/GK_1971_314.djvu

			J.bfa{,liA 
PRZED- 
Z:lAZDQJłW 
I ZA Z& DN' I 


Bogaty plnn przed
j::Zdo- 1 
wej dyskusji, zawarty we 
wnio'Kach t opinlacb 
ta.je 
się podstawą lepszego 
twórczego dzhłani3. O rym 
kierunku pó1.rtyjne
o dda- 
lania mówi d
islaj I sekre 
tan KP partii w Czlucho- 
wie. ANTONI NOWAK. 
- W dyskusji nad Wy- 
tycznymi zgłoszono 311 
wniosków. propozycji I o- 
pinii. Po szczegółowej ana- 
lizie okaza!o się, że zalat- 
wlenie większości z nich. bo 
al 227, leży w kompetencji 
środowiska, w którym zo- 
Itały wysunięte. łł wnioski 
_łatwUy bądź załatwIają 
władze powiatowe. 
Z powodzeniem zreaUzo- 
Wino kompleks uwag I pro 
pozycji. zmierzających do 
Ulprawnlenla pracy zakła- 
d6w. W "Kablospn,ęcle" 
dla przykładu. wykonano 
wszystkie wnioski załogi, 
które Idały w kręgu mo- 
IlIwoścl zakładu. Utworzo- 
no komórkę kontroli tech- 
nicznej oraz racjonalizacji 
I wynalazczoścI, wprowa- 
dzono regulamin premiowa 
nla za jakość produkcjI. 
Analiza mocy produkcyJ- 
Dych ujawniła tam mo- 
IUwoścl urządzenia dodat- 
kowej cynownI. Podjęte zo- 
(Dokończeni.e r.a str, 2) 


WIDOCZNY POST
P WE WSZYSTI(ICH DZIEDZINACH 


iJak 


- 


gospodarzymy 


Wyniki dzlałalnoici gospodarcze.J w paf- 
dziernIku - miesiącu otwlerając]-'m ostatni 
już kwartał br. - śwladcza o umacnianiu lię 
o"serwowan
'ch od szeregu miesięcy POZyty" 
nych tendrncjl IN naszej COlpodaru narodo- 
weJ. Dnbrej sytuacji ekonomicznej .przyja 
od da"ll'n'\ nie nntowana aktywność ludzi pra- 
cy. zwłaszcza wleIk(1przem:vsłowej klasy ro- 
botniczej. Wyraża się to zarówno w popra- 
wie pod.tawowych pr_porcjl ekonomicznych. 


jak I w powszecbnym czynie przedzjazdo- 
wym, rodzlłCym nowe wartości materia IDe. 
Jak wynika z materiałów. uzyskanych w 
Gł6wnym Urzedzie Statystycznym - pisze 
redaktor ekonomlcznv PAP Tadeusz S'ipo- 
ciń
kj - uspołeczniony przemysł wykonał w 
lIbier,łvm miesiacu plan sprzedaży wyrob6w 
i usług II\' 101.3 proc,. przy zatrudnieniu nieco 
mniejszym od pl4no wane io. 


WARSZAWA (PAP) 


f Delegacja 
SwialoweJ Rady PokoJu 
w ONZ 


NOWY JORK (P AP) 
Korespondent PAP, red. J. G6rskl donosI: 
W siedzibie ONZ przebywa deleracJa 8włałowej R.a4y 
POkoju. Uczestniczy eaa "po
ledleniacb komItetów Zpo- 
madzenla Or6lne'D ONZ. omawlaJ.cych sprawy kolonla- 
IIlmu oraz dy.krymlnacjł rasoweJ. 
Przt'wodniC'zący delegacji, niom rozbrojenia. która po- 
sekretarz SwiatQWeJ Rady win,na się Ot'być pad koniec 
Pokoju Romesz Chandra 0- 1972 roku. 
świadczył. iż w ciągu ostat- Wobec istl'lenia. na świecie 
nich lat Swiatowa Rada Po- regionów silnych napięt szcze- 
koju podejmuje Inicjatvwy, gólnie na Bliskim Wschodzie. 
wyrażające poglądy coraz Swiatowa Rada Pokoju pral- 
szerszych Odłamów światowej r.ie doprowaclzic w 1972 roku 
opinii publicmej. Obecnie w Bolonii do światowej kon- 
Rada C'Zyni przygotowania do ferencJi przedstawicieli orga- 
zwołania światowej konferen- 
cji, poświęcone' zagadnle- (Doko
czente 110 .tr. Z) 


DEKRET UDY REWOLUCY
 
Reforma rolna 
V\I Algierii 
ALGIER (P AP) 


(Dokołlczfftte M Itr, Z) 


PROl.ETARIUSZ! WSZYSTKICH KRAJOW l.AC7.rlF. S'F. 


A 


CelI. !III R' 


Nakład: 135.151 


KOSIA l I NSKI 


ORGAN KOMITETU WOJEWODZKIEGO PZPR 


ROK XX 


Aroda, 10 Usłopada 1871 r. 


Nr lIC (60Tt) 


Prnbywaj
c" w nal
 b
. 
. orlcJalną wllvlp premier r-. 
\Ialty Dominie: MintoU lIoł,t 
wizytę premierowi P. "ar...'Wł- 
c."wl. 
W roamowach buli adalal ....... 
premier IW, "a!flellkl I wlee..I... 
der Ipraw la.rlnlc:anveb A. .. 
Iman, 
Na IdJecla: padc:sal wf""" W 
URM od lewej D. Mlnt.Ił. ... 
macI I P Jarol..wiea. 
CAF - MatolaewllEt - &eWI_ 


DZIŚ FIDEL CASTRO 
t'»RZYBYWA DO CHILE 


KUBA (PAPS 
InformacJa ta.......... 
MSZ. zapowladaJ..- ,01.,,111" 
cie od dzisiaj tj. 1. bIlL wIQ- 
ty premiera Fidela euu. . 
Chile. lpołkała Ilę I łTtq ł-k 
cJą społeczeństwa Kub,. 
MlelZlEa6cy Sab.,. wyraiaJIa - 
doAt: . 1...I,ua . WJ'JII"- ... 
pny.6c1c:y do lU'a&IIl... lin. 
i "llEazuJ.. te 11'1"" la .,..,.. 
czyul Itę do a..ocaleat. Itr.ter- 
II"eh .lęs6. przyjałal I 10110.... 
nołcl mlędlY CbUe a Kalta - _ 
rodami ltanowllłeY-ł ....... 
a....arq alt rewolucyJay" W 
A mtlryce ł.ac:l6tlkloJ, 


iBeallzujq ZObowf Ja I ..,'.10.' 
, łu,I..I..1 - w,lI. I ,I","" 
tnt1.nl.mł I 1I0I'h doiłatk.". 
- . .. '.$" .,. . .Ie.lo.. .... 
11.......' - Ił Ile !.MI II. . ..te- 
n.. ..,t.nt.!,!, - .... ,. ł" III. 
. 
- - ..... .. 
. ' 
,; . " _,.._. ..nIBla- 
MI. .
"I".. .....1' 
w t... . -....elal. , .. PO .. 
.. .......... 
.,...... . ,I..-Ioma traflenla- 
al 
..I.....ono I l' w wo t. 'ZC7e- 
ell\akł- I a w woj. ko.zatłA- 
IIIlm. 
8,"łal"Y' hnlllun 
I"wy 
.110 1r16wna w,.C'u"a W'I:1"II.t . 
k_te _ tys, zt t .. TlIJ. p, 
W"tIMI as tY.. rt. 
..aej". Joa._n" .«bedzl.. 8!e 
... Bzenemł- .. .. ...... 1V'RN 
. 
... ....... 


Zdaniem obserwater6w pe-, 
Uł)lęZłQ'cb, PHPODow.n
 przea 
ł:.lpł kenfereacJa Da .ze."ele 
krajów U'altsldob ma oltecale 
wlęuze a..ose ,..we
 
ałż w roku ublelb1Q. 
Wstępne rozmowy n. temat 
nczytu odbędą się n. lzezeblu 
ministr6w spraw zagraniu 
D3'cb, w K.irze 13 bIQ. po kt6., 
rych 27 listopada zbierze alf! 
r6wnież w Kairze Rada Obro., 
1'11 Kr.jóW Arabskich. 
Cho6 .wołanle kOl'1ferencjl 
n. slClyde I
tkało alf! og6lnie 
I aPf(lbat, poszczeg6lnych 
paAstw, arabakicb, to - jak 
I1fj przypuuc.za - GiQbtdzle 1111 


. - . -., " 


Jak gospodarzymy 


(Dokończenie ze sCr. l) 
Jest to potwierdzeniem fak 
tu, iż nadal utrzymuje si
 
szybkie tempo wzrostu produk 
cji: wyniósł on 7 proc., w po- 
równaniu z październikiem ub, 
roku, a w przeliczeniu na po- 
równywalny czas pr'acy - aż 
10,6 proc. W ciągu wszystkich 
minionych 10 mjesl
cy br. wy 
konano całoroczne zadania, w 
83,1 pl'oc. Podczas idy rok te. 
mu w 81,5 proc. Trzeba pod- 
kreślić, że w stopniu wyższym 
niż średnio w przemyśle. zrea- 
lizowano zadania w zakresie 
produkcji rynkowej, zwłaszcza 
w przemyśle maszynowym, lek 
kim, ciężkim OJ'az przemyśle 
spożywczym. 
Lepsze niż w ubiegłych la- 
tach rezultaty osiągnęło także 
budownictwo (w ciągu 10 mie 
sięcy br. - 83,5 proc. rocz- 
nych założeń NN1) ale mimo 
to na części budów. w tym 
kluczowych - Istnieją znacz- 


Przed spotklnle. 
aahr - Kohr 


BERLIN (PAP) 
De atoUcy NRD, Berlina 
p"ybyła pupa eks,utów 
NRF, abl Vrą(otQW-Ć wr.. 
I eksper.aml NaD hle"" rDn 
dę 2-dniowych rokowali Be- 
kretaru słanu ebu paastw. 
Ich rozmowy będą dotycz"Ć 
projektu układu ko.ualkacyj... 
nelJo NRD - NRF oraz umpel 
nlaJących om6w do 4-stronne- 
1'0 porezulQlenla w sprawie 
BerU.. Zaehędnle«o. 
Eksperci NRF są urzędni- 
kami mi:1iaterSotwa komunika- 
cji i ministerstwa tzw. .pra. 
wewnątranleml,*ich. Jedn_ 
z konk:retnyca paw, łat, 
omówią neczOJ1\8wcy ł.łale 
kwestia plombowania poclą- 
g6w i .mochodów k
ją- 
cych 1ni.ł.J MU' . "U- 
7'
 " ,o ,'>lo" '" 

 
 
 $ . 
Odwal... 
. .taO",* 
IIUbowyala 


. 
.:,;.- 

pJ 


',; .' . 
.
 


"ELONA Cł6ILA ..... 
ł'G1I'\.to.. R"" :£ ł-I == " 
!ts "0-,,,1. ...., 
A:rama..... .. .....OW ... .... 
.,. "'''.a«1I*1I"" .I!""ł1w_ 
.aN " _.Rt".I.. .........1. 
od Ił pałctal.ndk. 'I'. ,,,1 .. 
zawieszony w e.y....rla.lI .. 
mocy uchwały Pr..ydlum WRN 
w Zielonej Górze. 
Karian Adam...._ -łIII .- 
«.t.1 w polowaniu podc... lIor- 
malnych lrodzlD pra.y Itt4llO w 
..... .Ietnełwna. 


ne opóźnienia. Na likwidację 
tych zaległości powinna być 
obecnie akierowana główna u- 
wa"a. 
Pomyślnie ocenia sl
 r6w- 
nież sytuację w rolnictwIe: 
skup zbóż netto był w okresie 
lipiec - październik br. o oko 
ło 70 proc, wyższy niż w ub. 
roku, .niższe natomiast są wy- 
niki skupu ziemn:ak6w. Skup 
żywca o
6Iem był większy w 
ub. miesiącu o 20,6 proc. niż 
w tym samym okresie 1970 r, 
Widać tu już korzystne skutki 
decyzji podjętych pn;ez partię 
i rząd na rzecz rozwoju ho- 
dowli. Pozwala to także na op 
tymistyczne prognozy na dal- 
sze miesiące. 
W październiku, tak jak I 
w całym bieżącym roku szyb- 
kie było tempo wzrostu przy- 
chodów pieni
żnych ludności I 
przekraczało tempo wzrostu 
wydatków. Odbiło sie to m, 
ta. na 5-krotnie wyższym niż 


w październiku ub. roku przy- 
roście wkładów w PKO. 
Wreszcie kilka słów o zaopa 
trzeniu rynku. Sprzedaż deta- 
liczna towarów była w zesz- 
łym miesiącu o 7,8 proc. więk 
sza niż w tym samym okresie 
ub. roku i o 4 proc. wyższa niż 
we wrześniu. Bardzo istotn)' 
dla społeczeństwa jest wzrost 
dostaw mi
sa i przetworów 
mięsnych (o 16,5 proc.) czy ma 
sla (o 8,5 proc.). Pomimo jed- 
nak zanotowanej poprawy. po 
pyt na niektóre artykuły żyw 
nościowe. jak I na pewne wy 
roby przemysiowe (tkaniny ba 
wełniane, pościelowe, ob\lwie 
jesienno-zimowe Itp.) nie był 
jeszcze w pełni zaspokojony. 
Wobec tego jednak że 
os 
dodatkowo zadeklarowanych 
przez zało"i towarów na rynek 
ma trafić do Iklep6w właśnie 
w IV kwartale, można przewl 
dywa6. że i na tym odcinku na 
stąpią widoczne postępy. 


Dele2acja ŚRP 


(Dokcn\czenłe ze str. 1) 
n1:zlacji pozarządowych pod 
hasłe:m ..PokóJ I sprawiedli- 
wość". Biorąc pod uwagę ist- 
niejące tendencje odprężenio- 
we oraz dążenia do współ- 
pracy w świecie. $wiatowa 
Rada Pokoju zamierza zwołać 
w 1972 roku w Oslo konfe- 
rencję na temat bezpieczeń- 
stwa i wspólpracy w Euro- 
pie. Rok 1972 będzie więc dla 
Swiatowej Rad,. PołtQju r0- 
kiem wytężonych kUcjatyw. 


w 


OIZ 


Nawiązując do pneprowa- 
dzanei pnez Stany Zjedno- 
c30ne Da wyspie Amczitka 
podziemnej eksplo%jj nuklear- 
nej sekretarz generalny SRP 
- Chandra oświadczyl iż 
Swiatowa Rada Pokoju potę- 
pia tę próbę ze względu na 
skalę niebezpiecz:eństwa bez- 
pośrednio związanego z eks- 
p1azj
. s'wiatowa Rada Po- 
koju wyp
ada się zdecydo- 
wanie przeciwk wszelk1m 
podziemnym pr6bom nukl....- 
Ilyn1. 


Przy,otowanll III postępowych do akcji 
. OlU ra,,"kacJI układ6w z ZSRR I Pelską 


KIntrikeje 

 0"'" 


. . :':
r,. j" 
 


CDU-CSD 


1f m¥k. . q--M stę reem
 po4pluDła uklacła 
.ł..ą NU . "I. alły postępowe w Niemczecb zachodnich 
......... w ...... = ell POkOj . OWYCh oraz młodzleiowych 
NI11ł"'
 .. , IJ'udnla akcje na rzec_ ra.yflkacjl 
ak,"'w u
..... NRF I Polsk" I Zwll\Zklem Ba- 
.....'... 


PfzodN'WIcI.1e '"' ...nl- 
"e
' ....t.nowiU W dniach 6 I 
, Ua.da na GOI'oeanym apot 
1t..IQ ..e .....nktu..ci. nad Me 
nem zor,anJzować w rocznicę 
podpł8aJlla układu w Warsza- 
wie przyjazd do Bonn delega- 
ejl wszystkich warstw społecz 
ftych ludności NRF oraz 
wszystkich obywatelskich ko- 
mitetów inicjatyw i orianiza- 
... cj! demokratycznych w celu 
RZESZOW IP4" przedłożenia rządowi federal- 
I nemu I deputowanym :!ądanla 
Powiatowa Rada N.....". .. ratyfikacji tych układ6w, 
Ustrzykach DoIDych ... wDlotek .....mol..em Ja k Ialormu J e U 
Prezydium WRN w R...zewle &;'1 
odwolal. Jana CI
kleł-\ł . . tu"k- sto."dowy numer zaChOd . nlo.. 
ejl przewod"lc..ee.. l"1'es,,4hl1ll nlellJleeklelo mleslęcsqlka ..Ca 
PRN W U.tRYłraeb DehlJ'ClI.. I t-'" .. d ł- j k 
Daru.zut. d..cy.1IIIY ....b.w.J p "" o",a eo_ w sw. am- 
I naduiywaDle al"obota. panll przeciwko rzlłdowl Brand 


Co 


knuie 


Aresz_owania i _orlury 
W Irlandii Pólnocnej 
łA)NDYN (pA" 
04ddał" brytyjskie przeprowadziły w DOey z ponledll&łku 
Da wtoreIJ ,en,wa, obławę W katolickiej dzielnicy Belfastu, 
słollc1 IrlandII Północnej. Rzecznik armII brytyjskiej podał 
WOZOl'aJ. te arentowano 26 osób. a podczas przeszukiwania 
domów Inalezlono m. In. ząpasy środków ebemlozn"eh, "0- 
IOwaQQ et. produkcji łachinków wybuchowych. Podczas 
tej akcJI żołnierze zostali dwukrotnie ostrzelani. ale nie sa- 
",'ew... iadalcll eliar w lud.lach. WesOl'aj raDO W Bel- 
faście eltspl04ewał kolejny ładuaek wybuohow", kUry cal- 
k....kI. lI81uouł Jeden s 
dó.. 
Ponownie wysunięto zU'zu- part poda'e m. in., te areato- 
t", je brytyjskie sił)' wojsko., 
ani byli poddawa.n.i wstnł- 
we ..wJtt ....ur)' w'Mo 0- som elektrycznym wywołują- 
a6b zatrzyma.J1)'cb Da moc)' cym szok oraz w$trzykiwano 
uw. ustawoda","wa nadlWf- lm narkotyki powodujące ba- 
ezaJlIet.. "eliDa z Gl'caD1zacJI luc
cje. 
obrony praw ałc.wieka. ma- 
JIłC& IWę siedzibę w Lond)'nle ..... got. w anl a do ._.....,e go I Z--łn 
podała. że d)'spooaJe d_lnlmen a..-J' 1III...ł -J." 
łac
 weclłuC k.óreJ 70 męż- 
esl'U l,po8ród przeszło ... za- ItAIB (P AP) 
łl'ąQłao)'eh w UlIten., od esa 
A ..łOSleDła 'am bw. ultawo 
"a..awa nacbwyesajnelo s'a- 
ło alt ollarunł bl'atalDoioi 
wae1kIe" red_aju .ortur. 01"- 
la
ja ta wzywa do powo- 
łam. mi
%Ynarodowej komi- 
.ji. która przeprowadziłaby do 
chodzenie w tej sprawie. :Ra- 


Izrael? 


ona nIe wcześniej ni! w poło- 
wie grudnia, Je Wqlędu n. PO" 
wai.ne rozbietno
ci. jule pa- 
Rują obecnie w st06\1nkacb 
międzr poszczególnymi kraja- KAla (PAP) 
JUI arabskimi, co do s
.obu 
\1f
u1owania konfl.Qdu QUako Jak Inł-rmułf! dzle.nlk IY- 
ws<:ho*b wymQrdowaU 
plęclooaobOwl! rodzIDO Lł.łnv. 
811d N.JwY...,,. .'rzyma' w 
mocy wyrok. .ydany w ".erwcD 
pra.. 8a4 WoJew6dzkł '" Etel- 
cach. który Ika..t oj.. 16..ta 
I Jeł-\ł .t.nze_CI .yna Ca..taw. 
?::Jkrzew.klch na karo 'mlerct a 
młod_lIo .yna - J6zet. Adam. 
......,........ - 
 . łat .....- 
..... .t. T l f'łł. 


