/GK_1972_108.djvu

			. 


Z obchod6w Międzynarodowego Jhda KomIIaIałłw 


Krajowa narada 
kuratorów 
i inspektorów 
szkoinych 
z udziałem 
premiera Piotra 
Jaroszewicza 


POdiliosle uroczyslości 
vv kraju i na śvviecie 


WARSZA W A (P AP) 
W związku z obchodzonym 15 bm. DNIEM KOMBATAN- 
TOW premier Piotr Jaroszewicz przyjął delegację ZBoWiD, 
Związku Inwalidów Wojennych oraz Związku Ociemniałych 
Zołnierzy, która przekazała "Apel europejskich kombatan- 
tów. bojowników ruchu oporu i ofiar wojny - na rzecz po- 
koju, bezpieczeństwa, współpracy i przyjaini między naro- 
dami". 
Apel ten został uchwalony 
na zgromadzeniu 107 organi- 
zacji kombatantów, bojowni- 
ków ruchu oporu i ofiar woj- 


podkreślił, ie Polska zawsze 
aktywnie działała i działa na 
rzecz zabezpieczenia pokoju 
między wszystkimi narodami 
świata. 
Dl'legacja kombatantów wrę- 
czyła również "Ape!') mar- 
szałkowi Sejmu - Stanisła- 
wowi Gucwie. 
W przededniu Dnia Komba- 
tantów delecację przyjl\ł prof. 
(Dokończenie ftCZ ,tł'. 2) 
PROLETARIUSZE WSZYSTKIC" KRAJOW l.ACZCrr Sl
1 
A 
Ceaa .. I'f ' 
Nakład: 1.."7 


W ARSZA W A (P AP) 


W Warszawie odbyła się 
wczora.1 Krajowa Narada 
Kuratorów i Inspektorów 
Szkolnych na temat zagad- 
nień dotyczących wprowa- 
dzenia od 1 maja br; pod- 
wyżki uposażeń i nowego 
systemu płac nauczycielI. 
W czasie spotkania pre- 
mier Piotr Jaroszewicz omó 
wił główne problemy zwią- 
zane z realizacją polityki 
partii i rządu w dziedzinie 
oświaty I poprawy warun- 
ków pracy I bcla nauczy- 
clelL 


ny z 19 krajów europeJskich. 
które odbyło się w Rzymie w 
listopadzie 1971 r. 
Przyjmując apel premier 


.ra1< Informowa1iłmv w IDł.eh 
14-15 bm. Dr7.ebvwał na Ziemi Lu- 
buskieł . sekretu" KC PZPIł.- 
Edward Gierek. kt6rv" _le 
roboczej, l(ospodars1omnieć. te IfI'U- 
dziądzkl ..STOMIL" deklarując 
Iwój wkład do banku .,20 miliar- 
dów" na sume 15 milionów zlO- 
tych doda\kowej "rodukcjl ryn- 
koweJ określił r6wnlet aw6J u- 
dzial w ponadplanowym eklpor- 
cie kwotą okolo 7 miliOlDOw slo- 
wch. 


SZCZECIN (P AP) 
Prom .,skandynawia" -- Je- 
den z dwu polskich pt"OCnów 
morskich, kursujących na tra- 
sie Swinoujście - Ystad - u- 
dał się 16 bm. w pięćsetny rejs 
Prom ten wlączony został do 
eksploatacji w 1970 r. i od tej . 
pory codziennie, na zmianę z 
"Gryfem" przewozi setki pa.a 
terów, ,łównle łkandynawów. 


stanie wykonanych czynami spo 
łecznymi. Zarówno sprawozda 
nie, jak I program, przedłożo- 
ne zostaną na najbliższej se
.ii 
Wojewódzkiej Rady Narodowej 
(Dokończenie ft4 str. J) 


Z programem tym zazna'o- 
mione zostaną wszystkie za logi 
:wkładów pracy i działacze 
rad narodowych. Realizacja 
wspólnie przyjętych zadań wy 
magać będzie pomocy I wspar- 
cia ludzi pracy, wiele zadań zo 


ORGAN KOMITETU WOJEWODZKIEGO PZPB 


W 1978 r. "Taksówką kosmiczną" na orbitę 
"A,0110-10" wystarłowal 

a Srebrny Glob 
NOWY JORK (P AP) 
. Wczoraj z Przylądka Kennedy'ego wystartował na Srebrny 
Glob amer:rkańskl załogowy statek księżycowy "Apollo-16". 
Wicedyrektor NASA. George z 

ln:klem na paliwo stale, będz'e 
Low,. podal w czasie kOnterel'\cjj m61ł być wykorzystany kilkanaś- 
prasowej oficjalne d3ne dotycz
ce cle razy. DrUfI czlon - to cztero- 
t3W. ..TAKSOWKI KOSMICZNĘJ" miejscowy pojazd orbitalny. kt6ry 
pojazdu, który dowozić będzie do odłączać się bedz'e od czlonu na- 
amerykańskich stacji orbitalnych pędow
go na wysokości 40 km i 
zalogl i zaopatrzenie. Ten ko- poru:;zać dalej za pomoca własne- 
sm!czny pojazd bedzle startować go siln'ka na paliwo płynne os'ą
a 
jak rakieta - pionowo I lądować jąc wysokOśĆ prawie 200 kilome- 
jak samolot. Pierwsza baza dla tr6w. Ta część pO.lazdu topdz'e mo- 
tych pojazdów zbudowana z06tan!e 
ła wykonać okOło 100 lot6w Człon 
w rejonie ()I\rodka kosmicznego na orbitalny o rozmiarach samolotu 
Przylądku Kennedy'ego. Pierwsza puażersklelo zaopatrzc>ny bedzle 
.,taksówka" wystartuje prawdopo- w skrzydla w klZta!'cle delty i 
- 
dobnie w 1978 roku. dz1e m6gł llldować na normj
OńC7YCY otrzymali wspar- 
cie dro
ą p{)wietrzna. W An 
Lec wyl
dowal m. in. bata- 
lion sajlt"ńskich sił specjal- 
nych, który d"
arł tam na 
helik"pterach. Walki w mie
- 
cie trwają. Siłv sa iltot.slde 


... MOSKWA 
Wczoraj zakończył wizytę we 
Władywostoku ćwiczebny o- 
kręt Marynarki Wojenne.1 Chi- 
le "Esmeralda". Admiral N 
Sm!rnow. dowódca radzieckl!'j 
floty na Pacyfiku, wysoko o- 
cenił stan wyszkolenia I dyscy 
pliny chiUjskich marynarzy. 


18 . dzień wyzwoleńcze) ofensywy 
HANOI, TOKIO, LONDYN. PARYZ. WASZYNGTON 
(P AP) 
Wczoraj. . tJ. w niedziele rano radio Banol przerwało 
swój program. aby nadać komunikat o zbombardowaniu 
przez lotnictwo amerykańskie pÓłnocnowietnamskiego portu 
morskiego Hajfon" położonego 88 km na wschód od HanoI. 
nad Bajfonrlem. Wśród ze- 
strzf'lonveb samolotów znalaz 
ły sle superfortece bombar- 
dujaee ..8-52" oraz jcden ol- 
brzymi 8-silnlkowy bombo- 
witc. Wcdłng zródcł amcr:vkań 
skich. w Sajlfonle w nalocie 
na JJajfonlf brało ud,.iał ok. 
50 samolotów amcn'kańsklch. 
Orółem. od poczatku kwlet 
nl3 obrona prTeclwlotnlcza 
DRW ze5
r
clib 40 amen'kań 
Iklch nmolot6w. w tym 4 su 


Wm8 NY 1! 
CI ' 


Z komunikatu wynikało. te 
samoloty amerykallskie doko- 
nałv dwóch raJdów na Hai- 
fonIt. Jeden' nastani! . o 
odz. 
2.30. a druli(i o 9.50 C'lasu lokal 
.. KAIR nelto. Podczas drugiego rajdu 
Doradca prezydenta Sadata samoloty amen'k'lńskle zaata- 
dla bezpieczeństwa narodowe- I kowałY również południowe 
go, Hafez Isma!! I'rzy
ął w I ' I .. 
Kairze Josepha Greena, 'repre- I ł'rzedm E'..ria stolicy DRW. Ra 
z
ntujs,c(!go Interesy amer)'kań dlo Hanoi 'Poinformowało. 
,kle w Egipcie. te oł"rl1na powietnn'i DRW ze 
strzelIla 11 samolotów amen 
kat1sldch - 5 nad Ranol , 6 


ROZMOWA 


KAUCZUK 


... DELHI 
Pr()(!ukcja kauczuku na Cej- 
lonie oSlągnę!a w 1971 r. 139 
tys. ton. Jego eksport przy- 
niósl Cejlonowi dochody' w 
wy:;okoścl 307 łn:n rupii. 


Tanzania. ostrzega 
Porlugalię 
LONDYN (P AP) 
W związku z powtarzającymi sie w ost'!tnich dniach wY- 
padkami ataków portu2alskich samolotÓw wojskowych na 
rejony Tanze.nil, granjczące z portu
alską kolonią. M07-am- 
biki
m. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Tanzanii opubli- 
kowalQ oświadczenie. j;(łosz
ce m. in.: ..Zrobimy wnystko 
dla obrony naszej nlepodleR'łcś
1 I intrg"alnośd terytorlal- 
lTe! I z callł pewroścla w 7<\dny('h oł(olic?!"oś("acb nie zawie- 
dziemy nas,,:ycb braci w Mozambiltu, aż do Icb ostatecZDe(O 
zwycięstwa". 


ł 


(Dokończenie na str. Z) 


{i;Hufail 


Trzesienie ziemi 
w Czechosiowacji 


PRAGA (PAP) 
W
:rora1 /) I{odr. 11.12 w wielu 
m:e1.cowo

ia.h Czech. oraz na 
przedm:eś.
:u Prał(: dal 
'e N\
z'J.oĆ 
I':strzIIs pN\z:mnv o s:le e,s sto.,- 
nil w uli Me
eal1:eco. tJ)icen- 
twm trzeslenia ziem! mli/lowa!o 
sle prawdo"odobnle w Alpach . 
Sila wltrzu6w Tlodz!emn:vch, 
ktOre w nledz:ele zare'łttrowano 
w Wiedniu wynosiła r6wn!e* U 
-.ma w aUoIJ. Merca11l.e&o. ,_' 


1 5 10 
12 16- 28 
DodatkowaJł 


:tadna akeja kolonlaliltów TanzanII od pOl'leranla walki 
portugalskich - stwlerdl::a 0- 1l1d6w Mozambiku. AngoU I 
świadczenie - nie pow.&l'lyma GwiDe1 - BiBsau. 


Jr.dnym I o/lzn
r-zOnycb oo'.lzna1<1I honorow" ..7:a z"'.1d w EJ 
woju woj. 1<051'111 ',$ki
I!O" je.t Marion J_ewirkl. dlUjloletnl pra 
cownil< Zar"lIdu Okrę.u PTTK. Dekol
jj dokonuje aekretar 
rrtayd.!1UD WAN 
 
 Piwgw.,caYk.! 
. . ..- -' - ----:--. . .... J.._ 
 ......... str. I 


2

 GOIDlIIINI'W' 


W KRA '"'U... 


. Z VDza"..... PRor. D. HEN.YKA .lABLOA'SKIEGO ob- 
ClaO".U. ....WII" Jublleu.. ......0 I.łnl.nla Wytua azkola Eko- 
nomie... "'. WrOCławiu. .... Wyd_lalu GOsDOdarkl Narodowej 
I ....ł. W,. ."al. prof. .labloA.klemu tytuł doklon honorii 
c.... wJ u.,ullll. w dDWOd uznani. dla łeco osl
ltniet nauko- 
wyell 01" IIOIDOc:y w utworzeniu wrocaw.kleJ WSE. 
. W .ADa
O"'ICACR POD WARSZAWĄ odbYlo .Ie .potk.- 
.1. .......ta...tel.lI .,.d_lak łwOrczych II M. "1.lel.klm. Wice- 
premln ......Ił ..lIr..ycla z lMId.tawowyml aalołenlaml IIIR- 
.u I-Ieaale.. I udal.m odpowiedzi n. pyt.llla. Mlnl.ter St. wroń- 
.kl omOwlł dzlalllnoie "lOr tu kultury I .z\ukl. m. In. w aakre- 
sle rozwiązywania p'roblemOw .ocJalno-bytowych łrodowisk 
łw6rczycb i pracownlk6w kultury. 


. PRZEDSTAWICIELE ORGANIZA(:.n ZMS W STOCZNI 
SZCZECIIQ'SKIEJ IM. A. WARSKIEGO oodni,ali z dyrekcja 
.toc:ml nmowę o obJeclu patronatu nad budowana tu seria drob- 
lIiCilwcOw dla armltora radzieckiego. . 


..
 I NA SWIECIE 


. I SEKRETARZ GDAIQ'SKIEGO KW PZPR T. SeJm' orze- 
,wodnlcząc:y Prezydium WRN H. Słiwowskl nrzebywaJacy a wi- 
-y tą w ZSRR, rościli w Stoczni Bałtyckiej w Leninll'radzie, ktO- 
',. Jest kołektywnym c.złOllłdem Towanystwa PrzyJażnl Ra- 
dzi
ko-Polskiej. 
. W ZSKIł SOBOTA I NIEDZIELA la dniami wolDymJ 04 .-,- 
Cy. ale 15 I 18 kwietnia br. w calym kraju ludzlc stawili sie do 
pracy i czyn6w .pOlec:mycb. ZlI'odnle z datuJącymi sie od 111. 
roku tradycjami Droklamowany zostal ..KOMUNISTYCZNY SU- 
BOTNIK" - dZień powszechnej, bezinteresownej pracy w br. 
dedykowany zbUtaJącemu aie 50-łeciu Dowsta.nla ZSRR I kolej- 
Ilej roeznlcy l.nlno,ukleJ. Uzyskane środki finansowe post.- 
nowtbno sklerowat na fundusz bidąceJ pięciolatki, wytyczonej 
na XXIV Zjeidzie KPZR. 
. W ZWIĄZKU Z ZAKOIQCZENIEM WIZYTY W AUSTRlI P'l'e- 
mlera JU'OIIlawll, D. BIJed1cla opublikowany ...tal wsp61ny ko- 
munikat, w którym Au.trla I JUlosławl. opOwiadaJa sle za 
Dnll>!'owadzenlePl EUJ'opehkleJ Konferencji w SJ»'.wle Bupie- 
czeAMwa I Wsp6lpracy. W komunikacie podkreUa sle te Jak naJ- 
szybcieJ DAleą podJ.6 w'eloewoaa. pnYI0WwaJUa do tej ł.-- 
fereae)l. 
* SEKRETARZ GENERALNY ONZ, Kurt WaJdhelm wy_tąpU 
lIa konferencji pralOweJ, zorcanlzowaneJ z ok.zJl OdbywaJaeeJ 
.1. w stOlicy 'Cblł.. 111 selJI konferencji ONZ do IlIraw hamłlu 
I rocwoju (UNCTADI. Wyraził OD o!'Zekonańle. te D!ZyaZlośe po- 
Utyczna 'wiata w pOwatnym stopniu uaaletl11ona. Jelt od sto- 
lunk6w miedzy krajami rozwlnlt1yml. a rozwljaJIICyml si.. 
'". PREZYDENT EGIPTU ANWAR SADAT Dn:ewOdnlC%ye be- 
'dzie dalś 
.JeclleDlu łderownictwa .dmłnlstraeJ' DaństwoweJ 
'i dzialaezy 8ocJalllltycmtelfO Zwlasku Arablokiuo. OmOw' OD 
.ktu.ln. lIy
J. laaJa ... plaDy poUtyua., locJlOda,rcse , mJ- 
''!ita.rDe rzĄdu. 
, . W MONTEVIDEO W NOCY Z Ił NA 15 BM. policja urup.J- 
aka otoczyla budynek Jte; KP Ururwaju. ostnehla 11'0, a nastep- 
nie ';Odaria si. do wewtlatn:. Gro
ac br
ill znajdu.lącym si. tam 
osobom policjanci przellro...dzlh reWlZ.1e: I sekretarz KC KP 
urulI'w;Ju. R. Arismendl ośwladczyl na f!>rum II!'-rl
mentu. te 
,wtarcn'ecle policJI, do aio;dalbY KoC KP UrugwaJu Jest brutalną 
prO'WOk.a
Ja WQbee partii. 


".11. "". wpwo1e6czelofeDJVWY 
. 

 , ' , A m . ivkańskie homb, .' 
,.spadly na Hajlong i Hanoi 


(DOkończenie ze Itr. l) 
znajdują 'się pod silnym o- 
.trułem snajperów Armii Wy 
zwo1eńczej. P6łnocna część mla 
sta jest w rękach Armii Wy- 
.zW()leńczej. . 
Walki o AD Loc trwaJlł już 
dsłesllłty dzień. Mias'o jest 
'...łlclt prowincji Nłnh Lon.:. 
a od Sajgonu dzieli je zaled- 
wie 60 km. 
Ofensywa Sił Wyzwoleń- 
czych. w Wietnamie Południo- 
, wym, trwająca już 18 dni, nie 
słabnie. Wczoraj, tuż przed 
świtem, atakowano amerykań 
Ik_ bazę wojskową w Da Nan- 
811. Na bazę spadło 15 rakiet, 
powodując duże straty. 
. Pat!;ioci południowowietnam 
acy atakowali również miasto 
Can Tho, jedno z większych 
'W delcie Mekongu, oddalone 
o 120 km na południe od Saj- 
JJoou. Na miasto spadło 16 ra- 
kiet. Obiektem ataków były 
sklady amunicjI. 
,Według żr6deł sajgońskich, 
baza wojsk reżimowych w Ba- 
Itogne, 20 km na zachód od 
Hue, oblegana przez Siły 
Wy
woleńcze ea.y ubieg- 
ły . tyd
ień, w dalszym cią- 
gu jest przE"dmlotem gwałtow- 
nych ataków. Sajgończykom 
nie 'udało się zrzucić zaopatrze 
nla dla broniących się tam 
żł5łnierzy. Przetlczoraj na te- 
ren bazy spadło 200 pocisków 


Przed pOdr6Żq 
Iixou do lIomry 


W"'8ZYWGTON "AI') 
..ezallr Biale.o D.... _ko- 
munikował, t. dcl" tj. w 110111__. 
dał'lek, 17 kw"'nia. o,ałol WI- 
""'..ł 0n f1'Upa ,ned.Uwlelell 
adL_ulstncJI walllYD.łOAskieJ, Ity 
.""j! '1, do Moell"". .dal. ,",.a 
a ,os)lOdanam.l r.łlzlecllhnl zaJ- 
mie .ł.' pray,otowanlein _hulea- 
-J . strony włzy,,, ,na,.".Dła Ni- 
:zona w ZSRR. 
. W '11kład misji .merylla6aldeJ 
.
jd
i, n funkcJo.Darlu..,. B'..... 
.0 Domu I Kr'JoweJ Rad,. llea- 
pieczeńatwa, . tym adlał.nł NI- 
xona, ,en. .Brent 8nowcroc: I Je- 
den z Jelo doradców. DWł.bł 
Cbapin.. ' 
Rzecznik BI.leIO Domu zakomu- 
Dlllowal Jednoczeinl., te IIre.,.- 
dent Nixon w drodze do MOlIn,,, 
_tra,... .. _ 8a1abarn _ 
.-....cdL 


moździerzowych. W ciągu ca- 
łego dnia lotnictwo amerykań 
skie i południowowietnamskie 
dokonało 30 nalotów na pozy- 
cje nacierających wojsk wy- 
zwoleńczych. ' 
Wczoraj w południe polud- 
niowowietnamską bazą Lai 
Khe wstrząsnęły silne eksplo- 
zje. W sobotę i W piątek do- 
starczono tam nowe partie a- 
municji artyleryjskiej dużego 
kalibru oraz rakiet, przywie- 
zione przez konwoje z Sajgo- 
nu na 60 ciężarówkach. Eksplo 
zje składów amunicji w bazie 
trwały 4 godziny. Nad baz_ 
unosiła się gęsta chmura dy- 
mu, a w samej bazie szalał 
poiar. 
.Baza Lai Khe jest młe3scem. 
skąd dowodzono obroną wojsk 
sajgońskich w An Loc. Baza 
leży na drodze nr 13, w nie- 
wielkiej odległości od An Loc. 
Pierwsza eksplozja w bazie 
nastapUa zaledwie na godzinę 
przE"d mającym się tam odbyć 
spotkaniem południowowiet- 
namskich generf'ł6w i amery- 
kańskich specjalistów. którzy 
mieli prz!'dyskutować sytua- 
cję w An Loc. Przypuszcza się, 
że eksploz;!' spowodowali sa- 
perzy Sił Wyzwoleńczych. 


