/GK_1973_208.djvu

			Z FRONTU !NIWNEGO 


TRZEBA PRZYSPIESZYĆ ZBiÓR PLONÓWI 


IInf. wl.) 


R OJ,NICY konallńscy z niepokojem obserwu- 
ją barometry I RUrę. Od klll,u dni warunki 
IHmo5feryczne nie uleia,Ją zmianie: nadal nad 
eałym . województwem przechodzą lale ulewn
 ch 
deszc7 n w. polączonych z groźnymi w skutkach wy- 
ładowaniami I opadami gradu. Rolnicz!' 5:a('j-.;: me- 
teorololrlcznf' informują. że w okresIe od 6 do 25 
lipca Wj s
ą,plły w n'eldórych powiatach opady dwu- 
krotnie wyższe. niż średnio w ca.lym mll'siącu w 
popnednjch latach. Jak w tych warunkach prowa- 
dzić żmwa? 
Okazuje sil:, że można zbierać plony wykorzystu- 
jąc s:wtecznic przerwy między opadami deszczu. 
, Z t;teldunkó:łł służby rolniczej wynika. iż w calym 
wOjewództwie skoszono i cZl:ściowo zwieziono plony 


rzepaku .z powierzchni okolo 4.200 ha. Najwil:cej 
bo ponad 50 proc. areału nepaku skoszono w po- 
wiecie ko!obrze
kim Warto dodać, że PWGR we 
Wrzosowie zakoI1c
y lo rze;:;akowe b iwa. 
śĆ' du- 
żo rzcp
ku zeb!ano również w powiatach' słupskim, 
koszalir'lskim. bia1:'J
a.rdzkim i sławieńsldm. Nieste- 
ty. małe żniwa prowadzą intensywnie wyłącznie go- 
spodarstwa państwowe, zwłaszcza w powiatach nad- 
morskich. Rolnicy nadal C'zekają na poprawę po- 
gody. by do zbioru tej rośliny przemysłowej wyko- 
rz
'staĆ' kombajny, Wyo.ekiwanie może jedl'nie po- 
wil:kszy{o straty w nasionach, czego można' uniknąć 
przez zastosow<'.n'e już tNaz snopQwiązałek. a do- 
piero następn'e kombajnów. Trzeba przyspieszvć. 
sprzęt rzepaku, bo dalsza zwloka jeszcze bardziej 
skomplikuje drugi etap żniw - zbiór zbóż. 
(dokończenie na str, 3) 


W ARSZA W A (PAP) 


D ZIEN wczorajszy by' 
kolejnym lInlem wizyty 
przy jaźni. jaką składa 
\\' Polsce 'dcleiacja KC Par. 
łił Pracujących Wietnamu I 
nądu DRW z członklt'!m Biu- 
ra PolUyczneR'o KC PPW I 
premierem DRW - Pham Van 
Dongiem. 


W Z";'RR wystrZ31ono kolejną 
stację rnięJzyplanetarną 


. NA CZERWONĄ 
PLANET
 


MOSKWA (PAP) 


Zg-odnle z progr
mem ba. 
Hań przestrzeni ....kosmlczneJ j 
planet systemu słonecznero. 
wystrzelono 25 bm. w Zwląz. 
ku Radzieckim automatyczną 
stację międzyplanetarną 
..MARS-S". 
Stacja..Mars-5" wystartowa 
Ja w kierunku Czerwonej Pla 
nety z pośredniej orbity SZlUC2 
nego satelity Ziemi. Parame. 
try trajektorii lotu stacji bli. 
skie są zaplanowanym. 
Automatyczna stacja ..Marl' 
-5", pod wzrlędem koaltrltk- 
ejl I Ptz
znaozenla Jest aałal
- 
giozna do stacJI ..Marl-.", kt6 
ra lł-ał& wYltrzelona Z1 II,. 
ca 1973 r. Przy pomocy apara- 
tury naukowej. zainstalowa- 
nej na stacji będą kontynuo- 


(dokończenie na str 2) 


KAPRYSY AURY 


Śnieżyce 
w AJpach Szwajcarskich 


OENJl:W AlPAP) 
W Al,,
ch SzwajcarskIch zanoto- 
wano ob'it. opady śni.l(u. W okoli 
cach Saentll. we wich. czp.ścl kra. 
ju I w innych mir ilcowośclach al- 
p.,'II<łch powloka 'nl.+.na o"
«n.- 
la lO cm I(ruhośrl. Wielu alpinl- 
ItóW nie mot.e opu
ci6 uhroni.k. a 
wszYltkle wycieczki w c6ry zo.ta- 
ły zawieszone. 


, O STRON 
. Antoni Kiełczewski 
"Punkt widzenia" 
- str. 5 
. "Z województwa:. 
relacje. telefony. 
telexy" 
- str. 6 
. "Listy. odpowiedzi. 
, opinie" 
- str. 7 


5l?
 


wAnSZAw" (PAP). 
Jak podaje Instytut Meteorolo- 
gii I Go.podarki WOdnej wy t. 
znad Atlantyku sh:lla klinem nad 
Europę zachodnią. Natomlalt pozo- 
stale ob.zary kontynentu polcrywa 
j
 ,'kłady niskiego rI
nienla z o. 
il'odksrt'll nnd Morzem Sr6d7.lem. 
n
'm I Rla!orl"'a. 
W dniu dzlslejszym Polska bl:- 
d
le sie ,"s.1"owala pod wplywl!m 
nitu znad Blalorwlł. przewh1uje 
sle wlec zachmurzenie n. 011"1 du- 
ta, mle.1,cam' przelotn. o"".tfy I 
burze. Temperatnra makeymalnl 
od 17 do 21 Itopnl. Wlltry sI,be I 
u....larkowao. z kierunków półno- 
cno-zachodnich. 


z pobytu W 


Polsce towarzyszy wietnam.skich 


Powrót do W orszowy 


Tego dnia \tietnamscy go- 
ście opuścili Zakopane i w 
drodze powrotnej do Warsza- 
wy zatrzymali sil: na krótko 
w Krakowie. Po serdecznym 
powitaniu przez gospodarzy 
Ziemi Krakowskiej premier 
Pham Van Dong w towarzy- 
stwie I selnetarza K W PZPR 
- J. Klasy zwipdził Wawel i 
zabytkowe Stare Miasto. 


W godzinach południowych 
delegacja DRW żegnana 
przez gospodarzy oraz miesz- 
kańców Krakowa, udała się 
do Warszawy. ' 
W godzinach popołudnlo- 
w:ych. w Warszawie premier 
Pham Van Dong spotkal się 
z R'rllpą młodzieży wietnam- 
skiej studlu.iącej I kształcą- 
cej się w naszym kraju. 


PR Ó LETARIUSZE WSZYSTKICH KRAJOW t.ĄCZC/E SI 1-;/ 


Cena 1 zl 


A 


Naklad: 114.64' 


KOSIALINSKI 
, --I - 
I OIUiAN KOM'" ".TU "OH." OUZKIUiO PZlłK 
Rnk "XI Piątek, 27 lipt'a 1973 r. Nr 208 (6695) 


Rerlln - II0lira NRD przed X Swiatowym Festiwalem Mlodzle- 
. ty i Studenl6w w odświętnej szacie. . 
(' AF - Pl - tele'oto. 


legar zamkowy - na 30.!ecie Polski ludowej 


Fabryk
 Mebli w rursku Iwo.l. 
hv:1,C:ZYM OOMl, HANDI.OWYM ..cENTR,U." ato lika pcZyjmują- 
ee!!,o 71nlówienla na rlłr"ltury Izyte na miar.ę. UlluCI tej pOdjęla II, znana f.bryka 
IIbrań mę'kich - "ZET"" w Zgierr.u. Klienci maja do wyhoru . 'li..on6w I II tkanin. 
W p!.rwuvm n
dzi.. pogtarano s'.. '.f o to. hy jut na wi....,!'ach 'tlient mial do wy- 
horu mołllw!e Ilelny "80rt'"ne"t. ubrań, .t..4I1 nie 7na,'lIzle odpowi.dnle
o dla ,I"hl. 
,ł..n..,,,..1:ł
?' _ w "'
ł"t' 1-1 ""' mnłp otrz"mrył uh""»,,, Rnr,,';.1"'" "'. ""ł"ttn ".7:vt-. 7'.- 
plael P.a nte o O'rolo '100 zł drotej, co t tak wYl1ieale znacznie mniej nit realizacja po. , 
dobhl'o um6wlenla u kra
ca. . 


. 


Mimo niekorzystnej pogody. 
festlwahłwa atmosfera w Ber- 
linie znajduje się W stadium 
kulminacyjnym. Kilkuset d;len 
nikarzy pracujE' w MiędzYl1a- 
rodowym Biurz.e Prasowym. 
Ot warto restauracje na ŚW;l'_ 
żym powietrzu - 12. z których 
(dokoftczenie na str ł) 


W.SKReciM 
"KOSMOS 577" 
MOSKWA. 
ZSRR wvstrzelil kOlejnego 
Iztucznego satelUe Ziemi - 
..Kosmos-577", Na pokładzie 
sputnika zna.!duje sle ap"atura 
naukowa przeznaczona do knn- 
tynuowania badań i przestrzeni 
kosmicznej. , 
. W LENINGRADZIE: 


MOSKWA. 
W związku z ohchodaml W 
ZSRR Dnia Marynarki Wo1en- 
nej, do l.e"loIIT.dU I"zvbvi. . 
5-dnlow'1 orl<-laln'l wizytą "rz:!" 
jab; ec<"dra okretów wojen- 
nych NRD. 


WIZYT A W SZWECJI 


BERLIN. 
Do Szwecji udala slf: Clele'a- 
cja rządowa Niemieckiej Repub 
liki Dernokrat."eznej Celem wl 
zyty 1ect notlplsanle dłuloterml 
nowp"o porl'l7tlmlen1a handlo- 
we
o mi<:dzy obu Państwart'll. 


.. -. '.'
 


. 
4J GOI[) I IIlNIY 


R . ... 


. PRZEWODNICZĄCY R"DY PAJII'STWA Hearyk J.błoń_kl 
prlyjllł nowo mlanow.nl'lo amb...dor. n.dzwyczajnelo I pelao- 
moenelo paL w IUóleltwle M.rok. Zdll.l.w. P.ehowlklelo. 
. PREZES RAPY MJNIIITROW ml.now.ł Mleczyll.w. WoJteza- 
k. podaekret.nem It.nu w Mlnllterltwle Kultury I SItuki. U- 
waclednlajlle pro'be Cle_'.w. WI'nlewlklelo. pruel R.dy Mini- 
atrów odwol.' 10 Je at.nowlsk. ,,'Icemlal.tr. kultury IIItukI. 
N. wn,ou.k miniatra kultu'l'v ItItuki Nlwol:tny IMtał lIf' lta. 
nowllk. podlekret.rza It.nu w tym Mlnl_teratw'. BOlu_ł.w Pla- 
la. 


. Z UDZIAŁEM J. ł.UItASZEWICZ" odbylo II., lebr.nle lelpo- 
lu red.kcyjnelo ty!!'odnlk. ..Kultur.... W Iwiarku I powol.nlł!m 
red. J.nlll1. WIII>el"1I",o na .tanowllko dyrekton leneralnelo 
w Komitecie da. R.dl. I Telewiljl 'unke.ie red.kton a.uelnelo 
..Kultury" objał red. Dominik 80rody4_kl. 
. nOI.OWNIK PRO ..Tum.k" przyprow.dll! I I,enlnll'radU no- 
Wili .Jednoatke dla Ilc7l'ciński..j "hlałe.! floty'. Jest to worlolot ..Me- 
teor" .przelnacrony do teglUI! śródla"owe.! I Jalewow
l Zahl..ra 
on na "okład 118 paułerllw. ..I\feteor" rOlwl,la predkośł 10-85 \("1 
na godlin.. Kuriowat bedzl. na linII IIluedn - 8wlnou.!ścle. 


- 


. WICEPREMIER 7..8RR pTlłewOdnlcl
cy Pailstwowe,o KCI'rIIltetu 
.1. Nauki i Techniki pnv Radlle Mlnlltrllw ZIIRR K.lrlllln przv- 
jal przeby..."jarl'!i'o w Moskwie mln. nauki. IIk"lnlctwa wyłlle- 
1'0 I techniki PRL, J. Kanmarka. PodruI ,,,otk.nla om6wlo"0 
u!!'adnl.nla Iwlu.ne I d,'szYm ""..I"bla"l"m ......lIloracy ml.,- 
dZy obu krajami w świetle uchwal xxvn leljl RWPG. 
. W MOSKWIF odbVł" .110 czwarte "lenum Wllecblwl"zkowej 
Contralnej Rady 7.wlazk6w Z.wodowvch. n. ktllrym omówlo"o 
przehiell: realbacH IIrhwal o rozwllaolu 01'6Ino\wil zezwolenia 
prywatnym firmom M impo1't 
100 ty... ton cementu ze Związ ki" z aptekarskq dokladnolciq Z4nia p1'oblemu bltsko1Dlchod 
ku Radzieckiego. m4jClclI do- wllltczylt Mwet jego ilolć: niego t 1'zuci
 cień na 't6sun- 
pomóc w zlikwidow4niu nie- 1'ówno 100 tys. ton. Taki wld ki 1'adziecko-a1'abskie. Wla'nie 
dostatku mieszkalt w Inoe- ni. ladunek, wedlug twierdzeń nieistnie;ącllm cementem p1'a 
lu" - pilu agencja T ASS. 1'z.cznika 1'ZCldu Izraela, ZOo gnęliby związać pękni,ętll fun- 
W związku. z tllm nie od stanie jakoby dostarczony na dament Iwej awa",tU1'nicze; 
1'zeczy będzie prz!lpomninie początku. sierpnia do izrael- polityki, ktÓ1'a zawiodła ich 
1'epliki 1'adzieckieao dziennika skich p01't6w ze... Zwiqzku R/J do po lit liczne; izolacji 'M /lre 
"Izwiestia" opu.bltkowtJ1łej już dzieckiego. nie międ'1l'It/J'odowej. W Tel- 
20 lipca - na czte1'Y d"i PuszczajClc wodze fantazji -Awiwie widocznie liczll się 
p1'zed wspomłtUJnQ ..d'CII'ją 1941'ZI I Tel-Awtwu olwiad. 1ła to, że posiane .zia1'na klam 
1'Ządu it1'aelskiel7o". cZVli. te "ot1'Zllmanll" cement stWft wykiełkujq w tyc'" ko- 
"DZ'iał/lcn poljtllC'łti 1D zostani, przunaczonll M ..bu lach 1'.akclljnych, w kt6rllCh 
Tel-Awiwie od aawM już dowł mieszkań dla .migran- glosll idźwięczą. w zgodnym 
m4;Q wp1'awę w lab1'ukowa- 't6w .:- Zlld6w ze Związku, a1\tyradzieckim chórze imperia 
niu wszelkiego 1'odtaju. bredni. Radzieckiego". lt
u ł -ujonU:mu. . 
Tym razem jednak, jak ,ie Dlaciego Mbił .obie cemen .. '.' . 
W'lJdaje, zamie1'za1Q pobić tem g!owę rzecznik izraelBki lV.a;umfocznfej ni.. Mj
P.zej 
własne 1'ekordv. ..Kaczka" 1011 ktÓ1'1I puścił w lwia t to 01Z- maJCI sił interesy tzraelsktch 
pu"czona z Tel-Awiwu ł u- czerstwo? Odpowiedź' jest do'tawców falsze1'stw polttllCz 
.łut",ie J'odchwlICOM J'1'
" jasna: propagandll'ci Tel.Awl 1Iych, skoro uciekajq li. do 
kMespoMenta agencjt AIsoctll wu wt/chodzq ze ,kó"lI. aby tek p1'ymt t llWftIlCh i I szlltych 
ted Pf'... 1D Je1'ozoUmte dotli pn.dsta
 tD1/p4czonll ob," g1"Ubllmi ,"ćmi WllmIJIl6w - 
eIItI 
 AutOt'ł'1l ,)cse.- połłtl/1cł ZSRR wob.c rol'Uli4 Jcot\av UeflCjG T ASI. 


Kłamstwo ma krótkie nogi  


Ambasador USA na Jamajce 
- persona non. grata 


QUITO (PAP) 
Rpd '.maJkl ulnał Imb18adora 
Stan6w Zjednoczonyeb w tym 
kraju, Vlaeenta d'Roulet., za "per 
lona non ,..rat.... Amerykański 
dyplomata mUli nlezwlocznle I)PU- 
tclt Italice '.ma.!ki, KinKItot!. Po- 
wodem dorYaJl rzlłdu 'amajld bv 
ło otwladclenłe .mbaladora na to 
rum lenarkie.l podkomisji Il>I'a W 
a..ranlranyeb ..1.J&oobv w Zlmiln 
la obletnleę nlelnlrprencji a mb...- 
dy USA wIprawy wewnetrzne 
J.majki. rpd tello kraju mialbv 
arelnnowat I II1an6w uoailltwo- 
wl"al. ,kopalał bGlavt6w. 
Premier ,JunaJltI. Mlehael Man- 
ley. k.tvorvrlDla lapner'I'Yl 0- 
jiwl.d""f!lftl., lro", ""n."'!t. ".....a. 
J4C Jeco wypowl.dt JakG niedo- 
,)ualczaln. inl",ene.ie w 5,'ra wv 
wewnętrznel pDlitYkl Jama.!kl. 


Myszy na JI/\kłRd'1.ie staeji 
orbitalnej 
NOWY JORK (PAP) 
lIaełc! 1ftY$IY_ p",tyanyrb. po- 
ebodneyeh le ltanu K.lIfornh. 
lablori. ae .
b. drula dlO«'a 
..Skyl. ba" n. !>Okład ata
JI 
rbl- 
.,1".' MVClV. 1
"'k..l..t. "'d
 w 
odd.llełnyełt ,ontlelllelełllacb, po- 
nl.wU IIInie rozwlnlely w nich 
l"ltynkt 1."l.Ianla 504'Jwodnw
łh". 
1* pm:alrTyzałyby .Ie nawu!em. 
Cl!lom ekl""rymentu Jelt ultAle- 
nie. ,akl wpływ 'N!dzle mlA' at.n 
nlewatkołcl na pykl' CIVII" rHcl /1.0- 
bOwvt'b typh wtwor.pil. :r:/I"nlem 
naukowe6w, Jetell okat.e Ile. 1* 
odlzolGWanle od wpływ6w lew- 
n"tnnyeh oraz IIlewUkośe IpOWO. 
duj. .naClae lakłócenla w ..ze- 
..,.. blolocte.aym" to d.ll.. N- 
dr6łe mledSVJIlanetal'1II . u dala- 
ł- __I.1ca mo" ..... pod 
1IIAkI_ s&py$aała. 


Sporf 


,. 


Pierwszy złoty medal 
lekkoatletów 
na III OSM 


Piękny sukces odnióał 
koszalinianin Rolblckl klÓ 
ry w znakomitym stylu 
wygrał wczoraj bieg na 
1500 m z przeszkodami. U- 
zyskując rezultat 4.17 min. 
Zawodnik MKS Bytów wy 
, raźnie górował nad rywala 
mi %wycidając drugiego 
na mecie Zl(ardę z Pozna- 
nia o przeszło 4 sek. 
Br.zowy medal w tej 
kon,kurencji wywalczył Złe 
liński ze Szczecina w cza- 
sie 4.23 min. 


. 


