroda ł pełnia Zycla. 
Mo W&ON'()WIIIU 


.iattlll t?!\. W'Uctot'C Oor%oł 
ki (dzt4lac% młodzidOW1l 0- 
kr.." m4tckwwoi'''''"o ..- 
mord01Ddnłf w Suchenwal- 
dm). przezmczonl/ dla ",lO 
Gl/ch tw6reów - J)4ldrzll. 
J)ubUCłf$t6w. pllllt1łk6w - 
kt61'zl/ podejmą ,robłe7Mtll 
kł Opolla'czlf2nłf i lei miej 
;c4 w Polste Ludowej. 
* Roz,t1'%JIDńiłto kG1\kut. 


11f
 
I1\ultura1
a 


ft/I plak4t prop4Qu;ąell id" 
NarodOwego Fundulzu 0- 
chronll Zdrowia. Dwie fIG- 
grodlf II stopnia 1':dob1łZ1I 
pr4ce Malgorzatll Komorow 
.kiej-Mosińskie; % Kato- 
'Wic. * WarSZ41.OO pr%Jlgoto 
wu;, się do XVI MiędZ1lft4 
rOdowego Festiwalu Ja%zo- 
\vegO "Jazz-Jamboree", kt6 
r1/ potrwa od 25 do 28 paf 
dziernika. Opr6cz polskich. 
zapowiedziano 1D1I,tęPIl %/1- 
'polów i ,oUltów % Anglii. 
Austrii, CzechGslo1Ddc;i. 
NRD, NRF, Norwegii. USA. 
VVę,ier i VVłoc
 

 WOJEWOD2'TWIt: 
. 01'l\in'114 BibliOteka P. 
bUcżnG w V.trOłli" 110'- 


W Muzeum Pomorza Srodkowego w Slupsku otwarto wysta 
wf grafiki i ekspozycji muzealnych krakowskiego artl/st71 
. Adcma Mlodzianowskiego. 
Na zdjęciu: otwarcie wl/sta wy. Z prawe; - autor ekspo" 
ft01Danl/ch p1'4C. . Fot. l. Wojtkiewic% 


ja. Na. wszystko przY30zle 
Jer., F.. Bucbowo. 'OWo jednak pora. Na druk wier- 
Cliuchów; szy r6wnie!. W Pań.kich wier 
s2ach tli si
 iskierka talentu, 
OczywUc1e, zgadzam się z A
e poezja jelt rOdzajem rze 
Panem, że miłość jest uczu- mI osła, Wymaga pracy i na- 
el.J\1 szlachetnym i potętnym uki. Proszę nlłdesłać coś za 
Dod
 na:wet, że niekt6rym jakiś czas
 
poetom dodawała skrzydeł. K 
Ale Pan w jednym ze swoich rZllztot A.. Puck; 
wierszy tline: "Rzucam . 
wspomniebia pastwie losu bo PIsze Pan m. In.: "Wykoły- 
przyułość t6!ową widzą p
zed dałem słowa Wypieściłem (Kał 
so
". C6*. z Imperatywem e z osobna) Poiłem mYłlą Na 
nie dyskutuje się, tym bar- daw;
łem I kształtu. blaskU. "\c 
dZid. że owa "r6żowa przy- cy... podejrzewam, że Pań- 
nłość", kt6ra tak konkretnie ska wyobratnla Wpad!a w 
Ilę rysuje. szczodrze wynagro narcyzm, czyli s.mouwlelbie- 
dzi Panu brak talentu poetyc nie. Pańskie utwory at roj_ 
kiego. Co naturalnie nie zna- się od błędó.w ortografIcz- 
ezy, te ma Pan przestać ko- nych, skład1'1lowo-gramatycz- 
chać poezj
. VVr,cz przeciw- nych I pospolitych banał6w 
nie. . W, tej sytuacji najlepiej bę- 
dZie przysiąść fald6w nad gra 
J matyką polską. Niech Pan 
anUli .P., GdaJ\lk-Wrzeszcz; nie wierzy, te poect. wszyst- 
Z ń i ko wolno. "Słownik popraw- 
Pa sk ch wierszy wynika nej polszczyzny" _ Szobera 
na fazie młodość. G6r.na .1 prawdę tę upr:)"tomnl Panu 
chmurna, lecz jeszcze meople nader wyraziście 
nona. R02umlem, że zawle- . 
dziona ,miłOść napełniła Pana EU,enlusl M. Grzybowo' 
niechęcią do tej Jedynej, ale .... 
zapewniam Pana 
e są jeszcze Widzi Pan, pomlsł na 01'0- 
dziewczęta na łWlecie. Tylko wiadanie nie jest. jencze o- 
nie trafił Pan jeszcze na swo powiadaniem. Mi(dzy pomy- 
słem, a 'ego efektem le
y Oc, 
n 1 . Pracy. Pan zd jest nieciel' 
pliwy. Pan ęhce, aby pomysł 
od razU był literatutą. a to 
się jeszcze nikomu nie udało 
WymyłlaPan sytuacje, kt6re 
są ani prawdopodobne. ani 
ni
prawdopodobne, . I" nato- 
mIast aktualne. Miniatury prCl 
z
t
rskie to jedna z naj trud- 
nJeJszych form literackich. O- 
powiedzieć coś precyzrjnie w 
6
 linijkach maszynopisu jest 
gigantyczną pracą. Praca nad 
miniaturą pOlega na wykreśla 
nlu, wykreślaniu". ale uprze- 
dzam Pana, że nie jest to wca 
le "radosna twórczość". Tylkc 
frebl6wka. Proszę się odezwał 
za dwa, trzy miesiące... 
Mlroslaw K.. 8luplk; 


'kim otrlllmał/J 'mił poeł 
por'UI."fka Edm"nda Łopu' 
,kte
o, bohatera walk o KO 
Zobr.,g, w czasie szturmu 
milllta imiert,lnie ranione- 
go. W urOC%lfstościach wżię 
U udział członkowie rodzi- 
ny pcłtrona biblioteki. Pla- 
ć61Dka ta, kierowana przez 
Ludwik4 Bu;ewicza posiada 
26 tY8. ksiąfek. z których 
. korzysta 
 tys. cZlltelni.. 
k6w, * DziA w Ko.zalinie 
OdbJ/wa się spotkanie na te 
ł'nł1t rozwoju i popular1/za 
e;i filmu amatorskiego. Zo 
'falo ono zorganizowane 

rztł% KTSK. a biorą w nim 
ud%łiJl %4r6w1l.O członkowie 
IImctOr,kich klubów filmo- 
wyeh jak i osoby ńłe zrzesza 
ne. * Temat "Prognoza roz 
'lDO;U kulturll polskie; do 
1990 roku" (na podstawie 
material6w Komis;i Prog- 
nozowania prZI/ MKiS) 
wszedł jui na lamy tygod- 
nik6w społeczno-literackich 
WOjewódzkq dyskusję nad 
prOOM%ą otworzy s'(Jotkanie 
w KW PZPR, które odbę 
dti. 'ię 19 bm. * Jutro. w 
poniedzialek, w koszaUJt- 
,kim ,alonle BW A zostanie 
ot1Ddrta wl/stawa plastyki 
du7\skie;. rewanż za nasze 
tksfJoryc;. tzerwcowe w 
GlOcUtu:,. (m) 


Jest Pan na etapie orY
ina) 
MścI za wszelką c
ę. Tylkc 
nie wie Pan, jak się do tego 
zabrać. I ja takie nic Panu 
nie doradzę. Jest to sprawa 
wewnętrznego cenzora. Jegć 
brak zaś zdradzają nadesłanf 
utwory. w których "rżyska pa 
mięci gniją w przeszklonych 
marzeniach", "płacz morza:, 
lon zawsze hula I po strychu 
świadomości" itp. itp. SpOmię- 
dzy nlldesłanych wierszy wy- 
bieram "Odzyskiwanie przy- 
tomności" Proszę przysłać wił: 
cej teklt6w i napisać coś o 10 
bie. 
Ryszard S.. Słupak I Benrtll 
B.. 11U»lk - nie lkor*,.t&lDlf., 
1
:
t?L1
 

 . ł.
 .
 . r
 
 . 'ł 
 
<::::::::::» "'--",' 'I"
 ,. 

' . c:.fJ 
eJ:) - ::rJ 

 WARSZAWA PKiN 
 
7. 1 21 'X'1973 1 
 
-1lĄrELI
'{<$ 


;\ 


2M. 1l0
ZNlCA 
KOMtSJI 
ItDUKACJI NARODOWEJ 


Dzisiaj przypada 200, rocz 
1I1
6 powstania Komisji 
':tdukacjl Narodow
j, pierw 
.z
go w Europie minister- 
itwa oświaty. Dla uczcze- 
nta t
.i tOcznicy Poczta Pol 
eka wprowadziła wczoraj 
do obiegu dwa okoliczno- 
'leiowe znaczki pocztowe. 
Na znaczku wartości 1 zł 

rtedstB\Viono iX>rtret Grz
 
gorza Piramowicz8. pisarza, 


pedagoga i działacza óświa 
tow
go, 'ekretaru komisji 
oraz tekst "Słu:Łmy jak mO- 
żemy Ojczytnie. Edukacja 
jej dać może radę i silę". 
Na znaczku wartości 1,50 zł 
przedstawiono portrety J. 
Snjadecklego. H. Kołłątaja 
i J, U. Memcewicza, trzech 
wybitnych działaczy I pro- 
pagatorów idei oświecenia 
W Polsce, zapocz"tokowanej 
prz
z Komisję Edukacji Na 
rOdowej. 
Znaczki projektował ar- 
tysta-grafik Stefan Małec- 


ki. Nakład - 15 mln sztuk 
kaidej wartości. Koperty 
pierwszego dnta Obl
rl1 
stem
owane były. jak zwy 
kle, okolicznościowym ka- 
sownikiem. 


TRZYDZIESTOLECIE 
LWP 
W ramach ogólnopolskich 
obchodów 30-lecia Ludowe- 
go Wojska Polskiego odhy- 
wa się również wiele im- 
prez filatelistycznych, Jed- 
ną z głównych imprez bę- 
dzie Wojskowa Międzynaro 
dowa Wystawa Filatel
stycz 
na, ,,30-lecie LWP". W wy- 
stawie \Vezma udział ko- 
lekcjonerzy związ1<ów fila- 
telistycznych kraj6w demo- 
kracji ludowej. 
Wystawa odb
dzie się w 
dniach od 21 do 28 pażdzier 
nika br" w Pałacu Kultury 
i Nauki w Warszawie. t3ę- 
dz;e to największa wysta- 
wa o tematyce wojskowe';, 
obrazujaca m, in_ dorobek 
i osiąJ;tnięcia Ludowtgo 
Wojska PoJ
kłego oraz przy 
jaźń i w
p6łprace armij za- 
przyjaźnionych_ Eksponaty 
będa rozmieszczone w oko- 
ło 700 ekranach. 
Z okazji wystawy w 
stoisku "'ocztowym używa- 
ny będzie w dniach 21, 22 
I 28 patdziernika br. oko.. 
licznoś
iowy kasownik. 0- 
haik zamieszczamy jego re- 
produkcję. OrJilanizatorzy 
przewidzieli również wyda- 
nie Innych pamiątek filate- 
li$tycznych. 


PODSTAWOWE 
&OIJlIoAJ8 aRONI 


12 patdzlernika br. minę- 
ła30. rocznica powstania 
Ludowego Wojska Polskie- 
go, którego szlak bojowy 
rozpoczął sie od bitwy pod 
Lenino w 1943 r. Dla uczcze 
nia tej rocznicy Poczta Pol 
ska wydała, cztery znaczki. 
na kt6rych zaprezentowano 
podstawowe rodzaje broni. 
Na poszczególnych znacz- 
kach przedstawiono: 1 zł - 
czołg, 1 Zł - samolot. 1,50 
zł - rakiete I 1.50 zł - 
okręt. Projekt znaczk6w wy 
konał artysta-grafik Ta- 
deusz Mlchaluk. Znaczki 
wydrukowane zostały na 
papierze kredowym war. 
kuszach po 20 
ztuk. 
a- 
kład - 10 mln sztuk trzech 
wartości. a jednego ze znacz 
ków. wartości 1,50 zł - 
I mln sztuk. 


BŁĄD PROJEKT ANt' A 


Jak Informuje "Filate- 
lista". z okazji gO. rocJ,oicy 
urodzin króla szwedzkiego 
Gustl1wa VI Adolfa, w Stwe 
cjl ukuały się trzy znaczki 
pocitowe z podobizną kr6- 
la. Na jednnym z n
ch, w 
kolorze ciemno-oliwkOwym 
projektant popełnił błąd. 
Na znaczku przedstawiono 
bowiem kr61a w marynarce 
zapinanej n,a sposób dam- 
ski: prawa strona marynar- 
ki zachodzi na lewą, za- 
miast odwrotnie. 


ki. według starych wi
rzeń 
ludowych, wnoszą do domu 
dostatek. Nieszkodliwy to 
przesąd, a jaki miły- 
Wszystko to są rte
zy 
całkiem możliwe do v.'Pro 
odpowiednim mieJscem na wadzenia nawet w naJ- 
wSlelkle akcenty ludowe: mniejszym wnętrzu, Nawet 
fajansowe talerze na iola- na 7,5 m kw. powi&rzchni. 
nach. kompleł drewnla. Można by nawet nazwaĆ te 
nycb łyżek nad kuchnll\, za Innowacje 8wego rodzaju 
bawne kj)guclkl I baranki programem minimum. Bo 
na piłce, pasiak. wydzłela prze<:ież na naszym rynku 
Jl\cy kl\clk jadalny I zapo. pOjawiły się jut wykładzl- 
blegaJl\cy ewentualnemu ny d.rewnopodobne. zmywal 
wycieraniu się icl.n. Swlet ne tapety i inne tym po- 
nym elementem dekoracyj dobne rzeczy. cieszące ser- 
nym mogli być także wień ce i oczy każdej 
ospody 
ce grzybów, czosnku i cebu ni. Oczywiście. wszystkie- 
li, wianek 6uszą
ej iię kieł gO naru załatwić 81ę nie 
basy czy czerwonej papry da. Tym bardziej, należy 
kl. pęk'wonI'lYc
 ziOl I, ko"._ ..od uegoś Jt8cza
, (PAn 
białka! -tanynamt,- które r -
., IlWABORI 
zapewnili .
tye.zny zapach' 
Najładniej wygllIda It61 
z naturalnego drewna, po- 
wleczony bezbarwnym la- 
kierem. nakryty barwną 
serwetą, na której stoi !tli 
niak czy siwak pełen wrzo 
sów, mak6wek, jakichś su 
chorostów. Na marginesie 
wszelkie suszone bukiety 
zachowają dłużej świeżość 
I barw-:, jeśli 8nryskamy Je 
bezbarwnvm lakierem do 
włos6w. Poza tym mak6w 


KucnnlA -. PO nOCIJEI1U 


A więc nareszcie skończyła się moda na kuchnie-la. 
tloratoria. w których bywal tylko ten, kto musial. czy 
11 m6wil\c realnie - paal łomu. Osamotniona wale 
przytulnym wnętrzu Ilmnego iwlaUa Jarzenlówfk. przy 
kt6rych taden czlowlek, ani potw6r nłe mote wyglądać 
IUlnl\dnle. nie mogla stwarzać mUego na8troju podcz.1 
kuchennej krzątaniny. 