WASZYNGTON (PAP) 


- - -. 
--_.- - - .-'-.. .- ;,:.-._. :..;.-
 _._-,
.:.-:. 


Dzień' Kombatant6w 


Podniosle 


. . 
uroczysloscl 


(.zjoko.
czertie ze, itr. '1) 


Wlmienhi francuskich wete- 
r8.ńów wOjny pozdrowienia 
dr Henryk JabłońskI. Przed- polskim kombatantom prze- 
stawicie!e ZBoWiD, ?:wią7..ku kazał płk Albert Flon. 
Inwalidów Wojennych I Związ Na zakończenie zgromadze- 
ku Ociemniałych Żołnierzy nia odczytano tekst apelu u- 
wręczyli przewodniczącemu' chwalonego w Rzymie. W ca- 
Rady Państwa tekst "Apelu". łymkraju odbyły się mani- 
W Teatrze Narodowym w' festacje' kombatant6w na 
Warszawie odbyło się 15 bm. rzecz pokoju i bezpieczeństwa 
uroczyste zgromadzenie kom- w Europie I na' całym świecie. 
batantów i weteranów walk apele poległych, akademie i 
wyzwoleńczych. Licznie przy- capstrzykI. 
byli też przedstawiciele mło- GDASSK (PAP) 
dego pokolenia. Wśród gośCi . Pod pomnikiem Bojowol- 
obecny był Andrzej Werblan. ków o Polskość Gdańska lor- 
Przemówienie wygłosił prezes ganlzowano manifestację dla 
ZG ZBoWiD - Mieczysław uczczenia pamięci działaczy 
Moczar, stwierdzając 11). in., bylej PolonII Gdańskiej. Pod- 
ie w działalności na rzecz cza. uroczystości, która ,la- 
szybkiego zwołania konferert- inaugurowała obchodY 5O-le- 
cji w sprawie bezpieczeństwa cia organizacji polskich w 
i współpracy europejskiej Gdańsku. odczytano Ust pre- 
istotną rolę do spełnienia ma- mlera Piotra' Jaroszewicza wY 
ją byli tołnierze' i ucZestnicy stOllo,wany d. WK FJN w 
walk z faszyzmem. Gdańaku. ' 


Antywojenna 
manifestacja 
w Oświęcimiu 
OŚWIĘCIM (PAP) 
Wczoraj llilnęło 5 lat GC1 cKJ"- 
slonlęcia Międzynarodowego 
PombikaOftar . Fasz'yzmu na 
terenach byłego hltlerowskie- 
to obozu koncentracyjnego' 'w 
Oświęcimiu. Pod pomnikiem 
w Brzezince odbyla się wielka 
an'ywojeDDa manlfes'acja 
ezłonlt6w ZBoWID' - komba- 
tan'6w ł ofla.r wojny oni tr.v- 
łycb .włę:bd6w '..:rylłowlklcb 
oboz6w. 
UczestnfC7- manifesta<:'jł"sne 
szli w mUczeniu Uw. d...... 
iłmlercl'-pJ'owadzącą od bramy 
wjazdowej obozu ,w. Brze2linee 
pod pomnik gdzie odbyłslit,.- 
pel pole.łych i złożone. .-ta1y 
kwiaty I wieńce. 


W liście tym premier w 
imien:u rządu I swoim wła- 
snym przekazał wyrazy uzna- 
nia i pozdrowieni&< członk.>m 
byłych gdal'1skich organizat:ji 
polonijnych, weteranom walk 
o sprawę klasy robotniczej i 
polskość Gdańska, robotni- 
kOM i wszystkim mieszkań- 
com miasta. Stwierdził też, że 
Gdańsk wyzwolony przez żoł- 
nierzy Armii Radzieckiej i 
I Armii Wojska Polskiego po- 
wr6cił na zawsze do Macierzy 
a odbudowany ze zniszcz.el'1 
tętni dziś wydajną praclI- 


PARYZ (PAPt 
Dzień 15 kwietnia obcho- 
dzony byl we Francji, po- 
dobnie jak we wszystkich kra 
jach Europy, jako Dzień Kom- 
batanta - na rzecz pokoju, 
bezpieczeństwa, współpracy I 
pnyjatnL. 


, Koszaliński 
.,n.ailepszy w 


L '1 
" as 
kraiu 


.KosaUńskle Pnedlięblonłwo Produkc.tl Leśnej "Las- w 
Koszallnie zdobyło w ub., roku I miejsce w ogólnopoł..ldm 
współżawodDlctwie praoy. W sobotę 15 bm. odbyła się uro- 
1" , ' 
OZysłĄść,wręczenia zwycięskiej załodze sztandaru przechod- 
nie&,o Ministra Leśnictwa I Przemysłu Drzewnego I Zarządu 
Gt6wnero Związków ZawOdowycb Pracownik6w Leśnych I 
,Pnemy.... . Dnewuero. 
'. ' 
,.r
. . I'Zt8ftduu . doko- wyprodukowało Da rynek we 
Wi: 
icelJlln1ster 8łanJsław wnętrzny I na eksport toWary 
Jtęzdrj I przewodniczący Za- wartości U mld zł, WYWaGO 
rZlłdu Głó\yneICO ZZPLiPD Jan wuj.c dla naństwa 114,7 mln 
iJ9.Ddyrrar. W uroc;:ystoścl u- zł zysku. Poważne miejsce w 
czeitnlczYli . przedstawiciele działalności przedsiębiorstwa 
\vJad% województwa, z' sekre zajmuje produkcja eksporto- 
t

 'q PZPR. Jenym wa. W ub. róku wysłano za 
,Cbu4l1ktewlcsem. granicę 43 rodzaje produkt6w 
" C

m. pracownJkQrJ1 my do 19 krajów wartości 70,4 

.i Vąl"odza\a,czenta . Mbi tł. . 

snro

 ; ,.', ,1Jł;'ZeWOcmdcząey "POd sta.w",
 rUI tałae8em cMa 
1tady Zakładowe! - Józef .Gafułiia PJ",Eedslęblontwa jest 
łiĄ,kl.
l od
aCZ(my Zło- s:kup runa leśnego. W ub. ro 
ty;m, 
ieni Za
ugi. .a Srebr ku p:n:eds.lębiorstwo zapłaciło 
l1e łtt'U'te ..ZasługIotrzymall: ludziom trudniącym sie zblo- 
.z
a dXrek\ota do apr.w tech rem :runa leśnego 50 mln zł. 
n.lczny.s:h'" arzedsjębiorstwa (rd) 
"'
ełlaek . J'..uoła, kierownik . 
'
ł-dure
onowego w "Słup- 
'$ku 
 .Stan.is
w" CiepUńlkl 
ora:!;, . kierownik,lcotłown.i 
Franciszek Marzec. 
: Kosza Li ńskfe 'PrzedsiębIor- 
stwo Produkcji 'Leśnej "Las" 
j'est jExinym z najmłooszych 
p
dsiębiors
w tego tyłXl w 
kraju. I w tym roku obchodzi 
lO-lecie swojego Istnienia. W 
okresie tych q:r.iesięciu lat 


FCllZ'fstowlld samach 
Da dom ......". :
..,


 
Giamscłego 
.', : 
'RZYM' (PAPl ..'. " 
'Boj6wkatze r.ł1Itato...C'Y do
 
nall w n
cy II Ił na 15 bm._Hod- 
alczelo aamacbu "boll1bowe.o na 
dom rÓda'nny załotyelela I dI11lO- 
letnle,ó przyw6dcy Włositlej . Par- 
tU KoOPlunuł)'CSD,lJ, . IlDarleao w 
wlealeniu f',IQI.ło",aklm., Anw-,o 
Qnmsclego. 
Dom ten :majduje .Ię w' mia- 
steczku Kalian Da Sardynii. Ob
 
nie mieszczą sit) w nlll) .ied
b" 
organizacji zw.jązkoWYC
 oraz, 
I- 
h1ioteka miejscowej .ekcJI Partii 
KomunistyczneJ. . " , : 
Dom Gramll<:ieg. _tat- ."DI.oIo 
wany, na Jego :murach wypisano 
wapnem hasla IloryfikuJące fa- 
szyzm. 
Postepowa pra.a włoska doma.. 
sie wykrycia I surowego ukarania 
sprawcOw zamachu. ' 


ZAPowi'EDf CHAOSU ' 
NA BRYTYJSKICH KOLEJACH 


LONDYN (P AP) 
Pośplelznle przeprowadzoae rOmJowy Da iiajwybzych 
nCleblacb pozostawlajlł jednak. niewiele nadziei na unik- 
nięcie strajku kolejarzy, kt6ra 'to akcja, poczlłwny od dziś, 
tj. ponledliałka rroz! IparaUiOwanlem calego systemu kolei 
brytyjskich. 


O Ue rzlld nie ustosunkuje 
się pozytywnle do postulat6w 
poprawy warunk6w bytqwych 
300-ty
ęcz.nej rzeszy kolejarzy 
brytyjskich, póstanowili oni od 
dziś trzymać się ściśle przepi- 
sów kolejowych z których wiele 
pamięta jeszcze czasy królowej 
Wiktorii. Tego rodzaju, akcja 


Pracowników ..
rłtłsh Rałl- 
way" spowoduje nieopisany 
chaos w roz.1ldadach jazdy z po 
wodu wacznych opómień I po- 
IPtoj6w pociągów. a w konsek 
wencji stanowić będzie poważ- 
ny cios dla g06podarki bryty j 
sklej. ' 


GLOS nr 108 (6229) 


Bytowska sobota 
- z żołnierskq 
piosenkq 


19 solistów, 8 zespołów w.- 
kalno-muzycznych, 2 tercet,. 
I dwa duety stanęły w sobo- 
tę na scenie bytowsklego pe- 
deku do rywalizacji o prawe 
startu w k&łobrzeskim Festi- 
walu Piosenki Zołnlersklej. 
Uczestnicy przeglltdu Klubów 
Piosenki ZOLniersldej nleUe 
zaprezentowali się jury, (kW- 
I'emu przewodniczył Jan Mar 
Uni) oral b,.towsklej pultU..- 
ności. 
Wśród solist6w I miejwee 
zajęła Il'eprezeontantka Byto- 
Wa Elżbieta Pn)'łarlka 
(znamy ją jako Łangowsklł>. 
po niej kolejno up!atowab' 
się: Lidia StanislawIka _ 
Sławna, Barban Resz"'.. 
Złocieńca Irena Slelicka S 
Kołobrzegu i Bt.rban ROIlak 
z Ustki. Cała piątka solistek 
wyjedzie do Wałbrzycha _ 
centralne eUtninacje ama.... 
rów. Wyróżnienia przyznano: 
Stanisławowi Kędziorze ze 
Słupska, Zbigniewowi Dubie! 
li oZ Węgorzewa, Bronisławie 
Pelikan :a K06zallna, BogulDi 
le Romiail'1iuk 2) Miastka i Mie 
czysławow( Skórkowi z Bobo 
lic. , 
Spośród zespołów I miejsce 
przyznano "Muszelkom" z Ko 
łobrzegu (r6wrrleź pojad_ do 
Wałbrzycha) pJ7Jed "Kolibra- 
mi" z Koszalina i tercetem z 
Bobolic. 
Pned wyjazdem IW Wał- 
brzycha nasi reprezentanci 
spotkają się w WDK (20 
kwietnia o godz 10). aby.do- 
szlifować formę: (m) 


I 


ś
ĘTO NAROOOVWE 
SYRII 


Dd', 1'1 bm. miJa N. roenlea 
proklamowania niepodlelloAcl Sy- 
rii. Z te ł okazji pOlski Komitet 
Solidarno ci a Narodami AzJI I 
Afryki wystosował pod adr'Hm 
SyrYJskie&,o Komitetu SolldarllOicl 
Afro-Azjatyckiej lI.t s pozdrowie 
nlaml I gratulacJami. 
W tlicie tym Poltkl 1Iomlłet !!lo- 
Ildarno'c:'I . Wyr.ta w' Imlen'u '..... 
łeczeAlłwa polsklegD ,or.ce po- 
parcie dla s
s'J1eJ,. w'lki IIa

1I 
syryjskieco, .tanowląceJ latom,. 
wklad do wsp61neJ Iprawy waa.,..ł 
kich po.tępowYCh .Ił iwl.ła l wal- 
czącyCb przeciwko Imperia lamo- 
w.l, neokolonializmowi I 'YJonlzmo 
wio pok6J I postęp społeCtlDy .Iu- 
d6w. 


.'( 


... 


Ze zjazdu okręlJowelJo 
PTTK 


(Dokończenie ze stf'. I) 


Zarządu Okręgu Jerry Mil 
leI'. W krótkim wystąpieniu 
8Charakteryzował on najważ 
niejs2lE! problemy towarzy- 
stwa, których obszerne omó- 
wienie otrzymali delegaci w 
formie powielonego sprawoz- 
datnla z działalności za okres 
listopad 1967 - marzec 1972. 
W ciągu tych prawie pięciu 
lat nast",plł zar6wno duiy 
wzrost liczby c
łonków ( z 5 
tys. do 9 tys). kół I klubów 
(ze 142 do 242), jak I różno- 
rodnych form działalności, 
Ogółe.m u1'Ządrono ponad 15 
tys. Imprez, zlotów, rajdów, 
spływów - o szerokim zasię 
gu i lokalnych. Gł6wnym do 
robklem jest jednak powięk- 
szenie się g'1"Ona społecznych 
działaczy, na których PTTK 
opiera swoją pracę. Zrobiono 
tuż wiele dla spopularyzowa- 


Senator E. Kennedy: Bombardowanie Hajlongu 
nieodpowiedzialna reakcja 
na liasko polityki wielnamizacji 


Nalot lo&ałchra amerykańskiego aa 
BajfoDI wywolał oatfl\ krytykę pollty- 
Id nlłdu USA H Itrony wielu wJ'blł- 
ayeb poUtyków amerykańlklcb. 
Senator Edward KeDnedJ' oświadczył 
w 'Waszyngtonie, 'te bombardowanie 
Hajfongu Jest "sza1eńcz
m aktem eska- 
lacji wojny. nieodpowiedzialnll reakcją 
na kompletne fiasko realizowanej przez 
Nixona polityki w1etnamizacji". 
8eaałor Bdmaad Muskle, człowiek 
maj_cy największe szanse na reprezen- 
towanie partii demokratycznej w tego- 
rocznych wybOl'ach prezydenckich, o- 
kreślił bQmbardowania Hajfongu jako 
"rzecz szokuj_c_ I dowód haniebnego 
niewywiązywania się )!>rezydenta Nixo- 
na z obowiązków kierownika państwa". 
Inny ewentualny 'kandydat partii de- 
mokratycznej na prezydenta, były wi- 
ceprezydent Hubert Bumphrey, oświad 
czy
 "zamiast dokonywać bombardo- 
wab. powinniśmy zwrócić się z całą 
sprawą do Rady Bezpieczeństwa i W7- 
lbUlić o zawieszenie broD1- o 


Ubiegający się równie! o nominację 
na kandydata na prezydenta senator 
George McGovera, potępiając bombar- 
dowania Hajtongu oświadczył, że: "roz- 
szerzyło ono konflikt i zwiększyło mo- 
żliwość jawnej klęski pozostających je- 
szcze na terenie Indochin oddzlał6w 
amerykańskiej armii lądowej". Senator 
używając takich określeń, jak: "niemo- 
ralny wybuch wściekłości", "niebez- 
pieczny hazard". "nowy rekord barba- 
rzyństwa f szaleństwa" zarzucił prezy- 
dentowi Nixonowi, ie podjął decyzję 
o bombardowaniu Hajfongu "dla rato- 
wania własnej twarzy" i że "raz jeszcze 
przejawił całkowitą obojętność wobec 
lo,u amerykańskich jeńców wojenny;h 
S 
bec J)OW'I%eC:hDe.co p rqJ\,"I" ludu 


amerykaliskiego połoienla kresu tej 
tragicznej awanturze". 
Agencje zachodnie pOdkreślają takie, 
ie czołowi przedstawiciele Kongresu 
USA nie zostali uprzedzeni o tej nowej 
decyzji eskalacji konfliktu wietnam- 
skiego. Senator John Stennls, przewod- 
niczący komisji sił zbrojnych oświad- 
czył, ie nie został uprzedzony o akcji 
lotnictwa amerykańskiego. Reuter po- 
daje w 
wlązku z tym, iż należy ocze- 
kiwać, ie amerykański sekretarz stanu 
William Rogers, który dziś ma stanąć 
przed komisją spraw zagranicznych 
senatu, w związku z dyskusją nad spra- 
wą amerykańskiej pomocy dla zagra- 
nicy, stanie sIę na pewno przedmiotem 
oltrych ataków z atrony członków ko- J 
misji Da temat nalotu na Haj!uDa. 


nis tu:rystyki wśród 
kańców województwa, 
sporo jest jeszcze do 
na na tym polu. 
Mówiono o tym w dyskus)1 
w której Z8,bierali głOS przed- 
stawiciele oddziałów tereno- 
wych, ok"ęgowych komisji tu 
rystyk:i kwalifikowanej I pro- 
blemowych. Dzielono się dob 
rymi doświadczeniami. Wska- 
z:ywano na trudności I niedo- 
stateczny rozwój bazy tury- 
styczm.ej w województwie. W 
dyskusji zabrał też głos tow. 
T. Skorupski. który w imie- 
niu wojewódzkich władz par- 
tyjnych ł państwowych wyra 
zlt uznanie dla aktywu towa 
rz:ystwa za jego dotychczaso- 
wą działalnf'Ść, podkreślając: 
rolę PTTK jako organizacji 
wiodącej w ruchu turystycz- 
nyIJ1. 
Zjazd dokonał wyboru DO- 
wych wladz -- Zarządu O
 
gu, KomisH RewlryjneJ, de- 
legatów ftp, zjadz kraJoWY, 
podjął uchwałę wytYC7JlłjąC'ł 
kierunki działalności na okres 
nowej kadencji. 
Pr2X!d rozpoczęclem zjudu 
odbyła się uroczystołć deko- 
racH działaczy PTTK odzna- 

ami honorowymi. Złoty me- 
cal PTTK otrzymał m. in. T. 
Skorupski. (par) 


miesz- 
ale teł 
zrobie- 


t 


Wyra.,. 
.erdecznego wsp6łczucla 


Wincentemu 
Wqtroblńsklemu 


z powodu śmierci MATKI 
Ikładajlł 
ZARZĄD PZGS 
I RADA ZAKt.ADOWA 
w Ikezecl1Iku 


.1- " 


G1:.OS lU' lO! (82%9) 


CEL- 
'WIEC EJ 
MIESZKA
  


.. 


Programowanie 
I organizacja 
proces6w 
Inwestycyjnych 


W te1 ńupie wniosk6w. na 
ez.oło WYSUWa się potrzeba 0- 
"racowania perspektywicznych 
programów budownictwa mie- 
.zkaniowe/i(o dla każdelo mia 


Komunikat 


i I'ranelszek DEMBIJQ'SKI, po- 
.. y, BydloUCZY, zatrud 
y. "aJCo robotnik przymu- 
IOwy przy budowle autostrady 
Jl0stal na początku 19łO toku 
w Zarańsku pow. Draw!lllto 
U,lem. nazwa: Sarrandl Krels 
Dramburl) zastr:lelony IIrzez 
komendanta obozu pracy, 
Zehmke. 
. Kto posiada wiadomości o 
okolicznościach tej zbrodni. Jej 
efterzel sprawcy - winien 
.. tym zawiadomić OkręR'ow1\ 
KolI\is.1e Badania Zbrodnł Hltle 
rowakidl w Ko!!'zallnie, uL Al- 
i'Ncła Lampe 3'- 


.
 