DELHI (P APt 


Kolejny cyklon. tUry Ostatnio 
nawiedził Ińdle. InWJCął ...,.1£ 
podallo wczoraj w Delht .... wiele 
oboz6w uchod!ców z Pakistan" 
Wschodniego. Odnotowano także 
znaczne .zkody na polach q- 
prawnych w re'onle, IIlIml...kl- 
wanym przez plemle Mlao. Cy- 
klon zagraża! poczatkawo Indyj. 
sklemu .tanowl Orlu, który ZO- 
stał straszliwie .pU.t,1Izon:v przez 
żywioł przęd lO "'nlaml. Jednak- 
'e w lW.j o.tatnieJ tazle, lidy 
przesuwał ste znad Zatoki BetJ- 
lalsklej. .kNoCIł w kierunku pół- 
nocl'lym. powodu',c znlszCHnla 
. pobllh Do-tu Chlttaaona " 
Pakistanie W,cboc1nill!.. 


GŁOS nr 114 (8070 I. 


vVotatnil 
PllZEII- 
I:1AZ.""" 


(Dokończenłe ze str. l) 
bowl
zanle, aby relerwy 
te wykorzYltać natyehm.... 
Przysporzy ło .ospodarae 
ponad milion zł. 
Inne postu łat y I wnl...-ł 
odnosz" się do lepszeco za- 
Ipokojenla potrzeb mi..... 
kańc6w powlattL 
. 
Rozpoczęło budowę pawł 
lonu bandlowego " Sąp6ł. 
nie I powzięto deeyzję o lir- 
daptaojl s.a
go budy'" 
w Nowej Wsi Da pawllcua 
handlowJ'. 
. 
W Sł.p6ln1e I ... N.... 
Wsi, połOŻOBO - ,tak Ił. .. 
co domacali ml"lkatJo)' - 
dywanik aalalłoW7 Da .. 
cacb. 
. 
Poza DleUemJJDI wy.... 
mi, ulprawoiono pr..,. W 
placówkach leelÓw. LQI.J 
organizuje się zaopatnenIe 
rololków wirodkl IIrOd.__ 
oJl, .sprawnloDo odbl6r 
wlękslyeb Uo6cl plod6w rfl 
Dycb. 
. 
Krytyczne uwad rolnl- 
k6w Da temat jwiadezonyeb 
Im u.luc spowodował" III. 
In. zwolnienie klerowDI
. 
MBM w RzeczenIc" I ..,. 
powiedzenie praoy d,.poU' 
torowi w Brzezlu. 
. 
Wnioski wlejaklell POP 
w sprawie rozwoju produk 
cJi rolne
 zo.tały poparte 
kOQkre'lQ'ml 10bowll\ą
1a 
mi. W Barkowie rolnloy - 
członkowie PZPR IObowl..- 
zali się wybodewał o 20 
azłuk bydła więceJ. DI* w 
ubiegłym roku, w Domlsla- 
wiu zaś zobowiązanie opie- 
wa na wyższe plODY zb6i. 
Podobnej treści deklaracje 
s,I05l0DO wIDnych wllach. 
. . 
W eelw pnyłpluuDla 
nallzaoJl nkk'il'7oh WIlio. 
_ów I propozycłl o... aa- 
kreślenia zada6 do, dallzeJ 
pracy Poszcz..6lDyeb plac6 
wek I IQlty'ucjl lorlamzo- 
wano W Komitecie powWo 
wym partii tny .potlta
a 
. kierownictwem partyj- 
. nym I administracyJnym; 
plac6wek handlowy
b 
(PZGS, WSS I lee_y),pla- 
c6wek iwladezl\oych usłuai 
cli. rolnictwa (PZKR. PGM 
I embeemy) a CNlt,tnl. I( a- 
paratcm Prezydium PRN I 
niekt6rych rad tereDow'" 
. 
W ramaoh reaUUłlJI 
wnlosk6w I dyakusjl przed 
I(Jazdowej kierownictwo .. 
partII w C_łuohowle I Pre- 
zydium PRN odb"ł. oJlkl 
spotkaia I aktywem ko
e- 
cym we Wlzy&tklch I1'O
- 
dach powiatu. QmawlaDo 
aa nlcb s,raWf rOIwoJu 
bodowll, warzyw
otw. I 
aadownlctwa. oplekl-łl 
dzlecml aa wal. ....wij Na 
cy kulturalno-oświatoweJ. 
. 
Woioakl popiera ....- 
ueohDY o.,... Z-I.., WłI1 
atklch perMr'w w powiecie 
przepracowały...... Dle- 
"zlelę ",II' sbleranlu Iłem 
..laków lub l1;am'e81 Da 
wła.n1cla poł.ob. N.łwlęk" 
Ize pod wz,lędem wartoA- 
et. zo"wł-lani. pocijęła .. 
łcap PBa.ł. W dłtłlQfalo- 
wym oQ'ole Ikr60l..a o 
13 miesięcy ,-"dowę bal" 
taoa.. w B'al1lD Boru. Re 
albacja przeb.... "..yi1- 
nie. Do tej por, WJ'keDaDO 
4edatkow. "O"',, WNłoid 
. ... sł. 
Cew) 


! . , 


L 
J 


IIBNNI W CbIL 


... PBKIN 
w ChlłL bewi del.,ee'. 
Włoch z byłym preml.r.m I 
mll1. .
r.w u.r.fttcl1\yeh P. 
Nenn!m na czele, zwtedza'lIc 
ośrodki przemy.łow. m. iD. 
.zan,h"J. 


DIII. 9 Uatopada lIn roku lIIIarIa 
w wieka 84 la' 
Helenl llDerkiewiez 
połotna . 
była dlUfoletoia pracownica PrzychodulObwodowej 
. Kolobr.clu. 
Wrraz, . rłębeklero wlpólczucla RodzlQI. 
'. IkładaJ" 
hACOWNICY I 84n4 3:AKLADO'lli'''' 
I'BZYCHODNI OBWODOWIU w EO&,OQQąll 


.. .. 


qŁOS Dl' 314 . (6070 


.'tr.1 


Wytyc:zne przewodniczącego Komitetu 
- 
Procy i Plac 


Decyzja 
lunla kłaków' warla 


P RZEWODNICZĄCY Ko- 
mitetu Pracy I Płac u- 
stalił zasady wydawania 
pracownikom przez zakłady 
pra,cy posiłków proCllaktyn- 
nych I rcgeneracyjnych- 
-wzmacniaJących. Opubliko- 
wane w tej sprawie wytyczne 
przewidują, że doży,,;.mie 
pracowników powinno odby- 
d:dernika zbiera Slię insta:lcja wać się w czasie regulamino- - 
odwoławcza - Miejska K()ffii- wej przerwy w pracy przezna 
sja Lokalowa I po roz,patrze- czonej na posiłki. rące zupy z mięsem) o war- Ponadto właściwi min:stro- 
niu odwołania kilku lokato.rów PosilId profilaktyczne o war tości odżywczej do 800 kcaL wie oraz przewodniczący pre- 
postanawia utrzymać w mocy tości odżywczej do 1000 kcal. mogą być wydawane okreso- zydiów WRN w szczególnie 
decyzję Wydziału Lokalowego wydawać najeży pracowni- '0'.'0 pracownikom wykonują- uzasadnionych przypadkach 
Prez. MRN. Trudno opisać ra- kom bezpłatnie w ramach cym stale ciężkie Jub uCiqt.li- mOl!ą - w uzgodnienia z ;ta- 
dość Romana Neubauera, po dożywiania specjalnego, prze- we prace na otwartej prze- rząoem głównym własciWl::go 
blisko rocznych staraniach 0- widz:anego w ustawie o bhp. strzeni w ol{tesie zimowym, związku zawodowego lub w 
trzyma wreszcie upragnione Posiłki tego rodzaju przysłu- tj. od ,1 listopada do 31 mar- porozumieniu z przewodniczą- 
mies>zkanie. T
'm razem decy- gują osobom zatrudnionym ca, a także zatrudnicnym przy cym Komitetu Pracy i Płac 
zja była ostatecz.na. Wraz z 
ta1e w warunkach szczegół- innych pracach w warunKach - ustalić niższą cenę posiłku 
ekipą remontową udał się 'na nie szkodliwych dla zdrowia, narażających organizm na lub przyznać prawo "do wyda- 
ulicę Moniuszki, by tam rozpo jeżeli dożywianie tal;
"",.-w....
'('"
 
 <'r. -.,- 
Gos.podarki Komunal:1ej Prezy 
,_"':'" < j 
dium WRN, Jerzy Kochanow- 'I' .
* ' , r ' 
ski. - Jeżeli okaże się, że po-', / < ',:,>"'): " 
wołana przez nas komisja u- .. · 
zna, że suszarnia nie nadaje 
się do utytku, uchylimy de- 
cyzję, Czyżby zastępca kiero- 
wnika Wydziału Gospodarki 
Komunalnej Prez. WRN za- 
ponmiał, że taka komisja zo- 
stała już powołana, a jej usta- 
lenia znajdują się w' aktach? . 
Wydaje się ponadto, że na- 
wet gdyby dwie szuszaT:1ie 
znajdujące się w budynku nie 
mogły spełniać aktualnie swe 

o przeznaczenia, należy je 
do suszenia przystosować, a 
nie dopuszczać, by bieliwę su 
szono w lokalu, który w swo- 
1<'h założeniach zaw!!Ze był 
prze-z.naczony na mieszkanie. 


Dożyrłianie pracowników 
dla kogo, kiedy, - za ileł? 


Koszalin, ulica MoniuszkI. Drugie piętro, na drzwiach 
wymalowana cyfra 9. Na pozór najnormalniejsza w świe- 
cie sytuacJa. Gdyby jednak ktoś chciał odwiedzić loka- 
'oJ;'a tego mieszkania, okazaloby się 'o niemożliwe, gdyby 
zechciano napisać list. nikt by go nie otrzymał. Dlaczego? 
Po prostu lokator 'akl nie Istnieje. W 
ckalu nr 9 przy 
ulicy Moniuszki l, od Jedenastu lał nik' nie mieszka. 
Wydawałoby się, że nic prostszego. jak zgłosić ten fakt 
w MZBM. czy w Wydziale Lokalowym Prezydium MRN. 
W &en sposób skróci się kilometrowa kolejka do mieszkań. 


szkód w zaadaptowaniu loka- 
lu nr 9 na pomieszczenie miesz 
kalne. Proto'kół stwierdza po- 
nadto, że w budynku z
jdu- 
ją się dwie suszarnie i prakty 
kowane dotychczas suszenie 
bIelizny sprzeczne jest z prze- 
pisami prawa lokalowego. 
Mając już komplet dokumen- 
tów. udał się Roman Neu- 
bauer do Wydziału Lokalowe- 
go Prezydium MRN. 21 maja 
wydano tu decyzję o adaptacji 
pomieszczenia oznaczonego nu 
merem 9 na mieszkanie, które 
notabene zawsze nim było. 
W tym momencie postępo- 
wanie, administracy jne powin- 
no się już zakończyć . MZBM 
winien rozpocząć prace adap- 
tacyj:1e, a Roman Neubauer 
przygotowania do pr
epro- 
wadzki. 
Gdyby jednak wszystko to 
było takie proste, w budynku 
przy ulicy Moniuszki 1 nie 
stałoby prawdopodobnie puste 
mies
anie. Decyzja Pre'Z. 
MRN zawiera bowiem klauzu- 
lę m6wiącą o możliwości zło- 

nia przez stronę odwołania. 
St.I'onami postępowania w ni- 
niejszej ,p.raw:e są z całą pew 

ością MZBM i Prez, Miej- 
skiej Rady Narooowej, Zadna 
z tych instytucji nie złożyła 
jednak odwoła,'ia. Wniosło je 
natomiast k>ilku lokatorów bu 
dynku przy ulicy Moniuszki. 
Jakiż interes faktyczny lub 
prawny mogli mieć ci ludzie, 
torpedując wykonanie w
'da- 
nei w sł
ym in4el'esie de- 
cy
ji? Przecież do ich miesz- 
kań ni'kt się :lie wprowadzał, 
a &uszarnię i pralnię mieli ta- 
ką, jakiej ze święcą w innych 
budynkach można szukać, Ale 
cóż, odwoływać się wolno każ 
demu, ale czyżby zapomniano, 
że w taatiiej sprawie lokatorzy 
mogą mieć głos tylko dorad- 
czy? Fakt pozostaje faktem, 
że odwołanie zostało przyjęte. 
Po wielu perturbacjach, po 
wydaniu odpowiednich decyzji 
przez wydział urbanistyki i 
architektury, w dniu 4 paź- 


R OMAN NEUBAUER 
nie był pierwszym, 
którego zainteresował 
pusty lokal. Przed 
nim miał nawet szan- 
se pewien plastyk. Za- 
łącmik do okólnika ministra 
gospodarki komunalnej z dnia 
26 stycznia 1961 r. stwierdza: 
Zbędne pomiesz.czenia używa- 
ne jako pralnie i suszai!"nie 
mogą być przeznaczone na pra 
cownie dla artystów-plasty- 
ków. 
Prześledź.my drogę Romana 
Neubauera, który roz,począł sta 
,rania o przydział. 
Był w n,ieco lepszej srtu- 
acji od swoich poprzedniKów. 
Jako pracownik MZBM korzy 
stal bowiem z pierwszeństwa 
w przYdziale tak zwanych "dzi 
'kich mJe.szkań". Normują to 
uesztą wyrażnie przepisy cy- 
towanego wyżej załącwika do 
okólnika mi:1i.stra gospodarki 
komunalnej. Po uzyskaniu 
wstępnej zgody w sWoim miej 
scu pracy. tj. w ADM ni!" 7, 
zwrócił się do dyrektora 
MZBM o zczwolenie na adap- 

cjęomawiancgo pomieszcze- 
nia do celów mieszkaln
'ch, By 
formalnościom pra wnym stało 
się zadość, 5 marCa br. ob, 
Neubauer poprosił lokato.rów 
o opinię odnośnie możliwości 
wprowadzenia się do pu,stego 
lok&lu. Opi":1ie te były podzie- 
lone. Połowa WYi!"8ziła zgodę. 
pozostali natomiast odmówili, 
gdyż wygodniej im chyba su- 
;u.ycS bielir:nę wniemmleezka- 
łym lOoKalu, niż w przez.naczo- 
nrch na ten cel dwóch suszar- 
niach. Komitet Osiedlowy był 
na szczęście innego zdania i po 
zytywnie zaopiniował poda ':1 i e 
Romana Neubauera. 23 marca 
1971 r. zebrała sie powołana 
przez ADM nr 7 komisja, w 
skład której wszedł również 
przedstawiciel Wydziału Lo- 
kalowego Prezydium MRN w 
Koszalinie. Lech Psz.czoliński. 
W trakcie przeprowadzania wi 
zjl sporządzono protokół, 
IItwierdzający. iŻ nie ma prze- 


! . 


(AR) 


Program 
nauczycielskiego 
święta 


(Inf. wł.) 
Zbliża się 20 listope.da - 
Międzynarodowy Dzien KaIV 
Nauczycieła. Jak 00 roku. " 
województwie uroczyście b
 
dziemy obchodzić nauczyciel- 
skie święto, Wyrazy uznania 
i podziękowal'lia za praCę zło- 
żą peda,gogom nie tylko ich 
uczniowie i wychowankowie, 
lecz całe społeczeństwo. 
ObchGdy zainauguruje na 
pouątku przyszłego tygodnia 
spotkanie sekretariatu KW 
PZPR z członkami Prezydium 
Zarzlłdu Okręgu ZwllłZku 
NauozyeielstW1i Polsld.ero. 
Kulminacyjnym punktem świę 
ta będz.ie uroczyste, poszerzo- 
ne posiedzenie plenarne ZO 
ZNP. Odbędzie się ono 19 bm. 
w sali konferencyjnej Prez. 
WRN w Koszalinie z udzia- 
łe:n członków 
zekutywy 
KW partii. władz strońnictw 
politycmych. WK FJN. przed- 
stawicieli Ludowego Woj'ika 
PoLskiego, k()ffiitetów rodlJi- 
cielskich, opiekuńczych i de- 
legacji zakładów pracy. Pod- 
czas uroczystości Zarzlłd O- 
kręgu ZNP otrzyma sztandar. 
ufundowany przez WIt FJN 
w dowód uznania dla d:ł:ia- 
łamości nauczycieli Ziemi 
Koszalińskiej. Wyróżniający 
się pedagodzy udekorowal)i 
7JOStaną odznaczeniami pań- 
stwowymi i zwią
owymi. 
Podczas plenum pr2:eWidzia- 
ny jest Występ chóru nau- 
czycielskiego ze Słupska. 
W dniu 20 lis
opada po
a- 
towe komitety F JN oraz pre- 
zydIa powiatowych rad naro- 
dowyeh orlranlzuJIł uroczyste 
akadcmle i wieczor.nlce. Wie- 
czorem naucz:vciele wezmlł 
udział w społkanlacb &owa- 
rzysklch, urz!łdzaDych przu 
ocnlska I odcb:lały ZNP. W 
tym samym dniu za nauczy- 
cielski trud podz1ękuje mło- 
dzlcź szkolna. 
Program obchodów Dnia 
Nauczyciela przewiduie taJde 
liczne spotkania śrooowisko- 
we, m. in. spotk, ie nauczy- 
ciel! emerytów - organizo- 
wane przeli!! sekcję emerytów 
ZO ZNP, trenerów. urzadza- 
ne przez kierownIctwo 
WKKFiT oraz ZW ZMS. a 
także Ipotk8J'le na1
cleU. 
wyr6inIajltCyeł. al, 'fi prac}' 
wyehowawae,J z -łoddeilł. 
Orcanlza&orem tea'o OIłatnle- 
co' będzie w 4nlu 111 bm. Wo- 
Jewódzki Komlteł WSpGJpra- 
cy Orrani
JI Młodzieżo- 
wych w KOsAIIDte. (bo) 


Załoga Głogowskiej Fabrykt Maszyn B\lclowI3ny
h pr1.y
otowala 
serię inCormacyJnq no'..vych dzw:gów samochodowYl'h na podwoziu 
jelcza 315 o nazw:e hyclr", lO K'; Ponadto rnzpocz<:to jUf. montaż 
dżwigów samodwdow)'ch ZSH 6P, lżejszych od produkowanych po- 
przedn'o o HOO k
" 
Na zdjGclu: dżw:gi samochodowe ZSH 6P. 
CAF - Gawałkiewiez 


Kto poszukuje pracy? 