A przecież kolor może 
Itw()rzyć przytulnI! atmos- 
ferę nawet w najciemniej- 
lIym wnfltrzu. 
Starajmy się wykorzy- 
stać przyjunl\ ludziom mo 
d
 i ubarwiajmy co prę- 
dzej nasze kuchnie. 
Oczywiście to nie znaczy 
teby cO żywo powyrzucać 
meble, lod6wki i kuchenki 
'Uowe, ponieważ są białe. 
Nie o to przecież chodzi. 
Ale po chwili zastano- 
wienia dojdziemy do wni08 
ku, że to i owo da 81, jed 
nak zmienić. 
Przede wSlYlłklm prl:,cz 
. w8zYltklml rurkami Jarze 
nlcwyml, zalecanymi do- 
tychczas nawet przel nle- 
kt6rych archltekt6w (bo to 
podobno "zdrowe". blale 


., 


W Z01tNICTWO PRZE- 
MYSŁOWE. tak waż- 

a d.złell%łnt.l m, 'n. w 

zerze1tiu dti!t)Jki dnia 
codziennego, ZwlC13zcza 
, e.tet1/ki ubioru. siłga 
Gbećltie do katedr poszczeaót 
"lich . w)Jtsz)Jch uctelni tlta.. 
"tt/c%nuch. Duże osiągnięcia w 
()sttttnich ltttach ma zwłaszcza 
Pa1\stwowa Wt/ższa Szkola 
Sztuk Ptastt/cznt/ch w Łoelri, 
gdzie pOdejmowane .q tematu 
"rac d)Jplomowllch,' dotyczqce 
wlaśnie projektowania ubiorów 
8zczegótnego przeznaczenia. 
Wśród wyr6żniajqCllch się prac 
na uwaQę zas!l.Iguje temat pod 
jęty przez dllptomonta Stefa- 
1ItJ. Drobnero. dott/czqcy bieliz 
71 Y męskiej. 
Jak wiadomo, tzw. Intymna 
odzież męska od wielu lat nie 
ulega żadnt/m zmianom. Szab 
IO'l'lOwt/ ksztt1lt, zbędne ..tuzy", 
tradi/ct/jna biet kalesonów już 
dawno się pTl:eżyła i Wt/ma- 
go Odmiany, PrOpOtlleje doty 
Cżqce nowlo'ch wtórów bieUzłtli 
męskiej id4 tu kfnunku w!lm(J 
łań UŻlltkoWidków. a więc u- 
tttrtl.kc'l/jnienia 'fI'I,od
tu. wllgo- 


łwlatło). Każde światło Je8t 
..iidrowe" Jeśli j
st wystar 
czające. :Rzecz jasna. że o- 
świetlenie zlewozmywaka I 
kuchenki wymaga silnej 
lalnpy. Mote to być po pro 
stu zwykła biała kula.. Ale 
jeśli si
 w kuchni'młEiści 
kącik jadalny tO-hiech'ie nad 
nim zawiśnie lampa z cie- 
płym - żółtym lub poma- 
rańczowym - ab*żurkiem. 
:R6wnie dobrze mote łię tu 
przydać kolorowy kinkiet 
ścienny. Jeśli nad Elewo- 
zmywakiem są białe kafel 
ki - 'o można je ubarwić 
za pomoc" kalkomanii. Wi- 
działam już takle kafelki 
z naklejonymi na nich 
czerwonymi r6życzkaml: wy 
glad.ły zabawnie I uroczO. 
Kuehnla jelt tet bardzo 


----- 


Gdr ..nlewymowne s . Sllemllem .rac, d'Dlomrnra ,.
. 
. . 


.zt1l.kł Odrodzenia. Mimo tllch 
.tt/lowl/ch "ciqgot", wzort/ niC 
nie .traciły % tendencji panu 
jącej 11,1. cqbecnei mod2ie. 


dy i 14twoścł 1.Iżl/tkowanilt. !)et zwoli to na liktQfdację %będ- 
neJ swobodt/ ruchów, wt/soki
i fllIch piatów tkanint/. .ięgają- 
higroskopijności i kolortlłtll- ct/ch niejednokrotnill do połO 
ki. Projektant przt/iął dwa 2t1 wt/ uda - zwłększajqct/ch %U- 
lo.ienia: za.tosowanie barwnej żt/cill materialu - a właici- 
II nawet wzOrzt/st,j tkaninu i wie tltpłlhHe nieprzlldatnt/ch. 
be%błęd?łOść konstrukcji. Mł.i- Projektam %wr6cił ,.ównid w 
cZUZM ni; mu.i bowi.m wt/- ,woj.j 'pracll duptomowe,ł uwa 

Iqdać w d,susach fedolnł', gę TI4 bieUz1lł nocn4 .... tZUl. 
a powinien bllć nawet bllr- piiamt/ - uwailljqc. te tradt/ 
fbi
j atrakct/jnll. cll,łne,rozbudowane kołnierze, 
Zr
sztq produkowana u nas mankiety, paski 84 zb
cłłte i 
bieUznlł męska ciłi!nnca i noc mało atrakcyjne. Biettzna męS 


KRYSTYNA ŁABNO-WA- 
SYLKOWSKA podjęla temat 
dott/czqct/ ze.tllwu od.złeill dla 
6-tatki1 na W1Ijazd II tt>dzica. 
mi w zi7l\ie. Nu tełtaw zimo 
wt/ sklada się komptet narciar 
.ki Ż !dłt
t1o ortalio'l'lu, leurt 
ka ze sztuc:anego futra oraz 
komptet na ..po nartaC'h", kur 
teczka ł czerwonego w;IWlftu 
bez podszewki, ;pbcłnłlł i spód 
nfczll:a. Ołów7tym tttt"t'!łtłpm 
l)
olektalttki bym funkcjOMI- 
ność ubioru. ŁeUwo*ć wdziewa 
ł1ia, zópf
cia, .wOboda ruchów. 
Oprócz kolOrllsł1}ki (barwu cie 
ple, jasne i czyste tak tubiane 
prnz mlt'uch6w) tOpT8wadzila 
również wtete etement61b zdób 
łłiczt/ch, np. pilotki narciar- 
.kie zostaly Wt/pchane gąbkq 
poliuretanowq, co Oprócz czyn 
flika zdobiqcego ma znaczenie 
kil "iutett/ w przeciwień- ochronne w czasie upadku tub 
stwie do damskiej l
st traltto .ul'lerzeni4l. Specjatne ozdobt/ 
wana przez producentów I pro na plecIIch ulatwiajq roepozna 
iektantów po macosz,mw. tlie dziecka nawet . dużej od 
Inna kolekcja wzorów opar leglo.łci. W caruie praktuki 
tt/ch nufotklorze polskim, do- dyplomowej w Zakladach P
ł! 
tucząca odzieży plażowej i 0- my,
I1L Ocb!etowego ..W4rmta 
grodowej bflla przedmiotem w Klitr,zll n le Złspól wzorcowni 
prac dyptomowe' EL2BIETY tego zak
adu opracowal we- 
SZC
EBLEWSl{Ih. Z /tOlek. dluQ proJektów. dt/plomantki 
cji wynika, że dyptomantka, mOdele 
estawu z
mowegO. 
cafa.cynowana Iwórc.ościq lu $potkalY SIę one z duzll
 uzna 
dowq. swoje ptojelttoWttt\ie pa tlem 

d.ncdtO w ct'Ut
 .prl!- 
przedzila s.tczeg6łow mi łti.ccłia /tentacJI.w ZPO ..WarmIa. Je 
mł, s.kicami . ru.vt/nkam.. W łeU weJdq do 
rodukcii'- 
dw6łh projektach p(I.łtl!Ż1łłd tta pewno P>łd4 chłtnie kupo 
. \ban' pr... mamt/ f ueidlq ma 
. ł .utent
czn
mł tnc>tv,wami łuch6w. (Interprę8l) 


DZIENNA 
I NOCNA 


na pozostawia od dttWM wielt 
do tllClenia. Ko.uuta męska 
dzienna, tak jttk u n(Jszt/ch. 
prad.tiadk6w, najczęlciej w1/su 
wa się :re spodni i, mimo fe 
posiada modny fason kolnie- 
rZ1/ i mankietów, nowe uszla- 
chetnianie tkanin (niemnqce, 
niebrudzące) w zasadzie nie- 
wiele się zmienila. Stefań 
Drobner w swej »racy dyplo- 
mowej proponuje - opróct 
potraktowanitt kołnierża, mań 
kiet6w, kieszeni , I)aponów ja 
ko etement6w dekb'f'aCy1tt'/Jc" 
- wykańczatiie kOiZul 14 doili 
na wyłokolci Moder ..,rok im 
IHtUtt/C1nllm Aćiqgaczltn. PO- 


DŁUGO 
zachocoat 
młodość 


Nie mamy dOkładnych daaych, co robiła słynna z urody I 
dowcipu sledembal!toWieczlia ,lękDOŚć Nlholl de Lelłcłos. ie J' 
Ucze w wieku lat 70 podbijała - jak twlerdtą wSllułc
eśnl ler 
ca 20-letńlch młodzieńców (a doiyla lat 89). Więcej wiemy nł. 
tomłast o naszym rodzimym fenomenie: leneraloweJ ZaAcz- 
kowej. która niemal do stu lat życia zachowala twarz bez iła 
du zmarszC2ek. elenką kibić. lekkoit- I wddęk rucb6w. D'w' ' 
no jej lat 20. idy mlala Ich c. najmnieJ 70. 


Generałowa sypiała zawsze kremem lub eUceryną, R
c'. 
w nieopalanym pokoju. w do tak Jak SZyja, zdndz:ij_ naj
 
datku jej lóżko qtoczone było 'LYbci
j wiek Kobiety. 
naczyniami z lodem, Co rano Kobiety, które rOzjaśniaj, 
kąpała sit: w zimnej wodzie, lobie wlosy, nie t>owinny za- 
Unikala też gorących potraw tJominać I .o rozjaśnlai'11u brwi 
I napoi. Na twarz nakładala A pnynajmnil'j nil' n.leży ich 
"maoE'czki" z cienkich pllltów przy(oI""'l'Iii
,. bO nadaje to 
5urowej cielęciny, Prze?, cale twarzy osoby dojrzałej surO- 
życie piła tylko mleko, jadła wy wygląd (robi niemodn' 
wyłącznie jarzyny I 'owocł, wrateni. CI .hiemodnie to zna 
DZiś nie potrzeba aż takich czy z Innej epoki. czylJ Itarll). 
udręczeń. by długo zachOwać Ważną rz:eczą jest dobr!! 
mlodość I dobrą kondycję. inążenie KrwI. Przyczyni. ł
 
Pewna .ystematyczność jelt do tego m-o In. jod. 6najduje 
jednak konieczna. I taka' orga się on w morskich rybach I'1'IR 
nbacja czasu. by jednak wy- tonyth bą:U 10tOwanych. 1)0 
kroić nieco minut dla własne grze lei u:ivwd GlO potraw .0 
go zdrowia I urody. ił nie )'1,Yszczono kt6ra zowie 
Wiele kobiet twierdzi, te ra wiele eennyt'h niezbł:ltcvch 
dość siękrzlltają po domu, l1BSzemW GilnJimowl miner, 
stoją w kolejkach i że wo- ł<:. w. Brak tJI h minerał
 J1 pó 
bec tego ruch jest im nlepo woduje powa!III' :,,,horz/lo.Uł-- 
trzebny. A tymczasem tamte W Kr.ktulI'Ie - -I Wtl
Oielc: 
zajęcia powodują tylko obrzę p:'
e
ora AI..:k'landro'.
!.:za - 
ki n6g. znużenie (a więc I po takS ł61 'l'hl ;,tuJ
 .il: j::i w 
chyłość postawy). Dla urody !r"zedały 
zaś - jeśli nie można sobie Odpewte4n1 Jadlotpls moAe 
po:twolić na pływanie czy jaz bardzo wpł,n,6 lIa dobre la- 
dę na rowerze, to przynaj- mopoeluole I zacbowaDle Id to 
mniej konieczny jest códzlen- wla. Lepie! np. krasić jedz,- 
ny spacer na świeżym powie. nie łwlet1m .urowym m..łel'n 
trzu i kilka minut gimnastyki, (zawiera witaminę "A") nit 
kt6ra by rozruszala wUYltkie masłem rozpuszczonym puy 
mięśnie. smatenlu. Cenne dla or,anb- 
Jeśli zalety nam ua ładneJ mu "I też olej.. np. olej t b- 
oerze I opÓźnieniu powstawa- rzech6w jest szczeg6lnle bo.a- 
nla tmatllczt!k trteb. ornal- ty w wlt.mlnt: ..r". 4o'\rllftala 
tz,ć do minimum palenie pa. ddali.jąt
 na sk6rę. Szplnik 
plerosów I picie alkoholu. dostarcza organizmowi cenn... 
Alkohol powoduje ponadto ob go żelaza. Najlepiej jdć j.,& 
rzęki twarzy. Doskonale działa młode Hltki na lurowo, jak .. 
na przemlan
 matKU oraz, na .,ła
 JMI8&',..wlon
 lokl_ .. ey 
nawodnienie,
 . (prtesuKoneJ tryny ,
1.1 cytrynowym kwas- 
zwykle-

złfnle phY Ci!ntral- 
em ł o1i
. Jest bardzo sm. 
nym o.rzewanlu)sk6ry wypl tzny w tej po. tael. 
janie dzienni. 4 szklanek wo- Zamiast clast'k. kt6ra .. 
dy mineralnej (mineralnej. a wprawdzie b.rdzo kaloryczn. 
ni. lOdowej). (rzecz ważna w zimie', ala ni. 
Jeśli mamy zdtowe ..ret, tylko nieb.2pl.czn. dla libii, 
obywamy .Ię bez wind1. J.&t lecz szkodlJwe dll zębÓw la... 
to doskonały trenln,l"wspinacz ty - Jedzlny desery oparte 1'1* 
kowy". Do zmywania garnk6w twaró.ach, 'o,utt.ćh I o
. 
p.stowanIa podłogI dobrze jest cach. Sił ni. tylko Im'Cant, al. 
wkładać gumowe rękawiczki, dokonal. wpływ.j_ n. ul'Odt. 
. także nie zapominać o sm Ił- zal'l'l!ut jej $zkodtlc!. 
rO.wanlu rąk - najlepiej po C!Ołerp...) 
każdym myciu ... specjalnym It. KA'. 


Pf'o(JoZlIcja tOęgłerskieDo prz.mv'!u odtfdowetlO ClIli 
dzieci. Z tewej - UbNllko sportowi dla chłapał: 'j)bd. 
nie z mankietem -. dzfenłn1/ i bluu z fta1l.u.. 1VłZrt. 
w talii w pasek, Z fJl'łwtj- d.zr.tIOCl:łc, .po'oĄi, ogtUni- 
celti % teJc3CI'u i bluz. . nca"lfw.nvmt ki,ue"iOrAi i ".11- 
nowca niem. 


<:..,. - Nrl ........ ... ............ . 
; OBIEKT WCZASOWY 
nad morzem 


na okolo 50 miejsc w turnusi., weimle w najem na okres 
paru lat, przedsiębiorstwo państwowe 
OFERTY I podaniem iloścI miejsc, miejscowości oral wyso. 
kości kosztów najmu. uprasza si. przesyłał pod adresem: 


RSW "PRASA" 
KRAKOW. UL, WISL NA 2 DLA NR K-aU7. 
K-353/B-0 . 
................. ... .... 
I
.=====. ==== . === . === 1=== 1 = 1 = 
'III OBIEKTU KOLONIJNEGO m 
. . 
III poszukuje nad morzem, z propozycjq wymiany III 
NA SEZON LETNI 1974 r. 
. . 
III na obiekt w atrakcyJneJ miejscowości podgórskiej III 
PRZEDSIĘBIORSTWO 
· TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE · 
III BUDOWNICTWA ..TRANSBUD u III 
. Nowa Huta - Krak6w 28. ul. Ujasł.k, . 
" I tel. .I29-S9. III 
II 1-348/B-0 
:1 55!!EI! . !!!I!5!!!5iE II!!!i!!5!5!! I i5!!i!!!!!5 . , . 5i5E!!5E I Ei!I!!iE I ==== 

"""""""""""""". 
PRZEDSIĘB10RSTWO PRODUKCJI BETONOW 
BUDOWNICTWA ROLNICZEGO 
"JASTROBET" 
w Jaslrowlu. ul. Roosevelta nr 20. pow. Wałcl 
nr kodu pocztowego 78-610, nr tel. Jastrow)e 190 
ZATRUDNI NATYCHMIAST: 
_ KIEROWNIKA PRACOWNI PROJEKTOWEJ 
- GtOWNEGO TECHNOLOGA 
- KIEROWNIKA PRODUKCJI 
- MAJSTRA 
_ Z TECHNIKOW BUDOWLANYCH 
na sal,l'Odzielnl stanowiska 
WYMAGANE KWALIFIKACJE: wykształcenie wyższe technlcz 
ne budownictwo Iqdowego lub średnie techniczne z odpo- 
wiednim stażem procy \w zakładach prefabrykatów żelbeto- 
wych. Wynagrodzenie w/g Prptokolu Dodatkowego 
z dnia 12 V 1973 r. do UZP w Budownictwie 
Zainteresowanych prosimy o csobisle zgłaszanie si.. cllem 
omówienia warunków pracy I płacy. 