. ..LieJszy" 
od człowieka 


i 


Producenci w krajach zach"d- 
eich oferują rolnikom opony cilli 
nUrowe o nazwie goliath. o zew. 
nętrznej *rednicy wynOl!zllcej 165 
cm i lZeroko*ci at 101 cm. Mot.na 
w hie wypos8tyć dowolny traktor 
czterokołOWY, kt6ry dtlękl temu 
mok pracować na pOdmokłych 
ł-kach, pastwiskach, torfowiskach 
itd. Przy zastosowaniu opon typu 
lDl,\at.h nacisk cląl!nlka lIa I(lebę 
-łaje uedukpwany do 7.aledwie 
',14 kIC na centym"l.r kwadralowy. 
Na powierzchnit: tli dorosły czło- 
wiek wywiera Dac:iak czterokrol- 
... Wl_ą. .)., 


, . 


,
". 


. " - .- ". 


Nie czekając na uchwałę 
(Z obrad egzekulywy KW PZPR) 


Projektowanie 
I wykonawstwo 
InwestycJI 
mieszkaniowych. 


W te1 grupie zuadnień ""1110 
ski SkUPiA1y sie "'okńł ro
o 
ju potencjału budo"..laneRo\ I 
dostosowania .0 do oro.ramu 
budo\\'nlctwa mieszkań. Szyb- 
ciej wi
c. nit dotąd. pawin" 
ny się rozwilać przee'lslcbior- 
stwa spee,falistyczne. S.""a,\'(! 
omawiano już z wiceministrem 
budownictwa I materiałów bu 
dowlanych. Wstepnie uZlI:od- 
n iono zwiekszeni
 D()ten
18łu 
Kołobrzf!skie.o Przedsleblor- 
stwa Budowlano-Montażowe 
go do 250 mln zł roczne.o pne 
robu. 
Szerszy rOlwóJ proeramu 
budownictwa mleslkai. utrud- 
IliaJ, opóiaiea1a wopracowa- 


nlu wOjewódzlde,o' I..ła..,. 
projektów, a takie je,o ....a- 
niczony, żeby nie powleddeć 
ubogi, wybór. Z dokładnej 
analizy wynika, że dla 80 
proc. budowanych u nas mie- 
szkań (2-4-pokojowych), trze 
ba więc 2-3 typy projekt6w. 
Należałoby więc ograniczyć 
normatywy projektowe do 
tych wymogów. PrzeanaUw- 
wać trzeba dokładniej koszty Program budownictwa led- 
budownictwa i zasadę bodż- norodzinneJlo był luż kilka- 
ców materialnych. Stosowanie krotnie rozpatrywany przez 
ich powinno być sprzęgnięte egzekutywe Komitetu Woie- 
z poszukiwaniami dobrYCh i wódzkie20 partii. Władze ad- 
08zcz
dnych materiałów, Do- ministracyine prowadza wiele 
tyczy to zarówno sfery plano- prac. związanYCh z DrzY2oto- 
wania, jak i wykonawstwa. waniem terenów. ODracowa- 
Wprowadzanie nowych techno niem projektów. OfJ(ani7.ac;a 
logU nie może podrażać kosz- wykonawstwa, uproszczeniem 
tów budownictwa, oczywiście formalnoścI. W Koszalinie bu 
o ile nie wiąże się to z wy- duje sieeksperymentalnie 0- 
rażną poprawą standardu siedle domków jednorodzin- 
mieszkań. nych metoda uprzemysłowio- 
W dyskusji zwracano uwa- na. w oparciu o kruszywa 211 
gę na niedostateczny postęp noporytowe. Aktvw partyiny. 
w poprawie jakości budo w- postulował w czasie dysku- 
nictwa mieszkaniowego. Róż- sji. zniesienie limitowania bu 
ne są aspekty tego zagadnie- downictwa jednorodzinneJlo w 
nia. Stabilizacja i doskonale- rllmach spółdzielczości mieszka 
nie kwalifikacji załóg jest niowej. Należałoby też znieść 
tylko jedną z dróg zmierzają- wielkość .ćme.o limitu kre- 
cych do celu. Wiąże,lę to d."towania przez banki. a wy 
z dalszą poprawą warunków sokość teJlo kredytu uzależnić 
socjalno-bytowych załóg, Wle- od wielkości W7..noszone20 bu 
le de życzenia PM"tawta Ja- d"nku. 
koili materiałów budo",luyeh. Zasad" przydziału mieszk.łłń 
Jesi. ona wciąż bardzo niska nie powinny naru
zać praw 
i stanowi jedno ze irócleł nabytych już poprzednio pnez 
uciążliwy
h wad I usterek. członków spółdzielni. Kryteria 
Nie można obarczać inwestora przydziałów sa jednak zbyt 
ryzYkiem wprowadz.ania no
 sztywo.e i powoduja koniecz- 
wych materiałów i urządzeń. ność C'leste.i zmiany mies7.ka- 
Wnioskowano również wpro nja przez rodzin:v młode. roz- 
wadzenie ułatwień w finanso- wo.lowe. To jest też powodem 
waniu inwestycji zwięr.anych flkcy}n:vch zameldowań. 
z uzbrojeniem tereoow I bu- Sporo wniosków I uwa, do 
dową rejonowych ciepłowni. tyM)'lo włdciwe,o w:vkorn- 
Prowizorka jest bardzo kosz- ltanla ..Iobów mleslk.nlo- 
towna i kłopotliwa dla przy- ...,eh. Dracy lltOleC'tno-wycho 
.szłych, mieszkańców. Zasta- wawelej I kultury bcla w 0- 
nawiano się też i nad takim ,iedlaeh. Praca ta nic byla do 
paradoksem, że np. kosztami tej porY należycie doceniana. 
uzbrojenia terenów dużych ZaczełY nawet zanikać. tak bo 
osiedli spółdzielczych obciąża t;ate w DOPrzedn!ch okresach. 
się spółdz!elczość mlesz!tanio'- formy d;j,.)ą1p
fl w os,jedlach 
wą, gdy tymcz.aserri dziS 'uź sp6łdzielc
:Vch. .dyż rola spÓł 
wieleulicosiecllowych ,tato dzielni. z konie
ci musIa- 
się miejskimi. ła o.raniczyć siedo re2ulowa 
Aktyw lajmajlłCJ' lIę .....- nia kłoD()tliwych SDraw inwe 
hlemaml budownletwa wlej- stycyjnYch. 
skiego wYSUnlł1 połrzebę szyb- Dy
kusja nad Drojektem Der 
kieco Wprowadzenia w tycie spektywiczneao pro.ramu mie 
ustawy e powszeebn)'tD la- szkanioweJro zamyka nie1ako 
opatrwenlu rolnictwa I wal pierwszy etap oracy. Nie cze- 
w wodę era. zatwterlbenla kaj,c na ostateczne bumie- 
perspektywlc,ne,o prorrama nie uchwały Komitetu Central 
zabudowy wsi huallńlldej. ne«o partii. trzeba jut dziś 
I znowu, łeby .nlknlł
 rOI- podjać dalsza nrace nad uścl 
drobnienia. aktyw postulował śleniem omawlanvch zadań t 
)M)dponlłdkowanle pr,edilę- określeniem etaoow ich reali 
biorst", wodnych 7.jednoeze
 z.acH do roku 1990. 
niu Budownictwa Rolniczero. 
Odrębnym, ale jakże kło- \I ZDZISŁAW prS 
potliwym zagadnIeniem' jest 
budowa oczyszczalni t ście- 
ków. NiewiE'le na,szych miast UłatwIeala dla rolnlk6w 
posiada te urzadzenia na odpo- 
wiednim poziomIe. Oc7.ys7.czal
 
nie ścieków są szczególnie po- 
trzebne w pasie nadmorskim. 
Na wsi i w pegeerach ścieki 
powinny być 
piej wykorzy- 
stywane do nawożeniaDÓI I 
użytków zielonych. ' 
. ZastanawIano się takie nad 
lepszym wykorzystaniem su- 
rowców lokalnych "" budow- 
nictwie. Nie wykorzystane !II 
b'oJ.ate I. wysoko w'l;to
c
owe 
złoża gliny w rł!johie Złocień- 
ca. . 
buą()",
ni. tam no.....o.. 
czesliegoża'kladu :próduk'u
ą
 
cegopterabr'Ykaty ceramkzne 


'\ ' 


17 BM. .... POHIEDZJALEK' 
BYTOW, codz.. 15.15 - sem.!- 
narlum na teo!'.t: ..PI.anowa- 
nie I zarz,dzanle W J DSpodar- 
ce socjalistycznej B tce, eko- 
nom!c1-ne. Płaca w loel'Oc'Ia
e 
&ocj.liswelrnej". ' " 
C ZLtJC HO W, '<><łZo I' -,wy- 
kład nil lemal: ..M.r1!.sl
 "'o 
bec niekt6rych It\erunkń
 pJe- 
.m
rks'
towsldej Jł1oaof\! ""Pół 
e
es
ej". .. 
KOSz..\LJN. na. Wydziale J;lto 
nom!cznyrn .(rt rok) o tr04z..U 
- 'IV3'kład n. temat: ..SpołeC'2- 
ny ustroj pracy .
rnd.le- 
blorstw socj.listYCZl17ch., Mot:v 
wacj. pracy..... . 
Na WYdz . la). "
I
 . flczno-HI. 
,1sób odpowl@'dziaInych 
za zły stan bhp oraz pra('ow- 
ników naruszajacYCh ustalony 
regulaminami 'POI'lIłdek. winny 
być wycluane bardziej rJ«D- 
rystyczne, sankcje. 
Radni om6will te! sprawo- 
zdanie z wykonania planu 
gospodarczego i budtetu za 
rok 1971, kt6re 
dzie prud- 
miotem obrad sesji WRN. 
Konwent Seniorów WRN po- 
stanowił zwnła
 Da lilie" Z1 
kwietnia 1972 r., sesję Woje- 
w6dzkiej Rady Narodo""'. 
Poza przedstawionymi ł)OW)'- 
żej sprawami. radni wysłu- 
chają sprawozdań - z pracy 
Komisji Zdrowia I Opieki Spo- 
łecznej WRN oraz z działal- 
ności Prezydium WRN w ,1kre 
sie między sesjami. Z. P. 


Ił BM. - CZWARTEK 
BIALOGARD, na Wydziale 
Ekonomicznym o godz. 18 - 
wykład na temat:..Bodiee e. 
konomlczne. Płaca wllospo- 
da J'ce socjalistycznej". 
N. Wydziale Filozoficzno-50 
cjologic1-nym o godz. 18 - se. 
m!narlum z wYbranych zagad. 
nień socjolollU marksistow- 
skiej. 
t1 B
. - PIĄTEK 
DRA WSKO. lodz. 15.30 
wykład na temat: .."tloroffa 
marksistowska j.ko teoretycz. 
ny oret ruchu robotnicIello, 
Walka I rewizjonizmem I do- 
CIn"tvzmem". 
KOSZALIN, na Wydziale 1!: 
konomlczn:vm (I rok) o lI!>dz. 
18 - seminarium na temat. 
..PodzIał dochodu narodowego. 
Problemy spożycia w socJa- 
lizmie" . 
SLA WNO. Jtodz. 11 - leml- 
"/łrlum z wybranych proble. 
m"w 10cjolo1l1 marlulstow- 
Ikle,. 
VWAGAI WI.ystklell ..llIte- 
re.owa"yeh wymlenl!>n
 pro. 
IIłematyka Informujemy. te na 
prawach wołnvch .Juehan,. 
m.... lira" udział w zaJęelacb. 


Grupy rolnik6w, nawet nie 
dysD()nuJace zasobami !(0- 
łówki mogą eksploatować no 
woczesny sprzęt na bardzo do 
godnych warunkach. Decyzj. 
zależy od zarządu kółka rol- 
niczego. Opłaty 21 tytułu utył 
kowania maszyn składają slf! 
z opłat amortyzacyjnych. ko- 
szt6w ubezpleczM11a maszYn 
w PZU I kosztów ogólnych. 
Po kilku latach i spłaceniu 
pełnej amortyzacji, po:aoetają 
już. tylko opłaty ubezpiecze- 
niowe I niewielkie koszty do 
datkowe. Całość koszt6w re- 
montu i paliwa pokrywają u- 
żytkownicy, z tym jednak. te 
kółka zobowiazane 'ą d0po- 
móc im w zakupie i napra- 
wach. 
Sprzęt pr
kazywany 
r.le 
rolnikom; k.órzy DOdplsq u- 
mowę o odoowiedzialnoścl m. 
terialnej za sprzęt t wybior, 
przodownika. upowatn10nelo 
do występowania w Imieniu 
solidarnie działająceJ grupy. 
Pomoc k6łek rol!1iczy
h m. 
wi
c charakter OI'.anizlJcyJny. 
Całość spraw zal
ty od de- 
c:nH rolnikt'>w. którym nie 
I wolno jet'nak wykorzvstvw.
 
maszy>n do cel6w zarobko- 
wych. 
Jak wykazah' eksDeryllWO" 
ty poprzedzajace upooo.vneeb- 
nienie tej formy. clałniki I 
inne maszyny DowlerT.,ne rGI 
nikom s. eksploatowane wła- 
ściwie. Stopień wykorzyita- 
nia sprzętu jest lepezy nit w 
k6łka-ch. ływot
 włękuI 
koszty napraw i pr
7 - nłt 
... tAK) 


D YSKUSJA n1ld projektem Ucbwały Komitetu Cen- 
tralnego partii wIprawie perspek
ywicznego prolra- 
mu budownictwa mieszkaniowego t1lezyła się, w na- 
szym .. województwie. w or,anlzacjaeb . partyjnych 
, ,przedsiębiorstw budownictwa I instytucji z nimi 
,!t( 
 ,r;wl"aail)'ch" także w'r.6d kadry lpecjaUlł6w. Od- 
I. . ,.. . .... . . . . tę . 59 zł!bra .. 6 P . OP I . Ipotka6 branżow ycb. Dzięki lICIe- 
. 
",.miani. porł-dów I. konsultacjom, wł"
 woJe,,6dl- 
, {gi1Skał,r -łłD1 materiał porlllodowy, kt6rJ stanie lię 
.' '"",110 do opracowania perspektywlezne,o prorramu bu- 

",' .ł:w,a młe.zkanlowe,o w naszym re,tonle. 
... .'1£.'" w orraJttzaeJ.cb sta. co na)mniej do ro1cu 1985. 
Jch I konsultacji I Określona przy tym musi być 
wicielami inw_tor6w. dokładnie lokalizacja I)rz:vsz- 
IJIwuł1eyjnycb, .projek- łych osiedli czy budynków 
.:. d,rekcji przedslt:- mieS7.kaniowych. tak by. place 
.'wynlka te przewldlla budowlane moał:v być przy
o 
_.1ł,ecioleelu plan bu towane o wiele wcze,śn
j. Po 

 mleszkanlowelo dobny p:o
ra
. .nalezał
bY 
łIt'lQ' do zreaUzowania opracowac rowme:a I dla WS'l. 

.ł..tae
, w 

g'u, cztere
h Największe dotad tr1;ldnośd 
laL SpÓłdZlclc?osc m1es
ka;1'0 sprawia tzw. uzbrojenIe teTe 
Wa wykona połowę swoich za nu a wiec zaopatrzenie w wo 
mierzeń już w tym r?ku. 'ł: a dl:: gaz. enentię elektryczna. 
'pora rezerwa czasu. Jaka Sle o2rzewanie oraz usługi. Rnlę 
Wyll;inia z obliczeń. kryje w koordynatora w tej dzleddnle 
sobie duże możliwości znac?- powln'oo spełniać Prezydium 
nelo rozszerzenia te
o. plan:ł' Wojewódzkiej Rady Narodo- 
a tym samym, przysPIeszenta wej. Nie uda sic to jednak 
i Z'wiE.'ks,zenia r07.miarów bu- be"l wzmocnienia funkcii ko- 
downi
t.w,a mieszkanioweJI', ordynacyjnych rad narodo- 
OcZYW!SCle. D()d warunkle.m wych. szc-ze2ólnie w odniesie- 
oQpowledme.o or
YJlotowan.la niu do P1"'Zedsiebiorstw I iD 
'Placów budowy I zape;''111e- stytucji planu centralneJIQ. 
nJa potrzebnych materiałów. , ń . 
. Wiele strat I OD6
n1e wy- 
Z bogatym plonem dysku woła.nych 7,ostało przez czeste 
Ijinad projekt
m. Uch.wały zmiany inwestorów, Jest to 
KC PZPR. zaznaJomiła SI
 0- niedopuszczalne. Skutki takich 
statnio e!(zekutywa Komitetu pra,ktyk da ia znać o sobie 
Wojewódzkiego pll.rtii. C\!I1nYln zWYkie już pO zasiedleniu bu 
d?ro
ki.em sa próbY opracowa dynku. kiedy w mies7.kaniach 
lila ,lł1erunkow,Vch planów trzeba dokonywać dodatko- 
działania. zanim jeszcze z.a- wych Dneró
k. a nawet Drze 
'D8dna wiążace u
hwałY. Na budowywać je. czy też POPI'a 

braniach pa
nnych ! D()d wiać system ognewczy. dobu 
czas konsultacJI wYp?wladalo dowywać inne urzadzenia. Od 
lrie 40 proc. uc
tn!
zącYch. bija się to niekorzystnie za- 
ZJrłoszono 408 wmoskow I u- równo na wYl1:ląd7..ie osiedli. 
wal. 178 - pod adresem ja,k I na or2a ni 7.ac.i i usłu. dla 
władz centralnych. 181 do lucł.ności. Dyskutanci. zabiera- 
wł
dz wojewódzkich. a 
9 jący l1:łos na zebraniach Płlr- 
.wł1Iosk6w je;
t 
o rozst
y
t1Ię tyjnych. prooonowali. aby w 
d.e I załatwIenia. na ,mIeJSCU. wiekszych miastach wyodreb 
od reki. Jeżeli chodzi o t
ma nić osiedla poszC-ZeJ!ólnych In 
,
yczny prze!(la
 tych WnlOS- ,,'estorów. Tam natomiast. 
ków. to 95 z nich dotyczy Dro IiIdzie inwestorów jest kilku. 
< l1'amowania i planowania. In- budynki należałoby uszereJCo 
westyc>i. 55: prZygot0:ł'an
a I wać w zespoły osiedlowe. 

oJektowanla. 8
 
moskl ł)O Przyczyniłoby sic to zarów- 
.tulują uspra
lenle Droce- no do właściweJ!o wyzyskania 
sów InwestycYJn:v:ch. 33 .doty- sprzetu. jak I potanienia k06Z 
czą politYk! mle
zkanlOwej. tów uzbroienia terenu. ro1.WO 
At. 161 wnIosków 1 UWBJr 
.o ju usług i urządzeń osiedlo- 
stało zgłoszonych w sprawIe wych 
wykonawstwa budynków i Dro' . 
, dukcji materiałów budowla- Zl(łonono dwa wnioski w 
DYCh., sprawie Oflitanizacji inwestv- 
cji mieszkaniowych. Sprawą 
ta zajmuje się dotad wiele In 
stytucji działających jednak 
w rozoroszeniu (pracownie ur 
banistyczne. pracownie planów 
re.ionalnych. komisje plano- 
wania Jlospodarc7.ellto. służby 
inwestycyjne itp.). Nie sprzy- 
ja to ani specjalizacji. ani do 
brej koordynacji fonwestvcli. 
Postulowano wiE."c utworzel11e 
żarząd6w inżynierii wiejskiej 
oraz ustanowienie liIeneralne- 
lito realizatora inwestycji. Nie 
znaleziono jE'dnak żadne.o roz 
wiazanla dla spraw zwia7.a- 
nvch z inwestycjami mieszka- 
niowymi na wsi oraz w przy- 
padkach wykonywania tzw. 
wSpÓlnych inwestycji. Nie u- 
lelita natomiast watp1iwoścl. 
że trzeba koniecznie oatrani- 
czyć liczb\) ucze
tników proce 
su inwestycyjne
o na Jednym 
placu ł-udowv. Inll.cze1 nie za 
pobiegnie się brakowi koordy- 
nacji, a także marnotrAwstwu 
sprzetu. mateTiałćw i sił luda- 
)tich 


GrUllowe uiylkowanie 
sprzęlu 


Od pewn
go czasu rolntcy 
mogą wypotyczać W k6łkach 
rOlniczych traktory wraz ze 
sprZętem towarzyszącym, bez 
'obsługI. T
 nową formę wpro 
wadzono na tyczenie rolnl- 
kÓ'V,.lttGr&y potrafi, .ami pro 
wadzić traktor -ł obsługiwać 

pri
t rhedirnlc:M1Y. Obecnie 


tydlień na 
WUML 


SWIDWIN, lodz.18 - wyklad 
n. tera.at: "Społeczny ultr6j 

r.
y pl'zedll_blorstw socj.U. 
atycznychMotywac-j. pUCy". 
ZLOTOWo ,ode. II - seml. 
harlum n. temat: "Planowani. 
I zarZ/ldzanie w lIospodarce so 
cjaJlstycznej. Bodźce eko:>no- 
mrc
ne, Placa wIOlIpodarce 
IIOcjalistyczner' . 