W ostatnim dniu zawo- 
dów plywackich duży suk- 
ces odnotowala na swoim 
koncie koszalinianka Wle- 
slawa Kłos. która w wyści 
gu na 200 m stylem zmien 
nym uplasowała się na 
czwartej pozycji. Konkuren 
cje tę wYl(rała Cabaj z 
Poznania 2.38.8 min przed 
Auksztulewicz z BydgoszClV 
_ 2.42,0 min. Wiesława 
Kłos uzyskala czas 2.45,7 
sek. 
'0 krok od 
dobycia brą 
zowego medalu był koszali 
niani n Kozłowski. który w 
finale rzutu 'dyskiem za- 
jął czwarte m!ejsre. uzysku 
jąc rezultat 49.98 m. Kon- 
kurencję tę wygrał Bednar 
czyk z Krakowa.ustanawia 
jąc wynikiem 56.44 nowy 
rekord junlnrów. 
Punktowane lokaty dla 
K(')szalina zajęli ponadto za 
paśnik RaczewskI. kt6ry u- 
olasował słE:' na oiąłej 0(')- 
zycji w wadze do 81 kg 
oraz lekkoaUetka Tyma. 
która w biegu na 800 m 
uzyskała rezultat 2.15,3 sek 
(R) 


Coraz większa 
przewaga Warszawy 


Coraz większą przewa
ę 
w l'unktacji okrl:gów zd,- 
by
a zespól Warszawy. któ 
ry zgromadz:ł już 844.5 
pkt. Na drugie miejsce wy 
sunęła się reprezentacja 
Katowic 694.8 pkt., wyprze 
dzając' rewelację pierw- 
szych dni In OSM 
'Bydgoszcz - 671.5 pkt. Ko 
. lejne miejsca zajmują: 1. 
Kraków - 511.5 pkt., 5. 
Poznań - 487,7 pkt.. 6. 
I Szc7.ecin - 474.5 tJkt.. 7. 
Wrocław - 472.5 pkt.. 8. 
Łódź 414.5 okt., 9. 
Gdańsk - 3
5,7 pkt. 10. 
Opole - 348.2 pkt., 1), Ol- 
sztyn +- 335 pkt.. 12. Z. 
Góra - 307,2 pkt.. 13. War' 
szawa woj. - 230 pkt. 14. 
Koszalin - 202,7 pkt. 


Trzecie miejsce 
w Sofii 


W zakończonym w som 
międzynarodowym turnie 
ju w koszykówce juniorpk, 
Polki zajeły ostatecznie 3. 
miejsce. Zwycieiyl zesoół 
Bu!garii 1 przed JUl!osła- 
wia. Polską. Rumunią i 
Bułparia n. W ostatnich 
spot.kaniach Bulgaria poko 
nała Jugosławie 80:61 
132:22) a B1Iłl(aria n wy- 
grała z Rumunią 5.9:53 
(33:27). 
Finał chuligańskich 
ekscesów 


Przed Sądem Powiato- 
wym w Szczecinie zakoń- 
czył się "roces przedwko 
12 uczestnIkom rhulip9ft- 
liki ch zaiś
. hkie miały 
miejsce w maju br. po 
meczu piE'l'w
zolil(owym Po 
lI[oń - l.KS. 11 oskarżo- 
nych skazanych zostało na 
kary pozhawienia wolnoś- 
ci od 3 mif'siecy do 2 tato 
z 7.awi

7.eniem na okres 
dwu bądź tr7.f'rh lat. 
Jeden z oskarżonych s
a 
zanv został na rnk pbzh
- 
wienia wolności bez zawie 
szen!a wykonania kary. 
Wyrok nie jest prawo- 
mocny. Prokurator lapo- 
wiechlaJ r.wizj" -- 


Z frontu zniwnego 


Trzeba przyspieszyć 
. 
zbiór plonów! 


(doko1\czenfe ze str. 1) 
A :!ytnie tniwa jut się 
rozpoczęły. W wojewódz- 
tw1e skoszono ponad 2 tys. 
ha, najwięcej w powiatach 
człuchowskim,' wałecklm i 
złotowsklm. Zyto zbierają 
przede wszystkim gospodar 
,twa chłopskie, przy uty- 
ciu snopowiązalek. Jedynie 
w pow. człuchowskim za- 
stosowano również kom- 
bajny z embeemów. Pelny 
rozmach dużych żniw nB- 
stąpi w przyszłym tygodniu 
zwlaszcza że żyto szybko 
dojrzewa, o czym sy
nali- 
zuje służba rolna równ!e:! 
z powiatów nadmorskich. 
Np. w powiecie koszaliń- 
skim około 110 proc. te>ttO 
zboia nadaje się do kosze- 
nia. . 
Złe warunki atmosterycz 
ne potęgują trudnoścI. 'ja- 
kie muszą pokonać tnlwla 
rze w okresie szcze.6lnle 
spiętrzonych prac polo- 
wych. Nie wolno zapomi- 
nać, te w trakcie inlw 
wykonuje się takie upra- 
wy z myślą o następnych 
pIonach, a więc rozs!t>w 
wapna I nawozów, siew 1'0 
plonów. Dlatego tei calą 
uwagę należy skoncentro- 
wać na konsekwentnej re- 
alizacji programu prat 
żnlwnyth, który był opra- 
cowany równiei na zlą 00- 
godę. Wszędzie musi obo- 
wiązywać pełna mobiliza- 
cja, zarówno wśród rolni- 
ków, załóg prz"dslębiorsłw 
rolnych. iak teł pracowni- 
ków zaplecza technlrzne>l!.l), 
zakładów I InstvtuC'jl ob- 
sługuj.CJch rolnictwo. Spra 
wą najwBtnlejszą dla 
wszystkich jest możliwie 


szybkie I bez strat zebra- 
nie tegorocznych plonów. 
Warto przy tym podkreś- 
lić pierwsze Inicjatywy. któ 
re zmierzają do podniesie- 
nia rangi kadry mecha- 
nizatorów obsługujących 
sprzl:t żniwny. CZKR pod- 
jąl uchwałl: o dodatkowych 
wysokich nal(rodach dla 
kombajnistów i traktorzy- 
stów. Kombajnista kt6ry 
przy uiyclu bizona skosi I 
wymłóci zboże z areału 
140 ha otrzymuje premię 
w wysokości 4 tys. zł. Kie- 
rowca kombaJnu vistula za 
osi3
nięcie normy 110 ha 
zbóż otrzyma 3 tys. zł. Za 
każdy hektar zbóż zebrany 
ponad te normy' kombaj- 
niści otrzymają premiI: w 
wysokości 30 zł. zaś przy 
pracy dwuzmianowe, na- 
grody wltan. poclwYino- 
ne o 50 proc. Dla trakto- 
rzyst6w obsługujacych sno- 
powiązałki przyznaje się 
premię - 2 tys. zł za ska 
szenle 40 ha zbóż. Prze kro 
czenle h!j normy bedzie 
premiowane - po 110 zł 
dodatkowo za 1 ha. 
Obe"nle w embeema
h 
k6łek rolniczych odbywają 
się robocze narady w spra 
wie tych nagr6d I możllwoA 
ci zwiekszenla udr.lału kół- 
kowej 
eehanlzacjl w kam 
DanII zbioru zb6t. Narady 
te, jak np. w BIelkawie w 
powlp-cle koszalińskim I w 
Kołobrzegu. kończą ..ię 
wspólnie podjf'tym zobowlą 
zanlem. w kt6rym kadra 
meehanlzacyjna kółek de- 
klaruje wzmoienle wysił- 
ku na rzecz przyspieszen!'.! 
zbioru plon6w w gospod"
 
stwach ehłopskich. fA) 


. j ;. 


, 
Z woj
wództwa 


Telefonem 


Całą 
lało ,jak z 
Ulewny deszcz i gwałtow 
Ita burza nawiedziła ub. 
12oc1 wiele rejonów nasze- 
'0 wOjewództwa. Ihit U'u- 
dno ielztze ocenie Itraty 
.powodowane tym Ż1wio- 
łem, Ile z pewności. bYł, 
one największe w KOI..Ii- 
.Ie. Woda wdarła się do 
wielu piwnic, laraty, roz- 
myła chodniki i skarpy, W 
komin jedne,o z bUdynk6w 
trafił piorun, nisZCZl\c do- 
Izczętnle Instalację. W MI.. 
Dle, U.lrielu I Sarblaowł. 
jelzcze przed południem nie 
było prądu. UlewI uszko- 
dziła także dachy wielu bu- 
dynkÓw. 
Wczesnym rankiem uli- 
cami twlctwłaa płynęły je- 
lZC!Ze szerokie strumienie 
deszczowej wod" która na- 
niosła sporo kamieni I la- 
łęzl. Studzienki kanaliza- 
cyjne nie nad,tał)' z jej oc! 
prowadzaniem. MPGKiM 
nie mlalo Jednak s"nałów 
o . zalaniu ptwnlc wodIł, 
choć nleW1łtpllwle był)' ta- 
kie Prz,płdkl. Natomi.st 
jut wczeanym rlnkll:m .,Ie- 
lu mieszkańcÓW meld'Jwało 
o przecllraj!łCJch darhach. 
ulpwa ullzkodzlła dachy o- 
koło 30 budynk6w. Służba 
konaerwacyjna natychmiast 
przystąpiła do usuwania 
t1c
 II'lk6d. Ulewa nie wy- 
rządziła .trat w świdwlń- 
Iklch zakłada"h pracy, przy 
na,jmniej do nas nie dotar- 
ły takle .y,nały. 
Mieszkańcy Blałolardu. 
Iwłlłlzcza rozpoczynający 
pracę o lodzlnie 8. mił'lI 
wiele kłopot6w z pokona- 
niem zalafty"h wodą ulic. 
Plac Wolności przypominał 
jezioro. kanały burzowe nie 
odb1erały bowlf'm wody z 
Jezdni. Olbrzymia kałub 
wyłączyła na pewleD cz.s 
z ruchu odcinek ulicy Grun 
waldzklej. .6Itł. dę kanału 
AclekowlP.o sQływI we". at 
I cztłrech ullo. t t. 11M.tł. 
Izybko usunl,to. 1:kIJlY 
PPGK mlałv wl
c sporo 
roboty. Ale ani lokatorzy, 
ani adminIstrade dnm6w 
mieszkalnych nie meldow, 


noc 
cebra... 


1y o zalaniu plwnk wod". 
Natomiast trzeba było o- 
czyszczać pOletka na stacji 
ścieków, aby przygotować 
miejsce na nieczystości. kt6 
re naniosła woda. 


..Jle nie wszędzie 


W Innych miastach. na- 
l'Zeia- województwa wczo- 
rajsza ulewa miała łalod- 
niejszy charakter. W Kolo. 
brzelu była iwałtowna bu- 
rza, lecz padać zaczęło do- 
piero nad ranem I to nie- 
zbyt ulewnie. Mieszkańcy 
IUawfta r6wnież mieli sto- 
sunkowo spok()jnll noc. Po- 
1I0tOWie wodno-kanalizacyj- 
ne nie Interwl'nlowało. 'Ró- 
wnlei w Szczechaku nie od- 
notowano Istotniejszych 
szkÓd. Poza potężnymi ka- 
lużaml wody. na ulicy Bo- 
hater6w Warszawy,już ran 
kłem nie wldat- było wlek- 
szyth 41.rMw "IocnelO desz- 
nu (al-arad) 


- 


MOSKWA (PAP) 


POTENCJAŁ 


PRZEMYSŁOWY 


D ZIĘKI szybkiemu tempowi wzro- 
slu potencjału prz
mysłowego 
państw RWI'G, ich pozycja w go- 
spodarce światowej stale się umacnia. 
W cilłgu samych tylko dwu ostatnkh 
łat (1!ł71-72) przyrost produkcji prze- 
mysjowej w tj'ch krajach, jako calOśd. 
wyniósł ponad 15 proc., podczas gdy w 
rc.zwinię.ych pailstwach kapita!rs,ycz- 
nych nie osiągnął II proc. 
Kraje RWl-'G przeluztalciły się w 
wielki kompleks przemysłowy. Ich u- 
dział w światowej produkcji prze- 
mysłowej jest wyższy od udziału USA 
i około 1,7 raza większy, niż paitstw 
kapitalistycznych Europy zachodniej. 
W samym tylko 11172 r. - jak podal 
sekretariat Uady Wzajemnej Pomc.cy 
Gospodarczej ił kolejnym przeglądzie 
rocznym - w krajach RWPG wypro- 
dukowano 1.146 mld kwh energii eleK- 
trycznej, 641 mln ton węgla karn:enne- 
go i antracytu, 411 mln ton ropy nafto- 
wej, 170 mln ton stali. 
W rozwoju gospodarki krajów RWPG 
obserwuje się tendencję zmierzającą 
do poprawy jej struktury branżowej, 
Sprzyja temu szybszy wzrost produkcji 
w gałęziach' wiodących - w przemyśle 
maszynowym. radiowym i elektronicz- 


państw 


nych, nawoz6w Iztucznych, chemicz- 
nych środków ochrony roilin i synte- 
tycznych środk6w piorących. 
Głównym czynnikiem zwiękuenla 
produKcji przemysłowej w krajach 
RWPG był w 1972 roku wzrost wydaj- 
ności pracy. Przypada nań około 3/4 
całego przyrostu produkcji. Na Wę- 
grzech np. cały przyrost prcdukcji na- 
stąpił dzięki zwiększeniu wydajności 
pracy. 
Kraje RWPG zwiększyły w roku 
ubiegłym nakłady inwestycyjne w &0- 
spodarkę narodową. Dzit:ki nim budo- 
wano nowe oraz modernizowano istnie- 
jące przedsiębiorstwa. Oddano do utyt- 
ku znaczne moce produkcyjne w dzie- 
dzinie wydobycia wę&1a i wytopu stali. 
W roku ubielłym kraje RWPG przy- 
stąpiły do praktj'cznej reallzacji kom- 
pleKsowego programu .ocjalistycznej 
intt"gracji lospodarczej. Jego realizacja 
przyczynia się do k(\ncentracji i zespa- 
lania wysiłków krajów członkowskich 
RWPG w celu rozwiązania węzło< 
wych zagadnień rozwoju lospodarcze- 
10 zgodn;e z ich wspólnymi interelami. 


'RWPG 


nym, energetycznym, chem:cznym 
petrochemicznym. 
Przemysł .budowy maszyn krajów 
RWPG, który stanowi trzon współ- 
czesnego przemysłu, wzmaga tempo 
predukcji naj nowszych maszyn i'\ urzą- 
dzeń. W roku ubiegłym w ZSRR zbu- 
dowano ok. 4 tys. nowych modeli ma- 
szyn, urządzeń, aparatów i przyrządów. 
W roku ubieglym budowniczowie ma 
sz;,:n' NRD zwiększyli produ keję urzą- 
dzeń do obróbki mas plastycznych. 
W Polsce wzrosła produkcja wyrobów 
przemysłu elektrotechnicznego i 'tat- 
ków morsk;ch. w Bułgarii wytwarza- 
nie elektronowych maszyn liczących. 
a w Rumunii - ciągników i wyrobów 
przemysłu elektrotechnicznego. 
Znacznego kroku naprzód dokonał w 
krajach RWPG przemysł chemiczny. 
Szczególnie szybko wzrosła produkcja 
mas plastycznych, włókien syntetycz- 


POWSTAJĄ INSPEKTORATY MECHANIZACJI 
I USŁUG PRZY PEZETKAERACH 


WARSZAWA (PAP) 


IIz1bkl r.nr6J dzlałalDośeł 
lDeebaalaacyJaeJ Uleli: roJnI- 
czych (dysPOnUA już ponad Do-materiałowym. wpr.w.... 
110 tYI. cląrnikó,,) oraz pro- alu do prakty:tl najlepszych 
dukcyJno-uaługoweJ, Jak rów- rozwiązań technicznych, Jak 
nlet powstaJl\ce obecDle kół- tei szkoleniu I poci n oueal u 
kowe lpóldzlelnle (iKR), Jako kwalifikacji IIwod_wycb Uł- 
wlefobraniowe przedslęblor- koweJ kadry facbowców. 
stwa wymalają laacznelo u- Obok grupy specjalistów, In 
Iprawalenla pracy orl&lllza- spektoraty te dysponować bę- 
c)'JoeJ I IwlększeDIa pomocy dą też zespołem gminnych in- 
apołeclnym działaczom I facho struktorów mechanizacji i u- 
weJ kadrze laIIIortlłdu chłop- Ilug, kt6rzy spełniać będą 
Iklego. MaJIł temu słutyć wła- wiele funkcji. m. in. z zakre- 
śnie, ol/tanlzowane od POeląt- .u wsp6łpracy mit:cizy poszcle 
ku hm.. powiatowe Inlpektera- lólnymj k6łkami oraz z Inny- 
ty m.ehaakacJl I ulłUJ przy mi organizacjami wiejskimi, 
pezełkaerM'h. PrUJmIł one czego praktycznie nikt dotych- 
fonkeJe koerd1aaenae, .ad- czas nie robił. Rolą ItUltrukto- 
....UM.. I kontroiDe nad ca- ra będzie m. In. zbieranie za- 
łoluztałłeni d:&lałalaoścl _Iu- m6wień na usługi mechaniza- 
lowo-protlakcyjnej eskaerów cyjne, opracowanie harmona- 
oraz wszystklc
 jednostek go- .ramów wykonawstwa usług, 
spodarcZJ'cłt. kołek rGlnlczycb, ,Ql1g8n izowanie .wspełd
ałanla 
w ..krul" lIIe.cbanł.acjl, iwlad z pegeerami i spółdziełnlaml 
esenla usłur, zwłaszcza tecb- produkcyjnymi, jak też wpro- 
nlczno-warsztatowych oraz wadzanie różnych form grupo- 
produkcyjn?,ch. W.tną Ich ro- wego użytkowania ciągnik6'.v 
IIł będzie rGwlłleł zapewnienie l maszyn. Szczególnie ważllym 
pom.cy kelkom w laopatne- zadaniem instruktora będt ł' 
aia Inwestycyjnym . ł-ebnles- .taly nadzór nad stanem' tC'<'h- 
n!cznym k61koweil) .przętu 


oraz nad jelo przeglIIdami, na- 
prawami &warancyjnYI1lI i k'.- 
pltalnymi remontami. 
Warto podkreślić, Ż, nlettó- 
rf" Inspektoraty, jakkr,l-.Ielł lIą 
jeszcze w trakcie organ'20Wa- 
nla się, świadczą już lto,1k!'et- 
ną pomoc kółkom w kampanil 
inlWnej, m. in. w zaopatrzeniu 
w części zamienne. 