Na razie lokal stoi pusty i 
:likt nie może się doń wprowa 
dzić. Puste mie5rlkanie w okre 
sie trudności mieszkaniowych, 
kiedy na budownictwo prze- 
znacza się wszelkie możliwe 
rezerwy, jest z.jawiskiem pa- 
radoksalnym ! karygodnym. 
Jeszcze w maju bieżącego roku 
przeds.tawicielka pods'tawowej 
organizacji partyjnej p.rz
' 
ADM nr 7 poinformowała Ko- 
mitet Miasta i Powiatu PZPR 
w Koszalinie o mar-nującym się 
mie-szkaniu. Po uZY9kaniu tej 
informacji władze partyj:1e za 
sygn!\I:zowały jeszcze raz ten 
fakt Miejskiej Radzie Narodo- 
wej. Od rozpoczęcia starań 
przez Romana Neubauera u- 
płynął już prawie roJ{, puka 
on nadal do drzwi Prezydium 
MRN i WRN. 


CZ¥TfLN IC¥ PItEZ
 


Na rynku pracy województwa koszalińskiego od dłuższego 
czasu występują nadwyżki siły roboczej, Irłównie wśród ko- 
biet. Znaczny wzrost liczby kobiet poszukujących pracy za- 
rejestrowano na początku 1971 roku. W pierwszym półroczu 
br. mleslęczule średnio poszukiwało pracy ponad 2 tysiące 
koble&. z tego 500 stanowiły jedyne żywicielki rodzin. NaJ- 
więcej. bo ponad ZOO osób, poszukiwało pracy w powiatach: 
wałecklm, szczecineckim. koszalińskim. drawskim I złotow- 
skim. Wśród poszukujlłCych pracy przeważają koble&y młode, 
w wieku od 18 do 30 lat. Prawie 70 proc. nie posiada ład- 
Dych kwaUflk.acji. 
D LA złagodzenia trudnej 
sytuacjd zastosowano róż 
ne środki, m. in. w 11 mia 
stach zorganizowano roboty 
doraźne, finansowane z fl1ndu 
szu Inwestycyjnego, z którego 
opłacano przeciętnie 1 BO osób 
miesięcznie. Zorganizowano 
także kursy przysposobienia 
zawodowego, na których prze 
szkolono kobiety w zawodach: 
tokarz, ślusarz, wiertacz. fre-  
ZAPEŁNIAMY PIWNICE' 
- I NISZCZYMY 
CBODNIKI_ 


PAPIEROS W SZKOLE 


Dużo mówi się ostatnio o 
szkodliwości palenia - zwłasz 
cz,a pr2ez młodzież. Sama mło- 
dzież jednak nie wypowiada 
się na ten temat. Tymczasem 
na przykładzie jednej ze szkól 
śTednich powiatu złotowskiego 
mogę stwierdzić, że pali Qk, 
50 proc. uczennic i uczni6w. 
Czy nauczyciele na to pozwa- 
lają? Oczywiście że nie. W na- 
szej szkole uczeń, przyłapany 
na paleniu papierosów musi o 
tym z'awiadomić rodziców, Po- ' 
nieważ mieszka w internacie 
- robi to listownie. Gdy pa- 
lić nie przestaje - jest ka- 
rany wstrzymaniem Itypen- I 
dium, co jest karą raczej dla 
rodzicGw, niż dla ucznia. Dla 
rodz.iców, nie mających w rze- 
czywistości wpływu na postę- 
powanie dz.iecka, przebywają- 
cego z dala od domu. Sąd1ę, 
że nie jest to metoda właściwa 
że rac tej' należałoby zwracać 
młodzieży uwagq na szkodli': 
wość palenia - i to już w 
szkołach podstawowych, gdyż 
coraz częściej można spotkać 
dzieci w wieku lat 13-15, pa- 
lące papierosy, Należałoby :,oz 
ważyć, czy właśnie taka bez- 
pośrednia dyskusja z młodzie- 
żą nie wpłynęłaby korzystniej 
na zahamowanie tego szkodli- 
wego nałogu... 


zer. koszykarz, tkacz. kucharz 
i kelner. 
Według prognoz demogra- 
ficznych, w latach 1971-75 po 
szukiwać będzie pracy 69,5 ty: 
osób, a więc o 20 tys, osób wię 
cej. niż w ubiegłej pięciolatce, 
Ponad połowę tej liczby.stano 
wić bc;dą absolwenci szkół po- 
nadpodstawowych. Czy wszys- 
cy ,z tych mlodych ludzi znaj- 
dą pracę w województwie ko- 
smlińskim? W jakim stopniu 
zahamuje się odpływ młodzie- 
ży z województwa koszalińskie 
go do innych regionów kraju? 
Sprawy te były przedmiotem 
konferenc'ji prasowej, jaka od 
była się 8 bm. w Prezydium 
WRN w Kosza!inlc. Dziennika 
rze prasy I radia poinformowa 
ni zostali o poczynaniach Pre 
zydlum WRN, zmierżaj
cych 
do zapewnienia pełnego zatrud 
nlenla w województwie kosza- 
lIilsklm w latach 1971-75. W 
czasie konferencJI, którlll pro- 
wadtlł sekretarz Prez. wttN, 
Stanisław Piwowarczyk. pod- 
stawowe Informacje na ten te 
mał przedstawIU: k...rownlk 
Wydziału Zatrudnienia Prez. 
WRN. Walcnty Kalemba, p"e 
wodnicz/llCy WKPG, Stanisław 
Mazur I kurator Okręru Szkol 
Belo, AlIOQl ProndzIńskI. 
(Amper) 


Dużo czytamy ostatnio o 
wzmożonej kontroli pojazdów 
na drogach. Teraz, jesienią, 
przydałaby się także kontrola 
pojazdów i furmanek, zajeż- 
dżających pod okienka piw- 
nicz.ne z ziemniakami I innymi 
'produktami. Nie należę do o- 
sób obojętnie przechodzących 
obok tych. co niszczą dobro 
społeczne. toteż gdy zobaczy- 
łam pod oknami naszego domu 
furgonetkę, wyszłam zapytać 
kierowcę, czemu wjechał na 
chodnik i trawnik. W odpo- 
wiedz.i usłyszałam: "Nie ma 
pani dorozm6w męża, że przy 
chodzi tutaj?" Na moją llowa- 
gę, że zanotuję numer jego 
samochodu, kierowca, który 
wysypał z samochodu zlemnia 
ki, zagroził mI... widłami. Zde- 
J1e1"\V'aWana wróciłam do do- 
mu. ale numer wozu udało 
mi s!ę zanotować El 22-57. 
Działo się to 10 października 
br. przy ul. Broniewskiego 8 
w Koszalinie, Później przed 
nasz dom przyjeżdżały inne 
samochody z kartoflami, fur- 
manka. samochód osobowy - 
.. ttIk-omu jut nIe zwraca- 
łam uwagi i nie pytałam, dla- 
c::aeco wjechal na trawnik. 


ROMAN OTTO 


:;.
I

!,:
:':,.o-I 
wał odznaczeniami pań,;two 
wymi członków zespołu re 
dakcyjnego "Stolicy". 
Z kolei odbyła się uro- 
czystość wręczenia ustano- 
wionej z okazji ćwierćwie- 
cz.a "Stolicy" - dorocznej 
np
l'ody ..Homo Varsovien 
sb ". Za wybitne zasługi 
ola Warszawy. Pierwszym 
jej laureatem został Ju- 
liusz Wiktor Gomullcld - 
varsovianista, historyk lite 
ratury, edytor i bibliofiL 
Do źyczeń dołącza się rów 
nież zespół redakcyjny 
..Głosu Kosza1ińskiego". 


Jubileusz 


WARSZAWA (PAP) 
Z (',ka7.ji 25-lecia tygodni 
ka ..STOLICA", w siedz.i- 
bie Prezydium St. RN od- 
było się 8 bm. uroczyste 
spotkanie, Wzięli w nim u- 
dział: kierownik Biura Pra 
sy KC 'ZPR - Wlesła
 
Bek, sekretarz KW - Je- 
rzy Kubenkl. rrzewcdni- 
czący ZG SDP - StanI- 
slaw Mojkowskl. Przewod- 
niczący Prezydium St. RN 
- Jerzy, MaJewski złożył 
zespołowi redakcyjnemu 
..Stolicy" grattulacje I po- 
dziękowanie za dotychcza- 
sową działaln06t. Następ-  


.A!QJILA IIOSZT1QS&A 
&--ł- 


UC
 
......... I Mn' .... n41a1IcII) Str. 4 


łt 


tr 


W rozmowach,. 'W listach do redakcji ludzie w 
następujący sposób określają dyskusję nad Wy- 
tycznymi KC na VI Zjazd Polskiej Zjednoczbnej 
Partii Robotniczej: "RZECZOWA, KRYTYCZNA, 
KONSTRUKTYWNA, NAPAWAJĄCA OPTY- 
l\UZMEM". To wysoka ocena! N,ie ulega najmniej- 
szej wątpliwości, że na taki właśnie przebieg dys- 
kusJi przedzjazdowej zasadniczy wpływ ma klimat 
polityczny i społeczny w naszym województwie, 
klimat wytworzony przez organizacje i instancje 
partyjne.. 
O potrzebie wytworzenia takiego właśnie' kl
- 
matu mówi się w Wytycznych. Czytamy tam mię- 
dzy innymi: "Wszystkie instancje i organi7.acje 
partyjne powinny dążyć do twor7Jenia sprzyjają- 
cych warunków dla konstruktywnej i rzeczowej 
dyskusji wśród członków partii i bezpartyjnych 
nad is
otnymi problemami aktualnymi, inicjować 
i upowszechniać takie organizacyjne formy pracy, 
które umo:i:liwiać będą członkom partii wypowie- 
dzenie swej opinii i wyrażenie stanO".\'iska w'obec I 
problemów poddanych pod dyskusję. W szczegól- 
ności upDwszechniać należy praktykę, by na ze- 
braniach liczniejszych POP oraz konferencjach 
wszystkich szczebli dyskusja odbywała się również 
w zespołach problemowych, niezaleinie od dysku- 
sji plenarnej". 
Informowaliśmy naszych Czytelników o prze- 
b
egu ,zebrań POP, powiatowych konferęncjach, 
przedzjazdowych, o dyskusji w zespołach proble-. 
mowy ch. Dla członków parti,i i bezpartyjnych 
udostępniliśmy łamy "Głosu Koszalińskiego", or- 
ganu KW PZPR. Wypowiadali się delegaci na 
konferencje powiatowe, mówili robotnicy "Jak 
l ep,i ej pracować?". dyskutowali aktywiści "przy 
redakcyjnym stole". Dzisiaj. w piątek i sobotę 
udostępniliśmy łamy naszej gazety delegatom na 
Wojewódzką Konferencję Przedzjazdową. Ich wy_o 
powiedzi wniosą niewątpliwie nowe spojrzenie na 
wiele interesujących partię spraw. 


Kompromis 
nie wyslarczy 


- 


-... 


G!.OS tir 114 (807C 


tywa ludzi przyniosła k()nltret 
ne propozycje_ które w krót- 
kim czas:e zostaną zrealizo- 
wane, 
CZESł,AW ZI\KR7.F.WSKI - rybak, sekretarz KZ PZPR przy N bl t Ó ... 
['PiUR "Korab" ./ I ,tce, czlonek ec.ekulywy KItlił' w SlulJlku. a pro cm prze w r...wa 
rybnego patrzymy troch\; Sle- 
rz
j. Przew:duj€m;;,że w związ 
ku z intensyi:kacją hodowli 
zwierzl1t już w przyszłym ro- 
ku na ryby jako S11bstytut mię. 
sa zwierzęcego będ7.ie mnlej-; 
sze zapotrzcbow2nie. Możemy I 
spodziewać się jeszcze więk- i 
szy
h kłopotów ze zby'tem ryb 
świeżych. Nie ma natomiast N ASZYM najważńlej- 
kłopotów ze zbytem przetwo- szym zadaniem 
est 
rÓw. Możemy sprzedawać ich przygotowani.e takich 
duże ilości rÓwnipż na ryn- fachowców, którzy SIł nie- 
kach zagranicznych. T.ak więc zbędni dla gospodarki' powla- 
problem przetwórstwa jest dla tu. Szkoła, w której kształci 
nas podwójnie wdny. sie: ponad tysiąc młodzieży, 
Chciałbym jęszcze poru- ma właściwy kierunek naucza 
9ZyĆ problem budowy floty. nia. Kaztałcl ona w 12 spe- 
KomIsja IOcjalno-bytowa Ja- cjalnojciach, wśród których 
kwe$tionowała budowę luper- dominuj" zawody z dziedziny 
kutrów B-25sA. Uważam, :te mechaniki. Obecnie widzimy, 
motywy komilji sI( sluazoe. że Dle WSf.'1SCy absolwenci 
Ale kotika o Idealne warunki znajdą pracę w nuz)'JD powie 
socjalno-bytowe załóg nie mo- cle, część icb wTjełdta do bi- 
te przekrełl1
 leneu Iltmlew. nycb regionów kraju, Dt. la 
przedlięblontw rybackicb. któ na Sll(ak. Dzlej
 11f: te eIlate- 
re m<>1Ił ltanąć przed proble- go, :te nie 
c dokładD. 
mera braku taboru poJowowe- bilaoau zapotnebowaDJa Da 
'o. Konieczna jeet szybka de- kw&1:itikowane kadr7 w po- 
cyzj. o budowle nowych jed- wieCIe, prą)mujemy do po- 
n08tek dla przedliębiontw ku IIczególnTch klas IJ)eCjalI- 
trowych. W przeciwnym przy_ I
ezoycb na "oko". Bł- . 
ped1cu )ut za klika lat ole bę- uWZl
dn1aj
cT 
arówno per- 
chiemy mieli cąm łow
 17b apektyWT rOIwoJowe powiat.ł 
. , . ora& ezyonikl democrat
., 
J-ł Dle
y dla \rafQelo 
uataleDla uda6 .zIIo1Dlcłwa 
zawodowego. W przecIWD1ID 
Zloia "za P lolem" =:r:rJ:
;:t':'-: 
)101m zdaniem, mIcracJt ., 
eksploalalq IDDI mtałcone) młodzJ.eży s --- 
'''''0 powiatu można b1 sa- 
hamowa
 Jut teraz ptł- 
enKOW PUlQCIU aaIetp .. ...... ___ .... . ....... ..... =
:-łe -
'r'':; 
..-ł.&w.. lIt+n -ą...)' .. I ..k,,'aua KC, .... ...u.. m..... 1 _.. lI lIC' Z uczn am 
-. 1.leJUI. U&'y, . _....._1_ .. .lItcła _-ł- . ')'l1li..'1 n.... czy 1nec1cb Idu. T_ 
pn..Ja.dowe,. I.., robo&D1k1ea . w.J...... l'nNIIł.lla.,- prOltT zabie OI"IanbacrjD1 
I&wł., ....OIIIuc'l P_OCIAI,.., G_podMId &oaD.ala
 . ,.&70- zapewniałby l,.tematyeaft1 

.:ł/r=:ł
:ł

t-:ł.

-r..t 
.
II

PoP
&4I.:"': dOPłYw facho'!'ców. a mło- 
'''Gllkl... a::ł:,.t. "1.,.lIle.. parW. I.......ł.. nI . ;;..tt.. KP 4z1et, - motliwotct 
ze- 
., ........ r,. W''''HWeJ.'''' .
."w 
 .K....u... ala 11, W. IWO
 rocIliJan1da 
J ASTROWIJC .leż,.do 
 11 ł d;riekcj. .._ai. I ĆlrlDI I 

b. teł Ih
;
 
 
 
pnemYlłowlonycb m.- zacja partyJ-. 
 bez IINt d6w tormułuje "11 , Ba :: 
łych miaat w wojewódz- ku. ma' cłwu.topnknveJo QWtemu 
\wIe. J-ł ..ł.,łęblem betono- Jako na1_
 JutrowIa klztałcenla zawodoweco' . 
wym". Tak WPPPGJł;: Jak I od IłU rolna cbdałb1lll teł zasadniezreb .&kOłacb l ł... 
".Jasbet". pobudowano I lD7-zwr6c:l
 1Iwa,ę Da IDnr pro- nlkach. W moim prsekon.ania 
tl. o wykorzy-łanlu mlejlCO- blern. Kluta telo typu jU Da obecD,. I7ltem J-ł doJll'l1- 
wych złół krulz)'wa. Tymcza- Ile, I. upojlecluae w IkIIuA- Jęc1-ł ale pod warunkiem, H 
Jem Dasle kruszywo wywożo- ku do ,miast powiatoWTch pod n.aj-łolnlejlz1n1 ablolw...... 
De jelt 410 Innych re,lonów a Tn.l
em budownic:hra mieli nkcil uudnlczych sapeWllł 
my kOl"z)'.tamy z kruszyw' kanlowetO- M1ej8c )M"aC1 u II, D'loi1lwołcl 
cla ma- 
wydobywanego w zJotach... od nal nie brak, bnkuje nato- tury. Z tego W punktu wł. 
ległycb od Jutrowia o 24 km. mia. mlelzka6 dla ludzi, kU> dzenla uważam za lłulZDe I0OI' 
Koszt przywozu wywrotki kru rl' che. tu pracowa
. Te wie .anlzowanie w Człuchowłe 
IZYW' z miejlcowych złół, któ loletnie zap6łnł.nł, w budaw dziennelo Technikum Meeha- 
re l. tut _bok zakład6w, wy nlc:twi. mielzkanlow1JD po- nleaneto. Władze polltyaae 
nosiłby 27 zł, zaj z obecnie eks winn,. by
 teraz n,droblone. I adminłJtracYJne z pełnym 
ploatowanych lłóż - wynosi Gor.ze nit w większych o- zrozumieniem odnosz, at, do 
około 300 zł. Co to ma wap6l- _odkach .jelt u nas także zao- naszego postulatu. Chodzi te- 
Deto I ekonomik., ze zdro- pałZ'2enle n..zelo handlu, raz o szybką decyzję Kura- 
wym rozalldklem. Od lat ata- IZC2:e,61nle w artykuł)' apo- torhun Okrętu Swlnqo. 
tam Ilę uzyskać jakieś 1001cz- trwcze. Nie chodZi! mi o ja- W Wytycznych na VI Zjazd 
ne wytłumacz
le, dlaczelo tak kieł artykuły .pecJalne. o ta- partII podkreśla Ilę. że na1eł7 
l1ę dzieje. NIkt n.le umie mi kle, kt6rych I Idz.le indziej nie '1ltematycznie podnosi
 ran- 
odpowiedzieć. ma w nadmiaru, ale o te If: i polyej, nauczyciel_ VII 
Poz_ kosztamI tranlportU, powszechnie dostępne. Spo- spoJeczeńltwie. 
iemy, te 
obecna Iytuacja odbija Ilę tak ro w tym chyba winy OIlunąć to mozna m. ł.n. 
te Da r)'tmlczn06c1 prac,., nuzych włalnycb placówek przez 'Yltematycz;ne podnosze 
zwJa.zcza zim.. Nie maD11 tak handlowych. Np. w przed- nie kwalifikacji 1 wiedl, fa- 
dutycb placów składowych, clzle6 Swięta Zmarb'ch przed chowej lamych nauczycieli. 
łeby IlI'omadzl
 odpowiednie dwoma dniami wolnyftU od W naszej szkole jest dobra 
lapa.y na okres ,dy mrozy I pracy. po połudDlu ,dy lu- atmosfera I klimat dla tych 
'nieg utrudniaJ_ wydobywan.łe dzle wychodziK z pracy I ehcie P
 j al0l6w, którzy ch
 roz- 
krulzyWa. Są więc przeltoje 11 POrobl
 zakup)', wlęklzo'
 W ż a 
WOją wiedz,. Obecnie 
w pracy. 1łk1ep6w lpo:tywczycb był_ nie a lze Olób studiuje, . od 
Nasze złota SI( przez łnn,.cb CJ:)'nna z POwodu_ prz1j
ia prZYlzJego roku IZkoln8lO . - 
bardzo Intensywnie eksploato- 
warów. nut,pnycb trzech nauczycieli 
K'ed i i podejmie naukę na wYŻlz,ch 
wane. I y S ę wyczerp ą, no Wobec takiej sytuacji w na- uczelniach Chcemy b 
wo pobudowane zakłady w na 81ym handlu, wielu jastrowian I stosunkow
 krótki';' a !z..i: 
IIym mieście st
acą rację by- jetdzi po zakuPY do Innych wszyscy nauczyciele w nauej 
tu. We wszystk1
h tych spu- miast, tracąc niepotrzebnie placówce n'llell odpowiednie 
wach wielokrotnie WYltępowa czaI i energię. I kwalifikacje. 


