Deutsch   English   polski  
 

ZBC POMERANIA

Deutsch   English   polski  

Informacje

Wiadomości

rss20

Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie
23.01.2018

 


Nazwa beneficjenta: Książnica Pomorska im. St. Staszica w Szczecinie

Wartość projektu: 4 039 797,00 PLN

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w wysokości 2 730 860,00 PLN

Głównym celem projektu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez utworzenie regionalnego centrum digitalizacji materiałów bibliotecznych, a także zwiększenie dostępności społeczeństwa do zbiorów bibliotecznych, w tym w formie cyfrowej poprzez unowocześnienie zaplecza sprzętowego pozwalające na stworzenie regionalnej biblioteki mediów cyfrowych. Książnica Pomorska, jako depozytariusz tego dziedzictwa, czuje się za nie w naturalny sposób odpowiedzialna i podejmuje wszelkie działania służące jego ratowaniu, dlatego też tak dużą wagę przywiązuje do przedmiotowego projektu. Jego realizacja spowoduje, że przed unicestwieniem uchronione zostaną zbiory o wielkiej wartości historycznej i kulturowej, które bez działań składających się na projekt byłyby skazane na zapomnienie i zniszczenie.

Wiele najcenniejszych zbiorów w Książnicy Pomorskiej liczy sobie dziesiątki, a nawet setki lat, a ich stan ulega naturalnemu pogorszeniu, czemu nie przeciwdziałają nawet fachowe zabiegi konserwatorskie - w efekcie czego zbiory te nie nadają się do udostępniania osobom korzystającym z usług biblioteki. Jedynie digitalizacja i wprowadzenie do zasobu cyfrowego pozwoli ocalić je przed zniszczeniem i umożliwi zachowanie dla przyszłych pokoleń. Tym samym staną się one powszechniej dostępne, zostaną w należyty sposób zabezpieczone i stanowić będą bezcenne źródło wiedzy oraz doskonały materiał badawczy. Ze zdigitalizowanych zbiorów korzystać będą mogli czytelnicy, którzy dotąd nie mieli możliwości zapoznać się z ich treścią. Projekt „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie” będzie miał oddziaływanie ponadregionalne, ponieważ z cennych zasobów Książnicy Pomorskiej można będzie korzystać z poziomu przeglądarki internetowej dostosowanej również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zdigitalizowanie zbiorów całej biblioteki pozwoli na zachowanie ciągłości historycznej i kulturowej, a naukowcom i historykom umożliwi prowadzenie rzetelnych badań naukowych, zaś pozostałym osobom interesującym się historią da szansę zapoznania się w jednym miejscu z całością materiału, do którego dotąd nie miały dostępu. Wielu materiałów nie można udostępniać fizycznie poza biblioteką ze względu na ich zły stan zachowania a przede wszystkim z uwagi na unikatowy charakter i wartość. Realizacja projektu pozwoli zainteresowanym zbiorami osobom mieszkającym w dowolnym miejscu skorzystać z nich w wersji cyfrowej.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje następujące rodzaje zadań:

- prace przygotowawcze,

- zakup sprzętu i wyposażenia centrum digitalizacji,

-zakup sprzętu i wyposażenia repozytorium do archiwizacji i zabezpieczenia zbiorów zdigitalizowanych,

- zakup sprzętu i wyposażenia do e-czytelni i e-wypożyczalni oraz dostosowanie strony www,

- promocja projektu.

 

Inwestycja została zakończona w maju 2018.

 ZGŁASZANIE NADUŻYĆ FINANSOWYCH:

Książnica Pomorska informuje, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w § 4 ust. 17: „Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a)  naduzycia@ksiaznica.szczecin.pl

b)  elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.

 W związku z tym Książnica Pomorska informuje, że sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju: nieprawidlowosci.mrr.gov.pl

Media o nas:

grudzień 2017 - artykuł w Głosie Szczecińskim

luty 2018 - Informacja w Polskim Radiu Szczecin

marzec 2018 - Informacja w radio RMF MAXXX

maj 2018 - artykuł w prasie - Głos Szczeciński

maj 2018 - Konferencja 24-25 maja 2018 - Zbiory specjalne w bibliotekach polskich a problematyka cyfryzacji

maj 2018 - film promocyjny

 

Zmiany podczas uruchamiania publikacji w DjVu.
11.01.2017

W związku z tym, że przeglądarka Firefox (od wersji 52) i Chrome (od wersji 42), zaprzestały wspierania wtyczek NPAPI, do których należą wtyczki DjVu i Java, w ZBC został zmieniony domyślny tryb wyświetlania plików DjVu.