Na zagraniczne 
rynki 
Na fermie w Cseebynlu,' 
.a1eł.eJ do pned.lęblor- 
I&wa "L...., lIotIu,Je 11ł) .- 
HeDI. 1... U..w pelar.yeb 
I ITeMzYIł7'eb .az akel_ 
ł tys. Deret. Bk6rkl łyeh 
IWIenlłt fułerkowyeb l' 
w"y"'e Da aakcJe " Le.- 
dynie I LenlarrHzle. Tam 
.abyW8J1t je kapeJ I całer. 
hrlata. Za U.y I nerki bG- 
dowane w Cnch:ynla ołny- 
majem)' cenne dewizy 
fwar) 


A J[TUALNY procram rOB 
woju pnemYllu okręt 0- 
well'O zakłada ..Iąlalę- 
cle w 1990 r. "nad S-krGłDe- 
IG zwlękneDla produkeJl w 
....uDku do 1918 r. aoczaa 
wartość produkcji OSlltlaęła- 
by w 1&90 r. wielkość Ul mld 
si, w łym S mld zł dewl!o- 
wy.,b "ek.porele. Dzięki te- 
IDU lU budownictwo ekrę&o- 
w. Itałeby się przemysłem sześciokrotnie sumy wydatko- powstanie nowy zaklad dla 
narodowym o kluczowym zu- wane na r02.w6J przemtslu 0- statków onerokości 32 m. 
cz.niu dla Danej lIo.pcM1arkl krętowego w latach 1949- Natomiast w stoczni .zczeclil- 
I lIaluUu zagranicznelo. 1970, .klej Im. A. Warsldł!fID cza- 
Z ambitnymi planami zwlęJt Ptogram rozwoju I moderni- łowymi Inwestycjltmł bt:dłl
 
szenla I unowocześnienia pro- 'zac}1 obejmuje wszystkie na- modernizacje ośrodków budo- 
dukcji S\jitków skorelowany sze stocznie P!odukcyj
e w wy statków ..Wulkan" f ,,0- 
został wyprzedzający te- za- Gdańsku, GdYni i Szczecmle. I dra" oraz powatna rozbudo- 
mierzenia olbrzymi program tak: w stoczni im. Komuny wa zaplecza produkcyjnego I 
inwl'Btycyjny. Zamyka się on Paryskiej najpowatniejsZł\ po pomocniczego. 
w latach 1971-11175 ogromną r.ycję stanowić będzie budo- Zapoczątkowana jut moder- 
sumą 12 mld zł, kt6ra w pię- wa drugiego, suchego doku nizacja I rekonstrukcja otaz 
clolatcl' 1976-19SO'będzie po- dla 'statków r
du 20ą t!l. rozbudowa przemy.łu okręto-' 
dwojona. O rozmiarach tych DWT. W stOCIn1 gdańskiej welo spowodują rozszerzenie 
inwestycji świadczy fakt, iż Im. Lenina nastąpi m. in. re- doty('hczasowego alOnymentu 
nakłady te przewyższać będąl się do pracy. 
Kilka razy zbierała się I 
to bardzo licznie pobłoc- 
ka młodzież i pracowała 
społecznie przy budowie 
"zielonej świetlicy". Praco (Inf. wl.) 
wali dobrze, szybko. Wie- Jakie są losy propozycji 
dzieli przecież, że to dla i wniosków zgłaszanych w 
nich samych. Gdy prace w kampanii sprawozdawczo- 
wiE:kszości zostały już wy- -wyborczej w partii? Jak 
konane, młodzież spotkał. są realizowane postulaty? 
zawód: Impreza została od CZE:ściową odpowiedzią 
wolana. PrzYC7.yna: brak na te i podobne pytania jest 
pieniędzy na zaplacenie sprawozdanie sporządzone 
orkiestry. przez Wydzial Ekonomiczny 
Gmina Pobłocle, która KW PZPR, czuwający nad 
jeszcze przed kilkoma t y- realizacją postulatów doty- 
lodnt.
mi zorganizowała u- czących gospodarczej dzla- 
daną spartakiadę. o puchar lalności przedslE:biorstw I 
naczelnika gminy, nie potra instytucjI. 
fila uczcić wielkie/!o świE:- Ogółem w kampanil spra- 
ta - 29. rocznicy OdrodzI' wozdawczo-wyborczej zare- 
nia PolskI. ..Zych" jestrowano 184 wnioski te- 


Dwa 


szereg atrakcyjnych wido- 
wisk - paradę orjtiestr, 
mecz rugby. skoki spado- 
chronowe do celu. Splyw 
żeglarski na Wiśle, defi- 
lada łodzi motorowych. re 
gaty żeglarskie i kajako- 
we oraz bieg maratońs\d 
w miE:dzynarodowej ob
a- 
dzie na trasie Modlin- 
Palmiry - Warszawa i 
miE:dzynarGdowe kryteri um 
kolarskie o memoriał Hen- 
ryka f.asaka dopelnią spor 
towych atrakcji. 
Na placu Defilad stanie w 
calej swej krasie jacht "Pó 
lonez". kapitana Krzysz:o- 
fa Baranowskiego. dzienni 
karza "Trybuny Ludu", któ 
ry podl)is
'wać będzie kart 
ki pocztowe i zbiór repor- 
taży ze swej podróży do- 
okoła świata. W XIX-wiecz 
ny deptak spacerowy sto- 
licy przeobrazi się Ogród 
Saski. Miłośnicy "czterech 
kólek" obejrzą przy stadia 
nie wystawę motoryzacyj- 
ną oraz polskie fiaty 126p. 
Karty uczestnictwa w 
świę(
ie "Trybuny" (w ce- 
nie 10 zl) będą wkrótce do 
nabycia: są one jednocześ 
nie losem na wielką In- 
terię z licznymi atrakcyj- 
nymi nagrodami. (P AP) 


JAK REALIIUJf Sl
 WNIOSKI 
W kampanil sprawozdawczo-wyborczej 


lało młodzieżowego 
patronatu 


W LIPCU br. mijają 2 
lata od objęcia przez 
mlodzież patronatu 
nad budownictwem. Rezul- 
tatem wlączenia się mlo- 
dych ludzi, do wznoszenia 
"drugiej Polski" jest 1740 
dodatkowo już wybudowa- 
nych mieszkań i 8463 znaj- 
dujących się aktualnie w 
budowie. Ponadto 2100 
osób odpracowalo dotych- 
czas 1/3 wkładu mieszkanio 
wego, a dalszych 8 tysiE:cy 
os6b Itromadzi go aktualnie 
na swoim koncie. Możli- 
wość szybszego zdobycia 
mieszkania dzięki dodatko- 
wej pracy na budowach 
cieszy .i.ę dużym zaintere- 
I()waniem, zwlaszcza w wo- 
jewództwach, katowickim, 
.dańskim i krakowskim o- 
raz w mieście Łodzi i w 
Warszawie. 
Zgodnie bowiem z poro- 
zumieniem zawartym mię- 

y budownictwem a Związ 
kiem Mlodzieży. Socjalisty- 
cznej, mlodzież zorganizo- 
wana w brygady budowla- 
ne, która wypracowała 1/3 
wkładu mieszkaniowego u- 
zyskuje pierwszeństwo w 
przydziale mieszkań zreali- 
zowanych poza planem. Nil! 
,zaletnie od tego. po odpra- 
cowaniu 1/3 wkladu i uzu- 
peln
nlu pozostalej kw.}ty, 
mlodzi ludzie mają zagwa- 
rantowane otrzymame mie- 
.zkania w ciągu najblitsze- 
'o roku. Patronat ZMS nad 
budownictwem mieszkanio- 
wym nie ogranicza się jed- 
nak wyłącznie dotworzenia 
brygad bUdowlanych, ale 
przewiduje także Inspiro- 
wanie młod7ieży zatrudnio- 
nej w budownictwie do czy 


Glos Dl' 208 


'"ona ł 


A 


nów produkcyjnych i opie- 
kę wychowawczą nad nimi. 
Jedną z form działalności 
organizacji młodzieiowy,h 
było zainicjowanie akcji 
"Sygnał", która polegala 
m. in. na ujawnianiu re- 
zerw produkcyjnych i przy- 
padków marnotrawstwa 
m'aterlał6w na budowach 
oraz udżoial we współzawod 
nictwie o tytul Brygad Pra 
cy SocjalistyczneJ i w Tur- 
nieju Mlodych Mistrzów 
Techniki. Dużą popularno- 
ścią cieszył się także turniej 
"Złotej Kielni", w którym 
wzięlo udział ponad 20 t y- , 
'sięcy uczniów z 210 zasad- 
niczych szkół budowlanych. 
Mlodzi pracownicy budow- 
nictwa chE:tnie uczestniczyli 
ponadto w konkursach o 
tytuł "Młodego fa
howca 
budownictwa", "Najlepsze- 
go or!!;anizatora bunowy" 
oraz konkul'sip na najlepiej 
wykonany budynek. 
Pozytywnym rezultatem 
zetemesowskiego patronatu 
jest zwiększenie (dzięki a- 
gitacji wśród uczni6w szkół 
pOdstawowych) naboru do 
zasadniczych szkół zawodo- 
wych oraz liczebny wzrost 
ochotniczych hufców pracy 
o specjalności budowlanej. 
Liczba hufców najszybciej 
rosła w województwach: 
gdańskim. opolskim, białosto 
cklm, olsztyńskim, wroclaw 
skim, krakowskim I kielec- 
kim. Dalszy rozwój tych 
form udzialu mlodz'eży ',V 
budowan 1 u "drugie1 J1oJ- 
ski" u7.ależn!ony jest od 
uzbra1ania nowych teren6w 
Inwest v ry.lnyc" pod dodat- 
kowe budownictwo mfp
z- 
kaniowe, 7wlpkszonyc" -00- 
staw matE'rialńw hndowla- 
nych oraz mn?1iwośrl ?asto 

owanill cl"żklp"n SDT7"'U 
budowlanego. (ID&erprell) 


'o typu, w tym 127 zgło- 
szonych podczas zebrań 
podstawowych organizacji 
partyjnych i konferencji po 
wiatowych oraz 57 podczas 
XIII Wojewódzkiej Konfe- 
rencji PZPR. Zostaly one 
skierowane do zalatwlenia 
przez kompetentne władze 
administracyjne I eospodar 
cze. 
Do 30 czerwca br. otrzy- 
mano już 105 odpowiedzi. 
50 z nich jest pozytywnych, 
39 cZE:ściowo zadowalają- 
cych autorów wniosków, a 
16 nelatywnych. 
Między innymi przysple- 
.zono decyzję o budowie o- 
czyszczalni ścieków w 
Szczecinku. Rozpocznie się 
ona w 1975 r. Na budowę 
zaplecza techniczno-produk 
cyjnego PPRB w Swidwi- 
nie przeznaczono, z nad- 
wyżki bUdżetowej WRN, 
kwotE: 800 tys. na przygoto- 
wanie placu budowy. Roz- 
budowie ulegnie także za- 
plecze MZMB w Koszalinie. 
Kosztem 50 mln zł, w la- 
tach .1974-75, źbudowany 
zostanie w Barwicach za- 
kład przetwórstwa runa leś 
nego. (wł) 


W ARSZĄ W A (P AP) 
L ATO w pełnI. Opusto- 
szały ulice miast, któ:" 
rych mieszkańcy wyje- 
chali na wakacje. A jak 
spędzają urlopy nasi pisa- 
rze, jakie książki zabierają 
ze sobą - na pytania te 
odpowiadają dziennikarzo- 
wi PAP, znani literaci. 
- Mówi Ewa Szelburg- 
-Zarembina: 
Lubię wypoczynek 
czynny. Jestem przeciw- 
nicz.lsą leżenia na zaUoczo 
nej plaży, na której nie 
, ma już miejsca na wetknię 
cie przyslowiowej szpilki. 
Bardzo bym chciala wyr- 
wać się z Warszawy i zaj- 
rzeć do Nałęczowa, z któ- 
rym jestem tak blisko 
związana, lub pojechać 
gdzieś dalej. Niestety wa- 
runki zmuszają mnie do 
pozostania w mieście. W 
tej chwili nie wiem 
upeł- '. 
nie dokąd i kiedy pojadę 
aby nabrać sił do czekają- 
cej mnie pracy. 
- Mówi Zofia Bystrzyc- 
ka: 
- Klimat u nas podobno 
się ocieplił, ale morze na- 
dal jest zimne. Dlatego też 
wybieram slE: w sierpniu 
do Złotych Piask6w. Urlop 
przeznaczam na hi!{ienE: 
psychiczną, na odpoczynelf 
wyobraźni, który daje wlaś 
. 


.  


PÓŁROCZE W BUDOWNICTWIE ROLNICZYM 


Mieszkania i obiekty inwentarskie 


(In!. wl.) 
Załogi przedsiE:biorstw budo- 
wnictwa rolniczego w naszym 
województwie ze znaczną nad 
wyżką' wykonaly zadania I pól 
focza. Z nadwyżką 16 mln zl 
zrealizowano plan prac budo- 
wlano-montażowych. 


Wszystkie siły I środki skon 
centrowano na budownictwie 
miesrzkaniowym oraz inwentar 
skim, decydującym o dalszej 
intpnsyfikacji hodowli. W mi- 
nionym pólroczu zamierzan'O 
oddać zalogom przedsiębiorstw 
rolnych 25 obiektów o 720 Iz- 
bach mieszkalnych. Zadania 
przekroczono niemal dwukrot- 
nie, przekatZując 43 obiekty, w 
kt6rych znajdują się 1144 Izby 
mieszkalne. Zamiast 8 oddano 
do użytku 13 obór I wychowali 
dla mlodego bydla. W n'Owych 
pomieszczeniach gospodarstwa 
państwowe bE:dą mogly hodo- 
wać ponad 3060 sztuk bydla. 
Jeśli chodzi o budownictwo 
dla trzody chlewnej - to prze- 
kazano 7 obiektów zamiast 3, a 
w nowych chlewniach i tuczar 
njach uzyskano stanowiska dla 
ponad 14 tys. sztuk trzody. 
Należy dodać, że pod w
glę- 
dem wielkości pomieszczeń dla 
trzody zadania zosfały prze- 
kroczone prawie 10-kl'Otnie, 
PJ"Zede wllzystkim z uwagi na 
wcześniejsze zakończenie czę- 
ści inwestycji w przemysłowej 
fermie tuczu w Smardzku. 
OSiągnięte wyniki l1li w du- 
żym stopniu zasługą pomyśl- 
nej reaLizacji zobowiązań pod 
jętych przez załogi przedsiE:- 
biorstw zgrupowanych w 
ZBRo!., efektem zwiększenia 
wydajności pracy I poprawy 
warunków socj alnych na pla- 
cach budowy. Np. wydajność 
pracy w pQrównanlu z ub. ro- 
kiem wzrosla o 23,5 proc., do 
174 tys. zł średnio na jedne- 
go zatrudnionego. Natomiast 
wkład przedsiębiorstw do ;;'ban 
ku 30 mld zl" wzrósł w półro- 
czu O' 9,6 mln zł. W tej kwocie 
najwyższy udział mają zalogi 
BPRo!. w Człuchowie, PRIM w 
Koszalinie I PBRol. w Draw- 
sku. (,) 


OGOLNOKRAJOWY 
:s: KONKURS c: 

 CJ) 
m "O 
:c :II 
> 
 

 Z 
O - 
:E > 
m 
 
c.. GOSPODARKI > 


31 lipca br. mija termin zgłoszeń 


(Inf. wł.) 
Jak jut wielokrotnie Infor- 
mowaliśmy, 31 lipca br. mIJa 
os&atll(.Zny termin zrloszeń do 
O&,ółnokrajowego Konkursu 
Usprawnienia Gospodarki Ma- 
terlałowej. Dotychczas w wo- 
jewódz&wle koszalińskim do 
konkursu tego zcłosllo się 81 
przedsiębiorstw przt'myslo- 
wych, budowłano.montato- 
wych I transpor&owych. 
CI wszyscy, którzy lamle- 
rzają wziąć udział w tej og61- 
nokrajowej rywalizacji, powln 
ni jak najszybciej złożyć pi- 
semne deklaracje w Woje- 
wódzkiej Komisji Konkurso- 
wej. 31 lipca br. jest bowiem 
ostatecznym terminem, zamy- 
kającym listę uczestników. 
(amper) 


nie morze, slońce.l niebo. 
Nie boję się słońca, lubię 
plażE:. Uważam, że wypo- 
czynek jest jakąś formą 
powrotu GO raju. Musi 
wiE:c być ciepły klimat, 
przyjaźni ludzie, skąpe o- 
dzienie i dużo owoców, o- 
czywiście jabłek. Do raju 
książek się nie zabiera bo 


dziernlka. Typowa forma 
wypoczynku . - leżenie 1(0 
dzinami na plaży - prze- 
kracza moje możliwoścI. 
Wypoczynek dla mnie to 
przede wszystkim zmiana 
otoczenia, oderwanie się 
od codziennego środowiska 
i codziennych zajęć. Ryb 
nie łowię. Jestem przeciw- 
nikiem wszelkich zajęć I 
rozrywek związanych ze 
ściganiem zwierząt. Wyjeż- 
dżając na wakacje zabie- 
ram ze sobą kryminały. 
Bardz'O lubię tego typu lek 
tury. U nas wprawdzie wy 
daję się ich niedużo, ale 
uzbieralem sobie kIlka 
ksiątek francuskich i an- 
gielśkich. 
- Mówi Tadeusz Konwic 
ki: 
- Udało mi się nigdzie 
nie wyjeżdżać, siedzę w 
domu. 
e lubię wakacji 

ęczy mnie bowiem przy- 
mus wypoczynku. Nie u- 
miem powiedzieć sobie: 'Od 
dziś ł: ,'zjesz wypoczywał. 
Owszem, kiedy dzieci były 
małe, musiałem jako dobry 
ojciec jechać razem z ni- 
m!. Teru dzieci podrosły 
I wyjetdtają same, a ja tle 
dzę z kotem na gospodar- 
stwie i pracuję. Jeśli czy 
taną w tej chwili przeze 
mnie ksIążkę można uznać 
za wakacyjną lekturE: to 
są nią "Raporty szpieea". 


"Urlopy 
twórców" 


ich tam nie było. Może 
rozczaruję tym stwierdze- 
niem swoich czytelnik6w, 
ale kiedy odpoczywam to 
nie czytam nic z wyjątkiem 
gazet. Wprawdzie jestem 
kobietą, ale jestem też 
"homo politicus". 
- Bohd!l(l Czeszko: 
- Niestety autora "Po- 
kolenia" nie zastaliśmy w 
Warszawie. Wyjechał na 
urlop. na Mazury. Skądinąd 
wiemy, te jego hobby jł;,st 
lowienie ryb. . 
Mówi Stanisław Dy- 
gat: 
- Moim prawdziwym te 
gorocznym wypoczynkiem 
będzie wyjazd do Włoch na 
przelamie ",:,rześnia i paź- 


... 


" 


Pozdrowienia 
z Burg Stargard 


Grupa miody ch archeoLo- 
gów z meklemburskiego mia- 
steczka Burg Stargard spę- 
dziła kilka dni w zaprzyjaź- 
nionym z Neubrandenbur- 
giem . Koszalinie. Tą drogą za- 
poznali się bliżej z pracą ko- 
szaliilskiN{O muzeum. Od 5 jut 
bowiem lat grupa studentów 
Wyższej Szkoly Politechnicz- 
nej utrzymuje ogród z r0śli- 
n::rmi leczniC'7.ymi i bp,dącymi 
pod ochroną. W tym tak 
że roślinami reliktowymi daw 
nyeh osad slowiańskich. 
Ta właśnie grupa za zaro- 
bione przez siebie pieniądze 
odbyła wycieczkE: do Kosza- 
lina, korzystając z uprzejmej 
pomocy dyrektora miejscowe- 
go muzeum, p. Franciszka La- 
chowicza. 
. Jako korespondent nasze) 
"Freie Erde" pozwalam sobie 
przekazać Wam, redaktorom 
bratniej gazety, ten list mnie- 
mając, że będzie to nasz wkład 
do . dzieła umacniania współ- 
pracy. Tą też drogą pragn
 
podziękować pracownikom ko 
szalińskiego muzeum za po- 
moc w odbyciu wycieczki. 


GERHARD REINHOLD 
I Burr Starrard (NRD) 


P.S. 


Aktualnie młodzi archeolo- 
dzy z Bur, Stargard pragną 
zalożyć muzeum w dawnym 
szpitalu miejskim I wyekspo- 
nować w nim związki Meklem 
burgii ze Slowiańszczyzną. 
Dołączam zdjęcie zegara sło- 
nec
nego z Bur, Stargard. 
G. B. 