Zrobimy 


CA)'., 


I lit. 
an
el 


Kszlu
cić 
d
u 
, 
prZY5
IOSCl 


P RZEDsn
Bh s ,ilU oa 
sze ma duże v.:;'1-oiu wy- 
korzystujemy ru v , ie" urządze 
nia lądowe. Pru..:. ;: 
d ,'yi;:azu 
je jednak, że ;lig 1. ,"(' jr
st 
tak, żeby przy dobrej ....oli i 
dużym wy>:lku nie mul.!lo1 by- 
ło z.robić więcej. Kiel'1.ljąc s:ę 
tą zasadą przystąp:liilmy do 
realizacji apelu parti:, dotyczą 
celo zw ię,kszenia prc d Clkeji na 
zaopatrzenie rynku. Apel tf!'l'l 
przekazal:iśmy kolektywom Wy 
działowym róŻinych, "lawet mi) 
mniejszych komórek przc'dsię- 
bloTStwa. Dyrekcja wskazala 
ogólne kierunki działania, 
do kolektywów, a szczególnie 
czlonków partii zwróciliśmy 
się o laukanie rezerw, wska- 
zywanie możliwości zwIęk- 
nenia produkcji. . 
Są okresy, uc:l:er61.nłe la- 
tem, w których ':1ie wiemy eo 
zrobić z poławiailymi rybami 
Rybacy dOłtarczają do portu 
ryby a handlowcy nie chcą ich 
przyjmować. Wiemy, :t.e nie 
jest to I ich !Krony zła wola. 
Przy nieodpowiednim wypo..- 
żeniu $klęp6w, braltu doata- 
te.cz.neJ liczby lI.moch0d6w - 
chłodnde nie lą ... stanie przy- 
ją
 wszyłlbklch oferowanych 
im ryb. Ale wiem, .... :te do- 
Irtarczane pnez rybaków d.o 
portu ryby l. wartościowym 
, surowcem, któret0 nie wolno 
nam zmar
wa
. 
Jakle wice jNt wyjłcle' 
Od lat dorn.pmy li, bu4o- 
wy w U.tce wytw6rni kon- 
IJerw, która bYłaby zdoln. prze 
tw
zyć nadwytki ryb na koa 
serwy, poszukiwane IWa rynku. 
GENOWEFA .JASIE" )lit aaacay,I.lk-. 04 ester.ch lał...... ZrobU" 
 kł -'" al 
... clij. w Szkole p04uawowe.j w C&y!ikowle, . powiecie slotowelltim. I m,. ..... 
ne', ab izy 
:Gnana jc.t w powiecie jak. d:LIalac:.aka or.wuc:Ji JWod:LI.aow,c.la, ekonomiczne, uza.ndn4aj"ce e- 
'est cdonkiem KP PZPR. . fektywn"'ć takiej Inw..tyCji. 
. Wfty!łtko rozblJ-ło liC o brak 

 RACUJĘ na WSi - stąd traktowało kwll1flkacje trcb Arodk6w fl.naaeow)"ch Da bu 
tei najb1i:i.sr.e .ą mi wsz)"5tkich, którzy prowadZIł dow - 
sprawy związane z mo- wiejskie kluby I 6-wIetllce. 
 wI j 
,_ 
ją grupą zawodową i środo- Przecle:t oni powinni być or- a I(c ...---.. wyko- 
wiskiem młodzieży wiejskiej, ganizatorami życia kultural- rzyatania lurowca pooownie 
które repreU!ntuję. Moim zda nego wsi. A tymczasem aą to wrócUi.łmy do projMtu budo- 
niem, jednym z najistotnlej- lud:tie bez tadnego przy,ot<>- WT konftrwlami, al. ror.patry 
szych problemów złotowskie- wania i doświadczenia życlo- waliśmy 'o w trochę Inny lIK' 
go szkolnictwa podstawowego wego. Pewną winę ponosi tu a6b. Nowa. duta konserwiar- 
jest brak w powiecie szkoły również ZMW - wprawdzie nia miała zastąpić istniejącą 
specjalnej. Już od kilku lat nie brak nam akejI I konkur- obecnie małą, przewidzianą 
mówi się o konieczności jej sów, wśród których SIł I takie. do likwidacjI. Miała koezto- 
zorganizowania _ jak dotąd któr7Cb celem jest pobudl.e- wać około 60 mln zł. Tym ra- 
bez rezultatu. Pomijając jut nie aktywności kulturalnej I zem po-ł-wiliimy pytani. 1I1a 
to. że dzieci o ograniczonym politycznej, ale r6wnocześnie czej: co naldy zrobić, aby w 
rozWoju inteligencji utrudnia zakłada lie:, że wystarc:z.ają
ą tej Istniejllcej konaerwla'l'nl 
ją pracę nauczycielom, trzeba forml( lICIobywania wiado- zwięk.s:zy
 produkc"? OkazalG 
przec1ct właściwie ocenić mości jest telewizja. Nikt na- się, :te mimo nledo,odnokl, ja 
szkodliwość. jaka I powodu tomlast nie myśli o zorganl- ką jen 'Pora odlelłołć od por 
braku moły specjalnej wy- zowanlu chociażby wspólnego tu. mowa ją jeftcze ekrploato 
nika dla lamych dzieci. Na- wyjazdu do teatru, czy na- wa
. Jej najwawlejl%ym nle- 
brzmiałego problemu nie roz- wet. co w niektórych wsiach I d<*atkiem byJ bUk . Ma,u)'- 
wią:te ani utworzenie zespo- jest jeszcze potrzebn. - do nów niezbędnych do dojne- 
łów, ani też calych klu wy- kina. NakJa
 pracy przy or- wania W)'TO
W ,otowych, 
równawczych w poszcZ81ól- ganlzacjl takich. wycieczek brak opalcowań, urządze6 IOC- 
nych slkołach - to tylko jest niewielki, a Ue zyUa DaJ jaln,.ch Itp. Po dokooaniu do- 
kompromis, połowlclne roz- tym młodzie! wiejskal kJadneso nchunku okazało 
wiązanie. które w rzeczy- 
wistości nikogo nie ladowalL 
Potrzebę utworzenia w Zło- 
tOWlSkiem szkoły 
jalneJ 
.widzą nauczyciele I miast na- 
szego powiatu I nauczyciele 
w
eJscy, z małych IIkół. Idzie 
trudno nawet powołać z_pół 
wyrównawczy. Nauczyciele ze 
wsi mają poza tym utrudnio- 
ny kontakt z poradniami wy- 
chowawczymi, tak lamo :&re- 
sztą, jak ich uczniowie. 
Szkolnictwo wiejskie ma 
wiele problemów. Uważam. że 
jednym z nich jest zapewnie- 
nie op:eltl lekarskiej UCJDiom. 
Na przykład w mojej Izkol. 
lekarz z
awia lię raz do roku, 

by przeprowadzić OIólne ba- 
dania... w klasach parzystych. 
W następnym roku badane s. 
dzieci z ltlas nieparzystych. 
Dzieci są więc badane co dwa 
lata. Rozumiem, :t.e lekaTZe 
z wiejskich ośrodków zdro- 
wia są przeciążeni pracą, ale 
czy naprawdę nic nie moina 
zrobić. aby uczniowie szkół, 
wiejskich byli objęci pełną 
op:eką lekarską? 
Jako c:z.łonka ZMw: Int.re- 
!;uje mnie bardzo praca tej 
organizacji, jej rola w 'rodo- 
wisku wiejskim i kłopoty, 
z jakimi się boryka. Ostatnio 
dużo się mówi o aktywliacji 
kulturalne' wsI. Myłlę. te 
niewiele się zdziała, jrieIl na- 
dal tak beztr06lto będzie si, 


się, że kOo6ztem 4 mln zł może- 
my zb

dowc.ć potrzebne ma- 
gazyny i zmodernizować prze- 
twórnię oraz urządzenia soc- 
jalne. Dalsze 2 mln zł będzie- 
my potrzebowali na dcdól tko- 
we Uu:ądzenitl produKcyjne. 
Kosztem 
 mln zł zdołamy 
zwiększyć produkcję dwukrot 
nie - z jecł.nego do dwóch ty- 
sięcy ton konserw rocznie. Po- 
7.woli to nam zwiększyć war- 
to
ć produkcji o 35 mln:z.ł I 
wypra
ow::.ć dodatkowo 3.5 
mln zł zY9ku, W ciągu nie- 
spełna dw6ch iat zwrÓcą się 
nam pon'esione nakłady. W na 
szym rachunku najws.:
nie i
zą 
pozycją jest możliwość pełne- 
go wykorzystania około 1600 
ton surowca, z którym dotych 
czas mieliśmy najwięcej kło- 
potów. Nie jest dla nas obo- 
jętnym, czy z tych śledzi wy- 
produkujemy pełnowartościo- 
we konserwy, <%y tylko mllC'Z- 
kę rybn_. 
Propozycje nasze ZOS'tały za 
akceptowane przez Zjednocze- 
nie Gospodarki Rybnej I otrzy 
mamy potrzebne nam środki. 
Zapewniono takte dostawf: 
niez.b4;dnych urządzeń. InleJ-- 


EUGENIUSZ IĘDRZE.JEW81oi.J, 
dyrektor Zasadniczej Szkoly Za- 
lO ocIoweJ w Cllucb
wie. Lek\Or 
czlonek komisJi ideolojUC:II\O- 
",ropacaudowej lI.omi.tetu "owia- 
'Iowello PZPR. d&1alacz ZNP. 


- 


Jak Dadqżyć 
UIGNIEW ITIIPNI8W8KI. "'nad.hta w .... 
liryce Wyrob6w Prec:yzyJnyc:h w K01IuUnle. prze. 
WocIałcsllCY ..klad'_lIe larządu ZMS Jest c:.I)'ba 
najmlNlzym delecatem na Konferencje Woje. 
w6dakll PZPR, Ma II rat. t r le mniej więcej wy- 
a..1 praeclęt.aa wieku 1_10111, kt6r" będlie repre- 
..ntowal aa Konf.rencJI. Praktykę aclobyw.1 w 
Waruawi., . ,,
wlerc:.eweklello". K_ więc: oka- 
sł, d. .or6wnan, d. _etawl.ń I aa,leplZyml 
wloraml. a. tej podaławJ. opiera ...,. wulkalizacja też została za- 
twie-dzona. Już w tym roku o- 
trZYmaliśmy 300 tys. złotych (z 
WltZZ i mini.sterstwa>, za ktć 
re zakupiliśmy cztery doml\:i 
campingowe, 2 żagl6wki, 3 łc 
dzle motorowo-wiosłowe, slat. 
kę na ogrodzenie. Zeteme.sow- 
cy objęli patronat nad oś:-od- 
klem. Marzenie załogi o letniE 
ku zaczyna wreszcie nabierać 
realnych kształt6w. ' 
To jes:!:cze nie wszystko. CZY 
nlm:v usilne starania w CR
Z 
o umożliwienie ZilJs,UPU autc;!r: 
rv zakładowego. 'Według za- 
pewnień w CRZZ, nasz zakład 
otrzyma autokar, może nawet 
jeszcze w tym roku, albo na 
początku 1972 rOIku. 
Okazuje się, te wiele mot- 
ha zdziałać w zakławe. Zale- 
ty od klimatu, zaaniatowan!a 
oru pomocy Ins
ancH partyj- 
nej i zwlllzkowej, W tej zaś 
dzlała1nośct społeczno-gospo- 
darczej szczególne miejsce 
pn.:vpada radzie zakładowej. 


z resortu leśnictwa do resortu 
rolnictwa, Zapomina się przy 
tym, że gospodarstwo państwo 
we jest rozliczane z osiągnię- 
tej wydajności, że szkody wy 
rządzane przez zwierzynę leś- 
ną obniżają równ,ież zarobki za 
łogi. zmniejszają fundusz pre- 
miowy, Przed laty podejmowa 
no pr6by odgradzania bardziej 
zagrożonych p61 od lasu. ale 
teraz nawet nie przypomina 
się o takiej możliwości zabez- 
pieczenia upraw przed zwie- 
rzyną. 
Nasza wieś sęsladuje z pege 
erem. co w warunkach woje- 
w6dztwa koszalińskiego jest 

wszechnym . zjawiskiem. Po- 
dobnie jak w wielu Innych ta 
kich miejscowościach - ma- 
my wspólną organizację par- 
tyjną. Na zebraniach m6wimy 
często o możliwościach wsp6ł- 


pracy wsi z gospodar.twem. t 
nie tylko mówimy... Pegeer m. 
małą załogę. a więc w okresie 
nasiJonych prac rodziny chłop 
skie spieszą z pomoc.. W za- 
mian korzystamy z pegeerow- 
skich kombajn6w. ezasam1 z 
kuźni l warsztatu. Bywa. te 
pożyczamy gospodarstwu Da- 
wet ciągniki. np. do zwózki .Ia 
na. Jednak komisje odwłecba- 
jtlce pegeer zabraniają utrzy- 
mywania takich kontaktów, 
bo podobno doprowadzajl( one 
do nadużyć gospodarczych. 
Czas przywrócić obopólne za- 
ufanie i usunąć mur dzielliCY 
mieszkańc6w jednej mlej.eo- 
woścl na dwa. czasem Dawet 
wrogie sobie obozy. Potrzebny 
jest, także dJa organizacji IJBr 
tyjnych wspólnych, procr,m 
współdziałania wsi z pegeerem. 
Będ2:ie.to z korzyjcią dla obu 
stron. Zwłaszcza że zarówno je 
den jak i drugi lektor rolnic- 
twa ma coraz więcej produko 
wać, a przecież przybywa '0- 
spodarstw państwowych. na 
kt6rych przykładzie rolnik mo 
że się wiele nauczyć. 


Bez lar,l, ullJoweJ, 
ale I bez uprzedzeń 


KAZIMIERZ BŁASZCZYK - moater Oddaka .1.kuo-.lMr.... 
t)'cznel'o Kol.1 Dojazd. wyda .. BialOłrardzie. W mleicie tYlD pra- 
cuJe od 1... roku, a 04 1117 - lIa PKP, od 12 tat Jeu ..kr.tu..... 
PodItawoweJ OrlUllaaejl PartyjaeJ i człoDklem ep.katy." ..... 
mltatu Zakladowe,o blaloludzklego Wl!zła PKP. "obec..,.... 
deocjl .... r6\\'nleż członkiem el'aekutywy Komitetu Piłwlatowe,o 
partii w nlalo&ardzl
. Tow. K. Blaszezyk jeat jednym . ad..... 
tów os.,blstego listu 1 sekretarza KC partii - tow. Edwarda Oler- 
ka, zapralzające,o do dYSkusji nad prolramem dallZe,o lOej.U- 
aty07D"IO rozwoJu Polakl.. 