K-370B-O 
-,-,-,-,-"""""""""", 
POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO G08PODARKI KO- 
MUNALNEJ I l\IIE8ZKANIOWEJ z sledzihą w USTCE za- 
trudni natychmla6t 15 PALACZY I POMOCNIKOW.central- 
nego ogrzewania, Warunki pracy i płacy wg UZP gospodar- 
ki komunalnej. ZdoBIenia osobiste przyjmuje codziennie dy- 
rekcja przedsiębiorstwa. przy ul. Bohaterów 8taUngradu 3 

 Ustce. Je-3697-0 
STOCZNIA "USTKA" w USTCE zatrudni KRE8LARZY w 
biurze konstrukcyjnym oraz STRAZAKOW I wyszkoleniem 
pożarniczym oraz KIEROWCĘ w straty p. pożarowej I II kat 
prawa Jazdy I MALARZY do malowania ,tatków. Warunki 
pracy i płacy do omówienia, na miejscu. Oferty kierować do 
dzirJlu osobowego Stoczni. Je-3699-0 


PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAZOWE PRZE 
MYSŁU CIĘZKIEGO, ZARZĄD KOMPLEKSOWEGO WYKO 
NAWSTWA REJONU I - HUTY KATOWICE przyjmie na- 
tychmiast: pracowników na stanowiska: KIEROWNIKOW 
BurA)W, MAJSTROW BUDOWY z uprawnieniami budowla- 
nymi. KALKULATOROW. INZYNIEROW BUDOWNJC'rWA 
na stanowiska inspektorów w dziale przygotowania produk- I 
ej i, koordynacji. kosztorysów. wymagana praktyka w budow 
lI'1ictwie; 
PRACOWNIKOW FIZYCZNYCH w zawadach: BETONIA- \ 
BZY. BLACHARZY. DEKARZY. CIESLI. LASTRVKARZY. 
MALARZY, MURARZY. STOLARZY, SZKLARZY. TYNKA- 
BZY. BLACHARZY. DEKARZY, CIESLI. LASTRYKARZY, 
z uprawnieniami bez agran.iczeń, MONTEROW instalacji 
6anitarnych. OPERATOROW sprzętu ciężkiego z uprawnie- 
niami, KIEROWCOW z I .i II kat. prawa jazdy. ROBOTNI- 
KOW drogowych i ROBOTNIKOW nieWykwalifikowanych. 
Pracownikom zapewnia się: wynagrodzenie wg układu zbio- 
rowego w górnictwie kopalnictwa rud, robotnikom specjalny 
dodatek do płacy zasadniczej, bezpłatne zakwaterowanie, pra 
cownikom zamiejscoowym, nie meldowanym na pobyt staly 
w miejscu budowy. pnysluguje dodatek za rozłąkę w WYIO- 
kości 30 zł dziennie. odpowiednie warunki socjalno-bytowe 
(hotele lub :r.a1twaterowanie w prywatnych mielzkaniach); 
wyżywienie w Itoł6wkach po obniżonych cenach, robotnikom 
bezpłatne posiłki recener.cyj,ne. które wydawane ł- przez 
cały rok bez wz.lędu na porę roku. Do podjęcia pracy nalety 
zgłosi
 się z dowodem osobistym,. keiążeczką wojskową I le- 
gitymacją ubezpieczeniową, ostatnim świadectwem Izkolnym 
i łwia,jectwem z.awodowym. Zgłoszenia przyjmuje Centralny 
Punkt Przyję
 PB
PC - 7.arządu Jeompleksowego Wyko- 
nawstwa w D,,

owie G6rnlczej - Tworzeń plac budowy. 
Dojazd pociągiem do dworca w Dąbrowie G6rniczej, a na- 
r.
pnie'od dWdrca autobusem WPJe -Nr 18 i 27 do ostatnie 
go przystanku oook gł6wneeo placu budowy - gdzie. znajau- 
je się punkt przyjęć do pracy' (w barakowozie). Je-3GB/B-0 
SŁUPSKIE ZAKŁADY ąPRZĘTtJ OKR
OWEGO "SEZA- 
MOR" w SŁUPSKU. ul. Szczecińska 58 latrudDlIł INZYNlE- 
BA lub TECHNIKA BUDOWLANEGO z długoletnią prakty- 
ką ua słałJOwllko KIE,"OWNIKA BUDOWLANEGO; INZY- 
NIEROW lub T£CBNIKOW BUDOWLANYCH ,do pracy w 
Iluż bach InwesłycyJłJycb i na budowach. Zgłoszenia przyjmu- 
je I bliższych informacji ud7.iela dział kadr zakładu. Je-3709-0 
KOŁOBRZE8KIE PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE 
w KOŁOBRZEGt T . ul. Dworl'owa 10, tel. 34-11 wew. 388. 
.atrudnl ZA8T
CJ; DYREKTORA dl. GASTRONOMICZ- 
NYCH w hotelu "Skanpol". Wymagane wykształcenie wyż- 
118 gastronomiczne i co najmniej ł5-1etnl ltaż pracy na sta- 
nowiskach kierowniczych lub średńio gastronomiczne i dłu- 
lIo
tni ,tai pracy. Gwarantujemy mielzkanie lłużbowe. 
!D Ale zlodnie z zarządzeniem nr 38 przewodni- 
_WitelO Komitetu Kultury Fizycznej I Turyltykl. 
ł . ....FPnia 1973 r. Oferty' wraz z kompletem doku- 
atiVlerdzające staż pracy i wykształcenie oru QPJ- 
., .cp ,5 lat ,prac)' P.!
YJą).\,ue 
5
_
 ' 


POZNAlQ'. dom. dwa pokoje. kuc" 
nla, larat, 1500 m ogrodu - Iprze 
dam. Oferty: Koszalin. Biuro O- 
Iloazel\ pod nr &100. G-8100 


CIĄGNIK unus-U - sprzedam, 
Jan Trojan, Miastko, ul. Podlaska' 
UI7. G ,- 6262 


WI'II>\' oa zaoczne (korespoudeu. 
c)'Jnel IIUrIY p....JeIHaoIO.. Ikal' 
"ulaLurO.., kUULuly
u"ycll, aay. 
sLeulO,", pruJeklanlo,", (Inl)l u.erO" 
uucluwlanych I mech"olków), kre. 
Slar&y mauynu,", )I cli, kun.U U"C)l J' 
o,)'cl1, Dudo wlauycl1. InstalaCYJ' 
oycb ... IHl'yjwuJe, szctecotu",ycl. 
,ulurmacjl plsemu)lch UoiLlela 
,,\'1'1 ł:;O.GA " 31-13. KrakOw, ulic. 
bp.luwskleco 1 Iboc&na Lubtow' 
skleJ), &-323IU-I, 
DYRE&CJA Szkoly Podslawowej 
nt' 13 w Slup,t,u zglasza zguhienle 
legitymacji .zlwlnej uczennicy Al- 
biny JablońskleJ. Gp-8265 


PREZYDIUM PRN w Walczu zgla 
aza zguhlenie legitymacji alutbo- 
wej nr 550 wydanej na nazwisko 
J Ozefa Leszctyńsklego. &-3713 
KOMENDA Powiatowa l\Ulicjl O- 
bywatehiklej w Szczecinku Zllaua 
z&,ublenle poz
olenla na bro" \li 
śliwskll seria A nr 038810. wysta- 
wione . IV 1861 r.. na naz'Wiako 
Mlchal Vsaaklewlcz ,a. Zblanlewa. 
aam. w Czaplinku. ul. Boleslawa 
Cbrobrelo Ja. &-3110 
DYREKCJA Zasadniczej Szkoly 
Zawodowej nr 1 w lSłups/(u zllasza 
Zlubienle lelitymacjl D& D&zwisko 
JO;rayaztot Marchewka. Gp-8258 
WSN w Slupsku zaluza zaublenle 
lej(ltymacjl .tudencJU1j numer 
7u./MP/11 Da Dazwiako Uanuta &0 
ciuba. ' Op-6259 
UNIEWAZNIAM &lubioną piecząt- 
kę o treści: Zakład elektro-Inlta- 
lacyjny Antoni &limOwicz, Slupsk, 
ul. Mikolajska 5a/2. Gp-8260 
PAIQ'STWOWE Technikum Rolni- 
cze w Slupsku zclasza lIublenle 
legitymacji .zkolnej nr 118/71. na 
nazwisko Ewa Kostrzewska. 
Gp-1261 


co. 


gdzie. kiedy? co. gdzie. 


14 PA2DZIERNIKA 


Ci dyUl/r!l 


KO!'iZALlN 
Apteka nr 52. ul. Swlerczewskle. 
go U115. Lei. U9-88 


SLUPSK 
Apleka nr 3Z przy ul. U LIpca 11 
tel,21-U 
IłIALOUARD 
APtek" nr ... plac Wolnolcl I-J 
Lei. 11U 
&OŁOBRZEG 
Apleka nr S. ut. Młyiska 12. 
leI. 23-10 
SZCZECINEK: 
Apteka ni 15. pl. Wolnolcl l. 
tel. 20-3ł 


 


KOSZALIN 
BAŁTYCKI TEATR DRAMA- 
TYCZNY - I. 11 - dramat "Bez- 
sennoś
 
SŁUPSIl; 


SPEKTAK:L K:OMEDII "GRUBB 
RYBY" - ODWOŁANY 
Dyrekcja Bałtyckleao Teatru 
Dramatyczne,o w 1I;0szaUnle ser- 
decznie przeprasza wldz6w aa 
odwalanie dzłslejsUlo przedsta- 
wienia o ,odz. 15 w teatrze słup- 
skim _ :I powod,u choroby akto- 
ra. 


Bilety wstępu wykupione na tę 
sztukę w ub. sobotę będl\ walne 
w przyszll\ sobotę (20 bm.) a Wy 
kupione nR dzislsj w prt:yszł, nie 
dzielę (21 bm.) 


li) T
 


ZBIORCZA Szkola Gminna w Zlo PROGRAM I 
ciel\cu zllasza zcublenie legltvma Wiad.: 8,00, 7,00, 8,00 8,00, 12.05. 
cji szkulnej \la nazwisko Stani
la w 
Grzelak. G-6263 18,00 20,00, 22,00,' 24,00. 
&,33 Melodie na niedzielę 8,05 
DZIEKANAT Wydzlalu Bumani- lrecik reklamowy 
19,00 ,Kieleckie lata" - .łuch. 
20,22 I., van neethoven: UJ Kon- 
cert fortepianowy c- moll op, 37 
21.00 Wojsko. strlłtegla, Obronność 
21.1& Słynne loprany operowe w 
ml
dzywo,jennym 20-leciu 21.30 
SI..r1em rlnl w kraju i na lwiecle 
21.
0 Słynne chóry eurofle1skle 
22,00 wlad, ,plJrtowe 22.10 ;1, 
Brahms: Wariacje op, 58-a' na te- 
mat Hlłydna 22.30 Zesp6ł "Dzie- 
wiątka" 23,00 S, Prokofiew: I Sui 


ł-l/IIi. i.. 
w,
1I) 


mowa z pisarzem" - z Leeł.1wem 
Blłrtel.klm rozmawia Al. MAł.- 
chow.kl 17.40 Filmy o Łote......klej 
SRR 18,00 "Rodzina" - program 
\,Uhl. 18.25 Muzyka ze znakiem 
,akoścI 18.5& Telereklama 19.00 
Grajll i śplewu.i, 7.ełpoly kub ań- 
.kle .,Los Papine." i "Lo. pa- 
chllcos" (kolor) 19.10 PrzypomIna- 
my, radzimy", 19,30 Dobranoc: 
Mieszkaniec zegara z kurantem 
(kolor) 20,15 Filmoteka Arcydzlel: 
. C'i'tNYRta Io"!tÓw" 
 franc. fUm 
ta b, 21.5& "Przy wsp61nym .tole" 
_ program pUhl. 23M "prz"oIme- 
czem Pnisk"! - Anglia" oraz w18- 
durności sportowe. 


ŚRODA - 17 X 


8,00 Chemia dla klas VII -' Gaz 
tycia 9,30 ..Kaprysy Łazarza" - 
filn, TVP (kolor) 11.05 Fizyka dla 
klas VIII - Przyr
ldy optyczne 
12,00 Historia dla kl81 VIII - 
Rządy parlamentarne 12.45 i lUS 
TVTR: Fizyka \. 3 (Rodzaje ru- 
chu), Botanika \. 20 (,Tednollścle-n 
ne) lU5 PKF 18.10 Dla' mlodych 
wldz6w: "M6j dom rodr.inny" - 
program z cyklu: ,Obyczeje" 
17,10 Dla dzieci: "Piel BigO. I TeI- 
mek PIłn" 17,40 Sylwetki 'X Muzy 
- BogulławSochnackl 13 JO mtl!r 
macje. Towary, PropnzyC'Je \1,20 
Lorowanie Malelo Lot!_"' 18,35 
Kremika POlllorza Zacho:łnleio 
10,13 "Czerwone :r.loto n. Cf'n.zU- 
rowanym" , - pro. ram o ochroni. 
środowl.k. 18,20 Dobranoc - Lei- 
na ,.zetka (kolor) 18,40 '1'r8neml- 
.ja I meCZu pUki ndlnej: AnlUa 
- pol.ka - w ramach elimina- 
cji do Mł.trzo.tw Swlat. . (kolor) 
_ I Londynu W przerwII meczu 
_ wlad, Iportow. 21.3S "Kapr,..y 
Łazarza" - powt6rzenle 1Umu 
(kolor) 2UO Wiad. .portow. 


ta ork, z b.letu "Romeo I Julła" 
13,40 Z tw6rczoici 
mer'lnej 
kompozytor6w barOku. 
PROGRAl\1 Ul 
Ekspreaem przez świat: 1,30 14,00 
I 19.00 
Wlad,: S,OO 
6.01 'Melodie przebudzankl 7.00 
Bluesy z harmonijką U5Pol1ty 
ka dla wszystkich 7,30 Spotkanie 
z J. Wtnte.rem 8,10 Pod borem 
brzózka - aud, 8,35 Niedzielne 
ry,tmy 9,00 .Huragan z Nawarony" 
- I. odc. pow, 9,10 Grające listy 
9,35 Gdy aię mowl ,A"... 9,55 Pro 
gr.m dnla 10,00 Ilustrowany Ty- 
,odnlk Rozrywkowy 11.25 Zapom- 
niane koncerty fortepianowe 11.37 
Sygnal czasu t hejnał 12.05 ,Kryp- 
tonim: pommernste1\ung dł." - 
7. odc, .łuch, 12,30 MiędZY .,Bobl- 
no" a "Olymplll" 13,00 Tydzień n. 
UKF 13.15 Przeboje z nowych plyt 
14,05 Pery.kop 11.30 KiellI)asz płyt 
14,45 Za klerownlclI 15,10 Kiermasz 
płyt IS,30 .,Zapach lłolu" - rep. 
lUO Zwierzenia prezenter. 18,15 
Pablo Neruda z czarnej Wy.py 
lUI Splewa M, Vla
y lUli Kler- 
maIZ płyt 17.05 "Hur.,an z N.- 
warony" - odc. pow. 1'1.1I1M6j 
magnetofon 17.40 Premiere. .Dzie 
eI I wnuki" - .łuch. 11.1S Kler- 
m&lz plyt 18,30 Mini-max 19.05 
Ploeen1d ze.połu "Novi" 11.20 
Lektury, lektury... 18,35 Muzyc,- 
na poczta UKF 20,00 Rełlekllje an 
tyczne 20,10 Wielkie recitale 21.05 
Aud. poetycka 21.21 I'lyty nasze 
I 
.zych przyjacl6ł 21,10 Opera 
I. Str.w1ń.klego: .2ywot rozpUłt
 
nika" 22,00 Fakty dn!a 22,01 Gwi.z 
da Iledmiu wieczorów 22.10 Luazi. 
sztukI - Arlka Madey.ica 2US 
Pluaenkarz I .ltar7,y.ta 23.00 No- 
we .tomlkl poetyckie 23.05 Antycz- 
ny Debu..y 23,4$ prngram na po- 
niedzlalek 23.&0-2ł.OO Na dobra- 
noc Ira Ch. Wnze. 


.
 


na fal.ch 'reclnlcb 111,2 I 202,2 ID 
or
z UKF 88,92 MHz 
',00 "Wspomnienie o Julianie 
PrZYbosiu" - aud, Cz, Kurlaty 
8,15 Z wizytą o ,Kolędników"- 
rep. dtw, r, BlenlelC Uli "Wej- 
ście w świat nleslyuany" - rep. 
I, Kwalinlew.kiej cz. r 11.00 Kon- 
cert tyc7.eń 22,00 Kos
a!lń.kle 
wiadomości 'portowe I wyniki 10- 
Inwanla IZczeclńsklej Iry !lczbo- 
wej .,GrYf". 
UWAGA: od ,odz. IUo-21.00 ni 
UKF 89,82 audycja stereofoniczna 


dzl: 22,20 Informaeje Towary Pro" 
pozycje 22,4& Wlad, sport. 