Zdjęcie autora 


,"Dwa wielkie' 
zalewy wodne 
pGWstaną koło Warszawy 


N IEBAWEM w bliskim s, 
siedztwie Warszawy zbu 
dawane zostaną dwa no 
we zalewy wodne, konkurencyj 
ne dla Zegrzyńskiego. Obydwa 
napelnione będą wodą jeszcze 
w tym 5-1eciu. Pierwszy - po 
wstanie w Mławie, drugi na 
Orzycu' w Makowle Mazowiec 
kim. I chociaż akweny te będą 
mniejsze niż w Zegrzu, dobrze 
służyć mogą sportom wodnym 
i rekreacji mieszkańców stoli- 
cy I woj. warszawskiego, a tak 
że woj. olsztyńskiego i woj. bia 
łostockiego. 
Budowa zalewu w Mławie 
już się rozpocz
ła. ZapC'ra pt'ze 
grodzi dno rzeczki Mławki, 
powstanie lustro wodne o po- 
wierzchni 40 ha, z terenami wy 
poczynkowyml ciągnącymi się 
wzdluż 1,5 km brzegów. Woda 
potrzebna bE:dzie okolicznym 
łąkom, a przez napełnianie 
zbiornika zlikwiduje się częste 
w tej okolicy p8wodzie wiosen 
ne I jesienne. Na zagospodaro- 
wanych wybrzeżach zbqdowa- 
na zostanie stanica wodna ze 
sprzętem teglarskim, pole cam 
plngowe, ośrodki rekreacyjne 
powszechnie dostE:pne. Chod:d 
o to, aby nie stwarzać prece- 
densu anektowania :>bszar6w 
wypoczynkowych przez jE'dną 
tylko Instytucję. Dla uatrakcyj 
nienia pobytu nad 
alewem 
mławskim wykorzystane 1.0- 

taną tllł.:że wy
ppkl na rzece. 
WIE:kszość prac związanych z 
budową postanowili wykona
 
w czynie społecznym mlesz!tań 
cy Mławy i pobliskich wiosek. 
W 'przyszłym roku rozpoczę- 
Ła będzie budowa drugiego sztu 
cznel(o jeziora w Makowie, rów 
nolel'de do biegu rzeki Orzyc. 
Otoczone walem ziemi jezioro 
będ7.ie o poiowę mniejsze ni! 
w Mlawle. WykorzYStU\41' wv- 
sokle skarpy walu zl"mnr
(), 
projektanci planują zbud'Owa- 
nie promenady c1!!gnącE'i się 
przeszlo kll'Ometr, obif'któw 
a 
stronom!C'znych i sportowych. 
Także i te nlar(\wkl pnpl{
za- 
ne zosta1Ją pod koniec ] 97!i r. 
, . (PAP) ! 
:lf f'?'ZOdowniJrm u 
Fachowiec wysokiej klasy 


ZYGFRYDA SŁOM SKI EGO ślusarza z wydziału mon- 
tażou;ego w Słups'dch Zakładach Sprzętu OkrętoV!ego 117e 
zastat:śmy przy jego 1carsztacie pracy, Przebywal 1£/a..;- 
f1ie t" 8toczI11 w Ustc
 Nic dz'vmego. hlst facho'.L'cem. WI/- 
.okiej klasy. którego :aklad wysyla wszęd.::il' tanI. pct:i"! 
'Il.'lImaga71a jest duża specjalizacja, doskonała .::na,lIJlJlo}ć 
Tzemiosla i umiejętność radzenia sobie w najtrudl1iejszych, 
sytuacjach. A tl/mi cechami oznacza się Zygfryd Stomski. 
- Moja brygada - mówi Bronisław Kubar/(o - liczy 
N pracowników. Sześciu z nich pracuje metodq samokon- 
troli. Do nich nalcży również Słomski. Cechuje go duże 
poczucie odpou:iedzialności za "tanowisko pracy, za nasz 
zakład. Jest au.torem kilku wniosków racjo71/1lizatorskich. 
Zygfryd Słomski rozpoczqł pracę zawodową w 1963 T. tO 
Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Cieszy się zaufaniem swo- 
Ich towarzyszy pracy, jest członkiem Rady Zakladowe;, 
s;iastuje odpowiedzialnq funkcję przewodniczqcego komisji 
.ocjalno-bytowej. Od kwietnia ubiegłego roku jest także 
członkiem Zarzqdu Okręgu Zwiqzku Zawodowego Meta- 
lowców. 
Dzień Stoczniowca 23 czerwca bl/I dla ZI/gfrl/d.a Słom- 
Ikiego nie tylko dorocznI/m świętem ludzi, z którymi lą- 
tzą go więzy pracy. Był czymś więcej Otrzl/mal bowiem 
Brqzowj/ Krzj/ż Zasług!. (WBu) 
Fot. E. Hackemer 


KOW ALSKIM 


niosły w wiadrach, zalały pło 
mienie. Dla nas w tej chwili 
to cezywiste. Ale tc kobiety 
musialy się zdccydowat wia- 
śnie na stratę mleka, za kto- 
re były rOll iczane. 1\ za pod- 
jęcic odważnych decY7,L nic 
zaWS1C głaszczc się u nas po 
glowie. 
Kolejny pegcer. Gospodar- 
stwo Sidlowo, Zajeżdżamy od 
stro,1y' ,:abudowań gcspodar- 
pożarowego w
'st
pującego W czasie prac żniw- cz;, ch. PuikO\vnik ,ple,"w,;;.y 
, wyrusza na zWIad, N:e Jestern 
nych i omłotow
'Ch naleŻY zwrócić szczególną. specem w tych spraw?ch, alc 
okicm laika odkrywam kary- 
godnc zanicdbania przeC1W- 
pOlarowe. Słoma i siano za- 
ściela ją podwórLC Na budynKu 
gospod
rczym zerwana ll1sta- 
lacja odg:-omowa. Siln:ki clck 
trycznc omotanc sianem, Wy- 
starczy i>kra. Chociaż maszy- 
ny nie pracują, nic są wy- 
łączone z sieci. Podłączen ia 
"l1a prowizorkę", Korki napra 
wiane drutem. Nad tym. jak 
serpentyny zwisają zwiniete 
źdźbła siana. Je$tem pewien 
tym, źe myśle- że ta instalacja musi iskrz;,.t. 


W S Z Y S T K I E powiatowe Iiomendy stra- 
ży pożarn
'ch! W związku ze zbliżając
'm 
się okresem żniw i omłotów przypominam 
o konieczności sprawdzenia stanu przygo- 
towań, mająCJ'ch na celu włdciwe zabezpieczenie 
przeciwpożarowe obiel(t6w gospodarki rolnej. 
W okresie podwyższonego zagrożenia przeciw- 


uwagę... 


Dzwonek na alarm 


ProponujE:, Redaktorze, 
żebyśmy zajcchali do tego 
gospodarstwa. O, tutaj, po 
prawej stronie drogi. 
Pułkownik pożarnictwa, An- 
toni Usewicz przerwał mi lek- 
turę rozkazu wojewódzkicgo 
komendanta Straży Pożar- 
nych. 
Centralne miejsce w czworo 
boku budynków zajmuje spo- 
re bajoro. Patrząc na zieloną, 
cuchnącą ciecz, mimo woli 
szukam tabliczki z napisem: 
kąpiel wzbroniona. 
- To zbiornik przeciwpoża- 
rowy - objaśnia pułkownik. 
Po chwili udało siG nam ,.u- 
chwycić języka". Chłopak, któ 
ry przyszedł obejrzet samo- 
chód oświadcza, że to gospo- 
darstwo Rychowo. nalezące 
do PWGR Sławo borze w po- 
wiecie świdwińskjm. Posia- 
liśmy go po kierownika. a sa- 
mi nie tracąc czasu zaczę- 
liśmy sprawdzać sprzęt prze- 
ciwpożarowy. Nic było go 
zbyt wiele. W bcczkach pn:y 
budynku gospodarcz;,'m 
, brak wody. 
- Upały były wyjaśnia 
kierownik, który w tym cza- 
sie już zdążył nadcjść. 
Pułkownik idzie z magazy- 
niercm obcjrzcć pomie
zcze- 
nie przygotowane na składfJ- 
w!lnle zboża. Zostaję z kie- 
rownikiem. Widzę, żc tego 
typu kontrola po prostu go 
peszy. Rozmawiamy więc :> 
gospodars,wie. O przewidy- 
wanych tegoroczny'cll WYl1l- 
kach gospodarczych. 
- Chyba nie wyjdziemy !la 
swoje - pewnie będzie kilka- 
set tysięcy złotych "do tyłu". 
Wiadomo jak to w gospcdar- 
stwie. Przymrozki przyjdą, 
albo susza i konicc,' NIC czło- 
wiek nie zaradzi. To niC jcst 
fabryka. 


Zaczynam mu nawet szcze- 
rze współczuć, że tak z tru- 
dem wiążą koniec z końcem. 
Ale przecicż w takim przy- 
padku trzeba właśnie zadbać, 
żeby nje zmarnować tego, 
o 
zebrano. Wystarczy pożar, a 
w tym gospodarstwie już by- 
ły, żeby wysiJki całcgo roku 
poszły w niwca. 
- Czy planujecie w jakiś 
sposób otoczyć opieką dzieci'! 
- Zamierzaliśmy. Ale tego 
nie uda się zrobić. Przy jadą 
na żniwa junacy z OHP, dla 
nich trzeba zabezpieczyć po- 
mieszczenia na noClegi, sto- 


POWODZI 


Sl
 


Główny Urząd Statystyczny zobowią- 
zany został w ubiegłym roku specjalną 
uchwałą Rady Ministrów do przeprawa 
dzania, począwszy od roku 1973, co- 
rocznych analiz z warunków źycia lud- 
noścI. Przyspieszono jednak prace i o- 
trzymaliśmy w ten sposób - niejako 
poza p'lanem - ciekawą informację ó 
zmillnach, jakle zaszły w poziomie ży- 
cia ludności w okresie 1971-19
2. 
Z zebranych danych wynika, że przy- 
spieszonemu rozwojowi kraju w la- 
tach 1971-1972 towarzyszyła wyraźna 
poprawa poziomu życia społ('ezeństwa. 
Znalazła ona swoje odbicie przede wszy- 
stkim wc wzroście dochodów I spożycia, 
stabilizacji kosztów utrzymania oraz 
znacznym rozszcrzenlu świadczeń socja) 
ny<:h państwa. Ważne przy tym, że po- 
prawa warunków bytowych dotyczyla 
ogółu społeczellstwa, zarówno ludności 
miejskiej, jak i rodzin chłopskich. 
Pny,."st docnodów pieniężnych lud- 
ności wyniÓsł w roku 1971 ok. 60 mi- 
liardów zł i ok. 90 miliardów zł w roku 
1972. Szczególnie szybko rosły dochody 
ludności rolniczej (średnio w ciągu ro- 
ku o ponad 20 proc.). Wpłynęło na to 
zniesienie obowiązkowych dostaw, zmla 
ny cen skupu i znaczne zwiększenie pro 
dukcjl rolnej. Srednle roczne tempo 
wzrostu pl2.eciętnej placy realnej praco- 
wników gospodarki uspołecznionej wy- 


lówkę". G dzie tu jes7.cze dzie- 
ciniec 7.m;esrić? Przecież naj- 
ważnicjs?a 
prawa to zebra
 
wszystko, c'o jest na polu. Co 
mi z dziecińca jak zboże zgni- 
je na pniu? 
- Też racja - przyznałem 
(ałe w duchu). Tylko co z plo- 
nów, jeśli pójdą z dymem pod 
palone pr7.CZ dzieci pozbawIo- 
ne opieki, 
Kłopot w 


5t",'O osiągnie zysk w tym 
 
ku gospodarczym. I starał lic. 
żeby ten zysk zabezpieczye 
przed ewentualną stratą. 
Rybino miało być tym przy. 
k1adowym obi('ktem właściwe- 
go ;
abezpi('cz<
nia przeciwpoża 
ro\'.ego. :-;iestetv. nie ma leo- 
S,'1od a !'/.a. Kierownik wyjechaj. 
/\11' wystarC'Zy popatrzeć z da- 
leka, aby przyznać rację, że 
por! ty:n względem jest tutaj 
id('alny stan. 
Wracamy do Koszalina z ma 
łą przerwą w Biesiekierzu. I 
tuta] doznał('m absolutnego za 
skoc'/,enia. Na wprost jasnego, 
pi<;knie utrzymanego pałacyku 
szpakr rÓżany, na prawo fon- 
tanna w basenie i ogromny u- 
kwiecony klomb. 
- Prawda. że ładnie. Redak- 
torze, ale tu nie ma co ochać 
- mówi rzeczowo pułkownik 
Usewicz, - Przyjechaliśmy po 
linii pl'7.eciwpożarowej. Więc 
objaśniam: w ładnym jasnym 
budyneczku po prawej stronie 
to wcale nie jest świetlica. jak 
przypuszczaliście a pomiesz.c,.- 


PUNKT 
WIDZENIA 


Umy różnymi kategnriami. 
Kierownik wie. że jest odpo- 
wicdzialny za zebranie plo- 
nów, A jeśli siE: zmarnują. 
sploną - to w jego poj<;ciu 
dopust boski. Przecicż szkody 
wyrówna PZU. 
- W magazynie nie jes
 \'taj 
leJ1icj, - PuJkownik USCWICZ 
nle ukrywał niezadowoleI11a, 
- Ze dach przecicka l wsze- 
d;
ie pc/no wody, to już wasza 
sprawa. Ale sprzęt przeciw- 
pożarowy jest niesprawny. 
Bcczka zarosla brudem 1 ku- 
rzcm. P lista zupełnie. Ta;{ 
akurat nieszczE:śliwie stoi, że 
w tym miejscu dach cały 
- mówi sarkastycmie. - Hy- 
dronetka tcż pusta. Pcmy
\l- 
cic, co by się stało... A zresztą 
szkoda mówit. 
Już w samochodzie wracam 
do sprawy zbiornika przeciw- 
pożarowcgo, żc przypominał 
,'aczcj doł ściekowy. 
- Nie b'- 
ba cud boski. 
Jedyny pJus w całym gn- 

podarstwie to prowadzony na 
biciąco dziennik z wykazem 
temperatur przechowywanego 
siana. 
Kierownik gospodarstwa 
stwierdza z żalem: zawszc 
dają mi najgorsze placuwki. 


Nie 


moina 


uogólniać... 


że wszędzie jest żle. Zoba- 
czymy jeszcze jeden zły prz.\'- 
klad zabezpieczl!nia przeciw- 
pożarowego w gnspedarstwle, 
a potem". Zresztą ocerllCle Sd- 
mi - mówi pulkownik ust,)- 
wicz. 
Nie mam nic przeciwko tej 
koncepcji, ale zastanaw!<.I 
mnie jedno. Dlaczego pulko\\'- 
nik z takim up,H'cm pyto 
zawszc o dziennik temperatu.' 
pi'zechowywa
ego siana. 
I usłyszałem cdpowiedż, Nie 
ma tu mieJsca nawet na sac.,'- 
czenre godz:nl1ego niemal wy- 
kiadu. Wiedzą zr
sztą o t;, In 
doskonalc 1'01n1cy, że zcb:'ane 
z łąki zbyt wJJgotnc sianu 
może być prZ;''l'zyną samQ- 
zapalenia. Po przeluoaelllu 
okrcśloncj temperatury (bodaJ 
że 70 sto Ci nicodwracalny jest 
już proces samozaparcnia. 
- To jest ten ostatni zly 
przykład. SkrE:camy w lewo 
- mówi pułkownik. 
Już od pierwszego wejrze- 
nia widzę, że mój cicerone, 
niestety, omy Ji! się. A powod 
błahy na pozór. Po prostu 
zmienił się kierownik gospo- 
darstwa w Krosinie. W,asnic 
tego gospodarstwa, które przez 
wiele lat podpadaJo nie tylko 
zespołom kontrolnym. DZIś 
załoga mówi, że pewnie w 
tym roku wyjdą z z,)o'skiem 
400 tysięcy l.!oty'ch. 
A pułkownik nie ma się do 
ezego przyczepić. Sprzęt prze- 
ciwpożarowy w komplec;c 
i debrze zabezpieczony'. Pra- 
cownicy pegecru odpowicdnlO 
przeszkoleni. Dz:eciom wzbro
 
niono wstępu na teren obick- 
tów gospodarskich. Ale też 
zapewniono im opiekę. Od 
20 lipca do I wrze,;nia jest 
czynuy dzieciniec dla 75 dzic- 
ci. A takie dz:er)nik tempcra- 
tur składe wanego siana jest 
wypełniany bieżąco. 
Widzę, że pUłkownik jest 
nieco zaskoczony; Pcecież \O 
było "denne gospodarstwo", 
a kierownik Franclszck Gon- 
tek jest tutaj dopicro od kilku 
miesięcy. ' 
PatrzE: na porządek w obej- 
ściach i myślę sobie, że pogo- 
da mu r'otąd nie zaszkodziła i 
nie wiąże z nią perspektyw dal 
szej prosperity gospodarstwa. 
Ba, jest pewien, ie gospodar- 


nie na sprzęt strażacki. Ten ha 
sen z fontanną - daJej to jest 
po prostu zbiornik przeciwpo- 
żarowy. Za nim pod rOl.łoży- 
slym drzewem - palarnia. 
- Nie. jeszcze nie jest ide- 
alnic - dyrcktor SHR w Bie- 
siekienu - .Józef Wójcik ma 
swoje zdanie. - Niestety, je- 
szcze je:;tl':;my na etapie UCl.e- 
ni7tuj(' t('ral około pół mi- 
lio
a Or
aniZlljemy wi
c 
pr!.ed żniwami narady z kom- 
bajnistami. Wyjaśniamy im 
::>rz('pisy pr7.eci wpożarow€', Sy- 
strmatvrznie i drobiazgowo 
sprawdzamy instalacjE: elektry 
C1.n'1. 
Oczywiście. jesteśmy przygo- 
towani na to najltOl'Sle (odpu- 
kar) S,j dwie sekcje straży 
św'etnie wposażone w sprzęt. 
Ale to jest przecież ostatect- 
nosc". Jeś1i wszyscy nie zadba- 
my o należyte zabezpieczenie 
zebranych plonów. nikt nam 
już tych strat nie zwróci. PZU 
może oddać pieniądze. A liar- 
no, pasze, zwierzęta... 
Staramy zabezpieczył się te 
wszystkich stron. Dzieci na- 
szych pracowników także oto- 
czyliśmy o.?ieką w czasie na- 
silonych prac polowych. Na 
ten czas zorganizowaliśmy d:r.je 
ciniec. Dwieście miejsc zabel- 
pieczyliśmy. ' 


Zamia
t komentarza 


Z Biesickierza do Kf')snlin. 
jest bardzo blisko, Nie mialem 
czasu 7apoznaĆ' się ze wszyst- 
kimi mat.eria!ami. jakie udo- 
st
pniono mi w Komendzie 
WojewÓdzkiej Straży Pożar- 
nych. W sprawoldaniu zdąży- 
lem podkreślić to wlaśnie cha- 
rakterystyczne zdanie: Pożary 
powstalI' w Itospodar.twacb 
.państwowych podleltlyCh MI- 
nisterstwu Rolnictwa I pożary 
powstalI' w indywidualnych 10 
spouarstwach rolnych Itano- 
wlą łącznie prawie 50 proc. .- 
t;ólnej liczhy pożarów.:-. wY_ 
niklI' z tego straty przekracza- 
ją 75 pr'lc. wszysłklch szkH 
spowodowan:'l'ch przez pożar, 
w naszym województwie. 