..1 BM. - WTORSJI: 
JASTROWI!:, rodz. II - "- 
minl!'ium na tem.t: ..Planowa 
".le I zaUlldaanie w Ił!lspodl!'- 
ce locjqllstycznej. Bodłce e- 
lIonomlczn.. Phc. w lospodar 
ce soej.lislycznej'; 
, KPł.O'SR
J!:G. .<)dl, 18 - ... 
mlnarium na temal: "PodzIał 
dO('hodl1 narodow
J(o Proble- 
my iłpol.ycla w socjalizmie". 


umoillwiono uzyskanie w kół 
ku rolniczym sprzętu na dłu 
gotrwałe użytkowanie. Wa- 
runkiem jest zawiązanie gru 
py u!ytkowników, któny zo- 
bowiązują się do materialnej 
odpow;iedzlalno.łcl za powie- 
rzony Im sprzęt I do wnoSlle- 
nia opłat według cennika. SłL . 


Uczeń 


.
 ".- 


" 


GW! nr
08 (8229) 


60. szkoła 
wzniesiona przy pomocy wojs
. 


Pl'acy nie moltło IOOwodow.ć 
OOPl'B \\'V. 


- pacjent kI op ot li W}' '} 


W YJĄTKI ze sprawo- 
zdania nadesłane
o w 
styczniu br. przez J)P.- 
legaturę Najwyższej 
Izby Kontroli w K.J- 
szsllnie do Prezydium 
WRN. Alarmujący raport spo- 
rządzony został w rezultacie 
kontroli przeprowadzonej prz
z 
Delegaturę w IV kwartale u- 
biegłego roku. Badano op:ekę 
lekarsko-higieniczną nad dzicć 
mi i młodzieżą szkolną w po- 
wiatach białogardzklrn, mia- 
steckim, sławieńskim i walec- 
kim. Skontrolowano 15 szkól 
różnych typów. Ponadto Komi- 
sja Zdrowia i Opieki Społecz- 
nej WRN oraz komisje powia- 
towych rad narodowych prze- 
prowadzily w tym czasie kon- 

role społeczne w kolej ny
h 
18 szkolach. ł.,ącznie zbadano 
stan opieki w 13 szkołach miej 
sJdch i 20 wiejskich. 
W piśmie Delegatury NIK 
czytamy: "We wszystkich kon 
trolowanych powiatach usta- 
lono bardzo małe zaintereso- 
wanie sprawami opieki lek
r- 
sko-higienicznej nad dziećmi 
i IlInłodzieŻćl szkolną ze 5trony 
vnrdzial6w zdrowia I opield 
społecznej. powiatowych przy- 
chodni obwodowych, admini- 
stracji szkolnej. a także nie- 
których zakładów nauczania... Jeśli o zmianach mówić ł"'Ioi 
Słuiba zdrowia nie wykony- na, to chyba na gorsze. Według 
wała w pełni pod
tawowycą danych Wojewódzkiego Ośroil- 
obowiązków dotyczących ba- ka Matki I Dzieck., w 1968 
dań wstępnych i okreso- roku było w województwie 
wych. systematycznej ooie dwóch etatowych lekarzy w 
ki w tzw. grupach dy- szkołach. w 1971 roku 
ylko 
spaml'ryjnych (dz.iecl z wa- jeden. odpowiednio n. godzl- 
daml wzroku, słuchu. wadami nach z.leconych pracowało 75, 
postawy itp.. wyma
ające a trzy lata później 72 lekarzy. 
szczególnej troski I opieki le- Nie wierzmy jednak statysty- 
karskiej specjaJistów - przyp. kom. Wojew6dzki Ośrod
k 
B,S.) oraz innych czyn!1oki sporządził również zestawlel'!!e 
mającvch wpływ na och
'onę liczbowe dzieci zakwalifik()wlt 
zdrowia uczniów, w zwiazku nych do .rup dysp.nseryjnych, 
z czym nie było realizow
l'Ie Można z nielr,o dowIedzieć 
Ię 
podstawowe zadanie higieny. nD., że na ogólną liczbę pO!1ad 
tj. prowadzenie profilaktyki 206 tys. dzieci i m10dzieży w 
wśród uczniów". roku szkoln
 1970/71 było 
D OBRZE WIADOMO. *e ponad 6 tys. z ,wadami bud,.,.. 
nie pierwszy to ala:'mo- wy, ponad 8 ty.. z upoAleth
- 
wy sygnał na temat niami wzroku, przeszło tysiac 
"szkolnej medycyny". PnY-cierpiących na choroby układu 
pomnę, że pod koniec ubiet,- krążenia, tyleż na choroby tI- 
łego roku szkolnego na wspól- kładu nerwowego, a u ponad 
nym posiedzeniu Komisji 
- 5,5 tys. stwierdzono niedobór 
światy i Kultury oraz Koml3JI wzrostu I wagi. Tylko jak ubć 
I tym danym. skoro wiadomo, że 
nie zawierają wyników badań 
ze szkół, w kt6rych dzieci od 
kilku lat nie stykały się z l*,- 
karzem'? Trudno równld prze- . 
Blisko 100 tY' hektarów nowych \ . liczać, iJu młodocianych pac- 
lasów zasadzi s:E: wiosną; najwl-: jent6w pnypada n. je przeprowadzi teł resort , o p ieki n.d szkołami w sw,ch ,o..j, ...' -t IPU
 J..-łłesuwamy r6tne d_le,lhir.łol. .. j Ił' f i I j łe,o organIzmu jest na.le 
 
leśnictwa akcj-: pon_dkowanla l . h l d . I db rye" lite było w ekHlIt!' .IIIt,. Cleł"lłl .. "m wykon,waal. pu e m e,sca . az e energ czne ,. .. ... . 
zalesiania unledloenych 
tyt:h-' reJonac ,11ł U. zle zan e u- lajęć lIkolnyeh, ..wodowyeb, 'wlalaeu la' prac. tw6rna. aktYWno
I.. kom6rkl za
zyna- Acie komórek z faą spocąn'" 
czas !aRÓW chłopskich. Lasy te - I jlłcy swe obowllłzkl. Ilu:! kle- 'Ubwlm- wted y .. Im-e . nie ..ł.....nne" ł ł-łeJI brak aam ja się budzl
, Intensywme dzle. do fazy enetlJcznelP roannt. 
stanowiące ważn. CZE:ŚĆ naszych; rowników szkół zna taka s:w'- ... " .....
 
 lić I mnoiy
 
zasobów _ trzeba zalesić. aby eSa- tuacj
: oficjalnie w określone rOIl"dku, slęramy po leki, aby li..odll
 dolerllwokl. Jdell . tani" się. Cały wysiłek orli- 
:

.: 
::e':n l


:z 
e
 I dni lekarz powinien przyjmo- .., jeste'my roze_dnl, .łaram, .., ltelumle' aJawtako I la.. Nie wszYitkle Ich rodzoje nlzmu jest wtedy ulta_iOft)' 
aort leŚnictwa opieki także n_d wać w 
zkolp, faktycznie 00- ....owa6 .....ob' błoloa1ela" \ dziel
 się j
dnak.z. r6w
ą sl.Y.b na spełnienie zadan" blolOłI
 
w wiejskich. le- systt'matYCzneJ oolekl lekarza I I I b k . t -
 mle 2:lmy I wiosny. I to z r. niej mlę
n!. tkar.kl łącznej. IIru l I 4 b ł b j h .. 
śnicy korzystają w tej powszech- I specjalisty, do kt6rel(0 musi necUl en e r. WI a....n Ira guły niezaletnie nawet od In. czołów, koścI. Podziałowi rtle Bttze ep e,l y o y po ec all; 
ne' akcji 8 pomocy slużby rol- skle",wa
 uc:mla tetan 
ł)O j. duł. roł4, ......,W,... teft 
 l dzłałlftla 
t... utegajl\ jedynie kom6rkl nln'WÓ na 
lop. (Wi'l'-Alt), ". t


JI,. młocSzleto
h 11 wied
 Z'& h1a
enę lZkolnL jed
 CZ7QI1Hdem JeR ..
 ł.7 dt 
 uw._ .. .. s. 


." BIAŁOGARDZIE ponad 3 t'//s. uczniów, tj. 56 proc. 
ogółu uczniów WSzlIstkich szkół w mieście w bieżqcym roku 
nie miało zapewmoneJ opieki lekarskiej. a 36 proc. ogółu 
uczniów szkól wieJskich powiatu bialof,/ardzkiego pozbawio- 
nych bllło apteki lekarsko-hlgienicznej 
W Szkole Podstawowej nr I oraz w ZSZ w MIASTKU 
brak opieki lekarskiej zanotowano m. in. w ostatnich dwóch 
latach. W szkole nr I w Białogardzie w ostatnich 6 latach 
badano tylko uczniów klas ósmych. W wiejsktch szkołach 
np. w Dretllniu (pow. miastecki) stwierdzono bTak opieki 
zdrowotnej od 1966 Toku, w szkole w Lubiechowie (pow. 
bic¥ogardzki) uczmowie nie bl/Zł badani od 1965 roku..... 
W POW. SŁAWIENSKIM Ul roku szkolnllm 1970171 aż 
60 proc. ogólu szkól, do którllCh uczęszcza 6 tlls.dzieci wiej- 
skich, nie mialo zapewnione; opteki lekarskiej. M W bieiqCl/m 
roku brak opieki lekarskiej nad około' 30 proc. uczniów po- 
wiatu jest w dalszym ciqgu stanem alarmujqc1/m. 


Zdrowia WRN analizowano 
rezultaty kontroli dokonanych 
przez członków komisji oraz 
Informację o opiece nad 1.dro- 
wiem młodzieży, szkolnej, ,po- 
rządzoną w. wyniku systema- 
tycznych kontroli przeprowa- 
dzanych przez Wojewódzką 
Przychodnię Higieny Szkolnej, 
a także informację Kurato- 
rium Okrłłlu Szkolnt'go. Już 
wtedy zarysował si
 czarny 
obraz sytuacji, w kt6rej słowo 
..higien. szkol n." nabiera Dłe- 
maI paradoksalnelo rozdtwlt- 
ku. To wtedy usłyszałam o 
uczennicy wiejskiej szkoły, u 
której lekarz w karciezdro- 
wia odnotował "stuprocentowa 
ślepota oka lewego", po czym... 
nie skierował dziecka do oku- 
listy, to wtedy mowa byl_ o 
upośledzonym umysłowo HI- 
latku uczęszczaj
cym do clwar 
tej klasy I innych brzmillcych 
jak ponure bajki. przypad- 
kach. Kto zrentą zli
y na- 
rady. dyskusje, rejestry wnio- 
sków dotyczące poprawy upie- 
ki lekarskiej nad dZIećmi I 
młodzieŻII szkolną. Choćby po- 
prawy. .... przecież dawQo 
potrzebne były radykalne zmia 
ny. . 
. 


100 TYS. HA 
NOWYCH LAS6W 


Do obowiazk6w te(o lekarza 
należy Drzebadanie każde«o 
ucznia przvnajmnle1 r.z w 
roku oDieka nad «ruDami dv- 
soanseryinyml. Ił oonadto ba 
dania dzieci Drzed rozoocze- 
ciem nauki w klasie pierw- 
szej oraz uczniów kończacvch 
szkoły oodstawowe i średnie. 
. 


W TYCH ROZWAZANIACH 
oll:raniczam sle do spraw 
opieki lekarskiej nad 
szkołami oomliajac zaniedba- 
nia p.rofi1aktvkl i lecznictwa 
wśr6d dzieci orzedszkolnych. 
opieki stom.tolo/(Icznet oielU 
nlarskle.1 jak równlet zanied- 
bania sanitarne w 17..kołaeh - 
pOwszechnie Zł1lłne. a olltatnij) 
ootwlerdzone sp.rawozd.nlem 
Dele,łatury NIK. Ale I .n.llzu 
J.c tylko 1edn. d1.led1.lne. nle- 
trodno o wniosek. te lekcew. 
ien0- 

redni - ooorz.z ofeorowanie 
m'e
7kań. Jednak wła
clwlI 
O'I'.an ł'J'l(!111
f'k' w t'l'mlł'h 
IstnieiQcvch warunków. kontro 
la .pelnianla obowł6zk". 
P1'7e'l odoowil!'d1.lalnvch za hl- 
e;ien!" s7kolna I el(1.f'kwowan!
 
1)Owinno'el - to 1ut ,.awy 
be'7po
rec!.,lo nate
łc
 (!& wy- 
działów zdrowia I oolekl spo- 
łecznei I przez wydział, te 
7an!pdbvwan.e. Kuratorium I 
In!!pektM'.tom o'wlat, nie 
P1"ZyQllda wvł'C2nle rola 1)0- 
szkodowanych. Tolerow.nle 
zaniedbań. olttantCZ8nle sle do 
stwlprd1..eń. ie. jest tle. Ia- 
miast wymal(.nia dYICvolinv 


. 


Jakich zmian mo
na Ile 
spodziewać? Przf'de WS7.vstklm 
utvwa jar modnello terminu 
_' wvkorzvstanla rf'?:erw' cza 
su { ludz,j Zalł"('enlam\ z Jio 
c. 197t r. lekarte wlel
k!('h 
o
rodkt!w 7drowla 70QtaJt 1.0- 
howla1.anl do onłnfnrml\\\'anl. 
1aki d1jpń w tvli!odnlu oo
wle- 
('ala oni.ce nad Q7kołam! KI!:! 
dOr8loWV wviazd lekar1.a do 
szkol. musi był dla ułatwIe- 
ni. kontro" odnotowan.. w 0- 
'rodku. Trzeba ?:lA 4oda
. te 
trzy lIodzlnv dziennie 'czv1! tli 
W wvmlanf' tv«odniowvm' na 
hill/lenI" Slkolna - to sooro 
CUIU o He sle «o oC1.ywIA('le 
wykorzysta zl(odnle z prze- 
znaczeniem. 
DY1'ektorom IZQ1tall noleco- 
no deleto\\'anie na jeden d1.lefl 
w h'lIfodnlu staivstbw I mło- 
dych lekarzy do 1)racy w I'&kc 
łach. O tym. te tr6dła rezerw 
Isłhtały. TJrz
on.ła m. In. 
kontrola NIK. W trakcie je' 
orteQrowadzanl_ no. w LO w 

ławnle zatrudniono lekarza. 
kt6rellfo o'Ol.kl młodzlet był. 
oozbawlona od t988 roku. 
"ezwżg1edne elll'iekwow.nle 
zadań słutb,. zdrowia del
o- 
wanle do azk61 statystów. zna 
la'2ły sle r<,wnlet we wnios- 
kach OOkontrolnycł\ oPl'ac()wa 
n"ch 1)rze1. Wydtia1 Zdrowia 
I Opieki Soo1eC2ne' Prez. 
WRN. IDne zalecenia m6wla 
o 
wiekstanlu w miarę motU 
wołe! kadry lek.rskie1. prze- 
de w
zystkim p1el.
nl_rsklej 
w szkołach. . konlecMloAcI 
śclllłe' wSDÓh,c'ac, wycblał6w 
1)ówl.towych z Inspektoratami 
oJwlat" oowlatowyml insQek 
torataml &ledlatrU or.z k\erow 
nlkałnt pOwl, atowY.ch pó..-dnl 
hi.ltny szkolnej. PoradnIe te 
stanowl'lle novum ot.anlza- 
cyjne oowltać ma', w nałbUi 
lZycb mlell.c.ch. Podl..le 
1X'zYchodnlom obwodowyM .t_ 
n. sle odpOwiedzialne sa cało 
kształt hllden, azkolnej w 1)0 
wleel.. sorawow.ć bed. nad 
szkolna 51utb. zdrowia nad- 
zór metodvczno-crltanlzacyj- 
ny. orowaclilć kartoteke I(rUD 
d:noanleryjnych. klerowa
 
dliecl do speci.1IIt6w. . .także 
or.anl1.owa
 o.n!sk. .'mn_.b 
ki korekcvjnei lt
. 
A _tera .arellol. kon- 
kr.tne IIrzed.lewlllecla. Truci 
no .złł 1I".'a.1I6 Ich r..ul 
'ab. Od zaraz 'rleba Jednak 
iadd Jedne,. - traktowania 
hl,Ieny IIkotneJ serio. 1._ J.I. 
o.e tDrawa .I.,dllwle Driemll 
czaa.: Je'1I .cle6. w Id&rfllo. 
.zkołe ale ma lekana esy llen 
tYlty ...'aJe od..-awlo..t I 
kwitkiem, od dnwl lekar.. w 
Iłrzyebodnl rejonowej - . 
prakbld te la eh,ł- ..ane 
w,dzlalnm .drowl. - te tle 
Ile '"lrJe nie 'ylk.o w ukol- 
..ej .Iutble "lecb'ClllaeJ. 