Do tej pory podstawową przeglądarką plików DjVu był aplet  oparty na Javie, w chwili obecnej jest to wbudowany DJVU-HTML5.  W ustawieniach wyświetlania wygląda to w następujący sposób:

 

Niestety, przy tym sposobie wydłużył się czas oczekiwania na wyświetlenie się dokumentu oraz brak jest wielu funkcjonalności, które oferował Djvu - nie można wyświetlić warstw, wyszukiwać słów w dokumencie, brak miniaturek.


W przeglądarce Internet Explorer 11 oraz Firefox poniżej wersji 52 wtyczka Java działa ale aby jej użyć należy zmienić tryb wyświetlania  wybierając opcję „Wymagana wtyczka DjVu dla przeglądarki” oraz upewnić się, że jest zainstalowane właściwe oprogramowanie.

Aby (na prezentowanej poniżej planszy ustawień) zmienić tryb wyświetlania np. na „Wymagana wtyczka DjVu dla przeglądarki”

należy wybrać:

 Opcja wyświetlania w sekcji WYDANIE, na pasku po lewej stronie:

lub  „Więcej …” w czasie przeglądania publikacji.

Innym sposobem na uzyskanie dostępu do publikacji/dokumentu cyfrowego jest pobranie go na dysk twardy  i odczytanie w trybie offline (opcja "Pobierz”, na pasku po lewej stronie w sekcji WYDANIE) 

W tym celu należy zainstalować oprogramowanie obsługujące wyświetlanie plików DjVu, przykładowo DjVu Viewer (http://www.djvu.com.pl/download.php).

 Na urządzeniach mobilnych z systemem Android, DJVU-HTML5 otwiera się nieco dłużej zależnie od zasięgu, siły sygnału Internetu oraz mocy obliczeniowej samego urządzenia.

 Aby ułatwić dostęp do publikacji cześć z nich dodawana jest w formacie pdf. Publikacje te można przeglądać na każdej przeglądarce pamiętając aby na komputerze był zainstalowany program  Adobe Reader (https://get.adobe.com/pl/reader/).

 Więcej informacji technicznych znajdą państwo pod adresem:http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra/text?id=techinfo

Wydzielone biblioteki cyfrowe dla współtworzących ZBC "Pomerania"
05.02.2014

Pragniemy poinformować naszych czytelników, że w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej „Pomerania”  wyodrębniono oddzielne, wirtualne biblioteki cyfrowe dla niektórych instytucji. Są to:
http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/MNS/dlibra  - Muzeum Narodowe
http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/AP/dlibra - Archiwum Państwowe
http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/AS/dlibra - Akademia Sztuki

Każda z tych instytucji może traktować wydzieloną bibliotekę  jako własną,   instytucjonalną bibliotekę cyfrową i  publikować w niej zbiory digitalizowane w ramach różnych projektów, w tym  z programów ministerialnych, takich jak KULTURA+.

Zgodnie z Regulaminem ZBC „Pomerania” przyjętym przez Radę Zarządzającą ZSIReNa (Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Regionalnej i Naukowej), członkowie Systemu umieszczają na swoich stronach www logo oraz link do ZBC „Pomerania”, umożliwiając  w ten sposób swoim użytkownikom dostęp do własnych  i innych zbiorów cyfrowych publikowanych w ZBC „Pomerania”. Instytucja, która posiada wyodrębnioną w ZBC "Pomerania" własną bibliotekę cyfrową może na swojej stronie umieścić link do niej lub do całego zasobu ZBC.

Użytkownicy korzystający z wydzielonej „wirtualnej” biblioteki cyfrowej danej instytucji mają też możliwość korzystania z pełnego zasobu ZBC „Pomerania”.  W celu przeglądania całego zasobu ZBC należy kliknąć na logo ZBC, znajdujące się w górnym panelu biblioteki cyfrowej.