PIĄTEK - 19 X 


t,45 ,.Klopoty z cnot," - jU" 
film fab, (od 1, 18) 11.05 D!a klal 
II - "Czarodziejlkłe .łowo" 12,00 
pny,pOlobie!lie obronne dla kin 
1 IIc,- LUdQwe woj.ko PoI.JIUe 
w ...łutble narQdu 12.45 I lU6 TV 
T!I.: Jęz. polski l. 19 (Oświecenie 
w . Europie), Fizyka I. . (prawa ru 
chU) 18 40 Dla dzieci: "pora na 
Teleafora" 17,25 Nie tylko dla pań 
17,50 Kronika Pomorza Zachodnie 
go 18.10 Tygodnik. Jnformlłcyjny 
Mlodych 18,25 "Dwie ukol)'" - te- 
lekonkurs 18,45 'relereldama 18,0 ł 
Za klerownir, 19,20 Dobranoc - 
..Mlketz" (kolor) 20,15 "KwIaty z 
tamtych dni" - cz, II - program 

 Krakowa 20,45 panorama . 
Teatr TV na Awleclc: I\'an Bu- 
ko...c8n .,Nlm zapieje kur" Spek- 
takl TV Słowackiej 23.15 Wiado- 
mości .portowe.- 


SOBOTA
,,20 ]l 


8,00 Dla k!SI V _ 5potkenle \tJ 
Moskwie 10,00 ;z;ooIOJ;ila: I1la klll 
VII - Organlzmv jednoknJ1'lórklJ- 
we 10,30 .Lalk." - "olaki Wm 
fab, (kolor) 14,20 i 14.55 TVTR: 
Jęz, polski I. 19, FI\!yU .1. 4 (!:ill""- 
t61"zenie) 15,30 Film kr6tko"rl.Jtra- 
tllwy lUO. Redakcja 8z1tćlnn, &!I- 
powlad. 18,05. TV Informator Wy- 
da'Nniczy 18.40 Telewizja. lIHog,,"'." 
.." Spotkanie. z tllmem 17,40 "ł'ro-. 
sto z Pol.kł" -. pro.ram P1l h l. 
111,31 Pelaz (kollIr) 19,20 Debranoc 
- Dziwne .prlYlody KozIolka )fa- 
taika ,(kolor) 20,16 Tel,tr 1'Iózr,yw- 
ki: Armand Salacrou "Smle87.ł"'I 
hilltorla" IUO Wiad. .port, 12,00 
i .L.lka" - poWtórzenie tUmu (ł5.0
 
or). . 
, NIEDZIELA - 21 X , 
- 
.  
} 
I 


"ld ed y ? 


li1 uJVstxuPlI 


, 
, , 


pa:.ORJ\ł1tG 
-łLIjt,IiLlM 
.1:t4 ,0UąIIlG0: 
. WI"
 ..ul..latYJ ,.D'le,. orę- 
II 1/0'''''111'''' "II 10'''',,,,,.,,, tII!,hod- 
.Im" .w' w.."ki. piątki I. 15- 
-19. 3U , $Iody ".....11101. soboty 
1II111/1I1 P I, . a""1 "'. 
. 1\""II,,,"r
lIa IUI 
. (ileleJa... 
_ .D4ieje Kul.'b..e'....; ..I'orue- 
t>, 6ililluu"..lIw" - to tu 8,all' 
.Ilłul" .I'blrll...e Iwe ,..1.0'''' 
pIIU,i. I.S.3łI
III,3ł; nodl' ,,
wllr
- 
ki .o"otv nipd/.lele.. I-Iłl 
. HUd/ls!Uwo - ..l'rad'''J'' zle' 
mi knlubrteskie.j" c,,,,,,'. e.",.-" 
nie . wyją'ki..m poniell.talkÓW 
I 11-11: klllr. w dv,ek..jl POR 
MAt.A GAI ERIA .'ua - wy' 
"'". ...Iar"tw. t.lIlI.lan.. LeI"''' 
.. 
MORSKIE 01t0 - ..eotlw.l" 
klłfylUI\I'z' I.,'ILIII. -łłr.1U1łł' , &4' 
11'111''''1111 
BWIPWIN 
8M.O'" WVITA"OW" PJHł .. 
1I/y.tawa Slefana K'vl,era pt.: 
No"."e.. Kon4,ns"rji Formy". 
"bolu 
Y".lIw, ,t. ..E¥llIlrl.' 
'
ł!ł;tłłwI Mrowlu_lde.o 


t 
I 
i 
ł 
. 


, 
, 
\ 


t:I
 


ł 


.IĄt.OGARD 
J/41,ł''Y..... e,e.1 IIICtcz)'zn. 
les.. .. .') 
_ (APITOI. .... '-łl.eb w .łemno..ł l 
.._..., 181 
BIAŁY BOR - Trzeba zable 'ę 
mUośt (pols:<1 I. 18) 
8"'I'OW 
ĄLBATRO$ 8&ielny wej",1i 
..ulino (ju,osl., l. Ul .a n . 
,P¥o - 1ł1ta.",eat JI1k.ów \lIuIC' 
.. 11) pu. 
eAaŁI!IWO .... aUH I v..ettl 
,wJ./talfl, l. 181 
. tiO$CIł/Q .... Jl.oCb"'I'1!' b""tow 
.Ika truD)uil.'d. I. III .... 
KARUNO .. Ityllłrll .11(\aDe,O 
elJr'-l\lI (wU, I. U) 

ĘPICE - l\lbJ ..oe
jl.nY RI)IIII1' 
lOn (NRD. I. II) 
aOt.OURZE8 
WYQZI:
1I .... elle.II;6 'nl b.. 
,Iatneg o urlopu (bulg.. I. 181 
1'1AiiT "" W,lt'r IIrool fiaraJe- 
1(Va (julo&l.. i. lłl 
I'DK .... Pale" boty (polsld I. UJ 
Ił,Ą''J'J{1!I ..,. (IIlo",elf .ta1kltłd 
Cn'J.. I. Ul pan. 
rOLĄNOw - O.tl!-tp,,,, .TIIo Ita. 
rtm. (r/l.4z.. i. II) P.... 
fO ł ,C7.VN-ZDRO.J 
'.OPH"
E - ',atnla pellIa kró- 
Ukbw lWU., l. Ul 
GOPLANA .... Nielaleskle ł ak 
Morzl Czarn. (pII.ki' I. U, 
8WIPWJN 
. "'
BSZAWA _ "..ellcl""l. 
Da url"I'I. (cia., I. U) 
MEWA - wuJu,.. Wanla (n 
dziecki. I. 181 
IŁ" '" NO .... "..Ier. o..lallwołcJ 
IplI1.kl .1, lłl 
TYCHOWO .... Tylke Jede. te- 
'.fe" Iwe,.. I. Iti pu, 
tJ.T
NU!J Moa,IUII! ... Dale. 
IJle II r"l. lich. .\lli6 (NaD I. 
Ił) pan. ' . 


, 


I 


. 
. 
. 
. 
t  


ł 


BAIIWICB ... POK,klwany po. 
pukiwana (Pol.kl, I. lłl 
CZ"ł'l,łNJ:. - Woda tycia 
Iradz.. I. Ul 
CZĄRNJ - Or,,, W Id.te. (ju. 
,o.lowiail.lfl. l, II) - 
CZŁtJCHOW - O"tanl. (pel.l$l, 
l. 181 


ł 


, , 


I 
t 
" 
:1 


, 


Centrala telefoniczna 
doIlIero w 1978 r. 


1 
, 
. 


Wlę
e kJOt:łot(>w' JiprawiJ 
mieszkańcom Jastrowi. bri
 
centrali automRty
pej, W,zYI 
ey fłbcmenci paslaąlłj, nalła
 
tęlefony IItąregQ tYP\ł, , I(o'
 
kaml. Ile to kłopotu sprawia, 
zwłaszcza dużym przedsięblor 

twP1l'l, nIc tn:
\'łlł mówić. 
 
flięci3rpUwo
clą mies?:kańe:y 
Ja.!trowla o.czekują na auto- 
rr.atyczną centralę telefonic?:- 
pą. O
azuje 
Ię, te beqzle OPli 
Insł"lowana prawdopodobnie 
Aio
.ro w 1976 r. 


:1 


(war;) 


Co dla . Białego Boru? 


N A SJ:
JI Pewi,towej -, 
dy Neroęowej w )1iest- 
. KU, radni dyskutowali o 

pl')sop
n ceąlit:ach pros c a- 
mu budownictwę. f'!.'lie
zkbnjo- 
weio do rokl,! 1980. :Prezy- 
dium PItN przygotow$ło oce- 
nę wykonę.nia zadań w bu- 
downictwie mieszkęnjowym. 
Mie
zkania :;tanowią nadal 
społecznl\ potrzebę numer je- 
del'1, De keiit'8 19iG roku na. 
Jety \ł.'Ybudować 1496 miesz- 
kań. wynik. z tego, że w bl,1- 
downictwie należy utrzyma
 
wYlolcie ttm
 ,i PI,IQOwać 
średnio pona4 200 mieszkań 
rQcznie, 1:nlłc?J'!i4 wi.cej nii 
w latach ubiegłych, 
Uzysk,nie nowych ,nieJ!;- 
k,ń z pl,1downictw. J.składo- 
wege nalety traktować j.ako 
pobożne życzel'lla. Potrzeba 
jest bezdyskusyjna. ale iaden 
zakład produkcyjny poza Po- 
wiatowyl'łl 
wiąf,kiem Gmin- 
nych Spółdziell'1i nie rozpo- 
rządza ekipą bud&wlaną, . 
W rezultacie moie byĆ je- 
dynie mOwa o zwiększeniu 

rodk6w inwe$tycyjnych w 
Miasteckiej Sp6łdzielni Miesz 
Itanlowej. Z programl,\ odczy. 
tlłćmotna sla pe ;ajnteresowa 
nie trudnymi przecież kłol'o- 
tarni mielzkaniewymi w Bia- 
łym Borze. Z cyfr i z przed- 
łotol'lf'] r.dnym statystyki !'Iie 
wida
, by w tych latac
 Biały 
Bór miał doświadczyć mwe,ty 
cyjnej prosperity. 


postanowiol'1o stworzy
 lep- 
Słł. niż dot,4. w.runki dla 
rozwoju budownictwa Indywi 
QuaJnego. Mówi się o zagospo 
didowaniij i uzbrojeniu. ter e - 
n6w w Miastku (rejon uJjcy 
Z;lelonej, Sportowej i innychi, 
podObnie w Kępicach, Nato- 
miast w J3iałym Boue buku 
;e planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta, Jeśli 
władze nie zmobilizują wszyst 
kich odpowiedzlalrlych dt) SpD 
rządz,rlla planu, mot, się zda 
rzyć, że Biały J36r czekał bę- 
d
ie do 1'Ił
tępnej pięciolatki. 
Opracowano w Prezydium 
PRN program rozwoju tech- 
nicznej infrastruktury komu- 
l'1elnej dla miast powiatu mla 
steckieio. Trzeba sił jednak 
pOlpieuyć z realiracją tlgo 
planu. bowiem wszystko wska 
zuje na to, że po roku 1975 
nie będzie miejsc pod budo- 
wnictwo mieszkaniowI. (,.kl 


mW/E;ŚCI ze 
fłczECINKJł. 


NA 30-LECIE LWP 
Teatr l>ramatycr.ny, działa- 
jący przy Domu KOlejarza w 
l5r.czecinkl,1, prowadzo"y przez 
Mirosławe Kroma. od lat na- 
leżY do cztlł6wki . amatorskich 
zesj!)tlł6w teatralnych kolejar- 
skich plac6wek k-o w kraju. 
W bieżĄcym roku złspllł ze 
Szczecinka na og61nopolskim 
przeglądzie te.tr6w literac- 
klc)ol w Lublinie zajął In n'ł ie ' 
sce. 
Obecl'1ie zesp6ł przy,otowu- 
je wodewil poświęcol'1Y M, 
rocz nic 1 Ludowego Wejska 
,elskil"o. 
NOWI BUDYNKI 
NlaS
J:ĄLNE 
Z dużą .atysfakcją miesz- 
kańcy miasta powitali ot wal' 
cie, ne rezle dla ruchu piesr;e 
lO, ulicy ZukQwa, zamkniętej 
w związku z budową dw6eh 
blok6w mieszkalnych. Budy1'1- 
kI są 'uż wykof1eZ&l'1e. wpro- 
wad'.:ij'l się pitrwsi lokato- 
rzy. UrząQzono w nich t.k*e 
kllkaskle
6w. (kr) 


OdznaCIID1D 
funkcjonariuszy MO i SB 


,Za
!4d Wikliniarski PTT K w BialI/m Borze ,peclalf.r,." 
)e SIę w wyrobt'1ch % 1I'lklznll. Oprócz rozmaitudt. ko- 
szy i koszyczków wyrabiają tam rów1ltd takie elemen 
ty dekoracyjne, jak na zdjęciu. 


Tot. J. Ma
.;u.1c 


Iti Op O t Y Z liśćmi 


Przyjemnie przechadztJć 
się parkiem, gdy pod nn
tJ 
mi szelesrezq of'(Jdle z 
drzew li.
cie. Ciorzej, 
dy 
lUcie pokrywajq chodniki 
i jezdnie ulic.Wydawaloby 
,ił, że nic "rostsze
o jak ;ft 
,usunąt. Nie zawsze jest to 
takte !/ltwe. 
Liśc
 rwzys"t'Irza;ą 
114m najwięcej klopotów - 
mówi Witoslawa J;>omasik, 
która kierttje Czlttchowskim 
Zakladem Oczyuczania Mta 
sttJ. 
 Nasi zamiata
ze nie 
1It'Idąża.1tł t uprzątaniem. 2e 
by tak wszystkie chcialy o- 
paść jednego dnia - wzdy 
cha nasza rozm6wczyni. 
Czluch6w jest milutem 
bogatym w zield. Starymi 
drzewami Obs4dzone są uli 
ce. Najwtększ1lm skupis- 
kiem 4rzew jest lasek ko- 
","unalny, okalający zamek. 
Jego ptJwierzch"'i4 W1lno"t 
!!J hektarów. Nic więc d.riw 
nego, że dziewięciu zamia 
taczy nie nadąża ze ""r.Ellta 
niem. Cltętnvclt., kt6rzl/ 
chcieliby się podjq
 te; pra 
Cli. Qrakuje. Zresltq nie t1l1 
ko to CZ!UCItOwł'. TrudMI 
ci ze znalezieniem robotni- 
ków cf& oczyszczani/! placów 
i ulic Z1Iane są władzom 
miejskim wielu. innych 
miast. Cz!uch6w "'ie mG ani 
j.dnej mechanicznej tamia 
tą7kt. A mimo to miasto po 