P OLSKIE Koleje Państwo 
we są specyficzną insty- 
tucją, zakładem pracy. 
,cizie obowiązują nieco inne 
normy postępowania i zwy- 
czaje, niż w poz.ostalych za- 
kładach i dzizdzinach dzialal- 
noścl gospodarczej. My, działa 
cze partyjni na PKP, musimy 
to uwzgJędniać przy ocenie 
stosunków m!ędzyludzldch. a 
szczególnie przy ocenie sto- 
sunk6w podwjadny-przełożony 
I wydaje mi się, ie stammy' 
.się w tym względzie wykazać 
lJ8Wsze maksimum zrozumienia 
dla konieczności poszanowa- 
nia służbowych regulaminów. 
Ale równo
ześnie nie możemy 
pozwolić naobniienie autory- 
tetu organizacji partyjnej tyl- 
ko dJatego, że- składa się ona 
w większości z robotników, z 
ludzi niżej stojących w hl e" 
rarchii kolejowej, kt6ra dJa 
wielu' pracownik6w administra 
cj! wydaje się być zawsze i 
w każdych okolicznościach 
tabu. Dlatego też, jak tyJko 
sięgnę pamięcią. sprawy te wra 
cały na forum organizacji par 
tyjnej i przez to weszly nie- 
jako na stałe do zakresu na- 
szego d:r.iałania, Trzeba przy- 
znać, źe zdecydowana postawa 
towarzY$zy partyjnych zapo- 
ble,ła niejednemu wypaczeniu 
choć nie wszystkim przypad- 
kom udało nam się przeciw- 
stawić skutecznie. oto pny- 
kład: 
Jeden z naszych 
tovva- 
'q,11!IZ1, \\'
ka:tujący się d')brą 
pracą I aktywną postaw, stara 


się o awans. NasZa Podstawo- 
wa Organizacja Partyjna po- 
piera go, popiera go równiet 
administracja i towarzysz ten 
awansuje. Wkrótce jednak oka 
zuje się, że c,aja ta aktywność 
owzgo towarzysza i jego nale- 
żyty stosunek: do pracy, były 
jedynie sposobem na uZYlka- 
nie awansu. Organizacja par- 
tyjna zwraca mu uwagę, że się 
zaniedbuje, że powinien zmie- 
nić postępowanie, ale to nie 
pom.?ga, . W końcu towarzysz 
ten prz
staJe być członldeR\ 
partii. Jest jednak już dosyć 
wysoko w hierarchii kolejo- 
'wej i stara się o dalsl.Y awans. 
Administracyjna m:łchina a- 
wansowania dzlala już tetu. 
nie licząc się z glesem orlani- 
zacjl partyjnej, kt6ra tak wy- 
soko nie si
ga, A szkoda. te 
tak się stal o... 
Tak drastyczne przvpadkl 
nie są co praw<:a czę
te, ale to 
zasługa - co już podkreślałem 
- zdecydowanej postawy to.. 
warzyszy, bo pX'Ćb nieliczenia 
się administracji instytucji 
nadrzędnej z opinią POP, d&ia 
łającą prr.y zak'adzie ni!sze,o 
szczebla. jest \',;iele. Staje się 
to szczególnie widoczne Pl'1Y 
różnego rodzaju wizytacjacb,o- 
cenach I przesunię<;iach służbo 
wych. Ci_gle jeszcze daje :&n'
 
o sobie dawna rutyna "ur:z:ęc1- 
nicza" I niezrO'!'.lmlenl(' zmian 
w ukladzie stosunków spo- 
łeczno-politycznych w. nUZ7m 
kraju, a często dzieje się tak 
po prostu przez zwykłe unęd- 
nłae wygodnictwa. Str li 


E&Wlw ALENT 
ZA STOŁOWANIE 
STAtYSTY 


Belena K.. pow. Drawsko. 
- Czy stażyście odbywają- 
cemu staż w gospodarstwie 
rolnym pozbawionym stolów 
Id. przysługuje ekwiwalent 
sa wyiywlenle, Jeśli stoluje 
li, u własnych rodziców? 
Ekwiwalent - w kwocie 
200 zł miesięcznie - gospodar 
stwa rolne wyplacają osobom 
stołującym stażystów - i to 
niezależnie od ponoszonej 
przez stażystę opłaty za wyży 
wienie. Ekwiwalent ten wypła 
cają - na podstawie zarz. min 
rolnictwa z 16 VI 1966 r. - te 
gospodarstwa rolne, które nie 
prowadzą wlasnych stolqwek 
pracowniczych. Mimo, że przy 
sługuje on za każdego staży- 
stę oddzielnie - łączna suma. 
prz)'Ulana ' osobie stolującej 
stażystów, nie może przekro- 
e'Z'fĆ kwoty 800 zł miesięcznie. 
Jak nas informuje WZ PGR 
- ekwiwalentu nie wypłaca 
si" jeżeli stażysta stołuje się 
u rodziców. 


BOZWOD 


CzYtelnik M. B. I Koło- 
brze&,u: - Od roku 1958 Ży 
ję w separacJI z żoną. Od 13 
lał zamieszkujemy w r6ż- 


HOMUNIHJI TY 


... 1HZ r. pn:y dro."-e z Drawska 
.. Gudowa został powieS7.ollY po- 
ehodzący z Kutna. Ob. DOLAK. 
Kto posiada informacje o tej zbro 
dni hitlerowskiej, zna ofiare lej 
sbrodnl lub jej sprawców winien 
. t)'m zawiadomić Okreltową Ko- 
misję Badania Zbro
 Hitlerow- 
akich w' Koszalinie (Sąd Woje- 
w6dzki w Koszalinie) lub De/e- 
lIaturę OKBZH w Drawsku 
(amach Sądu powiatoweio w 
Drawsku). 


... 
Gln'ęcowa KomIsja ftadanta 
ZbrOdni Hitlerowskich w Rzeszo- 
wl. prowadzi śledztwo w sprawie 
sbrodniczej dzial;.lnaści gelta- 
powców z PrzemyŚla. między In- 
nymt dwóch noszących imiona 
t nazwiska: Fritz Brojer I Karl 
Time. Są oni pOdejrzani o doko- 
nywanie licznych aresztowań i roz 
atrzeliwań osób cywilnych naro- 
dowoicl polakiej i tydowlklej. po- 
chodZlłcych z Przemyjta i miej- 
ac_ości okolicznych. 
Osoby mające wiadomości dOty- 
e
. zbrodniczej działalności le- 
atapowc6w przemyskich a w s:zcze 
116lnośel Fritza Brojera I Karla 
Tlme proszone lą o OCIobiste, pl- 
lemne lub telefoniczne zlłone- 
nł. Ił, do Okręcowej Kcnniljl Ba- 
dania Zbrodni HItlerowIkich w 
Rzeszowie - Zamek, pokÓj nr )3. 
tet,fem U'I-ł'l. 


... 


Do ,,"eIO opracowalIła mODO- 
lI1'afl
 II Brygady AK Okręp, Wi- 
lellaklego poszUkuje się żołnierzy 
tej Brygady, Gbecnie osadników 
wojlkowych Ziemi Koszalińskiej. 
SZCzególnie zalety na szybkim od- 
_kanlu: 
'_ aiert. Hajdukl_łcza, pleu- 
lII....łm "SmiałY" - szefa Brygady. 
- plut. pchor. ..ł.ade:" - d-O'. 
ptutonu. 
_ lierł. ,.Jowisza" - .-e. plu- 
temu l kompanii. 
_ kpr ,..Okonia" - d-cę aekcji 
. plutoDO kawalerII. 
_ pozostałych dGwHc6w pluto- 
.6.. ' 
Informacje yn'oslmv "rzesyla
 
pod adresem męT Wiktor Sadow- 
Ikl, Ruciane-Nida 3. u/'S/
neczna 
II woj. olsztyńskie (pionier "Bion 
dYU'"). 


DO 30 LISTOPA]llt 


-
 --.... - 


nych miejscowościach. Cz
 
to wystarcza do uzyskania I 
rozwodu, CZY też muszę w 
pozwie podać bliższe przy- 
czyny zerwania pożycia mał 
żcńsklego? CZy muszę ucze- 
stniczyć osobiście w rozpra 
wie rozwodowej? 


(b) 


Trzynastolet.ni okres separa 
cji ,wskazujący na zupełny i 
trwały rozkład pożycia malżeń 
skiego.. wystarczy do uzyska- 
nia rozwodu bez potrzeby po- 
dawania przyczyn, jeśli drugi 
małżonek wyrazi na to swą 
zgodę. Wówczas wystarczy je- 
śli w pozwie będzie Pan lądał 
rozwiązania małżeńst.wa przez 
rozwód bez orzekania o winie 
stron, Natomiast Jeśli małżon- 
ka nie wyrazi zgcdy na roz- 
wód, wówczas na Panu bę- 
dzie ciążył obowiązek wykaza 
nia, że do rozkładu pożycia do 
szło z jej wyłącznej winy. 
Do rozpatrzenia powództwa 
<> rozwód właściwym miejsco 
wo 1 rzeczowo jest sąd powia- 
towy, wyznaczony do rozpatry 
wania spraw o rozwÓd ze 
względu na ostatnie wspólne 
miejsce zamieszkania stron, 
jeżeli choć jedno z małżonkÓw 
w okręgu tym jeszcze stale 
przebywa, Gdy brak tej podsta 
wy, kompetentny jest wyłącz- 
nie sąd miejsca zamies7.kania 
strony pozwanej (art. 41 
 l 
kpc). Przepisy art. art. 428 

 l i 429 kpc wymagają osobi- 
stego stawiennictwa na rozpra 
wie pod rygorem zawieszenia 
postępowania oraz pod rygo- 
rem ukarania grzywną i spro 
wadzenia przymusowego w 
przypadku niestawienia si
 na 
wezwanie sądu bez usprawie- 
dliwionych powodów (jeśli nie 
korzysta się z zastępstwa ad- 
wokata). 


(pollb) 
DODATEK MlE9CI Sns 
W KWOCIE RENTY 


I. B., Słupsk: - Jestem In 
walldką I grupy I otrzymuję 
rentę inwalidzką w kwocic 
1.210 zł miesięcznie. Zarobek 
mój przed uzyskaniem renty 
wynosił 900 zł miesięcznie. 
Czy do wypłacanego świad- 
czenia należy mi się dodatek 
za bezradność': 


Mazurska 


. . 
 
JeSlen 


Na jesieni. gdy po turystach opustoszaqy mazurskie Jezto- 
ra, w rejome Puszczy Piskiej rozpoczyna się ożywiona praca 
flisaków, Spławiajq oni drzewo przez Bełdan, Guziankę, Jez. 
Nidzkie, Tratwy holuje się do tartaku w Rucianem. Ten 
tani i szyb/d transport wodny trwa aż do zimy, 
Na zdjęciu: płynie tratwa przez Małq Guziankę w rejonie 
Rucianego. Nad transportem czuwa mechanik. Henryk Bar- 
tosz, 


CAF - Moroz 


Ankieterzy poszukiwani 


Istniejący przy "Polskim Radiu i TdewlzJI" w Warszawie 
Ośrodek Badania Opinii Publicznej I Studiów Programowych 
prowadzi w całym kraju, za pomocą specjalnych anldet, 
badania społeczne. Tematyka Ich jest różnorodna. Badania 
te pozwalaJą poznać opinię społeczną na takie zagadnienia, 
jak rodzina, praca zawodowa, potrzeby kulturalne, program 
radia I telewizji itp. Zebrane tą drogą materiały służą ee- 
łom naukowym i praktycznym. 


OBOPiSP opiera swą działal- AnkieterE'm OBOPiSP może 
ność na społecznej pracy an- być każdy, kto jest osobą peł- 
kieterów. Sieć ankieterów li- noletnią. umie nawiązać kon- 
r:zy obecnie kilka tysięcy taklI. z przedstawicielami róż- 
wspólpracowników (w naszym nych środowisk społecznych, 
województwie dochodzi do 200 cieszy się S7J1cunkiem otocze- 
osób) lecz wymaga uz.upełnie- nia i dobrą' opinią, 
nia, Szczególn:e odc7;uwa się Wszystkie osoby, które zadn 
brak ankieterów w Czluchowie teresowalaby tego rodzaju pra 
Drawsku, Jastrowiu, Swidwi- ca społeczna, proszone są o 
nie, Złocieńcu, Złotowie oraz zgłoszenie chęc.i współpracy 
w pcwiatach bytowSikim, draw pod adresem: Ośrodek Badania 
skim i złotowskim. Opinii Publicznej I Studiów 
Praca ankietera pol-ega na Programowych przy Polskim 
przeprowadzeniu średnio raz Radiu i Telewizji, Warszawa 1 
na dwa miesiące wywiadów w skry1Jka pocztowa 46. 
oparciu o otrzymane ankiety Katda ze zgłaszających się 
z 3-4 osobami ze wskazanego osób ot.r?yma odpowiednie ma 
środowiska społecZńego, Wy- t
ały fnf()rmacyjne; 
wiady są anonimowe. 


GŁOS at tf4 .,. 


--------- 
 - --------
 , 
({;) MIEJSKI HANDEL DETALICZNY 
B D W KOSZALINIE 
uprzejmie z a w i ad a m I a 
PT KLIENTOW, ż. 


z dniem 10 listopada 1971 r. 


u r U c h o m lon o SKLEP, NR , 


WARZYWNO - OWOCOWY 
przy ul. Podgórnej 35 (wieżowiec) 


Z a p r a s z a m y codziennie 
w godz. od 10 do 17 
:i: Y c z ą c pomyślnych zakupów. 


K-3485 


 
ww..
 
OKRĘGOWE PRZEDSIF;BIORSTWO PRZEMYSł,U DRZEW- 
NEGO W SZCZECINKU, uL 3 Maja nr 2 zatrudni natych- 
miast pracowników na stanowiska GŁOWNYCIł KSIĘGO- 
WYCH w Tartaku PD SWIDWIN i w Tartaku PD MANO- 
WO k/Koszalina. Po okresie próbnym zapewnia się przydzIe- 
lenie mies7,kania służbowego. Warunki pracy i płacy wg 
Układu zbiorowego pracy dla przemysłów drzewnych. Zgło- 
szenia kierować do Działu Osobowego. K-3336-0 


REJONOWA DYREKCJA INWESTYCJI MIEJSKICH 
W SŁUPSKU, uL M. Buczl(a 33 zatrudni: INZYNIERA lub 
TECHNIKA BUDOWLANEGO lub INSTALACJI SANITAR- 
NYCH ze znajomością zagadnień inwestycyjnych do Działu 
Przygotowania Inwestycji; INZYNIERA lub TECHNIKA 
BUDOWLANEGO lo uprawnieniami budowlanymi na stano- 
wisko INSPł..;KTORA NADZORU. Warunki pracy I płacy dr) 
omówienia na miejscu. K-3346-0 


RADIOWO-TELEWIZYJNE CENTRUM 'NADAWCZE w GO- 
ŁOGORZE zatrudni TECHNIKA ŁĄCZNOSCI oraz dwóch 
RADIO-MECHANIKOW. Warunki pracy i płacy
o omó- 
wienia na miejscu, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym: 
Koszalin 29-67 lub Zydowo 80. K-3482 


KOSZALmSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUQOWNICTW A 
PRZEMYSŁOWEGO " . KOSZALINIE Dtrudnl na terenie 
m. KoeDlIna I wojew6dztwa: MURARZY-TYNKARZY. 
MALARZY. SZKLARZY, SLUSARZY-SPAWACZY, ZBRO- 
JARZY. MONTAZYSTOW elementów prefabrykowanych, 
, BETONIARZY I ROBOTNIKOW DROGOWYCH. Pracow1\i- 
cy zatrudnieni na zadaniach Inwestycyjnych realizowanycb 
w ramach kompleksbw gospodarczych otrzymywać będą 
premie specjalne, Po roku nienagannej pracy istnieje możli- 
wość otrzymania pożyczki na wkład do Spółdzielni Mieszka- 
niowej. Oferty należy składać. bezpośrednio na budowach 
łub w Dziale Zatrudnienia I Płac w KoszałlDle, uł. Zwycię- 
stwa 115. K-3407-0 


DYREKCJA LICEUM EKONOMICZNEGO w SŁUPSKU 
ul. Partyzantów 24. ocłasla PRZETARG NIEOGRANICZO- 
NY na wykonanie przebudowy . kotłowni c Q wymianę Iu- 
stałacji e o na system wodny wraz z podlączenlcm nowych 
pleców c o I c '" w budynku szkoły. przy ul, Partyzan- 
tów 2ł. Termin wykonania prac: styczeń 1972 do września 
PP Htwa, mają- 
cych również znaczenie w podniesieniu cywilizacji społecz- 
nej pod względem wychowawczYln i gospodarczym". 


twoJ) 


MOSKWICZA 403 - aprzedam. 
Gronostaj. Bukowo kolo Polano- 
wa, po plętnastcj. Gp-54Z7 
..--- 
SYRENĘ 10ł, .cena 31 tya. - sprze- 
dam. S/uplk, Wita StwOlza 7/3. 
Gp-5ł21 


, 
DR MED. Andrzej Droj.ckl spec 
jalista akórnych. .wenerycznych 
Słupsk. ul. Zawadzkiego 1/16. 
lIodz. 15-11. Gp-S:ł30-0 


PRZYJMĘ natychmiast dwóch 
stalarzy meblowych do warszta- 
tu uslUiowcgo. Itolarstwo meblo- 
we. Słupsk. ul. Wojska pOlIkiego 
nr I. Gp-5434 
PRZYJMĘ opiekunkę do dziecka 
czteromieaięcznego. SluplIk, ul. 
MirOlłaWlkieco 6/6. Gp-5ł35 


DOCHODZĄCA opiekunka dG dwu 
letniego dziecka pilnie potrzebna. 
, KOlzalln, Pionierów 3/18. G. -5ł36 


PRZY JMĘ pana na pokÓj. Słupll". 
Malczewskiello ł. Gp-5UO 


ZAMIENIĘ mieszkanie Jednopo- 
kojowe w Nowej Soli, pl. Wyzwo- 
lenia 1.. na podobne w Koszalinie 
lob okolicy Ostrowski. Gp-5ł33 
KAWALER p.,!.zukuje pOkoju w 
SłopIku. Oferty: "GłOI SłUPIki", 
pod nr 5ł39. Gp-5439 


# 
I 


KOMUNIKAT 
W lwiązku ze IbUtającym się okresem zimowym I powstaJą
 st"d moiliwoAcl" 
uszkodzeń pnel mróz unllldleń wodociągowych I kanalizacyjnych w poszczecó1nych 
nieruchomościach ,- 
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
w POŁCZYNIE-ZDROJU 
p r z y p o m I n.. te w myś) obowiązującyC! . ..._"""" 
labezpleczenle I utrzymanie w nałeżytym stanie urządzeń wodociągowych I kanali- 
zacyJnych należy do obowiązków użytkowników. . 
Użytkownicy. właściciele lub osoby w ich imieniu działające. przedsiębiorstwa, in- 
stytucje ?raz lokatorzy poszczególnych nieruchomości powinni przed nastaniem 
okresu zImowego; 
- z
be
plet"zyć pomieszczenia wodomierzowe przez naprawę uszkodzonych Acian, 
wstawleme brakujących drzwi i okien oraz odpowiednie ich uszczelnienie; 
- wodomierz zlłbezpieczyć w ten sposób. aby Izolację cieplną można było łatwo 
usunąć dla Odczyt'tJnia jego stanu; , 
- podwórzowe studzienki wodomierzowe gruntownie wyremontować, w szczegól- 
ności zało,żyć brakujące pokrywy, naprawić izolację zabezpiec;r.ającą napływ wody 
gruntoweJ; 
- przewody wodocll\&,owe I kanalizacyjne. przechodzące przez kondygnacje nie 
ocieplone zaopatrzyć w odpowiednią Izolację cieplną; 
- w 
stępach o&,ólnych należy doprowadzić do, stanu używalności urządzenia 
ogrzewnicze; 
- nie dopuszczać do gromadzenia się liści i piasku przed posesją na chodniku 
I połowiE' szerokości jezdni powodujących zatykanie się kratek ściekowych 
(wpustów deszczowych); 
- nie wolno zmiatać piasku. liści lub innych nieczystości ulicznych do kratek 
ściekowych, 
PODCZAS OKRESU ZIMOWEGO 
- nie dopuszczać do oblodzenia pokryw ieliwnych od zasuw, zaworów poiaro- 
wych (hydrantów) I studni rewizyJnych, kratek ściekowych itp. uzbrojenia ulicznej 
sieci wod.-kan.. które 'znajdują się przed posesją no. chodniku I połowie szerokości 
jezdni; 
. - nie układać stert śnlep I lodu na wytej wymienionym uzbrojeniu ulicznej sieci 
wod.-kan.; 
- brzegi jezelril tuż przy krawężnikach oraz' kratki ściekowe (wpusty uliczne) 
winny być stale oczyszczone ze śniegu. 
Poza tym w z y wal I ':' wszystkich ODBIORCOW korzystających z WODY 
KOMUNALNEJ do:  