Przed wielu dniamI w WO'W'IITrI Dworze Ma%o'IDłeckffrt 04"" 
bVłc się uroczllsto
ć oddania do uilltkl.l kolejne;, juJ . 
szkoły zbudowane; p1'ly organizacyjne;, materiałowej ł fiq". 
Bowej pomocy wojska. Szkole nadano imłę ..Ludowego Wol- 
ska Polskiego" f ufundowano sztandar. Wa urocz1/sto.t 
 
b1/ł m, in. czlonek KC PZPR, posel na Sejm, Ilef GZP Wp. 
gen. dyw. Jan CzapZ4. ." 
Wa zdjęciu: szef GZP WP gen. d1ftD. Jaw CZllp14 tIIuvfełl 
dyrektora szkoly mgTa Zdzisława Królikowskiego ł t
 
IzqC1/ch im osób zwiedza gabtftetv i pracownie "owel "Jeotw. 
. CAF - W A" - ZCItDtld.afl( 
- 


Polskie maszyny ro.lnicze 
na czterech kontynentach 


"AGROMBT - MOTOIM- chomlono ezęAei
 prochatre" 
PORT" pneclaięblor.two -I montat cllłgnlk. 
rteao na 
haadlu aacraulclne,. lajmuJ.. zapał_eh cllłlnika ..Ut....." 
.,. .Ię eksportem i Importem Nlezaletnie od te(łO eklporło.ó 
.....nlkllw, m...y. rolniczy oh wane IIł do Indii lmmpl.- 
era. kompletnyob obiektu" ciunlkl. Obecnie n. polAch Ja 
dla rolnlcłwa - pnew'duJe o dll pracuje Ich 'ut 3& t'1lI
". 
.i"rnlęcle w bleił.Cym rok.. "Agromet-MoiOlmport" ,. 
III mln Ił d.wilowyoh obrotu. takie ek&porterem S'I1ssar6 
 
W ci_lU ostatnich lat ek- bnowych do zleolonek, kt6re - 
IPąr,t cllł.nik6w i muzyn roi starczane !Iłł . . "' . j . ako' . kempletM . . 
nlc:iYch wzrastał średnio o blekty,,!ł
Ie."'I:"Y.Ia)n.nl.. 
2
/, rocznie. Rok obecny Prz1 cz
ścl budowlWł), .monta_ 
al-łe 3f1ł/, W:ł.rOltU w porów- urządzeń ora2 uFl1bhtJWłlel)ld 
n.niu z rokiem ubiegłym I o- t'1'odukcjl. Pneszło HO'" 
sllłlllle 230 mln zł dewizowych typu polskich cblekt6. praeu- 
. sprzedał za granicę samych je jut W NRD. Czecholłow.ett, 
tylko cilłlnlków zwlęklzy liCI BułgarII I n. Węgrzech. .,. 
dwukrotnie. Dla pełne" kraJowe,o te- 
Do ZSRR aprzedajemy Ino-. etwa "Ą..romet-Motelm;tlrł- 
sokornbajny ..Orkan", koparki lakupl la m.'e, w bte""" 
clunikowe do ziemniaków, ko rOku r6łne,o rodzaja....... 
p..rkl konne; do Indii. Jugosla- rolnlclY 
a 100 
Ia zł tle'" 
wił I NRD ciągniki rMnych ty wyeh. Są to ił6wnl
 masż1a1 
p6w, na Wt:gry I do CSRS rOI specjalistyczne, 'ak.dza
kl 
.iewacze wapna I przetrząsa- do ziemnlakó..... Ilewnlkl do bu 
czo-zlrabiarki do siana, do raków, a tak1:e koml'letne o- 
Brazylii kombajny zbo7.owe. biekty dl. wychowu clellłt I 
Odbiorcy "POl.skich maszyn I trzody chlewnej. wylęiarnł. 
ciunik6w zaopatrują się u nu dla drobiu I 
klarnl.. 
r6wnid w czdci zamienne. kt6 ŚCisłe powiązanie PHZ "J,..- 
rych eksport przyni6sł 125 I(t'omet-Motoimport" z pt'%.ft11 
mln zł dewizowych. słem cluników I masl1n. roł- 
Głównlł pozycję eklportowlI niczych stwarza moiliwołel po 
n. rynki kapitalistyczne stano dj
la współpracy kooperaen 
wilł ci"gnikl kołowe ..Ursus". nej z producentami ul!'anłe... 
N_jpowatnlejszymi ich odblor nyml. I tak: ze Szweej. pr
 
caro I są Indie. Francja. Grecja kowane są wsp6lnle elemen
,. 
Bellla, Wielka Brytania. kraje do dojarek Alfa-L....l... 
skandynawskie. Przykładem firmami wlosklml element,. 
UlTUntowanej pczycj! tych clił dla ferm hadowlanych, e li 
Iłnik6w na rynku odbiorcy jest firmą zachodnioniemieck. pr.- 
współpraca z firmlł Escorta mysł nasz współpracuje "pto 
Ud w New Delhi, idzie uru- dukcji siedzeń do clal{nlk6.,r. 
(AR-WB) 


B01.ENA . AREDZI
8kA  


'"  .,i 


GŁOS' nr Ift8 
229) 


, , 


' " . , .' """"""'
"""""""""""""""""'
'""'
"""""""',.,"",.,"""c 


Str.'  .. . BEFSZTYKI, RUMSZYTKI i STEKI Z ryb atlantyckich 

 lo . . o rewelacja I zaskoczeni. 
t uuPSKU (przed smażeniem zalać na 1 - 2 godziny mlekiem) ... ś w i e t n e ! 
I le-tS85 

"""""""""""""""""'--,-,--"""" -- -,------, ---- -,--,----"""-,-"-""
 

.. 


..... ....... ........................., 
W .MAGNETOFON I 
ROZftY łKĄ I POMOCĄ W NAUCE i 
IABYC i 
R A T Y li 
Z U RT i 
. K-''''-' ł 
.........................4.............. 
'I - - I ==== I I iii!i!!55! I - I ===== I ===== I 
 !'ILN(E IPl"&edam Ul(olpodarowa- 
na dzlalke budowlana w Kolo- I 
· 111 brze lU . Duży nowy bUdynek 1: 0 - 
I SPOŁDZIELNIA INW ALIDOW lpodarOz)' I Inne zabudowania - .1 ' 
- 
 110.000. wiauumoilć: Kolubnell', 
. DOZORU MIENIA i USŁUG ROZNYCH III tel. 31-77, po piętnastej. Op-lU3 
" BIALOGARDZIE, al. Kocbaaowskle,. .. tel. 7U MASZYNĘ dziewiarska unlwenal- 
I na. meUlowl!, japońlka - Ip1"1Ie- 
JnformuJe, ie _ III dam. Itołobnel, Gleldowa lii::lłl. 
W dniach oc! 18 do 2t IV Im r. 
. p t o '" a d z i USł.UGI dla ludn
d . ROItSERA ł-mlellęcSDel:O - sptze cod.lennle w 1IOCIa. od 8 dO Ił 
I dam. Koaplln. tel. lł-37, po Ize- w MIELNIE I VNIESCIV, 
. i przedsiębiorstw 1 - '1 snastej. Op-1ł17 Zaklad pueJ)l'a_ sa ouel"WY 
IW zakresie: PSZCZOLY - :18 pol sprzedam. w dostawie MercH elektryoz- 
Antonloa Stochła, Smolno, poesta I nej. K-tUZ 
I i t I . Dobrzyca, !law. Kos:oaJin. Op-1S11 
n ro łgatorstwa, _ 
_. . _ . ._, . -. ŹATRVDNrJl; kucharko: I pOm"" 
. j . h III WOZEK dziecięcy I:lębOkl lakierO'- kuchenną na sezon letni w Mlel- 
i . _. rep.s.cJ ponezoc: · 
 wall)' - spraedam. 8luD_k DlullI I oie. Tel. Zł-7'. Koszalin, ul. Drzy- 
obei....nia IUzik6w, . łł/'. 0 .,-19
 . oal)' 7/ł.. . 0p-193' 
naprawy .alanteru metalowej parasoli, W()ZJ:K . dzlecJecy II,boki tanio ODDAM I-mie"o:czne dziecko 1>Od 
plakatow.nia, 
t spraed'am. ILona lin. wr61łIe
skle- opiekę na OIOiem .odzio. Koszalin, 
10 "I.. Opol1 Z 0 Szenwalda 111. 0,,-1&33 
. POW ielania.;, ' " - --- -- 
I. 
. '- ' " 
I" " ' " SKOD'" idO'" Iti"" '
fsptijlk1illln:' ,; " .
, 
,
 -'...." 
maszynop i lł al1l a, Shl'pItłl,;.L '13'0'" ...... Q,1!h19.' R ii "'8\,I'! p'r
vjm\!jG dzieci na ",a 
' ar ' 'A hl 

' . ' a ';1..": " ' .' .. .. IC ej'. .M.'r1a M"1ło..I
 >. R.bka, 
" WIlii'" W
R8ZAw
 M-Z ,,;;;: '\ "PI" 
 
"d,t\t.' Pbnlc!e'
Z," '" K-IIł/B-1 
_. bumero\\1ania faktur, druk6w, bloków ra. Shlpsk, tel. 11-13. Op-1M 
I h nk h i -.--..--. PRZYJ'MĘ pod opieki! dziecko. Ko 
. e u owye tp.., _ SKODIIi 1_ MB aorzedam. Rok sPlin, Saym,i\nowskle:o 5/3. 
S p rzałanie: P rzedsi ę biorstw ł dla ludno'ci , 
I pro4. 1111. Olll\dac: Słupsk. Sier- Gp.I'31 
.. pinka ., Od 61mej dO oliemoastej 
. dezynfekcji aparatów telefonicznych. (waraatat1' podw6nu). Op-IM' PRZYJM
 d" 1I'I'acv na ferme klif 
I . -- tnia - kle . . s
otna panią w ł
ellnlm wll'ku. I 
.... .." . WARSZAW. M-Ił &&Dlo .prse- <;e_linll 7, POW. ItClSzalln, Sta- 
_ toaletowe, III :sa::ie 'ł:'PWk. ul. Dlu.. 1/1. cf:-l
 
.lI
lckl. op.ml 
. _ attystyczne"o eerowania , PRZVJMJI; dochoduca pomne do 
I . SKOD. .partak, .tan iloIIr)' apne- I-mielio:czo-..o dzleck'ł. Koszalln, 
fotografiki, . dam. Tel. Objaada II, pow. ShlPSk. al. Bronlewskielo 31/15. tel. 3
-85. 
_ parkin,owe. III Op-lł03 0p-1931 
.' BII " .z, " b latorm a eJl U d . ł e 1 . w ARTBUROA 31Z de luxe taolo PRZY J'MVJ'
 zam6wlenla ni vot. 
I .... " . spraedam. Koszalin, tel. 31-30. celanki nal:robkowe. p)rtrety. Ka o 
ZARZĄ-ł $POł.DZIELNI _ III Op-190Z 
i:łi'/

 
:1:tc:
n'3i'.


Sk. 
Ip. 
tub kierownik Oddalału Spółdzielni, WARTBVROA 1M - aprzedam. --- 
. ..ałorard, al. Linde,. I. tel. 1!-18. "ian6w. Bieruta I. Gp-IJ. TJI;r.EWIZYJNB UsłIJarl. Koszalin. 
m K-1800-0. TRABANT" ... _ Iprndam. Bia. Terpilows
 : 3Ie'on 
3


' 
-= ł--i!!iE. 5Ei1i1E. EE"'-:ł 11!=.!E!!!I! 1!IE!!I!!!.!!BiP. I _ -_ I I".ud. Woj.ka polakie,o 17.'5. :T.Al\nENn
 mlenkanlo 3-pokoJo. 
Op..... we. kwaterunkowe, na I p(lkoj
 
,,-.......,.,""
""""""'''' 
 I k'\walerke w nowyn, blldownic- 
, WAaSZAWĘ 8Órnoaaworowa 010' twle. KoszaUn, Gruowald.ka U/Z. 
, P _ "- W . PRZ . D -- .'Oa - TWO lIowo-to1ll arowa 'Dtzedam. Kosza- Op.IIU 
U" In s"'... "" ."..
 " Iła, MonIuszki lal7, tel. ""l. 10- 
REMONTOWO-BUDOWLANa . dzina 1_ZO. Op-l.18-1 
" KOł.OBlłZEGU, al. azeellla . 
or,anhuje 
Mł..ODZJEZOWY DOCHODZĄCY 
OCHOTNICZY HUFIEC PRACY 
w .wodzle 
lII11I'aI'I-trakarz 
dekarz - 111.... 
ci.. budowlay 
_AItUHKI PRZy.u;CIA: 
- ..It
 .ł'D Mrowia. atwlord_,. lir... lok.,... 
- ...ae.... e. naJmnieJ' Id_ IlIkołv IIodltawoweJ 
- ....... "04. rOdsle6", luli oplokuB6w 
- ..... I.....tor. oj",tat)' . lIteIa.ka do ł/S'.h. kt6r1lJ' ale 
.łiMnył! ....01,. _aław..ej 
- "'łI.o'
 eeesll""." ..j.... do .,a", 
"": wieli .. .. .. .. lat. 
.ł..1.e7 .eą' .1, 
.. -ł-I tl .led,eJ'. 
W okresie nauki otrzymaj_ wynagrodtenle w wY. 
k.i łOO II Iblellęcznle. 
re _ko6e....lu nauki I .danla epamlnu rwaraała- 
....., ułrudnlenle w wyaosobym z.wodzle. . 
Ka..,daci winni II, lłłuza6 d. PPlłB w .,Iałe kadr 
.. ,.... . do 11. 
X. pl.emne qłGlzenia nie odpowiadam,. 


MOŻNA 


lA 


DOG OBIE 


. SKLEPACH  


to 


I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
t 
, 
I 
I 


MOTOCYKL WFM - apnedam. 
1[.4»..11110 u.l. Podl6r'ua .u
. 
Op-.... 


MOTOCYKL junak w doltrym .ta- 
nie tanJo IprpdAm. KOI:o&lIn. Tu- 
1'baIa 1łII. Op-." 
__o. 
MOTOCTItL SRL 171 ccm, 3-ble. 
I'owy aprzedam. Jtoeaalln. ArmII 
Czerwonej liiI. Op-l'U 
1I0TOCTltL "'Sit - apnedam. 
koe..UII. . lI..rea !III" Op-l1Ił 
-- 
ItVPJIIi ro'wwek dziecl,cy. ItllSZa- 
lin, Orunwaldzka 1111. Op-l.1I 


BJ:ZDZlII:TNEMV mału6atwu wy- 
najm, pok6j. Itolulm. Balt)'cka 
a7lI.. Op-l'" 


POfJZVKVJ'. ttOkoju a kuc1mJ1I w 
Slua-ku. ofert)': teL 1'-17. Op-1t31 
--'-' - --,.._--'-
. 
IIA.L
.Ił.TWO PII...aluaJ. popju 
.. 
'nia br. a'ua-k. MaJa- 
elaowlkle.o iti', toL 13-71. 0,..1131 
- ..--...---- 
PRZYJM. aa pok6j kulturalnyob 
pall6.. Słua-k. Nlemcewic:&a I
II. 
011-112. 


" 


" lt-1I13:1-0 
"" ,"-"
 ,
,
 ,-"" ---
 
811t..c"
 PA"I'ł""OW1lO0 DOM11 POMOCY IPot..CZ- 
M&! DLA DOaOSŁYOH W BIAł.OGAlłDZn: - ZWINI8ł..A 
WI1J 011'" PUI'TAaO NfllOOaANIOZONY na wykonanie 
rob6t elewaey'n1ch. n. powlertchnl b1,ldynk6w .Ic. Z600 m' 
wraa z w,konanlem robót dekarskich I blaeharlkleh, Ter.ln 
W'tIlOftabla roblIt d. t. VIII llf! r, otwarele .Iert ....ł-pl 
. IY 117! r. W pn.tarlu mo,. bra
 udział przedfli
lDforlt1va 
państwowe, ap6łdlleloze t prywatn.. Z"
rt"a .I
 praWo 
w,bcrrU Qterenta bjz podania przyCzyn. K
15.0-0 
....--\ -,'...... . 
 . . ...," -" 
ZAkŁADY NAPRAWCZE SPR2:ĘTU MEDYCZNEGO W 
.łoWiKU, pl. Armii Czerwonej 15 zatruclnl
 ndvchmlast ,'.'::l. 
....Ika .a .tanowlsk. Gł..OWNEGO ItSIWOWEGO (n n; - 
cb
tnieJ m
ę). ZCłoszenia oaobllte. . K-llat-O 


PAN w)'najmle w Ito..allnle sa- 
modzleln)' pok6j lub M.I. Telefoo 
61-'0 do 10411. 11. Op-lU7 
I'OItOJ dO w)'naj,cla dł. lltał- 
tdlt",a (nlonkom lp6łdzlełnl) 
ltoe..Un. oł. Zw)'ol.....a l.'''. pO 
l_n_ceJ. Op-l'. 
Sł.V.Skf. taklady SptseCa Okre- 
t
1I'elO w ŚJuPlkU ul. !Izclleclńslm podsta\\'owym I znaJomościa obsłu
1 ma. L;KTRONIKOW . _ 
szyn; SLt'SARZA-SPAWACZA z wykształceniem zawodo. E zł h MAGISTROW IN2:YNIEROW . ZAKLAD USLFG REMONTOWO.BtTDOWLANYCB Wlt().i 
wym I uprawnieniami spawalniczymi: OPERATORA na ge. m
ANIKOW . SZALINTE, ul. PolskIego Paźt1ziernika 155 zatrudni: 2 IUE-I 
łoniarkf: z wy
szta!ceniem podstawowym 2 E
EKTRYK W t letni" praktyką w biurach konstrukCYJnYCh . ROWNIKOW BUDOW, KIEROWNIKA ROBOT 8ANITA
-I 
z wyksztalcenlcm podst
wowym I uprawnienIami wy
any. 
a rszianowiska konstruktorów. NYCH. Na w/w stanowiska wymagane jest wykształcenIe 
,mi przez . SEP. Wa run l {] pracy j płacy do u'/:$(odniema na 2) j dn TECHNIKA MECHANI KA Z 5-letnim i d l .. MONTE 
I j Pr d , b . t . d b d h t a l e elo śr - dnl ' e tec hniczn e oraz U p rawnienia ,bu ow ane; " - 
m e scu. ze Sl
 lors Wo posta a nowo wy u owany o... Ż t n . ko słarsz-o mistrza .. Y DEKA D"'" 
bo . t ł ' k k d . K 1 - 48 O sta em pracy na s a OWlS -- . R OW C. O. , 10 Mt1RARZY, Z BLACHARZ - .___.L 
ro tmczv i s n ow e przvza ła owa. -" - Wynagrod ."' nl ' e do 3.300 zł + pr emia , t b PO 
.... 6ZKI,ARZA, POSADZKARZA do twonyw sz ucznyc; 
 
ZARZĄD SPÓLDZIELNI INWALIDO W "SINOGAL" W 3) dw6ch TECHNIKOW MECHANI
OW z dwu- SADZKARZA do lastryko; CIESLĘ BUDOWLANEGO; Z po.o 
WALCZU zatrudni natychmiast KIEROWNIKA TECHNICZ- letnim stażem pracy na, stanowIsko brakar
a ! MOCNIKÓW MONTERA; 15 POMOCNIKOW ' M
 IA; 
NEGO z wyksztalceniem wyższym lub średnim technicznym w Ddale Gospodarki Narzędziowej. ! Wyn
gr
ze- POl\fOCNIKA BLACHARZA-DEKĄRZA; ł RoB IK W 
oraz 6-1etnla praktyką w danej specjalności w tym co naj. nie wg VI . -IX grupy zaszeregowan ą oso tS e.o, do produkcji beton6w: TRAKTł)
STĘ oraz S, ŁA.DOWA- 
. ja ł) dwóch TECHNIKOW EKONOMISTOW z trzy- CZY. Wynagrod zenie wI g układu Wlotoweg,o pracy w bud,o- 
mniej 4 lata na stanowisku kierowniczym. Wymaltana zna letnim stażem pracy na stanowisko plMlsty WY- K 1580 
mość za
adnleń związanych z przemysłem lekkim. Warun- dzlalów produkcyjnych. Wynagrodzenie do 2.500 wnlctwie. - 
ki pracy i płacy do uz
odnienia na miejscu. K-154ł1-0 złotych + premia regulaminowa, 
5) jednelo TECHNIKA SANITARNEGO z uprawnle- KOSZALIIIi'SKIE PRZEDSIJIfBIORSTWO ftANSPOaTOWO
 
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBO:r INSTALA
JNO..MONTA- niami energetycznymi z zakresu kotłów wodnych. .SPRZĘTOWE BUDOWNICTWA w KOSZALINTJ:, ul. Le- 
ZOWYCH BUDOWNICTW A ROLNICZEGO w KOSZALI.. oraz SI ' IICI ' cl ' eplny ch I . W . od,n y ch z czt . eroletni" prak. chi
a 45, tel. 77-31 zatrudni ndycbmlalł UFEUMTA 11:- 
NIE zatrudni P racowników Ilzyetnych na Itanowlska: MON. j typu a s c dt a 
ty "s na S t a nowisko kiero . wnika k , ołtowni co . . Wy. KONOMlCZNEGO, obsłUla lłCelo m....,.nę , 
TE ROW I POMOCNIKOW MONTEROW INSTALACn SA- ..... . .. SIĘGO\ """' GO W a " ane wy kształce- 
O- nagrodz.enie do 3.300 zł + premIa regulammowa. oraz STARSZEGO ft ,...a:.. ym '" 
NTTARNYCIł; ELEKTROMONTEROW, OPERATORA K 8) dw6ch MĘZCZYZN w zawodzie I,AKIERNIK..A nie średnie oraz praktyka. Warunki prac,. i płac,. do uzgod- 
PARKI ,.BI.łoru.". Zgłoszenia przyjmuje Dział Zatrudnienia z 2-letnią praktyk" na stanowisk'a lakierników menia w Dyrekcji Przedsiębiorstwa X:fS93 
I Płac pTZedsiE'btorstwa w Koszalinie, ul. Polskiego Patdzier. w VI do IX grupy zaszeregowania osobistego . 
nika 38. tel. 30-91. K.I532-0 + premia regulaminowa, 
7) jednero KIEROWCĘ SAMOCHODOWEGO z I lub 
II kategorią prawa jazdy. Wynagrodzenie wg 
Ukhidu zbiorowego pracy dla przemysłu metalo- 
wego, . . 
l) ,zetclu PRACOWNIKÓW FIZYCZNYCH d. prae . 
w transporcie wewn
trzzakładowym. Wynagrodze- : 
nie do VI grupy zaszeregowania 06obistego plus 
premia regulaminowa, 
: II) dwudzieltu SLUSARZY-MONTEROW do pracy 
w produkcji z 5-letnim stażem, Warunki płacy 
: od VI do IX grupy zaszeregowania o
obistego 
plus premia regulaminowa, 
10) plętn..tu MĘZCZYZN do pracy w Oddziałowej 
: Straży Przemyslowej na stMowiska WARTOWNI. 
KÓW. Wymagania - ukończona służba wojskowa 
i oraz dobry stan zdrowia. Warunki pracy 12 godzin . 
na 24 godziny. Wynagrodzenie wg taryfikatora 
ustalonego dla straży zaszer('iowanej do III ka- i 
11) =