 

 

Apel
29.11.2013

Bibliotekarze Książnicy Pomorskiej w Szczecinie apelują:
Zachowajmy dla przyszłości świadectwa naszych czasów!
Sprawmy, aby to, co było naszym udziałem i świadectwem chwili, stało się trwałym składnikiem społecznej świadomości historycznej!

Książnica Pomorska w Szczecinie od wielu lat gromadzi publikacje drugiego obiegu wydawniczego. Pojęcie „drugi obieg” jest szerokie i dotyczy nie tylko wydawnictw o treści politycznej wychodzących poza cenzurą państwową. Biblioteki zaliczają do niego wszystkie publikacje wydrukowane i kolportowane w Polsce w latach istnienia PRL, bez wiedzy i zgody władz, zarówno te o charakterze politycznym, jak również historycznym, literackim i społeczno-kulturalnym, które ukazywały się poza cenzurą i nie były publikowane oficjalnie. Należą do niego książki, czasopisma, broszury, odezwy, ulotki, oświadczenia, uchwały, rezolucje, plakaty i afisze, kalendarze, niezależna filatelistyka i banknoty, nalepki, znaczki, rękopisy, maszynopisy, pojedyncze wiersze, fotografie, nagrania z rozmów, zebrań i wieców, imprez artystycznych, a także wszelkie muzealia, jak np. flagi, transparenty, pieczątki, breloczki, czy legitymacje związkowe.

Największy wpływ tego rodzaju zbiorów  odnotowano w Książnicy Pomorskiej po wyborach parlamentarnych w czerwcu 1989, a następnie zniesieniu cenzury prewencyjnej w 1990 r. Książnica Pomorska zwracała się wielokrotnie do mieszkańców Szczecina i regionu z apelem o przekazywanie tzw. bibuły do jej zbiorów. Na te apele i prośby odpowiedziały przede wszystkim osoby prywatne, a także wydawnictwa i instytucje. Wszystkie zgromadzone zbiory, po skatalogowaniu są przechowywane oraz udostępniane wszystkim zainteresowanym czytelnikom. Materiały te jednak drukowane były najczęściej w konspiracyjnych, prymitywnych warunkach, charakteryzuje je najgorsza jakość papieru, mały druk i słabo odbite słowa, co znacznie utrudnia korzystanie z nich i przez co ulegają szybkiej degradacji dlatego należy zabezpieczyć je przed upływem czasu i zapomnieniem. Aby przeciwdziałać tym niekorzystnym procesom Książnica Pomorska rozpoczęła program ochrony i archiwizacji tych zbiorów polegający na digitalizacji. Wiele z tych cennych zbiorów, po przeniesieniu na wersję cyfrową,  udostępnia się w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej „Pomerania”, jako specjalnie wydzieloną kolekcję

http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=45.

 

Kolekcja wydawnictw drugoobiegowych (tzw. bibuły) w Książnicy Pomorskiej wciąż jest uzupełniana, choć okres, którego dotyczyła, skończył się ponad 20 lat temu. Kompletowanie tego zbioru jednak się nie kończy. Wciąż aktualny jest apel o przekazywanie Książnicy Pomorskiej wydawnictw niezależnych z lat 1976-1989 oraz wszelkich materiałów archiwalnych, ikonograficznych, fonograficznych, filmowych i rękopiśmiennych. Przyjmowane są dokumenty oryginalne, ale także kserokopie oraz wersje zdigitalizowane.  

Książnica Pomorska w Szczecinie, jako największa biblioteka miasta i regionu, zwraca się z gorącą prośbą do wszystkich osób i organizacji społecznych posiadających publikacje powstałe w drugim obiegu wydawniczym w latach 1976-1989 o przekazanie tych dokumentów w formie daru lub wypożyczenia (w celu wykonania kopii elektronicznej) do zbiorów Książnicy Pomorskiej. Biblioteka gwarantuje ofiarodawcom wymaganą dyskrecję. Zbiory te, po fachowym opracowaniu,  będą udostępniane wszystkim zainteresowanym czytelnikom, także w Internecie - w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej „Pomerania”.