Nr wy Klu
 Technika 


W p«)wiecie 

c
ocinec- 
kim, a przede wszystkim 
w SIłmym Szc
(łcinku n
 
truc1niony<:h je$t prawie 
800 Intynler6w i techni- 
k6w, zrzeszonych w r6t- 
riych stowarzys
eniach "au 
}l;owo - technlcZ1'lyoch. Od 
trzech lat I!zlał
 w 5zcze- 
cinlłU !{oJTIi$;a 
()M'dYI'1Bc!i 
K6t NOT, kt6rej gł6wl'lym 
zadaj1ie!'ft jest Iniejowanle 
ws
lnycft d
lał,ń r6żnyeft 
stowarzys
eA I ułatwlal'1ie 
oPfacy "6ł. 
Jedftą z cł6wnycft trud- 
ftOAei, 1'1& 'aki' na"etyk,lI 
działacze stowarzyszeń i 
NOT, był 
rąk p(')mieszc",e
 
nia, w Ht6ryI'I1 moglibY or- 
ganiZ'Ować r6żne imprezy. 
iteunieln Ic
 wYs;ły Ra
 
przeciw władze mia
ta, udo 
atępniąjilc pod
lemia \'atu- 
lza m:ejskieg
. Urządzono 
w nich Klllb Technika, kt6 
ry być maie stanie się za- 
lażkiem wla.ane
o Domu 
Tech
ika, ją
 możnil $ądz:ić 
na podstawie doświadczeń. 
iM1ch miast. A S&<:;eclnek 


m. sze:
ei61ne warunki sta 
nla się ośrodkiem działa1- 
no
cI stowarzyszeń z po- 
lUdni owej czę
ci wOjewoqz 
twa. Władze miasta bart:1
o 
życzl!wie traktują zamlerze 
nla KKK i deklarują 
wszechstronl'1a !'Omac. - 
W nowo otwartym klu- 
bie maja odbywat sie spot- 
kania kadry technicznej 
Szczecinka i powiatu, or- 
g&!\izl'J'\\'ane będa odczyty, 
prelekcje Itp. Klub będzie 
tet miejscem j;potkań człon 
k6w r6żnych komisji dzia- 
łajl\cych przy KKK. 
Oddzitlł Rejonowy NOT 
można utwc,fZYĆ wtedy. kie 
dy w kołach stowarzyszeń 
zrzeszonych jest ponad 1000 
człank6w. Należy mleć pa- 
dzieję, te otwarty Klub 
przyczyni się 'do spo- 
pularyzowania stowarzy- 
szeń WŚr6d niezrzeszonych 
jeszcze inżynier6w I tech- 
nik6w i w nie długim cza- 
sie w Szneclnku powita- 
nie jednost a or&aniucyJ- 

a N01'. (wa) 


tramo trzykr&htie rdo811Ć 
czołowe mi,jsce w k&nlcur 
sie mistrza gO'J'oda rMlet. 
Pu.i/I w tli'" tła "ew",ó .4 
.luga "fewielki,; 
rv 1'11 pro 
cownik6w Zaklcdu OCZ'llsz 
czanitS Mia't4. 
- 8,,
 mou, U w 1'1"'1/ 
"tlym roku 
trzymamll Idl 
ka samochodów - "wwi 
Feliks Kiedrowskf. referent 
do .praw ZOMo - Chcieli 
byśmIl kUl'i
 "rzede toBZ1I"t 
kim zamfotarkł. Ponadto &4 
stęf'ujemll murowane .łmfet 
1IiJd, wolno stojqcllmi pe.. 
;eml'likami b!4Ut'I",ymi. Ma 
my ich okolo .!DO. $tqd leo 
nieczne.łe zaku,u m.cho. 
niczne; Imi.ciarlci. (W "u) 


te,Allcle sloneane 
czatownie 


W Kotnłł'1cWe Bufe:, Im. 
wOP w Sławnie podlumowa.. 
no Nieobozow" AkcjI Letniił. 
Zapro\ll.ono ł)ajlep.
ch Uitę- 
powych i przybocznych druiyn 
harcerskich. 
iekt6rzy Z8Stępo 
wl podzielili 114 Iwelmi doi. 
wiadczeniami w pracy z 
stę 
pem w czasie wakacji. Harce- 
rze prz;rwid1i proporce NAL, 
pieczęcie. kroniki. totemy. N.j 
ciekawlze I najl'pl
t pueka- 
zano d'o l{.omendy Cborą&wł 
do specjall'lego kącik, N,,\L. 
42 najl.PlzYC;h u,tCpo\Vych o- 
trzymało n8łrody rz
zow' w 
postaci kslątek. ,Ier aporto- 
wych. zabawek.' WIZYICY otny 
mali dyplomy uznania od In- 

pektoratu Oświaty. 
Najbardzioj W Nł.t. wyr6ini 
li się zastępowi; Zen.
 Kowal 
!cowlki z t..e'kowa. Ela Kat- 
mierczak z Bobrowiczek Gra 
iynka Jareeka i joi'PHI Wi
c 
ławek z polanowa, Zdzisia Go 
ł
pi(lwllt;, ze Stare aD Kr.ko- 
wa, I)anu$ia AóamQwjikJ I 
Naćmierza, BOlusia Pawlak i 
Irka Cieśla z Janiewie. Dla 
ą,p PZPR pny,otowano m.l- 
cłunek o NAt,.... 1\Ił o't&mnym 
dzbanIe,.... liWlku. Oto tr.'
 
pomysłowego meldunku: "W 
NAL brało udział 211 petroli. 
2818 harcerzy; a Wypraw ze 
"Swiat. Młodych". Zor,łnizo. 
wano 30 zielonych przedszk:&l1 
Zorgal'1il&W'M Imprezy powił 
towe _ fe&tiwal śpiewających 
zutęp6w I jarmark lIud6w, 
Ze stanicy Ikorzystało 3110 
harcerzy D1ą najlepsU'ch fuftk 
cyjnych zorganizowano plęelo- 
,jniową wycieczkę autokarem 
po Ziemi KOlzallńsklej. Na har 
cerskj ftłndus
 wychowawczy 
wpłacono PQ
ad 1.100 Jłptych". 

WfO) 


CO ROBIC 
Z lIiIkielI? 


Z okazjł Da'" MllleJalJt. 04 
było się w Komendzie P.- 
wł..tow'J MO w 8yt«twle spet 
ł ' k ł li b kanie przedstawi ci cli włałl 
W połczV-Ask e/ ąp e 0- P ewl.towycb I funkcjcPłrha- 
rowinow';' 
Fot. J. Pata" ..and )IQ. W 0...10 llpotk.- 
DERR
NQ . nla kilku funkcjonariuszy MO 
KLUBOWI!: - J'orachuDI$I (,n.., I IIB J est,ł& udekorOWłaycb 

I
 . 
"lON lEK - wl.n.teu I "r6) Bytowskle pe neer y booorowYł.11 od,naklloQ1l. 
..t
 (j
.o.I.. I. Ul p... (I Rfłll9rłlW" odzn.ak
 ..Za .a- 
'D." WSItO POM. _ D,o" dą zakonczyły wykopki Ilu,1 W rOlweju we
ewództwa 
.allny ('ranc.. I. III p'lSo . . ko..aU6sklero" otnymalł: JaD 
JA8TROWIE - Z tamte
 
tro- Madej ł Idm\łDd Mlę'l
ow!lkl 
.1' 
r'" I,el.'d. I. Ił) wezouj, tj. w IObtltę pań,. .rąlew" edllłaklt ..Z.. .allull 
'KA.ust pCiM. - "01&' k.lęt- . b ' kto ed \ 
.Ił,rzkl Rltlu Irum.. I. Ił) stwowe wleloo le we prz w ochronie porządku pubUcz- 
łRJ\,JIN
" .,. f... łlkrll'''JI. łilfj
iOrstw. rolne powilltij by ....0.. w"ó."łłtDO i
.i.l..w. 
al uemllr cbtopaiJ (pol,kl. l. II) -'"w
ldeio złotr,łY m.el
ul1ęk, o DomalZ
a. Grzegorza Ku1łY 
M'''-P''''''11VJJtę 
kończeni\ł 
bloru Zlemnla- clę I J,..fa p,browlkl,go. 
ISKRĄ - it.lętnlczka czardasza 1t6w l całego oeaz4rll. 
t6ry li.ł!ś"l" fuQ.!soJoJ1.....u." MO 
'
ftu

ln ... .I
d .er)'f. wyno
ił 
:W
 hektąręw. Jako otrzymało odznaki ..aG lał I SO 
(NRP. I. lłl pan. . pierw&ze spośród tr
ech lat w slużble narodu". (mk) 
PWGR bytowlllticn j\łi 11 bm, - . .., 
UKGNŻ. .... Men, .. OJIIIII (ra. " p "r ał " ,i" 7 W y 
o p kaml 
411e,11l t. lłl p.... .. u u .. · 
PRZECHLEWO _ ..wr6t ,rWo" w iłytowie. pr

rJsię- 
'r\llltll ,,,"a.. I. 
.) "... biDf,two to oPJiadziłe 
iemnia 
.:r.n.eIN.s kaml najwickny aruł. bo aż 
PDS .... Od.trzał (US". I. II) 517 hą" 
fte;r:NO - .....11. (pol
kl, I. 
8) e

:':;

il'l:
'
i 
kOńĄ' 
W.o£, wltto udałe sili anac1: n le .ltr6- 
ff)

; I.", -łll b 11', (lbr.os1d el
 t.n termil'\. 
,ł\ł,a tQ 
Tlirz
 _ Hubal (pnI. kI. I. tn IIUedę wJilystlclm atlal'Mj prą 
,a"Qe:

N'Eł .... 'W.,. ,_dl_n ey lał61 pe,eerewlk.ich, kt6- 
v:
;
.(
 t.'n';'jWllI

umul'ł- rYM z wyd.t!\/ł pomocą, PO t &- 
Ikl. I. II) I ł!>lenyli prac&Wl'1lcy aemll'1!S rl!!. 
_. __ _ ,... . , cyjl'l1 bytowlklc!\ pnedsię- 
blerstw I 1111tytucjj eru lUło- 
dzież Iz)['61 fjeftlłdl'odltlwo- 
wyel\. Wdnym ezy!\nikiem dla 
pueblegu wykopk6w była 
,prz)dlłjąca ""goeł. Plol'lY s, 
dobre, Szacuje Iltt je wltępnie 
na &kolo 200 q z ha. Go&podar 
stwa przygotowuj" jut zlem- 
l'Ila.ki de WYlyłki za granicę i 
Ii& il'lI\yc1\ rejen6w kraju. 
Na u1ifo1\czel\lu są zbiory 
zięmnia
6w I pól enłefllklch. 
RGIl\lcy indywłduall'1l o"sadtl- 
li zleml'1lakaml 4388 ha, dQ zeb 
ranla pozostały jeszcze plol'1Y z 
okolO 350 ha ,co nie powinno 
trwać (:Hugo. 
Teraz z kolei prace polowe 
koncentrują się na zbiorze 0- 
kopow,ych pastewnych. .(par) 


Dzjt"pa moc prwebowa 
mleczarni w Złotowi, wynosi 

O ty.. 1. .fymczasem skup 
jest w tym roku nadspodzie- 
wanie wysoki. Za
ład ni. mO 
ie .obie pora4a:ić. 
 dOltawa- 
mi przerastającymi jeeo mo- 
i!iwości. DZIennie OkołG 30 
tYJ. I mleka tr
ba kierować 
do mleczarni w innych powia 
tach. Nie jest to z pewnością 
korzYltne. Jedytlą rada byt/)- 
by uruchomienie proszkowni 
mleka, O!SMlecz wZlotowie 
postarała .ie o wybudowuie 
odpowlednieh pGl'I1ieszc z efl. 
Niestety. nie dOItarczono urz
 
dzeń. by mogła' ruszy t pro- 
dukcja. 


(war) 


Kur$ sióstr PCK 


:Can." Powiatowy PCI: w .y- 
to....l. ..r...łzowal koleJay dwu- 
tY'"III_y kUr. Ilb.t, po.Ołe....ia 
PCK. S. jlneJl mlej.ca o. kur- 
.;e. PrzYJotowułe 00 !pled e 
d.lewez,ta (pe uk.le pod.tawo- 
weh "o p"ey w puakcu 0PI I 
qa4 ehD,YID w domu. Nauk. sa 
kurale ,I..t bezplatna. Zajęcia od- 
IWw.» Ił, . _kei. P04I,.awo- 
".j nr I przy ul. MI.r.....w.ki.- 
'o T w 1000.lnech popoIIII! nln- 
wycb. Kandyllatkl powinny .tlo- 
sl
 się " Zarządzie ..owlatowym 
pc:a w .."t_le 'FlY Ul. Slkor- 
IklllO lub "e"peirednlo.. kl'- 
row.ńlka Icursu l f, lelę.nlarkl ""Ie- 
rll I.pakew.k.. (.kl 


. r.:CJD.W(:ZO!tił.J w NleI""Y- 
newl. Ipow. byt_....I' ",.toe?¥l 
'"1-. kl"..uy prZłI "-I.tn..- 
'0 .Jerz'lo ... ,ot'4eił w en.l. 
wyprzedzania 12-letnl, Gertrudę 
tv. Kobieta doznal. obrateil eh- 
la. II lIeoteJnenlem o zlamalU' 
podstawy ezaszld I w.t,zl\śDleDI, 
-ł6..u ..!tra"e Ją d. ..pttala. 
. " TYM samym dnIu w Wierz- 
chowi, (pow. draw.kll na przy- 
i drotne dn.we ....padl motorower 
I koma,. kt6rym Jeehal ST-letnl 
Wlelly.l.w ". Hł!łuyn. d
nat 
łlbrał." elala (DS. la. .I.nllnla pod 
'ta....y e..",1$1I I aolta! 1I.lelzelo- 
iłY W .z,lta),. 
. W Ct;IRNINlS (ptw. ketQ- 
brze.kh rI..,dk unII.. 11'_'''''0- 
.y ....z Wul''', I.. .derlył .Ię 
. wYP...e....J'c, ,. .Idarbwk, 
lIIukl .t.r. OU.r "I. ""I.. O"a 
pIIJ_,dy 1I1..ly uI.k"z."lelD I.tra 
ty Wy"...., kllke ty.. "I Pr.y- 
czP'" k.llzJI byla nlep,,,.,I.,,,,,,a 
J.... olal$ klereweów: traktorl"- 
.t. ,a.tllłllal d'lI" kierowe, I
- 
mochodu. który Dleprawleł,wo 
wyp,zedzal elu"lk. 
. NA TBAStE Prbch.ulwo - 
.,o"l1t'wo (pow. wal.ekl) IIIOt(Joo 
""leI WaK. prowedleoy ,,,,.,,, ",0- 
ną Jezd..1 Prl.z By....'d" Q. I.e- 
r.Ył ... z elu"lkl_. klerGw...,.m 
pr... LeoII' 
. który ..1\lI.e rbll 
łaj,ey .1, . "ut, "y"l'e4",. 1110- 
tocyld IJ.CIl,ł "lk_lcl. aa '0- 
MC", Metoeykll.t. 10.".t e".- 
..6 .lowJ' I IInel"wa w t.plł.lą. 
. W MIIUUCOWO*"f N_Y 

ytnlk. III dr"z. wledąceJ 1 Po 
łanQ1I'a d
 Slawna. eł,jar6wk_ ", 
z mluteckllJ "I.eów'd PO. 1If0- 
w_daon. . "_limie,,,. Izyllkełclą 
p,zez Henryka M. IJ.m,l. f/l ro- 
wu. łamiąc .tup tele'onic,_y. Itle 
rewe, eldir6wkl o,az f azałero- 
wl. t.,e lI.fullu w,.I.1 . wy- 
padku bez ..wanku. Straty ma- 
terialne ._ zn3Czne (około to tys. 
zlotych). (woli 


..0' U l aoaWĄIIIII."'" - 
"lilII onlllelu .."I....M'k'. 
., "..Isktet 11.."......,....., p., 
tl, ...INI...I/"S..j .........10 
.",....... .""."'''1.1 - al 
...,.eIe.'", 131". IlIutł'....k . 
WIł
11 JI... ......lIn ....I. 
''''''' ."n""I. p "".1 tI.n. 
_. .....II\a11111 ..".tamlł. ,.- 

"r'no ..
",..In' I ..k '''lul.' 
-. ...IIJ ".'eu... red.",,,,, 
".r''''n...o - Uf-'1. ...k'...." 
R.".krj' - "I" lu"nr. 
If'II,III,,11 .."....1' ... tsł.. 
ltd.' ","'1.., ... tsl-Ił n.I.1 
I:k", "..lIIt..... ... UI.U ",I., 
...,1., ... ... II. n.l.t Mt.t. 
,kt ... ..,-. 'hl_' rpr.nn.." 
- li'." 1ł,1.1 Buli..,.,,,, 
".I.t llIft""w" ... III.łI\ 
Dl'" , ,,,, "n.... . (',,,,,,Inl 
...m' ... n. II Ił"d."rl. nnt". 
,ul &t',.", , ."'..... 
, 
u..... n.I.1 .'nrt....... - I.... 
'ed
k'o, eSyturny ... ..ł.7I, 
.0 UM' .1.1''''.'' - IIlar 
a.'ełea'.. I. I .Ietro '....1 
"" 1 '''' 'el fi.. "lp'lI O.tO' 
tn __.,tĄaltl..o .,.d".. 
1ł''''W' "1..1ł.... ... al rada 
"Inden ".. ".'111 __.1'" 
'.1 iti-I!, "".",.. o,.na. 
,.,,",. 11111..1........ ... ..... rł 
!twer,.I". ... et ol, 1161"'".." 
- IIł al 'ep.s". .. lIł "t, 
",,"lmuJa 0"'1'1, pnC!Olnw. 
II.'.......... o... Mdrt.l, I ... 
le,,,'un "....".tellln"'w. (I. 
nn.'71rll...."I. P,.... t Ket" 
I(f """Jel.." 'ntarm..." " w. 
'n.."..... 1I.""n....." a'aJ"to 
I. """,..lit.. III...I\....t "Rn,,'" 
Pfleattr .""....al a"tll'IIlI
 
ck" W'''
''nll'twn "n...... 
RS. .",.n .. aat.łlla - 
Ruefl" ni PlIW'. ..I....... .h 
1$-711 a nn. II n... fen',.I,. ,.." 
tn"ł-. - Iłw-". ,......."".' 
P,...,.. 7.all'... ara""'I\" 
K.....n.. ul 41"..... I..",
 
(O łL N, ",d.kIO "'1" kiedy? 