' OFICftA 'unłtWY 
. 
.ke KO- ' 
MENDANTA ODDZIALOWEJ STRAZY PRZE. 
. MYSLOWEJ. Warunki płacy zgodnie z taryfikato- 
. rem dla straźy przemysłowej zakwalifikowanej do . 
. III kategorii. 
Reflektujemy tylko na zgłoszenia pracowników 
m:ejscowych względnie dojeźdżaj14cych z moźliwością 
podjęcia pracy na dwie zmiany. 
Wynagrodzenia zgodnie z Układem zbiorowym pra- 
cy dla przemysłu metalowego. 
Prą zakładzie czynna jest Itoł6wka .... baleł. 
Niel.będne dokumenty w sprawie P1'zyjęcla do pra- 
. cy należy składać w Dziale Kadr i Szkolenia Zawodo- 
wego. 
. K-1640 
... .... .... .... ........ . 
STACJA HODOWLI ROSLIN BIESIEKIERZ, GOSPODAR. 
STWO BIESIEKIERZ przyjmie do pracy BRYGADZISTĘ O. 
BOROWEGO lub STARSZEGO OBOROWEGO z uprawnie- 
niamllnsel'J1lnatora. Wymagane co najm,,:ef 2 o!l(lbv d" or
cv 
z rodzinv. Gospodarltwo zatrudni równie! PRACOWNIKOW 
SAMOTNYCH. Szkoła 8-klasowa; sklepy. O
rodek Zdrowia, 
przystanek PIra- 
cowaniu przYł"ajlT'niei jednel(o roku mOJ(ą uhietta
 si
 o 
wyznaczeni!, do nh
łu
i poci!lJ;tÓw osobowych o
az motta 
awa"sov'ać na stano".'isko kierownika DOc;aJlU, Szcle.róło- 
wych informacji nO'1ośnie warunkń", orarv I nł8C'V oraz mo:!- 
lIwcśd 
w:>.,
n"'
ni'l ud"'!e'i JłEFERĄT On()',NV ODDZIA. 
ŁU W FUTPSKTJ ,TI,. WOJSKA POUIKIEGO N1ł ts.rap. 
ZAWIADOWCA KAZDEJ STACn PKP. K-11118-0 
GDANSKIE PRZED
fF8IOR
TWO ROBÓT TEI,EKOMU- 
NlKACY.JNYCH w fiDANSKU - KIER.OWNICTWO GRU. 
PY ROBÓT w KOSZALINIE, pny ul. ZwyCięstwa nr 227, 
tel. 37-R4 (:;If'dzib'l Mil'j
kip'go Zal"7."du Dr6.z i Moc;tów) sa- 
trudnI MONTFRÓW I POMOCNIKOW MONTERÓW ",leJ- 
.eoWY
h sieci kahlowYl'h I IInłi napowletnnych. HONTII.:- 
ROW URZĄDZFIIi' 81'Ą.CYJNYCH, ł BRUKARZY oraz RO- 
BOTNIKOW NIE\\'YKWALlFlKOWANYCH do robót złem. 
D.7ch. Wynagroozenie płatne w akordzie zwykłym I zryeuł- 
towanym wg stawek osob4stc
o zaszeregowania, zgodnie 
z tllryfik6ć branty: bu- 
dowlanej oraz 3 TECHNIKOW BUDOWLANYCH . gpra.- 
.Ienlaml na Itanowllka kierowników b1lC16w. Wyn.gr
- 
nje wl Układu zbiorowe 10 pracy w budownietwie. 
K-I
23-e 


J!RYGADA REMONTOWO-BUDOWLANA prz, 
R 
PRZYTOCKO, pow. Miastko zatrudni natychmiast: Mt1RA. 
UT, CTESLĘ-8TOLARZA oraz POMOCNtKńW M1.1RA- 
RZ't'. Warunki płać, 1 prac>: do om6wiea1a W b1ur
 gOSJ)Ó- 
_ ..tw, Jt
 4 


Sw_ I 


G:r..oS nr 108 (6229) 


Na m-Ugowym froncie 


Niezasluiona porażka 
blalo -czervvonych 
Bułgaria-Poiska 3:1 (0:1) 


Remis, 
który nie zadowala 


karze nie ograniczają się tylko 
. do obrony. W 75 min. Banaś 
otrzymuje podanie od SzoUysl 
ka I zdobywa drugą braml
ę. 
Sędzia początkowo ją uznaje, 
jednak po chwili zmienia decy 
zję. To już druga gruba .,po- 
myłka" arbitra :r::umuńskiego. 
który wyraźnie krzywdził nasz 
ze
pół. 
W 80 min.Dermendiijew nie 
bez winy naszych obrońców, 
zdobywa prowadzenie dla 
o- 
spe>daI"ZY. a w 87 min. Bonew 
ustala wyonik meczu na 3.1 
strzelając bran'kę z pozy
ji 
wyrainie spalonej. 
Nasz zespół nie zasłużył na 
taką porażkę. Wynik byłby za 

e całkowicie inny, gdyby 
nie stronnicze i niezrozumiale 
decyzje sędziego Paduranu. 


niższa lokatę w tabeli nłl 
Gwardia. ' 
Poczatek IUY zaoowiadaf 
zwycięstwo lit os 00 darzy. W o-. 
kresie plerwuellto kwadransa 
na bramke bydlltoszczan au- 
nał atak za atakiem. DużO 
'strzałów oddał Pałka. ale były 
one w wlekszoścl niecelne. W 
miare upływu czasu przewan' 
k06zalinian malała. litra stawa 
ła sle coraz bardziej wyr6w. 
nana. Polonia. która nastawiła 
sle na wywiezienie z Konali 
na jednellto punktu. konsek. 
wen tnie realizowała to założe 
nie. wzmacnlajac def
sywe. 
Po przerwie temoo Ct'y osłab 
ło nieco. IItdYż w pierws7.ej DO 
lowle zawodnicy stracili IDO 
ro sił w zmallanlach o olłkq 
na ciężkim. błotnistym bois- 
ku. Gwardia atakowała chao- 
tycznie. nadal bez skutku. PO 
lonla w tym okresie zademoli 
strOlWała bardzie.' dojrzał. 
lU'ę. Do końca już nie 
d1a 
bramka. 
Mecz wykazał. że w Gwat 
dll nadal brak skutecznych 
strzelców w ataku. (es-jot) 


P!)dobnie jak przed tyg/ld- 
niem, piłkarze koszallńsl,lej 
GwardII zn6w zremisowali 0:0 
w meczu mistrzowskim. O 
ile jednak remis sprzed tYl!tod 
nia z Zastala w Zielonej Gó 
I"Ze można było uznać nawet 
za sukces naszych plik a I"ZY. to 
wczorajszy wynik w spotka- 
niu z Polonllł Bydgoszcz roz- 
czarował kibiców. którzy liczy 
li na pewne zwyciestwo I!twar 
dzLstów. PI"Zecież mecz rozny 
wano w Koszalinie a poza 
tym Polonia zajmuje znacznie 


1 


Dramatyczny przebieg miał rozegrany wczoraj w Sta- 
rej Zagorze mecz piłkarski z cyklu rozgrywek przedoUm- 
plJt'klch pOltJlędzy rcprelen!ae<;an
1 BI",:,aril I Polski. Za- 
kORozył się 0:1 zwyc'ięstwem Bułga.rii 3:1 (0:1). Bramki 
zdobyli: 
la Bu'l2'" , i - Uonc\\I - ;r; (\'. I
 .1! ;('!in'ł z kar- 
aero) 1 Dermendzljew dla Polski - Lubański Sędziował 
Rumun - Paduranu. 


Z hokejowych Ma 
Ulgowy mecz 
ZSRR 


szych minutach zepchnęli on! 
nasz zespół do głębokiej obrc- 
ny. Nasi bronili się wybijaJąc 
często piłkę na róg. Stopniowo 
jednak biało-czerwoni otrząs- 
nęli się z przewagi Bułgarów 
i sami zaczęli atakować z wy- 
padów. W 18 min. Lubaflski 
miał pierwszą dogodną sytua- 
cję do zdobycia bramki. Ataki 
Polaków. inicjowane przez Lu- 
bańskiego I Banasia. choć nie- 
liczne, są szybkie i grożne. W 
24 minucie lekkiej kontuzji do 
znał JarosIk. którego zastąpił 
Marks. 
W 37 minucie Banaś szyb- 
kim wypadem po lewym skI"ZY 
dle dochodzi na pole bramko- 
we pI"Zeciwnika ogrywa We- 
liczkowa I idealnie dośrodlk:o 
wuje do nadbiegającego Lubań 
skie1to. Nasz ezolowy snajper 
nie dał ładnej szansy Jordano- 
wI. Zupełnie niE',,"'(''''1z:ewame 
dla gospodarzy Polska prawa 
dzi l :0. Rozlega się gromki o- 
krzyk licznych kibiców pol- 
skich zgromadzonych na try- 
bunach stadionu. Wynik ten, 
mimo obustronnych ataków. 
utrzymuje się do końca pierw 
szej połowy. 
Tuż po przerwie Marks zmar 
nował stuprocentową okazję 
do podwyższenia wymku. Po 
IClkunastu minutach ponownie 
zarysowuje się pI"Zewaga Buł- 
garów. Kostka ma peł.ne re ce 
roboty. broniąc strzały Żeko- 
wa i Bonewa. W 68 mln. na- 
stępuje decydujący moment 
meczu: za faul popełniony na 
polu podbramkowym na za- 
wodniku bułgarskim sędzia dy 
ktuje I"Zut kamy. Pewnym e- 
gzekutorem-jest ,JIonew.. Nasi 
zawodnicy protestują. Decyzja 
sędzie
o jest zaskakująca 
kde Lubańskiemu opuścić bo 
is'ko. Oczywiście sZ'1nse Pola- 
ków teraz znacznie maleją. 
Wbrew oczekiwaniom, nasi pił 


Oczekiwany z olbI"Zymim za 
interesowaniem przez kibiców 
bułgarskich I polskich pojedy 
nek rozpoczął się od falowych 
ataków gospodarzy. W plerw- 


W drugim meczu hokejo- 
wych mistrzostw świata ro- 
zegranym w sobotę p6żnym 
wiec
l1'em, Zwi,zek Radalee 
ki pokonał NRF 7:8 (ł:l, 1:0. 
Z:O). Hokeiści ZSRR potrak- 
towali gpotkan'ie z NRF tre- 
ningowo i tylko temu należy 
zawdmpczać tak niskie sto- 
sunkowo zwycięstwo m:str:;:ów 
świata. Oto tabela Po sobot- 
nich meczach, którymi rozpo 
częto rundę rew8rlżową: 


.U}!m.II 


Zagłębie - Gryf 1:0 . 


Motor - Zawisza l:ł 
Sllł1k - Urania 3:& 
Wl6knlan - Garbarnia 1:0 
G6rnik Włb. - HutnIk 0:0 
Star - MZKS Gdynia l:ł 
Leeb - Stań 1:0 
W SOBOTĘ 
GKS - Niwka 0:1 
ROW - Piast Z:l 


Piłkarze słupskiego Gryfa 
doznali kolejnej porażki. prze- 
grywając wczoraj w Koninie 
z miejscowym zespołem ZII
łę 
bia 0:3. Tak więc już' nic chy- 
ba nie uratuje słupszczan przed 
degradacją. Mecz w Koninie 
toczył się przy macznej prze- 
wadze gospodaI"ZY, którzy b:vli 
zespołem zdecydowanie lep- 
szym. 


KOSZY
ÓWKA 


PIERWSZE ZWYCIf;STWO 
W SOFU 


1. ZSRR 6 11: 1 5Z- . 
Z. CSRS II 11: 1 51-11 
3. Slwecja I 6: . Z7-11 
4. F1nlandla I Z: 8 16-Z5 
5. NRF 6 2:10 12-47 
6. Szwajcaria 6 2:10 12
 


W czwartym dniu międzynaro- 
dowelO turnieju o n&&,rOde Sofii 
r
prezentacja WARSZAWY (pod 
fIrmą .tolicy Ira drużyna naro- 
dowa.! odniosła wreszcie pierwsze 
ZWYCIęstwo pO trzech kOlejnvr1' 
porażkach. Nasi reprezentanci w 
plerw
zym meczu finału. "B" po- 
konah drużynę Budapesztu 66:52 
(31 :231. W tej samej Duli finaIo- 
wuj "B" Am.terdam wyl(rał z 
młodsieżowa drużyna Sofii 72:65. 
W meczu finału "A" Hawana wy 
IUła z Dlerwsza reDrezentacją So- 
fIJ 16:71. 
W łlrudm meczu finału "A" 
Praga DOkonała Berlin 75:68 (38:281. 
W tabeli I(rupy ..A" (zaliczono 
w)'nikl eUminacjil orowadzl Pra,a 
- 2 .",,'clęMwa p1'Zed Hawaną 
I Sofia - po I zw,'cłę
twi. oraz 
Berlinem - . zwyciestw. 

 flnałe "B" wszYltkle estery 
ekipy OCIJJIOiły po 1 swyclę.
le. 


'ROW 
Górnik 
Lech 
Sląsk 
MZKS Gdynia 
GKS Katowice 
Urania 
Star 
Motor 
Start 
Hutnik 
Piast 
Zawisza 
Włókniarz 
Garbarnia 
AKS Niwka 


24-13 
20-10 
17-5 
22-11 
25-17 
17-13 
18-14 
23-26 
12-18 
23-23 
15.-17 
20-27 
14-22 
14-23 
10-17 
8-21 


26:12 
26:12 
25:Ut 
22:16 
21:17 
21 :17 
19:19 
18:20 
18:20 
17:21 
17:21 
17:21 
15:23 
15:23 
14:24 
13:25 


\. 


Podc
s piątkowego. meczu 
ZSRR - Szwecja, kontuzję no 
gi odniósł szwedzki bramkarz 
AbrahamssGn. Musiał on na 
początku II tercji opuścić 10 
dowisko. Kontuzja okazała 
się groźniejsza niż początko- 
ko przypuszczano. rotd do 
Pragi wezwany został ze 
Szwecji trzeci bramkarz. A- 
brahamsson już prawdopodob 
nie nie będzie mógł wystllp.lć 
w tegoroczny<:h mistrzostwach 


.645 kg 
W trójboju t 


PODNOSZENIE CIĘŻARÓW 


W TaOlnie doblerly 1to6ca 620 k
 wywa1czyi drude 
mlsłnosłwa ZSRR w podno- miejsce. Trzecie miejsce zaj" 
szenlu cięiar6w. Miały one Nikołaj lCozincew - 590 kl. 
wS08nlałe zakończenie. bo- 
wiem mistrz i rekordzista 
świ,ata wagi supercieżkieJ Wa 
IłUJ AleuleJew tIOprawiat at 
5-krotnie właM'le rekordY świa 
ta, Ostatecznie zakończył on 
tr6jbój wynikiem 845 kI( (235 
- 172,5 - 237.5). co jest rezul 
tatem lepszym od dotychczaso 
wel(o rekordu o 5 kg. 
Aleksiejew ust,anowlł POnad 
to rekotd świata w wyciska 
niu - 236,S. ooprawla.lac wła
 
ny rekord o 1 kg. oraz w POd 
t:zQc:ł,e. Najpierw osi.cn-ł on 
w tym 'boju "!kord
 wY- 
nUt 23«1 ki, a n
tę1JO.le 1'Opr'a 
wił go n8231,5 kl. a więe1e 
piej o 2 kg od ooJ)t"Zedn!eJ(o 
nai1epsze
o swe
o wyniku. 
Również świetny wynik - 
czwarty w historH wUi super 
cieżkiej - uz.yskał Stanisław 
BatiszCllew. który rezultatem 


MI,dzynarodowy 
tumleJ ludo 
W warnawsklej bali Gww. 
dll rOlpoezęły się' w IObo
 
dwudniowe walki XI między 
narodowero tumleju Judo. 
Spośród 115 Iawodnlk6w - 
55 reprezentuje Austrię, Bul 
rarię. Francję, Kubę, NRD. 
NRF, Kllmunlę, Wloeby I 
ZS_ ,pozostali - to Polaa7. 
Po porannej ceremonii w.. 
łenia, rozpoczęto walki eU. 
iNNłCy,jnel "Ci średniej, pól 
clęt.kiej I ciężkiej, Niespo.- 
dzianką było wyeliminowanie 
w wadze śrecmlej dwóch za- 
wodników ZSRR - 4-krotne- 
lo mistrza Europy Bondaren. 
ko oraz Ciupaczenko. Dosko- 
nale w tej wadze spisali się 
Polacy. W finałach pierwsze 
miejsce zajął Adam Adam- 
czyk, który mimo kontuzji. 
prud cP&em zakończył wal- 
kę z Jerzym Jatłowtem. Trze 
cle i czwarte mlej
e ujęli 
ex aequo, nasz reprezentant 
Re.łter I P'Mln
z Trtpeł. 
W dwóch pozostałych wa- 
gach Polacy wypadli :zmacz:nie 
słabiej. W p6łdętkiej %Wycię- 
tył po wyrównanej walce 
Francuz Albertlal, pokc:nując 
zawodnika radzieck:!e,G Po- 
kataJewa. Trzecie I czwarte 
miejsce zajęli 
lwtl1 
(ZSRR) I Baałlen (Francja). 
W wad?:e ciężkiej zwycil:żył 
Siergiej Nowlk
 pokonując 
Francuza Brondani, trzecie i 
czwarte miejsce ujęli Bertbeł 
(Francja) I Jtoprlwle.nski (Buł 
gafla). 


K LASA-. 


ROZPOCZĘŁA SIĘ 
PIĘŚCIARSKA BATALIA 


MI&DZYWOJE Wdoz KA 
Gwardia - PolonIa Bdr. 0:0 
Za,łębie K. - Gryf 3:0 
Olimpia E. -' Warta 2:1 . 
Olimpia P. - Stocznłowiec 0:1 
. Lecbia - - 
asi:tł '3:-1 ' 
. Elana - Bałtyk 3:2 
"t)zarnl - Kuja\"iak z-:r 
Wisła - Arkonia 2:0  


43. Indywidualne Bokser- kubowskiero z Poznania. Tyl 
skie Mistrzostwa Polski 1Ie- ko w pierwszym st
rciu bar 
nlorów roz
częły sle 16 bm. dziej rutynowany ,i silniejszy 
w ,ball..Hu
i.ka ,w..z.lo
eł JJa.:ti
yoznie- Jakubowski.uzyskał 
cle r;tt
rertia,wa1kami l.el1Jni"',1'I1Eiliilaczn.
lIte. Drullta I 
nacy
nymi przeprowadzon.vmi trz.ecią rundę wy
rał mlodoz.iut 
w .medziele przed 
łudntem. ki pięściarz warszawski w 
Juz w t
ch sPOtkaDlac
 do- sposób niePOdlel'(ający dysku- 
szło do Plerwsz:j sensacJI. 'l!- sil. WszysCY sedziowie wyty- 
bi!;!l'(łoroc
ny mIS
I"Z spartakla powali jako zwyciezcę Ryble- 
dy młodzIeżowej, nl.es1)ełna 19- kiej{o. 
-letni Ryblckl z Warszawy W pOZostałych walkach' w 
wypunkto;vał .I
dno
łośnie, W I(odzinach przedpołudniowych 
wadze. pó,śrec,!Dlej jednel'tO z w wadze kOJNc!ei Jan Kokosz 
kandydatów do drużyny olim ka (Rzeszów) 2:wycleżYł w 
pijsklej na. Monachium - Ja t rzecJ ej rundzie przez oodda- 
nic Samusia (Kraków). w wa 
dze pIórkowej Tomczyk (Wro 
daw) ookonał po bardzo In 
teresującej I wyrównanej wal 
ce ambltne
o Zbyuewsklego 
(Poznań). w wadze lekkośred 
nici Zakrzewski (Gdańsk) od 
niósł zwycięstwo 4:1 nad Skał 
ka (Kraków). 