_ niezwłoczne&'o usuwania nieszczelności kran6w, spłuczek I Innych punktów czer- 
pania wody; 
_ uporządkowania pomleszcze6 na wodomierze. zawory przeletowe. stud:denkl lub 
rewizje kanalizacyjne; 
_ umieJscowienia znaków wakazuJących zawory wodomierzowe w celu sprawo_r o 
ich użycia w przypadku aszkodzeola InstaJaeJlwewnętrzoych. 
Do winnych zaniedbania ww wskazań stosowane będą środki wy!!zczególnione 
wart. 15 ustawy z dnia 17 li 1960 r. o zaopatrywaniu ludności w wodę (Dz. U. nr 11 
poz. 72). K-3479-0 
"--, 
,

"'
"'
"""
,-,
"
,
""""" 


ZASADNICZA Szkoła Zawodowa , 
dła Pracujących Konal1n zglasza 

abtenl, te,itymacjł uC'J:enJ1icy ł 
Lucyuy Solnerl1j. Gp-HłZ , 
ZGUBIONO kwit na węgiel nr , 
117870 DB 03. na nazwisko Eugenia , 
KiJkowicz. Swołowo, wydany, 
przez Blaro Opałowe . Słupska. 
Qp-5łf1 ., 


l.ZŁOS nr 314 (6070 


Dllj kOllo'rl 
MUZYKA lOSY JSKA 
I !ADlIECKA 


IX konf.r..nela mlalll I powiatu ZMS 
._
 


_ . 
--,- 


r ......-- .... 
Ue hwalono program działania 


Wczoraj w ratuszu obradowało 90 delegatów na konle- 
W programIe fizisiej.ze,o J I & I I . ZMS W b d h I I . 
koncertu Państwowa Filhar- ,,,pr , m .. ił . pow atU . o Fa ac wz ę I row- 
nlei udział członkowie ełzekutywy KW PZPR - J. Ple- 
"'tjnio im. SI. Moniuszki W K9 &erwas I T. Kitowlcz, kierownik Wydziału Sportu I Tury- 
,ialillle prezentuje popularne 5*.'''41 ZG ZMS, Stąnlsław Romański, przewlJdnlcząc y ZW 
1łtwoq" arię i pieini kompQz'U 
torów .osYJsk/l'h ł radziec!ac". Z"'IS, &n,ys Drabko, przedstawiciele władz miejskich 
Repcrr
. ar dobrallY spacjalnie lorą; bratnich organh:acji - ZMW I ZHP. 
z myśtq uczc:r'nia 54, roczntcy' Obrady o,tworzył prz
wod- prowadzI. konsultację z KSM 
Rewpll-ji Pt;
":';iernikp1Vej, I mcząc! ZMIP ZMS, WIesław w sprawIe budowy trzech bu- 
Ronc
rt poprowadzi Fred Stupn1L"I. W wygłoszonym re- dynków typu szczecińskiego. 
WOj tan. znany już kosza1iń- teracie przedstawił on dorobek Porozumie':lie w tej sprawie 
skiej publiczności; arie i pie- organizacji. W szeregach ma być podpisane pod koniec 
śni śpiewać będzie Magda Fa- ZMS - stwierdził mówca - roku. W związ'ku z objęcicm 
lewicz - lIolistka Teatru WieI jest obecnie około 7 tys. człon patronatu wiele uwagi trzeba 
kiego Opery i 8aletu W War- ków 
rzeBzonych W 306 kołach. poświęcić akcji "Sygnał" oraz 
sza wie. Działają one w każcjym zakła
 nowej inicjatywie młodzieży 
Ciekaw q pozycjq będzie dzie prący i sl,kole ':laszego zetemesoWskiej naszego powla 
KantatlI o Leninie, M. Cajki- mia:\ta i powiatu. Organizacja tq o kryptonimie "Bank ma- 
na, którq wykona, 
ieszqcu się dotarła równie
 do tej mlo- tN"iałów". 
zalił
iQnq już sławq, Chór dzieży, która się nie uczy I Dyskusja, jaka wywiązała 
Mieuany ZNP W SlU1Uk,U. nie pracuje. W. Stupnicki przy się pod
as obrad, pozwoliła 
Wśród utUłOr
w orktestro
 pomniał r6wniei o przejęciu na wykrycie słabych punktów 
wych są znane t zawsz
 chęt- patronatu młodzieży nad budo pracy organizacji. Stała się ._ 
nie .luchane poz'UCJe. Jak np, wnictwem. Obecni'e Zarząd ':la także podstawą do opraco
 
1(apr1l
 włoski 
 P. Czajkow- 
.kiego. Suita 2 baletu Jezioro 
Łabędzie, Polonez % op. "Euge 
ntusz Oniegin", A. Chaczaturia 
tla - Taniec z szablami i in. 
Zapraszajqc l1,a ten koncert. 
polw1ęcQny pięknej muzyce, a 
zamykajqcy cykl kilku wystę. 
pów zwiqzanych z tegoroczny 
mi obchodami 54. rocznicy Re 
WQluC;i Październikowej, przy 
pOMinamy, że odbędzie .ię on 
dziś. w sah BTD. początek o 
lJod
. 18. 


M, MLECZKO 


, , 
. 


.., 


t 


,Zobo""ICllzanla 
młodych rolników 


Członkowie kół ZMW z na- 
szego powiatu podejmują wie- 
le zobowiązań z okazji VI Zjaz 
dl! partii. Wartość wszystkich 
zobowiązań przekroczy zapew- 
ne deklarowaną sumę 80 tys. 
zł, oto niektóre z czynów. 
Koło ZMW w Węgon:ewie 


Budowa - na iulro, 
naprawy - potrzebne dziali) 
tak IntepsywnelJo rQlwoju o.. 
siedla TysI,clecia i w 
wiąiku 
z tym nadmiernego zwiększa- 
nia zapotrzebowania na gaz w 
Qdle8łej dlielnicy. 
Poprowadzone do osiedla ga 
zociągl mają zbyt mały prze- 
krój i nie są w stanie zapew- 
nić wystarczającej ilości gazu, 
W godzinach najwiE;kszelo za- 
potrzebowania gaz w nlewiel- 
kic Q tyl\l:o Ilościach dociera do 
dąlej położonych ulic osiedla. 
Maksymalne zużycie gazu na- 
st
puj.e właśn,ie w sobotnie po 
połudple I w niedzielę, Zwięk- 
szonego zużycia nie rek9mpen 
suje nawet nledzielJ;1y przestój 
zakład6w pracy, które stosują 
gaz do celów produkcyjnych, 
Poprawa - mówi dyrekt'or Za 
kładów Guowniczych, St.nl- 
,ław Gil - może nl!\stąpić je- 

nlł przez poprowad
enle no 
wych gazociągóW a to jest już 
łQwestycją na Większą skalę, 
Dokumentacja została jednak 
opracowana I zakład $azowni- 
czy czyni wszelkie starania, 
aby w jak najsczybszym termi- 
nie zrealizować tę inwestycję. 
Ma to, na
tąpić w 1972 roku. 
Faktem jest, że gazownictwo 
było dotychczas niedoinwe!to- 
wane - dabzą rozbudow
 ga- 
zowni 
ol'iero przewiduje o- 

(!Qa pJę(!lolątka. Jednak to 
nie .t"nowl w!
lkiej pociechy 
dl
 mł"zkańców \'Isie(Ua Ty- 
si,d
l, I innnyc
 chlelnic 


Wizytówki miasta 
Często na wrażenie, jakle z estetyczne I atrakcyjnie ude- 
danego miasta wynoszą przy- korowane. Należą do nich nle- 
bys
e niemały wpływ ma wy- wątptiwie wystawy sklepów 
,ląd okien wystawowych ,kle "Ozdoba" I sklepu z materia- 
p6w. Stanowią one sweiste.o łaml włókienniczymi przy ul. 
fa4zaju wizytówki. Zwycięstwa, obok baru mlecz- 
A jak przedstawia lię .ytua nego "Biały Zdr6j". Nato- 
eja pod tym względem w Ko- miast dekoracja okna sklepu 
U,alinie? Ąktualnie wiele skle "Parkowy" jest. niestety. na- 
pów zmieniło dekorację, by za- dal tandetna I w małomiastecz 
akcentowa e rocznicę Rewolu- kowym gQście. Okna wystawo 
cjl Paidziernikowej. Przez dłu we w "Del
katesach" przy pl
 . , 
gi czas jednak witryny pozo- cu BojownIków PPR przez ką KomlsJa, SP?łeczno-Wycho- Pierwt\ze spotkan'ie w Klubie, 
Itają zazwyczaj .zaniedbane, ka dni reltlamGwałY hasłO! juz I WaWcza dZlałaJąca na osiedlu kt6ry mieści się przy Q!. 
niew 
niekled . y nawet brudne. nieaktualne, a mianowicie I Tysiąclecia powo . łała do Ż . ycia akiego 78/4, odbyło s
ę w ub. u=:'eJ 1I);;j1 
:.ce
:, P.1:: 
Okna wystawowe powinny "Patdziemik miesiącem ?- "Klub złotego ,wieku". ,Jest on sobotę. M9te trochę mefortun- aluagl w Ito..allal. 4 
.tłtzyc14gaĆ .bkót:>rz
tho'dniów' Stctę-dzania".. Gdyby dekor,ac
a, przeznaczC>nl..dlą .,l
zl.. ,$lą.r- Ulą wyijJ;at\..Qtę%1, 
X'min. bo- 
I reklamować towar. Umlesz- z nim związana rzeczywIście szych emerytów i renClstJw. wiem w tym dniu odbywał się 
czanie napisu: "Na jesienne zdobiła sklep delikatesowy. 
o I Tuta
, w każdą sobotę w IX Zjazd ZBoWiD oraz liczne 
chłody jesienne tkaniny, je- można by zrozumieć, że me godzmach 17-20 pny ka- akademie związane z 54. rocr;- 
Slenn,' pl'Qpozycje" It". oraz mógł sit: on I nią rozstać. Rów wie I herbacie mog, się nicą Wielkiej Socjalistycznej 
kilku liści w 
rwach jesieni, nleż sklep meblowy przy ul. spotkać ludzie samotm, po- Rewolucji Paźd!iernikowej. 
a 
nie rozwlązu
e .problemu deko l 
.ja z brQdnyml, popękany; rozmawiać, poczytać tygoc;ni
i. spotkanie organizacyjne w 
tó 
racji. W cę"trum handlowym ml szybami I. nadtłuczonym; Proponowane j
st ta

e głos- rym wzl
l! również udzlał 
miasta (ul. Zwycięstwa) na pal szyldem na pewno nie pnyno no czytanie kiląiek oraz gry przedstawlclele Komisji Spo- 
cach jednej ręki można poll- si chluby mialtu. I towarzyskie, nau
a rozmaitych łeczno-Wychowawc.:zej przy- 
czyć witr y ny Iklepowe czyste, (mi') robótek. szło niewiele osób, Postanowio 
. - I no więc odbyć jeszcze jedno 
KłOPQt6w Z gazem ciąg dalll Y miasta, Naleiy je . l
cze zwró- zebranie organizacyjne, w któ 
_ , eić uwalę I na ta, ie mały, rym mogą wziąć udział wszys- 
często aasnący płomle", niesie I cy starsi, zamieszkujący w 
za sobą niebeapiecae"stw o dla. domach spółdzielczych na 0- 
iYI1!a I zdrowia Ulytkowntków I sledlu Tysięclecia. SpotkanIe 
Poza tym 00 pewicln czas do- odbędzie się w sobotę 13 bm 
eierajll do nI'l Ikar.1 od 10- o godz. 17 w Klubie. '(war) . 
kator6w o zalanych .tudzien- 
kacł1 i op'enałym uauwaniu 
awarU przewod6w I urządzeI\ 
.azowniclych. W tych przy.. 
padkach nie można wiązać na- PRZYJMUJE PRAWNIK 
d
iel na poprawę 
 nmierzo- 
ną Inwestycją, a jedynie z na- 
leżytym wykonywaniem obo- 
wiązków przez prl\Cownlków 
lazo 
 ni i, ad e.e
 6w. 
. , (m.,) 


"'", 


fi IELE na ten temat mó- 
wiło się i pisało, a tym
 
czasem kłopoty z gazem 
a ściślej mówiąc z jego bra- 
ld.m ja. były tak sl\' Z mo- 
mentem nastania jesleni - 
skarżą się mies
ańcy osiedla 
Tysiąclecia przede wszystkim 
ząś okolic ulicy ul. Bałtyckiej 
.... w soboty i niedziele ciśnie- 
nie gazu jest bardzo małe. Tak' 
małe, że ugotowanie wody na 
sz
lankę Qerpat
 \rwą gół go- 
dziny. Motnjł WlęC sobie wyO- 
brazić, ile czasu pochlaniB, przy 
gotowanie niedzielnego obiadu 
W ubiegłym rokl,l I1ledosta- 
tek gazu tłumaczono re\11Qntem 

ędnego z pieców gazowni. Co 
na ten temat ma dzisiaj QO 
powledzęnia dyrekcja Zakla- 
ą6w Gazowniczych? 
Ot6ż - przyznaje - sprawa 
ciągnie się od wielu lat. 
Wprawdzie zakłady gazGwni- 
cze wymas;ają roz,b\ldoWY. ąle 
XX\imo to są. w s
anle dos tar- 
czrć odp.owieQnlą ilość gazu. 
TYI\1 ba,rqzlej, że sprowadza 
się go do Itoszalina l'ównlei 
7.e Szczecina, 
A więc nie to stanowi przy- 
czynę aktualnych kłopot6w. 
S. onę wynikiem dotychczaso- 
weco niedoinwfStowania .a- 
zownlctw. ora,z - nie Zftł\j- 
ą\łj.cyc
 po.twlerązenilł w prak 
tyce - $'erl
ktywlcZny(!h za- 
ł().tef1 roz
u
()wy 
()$zal1na. 
lIQ prą"tu nie przewidziano 


postanowiło wybudować za- 
jezdnię dla autobusów, a mło- 
dzi z Kretomina zadeklarowa- 
li swoją pomoc przy budowie 
poczekalni autobusowej, Od- 
powięd.dalnego :radania pod- 
jęli się członkowie ZMW z 
Wierciszewa, kt6rzy objęli pa- 
tronat nad budową wiejskiego 
ośrodka :z;drowia w lwięclnie. 
Dzięki zobowiązaniu młodzie- 
ży ze Skibna, mieszkańcy wsi 
będa mieli świetlicę opnowlo- 
ną wspólnymi siłamI. Człon- 
kowie kół ZMW w poszczegól- 
nych wsiach będą także budo 
wać choQni
1 wok6i świetlic, 
grodzić je, budować strzelnice 
sportowe i baseny przeciwpo- 
żarowe. 


(war) 


Klub Złotego 


8

rnC(1oro 

 


wania nowego programu 
działania na najbliższe lata. 
Do tych spraw wkrótce wro- 
clmy. 
Zebrani wybrali nowy Za- 
rząd Miasta ! Powiatu ZMS. 
Przewodniczącym wybrano po 
nownle Wiesława Stupnlekte- 
go. zas'tępcaml zostali Adam I 
Krupski I Henryk Marcln- 
kowskL 
Wybrano także 22 delegatów 
na Wojewódzką Konferencję 
ZMS. (war) 


';-} 
!W-Ęif9#iiJm!

'11. 
..., IKIIIICI_ 


AKA
i
IA W OGNItiKU 
W ub!eąlą niedzielę w Spolecz- 
nym Ogmsku Muzycznym W Ko- 
s\lallnl. odbyl się kolejnY pora- 
nek muzyczny. Poświęcono ąo 114. 
rocznicy Rewolucji Październiko- 
wej. Uroczystość zagaU dyrektor 
Ogniska. Wladyslaw Turowskl. 
Wspomnieniami z walk o WY7;Wo- 
lenie Ziemi Koszalji1skiej podz:e- 
!IIa się z uczniami sekretarz kol. 
ZBoWiD przy Prez. WRN W KO- 
szalinie wizytator szkolnictwa .r- 
lystycznelQ - Teresa piekarska. 
Program poranku wypelnily u- 
twory polskie I radzlecide, W wy- 
kon.niu sollst6w klas Instrumen- 
talnych I uczniowskiego zęspolu 
muzycznego ogniska, (R) 
NOWE POSTOJE TAKSOWEK 


Dyrektor WOjew6dzkiello ;1:rlę- 
szenia Prywatnego Handlu t u- 
slu/l, Bogdan Petrykowiki, przY- 
słal nam informacją o wyznaclę- 
niu w mieśoi. nowych pO,ltoJ6w 
taksówek o
obowych. 
Oto Ich adresy: ul. Falat. 
 rÓl 
ul. Kniewskiego; ul. Lechlck. - ró
 
ul. Łutyckl.j oraz ul. Haro."ka 
- róg ul. Poltawskiej, Szkoda tyl 

o, że n. wymien:onycłt posto- 
jaell nie ma jeszcze telefol1ów. 
Zainstalowąno je na tomiast na 
dwóch Innych postoj.ch, a mla-- 
nowleie: ul. Tr.qlutł- - tele_on 
'10.30; ul. Zwycięltwa - r6. ulicy 
Wliryńskiego - telefon 
-27. 
(war) 


Wieku 


Dzisiajl 


W 'o(\a. I.-n Vi QiuuCku I.. 
leczno-Prawnym przy ZMiP ZMS 
(ul. Bieruta 26) będzie dyźu,rować 
prawnik, \I
ry ucl.lela It.IPlat- 
ni. Pl!lrad. Czynny jelt t.kź' "te- 
leton zaufania" - nr ł9-33. 


ZAJ'J«:IA NA WS" 


O lIodZ. lG (mloC\zlet 
skolna) 
I o /ladl. 1'1 (mlodzi.. pracująca) 
odbędą się IIIJIICI. n. Wlec
ro- 
wej Szka.1e A
tYW4 ZMI!i typu 
kułturalno-ośWiatowego. Tem!lt: 
"Problemy rewolucji kulturalnej 
W P
V', 1.:.Jl:ol. ądbyw.JII się 
w Szjcole nr L 
Natomiut w ,.Klub'e OlirrIPlj- 
czyka", o gods. 11, spotka slą mlo 
dz:eź pracująca. uczęszczająca na 
nkolęle sportowo-turyst
czne. 
Temat: "Rola I zadania kultury 
fizyczneJ". 