C
 


KOSZALIN 


ADRIA - "Gappa Ijapońskl. I 
11) - I. 12. U. 16. 18 I 20 
Poranek - g. 10 - Wilcze echa 
(polski, l. U) pan. 

H\' IERIIIM (kino sludyjne) - 
Sekret (pOlski. l. 18) - I. 16. 18,15 
I 20...0 
Po'..nkl - ,. 11 I 12.30 - Czte. 
rej lI..ncernl . pies. ez. (I (POlSki 
I. 1) 

,..
......!:; - hu!J..1 (pols..i, I. h. 
- li.. ...... 401. lJ..,,, l "" 
1\o..I.J.&oI
-ło "'- \.M
\ł......... K.uotra tł... 
elu.... Wiłp.. oa I. a, "..n. ,oa.., 
j.,....u ł 
\I. 
ł-In..n"" - I. 11 - Plerscle.. 
kh...'......h..J AD41i ,..-c'H."Ai, 1. J.J.J 
:t\tt....!...... ł... - _4 ;t.t;
.u..Q ,,4)0151U. 
1. .1lil - II. li s 18.30 
l\a£oo.uvł:iol. (.,...1.#1-") - PIzys:od> 
'1'l/m..... łóiłwyera ,.'LIłI\.. I. hl - 
&. l..ao 
ł'o.-ankl - ". 11 I 13 - Zwarlo- 
W.Ił)' tfzmlel u10Il.u, I. 1) 
ZORZA (SianOwI - !\lichał Str" 
10w - KUls..r ca..kl (!Julg., I. ltil 
pan. 

 ł\LA IMlelno) - Motyle (pol. 
ui,l Ul 
..V!....EN
A (Bobollee) - Orlt 
piórko (U.U 1. Ul pan. 
SŁUPIK 


MILENIUM - ZazoJrołe I met.ly- 


:,
o IPulo'u, l. I" - f. 16, U.I
 
_Poranki - I. 11.30 I 13.U - Ka- 
pstan (bulg., I. 9 ) 
POLUNIA - .Iute (USA. I. II 
pan. - I. II. 1&.15 I Z8.30 
Poranki - &. 11.30 i la.t5 - Zwa 
rlowany weeKend (franc., l. U) 
..n. 
RELAKS - Umrz
 z mllo;ci 
(franc., l. 16) - ,. 16.30, 17,-15 i 20 
P!lrankl_ - ". 11.30 i 13.30 - Nie 
lullJlI ponsedzlałku (POlski. l. Ul 


USTKA 


DELFIN - Dziewezyna I 16r 
(ju". l. 16) - I. 16. 18 I 20 
Poranek - ". 12 - Zakazalie plo 
.enkl (polski. l. 10) 


OŁOW(ZYCB 


. 


STOLICA - Temat na nl.wlel- 
kle op.)wiadanie (radz l Ul pan 
-,.19 . . . 
DĘBNICA KASZUBSKA 
JUTRZENKA - Prelud lo 
(NRD. l.. 16) pan. - ,. 16 i II 
- C. lłli II c 
POr'anęk - ,
 14 


. 


I 
I 
t 


, 


ł 


j 
ł 
ł 
li 


_OfU8 IUISII\lINtUU' _ 
or...n KłJ.ntlellł Wu'Pwc'u1Ikl" 
cu Puh"ł
' ""flnnM'''"''' P.., 
tli Rnhnłlll"'''1 Rp/I ....,. 
&01"111'''"' Rp'hk..,lnp _ III 
7.w....le..... 1311111 ",,"hnn 
WIł'71 "... KOOIulln 1"" 
'nn", r"n' f .1. _ n. fi II..." 
c. ."",'ktm' d.I.I.mll ,e 
....",... n".,p'n. , "'k'"Ior18' 
1-. IH'3. '..'iltpt'a 'fIitlstk,...,.. 

"......ln"lIIo - In nI. ...krrlo., 
R../I.kril - ts..1 u.,..".., 
'","r"r.rra R..".k" il - tn lit 
1),,1., Por'..ln. - tll.14 n"," 
!!'II on"m',.,n. - 143 53 0,18 
Itn'". - '114.. 'hl., 11<11", 
.k' - 124.. n...., r..,..".."., 
- 81.51 n,h' a""....ln. 
n..., IIp..,'''w. 15. 4n 
Ihl.r f ....nn.... ł (""IP'nl 
""ml- nit" Hr,lok"'. nnrn, 
fU' ""...... '.mp..." ZOl 
UR-U, n".1 Sp,,"nw. - 146-5 
r.daklnr d,turn" - '41-71. 
"Oroe .U'I'SKI- - piat 
7.w ..de.1 wa l. I olfr,o '1- ZOl 
Ił..".... I'" II ts KI",o o... 
'Vll ann.llto.kl..." W..dow 
ni..,.. Pt._o"'..
n - n' P=-wb 
"In".tll n. 71 ft, B""..lIn 
,..I łł2 l' Wp'"''' n. prrnu- 
llI".'.. Iml,.I
l'?n" - ,. II rł 
"w."oln. - t, rł. pllłr"...no 
IM El rnnna - II. rł' 
"""Im".'a lir.."" "n.... I "W, 
1"'.100"". nr.. ""tI,l.h I d. 
1"..'11" P...,..d.l.hlnr.'wo ,I. 
'nw......""I.."I" Pr... t aAlał 
kI W",p'kl.." 'n'"rm...1I C W' 
runk....." ..,..nnmp,tt'. od,lpla 
la w...".'klp "t..lI...kl H"..", 
. I)n""'" W.". w..... Kn...tI
 
4k'" WYf!
wnlf'I"''' p,:,;"f'tW' 
IU'W P'.A' ',"I"'ko 
Ruch" tJt PAW" ,.tnrtrrll I1n 
15-711 KM..."n rpn".I. ,.,. 
'"niM nil - f4n et Tlo..."n" 
"ra...."'. 
a"lo". (lt.nl'?n. 
."o..lIn. ut ""r..do I.amo. 
1(0 II, Nr In".k.o 111111. 


, 


DuliClYCY 
na wyarzeżu 
i w Koszalinie 


Uroczysta akademia 
i harcerskie przy,rzeczenie 


Film B. Poręby "Hubal" 
eleszyi się olbrzymim powo 
dzenlem w Slupsku. Oglll- 
dali go w "Milenium" zresz 
t.. nie tylko mieszkańcy 
Slupska. ale takie pow. lila 
wleńsklego. miasteckiego, 
bytnwskiego. W sumie 
35.586 widzów. co Jest chy 
ba wojewódzkim rekordem 
frekwencji. 
Film będzie powtarzany 
w "Milenium" jelzeze przez 
kUka dni w grudniu, ale 
tym razem - oa szerokim 
formacie. Kino otrzyma bo 
wiem na ten czas jednll I 
kilku kopii 70 mm. 
Na razie jednak "Mile- 
nium" pnycotowuje się do W ub. pl ,tek obrai!owala Powiatowa Rada Narodowa 
I przyjęcia następnego fIImo- w Koszalinie Tematem sesji było pOdsumowanie dorobku 
weg& szlagieru -' "W pu dobiegającej końc:. kadencji rady oraz omówienie zadań rad 
stynl I w pUlzczy". Do narodowych w wychowaniu młodzieiy I jej udziału w spo- 
czwartku przyjęto zamówle I. leczno-gospodarczy m rozwoju powiatu. 
nla na 11 tys. bilet6w, eho . 
ciai tUm wejdzie oa ekra. W obradach sesji w:zestnl- wej - udział mlodzieży w sp<> 
.l1y Goplero J!) bm. (emte) 'czyła Barba.ra Zdrojewska. za leczmo-gospodarczym rozwoju 
stępca przewodniczącego Pre- powhitu - om6wimy szerzej 
zydium WRN i Henryk Pacjan, w najbliższych dniach. 
sekretarz KMiP PZPR. Uro- 
czystym akcentem było wrę- 
czenie odznaczeń państwo- 
wych: Złote Krzyże Zasługi o- 
trzymali: 
lnlk z Suchej, Zyg 
munt Kostrzewa. i pracownik 
PZGS. Stanislaw Szlaszko. 
Srebrne Krzyże Zasługi otrzy- 
mali: Jaulna Deglewska. i An- 
drzej Słomski a brązowe - 
Stanlslaw Lazura I Wacław 
DYbowskl. Wręczono r6wnież 
tr
 odznĄki "Zaslutony pra- 
cł'wnik rolnictwa, a' funkcjo- 
nadusz MO z Wyezewa, Albin 
Bownl
 otrzymał odznakę "Za Potrzebne jest stworzenie organizacje społeczne I mło- 
z,asługl w roz
oju wojew6dz- jednolitego społecznego fron- dzieżowe. Na uwagę zasługuje 
twa koszalińskiego. tu wychowania I pełne za- w tym kontekście społeczna 
Następt\le poinformowano o I angażowanie całego połeczeń- działalność Towarzystwa Krze 
rezygnacji ze st,anowiska Z8- stwa. W tym wsp6lnym fron- wienia Kultury Swieckiej. 
st
y pr,e
dnlc
cego Pr
-, cie akcenty odpowiedzialności Zarząd Miasta i Powiatu 
zY?lUm PRN, Wacława Baran- za kształtowanie postaw mło- TKKS w Słupsku podejmuje 
skle,o.kt6ry, przeszedł do pra- dego pokolenia rozłożone 114 konsekwentnie jako cel swej 
cy w, Prezy
lU
 WRN. W
cła- r6wnomlern:e na rodzinę, szko pracy realizację zadań wycho 
WOWI Baransklcmu podzlęko- łę zakład pracy środowisko wawczych wynikających z u- 
wano za dotychczasową pracę · · , chwały VII Plenum KC PZPR 
w imieniu radnych, władz wo- Wychowanie młodzieży i pod- 
jew6dzklch I r>owlatowych. DZIS W SŁUPSKU noszenie kwalifikacji peda- 
Jednym z najważniejszych 
moment6w minionej kadencji gogicznych rodzic6w to 
rad narodowych była pnepro- Powiato . 'N8 Znady Strzel8
ki8 podstawowe zadania. A formy 
wadzona z dniem 1 stycznia działalności? 
br. reforma orJ1;a:n6w władz te Dzll o godZ. . na .ttzelnlcy w Przy wsp61pracy z InsPek- 
renowych. POdsumowując więc SłupSkU odbędą .ię powiatowe za- toratem Oświaty I nauczycie- 
działalnoś
 ra.lł y w czterolet- wody .trzeleck1e dla reprezenta- laml uruchomiono w tym ro- 

 cjs gminnych ORMO. przed.ię- k ś' t 23' 
ZE SPORTU I niej kadencji. wprowadzono blorstw rolnych nie .towa- u o wla owym unlwersy- 
, podział na dwa okreRY. W rZYlIZonych tety powszechne dla rodzicÓw 
POWltala nledaw1'lO przy wyż- pIerwsz y m z nich m.in ' u- Oprórz umiejęt.l'1uSd strt
ect':lch przy szkołach podstawowych. 
sze1 S&kole Inżynierskiej .ekc1M l 'zawodnicy mUlu wY;taza
 .j
 zna 12 . h d . I Ś d . k 
pł
twonurków przyjmuje zapl.y , chwalono p Bn gospodarczy po jc.mo*clą zagednien z zak
Q'1\ wje Z nIc zla a w ro OWIS u 
osób pOlI.dajllCYCh upraw1llenls wiatu na lata 1971-1975, kt6- dzy obywatelskiej, .portu. woj- wiejskim powiatu. Czynne są 
do nurkowani'" otll lbeolwen'ó" ry je5t teraz realizowany Du- .kowołcl I MO, Impreza organl- stałe punkty odczytowe przy 
tzk61 wyż,zych. TrenIIIIł! odbY- ." . . I zowana jest przez powiatowy 
wa
 aie "Mą w nl!!'Ilecl
\al:d \ "I, że oSlągnlę£la mozna odnoto- Sztab ORMO I PZ LZS w Slup- kilku internatach szk6ł zawo- 


 (I. /Codz. 21.1&, na basenie wać w poprawie gospodar'ki. .ku dla uczczenia 3n-Iecla LWP dowych w mieście. Inne - 
\,OSTIW. ziemią, co osiągnięto m,ln. dto- w stadium organizacji. 
· . · gą scalania gruntów PF
, Trzy Zdarzenia I wypadki Przy Wyższej Szkole Nim- 
Dzi* ,; 8030 W WOjew6d"klm 0- krotnie wzroslo pogłowie trzo- I czycielskiej czynne jest - 
środku Szkoleni. S
.,rtoWt,gO od- d hl .... k k . W PIĄTEK. 11' Dębn cy Ka- I ' ' - T 
bedzie .Ie zebranie Okręgowego y C ewneJ, <. ro u na ro szub.klej (pow. slupskil rowerzy- powo ane z 1J'1lcJatywy owa- 
Zwlllzku zapdnlezego, Na.t.oi wzrastaja plony u.praw roślin- sta Ignacy 8. (lat 73) aostal po- I rzystwa - studium religio- 
rozwiązanie IWillZku I pGWołanle nych. W materiałach podsumo trącony przez clętar6wkę marki znawcze dla student6w. Ople- 
l-kCjl zapdniczej przy WOJe- j h """ dk śl t .tar. prowadloną przel U-letnl,,- . , . 
wódZkl.j Federacji Sportu. . WU ącyc r- re ono sys e- 10 ,,6lefa K. POSlkodowanelo w kUJą SIę mm dr J6zef Olczak 
matyczność w realizacji pro- .tanl. bardzo powałnym ubn- i dr Mieczyslaw Pietrusiewicz. 
gramu wyborczego oraz i.nspi- no do Szpitala Mlel
klego w Shl' Wykłady i dyskus J 'e w stu- 
j 1 61 h k .ku. w.tępn.. ustslenla wskazują I ' . 
ru, ą,
a ro ę poszczeg nyc 0- aa nleostrożm, jazdę kierowcy dlUm prowadzone są .przez 
mls.1l Rady. .amochodu. I wybitnych specjalist6w spro- 
Drugi .temat ostatniej * w SZCZYPJtOW1CACH (pow. wadzonych z różnych ośrod- 
sesji Powiatowe j Rad y Narodo Slu t pSk! ł ' P Z rz l eJeł l dhją o CY IR ł mOCh M 6d k6w akademlck. l ch W kraju. 
. po rąc, 1 - etn 
IO 0IUS awa " 
I kt6ry jechał n" ro . werze. przepę- W n:edalekiej P rzyszłoŚci prze 
dujlIc wraz I bratem krnwy na 
pastwiskO. Chłopiec doznal Iroż- widuje się zorganizowanie 
nych obratd lII'łowy. Przyclyną przy WSN Zakładu Religio- 
wypatlku była ni eOlt rot na jazda znawstwa i Et y ki Soc J 'al l ' sty cz 
kierowe," .amochodu. . 
* W TYMlENIU (p"wbt kOlza- 'neJ. 
II/\Ikl) .amoch6d osobowy marItI Towarzystwo kontynuuje 
woł"a kl(!rowany pruz JOzefa T, t k . d I 
I lderzYł si, z cla"nlklem ursus' a ze cotygo n owe zajęcia w 
(kierowca .tan K..) Na tzczęlcie,lzorganizowanym W ub. roku 
obyło sili bez ofl;tr. Samoch6d ! Studium Kultury Zyoia Ro- 
ule'!'l ulzkodunlom (straty oltolo . 
r ty.. II.) (woJ) dzlnne&,o .przy słuplk1m Urlę- 


. 
 


Nauczycielskie 


święto 


W ub. lobotę w wielu ..kolach KOIAUoa I powiatu od- 
bywały się aroclYltołcl IwllłlaDe I DnJem Nauclyclela. 