Wydawnictwa te, wykonane często z nietrwałych materiałów, należy jak najszybciej scalić i zabezpieczyć. Tamten czas już się skończył ale akcja zbierania bibuły trwa! 

Wspólne dziedzictwo kulturowe Pomorza
13.01.2012
Projekt realizowany w 2011 roku przez Książnicę Pomorską w Szczecinie we współpracy z Universitätsbibliothek Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, w ramach Funduszu Małych Projektów INTERREG IVA Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
Projekt zakładał między innymi wytypowanie przez Książnicę Pomorską i bibliotekę partnerską czasopism regionalnych, zdigitalizowanie ich  i udostępnienie w   prowadzonych przez nie  bibliotekach cyfrowych: 
 
Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej "Pomerania" oraz
bibliotece cyfrowej  Universitätsbibliothek w Greifswaldzie.

Dzięki uczestnictwu Książnicy Pomorskiej w Federacji Polskich Bibliotek Cyfrowych cały zdigitalizowany zasób będzie dostępny również w największej europejskiej bibliotece cyfrowej EUROPEANA.

Czasopisma regionalne są najpełniejszym obrazem życia społecznego. Na Pomorzu mają wyjątkową i długą historię, towarzyszą życiu regionu od połowy XVII wieku. Najważniejszą współcześnie cezurą historyczną dla Pomorza jest rok 1945 i jego podział pomiędzy dwoma państwami – między Polską i Niemcami. Na skutek gwałtownych zmian historycznych zbiór czasopism pomorskich został rozproszony, a częściowo także zniszczony. Praktyka dnia codziennego w polskich i niemieckich bibliotekach oraz archiwach regionu pokazuje, że to właśnie czasopisma regionalne są najczęstszym źródłem wiedzy historycznej i przedmiotem poszukiwań użytkowników zainteresowanych przeszłością. Są także, niestety, najbardziej narażone na upływ czasu i nieodwracalne zniszczenie z powodu złej jakości papieru, na którym zostały wydrukowane. Szybkie ich opracowanie i digitalizacja są pilnym zadaniem do wykonania, zanim unikatowe dokumenty historyczne zostaną bezpowrotnie stracone.

Udostępnianie w bibliotekach cyfrowych elektronicznych wersji dokumentów bibliotecznych, dostępnych powszechnie dla wszystkich użytkowników Internetu, za pomocą wyszukiwarek internetowych lub specjalnych portali wyszukiwawczych, pozwoliła bibliotekom uniknięcia dublowania zarówno procesu digitalizacji jak i publikacji tych samych dokumentów w różnych bibliotekach cyfrowych.
ZBC w ViFaOst
11.01.2011

Zasoby naszych bibliotek przekazywane są do ViFaOst za pośrednictwem Federacji Bibliotek Cyfrowych. ViFaOst jest interdyscyplinarnym portalem, który oferuje szeroki zakres informacji na temat Europy Wschodniej. Wszechstronne możliwości wyszukiwania umożliwiają dostęp do specjalistycznych informacji naukowych na temat historii, języka, literatury, polityki i kultury wschodnich, środkowo-wschodnich i południowo-wschodnich krajów i regionów europejskich. Wszystkie treści są istotne ze względów naukowych i skatalogowane według międzynarodowych standardów bibliotecznych. Dostęp do treści i usług jest bezpłatny.

Zasoby  można wyszukiwać przy pomocy poniższego adresu (lub wybrać szczegółowe wyszukiwanie na stronie głównej portalu ViFaOst):
http://elektra.bsb-muenchen.de/servlet/Top/searchadvanced?language=en#fach_osteuro

Wykaz wszystkich portali, do których przekazywane są dane z Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej oraz wszystkich innych polskich bibliotek cyfrowych współpracujących z FBC,  za pomocą których można wyszukać nasze zasoby, znajduje się na :
http://fbc.pionier.net.pl/owoc/about?id=transfer

Od 2009 roku Książnica Pomorska współpracuje z Federacją Bibliotek Cyfrowych, której zadaniem jest budowa sieci rozproszonych bibliotek cyfrowych i repozytoriów w Polsce. Efektem tej współpracy jest przekazywanie zasobów Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej „Pomerania” do różnych europejskich i światowych portali udostępniających wersje cyfrowe dokumentów historycznych i współczesnych, stanowiących dziedzictwo kulturowe oraz dorobek naukowy naszego regionu. Dzięki temu zbiory i zasoby Książnicy Pomorskiej, a także innych instytucji współtworzących ZBC są promowane na całym świecie. Dotychczas dane z naszej biblioteki cyfrowej zostały przekazane do Europeany, jednej z flagowych inicjatyw Komisji Europejskiej oraz portalu DartEurope, którego celem jest ułatwienie dostępu do prac naukowych i dysertacji powstających w Europie, w tym również prac doktorskich i habilitacyjnych.