ANTONI KIEŁCZEWSItl 


Głos nr 208 


Strou' . jo., 


WyJetdzając samocrodem ni! szosę pamiętaj, ie prZlldroine sluPII nie Sit l gumy. 
Fot. JerzJj Patan 


W Polsce będą W sobotę - kolejne losowanie 
takie dwie 


Jak nal Informuje Oddział Wojew6dzkil PKO, w najbliższą 
lobotę, 28 bm.. o ,odz, 9 w lali kinowej Wojewódzkiego 
Domu Kultury w KOIzalInie odbędzie Ilę czwarte wojewódz- 
kie losowanie książeczek oszczędnościowych PKO premio- 
wanych lamochodamI. Na właścicieli książeczek oczekują 
U samochody osobowe, Ze statystycznego wyliczenia wy- 
nika, że 5,
93 szanse na wygranie dwuśladowego pojazdu 
mają koszalińscy posiadacze kslążcczek z wkładami po 6 ty- 
sięcy zł, natomiast na dysponentów książeczek z wkładami 
9-h'slęcznyml przypada 
0.420 szans. 
Jak zwykle, oddJllał)' PKO prowadzące rachunki wkładów 
udostępniają zainteresowanym wykazy kllążeczck samocho- 
dowych uprawnionych do udziału w 10lowanlu. Wykaz,. te 
będą równld dOltępne w lali WDK na godzinę przed roz- 
poczęciem losowan
. 
Następne, piąte wojewódzkie IOlowanle ksdążeczek oszczęd- 
nościowych PKO premiowanych lamochodami odbędzie Ilę 
29 pddzl.rnlka br. (woj) 


Przed miesiącem rozpoczęto 
w POM w Wałczu budowę 
bazy amoniaku ciekłego. Zo- 
Itanie ona postawiona z ele- 
mentów spi'owadzonych z NilU. 
Inwestycję finansuje Min:ster 
st\\'o Rolnictwa. W Połsce ma- 
j_ być tylko dwie tal{ie bazy, 
przynajmniej na rade. Druga 
powstaje w Kątach Wrocław- 
Ikich. 
Amoniak będzie przywożony 
Z Włocławka i przechowywa- 
ny' w bazie pod ciśnieniem 
18 atmosfer. Ma on służyć do 
nawożenia gleb, a zastąpi wo- 
dę amoniakalną. Jakie korzy- 
ści wypływają z uruchomie- 
nia bazy? Jest ich kilka. Amo- 
iiI ni ak ciekly nie będzie zakwa- 
SIaĆ gleby, tak jak to jest w 
przypadku wody amoniakal- 
nej. Poza tym amoniak wy- 
Itępuje w. czterokrotnie wi<:

 J ESZCZ . E niedawno w Za 
sZym .stęzenlu. dl
tcgo t
z , kładzie Produkcji Drzew 
przy Jego. przewo.zenlU Ole nej "Las" w Sławnie 
trzeb
 ?
dzlc angazować ta- produkowano opakowania dre 
kiej IlosCl transportu jak dO- I wniane. W listopadzie 1972 1'0- 
tychczas. (war) ku zakład przestawił się na 
wyr6b drewnianych spodów 
do obuwia dla Szwcdclc Odbic)1' 
ca w Szwecji dorabia tyJ\w 
wierzchy do tcgo bardw mod- 
nego obuwia. Zaczęto od 3 tys. 
par. W tym miesiącu planuje 
się wyprodukowanie 30 tys, 
PECHOWIEC par spod6w, a maksymałna pro 
_ Czas skończJjć te s;;woleirr dukcja wyniesie 45 tys. par. 
.ki, oblICzaje: golnqć i na koni- Eksport jest bardzo opłacalny, 
ks - komentował przebieg TOZ Równie ważne, że spody wyra 
,rawy szczecłneckiepo ko!e- bia się. z dre",,:na. olchowe?o, 
,tum jerpTzYl10dny widz. "Pa kt
re nIe nadaJ
 Się na tarcI
ę 
nie, jaki tam z niego szwolczer. 1 an
 do b':ldownrctwa. . Rocznie 
Pechowiec, ot co.. Dwa razy zu.zywa Się 10 tys. met! ów sze- 
etać się złapać na ga.:ie i dwa śCiennych drewna o.lchowcgo, 
r'ZII dostać doraźniaka?" - sł:>rowadzanello z wOJew6d.ztw: 
broni! ukaranego inny. blałos
ock
ego, gda
sk
ego. 
Dwudziestoletni Tomasz p, s
czeclńskle
o, warszaWs
leg?, 
,.zeczywiście może uważać SIę zlelonog6rsklego i koszalińskie 
Ztl pechowca. Kilka miesięcy go. 
temu jadqc na motorowerze za Produkcja spodów jest pros- 
trzymany zost
! f/zez patro;1 ta. Naprzód drewno przeciera 

O. By! "na ba1.lce ' Naza]
tr_ siE: na deski, te tnie się na gra 
3"0 przewln!eme rO'::)Jatry
a- niaki według numeracji. 'fak 
1t? ,uz p!zed kolegium"
 w t ll- przygotowane kawałki drewna 
b!e doraznJjm. Pomewaz oka..a! , poddawane są mechanicznej 
nalezytq skruchę dosta! tyLko, obróbce na kopiarkach I wy- 
1500 z! I1 T ZJjwnJj 
 ewentualną kańczane na szlifierkach. Cały 
zamianq n.a 30 dm aresztu. Wo proces produkcji jest więc zme 
la! zap!ac!ć.. . J chanizowany. Maszyny sprowa 
. I teraz, k,cdy me przyschła dzono z NRF. Włoch i Szwecji. 
3t$tCI,e pamięć tam t!!] sprawl! Eksporterzy wysyłają wraz .z 
dał Się złapać po raz dru:g 1 " nową partią maszyn mechanI- 
T11 m razem na, motocyklu t z kÓw, którzy uruchamiają urzą 
J?f'ZlIsz!ym teś
tc
! Jako, pasa- dzenia i udzielają pracownI- 
zerem: Omawwl! spru,U;Jj me- kom "Lasu" nie:tbfitl-:ych in- 
tlalek!eg
 wesela, popilp, tr,05Z- strukcji. I tu zaczynają się trud 
kę, 
hcta
 ok
.:ać teś
tow! noŚCI. ZałoRa została z t.rudem 

pTZe1mośc, unęc 'odwo
!! 00 wdrożona do nowej produkcji 
tlc!} domu -. t,!umac:.z
l S!ę, na Nie wszyscy jeszc:te potrafią na 
roz!,:aw!e, roumez _wolanej w leżycie obsługiwać maszyny. 
trllb!e 
o:aźnym. _ Zdarzają się wl
c awarie i prze 
Choc!az .znowu ok
_a! skru- stoje, co powoduje oczywiste 
chę. kolegIUm bylo 1edna
 SIL.- straty. Trudno korzystać z doś 
,.owsze. Z alternatywy: 2,;> tyo. wiadczeń Innych zakładów w 

ł =-zywny lub 50 dm ar
,
2t?! kraju bowiem w produkcji ta- 

\lbra! grzJjwnę. .
prnwdz!e .to kich 
pod6w :,Las" w SławniE' 
ledt.n 
ebel 
me] dQ wspo!- jest pionierem. Kadra technlcz 
nlClO m!e
;;kama, ale na spp,- na jest nader szczupła ....: kle- 
dzen!e, mlodo
ego mtes!
:a. w rownik, zastępca i trzech maj 
1I
.sz
!e r
wmez POZ1
OltC 
o- str6w, na 170 ludzi. Wydaje się. 
bte me mogl. Prawo Jazdll led że bardziej opłacalne byloby 
..k ,mu odebrano. Zbyt.. szybko 
ysłanic kilku os6b na prakty 
łlotctem- zapommał o 
7crus:;e. . 
(ARA[!) kę do firm :tachodmch, niż 
sprowadzanie mechanlk6w z za 
granicy I usuwanie dość czę- 
(jrłos 'nr 208 stych awarii. Sytuację urato- 


Obuwie, 


Na rj

 

 


$roo 8 


z 


olchy 


wałby nawet jeden rrzeszkol0 
ny. mechanik. 
Koszty produkcji znacznie 
podraża codzicnny przyw6z :W 
kobiet z Polano\va. Okawje 
się, że w Sławnie nie ma chęt 
nych do pracy w "Lesie", a 
przecież można tu' zarobić w 
akordzie od 1600 do 2700 zło- 
tych. Sądzę, że zakład nic zo- 
stał odpowiednjo przygotowany 
do nowej prcdukcjl. Piętrz
 
się więc trudności, !{tóre tera?, 
w trakcie produkcji, przyspa- 
rzają wielu kłopotów klerownl 
ctwu zakładu. Prawda, że mi- 
mo tego, wybrakowanych spo- 
dów jest bard:to mało. Ale to 
nie usprawiedliwia zbyt mall!- 
go zainteresowania ze struny 
"Pagedu" trudnymi problt>ma- 
mi Zakładu Prod ukcji Drzew- 
nej "Las" w Sławnie. 
(jawro) 


Tytuł sueeruje, że chod:ti 
tu o ogromne 1iotacle obsa- 
dzone arzewkaml i krzewa- 
mi. Rzeczywistość Jest inna. 
· Jedyna w wojewodztwie 
IStacJa NaBlennll-l:izkoł
ar- 
Ska w Cbwiramlu tylko 28 
spośród 1183 hektarow prze 
znaczyla na produkcję 0- 
erodniczo-s:tk6łkarską. Na 
480 ha uprawia się cztery 
podstawowe zboża i to ze 
znakomitym rezultatem. 
Srednia wydajność uzyska- 
na w ub. roku wyniosla 
29,3 kwintala, w tym roku 
ma być o 5 q wyższa. Poza 
tym w oborach stoi 760 
sztuk bydla, w tym 240 
krów dojnych. Mleko zabie 
ra mleczarnia w Czlopie, 
która wyrabia znakomite 
sery gouda. ze znakiem ja- 
kości. W chlewniach można 
zobaczyć 800 sztuk świń. 
Warchlaki z Chwiramia ku 
pują pegeery w Rąbinie i 
Tychowie. 
- A gdzie jest miejsce 
na waszą właściwą działal- 
ność? - to pytanie kieruję 
do dyrektora Stacji. Wla- 
dyslawa Tomczaka? - Jak 
to się stało, że zamjast skon 
centrowa{: siE: na szk6łkar- 
stwie, zahJiście się tyloma 
innymi sprawami? 
- Stacja powinna łł)'ć 
dochodowa. A zyski moi!!- 
my mieć jedynie dzięki ho- 


NA RAZIE 
NIEWYP At... 


O D 1 LIPCA w Starym Drawsku 
(pow. sz.czecinecki) istnieje stanica. 
zorganizowana przez ZW ZMS w Ko 
szalinic. Informuje o tym tabJica umiesz- 
czona przy wjf'ździe do Starego Drawska. 
Do samej stanicy dość trudno jednak tra- 
fić. Miejscowa młodzież nie szczE:dzi bo- 
wiem sił, by za każdym razem znis7.czyć 
dopif'ro ('o ustawione przez zetemesowc6w 
drogowskazy. Najlepiej jest więc pytać o 
szkołC', bo obóz znajduje sjE: w niewielkiej 
ocJegłości od tej placówki. 
Na dużym placu ustawiono lO-osobowe 
namioty. Stanica może przyjąć jednorazo- 
wo 180 os6b, W poniedziałek. kiedy ją od- 
wiedziłam. hyły tam zaledwie... 2 osoby. 
- Uwa7,am, że za p6żno się W5'l.yscy do- 
wiedzieli o tej stanicy - mówi komendant, 
Kazimierz Szyszka. - No i chyba za mało 
było informacji na ten temat. Początkowo 
zadecydowano, że co tydzień do stanicy 
będą przyjeżdżać zetemesowcy z innego po 
wiatu. Ten plan siE: nie powiódł. Każdy z 
pracowników miał już wcześniej zaplano- 
wany urlop. . 
- C7.Y stanica jest wobec tego zupełnie 
nie wykorzystana? 
- Do tej pory przebywało tu jedynie 
100 osób. To niewiele jak na trzy tygo- 
dnie i 180 miejsc. Nawet podczas soboty 
i niedzieli (21-22 llpca) mieliśmy wolne 
namioty. Zakladowe koła ZMS nie wyko- 
rzystaly s:t8nsy. jaką Im tutaj Itworzono. 
Jeśli nie mogą przyjechać na tydzień, po- 
winni się chociaż wybrać na weekend. Tak 
przynajmniej robi koło ZMS z "Zeto" w 
Koszalinie. Już po raz trzeci zapowied7.la- 
no swój przyjazd. 
- .Takie warunki trzeba spelniać, teby 
się zatrzymać w stanicy na nade,? 
- Zetemesowcy, kt6rzy okażą się 1811- 


grzybów było w 
dawniej 


"... 


- Jut 300 zł zarobiłyśmy 
na jagodach - chwalą lię 
slo.try Anna i Bernadeta 
Strukał6wny)' te SZwecji. 
- Dziś też przynioslyśmy 
do punktu skupu caly kosz 
jagód. Przydadzą się pie- 
niądze na wycieczkę do Zie 
lonej Góry. Jedziemy tam w 
sierpniu. 
 
- Urodzaj jest slaby - 
mówi Jadwiu Miazga., kt6- 
ra już 10. rbk prowadzi 
pun,kt skupu w 
zwecji. - 
To nie to, co kiedyś by- 
wało. Dziś samochód z Wał- 
cza zabrał ode mnie tonę 
jag6d. Z transportem n,ie 
ma klopotu codziennie przy 
jeżdżają. Jeszcze nic się nie 
zmarnowało. Skupuję także 
kurki, ale lane jakoś nie 
dopisały. Dziś na przykład 
nikt nie przyn,iósł tych 
grzybów. 
Rejon Produkcji Leśnej 
"Las" w Wałczu ma 90 po- 
dobnych punktów skupu w 
powiatach: wałeckim, draw 
skim, szczecineckim i zlo- 
towskim. Najwięcej, bo aż 
43 plac6wki tego typu, dzla 


dowłl bydła i trzodyoraz 
produkcji roślinnej. Stl.ól- 
ka nie przynosi dochodów. 
W tym roku mU3ieliśmy z 
braku nabywców 5pa1ić 15 
tys. drzewek. Proponowa- 
liśmy bezpłatnie drzewka 
ukołom, wzięły od nas je- 
dynie 400 sztuk; Sprzeda- 
waliśmy po S zł od sztuki, 
bez wiE:kszego powodzr.nia. 
- Z c:tego to wynika1 


tymscję, otrzymują be2:płstny nod
g, Je- 
śli ktoś takiej lei:itymacjJ oie p()SlaeJa, 
płaci S zł, Ponieważ namioty 
toJą pust
, 
ud2:i
!amy schronienia także turystom, któ 
rzy do nas trafią. Gościliśmy turystów z 
Katowic, Swidnicy... 
- Co oferujecie oprócz namiotu? 
- Mamy składane łóżka, podusz
;i Wy- 
pożyczamy kuchenki gazowe, jeśJi kto8 
chce ugotować posiłek, Grupa może korz.y- 
stać z kuchni polowej, Można pOl;rar w 
siatk6wltE:, jest kometka, Ze sprzp,tu pły- 
wackiego mamy jedynie płetwy, okulary 
i jeden ponton. Najważniejsze jednak jrst 
chyba samo polożenie obozu - na
 jezio- 
rem, wok6ł lasy. 
Skoro komendant stanicy nie wspom- 
niał o mankamentach, zrobimy to sami, z 
dziennikarskiego obowiąz!{u. Teren stani- 
cy nie prezentuje się naikorzystniej. Wo- 
k6ł namiotów sporo papierów, puszki po 
konserwach. Pnyczyna zaśmipcanis obo- 
zu jest bardzo prozaiczna: brak kosza. A 
nie każdemu z turystów przychodzi do 
glowy, że śmieci można i trzeba zakopllć. 
Nie pomyślano także o postawieniu cho- 
ciaż prowl:i.orycznego "domku z serdusz- 
kiem". Na miejscu nie ma wody pitnej, 
trzeba po nią chodzić do szkoły, a myć się 
można jedynie w jeziorze. Na pewno jest 
to dobre na jeden dzień i przy sprzyjaj
- 
cej aurze. Ale na dłuższą metę, i to przy 
tej pogodzie... 
Stanica jest zorganizowana po raz pierw 
szy. Pomysł to na pewno dobry I mamy 
nadzieję, że ZW ZMS umiast obrazić się 
za wytknięte mu niedociągnięcia. potrafi 
na przyszłość Ich uniknąć. Z pewnością nie 
można również narzucać z góry, że w tym 
tygodniu w stanicy może przebywać jedy- 
nie młodzież z powiatu szczecineckiego, a 
w następnym z wałecklego. Przez caly 
czas powinna tu 'bawlć młodzież z r6żnych 
powiat6w. I to właśnie dlatego, żeby mo- 
gla się poznać, wymienić doświadczenia. 
I ostatnia uwaga: na przyszlość tuelta 
pomyśleć o łepszej reklamie dla stanicy. 
Bo chyba nie wszystkie koła o niej wie.. 
dzą. (war) 


bród" 


ła'
 w plerwlZym I wy- 
mienionych pOwlat6w: 
r bkti 
lrJUłW/c
"..ftrki:r
 
na brak urodzaJu - m6wl 
kierownik Janusz II)'mań- 
Ikl. - Zaszkodziła susza, 
która zatrzymała wegeta- 
cję. Do tej pory kopiliśmy 
dopiero 102 tony jagód i 11 
ton kurek. Większość la- 
g6d I w
zystkie kurki wy- 
sylamy na eksport. Baza 
eksportowa mieści się w 
S7czecinku. Dostarc:tyliśmy 
tam 80 ton ja.ód, które 
zostały wysłane do stalych 
odbiorców w Holandii, Bel 
,gli, Berlinie Zachodnim., 
Ceny są bardzo wYlokle, 
totei eksport bardzo Ilę 
oplaca. Dlatelo teł nie mo 
tem.y zrozumieć. dlaczego 
CRS I RSOP kt6re ni. wy- 
Iyłają towaru na zagra- 
niczne rynki, robią nam 
konkurencję I otwierają 
punkty skupu w tych la- 
mych miejscowościach, co 
my. Posiadamy pismo z Wy 
działu Skupu Prez. WRN, 
z którego wynika, że jedy- 
nie my jesteśmy upoważ- 


ka, informuje n.s o tym, 
jakie będzie zapotrzebowa- 
nie w l1astęPnYl'Jl roku. Co 
z tego, skoro nie wszystkie 
drzewka są odbierane, a w 
tym pnypadku możemy do 
magać Ilę jedynie zwrotu 
połowy wartości towaru, 
- Indywidualni nabyw- 
cy, potrzebuj_cy niewiele 
drzewek. rebią zaj{upy w 
sklepach RSOP... 


6 tys. zmarnowanych 
drzewek 


- Pomimo dobrych wa- 
runk6w, malo kto w woje- 
wództwie chce lię zająć sa- 
downictwem. Rolników nie 
ma kto przekonać, że to się 
opłaca. Oczywiście sad wy- 
maga sporo troski, ale przy 
nosi też znac:tne dochody. 
Zres:ttą co tu mówić o nie- 
chęci rolników do sadow- 
nictwa. Państwowe gospo- 
darstwa rolne też nie wy. 
konują swoich planów w 
tym zakresie. Okręgowa 
Centralą Nasiennictwa O- 
grodniczego i Szkólkarstwa 
w POlnaniu, przyjmująca 
zam6wienla na nasze drzew 


. 
.... Do KSOP m-ł\'ly Iporo 
zastrzeżeń. Przede wazYlt- 
kim spółdzielnia WYIQ!łCZI 
sobie zbyt niskie plany 
spr:ted.ży drzewek I krze- 
wów. A kiedy je wYkona, 
nia chce brać od nu wię- 
cej, Poza tym nie jest przy- 
gotowana do sprzedawan,ia 
drzewek. Każde ź nich po- 
winno być dołowane tym- 
c:tuem stoją w maluy- 
nach, Idlie usychają im leo 
rzenie, 
- Co robicia. by nie po- 
wtórzyła się sytuacja z pa- 
leniem wyhodowan
'ch z ta 
kim nakładem drzew? 


nlenl do Ikupowania jaled 
na terenach, kt6re wymie- 
niałem. Nikt się z tym nie 
liczy. Po co więc wydawa- 
no takle oświadczenia? Tu 
nie chodzi o Itraty przali- 
siębiorstwa, bo plany I t,le 
wykonamy. Szkoda d.wlz. 
Zalranlczni odbiorcy leu
l, 
od nas katdą Ilość śwle. 
żych jagód. . 
- Co się dzieje z tymi. 
których nie wysyłacie Za 
Iranlcęł 
- Jagody i kurki dost,,- 
czane są do przetwórni w 
Jaatrowiu. Tam wytwarn 
Ilę kompoty, marynaty i 
również wszystko kieruj. 
na eksport. 