Uczniowie wszystkich klas WRN. Na spotkaniu najbar- 
_ od najmłodsz.ych poczyna- dziej zasłużonym wręczone bę 
jąc, a na maturzystach koń- dą nagrody ministra oświa 
cząc - starali się w tym dniu ty I wychowania orat nagro 
szczególnie cieplo i serdecznie dy kuratora KO$zali1'1skiego 
podziękować swoim wycho Okręgu Szkolnego, a także od 
wawcom za nauczycielski trud, znaczenia I medale pamiątko 
Okolicznościowych życzeń i we. 
podziękowań było wi
c wiele. 
Dziś wielu koszaHńskich pe 
dagog6w uczestniczyć będzie 
w spotkaniu z przedstawicie- 
lami władz wojewódzkich, kt6 
re odbędzie si
 o godz. 11 w 
sali konferencyjne.j Prezydium 


.,MllenIum" zapowiada 
na grudziefi 
"HUBAL " 
W cineramie 


Jutro natomiast o godz, 15 
nauczyciel
 z Koszalina i pO- I 
wistu spotkają się w sali kon I 
ferencyjnej Prezydium PRN. 
gdzie wręczone będą odzna- . 
czenia państwowe, nagrOdY : 
ministra oświaty I wychowa- 
nia oraz kuratora. O godz, 17 
odbędzie . się uroczyste ple- . 
num Zarządu Oddzialu Związ . 
ku Nauczycielstwa Rolskiego, ł 
a wieczorem koszalińscy na- 
uczyciele spotkają się przy ka 
wie, w klubie milicyjnym 
przy ul. J ednośc\. 
(wmt) 


W WOX 


nowa wystawa 


Dziś o godz. 12 w WDK w. 
KoszaUnie zostanie otwarta 
wystawa Indywidualna matar 
stwa i metaloplastyki LUDWI 
KA PIETKI :I KOLOBRZE- 
QU. Otwarcie wystawy połą- 
czono I Inauguracja zaJ4:Ć Wo 
jewódzklego Klubu Plastyków 
Amatorów przy WDK w Ko- 
szal!ule. (wmt) 


Od dzisiaj w woJewódz- 
twie koszalińskim przeby- 
wać b4:dzle' kilkudziesl4: clo - 
osobowa grupa turystów z 
Danii. Wycieczkę zorganlzO 
wal Międzynarodowy Zwłą 
zek Przyjaźńi w Gladsaxe. 
Warto przypomnieć, ie z 
tym miastem cora
 ściślej- 
sze, przyjazne kontakty na 
wiązał Koszalin. 
W niedzielę Dllńęzyey 
zwiedzać b4:dą wybrze:ie. 
Wieczorem przyjadq do sto 
licy 4Wo.iewóiztwa I tli od- 
wiedzą nkład Okręgf)we
 
Spóldziclni Mleczarskiej o- 
raz wezmą udl.lał w spotka 
nlu. Wł3d
e miejskie I ak- 
tyw Koszal!ńsidego Towa. 
rzystwa Kulturalno-Oświa- 
towego organizują z nimi 
spotkanie w Domku Kata. 
Będzie okazja dowlelbleć 
się o wraienlaeh Duńc7.Y- 
ków z podróiy po naszym I 
wo;ewództwle i z pohytu w w. Szkol. podlta.wowej nr 15 
.. Ił: uczl1lowie przez kilka tygodni 
Koszalłnle, a takie omńw przygotowywali si
 do uroczysto- 
niektóre a.spekty dalszej I śd z okazji 30. rocznicy powsta- 
w
pólpracy nla Ludowego Wojska polskiego 
Warto d
dać, ie w salo- rłro
::
oarIY;
I
t

I/r
;:h 
! nie wystawowym BW/\ klat I klat .tar.zych, w dwócł. 
przy ul. Piastowskiej ł:osta grupa<;h odbywała .ię takte ura- 
nie otwarta wystawa dorob 

r:

't:
ka

j

t
C
tór:I


\ 
ku ptutyk6w z Gladsaxe la sle przed poludniem - dla ucz 
. pU. .,zaprzy jaźnione mla- nlów z mlodszych kla.. A o go- 
sta". (el) 


dz!nle 17 zaprezentowali .wój ptO 
gram kolegom i zaproszonym 
oi- 
clom stilui uczniowie Akademia 
pol liczona byla z urot'Zy.wsclą 
zlożenia harcertkiego przyrzecze- 
nia: z przejeclem świeżo upIe- 
czeni druhowie recytowali .Iowa 
przy.l
gl - tym wlęk.zym, że do 
niosły moment zbiegi si
 włainle 
ze świętem tych w.zystklch któ- 
rzy bronili 1 bronią na.zego kra- 
ju. twmt ł 
ZdJllcla: ol. PIlItkawsk 


OCENA KADENCJI 
i sprawy młodzieży 


11" 


lIrot. Cze.law J'rąckowlak. "6Jef 
Oleksy. . Wiktor Kaczanow.kl I 
Franciszek Rubaj. 57 bylych t9ł- 
Dlerzy z I I U ArmII WP otrzy- 
mało medal. za udzial w walkach 
o eerlln, 4 radzi.ckie odlnaezenie 
"Za zwycięstwo nar! Niemcami", 
wrl!:czono 9 medali ..Za "Buli dla 
obronności kraju". 
Po dekoracji (lo odznaczonych 
,J.:rzem6wil I lekretarz KM1P 
PZPR - tow. Henryk Kru.lydskl: 
- l1ekr
 .pllt.ybm .Ię 1 Wa, 
mi, kt6rzy pnemlenyllśe1e ł)'slą- 
ee kllometr6w w drodze do o
- 
,y'kanla wolnokl. czuję .111 WIIU 
.Iony. Na Waszych twarzflch mil' 
fta wyczytał "r
eżycla. Wielu z 
Was "nloslo nny. ale stRUfll!!- 
ci.. po zdjęciu mund\lrów '" i.e- 
rpc.,ł. budflwlltr.zych nowflj "<'l- 
Iki, Będziemy .Ie starali w nlla- 
rę natzych mołUwojei al. ..po- 
mlnd o te.t daninie Itrwl. złoto- 
npj w czalie woJny I w 
IU 
utrwalania 
ładzy ludowe'. tY.I- 
el. lIam dłUIO ł w Idlltwlul. 
(mef) 


. . . 


Wieczorem tego .ame,o dni. w 
Slup&lkQ otwarto. w Muźeum 1'0- 
!!'Iorza Srodkowe'!I, wyttlwe pn. 
,Zolnlerle wolnMel", J:kIDnzvc" 
pr"ygotowalo Muzeum Historii 
PolIkiego Ruchu RewolucYjn-go 
w Warazawi'!. WYltllwl he<1
lr 
czynna do . UstOPldl. (tem) 


. . . 


Drugi etap kolartkiego wysci- 
lU dla nie zrzel
onych. rozegrany 
.na tra.le KOIulln - Ko*cierplcD 
(dług. 28 km) wygra! Zb. Pirogo- 
wicI z KOlzallna w czuie 0.50." 
/rodz, prze" JaDuIZ
m W'l'pvehem 
ze Smleehow. - t.1!I lam es... 
Po dwóch etapach nowym li- 
derem jest Zb. Plro"owtez - 
0,59,49 gMz. przed J.Wypychem 
- I.no,18 ,odz" J. K3Walczyklem 
- 1.02.11 lodz" J. Doml...lkow,'ziś, 14 bm. w sali WSN w 
!;łupsku, kontynuowany bę- 
dzie ogólnopolski turniej w 
siatkówce mężczyzn o puchar 
prezesa Zarządu Okręgu Zw
z 
ku Nauczycielstwa Polskiego 
,w Koszalinie. 
O cenne trofeum ubiegają 
ilę zespoły AZS Szczecin, 
:AZS- WSN Olsztyn, AZS 
Słupsk i repr. ZO ZNP. 
Początek ostatnich pojedyn 
ków o godz. 10. 


'ro1811 Para".aJu 
odrzucoa, 


w GelRenklrchen (NR") odbyło 
.Ię posiedzenie komItetu ml- 
Itrzostw świata Mll:dzynarodowl!!j 
FederacjI PlIka uklej (FI" A), Ko- 
mitet odrzucił proteat Paraj{walu 
domagający alI: powtórzenia eli- 
minacYjnego meczu ! Argen:yną. 
kt6ry rozc.l!rany był 7 pa,tc1ztt'rnl- 
ka w Buenol Alrel I zakończył 
alę zwyclę.two Argentyńczyków 
3:1. Po rOZpatrzeniu Iprawoz<1anla 
I dokumentacH z nlecza U7nan:> 
te nie ma podstaw do uwzględ- 
nienia żądań zawal tych w pro- 

eścle. 


a . a 


I 
S
ef komitetu org,1nl""cyjnej{o 
m.strzostw świAta - He
man Nl!!u 
b"rge,r polnform:>wał, tE' do 2b 
wrześnIa sprzedano już prawIe 501 
tysll:cy kart na mecze flnalowe 
Og6łem. pr2'ygotowano 1200 tya, 
bllet6w, Z 230 tys. kart które prze 
Imaczono dla zagranicy. wykupIo- 
no już 130 tya.. Komitet zarezer- 
wował 300 tys. bllet6w, kt6re roz 
prowadzone zostaną w oatatnlej 
chwili. CZęść z nIch przeznaczona 
będzie dla krajów. kt6rych re- 
prezentacje pllkaukle zakw"łif' 
kuJą III: do decydujllcej rozgryw 
k! o medale. 


--ł...t- 


'
"'--"'
--"""'--- ' I"..:t'
  
------ 


(sI) 


. W POZNANIU zakończyi III: 
międzynarodowy turniej w ko- 
azykówce kobIet. W oltatnlm dniu 
koszykarkI OlimpII Iprawlły mil 
niespodziankę, wygrywając z ml- 
Itrzynlaml Bułgarii - Martcą 
Plowdlw 71:S4 (43:21). W drugim 
meczu mlejlcowy Lech wygrai II 
Zagłl:blem Konin 87:41 (48:21). 
* W ROZEGRANYM We Wro- 
dawlu z okazjI Dnia Wojska Pol- 
skiego międzynarodowym turnIeju 
koszyk6wkl mężczyzn, pierwszE' 
mle.ł
ce zajęła SteauII Bukareszt, 
przetJ Sląlklem Wrocław, Blntul- 
tromontazem Zagrzeb I H 
Lipsk. Wlzystkle te drużyny'mla- 
ły po dwa zwyclr;stwa I PO ,ed- 
nej porażce, O kolejnoścI 7.3111'- 
cydowała rMnlca kOBZY. Drużyna 
HSG przegrala wszyltkle trzy me- 
cze, W apotkanlach ostatniego 
dnia Steaua Bukareszt przegrała 
z Industromontazem Zagrzeb i'" 
a Sląsk Wrodaw wygrał z HGS 
Llplk 65:58 (34:31), 
* Z UDZIALEM trzech zelpo- 
łów poliklej ekstraklasy: LegU I 
PolonU Warazawa oraz LublInlan- 
ki I czołowej drużyny I UgI buł- 
ganklej Raikan Botevgrad w któ 
rej gra pll:clu reprezentantów kra 
ju. rozpocząl alI: w LubUnie mil: 
dzynarodowy turniej w koazYków 
CI' ml:żczyzn, W plerwlzym dniu 
rozegrano dwa apotkanla. W p'..r- 
wlzym B"lkan pokonał LegiI: 
Warszawa 67:55 a w drugim Lu- 
blinlanka zwycll:żyła warazawUII 
PoloniI: 89:12. 
* W KOLEJNYM dniu I mIędzy 
narodowego turnieju w kOIZYków 
ce mężczyzn mlaat zaprzyjażnle- 
nych najclekawazym apotkanlem 
byl mecz pomll:dzy Trudem Kras- 
nodar I KTV Hale. Po Intert'.ują- 
cej l atojącej na niezłym POZIO- 
m!e technicznym grze zwycleż:vli 
kOlzykarze Krasnodaru 87:65 
(39:32), 
* HOKEISCI Udera ekstraklasy 
Balldonu Katowice przegraU na 
miedzy narodowym turnieju w 
Wels.waller (NRD) z Dynamo Ry- 
ga 0:12 (0:4 0:1) 0:7). 
* W SOBOTĘ p6żn r. m POpołud- 
niem w staromle11k m rat,aazu 
w Gdańlku odbyło alę uroczylte 
nadanie ImienIa Iyno.vl panltwa 
MariI I Jerzee;o P,włow
klc:', 
Chłopiec urodził alI: w końcu 
sierpnia br. W dnIu triumfu na- 
I
ych kolarzy na mlstrzoltwacII 
świata w HI
'panll, Pan Je-zy 
Fawłowlkl Itoczniowlec, In8trlik- 
tor kajakarzy zaklac\o"'ello klubu 
atocznlowego poatllnowll dla upa. 
mll:tnlenla triumfu polal(lch ko- 
larzy nadać Iynowl Imll: Jłya
ard, 
Na uroczy.toić nadania malemu 
PawłowIkiemu ImIenia zaprolzono 
jako rodziców chrzeatnych - ka- 
jalulrkę Stoczniowca Gdańlk, dwu 
krotn" finalistkI: tegorocznych mi 
atrzoatw iwlata w Tampere 
Ewę Kamlńlkll oraz kapitana pol- 
Ikich kolarzy - RYlzarda Szur- 
kowlkiego. 


,.....
 (f (Zł) 
Od owego zajłcl. upłynęłY dwa dni litoluDki pomlędl' 
Itbydwoma p.D.ml były nieco mnIeJ napięte. 
Co zaś dotyczyło tajemniczego pau M.rtlna, to nie dawal 
.n więceJ FraDcłsowl znać o lobie. 
Po wyjściu Ch.zel.. Fr.ncls. nie traclIc CI.SU. Ibllbł II, do 
pozostawlonero przez szefa pla.ncza. N. zegarze w I,slednlej 
AU wyilzwonlla godzID. dwun.sta. Urzędnicy wychodzili w 
pośpiechu n. przerwę obl.dową. Fr.ncls m6g1 być spokojny. 
W kieszeni p.lt. nie zn.l.zl nic prócz pary ręk.wlc I pęku 
ikluczy. który właśole tnymal w ręku. . 
"H.I Jego klucze! Jest poludnie. I on dopiero co wyszedl 
powitać UlIę. I którlł um6wll się n. Ipotk.nle. Pójdą ter.1 I 
pewności, n. jnl.danie.. potem na przech.clzk
 do laiku. 
Mam duto czaau". 
Wrzucił klucze do swojej kieszeni I wyszedl. 
Nled.leko biur. odnalazł warszt.t łlusarskl. RzemieślnIk 
samykał wlaśnle swój zaklad. lecz zrodzlIsię jelzcze otworzyć 
drzwi I wysluchać prośby Francisa. 
- Dorobić panu te dwa klucze? Hm. To proste. N. kIedy 
są panu potrzebne? 
- Jak n.jszybcleJ. Czy nie mÓllby pan telo Iroblć natycb. 
mIast. od ręki? 
Mężczyzna podrapał się wdowę. 
- Tak się panu śples7Y? Natychmiast! Dw. takle klucze... 
H 11. N!ech pan poczeka! 
WYSIedl, . po kUku sekundacb wr6cll z dutym pęldem rU- 
Dego rodzaju kluczy I wyjdnn: 
- To są klucze którymi posluruję się gdy kto I umknie 
Ilę od wewnątrz. Sprzedam je panu. To bC!dzle pan. kOlzto. 
?f"'lo trochę drotej. pbnlewał'N Pan rozuD11e. 


W Pozn.nlu rozegr.ne 10 
st.lo kol.rskle kryterium 
allczne o memoriał Jerzego 
Wlelowleyskle"o Najclek.w 
szym byl wyścig seniorów 
n. 60 km (20 okr,teń). w 
I którym startow.l. prawie 
cal. czolówka polskich kola 
rzy m. In. Ryszard Szur- 
kowskl I St.nisl.w Szozda. 
Po emocjonującej w.lce 
zwyclężyl RYlzard Szurkow 
ski (Dolmer Wroclaw) ZO 
pkt przed Barclklem (Zlelo 
ni Opole) 15 pkt. Mytni- 
kiem (Flot. Gdynia) 8 pkt, 
N.dolnym (Polonia Pll.) 5 
pkt I Szozda (Zieloni O. 
pOle) ł pkt. 