.. DWA WYPlIdki prl:j' prlloY 
zll
rzyly s
ę wczor",J w koszaliń- 
skich . z,a
ladach produkcyjnych. 
W ..Unlm.nu''. WI.slaw P. dotk- 
liwie okaleczyl sobie lewą dloń 
i umieszczono go w szpItlIlu, W 
"Plytoltmle" natomiast Pelallila S. 
doznala stłuczenia lewego uda. 
Pomocy chlrur.inne i udllelonll 
rąnneJ wambulator lina Po,oto- SPO'ł'I\:AI'lIA :II ."ONYMI 
wla R.tunkowego. (hzl 
.. W fONIEDZIAŁKOWY wie- N. dziś przypadaj a trzY \(olej- 
o.ór n. uUCy Ąr.1I Czerwonej n. spotkani. wytlP . rc6w I ndny- 
16-letnia Karolina R" mieszkanka mi. Q(\
ędll s\e on. o lliodz. l'. 
Kouallna, wes.zla nagle n. jezd- W f1,kole nr I (ul. Mazurs!l;a 3) 
nię spoza stojącego autobus4 I spotkaJ a się wyborcy z rejonu ko- 
wp ad la pod IImOl:hlld oSObOWY mltetu ,., Dzierżyńskle!!o z rad,w- 
marki Wllrszawa. Dziewczyna (\0- I mi; J. OClmiR.--ł. A. Walc.akl.m, 
znala zlamania obojczy
a oraz 1 8. P.
rdYIII I B. S,lrydow.kl\. 
01li 6 lnych potłuczeń. Poszkodowa- Wyborcy I rejonu K, Swl,r- 
ną umie . szczono w szpitalu. czewsklello spotkają się w "Plyto 
.. W TYI\f samY tlnlu nil uUcy leni." p,.y ul. Mnsklej ł1. Przy 
Polskl'ao Pddzlernlkakierowoa I ' będą r.dni: ., Sow.., .l, Mlell\lk. 
clętar6wkl jelcz I WP PKS nie 
. aornen4. I M. KuIUkl.wlc1l\. 
udz!eUI pierwszeńsłw. przejazdu Tr.ęcie spotkanie, r6wn!et dla 
"I"nlk
wl 
 Kólką Jłoln!czelO W wybara6w I r'jQnu K. $w!ercJew 
SzengUni., co ,t,lo .Ię Pc!'z'(clI)'- I akl"eI, .
b4łcl
e się w 'wl'
le'y 
n. !t;ol\JjI CIIbu poj.
ąw. Ofiar' W , klqb 
le"low'lI:a .a,. ut. Jan. 
ludzlack, na 8Ze
'cle, nie Itylel. z KelDa ,. Wezm. w 11'11'1 urlz!'! 
Ciągnik lostal uszkodzony - stra- I radni: J. G"sta1'ow.kt. I. ".e"aj. 
ty lzacuje .1. na okot. _ tn. 
. .. f,,
II.. óI. Jia4""wnY t .... 8an- 
, (wlil III". (war) 


11.01 Muzyczny r.onstop. '.3S 
komentarz dnia. ','0 WeMP pO 
!""II r.nek. '.15 Jelyk .n,. '.3S Mu- 
Iyka 1 aktualności. 1.. Rytmy 
n. !tził. 7.50 Moząlka IIIUI, '.35 
Reportaż. ',00 Muzyka op.rowa. 
I.
I 
Iel
n. 1Y1łn,aly, I." Ros. 
pleśni t tańce lud. lUO Skoczne 
lIIelodle, 10.. Rozrnaltokl Ute- 
racko-muz. z Olsztyna. 11.25 u- 
&wór J. Br.bIllI.. 12.1' Reporta:l: 
dnia. 12.30 Utwór M. GUnkL 12.łO 
Alfab.t oPeretkt. t3.00 KOQeert.. 
1I.ł' ,,1.:nowu bodzlamy młodzi" 
... fragm.!. !KIw. W. Kalderl . . ..,OS 
Splew. ;to. Skwara. Ił.U Ka",1a 
Rozllilośnt Bydgoeklej. If.. lUli- 
kitn,a utaf.ta. U,Qł Btud.ncl 
PWSN: W WlirslaW14 r rUd 011- 
krotonem. t..łO Ple
 ł "ace 
.wlata. t6.OS -tudenc:ł - stud,n- 
te. - koncert. t8.1O land.. 1'.00 
:tIcłt. dni.. t8.1' Jl:z"k 'rllle. 
18,30-U.00 WI.cz6r Uteracko-rQU- 
E)'czn)': 19,31 ..Przel:!udzent." - 
.Iuch. 11711 lU łomu 111_. ...... 
w. t chw.la" J. Iwa.lkl...ilcza. 
B,.laruJe apłella al' IL .L EwY. 20.311 FeU.ton mul, J. w.ldorU.. 
ol..twa I&, tel. U-III. S1.00 Konfrontacj. Uter.ckó-QI)e- 
row. - ..Da1l'
 pikow.... 1ł.30 
. -ł Wiad. sPortow.. aU3 Kompozytpr 
. . .. T - WY tyjtOdnla - Co S.lnt-5aC!",. aa.1S 
..,.,. Ul1lw. Rad. - UłU1". au", liCu- 
ZYka taneczna. 


IIUZI!U
 pornon. 8rodkoweco 
(ul. Armil Caerwon.J 'J) - U.- P , . _ 
III1It"O I II:rllll"lI z, zlIlar6" ",a. PJłOGRAM ni !a UIt ".I...Z 
.pnl! (,odr.. Ił-II, oodzlePIII. or.. aa t.IIICb kr6t1dc" 
I wv l atklem Donledlll.łk6w' 
8A ON' WYSTAWOWY 8WA _ WI.d.1 ...., U., t..... 
(uł, Plastow.ka) _ Ąrcbl&ekl.ra Ek,praom l)fz" .W
tl LP. 
..nętu M. I A. P.ryłewskicll 8 
o. 1'.30. 15.30, 17.00. IL30. 
KLUB MPiK - M.larstwo I 1ł1'.- '.OS R.J. dal-6 sle bull.L '.31 

I::a Wt.sla"y Pl.traalI · Pol.- 1 ',10 Muz czna ze.arYnka. '.50 
SALA WYST"wOWA WDK - Mlkroreclta\ M. M.
leu. I.OS 
_ Poplenerow. wy.tawa Dtasły- Mój magnetofon. 8,. Muz:\,czn. 
k6w 
 alnator6w poeata UKF. ',1Ie ..Póltor. per- 
"""L lUNA WOlt _ 'ł..dllle6 selta", l.tO Slynn. standardY. '.30 

ultury pohldt!J " Nlłł) " fQ&o- Nasa rok 11, ',łl N..ro .plrltulIl. 
lł1'alłl Jenelro ł-arvonowleu .piew. L. Prle,. '.55 MuU'ka 
KAWIARNIA WBK _ Zltl.r fo- klanu Smith6w. 18,85 W,
ysU,o 
tOllrll'\I Ry..a.... OIt
I.wle.. clla pań. 11.45 ..Dzlesle!! palcłw". 
KAWIĄRN!A ,R..\TlIS7.0W,," - 12030 Za klprowniclI. I
.OO Na w.r- 
Kołobrzeskie I.ato-ni. " kary".tu- szawsko - mazowl
klej ant.nle. 
rz. L.ella Zarellllly 15,011 Chleb na jutro - Clweda. 
11,10 Ąlbum ",ułYkl "nlwer..l- 
nej. 15,
5 Nowo
zesnoś
 1 t,CIh- 

ik.. 15.$0 Turpiej ,lt;rzypk6w 
Jazzowych. 18,1' Krakowtkl ko- 
rowód mll"VClln", 11.30 Fort,))i.n 
w rll:l:nych ..tyl.ch. 11..5 Nasz 
rok 11. 17,n
 Co kt" lU41, n,M 
..Póltorą parseka", 17,4n przebój 
la przebojem. 11,111 Herbatk. przy 
samowarze, 11.85 Milj 1I1.lłn..I\!!fnn. 
19.00 "CichY Don" - 
c. fi. 
1
,3n "IolenkI ze acenk\' !n.80 "e- 
mlnl.cenc'e rn...
czne, 1CI,4S ..Ol- 

Ist' ,.!ot,. Mor
reda ł.I'Inl..er
" 
- siu ch. W!! opow, P. Q. Woo- 

 I U dehouse'a. 21.11 Rytmy I ptos.n- 
. 'W ka, n.511 Kr.jobra.v - aU". ,UG 
Oper. tVllod"la. 2'.011 ".kty dnia. 
'1..08 Gwl
..dc wl.IIII'IIU wl,
.n- 
r6w Sh, Ba
sev, .UI ,luz. 
21.00 Miniatury pnety
kla _ Ele_ 
"le ,!, IwaszklewIQz.. '1n5 MuU- 
ka. 23.50 $pi.wa G. M.on,,,o. 


10 AROD'" 
Apclr.eja LEFaN" 


" - 110 
.. - SUa! Potal'aL 
.. - po..towi. aatuak._ 


"Y
URY 


AKDNOEATV 


CK I 


ADalA - WY8wol..le. e.... I 
II (radl.. od t.t Ił) pa.. 
Seanse o 10dl. 16 I 18.5' 
MUZA - 310te ciel. (r..... ed 
I.t Ił) p.n, 
Seanle o lodz 11.30 I SO 
ZĄCIS
1i: - Wojna \ ook6J- 
IV .erl. (radz., od lat 14) p... 
Sean.. o !lad I. n.31 I Ił 
WDK - CatrwolI.. na..I.& (..- 
dziepkl. od lat U) paP 
Seanse o rodl. 18 I II 
RAKI1i:TA - Mlh,i
 Ato..y (ra- 
dzieeki. od lat U) ".n. 
Seanse o lodz. 17 i 11.15 
Mł.ODOSC (MDK) - tenl.. t.- 
nieczka I Kattuna (rada.. o. t.t Ił) 
8e.ns p 111)4.. 11 
ZOR
A (Sian"w) - KolIieta (ra- 
dziecki. od lat Ił) pan. 
l' ALA (Mtslno) - P.nl ...lIua- 
d"r (flIcI,,, PI! I.t Ul pali, 
.JUTRZENKA (BoboJlce) - Clło- 
wiek I przeszloścI" (radziecki, od 
III' .'ł 


'R A D . D 


PROGIłAM , ni fałł ł-I II 
or.. UK. 17.'3 IIB. 


Wiad,: 5,00, ..on. 7.00. 8,00, 10,00, 
12,0
. 15,no, t6.00, 18,00. 20.00 23.00, 
24.00. /'00 2.00 2.55. 
',lIS RQamaU<.t6el 'Cllnlc... '.18 
Muzyka. 6,05 KomeptflrJ I!nla. 
6,\5 D,leń clobry, zaczynamy. 6.31 
Sląskle orkiestr dete. 7," Kon- 
c.rt 1"Ii.t6w. 13' Turflle1 m,lolill. 
8.05 'tu Red. Kotna, 8.10 MozaikIl 
muzyczn.. 8,00 Dla kI. I t Ił :... 
wychowanie muz. ',20 2:olnlerskl 
koncert życzeń. 10,0' . W leśnl- 
czów
e" - fr..m, mlkrQllow. 
10,3' Przeboje mlod,letowe !),88 
2! nlUzykl pollkl
,I, 11.11 Del!y. 
kujemy 11 zmianie, lU5 Publi- 
cystyka miedzy narodowa. 12,. 
Muzyka. 11,45 Rolniczy kw.drans. 
13,00 Ol.. kI. I , II - jl'zYk pot- 
sltl. 18," 
wolakl. melodie. I
.ło 
Wil:cej, lepleI. t."lej, IUQ R.. 
portat litera
k\' 14.20 
plewa'ą
e 
zespoly. 14,40 Kompozytor tYII:'>- 
dni. - C, 'alnt-
aen
, U,'ł-lt." 
D j a dztewczllt I chlopców. 11.05 
A fa I OmeJa. 18.30-18.50 Popc:o- 
ludni. I QIIlodoścl/J. II." MU':'łka 
I 'kt
l"c:o.c\' U.U O cnili wl.. 

zl" w.rto. lUO BObry wl.c,.r. 
uczynam". 19,aO I(on("ert cr,ooj- 
"owaki. I/I,JI S. C.lh'l8k. _ '"Ie_ 

JII'. aktotA. ...., I(rQI1111:1 


Str. '( 


aportowI. '1.01 
 ... t . wsi. 
'1." O wych
wal\łą. II.. rc.lej- 
dosk&p kultur.lny 11.01 KOIM:ert 
ehór\,1. U.IO Kw.dr.ns cI1łI PO- 
"aźnych, 22.15 KrakoWtkt. Za- 
dus.kl J.zzow. - reDOftaL 
.1' 
Korespondenc'. I .."r.nicy. 12.11 
Po r.. pl.l'WIZ
 na 
lIt.nl.. 
0.1
.00 Program nocny . ł..oc1z1. 


PROGRAM II na f.n 381 m 
a. f.l.cll .raduieh 1111.1 ł łOZ,J m 
oru UKIr n.n liRa 


1IVIad.: 1.30. UD, Ul. Ut. 1.30. 
1.30. 12.05. lł.OO, I'.GO. 17.00. II.OG. 
12.10. 13,50. 


-łaszALII\1 


Da f.lach 'rednlch t.... I .a.a '" 
aru UIi'V ILII UHJ 
l.łO OwncCl... perturblcJe - 
aud. T. Talan
Y 1,00 Serwl. 41a 
rYbak6w 1.112 J:ksprea poranny 
lMI.!.PrQlze o IIIOJ" 11.11 N.l04!e 
t rytmy 1,.,5 Muzyk. I r.'II;lam. 
17.00 Przegllld .ktualnQ'91 wy- 
tlr.._a 11.11 ..Gołć... ąd ,,"ultury" 
- .Ił_. ą. L. P1Qtrow,k!e'Q t1.38 
Aud. w 'ęz. ukraińskim 1'1.10 Od 
melodl1 do melodii. 


K:,TELEWDZJJJł 


1,3D "Nie Ina lIel.cRt.. - fl1m 
t.b. prod. wplerskl., 
tf.. ProgrellI cłnl. 
IUO Oztennllt 
łUO Dla II1loc1rch wld&6
 "La- 
tajaey Holend.r' (z Gd.fI.ka, 
i,.. .,Czal pracy" - I cyklu: 
Kons
uowanle przyszlf.\łel 
18.00 Sylwetki X Muzy - WI. 
told Pyr kosz Iz Poznania' 
IS.30 TV Kurier Warszawski 
18.45 Z cyklu: - Perspektywy 

echl\jkl - r'Jlor
a lit. .,W fa. 
bryce dom6w" 
11.26 Dobranoc: .....1 tywot- 
t9,30 DzI.nnik 
19,45 Sprawo"',n!e , eliminacji 
QllmPljsklct! w piłce notne) meęz 
Hlllp.nl. - PoI.k. Iz Mad.ytu) 
W przerw
 1\'I'e'l.l. .k,1 
2M5 PK"" 
,1..5 $wlatqwld 
13.11 Dz:enn:k 
U.36 pro.ram ne caw.rt.. 
PROGRAMY O$WIATOWI!I: 
.... Dl. 8&\161: Chemia lU. "'I. 
VII - Wróll metali 10.
 Historia 
dla kI. V - Ateny zlotegQ wieku 
lU. FI1'Yka dla kl. VIII - O 1.- 
dunkach 1 siłach elektryc:,nych 
l
.łO 
 cyklu; Wybieramy aawlld 
15,20 I 11,40 Politechnika TV: Ma- 
..ChilI aryłmetycmy" oraz 18,55 
'tnlatyka - kun \UIYI"\OWIWCzY 
I U.U ..Clą, ..om.trycmy" 


lCZG łOm. 8-£14 G-,f "'
,

..


,
"

,.


.._."..._--_.
-,,----
----
_. , 
I ..OLO' KO'.ALIRaKI" - or.a. KCIJIIlt.tu "aj.w6l1lkleIO Pol.trlej ZJednoc.on'J P.rłli; Rolletnlczej. R.dapJe 1I.01011a. a.dakeyJn. - Ko.aUp, at. AUrelia LampelO II. Tel.fony. Ceutral..... 
 . 
(I"e.y .. w..y..
lmł '.lala.l). ..dakto. N.cHta1/ - .-n DZlal putyj." - U-53, D.lal 8kClno..l..ny - ....a, 0&1.1 Rola, - "-
1. 0.1.1 Mlu,cyjnQ-l\eport.rskl ..,. Ił-ts. Dział a."cllnołcl . CzytelQł. 
II.. (ul. ..... I'la',,,. l1ł) - .-H. ..01411 Ilu PIki" - SIupsk. pL :&wyel"twa .. I pll/łm. &el. 't-"" Blure alki.... RSW ..PRASA- Kosa.Up, ul. P.wla FInder. .'a. łet. .ł1. Wpłat" qa prellumerat, 
(ml.slęcln. - 15 .cI, kwartalna - łl .ł. p6łrocz". ... .. .1. rocIIn. - tle sn przyj1lluj.. ura,." poe.towe, lIstoaos" oras odd.laly d.l . el.'UI'f . ..Rueb", "..elkl\:tI Informacji CI warunk.clt pre"umer.t, ł 
udzietaj" wszystkie plac6wkl "Rucb" ł poc'ł1/, "ydawca. Ko.aatllbkle W,,'.waIOłwo Pra..",. a.. ......... Ko..alla, 
 PaWła Ftnllera It-ł Ceutfata '1IefClnlc'.a - .-11. . Tłoczouo: KZGra(, 11.0- 
 
IUUa, ul. Alfreda Lampelo II. _ 

-
"",

..


,-


-'''''
,
...
..''''',,-..! 
, , , c;tr. 8 


BOGACI I BlfONI W NRF 
IIIUlIllY llllUtllllWYI
1 ATESTEM 
A 


8o"6skl Język urzędowy ale zaa okreUea!a ..ubóstwo", lecz Je- 
dynie PoJęcie "o,oby kl)rzystaJ_ceJ s opieki społecznej". O od- 
wrotneJ stronie zachodnlonlemleckle,o ..cudu 
ospodarcze,o" 
doolo'ło w ,tyczniu 1169 r. m. In. czasopismo NRF "Koakret", 
pisz_c o okl)ło 2 milionacb OSÓb korzystaJacych z opieki społecz- 
neJ. W skali 10 młn mlell:kańców aie jest to co prawda liczba 
aderzającL Trzeba Jedoak pamletać, ie cbOdzl tu tyłko o tych. 
którzy otrzymali urzędowe 'wladectwo ubÓstwa. A przecid s_ 
takie ludzie. którzy cboclażby ze w'tYdu przed ł-siadami, uai- 
ka.k wtytucjl opieki społ8CZDej. 