1- 


(war) 


XXX LAT LWP 
- KOŁOBRZEG 73 


D"'I' J ' n ,odz. Ił w ,.11 ken 
farancy nej Prezydium PIłN ... 
KOlobrze,u naltlłpl otw.rcil 
Okr.llowr! Wyst.wy Fllltell,ty 
czn.j "XXX I.t LWP - Kole.. 
brze, 73", zorunlznw.n.j .11 
uczczeni. 'O-leci. LudoWI,Ct 
Woj,k, Polskl'lo. N. wyst.wl. 
eklponow.ne bCdlł 32 zbiory 
fll.tellstyczne z c.le,o wojl- 
wództwa. 
W 4nlu ntw.rcl. wyst.wy u- 
rZlłd Pocztowo-TeI.komunllrl- 
cYJny Knlobrzeg I bedzle ItO"- 
wal okolicznościowy kalownlk, 
zaprojektowany przez artYlt, 
plastyka JerzelIn N8rczyńskla- 
g,o z Warszawy. Wydany tet zo 
stal kataloll wystawy. (r) 


- W województwie po- 
znańskim, gazie Jest trauy- 
CJIł &adOVvlliC1Ydł, me bY10- 
by kłopotow. U nas 
"I.l'a- 
my siE: o to, by każdy, pra- 
cowników peceerów kupił 
kilka dr:teweK do sweio 
ogródka. Posiadamy o(jmla- 
ny. które nie wymagają o- 
pryskiwania. Zainteresowa- 
liśmy instancję partyjną 
naszymi problemami, sl'o- 
dziewa my siE: pomocy. W 
tym 'roku będziemy' mieli 
80 tys.' drzewek. Moiemy 
mieć 120 tys. i wlecej. Sta- 
ramy siE: o nabywców. Po 
drzewka I krzewy moina 
sLę zgłaszać także be:tpo- 
średnio do nas. Mamy wie- 
le odmia!1 jabloni, Irulz, 
czereśnI. śliw. wiśni. brze- 
skwiń i moreli. Nie byku- 
je truskawek. agrestu. pa- 
neczek. 
- Jaki motecie przed!ta- 
wić dowód. te te drzewka 
s_ rzeczywiście w dOQrym 
gatunku? 
- O-tym można si. prze- 
konać w naszym 300-hłk- 
tarowym sadzie. Pi_knle 0- 
wtJcuje. A j.błka, sruukl, 
śliwki I wiśnit' ku
ują od 
nu :RSOP. MHD, "Las", 


" 


y' 


(war) - , - 


,.pOTRĄCENI E" 
Z URLOPU 
''''}"POCZYN KOWEG l 
NIEDOPUSZCZALNE 


" 


W. S.. Drawsko: - W 
aa.snm zakładzie pracy 
zornnlzowany był w br. 
mistrzowski I czeladniczy 
kurs podw
'ższenla kwali- 
fik,,
jl. Po zdanym elza- 
ntlnle zakład pracy mnie 
I kolegom uezęszcza.\lł- 
nm na kurs nie h'lko nie 
upłacił za cztery dni 
,. olnego udzlelon
"o na 
erzamlny. ale oświadczył, 
te potrąci te dni z urlo- 
pu w
'poczynkowego. CI)' 
ałus}l1le? 
Zgodnie z przepisem 
 4 
ust. 5 pkt 3 uchwaly nr 327 
:rt. M. z 16 VIII 1957 r. (M. 
1'. nr 3;p 968, poz. 22) pra- 
cownikom delegowanym na 
kursy podnoszące kwalifi- 
kacje zawodowe przysłu- 
guje zwolnienie z pracy z 
zachowaniem prawa do wy- 
nagrodzenia za czas nie- 
IbE:dny dla umożliwienia 
udziału w zajE:
iach. 
Skoro zatem udział w 
egzaminach wymagał 4- 
dniowego zwolnienia z pra- 
cy I zaklad takiego zwol- 
!lien
a udzielił, za dni te 
przysługiwało wynagrodze. 
nie. Bezpodstawne jest 0- 
iwiadczenie zakladu pracy 
te "potrąci" udzielone dni 
zwolnienja z przyslugują- 
cego Panu urlopu wypo- 
c:zynkowego. gdyż obowią- 
zujące przepisy nie dopusz 
czają możliwości "potrąca- 
nia" dni nieobecności w 
pracy (zarówno usprawledł! 
wlonych jak I nie uspra- 
wiedliwionych) z urlopu 
,wypoczynkowego. 


(Jabł-kr) 


" 


ZAOPATIlZENIE 
EMEIlYTALNE 
B. R.. Słupsk: - Prze- 
pracowałam T lat. Później 
ze WZllędu na zly stan 
zdJ'8wla nie pracowałam. 
Czy mOlłabym ubierać 
Ilę o emeryturę? 
Uprawnienia do emerytu- 
ry uzależnione są od osiąg- 
ni(cia wieku emerytalnego 
(tlla kobjety 60 lat, mę:i- 
c:zyzny 65 lat) oraz od 
fJliągniE:cia bdpowiedniego 
ckresu zatrudnienia (20, 25 
lat). Dalszym warunkiem 
jest, by osiągnięcie wieku 
emerytalnego przypadlo w 
czasie zatrudnienia lub nie 
flóźniej niż vJ 5 lat po usta 
nlu zatrudn
enia (z wyjąt- 
kami dla osób o dluższym 
.tażu pracy). 
W rozpatrywanym wy- 


PASAZER 
..INDYWIDUALNY" 
I..WYCIECZKOWICZE" 


.. 


16 bm. wracałam z Ko- 
.
alina. Po przyjeździe do 
Słupska mu
ialam jechać 
jeszcze 40 km w kierunku 
Jilytowa. Już o &od;:. 17'nie 
bylo w kasie biletów na 
lutobu( relacji Słupsk-By 
tów puez KOłczYilowy, od 
jeżdżający o godz. 18.30. 
Kasjerka poradziła mi, by 
Iwrócić się do konduktora. 
qodz. 18.30. Na stanowi- 
.j{o zajeżdża PKS. Konduk 
tor zawiadamia. że w pier- 
wnej kolejności wchodz
 
J>osiadacze biletów. I co się 
fJkazuje: miejsca zajmuje 
3S harcerek i harcerzy i już 
wszystkie miejsca sied
lIce 
są zajęte. Konduktor grze- 
cznie zaprasza do wsiada- 
nia, lecz tylko na miejsca 
Itojące. CÓż robić - trzeba 
jechać - wśród wsiadają- 
cych są przeważnie osoby 
Itarsze, robotnicy, urzędni- 
cy, kobiety. Nikt z mlqdych 
hll!'cerzy nie kwapi się 
miejsca ustapić, nawet na 
J>rośbę niektórych osób. Od- 
mawiają nawet kalece. któ- 
ry wracal ze szpitaJa po 
1r('7.en'u zlamsnia obu n6g. 
"My ter. płacimy" hrzmi 
f!dPJowiedź rArCtl'l'7:-'. Tejl;l'I7.. 
)!:a1ekp. w
oółnodr6żni pod- 
trzymvwali prze
 tras,,! 40 
km. Ollladalam audycje te- 


pa'dku emerytura wiec nie 
przyslUiuje. Rozważyć jed- 
nak można ewentualnie 
rentę inwalidzką. Prze- 
siankami uzyskam a tej ren- 
ty III: nieLdolnosć do pra- 
cy. powstała w czasie za- 
trudnienia lub w Ciągu 1.5 
roku po upływie okresu za 
t.'udnienia, oraz okres za- 
trudnicnia wynoszący 5 lat, 
dla osób, które ukończyły 
30 lat. Gdyby zatem wyka- 
zała Pani .poza okresem za- 
trudnienia fakt inwalidztwa 
we wskazanych terminach, 
to miałaby Pani prawo dl) 
renty inwaHdzkiej. Zw_a- 
żywszy jednpk, iż okres Pa- 
ni zatrudnienia przypada 
na odległe już lata obawiać 
siE: należy. że nie b
dzie 
Pani w stanie wykazac, że 
inwalidztwo datuje się rów- 
nież od tamteio okresu. 
Ewentualne starania o 
rentę można podjąć w Za- 
kładzie Ubezpieczeń Spo- 
łecznych - Oddział w 
Słupsku. 


(kam) 


I 
informu. 
-ję
 
:::=z::; radzfiny 


INW ALIDZTWO 
DZIECKA 
_ A UPRAWNIENIA 
UBEZPIECZENIOWE 
C. G., Swldwln: - C6r 
ka, licząca 18 lat, od 13. 
roku tycia choruje, nie 
uClY się I pozostaje na 
wyłącznym moim utrzy- 
maniu. Dziecko zaliczo- 
no 110 III Irupy InwaUdl 
twa, Jednak ..kład pra- 
ey odmawia mi Wypłaty 
"lUku rodzinnelo. Czy 
, .. ddeek.u &KUIIUIU_. bez- 
płatne Iwiadolenia W na. 
turze' Jakle I" I..nle 
uzyskania przel c6rkc .. 
trudnienia? 
ObowIązujące przepisy 
(rozp. R.M. z 17 XI 19M r. 
- Dz. U. nr 64, poz. 379) nie 
zezwalają pnyznać na cór- 
kę zasiłku rodzinnego, któ- 
ry w zasadzie nie przysłu- 
Kuje na dziecko w wieku 
powyiej 18 lat, nie uCZE:SZ 
czające do szkoly. Jeżeli 
jednak dziecko stało się In 
walid, I lub II grupy w cza 
sie, kiedy zasiłek na nie 
przy.ługiwał, to, nal!!ży się 
on nadal 
ez względu na 
wl'ek dziecka, aż do' usta- 
nia inwaiidztwa co .
j. 
mniej II grupy. 


lewizy jnll ze zlotu harcerzy 
we }'romborku. Widziałam 
promiennie uśmiechnięte 
twarze. W samochodzie też 
byli harcerze - podobno z 
Lodzi. Na ich twarzach wi- 
działam też uśmiech - ale 
pełen ironii. 
Uwaiam, że kasy PKS 
nie powinny wydawać zbio 
rowych biletów wyciecz- 
kom, które powinny otrzy- 
mywać osobny autokar. 


M.'\RJA MJSZKE 
Borzytuchom 
pow. Byt6w 
Tu..lJrma 


 


MAł.A IlZECZ - 
DUZY WSTYD 


Zwracam się ze .prawą 
błahą, którll . jawałoby .ię 
mÓlłby załatwić dozorca - 
czyli tzw. "gosDodarz do- 
mu". Chodzi mianowicie o 
naprawienie punktu świetJ- 
nego na klatce schodowej 
W październiku ub. roku, 
kiedy to po raz pierwszy 
zwróciłem się do ADM o 
tę na!JrBwe. otrzymał@m N
 
powi@dź. te ,.Jl"
t bardu 
duźo prac I eJektryk je
t 
bardto zajęty". Gdy 1'1) kll- 


Nie podle&sJą natomiast 
dyskusji uprawnienia córki 
do iwiadczet1 leczniczych. 
Odpowiedniego wpisu do I
 
gitymacji ubezpieczenioweJ 
dia członków rodziny praco 
wnika dokona Oddział 
ZUS w Słupsku. .w poda- 
niu o dokonanie powyższe 
11;0 wpisu winien Pan powo 
łać siE: na orz£'ezenie komi- 
sji lekarskiej do spraw In- 
walidztwa i zatrudnienia, 
podając numer sprq.wy. 
Zaliczenie córki do III 
grupy inwalidztwa świad- 
C'LY o częściowym narusze- 
niu sprawności organizmu 
i ograniczonej zdolności do 
zarobkowania. W tej sytu- 
acji uważamy. że mogłaby 
ona podjąć pracE: w warun 
kach chronionych (spółdziel 
czość inwalidzka) wagJęd- 
nie wykonywać pracę cha- 
łupniczą. której rodzaj na- 
leży uzgodnić z lekarzem. 


(L-kr) 


IlYCZAł.T PRZYSł.UGUJE 


8. K., Jastrowle: 
Mieszkam W Ja.trowlu, 
a pracuję w ,,
Iostostalu" 
gdańskim. Obecnie prac u 
j, na budowle w Szcze- 
cinku. Wyjeżdżam auto- 
bUlem o 5.55, a wracam o 
11.15. Zakład pracy nie 
wypłaca mi ryczałtu za 
[Jojazd twierdząc, że do 
Szczecinka jest tylko 39 
km I nie ma pełnej Rodzi 
ny jazdy. Czy słusznie? 


Odmowa wypłacania Pa- 
nu ryczałtu w związku ze 
straconym czasem na doJa- 
zdy do pracy jest bezpod- 
stawna. W myśl przepisów 
ł 4 ust. l protokołu dodat- 
'kowelo z 25 VII 1972 r. do 
układu .zbiorowelo pracy 
w budownictwie pracowni- 
kowi czasowo przeniesio- 
nemu, który ma możność 
codziennego powrotu do 
miejsca stalego zamieszka- 
nia (zakwaterowania) przy- 
sluguje ryczałt w wysoko- 
ści 10 zł d7.iennie, jeżeli 
czas przejazdu do pracy i z 
powrotem publicznym środ 
kiem lokomocji lub środ- 
kiem transportu przedsię- 
biorstwa, a w razie Ich 
ra 
ku - czas dojścia pieszego 
- przekracza 2 godziny. W 
Pana pr
ypadku czas prze- 
jazdu I czas dojścia w o- 
bie strony przekracza 2 &0 
dziny dziennie, a zatem ry- 
czalt przysługuje. 


(A. J.-ki) 


ku tYlodniach zvJtóciłem 
się ponownie, dowiedziałem 
się, że "elektryk jest w 
wojsku". Zaniepokoiłem s
E:, 
bo może on wróci dopiero 
po dwóch latach? Gdy po 
upływie pewnego czasu 
znów przedstawiłem całą 
sprawę telefonicznie dyrek 
torowi MPGK, uslyszalem 
w sluchawce: "dobrze, do- 
brze, zrobimy". W dniu 9 
marca br. zwróciłem się li- 
stem poleconym do dyrek- 
tora MPGK. Do dziś list 
pozostał bez, załatwienia i 
bez odpowiedzi. 
W bloku nr 7 przy ul. 
Wolności mieszkam od 1968 
roku i wszystkie opłaty u- 
Iszczam bez wezwań -i po- 
nall!leń. Mam chyba prawo 
"''Idać. aby dyrektGr MPGK 
,,/ Zlocieńcu zaczął cenić 
własne sI Owo i należycie 
wywiązywał sie ze swych 
ob'owil\zkóW wobec lokato- 
rów! 
Zastanawia mnie tylko, 
czy takimi drobiaz!{ami ko- 
niecznie trzeha uprzykr7Bć 
tycie Innvm' rzv trzeba 
się odwolywaf aż dn 

"ety 
z prośbą o interwencję? 


)t. WV".....,."WICZ 
Zloeienlec 


O.powledll na Pll.t.wlo- 
ne przez Czytelnika pytanie 
oczekujemy od l\1PGK w 
zteele6cu. 


ł ..N.
; 
.;
 
 
 
 
 
.
.

;;;;.M.I
;.J.U
.;;;;;. ł 
. . 
; . 
i ŁADNĄ, TANIĄ I PRAKTYCZNĄ i 
t uszyjesz samodzielnie : 
: z najmodniejszej bawełny posługując się : 
. specjalnie opracowanymi przez ,,
wiat . . 
. Mody" gotowymi wykrojami. 
: : 
: Wykroje te otrzyma.. bezplatnie w formie upominku od i 
i' ZJEDNOCZENIA PRZEMYSŁU BA WEŁNIANEGO : 
i przy zakupie tkanin bawełnianych w następuiqcych sklepach tekstylnych, 


1. WAtCZ, ul. Bydgoska 5 
2. KOSZALIN, ul. Zwycięstwa 26 
3. StAWNO, plac Zwycięstwa 1 
4. KOtOIRZEG, ul. Dworcowa 6 
5. SZCZECINEK, ul. 9 Maja 16 


6. StUPSK, ul. t Marco 4 
7. SWIDWIN, ul. , Majo 27 
8. ZtOTOW, ul. Wojska Polskie.e , 
t. DRAWSKO, ul. SwlerClewlkielo I' 
10. BIAtOGARD. ul. Bieruta 35 


. K-262/B t 
.- ....... ............ ................. 
lii!!!!ii!iI!!!!i!!iii!ii::I = I==:I5!E3!5I!i!!!1E!!!I_I- 


SP.ROSTOW ANIE 
W dniu 25 VII 1973 r. 
w ogłoszeniu 
PP TOTALIZATORA 
SPORTOWEGO 
za kra dl się 
poważny błąd. 
Winno być: 


MAŁ Y LOTEK 


a nie, 
jak mylnie podaliśmy, 
Maly Totek. 
Za pomylkę Grających 
PRZEPRASZAMY 


CIY wIiq/eś jui udIia/ 
w ..KONKURSIE LETNIM" 
SGL "Gryf" 
CIeka na Ciebie 


SAMOCHÓD SKODA 


I wiei. nagród 
rIeczowo'pienlllinych 
FunduSI no glównq 
wygronq przekrocIyl 
350 tys. zł 
K-2707 


Podaje si. do wiadomości 
PT Klientom, ie 
KOMIS ZURT 
w Koszalinie 
ul. Zwychłst)No nr 29 
w dniach 
od , do 30 sierpnia br. 
I powodu 
urlopu pracownika 
BĘDZIE NIECZYNNY 
K-2710 


ZGUBIONO dDla . VII U r. (pozo- 
.tawloDa w tak.óWte teczkę) z za 
wartości. plomoownl
v KI': Siu 
I karty cwarancyjDej .yr.ny 105. 
Steran Babiak. SluP5k. 8ąn.rh' 
11 
8. OP-U!! 
DYREKCJA Państwowej/o Tech- 
nikum M.chanizarji ROIDlrtwR ... 
Awldw!!!I. zcla.za zcublenle legl- 
1)'macJI .zkolDej l.enka Pol pkow- 
.kleco. K-l70J 
PRZEDSIĘBIORSTWO Produkr.Ji 
Pomocniczej i Montaty Budownie 
lwa ROllllcJe.o FII.z.lin lIniew

- 
nla zgubienie zaświadczenia reje- 
Itraejl Dr U/U na światlokollia r- 
ke o n. tabr. 
1U. Wyd.rp. nrzpz 
Dvlecaturę OUKPPIW w Ko
uli- 
Die. K-1101 
OSRODEK Szkolenia Motorowe
ą 
PZMot. w Koazalinle IIny,lmule dO 
datkowI zapllY n. kursy 'derow- 
rów kat. A pIU' R, C. Koszalin. 
ul. Kaszub.ka 2J. tpJ. lU-51. Jedno- 
e
e'nl. OSM K017alin dokonuje Ja 
liliów na kurs Ikei- 
ci. przez Krystiana M. asobo1O'. 
,kod. "'1'ldl. na Dobńl'!Z€ uderz.- 
jae w IIIta
y tam pleft 4rl'l...l. 
Dwie paaaterki Pllj
."u doznałv o- 
I'ólnych n"rdeft C.I'I I zo
tlłY 
przewlezion. do azplt.1a w "'RW- 
BI.. Iwojl 


Dofkliwe skufki 


* PIWNICZNA POWODZ 
* PIORUN 'tRAFIŁ W KOMIN 
* \\CZAbO\łISKA BEZ PRĄDU 


Burza z ulewą, która przeszła wczoraj nad miastem I po- 
wiatem wycządz.ła wiele szkód. Od wczesnego rana przy- 
stąpiono do najpiln,ejszych napraw., 


sie deszczu będzie on spelniał 
swoją podstawową funkcj
. W 
razie pogody dach slużyć bę. W Zakładzie Energetycznym 
d7.ie jako ekran filmowy przy od rana panowała pelna mo- 
stosowany do wyświetlania 0- bilizacja. .t'GSzczcgóine zespoły 
brazów na taśmie 70 mm. naprawcze k:erowano w teren, 
Drugi etap. bud
wy' zakoń- przyjmowano kolejne meldun- 
czony zostante 
Iosną przy
 Iti o uszkodze!1iach. 
szl
go roku. T
.zec1a. faz
 rea!l _ Nie mamy jeszcze peine- 
zaCJl inwestycJl obeJmuje bu.- go rozeznania w rozmiarach 
dowę dachu nad trYb
nam: szkód i dopiero spodziewamy 
Prace te przeprowadzono . za I się naplywu melaunków od 
staną naJprawdopodobmeJ w mieszkańców, bo rano nie mie 
roku 1975. liśmy łączności telefon:cznfj 
Na budowie zastaliśmy przed z miastem - mówI kierownik 
st
wicieli wład
, łdministra- rejonu, Jacek Zawadzki. - 
cYJnych Koszallna: zastępcę Przede wszystkim zadbaliśmy 
przewodniczącego Prez. MRN o zakłady' i w zasadzie teraz 
- Jana Zdunka i kierownika I (godz. 11) tylko TOS nie ma 
Wydział? K.uitury 
 Ryszar- jeszcze energii elektrycznej. 

a Derltńa
lego, kt6rzy. ż
wo Oczywiście, mówię o wysokich 
lnteresowal1 się przeb1eglem I napięcjach. W powiecie zosta- 
prac budowlanych! a p
zede I lo uszkodzonych wiele Sh1- 
wszy'tkim stratam1 wymkly- 
mi z ,powodu kaprysów aury. H::
." 
dowie wzrasta 
z godziny na 
godzinę. 
Wartość ko- 
szalińskiej in- 
westycji wy- 
niesie 18.291 
tys. :z.l. Jej 
koszt, dzięki o 
fiarnej posta- 
wie spoleczeń 
stwa Koszali- 
na, które aktyw 
nie pomagalo 
przy budowie, 
jest jednak 
znacznie nit- 
lZy. 


pów, a sieć jest pczrywana. 
\\' czas(,wiska linle&cle. l\1iehlu 
i 
arbinowo nie maJą prądu. 
40 ludzi I cały sprzE:t JeSt w 
teren:e. Naprawiam,). spoazle- 
wam siE:, że do połuanra doko- 
namy niezbędnych połączeń. 
\\' MleJsk,m Prze<4sięblor- 
stwie WOdOCiągów i KanaU- 
zacj1 kierowniK Wydz. Pro- 
dUkcji i Eksploatacji, S\al1i- 
slaw Zabłocki podkre$W, że 
na wielu ulicach są zbyt male 
przekroje kanalów burzowj (;11. 
W rezultac:e na niektórych 
ulicach WC da spawodowala 
powódż w piwnicach. \fi Itjlku 
przypadkacl1 srodze zem!;cilo 
się pOlcs'.awianie zatkanych 
wpus .ów. W czasie burzy wo- 
da naniosła na kraty scieko- 
we piasek i żużel, hamując 
SPiJ w wody. Ta lata slll w.ęc 
00 p1wnrc. Na ul. WOjska 
Polskiego, gdzie do PIWl1ic 
wlała Się woda z kan alu UliCl- 
nego, naJpierw skierowano 
ekipę MPwIK. Ratewano rów 
njeż teren amf:teatru oraz 
ujęcie wody dla miasta. I tu 
wszyscy ludzie oraz cały 
sprzęt skierowano do akcji ra- 
town;czej, aby do minrmum 
ograniczyć skutki powcdzi. 
Strażacy zostali skierowani 
do pompowama wody z tere- 
nów zaKładowych. lani od 
rana byli zajęci, bo woda 
waZleraia się do niżej pełoz!)- 
nych terenów. 
Aby wyczerpać "piwnicz- 
ny" temat, na.e.:.y wspofonieć 
rOwntez o zalaniu wie. u bu- 
dynkow: - Mamy 3
 zgtosz.E'- 
nia w adeemach, ale np. w 
przypadku ul. MariahskleJ 
mewunek odnosi się do w$Zyst 
kich domów. Najbardz.iej u- 
cierpiały budynki również 
przy ulicach: Dzieci Wrzesiń- 
:;1ttch i Drzymały - mówi....dy- 
rektor MZBM, WładYlla w 
Ottomański. - Pomaga nam 
MPGK. 