No II ligowym froncie 


PIŁKA NOŻNA 


WIDZEW POKONANY W SZCZECINIE 
l 


WClor.J w rruple pólaocneJ rozegrane zostaly dwa spotkanI. pllk.rskle o mi- 
strzostwo II ligI. Kibiców koszalińskich n.jbardzlej Interesował pojedynek w Szcze- 
cinie. gdzie w L.sku Arknńsklm spotkaly się lespoly ArkonU I Widzew. Łódź. 
PlIkarze lódzcy z.Jmuj,cy 3. mieJsce w tabeli z. Motorem I Gwardl, (or.. 
legUymuj,cy się n.jkorzystnlejsz, różnic, Idobytych I straconycb br.mek) dozu 
U porażki z zespole m ArkonIl 0:2. 
Br.mld dl. Iwyclęzców IdobylI: Kudła I rzutu k.mego I ł.ęż.k. 


HUTNIK nadal w slab eJ formie 


Pllk.rze Hutnik.. kt6rzy Jelzcze pned reorg.nlz.cj, ligi plłk.rskleJ pre
ndowa- 
11 do szesnastki najlepszycb lespolów w kraju nadal In.jduj, liC! w sl.beJ formie. 
Wczor.j będlłC faworytem poJedynk!l przerrall le sł.bo notow.nym Stom11em Ol.. 
Iztyn 1.2. .. P 
W.no dod.ć. te Hutnicy nie wykorzystali w tym meczu rntu ..mero. eo4 
cbowym eglekutorem jedenastki byl Szewczyk. który tr.flł w poprleozk,. 1.4 
Br.mkl dl. Stomilu IdobylI: Mlsl.k I Kupcewicz. dla Hutnika bonoroWl pUD." 
Dlyskal Stokios.. (sI) 


BOLESŁAW KAPITAN Z Wilytą U pil karzy 


W podw.rsz.wsklm ośrodku w Rembertowie trw.JIł olt.t- 
nie przygotow.nl. polskich pllk.rzydo meczu z Anrlllł. Po 
pllłtkowej śnieżycy. w lobotę bylo chlodno, choć jweclło. 
Ilońce. Zgodnie I planem zawodnicy przeprow.dzlll w tym 
dDlu dwa trenlnrl n. bollku mieJscowej kadry. 


GKS KATOWICE 
NIE DAŁ SZANS 
PIASTOWI GLIWICE 


dał projekcję filmu z meczu 
Anglia - Walia w Londynie. 
Dokładna analiza gry Angli 
ków na Wembley W remiso- 
wym meczu z Walljczykami by 
ła cenną lekcją poglądową. W jedynym meczu grupy pa 
łudniowej, który rozegrany zo 
Obok zajęć teoretycznych I stał wczoraj w Katowicach po 
treningów wa!nym elementem między miejscowym GKS a 
przygotowań jest proces odno Piastem Gliwice nie doszło do 
wy. Ośrodek dysponuje sauną niespodzianki. Pojedynek-- 
I innymi urządzeniami niezbęd' w obecności 1000 widzów roz 
nymi do regeneracji 
ił. Szc
e strzygnęli na swoją korzyść pił 
gólną trosk, lekarzy I masazy karze GKS Katowice. wygry- 

ty otoczem. są Jerzy Gorgoń wając 2:0. Wynik został ustalo 
l Adam Musiał, którzy podczas ny do przerwy 
meczu z Holandią doznali skrę , . , 
cenia stawu kolanowego. Obaj Bramki zdobyli: Góralczyk f 
obrońcy szybko dochodzą do Pawelik (samobójcza). (sI) 
pełnej dyspozycji. 


Po obiedzie piłkarzom zło:!y g1ią, a Kazimierz Deyna wrę 
11 wizytę przewodniczący czyi B. Kapitanowi piłkę z 
GKKFiT Bolesl.w K.pltan I autografami kadrowiczów. 
prezes polskiej federacji spor Przewodniczący GKKFIT :!y- 
tu St.nlslaw NowosielskI. 0- czył piłkarzom jak najlepszej 
becny był prezes PZPN gry i korzystnego rezultatu w 
J.n Maj. Londynie. 
Trener K.zlmlerz G6rskl Podczas spotkania trzej de 
zdał relację z przebiegu przy b:utanci w reprezentacji _ 
gotowań do pojedynku z An- Zygmunt Kalinowski, Zdzlslaw 
Kapka i Romuald Chojnacki 
złotylI ślubowanie. 
Wieczorem caly zespół oglą 


Przed wielkim 
meczem 


"Ramie,. trzyma kcIuki" ..Kr,.. 
tyczny dzie6 dla arra". ,Polika pnI' 
'lad uje Ramll!!ya podczai weeken- 
du" - oto nlekt6re tytuły ao- 
botnlch dzienników londyńskI..!] 
pl.zących o wielkim meczu na 
Wembley. 
Trudno powIedzieć. czy to tak- 
tyka. czy rzeczywllty obraz ay- 
tuacjl. Faktem jest jednak. że 
londyńska pr..a pełna jelt donie. 
Ileń o niedYlpozycji czy kontu- 
zjach reprezentacyjnych &rAczy. 
"Tlmel" przypomina pamll:tna 
dla Angllk6w porażkI: z Węgra- 
mi w 1953 r wIdzlIC obecnie ana- 
logII: do tamtejazej lytuacII. 
Stwierdza jednak, że atawka me- 
czu z Pollkll jelt wll:kaza... 
z uwagą I niepokojem oczeki- 
wano na lobotnIe me"ze ligowe 
kt6re z jPdnej strony miały przy 
nieść o.tll'teczną odpowiedż co do 
formy reprezl!!ntantow, z drugIe I. 
zd mOlły wyeHmlnować poprzez 
kontuzje nlekt"lrych zawoelmkó"" 
z reprezentacjI. 
Zdaniem "Tlme.... najwięcej 
kłopotów ma Ramaf) z zeatawIe- 
niem ataku. który w tym meczu 
bl:dzle dla Anglików formacjll n.j 
wat.nlejlzll, RozumowanIe jelt 
prolte: aatyafakcjonujllcym re- 
zultatem jett tylko zwycll:ltwo, 
ateby wygra
 trzeba mieć bram- 
kOltrzeIny atak. 


-- 


Dokqd 


PlUtA NO
NA 
II Ił.a 


W KotzalInie: GWARDIA 
STOCZNI0Wli:C Gelańsk (godz. 
11). 


Kla.. olrre,owa .enlorów 
w PołczynIe: POGON' - OLIMP 
Złoclenlec (godz. 14). 
W Darłowie: MZKS DARł.OWO 
- LECH CzaplInek (goM. 14). 
W KonalInie: BAt.TYK 
START MIastko (lods. IUO). 
W Słupsku: MZKS CZARNI 
GRANIT Swldwln (godz. ts). 
W KonalinIe: GWARDIA II 
CZARNI Czarne (godz. 15). 
WSlanowle: VICTOijIA - GRYJ' 
Słup.k (godz. 14). 
W SławnIe: St.AWA - DARZ- 
BOR Szczecinek (godz. ta). 
Klaaa okrę,owa Jaułorów 
W Czaplin ku: LECH - BAł.TYK 
KonalIn (godz. U). 
W Złotowie: SPARTA 
 PO- 
GO
 Polezyn, (,odz. 13). 
w Złocłeńcu: OLIMP - MZK, 
CZARNI Słupsk (godz. 11). 
W KonalInIe: GWARDIA 
GW ARDIA II Konann (godz. 8). 
W SłupIku: GRYlI' II - T!';K1\A 
Biało,arel (Jod z. nie podano). 


-- '
- 


-- _.... 


. 
Się 


dziś 


wybierzemy? 
Klala A leolor6w 


Grupa I 
W Słupsku: GRYF II - ISKRA 
BIałogard (Jodz. 10). 
W KępIeach: GAlUIARNIA _ 
MZK!! CZARNI II Słupsk (godz. 
14). 
W Bleslekler
u: LZS WYBRZE. 
2:& - KORAB Ustka (godZ. 13). 
W BobolIcach: MECHANIK 
Gł.AZ Tychowo (godz. 15). 
W KOłobrze,u: KOTWICA 
LZS POTĘGOWO (godz. 14). 
w Swldwlnle: BUDOWLANI .... 
BAŁTYK II KonalIn (IodE. 14). 
w Bytowie: BYTOVIA SO- 
KOt, KarlIno (godz. 14). 
Grupa n 
w Okonku: Wt.ÓKNIARZ 
DRZEWIARZ Swlerczyna (Jodz. 
15). 
W .J..trowlu: POLONIA - ZA 
WISZA GrzmilIca (godz. 15). 
w ZlotowIe: SPARTA - PIAST 
Cżłuchów (godz. IS). 
W Drawsku: DRAWA _ .JED- 
NOSO Tuczno .JgOdz. nie podano). 
W Mlroaławcu: LZS MIRO!'Jt,A- 
WIEC - I!IŁONIE BarwIce (godz. 
nie podllJ1o). 
KI..a A JunIorów 
Spotkania o mlltrzo.two klu:!" 


Znalazl dwa kluele podobDe do łyeb, o Jakle cbodlłło Frano/ 
ellOwI. wyjJtl Je I pęClka I powiedli": , 
-WYOlyllCsę p.plerem 'clernym I "'dzle dobrze. 
'Porussal Ilę I delper.oklł oplell.lołcl,. dlu,o uukal pa. ) 
pleru łcłerne,o, wrelicie 1.lo:t)'1 okulary., 
- Ecb.nle Idzie. Pllolk unkodloD1. . 
C.I. robot. trwał. p61 godlln,. po cąm I'raools. . dupO. 
katami kluczy w klelzenl, lapyt.l: . 
- Ile jelitem p.nu wlulen? 
- Zar.. obl1czymy: d"" klucze. IPOro roboel-.y_ t,..!tO 
fr.nków. 
Fn.ncls zapłacU, POdsIękował I anłenal ku WJJlcfu. ale he 
mleślnik I.trzymał go wołaniem: 
- Eee. p.nle. mUli paD jelICie poda6 .woJe um.ko 
I adrel. Pan ronunle. mnIe to nlepotrsebDe. ale poUcJa zaWl.. 
łe,o łlłd. w wypadku ,dyby... 
- Slużę p.nu. Niech pan I.plluje. 
Pod.1 fikcyjne n.lwllko. .dro. I wy..cII. 
Zj.dł łniadanle w reltauracJI. przegllłdaJlło prasę popołu- 
dniową. kt6ra I tym r.zem nie donosił. nJc o Ibrodni. 
.;Moja Sytuacj. ale przedstawi. Ilę tak tle, PoUoJ
 nie In- 
teresuje slę mn,. p.n M.rtln też Jakby II, lDudlU. Ch.lel 
Irodzlł Ilę pozost.wIć mnie jeszcle. To pr.wd.. te Moreau 
t Bergm.n op6inlU IWÓJ powr6t. M.m dorobIone kluCIe do 
miesIkani. Chazel.. Któregoł wlecloru. po p6łnocy. kiedy 
"'cizie nleobeeny. p6Jdę do je,o mleukanla I pr"'lukam 
Wlzylłłde p.plery. ZakoAolę. Idy rOlllyftouję cal, tę lacad- 
k,." 
DrlfnĄł. Kto'. nie pyt.jąo o pozwolenie, ulladl włalnle prą 
Itoliku naprzeciw nie,o. Zdziwiony zaprotestowal: 
- Ależ panie! 
- Przepralzam - odpowIedllaI przybył, - ale teD ItoUk 
bardzo mi odpowl.da. I 
Franci s Już otworzyl usta, aby z. pomoclł ostrelto protestu 
przepędzić gbura. .Ie powstrzym.1 się widząc, że człowiek 
ten trzyma coś w ręce.. eyl to mai,y lańcus
ek I z.wleszo- 
nyml na jednym końcu dwoma kluczykami samocbodowYml. 
Z przeciwneJ Itrony laAculzk. IwIsala metalow. kulka. . 
Fr.nc" weltchnąl. prIYlI_d.jlłc się lwojemu v....-vll. Nie 
wldzl.1 nlrdy przedtem tego cliowiek.; 
MęłclYzU . przeciwka .mórl mle6 około Clterdl1e
łkłt 


A juniorów rozegrane zOltan
 'a 
ko przedmecze senlor6w. Oto ze- 
stawienie niedzielnych par (na 
pierwszym miejscu gospodarze). 
GRUPA 1. Garbarnia K
plce _ 
MZKS CzarnI Słupak. !-
S BleIIla 
kIerz - korab Ustka. LKS Mech' 
nIk BobolIce - LKS Głaz Tycho 
wo. KotwicA Kołobrzeg - LZ
 
Potl:gowo. BudowlanI Swldwln _ 
Bałtyk II. Bytovia Bytów - Bo 
kół Karlino. 
GRUPA II. LZ!! Mlrolławlecl _ 
Błon-Ie BarwIce. Włókniarz OJro- 
nek - Drzewiarz Swlerczyna. Dra 
wa Drawsko - Jednoś6 Tuczno. 
PolonIa .Tastrowle Zawlna 
GrzmilIca. Brda Przechlewo ._ 
Piast CZłuchów, Darzbór II Szcze 
cInek - LKS Wlelim. 


PIŁKĄ RąCZNA 
O weJ'cle do II 11,1 
W Koczalinie: GWA,RDIA _ P....T 
RI.... Buk (godz. 8.30). 
TENIS STOŁOWY 
Klaaa olrrUowa 
W Człuchowle: PIAST - LK!I 
Wle!lm (godz. 10). 
W KoszalinIe: LZS Prez. PRN _ 
MECHANIK Zlotów t.odz. 11). 
(It) 


1\'10., miał Jak len. e.olo WJlokle. warll duże. obwllłe. 001J' 
ak1'7Wal za dużymi. przyciemnionymi okul.r.ml. UłmlecbnJłI 
Ilę Ilołllwle. wym.chuJIłO PrancllOwl prled nOlem laWie. 
Ilklł na klucie. Powledzl.l: 
- Pan Dl,dy mnie nie widział, a jedn.k .ta In.m pana bar- 
ciao dobrze. 
Francll Przygl,d.ł II, przybYliowI ..a blatu .Itoha. Nte- 
zęajomy Dle wyd.wal mu Ilę niebelpleozny. Wlda6 było. łe 
Itar. się dobierać odpowiednie Ilowa. , , 
- MlelUmy jut ze sob, kont.kty listowne. panie FranCII 
M.Uet - powiedli." - N.lywam 1142 MartlD - takle Jłlt 
moje nazwisko. 
P.n Martlo Itar.1 Ilę by
 bardzo swobodnym. pomimo 
brudnYOb p.lnokcl I wątpliweJ clystoAcl kołnierzyka od ko. 
DUli. Jedynie rucbllw0A6 Je,o palc6w Idradzal. nlepewDOł6 
I DerwoWoU. Franoll lłar.1 się dostrzec wyral je,o OCIU. 
zakr,tych okular.mI. ale D. prótno. ' 
- Nie Jelt pan Ibyt rOImowny. p.nie M.net. Ale Jeltejm, 
przeole! w tr.wI.rnt! Pozwoli pan. łe nfundah mu pewien 
Ikuteclny Arodek. Kelner! 
Kelner. Po powłt.nlu goici. prlynl611 l.m6w1one prze I 
Maniu dwa konl.kl. Przybyly m6wlł dalej, b.wI,c Ilę bel 
przerw, nwleslk, na klueze. 
- Spotk.lem pana Po raz plerwny ollem dni temu, około 
p6łnocy. przy cment.rzu Montm.rtre. Nie prlypomlna pan 
lobie telO? Co prawd.. byl p.n bardzo zaJęty. wlęo móJ! 
mnie pan nie I.uwatyć... ' 
- Czero pan chce? - zapyt.1 Francii. nIe mono oderwa6 
wzroku od obracająceJ sIę zawieszkI. 
- Bardzo się Panu śpieszy. Wypijmy koniak. 
Wsunął klucze do kieszeni k.mlzelkl I podttlósł szkl.nkę. 
!tęka mu Ilę trz
sl. Idy przechylal Ją. Po wyplcluodetcbn,1 
,Iębolto I '. I.Pyt.l: 
- Ma p.n p.plerol.? 
Pierwsze chwile strachu mlnęly, Francls poczul się lepieJ. 
Zdecydowany skończyć szybko tl: rozmowę I przepędzić prze- 
1:J1erleJo natręta. pawledzlal: 
- Mam papierosy. ale dl. sIebie. 
- Dobrze. W t.kim razie zapale IwoJe,o. m6J droll prs,- 

ao1elu 


tedDI