Europeana jest największą europejską biblioteką cyfrową umożliwiającą powszechny dostęp do dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy w Internecie. Ma ona prezentować bogactwo dziedzictwa europejskiego, łączyć wielokulturowość i wielojęzyczność z nowoczesną technologią. Portal ten dostępny jest od listopada 2008 roku. Z chwilą oficjalnego uruchomienia pozwala na dotarcie do około 2 milionów obiektów cyfrowych rozproszonych po całej Europie.

Po przyłączeniu Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej i innych polskich bibliotek cyfrowych zrzeszonych w Federacji Bibliotek Cyfrowych, liczba obiektów w Europeanie przekroczyła 5 milionów, z czego około 5,5% pochodzi z Polski. Wg aktualnych planów rozwoju do lipca 2010 roku Europeana ma osiągnąć poziom 10 milionów obiektów. Portal ten pełni niezwykle ważną rolę w udostępnianiu i promocji dziedzictwa kulturowego krajów europejskich i dlatego istotne jest aby Polska, a w tym również region zachodniopomorski był w nim odpowiednio szeroko reprezentowany. Wraz z Zachodniopomorską Biblioteką Cyfrową „Pomerania” do Europeany przyłączono inne polskie biblioteki oraz instytucje kultury i nauki skupione w ramach Federacji Bibliotek Cyfrowych, których wspólne zasoby udostępnione w Europejskiej Bibliotece Cyfrowej obejmują ponad 250 000 obiektów cyfrowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać:
l.marcinkiewicz@ksiaznica.szczecin.pl
ZBC w europejskim portalu prac naukowych i dysertacji - DART-Europe
09.02.2010
Z radością informujemy o przekazaniu do portalu DART-Europe (http://www.dart-europe.eu) naszych prac dyplomowych i dysertacji znajdujących się w ZBC. Przekazane zostały prace bibliotek, które wskazały/opracowały poprawnie prace doktorskie, habilitacyjne i dysertacje w ZBC.

Więcej informacji na stronach:
- Zespou Bibliotek Cyfrowych PCSS http://dl.psnc.pl/2010/01/20/psnc-becomes-the-official-dart-europe-partner/

- DART-Europe: - lista wszystkich prac naukowych przekazanych poprzez FBC http://www.dart-europe.eu/browse-results.php?dsource=27

- lista uczelni z Polski, których prace znajduj się w portalu http://www.dart-europe.eu/browse-list.php?country=Poland

Obecnie w portalu DART-Europe znajdują się publikacje naukowe, które zostały poprawnie wskazane przez zainteresowane biblioteki do dnia 19 I 2010. Prace wskazane po tym terminie zostaną dodane w połowie lutego, w czasie aktualizacji danych portalu.
ZBC Pomerania w EUROPEANIE
05.01.2010
Zasoby Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej  dostępne są w Europejskiej Biblioteki Cyfrowej – Europeana (http://europeana.eu/).

Zasób ZBC to zarówno cenne skarby naszego dziedzictwa narodowego, jak i ciekawe regionalia czy współczesne publikacje naukowe i edukacyjne. Większość publikacji dostępna jest dla wszystkich Internautów bez żadnych ograniczeń. Przyłączenie zasobów Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej do Europeany umożliwia promocję regionu oraz polskiej kultury i nauki na całym świecie. Jest to wydarzenie bardzo ważne również  z punktu widzenia rozwoju bibliotek, jak i ich udziału oraz roli w budowie społeczeństwa informacyjnego. Przyłaczenie zasobu ZBC było mozliwe dzięki współpracy z Federacją Bibliotek Cyfrowych.