4!
9 
44-12 
21-12 
27-18 
25-14 
30-21 
23-31 
20-21 
28-22 
14-21 
23-29 
12-14 
14-18 
18-43 
12-33 
15-44 


Lechia 
Arkonia 
Gwardia 
Zagłębie 
Warta 
Zastal 
Stocznlowl-ec 
Wisła 
Bałtyk 
Polonia 
Caami 
Olimpia P. 
Olimpia E. 
Elana 
Gryf 
Kujawiak 


29:9 
25:13 
25:13 
24:14 
22:16 
21:17 
21:17 
19:19 
18:20 
17:21 
17:21 
16:22 
16:22 
14:24 
10:28 
10:28 


.. 


DOBRY REZULTAT 
ZACHODNIONIEMIECKIEGO 
DYSKOBOLA 


FANTASTYCZNA 
FOBMA ISIKSSORI 


, Najlepszy w tym sezonie 
rezultat europejski w rzucie 
dyskiem osiągnął Dirk Wippcr 
mann (NRF) - na zawodach 
w Omladen - 63,40. Drugie 
miejsce zajął Klaus-Peter Hen 
nig - 61,3
. 


Rekordzista świata w skoku 
o tyczce Szwe.d Kjell lsaksson 
na zawodach w Los Angelel 
pobił własny rekord rezulta- 
tem - 5,56. Przed tygodniem 
w Austrii Isakss(1n ustan"" ił 
rekord łwłsh re1!ultatem 5,515 
W Los Angeles był oa bU.kl 
U!lłanowlenla jenC1le lepszero 
rekordu. Poda.. dradej pró- 
by aa ,,"obłel 5,59 kwed 
pneszedl jat nad poprseesk" 
ale st!'l!cl1 JIł spadaj
. 
Drugie miej
ce zajął młody 
Amerykanin Stev
 Smith, a 
trzecie Inny S7,wed H""1s La- 
rerqvlsł - obaj po 5,30. 
W tym samym mityngu A- 
merykanin Al Feubrach, osiąg 
nął w pchnięciu kulą naj1ep- 
S7.y w bie7.lłcym roku rezultat 
21.425, a 
 Evans (USA) w 
hie
u na 440 yardów miał czas 
44,'" 


Mistrzostwa Europy 
w tenisie stoło.ym 


W RotterdamIe odbvwaj" S'le mI 
ń-rzostwa Europv w tenls:e stolo- 
T t k wym. w, turnieju drużynowym 
I O e wszystkie r/JZstawlcme drubny za- 
kwalltlkowaly sie do 
łf!nał6w 
, W konkurencłt meżczvzn obrońcy 
I W Toto-Lotku wylosowano cłote«o medalu - SZ'Wedm spotka- 
1" sie w .wojeł «rupie 1/2 finalu 
następuj_ce Dumery: 6, ZO, 29, zWęgram'. DuńCZ:Vkam!. Austrla- 
30, 36, .. dod. ZI. klml I ptn.poa.l.taml NRF. W 
druclej rrupie sw"za walke Julito- 
słowlan:e, Cz,"ch"'ł,wa<:y. Ancll- 
cJ', Fun""..! i repr"7""tancl ZSRR 
W kOIllwfl'nci: kobiet ml.trzy- 
nie kontynentu oinltP<>nl\!.1Itkl 
ZSRR bed;J mi1łv p6łf!n"lowe ry- 
wfllkl w Rumunkach, węgIerkach 
i pinrr>onJi[istkach NRD. a Czecho- 
slowac,1a. Anclia. Jugosławia I 
NRF stworzą druJ(ą II;rupe 1'2 fl- 
""lu. N / e powiodło sle polkom, 
które u eJ(łv ekipie JUJi[o.ławli 1:' 
i obecnie walczyć bedą w «rupie 
drużyn rywalizujących o mieJ.sca 
od 9 do 16. 
Polscy pln/Coon/Ciścl :malełll sle 
w dzies'etce drużyn rywalizuja- 
cych o miejsca od 11 do 20. 


KLASA 


OKR6GOWA 


Piłkarz zabity 
przez kibica 


Wl6knlarz - Darzb6r Ił:l 
Gwardia fi - Sława 6:1 
LKS WleUm - IIkra 6:0 
W SOBOTĘ: 
Drawa - Lecb 0:0 
Olimp - MZKS Słupsk 1:1 
Korab - Bałtyk 0:3 
KotwIca - Vlcłorla Z:1 
Bałtyk 25:5 26-10 
Darzbór 20:10 24-12 
Sława 19:11 39--23 
Victoria 17:13 36-26 
Drawa 17:13 18-14 
Korab 16:14 24-32 
Gwardia II - t5:15 23-22 
MZKS Słupsk 15:15 19-22 
Oli.mp 14:16 18-15 
Lech 12:18 23-22 
LKS WleUm 12:18 23-24 
Włóknian 11:19 13-22 
Kotwica 11:19 18-32 
Iskra 6:24 14--35 
OZPN weryfikując zawody z 
dnia 9 bm. przyznał walkower 
3:0 zespołom Korabia i MZKS 
uznając, że w zespołach ich 
przeciwników - Iskry i Wleli
 
mia wystąpiU zawodnicy nie- 
uprawnIeni. Ponadto mecz 
Darzb6r - OUmp zakończył się 
,zwycięstwem zespołu Szczecin 
ka l :0. Wyniki te uwzględnia- 
my już w tabeli. 


Kamfeń rzuconll przez roz- 
sierdzonego kibica zranił mier 
teinie strzelca bramki pod(''''as 
meczu rozgrywanego tD Are. 
Informację tę podala prasa e- 
gipska. Przed tygodniem do- 
szlo również do śmiertelnego 
wypadku na jednym z egip- 
skich boisk: pilkarz, po zdohy 
ciu bramki, doznal zawalu ser 
ca. 


-ł:J 


Po przerwie zimowej nutą 
piła Inauguracja rozgrywek mi 
słrzowsklch w klasie A. Oto 
wyniki uzyskane w pierwszej 
kolejce spotkań rundy wiosen- 
nej: 


.... . 
.." .H 
.. 


1c."r*1e .potkaale J_lor6w 
. cyklu rOB,ltrywek o DUelall!' 
OKKFIT Szczec.n - Gdańtk, ... 
koAca)'... ... .wycleatwem ..o- 
dych p1ę'cia.n,. Gda6.k& 17:1- 
* 
Tnl.lłct Aus.,m '_
aU 
CO Hanuslk; 8) Czechowski Bytów) - 57,30, przed J. Ka- ::a:
u
ł:"I:
:ij

le
 :::ł f : =- 
4:00.29, 10) Klu' 4:00.44. lutnym (Orzeł' Białogard) - tyu. Korei Południowej. PO 
Indywidualnie po dw6cb e- ten sam czas I St. Kukli6.sldm .twbch dai,ch ID'.!C" A1Istulljcay- 
ta p ach prowadzi 8allrkowskl ( LZS B y tów ) _ 57 , 32 . Cy prowad. 3:. I .....walll lObie 
awaaa do d&lueJ ruady. w IlaaJe 
4:17,24 przed Krzes1:owcem - Juniorzy i seniony mieli do AustraliJcz r cy _lInlIlie . Ja- 
4:17.30 i Banllsiklem _ 4:17.36 pokonania dystans 52 km. poAcsykam. Wano pnyltOmaJd. 
te .nld rokl_, r6wnltt w ft..- 
WY8CIG NA TRASIE Wśród juniorów ZWyc:ężył J. le tej .trely JaPCJl1la nl..poUłe- 
KOSZALIN _ BOBOLICE Markowski (Orzeł Białogard) wanle poko..la Au.tuU.. 
- 1.16.15. Drugie miejsce za 
a wOdllCh ... poblił- tr_na- 
Ruchliwa sekcja IKS Sp6ł- ,,,1 J. Mal1lr (Sp6łdz:elca Ko- .kleJ aał.Jsc_06ci lIyer.. ....- 
dzielca w Koszalinie u
dzl- sza1.ln). a trzecie L AdamJkl nyly sle Ift!nno&&wa Zuro" ... 
ła wczora j kole
n y W y ści g dla (L ZS Zlotów) _ obaj W tym .,Iankfej klul, dra,OD. Repty 
J pnyulOłł,. sukce. reprezentantnl'11 
kolarzy z naszego wojewódz- samym czasie 00 zwycięzca. NRD. aU,traanal kDDty...C. - 
twa. Trasa prowadziła z Ko- Zwycięstwo druiynowe od. .tall teliane Pauł BoroW1lki I je- 
S z al n d Bobol ' O " ł 6 d 110 -łOtra l. Empo!'U Rotłoek). 
j a o IC. go em na ni sł zesT}ół Sp6ł zlelcy Ko- Rh'1Jlet n' drulrlm mleJJleu ..ła- 
starci!! stanęło 73 zawodnl- na1ln otrzymu,jąc w nagrodę .owall się t
l(lar" NRD IłemlJr 
ków _ młodzików. juniorów puchar ZO Zw. Zaw Prac. - Dltłer Bel_. Brll1lOWJ' ...dal 
I seniorów z kilku klubów w Rolnych. Razem z junior? mi. :;
'łimh 
r: ::I:
:t

 
wc
",v6dztwie w tym samym czasie. przy je- 1":ł,mL 
Mk,dzlcy jecha1i na3kr6t
 chah n
 met
 grupa senlcr'.w w Budapenrle l'MeJr8no ...... 
trasą. długości 38 km Zwy- w kolejnoścJ: 1) K. ł..uełuk d,yu'rodo",e zawody asermlercse 
ciężył Cz. La", (LZS Bytów) (Sp
łd7Ielca Ko.z,lin) 2) R. w sabll o m.morlał Wllł-klel!'o 1ft! 
- 57,"0, przed J, Kałużnym Ratajski (LZS Słup
k): 3) J. 

 S::;,ł:.: e ::. 'łl':.T:-:
=ł
 
(Oneł Biało,ard) - łea lam PiMrcnnld (SD6ł
 x.. 1 3 ....,.'1..&_ III'IIId Włoeil&IDi - 
c:zaa I ... ¥n
"Mlrł1lł (LZS uaUn\. · : 
';:'..


ii
 I
 


GRUPA I 
Garbarnia - Gryf II Sł. 8:3 
MZKS Darłowo - ByłovIa 3:1, 
Mechanik - Starł Z:! 
LZS Korzyble - MZKS fi Sł. 
l.:! 


KOLARSTWO 


Szurkowskl prowadzi we Pranall 


w wyścigu "Tour du Lolr 
et Cher", w którym startują 
polscy kolarze przygotowujący 
się do Wyścigu Pokoju, pierw 
szy etap na trasie liczącej 
15 km r{)zegrano indywidual- 
nie na czas. Najlepsze czasy 
u7.:yskali Francuzi - Godler 
(16.52,3) iAlrllesparea (16.58,2) 
Miejsca Polaków: 3) Sallrkow- 
ski (17.07,8), 4) Kneszowlec 
(17.13,6), 7) Hanuslk (17.18,0), 
17) CzechowskI (17.38,0). 24) 
POlewlak (17.49,2) i 37) Kluj 
(18.03,7». ' 
Drugi etap. którego trasa 
miała 176 km z Vendome do 
Blolst wygrał Zygmuot Ba- 
nusłk. 
Wyniki: 1) Hanuslk 4:00.17 
2) Val Pol (Holandia) 3) .Szur- 
kowskl 4) Gultard (Francja) 
5) Bouhiron (Francja) 6) Du- 
terme (Francja) 7) )Krzeszo. 
:wiec = 
IQ ten I&ID CZU 


GRUPA II 
Granlł - LZS Krukowo ,1:0 
POł'oń - Bałtyk II 4:0 
LZS Sławoborze - 
LZS Bierzwnlca 3:2 
Budowlani - 1.7" 8lesiekl
rz 
1:3 


:J 


GRUPA m 


Stratak N. Worowo - 
Orzeł Gudowo 7:1 
Drzewiarz - Olimp fi 5:% 
MIrosIawiec - Zelrazbet 5:0 
Jedność - Drawa fi - zespół 
rości nie przybył na zawody. 
GRUPA IV 


KLASA, UNIORC)W 
. GwarcUa - Sława 8:3 
Drawa - Gryf 0:4 
'Kotwica - BytovIa S:" 
ODmp - Polonia 4:3 
!!Iparta - Iskra 
Wl6kJJlara - D
r'!:b6r 
, - ID
 ecIWOlally 
Korab - Bałtyk l:' 


P.,t,...... - ""ZS 
ar-",61' 3:2 
Gryf Okonek - Da.rzb6r II Z:l 
Plut - Curlll Cs. Z,:ł. 
Sparła - Błonie 


" t:;u p 


Działlją właśc.i',vie za so- 
bą . naj,,:ażniej:zą cZE:"Ć prac 
w ogrcd&ch. bowiem z reguly 
posadzili już drzewka owoco- 
we i I,rze',' y. W bie:ącym se- 
zr:nie E,p',',łdzieln:a Of!rodniczo- 
Pszczelarska w Koszalinie 
sprz("dała najwięcej jabłoni 
- 3.600. Znacznie natomiast 
mniej grusz, śliw i czereśni. 
Grusz rozp::owadzono - 450 
a śliw tvl'{O - 160, Liczby te 
nie są jedJ1ak odbiciem zapo- 
trzebowania i życzeń działkow 
Ców. Ch
tnie kupowaliby oni 
właśnie te gatunki drzew owo 
cowych, ale spółdzielnia nie 
dysponowała nimi w dostatecz 
nych ilościach.' Stało się tak. 
bo Okrę'!owa Centrala Nasicn 
nictwa O
rodniczel(o i Szkół- 
karstwq w Poznaniu. która za- 
()patru,ie SDÓłdzielnię. nie zre- 
alizowała w ca]o
ci z]oż(1n,'ch 
przez nią zamówień. Nif'CO 
wi
ksza równowaga między 
popytem a podażą zarysowała 
się w przypadku krzewów, 
spośród których najwięcej 
sprzedano malin i czarnej po- 
rzeczki. Obecnie zaczęła się 
wegetacja i dlatego też spół- 
dzielnia kończy sprzedaż 
drzew i krzewów owocowych. 
(mar) 


Zabawa, 
Jakiej nie było 


Przez kilka miesięcy kosza- 
lińskie szkoły organizowały 
imprezy pn. "Zabawa, jakiej 
ale było". Ich inicjatorem jest 
ZMiP ZMS. Każda szkoła sta- 
rała się wypaść jak najlepiej, 
a kt6rej przypadła palma 
pierwszeństwa'i główna nagra 
da, dowiemy się dziś, 17 bm., 
o rodl. 17 we .,Fregacle", gdzie 
odbędzie się fina,ł międzyszkol 
ny, połączony z ogłoszeniem 
wyników. 


(cz) 


Program 
porząd
ów w m eście 


List premiera z 9 marca br. na temat uporządkowania 
miast, miasteczek i wsi stał sle podstawa do wydania J)un 
prze"odniczące&,o Prez. MRN. Józefa Bajsarowicza. zarzą- 
dzenia. ktćre wytycza zadania na najbllisze tygDdnie. 


Spodziewane nasilenie ru- 
chu turystyc:nego. iest przy- 
czyna. dla której szc;:e
ólnie 
DOwinniśmy zadbać o porzadpk 
w myśl zasady: ..Jak cie wi- 
dzą. tak cle piszą". Pracy na 
pewno jest niemało. Zdaja so 
bie z tego sprawę kosza linia- 
nie. którzy wielokrotnie pisa 
11 do nas listy na temat niepo 
rządków panujących w ich 
dzielnicach. 
Poważne zadania stoja pr7ed 
zakładami pracy. instytucjami. 
prywatnymi właścicielami nie 
ruchomości. WszYSCy oni są 
zobowiazani uporządkować 
swoje siedziby. Dotyczy to tak 
że kierowników placówek han 
dlowych. zakladów lI:astrono- 
micznych I uSługowych._ W 
tym czasie. kiedy wszyscy be 
dą robić porządki wokół włas 
nych dom6w i zakład6w pra- 
cy. Miejski Zarząd Dróll: i Mo 
st6w dOP'I'owadz-i do właściwe 
11:0 stanu nawierzchnie ulic I 
plac6w oraz uzupełni tablice 
i.,formacyjne i Ulaki droll:owe. 
Sporo jest jes7.c
e do zrobie- 
nia. rzecz tylko w tym. by 

.j mieszkańcy nie niszczyli 
bezmyślnie świeżo położonych 
chodników. tak jak to sle sta- 
ło np. na ul. Niepodległości 
róg Rosenberl6w. 
W związku zorzyjazdem 
wielu gości. KOS'Z8lin musi 
zwiększyć baze noclell:owa o- 
raz podnieść jej poziom. Dla 
tell:o też Biuro Zakwaterowań 
przeprowadzi kontrole WSZyc;t 
kich kwater prywatnych i wy 
elimlnu.\e te. które nie odpO- 
wladaja wymogom. Abv ułat 
wić turystom poszukiwanie no 
c1egów. wykazy kwater znaj- 


ł .:;;:;;
;
t:;i
;;;
;;=. 
w po::ozumleniu 
z MIEJSKIM ZARZĄDEM DROn I MOSTOW 
w KOSZALINIE 


Informuje, że 
w związku z rozbiórką budynku mleszka1nego 
ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA do dnia 29 IV 1972 r. 
ul. ALFREDA LAMPEGO. 
OBJAZD u1.uL 
Zwycięstwa, Sskola, do Alfreda LamPece 


.-...................... M .ł'STKICII LYN I KESTER SRiNT 


(18) 
DrentOWle I pan' Evans przez kr6tkq chwilę zostali sami. Przez 
głowę Jocelyn bezlodnie przelatywaly naJróżnle)sze my'''. Czy 
mogła przypuszczać. że tego pogodnego dnia może wydarzyl! si, 
coś tak okropnego' Niepewno'ć. która nie dawała lei zasnqć 
wczorajszej nocy nasuwała wprawdzie przeróżne krwawe wizje. 
lecz osobq poJawlaJqtq się w nich bynajmniej nie była Beatrix Cun 
ning. Beatrild To slalo się tak nagle I niespodziewanie. Jocelyn na- 
doi nie mogla wprost uwierzyć w rzeczywistość tel tragedii. A led- 
nok stała si, na Jej oczach. - Jak może się czuć w te) chwili 
jej brat' - pomyślala o sprawcy. - leby być do tego stopnia nie- 
opanowanym... Jak on teraz spojrzy w oczy bliskim' - Młode) ko- 
biecie przypomniały się zaraz slowo Collna Harta w drodze do 
baszty. Lecz oto właśnie on po)awlł się w drzwiach IWYJaśnll. 
te na piętrze nie zastał nikogo. Nim zdqżył wypowiedzieć ostat. 
nie słowo tego krótkiego zdania, no progu stanqł Gerry TartIng- 
łon. Był bardzo blady I powatny. 
- On tom lest - powiedział cicho. - Zastrzelił się. 
Do ciemni fotograficznej zeszli w zupełnym milczeniu. Plę\! par 
oczu wpatrywało się w trupa rozciągniętego no kamiennej podlo- 
dze. niedaletC> masywnych drzwi ciemni. Alec Wheeler leżal no 
wznak z wyrzuconymi nad g/owq rękoma w wielkie] ka/uty zasy- 
chaJqceJ Już krwi. Po lewej stronie gorsu koszuli wldn/ały ciem. 
ne skrzepy powstałe wokół śmiertelne) rQny klatki piet$ioweJ. W 
gwałtowr:lych ruchach agonalnych krwlQ została zbrukana prowle 
cala postać. Nawet leżqcy obok rewolwer był nlq spryskany. 
Colln Hart przyklęknql. obJqł głQ
 brata. a potem zamknqł 
mu oczy. 
.. To straszne - wykrztusił z trudem. - Gdzieniegdzie Jeszcze 
łwleta krew. On musIał tak niedawno... Moie gdybyśmy przybie- 
gli wcześniej n.le dasz/oby do tego. 