(It) 


UW AGI RADNEJ 


Chcę 'erdeCtnie podtięko- 
wać redakcji ta publikację na 
t'Tn(1t Ctysto
ci mia,ta, Wę- 
drując po 'ulicach, staram się 
do,trtegać, co jesicze jest do 
talatwienia, do zrobienia. 
Jako radną. Miejskiej Rady 
Narodowej i dłuaoletnią miesz 
kankę Ko,zali1t(ł 'Cieszq mnie 
uwaai przyjezdnych, że mia-. 
sto jest schludne i czy,te, ie 
widoczne są efekty dłuaofalo 
wej kampanii porządkowej. 
Ale jeśli teraz mówimy o "li- 
,kim już Festiwalu Chórów 
Polonijnych
 je
li chcemy rze 
cZ'/lWi
cie mieć Koszalin przy 
aotowany "na wysoki połysk" 
to musiml1 wlożyć jeszcze ,po 
ro pracy. Proszę zwrócić uwa 
gę na ulice przelotowe, gdzie 
aromadzi się najwięcej 
mie- 
et. Na ul. 1 Maja chodnik jest 
wprawdzie zamiatany, ale 
pod lawkami t w kalużach 
wody po ostatnich deszczach 
widzi 'ię 'poro niedopalków, 

mieci. 
Od ,trony ul. A. LamIH'/'IO 
pl'ty amachu Klubu MPiK 
jest tzw. ka.!fta, telefoniczna 
,(nie wiem, j4'1t $ię to facho- 
wo Ml'YW4). Za niq jest tbior 
nik ,mieci. które sterokQ stru 
"4 wyplywajq na chodnik. 
ltozm4wiałom z mie'zka1\('II- 
mi sasiadujql"l'.qo domu, kM- 
rzyjui zwraca!! uwal7ę kieraw 
nictw1/. Klubll MPiK. Nip.!Rtetll 
bez ,kutku,. Czy naprawde w 
każdym prz'IJt7!Jc1k.t trzeba 
1J>skaZ'/lwać palcem? CZV' nie 
'POWi?Uto ,bll
 t4k. że W
Z1J,
CI/ 
('zu,ipmll .
{e OMMda.,l'za""i "";(1 

ta. o<'1'Mwiedzialnymi za jl!r;o 
wvelQd? 
J)li kilkanaście "azy zwra- 
calam ,ię do kierotl'ników i 
dyrektor6w w podoonl/ch spra 
wach. Jeden, to nawet nie 


kłania l mi się przez dwa lata, 
ale... porządku nie zrobił. Będę 
nadal wytykala te zaniedba- 
nia. Jeśli zaś chodzi o "rozpi- 
jalnie" koszalinian, to na ten 
temat zabieralam głos na se- 
sji MRN, ale bez widocznego 
skutku. Mówi się, postuluje, 
a czas leci. ludziom opadajq 
ręce, spoleczeństwo cierpi. Z 
wyrazami uznania za wa,
zą 
dzialalność w I spra'l,ach gos 
podarności i porządku 


AN AST AZJ ASICZEK 
radna MRN 
on REDAKCJI: jeśli cho!!z: 
o tzw. "rozpi,jalnie". to kilka- 
kl"<'>tnle zablerRiI
mY 1110' na te- 
mit b.robusu n. ul. Łużyckiej 
Bez 
kutku. ool':!obnie jak bezsku- 
tee2:nie Wydział Handlu Pr,,;w- 
d:um M!lN star. Ble l>Oorawić 
m 
sytua,c,!ę. Rzeezywiśele, tr.ei n. 
tym ml
,to. traca rOdziny. a ,pra- 
wy ,jeucz. nie rozwiązlno. 1>: 1- 
czego? 


leI) 


Nawiasem m6wląc, wczoraj 
okazalo się, że nie cały sprz-:t 
był gct6w do natychmiastowej 
akcji. A naprawy zajęły nieco 
czasu, co opóźniło podjęcie 
bardzo pilnych przecież robót. 
Bezpośrednio do redakcji 
naplynęły meldunki o zalanru 
wodą domu przy ul. Młyń- 
skiej 54. Pode. bnie uClerpial 
hotel "Jałta" i kilka budyn- 
ków na osiedlu Tysiąclecia. 
Zanotowano także wiele 
(99) przecieków w dachach. 
W bardzo trudnej sytuacji zna 
leźli się mieszkańcy lokali za- 
stE:pczych przy ul. Swierczew- 
skiego. Dom jest nowy, ale 
cały dach przecieka i mieszka 
nia zostały zalane wodą. Już 
wczoraj praccwnicy adeem6w 
przystąpili do ustalania szk6d 
w dachach, aby zaraz po po- 
prawieniu się pogody dekarze 
mogli poQJąć naprawy. 


nawałnicy 


Gwałtowna ulewa z wy- 
ładowaniami elektrycznymi 
na szczęście nie spowodowala 
innych strat. W dom przy 
u!. Gwardii' Ludc wej l tram 
wploawdzle piorun, ale skoń- 
czyło się na zn iszczeni u Korrll- 
na i zrzuceniu dachówek. Lo-' 
katarzy nie doznali obrazell. 
W sumie miasto poniosło 
duże straty, uszkodzeń jest 
w:ele ale - i to jest warte 
pcdkreślenia - od wczesnego 
rana zaczęto je usuwać. Wc 
wszystkich przedsiębiorstwach 
gospodarki komunalnej zapa- 
nawala atmosfera pełnej mo- 
bilizacji. 


* 


W meldunkach z p('Jszczeg6l' 
pych przedsiębiorstw podkrt'- 
ślano. że najpierw trzeba było 
się zająć zakładamj produk- 
c.YJnymi. Mieoszkańcy mc::.gą 
czuć się pokrzywdzeni takim 
obrotem sprawy. Ale.. za- 
brakJo energii elektryczne) 
m. in. dla Okręgowej Sp61- 
dzielni Mleczarskiej. Gdyby 
n;e bardzo szybka naprawa 
uszkodzeń. zaklad nie m6głtJy 
dostarczyć miastu swoich wy- 
robów. I tak spótniono do- 
stawę śmietany, bo - mUDO 
wysiłk6w - nie było można 
odrobić czasu utraconego przy 
musowym postojem. (el-et) 


ClłłNIK WARZYW 
I OWOCOW 


nzislaJ wcht>dzi w tycie kole
 
ny cenn:k warzyw i owoc6w. PCI- 
logum zlemnl'1c6w wczesnvch 
kosztuje 3.50 zł: burlk6w obcl 
nlnych - 4 zl: cebuli obcin.nej 
- 8 zł; kapu&ty wczesnej - 
,2C 
zł: marchwi obcina,oej - 5.SC zł; 
m.rchwl z n.ci. (oęczek) - 2.5" 
zł; (>ltór!
ów kwaszeni
k6w - 1 
zł. ogórk6w sałltowyCh - 4.5C d: 
p>mldorów krl!. - 45 zł. oomido- 
rów import - 35 zł: oierz' r..ło: 
I lat. - 52 zł. II ,at. - 38 zł. 
Kilo,rlm porzeczek - 13 zł. 


Poseł przyjmuje 


W sobotę (Z8 bm.) w collzł- 
nach 9-12 w lali Prezydium 
PRN w Koszalinie. pOleł Da 
Sejm PRL. Stanisław Włodar 
czyk. przyjmować będzie Ikar 
ci i wnioski ludnoścł. 


27 LIPCA 
PIĄ TEK 


Ci, c!uhM-f/ 


Apt.ka nr II, IIlac 1I0JOW81k6w 
.ł'. s. t.l. 150-71 


rłiJwv
 


MVZEUM ".C'REOLOGICZNO- 
HUITOR'\ l ZNE. 
. ulica ArmII Clerwone.! I' _ 
...¥Zl.....a etnBe.atlczna pt. ..Jam- 
00 I okolice" 
C;zynn. codzienni.. opr6co ponl.- 
Ullłk6w e. 11-1&. W. wtorki e. 
Iz.-I&. 
. ul_ BOlu.la..., U 15 - "rcbeo- 
10llia w malarst...ie I ,ratk. 
SAI.ON BW" łul. Plutowlkal _ 
Wy.tawa tk.nln)' arty.tyczneJ 
SAlON WYSTĄWOWY lU IJBU 
MPIK - WYltaw. mllarzy war- 
'7.wlkleb 
WDK c..la WyUlwBwa) - Wy- 
.t'WI pOkonkursowI tw6rrzołcl 
pami
tka..klej I ludowej woj.- 
1O'óll,Iwa ko'zlllńlkieeo. 
WPK tk.włlro)1I - wyst,wl fo 
lo,rlmc'lw .rt, fntne.aflk. "ntonle- 
10 Prob.jJd I Bydloazezy. 


I:J
 


ADRIA - W6dil Indii n TAIcum- 
sen (NRD. \. 11. pan. I - '. 1I.l0, 
t7,ł5 I 20 
KRY'Ił:RIIi M 'kino ,tudvJ.., _ 
Smi"'b .. clen1uołei f'''e.. L tl) 
- II! " 18 15 I 1030 
z"nSZE - tlel.clka KlD. Kon- 
Ia (japoń.ki. I. 11 pln.) - II n.Je; 
Mordf'7CV w Imieniu PlIwa Chan- 
eUlkl. \. 16) - " 10. 
MUZA - Tydzl.1II .za.I'
c6w 
(rumuftski. I. 11' - , 17.31 i 2t 
RAKIETA - 150 ni !rodzine 
lpobkl. \. 11) - " 17 I 11.31 
MŁODOSC f MDK) - Nie lubi, 
lIonledlialku Ipolakl .1. U) - ,. 
17.30 
ZORZA (SI.Mw) - WYzwoleni. 
IV I V CI. Ir.da.. I. Iłl 
MIEI.NO 
p ALA - Wujlsuk Wania Ira4l,. 
\. 11) 
HAWAN" - Wódz Indl.n Taa- 
cumaeh tNRD. I. 11. p.n.) 
JANTAR (I.UY' - Odatrul 
(VSA, I. (8) 
JUTRZENKĄ (BobolIce) - )to- 
p'rnlk (POliki, 1. U) 


PRZED URLOPEM... 
do magla! 


N IE, BYNAJMNIEJ nie chodzi o trening przed jazdą 
przepełnionym pociągiem czy autobusem. Oka%uje 
się, że wielu koszalinian
 przygotowując się do wy- 
jazdu n.. wczasy lub do rodziny. czyni w domu generalne 
porządki. Zapewne dobry to zwyczaj. 
-1 Od lat, a magiel elek- ca nie mogłam n.adqżyć z ro- 
trycrny nurm już 12. rok, ob- botą. 
serwuję to samo zja wisko - - Raczej, koszcliniankt...? 
mówi Stanisława Malinnfl)
ka - Nie. właśnie koszal;nia- 
- Koszalinianie masowo ro- nie, bo na;czę,kiej moimi kli- 
bią wielkie pranie przed świę entami - wbrew pozorom i 
tami i przed urlopem. W koń powszechnym opiniom - są 
cu. czerwca i na początku lip jednak mężcz1lini. Oni P1'ZI/- 
noszą do magla !)o
ciel j obru 
8Y, oni je też odnoszą do do- 
mu. A .
qdzq(' z fll('hoWI/('h u- 
wag na tem
t prania. coraz 
wfę('e; kO,ę7alinil'ln IIt,.,le poma 
rt'1 żrmom tJ) tej ciężkiej pra- 
('y dO'l'Y!()wej. 
- Tn ie,st r)()('ieszaja(,f!. Roz 
m.awinłem z kilkoma klienta- 
Słyszałc pani... mi. ('''wlIlq sobie m4glo1.OOnie 
na go"""o. 
- To 1asn.. w domu. na 
wą,kie; r1esce. ni" tJ)
I."ra.'u:le 
sif ",i"lki"h .,r2'e(2'
l' trrk 

11' 
'1'1,0. Jak tu, nil f/o"arrl t na 
wielHm 11'171.. maflZow1/m. 
- P1'atl';/? kl7idll 1'''''010;17 ,ię 

n c1.
;,( ktłł"'''m''
;e 
ni..,tZ'lI. 
JaR .ie.
t t ndhin""m po
osta- 
wion""", tu r?er2'1I? 
- T(I j
J7 ;'""'1 SI)1'IIWi'1. (':14 
!te"" ,..,.,,
(,;p!. ;"l! 'mi""" "rot""- 
Fot. J.' Patan nil r..ż" ....;p.ill"a""i. rJl). liII'! 

tf7li kli/>",.I "7p';'1-'IfI,H,.;.. ,le 
,t'ńe,ą?a I fldh;"¥,,;,; ,""ni" "u' 
...,." 
"",Jor.z,.,. J''''''''';'''ł'łt,..;"J. (ł--J) 


I ,j, 
..L 


...J'iOrU1\ ,trze 
li!. 


Glos nr 208 


Strona 9 


.................... ........
................ ... ..............., ........................
.....
..........""'...................... ',
...,;,,
 .....-.:... ........."'.....:...............:-:......."......-,-..-,...... 
.... ...................... _ ''-' ... .... .. .. _ -ł..... _ _ . 
' i ' "GLOS KOSZALIN""'" - o,..n Knm"'tU wOJ.woaIKIe.o 1'01..", ZJ.."nnua".! "UlU KOOOI",t'ze" tc'U."OIt KOI",lum R
lhk

 'o. - O, 7.wyc'e."... 117 1 131 tbutl,n." WRZZ} ,..... lI:al1lalln 1'el.foD)" i 
cenlr»la - II
'II f . 'I(CZ)' ł' w"lyltklml ..&tUaml . . wV,la,'kI"m M\eI5' 1"11" . I Pa rl ¥ In
1I1I1 '
clOI" '" ";II""'),
 I ,..k ,..IarIRt - U6.1! &a51t1' ea r.dak tli' a , ....,...'nel\
 I ''''UIIU" . H....lkcJI _ 243... DdR' PUlY), 
: I Dzlal Eko""OIira'.l)' - 843-13, DAlal I\III"Jakl IlUiii rerlłnnwv - 22'-81 R.dakcja no..,,» 'Ul "'11,,,111 la"'D
IC" ZOl' ł4
o51 _ lI.i., '!,. Ww
 t44l
 - ,..d.k'M "v torn , , 
, "G'.OIl !Ił liPM" ,,, - t1IIU
 2:\IIIychltl'" I, I ol
IrB ,..I.roll 51-95 I
.IPI !IIIQp,k "luro 0111......... 
"..HII....kl...1\ WvrlR....kl"'. Pr.."wf'." - ul, P.w'a ..I.".r. ..,. ,.t n....t !I-fh Itol..tln Wp'.tv Dl 
! pr"nllnl"r'l
 Iml....eclnl 'O,5D l' k\llllrtalnl - II l(. plllru
'ula - tli .ł rnrona - ,fił III pr;n)m"Ja ur
"dv 1'81,.'0..', lI,tńnllnf' "fi" ""...1." . ".'Ił.ar"r
 P"....I.lIlftnl.... Upn"."ec:hnl..,11 Pru" 
I I Kllatkl. WI?IIlk'eł" InfnrmacJI o .arunk.ell IIr.mtm.rlty uda'fllR'ja "'''..Ilkle plarCl, \IIIk "Rut"" I plICd" Wv",,,,", K....n"f..kl. W, aWDlet",o .ralOw, UW ....,..a _ &.t,łka _ allcb". allea p..ła 

 PIDdera na. O'Gtrala t.l.foale.... - ....n, u-J21 ao.ulta. TloClonol .ra.ow. ZAkł.d, Gr./lc.... Ko.ulln ul Alfr....1 1.IMn..o II. ,I 

,

,,-'-
----
 
 --,,-
-
.
-
-
,
'''''''''''''
 


, ,:" 
.

. 


O skutkach 
nawalnicy nad 
Ko!tZ'al;,nem pi- 
S
f!m,lI UJ dwńch 
informa('jll('h. 
To byla btot 
nie n.awalnica... :
 


" I 


[
 


...' 


,.... .. ' . . i.,.......... . . . .. . . . , ":. , ' 
. 
', ",'-.' 
'
... ",. .," 
.:
 .: 
...'/' 


i Jeszcze 


dwa 


medale 


-n żu d owcy 


na 


n a ; . . Y " ,. U . ? .." , : f.\ zy r m 
>,,/ \ ,. 
, .'ih 
'j w: J .c..V .. 


,. 
pallium 


Już po raz trzee! w tym tygodniu mamy prz}'jemność pl- 
uć o sukcesach diudowców. reprezentujących nas Da III 
Cgó'nopolsklej Spartakiadzie l\fłodzleży w Krakowie. W śro 
dE: późn}'m wieczorem zakOl1Czyły alę finałowe pojedynki 
w wagach piórkowej I półciężkiej. 
Wielki sukcestodni6sł JE. dały nam łącznie plcrwsze 
RZY WELANP ze słupskie- miejsce w klasyl'lkacjl woje- 
go Gryfa, który w wadze wództw. To dorobek, z które- 
piÓrkowej, będącej jedną z naj go możemy być w pełni zado- 
silniej obsadzonych w turnie- woleni. 
ju, zdobył tytuł mistrza Spar Nie wiedzie siE: nadal kosza 
taldady, a jednocze
nie mi- liniankom w finałowym tur- 
sIna Polski juniorów. Jerzy nieju piłki ręcznej. Oczywi- 
Wcland jest podopiecznym 4cie. sam udział w finałach jest 
trenera .Jerzego Lesia i jed- sukcesem. Nasza rcprewntacja 
nym z naj lepszych zawodni- oparla na zawodnic2.ka('h ze 
k6w mlodt'go pokolenia w kra Świd't'ina przegrała kOlejny 
ju. Mimo młodE'go wieku, !Tla mecz, z Krakowem - 10:13, 
on na swoim koncie sporo sul{ Do przerwy koszalinianki sta- 
cesów, odniesionych zarówno wiały dzielny opór renomowa 
w turniejach krajowych, jak i nym przeciwniczkom. Dopiero 
w spotkaniach miE:dzynaroJo- w końcówce, dysponujące lep- 
wych. szą odpornością psychicznq, 
Nie jest niespodzianką brą żywiołowo dopingowane pił- 
zawy medal Waldemara Ma- karki rE:czne Krakowa zdala- 
lIszewskiego. Zawodnik ko- Iy przechylić szalę l..wyci!;stwa 
s
alińskiej Gwardii jest człon na swoją korzyść. 
kiem kC1dry narodawej ł w W og6lnej klasyfikacji SF,ar 
gronie fachowców uchodzi na takiady na czoło wysun<;:i się 
",et za faworyta wagi p6łcięż reprezentanci War sza wy 
klej. zwlaszcza dzięki znakomitej 
Ekipa dżudowc6w Koszali- postawie w gimnastyce, :;dlie 
na odniosła w Krakowie spo- zdobyli większość złotych me 
ry sukces. Dwa 7Jote medale, dali. Tak więc pojedynE'k mię 
jeden srebrny i trzy brązowe d2.Y Warszawą a świetnie spi- 


Po długotrwałym kryzysl
, w wy 
nikli którel(o człuchowskl Piast W 
ciągu dwóch sezonów z liI(I okr.;- 
J;(owC'j ulegradowany zoslal do kla 
sy n. amhitny. odmłodwny zespól 
da,1p znów znać, o sobie. 
Pn bez
pelacyjnym zwycięstwie 
w r01.grywkach klasy A grupy 
szc7ecinecko-czluchowskieJ. któ- 
rych człuchowianle wciągu całe- 
/1;<> sezonu nie przegrali ani jedne- 
/(0 spotkania. rozDocz,,1i oni - za- 
kończony powodzeniem - marsz 
do klasy A. Po zwycięstwi.. 4:2 
nad zespołem Orła Walcz. Piut 1'0 
kona I ostatnio zespół LZS Kisl..lI- 
ce 3:2, cO dalo czluchnwian0m po- 
nowne prawo do uez
stnictwa w 
rozgrywkach klasy A. 
Ozlalaczy ambitnego zespołu nur 
tuj
 obecnie Inny problem. Decy- PROGRAM II 
zją Wydziału Gier I Dyscypliny 
OZPN zespól człuchowskl zakwall- Wlad,: 3.30. 4,30. 
 30 
'n 7.33. 
fikowano do /l;rupy I. w któreJ wy 8.30. 11.30, 13.30. 21.30 1'23.30 
stepują drużyny z miast położo- 
nych w północneJ cześcl wojew6dz 6.10 Kalendarz Radiowy 6.13 Dra 
twa. Przeszlo lOn km wyJazdy są blazgl muzyczne 6.33 Komentarz 
dla niezbyt bogate/l;o klubu bardzo dnia 6.40 Na swoJską nute 8.50 Glm 
kosztowoe. W zwiazku z tym ezłu nastyka 7.00 Mini-oferty 7,10 Solilo- 
chowianie woleliby występować w ci w repertuarze oopularnym 7.33 
/l;ruple II rozl(ryw..k wrn z dru- Przed pierwszym dzwonkiem w 
tynaml "polur1nla". WYdaje się, /l;mlnneJ szlmle 7,4S Poranna pozy- 
te wniosek dztalaczy człuch'ow- tywka' 8'.3
 Studio Młodvch 8.43 Mu 
.klch je. t w pelni uzuadnlony. Ze z'yka spod ,strzeC'hy 
,OO' J, Ph Ra- 
spM z Czluchowa. miasta połoto- m..au: II Suita z baletu "I"os Pa- 
n..go w poll1d"lowej c7.ęścl wo,I!'- lad!ns" 
.20 ł.ódzkl kołnwrotek mu 
w6dztw.. wiplen wyst..pować w zvezny 9,40 Ola orzl'dszko!l I d7.I..- 
/l;rupie 7.esl'olów z "poludni.". Do clńców wiejskich: ..7.łotv miesiac" 
grup
 I motna n.tomlut pr7.p.KU- 10,00 Znaki czasu. ..Mo,la antoblo- 
nąć któraś z drużyn powl.tu IZcze 
 gra U,," _ montat W . spomnleń Ch, 
clneckiego. j ChaplIn. 10.30 ..Służąca pRnlą" _ 
oop.ra buHn w 2 8kłach 1I.3S Po- 
Ktęp w gOBpndarstwle domowym 
11.43 Melodie lubuskie 12.03 Duet 
fortepianowy t. Galon .. I. Ska- 
,bar 12.20 Ze wsi I o wsi 12.3S Kon 
cert dnia 13,3S SP.rce I szpada: 
"Siad uglnlonej ka1'llw.ny" - 
fra/Cm. pow. 14.00 WIęcej, lepiej, 
taniej 14.U Tu Radio Moskwa 14,33 
Koncert Orklestrv PRITV w Kra- 
kow!.e 15.QO Rądl'oferlt: w kręJlu 
przy.lacl6ł 
S.40 Amatorskie zespoły 
przed mJkrnfonem 18.no Alfa I Ome 
lila 16.15-17.00 Dzień dobry. pIerw- 
sza zmiano 16.13 
strac!a mło"ych 
mnz"ków - ko.,"ert 11,43 War.ząw 
.kl 'Mp.rkury lfi,S8-IR.20 Program 
W-MOR-TV 18.
0-19.00 Program 
Btl'reofonlczny 18.20 Ra"lowy tl'r- 
mlnarz muzyrzny IR,3n Ech. dnia 
18.40 Antena oowatorów I
.OO Stll- 
"lo Młodych 19.13 Tf1z:vk niemiecki 
19.30 Koncprt z nRJ!r.ń Orkie.try 
i"y01 fonicznej Fl1hlrmonll Nowo- 
jor.klf1j orąz Chóru I t.on"vń.ldej 
Orkll'strv Symfonicznej 19,110 Dv- 
skusja literacka 21.23 Tpm.ty K. 
Knmedy 21.50 WIRdnmnllcl sporto- 
we 22.00 Studin Mlo-łYC'h 23,00 No- 
wa muzyka naszvc" n'r,v1
..lól 23,40 
Z muzyki XX wieku 24.00 Z.koń- 
czenle progr.mu. 


sując_ się ekipą Bydgoszczy 
zapowiada siE: niezwykle inte- 
resująco. Zwłaszcza, że rozpo 
częly się dopiero regaty wio- 
ślarskie, w których ekipa byd 
goska jest zdecydowanym fa- 
worytem. Dość powiedzieć, że 
w regatach wioślarskich byd- 
goszczanie wprowadzilj do fi- 
nałów aż 5 osad. 
Reprczentanci Koszalina - 
tnajuujący siE: aktualnie na 
13. pozycji - walczą do;ć elle 
rÓwno. O ile jesteśmy peł- 
ni uznania dla kajakarzy I diu 
dowców, o' tyle pewne 1.1I- 
strzcżenia można mi<:>ć do lek 
koatlftÓw, ktÓrzy mimo wyso- 
kiej formy, jaką demonstro- 
wali przed Spartakiadą, nie 
zajmują miejsc na podium. 
Więcej oczekiwaliśmy także 
od zapaśników, startujących 
w stylu wolnym. Jeden brązo 
wy medal, zdobyty dotych- 
c::as prZC2. Sosnowskiego, nie 
jest na pewno szczytem mo- 
żliwości przedstawicielj tej 
dyscypliny sportu. 
'DżudoWCY zakor'1czyli już 
starty, i to na pierwszym 
miejscu w kraju. Jutro na,- 
st(;pne pojedynki, w innyL'il 
dyscyplinach. Oczekujemy up- 
tymistycznych wieści, zwłasz- 
cza z obozu lekkoatletów. 
(R) 


PRZED W AŁCZEM JEST T A
ĄPERE 


Przygotowania do Mlstnost w Europy Juniorów w Kaja- 
karstwie, które odbędą się na poc!ątku przyszlego miesiąca 
\'I' Walczu prznlonlly nam nieco powainlejszl\ próbę sil pol 
sklch kajakarz
'. 
26 bm. w fińskiej miejscowości Tampere rozpoczęly się ka- 
jakowe mistrzostwa śwlata se nlorów, z którymi, po oblecu- 
jlfcym starcie w TI'rzyskach Olimpijskich w Monachium, wll\ 
żemy duże nadzlcje. 
Kib:ce koszalińscy bE:dą śle- 
dzić mistrzostwa w Tampere 
ze szczególnym zainteresowa- 
niem Po raz p;erwązy w hi- 
storii tej imprezy barwy naro- 
dowe naszego kraju reprezen- 
tować będą młodzi kajakarze 
z wałeckiego "Orla" - Stefan 
Jarmołowkz j Kazimierz Gó- 
recki. Oba; startują w czwórce 
z CZE'chowicką parą Gulasz- 
Sif'radzki. 
O szansach naszych kajaka- 
rzy rozmawiamy z sekretarzem 
I'eneralnym Polskiei'1) Zwią
kt1 
Ka,j8knwego, Edwardem Sered 
nickim. 
- Do Tampere wysłaliśmy 
ekipE: liczna i nie bp,cJ
 ukry- 
wał. źe Zp startem w mistrzo- 
stwarh wiążemy spore nadzie- 
je. PoJacy reprezpn10wani be- 
dą we wszystkich 18 konku- 
rencjaeh. 
- Informacje prasowe m6- 
wlą o dobre,! formie nas
Plt'o 
asa atutowelto Grzenrza 
Ue- 


dzIewskiego. Jak Pan ocenia 
szanse byłe&,o mistrza świata? 
- Grzegorz Sledz.iewski odzy 
skal w tym roku wysoką for- 
mę i ma szanse znowu znaJeźć 
się na pQdium. Nasz as atuto- 
wy popłynie na 500 i 1000 m 
w jedynkach oraz w dw6jce z 
Ryszardem Oborsk:m. Duet SIc 
dziewski,-Oborski uzyskał w 
ostatnim czas:e bardzo wysoką 
, formę. Obaj partnerzy są zgra 
ni i powinni walczyć w Tampe 
re o medale. 
-- J.kl jest plan minimum 
kierownictwa ekipy polskiej? 
- Chcielibyśmy, by wię- 
kszość osad znalazła się w fi_ 
nale. 
- PocJ.czas rozegranych nie- 
dawno w Snagov wielkich za- 
wodów kajakowych dużą kla- 
są. na dystansie 10 tys. m bly- 
snął Jcrzy StYP-Rekowskl. Po- 
lak zwyciężYł kaja karzy Zwlą 
zku Radzieckiego I RumunU 
Czy zdaniem Pana Jerz:)' Styp 


lJ 


p. , Ił CK, QUENT'N {)
 . 

 . { CIDII I«IJ'II 

' CUKRU 


. 


(10) 
- 'I'ak, Inre, Iprawa jak ulał dla elebil'. Nlewłele o oJej 
wiem, ponieważ dopiero dzisiaj rano przyszło lakoniczne 
wezwanie telefonlczne.Sprawa na OC61 wydaje się bezsen- 
sowna, pozbawl!'na' wszelkich motywów - o Ile w ogóle 
chochl tu o morderstwo. Ale to już ty sam musisz ustalić 
Inre, Te małomiasteczkowe sprawy wymagają taktownego 
I delikatnego podcjścla. Normalnie Scotland Yard w o!t'óle 
nie paralby Ilę tym, ale niestety Archer, naczelnik policji 
I Taunton, leży zlożony gośćcem, a jego zastępca to no. 
włcjucz, calklem zielony w tero rodzaju wypadkach. Niwl.. 
lem mówiąc, sam sir Howard dzwonił do mnie, prosz"e o 
lajecle ale tą sprawą. To mÓj stary przyjaciel, który uwa- 
b za o
oblsta zniewagę to. że dwie osoby z Jelt'o. powiedzmy 
lokatorów. zrlnęły nułą śmiercią. To bardzo wplywowy 
facet I klacn szczególny nacisk na to, żeby mu wysłać na- 
szel:'o n a j l e p s z e r; o człowieka. I 
Słuchając ostatnich słów, Arcydiakon uśmlechl11łł Ilę blo- 
co, Stary zaś cl_gnął datej: 
- Taki n('zenlak jak Norrls prawdopodobnie poruszyłby 
cał
 wid I nie IIzyskalby niczero. Wyznaczam 11'0 do tej 
sprawy po londYI\ikleJ .tronle I chclalbym, zebyśctle praco- 
wali w śclsłc,! łączności ze sobą. Te dwie młode kobIety, któ- 
re padły ofiarą otrucia prarowaly w Londynie I nie wyklu- 
czone, ie tutaj wlaśnle
 pod naszym nosem trzeba będz.le 
szukać :ir6dła. NatoQ1lalt jełU ebodll o lam fakt tej nle- 
naturalnej śmierci - moteli Ilę dowledlleć 'wIZYltklelo tyl. 
ko na miejscu. 
Arcydiakon w iamyślenlu Iporllłdał I okien waronu n. 
roztaczaJlłelt s!ę za oknem wspaniała nanoramę \Vlnd80n 
(;aaUe. Potem wyclun,ł I kieszeni kUka kanek i aoiatek, 


-Rekowskl ma szansę powt6- 
rZlć ten sukces w Tampere. 
- Byłoby to dla, nas milą 
niespodzianką. Jerzy Styp-Re- 
kowski nie miał nigdy szczE:śc:a 
do wielkich imprez. Kilkakrot- 
nie bvł bardzo b1iski podium. 
Chcieiibyśmy. by ten ambitny 
zawodnik w Tampcre przestał 
być czwarty., . 
- Nasz znakomity kaąadyj- 
kan, Jerzy Opara, pcl.!edl&ie, w 
t". roku w dwó,ice. Jaki. Sl\ 
motywy tej decyzji? 
- WarunkL fizycznI! predy- 
stynują na.zego mistrza do 
startu właśnie w tej konkurE'n 
cji. Uwai,amy. ż(! przy dobrej 
tl!chnice i pełn
'm zp,raniu, ktÓ 
re cechują m
sz duet, dwb,ika 
ma wif'ksze s,:anse na medRI. 
- Nie mówiliśmy diJtąd o 
nauej reprezentac)'jnej czwór 
ce... 
- To są bardzo młodzi chlop 
cy. 
- Czy należy rozumIeć. że do 
Tampere jadą po nauk
? 
- Pon:eJajd. cho... uważamv, 
że w kraju lTI1uczyli się już do 
statecznie dużo, by nil mistrzo 
stwaeh świata wystartować w 
wyścigu finałowym. 


Jłllzmawiał: (R) 


..,n' 


1J""IE]"_--.1f_'__
_ ..._ 


Dublet tenisistów 
z Zielonej Góry 


W Kołobrze
u odbył sil: dwu- 
d:::owy turniej w tenj
je o pu"har 

Izewodnlcz
cego PKKFIT w Ko- 
łobrzegu, Na kortach walczyło 25 
tenl_v-Iów. 
W finale gry pojedyncze,1 m,,
- 
C'zyzn spot.kali sie dwaj reprezen- 
lanC'i .,Lumelu" Zielona G6ra 
Irenpusz Ciszewski I Włod1.lmlerz 
Turlścł rol- 
nicze - magaZjYn pod red, J. te- 
sł.wsklp.go 6.40 Studio Bałtyk 16.43 
OmówienIe progr.mu dnia IS.4S 
"Z pola bitwy o krowę" - rep. 
H. L. Piotrowskiego 17,00 PrzegJąd 
aktualności wybrzeża 17.13 Radio 
stereo: Takty' I rytmy - aud. W. 
Stachow
klego 17.5
 "Nie tylko dla 
klerowc6w" - ,udycja mot.oryza- 
cyjna Zenon. Suszyckiego 18.20 
Muzyka I rekllłm. 18,2S Prognozl 
pogody dla rybaków I rolników. 
KOSZALIN W PROGRAMIB 
OGOLNOPOLSKIM I 
Pr. l, /l;odz. 10.00 - Co czyta kraj 
aud. Z. Suszyckiego. 


tQ]telewi«Ja 


10.00 Alfred Hitchcock przed't.. 
wia: "Dzipwczyna w dżinsach" _ 
film fab. prod, USA 
11.43 Dla dzieci: "Deszczowy 
dzień" 
18.25 Program dnia 
16.30 Dzlenntk 
16.40 ..Nie tylkn dl. pań" 
1'.03 Magazyn medyczny - KO,n- 
syllum - cz. I 
17.40 Kronika Pomorz. Zachod- 
niego 
18,00 Tf1Jeferle 
19.10 , Kronika Spartakl.ddy M'o 
dzidy 
19.20 Dobranoc 
19.30 Dziennik' (kolor) 
20.18 ..Spotkanie z W, Neck.- 
rzem" prolltam r , ,ozrywkow y TV 
CSRS 
20.S3 Plnorama 
21.33 Teatr TV - AJ: Suchowo- 
-Kobylin ..Smler
 Tarełkin." 
Ok, 22.30 Dziennik I wl.d. spor- 
towe 

a.lo Magazyn Med,vczny "Kons,. 
lIum" - cz. 11 

3.25 Program na sobot. 


PZG F-8 


Gdyby lobie Jechał zwyczajnie w przedziale trzeciej klalY, 
hyłby poprosił .11\ o to wprost. bez iadnych ceregieli. Teral 
jednak gdy na kout Srotłand Yardu Jedzie p!erwSlI\ klasą, 
byłoby to. troClhę niezręcznie. Oblerwowal swojl\ towarzysz. 
kę podróiy z pewnero rodzaju zawodową clekawoścll\. Do. 
szedł do wniosku, Iż WYlląd ma przyjemny I Intellrentny, 
'a czasem ciekawy blysk w oczach. Prawdopodobnie małżon- 
ka jakiegoś prowincJonalnego wlkarero. N,le! Zony wiejskich 
wikarych nie jddżą pierwszą klasl\ I nie kupujl\ ..Puncha". 
Raciej 10lpodyni jakiegoś zamożnelo ziemianina, albo jedna 
z tycb wazędzie wałęlajl\cych się Amerykanek. Jej nOlzony 
I nledbałlt nOlJslalancjl\ tweedowy kostium śwladclY w kai. 
dym razie, ie jeilllena wieś. Czerstwa cera I kompletny 
brak makIJażu m6wlły o tym, ie wiele czasu Ipędza na 
iwleiym powietrzu. MUli tei być wyksztalcona, Idyi 
w przeciwnym razie nie czytalaby takle&,o miesięcznika ja. 
klm jest "Kronikarz". To był decyduJl\cy araument - bez- 
wzrl
dnle musi być AmerykankI\- WSlystkie Amerykanki to. 
Intelektualistki I można z nImi rozmawiać bez porównania 
swobodniej, oli z Angielkami. Poza tym mUli byt znacznie 
It.rlza nl* en - stuknęła jej co najmniej plęćdzlelh\tka 
- D1. moie' więc pOlądza6 10. te chce JIt poderwać. ' 
- Czy nie będzie paral przeszkadzało, jeiell zapalę? - za. 
pytał. . 
Rzuciła OlU szybkie spojrzenie I uśptlechnęła się. 
- Marzyłam, żeby pan Ilę z tym do mnie zwrócił .... po- 
wiedziała - rdyt lama umIeram I chęci zapałenla, a nad 
drzwiami wisi tabliczka, te to przedział ..dla nlepall\cych". 
Czy bardzo Ilę pan z&,orszy jeśli przyłączę Ilę do pana z pa. 
plerosem? Nie będziemy wówczas mIeli do Ileble nawzajem 
pretensji. Bo widzi pan, myślałam, te pan, jako duchowny... 
Arcydiakon .potrząsl1ął rłoWlł, śmlejl\c Ilę I gestem pełnym 
lalanterli wyclunl\ł papierośnicę w stronę wspólpasażerk4. 
- Doprawdy, proszę pani, pani przecenia mój law6d... 
nie jestem kimś at tak strasznym. - Po czym oboj(' rOle- 
'mlall Ilę. - Prawdę mów"'&:, jestem pó prostu policjantem 
obdarzonym papIeskim nosem! 
, 
 Policjantem? - powtórzyła I łekklt rezerw". do czeiO 
był zresztl\ przyzwyczajony, II'dyt laWlze Ipotykał Ilę I tym 
Uekroć Idradzał IWÓJ zaw6d. 


. 


" 


(cLe,u