Wraz z Zachodniopomorską Biblioteką Cyfrową Pomerania do Europeany  przyłączono inne polskie biblioteki i instytucje kultury i nauki skupione w ramach Federacji Bibliotek Cyfrowych (http://fbc.pionier.net.pl), których wspólne zasoby udostępnione w Europejskiej Bibliotece Cyfrowej obejmują ponad 250 000 obiektów cyfrowych.

Europeana, jedna z flagowych inicjatyw Komisji Europejskiej, to portal internetowy stanowiący punkt dostępu do cyfrowej wersji kulturowego i naukowego dziedzictwa Europy. Portal ten dostępny jest od listopada 2008 roku. Z chwilą oficjalnego uruchomienia pozwalał on na dotarcie do około 2 milionów obiektów cyfrowych rozproszonych po całej Europie.

Po przyłączeniu Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej i innych polskich bibliotek cyfrowych, liczba obiektów w Europeanie przekroczyła 5 milionów, z czego około 5,5% pochodzi z Polski. Wg aktualnych planów rozwoju do lipca 2010 roku Europeana ma osiągnąć poziom 10 milionów obiektów. Portal ten pełni niezwykle ważną rolę w udostępnianiu i promocji dziedzictwa kulturowego krajów europejskich i dlatego istotne jest, aby Polska, a w tym również region  zachodniopomorski był w nim odpowiednio szeroko reprezentowany.

http://aktualnosci.kolobrzeg.eu/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1771&topic=2&newlang=

 

ZBC "Pomerania" w testowej wersji EUROPEANY
07.12.2009
Od 25 listopada 2009 roku, w testowej wersji europejskiej biblioteki cyfrowej Europeana są widoczne publikacje udostępniane przez polskie biblioteki, należące do Federacji Bibliotek Cyfrowych, wśród których jest także ZBC Pomerania.

http://contentchecker.isti.cnr.it:8080/portal/brief-doc.html?query=europeana_collectionName%3A0940402


Zachodniopomorska bibiblioteka Cyfrowa - "Odsłona koszalińska"
07.12.2009
4 grudnia, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koszalinie odbyło się otwarcie Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej "Pomerania".

Zaprezentowano zbiory uczestników ZBC z okręgu koszalińskiego i kołobrzeskiego. W otwarciu wzięli udział przedstawiciele samorządu,  Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek oraz zaproszeni goście.

http://www.gk24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20091204/KOSZALIN/471948535
Nagroda dla Biblioteki Cyfrowej
25.11.2009
Nagrodę przyznano za udział Miejskiej Biblioteki w Kołobrzegu w projekcie Biblioteka cyfrowa" realizowanym przez Książnicę Pomorską,  w ramach którego budowana jest Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa "Pomerania" oraz Rozproszony Katalog Bibliotek Szczecina i Regionu.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 20.11.2009 r. w czasie III Zachodniopomorskiego Konwentu Informatyków, w którym uczestniczyli samorządowcy i informatycy naszego województwa.
Konkurs „Gmina na fali” ma na celu promowanie regionalnych inicjatyw na rzecz rozwoju elektronicznych usług publicznych wprowadzających zmiany i usprawnienia w obsłudze mieszkańców i partnerów gminy.

 
Archiwum Archidiecezjalne w Szczecinie nowym członkiem ZBC
10.11.2009
Archiwum Archidiecezjalne w Szczecinie zostało współrealizatorem Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej "Pomerania". Wytypowana część jego zbiorów zostanie niebawem udostępniona w zasobie ZBC.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i relacji video z Uroczystego otwarcia ZBC "Pomerania"
03.07.2009
Galeria zdjęć na Picasaweb
Relacja Video na YouTube

Więcej zdjęć oraz relacji video można oglądać na kanale Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek:  http://www.youtube.com/user/ZBCPOMERANIA