P OD tytuł
 ..Ubóstwo 
W Niemczech" dziennik 
..Frankfurter Allgemei- 
ne Zeitung" z,amieścił 12 III 
1970 r. dodatek, w którym 
stwierdz,a. że osoby żyjące w 
nędzy niejako automatyc:r.nie 
określane są przez współoby- 
wateli jako ..element aspo- 
łeczny". traktowany podejrzli- 
wie, umiej.5oCawiany na styku 
ze światem przest
pczym, 
Niezależnie od nędzy poś- 
wiadczonej urzędowo jest jesz- 
cze pokaźny odsetek obywateli 
pobierających naj niższe świad 
czenia, których sytuacja ma- 
terill.lna 'właściwie nie jest 
wcale lepsza. W 1967 r. na:i- 
czono w NRF p:awie 3,4 mln 
osób nie pracujących, których 
miesięczny dochód kształtował 
się poniżej 300 marek, co sta- 
nowi już najbardziej dolną gro 
nicę urzędowo stwierdzonego 
minimum utrzymania. Inne 
badania wykazały, że 1/3 sa- 
motnych kobiet powyżej 65 lat 
mus.J.a1a wówczas zadowolić się 
dochodami poniżej 200 marek 
miesięcznie. Jest to suma, ja- 
ką minister zdrowia w gabi- 
necie KiesJngera. pani K\!te 
Stróbel. wydawała. według jej 
własnych danych, miesięc:r.nie 
na fryzjera, kosmetyk,! i kwia- 
ty. 
Nędzarze to także 800 ty- 
sięcy ludzi bezdomnych. Sci- 
ślej. koczujących w pomieszcze 
niach prowizorycznych: le- 
piankach, budach. altankach. 
wagonach kolejowych. wozach 
cygańskich czy w piwnicach. 
"Der Spiegiel" z 28 VII 1969 r. 
naliczył takich ..lokatorów" aż 
2 mln. 
Rat_ce dysproporcje ml
zy b0- 
gatymi a biednymi nie sprowa- 
dzają się wszakże tylko do kilku 
mHion6w parias6w cudu gospo- 
darczego, Nawet rZlld federalny. 
zainteresowany w tuszowaniu zja- 
wiska. przyznal ostatnio, że w za- 
kresie barelziej sprawiedHwego po- 
dzialu dochodu narodowego w la- 
tach 1950-1969 sytuacja nie tylko 
nie poprawiła sie. lecz po!Corszy- 
la jeszcze bardziej, Pisał o tym 
18 IV 1970 r. na podstawie spra- 
wozdania rządowego dzJennik 
..Fran.kfurter Rundschau", W spra 
wozdaniu tym znalazły sie m. in. 
nastePujące stwierdzenia: ..Do- 
chody netto 25 proc, wnystkich 
rodzin rObotniczych wynoszą po- 
niżej 800 marek miesiecznie. Jed- 
nocześnie o 0,1 prot. wszystkich 
gospodarstw domowych NRF dy- 
sponuje okol o 14 rroc. całego 
maj_tku narodowego, Proporcje 
te w okresie 1935 do 1"9 roku nie 
uleaą anIant.... To ofiatni. ' 

 (!". . . 
.. -.: 
,," 
(LI 
I · 


restauracji. "Długo tak już nie 
pocIągnę" - mowi. 


W II lidze koszykówki 
Kolega Hermana K.. również' --.... -- -'- 
staxszj' urz'idn;i\; pOl;ztowy"' 1 AZS KOSZALIN 
"chce w 2;) ro
<.l ",)',".,a za.o..yć 
rocil.mę. Jego zaJ,'ou!i:1 rn.eslĘ.l:l. - SIÓDMY 
ne neHO wj'noszą blt6 maxe1!:.1 Derbowa runda spotkań 
Powszechne Towarzystwo 1\'11e o mistrzostwo II ligi w koszy- 
szkamowe przy Poczcie Nle- I I kówce mężczyzn p!'zynio
ła 
miecklej nie ma mieszkań dla zmianę na pozycji lidera. No- 
wszystkich swych pracowm- wym przodownikiem rozgry- 
ków. Młody c:z.łowlek musi Sl
 I wek zostali koszykarze Spo- 
więc starać o nie drogą wynaj I łem Łódź, którzy pokonali lo- 
mu. Przy takich zarobkach nie I kaInego rywala - ŁKS 71 :63. 
jest to wszakże proste, skoro Jeś!! chodzi o zespół AZS Ko- 
prywatny właściciel żąda poza szalin. to dzięki zwycięstwu 
komornym często 3-4 tys. ma nad Pogonią Szczecin - aka- 
rek kaucji. "Dopóki urzędnik demicy nasi utrzymali swoją 
ma zęby. nie ma co gryźć. siódmą lokatę, 
Kiedy wreszcie ma co gryźć - 'Społem 5:0 10 
nie ma już z
bów" - tak opi- Spójnia Gd. 4:1 9 
sywał niegdyś sytuację pra- ŁKS , <1:1 9 
cowników Zakładów Użytecz- AZS, Gdansk 4:1 9 
ności Publicznej były prze- Pogon 3:2 8 
wodniczący frakcji SPD w AZS Toruń 3:2 8 
Bundestagu, nieżyjący już AZS Koszalin 3:2 8 
Fritz Erler. Stal Ostrów 2:3 7 
Zastal 1:4 6 
VVarta 1:4 6 
AZS Poznań 0:5 5 
AZS PW 0:5 ,5 


stwierdzenie jest chyba naj bar- 
dZ1ej miazdtące dla kapitalistycz- 
nej rzeczywistośc1. 
..Nikt nie powinien dziwić 
się żądaniom większej sprawie 
dliwości spolecznej - powie- 
dział kanclerz W. Brandt w 
wywiadzie dla "Welt am SO:1n 
tag" 10 maja 1970 r. Nie trze- 
ba było wcale raportu socjal- 
nego rządu, aby np. ukaz,ać pa 
nujące u nas jaskrawe różnice 
majątkowe". 
Dane. jakie władze publik u 
ją na temat skrajnego ubóstwa 
w NRF. są danymi raczej za- 
niżonymi ufryzowanymi, któ- 
re dla pełności obrazu należa- 
łoby jeszcze poważnie skory- 
gować. Jeżeli więc same wła- 
dze stwierdzają, że co piąty 
mieszkaniec NRF jest biedny 
w dosłownym tego słowa zna 
czeniu, faktycznie w sytuacji 
takiej znajduje się więcej o- 
s6b. Omawiając krytycznie 
pewne aspekty bytowe w NRF 
..Der Spiege!" pisa! 16 IV 1969 
r.: .Sześć do siedmiu milionów 
Niemców w NRF Ż)'Je z d0- 
chodu, Itt6ry nie jest więll:sz1 
niż zasiłek opieki społecznej". 
Jak z kolei zaszeregować 
dużą grupę pracowniczą, która 
ani nie pławi się w bogactwie, 
ani nie może być uznana za 
całkiem biedną? Na kilku wy- 
branych przykładach przy- 
patrzmy się bliżej jej repre- 
zentantom. Trudno dostrzec 
wśród nich konsumentów cudu 
gospodarczego. Czterdziesto- 
letni listonosz na etacie "star- 
szego urzędnika pocztowego", 
Hermann K.. kt6ry od 21 lat 
przemierza wzdłu:l: i wszer:r. 
dzielnicę willową Hamburg2, 
zapracował sobie dotychczi>.s 
na pensję zasadniczą w wyso- 
koścI 642 marek. Ponieważ jest 
żonaty i ma dwoje dzieci, do- 
chodzi do tego jeszcze łącznie 
399 marek zasiłku na dzieci i 
dodatku lokalnego. Potrącenia 
wynoszą 136 marek. Za 3-po- 
kojowe mieszkanie Powszech- 
nego Pocztowego Towarzyst- 
wa Budowlano-Mieszkaniowe 
go płaci on miesięcznie 216 
marek. Z pozostałych 684 blisko 
100 idzie na opłaty za ogrze- 
wanie. prąd, gaz i wodę. Na 
utrzymanie i niezbędne zaku- 
py po
ostają więc 584 marki. 
Starszy urządnk pocztowy Her 
man K. ma samoch6d. Aby 
eobie pa to pozwolić. musi pra 
cować w woln1ch chwilach w 


ZYGMUNT lEYDUR.IBOROWSKI 


pieczeń sarnia 


(38) 


Po Dam)'l1e Grablckl wsIadł do sh1lboweJ warna1ł'7 I po- 
Jeehał do stadniny. l.ebl zobaczyć się z KocIubą. 
- Nie przejechalibyście się Je mn, do tej starej lajówkl' 
- Dlaczego nie - odparł FraDek. - Bardso .ł1
łnle, ł)'lko 
te łam wozem nie barcbo do.Jetble. 
- A macie motor! 
-Mam, 
-Ń'o to co za kwestła1 Po.Jedzlemy Da mołone. 
Stara opuszczona gajówka prz1'POmalała FrankoWI daw- 
De dobre czaSl. Przecież ła właśnie tutaj znalazł dwie czer- 
wone DUkl, kiedy pomagał majorowi DownarowI w prawa- 
d:aenia dochodzenIa w 8prawle zamordował.ia tej dziewczy- 
ny. Tak... VV tej chwili wydawało mu się, te ło było bardzo 
bardzo dawna. Przecież łyle :&darz)'ło się od tamłeJo czalu. 
łyie przeżył. 
Z ladumy wYrwał la d.os Grablckl
o: - Jest zatłuszczo- 
Dl ..Exprcss". ale sprzed dwóch dni. To nie w tę razetę VVoj- 
łaslk zawinął swoją kiełbasę. jeteU w og61e to ole jest zmy- 
ślona blstarla z tą romantyczną. nocną randką. Nie możt!- 
my wykluczyć. że Machowiakowa Już przedtem porozumiała 
się z Wajtaslkl'!)m. 'Możliwe. że spodziewała się przesłucha- 
nia. Nie bez tego. te któraś baba jej p.owledzlała, że wtedy 
chclaDo j/ł wezwać do porodu. PostanowOa się zabezpieczyć, 
aapewnlć s.oble alibi, 
- Czyżby :Ił z Wo,Jtaslkiem nic ale łlłCZ7ło? - powie- 
ddał Kociuba. 
Grableki potrząlDlłl rlową. - Nie sądzę, łeb)' Ikłamata, 
JeRU cbodzl o tę IPrawę. Zrentlł W.oJtallkowl także W)'- 
&'edIIIe .Je. mleć aUbL Jeżeli się przedtem porozumleU i 80- 
_... ..... -
JI. ł. .... &o WW.. .u. .... llię 
 


Zaslona, kt6ra przez długi czas 
skrywała przepaść mie:dzy bied- 
nymi i bogatymi, zaczę,a opadać 
szczególnie od chwili. gdy niektó- 
uy. bardziej lewicowi lub libe- 
ralni, naulloWcy zachodnionie- 
mieccy zdecydowall, te sami be:- 
dł! dochodzić energicznie prawdy 
I otwierać spoleczeństwu oczy na 
preparowaną statystyke: urzE;do- 
w_o Najbardziej _służonym w 
tej grupie stał sle: prof. Bruno 
Gteltze. który w jednej ze swych 
prac pisał, ie "nigdy przedtem 
wartości rzeczowe tylu mihardów 
nie były skoncentrowane w ręku 
gil: nielicznych rodzin" (..Der 
IJplegel" I: 2ł VU lBU r.). 


.Kllmat otacz,ający boga- 
tych istotnie zmienił się w 
NRF" - pisał ..Welt am Sonn- 
ta
" 26 VII 1970 r. Deputowa- 
ny do Bundestagu Philip Ro- 
senthal skrytykował politykę 
majątkową 20-letnich rządów 
CDU. Organ Związ.ków Zawo- 
dowych NRF, "Welt der Ar- 
beit" z 10 X 1969 r. napiętno- 
wał rażącą nierówność po- 
działu dochodu narodowego na 
stc:pująeo: ..... nie da się jut 
usprawiedliwić pewnego faktu; 
1,7 P:'OC. ludności Niemiec ZB- 

hodnich dysponuje 70 proc. 
potencj ału produkcyjnego,. O- 
znacza to, że olbrzymia ilość 
kapitału znajduje się w r::)kach 
nielicznych tylko ludzi", 
Siły rządzące NFR krzątają 
się wok6! planów, które stwo- 
rzyłyby wr
i(nie, że wszY5tko 
będzie w najlepszym porządku, 
Licząc od roku 1950. poszcze- 
gólni naukowcy, przedsiębior- 
cy. a także partie polityczne 
opracowały co najmniej 40 pla 
nów. które pracownikom na- 
jemnym miałyby .otworzyć dro 
gę do tzw. gromadzen:a ma- 
jątku (Vermogensbilduni(). 
(AR) 


EUGENmSZ GUZ 


397-314 
400-338 
374-333 
354-316 
401-338 
367-355 
337-353 
358-390 
336-364 
347-402 
349-371 
314-430 
(sf) 


KUBARCZYK ARENClBTA 
PROWADZI W WYSCIGU 
DOOKOŁA MEKSYKU 
Po dniu przerwy uczestnicy k"- 
larskiego wyścigu do okola Me_ 
ksyku rozegrali IX etap, którego 
trasa ml"ła aż 220 Jj, 
stwo ligi drużynowej i indy- która zadecydowala o tytule 
widualnej juniorów. Tym ra- mistrzowskim zespołu Gwar- 
zem zawody ogólnopolskie od- dU Koszalin, zwyciężyli dŻLI- 
były się w Nowej Hucie. Do- dowcy Koszalina, uzyskuj ac 
skonale spisali się w tej turze 101,5 pkt przed Arkonią 
M. Standowicz w wadze ko- 74,5 pkt oraz Wybrzeżem 
guciej oraz R Szafirowicz w Gdańsk - 56 pkt. 
wadze średniej, zdobywając 
pierwsze miejsca. 


Dobrze wypadli także A. 
Kurach i K. Rusiak, zdobywa 
jąc trzecie miejsca w wagach: 
piórkowej i lekkiej, Jeśli cho- 
dzi o pozostałych koszaliń- 
skich zawodników, to zajęli 
cni następujące lokaty: ,T. 
Szymczak (w. kogucia) - 6, 
na szóstym miejscu uplasował 
się także A. Kurach w wad;.;e 


HISZPANIA - POLSKA 
NA ANTENte PI I TV 


Polskie Radio t TV przeprowa- 
dUł bezpośrednią transmisje: Z Gi- 
jon z miedzypańs
wowello meczu 
piłkarskiego Hiszpania - Polska. 
Z cyklu rozl{rywek eliminacyj- 
nych do przyszłorocznego turnteju 
olimpijskiego. 
Sprawozdanie z całego meczu 
PR rozpocmie o godz. 20 w pro- 
gramie l. R6wniet TV rozpocznie 
transmisje w tym samym czasie. 


łDKR0lCE Z \\OJE
DlTWA 


... W ROZEWIE (pow. Wałcz) od 
było się spotkanie piłkarskie z 
cyklu rozgrywek o Puchar Pol- 
ski, w którym m'ejscowy LZS 
(m'strz klasy B) pokonał wysoko 
A-klasową Polonię Jastrowie 5:0. 
... DZI$ rozegrana zostanie dru- 
ga kolejka spotkar'l o mistrzostwo 
województwa w koszyk6wce Ju- 
niorów. Oto zestawienie par (na 
pierwszym miejscu gospodarze): 
ZSB Koszalin - Iskra Blalogard, 
Znicz Koszalin - Bałtyk, AZS Ko 
szalin - AZS Slupsk, Sława Sław 
no - Kotwica Kołobrzeg. 
... W UB. tygodniu odbył sle: w 
Kolobrzegu turniej klasy fikacyj- 
ny tenisa stołowego, w którym 
uczestniczylo 60 zawodniczek i za- 
wodników. Pierwsze miejsca w 
poszczeg61nych kategoriach wie- 
kowych zdobyli: dziewczęta: Kor- 
niluk (Piast CZłuchr,w) przed Gru- 
chałą (Hzemiosl0 Białogard), ju- 
niorki: KornHuk przed Wojszczyk 
(K"lobrz2g), senhnki: Rzeszutek 
(Mebl"s) prze:! StęD;eń (Chemik 
$w;dwin). W';rócl jun;ar6w 
rium 
!owali: Duda (Me ul OS) przed Ku- 


...,. 


ładnej warioAcI, znowu nie ,motemy wykluczyć ze sprawy 
ani MachowlakoweJ ani WoJtasika. Ano zobaczymy. Chyba 
nic tu Już więcej nie mam)' do roboty. Zabieramy tę zatłu- 
uczon
 &,azetę I wracamy. 
VV powrotnej drodze Franek powiedział: - Przykro mi, 
panie maJorle, ale urlop mi się kończy.' Za trzy dni muszę 
być w VVarszawle. 
- S:&koda - westchnął Grabicki. - Ale bądźcie ze mną 
w konłakcle. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi s1ę, że ta 
Iprawa nie ograniczy się do tutejszego terenu. To wszystko 
Jesł trochę zbyt zawikłane. A może właśnie w Warszawie 
spot
acie plękq kobiet, w czerwonym kabriolecie? 
ROZDZIAŁ IX 
Slowa majora Grabicklero okazały się prorocze. Franek 
r&et1lywlłcle spotkał w VVarszawle piękną kobietę z czerwo- 
ne&,o kabrioletu. ale stało się to dużo później. 
Zaraz po powrocie z niezbyt udanego urlopu, wpadł w ta- 
ki wir, codziennych, bardzo absorbujących zajęć, że ledwie 
d)'szał. VVoUńskl miał kralt5ę samochodową I leżał w szpita- 
lu, Szymczak musiał poddać się operacji ślepej kiszki. 
a Maleckl złamał nogę. wyskakując w biegu z tram waju. 
Same klęskL Sleriant Maclaszek w żaden sposób nie mógł 
lobie poradr:lć II robotą. - Chwala Bogu. żeś przyjechał. 
Franiu. chwała Bogu. Szef już chciał clę ściągać z urlopu. 
U Das w komendzie Sodoma I Gomora (było to ulubione po- 
wiedzonko Maclaszka). Roboty od cholery. a ludzi nie ma. 
Dzisiaj znowu dzwonU Piotrowski. że nie przyjdzie bo &'0 
brzuch boli. Lekarz mówi, ie to m;Jjalne poruczenie. ale o tym porozmawiamy za kilka dnL 
Aha, Jeszcze chciałem się was zapytać o wasze IpraWy 0.0- 
bbte. Podobno cbcecle' się żenić. 
- Mam taki zamiar, panie majorze. 
- Kiedy? 
- Chciałbym na Boze Narodzenie. jelell oczywiście to 
mieszkanie hc:dz!e gotowe. Jak zaczną usuWać usterki, to nie 
wiadomo, czy można się będzie wprowadzić I na Wielkanoc. 
- Zglaszam swoją kandydaturę na ojca chrzestne.o 
- uśmiechnął się Płotowskl. 
- Myślę że najprzód z.aproslm)' pana maJora Da weaele. 
I tak rozpoczął się dla Franka okres bardzo Intensywnej 
pracy. Dnie m1jały szybko, wieczorem wrac&; IkC::
JlY dct 
swojego sublokatorskiego pokoju, a rano znowu od początku 
robota. Nierzadko zdarzało się. te zostawał w komendzie do 
późnego wieczora, żeby podgonić trochę zalerłoścl. 
Zabójstwo Kazimierskiego, major Grabicki, Machowłako- 
wie. Wojtaslk I jego dziwna żooa wszystko to stawało 51, 
coraz bardziej odlerłe. bladło, z zawrotnlł szybkości" ucieka- 
ło w przeszłość. Hanka pisała sążniste listy. ale on tylko' 
od czasu do czasu zdołał się zdobyć na kilka sł6w, 8krdlo- 
nych w pośpiechu n'\ kartce. 
-Ale clę, Franuś, wzięli do galopu - m6w1ł slerlaot 
Maclaszek, któremu także roboty nie brakowało. 
- Ano trzeba kledyi troeh, popracować uśmieCha..ł 
alę KoclubL 


fe. .. ...