da si
 w recepcjach hoteli I 
punktach informacii tarystycz I 
nej. zaś na domach. których 
mieszkańcy wyna;muia ooko- 
je. powinny sle pojawić wy- 
wieszki. 
Przewodniczacy apeluje tak I 
że do mieszkańców. by pode] 
mowa li czyny społeczne na , 
rzecz swych osiedli. O tych I 
sprawach napiszemy w najbliź: 
szym czasie. 
Oby zarządzenie nie oozo- 
stało jedynie na papierze, wy 
znaczono komis.ie. które zaj- 
mą sie kontrola i nadzorem 
nad je
o wcielaniem w życie. 
Natomiast organa MO zostały 
zobowiązane do surowej;(o ka 
rania za nieprzestrzej;(anie czy 
stośd I porządku w mieście. 
(war) 


Tydzień 


MPIK 


PONIEDZIALEK. 17 bln.. I(odz!- 
na 17 - otw8!'c
e wysiawv foto- 
I(rafikl Czeslawa Romlilsklello z 
Pomanla. W druJ{lej c
śol impre 
zy autor eksponowllil'lych pra.c wy 
1110el prelekcje pt ..Kontynent Wy- 
sokle'J{o Słońca... . 
WTOREK. 18 bm. /lodz. 18 - kO- 
lejna prelekcla z cYklu ..Stuf\l"m 
Wiedzy o Sztuce". MIT Jerzy 
Szwej 
zie tym razem mówić 
o baroku. llustru.1ac wYkład prze- 
żrocztmi. 
SRODA. I,g bm.. J{odz. 19 
koncl"rt k.omeralnv kos:wJ:ńskiel!o 
koła SPAM. 
CZW ARTEK ,20 bm.. J{'>dz. 19 - 
P!'Zen'es'on
 z pi.tkll ..Spotk
.n'e 
filmowe". Klub pr n ponu,1e obraz 
pt. ..K"zysztoC Penderecki". 
PIĄTEK. 21 bm.. 1II0dz. 18 - Spo- 
tkanie z red. Zbl
iewem Micbta 
z ..Glosu Konsllńsk:eJ{o" Impre- 
za nosi nazwe ..Glos Czytelnl- 
k6w" a red, M!chta b
dzle mów'ć 
o wpływie odbiorc6w JEazety na 
jej 2I8wutoić.  DZ;5;a;1 
I · 
O godz. 18 radni MRN 
spotkaja się ze swymi 'NY- 
borcami. Pierwsze spotka- 
ł nie' odb
dzie si
 w SzkCJ!e 
ł nr 4 i jest prze!nac!one 'fla 
ł miesz}
ańców z rejo:lu Ko 
ł mitetu Os:edlowego im .."':y 
s:ąc1ecia". Przyb<;dą na rlie 
radni: H. Rodklewlcz, T. Spl 
sak, S. Bodys i H. Kowalew 
ski. 
Natomiast mieszkańcy z 
osiedla Nowotki są umówie 
ni w świetlicy Klubu Osie- 
dlowego przy ul. Buczka 2. 
Obecni będą radni J. Baj!!a 
rowłcz. Wł. Łuczak, M. Bu- 
czak, Z. Kaczmarek i S. Pio 
trowski. 
. 
WO.1ew6dzka Przychodl'\la 
Przeclwrruźllcza przy ul. 
ł Niepodległości 48 prosi "la 
badania mieszkańców ulic: 
Puławskiego (4-6) Płowce 
(J-13), Harcerska (8-2;;) i 
Drzymały (1-18) Natomiast 
jutro. 18 bm. przypada kolej 
na plac Gwiażdzisty (2-16) 
i ul. Bieruta (15-49). Bada 
nia są prowadzone w godz. 
10 - 13 i 14 - 17. 


(cz) 


w 


klubach 


- mus:corama. D!'owadzona przez 
Woj
;echa Nawracałl: I Zb;lIIn:ewa 
PoJańsk:eJl(o. 
NIEDZIELA. 23 bln.. w .odz. tO 
-17 - Wojewódzkie eliminacje 
Olll6lnopolsk:el!0 Konkursu Poez.1i 
RoeyJsk:e.1 I Radz:eck:eJ Szkol- 
nych K6ł TPPR. . 
GODZ. 17. kawlunla - wy_tep 
laureaot6w. 
Poza tym począwszy od ponle- 
dz!ałku VI sali v:ystawowej bl:dz:e 
czynna ekspozycja _łupskieJ{o ar- 
tysty - plastYka Andrzeja SIO- 
wlka. Można ja oJ{llldać w J{'>dzl- 
na.-h 16-20. 
Natom'ast w środe I sobOte. w 
j!odz, 18.30-21 w sali baletowej 
WDK b
da sle spotykaĆ uczestni- 
cv kursu tańca towArzv
k:p",'"'I 
JelZcze przyjmowane _a ułosle- 
n;a. (war) 


MóWIMY J)łZ'fK1EM 
PRZYJACIÓł. 


Ostatnio odbyło się zakoń- 
czenie kursu języka rosyjskie- 
WDK go zorganizowanego przez ZW 
WTOREK. 15 'brn!. '.odE. "
.1JI TPP:R w.
lnie & lnspekt
r
- 
kawiarnia - redaktor Andrzej: tem OŚWiaty w Koszallme. 
Czecbo.... icz eopr
w.
zl dvSk'1.jsj!! I Program obejmował praktycz- 
na temat !:Imu wvświetla.nel/o, w I n ą zna J 'omość J ''''z y ka oraz b"ł 
.,Krytl."rlum" pt ...Sceny myśl:w- 
 o 
skle z Dolnej Bawarli'\ produk- powiązany z aktualną temat y- 
cj' NRl" k d ń k .. ś' 
PIĄTEK. 2l bm..,lIIodz. t8, ka- .21 wy arze w raJu I na wie 
wiarnia _ Wieczornica P'zV,laż"1' cle. Wykładowcą była W. Dom 
w zwillzku z rorznic. podp:sania blat, której wdzięczni absol- 
układu o przY.lażnl. wSPółpracy wenci kursu przekazali wią- 
: wzajemnej pomocy miedzy Pol- . . 
skll II ZSRR. W proJ{umle - pre- zankl kWIatów. W przyszłym 
lekcja P.t. ..W rocznice don:OIIłel(o roku przewiduje się zorganizo 
Ukladu I wy.teo zespołu estrado- wanie takiego same g o kursu 
we.o . Północnej Grupy Wojsk 
Arm:1 R3dzieck!eJ. i ewentue1"ie kursu stopnia 
SOBOTA. 22 bm . .. 1110dz. 1'7.30 _ I wyis:zego dla słucha-czy -- 
Zespół Teatru I Mu:tvkl zaprezen- h 
tuje Wlecz6r Poezll. Piosenki I Mu awansowanyc . 
zYk1. W druJElej C1iIIkl prOlt'l'ałnU 3. K. 


KOJIAllNA 


17 PONIEDZIAŁEK 
Roberta 


't!':r!= LE F D 1\1 Y 


S7 - MO 
98 - Strat Potarn. 
s, - Pogotowie Ratunkow. 


- 
ł8.50 Muzvka i tktualnoścl '8 
o 
Mistrzostwa iwlata w l'1oke1u na 
lodzie 'Inupa ĄI. Mer. C!'IR
 - 
Szwecja /tran.mlsla . PraJ{ł) ".11 
Kuplt' nie kuplt'. ooslurhat' warto 
ł9.30 Kwedrans mllZ'Vrzny K, "tr
 
menIlIera 19'
 Radiowa sknvnka 
mur,vczna '-0.30 ""u.vk
 rozrvwk..- 
wa 20,'& KronIka oportowa 21,00 
Naukowrv - rolnikom 2t.30 Ktc 
ole z C."1II0 
mle1e U,OO Konr"rt 
tvc:teri milo
nlknw muzYk' oowat- 
nel 22 40 I,ek kle u<'ler..,nle 23.11 


Zgub

 


Dowodv osobiste: Tere_y. Kry- 
stynv Szulc. Irenv Kulczv"skiej 
ou_ lelllt)'marja ob. Bronisław., 
Fibln,ler sa do odebrania w re- 
dakcJI. 
Na klatc.. schodowej domu przy 
dl. ł.użvckleJ 11 znalezIono doklJ- 
menty Tadeulza Wvsklela. ZCuba 
do Odebrania w redakcJI. 


GŁOS nr 108 (6229) 


Formacja muzvk1 w'DÓł!'zesnef 
!3,30 Utwory KOmpOZylorOw ,ene- 
lan;;u I naro¥u 0111-3.00 Progum 
. Oisztyna. 


PROGRAM n oa fali m m 
oa falach uedolch 188,2 I ZOZ.2 Dl 
or82 UKP 89.'2 MB_ 
Wiad.: 4.30. 6.30. 8.30. UO, 8.3G.1 
9.30, 12.05. 14.00. 18.00. n.oo. 19.00. 
12 .00. 23 .30. 


8.10 Kalendarl 8.15 Jez. francu- 
.kl 6.'0 Dla nauczycieli 7.00 Zespół 
ludowy PK w Warszawie 715 Glrt1 
nastyka 1.30 Jazz ctJa wszystklc!\ 
8.35 Problemv , dyskus1e 8.4& $pte 
wa R. TarasewlC2 9.10 Uniwersytet 
RadlowV URIT 935 Kobiece ABC 
10.05 Muzyka ludowa Syrti 10.25 
.. W Jezioranach" 10.5
 Kompozy- 
tor tYlodnia - Ch.W. Glu!'1e t2.25 
Muzyka kameralna 12.40 Muzyczne 
przekłady I rOłlY1sklego 13.00 MU- 
zyka polska 13.40 ..Złe przeczucia" 
-opow. Ił Da Klasycy wiedeńskiej 
operetki lł.40 ..Zielone tródla" - 
opow IS.OO Muzyka or/lanowa 15,30 
poecł plo_enkl... 1. oa Z najnow- 
Izych naJ{rań - "rancja 18.30 NO 
woścl trzech radloConlJ - Prallla, 
Sofia. BUdapeszt 16.43 Warsuwski 
Merkury 18.58-18,20 RozJl:losnla 
Warszawsko-Mazowiecka ł8.20 50n 
da 19.00 Echa dnta 19.15 JU. rosyj 
.kł 19.31 Teatr PR: ..ZbrodnIa pod 
trzynastym" - sluch. 19041 Odtwo 
rzenie koncertu WIelkiej Orkie_ 
stry symfonlczne1 PR I TV pod 
dyr. D. Kachldze 11.23 Wiersze S 
R Dobrowol.klego 11.31 Melodie 
rozrywkowe 22.30 Wiadomości sPor 
towe 12.33 Plyty ze Skandynawii 
22.50 Nowości Polskiello Wydawni- 
ctwa Muzycznego 23.2
 Gwiazd, 
filmowe 'pleWaJ.. 


PROGRAM III Da UKF ",n MBI 
oraz Calacb kr6tklcb 
Wład.: a.oo. t 10. 12.OL 
Ekspresem puez świat: .... 

.JO. lu.30. 15.30. 17.00, 18.30. 


1.35 I ..50 Muzyczna zegarynka 
7.50 Mlkr')rerltal Miny 8,05 Mój 
mal(netofon - sud. 
.3
 Muzyc:tna 
ooczta UKF 900 ..Szalemec I Ber 
Ilerac" - odc, pow 9.10 Pocztów- 
ka dtwlekowa I Madrytu 9.30 
Nalz rolr 7t 9 ł& MuzYIra kame- 
ralna 10.15 Z kraju Ink6w - aud. 
10.35 Wszystko dla oań 11.48 ..Trzej 
towarzysze" - odc, DOW, 12.2& Za 
kierownIca 13.00 Na ooznańskieJ 
antenie 15.00 Gaweda 15.10 Mu- 
zyka uniwersa Ina 1..35' Trud:-y 
swlat - aud 15..0 Z prywatnej 
płytotek! 1615 .Bem!bek" kontra 
..Novi" 16.'5 Nas! rok 72 11.06 Co 
kto lubI 11.30 ..Sniel(l ołyna" - 
'>dc, pow 17.0 Nie tylko melodia 
18,00 Z c:tego sje śmle.1erleT - 
mag. 18.35 M6j ma
netof"n 19.00 
..Potop" - odc pow. 19.31 ..Uko- 
chany. nte od leżd?al" - śplewa1a 
R. I M, Woł'zaninowte 19.45 Poli- 
tyka dla wszy.tkich 20,00 Konrert 
or
anowy 20.20 Jez niemiecki 
20.35 Płyty nnze I orzv1
cl6ł 11.110 
Nie. 
zy.tallścle - to Dos/uchajcl. 
SI.IO Aktorzv *olew"'a 21,45 Z mł- 
strzowski!:h nagrań E. ;;
hwar:tkopt 
12,00 F..kty dni.. 22"8 G,,1azda sie- 
dmiu wlec7.or6w 22.15 Trzv kwa- 
dra"se 'azzu 23,0& M'1tvka noca 
23.50 Gra duet gitar P. de Lus'a 
I R. Modrego. 


. I 


Kester nie mogqc lut d/uteJ potrze\! na rwlokl odwrócił glowę. 
Na wprost drzwi rozstawiony by' sprzęt fotograficzny, który Alec 
Wheeler wykorzystywał do swych bada
 astrofizycznych. Nowo- 
czesne powiększalniki miały zwrócone obiektywy w *kierunku duo 
tego ekranu pozwalaJqcego na wykonywanie pozytywów o znacz- 
nel powierzchni. Wzdłut śclao biegły półki. na których stały butle 
z wywoływaczem I utrwalaczem oraz Inne chemikalia, Kuwety lwa- 
. nlenkl do obróbki fotograficznej były poustawion. koło malel wnę- 
ki, w którel znajdowal si. doplyw wody. 
_ Chodimy! - powiedzlaI przynaglajqco Tartington. - Jemu luż 
nic ni. możemy pomóc. Trzeba wezwać policję. 
Wrócili do gabinetu. Tartington slęgnqł po słuchawk. I pod- 
niósł Jq do ucha. Na lego twarzy odmalował się wyraz zaskocze- 
nia I niepokolu. Kilkakrotnie naclsnql widełki. 
- To dzłw:n. - powiedział po
oli, - Telefon nie dzla/a. 
RozdzIał sz6sty 
PRZEPOWIEDNIA, KTORA SIĘ SPRAWDZILA 


- Jak to nie dziala' - Colln Hart podszedł do kuzyna' WYIQ/ mu 
I ręki słuchawkę, Sprawdził wklczenia wtyczki do gniazdka a potem 
leszcze raI naclsnq/ widełki. Chociaż wszystko wydawało sle być 
w DQrzqdku. telefon lednok mUczał. - Nic' nIe rozumiem. Ten apo- 

 musiał sIę ze psu\! bardto niedawno, gdyt w przeciwnym razie 
Alec narobiłby Jut rabanu na cały cłom, . 
W tym momencie aktor uświadomił sobIe. te w obliczu naglel 
łmlercl brata. lego bdezwanie sie było co najmnie' nlezreczn., 
Urwał spiesznie. wybQkawszy pod nosem Jakieś niewyraźne słowo 
przeprosin. Co zresztą u nikogo nfe wz
udzilo tadnej reakcjI. Za. 
Interesowanie ogólu skupialy manipulacie tlrzy wc!Qź nieczynnym 
telefonie. Wyglqdoło to tok. lakby każdy ołoblście chciał przeko. 
nol! się. że brak Jelt sygnału. . 
- Przypuszczam. te nie lest to ledyny aparat w tym domu - 
powiedział wreSlde Kester Brent. - Trz
ba spróbować gdzieś In- 
dzieJ. gdy t mate to tylko tuta' nIe uda'e sle uzyskać polqezenia. 
_ Tok, tok.... - rzucił GertV Tarti"oton kierulQc si. w stron. 
driWł. - Chodźmy do Cunnlngów. W sypialni Beatrlx... 
Itli Evans stanęło Jok wtyta. 


rC.d.n.) 


-łOł.ZALII\I 


na falacb 'red nich 18,2 I IGI,I ID 
oraz UKP ..12 MH. 


l.. Stawiamy na młodzleł 
aud. T. Tałandy t 00 Serwis dla 
rybaków 1.02 Ekspres poranny 
12.11 Radiowa wszechnica rolni- 
cza 16.0a ..Serduszko robaczka 
Iwu;:tojaÓsktello.. I Inne" - Ira 
zesp61 Hagaw 16.2
 Tu mówi 
..Gło. Ko_zallńskł" 18.30 Nauczv- 
clehkle lepne jutro - rozmowa I 
prezesem Zarudu Okrellu ZNP ON 
Kouallnle, Dorota BoIruckl 18.'5 
MuzYka roaryWkowa t7.06 Prze- 
lild aktualn06ei wybrzeta 17.11 
..Pr'Zyłpleszenle.... - komental'I 
Cz. Czechowlcz. 


K:TELEWIZJA 


1'.06 Dla dzieci: ..zwierzyniec": 
..Swlateczn;v plerzonv tndvk" - 
tUm z terU ..Loopy de LOQI:)" - 
..JeiU bedzle81 potrzebował po- 
mocy - ulZwltdż" - _Vaklry- 
-Kwak". 
18.a
 MI_trzo.twa twlata " bo- 
keju na lodzIe (J{ruoa Al. Mecz 
CSRS - Sl'Wecje fI prs.i). 
w lorzerwle meczu okDło: 
17,30 DZiennIk 
W II pnerWI. m.czu około, 
18.la Panorama (Z Gdańska' 
19.50 DObranoc:: Mij z pki.nka 
. Ig,30 D:t1ennlk 
10.oa Teatr TV, ..Spr.wa Ev7 
Evard" - na po.tawłe powteścl 
A Strullla .2:6łt. krzy t" WYkO- 
naw"y' Anna Senluk, Henrvk Bo 
rowlkł Jer"" I'..."""'
' ..;.....
......,......,""'",..;.......;.:;.:"'-,-"''''-'''''''''',..,-
,
,

 

 ..OŁOS KOS:tALlNIiKI" _ 0'1'. Komltetu-łoje.,6d11:kleI0 POlskiej ZJ.dlloeZ6D. . J PartU Robota IC"j. ..o'I_J. COleilum .e48l1cyjDe - SonallD, al ""reda Lampelo'" felerOOYI . Ceotrala ..-11 ł 
O_czy za wlZYltklmł dałataml), aedalno, NaczelDY _ .-11. Dlllał PutYJ1JY.- 
-s.. (łajał ,CkOGODllhoy - U-ss. 
I.I Reloy .- ..-n. D_lal Mutacyjoo-Re!)ouersIU - 14-... Oc,al L.c.oO'OI I CayteUu. ł 
kamł 'ul. Pawła "I"dera 178) ._ az..ze. ."Głos SłUIIS"'" _ SłupalI, pL Z...-ye1ę8't.... .. I pleCJ'o. Cal. 11-ł1, Błaró Ostonee asw ....R"8A.. 11.0_..110 ul. ,pa"'ll ...Iode.... 2ta. tel n-t1. Wplaty .a preoume!'8tt ł, 
(nue_ll:czo' - 11 zl. IIwanaloa - .s .ł, p6łrocu. - . .a. r
 -." .... ał) Pl'1"JIDUU\ urae d ". 
elltGw.. UltOOOSM o.... oddalat" clelegalury ..Rucb" Wnelkłcb 'orormaCjl o ...rUDlłacb preolJmeraty i ' 
8dzl.iaj. .....y.tkle plac6wkł "RUCb" a paca.". ...,....., &....116810. ",,,da_loC,,,. ..,..0.... _w ....r..... &08a.lI.. ... ".w.. Plud.ra 11" ..auala ,.1eloQJ_ 
 ....11. rlOoaDOOI &ZoGra&., AD- I 
..aUD ul. Alfreda LUD,.,O II. I 

"""
....,',..
............
""
,
,


:
.......
"'
..,..,,"
,
,......,...,'
,..,