Galeria zdjęć ZPB - http://picasaweb.google.pl/zpbszczecin
Konferencja "Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce" oraz inicjatywa "Wolne podręczniki"
25.05.2009
23 kwietnia w Sali Kolumnowej Sejmu RP, odbyła się konferencja "Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce".
Udział w niej wzięły osoby działające na rzecz wolnej edukacji, przedstawiciele bibliotek cyfrowych,(KOED) Koalicji Otwartej Edukacji i  Fundacji Nowoczesna Polska, Marszałek Sejmu, Minister Edukacji Narodowej, posłowie oraz goście specjalni m. in. Susan D'Antoni (UNESCO) i prof. Richard Baraniuk (Rice University, USA). Celem konferencji było zaprezentowanie osiągnięć w zakresie budowania otwartych zasobów edukacyjnych w kraju i na świecie, oraz przedstawienie wyzwań i założeń polityki wspierającej otwartą edukację.
Z prezentacjami i wystąpieniami można zapoznać się pod adresem: prezentacje: http://koed.org.pl/?p=459
zapisy wybranych przemówień: http://koed.org.pl/?p=470


Ruszyła również inicjatywa
"Wolne podręczniki" - to materiały edukacyjne przygotowywane przez nauczycieli i dostosowane do potrzeb czasów cyfrowej rewolucji. Wszystkie te materiały dostępne są za darmo, a na dodatek dzięki udostępnieniu na wolnej licencji można je bez przeszkód zmieniać i wykorzystywać do własnych potrzeb. Projekt powstaje dzięki pracy setek wolontariuszy, którym przyświeca przekonanie, że dostęp do wiedzy powinien być prawem, a nie przywilejem, zaś szkoła powinna uczyć kreatywności i umiejętności niezbędnych w czasach społeczeństwa informacyjnego.
Praca nad podręcznikami prowadzona jest pod merytorycznym nadzorem specjalistów, dzięki oprogramowaniu typu wiki, umożliwiającemu jednoczesną, masową współpracę setek wolontariuszy za pośrednictwem internetu. Finalne wersje podręczników przejdą rygorystyczny proces redakcyjny i recenzencki oraz będą podlegały standardowej procedurze akceptacji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Wszyscy zainteresowani mogą zarejestrować się na stronie http://wiki.wolnepodreczniki.pl/ i współpracować przy tworzeniu poradnika.

                         
Audiobooki lektur szkolnych (projekt "Czytamy słuchając") dostępne w bibliotece internetowej "wolnelektury.pl"
Czytamy Słuchając to profesjonalne nagrania tekstów literackich ze zbiorów szkolnej biblioteki internetowej Wolne Lektury.  W ramach projektu Czytamy Słuchając od września 2008 roku powstało około 150 audiobooków tekstów literackich, które wzbogaciły szkolną bibliotekę internetową Wolne Lektury. W 2009 roku nadal będą powstawały nagrania utworów z kanonu dostępnego w domenie publicznej i na stronie internetowej WolneLektury.pl. Listę lektur można znaleźć na stronie http://www.czytamysluchajac.pl.
Nagrania dostępne są na wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.0.PL w formatach  MP3, Ogg Vorbis oraz w systemie DAISY.

Produkcję audiobooków lektur szkolnych publikowanych na wolnej licencji wspierają finansowo: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” oraz Fundacja BRE Banku. Za artystyczny kształt nagrań oraz obsadę aktorską i reżyserską odpowiada Stowarzyszenie Twórców Sztuk Wszelkich. Fundacja „Klucz” oraz Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach wspierają działania projektowe merytorycznymi konsultacjami z zakresu dostosowania audiobooków dla potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Fundacja „Klucz” także przeprowadza konwersje plików audio na system DAISY.


opublikowała:
Lilia Marcinkiewicz
Książnica Pomorska
Uroczyste otwarcie ZBC "Pomerania" !
11.05.2009
8 maja 2009 r. w Książnicy Pomorskiej marszałek Władysław Husejko oficjalnie otworzył Zachodniopomorską Bibliotekę Cyfrową "Pomerania" realizowaną w ramach projektu "Biblioteka Cyfrowa", a finansowaną w całości ze środków samorządu województwa zachodniopomorskiego.
Więcej o projekcie
Realcja video na YouTube
Zdjęcia w galerii PicasawebZBC w Federacji Bibliotek Cyfrowych
04.05.2009
Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa  "Pomerania" została przyłączona do Federacji Bibliotek Cyfrowych . Zasoby ZBC Pomerania przeszukiwane są przez mechanizmy FBC.
Odwiedź nasze profile na:

           
Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa